Aeg-Electrolux | SC71840-4I | User manual | Aeg-Electrolux SC71840-4I User Manual

Aeg-Electrolux SC71840-4I User Manual
SANTO C 7 18 40-4 i
Integrovateln· chladniËka kombinovan·
s mrazniËkou
AUS ERFAHRUNG GUT
N·vod k pouûitÌ a vestavbÏ
V·ûen· z·kaznice, v·ûen˝ z·kaznÌku,
p¯edtÌm, neû uvedete svoji novou chladniËku do provozu, proËtÏte si laskavÏ
pozornÏ tento n·vod k pouûitÌ. N·vod obsahuje d˘leûitÈ informace pro
bezpeËnou obsluhu, pro instalaci a pro oöet¯ov·nÌ spot¯ebiËe.
N·vod si uschovejte i pro pozdÏjöÌ nahlÈdnutÌ, a p¯edejte jej p¯ÌpadnÈmu
dalöÌmu majiteli spot¯ebiËe.
UpozornÏnÌ: tento n·vod k pouûitÌ je urËen pro vÏtöÌ poËet technicky
porovnateln˝ch model˘ s rozliËn˝m vybavenÌm. Sledujte proto laskavÏ pouze
ty instrukce, kterÈ se t˝kajÌ vaöeho spot¯ebiËe.
PomocÌ tohoto v˝straûnÈho troj˙helnÌku a / nebo upozorÚujÌcÌch slov
(Varov·nÌ!, UpozornÏnÌ!, Pozor!) jsou zd˘raznÏny pokyny, jeû jsou d˘leûitÈ
pro vaöi bezpeËnost nebo pro spr·vnÈ fungov·nÌ spot¯ebiËe. Tyto pokyny
bezpodmÌneËnÏ dodrûujte.
Za tÌmto symbolem zÌsk·te doplÚujÌcÌ informace o obsluze a o praktickÈm
vyuûitÌ spot¯ebiËe.
KvÏtinou jsou oznaËeny rady a pokyny, t˝kajÌcÌ se hospod·rnÈho a
ekologickÈho pouûÌv·nÌ spot¯ebiËe.
Pro p¯ÌpadnÏ vzniklou poruchu spot¯ebiËe obsahuje n·vod k pouûitÌ pokyny,
s jejichû pouûitÌm m˘ûete poruchu p¯ÌpadnÏ sami odstranit, viz odstavec
"Co dÏlat, kdyû Ö". Pokud s tÏmito pokyny nevystaËÌte, obraùte se n·ö servis,
kter˝ je v·m kdykoliv k dispozici.
02 / 6112 6112
V p¯ÌpadÏ technick˝ch problÈm˘ v·m bude i n·ö znaËkov˝ servis kdykoliv k
dispozici, volejte 02 / 6112 6112. Adresy:
ServisnÌ st¯edisko AEG
Hanusova ulice 140 21 Praha 4
Tel.: 02 / 6112 6112
V servisu dostanete odpovÏÔ na kaûdou ot·zku, t˝kajÌcÌ se vybavenÌ a pouûitÌ
spot¯ebiËe a pracovnÌci servisu r·di vyslechnou takÈ vaöe p¯·nÌ, podnÏty i
kritiku. NaöÌm cÌlem je d·le vylepöovat naöe v˝robky a sluûby k uûitku naöich
z·kaznÌk˘.
DalöÌ informace najdete v kapitole "Servis".
2
27
Obsah
BezpeËnostnÌ pokyny ........................................................................................................ 4
Likvidace ................................................................................................................................ 6
Informace o obalovÈm materi·lu chladniËky ............................................................. 6
Likvidace vyslouûil˝ch star˝ch spot¯ebiˢ.................................................................... 6
OdstranÏnÌ ochrann˝ch prvk˘ pro p¯epravu .......................................................... 6
Instalace ................................................................................................................................. 7
UmÌstÏnÌ chladniËky ............................................................................................................ 7
Vaöe chladniËka pot¯ebuje vzduch ................................................................................. 8
Z·mÏna zavÏöenÌ dve¯Ì ....................................................................................................... 8
RozmÏry v˝klenku ................................................................................................................ 9
Pokyny k integrovanÈ vestavbÏ ....................................................................................... 9
P¯ipojenÌ do elektrickÈ sÌtÏ ......................................................................................... 13
P¯ed uvedenÌm chladniËky do provozu ................................................................... 11
UvedenÌ do provozu a regulace teploty ................................................................. 13
Vnit¯nÌ vybavenÌ............................................................................................................... 14
Ukl·dacÌ plochy ................................................................................................................. 14
VariabilnÌ vnit¯nÌ Ë·st dve¯Ì ........................................................................................... 14
VariabilnÌ ukl·dacÌ box .................................................................................................... 15
Spr·vnÈ ukl·d·nÌ potravin .......................................................................................... 15
Zmrazov·nÌ potravin a skladov·nÌ zmraûen˝ch potravin ............................... 16
ChladicÌ akumul·tor ...................................................................................................... 17
Symboly skladovan˝ch potravin / kalend·¯ zmrazen˝ch potravin ............. 17
P¯Ìprava ledov˝ch kostek ............................................................................................. 18
Odmrazov·nÌ ..................................................................................................................... 18
VypnutÌ spot¯ebiËe ......................................................................................................... 19
»iötÏnÌ a oöet¯ov·nÌ ....................................................................................................... 20
Rady k ˙spo¯e energie ...................................................................................................21
Co dÏlat, kdyû Ö ...............................................................................................................21
OdstraÚov·nÌ poruch ........................................................................................................21
V˝mÏna û·rovky ............................................................................................................... 23
Servis .................................................................................................................................... 24
P¯edpisy, normy, smÏrnice ........................................................................................... 24
Z·ruka, servis a n·hradnÌ dÌly ................................................................................... 25
26
3
BezpeËnostnÌ pokyny
BezpeËnost naöich chladniËek odpovÌd· uzn·van˝m technick˝m pravidl˘m
a z·konu o bezpeËnosti elektrick˝ch spot¯ebiˢ. P¯esto povaûujeme za svoji
povinnost sezn·mit v·s s n·sledujÌcÌmi bezpeËnostnÌmi pokyny:
P¯eËtÏte si tento n·vod k obsluze a dodrûujte
v nÏm uvedenÈ rady a pokyny. V mnoha p¯Ìpadech
si budete moci vyjasnit jakÈkoli pochybnosti sami
a tudÌû vyhnout se zbyteËn˝m vol·nÌm do servisu.
P¯edchozÌ Ë·sti nazvanÈ "Co dÏlat, kdyû ..." a
"Servis" obsahujÌ doporuËenÌ, co by se mÏlo
zkontrolovat d¯Ìve, neû zavol·te servisnÌho
technika.
Jestliûe po tÏchto kontrol·ch z·vada st·le existuje,
zavolejte vaöe nejbliûöÌ autorizovanÈ servisnÌ
st¯edisko AEG.
UjistÏte se, ûe m˘ûete sdÏlit model a seriovÈ ËÌslo
spot¯ebiËe. Tyto informace naleznete na datovÈm
ötÌtku p¯Ìstroje.
Origin·lnÌ n·hradnÌ dÌly lze koupit od
autorizovan˝ch st¯edisek servisu AEG.
V˝jimky - tato z·ruka se nevztahuje na:
P¯ed prvnÌm uvedenÌm chladniËky do provozu
PodmÌnky z·ruky
Model .............................................................................
ï P¯esvÏdËte se, zda nebyla chladniËka bÏhem p¯epravy poökozena.
Poökozen˝ spot¯ebiË v û·dnÈm p¯ÌpadÏ nep¯ipojujte do elektrickÈ sÌtÏ!
Pokud doölo k poökozenÌ chladniËky, obraùte se na svÈho dodavatele.
My, v˝robce, zaruËujeme, ûe jestliûe bÏhem
12 mÏsÌc˘ od data zakoupenÌ tohoto spot¯ebiËe
AEG se tento spot¯ebiË nebo jak·koli jeho Ë·st
uk·ûou jako vadnÈ pouze z d˘vodu vadnÈho
zpracov·nÌ nebo vadnÈho materi·lu, provedeme
podle naöeho uv·ûenÌ buÔ opravu nebo v˝mÏnu
tÈhoû bez placenÌ za pr·ci, materi·l nebo p¯epravu
za p¯edpokladu, ûe:
- spot¯ebiË byl spr·vnÏ instalov·n a pouûÌv·n
pouze na napÏtÌ uvedenÈ na ötÌtku
jmenovit˝ch hodnot
- spot¯ebiË byl pouûÌv·n pouze pro norm·lnÌ
dom·cÌ ˙Ëely a v souladu s pokyny v˝robce
pro provoz a ˙drûbu
- na spot¯ebiËi neprov·dÏla servis, ˙drûbu ani
opravu jin· neû n·mi autorizovan· osoba,
kter· spot¯ebiË nerozebÌrala ani s nÌm jinak
nemanipulovala
- vöechny servisnÌ pr·ce podle tÈto z·ruky
musÌ prov·dÏt servis AEG nebo jÌm
autorizovanÈ st¯edisko
- kaûd˝ vymÏnÏn˝ spot¯ebiË nebo vymÏnÏn·
vadn· souË·st se stanou naöÌm vlastnictvÌm
- tato z·ruka platÌ vedle vaöich z·konn˝ch
nebo jinak pr·vnÏ podloûen˝ch pr·v
»Ìslo v˝robku (E/PNC No.) .......................................
Spr·vnÈ pouûitÌ chladniËky
ï ChladniËka je urËena pro pouûitÌ v dom·cnosti. Je vhodn· pro chlazenÌ,
zmrazov·nÌ a skladov·nÌ mraûen˝ch potravin a k p¯ÌpravÏ ledu. Pokud je
spot¯ebiË pouûÌv·n k jin˝m ˙Ëel˘m nebo je nespr·vnÏ obsluhov·n, nem˘ûe
v˝robce p¯evzÌt z·ruku za jeho p¯ÌpadnÈ poökozenÌ.
ï Z bezpeËnostnÌch d˘vod˘ nejsou u chladniËky povoleny jakÈkoliv ˙pravy
nebo zmÏny.
ï Pokud byste pouûÌvali chladniËku pro ûivnostenskÈ podnik·nÌ nebo pro
jinÈ ˙Ëely, neû je chlazenÌ, zmrazov·nÌ a skladov·nÌ mraûen˝ch potravin,
dodrûujte vûdy p¯Ìsluön· z·konn· ustanovenÌ, platn· pro vaöi Ëinnost.
Chladivo
ChladicÌ okruh spot¯ebiËe je naplnÏn chladivem isobutan (R600a), coû je
p¯ÌrodnÌ plyn s vysokou ekologickou nez·vadnostÌ, je vöak ho¯lav˝.
ï P¯i dopravÏ a instalov·nÌ chladniËky dbejte na to, aby nebyly poökozeny
jakÈkoliv Ë·sti chladicÌho okruhu.
ï V p¯ÌpadÏ, ûe by se chladicÌ okruh poökodil:
- bezpodmÌneËnÏ se vyvarovat otev¯enÈmu ohni a zdroj˘m zap·lenÌ;
- mÌstnost, ve kterÈ je chladniËka instalov·na, dob¯e provÏtrat.
ZabezpeËenÌ p¯ed dÏtmi
ï NÏkterÈ Ë·sti obalu (nap¯. fÛlie, polystyren) mohou b˝t pro dÏti
nebezpeËnÈ. DÏti by se mohly udusit! Proto tyto Ë·sti obalu odstraÚte z
dosahu dÏtÌ!
ï VyslouûilÈ starÈ chladniËky p¯ed jejich likvidacÌ uËiÚte nepouûiteln˝mi.
Vyt·hnÏte sÌùovou z·strËku ze z·suvky, od¯ÌznÏte p¯ÌvodnÌ kabel, odstraÚte
nebo zniËte p¯ÌpadnÏ existujÌcÌ z·padkovÈ, z·strËkovÈ nebo jinÈ z·mky.
JedinÏ tak se nemohou hrajÌcÌ si dÏti v chladniËce zav¯Ìt (hrozilo by jim
nebezpeËÌ zaduöenÌ!) nebo se dostat do jin˝ch ûivotu nebezpeËn˝ch situacÌ.
4
Z·ruka, servis a n·hradnÌ dÌly
-
-
-
poökozenÌ nebo poûadavky vzniklÈ v d˘sledku
p¯epravy, nespr·vnÈho pouûitÌ nebo
nedbalosti, v˝mÏny û·rovek a snÌmateln˝ch
Ë·stÌ ze skla nebo plastick˝ch hmot
n·klady spojenÈ s poûadavky na odstranÏnÌ
z·vad spot¯ebiËe, kter˝ je nespr·vnÏ
instalov·n
spot¯ebiËe, kterÈ jsou pouûÌv·ny v komerËnÌm
prost¯edÌ vËetnÏ pronajÌman˝ch
zemÏ EvropskÈho spoleËenstvÌ. Lze pouûÌt
standardnÌ z·ruku, ale zajiötÏnÌ, ûe spot¯ebiË
splÚuje normy platnÈ v p¯ÌsluönÈ zemi, kam
byl spot¯ebiË dopraven, je na zodpovÏdnosti
a na n·klady vlastnÌka. M˘ûe b˝t vyûadov·n
doklad o koupi.
SeriovÈ ËÌslo (F/Serial. No.) ......................................
eventuelnÏ KD ... ... ... / ...
V p¯ÌpadÏ technick˝ch problÈm˘ v·m bude i n·ö
znaËkov˝ servis kdykoliv k dispozici, volejte
02/6112 6112. Adresy:
ServisnÌ st¯edisko AEG
Hanusova ulice
140 21 Praha 4
Tel.: 02/6112 6112
BezpeËnost
P¯eËtÏte si tento n·vod a varovn· upozornÏnÌ
na zaË·tku tohoto n·vodu. V˝robce
nezodpovÌd· za vady zp˘sobenÈ nespr·vnÏ
pouûÌvan˝m v˝robkem nebo v˝robkem
pouûÌvan˝m pro jinÈ ˙Ëely neû jsou ˙Ëely
specifikovanÈ v tomto n·vodu.
25
Servis
V kapitole "Co dÏlat, kdyûÖ" jsou uvedeny nejd˘leûitÏjöÌ p¯ÌËiny poruch, kterÈ
m˘ûete sami odstranit.
Pokud povol·te servisnÌho technika p¯esto, ûe bylo moûno poruchu odstranit
s pomocÌ nÏkterÈho pokynu, uvedenÈho v tomto n·vodu nebo z·vada vznikla
vlivem öpatnÈ obsluhy, pak je nutno tuto n·vötÏvu uhradit i tehdy, dojde-li
k nÌ v z·ruËnÌ dobÏ.
Nenajdete-li k odstranÏnÌ poruchy v tomto n·vodu k pouûitÌ û·dn˝ pokyn,
m·te dvÏ moûnosti:
ï M·te dotazy k obsluze a pouûitÌ vaöÌ chladniËky?
Potom se obraùte na informaËnÌ telefon naöeho servisu ËÌslo 02/6112 6112,
kde v·m odbornÌ pracovnÌci poradÌ, jak se spot¯ebiËem zach·zet a jak
spr·vnÏ vyuûÌt vöech jeho funkcÌ.
ï Projevuje se u vaöeho spot¯ebiËe technick· porucha?
Potom se obraùte na naöi servisnÌ sluûbu. Na pro v·s bezplatnÈm ËÌsle telefonu
0800 - 160016 zÌsk·te vöechny pot¯ebnÈ informace.
Pro rozhovor si p¯ipravte ËÌslo v˝robku PNC a v˝robnÌ ËÌslo S-No, obÏ tato
ËÌsla najdete na typovÈm ötÌtku chladniËky.
DoporuËujeme, abyste si ËÌsla zapsali na toto mÌsto, budete je tak mÌt vûdy
p¯i ruce:
ï oznaËenÌ modelu
ï ËÌslo v˝robku (PNC)
ï v˝robnÌ ËÌslo (S-No.)
P¯edpisy, normy, smÏrnice
ChladniËka je urËena pro dom·cnost, a byla vyrobena p¯i dodrûenÌ norem,
platn˝ch pro tyto spot¯ebiËe.
P¯i v˝robÏ byla dodrûena zvl·ötÏ nezbytn· opat¯enÌ, obsaûen· v z·konÏ pro
bezpeËnost elektrick˝ch spot¯ebiˢ (GSG), v p¯edpisu pro bezpeËnost
chladicÌch za¯ÌzenÌ (VBG 20) a v p¯edpisech Svazu nÏmeck˝ch elektrotechnik˘
(VDE).
Byla p¯ezkouöena tÏsnost chladicÌho okruhu.
Tento spot¯ebiË odpovÌd· n·sledujÌcÌm smÏrnicÌm EvropskÈho spoleËenstvÌ:
- 73/23/EWG z 19.2.1973 - NÌzkonapÏùov· smÏrnice
- 89/336_EWG z 3.5.1989 (vËetnÏ zmÏnovÈ smÏrnice 92/31/EWG) - smÏrnice
EMV a »SN
24
ï DÏti Ëasto nejsou samy schopny rozeznat nebezpeËÌ, jeû jim hrozÌ p¯i
manipulaci s dom·cÌmi spot¯ebiËi. Postarejte se proto o nezbytn˝ dohled
a nedovolte dÏtem, aby si s chladniËkou hr·ly!
P¯i bÏûnÈm kaûdodennÌm pouûitÌ
ï N·doby s ho¯lav˝mi plyny nebo kapalinami mohou ztratit p˘sobenÌm
chladu svoji tÏsnost. V tom p¯ÌpadÏ hrozÌ nebezpeËÌ v˝buchu!
Neukl·dejte do chladniËky n·doby s ho¯lav˝mi l·tkami, jako nap¯.
sprejovÈ n·dobky, doplÚovacÌ z·sobnÌky s plynem pro zapalovaËe atd.
ï Do mrazicÌho prostoru se nesmÏjÌ ukl·dat l·hve a plechovky. Kdyû jejich
obsah zmrzne, mohou prasknout - obsahujÌ-li oxid uhliËit˝, pak mohou
dokonce explodovat! Do mrazicÌho prostoru nikdy neukl·dejte limon·dy,
öù·vy, pivo, vÌno, sekt atd.. V˝jimku p¯edstavujÌ lihoviny s vysok˝m
obsahem alkoholu, kterÈ je moûno v mrazicÌm prostoru skladovat.
ï Zmrzlinu a ledovÈ kostky nejezte ihned po vyjmutÌ z mrazicÌho prostoru.
Velmi studen· zmrzlina v·m m˘ûe p¯imrznout ke rt˘m nebo k jazyku,
a zp˘sobit v·m zranÏnÌ.
ï Nedot˝kejte se mraûen˝ch potravin mokr˝ma rukama. Mohly by v·m k
nim p¯imrznout prsty.
ï V chladniËce nepouûÌvejte û·dnÈ elektrickÈ spot¯ebiËe (nap¯. elektrickÈ
strojky na v˝robu zmrzliny, ölehaËe atd.).
ï P¯ed ËiötÏnÌm chladniËku z·sadnÏ vûdy vypnout a vyt·hnout p¯ÌvodnÌ
kabel ze z·suvky nebo vypnout jistiË v elektrickÈ sÌti, p¯ÌpadnÏ
vyöroubovat pojistku.
ï P¯i odpojov·nÌ kabelu se z·strËkou ze z·suvky netahat v û·dnÈm p¯ÌpadÏ
za kabel, ale uchopit p¯Ìmo z·strËku.
Nastane-li porucha
ï Pokud by nÏkdy doölo u chladniËky k poruöe, p¯eËtÏte si nejprve v tomto
n·vodu k pouûitÌ kapitolu "Co dÏlat, kdyûÖ". Jestliûe ani s pouûitÌm
tam uveden˝ch pokyn˘ poruchu neodstranÌte, neprov·dÏjte jiû û·dnÈ
dalöÌ pr·ce sami.
ï ChladniËky smÌ opravovat pouze odbornÌ pracovnÌci. NeodbornÈ opravy
pro v·s mohou znamenat znaËnÈ ohroûenÌ. Pokud je tedy oprava
nezbytnÏ nutn·, obraùte se na n·ö servis.
5
Likvidace
Porucha
Informace o obalovÈm materi·lu chladniËky
ChladniËka nestojÌ rovnÏ.
Vöechny materi·ly, pouûitÈ pro zabalenÌ chladniËky, jsou ekologicky neökodnÈ!
M˘ûete je bez nebezpeËÌ uloûit na skl·dky nebo sp·lit ve spalovnÏ domovnÌch
odpad˘!
Podrobnosti k pouûit˝m obalov˝m materi·l˘m: Plasty je moûno recyklovat
a jsou oznaËeny n·sledujÌcÌm zp˘sobem:
>PE< oznaËenÌ pro polyetylÈn, nap¯. vnÏjöÌ obal a s·Ëky uvnit¯ chladniËky.
>PS< oznaËenÌ pro pÏnov˝ polystyren, nap¯. u v˝plÚov˝ch Ë·stÌ obalu, tento
materi·l je vyroben˝ z·sadnÏ bez freon˘.
KartÛnovÈ Ë·sti obalu jsou vyrobeny z recyklovanÈho papÌru a mÏly by se
takÈ odevzdat do sbÏrny nebo odloûit do kontejneru s odpadov˝m papÌrem.
NeobvyklÈ zvuky
ï ChladniËka se nesmÌ odloûit do bÏûnÈho domovnÌho odpadu, ani do odpad˘
s velk˝mi rozmÏry v bÏûn˝ch sbÏrn·ch surovin.
ï NesmÌ b˝t poökozen chladicÌ okruh, zvl·ötÏ tepeln˝ v˝mÏnÌk na zadnÌ stranÏ
chladniËky.
ï Informace o moûnostech likvidace chladniËky v·m poskytnou firmy,
zab˝vajÌcÌ se odbornou ekologickou likvidacÌ odpad˘ tohoto druhu.
OdstranÏnÌ ochrann˝ch prvk˘ pro p¯epravu
ChladniËka a jednotlivÈ Ë·sti vnit¯nÌho vybavenÌ jsou bÏhem p¯epravy
chr·nÏny.
ï St·hnÏte lepicÌ p·sky na levÈ a pravÈ vnÏjöÌ stranÏ dve¯Ì.
ï OdstraÚte vöechny lepicÌ p·sky a v˝plÚovÈ Ë·sti z vnit¯nÌho prostoru
spot¯ebiËe.
6
Nastavte se¯izovacÌ
noûiËky.
ChladniËka se dot˝k· stÏny ChladniËku trochu
nebo jin˝ch p¯edmÏt˘.
odsuÚte.
Po zmÏnÏnÈm nastavenÌ
To je norm·lnÌ stav, nenÌ to Kompresor se po urËitÈ
teploty se kompresor ihned z·vada.
dobÏ samoËinnÏ rozbÏhne.
nerozbÏhne.
Na podlaze chladicÌho
prostoru nebo na
ukl·dacÌch ploch·ch se
objevuje voda.
StarÈ chladniËky je nutno pro ochranu ûivotnÌho prost¯edÌ likvidovat
odborn˝m zp˘sobem. To platÌ jak pro v·ö dosavadnÌ spot¯ebiË, tak i pro vaöi
novou chladniËku, aû jednoho dne doslouûÌ.
Pokyny pro likvidaci:
OdstranÏnÌ
NÏkter· souË·st na zadnÌ
Tuto souË·st p¯ÌpadnÏ
stÏnÏ chladniËky, nap¯.
opatrnÏ odehnÏte.
trubka, se dot˝k· jinÈ Ë·sti
nebo stÏny.
Likvidace vyslouûil˝ch star˝ch spot¯ebiˢ
Varov·nÌ! U vyslouûil˝ch star˝ch spot¯ebiˢ zajistÏte p¯ed jejich zlikvidov·nÌm
jejich neupot¯ebitelnost. Vyt·hnÏte sÌùovou z·strËku ze z·suvky, od¯ÌznÏte
p¯ÌvodnÌ kabel, odstraÚte nebo zniËte p¯ÌpadnÏ existujÌcÌ z·padkovÈ,
z·strËkovÈ nebo jinÈ z·mky. JedinÏ tak se nemohou hrajÌcÌ si dÏti v chladniËce
zav¯Ìt (hrozilo by jim nebezpeËÌ zaduöenÌ!) nebo se dostat do jin˝ch ûivotu
nebezpeËn˝ch situacÌ.
Moûn· p¯ÌËina
Je ucp·n otvor pro
vypouötÏnÌ tajÌcÌ vody z
n·mrazy.
Viz odstavec "»iötÏnÌ a
oöet¯ov·nÌ".
V˝mÏna û·rovky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Varov·nÌ! HrozÌ nebezpeËÌ zasaûenÌ elektrick˝m proudem! P¯ed v˝mÏnou
û·rovky chladniËku vypnÏte a vyt·hnÏte z·strËku ze z·suvky nebo vypnÏte
jistiË, p¯ÌpadnÏ vyöroubujte pojistku.
TechnickÈ ˙daje û·rovky: 220 - 240 V, max. 15 W, objÌmka: E 14
Pro vypnutÌ chladniËky nastavte
regul·tor teploty do polohy "0".
Vyt·hnÏte sÌùovou z·strËku.
Pro v˝mÏnu û·rovky vyöroubujte
upevÚovacÌ öroub.
StisknÏte podle obr·zku kryt û·rovky a
odsuÚte jej smÏrem dozadu.
VymÏÚte vadnou û·rovku.
Znovu nasaÔte kryt û·rovky, a
zaöroubujte upevÚovacÌ öroub.
ChladniËku uveÔte opÏt do provozu.
AEG65
7.
23
Varov·nÌ! Opravy chladniËky smÌ prov·dÏt pouze odbornÌk. P¯i neodbornÈ
opravÏ se uûivatel vystavuje znaËnÈmu nebezpeËÌ. Pokud je tedy oprava
nutn·, obraùte se vûdy na n·ö servis.
Porucha
ChladniËka nefunguje
ChladniËka chladÌ na p¯Ìliö
nÌzkou teplotu.
Moûn· p¯ÌËina
OdstranÏnÌ
ChladniËka nenÌ zapnuta.
Zapnout chladniËku
Z·strËka nenÌ zasunuta v
z·suvce nebo je uvolnÏn·.
Zasunout spr·vnÏ z·strËku
do z·suvky.
Vypnul jistiË nebo se
sp·lila pojistka.
Zkontrolujte pojistky,
p¯ÌpadnÏ zapnÏte jistiË
nebo vymÏÚte pojistku
Je vadn· z·suvka
Z·vady na elektrickÈ sÌti
odstranÌ elektroinstalatÈr
Teplota je nastavena na
p¯Ìliö nÌzkou hodnotu.
Nastavte regul·tor teploty
p¯echodnÏ na teplejöÌ
hodnotu.
NenÌ spr·vnÏ nastavena
teplota.
Informujte se laskavÏ v
odstavci "UvedenÌ do
provozu".
Byly p¯Ìliö dlouho otev¯eny Dve¯e ponech·vejte
dve¯e.
otev¯enÈ pouze tak
Potraviny v chladniËce jsou
dlouho, jak je to nezbytnÏ
p¯Ìliö teplÈ.
nutnÈ.
Nefunguje vnit¯nÌ
osvÏtlenÌ.
BÏhem poslednÌch 24
hodin bylo uloûeno vÏtöÌ
mnoûstvÌ tepl˝ch potravin.
Nastavte regul·tor teploty
p¯echodnÏ na chladnÏjöÌ
hodnotu.
ChladniËka stojÌ vedle
zdroje tepla.
NahlÈdnÏte do kapitoly
"UmÌstÏnÌ chladniËky".
Je vadn· û·rovka.
NahlÈdnÏte do kapitoly
"V˝mÏna û·rovky".
V chladniËce se tvo¯Ì siln· Je netÏsnÈ tÏsnÏnÌ dve¯Ì
vrstva n·mrazy, n·mraza je (p¯ÌpadnÏ po z·mÏnÏ
zavÏöenÌ dve¯Ì).
p¯ÌpadnÏ takÈ na tÏsnÏnÌ
dve¯Ì.
22
Nah¯ejte tÏsnÏnÌ dve¯Ì na
netÏsn˝ch mÌstech opatrnÏ
vysouöeËem vlas˘ (ne vÌce
neû na 50∞C). SouËasnÏ
upravte zah¯·tÈ tÏsnÏnÌ
dve¯Ì rukou tak, aby opÏt
dokonale p¯ilÈhalo.
Instalace
UmÌstÏnÌ chladniËky
ChladniËka se m· instalovat v dob¯e vÏtranÈ a suchÈ mÌstnosti.
Na spot¯ebu elektrickÈho proudu a na dokonalou funkci chladniËky m·
velk˝ vliv okolnÌ teplota. Proto by chladniËka:
- nemÏla b˝t vystavena p¯ÌmÈho sluneËnÌmu z·¯enÌ;
- nemÏla st·t u topn˝ch tÏles, vedle spor·ku nebo jin˝ch zdroj˘ tepla;
- mÏla st·t pouze na mÌstÏ, jehoû okolnÌ teplota odpovÌd· klimatickÈ
t¯ÌdÏ, pro kterou je chladniËka urËena.
⁄daj o klimatickÈ t¯ÌdÏ najdete na typovÈm ötÌtku, kter˝ se nach·zÌ vlevo
ve vnit¯nÌm prostoru chladniËky.
N·sledujÌcÌ tabulka ukazuje, jak· okolnÌ teplota odpovÌd· p¯ÌsluönÈ
klimatickÈ t¯ÌdÏ.
Klimatick· t¯Ìda
pro rozmezÌ okolnÌ teploty
SN
+10 aû +32∞C
N
+16 aû +32∞C
ST
+18 aû +38∞C
T
+18 aû +43∞C
Je-li nezbytnÏ nutnÈ instalovat chladniËku vedle tepelnÈho zdroje, je
t¯eba dodrûet n·sledujÌcÌ minim·lnÌ boËnÌ vzd·lenosti:
- od elektrickÈho spor·ku 3 cm;
- od naftov˝ch nebo uheln˝ch kamen 30 cm.
Pokud nenÌ moûno tyto vzd·lenosti dodrûet, je t¯eba mezi kamna a
chladniËku zasunout tepelnÏ izolaËnÌ desku.
StojÌ-li chladniËka vedle jinÈ chladniËky nebo mrazniËky, musÌ b˝t
vz·jemn· vzd·lenost mezi nimi 5 cm, aby se netvo¯ila na vnÏjöÌch stran·ch
spot¯ebiˢ kondenzovan· voda.
7
6. Zkontrolujte v˝pustn˝ otvor
odtokovÈho ûl·bku na zadnÌ stÏnÏ
chladicÌho prostoru. Je-li otvor
ucpan˝, musÌte jej s pouûitÌm
zelenÈho kolÌku uvolnit.
7. Jakmile jsou vöechny Ë·sti chladniËky
suchÈ, m˘ûete potraviny opÏt uloûit
a uvÈst spot¯ebiË do provozu.
Vaöe chladniËka pot¯ebuje vzduch
K zajiötÏnÌ bezpeËnÈho provozu
chladniËky musÌ b˝t zajiötÏno jejÌ
minim·lnÌ odvÏtr·nÌ, jak je z¯ejmÈ z
obr·zku:
Pozor:
VÏtracÌ otvory je nutno udrûovat st·le
v ËistotÏ. Tyto vÏtracÌ otvory nikdy
nezakr˝vejte, aby mohl vzduch
cirkulovat.
50 mm
min. 2
200 cm
min.
200 cm2
D037
D567
Z·mÏna zavÏöenÌ dve¯Ì
Pokud to vyûaduje umÌstÏnÌ chladniËky, je moûno zavÏöenÌ dve¯Ì zamÏnit
zprava (stav p¯i dod·nÌ) doleva.
Varov·nÌ! BÏhem pracÌ na z·mÏnÏ
zavÏöenÌ dve¯Ì nesmÌ b˝t spot¯ebiË
zapojen do elektrickÈ sÌtÏ. P¯ed
˙pravou vyt·hnÏte proto z·strËku ze
z·suvky.
1. Odöroubovat hornÌ Ëep z·vÏsu a
odstranit plastovou Ë·st.
2. Odebrat hornÌ dve¯e.
3. Odöroubovat st¯ednÌ z·vÏs a ˙helnÌky
a opÏt je p¯iöroubovat na protilehlou
stranu.
Rady k ˙spo¯e energie
ï ChladniËku neinstalujte v blÌzkosti kamen, topn˝ch tÏles nebo jin˝ch
zdroj˘ tepla. P¯i vysokÈ teplotÏ okolÌ bÏûÌ kompresor ËastÏji a delöÌ
dobu.
ï ZajistÏte dostateËnÈ vÏtr·nÌ a odvÏtr·nÌ chladniËky. VÏtracÌ otvory
nesmÏjÌ b˝t nikdy zakrytÈ.
ï Neukl·dejte do chladniËky teplÈ pokrmy. P¯ed uloûenÌm ponechte
pokrmy nejprve vychladnout.
ï Dve¯e nech·vejte otev¯enÈ pouze tak dlouho, jak je to nezbytnÏ nutnÈ.
ï Nenastavujte niûöÌ teplotu, neû je nezbytnÏ nutnÈ.
ï P¯i rozmrazov·nÌ uloûte zmrazenÈ potraviny do chladicÌho prostoru.
Chlad ze zmrazenÈho zboûÌ se tak vyuûije k chlazenÌ v chladicÌm
prostoru.
ï Kondenz·tor, tvo¯en˝ kovovou m¯Ìûkou na zadnÌ stranÏ chladniËky,
udrûujte st·le v ËistÈm stavu.
4. Znovu nasadit hornÌ dve¯e.
5. OpÏt namontovat hornÌ Ëep z·vÏsu a
plastovou Ë·st na protilehlou stranu.
Co dÏlat, kdyû Ö
OdstraÚov·nÌ poruch
V p¯ÌpadÏ poruchy spot¯ebiËe se m˘ûe p¯ÌpadnÏ jednat pouze o drobnou
z·vadu, kterou m˘ûete sami odstranit na podkladÏ d·le uv·dÏn˝ch
pokyn˘. Pokud v·m tyto informace v konkrÈtnÌm p¯ÌpadÏ nepomohou,
sami se uû do dalöÌch pracÌ nepouötÏjte.
8
21
»iötÏnÌ a oöet¯ov·nÌ
1.
2.
3.
4.
5.
Vnit¯ek chladniËky vËetnÏ vnit¯nÌho vybavenÌ by se mÏl z hygienick˝ch
d˘vod˘ pravidelnÏ vym˝vat.
Varov·nÌ!
ï BÏhem vym˝v·nÌ nesmÌ b˝t chladniËka p¯ipojena do sÌtÏ. HrozÌ
nebezpeËÌ zasaûenÌ elektrick˝m proudem! P¯ed mytÌm chladniËku
vypnÏte, a vyt·hnÏte p¯ÌvodnÌ kabel ze z·suvky nebo vypnÏte jistiË,
p¯ÌpadnÏ vyöroubujte pojistku.
ï ChladniËku nikdy neËistÏte parnÌmi ËisticÌmi p¯Ìstroji. Do elektrick˝ch
souË·stek by mohla vniknout vlhkost a hrozilo by zasaûenÌ elektrick˝m
proudem! Hork· p·ra by mohla poökodit plastovÈ dÌly.
ï P¯ed opÏtovn˝m uvedenÌm do provozu musÌ b˝t chladniËka zcela such·.
Pozor!
ï …terickÈ oleje a organick· rozpouötÏdla mohou poökodit plastovÈ dÌly,
nap¯.
- öù·va z citrÛnovÈ nebo pomeranËovÈ k˘ry;
- kyselina m·seln·;
- ËistÌcÌ prost¯edky, obsahujÌcÌ kyselinu octovou.
Tyto l·tky by nemÏly p¯ijÌt do styku s Ë·stmi chladniËky.
ï K mytÌ nepouûÌvejte abrazivnÌ ËisticÌ prost¯edky.
VyjmÏte ze spot¯ebiËe chlazenÈ a zmrazenÈ potraviny. ZmrazenÈ zboûÌ
zabalte do nÏkolika vrstev novinovÈho papÌru a vöechno uloûte zakrytÈ
na chladnÈm mÌstÏ.
MrazicÌ prostor p¯ed vym˝v·nÌm odmrazte (viz odstavec "Odmrazov·nÌ").
Spot¯ebiË vypnÏte a vyt·hnÏte sÌùovou z·strËku nebo vypnÏte jistiË,
p¯ÌpadnÏ vyöroubujte pojistku.
Vymyjte spot¯ebiË vËetnÏ vnit¯nÌho vybavenÌ hadrem s pouûitÌm vlaûnÈ
vody. Do vody m˘ûete p¯ÌpadnÏ p¯idat trochu prost¯edku pro mytÌ n·dobÌ.
Nakonec vymyjte chladniËku Ëistou vodou a dosucha ji vyt¯ete.
Usazen˝ prach na kondenz·toru zvyöuje spot¯ebu elektrickÈ energie. Proto
opatrnÏ oËistÏte kondenz·tor na zadnÌ stranÏ chladniËky jednou za rok
mÏkk˝m kart·Ëem nebo pouûijte vysavaË prachu.
6. Odöroubovat spodnÌ Ëep z·vÏsu a
odstranit plastovou Ë·st, a znovu
namontovat na protilehlÈ stranÏ.
RozmÏry v˝klenku
V˝öka
Hloubka
ä̯ka
1780 mm
550 mm
560 mm
Pokyny k integrovanÈ vestavbÏ
Na chladniËku nalepit podle obr·zku
krycÌ profil sp·ry.
D765
Zasunout chladniËku do v˝klenku,
aû dolehne krycÌ liöta (A) naho¯e na
spodnÌ hranu kuchyÚskÈ sk¯ÌÚky.
A
D023
20
9
Otev¯Ìt dve¯e a chladniËku p¯isunout
k levÈ boËnÌ stÏnÏ kuchyÚskÈ sk¯ÌnÏ.
Potom chladniËku p¯ipevnit
4 örouby, kterÈ jsou souË·stÌ
dod·vky.
Na chladniËku nasadit vÏtracÌ
m¯Ìûku (C) a krytku z·vÏsu dve¯Ì (D)
4. NasaÔte do v˝¯ezu pod odtokov˝m ûl·bkem plastovou ökrabku jako v˝pust
vody z tajÌcÌho ledu, a podstavte pod v˝tok z·chytnou n·dobu.
5. Po skonËenÈm odmrazov·nÌ opÏt zasuÚte z·strËku do z·suvky a nastavte
regul·tor teploty do poûadovanÈ polohy.
Pozor:
Pro odstraÚov·nÌ n·mrazy nebo ledu nepouûÌvejte v û·dnÈm p¯ÌpadÏ
tvrdÈ nebo ostrÈ kovovÈ p¯edmÏty.
Pro urychlenÌ odmrazov·nÌ nepouûÌvejte elektrick· topn· tÏlesa nebo
infraz·¯iËe, ani û·dnÈ jinÈ mechanickÈ nebo umÏlÈ pomocnÈ prost¯edky,
kromÏ tÏch, kterÈ jsou doporuËenÈ v tomto n·vodu k pouûitÌ.
Zv˝öenÌ teploty zmrazen˝ch potravin bÏhem odmrazov·nÌ by mohlo
zkr·tit skladovacÌ dobu.
D
C
D723
Do upevÚovacÌch otvor˘ a otvor˘
z·vÏs˘ nasadit krytky (B), jeû jsou
souË·stÌ dod·vky.
VypnutÌ spot¯ebiËe
1.
2.
3.
B
4.
D726
5.
OddÏlit Ë·sti A, B, C, D, jak je
naznaËeno v obr·zku.
Pro vypnutÌ chlazenÌ nastavte regul·tor teploty do polohy "0".
Pokud m· z˘stat spot¯ebiË mimo provoz delöÌ dobu:
VyjmÏte z chladniËky veökerÈ chlazenÈ a zmrazenÈ potraviny vËetnÏ misek
na v˝robu ledu.
Spot¯ebiË vypnÏte, k tomu nastavte regul·tor teploty do polohy "0".
Vyt·hnÏte z·strËku ze z·suvky, p¯ÌpadnÏ vypnÏte jistiË nebo vyöroubujte
pojistku.
D˘kladnÏ vyËistÏte vnit¯nÌ prostory spot¯ebiËe (viz odstavec "»iötÏnÌ a
oöet¯ov·nÌ").
Na z·vÏr ponechte dve¯e otev¯enÈ, abyste tak zabr·nili tvo¯enÌ pachu.
B
A
C
D
PR266
10
19
P¯Ìprava ledov˝ch kostek
50mm
1. NaplÚte misku na ledovÈ kostky do 3/4 studenou vodou, misku postavte do
zmrazovacÌho prostoru a nechte vodu zmrznout.
2. HotovÈ kostky ledu uvolnÌte z misky jejÌm kroucenÌm nebo misku podrûte
kr·tce pod tekoucÌ vodou.
Pozor! Pokud miska na ledovÈ kostky p¯ÌpadnÏ p¯imrzne, v û·dnÈm p¯ÌpadÏ
ji neuvolÚujte s pouûitÌm öpiËat˝ch nebo ostrohrann˝ch p¯edmÏt˘, tÌm vznik·
nebezpeËÌ, ûe byste mohli poökodit chladicÌ okruh.
Na vnit¯nÌ stranu dve¯Ì kuchyÚskÈ
linky p¯iloûit naho¯e a dole liötu (A)
(podle obr·zku) a naznaËit polohu
otvor˘ pro upevÚovacÌ örouby.
Po vyvrt·nÌ tÏchto otvor˘ upevnit
liöty s pouûitÌm öroub˘, kterÈ jsou
souË·stÌ dod·vky.
A
20 m
m
Odmrazov·nÌ
PR166
ChladicÌ prostor
BÏhem doby, kdy pracuje chladicÌ kompresor, se zadnÌ stÏna chladicÌho
prostoru pokryje n·mrazou. N·mraza automaticky odtaje, kdyû je kompresor
mimo provoz.
Voda z tajÌcÌ n·mrazy se odchyt·v· v odtokovÈm ûl·bku na zadnÌ stÏnÏ
chladicÌho prostoru, odv·dÌ se v˝tokov˝m otvorem do sbÏrnÈ n·doby na
kompresoru a tam se odpa¯Ì.
Do liöty (A) zatlaËit krytku (C),
aû zapadne.
A
MrazicÌ prostor
BÏhem provozu a p¯i otevÌr·nÌ dve¯Ì se sr·ûÌ v mrazicÌm prostoru vlhkost ve
formÏ n·mrazy. Tuto n·mrazu Ëas od Ëasu odstraÚte s pouûitÌm plastovÈ
ökrabky.
Siln· vrstva n·mrazy v mrazicÌm prostoru znaËnÏ zvyöuje spot¯ebu energie.
Proto se m· odmrazov·nÌ provÈst vûdy v tom p¯ÌpadÏ, kdy vrstva n·mrazy
dos·hne tlouöùky p¯ibliûnÏ 4 milimetry; odmrazov·nÌ by se vöak mÏlo provÈst
nejmÈnÏ jednou za rok. Vhodnou p¯ÌleûitostÌ k odmrazov·nÌ je takÈ vûdy
doba, kdy je mrazicÌ prostor pr·zdn˝ nebo jen m·lo naplnÏn˝. P¯i ˙plnÈm
odmrazenÌ mrazicÌho prostoru postupujte n·sledujÌcÌm zp˘sobem:
1. ZmrazenÈ potraviny vyjmÏte z
mrazicÌho prostoru, zabalte je do
nÏkolika vrstev novinovÈho papÌru a
uloûte je zakrytÈ na chladnÈm mÌstÏ.
2. VypnÏte spot¯ebiË a vyt·hnÏte p¯ÌvodnÌ
kabel ze z·suvky nebo vypnÏte jistiË,
p¯ÌpadnÏ vyöroubujte pojistku.
3. Ponechte dve¯e mrazÌcÌho prostoru
otev¯enÈ.
18
C
PR33
Otev¯Ìt dve¯e chladniËky a
kuchyÚskÈ linky p¯ibliûnÏ do ˙hlu
90∞. Do liöty (A) nasadit ˙helnÌkovou
Ë·st (B). P¯idrûet dve¯e chladniËky a
kuchyÚskÈ linky u sebe a naznaËit
otvory pro örouby (podle obr·zku).
Sejmout ˙helnÌkovou Ë·st a vyvrtat
otvory o pr˘mÏru 2 mm a se
vzd·lenostÌ 8 mm od vnÏjöÌ hrany
dve¯Ì. Na liötu opÏt nasadit
˙helnÌkovou Ë·st a upevnit ji örouby,
kterÈ jsou souË·stÌ dod·vky.
8mm
A
PR167
B
11
K p¯ÌpadnÈmu vyrovn·nÌ dve¯Ì
kuchyÚskÈ linky vyuûÌt voln˝ prostor
v podÈln˝ch otvorech ˙helnÌkovÈ
Ë·sti.
Po dokonËenÌ pracÌ p¯ezkouöet, zda
se dve¯e bez potÌûÌ zavÌrajÌ.
2. Pokud si p¯ejete, aby byly potraviny zmrazeny rychle nebo chcete-li vyuûÌt
maxim·lnÌho zmrazovacÌho v˝konu, je nutno nastavit regul·tor teploty
na nejvyööÌ polohu.
3. ZmrazenÈ zboûÌ uloûte pokud moûno do jednotliv˝ch z·suvek rozt¯ÌdÏnÈ
podle druh˘.
ChladicÌ akumul·tor
Spot¯ebiË je moûno vybavit jednÌm nebo nÏkolika chladicÌmi akumul·tory.
P¯i v˝padku elektrickÈho proudu nebo p¯i poruöe chladniËky prodluûuje
chladicÌ akumul·tor o nÏkolik hodin dobu, neû se zmrazenÈ zboûÌ
nep¯ÌpustnÏ oh¯eje. ChladicÌ akumul·tor plnÌ tento ˙kol optim·lnÏ pouze
tehdy, kdyû je uloûen vp¯edu naho¯e na zmrazenÈ zboûÌ do nejho¯ejöÌ
z·suvky. ChladicÌ akumul·tory je moûno pouûÌt takÈ jako chladicÌ prvky
v termotaök·ch.
PR168
Do liöty (B) zatlaËit krytku (D),
aû zapadne.
Symboly skladovan˝ch potravin / kalend·¯ zmrazen˝ch
potravin
B
D
PR167/1
ObÏ ˙helnÌkovÈ Ë·sti (D), kterÈ jsou
souË·stÌ dod·vky chladniËky, pouûÌt
pro boËnÌ upevnÏnÌ chladniËky na
n·bytkovÈ lince. Nasadit kryt (E).
D
E
ï Symboly na z·suvk·ch zn·zorÚujÌ r˘znÈ druhy mraûen˝ch potravin.
ï »Ìsla ud·vajÌ skladovacÌ dobu
p¯ÌsluönÈho druhu mraûen˝ch
potravin v mÏsÌcÌch. Z·leûÌ na
kvalitÏ potravin a jejich
p¯edbÏûnÈm zpracov·nÌ p¯ed
zmraûenÌm, zda platÌ hornÌ nebo
spodnÌ hodnota uveden˝ch
skladovacÌch dob. Pro potraviny s
vysok˝m podÌlem tuku platÌ vûdy
spodnÌ hodnota.
D734
12
17
Zmrazov·nÌ potravin a skladov·nÌ zmrazen˝ch potravin
V mrazicÌm prostoru je moûno skladovat zmrazenÈ pokrmy a zmrazovat
ËerstvÈ potraviny.
Pozor!
ï P¯ed zmrazov·nÌm potravin musÌ b˝t teplota v mrazicÌm prostoru -18∞C
nebo chladnÏjöÌ.
ï Respektujte zmrazovacÌ v˝kon spot¯ebiËe, uveden˝ na typovÈm ötÌtku.
ZmrazovacÌ v˝kon je maxim·lnÌ mnoûstvÌ Ëerstv˝ch potravin, jeû je moûno
zmrazit bÏhem 24 hodin. Pokud zmrazujete nÏkolik dnÌ po sobÏ, sniûte
mnoûstvÌ potravin, uvedenÈ na typovÈm ötÌtku, pouze na 2/3 aû 3/4 tohoto
mnoûstvÌ. Dos·hnete lepöÌ kvality, jestliûe potraviny rychle zmrazÌte aû do
j·dra.
ï TeplÈ potraviny nechte p¯ed vloûenÌm do mrazicÌho prostoru vychladnout.
Teplo je p¯ÌËinou zesÌlenÈho vytv·¯enÌ ledu a zv˝öenÌ spot¯eby energie.
ï Dodrûujte skladovacÌ dobu, resp. datum trvanlivosti kupovan˝ch
zmrazen˝ch v˝robk˘.
ï Potraviny, kterÈ byly jiû jednou rozmrazenÈ, nezmrazujte v û·dnÈm p¯ÌpadÏ
podruhÈ bez dalöÌho zpracov·nÌ (tepeln· ˙prava na hotov˝ pokrm).
ï N·doby s ho¯lav˝mi plyny nebo kapalinami mohou ztratit p˘sobenÌm
chladu svoji nepropustnost. HrozÌ nebezpeËÌ v˝buchu! V chladniËce proto
neukl·dejte n·doby s ho¯lav˝mi l·tkami, jako nap¯. sprejovÈ n·dobky,
doplÚovacÌ z·sobnÌky s plynem pro zapalovaËe atd.
ï Do mrazicÌho prostoru se nesmÏjÌ ukl·dat l·hve a plechovky. Kdyû jejich
obsah zmrzne, mohou n·doby prasknout - obsahujÌ-li oxid uhliËit˝, pak
mohou dokonce explodovat! Do mrazicÌho prostoru nikdy neukl·dejte
limon·dy, öù·vy, pivo, vÌno, sekt atd.. V˝jimku p¯edstavujÌ lihoviny s
vysok˝m obsahem alkoholu, kterÈ je moûno v mrazicÌm prostoru skladovat.
ï P¯ed zmrazov·nÌm vöechny potraviny vzduchotÏsnÏ zabalte, aby nemohly
vyschnout, neztratily svoji chuù a aby neovlivnily p¯enosem chuti jinÈ
zmraûenÈ potraviny.
Pozor! Nedot˝kejte se mraûen˝ch potravin mokr˝ma rukama. Mohly by
v·m k nim p¯imrznout prsty.
1. ZabalenÈ potraviny uloûte do z·suvek. ZmrazovanÈ potraviny uloûte do
hornÌ z·suvky, kter· je vybavena vlastnÌm vyvÌjeËem chladu. NezmrazenÈ
zboûÌ se nesmÌ dot˝kat jiû zmrazen˝ch potravin, kterÈ by se tÌm mohly
rozmrazit.
16
P¯ipojenÌ do elektrickÈ sÌtÏ
Pro p¯ipojenÌ chladniËky do elektrickÈ sÌtÏ je nezbytn· z·suvka s
ochrann˝m kontaktem, instalovan· podle p¯edpis˘. Z·suvka by mÏla b˝t
umÌstÏna tak, aby bylo moûno z·strËku vytahovat.
Pouûit˝ elektrick˝ obvod musÌ b˝t jiötÏn pojistkou s minim·lnÌ hodnotou
10 A / 16 A.
Pokud nenÌ z·suvka po instalov·nÌ chladniËky jiû p¯Ìstupn·, je nutno
vhodnou ˙pravou elektrickÈ instalace zajistit, aby bylo moûno chladniËku
odpojit ze sÌtÏ (nap¯. s pouûitÌm pojistek, jistiˢ, spÌnaˢ LS, podproudovÈ
ochrany nebo podobn˝ch za¯ÌzenÌ s minim·lnÌm rozev¯enÌm kontakt˘
3 milimetry).
ï P¯ed uvedenÌm do provozu si na typovÈm ötÌtku chladniËky zkontrolujte,
zda p¯ipojovacÌ napÏtÌ a druh proudu odpovÌdajÌ hodnot·m elektrickÈ
sÌtÏ v mÌstÏ, kde je chladniËka instalov·na.
Nap¯Ìklad: AC 220 Ö 240 V 50 Hz nebo
220 Ö 240 V ~ 50 Hz
(to znamen· napÏtÌ 220 aû 240 volt˘ st¯ÌdavÈho proudu, kmitoËet 50 Hz).
Typov˝ ötÌtek se nach·zÌ vlevo ve vnit¯nÌm prostoru chladniËky.
P¯ed uvedenÌm chladniËky do provozu
ï P¯ed prvnÌm uvedenÌm do provozu vymyjte vnit¯nÌ prostor chladniËky
a vöechny Ë·sti vybavenÌ (viz odstavec "»iötÏnÌ a oöet¯ov·nÌ").
UvedenÌ do provozu a regulace teploty
ï ZasuÚte z·strËku do z·suvky. P¯i otev¯enÌ dve¯Ì se rozsvÌtÌ vnit¯nÌ
osvÏtlenÌ. OtoËn˝ knoflÌk pro volbu teploty se nach·zÌ v chladicÌm
prostoru vpravo.
Poloha "0" znamen·: vypnuto
Poloha "1" znamen·: nejvyööÌ vnit¯nÌ teplota (nejteplejöÌ nastavenÌ)
Poloha "6" (u koncovÈho dorazu) znamen·: nejniûöÌ vnit¯nÌ teplota
(nejchladnÏjöÌ nastavenÌ).
Pro teplotu vnit¯nÌho prostoru chladniËky jsou rozhodujÌcÌ n·sledujÌcÌ
vlivy:
- teplota okolÌ;
- mnoûstvÌ a teplota uloûen˝ch potravin;
13
- ËastÈ nebo dlouhÈ otev¯enÌ dve¯Ì.
Teploty v chladicÌm a mrazicÌm prostoru nenÌ moûno regulovat oddÏlenÏ.
Jestliûe chcete rychle zmrazit ËerstvÈ potraviny, m˘ûete zvolit polohu
"6". P¯itom dejte pozor na to, aby neklesla teplota v chladicÌm prostoru
pod 0∞C, a proto vËas vraùte regul·tor teploty zpÏt do polohy "3"
nebo "4".
D˘leûitÈ upozornÏnÌ!
Jestliûe je p¯i vysok˝ch teplot·ch okolÌ (nap¯. v hork˝ch letnÌch dnech)
nastaven regul·tor teploty na hodnoty nÌzk˝ch teplot (poloha "5" aû
"6"), m˘ûe se st·t, ûe bude kompresor trvale v chodu.
V tomto p¯ÌpadÏ otoËte regul·tor teploty zpÏt na vyööÌ teplotu (poloha
"3" aû "4"). P¯i tomto nastavenÌ bude kompresor regulov·n, a zajistÌ se
opÏt automatickÈ odmrazov·nÌ.
Vnit¯nÌ vybavenÌ
Ukl·dacÌ plochy
SklenÏnÈ ukl·dacÌ plochy nad
n·dobami pro ovoce a zeleninu
musejÌ z˘stat vûdy v tÈto poloze, aby
ovoce a zelenina z˘staly dÈle ËerstvÈ.
OstatnÌ ukl·dacÌ plochy jsou v˝ökovÏ
p¯estavitelnÈ:
Pro zmÏnu v˝öky povyt·hnÏte
ukl·dacÌ plochu tak daleko dop¯edu,
aû je moûno plochu vych˝lit nahoru
nebo dol˘ a vyjmout ji.
Plochu zasuÚte do jinÈ v˝ökovÈ D338
polohy v obr·cenÈm po¯adÌ.
UloûenÌ vysokÈho chlazenÈho zboûÌ:
VyjmÏte p¯ednÌ polovinu dvoudÌlnÈ sklenÏnÈ ukl·dacÌ plochy, a zasuÚte
ji do jinÈ v˝ökovÈ ˙rovnÏ. TÌm zÌsk·te prostor k tomu, abyste mohli na
nejbliûöÌ spodnÌ ukl·dacÌ plochu postavit vysokÈ chlazenÈ zboûÌ.
VariabilnÌ vnit¯nÌ Ë·st dve¯Ì
Ukl·dacÌ p¯ihr·dky dve¯Ì chladicÌho prostoru chladniËky je moûno vûdy
podle pot¯eby vyjmout smÏrem nahoru a p¯esadit do jinÈ ˙rovnÏ.
14
VariabilnÌ ukl·dacÌ box
NÏkterÈ modely chladniËek jsou
vybaveny variabilnÌm ukl·dacÌm
boxem, kter˝ je umÌstÏn pod ukl·dacÌ
p¯ihr·dkou na dve¯Ìch tak, ûe je moûno
jej boËnÏ p¯esunovat.
Box je moûno umÌstit pod kaûdou
ukl·dacÌ p¯ihr·dkou na dve¯Ìch.
1. P¯i p¯emisùov·nÌ je t¯eba ukl·dacÌ
p¯ihr·dku s boxem vyzvednout nahoru
z uloûenÌ na dve¯Ìch, a vyjmout
p¯Ìdrûn˝ prvek z vedenÌ pod ukl·dacÌ
p¯ihr·dkou.
2. NasazenÌ boxu do jinÈ v˝öky se provede v obr·cenÈm po¯adÌ prov·dÏn˝ch
pracÌ.
Spr·vnÈ ukl·d·nÌ potravin
Aby se potraviny, uloûenÈ v chladniËce, udrûely co nejdelöÌ dobu v ËerstvÈm
stavu, ¯iÔte se n·sledujÌcÌmi pokyny:
ï Neukl·dejte do chladniËky teplÈ pokrmy nebo tekutiny.
ï Potraviny by se mÏly do chladniËky ukl·dat v zakryt˝ch n·dob·ch nebo je
t¯eba je zabalit.
ï Potraviny musejÌ b˝t uloûeny v chladniËce tak, aby mohl ve vnit¯nÌm
prostoru volnÏ cirkulovat vzduch.
D·le uv·dÌme nÏkolik praktick˝ch rad:
Maso (vöechny druhy) zabalit do plastovÈ fÛlie a poloûit na sklenÏnou desku,
nach·zejÌcÌ se nad n·dobou, p¯ÌpadnÏ nad n·dobami pro zeleninu.
V tÈto poloze je moûno maso uchov·vat po dobu nejdÈle 1 - 2 dny.
Va¯enÈ potraviny, studenÈ mÌsy atd. ukl·dat v zakryt˝ch n·dob·ch.
Tyto potraviny se mohou ukl·dat na libovolnou ukl·dacÌ plochu.
Ovoce a zelenina: tyto produkty se ukl·dajÌ po p¯edchozÌm oËiötÏnÌ a omytÌ
do n·doby na zeleninu.
M·slo a s˝ry: uchov·vat ve speci·lnÌch n·dob·ch nebo zabalit do hlinÌkovÈ,
p¯ÌpadnÏ plastovÈ fÛlie, aby se zabr·nilo styku potraviny se vzduchem.
MlÈko v lahvÌch: dob¯e uzav¯enÈ l·hve postavit do p¯ihr·dky pro l·hve na
vnit¯nÌ Ë·sti dve¯Ì.
NezabalenÈ ban·ny, brambory, cibule a Ëesnek by se nemÏly do chladniËky
ukl·dat.
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising