AEG | S60310KG | User manual | Aeg S60310KG User Manual

Aeg S60310KG User Manual
Комбиниран хладилник с фризер
AEG SANTO 60310 KG
Инструкция за потребителя
Технически данни
Височина............................................................1750мм
Ширина.................................................................600мм
Дълбочина............................................................600мм
Капацитет на замразяване.................................9кг/24ч.
Запазване температурата без ел.захранване ...... 20ч.
Уредът е предназначен за съхранение на хранителни продукти в домашни условия и в съответствие с
тези инструкции.
• Уредът е създаден за използване от възрастни. Не трябва да се позволява на деца да докосват
копчетата за контрол или да си играят с уреда.
• Всички операции по монтажа на уреда, както и други операции като удължаване на захранващия
кабел трябва да се извършат от квалифициран техник. Ремонти, извършени от некомпетентни лица
може да влошат работата на уреда и да причинят сериозни увреждания.
• Сервизно обслужване и ремонт на уреда трябва да се извършват от оторизиран Сервизен център
като се влагат само оригинални резервни части.
• Опасно е да променяте спецификациите на уреда или да извършвате промени по него .
Огледайте уреда за повреди. Веднага се обърнете към доставчика ви при забелязана повреда или
неизправност в следствие на транспортирането.
! Не позволявайте на децата да си играят с опаковъчните материали.
Уредът е зареден охлаждащия агент изобутан R600а, който представлява чист въглеводород. Новият
уред не съдържа вещества, разрушаващи озоновия слой.Използвания хладилен агент е
високоефективен и незапалим.
За тези уреди трябва да се спазват специални правила:
• Уредът трябва да се инсталира в добре проветрявано помещение; да не се инсталира зад
затворена врата или в малко помещение.
• Системата от тръбички вътре и зад корпуса на уреда не трябва да се уврежда. Никога не
използвайте остри предмети при почистване и размразяване.
• Внимание! В никакъв случай не използвайте нагревателни уреди като напр. сешоар за ускоряване
на размразяването.
Ежедневна употреба
• Внимание! Никога не поставяйте в хладилника или фризера експлозивни газове и течности. Съдът, в
който се съхраняват може да експлодира и да доведе до наранявания и повреди на уреда.
• Никога не съхранявайте съдържащи въглероден двуокис (газирани) напитки или стъклени бутилки и
буркани във фризера. Стъклото може да се счупи и разпръсне.
• Не поставяйте сладолед и ледени кубчета в устата си веднага след изваждане от фризера. Те може
да са толкова студени, че да причинят студово изгаряне на устата.
• Не докосвайте храна току що извадена от фризера с мокри ръце.Пръстите Ви може да залепнат за
храната или съда.
• Преди почистване или ремонт изключете уреда и извадете щепсела от контакта. За тази цел винаги
хващайте щепсела - никога не дърпайте кабела. Ако не можете да достигнете щепсела, изключете
предпазителите на уреда.
Отстраняване на прикрепящите елементи при транспортирането
. Отстранете всички прикрепящи елементи от вътрешната страна на долната панта на вратата и от
двете страни на вратата.
Стъклените лавици също са подсигурени със закрепващи елементи. Отстранете прикрепящите
елементи от стъклените лавици като първо повдигнете лавицата нагоре, след това издърпайте
лавиците и прикрепящите елементи право напред, така че лавиците да може да се освободят и
прикрепящите елементи да се извадят
Разполагане, Монтаж
За да се осигури добрата работа на уреда, трябва правилно да се монтира и да се свърже към
електрическата мрежа.
Поставете уреда в сухо помещение и се уверете, че не е изложен на директна слънчева светлина или
друг източник на топлина като радиатори, бойлери, и др.
Съобразете избора на помещението с посочения на табелката с техническите данни на уреда
климатичен клас
Когато избирате място за поставянето на уреда,трябва да имате в предвид и това,че температурата в
помещението оказва влияние върху консумацията на електроенергия и оптималната работа на
уреда.Използваните съкращения означават:
SN:
+10 ... +32°C
N:
+16 ... +32°C
ST:
+18 ... +38°C
T:
+18 ... +43°C
Ако разполагането до други уреди източници на топлина е неизбежно,то тогава е необходимо да се
съобразите със следните препоръчителни разстояния:
-за електрически печки-5см.
-за нафтови печки или такива на твърдо гориво -30см.
Ако не е възможно разполагане на такова разстояние,задължително поставете между хладилника и
уреда подходяща изолационна плоскост.
Ако поставяте уреда до друг хладилник или фризер,спазвайте минимално разстояние между тях 5 см.,за
да се предотврати евентуалното образуване на конденз.
Вашият уред се нуждае от въздух.Спазвайте минималните вентилационни разстояния посочени на
фиг.NP00
Пространството зад уреда
За да осигурите нормална циркулация на въздуха в процеса на работата на уреда,необходимо е да му
осигурите и необходимото разстояние .В комплекта с документите на уреда ще намерите
дистанционерите,които трябва да монтирате както е посочено на фиг. D 594
Смяна посоката на отваряне на вратата
Вратата може да се закачи от лявата или от дясната страна на уреда. Уверете се, че уредът е изключен
от електрическата мрежа при смяна посоката на отваряне на вратата. Внимавайте да не повредите или
издраскате вратата при преместването й.
1,Извадете вентилационната решетка-D
2.Извадете затварящата тапа F и я сложете от обратната страна на вентилационната решетка.
3.Развийте и отстранете долната панта и внимателно демонтирайте вратата на фризера
4.Отново завийте винтовете.
5.Извадете предпазната пластмасова запушалка и я монтирайте от другата страна.
6.Развийте винтовете ,намиращи се в долната лява страна
7.Развийте средната панта и отстранете вратата на хладилното отделение,като я плъзнете надолу.
8.С помощта на отверка отстранете двете затварящи отворите капачки и ги монтирайте от другата
страна.
9.Извадете регулиращия винт и го монтирайте от другата страна.Запомнете степента на завиването му
10.Поставете отново вратата на хладилника,като я плъзнете до регулиращия горен винт.
11.Монтирайте средната пантаот долната страна на вратата на хладилника и я регулирайте.
12.Затегнете винтовете
13.Монтирайте вратата на фризера,като я приплъзнете до средната носеща панта.Регулирайте я.
14. Преместете носача на пантата в долната панта .Монтирайте долната панта от другата страна.
15.Вкарайте долната панта от долната страна на вратата на фризера.
16.Регулирайте я и я стегнете.
17.Поставете обратно вентилационната решетка D
18.Монтирайте дръжката на вратата от другата страна,като преди това отстранете затварящата
пластмасова запушалка.Отворите при отстраняване на дръжката запушете с тапите ,намиращи се в
комплекта с документацията.
Електрическо свързване
Преди да включите уреда се уверете, че напрежението на вашата електроинсталация съответства на
указаното на табелката със серийния номер, разположена вътре в уреда.
Внимание! Уредът трябва да бъде заземен.
Ако е необходима замяна на кабела, сечението на проводниците трябва да е не по-малко от 0.75мм2 и
скобата на щепсела трябва да се стегне така, че да държи добре новия кабел.
Препоръчително е такъв монтаж да бъде проверен от квалифициран специалист преди включване.
Контролен панел
Превключвател на термостата D
Зелен светлинен индикатор C-Свети, когато фризерът е включен.
Бутон за за бързо замразяване B
Използвайте бутона за да осигурите бързо замразяване,ако околната температура е по-ниска от +16º
В този случай ,компресора работи продължително време за да осигури температура от -18º във
фризерната част.
Важно
Ако външната температура е над +16ºС изключете опцията Бързо замразяване за да намалите разхода
на ел.енергия.Жълтия сигнален индикатор изгасва.
Включване и регулиране на температурата
Включете уреда в заземен контакт.С помощта на превключвателя D .изберете подходяща настройка на
температурата:
Степен 0 –изключено
Степен 1-висока температура
Степен 4-ниска температура
Настройката на температурата извършете,като имате предвид:количеството на храната,честотата на
отваряне на хладилника.Температурата на хладилната и фризерната част не може да се регулира
поотделно.
Когато зареждате фризера със свежа храна,необходимо е да завъртите превключвателя в положение
4,за да не допуснете рязко спадане на температурата в хладилната част.Обикновенно поставяйте
превключвателя D на положение 2 или 3
Важно
Високата околна температура/напр.в горещ летен ден/и задаването с регулатора на температурата
положение 4,ще доведе до продължителна работа на компресора.Необходимо е да върнете
превключвателя в по-ниска степен (м/у 3и4) за да осигурите нормалното включване и изключване на
компресора.и се осигури нормално автоматично саморазмразяване.
Лавици за съхранение на продукти
Подвижните лавици може да се извадят навън и да се подредят по нов начин. Стъклената лавица над
чекмеджето за зеленчуци обаче трябва да бъде винаги най-отдолу.
За да промените позицията на лавицата,издърпайте я напред докато може да се плъзга нагоре-надолу
за да може да бъде извадена
Направете същото в обратен ред за да я поставите на новото положение
Подвижно горно отделение на вратата
В зависимост от съхраняваните продукти,можете да преместите най-горното отделение на вратата или
да го извадите.Извадете съхраняваните продукти,натиснете диагонално нагоре следвайки водещите
ръбове.Преместете и натиснете леко обратно за фиксиране на новото положение.
Съхраняване на храната свежа
Нормално е температурата между различните лавици да не е еднаква. Обикновено най-ниска е при
лавицата, намираща се в долната част на хладилника т.е. третата или четвърта лавица отгоре надолу и
на дъното, близо до изпарителя.
Най-висока е температурата в чекмеджето за зеленчуци в долната част на хладилника, в предната част
на най-горната лавица и в поставките на вратата.
На тези места поставяйте храни, които може да се съхраняват и при по-висока температура
• Не поставяйте гореща храна или напитки в хладилника.
• Ако храната е със силен аромат,опаковайте я с фолио
• Поставете храната,така че около нея да има свободна циркулация на въздух.
• Храни, които не са покрити ще изсъхнат.
• Използвайте найлонови пликчета и кутии, предназначени за съхранение на хранителни
продукти.
• Спазвайте времето за съхранение и препоръчаната температура, указани върху опаковките.
Препоръки:
-Месо/всички видове/-в полиетиленови пликове в най-ниската част на хладилника-върху стъклото на
отделението за зеленчуци.От гледна точка на безопасността съхранявайте не повече от един-два дни.
-Готвени ястия,студени храни-покрийте и съхранявайте на която и да е от лавиците.
-Плодове и зеленчуци-в чекмеджетата на отделението за зеленчуци и плодове най-долу в хладилника.
-Масло и сирене-опаковайте в полиетиленови или от алуминиево фолио опаковки по възможност
вакумирани
-Банани,картофи,лук или чесън не съхранявайте в хладилника ако не са пакетирани.
Замразяване и съхраняване на замразени продукти
Използвайте фризера за замразяване само на пресни храни
Температурата във фризера трябва да бъде -18ºили по-ниска преди да поставите храната в него.
Преди да поставите продуктите,консултирайте се за количеството от табелката с техническите данни на
уреда.Капацитета на замразяване се определя от количеството продукти замразени за 24ч.
Ако желаете да замразите продукти за няколко дни на един ред,то тогава използвайте от 2/3 до ¾ от
капацитета на замразяване,отбелязан на табелката с техническите данни на уреда.Оптималното
запазване качествата на продуктите изисква правилното им и по-възможностнай-бързо замразяване .
Преди да замразите продукта,ако е топъл,трябва първо да го охладите тъй като високата температура
ще доведе до нарушаване на температурния баланс във фризера и ще доведе до по-продължителна
работа на компресора.Оттам и по-висок разход на ел.енергия.
Следвайте указанията на производителя за максималното време за съхранение на продуктите.
Напишете датата на замразяване и съдържанието на всеки пакет. Така по-лесно ще използвате
продуктите, съобразявайки се с крайния срок на съхранение.
Ако е възможно, правете пакетите плоски. Така те ще се замразяват и размразяват по-бързо. За
предпочитане е хлябът, който ще замразявате да е нарязан. Така след това ще може да изваждате само
толкова филии, колкото са ви необходими.
Солта намалява времето за съхранение. Не поставяйте много сол и подправки на продуктите, които ще
замразявате. За предпочитане е да ги поставите преди самото сервиране.
Твърдото сирене за готвене е най-добре да се настърже и замрази в средно големи пакети.
Винаги използвайте найлонови торбички и пакети, които не пропускат въздух и са предназначени
специално за замразяване. Увивайте острите краища на продуктите, напр. пилешки бутчета, така че да
не продупчат опаковката.
Ако хранителните продукти са добре увити, те ще запазят качеството си, времето им за съхранение ще
се увеличи и скрежът във фризера ще е по-малко.
1.За да постигнете бързо замразяване на храната,или замразяване на максималното количество
,съответстващо на капацитета на замразяване,не пропускайте да натиснете бутона за бързо
замразяване В на контролния панел 12ч. Преди поставянето на храната във фризера.Не е необходимо
да променяте температурната настройка от превключвателя D
2.Поставете храната,която ще замразявате в най-горното отделение на фризера.
3.Постарайте се да не отваряте често вратата на уреда или да я държите дълго време отворена,освен
ако това не е абсолютно наложително
Ледени кубчета
Пълнете подноса за ледени кубчета не повече от ¾, тъй като водата се разширява при замръзване.
Извадете ледените кубчета като разклатите леко подноса. Ледените кубчета изсъхват и вкусът им може
да се влоши при прекалено дълго съхранение.
Затова изхвърлете старите кубчета и замразете нови, когато има нужда.
Календар за съхранение на замразените храни
Символите на чекмеджетата показват оптималното време за съхранението на готовите храни и
продуктите.
Цифрите указват времето за съхранение в месеци в зависимост от продукта.По-високите и по-ниските
стойности посочват различното време в зависимост от качеството на продуктите и дали е имало
предварителна подготовка преди замразяване.По-ниските стойности се отнасят за храни с високо
съдържание на мазнини.
Размразяване
Размразяване на хладилника
Хладилникът се размразява автоматично при всяко спиране на компресора.
Слоят скреж, който се е образувал върху задната плоскост се разтапя. Водата се стича по маркуч в
задната част на уреда в съда за събиране на вода върху компресора, откъдето се изпарява.
Почиствайте канала за събиране на водата в уреда редовно, за да го предпазите от запушване.
Върху чекмеджетата на фризера и около най-горното отделение винаги ще се образува определено
количество скреж, когато фризерът работи. Размразявайте фризера, когато слоят скреж нарасне до 3-5
мм. Изчаквайте, докато във фризера останат малко продукти. Избягвайте размразяването през топлите
летни дни.
Фризер
1. Изключете фризера.
2. Извадете чекмеджетата заедно с хранителните продукти. Поставете чекмеджетата така, че горното да
е като капак на долното.
Хранителните продукти може да се пакетират плътно и по някой друг начин и да се съхраняват на
колкото е възможно по-студено място, напр. в хладилника.
3. Оставете вратата на фризера отворена.
4 Поставете пластмасовата стъргалка за лед под отвора за оттичане на водата от фризера. и поставете
под него най-ниското чекмедже или някакъв друг съд,
5. След като всичкият лед се разтопи подсушете фризера и приберете стъргалката за бъдеща употреба
6. Включете отново фризера. Поставете обратно пакетите с хранителни продукти!
Внимание: Никога не използвайте остри предмети за ускоряване процеса на размразяване.
Предотвратете образуването на скреж във фризера като не отваряте вратата често или по-дълго,
отколкото е необходимо.
Изключване на уреда
Когато уредът няма да се използва за известно време
• Изключете термостатите
• Извадете щепсела от контакта
• Изпразнете уреда и го измийте
• Оставете вратите леко открехнати
Ако затворите вратата преди цялата влага да е изсъхнала, във вътрешната част на уреда ще се
образува миризма на плесен. Ако това се случи, измийте уреда отново и оставете вратата леко
открехната.
Грижи и почистване
Почиствайте уреда редовно. Първо изключете уреда. Извадете вадещите се детайли и ги измийте.
Почистете вътрешната част на уреда, жлебовете и уплътнението на вратата. Използвайте мек
почистващ препарат.
Не използвайте твърди или абразивни почистващи препарати, телчета или разтворители. Те може да
повредят повърхностите. Не затваряйте вратата преди вътрешността да е изсъхнала.
Не почиствайте с пара под налягане.
Остатъци от плат или хартия може да полепнат по канала за отвеждане на водата и след това да
запушат тръбичката за изтичане на водата.
Избягвайте употреба на етерични масла или органични соли,тъй като могат да увредят пластмасовите
части на вътрешния интериор.
1.Извадете продуктите от хладилника.Увийте замразената храна във вестник.Съхранете на хладно
място добре покрита
2.Размразете отделението на фризера преди да почистите
3.Изключете уреда. От контакта или като използвате превключвателя на контролния панел
4.Почистете вътрешните части на уреда с хладка вода и неабразивен препарат/напр. за съдове/
5.След почистването изплакнете с чиста вода и подсушете.
6.Проверете дренажния отвор за водата и го почистете със зеления накрайник от аксесоарите,в
комплекта на уреда.
7. Поставете обратно продуктите.Включете уреда отново
Препоръки за икономия на ел.енергия
Монтирайте уреда по възможност далеч от отоплителни уреди или други източници на топлина
Осигурете необходимата вентилация за нормалната работа на уреда.Не покривайте вентилационните
отвори.
Не поставяйте гореща храна в хладилника.Изчакайте я да се охлади
Не е препоръчително да оставяте вратата на уреда отворена дълго време.
Не задавайте по-ниска температура за охлаждане от необходимата
Поставяйте замразената храна за размразяване в хладилника.Така тя равномерно ще се размрази,а
акумулирания студ ще облекчи работата на компресора
Поддържайте охлаждащата решетка в задната страна на уреда винаги чиста от прах.Почиствайте нея и
компресора поне веднъж годишно
Какво да правим ако.....
Ако уредът не функционира правилно може да се опитате сами да откриете причината.
Внимателно прочетете информацията и съветите, дадени по-долу, за да сте сигурни, че не извиквате
техник без това да е необходимо.
Ако не е достатъчно студено
Настройте терморегулатора на по-ниска температура (по-студено).
Продуктите за бързо замразяване са поставени прекалено близо един до друг. Разпределете
хранителните продукти така, че въздухът да може да циркулира около тях.
Поставете продуктите на правилното място във фризера. Вижте раздел “ Използване на хладилника –
Подреждане на продуктите”.
Поставено е голямо количество хранителни продукти за бързо замразяване или продуктите са
поставени преди да са изстинали достатъчно. Изчакайте няколко часа и след това проверете
температурата отново.
Уверете се, че вратата е добре затворена.Не оставяйте вратите отворени прекалено дълго и не ги
отваряйте по-често от колкото е необходимо.
Ако е прекалено студено
Настройте терморегулатора на по-висока температура (по-топло).
Разпределете продуктите правилно в хладилника. Вижте раздел “ Използване на хладилника –
Подреждане на продуктите”.
Компресорът работи непрекъснато
Проверете дали терморегулаторът не е настроен на прекалено ниска температура (много студено).
Компресорът винаги работи продължително при включване на опцията за бързо замразяване.
Уверете се, че вратата е добре затворена.
Поставено е голямо количество хранителни продукти за бързо замразяване или продуктите са
поставени преди да са изстинали достатъчно.
Тече вода по изпарителя в задната част на хладилника.
Това е напълно нормално. По време на автоматичното размразяване скрежът се топи върху изпарителя.
Разтопената вода се стича през канала и излиза извън уреда.
В хладилника или на пода тече вода
Почистете канала за водата и отвора за изтичане на водата в хладилника.
Уверете се при размразяване, че срещу плочата на изпарителя в задната част не са поставени
продукти, които да възпрепятстват изтичането на разтопената вода по канала.
Проверете дали маркучът за изтичане на водата отзад на уреда е поставен в съда за събиране на
водата, а също и дали маркучът не е запушен.
Образуват се прекалено много скреж и лед
Проверете дали:
вратата не стои дълго време отворена или не се отваря твърде често.
уплътнителната лента на вратата е здрава и чиста.
нищо не пречи на вратата да се затвори.
тръбата за оттичане на водата от фризера е поставена добре.
температурата е била зададена правилно и настройката не е на прекалено ниска температура (студено)
за продължителен период от време.
всички продукти са правилно опаковани и покрити.
Уредът не работи въобще
Преди да извикате сервизен техник проверете дали:
терморегулатора е включен
щепселът е поставен добре в контакта
предпазителят в електрическото табло на апартамента не е изгорял и дали до уреда достига
електроенергия – проверете като включите друг уред в контакта.
Шум
Вътрешността на уреда се поддържа студена от охладителна система, състояща се от компресор
(мотор) и спираловидни тръби в задната част на уреда и вътре в него. Поради това е възможно
появяването на различни звуци.
Нивото на шума се променя в зависимост от това как е инсталиран уредът, как се използва,
Ако считате, че нивото на шума е прекалено високо,
За да избегнете шума или вибрациите е важно да се уверите, че:
Уредът е нивелиран и се опира стабилно до пода с всичките четири крачета/колелца. Използвайте
нивелир), за да проверите.
Уредът не се допира до съседни уреди и не се е наклонил към тях, което би довело до възникване на
вибрации между тях.
Спираловидните тръби в задната част на уреда не се допират една до друга.Сменете раздалечителните
подложки ако са паднали или внимателно огънете тръбите така, че да не се допират една в друга.
лавиците за подправки над уреда са монтирани правилно, бутилки, консерви и др. не вибрират при
допиране едни в други и че вентилационната решетка/покриващата лента (ако има) е монтирана
правилно
Уредът е инсталиран в помещение с добра вентилация и нормална стайна температура, не е изложен
на директна слънчева светлина или на друг източник на топлина, вратите не стоят излишно дълго
отворени. Нивото на шума може да се окаже по дразнещо ако компресорът трябва да работи по-дълго
време или да се включва по-често, за да поддържа зададената температура.
Уредът не е поставен директно върху под с твърда настилка, напр. бетон. Поставете уреда върху мека
повърхност, за да намалите риска от дразнещ шум.
Смяна на крушката
Осветлението се включва автоматично при отваряне вратата на хладилника.
При смяна на крушката: Избягвайте докосването на новата крушка, тъй като може да се повреди от
мазнината по пръстите. Отворете опаковката, но не я отстранявайте напълно. Използвайте опаковката,
за да предпазите крушката при монтирането й.
Използвайте халогенна крушка с напрежение 220-240 Вт V и макс. мощност 15 W. Не трябва да се
използват крушки с по-голяма мощност.
1.Завъртите превключвателя на контролния панел в положение 0
2. .Изключете уреда от контакта
3.Натиснете заключващия механизъм на капачето на крушката и го плъзнете в указаната със стрелка
посока
4.Сменете изгорялата крушка
5.поставете обратно защитния капак
6.Включете уреда отново
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising