Zanussi | ZI722/10DAC | User manual | ZANUSSI ZI722/10DAC User Manual

ZANUSSI ZI722/10DAC User Manual
KÜHLGEFRIERSCHRANK
REFRIGERATEURCONGELATEUR
TWEEDEURSKOELKAST
FRIDGE-FREEZER
ZI 722/10 DAC
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D’EMPLOI
GEBRUIKSAANWIJZING
INSTRUCTION BOOKLET
2222 215-84
WAARSCHUWINGEN EN BELANGRIJKEADVIEZEN
Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instructieboekje bewaard blijft. Zou het
apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van
waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over het instructieboekje en de
daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken.
Indien dit apparaat in de plaats van een oud model met haak- of veersluiting opgesteld wordt, dan is
het raadzaam de sluiting van het oude apparaat, dat terzijde gezet wordt, onbruikbaar te maken.
Hiermee wordt voorkomen dat spelende kinderen zich erin opsluiten, hetgeen levensgevaarlijk is.
Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. U wordt geacht ze gelezen te
hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt.
Algemene veiligheid
¥
Dit apparaat is bedoeld en gemaakt voor het
gebruik door volwassenen. Het is gevaarlijk om
kinderen het apparaat te laten bedienen of als
speelgoed te laten gebruiken.
¥
Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit
apparaat of de eigenschappen daarvan te
veranderen.
¥
Neem v——r u aan ontdooien, schoonmaakwerkzaamheden of het verwisselen van het,
eventueel aanwezige, verlichtingslampje begint
altijd de steker uit het stopcontact.
¥
Dit apparaat is zwaar. Delen van randen aan
achter- en onderkant kunnen scherp zijn. Wees
voorzichtig bij het tillen.
¥
Plaats NOOIT explosieve stoffen in het apparaat,
zoals gasvullingen, benzine, ether, aceton
enzovoorts.
¥
Het direct vanuit een vriesvak, vriesgedeelte of
vriezer consumeren van ijslollies en dergelijke,
kan verbranding van de mondhuid tot gevolg
hebben; wacht even.
Plaats elektrische apparaten (bijv. ijsmachines)
nooit in de kast, tenzij dat door de fabrikant
goedgekeurd is.
Onderhoud / Reparatie
¥
Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de
elektrische huisinstallatie of het aansluitsnoer,
ten behoeve van de installatie van dit apparaat,
mag uitsluitend door een daartoe bevoegd
persoon uitgevoerd worden. Het betreffende
stopcontact dient, ook na eventuele onder- of
inbouw, gemakkelijk bereikbaar te zijn.
Werkzaamheden welke door personen zonder de
noodzakelijke kennis uitgevoerd worden, kunnen
schade of letsel tot gevolg hebben.
¥
Laat inspectie- en/of herstelwerkzaamheden
uitvoeren door de ELGROEP
FABRIEKSSERVICE en laat geen andere dan
originele DISTRIPARTS onderdelen plaatsen.
¥
Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in de
koudekringloop; het onderhoud en het bijvullen
dient daarom uitsluitend door door het bedrijf
aangewezen deskundig personeel uitgevoerd te
worden.
Tracht, in geval van storing of een defect, dit
apparaat niet zelf te repareren. Reparaties welke
door niet-deskundige personen uitgevoerd
worden, kunnen tot schade of letsel leiden.
Raadpleeg ELGROEP FABRIEKSSERVICE.
AFDANKEN. Verwijder de deur(en) of het deksel en
knip het aansluitsnoer af, zodat, in afwachting van
wegbrengen of weghalen, spelende kinderen er zich
niet in op kunnen sluiten of aan een elektrische
schok bloot kunnen staan.
¥
Heel goed oppassen, tijdens het verplaatsen, dat
de delen van het koelcircuit niet zodanig worden
beschadigd, dat de koelvloeistof naar buiten zou
kunnen lekken.
Gebruik
¥
Huishoudelijke koel- en/of vriesapparaten zijn
uitsluitend bedoeld voor het bewaren en/of
invriezen van eet- of drinkbare producten.
Plaats het apparaat niet in de nabijheid van een
centrale verwarming of een gasfornuis.
¥
De beste resultaten worden bereikt bij een
omgevingstemperatuur tussen +18¡C en +43¡C
(klasse T); tussen +18¡C en 38¡C (klasse ST);
tussen +16¡C en 32¡C (klasse N); +10¡C en
32¡C (klasse SN); de klasse staat op het
kenplaatje vermeld.
Laat het apparaat niet langdurig in direct
zonlicht staan.
Zorg dat er voldoende lucht aan de achterkant
van het apparaat kan circuleren. Vermijd schade
aan de koelkringloop.
AllŽŽn voor diepvrieskasten (uitgezonderd
ingebouwde): het apparaat kan zeer goed in de
kelder geplaatst worden.
34
Attentie: u dient niet alleen rekening te houden
met de omgevingstemperatuur voor dit type
product maar tevens met de volgende
aanwijzingen: wanneer de
omgevingstemperatuur onder de aangeduide
Gedrukt op kringlooppapier
minimum waarde daalt, wordt de
conserveringstemperatuur in het vriesvak niet
meer gegarandeerd; u kunt de bewaarde
levensmiddelen dan het beste zo snel mogelijk
nuttigen.
¥
Volg de raadgevingen van de fabrikant op met
betrekking tot waar en hoe u spijzen en dranken
bewaart of invriest. Ontdooide diepvriesproducten mogen, om gezondheidsredenen, niet
wederom ingevroren worden.
¥
De vriezende binnenwanden of -vlakken in het
apparaat bevatten koelmiddel. Plaats geen
scherpe voorwerpen tegen zoÕn wand of vlak en
schraap evenmin met metalen voorwerpen rijp of
ijs af. Lekkage ken het gevolg zijn, hetgeen een
onherstelbare schade aan het apparaat en
bederf van de levensmiddelen veroorzaakt.
¥
Plaats geen koolzuurhoudende of mousserende
dranken in het vriesvak, het vriesgedeelte of de
vriezer; de blikjes of flesjes kunnen door
bevriezing van de inhoud exploderen.
Milieubescherming
Dit apparaat bevat, zowel in het koelcircuit als in de
isolatie, geen ozononvriendelijke stoffen.
Het apparaat mag niet samen met huisvuil of
gesloopte apparaten weggegooid worden.
Afgedankte koel- en vriesapparaten moeten volgens
de plaatselijke regelingen op deskundige wijze
verwerkt worden. Informeer bij uw gemeente naar
de mogelijkheden in uw woonplaets.
Vermijd dat het koelcircuit wordt beschadigd, vooral
aan de achterkant in de buurt van de
warmtewisselaar.
De materialen in dit apparaat die voorzien zijn van
het symbool
zijn geschikt voor recycling.
Installatie
¥
Overtuig u er van dat het apparaat niet op het
aansluitsnoer staat.
¥
De warmte welke het apparaat aan de spijzen en
dranken ontrekt, moet onbelemmerd aan de
omgeving afgestaan kunnen worden. Slechte
ventilatie onder, achter en boven het apparaat
resulteert in slechte koel-en/of vriesrestaties door
ongewild tijdelijk iutschakelen van de kompressor
of onjuiste werking van de absorptieunit .
¥
Plaats het apparaat met zÕn achterkant zo dicht
mogelijk bij een muur. Hiermee voorkomt u
verbrandingsletsel door aanraking van hete tot
zeer hete delen.
¥
Afhankelijk van de wijze van transport kan olie
vanuit de compressor in het koelcircuit gevloeid
zijn. Wacht, na het plaatsen van het apparaat,
ten minste een half uur alvorens de steker in het
stopcontact te steken. Na achteroverliggend
vervoer ten minste een halve dag. Daarmee
geeft u de olie de gelegenheid in de compressor
terug te vloeien. Apparaten welke van een
absorptie-unit voorzien zijn kunnen direct in
bedrijf genomen worden. Controleer cirka 24 uur
na het in bedrijf stellen of het apparaat naar
behoren werkt.
35
WEGWERPEN VAN VERPAKKINGSMATERIAAL
Het verpakkingsmateriaal van onze grote elektische
huishoudelijke apparaten kan met uitzondering van
houten onderdelen, gerecycled worden en dus bij
het kringloopafval worden gezet.
PE voor Polyethyleen** 02 = ^ PE-HD; 04 = ^ PE-LD
Wij bevelen u aan om:
PLASTIC BESTANDDELEN
¥
Papier, karton en golfkarton in de speciale
papierbakken te werpen.
¥
Plastik verpakkingsmateriaal in de speciaal
daarvoor bestemde plastic-containers te gooien.
Indien dit soort bakken in uw buurt nog niet
voorkomen mag u hat materiaal aan de
vuilnisman meegeven.
Als verpakkingsmateriaal gebruiken wij slechts
recycleerbare kunststoffen, zoals bijv.:
PP voor Polypropyleen
PS voor Polystyrol
Om er gemakkelijker achter te komen hoe u het
materiaal van dit apparaat moet wegwerpen en /of
recycleren zijn er op verschillende punten
herkenbare symbolen op aangebracht.
PS
SAN
ABS
In de voorbeelden staatt
02**
05
06
PE
PP
PS
INHOUD
Waarschuwingen en Belangrijke adviezen
34
Wegwerpen van verpakkingsmateriaal
36
Het gebruik
37
Reiniging van de binnenkant
37
Gebruik van de Vriesgedeelte-Ingebruikname37
Temperatuurinstelling
37
Invriesstand
38
Kontr™lelampie Òte warmÓ
38
Binnenthermometer
38
Het invriezen van verse levensmiddelen
38
Bewaren van diepvriesproducten
38
IJslaatjes
38
Het ontdooien van ingevroren producten
38
Gebruik van de Koelgedeelte Temperatuurinstelling
39
Koelen van levensmiddelen
39
Luchtcirculatie
39
Verplaatsbare platen
40
Het verplaatsen van deurvakken
40
36
Doel en gebruik van het ÇCRISPÕN FRESHÈ 40
Reinigen van het ÇCRISPÕN FRESHÈ filter 40
Tips
41
Tips het koelen
Tips het invriezen
Tips het diepvriesprodukten
Onderhoud
41
41
41
42
Schoonmaken
Geprolongeerde stilstand
Vervangen van de lamp
Het ontdooien
Storingen
42
42
42
43
43
Installatie
44
Plaats van opstelling
Elektrische aansluiting
Het omdraaien van de deur
Aanwijzingen voor de galategreerde inbouw
Garantiebepalingen
44
44
45
45
48
HET GEBRUIK
Het bedieningspaneel
6
0
6
0
1
5
5
1
4
3
2
A
4
B
CD E
F
G
2
3
H
I
A. Temperatuurregelaar (vriezer)
B. Super-(invries)-schakelaar
C. Kontr™lelampie ÇSuper-standÈ
D. Kontr™lelampje Çte warmÈ
E. Kontr™lelampje Çin bedrijfÈ (vriezer)
F. DAC
G. DAC Kontr™lelampje
H. Kontr™lelampje Çin bedrijfÈ (koeler)
I. Temperatuurregelaar (koeler)
Reiniging van de binnenkant
Temperatuurinstelling
Voor u de kast in gebruik neemt, dient u de
binnenkant met lauw water en een neutraal
schoonmaakmiddel te reinigen om de typische geur
van een nieuw apparaat weg te nemen. Droog
vervolgens de wanden goed af.
De temperatuur wordt automatisch geregeld en kan
verhoogd worden (minder koud) door de knop naar
een lager cijfer te draaien of verlaagd worden
(kouder) door de knop naar een hoger cijfer te
draaien. Bij het instellen van de juiste stand dient u
er rekening mee te houden dat de temperatuur in
het apparaat afhankelijk is van:
Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen, waarmee u de afwerkingen van
het apparaat zou kunnen beschadigen.
GEBRUIK VAN DE VRIESGEDEELTE
De vriesgedeelte is voorzien van het 4-sterren
symbool
, dat wil zeggen dat het
bedoeld is voor zowel het bewaren van
diepvriesartikelen als voor het zelf invriezen van
verse levensmiddelen. Voor het veilig bewaren
van diepvriesartikelen dient de inwendige
temperatnur niet warmer dan -18¡C te zijn.
Het in bedrijf stellen
Steek de steker in de wandkontaktdoos en draai de
thermostaatknop (A) rechtsom uit de O-stand; het
lampje Çin bedrijfÈ (E) licht op. Indienhet apparaat
voor de eerste keer in gebruik genomen wordt, dan
adviseren wij om de thermostaatknop in de
middenstand te draaien.
Het kontr™lelampje (D) licht op.
De werking van de vriezer kan geheel gestopt
worden door de temperatuurregelaar in de stand
ÇOÈ te draaien.
Het koelgedeelte blijft ingeschakeld.
¥
de kamertemperatuur;
¥
de frequentie waarmee de deuren geopend
worden;
¥
de hoeveelheid levensmiddelen in de kast;
¥
de plaats van het apparaat.
Wij adviseren u de knop aanvankelijk op de
midden-stand te draaien.
Attentie
Het kan voorkomen dat, indien de
thermostaatknop in de koudste stand gedraaid
is, bijvoorbeeld ten gevolge van zeer warme
omgevingstemperatuur of het snel willen koelen
van grote hoeveelheden dranken, de
compressor continu loopt, waardoor
automatische ontdooiing van de koelverdamper
niet plaatsvindt en zich daarop ijs afzet. Draai, in
dat geval, de thermostaatknop naar een wat
minder koude stand, zodat automatische
ontdooing kan plaatsvinden; hierdoor spaart u
tevens energie.
37
Invriesstand
Bewaren van diepvriesproducten
Draai voor het invriezen van verse levensmiddelen
de schakelaarknop (B) in de stand ÇSÈ (Super); het
kontr™lelampje (C) licht op.
Kontr™lelampie Çte warmÈ (D)
Indien u de koelkast voor het eerst in gebruik neemt
of haar weer gebruikt na een periode van stilstand,
dient u de thermostaatknop op de koudste stand te
draaien. Plaats vervolgens de diepvriesprodukten na
twee uur in de kast en draai de thermostaat terug
naar de gebruikelijke stand.
Neem de volgende regels in acht:
Indien het kontr™lelampje (D) oplicht, dan wordt
hierdoor aangegeven dat de inwendige temperatuur
onveilig voor het bewaren van diepvriesartikelen
geworden is.
Bij de eerste in gebruikname, of na een
schoonmaakbeurt, licht het kontr™lampje op totdat
de inwendige temperatuur het veilige niveau bereikt
heeft.
als u grote hoeveelheden voedsel moet invriezen,
kunt u alle laden en manden uit het apparaat
verwijderen en het voedsel direct op de koelplaten
leggen. Let erop dat u de maximum belading
niet overschrijdt, deze vindt u op de zijkant van het
bovengedeelte (indien voorzien).
Belangrijk
Binnenthermometer
Een thermometer geeft de binnentemperatuur van
de diepvriezer aan. Hij kan een hogere temperatuur
dan -18¡C (warmer) aangeven indien u een grote
hoeveelheid in te vriezen levensmiddelen erin
plaatst of wanneer de deur lange tijd open blijft.
Blauw: normaal
Rood: alarm
Open de vriesvakdeur niet tijdens stroomuitval.
Wij adviseren u om na een stroomuitval de
diepvries-produkten in korte tijd te konsumeren
(een temperatuurstijging verkort de
houdbaarheidsduur van de produkten). De
normale houdbaarheid wordt niet aangetast
indien de stroomuitval kort was (minder dan 6-8
uur) en het vriesvak vol is.
Het ontdooien van ingevroren
produkten
De diepvriesprodukten moet u v——r gebruik in de
koelkast of bij kamertemperatuur laten ontdooien, al
naar gelang de beschikbare tijd.
°C
Kleine of in stukken ingevroren produkten kunnen
onmiddellijk gekookt of gebakken worden. De kookof baktijd zal dan natuurlijk iets langer zijn.
IJslaatjes
PR202
Bij het apparaat worden 1 of meerdere ijslaatjes
voor het maken van ijsblokjes geleverd.
Vul ze met drinkwater en plaats ze in het vriesvak.
Het invriezen van verse
levensmiddelen
In het
diepvriesvak kunt u verse
levensmiddelen invriezen en diepvriesprodukten
bewaren.
Indien het invriezen van verse levensmiddelen direkt
na de eerste in gebruikname of na een
schoonmaakbeurt gaat plaatsvinden, draai dan de
knop (B) in de invriesstand ÇSÈ en laat de vriezer
tenminste 3 uur leeg vriezen.
Plaats de in te vriezen levensmiddelen in het
bovenste vak; daar is de temperatuur het laagst.
38
Gebruik geen metalen voorwerpen om de laatjes
los te wrikken!
GEBRUIK VAN DE KOELGEDEELTE
Ingebruikname
De temperatuur in de koelruimte en het koelgedeelte
wordt door de thermostaat (I) geregelt. De
thermostaat heeft 6 standen en een stand ÇOÈ
Temperatuurinstelling
De temperatuur wordt automatisch geregeld en kan
verhoogd worden (minder koud) door de knop naar
een lager cijfer te draaien of verlaagd worden
(kouder) door de knop naar een hoger cijfer te
draaien. Bij het instellen van de juiste stand dient u
er rekening mee te houden dat de temperatuur in
het apparaat afhankeljk is van:
Luchtcitculatie
In het apparaat bevindt zich de ventilator (DAC) die
aangezet kan worden door het indrukken van de
toets (F). Het lampje gaat branden (G).
Het gebruik van de ventilator wordt aangeraden als
de temperatuur van de omgeving hoger is dan 25 ¡C
en de knop op de stand staat die door het symbool
aangegeven wordt.
Bij een lagere omgevingstemperatuur kan de knop
op elke willekeurige stand staan:
Natuurlijk kunt u, om minder stroom te verbruiken,
de DAC ventilator het beste uitlaten als de
temperatuur onder 25 ¡C blijft.
de kamertemperatuur;
de frekwentie waarmee de deuren geopend worden;
de hoeveelheid levensmiddelen in de kast;
de plaats van het apparaat.
Wij adviseren u de knop asnvankelijk op de midden-stand te draaien.
De werking van de kast kan geheel gestopt worden
door de knop in de stand ÇOÈ te draaien.
Attentie
Het kan voorkomen dat, indien de thermostaatknop in de koudste stand gedraaid is,
bijvoorbeeld ten gevolge van zeer warme
omgevingstemperatuur of het snel willen koelen
van grote hoeveelheden dranken, de
kompressor kontinu loopt, waardoor
automatische ontdooiing van de koelverdamper
niet plaatsvindt en zich daarop ijs afzet. Draai, in
dat geval, de thermostaatknop naar een wat
minder koude stand, zodat automatische ontdooing kan plaatsvinden; hierdoor spaart u
tevens energie.
Koelen van levensmiddelen
Voor een optimaal gebruik van de koelruimte
adviseren wij u de volgende eenvoudige regels in
acht te nemen:
¥
Plaats geen warme of dampende spijzen of
dranken in de koelruimte;
¥
dek vooral sterk geurend voedsel af of verpak
het;
¥
plaats de levensmiddelen zo, dat de lucht vrij
eromheen kan circuleren.
39
Verplaatsbare platen
De koelkastwanden zijn van richels voorzien, zodat
u de platen naar wens op verschillende hoogten
kunt plaatsen.
U krijgt meer ruimte in de koeler, wanneer u het
voorste deel van de rekjes omklapt.
D338
Het verplaatsen van deurvakken
De ruimte tussen deurvakken kan naar behoefte
aangepast worden. Ga daartoe als volgt te werk:
Trek het vak geleidelijk naar de door de pijlen
aangegeven richting totdat het loskomt. Daarna
verplaats het vak naar de gewenste hoogte.
D009
D007
Doel en gebruik van het ÇCRISPÕN
FRESHÈ
De groentelade is van een afneembaar ÇCRISPÕN
FRESHÈ filter voorzien. Dit filter zorgt ervoor dat de
ontvochting van groente en fruit aanzienlijk
vertraagd wordt, waardoor de bewaartijd
aanmerkelijk verlengd wordt.
D749
Reinigen van het ÇCRISPÕN
FRESHÈ filter
Het filter of de filters zit (ten) in de twee raamwerks
geklikt. Ze zijn gemakkelijk te verwijderen en weer
terug te plaatsen. Reinig het filter in ieder geval als u
iets erop gemorst hebt waardoor het verstopt kan
raken. U kunt het uitwassen in een normaal
handafwassopje. Het filter mag niet in de
afwasmachine.
40
D711
TIPS
Tips het koelen
Enkele praktische tips:
(indien aanwezig) zijn tekeningen van enkele
diersoorten en levensmiddelen aangebracht
gevolgd door cijfers die aangeven hoeveel
maanden u de ingevroren produkten kunt
bewaren;
Vlees (alle soorten): wordt in plastic zakjes op de
glazen plaat boven de groentelade geplaatst.
Bewaar vlees niet langer dan ŽŽn of twee dagen.
Gekookt voedsel, koude schotels enz.: kunnen,
goed afgedekt, op elk rooster geplaatst worden.
¥
Fruit en groente: worden schoongemaakt in de
groentelade(n) gelegd.
plaats geen koolzuurhoudende of
mousserende dranken in het vriesvak; de
blikjes of flessen zouden kunnen ontploffen.
Boter en kaas: worden, om blootstelling aan de
lucht te voorkomen, in speciale koeldozen bewaard
of in plastic- of aluminiumfolie vepakt .
Tips het diepvriesproducten
Flessen melk: worden, goed gesloten, in het
flessenrek geplaatst.
¥
controleer dat de diepvriesproducten in de winkel
op de juiste wijze bewaard worden;
Bewaar niet-luchtdicht verpakte bananen, aardappelen, uien of knoflook niet in de koelkast.
¥
breng de diepvriesproducten na aankoop zo snel
mogelijk over naar het vriesvak;
¥
open de deur altijd zo weinig en zo kort mogelijk;
¥
wees heel voorzichtig bij aankoop van
diepvriesproducten, want gedeeltelijk ontdooide
waren mag u niet opnieuw invriezen.
¥
noteer de fabrikatiedatum en respecteer de
vervaldatum van de fabrikant.
Neem de volgende regels in acht:
Tips het invriezen
Enkele belangrijke tips:
¥
de max. hoeveelheid levensmiddelen die u kunt
invriezen in 24 uur staat aangegeven op het
ÒtypeplaatjeÓ;
¥
het invriezen duurt 24 uur. Voeg gedurende deze
tijd geen andere in te vriezen levensmiddelen
toe;
¥
vries uitsluitend verse, goed schoongemaakte en
eerste kwaliteit levensmiddelen in;
¥
verdeel de levensmiddelen in handzame porties.
Deze vriezen sneller in en bij later gebruik hoeft u
slechts de benodigde hoeveelheid te ontdooie;
¥
Verpak de levensmiddelen in aluminium- of
kunststoffolie. Sluit de pakjes goed en luchtdicht
af;
¥
zorg ervoor dat in te vriezen pakjes niet in
aanraking komen met reeds ingevroren
produkten; de temperatuur van deze laatste zou
daardoor kunnen stijgen;
¥
mager voedsel is ingevroren langer houdbaar
dan vet voedsel; ook zout verkort de
houdbaarheid;
¥
vermijd rechtstreekse konsumptie van ijslollies uit
het vriesvak; u zou uw mondhuid kunnen
verbranden;
¥
schrijf de invriesdatum op de pakjes zodat u de
houdbaarheidsduur kunt kontroleren;
¥
op de binnenkant van de deur of op de kaarten
41
ONDERHOUD
Neem v——r iedere handeling altijd eerst de
steker uit de wandkontaktdoos.
Belangrijk
Geprolongeerde stilstand
Wij adviseren u v——r de periode dat de koelkast niet
gebruikt wordt de volgende handelingen uit te
voeren:
Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in het
koelcircuit; onderhoud en bijvulling dient daarom
uitsluitend door door de fabrikant bevoegd
personeel uitgevoerd te worden.
¥
neem de steker uit de wandcontactdoos;
¥
verwijder alle spijzen en dranken uit de kast;
¥
laat de kast geheel ontdooien en maak de
binnenwanden, rekken, korven en dergelijke
goed schoon;
Schoonmaken
¥
laat de deuren open staan, teneinde het ontstaan
van onaangename geur te voorkomen.
Gebruik nooit metalen voorwerpen voor het
schoonmaken van het apparaat; dit zou
beschadigingen tot gevolg kunnen hebben.
Reinig de binnenkant van de kast regelmatig met
lauw sodawater. Lap de wanden na met schoon
water en droog ze zorgvuldig.
Vervangen van de lamp
6
Het lampje van de koelkast is op de volgende wijze
bereikbaar:
¥
Schroef het afschermkapje los;
¥
verwijder het losse deel door er lichte druk op uit
te oefenen (zie figuur).
42
!
6
0
1
1
4
3
Indien met open deur het lampje niet brandt, kijk dan
eerst of het soms los in de fitting zit. Als het lampje
dan nog niet brandt, vervang het dan door een
lampje met hetzelfde vermogen.
Het maximale vermogen is op het afschermkapje
aangegeven.
0
5
3P007
2
5
4
2
3
Het ontdooien
Het ontdooien van de koelkast heeft automatisch
plaats elke keer dat de compressor stopt. Het
dooiwater wordt via een afvoerkanaaltje
opgevangen in een bakje dat zich aan de achterkant
van het apparaat boven de compressor bevindt. Hier
verdampt het water.
Wij raden u aan het gaatje in het afvoerkanaal
regelmatig schoon te maken, teneinde te
voorkomen dat het dooiwater de levensmiddelen
nat maakt. Gebruik voor het doorprikken het
staafje dat zich in het gaatje bevindt.
D037
In het vriesvak dient u echter de rijp te verwijderen,
wanneer deze een laag van circa 4 mm vormt.
Gebruik hiervoor de meegeleverde plastic spatel.
Voor het uitvoeren van deze handeling hoeft u het
apparaat niet uit te schakelen of het vriesvak leeg te
maken. Wanneer zich een dikke laag ijs gevormd
heeft, dient u het gehele apparaat te ontdooien.
Ga als volgt te werk:
1. draai de thermostaatknop (A) op ÇOÈ of trek de
steker uit het stopcontact; omwikkel de
levensmiddelen met meerdere kranten en
bewaar ze op een koele plaats;
2. omwikkel de levensmiddelen met meerdere
kranten en bewaar ze op een koele plaats;
3. laat beide deuren openstaan en schuif de
schraper, als een verlenggotje, in de daarvoor
bestemde opening. Plaats onder het gootje een
schaaltje om het water op te vangen.
D068
Belangrijk:
4. droog na het ontdooien het vriesvak zorgvuldig
en sluit het gaatje weer af met de dop; bewaar de
schraper zodat u hem opnieuw kunt gebruiken;
Gebruik voor het verwijderen van de rijp nooit
metalen voorwerpen; u zou uw koelkast kunnen
beschadigen.
5. draai de thermostaatknop in de gewenste stand
of steek de steker weer in het stopcontact.
Geen voorwerpen of methodes gebruiken om het
ontdooiproces te versnellen die niet door de
fabrikant zijn aangegeven.
6. Na twee of drie uur kunt u de diepvriesproducten
weer terugplaatsen.
Temperatuurstijging van diepvriesproducten kan
hun houdbaarheidsduur verkorten.
STORING
Indien het apparaat niet of niet goed funkioneert,
kontroleer dan:
¥
of de steker goed in het stopcontact zit;
¥
of de elektriciteit soms uitgevallen is;
¥
of de thermostaatknop op de juiste stand staat;
¥
en indien er water op de bodem van de koeler
ligt, of het afvoerkanaaltje soms verstopt is (zie
hoofdstuk ÒHet ontdooienÓ).
Kunt u de storing niet zelf lokaliseren en
verhelpen,raadpleeg dan de dichtsbijzijnde
servicedienst.
Geef daarbij altijd het model en het typenummer
van de kast op. Deze gegevens vindt u op het
garantiebewijs of op het typeplaatje dat zich
linksonder aan de binnenzijde van het apparaat
bevindt.
43
INSTALLATIE
Plaats van opstelling
Plaats het apparaat uit de buurt van
warmtebronnen: centrale verwarming, kachels, felle
zonnestralen enz.
Zie voor inbouw de betreffende aanwijzingen.
Elektrische aansluiting
Overtuig u ervan dat de netspanning en de
netfrequentie, welke op het typeplaatje in de kast
staan aangegeven, overeenkomen met de netspanning en de netfrequentie in uw woning. Een afwijking
op de netspanning tot plus of minus 6% is
toegestaan. Bij aansluiting op een andere spanning
dient u een geschikte transformator te gebruiken.
De steker mag alleen geplaatst worden in een
geaard stopcontact.
De kast is daarom voorzien van een speciaal drieaderig snoer, geschikt voor een geaard stopcontact.
Mocht het stopcontact in uw woning niet geaard zijn,
dan dient een erkend installateur het apparaat
volgens de geldende normen te aarden.
Wij wijzen u er op dat schade of letsel,
veroorzaakt door het niet voldoen aan dit
veiligheidsvoorschrift, niet onder de
verantwoordelijkheid van de fabrikant valt.
Dit apparaat voldoet aan de volgende EGrichtlijnen:
- 87/308 EG-richtlijnvan 2.6.87 met betrekking tot
de radio-ontstoring.
- 73/23 EG-richtlijn van 19/02/73 (Laagspanning)
en opeenvolgende wijzingen;
- 89/336 EG-richtlijn van 03/05/89 (Elektromagnetische compatibiliteit) en opeenvolgende
wijzingen.
44
Aanwijzingen voor de gelategreerde inbouw
Verander de draaizin van de deuren
P
P
A
D
B
C
D
C
P1
P1
D337
Opening naar rechts
Verwijder de schroeven (P) en (P1)
Opening naar links
(P) aan beide kanten verwijderen; deur verwijderen.
(A) aan de linker en (B-C-D) aan de rechter kant
verwijderen en omgekeerd weer monteren. Deur
plaatsen; (P) aan de linker kant monteren. (P1) aan
de rechter kant verwijderen.
50 mm
Nismate
Hoogte
Diepte
Breedte
min.
200 cm
2
Aanwijzingen voor de
gelategreerde inbouw
1780 mm
550 mm
560 mm
Als transportbeveiliging zijn asn beide
scharnierkanten scharnierpennen asngebracht.
Afhankelijk van de gewenste deurdresirichting
moet aan een kant, zowel onder als boven, een
scharnierpen verwijderd worden.
Om veiligheidsredenen moet de ventilatie zodanig
zijn als aangegeven in Fig. .
Attentie: zorg ervoor dat de ventilatie openingen
tijdens gebruik niet worden afgedekt.
min.
cm 200
2
D567
540
50
B
De nis moet tevens voorzien zijn van een
luchtkanaal met de volgende afmetingen:
diepte
50 mm
breedte 540 mm
T
H
PR01
45
A
Schulf het apparaat in de nis totdat de aanslaglijst
(A) met de voorkant van plafond van de kast
aanlijnt.
D023
Indien, na plaatsing volgens punt 2, een kier aan de
bovenkant ontstaat, schulf dan het daarvoor
bestemde afdekprofiel over de aanslaglijst (A).
A
D265
Open de deur en druk het apparaat tegen de
zijwand van de nis, aan de kant waar niet de
scharnieren zitten. Bevestig het apparaat met de
vier rneegeleverde schrm even.
Bevestig het ventilatierooster (C).
Breng, onder lichte druk, het dekseltje (D) aan.
D
D723
C
Breng, onder lichte druk, de voegafdichting tussen
apparaat en meubel aan.
D724
Breng de afdichtstopsels (B) in de gaten in de
dekljsten aan.
B
D726
46
Zet de geleiders (A) op de binnendeur van het
meubel, bovenaan en beneden, (zie Fig.) en teken
de punten van de buitengaatjes.
Daarna schroef de geleiders vast op de meubeldeur
d.m.v. schroeven van 3,5x1 6 mm.
A
20m
m
PR33
Open de deur van het apparaat en die van het
meubel zodat ze een hoek van ongeveer 90¡
vormen.
Plaats de winkelhaken boven de geleiders.
Houd de deur van het apparaat en die van het
meubel samen en teken de punten van de gaatjes.
8mm
PR34
Verwijder de winkelhaken en boor de gaatjes van 2
mm ¯. Plaats de winkelhaken weer boven de
geleiders en schroef ze vast d.m.v. de meegeleverde schroeven (3,5x16 mm). Indien een aanpassing van de meubel deur noodzakelijk is, gebruik
dan de slulfgaten. Nadat u die werkzaamheden
verricht hebt, is het noodzakelijk te controleren of de
deur van de koeler goed sluit.
PR35
Indien de kast lateraal bevestigd word aan het
meubel, schroef de schroeven van het profiel (E) los
en plaats dat volgens Figuur. Schroef het weer vast .
E
E
D735
47
GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE VOOR DE BENELUX
(B-NL en L)
Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende aankoopnota of
kwitantie te worden getoond of meegezonden.
Algemene garantiebepalingen
1 De fabrikant verleent ŽŽn jaar garantie op het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat,
gerekend vanaf de koopdatum. Indien zich binnen deze periode een storing voordoet, welke het
gevolg is van een materiaal- en/of constructiefout, heeft de koper het recht op kosteloos herstel.
1a Voor stofzuigers, bedoeld voor huishoudelijk gebruik, geldt een algemene garantieperiode van twee
jaar. Accessoires zjn aan directe slijtage onderhevig; deze verbruiksartikelen zjn derhalve van garantie
uitgesloten.
2 Indien binnen de garantietermijn door ZANUSSI reparaties worden verricht, wordt de oorspronkelijke
garantietermijn niet verlengd. Op reparaties buiten de garantietermijn door ZANUSSI verricht, en op de
herbeij geleverde, betaalde en gemonteerde onderdelen wordt 1 jaar garantie verleend.
Indien na drie maal uitvoeren van eenzelfde reparatie, hetzelfde defect opnieuw optreedt en geen
resultaat van een opnieuw uitvoeren van een reparatie verwacht mag worden, zal een nieuw
exemplaar of soortgelijk toestel worden aangeboden. De aanbieding geschiedt tegen bijbetaling op
basis van een te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.
3 Servicebezoeken aan huis worden alleen gebracht voor grote, moeilijk transporteerbare apparaten,
per definitie: wasautomaten, droogtrommelautomaten, atwasautomaten, koelkasten, diepvrieskasten/kisten, ovens, fornuizen en inbouwapparaten.
3a De regeling als bedoeld onder punt 3 geldt ook voor caravankoelkasten, mits de plaats waar zich
het apparaat bevindt binnen de landsgrenzen ligt en over normale, voor het autoverkeer opengestelde
wegen bereikbaar is. Voorts dient ten tijde van het bezoek het apparaat en de eigenaar, of diens
gemachtigde plaatsvervanger, op de afgesproken bezoekplaats aanwezig te zjn.
4 Indien, naar het oordeel van de fabrikant, het apparaat zoals bedoeld onder punt 3 naar haar
servicewerkplaats getransporteerd moet worden, dan geschiedt dit transport op de door de fabrikant
vastgestelde wijze en voor rekening en risico van de fabrikant.
5 Alle niet onder punt 3 en 3a genoemde apparaten, alsmede apparaten welke wel de betreffende
functionele eigenschappen hebben maar daarnaast juist bedoeld zijn voor gemakkelijk transport,
dienen franco aan het adres van de servicedienst verzonden of aangeboden te worden. Binnen de
algemene garantieperiode vindt terugzending voor rekening van de fabrikant plaats.
6 Indien een onder garantie en binnen de algemene garantieperiode vallend defect aan een apparaat
niet hersteld kan worden, vindt kosteloze vervanging van het apparaat plaats.
Garantie-uitbreidingen
7 Voor koel/vries-motorcompressoren (exclusief startrelais en motorbeveiliging) geldt een aflopende
garantieperiode, in geljke percentages van twintig procent perjaar, van vijfjaar na koopdatum van het
op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, met inachtname van volledig kosteloos herstel
binnen de algemene garantieperiode. Na de algemene garantieperiode worden bezoek-, arbeidsloonen bijkomende materiaalkosten in rekening gebracht.
48
Garantie-uitsluitingen
8 Het kosteloos uitvoeren van herstel- en/of vervangingswerkzaamheden, zoals bedoeld in de
betreffende hieraan voorafgaande punten, is niet van toepassing indien:
- de aankoopnota of kwitantie, waaruit tenminste de aankoopdatum en de identificatie van het
apparaat blijkt, niet getoond kan worden of meegezonden werd;
- het apparaat voor andere, of ——k voor andere dan de huishoudel jke doeleinden, waarvoor het
apparaat bestemd is, gebruikt wordt;
- het apparaat niet volgens de aanwijzingen in het installatievoorschrift of de gebruiksaanwijzing
ge•nstalleerd, bediend, behandeld of gebruikt wordt;
- het apparaat op ondeskundige wijze door daartoe niet bevoegde personen hersteld of gewijzigd
werd.
8a Indien het apparaat zodanig ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst is dat de
benodigde tjd voor het uit- en inbouwen samen meer dan dertig minuten bedraagt, dan worden de
hierdoor ontstane extra kosten aan de eigenaar in rekening gebracht.
8b Schade welke ontstaat door het, met toestemming van de eigenaar, op abnormale wijze uit- of
inbouwen van een apparaat, kan niet op de fabrikant of haar servicedienst verhaald worden.
8c Beschadigingen, zoals krassen en deuken of zoals breuk van uit- of afneembare delen, welke niet
ten tjde van de aflevering ter kennis van de fabrikant gebracht worden, vallen niet onder garantie.
Belangrijk advies
De constructie van dit apparaat is zodanig, dat de veiligheid daarvan gewaarborgd is. Ondeskundige
reparaties kunnen echter de veiligheid in gevaar brengen. Terwille van een blijvende veiligheid, en ook
om mogeljke schade te voorkomen, is het raadzaam dat reparaties uitsluitend verricht worden door
personen die daarvoor de vereiste vakbekwaamheid bezitten. Wij adviseren u herstel- en/of
controlewerkzaamheden door uw vakhandelaar of door ELGROEP FABRIEKSSERVICE te laten
uitvoeren en uitsluitend originele DISTRIPARTS onderdelen te laten plaatsen.
DISTRI
PARTS
Nederland
Belgi‘
Luxembourg/
Luxemburg
ELGROEP
SERVICE
Vennootsweg 1
2404 CG Alphen aan den Rijn
Postbus 120
2400 AC Alphen aan den Rijn
Storingsmeldingen op werkdagen
tijdens kantooruren:
Tel.:
0172 - 46 83 00
Fax.: 0172 - 46 83 66
Onderdelenverkoop op werkdagen
tijdens kantooruren:
Tel.:
0172 - 46 84 00
Fax.: 0172 - 46 83 76
ELGROEP
SERVICE
Bergensesteenweg 719
3, Route dÕArlon
1520 Halle (Lembeek)
L-8009 Strassen
Thuisherstellingen:
DŽpannages a domicile:
Tel.: 02-3630444
Kundendienst:
Fax: 02-3630400
Tel.: 45 33 50
Wisselstukken:
Fax: 45 84 34
Tel.: 02-3630555
Pieces dŽtachŽes: Ersatzteile:
Fax: 02-3630500
Tel.: 45 33 50
Telex: 22915 eluxbe
Fax: 45 84 34
49
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising