Electrolux | ER8230B | User manual | Electrolux ER8230B User Manual

Electrolux ER8230B User Manual
KOMBINIRANI HLADNJAK
ER 8230 B
UPUTE ZA UPORABU
1
VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE
Jako je važno da se knjižica s uputstvima
za uporabu cuva zajedno s uredajem radi
kasnijeg citanja. Ako se uredaj prodaje ili
premješta, provjerite da se uputstva za
uporabu nalaze zajedno s uredajem, tako
da se novi vlasnik može upoznati s
uporabom uredaja i važnim upozorenjima.
Servis, popravci
Ako se ovim uredajem, što ima magnetska
brtvila na vratima, zamjenjuje stari uredaj s
opružnom bravom (kvakom) na vratima ili
poklopcem, osigurajte da ta brava bude
onesposobljena prije nego se stari uredaj
odbaci. Tako cete izbjeci da ovaj postane
smrtonosnom zamkom za dijete.
•
•
•
•
Prije postavljanja i korištenja uredaja
procitajte pažljivo ovu uputu za uporabu.
Ona sadrži sigurnosne napomene, savjete,
informacije i ideje.
Opcenite sigurnosne napomene
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uredaj je namijenjen da njime rukuju
odrasle osobe. Djeci ne treba dopustiti
igranje s uredajem i njegovim kontrolama.
Opasno je mijenjati na bilo koji nacin
specificirane vrijednosti i znacajke ovog
uredaja.
Prije nego se obavlja bilo kakvo cišcenje ili
održavanje, treba uredaj iskljuciti i iskopcati
iz mrežnog napajanja.
Uredaj je težak. Potreban je oprez pri
njegovom pomicanju.
Sladoled na štapicu može prouzrociti
ozebline ako se jede neposredno nakon
vadenja iz uredaja.
Pazite da ne oštetite unutrašnje stijenke
uredaja kako ne bi došlo do izlijevanja
rashladnog sredstva.
Uredaj ne smije biti postavljen blizu
izvora topline (radijatori, plinske peci).
Izbjegavajte dulja izlaganja uredaja
izravnim suncevim zrakama.
Sa stražnje strane uredaja treba
osigurati pravilno prozracivanje. Trebate
paziti da ne dode do oštecenja
rashladnog kruga.
U unutrašnjosti hladnjaka nemojte
koristiti druge elektricne aparate (stroj
za izradu sladoleda).
2
Sve elektricarske radove potrebne pri
postavljanju uredaja mora obaviti
osposobljeni elektricar ili strucna osoba.
Ovaj uredaj treba biti servisiran u
ovlaštenom servisnom centru, a ugradivati
se smiju samo originalni rezervni dijelovi.
Ni u kojem slucaju nemojte pokušavati
popravljati uredaj sami. Popravci koje
provode neupucene osobe mogu
prouzrociti povredu ili još teže kvarove.
Javite se Vašem servisnom centru i uvijek
zahtijevajte ugradnju originalnih rezervnih
dijelova.
Ovaj uredaj u svom rashladnom sistemu
sadrži ugljikovodik; popravke i punjenjenje
rashladnog sistema treba napraviti
osposobljeno tehnicko osoblje servisa.
•
Uporaba
•
•
•
•
•
•
•
•
Kucanski hladnjaci i zamrzivaci namijenjeni
su iskljucivo za spremanje jestivih
prehrambenih proizvoda.
Najbolji ucinci rada su pri temperaturi
prostorije izmedu +18°C i +43°C (klasa T),
+18°C i +38°C (klasa ST), +16°C i +32°C
(klasa N) ili izmedu +10°C i +32°C (klasa
SN). Klasa Vašeg uredaja je napisana na
plocici s tehnickim podacima.
Zamrznuta hrana ne smije se ponovo
zamrzavati nakon što je jednom odmrznuta.
Treba se doslovno držati uputa proizvodaca
hrane. Procitajte upute koje se na to
odnose.
Unutrašnja stijenka uredaja sastoji se od
kanala kroz koji tece rashladno sredstvo.
Ako bi ti kanali bili probijeni, došlo bi do
nepopravljivog oštecenja uredaja i
propadanja hrane.
NE KORISTITE OŠTRE PREDMETE za
struganje inja ili leda. Inje se može ukloniti
priloženim strugalom. Ni u kojem slucaju
nemojte led silom odvajati od obloge.
Led treba pustiti da se otopi pri odledivanju
uredaja. Vidi upute koje se odnose na
odledivanje.
Ne stavljajte pjenušava ili gazirana pica u
zamrzivac, jer proizvode tlak u boci, koja
zbog toga može puknuti i prouzrociti
oštecenje uredaja.
Nemojte koristiti mehanicke naprave niti
bilo kakvo umjetno sredstvo za ubrzavanje
odledivanja, osim onog što je preporucio
proizvodac.
Kako bi izbjegli oštecenje uredaja, nikad
nemojte za cišcenje koristiti oštre predmete.
Zaštita okoliša
•
•
•
Postavljanje
•
•
•
Dijelovi uredaja koji se zagrijavaju ne smiju
biti dostupni. Kad god je to moguce okrenite
stražnju stranu uredaja prema zidu.
Za vrijeme rada neki dijelovi uredaja
(kompresor i kondenzator) se zagrijavaju.
Radi sigurnosti mora se osigurati dobro
prozracivanje.
Pažnja! Osigurajte da su otvori za
prozracivanje uvijek neometani.
Mora se osigurati da uredaj ne stoji na
kabelu mrežnog napajanja.
Važno: ako je mrežni kabel oštecen, treba
ga zamijeniti u ovlaštenom servisnom
centru.
Ako je uredaj prevožen u vodoravnom
položaju, moguc je prodor ulja iz
kompresora u rashladno sredstvo.
Preporucljivo je pricekati najmanje dva sata
prije spajanja uredaja, kako bi se ulje
povuklo natrag u kompresor.
3
Ovaj uredaj ni u svom rashladnom krugu
niti u izolacijskim materijalima ne sadrži
plinove koji oštecuju ozonski omotac.
Uredaj ne smije biti bacen zajedno s
gradskim otpatcima i smecem.
Pazite da ne oštetite rashladni sistem,
posebice sa stražnje strane u blizini
izmjenjivaca topline.
Dotrajao uredaj treba odložiti u za to
namijenjena odlagališta.
Materijali oznaceni simbolom
mogu
se reciklirati.
POSTAVLJANJE
Smještaj
Smjestite uredaj podalje od svakog izvora
topline, kao što su: radijatori, peci, izravne
sunceve zrake, itd.
Iz sigurnosnih razloga, najmanje potrebno
prozracivanje treba biti kao što je prikazano na
slici:
Uredaj postavljen ispod obješenog zidnog
kuhinjskog elementa (vidi sliku A).
Uredaj postavljen bez obješenog kuhinjskog
elementa iznad (vidi sliku B).
Pažnja: Pazite da otvori za prozracivanje
ostanu slobodni od zapreka.
Dvije podesive nožice na podnožju uredaja
omogucuju da ga pravilno poravnate.
Stražnji razmaknici
U vrecici u uredaju nalaze se dva
razmaknika koji moraju biti pricvršceni na
vrhu svakog od dva gornja kuta.
Opustite vijke i umetnite razmaknike ispod
glave vijaka, potom zategnite vijke.
4
Elektricno spajanje
Prije nego ukljucite uredaj u mrežno napajanje,
provjerite jesu li napon i frekvencija na plocici s
tehnickim podacima odgovarajuci kucnom
napajanju.
Odstupanje vece od +/- 6% ispod ili iznad
propisanog napona nije prihvatljivo.
Za prilagodbu uredaja drugom naponu koristite
odgovarajuci auto-transformator.
Važno!
Uredaj mora biti uzemljen.
Za tu namjenu utikac je opremljen uzemljenim
kontaktom.
Ako uticnice u Vašoj kucnoj mreži nisu
uzemljene, spojite uredaj s uzemljenjem.
To treba uciniti osposobljeni elektricar u skladu
s važecim sigurnosnim propisima.
Proizvodac otklanja svaku odgovornost
ukoliko ovi sigurnosni propisi nisu
poštovani.
-
Ovaj je uredaj u skladu sa IEC
normama:
87/308 IEC od 02.06.87. (Norma o
prigušenju radio-smetnji).
73/23 IEC od 19.02.73. (Norma o
niskom naponu) i kasnije promjene.
89/336 IEC od 03.05.89. (Norma o
elektromagnetskoj uskladenosti) i
kasnije promjene.
5
Promjena smjera otvaranja vrata
Iskljucite uredaj iz uticnice prije nego
zapocnete s promjenom smjera otvaranja vrata.
Kako bi promijenili smjer otvaranja vrata, postupite
na sljedeci nacin:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Izvucite rešetku za prozracivanje (D);
Skinite donju šarku (E) odvijanjem triju
ucvršcenih vijaka;
Odvojite donja vrata sa središnje šarke (H) i
uklonite ju;
Odvijte središnju šarku (H);
Odvojite gornja vrata, odvajanjem s gornjeg
uporišta (G);
Skinite uporište (G) i zavijte ga na suprotnoj
strani;
Uklonite dva cepa (ako postoje), koji pokrivaju
rupe glavnih šarki, te ih prebacite na drugu
stranu i ucvrstite gornja vrata;
Premjestite središnju šarku na suprotnu
stranu;
Pomocu 10 mm odvijaca, odvijte uporište
šarke (E) i ucvrstite ga na suprotnu stranu
šarke;
Premjestite donju šarku (E) na suprotnu
stranu; koristeci ranije uklonjene vijke. Izvucite
cep (F) s rešetke za prozracivanje (D)
povlaceci u smjeru strelice i premjestite na
suprotnu stranu;
Ucvrstite donja vrata;
Ponovo ucvrstite rešetku za prozracivanje (D);
Skinite rucke. Ucvrstite ih na suprotnu stranu
nakon što ste probušili rupe. Zatvorite rupe
koje su ostale na lijevoj strani cepovima koje
ste dobili u vrecici s dokumentacijom u
uredaju.
Kako bi poravnali vrata, moguce je podesiti
središnju šarku (H) vodoravno, nakon što ste
opustili dva vijka (vidi sliku).
Važno!
Nakon završetka promjene smjera otvaranja vrata,
provjerite prilježe li brtva vrata na kabinet uredaja.
Ako je okolna temperatura niska (primjerice zimi)
brtva možda nece poptuno priljegati na kabinet.
U tom slucaju, pricekajte na prirodno prilijeganje
brtve, ili ubrzajte taj proces grijanjem odredenog
dijela brtve obicnim sušilom za kosu.
6
UPORABA
Upravljacka ploca
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Svjetlosni alarm za temperaturu
Tipka za brzo zamrzavanje
Indikator brzog zamrzavanja
Indikator rada
Kontrola za podešavanje temperature/termostat
Indikator rada
Kontrola za podešavanje temperature/termostat
Cišcenje unutrašnjosti
Prije prvog korištenja uredaja, operite mlakom
vodom i neutralnim sredstvom za cišcenje
unutrašnjost i svu unutrašnju opremu, kako
biste otklonili tipican miris novog proizvoda,
zatim pažljivo sve osušite.
Ne koristite deterdžente ili abraziv prah u
unutrašnjosti, kao niti one koje mogu
oštetiti sjaj.
7
UPORABA ZAMRZIVACA
Ukljucivanje
Zamrzavanje svježe hrane
Stavite utikac u zidnu uticnicu. Upalit ce se
indikator rada, pokazujuci da je uredaj
ukljucen.
Okrenite kontrolu termostata, u smjeru kazaljki
na satu, iza položaja “¾” (STOP).
Uredaj ce zapoceti s radom.
Ako želite iskljuciti uredaj, okrenite kontrolu
termostata u položaj “¾”.
Pretinac sa cetiri zvjezdice (
) prikladan je
za dugotrajno smještanje vec kupljene smrznute
hrane i za zamrzavanje svježe hrane. Nemojte
prekoracivati vrijeme pohranjivanja naznaceno
od strane proizvodaca na omotu paketa.
Kako bi zamrznuli svježe namirnice, ostavite
zamrzivac raditi na podešenju za brzo
zamrzavanje 12 sati prije stavljanja namirnica.
Hranu koju trebate zamrznuti stavite u gornji
pretinac.
Podešavanje temperature
Pohranjivanje zamrznute hrane
Podešena temperatura automatski se
prilagodava. Ako želite postici višu temperaturu
(toplije) okrenite kontrolu termostata prema
najnižem podešenju, a ako želite nižu
temperaturu (hladnije) okrenite prema višem
podešenju.
Pri prvom ukljucivanju ili nakon duljeg razdoblja
nekorištenja, okrenite kontrolu termostata na
najhladnije podešenje najmanje dva sata prije
stavljanja namirnica, potom vratite kontrolu
termostata u normalno podešenje.
Trebate znati da temperatura u unutrašnjosti
uredaja ovisi o brojnim cimbenicima kao što
su:
• temperatura prostorije;
• ucestalost otvaranja vrata;
• kolicina hrane;
• smještaj uredaja.
Pri odabiru podešenja termostata trebate imati
na umu sve ove cimbenike.
Za postizanje najboljih rezultata:
• Prilikom pohranjivanja vecih kolicina hrane
trebate izvaditi sve ladice i košare iz uredaja
i staviti hranu na police za hladenje.
• Pazite da ne stavite vece kolicine hrane od
one koja je propisana i oznacena na plocici
s tehnickim podacima.
Važno!
U slucaju nestanka napajana u trajanju
dužem od onog napisanog u tehnickim
podacima, odledena hrana mora se što brže
iskoristiti ili odmah skuhati i potom
zamrznuti (kad se ohladi).
Obicno je srednji položaj najprimjereniji.
Brzo zamrzavanje
Ako želite ukljuciti brzo zamrzavanje pritisnite
tipku (B). Upalit ce se indikator brzog
zamrzavanja (C).
Odledivanje zamrznutih namirnica
Duboko zamrznuta hrana može se prije nego ce
biti uporabljena odmrzavati u pretincu hladnjaka
ili na sobnoj temperaturi, ovisno o vremenu koje
je potrebno za to.
Manji komadi hrane mogu biti kuhani bez
odmrzavanja, izravno iz zamrzivaca bez
posredovanja. Naravno, vrijeme kuhanja ce biti
dulje nego što je to u slucaju odledene hrane.
Svjetlosni alarm za temperaturu (A)
Svjetlosni alarm za temperaturu ce se
automatski upaliti svaki put kad u zamrzivacu
temperatura poraste iznad odredenih
vrijednosti koje mogu dovesti do
nezadovoljavajucih ucinaka u dugotrajnom
pohranjivanju namirnica.
U potpunosti je normalno da svjetlosni alarm
za temperaturu kratkotrajno svijetli nakon što je
zamrzivac ukljucen po prvi put. On ce ostati
svjetliti sve dok se ne dosegne optimalna
temperatura za pohranjivanje namirnica.
Pravljenje kockica leda
Napunite posude za pravljenje ledenih kockica
vodom i stavite ih u zamrzivac.
Nemojte koristiti metalne predmete za
vadenje posudica iz zamrzivaca.
8
UPORABA HLADNJAKA
Ukljucivanje
Hladenje svježe hrane
Stavite utikac u zidnu uticnicu.
Temperatura u unutrašnjosti hladnjaka se
podešava pomocu kontrole za podešavanje
temperature/termostata (G).
Ako želite iskljuciti uredaj, okrenite kontrolu
termostata u položaj “¾”.
Za postizanje najboljih rezultata:
•
•
•
Podešavanje temperature
Podešena temperatura automatski se
prilagodava. Ako želite postici višu temperaturu
(toplije) okrenite kontrolu termostata prema
najnižem podešenju, a ako želite nižu
temperaturu (hladnije) okrenite prema višem
podešenju.
Trebate znati da temperatura u unutrašnjosti
uredaja ovisi o brojnim cimbenicima kao što
su:
• temperatura prostorije;
• ucestalost otvaranja vrata;
• kolicina hrane;
• smještaj uredaja.
Pri odabiru podešenja termostata trebate imati
na umu sve ove cimbenike.
Obicno je srednji položaj najprimjereniji.
Važno!
Kad je termostat postavljen na najhladnije
podešenje, a sobna temperatura je posebno
visoka ili je uredaj potpuno napunjen,
uredaj može raditi neprekidno s
posljedicom stvaranja naslaga inja na
stražnjoj stijenci odjeljka hladnjaka.
U tom slucaju neophodno je postaviti
termostat na toplije podešenje kako bi se
omogucilo automatsko odledivanje i ušteda
elektricne energije.
9
Ne stavljajte toplu hranu ili hlapljive
tekucine u hladnjak.
Pokrijte ili zamotajte hranu, posebno ako
ima jak miris ili sadrži zacinsko bilje.
Hranu smjestite tako da zrak može
nesmetano kružiti po prostoru hladnjaka.
Mogucnost premještanja polica
Stijenke hladnjaka opremljene su nizom
vodilica, tako da se police mogu postaviti po
želji.
Po potrebi lako prednju polovicu police
namjestite iznad zadnje polovice i na taj nacin
još bolje iskoristite prostor.
Mogucnost premještanja polica
vrata
Police na vratima mogu se podesiti po visini.
Za premještanje polica postupite na sljedeci
nacin:
Postepeno vucite police u smjeru strelica sve
dok se ne oslobode, potom ih smjestite prema
želji.
10
KORISNE NATUKNICE
Korisne natuknice za hladenje
Korisne natuknice za zamrzavanje
•
•
Najveca kolicina hrane koja se može
zamrznuti u 24 sata napisana je na
plocici s tehnickim podacima;
•
Proces zamrzavanja traje 24 sata i u
tom razdoblju nemojte u zamrzivac
dodavati svježe namirnice;
•
Zamrzavajte samo najkvalitetnije
namirnice, svježe i dobro ocišcene.
•
Raspodijelite svježu hranu u manje
kolicine kako bi se mogla brzo i
potpuno zamrznuti, te kako bi se
moglo odmrzavati samo onoliko koliko
Vam trenutno treba.
•
Zamotajte hranu u foliju ili plasticnu
vrecicu i osigurajte da su paketi
nepropusni za zrak.
•
Nemojte svježu, još nezamrznutu
hranu stavljati tako da dodiruje
zamrznutu. Na taj nacin cete izbjeci
porast temperature vec zamrznute
hrane.
•
Krta hrana traje dulje i bolje u odnosu
na masnu hranu. Sol takoder smanjuje
vijek pohranjivanja.
•
Sladoledi nacinjeni od vode mogu
prouzrociti promrzline ako se jedu
neposredno nakon vadenja iz pretinca
za zamrzavanje.
•
Preporucljivo je na svakom omotu
hrane napisati datum zamrzavanja,
kako biste mogli izbjeci prekoracenje
vremena za cuvanje hrane.
•
Na unutrašnjoj strani vrata (kod nekih
modela) pronaci cete slike razlicitih
vrsta namirnica popracene brojkama.
Ovi brojevi pokazuju najduže razdoblje
u kojem odgovarajuca hrana može biti
sacuvana (iskazano u mjesecima).
•
Nemojte stavljati gazirana pica u
pretinac za zamrzavanje jer mogu
boce u kojima se nalaze puknuti.
Meso (svih vrsta):
Zamotajte u plasticne vrecice i
smjestite na staklenu policu iznad
pretinca za povrce.
Iz sigurnosnih razloga, pohranjujte
na ovaj nacin najviše dan-dva.
•
Kuhana hrana, hladna jela, itd.:
Trebaju biti pokrivena, a mogu biti
smještena na bilo kojoj polici.
•
Voce i povrce:
Treba biti oprano i smješteno u za njih
predvidenu posebnu ladicu (ladice).
•
Putar i sir:
Trebaju biti spremljeni u posude koje
ne propuštaju zrak ili zamotani u
aluminijsku foliju ili plasticnu vrecicu.
•
Boce mlijeka:
Trebaju imati cep i biti pohranjene u
policu za boce na vratima hladnjaka.
•
Banane, krumpiri, luk i cešnjak, ako
nisu zapakirani ne smiju se držati u
hladnjaku.
11
KORISNE NATUKNICE
Korisne natuknice za kupljenu
zamrznutu hranu
•
Preporucujemo da pazite je li
zamrznuta hrana koju kupujete vec
priredenu bila odgovarajuce
spremljena kod prodavaca.
•
Osigurajte da takva hrana bude
prenesena do zamrzivaca u najkracem
mogucem vremenu.
•
Nemojte cesto otvarati vrata ili ih
ostavljati otvorenima duže nego je
doista neophodno.
•
Zapamtite da hrana koja je bila
zamrznuta, kada se odmrzne brzo
propada i ne smije se ponovo
zamrzavati.
•
Takoder je preporucljivo ne
prekoracavati razdoblje pohranjivanja
oznaceno na proizvodu.
12
CIŠCENJE I ODRŽAVANJE
Prije bilo kojeg postupka održavanja
iskljucite uredaj.
Upozorenje!
Rashladni uredaj u svom sistemu sadrži
ugljikovodike, te iz tog razloga održavanje ili
ponovno punjenje sistema mora obaviti
ovlašteni servisni tehnicar.
Cišcenje
Ocistite unutrašnjost toplom vodom i sodom
bikarbonom.
Isperite i u potpunosti osušite.
Jedanput ili dva puta godišnje cetkom ili
usisivacem odprašite kondenzator (crna
rešetka) i kompresor na stražnjoj strani
uredaja.
Nakupljena prašina utjece na rad uredaja i
uzrokuje povecanu potrošnju elektricne
energije.
Ako uredaj necete koristiti duže
vremena
Kad se uredaj ne koristi tijekom dužeg
razdoblja, iskljucite ga iz napajanja, ispraznite,
odledite i ocistite.
Vrata ostavite pritvorena kako biste sprijecili
stvaranje neugodnih mirisa.
Unutrašnja rasvjeta
Sijalica u unutrašnjosti hladnjaka može se
doseci na slijedeci nacin:
-
odvijte sigurnosni vijak poklopca sijalice.
otkvacite pomicni dio kao što je to
prikazano na slici.
Ako se sijalica ne upali kad su vrata
otvorena, provjerite da je pravilno
ucvršcena.
Ako i dalje ne svijetli, promjenite sijalicu.
Snaga je oznacena na poklopcu sijalice.
13
Odledivanje
Inje se automatski uklanja s isparivaca
hladnjaka svaki put kad kompresor stane.
Odledena voda se odvodi van u poseban
spremnik na stražnjoj strani uredaja gdje
isparava.
Važno je povremeno ocistiti otvor za
odvodnju odledene vode hladnjaka kako bi
sprijecili kapanje vode na hranu u
hladnjaku. Za to koristite posebnu spravu
za cišcenje koja je vec stavljena u otvor.
Pretinac za zamrzavanje ce s vremenom biti
pokriven injem. Treba ga uklanjati uvijek kada
debljina inja prijede 4 milimetra. Za vrijeme
ovog postupka nije potrebno iskljuciti uredaj iz
struje ili izvaditi hranu.
Nikad nemojte koristiti oštre metalne
predmete kako bi uklonili inje s isparivaca
jer bi ga time mogli oštetiti.
Svakako, kad led postane veoma debeo na
unutrašnjoj stijenci, treba provesti potpuno
odledivanje.
1. Izvucite kabel iz zidne uticnice i okrenite
kontrolu termostata na položaj “¾”.
2. Izvadite svu zamrznutu hranu i omotajte ju
u nekoliko listova novina, ili još bolje,
stavite u termicki izolirane spremnike,
zatim ih držite na hladnom mjestu.
3. Držite vrata zamrzivaca otvorenima.
Umetnite plasticno strugalo u odgovarajuci
ležaj na dnu u sredini. Smjestite posudu
ispod kako bi se prikupljala odledena voda.
4. Kad je odledivanje potpuno završilo,
osušite u potpunosti unutrašnjost
zamrzivaca. Sacuvajte strugalo za buducu
uporabu.
5. Kad ste završili s cišcenjem, uredaj
ponovo ukljucite i okrenite kontrolu
termostata u željeni položaj.
6. Nakon 2 do 3 sata vratite u zamrzivac
hranu prethodno izvadenu iz njega.
Važno!
Nikad nemojte koristiti oštre metalne
predmete kako bi uklonili inje s isparivaca
jer bi ga time mogli oštetiti.
Nemojte koristiti mehanicke naprave niti
bilo kakvo umjetno sredstvo za ubrzavanje
odledivanja, osim onog što je preporucio
proizvodac.
Zapamtite da povišenje temperature
zamrznute hrane može znatno skratiti
njezin rok uporabe.
14
SERVIS
Što uciniti ako uredaj ne radi ispravno:
Ako primjetite nepravilnosti u radu uredaja,
prvo pokušajte uz pomoc ovih uputa
nepravilnost ukloniti sami.
Ako to ne uspije, stupite u kontakt s ovlaštenim
servisnim centrom.
Ako nešto ne radi ispravno, provjerite da:
-
-
-
je utikac cvrsto u zidnoj uticnici i da
osigurac radi;
je napajanje strujom ispravno (provjerite to
ukljucivanjem u istu uticnicu nekog drugog
uredaja);
je kontrola termostata u ispravnom
položaju.
Ako na dnu hladnjaka ima vodenih
kapljica, provjerite nije li zacepljen odvodni
otvor odledene vode.
Ako Vaš uredaj i dalje ne radi ispravno
nakon što ste sve ovo provjerili, pozovite
najbliži ovlašteni servis.
Za postizanje brze servisne usluge neophodno
je kada prijavljujete kvar tocno odrediti model i
serijski broj Vašeg uredaja, što možete naci na
plocici s tehnickim podacima.
15
TEHNICKI PODACI
Model
Ukupna zapremnina hladnjaka (l)
Korisna zapremnina hladnjaka (l)
Ukupna zapremnina zamrzivaca (l)
Korisna zapremnina zamrzivaca (l)
Dimenzije (visina x širina x dubina cm)
Napon (V/Hz)
Potrošnja energije (kWh/24 h)
Energetska klasa
Kapacitet zamrzavanja (kg/24 h)
Ucinkovitost u slucaju nestanka struje (h)
Razina buke (dB/A)
Klimatski razred
ER 8230 B
222
216
88
77
175 x 60 x 60
220-240/50
0,90
A
14
20
40
SN-ST
Tehnicki podaci nalaze se na plocici sa tehnickim podacima u unutrašnjosti uredaja.
Electrolux grupa je najveci svjetski proizvodac elektricnih/plinskih aparata za
kuhinje, cišcenje i vanjsku uporabu. Više od 55 milijuna proizvoda Electrolux grupe
(kao što su hladnjaci, štednjaci, perilice rublja, usisivaci, motorne pile i kosilice)
prodano je svake godine u vrijednosti od oko 14 milijardi USD u više od 150 zemalja
diljem svijeta.
16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising