Zanussi | ZBB3294 | User manual | ZANUSSI ZBB3294 User Manual

ZANUSSI ZBB3294 User Manual
SATURS
Jüsu droßîbai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vispårîgi noteikumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ierîces remonts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lietoßanas laikå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uzstådîßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ierîce un apkårtéjå vide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apkårtéjås vides aizsardzîbai . . . . . . . . . . . . . .
Iepakojuma materiåls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ierîces utilizéßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ierîces lietoßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iekßpuses tîrîßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lietoßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Temperatüras reguléßana . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svaigu produktu dzeséßana . . . . . . . . . . . . . . . .
Svaigu produktu saldéßana . . . . . . . . . . . . . . . . .
Saldéto produktu uzglabåßana . . . . . . . . . . . .
Produktu atlaidinåßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ledus kubiciñu gatavoßana . . . . . . . . . . . . . . . .
Pårvietojamie plauktiñi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Durtiñu plauktu pårvietoßana . . . . . . . . . . . . . . .
Saldéßanas kalendårs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
Ieteikumi un padomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Padomi ledusskapja lietoßanai . . . . . . . . . . . . .
Padomi produktu saldéßanai . . . . . . . . . . . . . . .
Padomi saldétu prduktu uzglabåßanai . . .
Tîrîßana un kopßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Periodiska tîrîßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iekßéjais apgaismojums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atkauséßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ja ierîce ilgstoßi netiek lietota . . . . . . . . . . . . . .
Uzstådîßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Novietoßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektropieslégums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Norådîjumi pilnîbå iebüvéjamåm ierîcém
Durtiñu vérßanås virziena nomaiña . . . . . . .
Iebüvéßanas nißas izméri . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tehniskå apkalpe un rezerves da¬as . . . . . .
7
7
7
7
8
8
8
8
9
10
10
10
10
10
10
13
CIENÈJAMAIS PIRC‰J,
Sveicam Jüs ar kvalitatîva müsu kompånijas produkta izvéli! Íî iekårta ir ¬oti vienkårßa lietoßanå.
Tomér, lai varétu güt maksimålu labumu no iekårtas, més iesakam pavadît Jums daΩas minütes, lasot
ßo broßüru. Íeit Jüs atradîsiet prezîcus norådîjumus iekårtas uzstådîßanai, lietoßanai un kopßanai.
Més pateicamies Jums un ceram, ka Jüs güsiet prieku, lietojot ßo jauno iekårtu.
Kå lietot instrukciju
Sekojoßos simbolus Jüs atradîsiet instrukcijå
un tie palîdzés Jums vieglåk atrast vajadzîgo
informåciju, kå arî lietot instrukciju.
Droßîbas norådîjumi
Ar ßådu simbolu apzîméto brîdinåjumu un
informåcijas stingra ievéroßana pasargås
Jüs no traumu güßanas un ierîci no
sabojåßanås.
Ieteikumi un padomi
Apkårtéjås vedes aizsardzîbai
Informåcija
Ar ßådu simbolu apzîméti padomi un
ieteikumi par produktiem un to
uzglabåßanu.
Íî ierîce atbilst sekojoßåm E.E.C. direktîvåm:
• 72/23 EEC no 19.02.73. par zemsprieguma iekårtåm un to papildinåjumiem;
• 89/336/EEC 03.05.89. par elektromagnétisko savienojamîbu un to papildinåjumiem.
ZBB 3294
ZANUSSI 2
JËSU DROÍÈBAI
Lüdzu, uzmanîgi izlasiet ßo lietoßanas pamåcîbu, lai gütu pilnîgu priekßstatu par to, kå
darbojas Jüsu jaunå ierîce, kå to pareizi lietot un kådi droßîbas noteikumi ir jåievéro. Òoti
svarîgi ir saglabåt lietoßanas instrukciju kopå ar iekårtu turpmåkajåm uzziñåm. Gadîjumå,
ja tå tiek pårdota vai pårvietota, vienmér pårliecinieties, vai lietoßanas pamåcîba ir
saglabåjusies kopå ar ledusskapi, lai tå jaunais îpaßnieks var iepazîties ar ierîces funkcijåm
un attiecîgajiem brîdinåjumiem.
Vispårîgi noteikumi
Ierîces remonts
• Ío ierîci nav paredzéts lietot personåm
(ieskaitot bérnus) ar pazeminåtåm
psihiskåm, sensoriskajåm vai garîgajåm
spéjåm, kå arî personåm ar nepietiekamåm
zinåßanåm un pieredzi par elektrisko ierîçu
lietoßanu, izñemot gadîjumus, kad ierîce tiek
lietota stingrå citas personas uzraudzîbå,
kas ir spéjîga atbildét par viñu droßîbu.
Uzmaniet bérnus, sekojiet, lai viñi
nespélétos ar ierîci!
• Nekådå gadîjumå neveiciet nekådus
pårveidojumus ierîces konstrukcijå, tas var
izraisît nelaimes gadîjumu vai bojåt Jüsu
îpaßumu.
• Pirms tîrîßanas, tehniskås apkopes vai
jebkura remonta uzsåkßanas obligåti
atvienojiet to no stråvas padeves avota.
• Ierîce ir smaga. Esiet uzmanîgi to pårvietojot!
• Nelietojiet saldéjumu un ledu uzturå tülît péc
izñemßanas no saldétavas nodalîjuma, jo
Jüs var güt nopietnus apsaldéjumus.
• Esiet ¬oti uzmanîgi pårvietojot ierîci, jo
Jüs varat viegli sabojåt ledusskapja
saldéßanas sistému un tådéjådi izraisît
dzeséßanas vielas noplüdi.
• Nenovietojiet ledusskapi saules
apspîdétå vietå vai jebkådu siltuma
avotu tuvumå.
• Nodroßiniet ap ierîci brîvu gaisa
ventilåciju, ievérojiet nepiecießamo
minimålo attålumu starp ledusskapja
aizmuguri un sienu.
• Saldétavas (izñemot iebüvéjamos
mode¬us) ieteicams novietot
pagrabståvå.
• Starp ledusskapi un virs tås esoßås
mébeles nodroßiniet vismaz 50 mm
brîvu atstarpi.
• Nekådå gadîjumå nelietojiet nekådas
elektroierîces ledusskapja un saldétavas
nodalîjumå (pieméram, ierîci saldéjuma
gatavoßanai).
• Visus elektroapgådes darbus vai
nepiecießamos pårveidojumus elektrotîklå,
kas jåveic sakarå ar ierîces uzstådîßanu,
drîkst veikt tikai kvalificéts elektri˚is vai
autorizétå servisa centra darbinieks.
• Nekvalificéta meistara remonts var izraisît
nopietnus ierîces darbîbas traucéjumus vai
nodarît miesas bojåjumus tås lietotåjam.
Griezieties péc palîdzîbas tikai autorizétajå
servisa centrå, lai ierîces remontu veiktu tikai
kvalificéts tehniskais personåls. Vienmér
izmantojiet un pieprasiet tikai ori©inålås
rezerves da¬as.
• Ierîces saldéßanas sistéma satur og¬üdeñradi,
tådé¬ tås remontu un tehnisko apkopi drîkst
veikt tikai autorizétå servisa centra darbinieki.
ZBB 3294
Lietoßanas laikå
• Íî ierîce ir paredzéta tikai produktu
uzglabåßanai måjsaimniecîbå saskañå ar ßo
lietoßanas pamåcîbu.
• Ierîce darbojas nevainojami, ja telpå, kurå
ledusskapis ir novietots, apkårtesoßå
temperatüra atbilst tå klimatiskajai klase,
kas norådîta ierîces datu plåksnîté: klasei
T - starp +18 OC un +43 OC, klasei ST- starp
+18 OC un +38 OC, klasei N- starp +16 OC un
+32 OC, klasei SN- starp +10 OC un +32 OC.
Lüdzu skat. ierîces datu plåksnîti.
Uzmanîbu: Ja apkårtesoßå temperatüra
neatbilst temperatüras diapazonam, kas
norådîts attiecîgajai ierîces klimatiskajai klasei,
lüdzu, ñemiet vérå sekojoßo informåciju:
Ja apkårtéjås vides temperatüra ir zemåka par
uzrådîto mazåko vértîbu, temperatüra ierîcé var
pazeminåties zem produktu uzglabåßanai
vélamås temperatüras.
Ja apkårtéjå temperatüra paaugstinås virs
uzrådîtås augståkås vértîbas, attiecîgi palielinås
kompresora darbîbas laiks, paaugstinås
temperatüra dzeséßanas nodalîjumå vai arî
palielinås ierîces elektroener©ijas patériñß.
ZANUSSI 3
• Sasaldétus produktus péc atkauséßanas
nedrîkst sasaldét atkårtoti.
• Stingri ievérojiet norådîjumus par produktu
uzglabåßanu.
• Nekad neuzglabåjiet ierîces saldétavå
gåzétus dzérienus. Pudeles var uzsprågt.
• Ierîces iekßéjais oderéjums saståv no sîkiem
kanåliem, pa kuriem plüst dzeséjoßå viela.
Ierîces tîrîßanas un atkauséßana laikå, kå arî
izñemot sasaldétus produktus vai ledu no
saldétavas, nekådå gadîjumå NEIZMANTOJIET ASUS PRIEKÍMETUS, jo tådéjådi Jüs
varat sabojåt ierîces izolåciju un kanålus, pa
kuriem plüst dzeséßanas ß˚idrums.
• Neizmantojiet nekåda veida mehåniskus
vai ˚îmiskus palîglîdzek¬us, lai paåtrinåtu
iekårtas atkauséßanu, izñemot tos, kådus
minéjis izgatavotåjs.
• Nenovietojiet uz ierîces plastmasas da¬åm
sakarsétus priekßmetus.
• Neuzglabåjiet iekårtå uguns nedroßas gåzes
un ß˚îdumus. Tås var eksplodét un sabojåt
ierîci.
• Neievietojiet gåzétus dzérienus, pudeles un
burkas ar ß˚idrumu vai aug¬iem ierîces
saldétavas nodalîjumå.
• Neizmantojiet nekådus metåla objektus
ierîces tîrîßanai, jo tådéjådi Jüs varat to
sabojåt.
Uzstådîßana
• Ierîces lietoßanas laikå kompresors un
kondensators ierîces aizmuguré uzkarst.
Vienmér pårliecinieties, vai ap ierîci ir
nodroßinåta pietiekama gaisa ventilåcija.
Lüdzu, ievérojiet norådîjumus par uzstådîßanu,
kas sniegti ßajå lietoßanas pamåcîbå.
Nekådå gadîjumå nenosedziet ierîces
ventilåcijas atvérumus!
• Péc ierîces novietoßanas pårbaudiet, vai
neesat to nejaußi novietojußi uz stråvas
padeves kabe¬a.
Svarîgi! Gadîjumå, ja ierîce ir bojåta vai tai ir
jåmaina stråvas padeves kabelis, griezieties
autorizétajå servisa centrå péc kvalificéta
meistara palîdzîbas.
• Péc ierîces transportéßanas nepievienojiet to
stråvas padevei divas stundas. Íis laiks ir
nepiecießams, lai dzeséßanas viela saplüstu
atpaka¬ sistémå un nostabilizétos.
• DaΩas ierîces da¬as lietoßanas laikå uzkarst.
Vienmér pårliecinieties, vai ap ierîci ir
nodroßinåta pietiekama ventilåcija. Lüdzu,
ievérojiet norådîjumus par uzstådîßanu, kas
sniegti ßajå lietoßanas pamåcîbå.
• Nenosedziet ierîces uzkarstoßås da¬as.
Ja vien iespéjams, novietojiet ledusskapi ar
aizmuguréjo da¬u pret sienu.
Ierîce un apkårtéjå vide
Íîs ierîces aukstumsistéma un izoléjoßie
materiåli nesatur gåzes, kas ir kaitîgas ozona
slånim. Nekådå gadîjumå nedrîkst utilizét ierîci
kopå ar parastajiem sadzîves atkritumiem!
Nododot to atkritumos, centieties nesabojåt tås
dzeséjoßås vielas cirkulåcijas sistému, îpaßi
korpusa aizmuguré. Griezieties péc informåcijas
vietéjå paßvaldîbå, lai uzzinåtu kur un kå nodot
nokalpojußo ierîci atkritumos.
APKÅRT‰JÅS VIDES AIZSARDZÈBAI
Iepakojuma materiåls
Ierîces iepakojuma materiåli jåsaß˚iro un
jåizmet atkritumos atbilstoßi visiem spékå
esoßajiem noteikumiem. Visus materiålus, kuri
apzîméti ar speciåliem simboliem, iespéjams
nodot pårstrådei otrreizéjås izejvielås:
>PE< polietiléns, pieméram, iepakojuma plévei;
>PS< polistirols, pieméram, polsteréjumam.
Kartona iepakojuma da¬as nododiet
makulatüras pieñemßanas punktos.
ZBB 3294
Ierîces utilizéßana
Uz produkta vai tå iepakojuma esoßais simbols
noråda, ka ßo produktu nedrîkst izmest
saimniecîbas atkritumos. Péc nolietoßanas
produkts jånogådå attiecîgos elektrisko un
elektronisko iekårtu savåkßanas punktos
otrreizéjai pårstrådei.
Uzmanîbu! Pirms ierîces izmeßanas
atkritumos padariet to nelietojamu
nogrieΩot stråvas padeves kabeli.
ZANUSSI 4
IERÈCES LIETOÍANA
Iekßpuses tîrîßana
Svaigu produktu dzeséßana
Pirms lietoßanas uzsåkßanas rüpîgi iztîriet
ledusskapi un nomazgåjiet tå piederumus ar
siltu üdeni, kam pievienots neitråls mazgåßanas
lîdzeklis. Tådéjådi Jüs likvidésiet no ierîces
tipisko jaunu produktu smaku. Péc tam rüpîgi
nosusiniet virsmas ar sausu dvielîti.
Lai nodroßinåtu nevainojamu ierîces darbîbu:
• neuzglabåjiet tajå siltus produktus un
iztvaikojoßus dzérienus;
• iesaiñojiet produktus vai ievietojiet tos
atbilstoßos uzglabåßanas konteineros, îpaßi
tad, ja tie ir aromåtiski;
• ievietojiet produktus ledusskapît tå, lai starp
tiem brîvi varétu cirkulét aukstais gaiss.
Nekådå gadîjumå neizmantojiet
ledusskapja tîrîßanai ˚îmiski spécîgus
un abrazîvus tîrîßanas lîdzek¬us, jo
tådéjådi Jüs varat sabojåt tå izolåciju.
Lietoßana
Pievienojiet ierîces elektrisko vadu stråvas
padevei. Atveriet ledusskapja durtiñas un
pagrieziet termostata slédzi pulksteña rådîtåja
kustîbas virzienå, aiz pozîcijas „O” (STOP).
Ierîce såk darboties.
Temperatüras reguléßana
Temperatüra tiek reguléta automåtiski un to
var paaugstinåt (iestatît siltåku), pagrieΩot
termostata slédzi zemåkå pozîcijå, vai
pazeminåt (iestatît aukståku), pagrieΩot
termostata slédzi augståkå pozîcijå.
Izvéloties temperatüru, jåñem vérå sekojoßi
faktori, no kå ir atkarîga ledusskapî esoßå
temperatüra:
• no telpas temperatüras, kurå ierîce atrodas,
• no tå, cik bieΩi tiek atvértas ledusskapja
durtiñas,
• no tajå uzglabåto produkta daudzuma,
• atkarîbå no ledusskapja novietojuma.
Termostata kontroles slédΩa “vidéjå”
pozîcija parasti atbilst ikdienå nepiecießamås dzeséßanas nodroßinåßanai.
Svarîgi!
Paaugstinåtas apkårtéjås temperatüras
apståk¬os vai gadîjumå, ja ierîcé tiek uzglabåti
daudz produkti, un ierîcé ir iestatîts zemåkås
temperatüras reΩîms, ierîces kompresors var
darboties nepårtraukti, izraisot sarmas un ledus
veidoßanos uz tilpnes aizmuguréjås sienas.
Íådå gadîjumå iestatiet termostata slédzi
augståkas temperatüras reΩîmå, lai nodroßinåtu
piemérotu automåtisko atkauséßanu ierîcé un
samazinåtu tås stråvas patériñu.
ZBB 3294
Svaigu produktu saldéßana
Uz saldétavas esoßais simbols
nozîmé,
ka ßî ierîce ir piemérota svaigu produktu
sasaldéßanai un ilgstoßai gatavu pirktu saldétu
un dzi¬i saldétu produktu uzglabåßanai.
Lai saldétu svaigus produktus, nav
nepiecießams izmainît termostata slédΩa
iestatîjumu.
Tomér, lai paåtrinåtu produktu saldéßanu,
pagrieziet termostata slédzi aukståkås
temperatüras pozîcijå, taçu ievérojiet, ka ßådå
gadîjumå temperatüra ledusskapja nodalîjumå
var pazeminåties zem 0 OC.
Ja tå notiek, pagrieziet termostata slédzi
siltåkas temperatüras pozîcijå,
Svarîgi!
Nekådå gadîjumå neievietojiet saldétavå
gåzétus dzérienus (dzirkstoßos vînus,
limonådes un tml.), jo tie var eksplodét.
Nelietojiet saldéjumu un ledu uzturå tülît péc
izñemßanas no saldétavas, jo tådéjådi Jüs
var güt nopietnus apsaldéjumus.
Ievérojiet, ka atlaidinåtus produktus nedrîkst
sasaldét atkårtoti.
Saldéto produktu uzglabåßana
Uzsåkot ierîci lietot vai gadîjumå, ja tå kådu
laiku nav lietota, pirms produktu ievietoßanas
iestatiet termostata slédzi zemåkås
temperatüras pozîcijå un ¬aujiet ierîcei
darboties vismaz 2 stundas. Péc tam
iestatiet atpaka¬ ikdienas lietoßanai
piemérotu temperatüru.
Lai ierîce darbotos maksimåli efektîgi,
uzglabåjot tajå lielu produktu daudzumu,
izñemiet visas atvilktnes un grozus un
novietojiet produktus tießi uz dzeséßanas
plauktiem.
ZANUSSI 5
Lüdzu, nepårsniedziet maksimålo produktu
ievietoßanas daudzumu saldétavå, kas
norådîts uz saldétavas augßéjå nodalîjuma
sånu virsmas
.
Lai palielinåtu ledusskapî platîbu, priekßéjo
plauktiñu pusi var pårvietot påri aizmuguréjai.
Svarîgi!
Neparedzétas produktu atlaidinåßanås
gadîjumå, pieméram, ja ierîcei uz kådu laiku
tiek pårtraukta stråvas padeve uz ilgåku
laiku nekå norådîts ierîces tehniskajos
datos „temperatüras paaugstinåßanås
laiks”, produkti nekavéjoties jåizlieto
uzturå vai jåpagatavo un péc tam jåsasaldé
atkårtoti (péc pagatavoßanas).
Produktu atlaidinåßana
Dzi¬i saldétus un saldétus produktus pirms
lietoßanas var atlaidinåt ledusskapî vai istabas
temperatürå, atkarîbå no tå, cik ilgu laiku tam
varat veltît.
Nelielus produktus var gatavot uzreiz péc
izñemßanas no saldétavas, tomér ñemiet vérå,
ka ßådi to gatavoßanas laiks büs ilgåks.
Durtiñu plauktu pårvietoßana
Lai plauktiños varétu uzglabåt daΩåda izméra
produktu iepakojumus, durtiñu plauktus var ievietot daΩådå augstumå.
Lai pårvietotu plauktiñus, rîkojieties sekojoßi:
Stingri satveriet plauktu un pakåpeniski velciet
to bultiñu norådîtajå virzienå augßup, péc tam
pårvietojiet péc nepiecießamîbas.
Ledus kubiciñu gatavoßana
Ierîce ir aprîkota ar vienu vai vairåkåm
formiñåm ledus kubiciñu gatavoßanai. Piepildiet
formiñu ledus gatavoßanai ar üdeni aptuveni
lîdz 3/4, jo sasalßana laikå üdens izpleßas, un
ievietojiet saldétavå.
Gadîjumå, ja ledus formiña ir piesalusi
pie saldétavas, nekådå gadîjumå
neizmantojiet tås noñemßanai asus
metåla priekßmetus!
Pårvietojami plauktiñi
Ledusskapja sånu sienas ir aprîkotas ar
sliedîtém, uz kuråm Jüs varat novietot
plauktiñus vélamajå augstumå.
Saldéßanas kalendårs
Ar simboliem ir apzîméti daΩådi saldéjamo produktu veidi.
Cipari norāda katra attiecīgā produkta uzglabåßanas laiku méneßos. Zemåkå vai augståkå produktu
droßa uzglabåßanas laika robeΩa ir atkarîga no produktu kvalitåtes un iepriekßéjås sagatavoßanas.
ZBB 3294
ZANUSSI 6
IETEIKUMI UN PADOMI
Padomi ledusskapja lietoßanai
Ga¬a (visa veida): ietiniet pårtikas plévé vai
ievietojiet pårtikas polietiléna maisiñå un
novietojiet uz stikla plauktiña virs dårzeñu
atvilktnes.
Droßîbas nolükos ßådi ga¬u drîkst uzglabåt
ne ilgåk par vienu - divåm dienåm.
Pagatavoti produkti, atdzeséti édieni utt.:
ievietojiet nosegtos traukos un novietojiet uz
jebkura plauktiña.
Dårzeñi un aug¬i: vispirms rüpîgi nomazgåjiet
un péc tam ievietojiet uzglabåßanai speciåli ßim
nolükam paredzétajå dårzeñu atvilktné (-és).
Sviests un siers: jåievieto speciålå hermétiskå
konteinerå vai jåiesaiño alumînija folijå vai
pårtikas polietiléna maisiñå un jåuzglabå
durtiñu plauktå.
Piena pudeles: jånosedz ar våciñu un
jåuzglabå durtiñu pude¬u plauktå.
Banånus, kartupe¬us, sîpolus un ˚iplokus, ja
tie nav atbilstoßi iepakoti, nedrîkst uzglabåt
ledusskapî.
Padomi produktu saldéßanai
• Nekådå gadîjumå nepårsniedziet maksimåli
pie¬aujamo saldéjamo produktu daudzumu,
kas norådîts ierîces tehniskajos datos.
Pretéjå gadîjumå sasaldéßanas rezultåts büs
nekvalitatîvs un produkti var bojåties, zaudét
garßu, smarΩu, sulîgumu un tml.
• Saldéßanas process ilgst aptuveni 24 stundas,
saldéßanas laikå nepapildiniet produktus
saldétavå.
• Pirms produktu ievietoßanas saldétavå
sadaliet tos nelielås porcijås, lai vajadzîbas
gadîjumå varétu érti izñemt nepiecießamo
daudzumu.
• Nenovietojiet svaigus produktus, kurus
paredzéts sasaldét, tießi pie jau
sasaldétajiem.
• Pirms ievietoßanas ledusskapî vai saldétavå
rüpîgi iepakojiet produktus alumînija folijå vai
ievietojiet tos hermétiskos produktu
uzglabåßanas trauciños.
• Nekådå gadîjumå neievietojiet saldétavå
karstus produktus.
ZBB 3294
• Ja produktus un dzérienus ar spécîgu
aromåtu Jüs neiesaiñosiet rüpîgi, to garßa un
aromåts var iespaidot blakus esoßos
produktus.
• Lai uzglabåtu produktus péc iespéjas
ilgåk, sekojiet pavårgråmatå sniegtajiem
ieteikumiem.
• Ievietojot saldétavas nodalîjumå svaigus produktus, sekojiet, lai tie neatbalstîtajos pret
jau sasaldétajiem. Tådéjådi Jüs novérsîsiet
temperatüras paaugstinåßanos sasaldétajos
produktos.
• Esiet uzmanîgi, lietojot saldéjumu vai ledu
tülît péc izñemßanas no saldétavas, jo Jüs
varat güt nopietnus apsaldéjumus.
• Uz katras produktu paciñas norådiet
datumu, kad tas tiek ievietots saldétavå,
lai varétu sekot produktu uzglabåßanas
termiñiem. Saldéjot patståvîgi, sekojiet
norådîjumiem uz saldétavas atvilktném.
Simboli apzîmé daΩådus produktus, bet ar
ciparu apzîméts to maksimåli pie¬aujamais
uzglabåßanas laiks méneßos. Produktu
uzglabåßanas laiks ir atkarîgs no to
kvalitåtes un iepriekßéjas sagatavoßanas.
• Nekådå gadîjumå neievietojiet saldétavå
gåzétus dzérienus, jo tie var saldétavå
uzsprågt.
Padomi saldétu produktu
uzglabåßanai
Lai saldétus produktus uzglabåtu nevainojami:
• Gatavu saldétu produktu uzglabåßana ir
droßa tikai tad, ja tie pirms ievietoßanas
saldétavå nav atlaidinåti kaut uz îsu brîdi.
Ja dzi¬i saldéti produkti ir atlaidußies, to
otrreizéja sasaldéßana nav ieteicama,
izlietojiet ßådus produktus péc iespéjas
åtråk uzturå.
• Neviriniet bez vajadzîbas saldétavas
durtiñas un neturiet tås påråk ilgi atvértas.
• Atlaidinåtus produktus nedrîkst sasaldét
atkårtoti.
• Nekådå gadîjumå nepårsniedziet gatavu
saldétu produktu maksimålo uzglabåßanas
laiku, kas norådîts uz to iepakojuma.
ZANUSSI 7
TÈRÈÍANA UN KOPÍANA
Pirms ierîces tehniskås apkopes vai
tîrîßanas uzsåkßanas vienmér
atvienojiet to no stråvas padeves avota
(nekådå gadîjumå nevelciet to aiz vada,
pieturiet aiz kontaktdakßas). Ja ierîce ir
novietota tå, ka kontaktligzdu ir grüti
aizsniegt, izslédziet attiecîgo
droßinåtåju.
Uzmanîbu! Ierîces saldéßanas sistéma satur
og¬üdeñradi, tådé¬ tås remontu un tehnisko
apkopi drîkst veikt tikai autorizétå servisa
centra darbinieki.
Periodiska tîrîßana
Iztîriet ierîci un nomazgåjiet tås piederumus ar
siltu sodas üdeni (5 ml uz 0.5 l üdens).
Péc tam rüpîgi noskalojiet un nosusiniet. Ar tîru
üdeni nomazgåjiet durtiñu gumijas blîvéjumu.
1 - 2 reizes gadå ar putek¬u sücéju vai birstîti
notîriet kondensatoru ierîces aizmuguré (melnås restîtes). Íådi tiks uzlabota ierîces darbîba
un samazinåsies ierîces stråvas patériñß.
Iekßéjais apgaismojums
Lai piek¬ütu ledusskapja iekßéjå apgaismojuma
spuldzîtei, lüdzu, rîkojieties sekojoßi:
• izskrüvéjiet spuldzîtes apvalka stiprinåßanas
skrüvi;
• atå˚éjiet noñemamo da¬u atbilstoßi norådém
zîméjumå.
Atkauséßana
Ierîces darbîbas laikå uz dzeséjoßåm virsmåm
veidojas kondensåts sarmas un ledus veidå.
Biezs sarmas un ledus slånis rada izoléjoßu
efektu un pazemina saldéßanas efektivitåti,
temperatüra ierîcé paaugstinås un tå patéré
vairåk elektroener©iju.
Íî mode¬a ledusskapja nodalîjuma dzeséjoßo
virsmu atkauséßana noris automåtiski.
Ledusskapis automåtiski tiek atkauséts ikreiz,
kad tå termostata regulators pårtrauc kompresora
darbîbu. Íajå laikå temperatüra uz tilpnes
dzeséjoßåm virsmåm palielinås un noris automåtiska atkauséßana. Izkusußais üdens caur atveri
ledusskapja aizmuguréjå sienå notek iztvaikoßanas tvertné virs kompresora, kur kompresora
darbîbas laikå siltuma ietekmé iztvaiko.
Regulåri pårbaudiet un iztîriet atveri
izkusußajam üdenim ledusskapja
tilpné, tå nedrîkst büt nosprostota.
BieΩi vien notecé iek¬üst produktu
ietinamais papîrs, kas saskaroties ar
aizmuguréjo tilpnes sienu, pie tås
piesalst. Ja ßajå brîdî Jüs izñemat
attiecîgo produktu, papîrs var saplîst
un laikå, kad ledusskapis tiek
automåtiski atkauséts, tas nok¬üst
notecé un aizsprosto to. Esiet
uzmanîgi, uzglabåjot ledusskapî papîrå
ietîtus produktus, ievérojiet augståk
aprakstîto!
Uzmanîbu!
Ja atverot ierîces durtiñas iekßéjais
apgaismojums neieslédzas, pårbaudiet
vai iekßéjå apgaismojuma spuldzîte ir
ieskrüvéta kårtîgi. Ja tomér iekßéjais
apgaismojums nedarbojas nomainiet
spuldzîti, tikai pret tådu paßu kå iepriekßéjå.
Saldétavas nodalîjums nav aprîkots ar
automåtisku atkauséßanas sistému, jo pretéjå
gadîjumå sasaldétie produkti atkauséßanas
laikå, kad temperatüra tilpné paaugstinås,
sabojåtos.
ZBB 3294
ZANUSSI 8
Lietoßanas laikå saldétavå veidojas ledus un
sarmas kårta. Ja tås biezums nepårsniedz 4 mm,
ledu un sarmu var noñemt ar plastmasas
skråpîti, kas ietilpst ierîces komplektåcijå. Íajå
laikå ierîce nav jåatvieno no stråvas padeves
un produkti no saldétavas nav jåizñem.
Kad ledus kårta ir tik bieza, ka to nav iespéjams
noñemt ar skråpîßa palîdzîbu, saldétava ir
jåatkausé. Saldétavas atkauséßanas bieΩums ir
atkarîgs no ierîces izmantoßanas intensivitåtes
(parasti 2-3 reizes gadå).
Rîkojieties sekojoßi:
1. Atvienojiet ierîces elektrisko vadu no stråvas
padeves avota vai pagrieziet termostata
slédzi „O” (izslégtå) pozîcijå.
2. Izñemiet no saldétavas visus produktus,
ietiniet vairåkås avîΩu kårtås un novietojiet
péc iespéjas vésåkå vietå.
3. Atståjiet ierîces durtiñas atvértas, pielieciet
ledusskapja apakßå atbilstoßå veidå
plastmasas skråpîti (skat. zîméjumu) un
novietojiet zem tå trauku izkusußå üdens
savåkßanai.
5. Pievienojiet ierîces elektrisko vadu atpaka¬
stråvas padeves avotam vai iestatiet
vajadzîgo temperatüru, pagrieΩot atpaka¬
termostata slédzi.
6. Aptuveni péc 2-3 stundåm, kad saldétava ir
pietiekami atdzisusi, ievietojiet tajå atpaka¬
produktus.
Svarîgi!
Nekådå gadîjumå neizmantojiet ledus
un sarmas noñemßanai asus metåla
priekßmetus, jo tådéjådi Jüs varat
nejaußi sabojåt ierîces saldéßanas
sistému.
Neizmantojiet nekåda veida
mehåniskus vai ˚îmiskus
palîglîdzek¬us, lai paåtrinåtu ierîces
atkauséßanu, izñemot tos, kådus
minéjis izgatavotåjs.
Temperatüras paaugstinåßanås
sasaldétajos produktos saldétavas
atkauséßanas laikå var saîsinåt to
droßu uzglabåßanas laiku.
Ja ierîce ilgstoßi netiek lietota
Rîkojieties sekojoßi:
• Atvienojiet ledusskapi no stråvas padeves
avota.
• Izñemiet no tå visus pårtikas produktus.
• Atkauséjiet un iztîriet atbilstoßi norådîjumiem
ßajå lietoßanas pamåcîbå.
• Atståjiet durtiñas pusvirus, lai tajå
neveidotos sasmacis gaiss.
4. Péc atkauséßanas iztîriet saldétavu un rüpîgi
nosusiniet visas virsmas. Saglabåjiet skråpîti
nåkamajåm lietoßanas reizém.
ZBB 3294
ZANUSSI 9
UZSTÅDÈÍANA
Novietoßana
Apkårtesoßå temperatüra ietekmé ierîces
darbîbas kvalitåti un elektroener©ijas patériñu.
Novietojiet ierîci péc iespéjas tålåk no tådiem
siltuma avotiem kå radiatori, üdens sildîtåji,
plîtis un tamlîdzîgi. Nenovietojiet ledusskapi
saules apspîdétå vietå.
Elektropieslégums
Pirms ierîces pievienoßanas elektroener©ijas
padeves avotam vienmér pårliecinieties, vai
spriegums un jauda elektriskajå ligzdå, kurai
esat paredzéjußi ledusskapi pievienot, sakrît
ar to, kåda norådîta tås datu plåksnîté.
Pie¬aujamå sprieguma atß˚irîba ir +/-6 %.
Citos gadîjumos jålieto piemérots stråvas
transformators.
Kontaktligzdai, kurai Jüs pieslédzat ierîci
elektroener©ijas padevei, obligåti jåbüt
iezemétai.
Ja ierîces tuvumå nav ßådas kontaktligzdas,
iesakåm izsaukt kvalificétu elektri˚i, kas to
ierîkotu atbilstoßi spékå esoßajiem
noteikumiem.
Izgatavotåjs neuzñemas nekådu
atbildîbu par bojåjumiem vai nelaimes
gadîjumiem, kas radußies ßo
noteikumu neievéroßanas gadîjumå.
NORÅDÈJUMI PILNÈBÅ IEBËV‰JAMÅM IERÈC‰M
Durtiñu vérßanås virziena nomaiña
Vajadzîbas gadîjumå durtiñu vérßanås virzienu
var nomainît no labås (rüpnîcas uzstådîjums) uz
kreiso pusi.
Uzmanîbu! Nomainiet virzienu, kådå
vérsies durtiñas, ierîci nedrîkst
pievienot stråvas padevei! Vienmér
pårliecinieties, vai tå ir atvienota no
stråvas padeves avota.
1. Atskrüvéjiet augßéjo asi un noñemiet
paplåksni.
4. Noñemiet apakßéjås durtiñas.
5. Izskrüvéjiet apakßéjo asi un pårlieciet to
pretéjå pusé.
6. Uzlieciet atpaka¬ apakßéjås durtiñas.
7. Pieskrüvéjiet pretéjå pusé vidéjo eñ©i un
ievietojiet våciñus atverés pretéjå pusé.
8. Ievietojiet atpaka¬ augßéjås durvis,
ieskrüvéjiet eñ©es asi un paplåksni pretéjå
pusé.
2. Noñemiet augßéjo asi un augßéjås durtiñas.
3. Izskrüvéjiet vidéjo eñ©i.
ZBB 3294
ZANUSSI 10
Iebüvéßanas nißas izméri
Augstums (1)
Dzi¬ums (2)
Platums (3)
1780 mm
550 mm
560 mm
Uzmanîbu! Droßîbas nolükos nekådå
gadîjumå nenosedziet ierîces
ventilåcijas atvérumus. Nodroßiniet
ap ierîci zîméjumå sniegtos minimålos
ventilåcijas atvérumus.
Nostipriniet ierîci ar 4 ierîces komplektåcijå
ietilpstoßajåm skrüvém.
(I = îsås) (P = garås)
Bez tam nißå, kurå ierîce tiek iebüvéta,
jåparedz atstarpe nepiecießamås ventilåcijas
nodroßinåßanai:
Dzi¬ums
Platums
50 mm
540 mm
Nostipriniet blîvéjoßo sloksni, iespieΩot to starp
ierîci un virtuves mébeli.
Pårbaudiet, vai starp ierîces apakßu un
apakßéjo virtuves mébeles da¬u ir nodroßinåta
minimålais ventilåcijas atvérums 44 mm.
Apakßéjås eñ©es våciñß, kas ievietots ierîces
piederumu maisiñå, garanté precîzu virtuves
mébeles un ledusskapja pozîciju.
Pårbaudiet, vai ierîces elektriskais vads nav
iespîléts vai saspiests.
ZBB 3294
ZANUSSI 11
Noñemiet no plastikåta apvalka (E), kas
paredzéts eñ©es un ßarnîra ass nosegßanai,
augßéjo våciñu kå parådîts zîméjumå.
Ío darbîbu ir ¬oti vienkårßi veikt, jo uz iekßéjås
plastikåta apvalka våciña puses ir rieva, kas
ievérojami atvieglo ßîs da¬as noñemßanu.
Noñemiet da¬u, kas apzîméta ar DX, ja ßarnîra
ass ir ievietota labajå eñ©e, pretéjå gadîjumå
noñemiet - SX da¬u.
Uzlieciet våciñus (C - D) uz savienojuma
apvalka aizspiedñiem un eñ©es atverés.
Iespiediet ventilåcijas restîtes (B) un eñ©u
våciñus (E) tiem paredzétajå vietå.
Sadaliet da¬as Ha, Hb, Hc un Hd atbilstoßi
norådém zîméjumå.
ZBB 3294
Novietojiet virzoßo deta¬u (Ha) uz mébe¬u
durtiñu iekßéjås puses augßå un apakßå kå
parådîts zîméjumå un iezîméjiet urbßanas
vietas. Péc caurumu izurbßanas piestipriniet
virzoßås deta¬as ar ierîces komplektåcijå
ietilpstoßajåm skrüvém.
Uzspiediet uz virzoßås deta¬as (Ha) våciñu
(Hc), lîdz tas nofikséjas.
Atveriet ierîces durtiñas un virtuves mébeles
durtiñas 90O leñ˚î. Ievietojiet virzîtåjå (Ha)
nelielo kvadråtiñu (Hb).
Salieciet kopå ierîces un mébeles durtiñas un
iezîméjiet atvérumu vietas kå parådîts
zîméjumå.
ZANUSSI 12
Noñemiet atbalstus un atzîméjiet 8 mm
attålumå no åréjås durtiñu malas nagloßanas.
Novietojiet nelielo kvadråtiñu atkal uz virzîtåja
un nostipriniet ar skrüvém, kas piegådåtas kopå
ar ierîci.
Lai nolîmeñotu mébeles durtiñas, izmantojiet
attålumu starp rievåm.
Péc tam pårbaudiet, vai ierîces un mébeles
durtiñas aizveras nevainojami.
Ja ierîce tiek ievietota virtuves stürî, ieteicams
atskrüvét va¬îgåk nelielås plåksnîtes (D)
skrüves, pårvietot tås atbilstoßi norådém
zîméjumå, un péc tam pieskrüvét cießåk.
Uzlieciet våciñu (E).
Péc durtiñu vérßanås virziena nomaiñas
pårbaudiet, vai visas skrüves ir kårtîgi
pievilktas un vai magnétiskais durtiñu
blîvéjums cießi piek¬aujas ierîces korpusam.
Ja apkårtesoßå temperatüra ir zema
(pieméram, ziemas periodå), blîvéjums var
cießi nepiegult ierîces korpusam. Íådå
gadîjumå pagaidiet, lîdz tas pats ar laiku
izlîdzinåsies, vai paåtriniet ßo procesu,
deformétås blîvéjuma da¬as ar parastu matu
Ωåvéjamo fénu.
Novietojiet våciñu (Hd) uz virzîtåja (Hb) un
piespiediet, lîdz tas nostiprinås.
ZBB 3294
ZANUSSI 13
TEHNISKÅ APKALPE UN REZERVES DAÒAS
Ja ierîce ir radußies darbîbas traucéjumi, pirms
grießanås autorizétajå servisa centrå, lüdzu,
veiciet sekojoßas pårbaudes. Ja Jüs griezîsieties
servisa centrå kåda zemåkminéta iemesla dé¬ vai
nepareizas lietoßanas rezultåtå, tad arî preces
garantijas termiña laikå ßis meistara izsaukums
büs maksas pakalpojums.
Ja ierîce pareizi nedarbojas, lüdzu, pårbaudiet
vai:
• ierîces elektriskais vads ir kårtîgi iesprausts
kontaktligzdå un ierîce ir ieslégta;
• vai nav pårtraukta stråvas padeve
(pårbaudiet, pievienojot kontaktligzdai
kådu citu elektrisko ierîci);
• gadîjumå, ja ledusskapja tilpnes apakßå ir
sakråjies üdens, pårbaudiet, vai nav
nosprostota atvere izkusußajam üdenim.
darbinieku, lüdzu, vienmér norådiet precîzu
mode¬a nosaukumu (PNC) un sérijas numuru
(S-no), kas atrodami uz ierîces datu plåksnîtes.
Müsu servisa centrå Jüs varat iegådåties
arî ledusskapim nepiecießamås ori©inålås
rezerves da¬as.
Lai vienmér precîzi norådîto vajadzîgo,
iesakåm aizpildît sekojoßo:
Modelis:
RaΩojuma numurs:
Sérijas numurs:
Pirkuma datums:
Kad un kå traucéjumi radås?
Ja iepriekß minéto pårbauΩu rezultåtå ierîce
joprojåm nedarbojas, griezieties péc palîdzîbas
autorizétajå servisa centrå. Izsaucot servisa
ZBB 3294
ZANUSSI 14
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising