Electrolux | ER8124I | User manual | Electrolux ER8124I User Manual

Electrolux ER8124I User Manual
kyl - frysskåp / jääkaappi - pakastin /
køle - fryseskab / kjøle - ogFryseskap
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
BRUGSANVISNING
ER 8124 I
S
FIN
ELECTROLUX HOME PRODUCTS OPERATIONS EUROPE
N
2222 215-75
DK
VIKTIG INFORMATION OM S€KERHET
Det Šr av stšrsta vikt att denna bruksanvisning fšrvaras tillsammans med skŒpet fšr framtida behov.
LŒt alltid bruksanvisningen fšlja med skŒpet vid flyttning eller Šgarbyte, sŒ att den som anvŠnder
skŒpet kan lŠsa om alla funktioner och sŠkerhetsfšreskrifter.
Om detta skŒp som har magnetisk dšrrstŠngning ersŠtter en Šldre modell som har fjŠderlŒs (spŠrr)
mŒste man se till att fiŠderlŒset Šr obrukbart innan man kasserar det gamla skŒpet.
Detta fšr att fšrhindra att det orsakar livsfara fšr barn.
Dessa varningar motiveras av sŠkerhetsskŠl. Det Šr viktigt att du tar del av dem innan skŒpet
installeras och anvŠnds.
AllmŠnna sŠkerhetsfšreskrifter
AnvŠndning
¥
SkŒpet skall skštas av vuxna. LŒt aldrig barn
ršra reglagen eller leka med det.
¥
SkŒpet Šr endast avsett fšr fšrvaring av matvaror
fšr normalt hushŒllsbruk.
¥
Det kan vara farligt att Šndra specifikationer eller
gšra Šndringar i skŒpet.
¥
¥
StŠng alltid av skŒpet och dra ur stickproppen
fšre rengšring eller service.
¥
SkŒpet Šr tungt. Var fšrsiktig nŠr skŒpet flyttas.
¥
Iskuber kan ge upphov till frysskador om de Šts
direkt ur frysfacket.
BŠst prestanda uppnŒs vid omgivningstemperaturer mellan +18¡C och +43¡C (Klass T), +18¡C
och +38¡C (Klass ST), +16¡C och +32¡C (Klass
N), +10¡C och +32¡C (Klass SN). Aktuell klass
anges pΠtypskylten (placerad i cellen vid sidan
av gršnsaksfacket).
¥
Hantera alltid skŒpet med stšrsta fšrsiktighet
fšr att undvika skador pŒ kylaggregatet (risk
fšr vŠtskelŠckage).
¥
SkŒpet fŒr inte placeras nŠra radiator eller
gasspisar.
¥
UtsŠtt inte skŒpet fšr direkt solbelysning
under lŠngre perioder.
¥
Sšrj fšr tillrŠckligt ventilation av skŒpets baksida fšr att undvika skador pŒ kylkretsen.
¥
GŠller endast frysskŒp (frŒnsett inbyggda
modeller): bŠsta placering Šr i kŠllaren eller
bottenvŒningen..
¥
AnvŠnd aldrig andra elektriska apparater (t
ex glassmaskiner) inuti kylskŒpet.
Observera: Utanfšr omgivningstemperaturerna
som indikeras av aktuell klimatklass fšr denna
produkt, ska fšljande anvisningar fšljas: NŠr
omgivningstemperaturen sjunker under min.
vŠrdet kan fšrvaringstemperaturen inte lŠngre
garanteras i frysfacket. Det rekommenderas dŠrfšr att sŒ fort som mšjligt Šta upp den mat som
finns i facket.
¥
Fryst mat bšr inte frysas om efter upptining.
¥
Var noga med att fšlja tillverkarens rekommendationer avseende fšrvaringstid. Se motsvarande
anvisningar.
¥
SkŒpets innermodul innehŒller kanaler fšr
kylmedium. Om dessa punkteras kan skŒpet
skadas allvarligt och matvarorna fšrstšras.
ANV€ND D€RF…R ALDRIG VASSA F…REM•L
fšr att skrapa bort frost eller is. Frost avlŠgsnas
med den avskrapare som medfšljer skŒpet.
Massiv is fŒr aldrig brytas eller huggas loss.
De material i denna apparat som Šr mŠrkta med
symbolen kan Œtervinnas.
¥
Fšrvara aldrig kolsyrad eller mousserande dryck
i frysen. De kan nŠmligen sprŠngas och skada
skŒpet.
¥
Avfrostningen fŒr inte ske pŒ annat sŠtt Šn som
rekommenderas av tillverkaren. Mekaniska eller
andra artificiella hjŠlpmedel fŒr inte anvŠndas.
Service/reparation
¥
Alla elarbeten som krŠvs fšr att installera skŒpet
mŒste utfšras av en behšrig elektriker eller fackman.
¥
Service skall utfšras av ett auktoriserat servicefšretag. AnvŠnd endast original reservdelar.
¥
Fšrsšk aldrig att reparera skŒpet pŒ egen hand.
¥
Reparationer som utfšrs av personer med otillrŠckliga kunskaper kan fšrorsaka personskador
eller Šnnu svŒrare fel pŒ produkten. Kontakta
nŠrmaste servicefšretag och anvŠnd alltid originaldelar.
2
Installation
¥
Kondensorn och kompressorn pŒ skŒpets baksida vŠrms upp ordentligt under normal anvŠndning. Av sŠkerhetsskŠl mŒste ventilationen dŠrfšr
uppfylla minimikraven enligt motsvarande figur.
Trykt pŒ Œtervinningspapper
•ben apparatets og k¿kkenelementets lŒge 90¡.
Anbring vinkelbeslaget (B) i skinnen (A). BlokŽr
apparatets og k¿kkenelementets lŒger indbyrdes og
markŽr hullerne som vist i figuren. Fjern
vinkelbeslagene og bor huller (¯ 2 mm) 8 mm fra
kanten af lŒgen.
Observera: Se till att ventilationsšppningarna
inte blockeras eller sŠtts igen.
8mm
¥
Se till att nŠtsladden inte kommer i klŠm under
skŒpet.
Miljšskydd
¥
Viktigt: om nŠtkabeln skadas mŒste den bytas ut
med en specialkabel eller en sats som kan
bestŠllas frŒn tillverkaren eller serviceverkstaden.
Anbring vinkelbeslaget pŒ skinnen pŒ ny og fastg¿r
den ved hj¾lp af de medleverede skruer.
A
¥
Vissa delar av skŒpet vŠrms upp under
anvŠndning. Sšrj dŠrfšr fšr tillrŠcklig ventilation.
BristfŠllig ventilation kan leda till att komponenter
skadas och att matvaror fšrstšrs. Se
installationsanvisningarna.
¥
Komponenter som vŠrms upp bšr inte vara
Œtkomliga. Placera dŠrfšr skŒpet, om mšjligt,
med dessa delar mot en vŠgg.
¥
Om skŒpet har transporterats horisontalt finns
risk fšr att oljan i kompressorn har trŠngt in i
kylkretsen. VŠnta dŠrfšr minst tvŒ timmar innan
skŒpet kopplas in sŒ att oljan hinner rinna tillbaka
till kompressorn.
B
PR167
Eventuel parallelstilling af k¿kkenelementets lŒge
sker ved hj¾lp af k¾rvhullernes spillerum.
Efter parallelstillingen er det n¿dvendigt at
kontrollere, at apparatets lŒge lukker korrekt.
Kyl/frysskŒpet innehŒller inte gaser som kan
skada ozonlagret. Detta gŠller sŒvŠl kylkrets
som isoleringsmaterial. Kyl/frysskŒpet fŒr inte
hanteras som normalt hushŒllsavfall. Undvik
att skada kylaggregatet, sŠrskilt pŒ baksidan
nŠra vŠrmevŠxlaren. Information om lokala
regler fšr avfallshantering kan erhŒllas frŒn
kommunala myndigheter. De material i denna
apparat som Šr mŠrkta med symbolen
kan
Œtervinnas.
PR168
Anbring det lille d¾ksel (D) pŒ skinnen (B) (der
h¿res et klik).
INNEH•LLSF…RTECKNING
B
D
PR167/1
Apparatet har to vinkeljern (E), som anvendes til at
fastg¿re apparatets side til k¿kkenelementet.
E
Efter omhÏngslingen af d¿rene skal det
kontrolleres, at d¿rtÏtningen ligger helt tÏt ind til
skabet.
Ved lave temperaturer (f.eks. om vinteren) kan det
forekomme, at tÏtningen ikke klÏber helt fast til
skabet. Efter nogen tid vil tÏtningen dog automatisk
tilpasse sig skabet. Denne proces kan fremskyndes
ved at opvarme tÏtningen med en hŒrt¿rrer.
58
Viktig information om sŠkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
AnvŠndning - InvŠndig rengšring - Manšverpanel - IgŒngsŠttning - Temperaturreglering - Snabbinfrysning .
Temperatur-alarmlampan - Nedfrysning av fŠrska varor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
AnvŠndning - Fšrvaring av frysta livsmedel - Tillverkning av iskuber - Upptining - AnvŠndning av kylskŒpet .
Kylning av livsmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
AnvŠndning - Flyttbare hyllplan - Placering av dšrrfack och flaskfack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
RŒd - RŒd fšr kylning av livsmedel - RŒd fšr infrysning av livsmedel - RŒd fšr upptining av livsmedel . . . . . .7
Skšstel - Regelbunden rengšring - Urkoppling - InvŠndig belysning - Avfrostning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Om nŒgot inte fungerar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Konsumentkontakt - Konsumentkšp EHL - Garanti - Service och reservdelar - Tekniska data . . . . . . . . . .11
Installation - Placering - Elektrisk anslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Installation - Instruktion fšr helt inbyggt skŒp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
E
D735
2222 215-75
3
ANV€NDNING
Tryk de medf¿lgende d¾kkapper (B) ind i de ledige
fastg¿relseshuller og h¾ngselhuller.
InvŠndig rengšring
AnvŠnd inte nŒgot skurpulver.
Innan skŒpet tas i bruk skall den typiska lukten av ny
produkt tas bort genom tvŠttning med Ijummet
vatten och en milt diskmedel.
B
3
ALARM
4
SUPER
D726
5
ON
O
6
SN
2 1
Manšverpanel
Skil delene A, B, C og D ad som vist i figuren.
A. Termostatratt, instŠllbar O-1-6.
E D C
B
B
A
A
B. Normal/snabbinfrysningsknapp
C. Temperatur-alarmlampan
C
D. Snabbinfrysningslampa, som Iyser dΠknappen
(B) stŠlls pŒ snabbinfrysning
E. Lampa, som Iyser nŠr skŒpet Šr anslutet till
vŠgguttaget.
D
Vrid termostatknappen medurs frŒn lŠget ÇOÈ
(STOPP). FrysskŒpet Šr pŒslaget.
Den fšrblir tŠnd tills optimal temperatur fšr fšrvaring
av frysta matvaror uppnŒtts.
FrysskŒpet stŠngs av genom att termostatknappen
vrids till lŠget ÇOÈ.
Snabbinfrysning
Temperaturreglering
SŠtt knappen (B) mot till lŠge = SNABB).
SkŒpet Šr fšrsett med automatisk invŠndig
belysning.
Snabbinfrysningslampen (D) lyser.
Temperaturregleringen sker medsols och alltid frŒn
en lŠgre till en hšgre markering - frŒn minsta till
mesta kyla. Dvs den lŠgsta markeringen = den
hšgsta innertemperaturen; den hšgsta markeringen
= den lŠgsta innertemperaturen.
Nedfrysning av fŠrska varor
Vid valet av rŠtt kyltemperatur mŒste man ta hŠnsyn
till att temperaturen inne i skŒpet pŒverkas av den
omgivande temperaturen, av hur ofta dšrren šppnas
av mŠngden livsmedel och av luftcirkulationen.
Om skŒpet inte anvŠnds, skall det stŠllas in pŒ
snabbnedfrysning i minst tre timmar, innan fŠrska
matvaror lŠggs in i skŒpet. Om det Šr i drift och
redan innehŒller djupfrysta matvaror, bšr det med
hŠnsyn till den tillkommande kylbelastningen stŠllas
in pΠsnabbnedfrysning i minst 24 timmar, innan
man lŠgger in fŠrska matvaror i skŒpet.
IgŒngsŠttning
MellanlŠget Šr i de flesta fall det lŠmpligaste.
Man stŠnger av apparaten genom att vrida
termostatknappen till symbolen ÇOÈ.
Den fyrstjŠrniga frysen Šr vŠl lŠmpad fšr
lŒngtidsfšrvaring av djupfrysta matvaror och
nedfrysning av fŠrska matvaror.
A
20 m
m
PR166
Anbring det lille d¾ksel (C) pŒ skinnen (A) (der
h¿res et klik).
A
C
LŠgg in endast fŠrska och vŠl rengjorda
livsmedelsprodukter ar hšg kvalitet.
Du fŒr det bŠsta utbytet av frysen, om du fšljer
dessa rŒd!
4
Anbring skinnen (A) ¿verst og nederst pŒ indersiden
af k¿kkenelementets lŒge som vist i figuren. MarkŽr
placeringen af de udvendige huller. Bor hullerne og
fastg¿r skinnen ved hj¾lp af de medleverede skruer.
50mm
Anslut stickproppen till vŠgguttaget. Kontrollampan
lyser och visar att apparaten fŒr spŠnning.
Temperatur-alarmlampan tŠnds automatiskt, nŠr
temperaturen i frysen šverstiger ett visst vŠrde, som
kan fšrhindra tillfredsstŠllande lŒngtidsfšrvaring. Det
Šr helt normalt, att temperatur-alarmlampan fšrblir
tŠnd under kortare tid, nŠr frysen anslutits fšr fšrsta
gŒngen.
AnvŠndning av frysskŒpet
PR266
Temperatur-alarmlampan (C)
PR33
57
Det er endvidere n¿dvendig at k¿kkenelementet, hvori
k¿leskabet skal indbygges, er forsynet med en
aftr¾kskanal med f¿lgende mŒl:
dybde
50 mm
bredde 540 mm
50
540
B
T H
AnvŠndning av kylskŒpet
NŠr du startar frysen fšr fšrsta gŒngen, eller dŒ du
startar den igen efter en period dŒ den inte anvŠnts,
ska du lŒta den vara igŒng minst 3 timmar i
snabbinfrysningslŠget. Fšrst dŠrefter kan lŠgga in
matvarorna i frysen.
Vid valet av rŠtt kyltemperatur mŒste man ta hŠnsyn
till att temperaturen inne i skŒpet pŒverkas av den
omgivande temperaturen, av hur ofta dšrren šppnas
av mŠngden livsmedel och av luftcirkulationen.
Om mycket mat mŒste fŒ plats i frysen kan lŒdorna
och korgarna tas bort och maten kan placeras direkt
pŒ hyllorna. Var noga med att inte šverstiga grŠnsen
fšr frysens infrysningskapacitet
som anges
pŒ sidan av det švre frysutrymmet (pŒ modeller som
Šr fšrsedda med denna information).
PR01
Viktigt
A
Skyd skabet pΠplads i nichen, indtil stoplisten (A)
ber¿rer k¿kkenelementets forkant.
Fšrvaring av frysta livsmedel
Om maten tinar av en olyckshŠndelse (till
exempel pŒ grund av ett stršmavbrott) och
avbrottet Šr lŠngre Šn det vŠrde som anges i
tabellen šver tekniska data under punkt Òtid fšr
temperaturhšjningÓ, Šr det nšdvŠndigt att
fšrbruka maten eller tillaga den direkt och frysa
om den (nŠr den har).
Tillverkning av iskuber
D023
Frysdelen har tvŒ islŒdor som man fyller med vatten
fšr placering i frysen. Iskuberna lossar man genom
att spola kranvatten šver dem.
Luk d¿ren op, og skyd skabet mod den side, der er
modsat h¾ngselsiden. Fryseren skrues fast med de
4 skruer, der f¿lger med Ventilationsgitteret (C) og
h¾ngslernes kapper (D) skydes pŒ.
Upptining
De infrysta eller djupfrysta livsmedlen mŒste tinas
upp innan de anvŠnds, vilket bŠst sker i kylskŒpet
eller i rumstemperatur, om tiden medger detta.
Mindre bitar eller portioner kan genast tillredas Šven
om de Šr frysta. Men dŒ mŒste man givetvis berŠkna
en lŠngre stek- eller koktid.
D
D723
C
Temperaturregleringen sker medsols och alltid frŒn
en lŠgre till en hšgre markering - frŒn minsta till
mesta kyla. Dvs den lŠgsta markeringen = den
hšgsta innertemperaturen; den hšgsta markeringen
= den lŠgsta innertemperaturen.
MellanlŠget (2-4) Šr i de flesta fall det lŠmpligaste.
Man stŠnger av skŒpet genom att vrida
termostatvredet till ÇOÈ.
Vid instŠllning av maximal kylning vid hšg
rumstemperatur och med skŒpet vŠl fyllt med
livsmedel kan det vid kontinuerlig drift bildas ett
frostskikt pŒ bakre innervŠggen. StŠll i sŒ fall
termostatvredet pŒ en lŠgre siffra sŒ att skŒpet
automatiskt avfrostas och el-fšrbrukningen dŠrmed
sjunker.
Viktigt!
Vid instŠllning av maximal kyla vid hšg
rumstemperatur och stor livsmedelsmŠngd kan
detta innebŠra att kylskŒpet Šr i gŒng hela tiden
och dΠkan det bildas ett frostlager pΠden bakre
innervŠggen. I detta fall skall man stŠlla in
termostatknappen pŒ hšgre temperatur, sŒ att
den automatiska avfrostningen fungerar och
dŠrmed stršmfšrbrukningen blir mindre.
Kylning av livsmedel
Kylutrymmet Šr avsett fšr drycker och livsmedel som
dagligen behšvs. Fšr att kylskŒpet skall fungera pŒ
bŠsta sŠtt fŒr ingen varm mat eller Œngande vŠtskor
(som t.ex. soppor och buljong) placeras i kylskŒpet.
Livsmedel som kan pŒverka smaken hos vissa
fšdoŠmnen mŒste tŠckas šver med exempelvis
aluminium- eller plastfolie.
Tryk t¾tningslisten ind mellem fryseren og
k¿kkenelementet.
D724
56
5
Vejledning for helt indbygget skab
Flyttbara hyllplan
AvstŒndet mellan olika hyllplan kan Šndras genom
att hyllplan tas ut och flyttas till šnskad nivŒ.
Ved levering er apparatets lŒger
fasth¾ngslede, sŒledes at de Œbner mod
h¿jre. Udf¿r nedenstŒende indgreb inden
selve installationen, hvis lŒgerne skal
omh¾ngsles, sŒledes at de Œbner mod
venstre:
Fšr att utnyttja utrymmet bŠttre kan hyllans frŠmre
del lŠggas pŒ den bakre delen.
1. L¿sn den ¿verste stift og fjern afstandsstykket.
D338
2. Fjern den ¿verste lŒge.
Placering av dšrrfack och
flaskfack
Fšr att mšjliggšra fšrvaring av matvarufšrpackingar i
olika storlekar, kan dšrrfacken och flaskfacket flyttas
i hšjdled.
3. L¿sn stifterne (B) og afstandsstykkerne (C) og
anbring dem pŒ det centrale h¾ngsel pŒ den
modsatte side. MontŽr d¾kslet over h¾ngslet.
Drag stegvis upp hyllan i pilarnas riktning tills den
lossnar och placera den dŠrefter i šnskat lŠge.
PR249
A
4. Anbring den ¿verste lŒge pŒ ny og fastsp¾nd
den ¿verste stift og afstandsstykket pŒ den
modsatte side.
C
B
5. L¿sn den nederste stift og fjern afstandsstykket.
MontŽr herefter delene pŒ den modsatte side.
PR250
Vejledning for helt indbygget skab
50 mm
min.
200 cm
2
Indbygningsdimensioner:
H¿jde 1780 mm
Dybde
550 mm
Bredde 560 mm
min.
200 cm
2
F¿lg anvisningerne pŒ Fig. , sŒledes at der sikres
tilstr¾kkelig ventilation.
D567
6
55
INSTALLATION
R•D
Placering
Merk:
K¿leskabet b¿r ikke opstilles i n¾rheden af
radiatorer, varmeovne, i direkte sollys eller ved
anden form for varmekilde.
Det skal v¾re muligt at koble str¿mmen fra
apparatet. Det er sŒledes n¿dvendigt, at det er
muligt at opnΠadgang til stikket efter installation af
apparatet.
Indbygning og eventuel omh¾ngsling af d¿ren
beskrives senere i denne brugsanvisning.
El-tilslutning
Inden tilslutning foretages, b¿r man sikre sig: at
sp¾ndingen ikke varierer mere end 6% i forhold til
den sp¾nding, der er angivet pŒ skabets
m¾rkeplade. K¿leskabet mŒ kun tilsluttes til
stikkontakt eller afbryder i den faste installation.
Dette apparat overholder f¿lgende EFdirektiver:
lagringstiderna som gŠller, beror pŒ livsmedlens
kvalitet och deras fšrbehandling fšre
infrysningen.
RŒd fšr kylning av livsmedel
HŠr nedan nŒgra praktiska rŒd:
Packa in fŒrskt kštt i plastfolie och placera det pŒ
glasskivan.
PŒ sŒ sŠtt kan ni fšrvara kšttet i hšgst 1-2 dagar.
Kokt mat, charkvaror etc. skall fšrvaras švertŠckta.
De kan placeras pΠvilket galler som helst.
Frukt och gršnsaker: efter rengšring och tvŠttning
fšrvaras de i gršnsakslŒdan.
Smšr och ost: fšrvaras i sŠrskilda askar eller i
aluminium- eller plastfolie/plastpŒsar sŒ att de inte
kommer i kontakt med luften.
Mjšlk: i vŠl tillslutna fšrpackningar fšrvaras den pŒ
hyllorna pŒ dšrrens insida.
RŒd fšr upptining av livsmedel
¥
Kolsyrade drycker och liknande skall inte
lŠggas in i frysen, eftersom flaskan (eller
annan typ av behŒllare) kan spricka.
RŒd vid inkšp och lagring av djupfrysta produkter:
¥
Kontrollera att frysta matvaror har fšrvarats pŒ
rŠtt sŠtt i din livsmedelsbutik.
¥
se till att frysta matvaror transporteras frŒn
butiken och hem till din frys sŒ fort som mšjligt
RŒd fšr infrysning av livsmedel
¥
Du fŒr det bŠsta utbytet av frysen, om du fšljer
dessa rŒd!
undvik att šppna dšrren till frysen ofta och inte
lŠmna dšrren šppen lŠngre Šn nšdvŠndigt.
¥
frysa inte in tinade matvaror pΠnytt. Kvaliteten
fšrsŠmras snabbt efter upptining.
¥
¥
šverskrid inte det bŠst -fšre datum som angivits
pŒ fšrpackningen av livsmedelstillverkaren.
Dette fryseskab skal ekstrabeskyttes if¿lge
st¾rkstr¿msreglementet. Dette g¾lder ogsŒ, selv
om der er tale om udskiftning af etÚen eksisterende
k¿leskabÚfryser, der ikke har v¾ret ekstrabeskyttet.
Den stšrsta mŠngden matvaror som kan
frysas ned pŒ 24 timmar framgŒr av
typskylten. Den mŠngden bšr inte
šverskridas.
¥
Nedfrysningsprocessen varar i 24 timmar. Under
denna tid bšr man inte lŠgga in fler fŠrska
matvaror i skŒpet.
FormŒlet med ekstrabeskyttelsen er at beskytte
brugeren mod farlige elektriske st¿d i tilf¾lde af fejl.
¥
Du bšr endast frysa ned fŠrska och vŠl rengjorda
matvaror av god kvalitet.
I boliger opf¿rt efter 1. april 1975 vil alle
stikkontakter i k¿kken og eventuelt bryggers v¾re
omfattet af en ekstrabeskyttelse.
¥
Matvarorna bšr frysas ned i smŒ portioner, dels
fšr att de fryses ned snabbare, dels fšr att man
vid en senare tidpunkt bŠttre kan vŠlja den
mŠngd som man skall anvŠnda och tina upp den
snabbare.
¥
Matvarorna ska slŒs in lufttŠtt i aluminiumfolie
eller fryspŒsar, innan de lŠggs in i skŒpet.
I begge disse tilf¾lde skal der, hvis stikkontakten er
for trebenet stikprop, benyttes en trebenet stikprop,
og lederen med gr¿nÚgul isolation skal tilsluttes
¥
FŠrska matvaror bšr inte lŠggas sŒ att de beršr
frysta matvaror, eftersom det medfšr en
temperaturhšjning i de djupfrysta matvarorna.
jordklemmen (m¾rket
), hv is stikkontakten kun
er for tobenet stikprop, benyttes en tobenet stikprop.
Hvis brugeren selv monterer denne, skal lederen
med gr¿nÚgul isolation klippes sŒ t¾t som muligt pŒ
det sted, hvor ledningen gŒr ind i stikproppen.
¥
Magra matvaror har lŠngre hŒllbarhetstid Šn feta
matvaror, och Šven salt fšrkortar
hŒllbarhetstiden.
¥
I alle andre tilf¾lde b¿r De lade en autoriseret elinstallat¿r unders¿ge, hvordan De nemmest fŒr
ekstrabeskyttet k¿leskabet.
Glass och liknande bšr inte anvŠndas direkt frŒn
frysen, eftersom det kan fšrorsaka kšldsŒr pŒ
huden.
¥
Hvis De ikke har ekstrabeskyttelse i boligen i
forvejen, anbefaler ElektricitetsrŒdet, at De lader elinstallat¿ren ops¾tte en HFI-afbryder.
Nedfrysningsdatum bšr skrivas pŒ de enskilda
matvarornas emballage, sŒ att fšrvaringstiden
kan kontrolleras.
¥
Symbolerna pŒ lŒdorna visar olika sorters djupfrysta
varor.
Siffrorna anger lagringstiden i mŒnader fšr
respektive typ av djupfryst vara. Om det Šr det
švre eller det nedre vŠrdet pŒ de angivna
De eksisterende sikkerhedsregler skal overholdes,
nŒr skabet tilsluttes.
Producenten pŒtager sig ikke noget ansvar for evt.
ulykker, der skyldes manglende eller ukorrekt
ekstrabeskyttelse.
Dette apparat opfylder EF-bekendtg¿relse nr. 87Ú308
af 2.6.87 vedr¿rende d¾mpning af radiost¿j.
I boliger opf¿rt f¿r 1. april 1975 er
ekstrabeskyttelsen i orden, hvis der er installeret
HFI-afbryder, som beskytter den stikkontakt,
k¿leskabet skal forbindes til.
54
Ð 73/23 E¯F af 19.2.73 (direktiv om lavsp¾nding)
og efterf¿lgende ¾ndringer;
Ð 89/336 E¯F af 3.5.89 (direktiv om
elektromagnetisk kompatibilitet) og efterf¿lgende
¾ndringer.
7
TEKNISKE DATA
SK…TSEL
Drag alltid ur stickkontakten ur el-uttaget innan
nŒgon rengšring pŒbšrjas!
Viktigt:
Detta skŒp innehŒller kolvŠten i kylenheten.
UnderhŒll och pŒfyllning ska dŠrfšr utfšras
endast av auktoriserade tekniker.
Regelbunden rengšring
Urkoppling
Vid en lŠngre tid urkoppling som t.ex. under en
semester-period mŒste ni vidta fšljande ŒtgŠrder:
Dra ur stickkontakten ur el-uttaget;
Plocka bort alla livsmedel ur skŒpet;
Gšra skŒpet rent invŠndigt;
LŠmna dšrren šppen sŒ att luften kan fritt cirkulera
och fšrhindra att nŒgon obehaglig lukt eller mšgel
uppstŒr.
TvŠtta av kylskŒpet invŠndigt med Ijummet vatten
och handdiskmedel. Rengšr utvŠndiga ytor med milt
rengšringsmedel Kondensorn och kompressorn bšr
rengšras med en borste eller damsugare. Detta
bidrar till att kylskŒpet bibehŒller sina fina
driftegenskaper och sparar energi.
Energiklasse
B
K¿leskab nettokapacitet
210
Fryseskabets nettokapacitet
70
Energiforbrug udtrykt i kWh/24t
1,15
Energiforbrug udtrykt i kWh/Œr
420
Nedfrysningskapacitet pΠ24 timer
13
Tidsrum for temperaturfor¿gelse fra -18¡C til -9¡C
20
De tekniske data er angivet pΠtypeskiltet indvendigt til venstre i skabet.
InvŠndig belysning
Glšdlampan i skŒpets invŠndiga belysning kan
kontrolleras pŒ fšljande sŠtt:
¥
Skruvarna i belysningens avskŠrmning skruvas
ur,
¥
den ršrliga delen trycks av sŒsom visat pŒ
skissen.
Om dšrren Šr šppen och lampan inte tŠnds,
kontrollera om glšdlampan Šr ordentligt fastskruvad.
Om den fortfarande inte fungerar, byt ut den med en
glšdlampa av samma styrka.
Glšdlampans typ och styrka Šr angivna pŒ lampans
avskŠrmning.
D411
Avfrostning
KylskŒpet
Frost avlŠgsnas automatiskt frŒn
avdunstningelementet varje gŒng kompressorn
stannar vid normal anvŠndning av kylskŒpet.
SmŠltvattnet rinner ut genom ett avloppshŒl till en
sŠrskild behŒllare ovanfšr kompressorn pŒ skŒpets
baksida, dŠr det sedan avdunstar.
Kom ihŒg att rengšra avloppshŒlet mitt i
avfrostningsrŠnnan regelbundet fšr att fšrhindra
att vattnet rinner šver och droppar ner pŒ
matvrorna i kylskŒpet. AnvŠnd den renspinne
som redan sitter i avloppshŒlet.
FryskŒpet
Frysutrymmet kommer efterhand att tŠckas av ett
frostskikt. NŠr skiket blir tjockare Šn 4mm skrapas
det av med den medfšljande
plastskrapan.Stršmmen till skŒpet behšver inte
brytas och matvatorna inte tas ut nŠr detta gšrs. Blir
isskiktet i frysutrymmet mycket tjockt ska en
8
D037
53
GARANTI
fullstŠndig avfrostning fšretas enligt fšljande:
Fejl og mangler/Afhj¾plningsret
Produktansvar
I det i lovgivningen pŒlagte omfang udbedres
vederlagsfrit fejl og mangler ved dette produkt.
Dette produkt er omfattet af ÒLov om produktansvarÓ.
Denne lov g¾lder for skader pŒ andre ting og for
personskader, som skyldes fejl ved selve det
installerede produkt.
Service indenfor reklamationsperioden udf¿res af
vort serviceselskab Electrolux Hvidevare-Service
A/S. Se telefonnummer i afsnittet ÒServiceÓ
Omfang og bestemmelser
NŒr produktet er k¿bt som fabriksnyt i Danmark
afhj¾lpes fabrikations- og materialefejl, der
konstateres ved apparatets normale brug i privat
husholdning her i landet.
Forbehold
Produktansvaret g¾lder ikke, hvis den pŒg¾ldende
skade skyldes et eller flere af f¿lgende forhold:
¥
At produktets installation ikke er udf¿rt i overensstemmelse med vor installationsanvisning.
¥
At produktet er anvendt til andet formŒl end
beskrevet.
¥
SŒfremt Electrolux Hvidevare-Service A/S sk¿nner
det n¿dvendigt, at produktet indsendes til v¾rksted,
sker indsendelse og returnering for vor regning og
risiko.
At de i denne brugs- og installationsanvisning
n¾vnte sikkerhedsregler ikke er blevet fulgt.
¥
At en reparation er foretaget af andre end vor
autoriserede serviceorganisation.
Afhj¾lpningsretten omfatter ikke
¥
At der er brugt uoriginale reservedele.
¥
At skaden er en transportskade, som mŒtte v¾re
opstŒet ved senere transport f.eks ved flytning
eller videresalg.
For Gr¿nland og F¾r¿erne g¾lder s¾rlige
bestemmelser.
Afhj¾lpning af fejl eller skader, der direkte eller
indirekte kan tilskrives uhensigtsm¾ssig behandling,
misbrug, fejlbetjening, forkert tilslutning eller
opstilling, ¾ndringer i produktets
elektriske/mekaniske dele, fejl i forsyningsnettes
elektriske installationer elle defekte sikringer.
¥
At skaden skyldes en form for anvendelse, som
strider mod almindelig sund fornuft.
Udpakning
Afhj¾lpningsretten d¾kker ikke uberettiget tilkald af
service.
Kontroller at produktet er ubeskadiget, og at alle
dele er medleveret.
N¾rv¾rende bestemmelser fratager Dem ikke
adgang til at g¿re et eventuelt ansvar efter
k¿beloven g¾ldende overfor den forhandler, hvor
produktet er k¿bt.
Eventuelle transportskader, fra en transport som De
ikke selv har foretaget, skal anmeldes til
forhandleren inden 7 dage fra modtagelsen.
Deres reklamation til os virker samtidig som
reklamation overfor den forhandler, hvor produktet
er k¿bt.
Placer indpakningsmaterialet sŒ smŒ b¿rn
ikke kan komme til skade med det under leg.
Reparation
¥
Bryt stršmmen till skŒpet eller vrid
termostatknappen till ÇOÈ.
¥
Ta ut de frysta matvarorna och slΠin dem i rikligt
med tidningspapper. LŠgg dem kallt.
Placera plastskrapan i uttaget i mitten lŠnst ned.
Placera ett uppsamlingskŠrl under fšr att samla
upp avfrostningsvattnet
Torka insidan av skŒpet grundligt nŠr
avfrostningen Šr avslutad;
fšrvara skrapan tills du behšver den igen;
vrid termostatratten tillbaka till šnskad instŠllning
eller anslut kontakten i vŠgguttaget.
¥
¥
¥
¥
Viktigt!
AnvŠnd aldrig metallfšremŒl fšr att skrapa bort
frostskiktet, ty dŒ kan skador uppstŒ som ej gŒr
att reparera.
Hos Electrolux Hvidevarerservice er det muligt at
bestille service, samt k¿be reserverdele.
Reparation mΠkun foretages af autoriseret service.
Se servicekortet.
Benyt venligst nedenstŒende telefonnummer:
Vort produktansvar og vor garanti d¾kker ikke, hvis
en skade er forŒrsaget af en reparation, der ikke er
udf¿rt af vor egen serviceorganisation og naturligvis
ikke, hvis skaden skyldes, at der er brugt uoriginale
reservedele.
NŒr dette nummer benyttes, stilles der
automatisk om til n¾rmeste servicecenter.
NŠr skŒpet inte fungerar pŒ šnskat sŠtt kan det bero pŒ nŒgot man enkelt kan rŠtta till sjŠlv. LŠs igenom och
fšlj tabellen sŒ behšver inte service bestŠllas i onšdan.
Problem
Mšjlig orsak / •tgŠrdsfšrslag
Det Šr fšr varmt i frysen.
StŠll in en kallare temperatur.
Kontrollera att dšrren Šr riktigt stŠngd och att
tŠtningslisten Šr hel och ren.
Om varma varor lagts in i frysen. VŠnta nŒgra timmar
och kontrollera sedan temperaturen igen.
Fšrdela varorna sŒ att den kalla luften kan cirkulera
mellan dem.
Det Šr fšr kallt i frysen.
StŠll in en varmare temperatur.
Infrysningen kan vara pŒ.
Temperaturfšnstret visar skŒpets varmaste
varutemperatur. En avvikelse mellan fšnstrets
temperatur och (medel-)temperatur som mŠtts upp pŒ
annat sŠtt Šr alltsŒ fullt normalt.
Det bildas mycket frost och is.
Kontrollera att dšrren Šr riktigt stŠngd och att
tŠtningslisten Šr hel och ren.
StŠll in en varmare temperatur.
Det Šr fšr kallt i kylen.
StŠll in en varmare temperatur.
Gršnsaker och varor som lŠtt fryser kan ha blivit
placerade pŒ Òen fšr kall hyllaÓ. Se avsnittet
ÒTemperaturen i kylenÓ
70 11 74 00
Det Šr fšr varmt i kylen.
52
AnvŠnd aldrig skarpa metallfšremŒl fšr att
skrapa av frosten pΠavdunstningselementet.
Det kan skadas.
En temperaturstegring hos de djupfrysta
matvarorna under avfrostningen kan resultera i
att lagringstiden fšrkortas.
OM N•GOT INTE FUNGERAR
Service og reservedele
Det er ikke tilladt at g¿re indgreb i apparatet.
D068
StŠll in en kallare temperatur.
Placera varorna pŒ rŠtt plats i kylen. Se avsnittet
ÒTemperaturen i kylskŒpetÓ.
Fšrdela varorna sŒ att den kalla luften kan cirkulera
mellan dem.
Kontrollera att dšrren Šr riktigt stŠngd och att
tŠtningslisten Šr hel och ren.
9
Det rinner vatten pŒ kšldplattan inuti kylskŒpet.
Det Šr fullt normalt. Under den automatiska
avfrostningen tinar frosten pŒ kšldplattan.
skrabe rimlaget af, da det kan medf¿re varige
skader pΠskabet.
Det rinner vatten i kylen.
Rensa dropprŠnnan och avrinningshŒlet, tex med en
tops eller piprensare.
Varor kan vara placerade sΠatt de hindrar vatten
frŒn att rinna ner i dropprŠnnan.
Det rinner vatten pΠgolvet.
Placera avrinningsslangen pŒ skŒpets baksida šver
droppskŒlen.
Se kapitlet ÒInnan skŒpet startas fšr fšrsta gŒngenÓ.
Hvis der imidlertid har dannet sig et tykt lag is, skal
fryseskabet helt afrimes. Dette g¿res pŒ f¿lgende
mŒde:
1. Stil termostatknappen pŒ ÇOÈ, eller tr¾k
stikproppen ud af stikkontakten.
Kompressorn gŒr kontinuerligt.
StŠll in en varmare temperatur.
Kontrollera att dšrren Šr riktigt stŠngd och att
tŠtningslisten Šr hel och ren.
Det Šr varmare Šn normal rumstemperatur dŠr
skŒpet stŒr placerat.
SkŒpet gŒr inte alls. Varken kyla eller belysning
fungerar. Inga signallampor Iyser.
SkŒpets IjudnivŒ Šr fšr hšg.
Stršmavbrott
Stickkontakten sitter inte i ordentligt.
SŠkringen Šr sšnder.
SkŒpet Šr inte pŒslaget.
Det kommer inte fram stršm till skŒpet. (Prova
genom att ansluta en annan apparat.)
I kylsystemet bildas det vissa ljud. Ett pulserande
Ijud hšrs nŠr kšldmediet pumpas runt i kylsystemet.
NŠr kompressorn startar och stannar kan
knŠppande ljud hšras frŒn termostaten.
Om ljudnivŒn upplevs som stšrande:
Bšj fšrsiktigt ršren pŒ skŒpets baksida sŒ att de inte
vidršr varandra.
SŠtt tillbaka distanskuddarna (mellan skŒpet och
ršren) om de fallit bort.
Fšlj noga Instruktionerna i avsnittet ÒStŠll skŒpet pŒ
platsÓ.
…ppna inte skŒpet i onšdan, fšrutom om avbrottet
verkar bli lŒngvarigt dŒ bšr varorna om mšjligt flyttas
till ett fungerande skŒp. €r de frysta varorna
fortfarande hŒrda efter stršmbrottet kan de frysas
om direkt. Har matvarorna tinat men fortfarande Šr
friska och luktar gott kan de anvŠndas, men de bšr
tillagas innan de fryses om eller konsumeras.
2. Tag eventuelle, dybfrosne madvarer ud af
fryseskabet, pak dem ind i avispapir, og l¾g dem
pΠet koldt sted.
3. Lad d¿ren stŒ Œben, og placŽr plastskraberen
som vist pŒ billedet, sŒledes at smeltevandet kan
l¿be ned i en skŒl, som De har placeret under.
4. NŒr afrimningen er f¾rdig, t¿rres rummet
grundigt.
5. Termostatknappen stilles pŒ den ¿nskede
indstilling, eller stikproppen stikkes igen i
stikkontakten.
6. Efter 2-3 timer kan de dybfrosne madvarer
l¾gges tilbage i fryseskabet.
Vigtigt:
Der mΠaldrig anvendes metalgenstande til at
skrabe rimlaget af, da det kan medf¿re varige
skader pΠskabet.
Der mΠikke anvendes mekaniske apparater eller
kunstige midler til at fremskynde madvarernes
opt¿ningsproces, bortset fra de metoder, som
producenterne angiver pΠemballagen.
En temperaturstigning i de frosne madvarer
under afrimningen kan forkorte
opbevaringstiden.
Mange d¿rŒbninger forŒrsager st¿rre dannelser
af rimlag, is¾r i den ¿verste del af skabet.
HVIS NOGET IKKE FUNGERER
Skulle der i l¿bet af Œrene forekomme en
driftsforstyrrelse pŒ k¿leskabet, kan De f¿rst selv
fors¿ge at athj¾lpe driftsforstyrrelsen.
Er temperaturindstillingen for h¿j?
Ved Œbning af d¿ren t¾ndes den indvendige
belysning ikke
Kommer fryseskabet i for t¾t ber¿ring med v¾g
eller m¿bler?
Er str¿mtilf¿rslen i orden? Sikring kontrolleres. Hvis
str¿mtilf¿rslen er i orden, skal p¾ren udskiftes.
Ved opringning til Deres n¾rmeste servicecenter bedes De opgive den modelbetegnelse
og det serienummer, som De kan finde pŒ
typeskiltet (i fryseskabets indvendige venstre
side forneden). Dette bidrager til hurtigere
afhj¾lpning af driftsforstyrrelsen og
fremskaffelse af materiale.
Ingen k¿leydelse
Er str¿mtilf¿rslen i orden? Er termostatknappen
indstillet korrekt?
Kompressor k¿rer konstant
10
D068
Vibrationer eller generende st¿j
51
VEDLIGEHOLDELSE
Vigtig:
F¿r ethvert vedligeholdelsesindgreb skal
str¿mtilf¿rslen afbrydes.
SERVICE OCH RESERVDELAR
Periodisk stilstand
NŒr skabet ikke skal anvendes i l¾ngere tid,
afbrydes det pŒ f¿lgende mŒde:
Dette apparat indeholder kulbrinter i k¿leenheden.
Vedligeholdelse af k¿leenheden og efterf¿lgende
pŒfyldning mŒ derfor kun udf¿res af autoriserede
teknikere.
¥
Stikproppen tr¾kkes ud af stikkontakten.
¥
Alle madvarer tages ud af skabet.
¥
Skabet afrimes, og de indvendige flader og
tilbeh¿r reng¿res.
Periodisk reng¿ring
D¿ren skal stŒ Œben for at sikre en god
luftcirkulation i skabet og dermed undgŒ, at der
dannes ubehagelig lugt.
Afvask k¿leskabet indvendigt med lunkent vand
tilsat tvekulsurt natron.
Reng¿r kabinettets udvendige sider med
silikonevoks. Kondensatoren og kompressoren pŒ
skabets bagside b¿r reng¿res med en b¿rste eller
en st¿vsuger for at for¿ge varmeafgivelsen og
dermed neds¾tte str¿mforbruget.
El-p¾ren i skabets indvendige lampe kan
kontrolleres pŒ f¿lgende mŒde:
Skruerne i lampens afsk¾rmning skrues ud.
¥
Den bev¾gelige del trykkes af som vist pŒ
tegningen.
Hvis d¿ren er Œben, og lampen ikke t¾nder,
kontrolleres det, om el-p¾ren er skruet helt fast.
Hvis den stadig ikke virker, udskiftes den med en elp¾re af samme styrke.
Garanti (gŠller fšr Finland)
Produkten har tvŒ Œrs garanti. Garantivillkoren
uppfyller branchens allmŠnna villkor, vilka
tillhandahŒlls av leverantšren eller ŒterfšrsŠIjaren.
Spara kvittot som verifikation pŒ inkšpsdatumet.
-
reklamationen Šr omotiverad
-
anvisningarna i bruksanvisningen inte har fšljts.
Innan du bestŠller service, enligt EHL
Œtagandet, kontrollera fšrst om du kan
avhjŠlpa felet sjŠlv.
HŠr i bruksanvisningen finns en tabell, som
beskriver enklare fel och hur man kan ŒtgŠrda
dem. Observera, elektriska fel skall alltid
ŒtgŠrdas av certifierad elektriker.
Innan du kontaktar service, skriv upp fšljande enligt
dataskylten:
Modellbeteckning ................................
Produktnummer ..................................
Serienummer ......................................
Konsumentkontakt
Inkšpsdatum .......................................
Har du frŒgor angŒende produktens funktion eller
anvŠndning ber vi dig att kontakta vŒr
konsumentkontakt pŒ tel. 020- 78 77 50 eller via email pŒ vŒr hemsida www.electrolux.se
Hur och nŠr upptrŠder felet ?
Service och reservdelar
D411
Har du frŒgor om eller vill bestŠlla service eller
reservdelar ber vi dig att kontakta ŒterfšrsŠljaren
eller vŒr rikstŠckande service pŒ tel. 020 Ð 76 76 76
eller via e-mail pΠwww.elektroservice.se. Se
adressen till ditt nŠrmaste service-kontor i telefonkatalogen Gula sidorna under HushŒllsutrustning,
vitvaror - service.
TEKNISKA DATA
Afrimning
Det rimlag, der opstŒr pŒ indersiden af k¿leskabet,
afrimes automatisk med j¾vne mellemrum.
Smeltevandet drypper ned i renden for smeltevand ,
l¿ber ned i opfangsskŒlen pŒ bagsiden af
k¿leskabet og fordamper der.
Energiklass
Vi anbefaler, at afl¿bshullet for smeltevand, der
befinder sig i midten af renden for smeltevand,
reng¿res med j¾vne mellemrum.
Fryseskab
NŒr rimlaget i fryseskabet har nŒet en tykkelse pŒ 4
mm, skal det skrabes af med plastskraberen. Det er
ikke n¿dvendigt at afbryde skabet eller tage
madvarerne ud.
50
Kom ihŒg att spara kvittot och EHLfšrsŠkringsbevis.
I Finland ansvarar Oy Electrolux Kotitalouskoneet
Ab - Huoltolux i Bjšrneborg fšr service och
reservdelsfšrsŠljning, tel. (02) 622 33 00.
I Finland kontaktas konsumentrŒdgivare pŒ tel.
0200-2662 (0,95 mk/min+lna) eller via e-mail:
carelux.fsh@notes.electrolux.fi
El-p¾rens type og styrke er angivet pŒ lampens
afsk¾rmning.
Der mΠaldrig anvendes metalgenstande til at
Vid fšrsŠljning till konsument i Sverige gŠller
Konsumentkšp EHL-91 samt švriga EHLbestŠmmelser vilka ŒterfšrsŠljaren tillhandahŒller.
Kostnaderna kan debiteras Šven under den tid som
omfattas av kostnadsfri service om:
Indvendig belysning
¥
Konsumentkšp EHL
D037
B
KylskŒpets nyttovolym i liter
210
FrysskŒpets nyttovolym i liter
70
Energifšrbrukning per dygn (Kwh)
1,15
Energifšrbrukning per Œr (Kwh)
420
Fryskapacitet under ett dygn
13
Tid fšr temperaturstigning frŒn -18¡C till -9¡C (timmar)
20
SkŒpets tekniska data anges pŒ typskylten som sitter pŒ vŠnster sida inuti skŒpet.
11
R•D
INSTALLATION
Placering
KylskŒpet skall inte placeras nŠra andra vŠrmekŠllor
(ugn, kškselement eller skarpt solljus).
NŠr det gŠller inbyggnad och eventuell omhŠngning
av dšrren, var god lŠs vad som sŠgs i motsvarande
stycke.
Elektrisk anslutning
Kontrollera att skŒpets spŠnning, som finns angiven
pŒ en dataskylt inne i skŒpet, šverensstŠmmer med
lokalens nŠtspŠnning.
En spŠnningsvariation pŒ ±6% kan accepteras.
Fšr anpassning av kylskŒpet till annan spŠnning,
skall en transformator med passande prestanda
fšrkopplas.
Viktigt
Utrustningen ska kunna kopplas frŒn nŠtet. Det Šr
dŠrfšr nšdvŠndigt att kontakten gŒr att komma Œt
efter installationen.
RŒd K¿l af friske f¿devarer
For at hj¾lpe Dem til at bruge k¿leskabet mest
hensigtsm¾ssigt, gives hermed nogle nyttige tips.
¥
Is og lignende b¿r ikke anvendes direkte fra
fryseren, da det kan forŒrsage frysesŒr pŒ huden.
Tilberedte madvarer: PŒl¾g, marmelade og
lignende: Indpakkes omhyggeligt og kan opbevares
pŒ en hvilken som helst hylde i k¿leskabet.
¥
Nedfrysningsdatoen b¿r anf¿res pŒ de enkelte
madvarers emballage, sŒledes at
opbevaringstiden kan kontrolleres.
Frugt og gr¿ntsager: Reng¿res omhyggeligt og
opbevares i gr¿ntsagsskuffen i bunden af
k¿leskabet.
¥
Symbolerne pΠskufferne viser forskellige typer
madvarer som kan dybfryses.
Tallene viser lagringstiden i mŒneder for de
forskellige typer madvarer. Om det er den ¿vre
eller nedre lagringstid der skal benyttes, er
afh¾ngig af madens kvalitet og dens behandling
f¿r indfrysning.
¥
Kulsyreholdige drikkevarer og lignende mΠikke
l¾gges i fryseren, da flasken (eller anden
beholder) kan spr¾nge.
Sm¿r og ost: B¿r l¾gges i en speciel luttt¾t
beholder eller indpakkes i alufolie eller i plastposer
for at udelukke sΠmegen luft som muligt.
M¾lkekartoner: Opbevares tillukkede i hylden i
k¿leskabets d¿r.
Apparaten mŒste fšrses med effektiv jordning.
NŠtsladden/stickproppen har dŠrfšr en sŠrskild
jordningskontakt. Om uttagen i det lokala nŠtet
saknar jordningsmšjlighet, mŒste apparaten fšrses
med separat jordledare av en behšrig elektriker i
enlighet med gŠllande sŠkerhetsfšreskrifter.
RŒt k¿d (okse-svine- og lammek¿d samt vildt):
Indpakkes i plastposer og anbringes pΠhylden i
bunden af skabet eller oven pŒ gr¿ntsagsskuffen,
hvilket er det koldeste sted i k¿leskabet. NB: K¿d
kan kun opbevares sikkert pŒ denne mŒde i h¿jst 12 d¿gn.
Producenten avvisar varje form av ansvar,
sŒvida fšreskrifterna fšr undvikande av
olyckshŠndelser inte Œtfšljs.
For at begr¾nse bakteriev¾ksten i varm mad under
k¿lingsperioden, er det bedre at stille mindre
portioner mad til nedk¿ling i k¿leskabet end pŒ
k¿kkenbordet. Dette kan lade sig g¿re, da
k¿leskabet er termostatstyret. Maden skal f¿rst
tild¾kkes, nŒr den er nedk¿let.
¥
De b¿r kontrollere, at de dybfrosne madvarer er
blevet opbevaret korrekt i forretningen.
¥
De b¿r s¿rge for, at de dybfrosne madvarer
transporteres sΠhurtigt som muligt fra
forretningen til Deres fryser.
¥
D¿ren b¿r ikke Œbnes ofte, og den b¿r ikke v¾re
Œben i l¾ngere tid end h¿jst n¿dvendigt.
RŒd vedr¿rende nedfrysning
¥
Opt¿ede madvarer mŒ ikke nedfryses igen.
¥
Den holdbarhedsdato, som er angivet pŒ
emballagen, mΠikke overskrides.
KylskŒpet ansluts till 220-230 V jordat eluttag.
Skarvsladd skall inte anvŠndas.
Denna apparat Šr i šverenstŠmmelse med
fšljande EG-direktiv:
- 87/308 av den 2.6.87 om dŠmpning av
radiobrus
- 73/23 EEG av den 19.2.73 (direktiv om
lŒgspŠnning) och senare Šndringar;
- 89/336 EEG av den 3.5.89 (direktiv om
elektromagnetisk kompatibilitet) och senare
Šndringar.
12
De fŒr det bedste udbytte af fryseren, hvis De f¿lger
disse rŒd:
¥
Den maksimale m¾ngde madvarer, som kan
nedfryses pŒ 24 timer, fremgŒr af typeskiltet.
M¾ngden b¿r ikke overskrides.
¥
De b¿r kun nedfryse helt ferske og n¿je rengjorte
madvarer af f¿rsteklasses kvalitet.
¥
Madvarerne b¿r nedfryses i smŒ portioner, dels
fordi de nedfryses hurtigere, og dels fordi man pŒ
et senere tidspunkt bedre kan udv¾lge den
m¾ngde, man skal bruge, og opt¿ den hurtigere.
¥
Madvarerne skal emballeres luftt¾t i alu-folie
eller fryseposer, f¿r de l¾gges ind i skabet.
¥
Ferske madvarer b¿r ikke l¾gges sŒledes, at de
ber¿rer dybfrosne madvarer, idet det medf¿rer
en temperaturstigning i de dybfrosne madvarer.
¥
Magre madvarer har l¾ngere holdbarhedstid end
fede.
¥
NedsÏtter holdbarhedstiden.
RŒd vedr¿rende dybfrysning
De fŒr det bedste udbytte af fryseren, hvis De f¿lger
disse rŒd:
49
Flytbare hylder
Instruktion fšr helt inbyggt skŒp
K¿leskabet har flere indvendige spor, sŒ
hyldeh¿jden kan justeres efter ¿nske.
For at udnytte pladsen bedre kan de forreste halve
hylder placeres over de bageste.
SkŒpet levereras med hšgerhŠngda dšrrar.
Fšr att hŠnga om dšrren frŒn hšger till
vŠnster skall fšljande ŒtgŠrder gšras
innan installationen utfšrs.
1. Skruva loss den švre bulten och ta bort
mellanlŠggsbrickan.
D338
Placering af d¿rhyider og
drinkbeholder
For at tillade bedst mulig placering af emballager af
forskellige st¿rrelser, kan d¿rhylderne og
drinkbelholderen anbringes i forskellige h¿jder.
Ved justering g¿res f¿lgende:
Gradvis tr¾kkes hylderne i pilens retning indtil de er
helt ude. Derefter sÏttes de ind i den ¿nskede
h¿jde.
2. AvlŠgsna den švre dšrren.
3. Skruva loss bultarna (B) och
mellanlŠggsbrickorna ( C ) och Œtermontera
dem pŒ mellangŒngjŠrnet pŒ den motsatta
sidan. SŠtt fast gŒngjŠrnsskyddet (A).
A
4. SŠtt Œterigen in den švre dšrren och skruva pŒ
nytt fast den švre bulten och
mellanlŠggsbrickan pŒ den motsatta sidan.
C
B
PR249
5. Skruva loss den undre bulten och ta bort
mellanlŠggsbrickan. •termontera dem pŒ den
motsatta sidan.
PR250
Instruktion fšr helt inbyggt skŒp
50 mm
min.
200 cm
2
InbyggnadsmŒtt:
Hšjd
Djup
Bredd
1780 mm
550 mm
560 mm
min.
200 cm
2
Av sŠkerhetsskŠl ska den minimala ventilationen
vara som framgŒr av Fig.
D567
OBS Se till att ventilationsšppningar inte
blockeras.
48
13
Vidare mŒste nischen vara fšrsedd med en
ventilationskanal med fšljande mŒtt:
djup
bredd
Opbevaring af dybfrosne varer
50
540
50 mm
Efter en laengerevarende stilstand skal
termostatknappen stilles pŒ den h¿jeste k¿leydelse,
f¿r madvarerne lÏgges ind. Efter ca. 2 timer kan
knappen drejes tilbage til en mellemposition.
B
540 mm
I forbindelse med opbevaring af st¿rre m¾ngder
madvarer er det muligt at fjerne samtlige skuffer og
frysekurve, og anbringe madvarerne direkte pΠde
k¿lende overflader. KontrollŽr, at maks. m¾ngden
som er angivet pŒ siden af den ¿verste frysekurv
(hvis installeret), ikke overskrides.
T H
PR01
Vigtigt
I tilf¾lde, hvor madvarerne opt¿s ved et uheld
(eksempelvis som f¿lge af str¿msvigt), som
f¿lge af tidsrummet for afbrydelse er l¾ngere
end tidsrummet for temperaturfor¿gelse, er det
n¿dvendigt at tilberede og spise madvarerne
straks. Alternativt er det muligt at tilberede og
herefter nedfryse madvarerne igen (nŒr de er
afk¿lede).
A
Skjut in skŒpet pŒ plats tills listen (A) ršr
skŒpstommen.
Opt¿ning af frosne madvarer
Brug af K¿leskabets
Temperaturregulering
Ved valget af den korrekte k¿letemperatur skal der
tages h¿jde for, at den indvendige temperatur altid
skal indstilles afh¾ngigt af hvor ofte d¿ren Œbnes, af
levnedsmiddelm¾ngden og af k¿leskabets
luftcirkulation. Indstillingen af regulatoren forl¿ber
altid med uret fra en lav til en h¿jere markering og
regulerer temperaturen fra et varmt til det koldeste
omrŒde. D.v.s. laveste markering = varmeste
indvendige temperatur, h¿jeste markering = koldeste
indvendige temperatur. Den midterste indstilling
(mellem 2 og 4) er for det meste den mest
velegnede.
K¿leskabet slukkes ved at dreje termostatknappen
til symbolet ÇOÈ. Den h¿jeste k¿leydelse ved h¿j
omgivelsestemperatur kan bevirke konstant drift af
k¿leskabet, hvorved der kan danne sig et rimlag pŒ
den bageste inderside. I dette tilf¾lde indstilles
termostatknappen til en varmere temperatur,
sŒledes at den automatiske afrimning kan sikres
med deraf f¿lgende lavere str¿mforbrug.
Frosne madvarer b¿r altid opt¿es inden brug enten i
k¿leskabet (k¿d, fjerkr¾, fisk etc.) eller ved
stuetemperatur (alle andre madvarer) alt efter den
tid, der er til rŒdighed.
D023
Frosne madvarer, der er emballeret i smΠeller
separate pakker, kan tilberedes direkte uden
opt¿ning; i dette tilf¾lde vil tilberedningstiden
naturligvis v¾re noget l¾ngere.
…ppna dšrren och skjut in skŒpet mot nischens ena
sida och motsatt skŒpets gŒngjŠrn.
Skruva fast skŒpet med 4 skruvar som levereras
samman med skŒpet
Ventilationsgrillen (C) och gŒngjŠrnets tŠckplatta (D)
skjuts pΠplats.
Fremstilling af isterninger
D
D723
C
Fryseren er udstyret med bakker til fremstilling af
isterninger, der vil opfylde alle husholdningens behov
herfor. Bakkerne fyldes 3/4 med vand og anbringes i
rummene for hurtig nedfrysning.
Isterningerne kan rystes ud af plastbakkerne
med et let vrid. Der mΠikke anvendes
metalgenstande til at fjerne bakkerne fra
fryseren.
Pressa in tŠtningslisten mellan skŒpet och
snickerivŠggen.
D724
14
47
BRUG
SŠtt fast skyddslocken (B) i sprinthŒlen och i
gŒngjŒrnshŒlen.
Indvendig reng¿ring
De mŒ ikke bruge st¾rke reng¿ringsmidler
eller skurepulver, der kan beskadige overfladen.
Inden De tager skabet i brug, b¿r De vaske det
indvendigt med lunkent vand og et mildt
reng¿ringsmiddel for at fjerne den typiske lugt af et
nyt produkt.
B
Betjeningspanel
3
ALARM
4
SUPER
5
ON
O
6
SN
2 1
D726
B
A
Skilj pΠdelarna A, B, C och D enligt figuren.
E D C
B
A
A. Termostatknap, indstillingsmuligheder 0, 1 - 6
C
B. Knap til normal eller hurtig nedfrysning
D
C. Temperatur-alarmlampe, som lyser hvis temperaturen er for h¿j
D. Hurtignedfrysningslampe, som lyser nŒr knap B indstilles pŒ hurtig nedfrysning
PR266
E. Driftslampe, som lyser nŒr fryseskabet er tilsluttet husets str¿mforsyning
Hurtig nedfrysning
Ibrugtagning
Knap B drejes til positionen ÒSÓ.
Skabet tilsluttes en stikkontakt. Driftslampen tÏnder
og viser, at apparatet er tilsluttet str¿mforsyningen.
Hurtignedfrysningslampen (D) taender.
Termostatknappen drejes med uret fra position ÇOÈ
(stop). Fryseskabet er nu i brug.
Fryseskabet afbrydes ved at dreje
termostatknappen til position ÇOÈ
Temperaturregulering
Fryseskabet har automatisk indvendig belysning.
Temperaturen reguleres ved at dreje
termostatknappen med uret. Mindre koldt: Knappen
drejes til et lavere tal. Mere koldt: Knappen drejes til
et h¿jere tal. Det laveste tal giver den mindste
k¿ling.
Temperatur-alarmlampe (C)
Temperatur-alarmlampen t¾nder automatisk, hvis
temperaturen i fryseskabet bliver for h¿j til forsvarlig
opbevaring af dybfrosne madvarer. Alarmlampen
t¾nder ogsŒ, nŒr fryseskabet tages i brug for f¿rste
gang.
Den slukker, nŒr den korrekte
opbevaringstemperatur er opnŒet.
Nedfrysning af madvarer
Ved indstilling af den ¿nskede temperatur skal man
vaere opmaerksom pŒ, at f¿lgende faktorer kan
pŒvirke temperaturen i fryseskabet: Den omgivende
temperatur, hvor ofte d¿ren Œbnes, maengden af
madvarer og luftcirkulationen.
Tre timer f¿r nedfrysningen skal termostatknappen
stilles pŒ den koldeste temperatur (h¿jeste tal), og
klimakontakten stilles pŒ ÇSÈ. 24 timer efter, at
madvarerne er anbragt i frysedelen, skal kontakten
igen stilles pŒ ÇOÈ og termostatknappen stilles i
midterposition. Skulle temperaturen i k¿lerummet
falde til under 0¡C, skal termostatknappen stilles pŒ
en mindre kold temperatur (lavere tal).
En indstilling i midten af skalaen er som regel
passende.
De madvarer, som skal nedfryses, opbevares i den
¿verste del af fryserummet.
Det h¿jeste tal giver den st¿rste k¿ling.
Placera styrplattan (A) pŒ kšksluckans insida (uppe
och nere) i den hšjd som beskrivs enligt figuren och
markera fšr de yttre hŒlen. Efter att hŒlen har gjorts
skruvar du fast styrplattan med de medlevererade
skruvarna.
50mm
Brug af fryseskabet
A
20 m
m
PR166
Tryck fast det lilla skyddet (C) pŒ styrplattan (A) sŒ
att du hšr ett klick.
A
C
PR33
Fryseskabet afbrydes ved at dreje
termostatknappen til position ÇOÈ.
46
15
…ppna kylskŒpsdšrren och kšksluckan ungefŠr 90¡.
Stick in vinkelbeslaget (B) i styrplattan (A). HŒll
samman kylskŒpsdšrren och kšksluckan och
markera hŒlen enligt figuren. Ta bort vinkelbeslagen
och borra hŒl med ¯ 2 mm borr, 8 mm frŒn dšrrens
ytterkant. SŠtt tillbaka vinkelbeslaget ovanfšr
styrplattan och skruva fast med de medlevererade
skruvarna.
Installation
8mm
¥
Vigtigt: VentilationsŒbningerne mŒ ikke
tild¾kkes.
A
B
PR167
Fšr eventuell inpassning av kšksluckan anvŠnder du
dig av spelrummet i skruvhŒlen.
NŠr dessa moment har slutfšrts Šr det nšdvŠndigt att
kontrollera att kylskŒpsdšrren stŠnger ordentligt.
PR168
Tryck fast det lilla skyddet (D) pŒ styrplattan (B) sŒ
att du hšr ett klick.
B
Under normal drift bliver kondensator og
kompressor pΠbagsiden af skabet varme. Af
sikkerhedsm¾ssige grunde skal skabet derfor
mindst have de ventilationsdimensioner, som er
angivet pΠfiguren.
¥
De b¿r sikre Dem, at apparatet ikke placeres pŒ
el-ledningen.
Vigtig: Hvis el-ledningen ¿delagt, skal det skiftes
ud med en speciel el-ledning, der kan k¿bes ved
henvendelse til kundeservice.
¥
NŒr apparatet er i brug, bliver komponenterne
bag pŒ apparatet varme. Der skal altid v¾re
tilstr¾kkelig ventilation til disse dele for at undgŒ
fejl og manglende k¿ling. Se
installationsvejledningen.
¥
Komponenter, som bliver varme, mŒ ikke v¾re
tilg¾ngelige. Bagsiden af apparatet b¿r sŒ vidt
muligt altid placeres mod en v¾g.
¥
Hvis apparatet transporteres horisontalt, kan det
ske, at olien i kompressoren l¿ber ud i
k¿lekredsl¿bet. For at olien kan l¿be tilbage til
kompressoren efter transporten tilrŒdes det at
vente i mindst to timer, f¿r apparatet tilsluttes
igen.
Milj¿beskyttelse
Hverken i k¿lekredsl¿bet eller
isoleringsmaterialet indeholder skabet gasarter,
som er skadelige for ozonlaget. Ved skrotning
skal skabet afleveres pΠden kommunale
genbrugsstation. K¿leenheden mŒ ikke
beskadiges, is¾r ikke ved varmeveksleren pŒ
bagsiden.
De materialer i dette apparat, som er m¾rket
med symbolet
, kan genbruges.
INDHOLD
Advarsler og vigtige anvisninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
D
Brug - Indvendig reng¿ring - Betjeningspanel - Ibrugtagning og temperaturindstilling - . . . . . . . . . . . .
Temperatur-alarmlampe - Hurting nedfrysning - Nedfrysning af madvarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
PR167/1
Brug - Opbevaring af dybfrosne varer - Opt¿ning af frosne madvarer - Fremstilling af isterninger . .47
Apparaten Šr fšrsedd med tvŒ vinkeljŠrn (E). Dessa
skall anvŠndas fšr att fŠsta skŒpet sida vid
snickeriskŒpet.
Brug - Flytbare hylder - Placering af d¿rhyider og drinkbeholder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
RŒd - RŒd K¿l af friske f¿devarer - RŒd vedr¿rende nedfrysning - RŒd vedr¿rende dybfrysning . . .49
Vedligeholdelse - Periodisk reng¿ring - Periodisk stilstand - Indvendig belysning - Afrimning . . . . .50
Hvis noget ikke fungerer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Garanti
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Fšrvissa er om att alla skruvar dragits Œt ordentligt
efter skiftad dšrrhŠngning, och kontrollera
dessutom, om magnetlisten pŒ skŒpet ligger an
perfekt. Vid en lŠgre rumstemperatur (t ex pŒ
vintern) kan det fšrekomma, att listen inte sitter fast
ordentligt pŒ skŒpet. Efter en viss tid sker en
automatisk Œteranpassning. Om ni vill skynda pŒ
denna process, rŠcker det att vŠrma tŠtningen med
en hŒrtork.
16
E
D735
E
Tekniske data - Installation - Placering - El-tilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Installation - Vejledning for helt indbygget skab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
45
ADVARSLER OG VIGTIGE ANVISNINGER
Det er af stor vigtighed, at denne betjeningsvejledning opbevares sammen med apparatet til fremtidig
brug. Hvis apparatet s¾lges eller overdrages til en anden ejer, eller De flytter og efterlader apparatet,
b¿r De altid sikre Dem, at vejledningen f¿lger apparatet, sŒledes at den nye ejer kan g¿re sig bekendt
med apparatets funktion og de relevante advarsler.
Dette skab lukkes ved hj¾lp af en magnetliste pŒ d¿ren. Hvis det skal erstatte et ¾ldre skab med
sm¾klŒs, anbefales det at g¿re denne smÏklŒs ubrugelig, f¿r skabet kasseres, sŒledes at legende
b¿rn ikke kan komme i fare.
Disse advarsler gives af hensyn til Deres og andres sikkerhed. De b¿r lÏse dem grundigt igennem,
inden apparatet installeres eller tages i brug.
Generelle sikkerhedsoplysninger
¥
Dette apparat er beregnet til at blive betjent af
voksne. B¿rn b¿r ikke have lov til at pille ved
knapperne eller lege med apparatet.
¥
Det er farligt at ¾ndre dette apparats
specifikationer eller egenskaber.
¥
Inden der udf¿res reng¿rings- eller
vedligeholdelsesarbejde, skal De sikre Dem, at
apparatet er afbrudt og stikket trukket ud.
¥
¥
Reparationer udf¿rt af usagkyndige kan medf¿re
skade eller alvorligere fejl. Henvend Dem til det
n¾rmeste servicecenter og forlang altid originale
reservedele.
Anvendelse
¥
K¿leskabe og frysere til hjemmebrug er
udelukkende beregnet til opbevaring af madvarer.
Dette apparat er tungt. Udvis forsigtighed, nŒr det
flyttes.
¥
Frosne madvarer mŒ ikke nedfryses igen, nŒr de
en gang har vaeret opt¿et.
¥
Ispinde kan forŒrsage kuldeforbr¾ndinger, hvis
de indtages straks efter, at de er taget ud af
apparatet.
¥
Producentens anvisninger vedr¿rende opbevaring
af madvarer b¿r overholdes n¿je. L¾s
vejledningen pŒ den pŒg¾ldende emballage.
¥
Ved hŒndtering af skabet mŒ k¿leenheden ikke
beskadiges, da dette kan medf¿re l¾kage.
¥
¥
Skabet mŒ ikke placeres i n¾rheden af
radiator eller komfur.
¥
Skabet b¿r ikke uds¾ttes for direkte sollys i
l¾ngere tid.
¥
Der skal v¾re tilstr¾kkelig ventilation rundt
om bagsiden af skabet. K¿lekredsl¿bet mŒ
ikke beskadiges.
¥
Det er hensigtsm¾ssigt at placere en fryser i
k¾lderen (ikke indbygningsmodeller).
¥
El-apparater sŒsom ismaskiner mŒ ikke
benyttes inden i et k¿leskab.
¥
Service/reparation
¥
SŒfremt el-arbejde er n¿dvendigt for at installere
apparatet, b¿r dette udf¿res af en autoriseret elinstallat¿r eller anden kompetent person.
¥
Reparationer pŒ apparatet b¿r kun udf¿res af et
autoriseret servicecenter og kun originale
reservedele b¿r anvendes.
¥
Hvis der opstŒr en fejl pŒ apparatet, b¿r De
under ingen omst¾ndigheder selv fors¿ge at
reparere apparatet.
44
¥
¥
De bedste udbytte opnŒs ved rumtemperaturer
fra +18¡ C til +43¡ C (Klasse T); fra +18¡ C til
+38¡ C (Klasse ST); fra +16¡ C til +32¡ C (Klasse
N); fra +10¡ C til +32¡ C (Klasse SN);
k¿leskabets klasse er angivet pŒ
identifikationspladen (anbragt indvendigt i
k¿leskabet ved siden af gr¿ntsagsskuffen).
Apparatets indvendige foring bestŒr af kanaler,
som k¿lemidlet l¿ber igennem. Hvis der gŒr hul pŒ
disse, vil det beskadige apparatet sΠmeget, at det
ikke kan repareres, og det vil medf¿re tab af
madvarer. ANVEND IKKE SKARPE GENSTANDE
til at fjerne rim- eller islag. Rimlag kan fjernes ved
at anvende den medf¿lgende skraber. Islag b¿r
under ingen omstaendigheder skrabes af de
indvendige sider. Islag b¿r opt¿s ved afrimning af
apparatet. Se afrimningsvejledningen.
Kulsyreholdige eller mousserende drikkevarer
mΠikke placeres i fryseren, da der skabes et tryk
i flasken eller beholderen, som kan fΠden til at
eksplodere, hvilket medf¿rer skade pŒ apparatet.
T€RKE€€
TŠmŠ ohjekirja tulee ehdottomasti sŠilyttŠŠ laitteen yhteydessŠ myšhempŠŠ kŠyttšŠ varten. MikŠli laite
myydŠŠn tai siirretŠŠn uudelle omistajalle tai jos laitteen kŠyttŠjŠ muuttaa ja jŠttŠŠ laitteen vanhaan
huoneistoon, on varmistettava, ettŠ kŠyttšohje jŠŠ uuden kŠyttŠjŠn saataville. Uudella kŠyttŠjŠllŠ on
oltava mahdollisuus tutustua laitteen kŠyttšohjeisiin ja sitŠ koskeviin varoituksiin.
MikŠli tŠmŠ jŠŠkaappi, jonka ovi sulkeutuu magneettisesti, korvaa vanhan lukollisen jŠŠkaapin,
irroittakaa vanhan kaapin ovi tai rikkokaa lukko. Muussa tapauksessa leikkivŠt lapset voivat joutua
hengenvaaraan jŠŠdessŠŠn ansaan kaapin sisŠŠn.
NŠmŠ ohjeet on annettu turvallisuussyistŠ. Lue ne huolellisesti ennen kuin ryhdyt asentamaan tai
kŠyttŠmŠŠn laitetta.
ainoastaan valtuutetun huoltohenkilškunnan
tehtŠvŠksi.
Yleinen turvallisuus
¥
TŠmŠ laite on tarkoitettu aikuisten kŠyttššn.
Lasten ei saa antaa koskea sŠŠtimiin tai leikkiŠ
laitteella.
¥
€lŠ koskaan kŠytŠ metallisia esineitŠ laitteen
puhdistamiseen, sillŠ ne voivat vaurioittaa
laitetta.
¥
Laitteen ominaisuuksien muuttaminen millŠŠn
tavoin on vaarallista.
KŠyttš
¥
Ennen kuin ryhdyt mihinkŠŠn puhdistus- tai
huoltotšihin, kytke laite pois toiminnasta ja
virtajohto irti virtalŠhteestŠ.
¥
KotitalouskŠyttššn tarkoitetut jŠŠkaapit ja
pakastimet on tarkoitettu ainoastaan
elintarvikkeiden sŠilytykseen.
¥
Laite on raskas. Noudata varovaisuutta laitetta
siirtŠessŠsi.
¥
¥
Suoraan pakastimesta otetut erittŠin kylmŠt
tuotteet voivat aiheuttaa paleltumisvammoja.
¥
Noudata erityistŠ varovaisuutta laitetta
kŠsitellessŠsi, jotta jŠŠhdytysyksikkš ei
vahingoittuisi. Vahingoittumisesta voi seurata
nestevuotoja.
Laitteen suorituskyky on parhaimmillaan silloin,
kun ympŠristšn lŠmpštila on +18¡C ja +43¡C
vŠlillŠ (Luokka T); +18¡C ja +38¡C vŠlillŠ (Luokka
ST); +16¡C ja +32¡C vŠlillŠ (Luokka N); +10¡C e
+32¡C (Luokka SN). Laitteen luokka on osoitettu
sarjanumerokyltissŠ (sijoitettu vihannestilan
sivulla olevaan kennoon).
Huomio: Noudata seuraavia ohjeita, mikŠli
ympŠristšn lŠmpštila on luokalle osoitettujen
rajojen ulkopuolella: kun ympŠristšn lŠmpštila
putoaa minimiarvon alapuolelle pakastelokeron
sŠilytyslŠmpštilaa ei voida taata. TŠmŠn vuoksi
suosittelemme pakastelokerossa olevien
elintarvikkeiden kŠyttŠmistŠ mahdollisimman
nopeasti.
¥
Laitetta ei saa asentaa kaasulieden tai
lŠmpšpatterien lŠheisyyteen.
¥
Laitetta ei tulisi asentaa paikkaan, jossa
siihen kohdistuu suora auringonvalo.
¥
Laitteen takaosaan tulee jŠttŠŠ riittŠvŠsti tilaa
tuuletusta varten. JŠŠhdytyspiirin
vahingoittuminen on estettŠvŠ.
¥
€lŠ kŠytŠ jŠŠhdytyslaitteiden sisŠllŠ muita
sŠhkšlaitteita (esim. jŠŠtelškonetta).
Pakastettua ruokaa ei tulisi pakastaa uudelleen
sen jŠlkeen, kun se on kerran sulanut.
¥
Noudata tarkasti valmistajan antamia
sŠilytysohjeita. Tarkasta ohjeet tuotteen
pakkauksesta.
¥
Laitteen sisŠpinta muodostuu kanavista, joiden
lŠpi jŠŠhdytysaine virtaa. Jos tŠllaiseen kanavaan
puhkaistaan reikŠ, laite vaurioituu
korjauskelvottomaksi ja sŠilytettŠvŠ ruoka
tuhoutuu. €L€ K€YT€ TER€VI€ ESINEIT€
huurteen tai jŠŠn poistamiseen. Huurretta
voidaan kaapia pois laitteen mukana tulevaa
muovilastaa kŠyttŠen. KiinteŠŠ jŠŠtŠ ei saa
missŠŠn tapauksessa yrittŠŠ vŠkisin irrottaa
laitteen sisŠpinnasta, vaan sen on annettava
sulaa pois. Ks. sulatusohjeet.
¥
€lŠ laita hiilihappopitoisia tai kuohuvia juomia
pakastimeen, sillŠ jŠŠtymisen aiheuttama paine
voi rŠjŠyttŠŠ pullon ja vaurioittaa laitetta.
¥
Huolto/korjaus
¥
Laitteen asennustyš tulee antaa valtuutetun
henkilšn tai sŠhkšalan ammattilaisen tehtŠvŠksi.
¥
Laite tulee huollattaa valtuutetussa
huoltoliikkeessŠ ja varaosina tulee kŠyttŠŠ vain
alkuperŠisiŠ varaosia.
¥
€lŠ milloinkaan yritŠ korjata laitetta itse.
Asiantuntemattoman henkilšn tekemŠt korjaukset
voivat aiheuttaa henkilšvahinkoja tai pahentaa
vikaa entisestŠŠn. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen ja vaadi aina, ettŠ laitteessa
kŠytetŠŠn alkuperŠisiŠ varaosia.
Der mΠikke anvendes andre genstande eller
hj¾lpemidler til at fremskynde afrimningen end
dem, som er anbefalet af producenten.
¥
Laitteen jŠŠhdytysyksikkš sisŠltŠŠ hiilivetyjŠ.
TŠstŠ syystŠ huolto ja jŠlleentŠyttš on annettava
17
¥
€lŠ kŠytŠ mekaanisia apuvŠlineitŠ ŠlŠkŠŠ yritŠ
nopeuttaa sulamista keinotekoisesti muuten kuin
valmistajan suosittelemilla menetelmillŠ.
¥
Asennus
¥
Normaalissa kŠytšssŠ laitteen takana sijaitsevat
kondensaattori ja kompressori kuumenevat
huomattavasti. TurvallisuussyistŠ on
huolehdittava ao. kuvan mukaisesta
vŠhimmŠistuuletuksesta.
HUOMIO: huolehdi, ettŠ tuuletusaukkojen
edessŠ ei ole ilman virtausta haittaavia esteitŠ
¥
KŠyttŠjŠn tulee huolehtia, ettŠ laitetta ei ole
asetettu sŠhkšjohdon pŠŠlle.
TŠrkeŠŠ: jos sŠhkšjohto vahingoittuu, se tulee
vaihtaa valmistajalta tai huoltopalvelusta
saatavaan erikoisjohtoon tai -sarjaan.
¥
Laitteen tietyt osat kuumenevat huomattavasti.
Varmista aina riittŠvŠ tuuletus, sillŠ tŠmŠn
laiminlyšminen voi aiheuttaa osien rikkoutumisen
ja sŠilytettŠvŠn ruuan tuhoutumisen. Ks.
asennusohjeet.
¥
Kuumenevia osia ei tule jŠttŠŠ avoimiksi. MikŠli
mahdollista, laitteen takaosa tulee asettaa seinŠŠ
kohti.
MikŠli laitetta on kuljetettu vaakasuorassa
asennossa, saattaa moottorin kompressorin šljyŠ
valua jŠŠhdytysainekiertoon. Kuljetuksen jŠlkeen
tulisi odottaa vŠhintŠŠn kaksi tuntia ennen
laitteen kytkemistŠ kŠyttššn, jotta šljy valuisi
takaisin kompressoriin.
Ta av vinkelstykkene og bor hull med 2 mm ¯. Sett
vinkelstykkene pŒ d¿rholderne igjen og skru dem
fast med de skruene som f¿lger med (3,5x16 mm).
Hvis det er behov for Œ justere m¿beld¿ren, gir de
avlange hullene et visst spillerom. KontrollŽr at
d¿rene lukker ordentligt nŒr arbeidet er utf¿rt.
8mm
YmpŠristšnsuojelu
¥
Laitteen jŠŠhdytyspiiri ja eristeet eivŠt sisŠllŠ
otsonikerrosta vahingoittavia kaasuja.
Laitetta ei saa hŠvittŠŠ talousjŠtteen mukana.
Varo vahingoittamasta jŠŠhdytysyksikkšŠ,
erityisesti takana olevan lauhduttimen
ympŠristšŠ. PyydŠ paikallisilta viranomaisilta
lisŠtietoja alueen kaatopaikoista. TŠssŠ
laitteessa kŠytetyt materiaalit, jotka on
merkitty symbolilla
ovat kierrŠtettŠviŠ.
A
B
PR167
Bruk slakken til de avlange hullene for eventuelle
innstillinger av m¿belets d¿r.
PŒ slutten er det n¿dvendig Œ kontrollere at
apparatets d¿r lukkes skikkelig igjen.
PR168
Sett dekslet (D) inn pŒ skinnen (B) til du h¿rer et
klikk.
B
SIS€LLYSLUETTELO
D
TŠrkeŠŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
PR167/1
KŠyttš - Puhdistaminen - Toimintopaneeli - KŠyttššnotto - Pikapakastus - LŠmpštilahŠlytin - . . . . . . . .
Tuoreiden elintarvekkeiden pakastaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
KŠyttš - Pakasteiden sŠilytys - Lampštilan sŠŠtš - Elintarvikkeiden jŠŠhdytys - Sulatus - JŠŠpalojen . . .
valmistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Kj¿leskapet er utstyrt med 2 vinkler (E). De er
beregnet til Œ feste kj¿leskapet i siden til
skapseksjonen.
SŠŠdettŠvŠt lasihyllyt - Ovilokeroiden korkeuden sŠŠtš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Ohjeita - Ohjeita jŠŠkaappisŠilytystŠ varten - Ohjeita pakastusta varten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Huolto ja hoito - TŠrkeŠŠ - SŠŠnnšllinen puhdistus - Kun kaappi on pois kŠytšstŠ - SisŠosan valaistus .
Sulatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Jos laite ei toimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Huolto ja varaosat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Tekniset tiedot - Asennus - Huom - Sijoitus - SŠhkšliitŠntŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Asennus - Kalusteisiin asennettavan kaapin asennusohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
18
NŒr d¿rene har blitt hengslet om, mŒ du kontrollere
at alle skruer er skrudd ordentlig fast, og at
tetningslisten slutter helt tett til skapet. Hvis
temperaturen i rommet er lav (f eks om vinteren),
kan det forekomme at tetningslisten ikke ligger helt
tett inn til skapet. Etter en viss tid vi tetningslisten
automatisk sluttet helt tett, men hvis De ¿nsker Œ
fremskynde denne prosessen, kan De varme opp
tetningslisten med en hŒrt¿rker.
E
E
D735
43
K€YTT…
Trykk de vedlagte dekslene (B) inn i de ledige feste
og hengselshullene.
Puhdistaminen
€L€ kŠytŠ synteettisiŠ pesuaineita tai
hankauspulveria, joka voi pilata pinnan ja aiheuttaa
naarmuja.
Puhdista kaapin sisŠosat kŠyttŠen haaleaa vettŠ,
mietoa pesuainetta ja pehmeŠŠ riepua.
E D C
B
A
3
ALARM
B
4
Atskill delene A, B, C, D som vist pΠfiguren.
SUPER
5
ON
O
6
SN
D726
2 1
Toimintopaneeli
B
A
A - LŠmpštilan valitsin
B - Pikapakastuskytkin
C - HŠlytysvalo
D - Pikapakastuksen merkkivalo
C
E - Toiminnan merkkivalo
D
PR266
50mm
St¿tt skinnen (A) pŒ den innvendige delen av
m¿belets d¿r, over og under som oppgitt pŒ figuren,
og merk av posisjonen for de utvendige hullene.
Gj¿r klar hullene og fest skinnen med skruene som
f¿lger med.
Pakastimen kŠyttš
KŠynnistys
A
20 m
m
TyšnnŠ pistoke pistorasiaan. Merkkivalo syttyy ja
osoittaa, ettŠ pakastin on kytketty sŠhkšverkkoon.
KŠŠnnŠ lŠmpštilansŠŠdintŠ myštŠpŠivŠŠn pois
asennosta ÇOÈ (stop). Pakastin on kytketty
toimintaan.
Pakastin kytketŠŠn pois toiminnasta kŠŠntŠmŠllŠ
lŠmpštilansŠŠdin asentoon ÇOÈ.
PR166
LŠmpštilan sŠŠtš
LŠmpštilaa sŠŠdetŠŠn myštŠpŠivŠŠn ja aina
alhaisemmasta ja suurempaan merkkiin eli
lŠmpimimmŠstŠ kylmimpŠŠn. Eli pienin luku =
korkein sisŠlŠmpštila; suurin luku = matalin
sisŠlŠmpštila.
Lukk opp d¿ren pŒ maskinen og m¿beld¿ren ca.
90¡. Sett vinkelstykkene fast pŒ d¿rholderne. Hold
maskinens d¿r og m¿beld¿ren sammen og merk av
hullene.
A
Kun valitset oikeaa lŠmpštilaa, muista ettŠ
pakastimen sisŠlŠmpštilaan vaikuttaa ympŠristšn
lŠmpštila, oven avaustiheys, elintarvikkeiden mŠŠrŠ
ja ilmastointi.
KeskimmŠinen asento on useimmiten sopivin.
C
PR33
42
Pakastin kytketŠŠn pois pŠŠltŠ kŠŠntŠmŠllŠ
lŠmpštilansŠŠdin asentoon ÒOÓ.
LŠmpštilahŠlytin (C)
LŠmpštilahŠlytin syttyy automaattisesti, jos
pakastimen lŠmpštila nousee ihanteellisesta
pitkŠaikaissŠilytyslŠmpštilaa korkeammaksi.
LŠmpštilahŠlytin syttyy normaalisti hetkeksi
pakastinta ensimmŠisen kerran kŠynnistettŠessŠ.
Se palaa, kunnes optimaalinen pakasteiden
sŠilytyslŠmpštila on saavutettu.
Pikapakastus
SŠŠdŠ kytkin (B) asentoon ÒSÓ (=pikapakastus).
Pikapakastuksen merkkivalo syttyy (D).
Tuoreiden elintarvikkeiden
pakastaminen
pakastimet sopivat hyvin pakastukseen ja
pakasteiden pitkŠaikaiseen sŠilytykseen.
Jos kaappi on ollut pois kŠytšstŠ, se on sŠŠdettŠvŠ
pikapakastukselle vŠhintŠŠn kolmeksi tunniksi
ennen kuin kaappiin voi laittaa tuoreita
elintarvikkeita. Jos kaappi on kŠytšssŠ ja siinŠ on jo
pakasteita, se sŠŠdetŠŠn pikapakastukselle
vŠhintŠŠn 24 tunnin ajaksi kylmŠtehon lisŠŠmiseksi
ennen kuin pakastettavia elintarvikkeita laitetaan
kaappiin.
Pakastettavat tuotteet laitetaan piirroksessa
merkittyihin paikkoihin.
19
Pakasteiden sŠilytys
Sulatus
MikŠli pakastin ei ole ollut pŠŠllŠ jonkun aikaa, on
katkaisin sŠŠdettŠvŠ asentoon ÇSÈ (pikapakastus)
vŠhintŠŠn 2 tuntia ennen, kuin pakastimeen
pannaan pakasteita, minkŠ jŠlkeen katkaisin
palautetaan asentoon ÇNÈ.
Pakastetut elintarvikkeet voidaan ennen kŠyttšŠ
sulattaa jŠŠkaappiosassa tai huoneenlŠmmissŠ
riippuen sulatukseen kŠytettŠvissŠ olevasta ajasta.
Jos aiot sŠilyttŠŠ pakastelokerossa suuria
ruokamŠŠriŠ, ota pois kaikki laatikot ja korit ja aseta
ruoka pakastushyllylle. €lŠ ylitŠ ylemmŠn osan
sivulla ilmoitettua tŠyttšrajaa
(jos ilmoitettu).
I tillegg er det n¿dvendig at nisjen er utstyrt med et
utluftningsavl¿p med f¿lgende mŒl:
dybde
50 mm
bredde 540 mm
50
540
B
Pienet annokset voidaan valmistaa ruoaksi
sulattamatta, suoraan pakastimesta: tŠllšin
valmistusaika luonnollisesti pitenee.
T H
JŠŠpalojen valmistus
Laitteessa on yksi tai useampi astia jŠŠpalojen
valmistukseen.
PR01
TŠytŠ astiat vedellŠ ja laita ne pakastimeen.
TŠrkeŠŠ
Jos pakastin on pois pŠŠltŠ esim. sŠhkškatkon
vuoksi yli teknisten tietojen taulukon kohdassa
ÒlŠmpštilan kohoamisaikaÓ annetun arvon, kŠytŠ
elintarvikkeet mahdollisimman pian tai valmista
ne vŠlittšmŠsti ja pakasta uudelleen
(jŠŠhtyneinŠ).
€lŠ kŠytŠ metalliesineitŠ astioiden irrottamiseen
pakastimesta.
A
Skyv skapet inn i Œpningen til stopplisten (A) ber¿rer
fronten pŒ kj¿kkeninnredningen.
JŠŠkaapin lŠmpštilan sŠŠtš
JŠŠkaapin oikeaa lŠmpštilaa valittaessa on
muistettava, ettŠ kaapin sisŠlŠmpštilaan vaikuttavat
ympŠristšn lŠmpštila, oven avaamistiheys,
elintarvikkeiden mŠŠrŠ jŠ ilman kiertokulku.
LŠmpštila sŠŠdetŠŠn kŠŠntŠmŠllŠ valitsinta
myštŠpŠivŠŠn ja aina pienemmŠstŠ suurempaan
lukemaan-pienimmŠstŠ kylmyydestŠ suurimpaan
kylmyyteen. Toisin sanoen pienin lukema = pienin
sisŠkylmyys; korkein lukema = suurin sisŠkylmyys.
Asteikon keskipaikka on useimmiten sopivin.
JŠŠkaapin toiminta keskeytetŠŠn kŠŠntŠmŠllŠ
termostaatin vŠŠnnintŠ asentoon ÇOÈ.
Pakastin ei kytkeydy tŠllšin pois pŠŠltŠ.
D023
Lukk opp d¿ren og skyv fryseskapet over mot
seksjonens sidevegg pΠmotsatt side ar hvor
hengslene er.
Fest skapet med de 4 skruene som f¿lger med.
Sett pΠutluftningsgitteret (C) og hengselskjuleren
(D).
TŠrkeŠŠ!
MikŠli kaappi on tŠynnŠ elintarvikkeita ja kaappi on
sŠŠdetty suurimpaan kylmyyteen, ympŠristšn
lŠmpštilan ollessa korkeimmillaan, voi takimmaiseen
sisŠseinŠŠn muodostua huurrekerros, jos kaappi on
jatkuvasti kŠynnissŠ.KŠŠntŠkŠŠ siinŠ tapauksessa
termostaatin vŠŠnnintŠ pienempŠŠn lukemaan
jŠŠkaapin sulatusta varten, jolloin sŠhkšn kŠyttš
pienenee.
D
D723
C
Trykk inn fugelisten mellom fryseskapet og
seksjonssideveggen.
Elintarvikkeiden jŠŠhdytys
JŠŠkaappi on tarkoitettu pŠivittŠin kŠytettŠviŠ juomia
ja elintarvikkeita varten. Jotta jŠŠkaappi saataisiin
toimimaan mahdollisimman tehokkaasti, ei
jŠŠkaappiin saa sijoittaa lŠmpimiŠ tai hšyryŠviŠ
nesteitŠ (kuten esim. keittoja ja liemiŠ).
20
D724
41
Montasjeanvisning for innbygging
SŠŠdettŠvŠt lasihyllyt
Lasihyllyt voidaan haluttaessa asettaa eri
korkeudelle. Irrota tŠllšin hylly ja aseta se
haluamallesi tasolle.
Innretningen er utstyrt med d¿r som Œpnes
mot h¿yre. For Œ snu pŒ Œpningsretningen
f¿lg instruks nedenfor f¿r montering av
innretningen.
1. Skru l¿s ¿vre bolt og fjern mellomstykke
2. Fjern ¿vre d¿r
D338
Ovilokeroiden korkeuden sŠŠtš
3. Skru l¿s boltene (B) samt mellomstykkene (C) og
monter dem pΠmidtre hengsel pΠmotsatt side.
Knepp pΠhengselets deksel (A).
A
Ovilokeroiden korkeutta voidaan sŠŠtŠŠ
ruokatavaroiden pakkauskokojen mukaan.
C
4. Monter ¿vre d¿r, ¿vre bolt og mellomstykke pŒ
motsatt side
B
PR249
5. Skru l¿s nedre bolt og fjern mellomstykke og flytt
ogsΠdisse over pΠmotsatt side
PR250
Montasjeanvisning for innbygging
50 mm
NisjemŒl
min.
200 cm
2
H¿yde 1780 mm
Dybde
550 mm
Bredde 560 mm
min.
200 cm
For at det skal v¾re optimal luftsirkulasjon rundt
fryseskapet, mŒ minimumsmŒlene pŒ
utluftningsŒpningene overholdes
2
D567
40
21
INSTALLERING
OHJEITA
Plassering
Ohjeita jŠŠkaappisŠilytystŠ varten
¥
Makujen tarttuminen ruoasta toiseen vŠltetŠŠn
suojaamalla ruoat esim. alumiini- tai
muovikelmulla.
¥
KŠytŠnnšllisiŠ neuvoja:
¥
Raaka liha, joka on suojattu muovikelmulla,
sŠilytetŠŠn lasihyllyllŠ.
¥
Siten liha sŠilyy korkeintaan 1-2 pŠivŠŠ.
¥
Keitetty liha, leikkeleet jne on peitettŠvŠ. Ne
voidaan sŠilyttŠŠ millŠ hyllyllŠ tahansa.
¥
HedelmŠt ja vihannekset: sŠilytetŠŠn
puhdistuksen ja pesun jŠlkeen
vihanneslaatikossa.
¥
Laatikoissa olevat symbolit esittŠvŠt erilaisia
pakasteita.
Luvut kertovat, kuinka monta kuukautta eri
pakasteita on mahdollista sŠilyttŠŠ. Annettujen
sŠilytysaikojen ylempi tai alempi arvo on
voimassa sen mukaan, millainen elintarvikkeen
laatu ja esivalmistus ennen sen pakastamista on.
¥
HyviŠ neuvoja pakasteiden ostoon ja
sŠilytykseen:
¥
Pakasteisiin merkittyŠ viimeistŠ kŠyttšpŠivŠŠ ei
saa ylittŠŠ.
¥
Tarkista pakasteiden laatu ennen pakastimeen
panemista.
¥
Voi ja juustot: sŠilytetŠŠn ilmatiiviissŠ astioissa tai
alumiini-tai muovikelmuissa/muovipusseissa.
¥
¥
Maito: sŠilytetŠŠn hyvin suljetuissa pakkauksissa
oven sisŠpuolella,sijaitsevilla hyllyillŠ.
Pakasteet on tuotava liikkeestŠ suoraan kotiin ja
pakastimeen hyvin paketoituina.
¥
Kaappia ei tule avata sŠhkškatkon aikana.
Osittain sulaneita pakasteita ei saa pakastaa
uudelleen, vaan ne on kŠytettŠvŠ 24 tunnin
kuluessa.
Ohjeita pakastusta varten
¥
HyviŠ neuvoja pakastamiseen:
¥
Pakasta ainoastaan tuoreita, puhdistettuja ja
korkealaatuisia elintarvikkeita.
¥
Jaa elintarvikkeet annoksiin ennen pakastusta.
TŠllšin pakastaminen kŠy nopeammin, eikŠ
tarvitse sulattaa suuria mŠŠriŠ kerrallaan.
¥
VŠhŠrasvainen liha sŠilyy paremmin kuin suolattu
tai rasvainen liha.
¥
Eiintarvikkeet sŠilyvŠt parhaiten ilmatiiviissŠ
alumiini-tai muovipakkauksissa. Pakastimeen ei
koskaan saa panna hiilihappopitoisia juomia tai
suljettuja pulloja (rŠjŠhdysvaara), eikŠ lŠmpimiŠ
ruokia. Kannellisia astioita ei saa tŠyttŠŠ reunoja
myšten.
¥
Suositamme pakastuspŠivŠn kirjoittamista
pakasteisiin tai joissakin pakastuskoreissa oleviin
etiketteihin. TŠllšin sŠilytysaikoja on helpompi
pitŠŠ silmŠllŠ.
¥
22
Jos pakastimessa olevat elintarvikkeet sulavat
sŠhkškatkon aikana, ne on valmistettava heti ja
pakastettava sen jŠlkeen uudelleen. Jos
sŠhkškatko kestŠŠ vain hetken (korkeintaan 8
tuntia), ja pakastin on tŠynnŠ, pakastimen eristys
estŠŠ pakasteiden sulamisen.
Skapet mŒ ikke plasseres n¾r varmekilde som
radiator, ovn, direkte sol e.1.
Innbygging og eventuell omhengsling blir beskrevet i
egne avsnitt senere.
Elektrisk tilkopling
Kj¿leskapet tilsluttes str¿mnettet ved Œ sette st¿psel
et i en forskriftsmessig jordet stikkontakt. Kontrollera
t den spenningen og frekvensen som er oppgitt pΠs
kapets typeskilt, stemmer med str¿mnettets spennin
g og frekvens. Et avvik pŒ ±6% fra nominell spennin
g er tillatt.
Det er viktig at apparatet er forskriftsmessig jordet.
Derfor er str¿rnkabelen forsynt med en spesiell
jordingskontakt. Hvis stikkontaktene i boligens
elektriske system ikke er jordet, mΠapparatet
tilkobles en separat jordledning av en fagl¾rt
elektriker i samsvar med gjeldende
sikkerhetsforskrifter.
Produsenten frasier seg ethvert ansvar dersom
denne sikkerhetsbestemmelsen ikke blir fulgt.
Dette apparatet overholder f¿lgende EFdirektiver:
- 87/308 av 2.6.87 om demping av
radiost¿y.
- 73/23 E¯F av 19.2.73 (direktiv om lavspenning)
med senere endringer;
- 89/336 E¯F av 3.5.89 (direktiv om
elektromagnetisk kompatibilitet) med senere
endringer.
Viktig
Apparatet mŒ kunne koples fra nettet, og st¿pslet
mŒ derfor v¾re tilgjengelig etter at installasjonen er
utf¿rt
39
Sett termostatknappen tilbake pŒ ¿nsket innstilling
eller sett st¿pselet tilbake i stikkontakten igjen. Etter
2-3 timer kan du legge de dypfryste matvarene
tilbake i fryseskapet igjen.
Viktig
Buk ikke mekaniske apparater eller kunstige
midler til Πfremskynde opptiningen av
matvarene med unntak av de metodene som
produdenten anbefaler pΠpakken.
HUOLTO JA HOITO
Du b¿r aldri bruke metallgjenstander til Œ skrape
bort rimlaget, da de kan gi varige skader.
TŠrkeŠŠ
En teperaturstigning i de dypfryste matvarene
under avrimingen kan forkorte lagringstiden
deres.
TŠmŠn laitteen jŠŠhdytysyksikkš sisŠltŠŠ
hiilivetyjŠ.TŠstŠ syystŠ ainoastaan valtuutettu
ammattilainen saa suorittaa laitteen huollon ja
tŠyttŠmisen.
SŠŠnnšllinen puhdistus
DRIFTSFORSTYRRELSER
Puhdista jŠŠkaapin ulko- ja sisŠpinnat haalealla
vedellŠ ja miedolla kŠsitiskiaineella.
JŠŠkaapin takaosa puhdistetaan kerran vuodessa
joko harjalla tai imurilla. Siten sŠŠstyy energiaa ja
kaapin toiminta paranee.
Dersom det i Œrenes l¿p skulle oppstŒ en feil du ved
kj¿leskapet, b¿r De f¿rst unders¿ke om du ikke kan
fjerne feilen selv.
Kompressoren gŒr hele tiden
Lampen i y¿leskapet Iyser ikke nŒr d¿ren Œpnes
Vannpytter i bunnen av kj¿leskapet
FŒr kj¿leskapet str¿m? Sjekk sikringene. Dersom
skapet fŒr str¿m, er Iysp¾ren gŒtt og mŒ skõftes.
Er avl¿pet for smeltevannet tettet til?
SisŠosan valaistus
NŒr du tilkaller service, ber vi deg om Œ oppgi
modellog produktnummer, som du finner pŒ
typeskiltet (nederst til venstre pΠinnsiden av
kj¿leskapet). Det gj¿r det lettere for oss Œ reparere
skapet ditt sΠfort som mulig.
Hehkulamppu kaapin sisŠllŠ voidaan tarkistaa
seuraavasti:
¥ Lampun suojuksessa olevat ruuvit irrotetaan.
Ingen kj¿ling
FŒr kj¿leskapet str¿m? Er termostatknappen riktig
innstilt?
Er termostatknappen for kj¿leskapet satt for h¿yt?
GARANTI, SERVICE OG RESERVEDELER
Garantitiden er 2 Œr ved forbrukerkj¿p og 6 mndr.
ved n¾ringskj¿p.
Hvis dokumentasjon mangler, vil serviceut¿veren
vanligvis kreve kontant oppgj¿r.
GarantivilkŒrene fremgŒr av Norske
Elektroleverand¿rers Landsforenings (NELÕs)
leveringsbetingelser, som kan fŒes av forhandleren
eller leverand¿ren.
Ved henvendelse til forhandleren eller vŒr
serviceavdeling, vil du fΠanvist godkjent
serviceut¿ver.
Ved eventuelle reklamasjoner utover 2-Œrs fristen,
gjelder kj¿pslovens bestemmelser.
Serviceut¿veren skal dokumentere kj¿psdato,
normalt ved fremvisning av original kj¿pskvittering.
Reservedeler kan bestilles ved henvendelse til
forhandler eller vŒr service/reservedelsavdeling.
N.B. ! Se alltid pa apparatets dataskilt og oppgi
modell, produktnummer (prod. no.) og serienr, n‰r
du bestiller reservedeler eller service.
Ta derfor godt vare pΠdenne.
TEKNISKE DATA
Ytelsesklasse
B
Kj¿leskapets nettokapasitet i liter
210
Fryseboksens nettokapasitet i liter
70
Str¿mforbruk i kWh/24 t (Kwh)
1,15
Str¿mforbruk i kWh/Œrlig (Kwh)
420
Innfrysingskapasitet i kg/24 t
13
Tid for temperatur¿kning fra -18¡C til -9¡C i timer
20
De tekniske dataene er oppf¿rt pŒ dataskiltet som finnes pŒ venstre side inne i apparatet.
38
¥
Kun kaappi on pois kŠytšstŠ
MikŠli jŠŠkaapin toiminta katkaistaan pidemmŠksi
ajaksi kuten esim. Ioma-ajaksi, on toimittava
seuraavasti:
Irrota pistotulppa pistorasiasta;
Poista kaikki elintarvikkeet kaapista;
Puhdista sisŠvaippa;
JŠtŠ ovi auki, jotta ilma pŠŠsee vapaasti kiertŠmŠŠn
estŠen epŠmiellyttŠvŠn hajun tai homeen
syntymisen.
Suojuksen liikkuva osa painetaan irti kuvan
mukaisesti.
Jos ovi on auki ja lamppu ei syty, tarkistetaan, onko
hehkulamppu kierretty tiukasti paikalleen. MikŠli
lamppu ei edelleenkŠŠn pala, vaihdetaan tilalle samantehoinen lamppu.
Lampun tyyppi ja teho on mainittu lampun
suojuksessa.
D411
Sulatus
JŠŠkaapin hšyrystimeen muodostuva huurrekerros
sulaa automaattisesti kompressorin pysŠhtyessŠ.
Sulamisvesi valuu kourua pitkin kaapin takaosassa
olevaan sulamisvesiastiaan ja haihtuu ilmaan. On
hyvŠ puhdistua sulamisvesikourun keskellŠ oleva
aukko sŠŠnnšllisesti, jolloin sulamisvesi ei pŠŠse
valumaan yli ja tippumaan ruokatavaroille.
Puhdistukseen kŠytetŠŠn sulamisvesiaukossa
olevaa puhdistuspuikkoa.
Pakastusosan seinŠmiin muodostunut huurrekerros
on poistettava kun se on 4 mm:n paksuinen. Huurre
poistetaan muovilastalla. Laitetta ei tarvitse
huurteenpoiston aikana kytkeŠ pois pŠŠltŠ eikŠ
tyhjentŠŠ.
Huurrekerrosta ei tule poistaa metalliesineillŠ,
koska se voi vahingoittaa laitetta pysyvŠsti.
MikŠli pakastusosan sisŠseinŠmiin on pŠŠssyt
muodostumaan paksu jŠŠkerros, kaappi on
sulatettava kokonaan seuraavalla tavalla:
¥
Termostaatin vŠŠnnin sŠŠdetŠŠn asentoon ÇOÈ
tai pistoke vedetŠŠn irti pistorasiasta.
¥
Pakastusosa tyhjennetŠŠn pakasteista, jotka
kŠŠritŠŠn sanomalehteen ja laitetaan
D037
23
VEDLIKEHOLD
mahdollisimman kylmŠŠn paikkaan.
¥
Ovi pidetŠŠn auki ja muovilasta asetetaan sille
tarkoitettuun paikkaan, jolloin sulaõnisvesi pŠŠsee
valumaan lastan alle laitettuun astiaan.
¥
Pakastusosa kuivataan huolella sisŠpuolelta
sulatuksen jŠlkeen. Muovilasta laitetaan
paikalleen.
¥
Termostaatin vŠŠnnin sŠŠdetŠŠn haluttuun
asentoon tai pistotulppa tyšnnetŠŠn takaisin
pistorasiaan.
¥
2-3 tunnin kuluttua voidaan pakasteet laittaa
takaisin pakastusosaan.
Trekk f¿rst st¿pselet ut av stikkontakten.
Viktig
Dette apparatet inneholder hydrokarboner i
kj¿leenheten. Derfor mŒ vedlikehold og
etterfylling bare utf¿res av autoriserte
forhandlere.
D068
Lysp¾ren i lampen inne i skapet kan kontrolleres pŒ
f¿lgende mŒte:
¥ Skru ut skruene i lampeskjermen.
JOS LAITE EI TOIMI
¥
Jos laitteessa ilmenee toimintahŠirišitŠ, tarkista:
¥ ettŠ pistotulppa on asianmukaisesti
pistorasiassa;
¥
¥
ettŠ laite saa sŠhkšŠ;
¥
ettŠ lŠmpštilanvalitsin on keskiasennossa.
Jos toimintahŠiriš ei poistu yllŠ lueteltujen
tarkistusten jŠlkeen, ota yhteys lŠhimpŠŠn
valtuutettuun huoltoliikkeseen.
LisŠksi:
¥ jos laitteen toimintaŠŠni on voimistunut, tarkista
etteivŠt sen sivut koske kalusteisiin, jotka
saattavat aiheuttaa melua tai tŠrinŠŠ;
Innvendig belysning
jos jŠŠkaapin pohjalle kerŠŠntyy vettŠ, tarkista
ettei sulatuksesta syntyvŠn veden poistoaukko
ole tukossa.
Trykk av den bevegelige delen som vist pŒ
tegningen.
Hvis d¿ren er Œpen og lampen ikke lyser, mŒ du
sjekke at lysp¾ren er skrudd helt inn. Hvis den stadig
ikke virker, mŒ den skiftes ut med en lysp¾re med
samme effekt.
Lysp¾rens type og effekt er angitt pŒ
lampeskjermen.
Avstenging
Dersom skapet ikke skal brukes i lengre tid (f.eks.
under en ferie), skal det stenges av:
trekk st¿pselet ut av stikkontakten;
ta alle matvarene ut av kj¿leskapet;
vask skapet godt innvendig;
la d¿ren stŒ Œpen for Œ fŒ god luftsirkulasjon slik at
det ikke danner seg dŒrlig lukt.
Periodisk rengj¿ring
Vask kj¿leskapet innvendig med lunkent vann og
sodapulver.
Rengj¿r utvendige flater med en silikonvoks-spray.
Kondensatoren og kompressoren b¿r rengj¿res med
b¿rste eller st¿vsuger. Dette vil bidra til at
kj¿leskapet beholder sine gode driftsegenskaper og
spare energi.
Avriming
Kj¿ledel
Rimlaget pŒ kj¿leelementet blir avrimet automatisk
nŒr kj¿leskapets kompressor ikke gŒr. Smeltevannet
l¿per ut gjennom en smeltevannsrenne og ned i en
liten plastskŒl som er anbrakt pŒ baksiden av
skapet, hvor det sΠfordamper
D411
Viktig
Vi anbefaler at du med jevne mellomrom renser
avl¿pshullet i midten av smeltevannsrennen for Œ
unngΠat smeltevannet renner over. Bruk den
rensepinnen som allerede befinner seg i
avl¿pshullet.
Frysedel
24
NŒr rimlaget i frysedelen har nŒdd en tykkelse pŒ 4
mm, skal det skrapes av med plastskrapen. Det er
ikke n¿dvendig Œ stenge av skapet eller ta ut
matvarene.
Du b¿r aldri bruke metallgjenstander til Œ skrape
bort rimlaget, da de kan gi varige skader.
Hvis det imidlertid har lagt seg et tykt lag is, mŒ
skapet avrimes helt. Det gj¿res pŒ f¿lgende mŒte:
Sett termostatknappen pŒ ÇOÈ eller trekk st¿pselet
ut av stikk-kontakten. Ta ut eventuelle matvarer i
frysedelen, pakk dem inn i avispapir og legg dem et
kaldt sted.
La d¿ren stŒ Œpen og sett plastskrapen som vist pŒ
bildet slik at smeltevannet kan renne ned i en skŒl
du har satt under.
NŒr avrimingen er ferdig, mŒ du t¿rke rommet
grundig.
D037
D068
37
HUOLTO JA VARAOSAT
R•D
RŒd for kj¿ling
Frukt og gr¿nnsaker: Rengj¿res omhyggelig og
oppbevares i gr¿nnsaksskuffen i bunnen av
kj¿leskapet.
Sm¿r og ost: B¿r oppbevares i lufttette beholdere
eller innpakkes i folie eller plastposer for ΠunngΠluft
sΠmye som mulig.
Melkekartonger: Oppbevares lukket i hyllen i
kj¿leskapets d¿r.
RŒtt kj¿tt (okse-svin-og lammekj¿tt samt vilt):
Legges i plastposer og anbringes pΠhyllen i bunnen
av kj¿leskapet eller over
gr¿nnsaksskuffen som er det kaldeste stedet i
kj¿leskapet.
N.B.: Kj¿tt kan kun oppbevares sikkert pŒ denne
mŒten i 1-2 d¿gn.
¥
¥
For Œ oppnŒ best utnyttelse av apparatet b¿r du:
¥
Husk at magert kj¿tt holder seg bedre og lenger
enn fettholdig kj¿tt, som har kortere holdbarhet.
¥
Du b¿r bare fryse ned f¿rsteklasses, friske og
tilstrekkelig rensede matvarer.
¥
Del opp matvarene i mindre porsjoner f¿r
innfrysingen slik at innfrysingen gŒr raskere. PŒ
den mŒten er det ogsŒ mulig Œ tine opp mindre
porsjoner ad gangen senere.
¥
Pakk matvarene lufttett i aluminiums- eller
plastfolie.
¥
UnngΠat matvarer som skal fryses ned, kommer
i ber¿ring med varer som allerede er fryst ned,
for Œ forhindre at det overf¿res varme til disse
varene.
¥
Is og lignende b¿r ikke nytes direkte fra fryseren,
da det kan medf¿rer frostskader pŒ huden.
36
Tuotettasi tai sen kŠyttšŠ koskeviin kysymykslin saat
vastauksen kuluttajaneuvonnastamme soittamalla
numeroon 0200-2662 (0,95 mk/min + pvm).
LŠhimmŠn valtuutetun huoltollikeen numeron lšydŠt
soittamalla numeroon 0200-2662 (0,95 mk/min +
pvm).*
Varmistaaksesi iaitteesi moitteettoman toiminnan
vaadi aina kŠytettŠvŠksi sopivinta, slis
alkuperŠistŠ varaosaa. Huollosta ja varaosien
myynnistŠ vastaa Oy Electrolux Kotitalouskoneet
Ab - HUOLTOLUX, Porissa, puh. (02) 622 3300.
*
Mainitse soittaessasi tuotteen merkki. Kopioi
arvokilvestŠ tuotteen tiedot alla olevaan kohtaan,
niin ne lšytyvŠt helposti, jos sinun pitŠŠ ottaa
yhteys huoltollikkeeseen.
Voit olla yhteydessŠ kuluttajaneuvontaan myšs
sŠhkšpostitse osoitteessa
carelux.fsh@notes.electrolux.fi.
Takuu
Tuotteella on kahden (2) vuoden takuu.
Takuuehdot noudattavat alan yleisiŠ ehtoja ja nlitŠ
on saatavissa myyjŠllikkeestŠ tai maahantuojalta.
Ostokuitti sŠilytetŠŠn, koska takuun alkaminen
mŠŠritetŠŠn ostopŠivŠn mukaan.
Korvaus huollosta voidean periŠ myšs takuuaikana:
Tuotenumero.............................
s¿rge for at allerede frosne matvarer
transporteres fra butikken og legges inn fryseren
pΠsΠkort tid som mulig
* aiheettomasta valituksesta
Sarjanumero.............................
* ellei kŠyttšohjetta ole noudatettu.
OstopŠivŠ.................................
¥
ikke Œpne d¿ren til fryseren oftere eller la den stŒ
Œpen lenger enn absolutt n¿dvendig
Maahantuoja
Eu-maat
¥
Matvarer som er tint opp, holder ikke sΠlenge og
kan ikke fryses ned igjen.
¥
Innfrysingen varer ca 24 timer. Under
innfrysingen b¿r du ikke legge flere matvarer inn i
frysedelen.
Huollot ja mahdolliset korjaukset on annettava
vaituutetun huoltollikkeen tehtŠvŠksi.
Malli...........................................
Ved Œ f¿lge disse rŒdene oppnŒr du de beste
resultatene:
¥
Kuluttajaneuvonta
kontrollere at allerede frosne matvarer har v¾rt
forskriftmessig lagret i butikken
¥
Den maksimale matvaremengden som kan
innfryses pŒ 24 timer, fremgŒr av typeskiltet.
Denne mengden b¿r ikke overskrides.
Huolto ja varaosat
Legg ikke kullsyreholdige drikkevarer og
lignende i fryseren, da flasken (eller
beholderen) kan eksplodere.
RŒd for oppbevaring av dypfryste
matvarer
RŒd for frysing
¥
Symbolerne pΠskufferne viser forskellige former
for dybfrost-varer.
Tallene oplyser om opbevaringstiden i mŒneder
for den pŒg¾ldende art af dybfrostvarer. Om den
¿verste eller den nederste v¾rdi af de oplyste
opbevaringstider g¾lder, er afh¾ngig af
f¿devarernes kvalitet og deres forbehandling
inden nedfrysningen.
¥
Den lagringsperioden som er oppgitt av i
matvareprodusenter, b¿r overholdes.
OY ELECTROLUX-KOTITALOUSKONEET AB
Osoite:
Pakkalankuja 6
01510 VANTAA
Laitteella on kŠyttšmaan laisŠŠdŠnnšn mukainen
takuu.
Kulietusvauriot
Tarkista pakkauksen purkamisen yhteydessŠ, ettei
laite ole vaurioitunut kuljetuksessa. Mahdollisista
kuljetusvaurioista on heti ilmoitettava myyjŠliikkeelle.
25
TEKNISET TIEDOT
Hyllene kan justeres i h¿yden
Teholuokka
B
JŠŠkaapin nettotilavuus litroina
210
Pakastimen nettotilavuus litroina
70
SŠhkšnkulutus, kWh/24 h
1,15
SŠhkšnkulutus, kWh/vuosi
420
Pakastusteho, 24 h
13
LŠmpštilan nousuaika -18¡C -9¡C:seen (tuntia)
20
Tekniset tiedot lšytyvŠt arvokilvestŠ, joka on sijoitettu laitteen sisŠlle vasemmalle puolelle.
ASENNUS
Huom
Avstanden mellom de forskjellige hyllene kan endres
etter ¿nske. Ta ut hyllene og sett dem inn igjen i
¿nsket h¿yde.
For Œ fŒ bedre plass til h¿ye gjenstander kan
forreste halvdel av hyllen skyves inn over den bakre
halvdelen.
D338
Plassering av hyllene og
leskedrikkautomatene i d¿ren
For lagring av pakker i forskjellige st¿rrelser med
mat, kan hyllene og leskedrikkautomatene i d¿ren
justeres etter ¿nske dette gj¿res pŒ f¿lgende mŒte:
Trekk hyllen forsiktig i pilens retning inntil den er ute,
deretter settes den pŒ plass igjen i ¿nsket h¿yde.
PR249
TŠmŠn jŠŠkaappi-pakastimen ovet sulkeutuvat
magneettitiivisteen avulla. Vanhan kaapin
romuttamisen yhteydessŠ varmista, ettŠ kaikki lukot
ja salvat on irrotettu estŠŠksesi pikkulasten
joutumisen kaapin sisŠlle. Varminta on irrottaa koko
ovi.
TŠrkeŠŠ
Laite tulee pystyŠ kytkemŠŠn irti sŠhkšverkosta.
Koskettimen tulee olla helposti saavutettavassa
paikassa laitteen asentamisen jŠlkeen.
Sijoitus
Kaappia ei saa sijoittaa lŠmpšlŠhteiden lŠheisyyteen
(esim. lŠmpšpatterit, uunit, suora auringonvalo jne).
MikŠli kyseessŠ on kalusteisiin asennettava kaappi
ja mahdollinen oven aukeamissuunnan vaihto, lue
asiaa koskeva jakso.
PR250
SŠhkšliitŠntŠ
Kytke kaappi maadoitettuun pistorasiaan.
JŠnnite: 230 V.
Sulake 10 A.
TŠmŠ laite tŠyttŠŠ seuraavien EY- direktlivien
vaatimukset:
- 87/308 EEC/pŠivŠys 2.—.87 radiohŠirintŠŠ
koskevan
- 73/23 EEC/pŠivŠys 19.2.73 (pienjŠnnite-direktiivi)
ja seurannaismuutokset;
- 89/336 EEC/pŠivŠys 3.5.89 (direktiivi
sŠhkšmagneettisesta yhteensopivuudesta) ja
seurannaismuutokset.
Laite tulee pystyŠ kytkemŠŠn irti sŠhkšverkosta.
Koskettimen tulee olla helposti saavutettavassa
paikassa laitteen asentamisen jŠlkeen.
26
35
Lagring av frosne matvarer
Bruk av kjoleskapet
Dersom fryseskapet ikke har vaert i bruk pΠen
stund skal det kj¿re i minst 2 timer med
termostatknappen pŒ h¿yeste innstilling (laveste
temperatur) f¿r det legges inn dypfryste matvarer.
Deretter kan termostatknappen settes tilbake pŒ
normal innstilling igjen.
Ved innstilling av temperaturen i kj¿leskapet mŒ det
tas hensyn til romtemperaturen, hvor ofte d¿ren til
kj¿leskapet Œpnes, mengden av matvarer i skapet
og luftsirkulasjonen rundt skapet, da disse faktorene
har stor innflytelse pΠtemperaturen inne i
kj¿leskapet.
Ta ut alle skuffene og kurvene og legge matvarene
direkte pΠfrysehyllene hvis du skal lagre store
mengder matvarer.
Den maksimale innfrysingsmengden
som er
oppgitt pŒ siden av ¿vre seksjon (gjelder ikke alle
apparater), mΠoverholdes.
Flytting av termostatknappen med urviseren fra en
lavere til en h¿yere innstilling regulerer
temperaturen
Viktig
fra varmt til kaldt. AltsŒ: laveste innstilling = h¿yest
innvendige temperatur, h¿yeste innstilling = lavest
innvendige temperatur.
En mellomstilling (mellom 2 og 4) er som oftest den
beste.
Hvis matvarene skulle tines opp ved et uhell,
f.eks. pŒ grunn av et str¿mbrudd, og avbrytelsen
varer lenger enn tidsrommet som er oppgitt
under punktet ÒTid for temperatur¿kningÓ i
tabellen med tekniske data nedenfor, mΠman
enten forbruke matvarene innen kort tid, eller
tilberede dem og deretter fryse dem ned igjen
(etter avkj¿ling).
Kj¿leskapet slŒs av ved Œ sette termostatknappen
pŒ symbolet ÇOÈ.
Isbiter
inne i kj¿leskapet. I sŒ fall b¿r termostatknappen
settes pŒ en lavere innstilling (h¿yere temperatur)
slik
Skapet har to isbitskŒler som kan fylles med
drikkevann og settes inn i frysedelen. Det er lettere
Œ fŒ ut isbitene hvis du f¿rst holder skŒlen under
rennende vann et kort ¿yeblikk. Du b¿r ikke bruke
metallgjenstander til ΠfΠut isbitene.
Opptining
Matvarer b¿r tines opp f¿r bruk. Avhengig av hvor
lang tid du har til rŒdighet, kan dette skje i
kj¿leskapet eller ved romtemperatur. Mindre
mengder kan tilberedes i dypfryst tilstand.
Naturligvis medf¿rer det en forlengelse av
tilberedningstiden.
Dersom termostatknappen er satt pŒ h¿yeste
innstilling (laveste temperatur) samtidig med at
romtemperaturen er h¿y og det er mange matvarer i
kj¿leskapet, kan det medf¿re at kompressoren gŒr
uavbrutt, og da vil det danne seg rim pŒ
innerveggen
at den automatiske avrimingen kan virke. Det vil
ogsŒ gi et lavere str¿mforbruk.
Oven avautumissuunnan vaihto
Laitteet toimitetaan siten, ettŠ ovet
aukeavat oikealle. Jotta saisit ovet
aukeamaan vasemmalle, suorita ennen
asennusta seuraavat toimenpiteet
1. Irrota ylŠsaranan tappi ruuvaamalla ja poista
ylŠsarana.
2. Irrota ylŠovi.
3. Ruuvaa ruuvit (B) ja vŠlikkeet ( C ) auki ja
asenna ne keskisaranaan pŠinvastaiselle
puolelle. Aseta saranan kansi (A) paikalleen.
A
C
4. Aseta ylŠovi paikalleen, ruuvaa ylŠsaranan tappi
sekŠ ylŠsarana paikalleen vastapŠiselle puolelle.
B
5. Irrota alasaranan tappi ruuvaamalla tappi, irrota
alasarana ja asenna osat vastapŠiselle puolelle.
Kj¿ling av matvarer
Kj¿leskapet er beregnet til drikker og dagligvarer.
Sett ikke varme retter eller dampende drikker direkte
inn i kj¿leskapet. Det reduserer kj¿leskapets
kj¿leevne.
Matvarer med sterk lukt mΠpakkes godt inn.
Kalusteisiin asennettavan
kaapin asennusohjeet
50 mm
min.
200 cm
2
Upotusmitat
Korkeus
Syvyys
Leveys
1780 mm
550 mm
560 mm
Seuratkaa kuvassa 1 annettuja ohjeita, jolloin
varmistetaan riittŠvŠ ilmankierto.
34
min.
200 cm
2
D567
27
TŠmŠn lisŠksi on tŠrkeŠŠ, ettŠ jŠŠkaapin
asennustilassa ilmankiertoaukko ja ettŠ sen mitat
ovat seuraavat:
syvyys
50 mm
leveys 540 mm
BETJENING
50
540
Innvendig rengj¿ring
B
IKKE bruk syntetisk vaskemiddel eller
pulver som kan ripe og ¿delegge overflaten.
F¿r skapet tas i bruk, vaskes det innvendig med
lunkent vann og en n¿ytral sŒpe for Œ fjerne den
spesielle lukten av Çnytt produktÈ, og t¿rkes godt.
T H
3
B
4
ALARM
E D C
A
TyšnnŠ kaappi paikalleen, kunnes lista (A) koskettaa
kalusteen etureunaa.
SUPER
5
ON
O
6
SN
PR01
2 1
Betjeningspanel
A
A - Temperaturvelger
B - Normal/Super-bryter
C - Temperaturalarmlampe
D - Hurtiginnfrysingslampe
E - Driftslampe
Bruk av fryseren
Innkopling
D023
Sett st¿pselet i stikkontakten. At kontrollampen
lyser, betyr at fryseren er tilkoblet str¿mnettet.
Avaa ovi ja tyšnnŠ kaappi syvennykseen kaapin
saranallisen puolen vastakkaista seinŠŠ vasten
KiinnittŠkŠŠ kaappi niiden neljŠn ruuvin avulla, jotka
ovat kaapin mukana. IlmastointiritilŠ (C) ja saranan
peitelaatta (D) tyšnnetŠŠn paikalleen.
Drei termostatknappen med urviseren fra stillingen
ÇOÈ (STOPP). Fryseren er nŒ slŒtt pŒ.
Fryseren slŒs av ved Œ sette termostatknappen
tilbake pŒ ÇOÈ.
D
D723
C
Hurtiginnfrysing
Ved innstilling av temperaturen i fryseskap mΠdet
tas hensyn til romtemperaturen, hvor ofte d¿ren til
fryseskap Œpnes, mengden av matvarer i skapet og
luftsirkulasjonen rundt skapet, da disse faktorene
har stor innflytelse pΠtemperaturen inne i fryseskap.
Skyv bryteren mot til symbolet ÇSÈ (Super) blir
synlig. Hurtiginnfrysingslampen (D) lyser.
En meliomstilling er som oftest den beste.
Fryseskap slŒs av ved Œ sette termostatknappen pŒ
symbolet ÇOÈ.
Temperaturalarmlampe (C)
D724
28
Den vil fortsette med Πlyse til optimal temperatur for
oppbevaring av dypfryste matvarer er nŒdd.
Temperaturregulering
Flytting av termostatknappen med urviseren fra en
lavere til en h¿yere innstilling regulerer
temperaturen fra varmt til kaldt. AltsŒ: laveste
innstilling = h¿yest innvendige temperatur, h¿yeste
innstilling = lavest innvendige temperatur.
Paina tiivistyslista kaapin ja kalusteen vŠliin.
Det er helt normalt at temperaturalarmlampen lyser
en kort stund nŒr fryseskapet blir tilkoplet for f¿rste
gang.
Temperaturalarmlampen lyser automatisk nŒr
temperaturen i fryseskapet overstiger en viss verdi
som forhindrer en tilfredsstillende
langtidsoppbevaring.
Nedfrysing av ferske matvarer
Denne firestjerners fryseren
er beregnet
til langtidslagring av dypfryste matvarer og innfrysing
av ferske matvarer.
Hvis skapet ikke er i bruk, mŒ du sette det pŒ
hurtiginnfrysing i minst tre timer f¿r du legger ferske
matvarer inn i skapet.
Hvis skapet er i bruk og allerede inneholder
dypfryste matvarer, b¿r du av hensyn til den
ytterligere kj¿leeffekten som kreves, sette det pŒ
hurtiginnfrysing i minst 24 timer f¿r du legger ferske
matvarer inn i skapet.
Legg matvarer for innfrysing i det ¿verste rommet i
frysedelen.
33
Installasjon
¥
Under normal bruk vil kondensatoren og
kompressoren pŒ baksiden av apparatet bli sv¾rt
varme. Av sikkerhetsgrunner mΠde
minimumsmŒlene for ventilasjon som er vist pŒ
den relevante figuren, overholdes.
Merk: VentilasjonsŒpningene mŒ ikke
tilstoppes.
¥
S¿rg for at apparatet ikke stŒr pŒ den elektriske
ledningen.
Viktig: dersom nettkabelen ¿delegges, mŒ den
skiftes ut med en spesialkabel eller et sett som
kan fŒes ved henvendelse til produsenten eller
kundeservice.
¥
Visse deler i dette apparatet blir sv¾rt varme. S¿rg
derfor alltid for at det er tilstrekkelig ventilasjon.
Hvis du unnlater Œ gj¿re dette, kan du risikere at
komponenter bryter sammen, og at matvarer gŒr til
spille. Se installasjonsveiledningen.
¥
Deler som blir varme, b¿r v¾re tildekket. Om
mulig b¿r baksiden av apparatet stŒ opp mot en
vegg.
¥
Hvis apparatet har v¾rt transportert liggende,
kan det forekomme at oljen i kompressoren l¿per
ut i kj¿lekretsl¿pet. Det er derfor best Œ vente
minst to timer f¿r apparatet tilkobles slik at oljen
kan renne tilbake i kompressoren.
Milj¿vern
KiinnitŠ suojakansi (B) sokkareikŠŠn ja
saranareikŠŠn.
Dette apparatet inneholder ikke gasser som kan
skade ozonlaget, verken i kj¿lesystemet eller i
isoleringsmaterialet. Apparatet mΠikke skrotes
sammen med husholdningsavfall eller
dagrenovasjon. UnngŒ Œ skade kj¿lesystemet,
spesielt pŒ baksiden n¾r varmeveksleren. Ta
eventuelt kontakt med kommunen for Œ fŒ
opplysninger om lokale mottaksstasjoner for
spesialavfall. Alle materialer pΠapparatet som er
merket med symbolet
kan resirkuleres.
B
D726
Erota kappaleet A, B, C, D kuvan osoittamalla
tavalla.
B
A
C
D
PR266
50mm
Aseta ohjain (A) kaapin oven ylŠ- ja alaosan
sisŠpuolelle kuvan osoittamalla tavalla ja merkitse
ulkoisten reikien paikat. Poraa reiŠt ja kiinnitŠ ohjain
mukana toimitettavilla ruuveilla.
INNHOLD
Advarsel og viktige opplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Betjening/ Innvendig rengj¿ring - Betjeningspanel - Innkopling - Temperaturregulering - . . . . . . . . . . .
Temperatur-alarmlampe - Hurtiginnfrysing - Nedfrysing av ferske matvarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Betjening/ Lagring av frosne matvarer - Opptining - Isbiter - Bruk av kjoleskapet - Kj¿ling av matvarer 34
Betjening/ Hyllene kan justeres i h¿yden - Plassering av hyllene og leskedrikkautomatene i d¿ren . . .35
RŒd / RŒd for kj¿ling - RŒd for frysing - RŒd / RŒd for oppbevaring av dypfryste matvarer . . . . . . . . . . .36
Vedlikehold / Innvendig belysning - Periodisk rengj¿ring - Avstenging - Avriming . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Driftsforstyrrelser / Garanti, Service og Reservedeler /Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Installering / Plassering - Elektisk tilkopling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Installering / Montasjeanvisning for innbygging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
A
20 m
m
PR166
Aseta kansi (C) ohjaimelle (A), kunnes se
naksahtaa.
A
C
PR33
32
29
Aukaise laitteen ja kaapin ovi noin 90¡. Aseta
kulmamitta (B) ohjaimelle (A). PidŠ laitteen ja kaapin
ovia yhdessŠ ja merkitse reiŠt kuvan osoittamalla
tavalla. Poista kulmamitat ja poraa Æ 2 mm reiŠt 8
mm oven ulkoreunalta. Aseta kulmamitta uudelleen
ohjaimen pŠŠlle ja kiinnitŠ mukana toimitettavilla
ruuveilla.
ADVARSEL OG VIKTIGE OPPLYSNINGER
8mm
Det er meget viktig at denne instruksjonsboken oppbevares sammen med apparatet til senere bruk.
Dersom apparatet selges eller overdras til andre, eller hvis du flytter og etterlater apparatet, mŒ du s¿rge
for at instruksjonsboken vedlegges apparatet slik at den nye eieren kan gj¿re seg kjent med hvordan det
virker og advarslene i instruksjonsboken.
A
Disse advarslene gis av hensyn til sikkerheten. Les dem n¿ye f¿r du installerer apparatet eller tar det i
bruk.
B
PR167
Om dette skapet med magnetlist pŒ d¿ren skal erstatte et gammelt skap med d¿rlŒs mŒ denne lŒsen
fullstendig ¿delegges f¿r skapet kastes. Dette for Œ hindre at det gamle skapet blir en d¿dsfelle for barn.
Generell sikkerhet
Voit tarvittaessa asettaa kaapin oven suoraan
kŠyttŠmŠllŠ uritettujen reikien vŠlystŠ.
¥
Tarkista toimenpiteen pŠŠtyttyŠ, ettŠ laitteen ovi
sulkeutuu moitteettomasti.
PR168
Aseta kansi (D) ohjaimelle (B), kunnes se
naksahtaa.
B
¥
Det er farlig Πforeta tekniske inngrep i apparatet.
¥
SlŒ av str¿mmen og trekk st¿pselet ut av stikkontakten f¿r rengj¿ring og vedlikehold av apparatet.
¥
Dette apparatet er tungt. Pass pŒ nŒr apparatet
skal flyttes.
¥
Ispinner kan gi frostskader hvis de spises direkte
fra fryseren.
¥
V¾r forsiktig nŒr du hŒndterer apparatet slik
at det ikke oppstŒr skader pŒ kj¿lesystemet
og dermed mulighet for v¾skelekkasje.
¥
Apparatet mŒ ikke plasseres n¾r radiatorer
eller gasskomfyrer.
¥
S¿rg for at apparatet ikke utsettes for direkte
sollys i lengre perioder.
¥
Det mŒ v¾re tilstrekkelig ventilasjon pŒ
baksiden av apparatet, og skader pŒ
kj¿lekretsl¿pet mŒ absolutt unngŒs.
¥
Det beste stedet Πplassere fryseren er i
kjelleren (gjelder ikke innbyggingsmodeller).
¥
Bruk ikke andre elektriske apparater (som
f.eks. iskremmaskiner) inne i kj¿le.
D
PR167/1
Pakastimessa on kaksi kulmarautaa (E). NiillŠ
pakastin kiinnitetŠŠn kalusteen reunaan.
Dette apparatet er kun beregnet til Πbli brukt av
voksne. La ikke barn leke med knappene eller
med apparatet.
bare utf¿res av autorisert personell.
¥
Bruk
¥
Kj¿leskap og frysere til bruk i vanlige husholdninger er bare beregnet til lagring av matvarer.
¥
De beste ytelsene oppnŒs med en omgivelsestemperatur mellom +18¡C og +43¡C (Klasse T);
+18¡C og +38¡C (Klasse ST); +16¡C og +32¡C
(Klasse N); +10¡C og +32¡C (Klasse SN);
klassen produktet h¿rer til er oppf¿rt pŒ
merkeskiltet (det er plassert i kj¿lerommet ved
siden av gr¿nnsakskuffen).
Advarsel: For andre omgivelsestemperaturer enn
de som er oppgitte i produktets tilh¿rende klimaklasse, mŒ f¿lgende anvisninger overholdes: nŒr
omgivelsestemperaturen synker under minimumsverdien kan ikke oppbevaringstemperaturen i
fryseren garanteres, og det anbefales at
matvarene konsumeres sΠraskt som mulig.
¥
Frosne matvarer som har tint, mΠikke fryses ned
igjen.
¥
Produsentens anbefalinger for lagring og nedfrysing b¿r overholdes n¿ye. Se opplysningene pŒ
emballasjen.
¥
Den indre kledningen i apparatet bestŒr av kanaler
som kj¿lemiddelet ledes igjennom. Hvis det
kommer hull pŒ disse, er apparatet ¿delagt for
alltid, og matvarene vil gΠtapt. BRUK DERFOR
IKKE SKARPE GJENSTANDER til Πskrape bort
rim eller is. Rimen fjernes best med den skrapen
som f¿lger med. Under ingen omstendigheter mŒ
rimlaget fjernes fra den indre kledningen med
makt. Isklumper mŒ fŒ lov til Œ smelte nŒr
apparatet avrimes. Se avrimingsveiledningen.
¥
Ikke legg kullsyreholdige eller musserende
drikkevarer i fryseren, da det frembringer et trykk
i flasken som gj¿r at den kan bli sprengt i stykker
og dermed skade apparatet.
¥
Bruk ikke andre mekaniske redskaper eller
kunstige midler for Πfremskynde
smelteprosessen enn de som anbefales av
produsenten.
Service / reparasjon
Tarkista oven avautumissuunnan vaihtamisen
jŠlkeen, ettŠ oven tiiviste myštŠilee kaapin reunaa.
Jos ulkoilman lŠmpštila on alhainen (esim. talvella)
tiiviste ei ehkŠ asetu tŠydellisesti kaapin reunaa ;
vasten. Odota, kunnes tiiviste asettuu luonnostaan
oikeaan muotoon tai nopeuta sen asettumista
kuumentamalla kyseistŠ kohtaa tavallisella
hiustenkuivaajalla.
30
E
E
¥
Alt elektrisk arbeid i forbindelse med installasjonen
av dette apparatet mŒ bare utf¿res av en autorisert elektroinstallat¿r eller annen kompetent person.
¥
La bare et autorisert servicesenter utf¿re service
pŒ apparatet og s¿rg for at det bare brukes
originale reservedeler eller deler som leveres av
servicesenteret.
¥
Du mŒ under ingen omstendigheter fors¿ke Œ
foreta reparasjoner pΠdette apparatet selv.
¥
Reparasjoner som er utf¿rt av ukyndige personer,
kan medf¿re skader eller alvorlige funksjonsfeil. Ta
kontakt med ditt lokale servicesenter.
¥
Dette apparatet inneholder hydrokarboner i
kj¿lesystemet; vedlikehold og pŒfylling mŒ derfor
D735
Bruk ikke metallredskaper nŒr du rengj¿r apparatet, da det kan medf¿re skader pŒ apparatet.
31
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising