Electrolux | ERB3142 | User manual | Electrolux ERB3142 User Manual

Electrolux ERB3142 User Manual
HıtŒ-Fagyasztó szekrény / Ch∏odziarko - zamra˝arka / Chladniãka s mrazákem / Refrigerator-Freezer
MÙKÖDÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS
INSTRUKCJA OBS¸UGI
NÁVOD NA INSTALACI A POUÎITÍ
INSTALLATION AND INSTRUCTION MANUAL
ERB 3142
HU
PL
CZ
2223 332-51
GB
ZALECENIA WST¢PNE
Z·ruËnÌ podmÌnky
Przed uruchomieniem urzàdzenia nale˝y dok∏adnie zapoznaç si´ z instrukcjà obs∏ugi, która powinna zostaç
zachowana przez ca∏y czas u˝ytkowania. W wypadku sprzeda˝y urzàdzenia instrukcj´ nale˝y przekazaç nowemu
u˝ytkownikowi, aby móg∏ zapoznaç si´ z zasadami bezpieczeƒstwa i funkcjonowania zakupionego sprz´tu.
JeÊli urzàdzenie wyposa˝one w zamek magnetyczny ma zastàpiç zu˝yte urzàdzenie z drzwiami lub zamkiem
spr´˝ynowym (zatrzask), nale˝y rozmontowaç zatrzask przed wyrzuceniem sprz´tu. W przeciwnym razie móg∏by on
stanowiç zagro˝enie dla dzieci.
Przed zainstalowaniem i rozpocz´ciem u˝ytkowania nale˝y dok∏adnie zapoznaç si´ z ni˝ej podanymi zaleceniami,
majàcymi na celu zapewnienie bezpieczeƒstwa.
Ogólne zasady bezpieczeƒstwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Urzàdzenie mogà obs∏ugiwaç wy∏àcznie osoby
doros∏e. Nie wolno pozwalaç dzieciom na
manipulowanie elementami sterujàcymi ani bawienie
si´ urzàdzeniem.
Zmiana parametrów technicznych i/lub modyfikacje
urzàdzenia sa niebezpieczne.
Nale˝y uwa˝aç, aby urzàdzenie nie sta∏o na
przewodzie zasilajàcym.
Przed przystàpieniem do czyszczenia i konserwacji
urzàdzenia nale˝y je wy∏àczyç z zasilania.
Urzàdzenie jest ci´˝kie i nale˝y je
przenosiç/przesuwaç ostro˝nie.
Nie nale˝y jeÊç lodów wyj´tych bezpoÊrednio z
zamra˝arki, gdy˝ grozi to odmro˝eniami.
Nale˝y uwa˝aç, aby podczas przemieszczania
urzàdzenia nie uszkodziç spr´˝arki i uk∏adu
ch∏odniczego i w konsekwencji nie spowodowaç
wycieku.
Urzàdzenie nie mo˝e znajdowaç si´ w
bezpoÊrednim sàsiedztwie kaloryferów i kuchenki
gazowej.
Urzàdzenie nie powinno byç przez d∏u˝szy czas
nara˝one na bezpoÊrednie dzia∏anie promieni
s∏onecznych.
Musi byç zapewniony odpowiedni przep∏yw
powietrza w tylnej cz´Êci urzàdzenia i nie wolno
dopuÊciç do jakiegokolwiek uszkodzenia uk∏adu
ch∏odniczego.
Dotyczy wy∏àcznie zamra˝arek (z wyjàtkiem modeli
do zabudowy): najlepsza lokalizacja to piwnica lub
posadzka.
W zamra˝arce nie wolno u˝ywaç innych urzàdzeƒ
elektrycznych (np. maszynki do lodów) bez
uprzedniej akceptacji producenta.
Serwis / Naprawy
•
•
Wszelkie interwencje elektryczne mogà byç
wykonywane tylko przez uprawnionego
elektromontera.
Naprawy serwisowe mogà byç dokonywane
wy∏àcznie przez autoryzowane placówki, a do napraw
u˝ywa si´ tylko oryginalnych cz´Êci zamiennych.
•
•
•
Pod ˝adnym pozorem nie wolno samodzielnie
naprawiaç urzàdzenia.
Naprawy przeprowadzone przez osoby
nieuprawnione mogà spowodowaç jeszcze
powa˝niejsze uszkodzenia. W wypadku
niesprawnego dzia∏ania urzàdzenia nale˝y zwróciç
si´ do autoryzowanej placówki serwisowej i zawsze
˝àdaç oryginalnych cz´Êci zamiennych.
Uk∏ad ch∏odniczy zawiera w´glowodory: konserwacja
i uzupe∏nianie muszà byç przeprowadzone przez
personel autoryzowanych zak∏adów serwisowych.
U˝ytkowanie
•
•
•
•
•
•
Domowy sprz´t ch∏odniczy przeznaczony jest
wy∏àcznie do przechowywania produktów
˝ywnoÊciowych.
Urzàdzenie najlepiej pracuje w temperaturze
otoczenia +18°C – +43°C (klasa T); +18°C – +38°C
(klasa ST); +16°C – +32°C (klasa N); +10°C –
+32°C (klasa SN). Klasa urzàdzenia podana jest na
tabliczce znamionowej.
Uwaga: je˝eli temperatura otoczenia nie mieÊci si´ w
podanych zakresach, nale˝y przestrzegaç
nast´pujàcych zaleceƒ:
JeÊli temperatura spada poni˝ej poziomu
minimalnego, temperatura mro˝enia w zamra˝arce
nie mo˝e byç zapewniona. Nale˝y jak najszybciej
skonsumowaç przechowywanà ˝ywnoÊç.
Raz rozmro˝one produkty nie powinny byç
ponownie zamra˝ane.
Przechowywanie i zamra˝anie produktów
˝ywnoÊciowych powinno odbywaç si´ zgodnie ze
wskazówkami podanymi przez producenta.
We wn´trzu urzàdzenia ch∏odniczego przebiegajà
kana∏y z czynnikiem ch∏odzàcym. Ich przek∏ucie
mo˝e spowodowaç nieodwracalne uszkodzenie
urzàdzenia i zepsucie si´ produktów
˝ywnoÊciowych. NIE NALE˚Y U˚YWAå OSTRYCH
PRZYRZÑDÓW do usuwania szronu lub lodu.
Szron mo˝na usunàç specjalnà ∏opatkà wchodzàcà
w sk∏ad wyposa˝enia. Pod ˝adnym pozorem nie
wolno odrywaç powsta∏ego lodu, który mo˝e zostaç
usuni´ty tylko podczas rozmra˝ania, zgodnie z ni˝ej
podanymi instrukcjami.
Wydrukowano na papierze z odzysku
14
Z·ruka vypl˝vajÌcÌ z tÏchto z·ruËnÌch podmÌnek je
poskytov·na pouze kupujÌcÌmu spot¯ebiteli (d·le takÈ
jen "KupujÌcÌ") a jen na v˝robek slouûÌcÌ k bÏûnÈmu
pouûÌv·nÌ v dom·cnosti.
Prod·vajÌcÌ poskytuje KupujÌcÌmu spot¯ebiteli Z·ruku
v trv·nÌ dvaceti Ëty¯ mÏsÌc˘, a to od data p¯evzetÌ
prodanÈho v˝robku KupujÌcÌm.
KupujÌcÌ m· v r·mci Z·ruky pr·vo na bezplatnÈ, vËasnÈ
a ¯·dnÈ odstranÏnÌ vady, pop¯ÌpadÏ - nenÌ-li to
vzhledem k povaze (tzn. p¯ÌËinÏ i projevu) vady
ne˙mÏrnÈ - pr·vo na v˝mÏnu v˝robku. Pokud nenÌ
takov˝ postup moûn˝, je KupujÌcÌ opr·vnÏn û·dat
p¯imϯenou slevu z ceny v˝robku. Pr·vo na v˝mÏnu
v˝robku nebo odstoupenÌ od kupnÌ smlouvy lze uplatnit
jen p¯i splnÏnÌ vöech z·konn˝ch p¯edpoklad˘, a to
pouze tehdy, nebyl-li v˝robek nadmÏrnÏ opot¯eben
nebo poökozen. PodmÌnkou pro uplatnÏnÌ kaûdÈho
pr·va ze Z·ruky p¯itom je, ûe:
a) v˝robek byl instalov·n a uveden do provozu i vûdy
provozov·n v souladu s n·vodem k obsluze,
b) veökerÈ z·ruËnÌ nebo jinÈ opravy Ëi ˙pravy v˝robku
byly vûdy prov·dÏny v AutorizovanÈm servisnÌm
st¯edisku,
c) KupujÌcÌ p¯i reklamaci v˝robku p¯edloûÌ platn˝
doklad o koupi.
Pr·vo na odstranÏnÌ vady v˝robku (i vöechna p¯Ìpadn·
dalöÌ pr·va ze Z·ruky) je kupujÌcÌ povinen uplatnit v
nejbliûöÌm AutorizovanÈm servisnÌm st¯edisku. Z·roveÚ
musÌ AutorizovanÈmu servisnÌmu st¯edisku umoûnit
ovϯenÌ existence reklamovanÈ vady, vËetnÏ
odpovÌdajÌcÌho vyzkouöenÌ (pop¯. demont·ûe) v˝robku,
v provoznÌ dobÏ tohoto st¯ediska.
KaûdÈ pr·vo ze Z·ruky je nutno uplatnit v p¯ÌsluönÈm
AutorizovanÈm servisnÌm st¯edisku bez zbyteËnÈho
odkladu, nejpozdÏji vöak do konce z·ruËnÌ doby, jinak
zanik·.
AutorizovanÈ servisnÌ st¯edisko posoudÌ opr·vnÏnost
reklamace a podle povahy vady v˝robku rozhodne o
zp˘sobu opravy. KupujÌcÌ je povinen poskytnout
AutorizovanÈmu servisnÌmu st¯edisku souËinnost
pot¯ebnou k prok·z·nÌ uplatnÏnÈho pr·va na
odstranÏnÌ vady, k ovϯenÌ existence reklamovanÈ
vady i k z·ruËnÌ opravÏ v˝robku.
BÏh z·ruËnÌ doby se stavÌ po dobu od ¯·dnÈho uplatnÏnÌ
pr·va na odstranÏnÌ vady do provedenÌ z·ruËnÌ opravy
Autorizovan˝m servisnÌm st¯ediskem, avöak jen p¯i
splnÏnÌ podmÌnky uvedenÈ v p¯edchozÌm bodu.
Po provedenÌ z·ruËnÌ opravy je AutorizovanÈ servisnÌ
st¯edisko povinno vydat KupujÌcÌmu Ëitelnou kopii
OpravnÌho listu. OpravnÌ list slouûÌ k prokazov·nÌ pr·v
KupujÌcÌho, proto ve vlastnÌm z·jmu p¯ed podpisem
OpravnÌho listu zkontrolujte jeho obsah a kopii
OpravnÌho listu peËlivÏ uschovejte.
Jestliûe nebude reklamovan· vada zjiötÏna nebo
nejde-li o z·ruËnÌ vadu, za kterou odpovÌd· Prod·vajÌcÌ,
Ëi neposkytne-li KupujÌcÌ AutorizovanÈmu servisnÌmu
st¯edisku shora uvedenou souËinnost, je KupujÌcÌ
povinen nahradit Prod·vajÌcÌmu i AutorizovanÈmu
servisnÌmu st¯edisku veökerÈ p¯ÌpadnÈ n·klady, kterÈ
jim v souvislosti s tÌm vzniknou.
Z·ruka vypl˝vajÌcÌ z tÏchto z·ruËnÌch podmÌnek platÌ
pouze na ˙zemÌ »eskÈ republiky. Nevztahuje se na
opot¯ebenÌ nebo poökozenÌ v˝robku (vËetnÏ poökozenÌ
zp˘sobenÈho poruchami v elektrickÈ sÌti, pouûitÌm
nevhodn˝ch n·plnÌ, nevhodn˝mi provoznÌmi
podmÌnkami aj.), p¯Ìpadn˝ nedostatek jakosti nebo
uûitnÈ vlastnosti ( kter˝ nenÌ z·vadou) ani na v˝robek
pouûit˝ nad r·mec bÏûnÈho pouûÌv·ni v dom·cnosti
(nap¯. k podnikatelsk˝m ˙Ëel˘m aj.).
PoskytnutÌm z·ruky nejsou dotËena pr·va KupujÌcÌho,
kter· se ke koupi v˝robku v·ûÌ podle kogentnÌch
ustanovenÌ zvl·ötnÌch pr·vnÌch p¯edpis˘.
Prod·vajÌcÌ je povinen p¯edat KupujÌcÌmu p¯i prodeji
v˝robku a na poû·d·nÌ KupujÌcÌho poskytnout mu
i kdykoli potÈ aktu·lnÌ seznam Autorizovan˝ch
servisnÌch st¯edisek v »eskÈ republice, vËetnÏ jejich
telefonnÌch ËÌsel.
JakÈkoli bliûöÌ informace o Z·ruce a Autorizovan˝ch
servisnÌch st¯ediscÌch poskytnou:
- prod·vajÌcÌ,
- Electrolux Service, a to buÔ na telefonu: 261126112,
nebo na adrese ELECTROLUX s.r.o., Electrolux
Service, Hanusova ul., 140 21 Praha 4,
- Bezplatn· telefonnÌ INFOLINKA: 800-160016.
39
•
Obrácení dvefií
Pfied kaÏdym zásahem vytáhnûte zástrãku z
elektrické sítû.
Pfii obracení otevírání dvífiek postupujte následujícím
zpÛsobem:
1. vytáhnûte vûtrací mfiíÏku (D), která je zacvaknuta;
2. odmontujte dolní pant (E) vy‰roubováním
‰roubkÛ, které je drÏí;
3. vyndejte dolní dvífika tak, Ïe je vytáhnete ze
stfiedového pantu;
4. odmontujte stfiedov˘ pant (H);
5. vyndejte horní dvífika vysunutím z horního ãepu
(G);
6. vy‰roubujte horní ãep (G) a na‰roubujte ho na
opaãnou stranu;
7. vyjmûte oba kryty na dvefiích (dle potfieby),
abyste uvolnili otvory pro ãepy pantÛ, a nasaìte
je na opaãnou stranu; namontujte horní dvífika;
8. namontujte stfiedov˘ pant na opaãnou stranu;
9. namontujte dolní dvífika;
10. 10 mm klíãem od‰roubujte ãep pantu (E) e
namontujte ho na opaãnou stranu tohoto pantu;
11. namontujte zpût dolní pant (E) na opaãnou
stranu s pouÏitím ‰roubkÛ, které jste pfiedtím
vyndali. Vytáhnûte kryt na otvor (F) z vûtrací
mfiíÏky (D) zatlaãením ve smûru ‰ipky a
namontujte na opaãnou stranu;
12. nasadÈe zpût vûtrací mfiíÏku (D) tak, aby
zacvakla.
13. Od‰roubujte drÏadlo. Hrotem propíchnûte kryty
a namontujte drÏadlo na protûj‰i stranu. Zbylé
otvory zakryjte kryty, které najdete v sáãku s
dokumentací.
Pro vyrovnání dvífiek mÛÏete provést regulaci ve
vodorovné rovinû na stfiedovém pantu (H) po
pfiedchozím uvolnûní obou ‰roubkÛ (viz obrázek).
Pozor
Po obrácení smûru otvírání dvefií zkontrolujte, zda
jsou v‰echny ‰rouby dobfie utaÏeny a zda tûsnûní
dvefií dobfie pfiiléhá ke skfiíni chladniãky.
Pfii nízké okolní teplotû (napfi. v zimû) se mÛÏe stát,
Ïe dvefie zcela netûsní. V takovém pfiípadû vyãkejte,
dokud tûsnûní samo nepfiilne, nebo cel˘ proces
urychlete nahfiíváním pfiíslu‰né ãásti bûÏn˘m
vlasov˘m fénem.
38
G
Do zamra˝arki nie nale˝y wk∏adaç butelek z
napojami gazowanymi i musujàcymi, gdy˝ mogà
one eksplodowaç uszkadzajàc urzàdzenie. Nie
nale˝y u˝ywaç ˝adnych urzàdzeƒ ani sztucznych
Êrodków przyspieszajàcych proces rozmra˝ania,
oprócz sposobów zalecanych przez producenta.
Czyszczàc urzàdzenie nie wolno u˝ywaç
przedmiotów metalowych, poniewa˝ mogà one
spowodowaç jego uszkodzenie.
Instalacja
•
H
•
•
•
E
E
F
F
F
D
•
Podczas normalnego funkcjonowania skraplacz i
spr´˝arka, znajdujàce si´ w tylnej cz´Êci
urzàdzenia, ulegajà znacznemu rozgrzaniu. Musi
byç wi´c zapewniona minimalna wentylacja,
zgodnie z odnoÊnym rysunkiem.
Uwaga: nale˝y usunàç elementy utrudniajàce
wentylacj´.
Nale˝y uwa˝aç, aby urzàdzenie nie sta∏o na
przewodzie zasilajàcym.
Wa˝ne: W razie uszkodzenia przewodu
zasilajàcego nale˝y zastàpiç go specjalnym
przewodem lub zespo∏em przy∏àczeniowym
dost´pnym w autoryzowanym serwisie.
Poniewa˝ cz´Êci robocze urzàdzenia nagrzewajà
si´ podczas jego pracy, nale˝y pami´taç o
zapewnieniu swobodnego dop∏ywu powietrza,
zgodnie z podanymi instrukcjami instalacyjnymi.
Niewystarczajàcy przep∏yw powietrza mo˝e
spowodowaç uszkodzenie nagrzewajàcych si´
elementów oraz zepsucie produktów
˝ywnoÊciowych.
Wszystkie elementy nagrzewajàce si´ powinny byç
zabezpieczone przed dotykiem. Nale˝y staraç si´
tak ustawiç zamra˝ark´, aby jej tylna cz´Êç by∏a
zwrócona do Êciany.
W razie transportu w pozycji poziomej, znajdujàcy
si´ w spr´˝arce olej mo˝e dostaç si´ do uk∏adu
ch∏odzàcego. Przed pod∏àczeniem urzàdzenia do
sieci elektrycznej nale˝y wi´c poczekaç
przynajmniej dwie godziny, aby olej sp∏ynà∏
ponownie do spr´˝arki.
Ochrona Êrodowiska
Urzàdzenie to nie zawiera gazów szkodliwych dla
warstwy ozonowej. Dotyczy to zarówno uk∏adu
ch∏odzàcego jak materia∏ów izolacyjnych. Urzàdzenia
nie mo˝na usuwaç razem z innymi odpadami miejskimi.
Nie wolno niszczyç uk∏adu ch∏odzàcego, zw∏aszcza w
pobli˝u wymiennika ciep∏a. Informacji na temat punktów
zbiórki udzielajà w∏adze lokalne. Zastosowane w tym
urzàdzeniu materia∏y ze znakiem
nadajà si´ do
ponownego wykorzystania.
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu oznacza,
˝e tego produktu nie wolno traktowaç tak, jak innych
odpadów domowych. Nale˝y oddaç go do w∏aÊciwego
punktu skupu surowców wtórnych zajmujàcego si´
z∏omowanym sprz´tem elektrycznym i elektronicznym.
W∏aÊciwa utylizacja i z∏omowanie pomaga w eliminacji
niekorzystnego wp∏ywu z∏omowanych produktów na
Êrodowisko naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskaç
szczegó∏owe dane dotyczàce mo˝liwoÊci recyklingu
niniejszego urzàdzenia, nale˝y skontaktowaç si´ z
lokalnym urz´dem miasta, s∏u˝bami oczyszczania
miasta lub sklepem, w którym produkt zosta∏ zakupiony.
F
SPIS TREÂCI
Zalecenia wst´pne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
U˝ytkowanie / Panel sterujàcy - Czyszczenie wn´trza - Korzystanie zamra˝arki - . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regulacja temperatury - Szybkie zamra˝anie - Lampka kontrolna temperatury (A) . . . . . . . . . . . . . . .
U˝ytkowanie / Zamra˝anie Êwie˝ej ˝ywnoÊci - Przechowywanie mro˝onek - Rozmra˝anie - . . . . . . . .
Przygotowanie kostek lodu - Korzystanie z chlodziarki - Uruchomienie - Regulacja temperatury - . . . . .
Przechowywanie produktów ˝ywnoÊciowych w ch∏odziarce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
U˝ytkowanie / Regulacja pó∏ek przenoÊnych - Rozmieszczenie pó∏ek na drzwiach - Pojemnik na butelki . .
Zalecenia / Zalecenia dotyczàce przechowywania ˝ywnoÊci w ch∏odziarce - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zalecenia dotyczàce zamra˝ania - Zalecenia dotyczàce przechowywania mro˝onek . . . . . . . . . . . . . . .
Konserwacja / Przerwy w u˝ytkowaniu - Lampka oświetleniowa - Okresowe czyszczenie - Rozmra˝anie . . . .
G∏oÊne dzia∏anie/ Możliwe źródła głośnego działania, łatwo usuwalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serwis / Naprawy i cz´Êci zamienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parametry techniczne / Instalacja – Ustawienie - Blokada Półek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalacja / Tylne elementy dystansowe - Pod∏àczenie do zasilania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalacja / Zmiana kierunku otwierania drzwi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
16
17
18
19
20
22
22
23
24
25
15
Distanãní rozpûrky
U˚YTKOWANIE
V sáãku s dokumentací jsou pfiiloÏeny 2 rozpûrky,
slouÏící k upravení vzdálenosti pfiístroje od stûny,
které je tfieba pfiipevnit do horních rohÛ na zadní
stranû pfiístroje.
Panel sterujàcy
MAX
ALARM
SUPER
min
MAX
ON
min
ON
Uvolnûte ‰roubek, zasaìte rozpûrky pod hlaviãku
‰roubku a ‰roubek utáhnûte.
D594
A BC
A.
B.
C.
D.
E.
D
E
Lampka kontrolna temperatury
Lampka kontrolna szybkiego zamra˝ania
Pokr´t∏o szybkiego zamra˝ania
Lampka kontrolna zasilania
Pokr´t∏o termostatu
F
F.
G.
G
Lampka kontrolna zasilania
Pokr´t∏o termostatu
Pfied zapojením do sítû se pfiesvûdãte, zda hodnoty
napûtí a frekvence uvedené na v˘robním ‰títku
pfiístroje odpovídají vlastnostem va‰í elektrické sítû.
Napûtí se mÛÏe od stanovené hodnoty odchylovat o
+/- 6%.
Czyszczenie wn´trza
Regulacja temperatury
Przed rozpocz´ciem u˝ytkowania nowego
urzàdzenia nale˝y umyç starannie jego wn´trze i
wszystkie akcesoria letnià wodà z ∏agodnym
detergentem, w celu usuni´cia zapachu typowego
dla fabrycznie nowego wyrobu, a nast´pnie
dok∏adnie osuszyç mi´kkà szmatkà.
Regulacja temperatury odbywa si´ automatycznie.
Przestawienie pokr´t∏a termostatu na ni˝szà wartoÊç
powoduje wzrost temperatury wewn´trznej.
Temperatura spada wraz z przestawieniem pokr´t∏a
na wy˝szà wartoÊç.
W∏aÊciwy wybór temperatury uzale˝niony jest od
nast´pujàcych czynników:
• temperatury otoczenia
• cz´stotliwoÊci otwierania drzwi
• iloÊci przechowywanej ˝ywnoÊci
• lokalizacji urzàdzenia.
Ustawienie temperatury w pozycji poÊredniej jest
zalecane przy normalnym u˝ywaniu sprz´tu.
Nie nale˝y u˝ywaç detergentów i Êrodków
szorujàcych, mogàcych uszkodziç
powierzchni´ urzàdzenia.
KORZYSTANIE Z ZAMRA˚ARKI
Uruchomienie
W∏o˝yç wtyczk´ przewodu zasilajàcego do gniazdka
elektrycznego (zapalenie si´ lampki kontrolnej
wskazuje, ˝e zamra˝arka zosta∏a w∏àczona).
Celem uruchomienia urzàdzenia nale˝y przekr´ciç
termostat (E) w prawà stron´, ustawiajac go w
pozycji Êrodkowej (zapali si´ lampka awaryjna (D) ).
Prawid∏owe przechowywanie zamro˝onej ˝ywnoÊci
wymaga temperatury poni˝ej –18°C.
Nale˝y poczekaç a˝ lampka kontrolna zgaÊnie, co
nastàpi po osiàgni´ciu optymalnej temperatury.
Temperatur´ wewn´trznà mo˝na ustawiaç w
zale˝noÊci od temperatury otoczenia, lokalizacji
zamra˝arki, cz´stotliwoÊci otwierania drzwi itp.
W celu wy∏àczenia zamra˝arki termostat nale˝y
ustawiç w pozycji "■".
16
Zapojení do elektrické sítû
Szybkie zamra˝anie
W∏àczenie szybkiego zamra˝ania wymaga
wciÊni´cia wy∏àcznika (C). Zapala si´ lampka
kontrolna (B).
Lampka kontrolna temperatury (A)
Lampka kontrolna temperatury zapala si´
automatycznie, gdy temperatura w zamra˝arce
wzrasta powy˝ej wartoÊci wymaganej dla
przechowywania produktów ˝ywnoÊciowych.
Jest rzecza normalnà, ˝e lampka pozostanie
zapalona przez pewien okres czasu po w∏àczeniu
zamra˝arki.
Pozostanie ona zapalona a˝ do momentu, w którym
temperatura osiàgnie wartoÊç wymaganà dla
przechowywania zamro˝onej ˝ywnoÊci.
Pfii provozu s jin˘mi hodnotami napûtí je tfieba
pouÏívat transformátor.
Spotfiebiã musí b˘t uzemûn˘.
Pro tento úãel je zástrãka spotfiebiãe vybavena
pfiíslu‰n˘m kontaktním kolíkem.
JestliÏe va‰e elektrická zásuvka není uzemûna,
zapojte pfiístroj do oddûleného uzemûní v souladu s
platn˘mi pfiedpisy a za tímto úãelem se poraìte s
odborníkem.
V˘robce odmítá jakoukoliv zodpovûdnost v pfiípadû,
Ïe nejsou dodrÏovány v˘‰e uvedené bezpeãnostní
zásady,
Tento pfiístroj odpovídá následujícím
pfiedpisÛm Evropského spoleãenství:
-
87/308 EEC z 2.6. 1987 vztahující se k
radiovému odru‰ení.
-
73/23/CEE z 19.2.1973 (Pfiedpis pro nízké
napûtí) a následující úpravy.
-
89/336/CEE z 3.5. 1989 (Pfiedpis o
elektromagnetické shodnosti) a následující
úpravy.
Pozor!
Je nutné umoÏnit vypnutí spotfiebiãe z hlavního
napájení. Proto i po ukonãení instalace musí b˘t
zásuvka dobfie pfiístupná.
37
TECHNICKÉ VLASTNOSTI
ERB 3142
Modell
Objem mrazáku - brutto (l)
222
Objem mrazáku - netto (l)
221
Objem chladniãky - brutto (l)
86
Objem chladniãky - netto (l)
82
175x60x62,5
Rozmûry (‰ífika-v˘‰ka-hloubka, cm)
220-240/50
Napûtí (V/HZ)
0,90
Spotfieba energie (kW/24 h)
Kapacita zmrazování (kg/24 h)
13
âas zv˘‰ení teploty (h)
25
Hluãnost (dB/A)
40
Klimatická tfiída
SN-N-ST
Technické informace se nacházejí na v˘robním ‰títku, kter˘ je umístûn˘ nalevo uvnitfi spotfiebiãe.
Zamra˝anie Êwie˝ej ˝ywnoÊci
KORZYSTANIE Z CHLODZIARKI
Komora oznaczona 4 gwiazdkami
jest
przeznaczona do d∏ugoterminowego
przechowywania mro˝onek i do zamra˝ania Êwie˝ej
˝ywnoÊci. Nie nale˝y przekraczaç daty wa˝noÊci
podanej przez producenta na oryginalnym
opakowaniu.
Aby zamroziç Êwie˝à ˝ywnoÊç, nale˝y ustawiç
funkcj´ szybkiego mro˝enia 12 godzin przed
w∏o˝eniem ˝ywnoÊci.
Uruchomienie
˚ywnoÊç przeznaczonà do zamr o˝enia nale˝y
umieÊciç w górnej cz´Êci komory zamra˝arki.
Przechowywanie mro˝onek
Przed w∏o˝eniem ˝ywnoÊci do zamra˝arki w nowym
urzàdzeniu, po d∏u˝szej przerwie w jego pracy,
nale˝y uruchomiç urzàdzenie ustawiajàc pokr´t∏o na
najni˝szà temperatur´. Po up∏ywie przynajmniej 2
godz. wróciç do pozycji normalnej.
Aby zapewniç optymalne dzia∏ania urzàdzenia,
nale˝y:
- przechowujàc wi´ksze iloÊci mro˝onek usunàç
wszystkie szuflady i pojemniki i umieÊciç
produkty bezpoÊrednio na pó∏kach ch∏odzàcych.
- uwa˝aç, ˝eby nie przekroczyç maksymalnego
obcià˝enia wskazanego na bocznej tabliczce w
górnej cz´Êci urzàdzenia (jeÊli wyst´puje).
W∏o˝yç wtyczk´ przewodu zasilajàcego do gniazdka
elektrycznego.
Temperatur´ wewnàtrz zamra˝arki mo˝na zmieniaç
pokr´t∏em termostatu (G).
W celu wy∏àczenia urzàdzenia, termostat nale˝y
ustawiç w pozycji «■».
Regulacja temperatury
Regulacja temperatury odbywa si´ automatycznie.
Przestawienie pokr´t∏a termostatu na ni˝szà wartoÊç
powoduje wzrost temperatury wewn´trznej.
Temperatura spada wraz z przestawieniem pokr´t∏a
na wy˝szà wartoÊç.
W∏aÊciwy wybór temperatury uzale˝niony jest od
nast´pujàcych czynników:
• temperatury otoczenia
• cz´stotliwoÊci otwierania drzwi
• iloÊci przechowywanej ˝ywnoÊci
• lokalizacji urzàdzenia.
Ustawienie temperatury w pozycji poÊredniej jest
zalecane przy normalnym u˝ywaniu sprz´tu.
INSTALACE
Wa˝ne
Umístûní
100 mm
A
15 mm
B
15 mm
Spotfiebiã musí b˘t nainstalován daleko od zdrojÛ
tepla jako jsou radiátory, bojlery, pfiímé sluneãní
paprsky atd.
Z bezpeãnostních dÛvodÛ musí b˘t zaji‰tûno
minimální proudûní vzduchu, jak je to zobrazeno na
ilustraci.
Umístûní spotfiebiãe pod zavû‰ené skfiíÀky
kuchyÀské linky (viz obr. A).
Umístûní spotfiebiãe bez zhora zavû‰en˘ch skfiínûk
kuchyÀské linky (viz obr. B).
Pozor: udrÏujte ventilaãní otvory stále volné.
Dvû nastavitelné noÏky na základnû spotfiebiãe
umoÏÀují jeho pfiesné nastavení do vodorovné
polohy.
W razie przypadkowego rozmro˝enia,
spowodowanego np. przerwà w dostawie energii
elektrycznej trwajàcà d∏u˝ej ni˝ czas podany w
parametrach technicznych (poz.: zdolnoÊç
utrzymywania temperatury), rozmro˝ona ˝ywnoÊç
musi zostaç szybko spo˝yta lub natychmiast
ugotowana i po ostudzeniu ponownie zamro˝ona.
NP008
A
Rozmra˝anie
Mro˝onki mo˝na rozmroziç w ch∏odziarce lub w
temperaturze pokojowej, w zale˝noÊci od czasu,
jakim dysponujemy.
Niewielkie porcje ˝ywnoÊci mo˝na gotowaç równie˝
bezpoÊrednio po wyj´ciu ich z zamra˝arki, tj. bez
uprzedniego rozmra˝ania. W tym wypadku czas
gotowania b´dzie d∏u˝szy.
Przygotowanie kostek lodu
ZaráÏky pfiepáÏek
Vበspotfiebiã je vybaven˘ zaráÏkami pfiepáÏek,
které umoÏÀují zajistit pfiepáÏky v prÛbûhu dopravy.
Pfii jejich odstranûní postupujte následovnû:
posuÀte zaráÏky ve smûru ‰ipek, zvednûte zezadu
sklenûnou polici a tlaãte kupfiedu, dokud se
neuvolní; pak odeberte zaráÏky.
36
B
W sk∏ad wyposa˝enia zamra˝arki wchodzi pojemnik
na kostki lodu. Nale˝y wype∏niç go wodà i umieÊciç
w zamra˝arce.
Wa˝ne:
JeÊli temperatura otoczenia jest wysoka lub
urzàdzenie jest maksymalnie wype∏nione i
ustawione na najni˝szà temperatur´, urzàdzenie
b´dzie pracowaç bez przerwy powodujàc
gromadzenie si´ lodu na tylnej Êcianie. W tym
wypadku nale˝y przestawiç termostat na ni˝szà
wartoÊç, umo˝liwiajàc samoczynne rozmra˝anie i
obni˝ajàc zu˝ycie energii.
Przechowywanie produktów
˝ywnoÊciowych w ch∏odziarce
Optymalne wykorzystanie urzàdzenia wymaga
przestrzegania nast´pujàcych zasad:
• Nie wolno przechowywaç w ch∏odziarce ciep∏ej
˝ywnoÊci i parujàcych p∏ynów
• ˚ywnoÊç powinna byç przykryta lub opakowana,
zw∏aszcza jeÊli wydziela silny zapach
• Nale˝y rozmieÊciç produkty w sposób
umo˝liwiajàcy swobodny przep∏yw powietrza
Nie nale˝y wyjmowaç kostek przy pomocy
przedmiotów metalowych.
C
17
Hluãnost
Regulacja pó∏ek przenoÊnych
Ukszta∏towanie wewn´trznych Êcianek ch∏odziarki
umo˝liwia dowolne rozmieszczenie pó∏ek.
Na následujících fiádcích jsou uvedeny nûkteré
pfiirozené zdroje hluku, které v‰ak nenaru‰ují normální
provoz spotfiebiãe.
Tic
Tic
D338
Rozmieszczenie pó∏ek na drzwiach
Brrrr
Aby umo˝liwiç przechowywanie artyku∏ów
spo˝ywczych ró˝nej wielkoÊci, pó∏ki mo˝na
umieszczaç na ró˝nych wysokoÊciach.
KolejnoÊç post´powania: pociàgnàç pó∏k´ zgodnie z
kierunkiem strza∏ki a˝ do obluzowania, umieÊciç na
˝àdanej wysokoÊci.
ZpÛsobeno usazováním struktury v nábytkové skfiíni.
ZpÛsobeno motorem kompresoru.
Snadno odstranitelné zdroje moÏné
hluãnosti
Spotfiebiã není dobfie vyrovnan˘ do vodorovné polohy.
Nastavte pomocí pohyblivé noÏiãky.
Spotfiebiã se dot˘ká okolního nábytku:
Odstavte nábytek.
Blubb
Blubb
·patnû umístûné vnitfiní vybavení:
Vyndejte pfiihrádky a/anebo poliãky a znovu je
pfiimontujte na místo.
Lahve a/anebo nádoby, které se dot˘kají navzájem:
Oddûlte uvnitfi spotfiebiãe nádoby jednu od druhé.
Pojemnik na butelki
ZpÛsobeno plynem proudícím v chladícím systému.
W∏o˝yç butelki (skierowane szyjkami do przodu) na
pó∏k´ usytuowanà na poczàtku.
JeÊli pó∏ka jest po∏o˝ona poziomo w∏o˝yç tyko
zamkni´te butelki.
Pó∏ka b´dàca pojemnikiem na butelki mo˝e byç
przechylana w celu u∏atwienia sk∏adowania butelek
ju˝ otwartych.
SLUÎBA ZÁKAZNÍKÒM A NÁHRADNÍ DÍLY
W celu otrzymania tego po∏o˝enia pociàgnàç pó∏k´
do góry tak, aby mog∏a obróciç si´ do góry i byç
ustawiona na górnej pó∏ce.
JesliÏe spotfiebiã správnû nefunguje, zkontrolujte,
zda:
18
•
zástrãka je pevnû zasunuta do zásuvky ve stûnû
a hlavní spínaã je zapnut˘;
•
síÈ je pod napûtím (vyzkou‰ejte zapojením jiného
spotfiebiãe do zásuvky);
•
koleãko termostatu je nastaveno do správné
polohy;
•
pokud se na dnû chladniãky nachází voda,
zkontrolujte, zda nedo‰lo k ucpání odtokového
otvoru rozmrazené vody (viz. ãást
“Odmrazování”)
•
jestliÏe po vykonání v‰ech pfiede‰l˘ch kontrol
spotfiebiã stále správnû nefunguje, spojte se s
nejbliωím servisním stfiediskem.
Chcete-li obdrÏet co nejrychlej‰í servisní sluÏbu, je
tfieba pfii Ïádosti uvést model a sériové ãíslo
spotfiebiãe, které jsou uvedeny na záruãním listû
nebo na v˘robním ‰títku uvnitfi spotfiebiãe, na levé
spodní stranû.
35
Mrazák se v‰ak ãasem pfiesto pokryje vrstvou
námrazy. Tuto námrazu je moÏno odstranit
pfiiloÏenou plastikovou ‰krabkou, jakmile její v˘‰ka
pfiekroãí 4 mm. Bûhem této operace není nutno
odpojovat spotfiebiã z elektircké sítû nebo vyjímat
potraviny.
ZALECENIA
Zalecenia dotyczàce przechowywania
˝ywnoÊci w ch∏odziarce
Nahromadí-li se ale velmi siln˘ ledov˘ pfiíkrov, je
tfieba pfiístroj kompletnû odledovat pomocí
následujícího postupu:
1. vytáhnûte zástrãku ze zásuvky ve zdi nebo
nastavte koleãko termostatu na pozici «■»;
2. vyjmûte v‰echny potraviny, zabalte je do nûkolika
vrstev novinového papíru a umístûte je na
chladném místû;
3. nechejte dvefie otevfiené, umístûte vaniãku na
horní ro‰t chladniãky, pfiímo pod drenáÏní otvor a
vyndejte z nûj zátku;
4. po ukonãení odledování, pozornû cel˘ vnitfiek
vysu‰te a vraÈte zátku na pÛvodní místo;
5. znovu otoãte koleãkem termostatu do potfiebné
provozní polohy nebo zasuÀte zástrãku spût do
zásuvky.
6. Po dvou aÏ tfiech hodinách vraÈte dfiíve vyjmuté
potraviny zpût do oddûlení.
DÛleÏité:
Nikdy nepouÏívejte ostré kovové pfiedmûty k
o‰krabávání námrazy na v˘parníku, neboÈ jej takto
mÛÏete po‰kodit.
NepouÏívejte mechanická zafiízení nebo jakékoliv
jiné umûlé postupy k urychlení procesu
rozmrazování, neÏ ty, které byly doporuãeny
v˘robcem.
Zv˘‰ení teploty zmrazen˘ch balíãkÛ potravin bûhem
odmrazování mÛÏe zpÛsobit krácení jejich
trvanlivosti.
34
D068
Podstawowe zalecenia:
Mi´so (ka˝dego rodzaju): zawinàç w torebki z
tworzywa i umieÊciç na szklanej pó∏ce nad
pojemnikiem na warzywa.
Ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa przechowywaç w ten
sposób najwy˝ej 1-2 dni.
Produkty ugotowane, ciep∏e potrawy itd.: przykryç i
umieÊciç na dowolnych pó∏kach.
Owoce i warzywa: dok∏adnie umyç i umieÊciç na
dole, w szufladzie na warzywa.
Mas∏o i sery: powinny byç umieszczone w
specjalnych szczelnych pojemnikach lub w
opakowaniach aluminiowych bàdê foliowych, aby
utrudniç dost´p powietrza.
Butelki z mlekiem: powinny byç zamkni´te i
ustawione na specjalnej pó∏ce drzwiowej.
Banany, ziemniaki, cebula i czosnek, je˝eli sà
nieopakowane, nie mogà byç przechowywane w
ch∏odziarce.
Zalecenia dotyczàce zamra˝ania
Prawid∏owe zamra˝anie wymaga przestrzegania
kilku poni˝szych zasad:
• Maksymalna iloÊç artyku∏ów ˝ywnoÊciowych,
którà mo˝na zamroziç w ciàgu 24 godz., podana
jest na tabliczce znamionowej;
• Proces zamra˝ania trwa 24 godziny. W tym
czasie nie wolno dok∏adaç kolejnych produktów
do zamro˝enia.
• Podlegajàce zamro˝eniu produkty muszà byç
doskona∏ej jakoÊci, Êwie˝e i czyste;
• Przed zamro˝eniem nale˝y podzieliç ˝ywnoÊç na
ma∏e porcje, co przyspiesza proces zamra˝ania
oraz umo˝liwia rozmra˝anie produktów w
odpowiedniej iloÊci;
• Produkty spo˝ywcze nale˝y zawijaç w foli´
aluminiowà lub polietylenowà, dbajàc, by
opakowanie by∏o przylegajàce i szczelne;
• Âwie˝e produkty ˝ywnoÊciowe nie powinny
dotykaç zamro˝onych, aby nie powodowaç
zmian temperatury ˝ywnoÊci wczeÊniej
zamro˝onej;
• ˚ywnoÊç o niskiej zawartoÊci t∏uszczu
przechowuje si´ d∏u˝ej i lepiej ni˝ o wysokiej
zawartoÊci t∏uszczu; sól skraca okres
przechowywania produktów;
• Nie nale˝y spo˝ywaç lodów bezpoÊrednio po
wyj´ciu z zamra˝alnika, gdy˝ mo˝e to
spowodowaç odmro˝enia skóry;
• Zaleca si´ opatrzyç ka˝dy produkt datà
zamro˝enia. U∏atwi to kontrol´ okresu
przechowywania;
•
•
Symbole na pojemnikach oznaczajà rodzaje
˝ywnoÊci do zamro˝enia.
Cyfry oznaczajà okres przechowywania ka˝dego
z pr oduktów (w miesiàcach). Od jakoÊci
pr oduktów ˝ywnoÊciowych i od r odzaju ich
wst´pnej obróbki przed zamro˝eniem zale˝y
wybór górnej lub dolnej wartoÊci.
Do zamra˝alnika nie wolno wk∏adaç p∏ynów
zawierajàcych w´glany (napoje gazowane itp.),
gdy˝ mogà one eksplodowaç.
Zalecenia dotyczàce
przechowywania mro˝onek
Aby w optymalny sposób wykorzystaç mo˝liwoÊci
urzàdzenia, nale˝y:
• upewniç si´, ˝e mro˝onki by∏y odpowiednio
przechowywane w miejscu zakupu;
• zadbaç, by czas od momentu zakupu do chwili
w∏o˝enia do zamra˝arki by∏ jak najkrótszy.
• nie otwieraç zbyt cz´sto drzwiczek zamra˝alnika
i nie pozostawiaç ich otwartych d∏u˝ej ni˝ to
konieczne.
• Po rozmro˝eniu ˝ywnoÊç bardzo szybko si´
psuje i nie mo˝e ponownie zostaç zamro˝ona.
• Nie nale˝y przekraczaç daty wa˝noÊci podanej
przez producenta na opakowaniu ˝ywnoÊci..
19
KONSERWACJA
ÚDRÎBA
Okresowe czyszczenie
Nale˝y wy∏àczyç urzàdzenie z sieci przed
rozpocz´ciem jakichkolwiek czynnoÊci
konserwacyjnych.
Uwaga
Urzàdzenie to zawiera weglowodory w uk∏adzie
ch∏odniczym; konserwacja i uzupe∏nianie musi byç
przeprowadzane wy∏àcznie przez personel
autoryzowanych zak∏adów serwisowych.
Przerwy w u˝ytkowaniu
Je˝eli urzàdzenie nie b´dzie u˝ytkowane przez
d∏u˝szy okres czasu, nale˝y:
wy∏àczyç urzàdzenie z sieci;
Komor´ ch∏odziarki nale˝y myç ciep∏à wodà z
dodatkiem oczyszczonej sody.
Starannie op∏ukaç i osuszyç.
Skraplacz (czarny ruszt) i spr´˝ark´ w tylnej cz´Êci
zamra˝arki odkurzyç przy pomocy szczotki lub
odkurzacza. Regularne usuwanie kurzu zapewnia
bezawaryjnà prac´ urzàdzenia i oszcz´dne zu˝ycie
energii elektrycznej.
Wiele specyficznych środków czyszczących
stosowanych do mycia powierzchni kuchennej
zawiera czynniki chemiczne, które mogą
porysować/uszkodzić plastikowe części znajdujące
się w tym urządzeniu. Stąd zaleca się mycie
zewnętrznego pokrycia tego urządzenia jedynie ciepłą
wodą z niewielkim dodatkiem płynu do mycia naczyń.
Pfied kaÏdou operací je zapotfiebí nejprve
odpojit zástrãku ze zásuvky.
Upozornûní
Tento elektrospotfiebiã obsahuje uhlovodíky uvnitfi
chladící jednotky; z tohoto dÛvodu údrÏba a
doplÀování musí b˘t provádûna pouze povûfien˘mi
odborn˘mi pracovníky.
Odstavení pfiístroje
JestliÏe nebude spotfiebiã dlouhodobû pouÏíván,
vykonejte následující opatfiení:
wyjàç wszystkie produkty;
vytáhnûte zástrãku ze zásuvky ve zdi;
rozmroziç, wyczyÊciç wn´trze i akcesoria;
vyberte potraviny z chladniãky;
pozostawiç otwarte drzwi, aby umo˝liwiç swobodny
przep∏yw powietrza i zapobiec powstawaniu
nieprzyjemnych zapachów.
odledujte a vyãistûte vnitfiek spotfiebiãe a v‰echny
pfiídavné prvky;
Pravidelné ãi‰tûní
Vyãistûte vnitfiek chladniãky teplou vodou a
bikarbonátem sodn˘m.
Pfiístroj otfiete a peãlivû osu‰te.
Oãistûte v˘parník (ãerná mfiíÏ), kompresor a celou
zadní stranu spotfiebiãe kartáãem nebo vysavaãem.
Zlep‰íte tak ãinnost chladniãky a u‰etfiíte spotfiebu
elektrické energie.
Mnoho ãistících prostfiedkÛ urãen˘ch pro povrch
kuchyÀsk˘ch linek obsahuje chemické sloÏky, které
mohou ohrozit/po‰kodit umûlohmotné ãásti tohoto
spotfiebiãe. Z tohoto dÛvodu proto doporuãujeme
ãistit povrch spotfiebiãe pouze horkou vodou s
mal˘m mnoÏstvím tekutého ãistícího prostfiedku na
nádobí.
nechejte dvefie chladniãky otevfiené, aby vzduch
mohl proudit a netvofiil se nepfiíjemn˘ zápach.
Lampka oświetleniowa
Svûtlo
W celu ewentualnej wymiany lampki nacisnąć tylny
zaczep i jednocześnie wyciągnąć pokrywkę w
kierunku oznaczonym strzałką.
Pro pfiípadnou v˘mûnu Ïárovky stisknûte zadní
úchytku a souãasnû sejmûte kryt ve smûru ‰ipek.
Pozor:
Uwaga:
Wymienić lampkę na inną o tej samej mocy
(maksymalna moc naniesiona jest na rozpraszaczu
światła)
Nová Ïárovka musí mít stejn˘ v˘kon jako pÛvodní
Ïárovka (maximální v˘kon je uveden na difuzéru
svûtla).
Odledování
Rozmra˝anie
Szron usuwany jest automatycznie z parownika
ch∏odziarki podczas ka˝dego cyklu wy∏àczania si´
spr´˝arki w trakcie pracy urzàdzenia. Powsta∏a w
wyniku tego woda sp∏ywa do specjalnego pojemnika
znajdujàcego si´ z ty∏u urzàdzenia nad spr´˝arkà, a
nast´pnie wyparowuje.
Námraza je odstraÀována automaticky z v˘parníku
chladniãky pokaÏdé, kdyÏ se motor kompresoru
zastaví v prÛbûhu normálního provozu. Rozmrazená
voda vytéká do speciální nádrÏky na zadní stranû
spotfiebiãe nad motorem kompresoru a odtud se
volnû vypafiuje.
Nale˝y pami´taç o okresowym czyszczeniu otworu
odp∏ywowego wody, znajdujàcego si´ poÊrodku
kana∏u odp∏ywowego w komorze ch∏odziarki.
Zapobiega si´ w ten sposób gromadzeniu wody,
która mog∏aby dostaç si´ do przechowywanej
˝ywnoÊci. U˝yç nale˝y specjalnej przetyczki,
znajdujàcej si´ w otworze odp∏ywowym.
Je dÛleÏité pravidelnû ãistit otvor pro odvod
rozpu‰tûné námrazy, kter˘ se nachází ve stfiedu
kanálku na zadní stûnû prostoru chladniãky, ãímÏ
zabráníte, aby voda pfietekla a zaãala kapat na
uvnitfi uloÏené potraviny. PouÏívejte k tomu speciální
ãistící nástroj, kter˘ vsunete dovnitfi odtokového
otvoru.
20
D037
D037
33
RADY
Rady pro pouÏití chladniãky
UÏiteãné rady:
Masa (v‰ech druhÛ): zabalte do polyetylénov˘ch
sáãkÛ a umístûte na sklenûnou polici nad zásuvkou
na ovoce a zeleninu.
Pro jistotu maso skladujte tímto zpÛsobem pouze
jeden aÏ dva dny.
Vafiené potraviny, studená jídla atd.: tyto potraviny
by mûly b˘t pfiikryty a umístûny na jednotlivé ro‰ty.
Ovoce a zelenina: tyto potraviny by mûly b˘t
oãi‰tûny a uskladnûny do pfiíslu‰né zásuvky.
Máslo a s˘ry: by mûly b˘t umístûny do zvlá‰tních
hermetick˘ch nádob nebo zabaleby do alobalu nebo
polyethylénov˘ch sáãkÛ, aby se k nim vzduch dostal
co nejménû.
Láhve s mlékem: mûly by b˘t uzavfieny víãkem a
uloÏeny v poliãce pro lahve ve dvefiích.
Banány, brambory, cibule a ãesnek: pokud nejsou
zabaleny, nelze je skladovat v chladniãce.
Rady pro zmrazování
Zde je nûkolik dÛleÏ˘it˘ch rad, které Vám pomohou
zefektivnit zmrazování.
• maximální mnoÏství potravin, které lze zmrazit za
24 hodin, je uvedeno na v˘robním ‰títku;
• proces zmrazování trvá 24 hodin. V prÛbûhu této
lhÛty není moÏné pfiidávat do mrazáku nové
potraviny na zmraÏení;
• zmrazujte jen zboÏí prvotfiídní kvality, ãerstvé a
peãlivû oãi‰tûné potraviny;
• pfiipravte si potraviny v mal˘ch porcích, abyste
umoÏnili jejich rychlé a kompletní zmraÏení, coÏ
vám také pozdûji umoÏní rozmrazovat pouze
potfiebné mnoÏství;
• zabalte potraviny do igelitov˘ch sáãkÛ nebo
alobalu, abyste omezili pfiístup vzduchu;
• nedovolte, aby se ãerstvé potraviny dot˘kaly jiÏ
zmrazen˘ch a zpÛsobovaly tak zv˘‰ení jejich
teploty;
• libové potraviny se pfiechovávají lépe a déle neÏ
tuãné; sÛl zkracuje pfiechovávací Ïivotnost
potravin;
• kostky ledu, pokud by do‰lo k jejich konzumaci
okamÏitû po vybrání z mrazniãky, mohou
zpÛsobit pfii styku se sliznicí studené popáleniny;
• Symboly na pfiihrádkách oznaãují jednotlivé druhy
potravin urãené ke zmraÏení.
âísla oznaãují skladovací období v mûsících pro
kaÏd˘ v˘robek urãen˘ ke zmraÏení. Závisí na
kvalitû v˘robkÛ a na jejich zpracování pfied
zmraÏením, zda platné období pro uskladnûní
bude del‰í nebo krat‰í.
• nedávejte do mrazáku nápoje sycené
kysliãníkem uhliãit˘m (‰umivé nápoje atd.) neboÈ
mohou explodovat.
32
Rady pro uskladnûní zmraÏen˘ch
potravin
Aby do‰lo k nejlep‰ímu vyuÏití tohoto spotfiebiãe, je
zapotfiebí:
• pfiesvûdãit se o tom, zda prÛmyslovû zmrazené
potravinové v˘robky byly dobfie uloÏené jiÏ v
prodejnû;
• zajistit, aby pfieprava prÛmyslovû zmrazen˘ch
potravinov˘ch v˘robkÛ z místa nákupu do
mrazáku probûhla v co nejkrat‰í moÏné dobû;
• neotvírat pfiíli‰ ãasto dvífika a nenechávat je
otevfiené déle, neÏ je nezbytnû nutné.
• Jakmile jednou byly potraviny rozmrazené,
dochází velmi rychle k jejich kaÏení a nesmí b˘t
znovu zmrazovány.
• Nepfiekraãovat trvanlivost uvedenou v˘robcem
na obalu potravin.
Komora zamra˝arki pokrywa si´ stopniowo
szronem. Dopóki warstwa szronu nie przekracza 4
mm. gruboÊci, nale˝y usuwaç jà specjalnà
plastikowà ∏opatkà, wchodzàcà w sk∏ad
wyposa˝enia urzàdzenia. Podczas wykonywania tej
czynnoÊci nie jest konieczne od∏àczenie urzàdzenia
od zasilania lub wyj´cie produktów.
Ca∏kowite rozmro˝enie zamra˝alnika, w razie gdy
lód w komorze osiàga znacznà gruboÊç, wymaga
nast´pujàcych czynnoÊci:
1. Wy∏àczyç urzàdzenie z sieci, ustawiç termostat w
pozycji «■»;
D068
2. Wyjàç wszystkie przechowywane produkty,
owinàç w kilka gazet i umieÊciç w ch∏odnym
miejscu;
3. Pozostawiç otwarte drzwi, umieÊciç zbiornik na
wod´ na najwy˝szej pó∏ce komory ch∏odziarki,
usunàç zatyczk´ zgodnie z rysunkiem;
4. Po ca∏kowitym rozmro˝eniu dok∏adnie osuszyç
komor´; ponownie umocowaç zatyczk´;
5. Ustawiç termostat na ˝àdanej wartoÊci lub
ponownie pod∏àczyç urzàdzenie do sieci.
6. Po 2-3 godzinach w∏o˝yç wyj´te przedtem
produkty.
Wa˝ne
Nie u˝ywaç pod ˝adnym pozorem ostrych
metalowych przedmiotów do zeskrobywania szronu
z parownika. Grozi to jego uszkodzeniem.
Do rozmra˝ania nie u˝ywaç innych urzàdzeƒ
mechanicznych i sztucznych Êrodków, ni˝ te
zalecane przez producenta.
Wzrost temperatury zamro˝onych produktów,
majàcy miejsce podczas operacji rozmra˝ania,
mo˝e skróciç ich bezpieczny okres
przechowywania.
21
Głośne działanie
Nastavitelné poliãky
Na bocích chladniãky se nachází nûkolik pfiíchytek,
na nûÏ se umistují ro‰ty do rÛzn˘ch poloh.
Poniżej zostały przedstawione niektóre normalne
źródła głośnego działania, które pomimo to nie
wpływają na normalną działalność wyrobu.
Tic
Tic
D338
Rozmístûní poliãek vestavûn˘ch do dvefií
Brrrr
Spowodowane osiadaniem się struktury mebla
Spowodowane silnikiem sprężarki
Możliwe źródła głośnego działania,
łatwo usuwalne:
Urządzenie nie jest dobrze upoziomowane
Zadziałać na nóżkę poziomującą
Urządzenie styka się z innymi pobliskimi meblami:
Aby bylo moÏné skladovat balené potraviny rÛzn˘ch
rozmûrÛ, mÛÏete poliãky vestavûné do dvefií
rozmístit do rÛzn˘ch v˘‰kov˘ch poloh.
Pfii tûchto úpravách postupujte takto: postupnû
vysunujte poliãku ve smûru oznaãeném ‰ipkou,
dokud se celkem neuvolní a pak ji umístûte do
poÏadované pozice.
Odsunąć meble
Blubb
Blubb
Wewnętrzne akcesoria źle położone:
Wyjąć półki lub inne konsolki i ponownie je położyć
Butelki lub pojemniki stykają się:
Odsunąć różne pojemniki znajdujące się wewnątrz
Spowodowane gazem krążącym w przewodach
obwodu chłodzącego
Pfiihrádka na lahve
Umístûte lahve (otvorem v hrdle smûrem dopfiedu)
do pfiipravené pfiihrádky.
SERWIS / NAPRAWY I CZ¢ÂCI ZAMIENNE
W wypadku stwierdzenia nieprawid∏owej pracy
urzàdzenia nale˝y sprawdziç, czy:
•
urzàdzenie jest w∏aÊciwie pod∏àczone do sieci
zasilajàcej
•
obwód zasilania elektrycznego jest pod
napi´ciem (np. przez pod∏àczenie innego
urzàdzenia)
•
pokr´t∏o termostatu znajduje si´ we w∏aÊciwej
pozycji
•
Je˝eli na dnie komory ch∏odziarki wyst´pujà
Êlady wody, nale˝y sprawdziç, czy otwór
odp∏ywowy jest dro˝ny (zob. rozdz.
“Rozmra˝anie”).
22
•
Je˝eli – po przeprowadzeniu powy˝szych
czynnoÊci sprawdzajàcych – urzàdzenie w
dalszym ciàgu nie pracuje prawid∏owo, nale˝y
zwróciç si´ do najbli˝szego autoryzowanego
punktu napraw.
Pokud je pfiihrádka orientována vodorovnû, uloÏte
do ni pouze uzavfiené lahve. Tato pfiihrádka má tu
v˘hodu, Ïe mÛÏe b˘t vychylovaná, coÏ usnadÀuje
uskladnûní jiÏ odzátkovan˘ch lahví.
Chcete-li pfiihrádku takto nastavit, zatáhnûte ji
smûrem vzhÛru, aby se natoãila do v˘‰ky a opfiela
se o horní pfiepáÏku.
˚eby przyspieszyç wykonanie us∏ugi, przy
zg∏oszeniu nale˝y koniecznie podaç model i numer
produktu urzàdzenia, znajdujàcy si´ w karcie
gwarancyjnej i na tabliczce znamionowej
umieszczonej w dolnej cz´Êci komory ch∏odziarki, po
lewej stronie.
31
POUÎITæ CHLADNIâKY
PARAMETRY TECHNICZNE
Uvedení do provozu
Správná pozice v‰ak musí b˘t zvolena po zváÏení
faktorÛ, které vnitfiní teplotu v chladniãce ovlivÀují:
• teplota místnosti;
• frekvence otvírání dvefií;
• mnoÏství uchovávan˘ch potravin;
• umístûní spotfiebiãe.
Vût‰inou nejlépe vyhovuje nastavení volby na
stfiední hodnoty.
DÛleÏité
Je-li pokojová teplota dosti vysoká nebo je-li
spotfiebiã zcela zaplnûn a zároveÀ je nastaven na
nejniωí teploty, mÛÏe se stát, Ïe chladniãka pobûÏí
nepfietrÏitû a na zadní stûnû se vytvofií námraza. V
takovém pfiípadû bude tfieba nastavit teplotu na
ponûkud vy‰‰í hodnotu, ãímÏ umoÏníte automatické
odmraÏení námrazy a sníÏíte spotfiebu energie.
Chlazení ãerstv˘ch potravin
Zásady pro dosaÏení dobr˘ch v˘sledkÛ:
•
neukládejte do chladniãky teplá jídla nebo
odpafiující se tekutiny;
•
potraviny pfiikryjte nebo zabalte, zvlá‰tû jestliÏe
mají silné aroma;
•
potraviny rozmisÈujte tak, aby vzduch mohl
kolem volnû proudit.
222
PojemnoÊç netto: zamra˝alnik (l)
221
PojemnoÊç brutto: ch∏odziarka (l)
86
PojemnoÊç netto: ch∏odziarka (l)
82
Wymiary (*wys. *szer.*g∏´b., cm.)
175x60x62,5
220-240/50
Napi´cie (V/HZ)
0,90
Zu˝ycie efektywnoÊci energetycznej (kWh/24h)
ZdolnoÊç zamra˝ania (kg/24h)
13
ZdolnoÊç utrzymywania temperatury (h)
25
Poziom ha∏asu (dB/A)
40
SN-N-ST
Klasa klimatyczna
Informacje techniczne znajdujà si´ na tabliczce znamionowej umieszczonej w dolnej cz´Êci ch∏odziarki, po
lewej stronie.
INSTALACJA
Ustawienie
Urzàdzenie powinno zostaç ustawione z dala od takich
êróde∏ ciep∏a jak kaloryfery, grzejniki wody czy
bezpoÊrednie dzia∏anie promieni s∏onecznych. Ze
wzgl´dów bezpieczeƒstwa nale˝y zapewniç minimalny
swobodny przep∏yw powietrza, zgodnie z rys.
Urzàdzenie stojàce pod kuchennà szafkà wiszàcà
(rys. A).
Urzàdzenie wolnostojàce (rys. B).
Uwaga: nie wolno zas∏aniaç otworów
wentylacyjnych.
Regulacja obu nó˝ek urzàdzenia umo˝liwia jego
dok∏adne wypoziomowanie.
A
B
15 mm
Teplota se nastavuje automaticky a mÛÏe b˘t
zv˘‰ena, tj. nastavena na vy‰‰í hodnoty (chladí
ménû), otoãením koleãka termostatu na niωí ãísla,
anebo sníÏena (chladí více), otoãením koleãka na
vy‰‰í ãísla.
PojemnoÊç brutto: zamra˝alnik (l)
100 mm
Regulace teploty
ERB 3142
Model
15 mm
ZasuÀte zástrãku do zásuvky ve zdi.
Teplota uvnitfi oddílu mrazáku je regulována
koleãkem termostatu (G).
Funkce pfiístroje se pfieru‰uje otoãením koleãka
termostatu na pozici oznaãenou symbolem «■».
NP008
A
Blokada Półek
Wasze urządzenie zostało wyposażone w blokadę
półek, które pozwala na unieruchomienie półek
podczas transportu.
W celu jej usunięcia postępować w następujący
sposób:
poruszać blokadę półek w kierunku oznaczonym
strzałką, podnieść od spodu szkło i popchnąć go
do przodu aż do jego uwolnienia i zdjąć blokadę.
30
B
C
23
Tylne elementy dystansowe
Zmrazování ãerstv˘ch potravin
W opakowaniu zawierajàcym dokumentacj´
urzàdzenia, znajdà Paƒstwo dwa elementy
dystansowe, przeznaczone do zamontowania w
dwóch górnych rogach jego tylnej Êciany.
âtyfihvûzdiãkové oddûlení
je vhodné pro
dlouhodobé uskladnûní prÛmyslovû zmrazen˘ch
potravin a na zmrazování ãerstv˘ch potravin.
Nepfiekraãujte dobu trvanlivosti pro uskladnûní,
uvedenou v˘robcem na obale zmrazen˘ch potravin.
Chcete-li zmrazit ãerstvé potraviny, zapnûte silné
mrazení alespoÀ 12 hodin pfied uloÏením potravin
do mrazáku.
W tym celu nale˝y odkr´ciç Êruby, wprowadziç pod
nie element dystansowy i ponownie Êruby te
dokr´ciç.
D594
Pod∏àczenie do zasilania
Przed pod∏àczeniem urzàdzenia nale˝y upewniç si´,
czy napi´cie i nat´˝enie podane na tabliczce
znamionowej sà zgodne z parametrami Paƒstwa
sieci zasilajàcej. Dopuszcza si´ +-6% odchylenia od
normy.
Przy innych wartoÊciach napi´cia nale˝y stosowaç
autotransformator o odpowiedniej mocy.
Urzàdzenie musi byç uziemione.
Wtyczka przewodu zasilajàcego jest w tym celu
zaopatrzona w specjalny styk ochronny
(uziemienie).
Je˝eli w Paƒstwa instalacji elektrycznej brak
uziemienia, to urzàdzenie musi zostaç pod∏àczone
przez uprawnionego elektromontera do odzielnej
instalacji uziemiajàcej, zgodnie z obowiàzujàcymi
przepisami bezpieczeƒstwa
W wypadku nieprzestrzegania powy˝szych
przepisów bezpieczeƒstwa, producent nie ponosi
odpowiedzialnoÊci za powsta∏e szkody.
Urzàdzenie to spe∏nia wymagania
nast´pujàcych wytycznych EWG:
-
87/308 EEC z 2.06.87 dot. zak∏óceƒ RTV.
-
73/23 EEC 19.02.73 (niskie napi´cia) i
póêniejsze nowelizacje.
-
89/336 EEC 03.05.89 (kompatybilnoÊç
elektromagnetyczna) i póêniejsze nowelizacje.
Uwaga
Konieczna jest mo˝liwoÊç od∏àczenia urzàdzenia od
g∏ównej sieci zasilania; stàd wtyczka musi byç ∏atwo
dost´pna po przeprowadzeniu operacji instalowania.
Potraviny urãené na zmrazení uloÏte do horního
oddûlení.
Uskladnûní zmrazen˘ch potravin
V okamÏiku uvedení do chodu anebo po del‰ím
odstavení spotfiebiãe, zapnûte spotfiebiã pfied
uloÏením potravin alespoÀ na dvû hodiny na
nejchladnûj‰í nastavení a potom vraÈte knoflík
termostatu do normální pracovní pozice.
Chcete-li dosahovat dobr˘ch v˘sledkÛ pfii pouÏívání
tohoto spotfiebiãe, postupujte následovnû:
JestliÏe chcete uloÏit vût‰í mnoÏství potravin
najednou, odstraÀte ze spotfiebiãe v‰echny ko‰e a
zásuvky a potraviny poloÏte pfiímo na chladící
mfiíÏky.
Dejte pozor, aby nedo‰lo k pfiekroãení mezního
obsahu, kter˘ je vyznaãen˘ po stranû v horní sekci
(jenom tam, kde to bylo pouÏito).
DÛleÏité
V pfiípadû, Ïe dojde k náhodnému rozmrazení, napfi.
díky náhlému v˘padku v dodávce proudu, jehoÏ
délka pfiesáhne hodnotu vyznaãenou v tabulce
technick˘ch údajÛ pod heslem: “kritick˘ ãas”, bude
tfieba rozmrazené potraviny co nejdfiív spotfiebovat,
anebo je okamÏitû uvafiit a teprve potom (uvafiené)
znovu zmrazit.
Rozmrazování
Hlubokozmrazené nebo mraÏené potraviny, které
chcete konzumovat, je moÏno rozmrazit v oddíle
chladniãky, nebo pfii pokojové teplotû, záleÏí na tom,
jak rychle chcete potraviny rozmrazit.
Malé kousky lze vafiit hned po vyjmutí z mrazáku, v
tomto pfiípadû ale vafiení trvá déle.
Pfiíprava kostek ledu
Tento pfiístroj je vybaven jednou nebo více
vaniãkami na pfiípravu kostek ledu. NaplÀte tyto
vaniãky vodou a umístûte je do oddílu mrazáku.
Nikdy nepouÏívejte kovové pfiedmûty pfii
odstraÀování vaniãky pfiimrzlé k mrazáku.
24
29
OBSLUHA
Zmiana kierunku otwierania drzwi
Kontrolní panel
Przed przystàpieniem do wykonywania
jakichkolwiek czynnoÊci nale˝y wyjàç wtyczk´ z
gniazdka zasilajàcego.
Aby zmieniç kierunek otwierania drzwi, nale˝y
postàpiç nast´pujàco:
1. wyciàgnàç kratk´ wentylacyjnà (D);
2. wyjàç dolny zawias (E), odkr´cajàc Êruby
s∏u˝àce do jego zamocowania;
3. wyjàç dolne drzwi, wyjmujàc je z zawiasu
Êrodkowego;
4. wyjàç zawias Êrodkowy (H);
5. wyjàç górne drzwi, wyjmujac je z trzpienia
górnego (G);
6. odkr´ciç górny trzpieƒ (G) i umieÊciç go po
przeciwnej stronie;
7. wyjàç dwie zaÊlepki z drzwi (jeÊli zosta∏y
przewidziane), w celu uzyskania otworów
s∏u˝àcych do za∏o˝enia zawiasu, po czym
umieÊciç je z przeciwnej strony, a nast´pnie
za∏o˝yç drzwi górne;
8. zamocowaç zawias Êrodkowy po przeciwnej
stronie;
9. za∏o˝yç dolne drzwi;
10. kluczem 10 mm odkr´ciç trzpieƒ zawiasu (E) i
za∏o˝yç go po przeciwnej stronie tego samego
zawiasu;
11. zamocowaç dolny zawias (E) po przeciwnej
stronie przy pomocy poprzednio wyj´tych Êrub.
Wyjàç zaÊlepk´ (F) z kratki wentylacyjnej (D)
wciskajàc jà zgodnie z kierunkiem strza∏ki, a
nast´pnie za∏o˝yç po przeciwnej stronie.
12. ponownie za∏o˝yç kratk´ wentylacyjnà (D)
poprzez wciÊni´cie.
13. Odkr´ciç uchwyt i zamocowaç go po przeciwnej
stronie, po uprzednim przewierceniu zaÊlepek.
Pozostawione otwory zakryã zaÊlepkami
znajdujacymi si´ w opakowaniu zawierajàcym
dokumentacj´.
Wzajemne ustawienie osiowe drzwi uzyskuje si´
poprzez poziomà regulacj´ zawiasu Êrodkowego (H)
przy pomocy w∏aÊciwego przyrzàdu, po uprzednim
poluzowaniu dwóch Êrub (por. rys.).
MAX
ALARM
SUPER
A BC
min
ON
D
MAX
min
ON
E
F
G
A. Lampka awaryjna temperatury
B. V˘straÏná kontrolka
C. Tlaãítko rychlomrazení
D. Funkãní svûtelná
E. Knoflík termostatu
F. Funkãní svûtelná kontrolka
G. Knoflík termostatu
âi‰tûní vnitfiku pfiístroje
Regulace teploty
Pfied prvním pouÏitím vyãistûte v‰echny vnitfiní ãásti
teplou vodou s neutrálním saponátem, ãímÏ
spotfiebiã zbavíte typického zápachu nového
v˘robku. Peãlivû jej cel˘ vysu‰te.
Teplota se nastavuje automaticky a mÛÏe b˘t
zv˘‰ena (chladí ménû) otoãením koleãka termostatu
na niωí ãísla a sníÏena (chladí více) otoãením na
vy‰‰í ãísla.
NepouÏívejte rozpou‰tûdla nebo brusné
prá‰ky, neboÈ mohou po‰kodit nátûr.
POUÎITæ MRAZNIâKY
Spu‰tûní
Zapojte zástrãku do nejbliωí zásuvky (funkãní
kontrolka (D) se rozsvítí, coÏ znamená, Ïe pfiístroj je
napájen el. proudem).
Otoãte koleãkem termostatu (E) doprava do stfiední
polohy (kontrolka (D) se rozsvítí).
Pro spolehlivou konzervaci uloÏen˘ch potravin musí
b˘t teplota uvnitfi mrazáku niωí neÏ –18°C.
Po jisté dobû kontrolka (D) zhasne, coÏ znamená,
Ïe bylo dosaÏeno této teploty.
Nastavení termostatu je moÏno regulovat podle
okolní teploty, umístûní mrazáku, frekvence otvírání
dvefií atd.
Chcete-li mrazák vypnout, otoãte koleãkem na pozici
"■".
28
Správná pozice mÛÏe b˘t v kaÏdém pfiípadû
zvolena pouze po zváÏení faktorÛ, které ji ovlivÀují:
• teplota okolí
• frekvence otvírání dvefií
• mnoÏství uchovávan˘ch potravin
• umístûní zafiízení
Ve vût‰inû pfiípadÛ je nejv˘hodnûj‰í nastavení do
stfiední pozice.
Rychlé zmrazování
Chcete-li provést rychlé zmrazování, stisknûte
tlaãítko (C). Rozsvítí se kontrolka (B).
Teplotní kontrolka (A)
Teplotní kontrolka se automaticky rozsvítí, kdykoliv
se teplota uvnitfi mrazáku zv˘‰í nad urãitou hodnotu,
která mÛÏe ovlivnit kvalitu dlouhodobû uloÏen˘ch
potravin.
Je zcela normální, jestliÏe kontrolka zÛstane
rozsvícená na krat‰í dobu poté, co je mrazák poprve
spu‰tûn. ZÛstane rozsvícená, dokud nebude
dosaÏeno optimální teploty pro skladování
mraÏen˘ch potravin.
G
H
E
E
F
F
F
D
F
Uwaga:
Po prze∏o˝eniu drzwi nale˝y sprawdziç, czy
wszystkie Êruby sà dobrze dokr´cone i czy
uszczelka magnetyczna w∏aÊciwie przylega do
obudowy. Je˝eli temperatura otoczenia jest niska
(np. zimà) i uszczelka przylega niedok∏adnie, mo˝na
poczekaç na jej powrót do naturalnego stanu lub
przyspieszyç ten proces, ogrzewajàc wymagajàcy
tego odcinek zwyk∏à suszarkà do w∏osów.
25
NepouÏívejte Ïádné mechanické nástroje ani jiné
pfiedmûty ãi pfiístroje k urychlení odmraÏení,
kromû nástrojÛ doporuãen˘ch v˘robcem.
NepouÏívejte zásadnû pfii ãi‰tûní va‰eho
elektrospotfiebiãe kovové pfiedmûty, neboÈ by
mohly zpÛsobit jeho po‰kození.
DÒLEÎITÁ UPOZORNùNÍ
Je velmi dÛleÏité, aby tento návod na pouÏití stále doprovázel spotfiebiã a slouÏil jako zdroj informací o jeho
obsluze. I v pfiípadû prodeje, pfievodu spotfiebiãe na nového vlastníka, nebo i v pfiípadû stûhování se ujistûte, Ïe
návod byl pfiiloÏen ke spotfiebiãi, aby se nov˘ vlastník mohl obeznámit s jeho funkcemi a dÛleÏit˘mi
upozornûními.
U tohoto typu spotfiebiãe nahradilo magnetické uzavírání dvefií pÛvodní, které u star‰ích typÛ chladniãek mûlo
na dvefiích západku. Pfied vyskládkováním va‰í vyfiazené chladniãky se postarejte, aby západka na jejím
zavírání byla nepouÏitelná. Zabráníte tím, aby se ze spotfiebiãe stala smrtelná past pro dûti.
Následující upozornûní jsou uvádûny v zájmu bezpeãnosti. Peãlivû si je pfieãtûte pfied samotou instalací a
pouÏitím spotfiebiãe.
V‰eobecná bezpeãnost
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Toto zafiízení by mûlo b˘t obsluhováno pouze
dospûl˘mi osobami. Dûtem by nemûlo b˘t
povoleno zacházet ãi hrát si s v˘robkem.
Je nebezpeãné mûnit vlastnosti ãi zasahovat
jak˘mkoliv zpÛsobem do v˘robku.
Vûnujte pozornost tomu, aby pfiístroj nestál na
síÈovém kabelu.
Pfied ãi‰tûním a údrÏbou pfiístroje jej vÏdy
vypnûte a vytáhnûte síÈovou zástrãku.
Tento elektrospotfiebiã je tûÏk˘. Pfii jeho
pfiemisÈování je tfieba postupovat opatrnû.
Ledové kostky mohou zpÛsobit popáleniny, jsouli poÏívány ihned po vyjmutí z elektrospotfiebiãe.
V pfiípadû pfiemisÈování elektrospotfiebiãe je
zapotfiebí postupovat opatrnû, aby nedo‰lo k
po‰kození chladící jednotky, které by mohlo
zpÛsobit únik chladící kapaliny.
Elektrospotfiebiã se nesmí nacházet v blízkosti
radiátorÛ nebo plynov˘ch sporákÛ.
Zamezte tomu, aby byl elektrospotfiebiã na del‰í
dobu vystaven pfiímému sluneãnímu záfiení.
Na zadní stranû spotfiebiãe musí b˘t zaji‰tûna
odpovídající ventilace a musí b˘t vylouãeno
kaÏdé moÏné po‰kození na chladícím okruhu.
Pouze u mrazniãky (kromû zabudovan˘ch
modelÛ) je ideálním umístûním suterénní sklep ãi
podsklep.
NepouÏívejte jiné elektrospotfiebiãe (jako
zmrzlinové pfiístroje) uvnitfi chladících
elektrospotfiebiãÛ.
•
•
•
26
Jakékoliv odborné elektroinstalaãní práce nutné k
instalaci tohoto zafiízení musí b˘t provedeny
kvalifikovan˘m odborníkem nebo kompetentní
osobou.
Servis na zafiízení poskytuje autorizovaná
opravna a k jeho opravû se pouÏívají jen
originální náhradní díly.
Za Ïádn˘ch okolností se nepokou‰ejte opravovat
zafiízení sami. Opravy provádûné neodbornou
•
•
•
•
•
•
•
Domácí ledniãky a mrazáky jsou konstruovány
pouze pro skladování poÏivatin.
Nejlep‰í pracovní v˘sledky dosáhnete, bude-li se
venkovní teplota pohybovat mezi + 18°C a +
43°C (tfiída T); + 18°C a + 38°C (tfiída ST); +
16°C a + 32°C (tfiída N); + 10°C a + 32°C (tfiída
SN). Tfiída va‰eho spotfiebiãe je vyznaãena na
v˘konnostním ‰títku.
Upozornûní: jestliÏe se venkovní teplota pohybuje
mimo rámec rozpûtí vyznaãeného pro danou
tfiídu spotfiebiãe, je tfieba postupovat podle
následujících instrukcí: jestliÏe se teplota
prostfiedí sníÏí pod stanovenou hranici, nemÛÏe
b˘t zaruãena teplota v mrazniãce; z tohoto
dÛvodu doporuãujeme spotfiebovat uskladnûné
potraviny co nejdfiíve.
RozmraÏené potraviny nesmí b˘t znovu
zmrazovány.
Pfiesnû dodrÏujte doporuãení v˘robce t˘kající se
skladování, Seznamte se s pfiíslu‰n˘mi
instrukcemi.
Vnitfiní obloÏení pfiístroje je tvofieno kanálky,
kter˘mi proudí mrazící smûs. Pfii jejich naru‰ení
dojde k nenávratnému po‰kození pfiístroje a
ztrátû uchovávan˘ch potravin.
NEPOUÎÍVEJTE OSTRÉ P¤EDMùTY K
ODSTRA≈OVÁNÍ NÁMRAZY A LEDU. K
odstraÀování námrazy je moÏno pouÏít
pfiiloÏenou ‰krabku. Za Ïádn˘ch okolností
nestrhávejte násilím pevn˘ led z obloÏení. Pfii
rozmrazování zafiízení musí led nejprve roztát.
Seznamte se s instrukcemi t˘kajícími se
rozmrazování.
Neuchovávejte v mrazniãce sycené nápoje s
obsahem CO2, neboÈ vyvíjejí tlak na nádobu,
která mÛÏe explodovat a zniãit zafiízení.
Bûhem normální ãinnosti elektrospotfiebiãe se
kondenzátor a kompresor umístûné na zadní
stûnû silnû zahfiívají.
Z bezpeãnostních dÛvodÛ proto minimální
ventilace musí b˘t zaji‰tûna podle pfiíslu‰ného
obrázku.
Upozornûní: ventilaãní otvory je zapotfiebí
udrÏovat volnû prÛchodné.
•
PouÏití
Servis/opravy
•
osobou mohou zpÛsobit zranûní nebo závaÏné
selhání funkce zafiízení. Po poru‰e kontaktujte
místní autorizovanou opravnu a vÏdy trvejte na
originálních náhradních dílech.
Tento elektrospotfiebiã obsahuje uhlovodíky
uvnitfi chladící jednotky: údrÏba a doplÀování
proto musí b˘t provádûna pouze povûfien˘mi
odborn˘mi pracovníky.
Instalace
Je-li zafiízení pfiepravováno ve vodorovné poloze,
mÛÏe se stát, Ïe olej obsaÏen˘ v kompresoru
vyteãe do mrazícího okruhu. Pfied nov˘m
zapojením zafiízení je nutno poãkat alespoÀ dvû
hodiny, neÏ olej pfieteãe zpût do kompresoru.
DÛleÏité: v pfiípadû, Ïe dojde k po‰kození
pfiívodové ‰ÀÛry, je nuté ji nahradit speciální
‰ÀÛrou (nebo její ãástí), kterou si mÛÏete vyÏádat
u v˘robce, nebo u jeho servisní sluÏby.
•
Zafiízení obsahuje souãásti, které se zahfiívají.
VÏdy zajistûte odpovídající ventilaci kolem
pfiístroje, neboÈ následkem jejího nedostatku
mÛÏe dojít k poru‰e pfiístroje a a ztrátû
uchovávan˘ch potravin. Seznamte se s
pfiíslu‰n˘mi instrukcemi.
•
Zahfiívající se souãásti by nemûly b˘t zakryty. Jeli to moÏné, mûla b˘ b˘t zadní stûna zafiízení
otoãena ke stûnû.
•
JestliÏe se elektrospotfiebiã pfiepravuje ve
vodorovné poloze, mÛÏe se stát, Ïe olej
obsaÏen˘ v kompresoru vyteãe do mrazícího
okruhu. Pfied uvedením elektrospotfiebiãe do
chodu je nutno poãkat alespoÀ dvû hodiny, neÏ
olej pfieteãe zpût do kompresoru.
Ochrana prostfiedí
Tento pfiístroj neobsahuje v okruhu chlazení ani v
izolaci plyny, které jsou ‰kodlivé pro ozón.
Elektrospotfiebiã se nesmí odhazovat spolu s
bûÏn˘m odpadem. Musí b˘t zaji‰tûno, Ïe nedojde k
po‰kození chladícího okruhu, hlavnû v jeho zadní
ãásti v blízkosti v˘mûníku. Potfiebné informace o
sbûrn˘ch stfiedisích poskytne odpovûdn˘ pracovník
obecní zprávy. Materiály opatfiené znaãkou
se
dají recyklovat.
Symbol
na v˘robku nebo jeho balení udává, Ïe
tento v˘robek nepatfií do domácího odpadu.
Je nutné odvézt ho do sbûrného místa pro recyklaci
elektrického a elektronického zafiízení.
Zaji‰tûním správné likvidace tohoto v˘robku
pomÛÏete zabránit negativním dÛsledkÛm pro Ïivotní
prostfiedí a lidské zdraví, které by jinak byly
zpÛsobeny nevhodnou likvidací tohoto v˘robku.
Podrobnûj‰í informace o recyklaci tohoto v˘robku
zjistíte u pfiíslu‰ného místního úfiadu, sluÏby pro
likvidaci domovního odpadu nebo v obchodû, kde
jste v˘robek zakoupili.
OBSAH
DÛleÏitá upozornûní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obsluha / Kontrolní panel - âi‰tûní vnitfiku pfiístroje - PouÏití mrazniãky / Spu‰tûní - . . . . . . . . . . . . . . .
Regulace teploty - Rychlé zmrazování - Teplotní kontrolka (A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obsluha / Zmrazování ãerstv˘ch potravin - Uskladnûní zmrazen˘ch potravin - Rozmrazování - . . . . . .
Pfiíprava kostek ledu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obsluha / POUÎITæ CHLADNIâKY - Uvedení do provozu - Regulace teploty - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chlazení ãerstv˘ch potravin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obsluha / Nastavitelnû poliãky - Rozmístûní poliãek vestavûn˘ch do dvefií - Pfiihrádka na lahve . . . . . . . . .
Rady / Rady pro pouÏití chladniãky – Rady pro zmrazování – Rady pro uskladnûní zmraÏen˘ch potravin . .
ÚdrÏba / Upozornûní - Odstavení pfiístroje - Pravidelné ãi‰tûní - Svûtlo - Odledování . . . . . . . . . . . . . . .
Hluãnost / Snadno odstranitelné zdroje moÏné hluãnosti - SluÏba zákazníkÛm a náhradní díly . . . . . . .
Technické vlastnosti / Instalace / Umístûní – ZaráÏky pfiepáÏek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalace / Distanãní rozpûrky - Zapojení do elektrické sítû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalace / Obrácení dvefií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Záruãní podnínky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
27
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising