Zanussi | ZI718/12K | User manual | ZANUSSI ZI718/12K User Manual

ZANUSSI ZI718/12K User Manual
KÜHLGEFRIERSCHRANK
REFRIGERATEURCONGELATEUR
TWEEDEURSKOELKAST
FRIDGE-FREEZER
ZI 718/12 K
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D’EMPLOI
GEBRUIKSAANWIJZING
INSTRUCTION BOOKLET
2222 032-41
WAARSCHUWINGEN EN BELANGRIJKE ADVIEZEN
NL
Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instraktieboekje bewaard blijft. Zou
het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in
het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over het
instruktieboekje en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken.
Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. U wordt geacht ze
gelezen te hebben, alvorens u het apparuat installeert en/of in gebruik neemt.
Algemene veiligheid
■
Dit apparaat is bedoeld en gemaakt yoor het
gebruik door volwassenen. Het is gevaarlijk
om kinderen het apparaat te laten bedienen
of als speelgoed te laten gebruiken.
■
Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook,
dit apparaat of de eigenschappen daarvan te
veranderen.
■
Neem vóór u aan ontdooien,
schoonmaakwerkzaamheden of het
verwisselen van het, eventueel aanwezige,
verlichtingslampje begint altijd de steker uit
het stopkontakt.
■
Dit apparaat is zwaar. Delen van randen aan
achter- en onderkant kunnen scherp zijn.
Wees voorzichtig bij het tillen.
■
Plaats NOOIT explosieve stoffen in het
apparaat, zoals gasvullingen, benzine, ether
aceton enzovoorts.
■
Het direkt vanuit een vriesvak, vriesgedeelte
of vriezer konsumeren van ijslollies en
dergelijke, kan verbranding van de mondhuid
tot gevolg hebben; wacht even.
AFDANKEN. Verwijder de deur(en) of het deksel
en knip het aansluitsnoer af, zodat, in afwachting
van wegbrengen of weghalen, spelende
kinderen er zich niet in op kunnen sluiten of aan
een elektrische schok bloot kunnen staan.
Heel goed oppassen, tijdens het verplaatsen,
dat de delen van het koelcircuit niet zodanig
worden beschadigd, dat de koelvloeistof naar
buiten zou kunnen lekken.
Plaats het apparaat niet in de nabijheid van
een centrale verwarming of een gasfornuis.
Laat het apparaut niet langdurig in direkt
zonlicht staan.
Alléén voor diepvrieskasten (uitgezonderd
ingebonwde): het apparaat kan zeer goed in
de kelder geplautst worden.
Plaats elektrische apparaten (bijv.
ijsmachines) nooit in de kast, tenzij dat door
de fabrikant goedgekeurd is.
Onderhoud / Reparatie
■
Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de
elektrische huisinstallatie of het aansluitsnoer,
ten behoeve van de installatie van dit
apparaat, mag uitsluitend door een daartoe
bevoogd persoon uitgevoerd worden. Het
betreffende stopkontakt dient, ook na
eventuele onder- of inbouw, gemakkelijk
bereikbaar te zijn. Werkzaamheden welke
door personen zonder de noodzakelijke
kennis uitgevoerd worden, kunnen schade of
letsel tot gevolg hebben.
■
Laat inspektie- en/of herstelwerkzaamheden
uitvoeren door de servicedienst van de
fabrikant of door een door de fabrikant
bevoegd verklaarde servicedienst en laat
geen andere dan originele DISTRIPARTS
onderdelen plaatsen.
■
Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in de
koudekringloop; het onderhoud en het
bijvullen dient daarom uitsluitend door door
het bedrijf aangewezen deskundig personeel
uitgevoerd te worden.
■
Tracht, in geval van storing of een defekt, dit
apparaat niet zelf te repareren. Reparaties
welke door niet-deskundige personen
uitgevoerd worden, kunnen tot schade of
letsel leiden. Raadpleeg ELGROEP SERVICE
of een door de fabrikant bevoegd verklaarde
servicedienst.
Zorg dat er voldoende lucht aan de
achterkant van het apparuat kan cirkuleren.
Vermijd schade aan de koelkringloop.
26
Gedrukt op kringloopapier
.
Gebruik
■
Huishoudelijke koel- en/of vriesapparaten zijn
uitsluitend bedoeld voor het bewaren en/of
invriezen van eet- of drinkbare produkten.
■
Volg de raadgevingen van de fabrikant op met
betrekking tot wear en hoe u spijzen en
dranken bewaart of invriest. Ontdooide
diepvriesprodukten mogen, om
gezondheidsredenen, niet wederom
ingevroren worden.
■
De vriezende binnenwanden of -vlakken in
het apparaat bevatten koelmiddel. Plaats
geen scherpe voorwerpen tegen zo’n wand of
vlak en schraap evenmin met metalen
voorwerpen rijp of ijs aft. Lekkage ken het
gevolg zijn, hetgeen een onherstelbare
schade aan het apparaat en bederf van de
levensmiddelen veroorzaakt.
■
Geen voorwerpen of metodes gebruiken om
het ontdooiproces te versnellen die niet door
de fabrikant zijn aangegeven.
■
Nooit metalen voorwerpen gebruiken om het
apparaat schoon te maken; dit zou het
apparaat kunnen beschadigen.
■
Plaats geen koolzunrhoudende of
mousserende dranken in het vriesvak, het
vriesgedeelte of de vriezer; de blikjes of
flesjes kunnen door bevriezing van de inhoud
exploderen.
■
Afhankelijk van de wijze van transport ken
olie vanuit de kompressor in het koelcircuit
gevloeid zijn. Wacht, na het plaatsen van het
apparaat, ten minste een half uur alvorens de
steker in het stopkontakt te steken. Na
achteroverliggend vervoer ten minste een
halve dag. Daarmee geeft u de olie de
gelegenheid in de kompressor terug te
vloeien. Apparaten welke van een absorptieunit voorzien zijn kunnen direkt in bedrijf
genomen worden. Kontroleer cirka 24 uur na
het in bedrijf stellen of het apparaat near
behoren werkt.
Milieubescherming
Belangrijk: Dit apparuat bevat, zowel in het
koelcircuit als in de isolatie, geen
ozononvriendelijke stoffen. Het apparaat
moet niet weggegooid worden samen met het
huisvuil of met gesloopte apparaten.
Vermijden dat het koelcircuit words
beschadigd, vooral aan de achterkant in de
zone van de warmtewisselaar. Inlichtingen
over ophaaldiensten kunnen worden
verschaft door de gemeentelijke autoriteiten.
De materialen in dit apparaut die voorzien
zijn van het symbool t zijn geschikt voor
recycling.
Installatie
■
Overtulg u er van dat het apparaat niet op het
aansluitsnoer staat.
■
Tijdens normaal gebruik worden de
kondensor en de kompressor die zich op de
achterkant van het apparaat bevinden, warm.
Om veiligheidsredenen moet de ventilatie
zodanig zijn als aangegeven in de speciale
Figuur.
Attentie: zorg ervoor dat de ventilatie
openingen tijdens gebruik niet worden
afgedekt.
■
Plaats het apparaat met z’n achterkant zo
dicht mogelijk bij een muur. Hiermee
voorkomt u verbrandingsletsel door aanraking
van hete tot zeer hete delen.
27
INHOUD
Installatie
28
NL
■
Het ontdooient van diepvriesprodukten
■
IJslaatjes
■
Koelen van levensmiddelen
■
Verplaatsbare platen
■
■
Het verplaatsen van deurvakken
Het ontdooient
Het ontdooient van het diepvriesvak
■
Plaats van opstelling
28
■
Reiniging van de binnenkant
28
Aanwijzingen voor de gelategreerde
inbouw
29
Elektrische aansluiting
31
■
Technische gegevens
31
Onderhoud
Het gebruik
32
■
Periodieke reiniging
■
Geprolongeerd stilstand
Vervangen van de lamp
■
■
■
Inbedrijfname en temperatuurinstelling
■
Het diepvriesvak
■
Het bewaren van diepgevroren
levensmiddelen
32
32
33
■
36
36
36
36
36
Storingen
Garantiebepalingen en Service 37
INSTALLATIE
Indien dit apparaat in de plaats van een oud
model met haak- of veersluiting opgesteld
wordt, den is het raadzaam de sluiting van
het oude apparaat, dat terzijde gezet wordt,
onbruikbaar te maken. Hiermee wordt
voorkomen dat spelende kinderen zich erin
opsluiten, hetgeen levensgevaarlijk is.
Plaats van opstelling
Plaats het apparaat uit de buurt van
warmtebronnen: centrale verwarming, kachels,
felle zonnestralen enz. De beste resultaten
worden bereikt met een ruimtetemperatuur
tussen +18°C en +43°C (T- Klasse); +18°C en
+38°C (ST-Klasse); +16°C en +32°C (NKlasse); +10°C en +32°C (SN-Klasse).
De klasse staat op het typeplaatje vermeld.
Zie voor inbouw de betreffende aanwijzingen.
Belangrijk
De steker mag alleen geplaatst worden in
een geuard stopkontakt.
De kast is daarom voorzien van een speciaal
drieaderig snoer, geschikt voor een geaard
stopkontakt.
Mocht het stopkontakt in uw woning niet geaard
zijn, dan dient een erkend installateur het
28
33
33
33
34
34
35
35
NL
apparaat volgens de geldende normen te
aarden.
Wij wijzen u er op dat schade of letsel,
veroorzaakt door het niet voldoen aan dit
veiligheidsvoorschrift, niet onder de
verantwoordelIjkheid van de fabrikant
valt.
Dit apparaat voldoet aan de EEG-richtlIjn
87/308 van 2.6.87 met betrekking tot de
radio- ontstoring.
Dit apparaat voldoet aan de volgende
EG-richtlijnen:
73/23 EG-richtlijn van 19/02/73
(Laagspanning) en opeenvolgende
wijzingen;
- 89/336 EG-richtlijn van 03/05/89
(Elektromagnetische compatibiliteit) en
opeenvolgende wijzingen.
Reiniging van de binnenkant
Voor u de kast in gebruik neemt, dient u de
binnenkant met lauw water en een neutraal
schoonmaakmiddel te reinigen om de
typische geur van een nieuw apparaat weg
te nemen. Droog vervolgens de wanden
goed af. Gebruik geen schurende
schoonmaakmiddelen, waarmee u de
afwerkingen van het apparaat zou kunnen
beschadigen.
Aanwijzingen voor de gelategreerde inbouw
Verander de draaizin van de deuren (Fig. 1)
P
P
A
P1
P1
D114
Opening naar rechts
Verwijder de schroeven (P) en (P1)
Opening naar links
Verwijder (P) aan beide kanten. Neem de deur
af. Demonteer de middenste scharnier (A) en
monteer op de andere kant. Monteer de deur en
(P) op de linkerkant. Demonteer (P1) op de
rechterkant.
Aanwijzingen voor de
gelategreerde inbouw
Fig. 2
50 mm
Hoogte
1780 mm
Diepte
550 mm
Breedte
560 mm
min.
200 cm
2
Nismaten
min.
cm 200
2
Als transportbeveiliging zijn asn beide
scharnierkanten scharnierpennen
asngebracht. Afhankelijk van de gewenste
deurdresirichting moet aan een kant, zowel
onder als boven, een scharnierpen verwijderd
worden.
Om veiligheidsredenen moet de ventilatie zodanig
zijn als aangegeven in Fig. .
Attentie: zorg ervoor dat de ventilatie
openingen tijdens gebruik niet worden
afgedekt.
Schulf het apparaat in de nis totdat de aanslaglijst
(A) met de voorkant van plafond van de kast
aanlijnt.
D567
A
Fig. 3
D023
29
Indien, na plaatsing volgens punt 2, een kier
aan de bovenkant ontstaat, schulf dan het
daarvoor bestemde afdekprofiel over de
aanslaglijst (A).
Fig. 4
A
D265
Open de deur en druk het apparaat tegen
de zijwand van de nis, aan de kant waar
niet de scharnieren zitten. Bevestig het
apparaat met de vier rneegeleverde schrm
even.
Fig. 5
Bevestig het ventilatierooster (C).
Breng, onder lichte druk, het dekseltje (D)
aan.
D
C
D723
Fig. 6
Breng, onder lichte druk, de voegafdichting
tussen apparaat en meubel aan.
D724
Breng de afdichtstopsels (B) in de gaten in de
dekljsten aan.
Fig. 7
B
D726
Zet de geleiders (A) op de binnendeur van het
meubel, bovenaan en beneden, (zie Fig.) en
teken de punten van de buitengaatjes.
Daarna schroef de geleiders vast op de
meubeldeur d.m.v. schroeven van 3,5x1 6 mm.
Fig. 8
A
20m
m
PR33
30
Open de deur van het apparaat en die van het
meubel zodat ze een hoek van ongeveer 90°
vormen.
Plaats de winkelhaken boven de geleiders.
Houd de deur van het apparaat en die van het
meubel samen en teken de punten van de gaatjes.
Fig. 9
8mm
PR34
Verwijder de winkelhaken en boor de gaatjes van
2 mm Ø. Plaats de winkelhaken weer boven de
geleiders en schroef ze vast d.m.v. de meegeleverde schroeven (3,5x16 mm). Indien een aanpassing van de meubel deur noodzakelijk is, gebruik
dan de slulfgaten. Nadat u die werkzaamheden
verricht hebt, is het noodzakelijk te controleren of
de deur van de koeler goed sluit.
Fig. 10
PR35
Fig. 11
Indien de kast lateraal bevestigd wordt aan het
meubel, schroef de schroeven van het profiel (D)
los en plaats dat volgens Figuur.
Plaats het dekseltje (E).
D
E
D734
Elektrische aansluiting
Overtuig u ervan dat de netspanning en de nettrekwentie, welke op het typeplaatje in de kast staan
aangegeven, overeenkomen met de netspanning en de nettrekwentie in uw woning. Een afwijking op
de netspanning tot plus of minus 6% is toegestaan.
Bij aansluiting op een andere spanning dient u een geschikte transformator te gebruiken.
TECHNISCHE GEGEVENS
NL
Het typeplaatje met de technische gegevens vindt u aan de linker binnenzijde van het apparaat.
31
HET GEBRUIK
Ingebruikname
Steek de steker in de wandkontaktdoos.
Open de deur en draai de thermostaatknop,
rechtsom uit de stand «O» (STOP-stand).
De koelkast is nu in werking.
Temperatuurinstelling
De temperatuur wordt automatisch geregeld en kan
verhoogd worden (minder koud) door de knop naar
een lager cijfer te draaien of verlaagd worden
(kouder) door de knop naar een hoger cijfer te
draaien. Bij het instellen van de juiste stand dient u
er rekening mee te houden dat de temperatuur in het
apparaat afhankeljk is van: s
de kamertemperatuur;
NL
Het diepvriesvak
Het
diepvriesvak is bedoeld voor het
lange tijd bewaren van diepgevroren produkten
en het zelf invriezen van kleine hoeveelheden
levensmiddelen.
Het diepvriesvak heeft drie belangrijke
kenmerken die u moet weten:
Er is geen aparte temperatuurregeling; de
temperatuur is automatisch -18°C of lager.
Het doet niet mee aan het automatische
ontdooiproces van de koeler.
Invriezen gaat automatisch; u hoeft daarvoor
niets te bedienen.
De thermostaatknop moet worden ingeschakelt
minstens 12 uren voor dat men voedsel in de
koelkast doet bevriezen.
de frekwentie waarmee de deuren geopend worden;
Het bewaren van diepgevroren levensmiddelen
de hoeveelheid levensmiddelen in de kast;
Als u grote hoeveelheden voedsel moet
de plaats van het apparaat.
invriezen, kunt u alle laden en manden uit het
Wij adviseren u de knop asnvankelijk op de mid- apparaat verwijderen en het voedsel direct op
de koelplaten leggen.Let erop dat u de
den-stand te draaien.
maximum belading
niet overschrijdt, deze
vindt u op de zijkant van het bovengedeelte
De werking van de kast kan geheel gestopt worden
door de knop in de stand «O>> te draaien.
(indien voorzien).
Overtuig u er tijdens het kopen van
diepgevroren produkten van dat deze in de
Attentie
winkel ook werkelijk diepgevroren bewaard
worden en vertrouw geen produkten waarvan de
Het kan voorkomen dat, indien de thermostaatverpakking bol staat of sterk beschadigd is.
knop in de koudste stand gedraaid is,
Breng de gekochte produkten zo snel mogelijk
bijvoorbeeld ten gevolge van zeer warme
naar uw diepvriesvak over.
omgevingstemperatuur of het snel willen koelen
Overschrijd de op de verpakking aangegeven
van grote hoeveelheden dranken, de kompressor
uiterste bewaardatum voor 3- of 4 sterren niet.
kontinu loopt, waardoor automatische
Indien op de binnenkant van de deur tekeningen
ontdooiing van de koelverdamper niet
van levensmiddelen zijn aangebracht, dan
plaatsvindt en zich daarop ijs afzet. Draai, in dat
stellen de cijfers die u daarbj aantreft het aantal
geval, de thermostaatknop naar een wat minder
maanden voor dat u globaal de betreffende
koude stand, zodat automatische ontdooing kan
soort kunt bewaren. Open de deur altijd zo
plaatsvinden; hierdoor spaart u tevens energie.
weinig en zo kort mogeljk.
Belangrijk
Plaats geen koolzuurhoudende dranken of
warm voedsel in het diepvriesvak.
Waterijs dat direkt uit het diepvriesvak
gekonsumeerd wordt kan verbranding van de
huid tot gevolg hebben.
Gedurende een korte stroomuitval, minder dan
8 uur, bestaat geen gevaar voor de inhoud van
het diepvriesvak, mits u gedurende die periode
de deur
32
Het invriezen van verse
levensmiddelen
eerste. Frituurprodukten kunnen direkt vanuit
het diepvriesvak in de frituurpan gedaan
In het
diepvriesvak kunt u zelf verse levens worden; de frituurtijd is dan wel langer dan in
middelen invriezen.
reeds ontdooide toestand.
Afhankelijk van het model 3 à 4 kg per etmaal. In
Brood kan in de oven ontdooid worden.
uw kast vindt u dit maximum op het typeplaatje,
De magnetronoven is uitstekend geschikt voor
links onderin de kast, aangegeven in ... kg/24h.
het ontdooien van allerlei diepvriesprodukten;
Plaats de in te vriezen levensmiddelen in het
raadpleeg de instrukties voor de betreffende
bovenste vak; daar is de temperatuur het laagst.
oven.
Twee zeer belangrijke regels zijn:
Plaats in te vriezen pakketten nooit zo dat ze in
IJslaatjes
aanraking komen met reeds ingevroren pakketten.
Indien u éen en ander boven elkear wilt plaatsen,
Uw apparaat is uitgerust met ijslaatjes, die u
dan de in te vriezen pakketten boven de reeds
driekwart met vers water vult en in uw vriesvak
ingevroren pakketten; dat geldt voor alle modellen plaatst.
diepvriesvakken.
Is uw leidingwater rijk aan minerale zouten
Teneinde de best mogelijke resultaten te verkrijgen (zoals kalk), gebruik dan nietbruisend
geven wij u hieronder enkele belangrijke tips:
bronwater.
Vries uitsluitend levensmiddelen van eerste
De ijslaatjes verwijdert men door op de
kwaliteit in. Zie toe dat de levensmiddelen vers zijn onderkant van het ijslaatje te duwen of het
en maak ze, waar nodig, van te voren goed
vakje een ogenblik onder stromend water te
schoon.
houden.
Verdeel de levensmiddelen van tevoren in
Het ijslaatje nooit wassen of spoelen met
handzame porties. Dat heeft twee voordelen: ze
kokend water.
vriezen sneller in en bij later gebruik hoeft u slechts
zoveel te ontdooien als op dat moment nodig is.
Onthoud dat reeds ontdooide levensmiddelen niet
Koelen van levensmiddelen
wederom ingevroren mogen worden.
Wel kunt u reeds ontdooide levensmiddelen eerst
Voor een optimaal gebruik van de koelruimte
koken of braden en vervolgens invriezen.
adviseren wij u de volgende eenvoudige regels
Mager vlees is ingevroren langer houdbaar dan vet
in acht te nemen:
vlees; ook zout verkort de houdbaarheid.
Plaats geen warme of dampende spjzen of
Verpak de levensmiddelen in aluminium- of
dranken in de koelruimte;
kunststof folie of speciale diepvriesdozen, zoals
dek vooral sterk geurend voedsel af of verpak
één en ander in de handel, speciaal voor het
het;
invriezen, verkrijgbaar is.
plaats de levensmiddelen zo, dat de lucht vrij
Te langzaam invriezen verkort de
eromheen kan cirkuleren.
houdbearheid; vries dus niet meer dan de
Enkele praktische tips:
maximaal toogestane hoeveelheid tegelijk in.
Vlees (alle soorten): wordt in plastic zakjes op
de glazen plaat boven de groentelade
Open, tijdens het invriezen, de deur zo weinig en
geplaatst.
zo kort mogelijk.
Vul af te sluiten dozen niet geheel tot de rand.
Schrijf de inhoud en de invriesdatum op de
speciale kaarten in het front van de korven of,
indien bij dit model niet aanwezig, op de
betreffende pakketten.
Op de binnendeur zijn eetwaren afgebeeld gevolgd
door een cjfer. Dit cijfer is de bewaartijd in
meanden.
Bewaar vlees niet langer dan één of twee
dagen.
Het ontdooien van
diepvriesprodukten
Boter en kaas: worden, om blootstelling aan de
lucht te voorkomen, in speciale koeldozen
beweard of in plastic- of alluminiumfolie vepakt .
Met uitzondering van konsumptie-ijs worden diepvriesprodukten voor verdere behandeling of het
nuttigen ontdooid.
Het ontdooien kan zowel in de koeler als op het
aanrecht gebeuren.
Het laatste geval gaat uiteraard sneller dan het
Gekookt voedsel, koude schotels enz.:
kunnen, goed afgedekt, op elk rooster geplaatst
worden.
Fruit en groente: worden schoongemaakt in de
groentelade(n) gelegd.
Flessen melk: worden, goed gesloten, in het
flessenrek geplaatst.
Bewear niet-luchtdicht verpakte bananen,
aardappelen, uien of knoflook niet in de
koelkast.
33
Verplaatsbare platen
Fig. 12
De koelkastwanden zijn van richels voorzien,
zodat u de platen naar wens op verschillende
hoogten kunt plaatsen.
U krijgt meer ruimte in de koeler, wanneer u het
voorste deel van de rekjes omklapt.
D338
Het verplaatsen van deurvakken
Fig. 13
De ruimte tussen deurvakken kan naar
behoefte aangepast worden.
Ga daartoe als volgt te werk:
Trek het vak geleidelijk naar de door de pijlen
aangegeven richting totdat het loskomt. Daarna
verplaats het vak naar de gewenste hoogte.
D009
Fig. 14
D007
34
Het ontdooien
Het ontdooien van de koelkast heeft automatisch
plaats elke keer dat de kompressor stopt. Het
dooiwater wordt via een afvoerkanaaltje
opgevangen in een bakje dat zich aan de
achterkant van het apparaat boven de
kompressor bevindt. Hier verdampt het water.
het vriesvak schoon en zeem ze goed droog.
Steek de steker in de wandkontaktdoos of draai
de thermostaatknop weer op de gewenste
stand.
Na ca. een half uur is het vriesvak weer koud
genoeg en kunnen de diepvriesprodukten erin
worden teruggeplaatst.
De houdbaarheid van de tijdelijk verwijderde
levensmiddelen kan verkort zijn; wij adviseren u
ze als eerste te konsumeren.
Belangrijk
Fig. 15
In het midden van de goot bevindt zich een geatje
dat regelmatig op verstopping gekontroleerd moet
worden, teneinde te voorkomen dat de goot
overloopt. Zo nodig, doorprikken met het staafje
wat zich reeds in het gaatje bevindt (Fig. ).
Het ontdooien van het diepvriesvak
Na verloop van tijd ontstaat aan de binnenwanden
een rijplaag.
Indien de rijplaeg dikker dan cirka 4 mm
geworden is moet de rijp verwjderd worden.
Gebruik voor het verwijderen de meegeleverde
KUNSTSTOF SCHRAPER.
Geen voorwerpen of metodes gebruiken om het
ontdooiproces te versnellen die niet door de
fabrikant zijn aangegeven.
Het is niet nodig voor het verwijderen van rijp de
koelkast uit te schakelen.
Indien echter de rijplaag zeer dik geworden is of
zich op den duur ijs in plaats van rijp gevormd
heeft, dan moet de diepvriesvak geheel ontdooid
worden.
De beste gelegenheid hiertoe is het moment dat
zich weinig of geen levensmiddelen meer in de
vriesvak bevinden.
Ga dan alsvolgt tewerk:
Neem de steker uit de wandkontaktdoos of draai
de thermostaatknop in de «O » stand.
Verwijder nog resterende pakketten uit het
vriesvak, verpak ze in oude kranten en leg ze
zolang op een koele plaats: eventueel in een
kartonnen doos met een wollen deken er omheen.
Steek de kunststof schraper in de opening onder
het diepvriesvak (Fig. ) en plaats daar een
schaaltje onder.
Bewaar de schraper na het ontdooien om hem
later te gebruiken; laat de deur open staan.
Bedenk dat, in verband met uw vloerbedekking,
mogelijk wat dooiwater van de deur kan lopen.
Maak, na het ontdooien, de binnenwanden van
D037
Fig. 16
D068
35
ONDERHOUD
Neem vóór het schoonmaken altijd eerst de
steker ult de wandkontaktdoos.
Pas op
Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in de
koudekringloop; het onderhoud en het bijvullen
dient daarom uitsluitend door door het bedrijf
aangewezen deskundig personeel uitgevoerd te
worden.
goed schoon; laat de deuren open staan,
teneinde het ontstaan van onaangename geur
te voorkomen.
Vervangen van de lamp
Het lampje van de koelkast is op volgende wijze
bereikbaar:
■ schroef het afschermkapje los;
■
Periodieke reiniging
Nooit metalen voorwerpen gebruiken om het
apparaat schoon te maken; dit zou het apparaat
kunnen beschadigen.
Maak, afhankelijk van de omgeving, één tot
twee keer per jaar de kondensor en de motor
(beide aan de achterkant van de kast) stofvrij
met een borstel of stofzuiger met borstel. Stof
belemmert de warmteafgifte en verhoogt
zodoende het energieverbruik. Naar behoefte
kunt u de buitenkant van de kast lappen met
lauwwarm water en een neutraal
huishoudschoonmaakmiddel, daarna afnemen
met schoon water. Het verdient aanbeveling de
buitenkant af en toe in de witte (-auto) was te
zetten.
NL
verwijder het losse deel door er lichte druk
op uit te oefenen (zie figuur).
Indien met open deur het lampje niet brandt,
kijk dan eerst of het soms los in de fitting zit. Als
het lampje dan nog niet brandt, vervang het
dan door een lampje met hetzelfde vermogen.
Het maximale vermogen is op het
afschermkapje aangegeven.
Fig. 17
Geprolongeerd stilstand
wij adviseren u vóór de periode dat de koelkast
niet gebruikt wordt de volgende handelingen uit
te voeren:
neem de steker uit de wandkontaktdoos;
verwijder alle spijzen en dranken uit de kast;
laat de kast geheel ontdooien en maak de
binnenwanden, rekken, korven en dergelijke
D411
STORINGEN
Indien de vriezer niet funktioneert of ook de
lampies niet branden, kontroleer dan:
of per vergissing de thermostaatknop in de Ostand gedraaid is;
of de steker goed in de wandkontaktdoos
gestoken is;
of de huiszekering voor de betreffende groep
heel is;
of de wandkontaktdoos funitioneert; probeer dat
uit
door er even een ander elektrisch apparaat op
36
NL
aan te sluiten.
Indien, onder normale
gebruiksomstandigheden, het kontrôlelampje
«te warm» gaat branden en niet meer uit gaat,
schakel dan naar de invries- stand, laat de deur
gesloten en waarschuw direkt de servicedienst.
Geef bij een storingsmelding aan de
servicedienst het volledige typenummer op.
U vindt het typeplaatje links-onderin de kast.
GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE VOOR DE BENELUX
(B-NL en L)
Bij aanspreak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende
asakoopnota of kwitantie te worden getoond of meegezonden.
Algemene garantiebepalingen
1 De fabrikant verleent één jaar garantie op het op de bijbehorende koopnota vermelde
apparaet, gerekend vanaf de koopdatum. Indien zich binnen deze periode een storing
voordoet, welke het gevolg is van een materiaal- en/of konstruktiefout, heeft de koper het recht
op kosteloos herstel.
1a Voor stofzulgers, bedoeld voor huishoudelijk gebruik, geldt een algemene garantieperiode
van twee jaar. Accessoires zjn aan direkte slijtage onderhevig; deze verbruiksartikelen zjn
derhalve van garantie uitgesloten.
2 De fabrikant verleent één jaar garantie op door haar servicedienst uitgevoerde
herstelwerkzaamheden en het daarbij nieuw aangebrachte materiaal, gerekend vanaf de
hersteldatum. Indien zich binnen deze periode een storing voordoet, welke het direkte gevolg is
van de uitgevoerde herstelwerkzaamheden of het daarbi; nieuw aangebrachte materiaal, heeft
de koper het recht op kosteloos herstel.
Door de uitvoering van herstelwerkzaamheden wordt de algemene garantieperiode, welke het
gehele apparaat omvat, niet verlengd.
3 Servicebezoeken aan huis worden alleen gebracht voor grote, moeilük transporteerbare
apparaten, per definitie: wasautomaten, droogtrommelautomaten, atwasautomaten, koelkasten,
diepvrieskasten/-kisten, ovens, fornuizen en inbouwapparaten.
3a De regeling als bedoeld onder punt 3 geldt ook voor caravankoelkasten, mits de plaats waar
zich het apparaat bevindt binnen de landsgrenzen ligt en over normale, voor het autoverkeer
opengestelde wegen bereikbaar is. Voorts dient ten tijde van het bezoek het apparaat en de
eigenaar, of diens gemachtigde plaatsvervanger, op de afgesproken bezoekplaats aanwezig te
zjn.
4 Indien, naar het oordeel van de fabrikant, het apparaat zoals bedoeld onder punt 3 naar haar
servicewerkplaats getransporteerd moet worden, dan geschiedt dit transport op de door de
fabrikant vastgestelde wijze en voor rekening en risiko van de fabrikant.
5 Alle niet onder punt 3 en 3a genoemde apparaten, alsmede apparaten welke wel de
betreffende funktionele eigenschappen hebben maar daarnaast juist bedoeld zijn voor
gemakkelijk transport, dienen franko aan het adres van de servicedienst verzonden of
aangeboden te worden. Binnen de algemene garantieperiode vindt terugzending voor rekening
van de fabrikant plaats.
6 Indien een onder garantie en binnen de algemene garantieperiode vallend defekt aan een
apparaat niet hersteld kan worden, vindt kosteloze vervanging van het apparaat plaats.
Garantie uitbreidingen
7 Voor koel/vries-motorkompressoren (exclusief startrelais en motorbeveiliging) geldt een
aflopende garantieperiode, in geljke percentages van twintig procent perjaar, van vüfjaar na
koopdatum van het op de bjbehorende koopnota vermelde apparaat, met inachtname van
volledig kosteloos herstel binnen de algemene garantieperiode. Na de algemene
garantieperiode worden bezoek-, arbeidsloon- en bjkomende materiaalkosten in rekening
gebracht.
37
Garantie uitsluitingen
8 Het kosteloos uitvoeren van herstel- en/of vervangingswerkzaamheden, zoals bedoeld in de
betreffende hieraan voorafgaande punten, is niet van toepassing indien:
- de aankoopnota of kwitantie, wearuit tenminste de aankoopdatum en de identificatie van
het apparaat bljkt, niet getoond kan worden of meegezonden werd;
- het apparaat voor andere, of óók voor andere dan de huishoudel jke doeleinden,
waarvoor het apparaat bestemd is, gebruikt wordt;
- het apparaat niet volgens de aanwijzingen in het installatievoorschrift of de
gebruiksaanwjzing gelnstalleerd, bediend, behandeld of gebruikt wordt;
- het apparaat op ondeskundige wijze door daartoe niet bevoegde personen hersteld of
gewijzigd werd.
8a Indien het apparaat zodanig ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst is dat de
benodigde tjd voor het uit- en inbouwen samen meer dan dertig minuten bedraagt, dan
worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de eigenaar in rekening gebracht.
8b Schade welke ontstaat door het, met toestemming van de eigenaar, op abnormale wijze
uit- of inbouwen van een apparaat, kan niet op de fabrikant of haar servicedienst verhaald
worden.
8c Beschadigingen, zoals krassen en deuken of zoals breuk van uit- of atneembare delen,
welke niet ten tjde van de aflevering ter kennis van de fabrikant gebracht worden, vallen niet
onder garantie.
Belangrijk advies
De konstruktie van dit apparaat is zodanig, dat de veiligheid daarvan gewaarborgd is.
Ondeskundige reparaties kunnen echter de veiligheid in gevaar brengen. Terwille van een
blijvende veiligheid, en ook om mogeljke schade te voorkomen, is het raadzaam dat reparaties
uitsluitend verricht worden door personen die daarvoor de vereiste vakbekweamheid bezitten.
Wij adviseren u herstel- en/of kontrolewerkzaamheden door uw vakhandelaar of door
ELGROEP SERVICE te laten uitvoeren en uitsluitend originele DISTRIPARTS onderdelen te
laten plaatsen.
Nederland
ELGROEP
SERVICE
Vennootsweg 1
Postbus 120
2400 AC Alphen aan den Rijn
Storingsmeldingen:
Tel.: 0172-468300
Fax: 0172-468366
Onderdelenverkoop:
Tel.: 0172-468400
Fax: 0172-468376
38
DISTRI
PARTS
België
ELGROEP
SERVICE
Luxembourg/
Luxemburg
ELGROEP
SERVICE
Bergensesteenweg 719
1520 Halle (Lembeek)
3, Route d’Arlon
L-8009 Strassen
Thuisherstellingen:
Dépannages a domicile:
Kundendienst:
Tel.: 02-3630444
Fax: 02-3630400
Wisselstukken:
Tel.: 02-3630555
Fax: 02-3630500
Telex: 22915 eluxbe
Tel.: 45 33 50
Fax: 45 84 34
Pieces détachées:
Ersatzteile:
Tel.: 45 33 50
Fax: 45 84 34
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising