Aeg-Electrolux | SC91841-5I | User manual | Aeg-Electrolux SC91841-5I User Manual

Aeg-Electrolux SC91841-5I User Manual
SANTO C 9 18 41-5i
Gebruiksaanwijzing
User manual
Notice d'utilisation
Benutzerinformation
Koel-vriescombinatie
Fridge-Freezer
Réfrigérateurcongélateur
Kühl - Gefrierschrank
2
Inhoud
Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige
kwaliteit.
Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van
optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat
stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen.
Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan kunt u hem
te allen tijde raadplegen. Geef deze handleiding ook aan een eventuele toekomstige
eigenaar van het apparaat.
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat.
Inhoud
Veiligheidsinformatie
Veiligheid van kinderen en kwetsbare
mensen
Algemene veiligheid
Dagelijks gebruik
Onderhoud en reiniging
Installatie
Onderhoud
Bedieningspaneel
Inschakelen
De koelkast uitschakelen
Het apparaat uitschakelen
Alarm hoge temperatuur
Toetsen temperatuurinstelling
Temperatuurweergave
Temperatuurregeling
COOLMATICfunctie
Vakantiefunctie
FROSTMATICfunctie
Het eerste gebruik
De binnenkant schoonmaken
Dagelijks gebruik
Vers voedsel invriezen
Het bewaren van ingevroren voedsel
Invriesagenda
Ontdooien
Het maken van ijsblokjes
Koude accumulators
3
3
3
4
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
Verplaatsbare schappen
Het plaatsen van de deurschappen
Het plaatsen van de deurhelftplateaus
Vochtigheidsregeling
Nuttige aanwijzingen en tips
Tips voor energiebesparing
Tips voor het koelen van vers voedsel
Nuttige tips voor het koelen
Tips voor het invriezen
Tips voor het bewaren van ingevroren
voedsel
Onderhoud en reiniging
Periodieke reiniging
Het ontdooien van de koelkast
De vriezer ontdooien
Periodes dat het apparaat niet gebruikt
wordt
Problemen oplossen
Het lampje vervangen
De deur sluiten
Technische gegevens
Montage
Opstelling
Elektrische aansluiting
Ventilatievereisten
Het milieu
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
13
14
14
15
16
18
18
18
18
18
19
19
19
Wijzigingen voorbehouden
Veiligheidsinformatie
3
Veiligheidsinformatie
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het
van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige
vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen
die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als
het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele
levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van
het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen
uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die
door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen)
met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis,
tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon
of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik
van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel
door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat
kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat
vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er dan
voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
LET OP!
Houd de ventilatie-openingen altijd vrij van obstructies.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een
gewoon huishouden, zoals uitgelegd in dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
4
Veiligheidsinformatie
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is
een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het
apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op
enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een
elektrische schok veroorzaken.
WAARSCHUWING!
Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen uitsluitend vervangen
worden door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of beschadigd wordt door de achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit
raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het stopcontact. Dit kan gevaar opleveren
van een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder de afdekking van het lampje 1) voor de
binnenverlichting.
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
• Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet aan als uw handen vochtig/nat zijn,
dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
• Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.
Dagelijks gebruik
•
•
•
•
•
•
•
•
Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.
Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
Zet geen levensmiddelen direct tegen de luchtopening in de achterwand. 2)
Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid
is.
Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat
met betrekking tot het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze veroorzaken
druk op de fles die daardoor kan ontploffen, dit kan schade toebrengen aan het apparaat.
IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.
1) Als er een afdekking voor het lampje is voorzien
2) Als het apparaat vorstvrij is
Veiligheidsinformatie
5
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht. Als u het stopcontact niet kunt bereiken, onderbreek dan de
stroomtoevoer.
• Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een
kunststof schraper.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Maak de afvoer, indien
nodig, schoon. Als de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van het apparaat
liggen.
Installatie
Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de desbetreffende paragrafen
nauwgezet te worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan
als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar u
het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie
terugvloeien in de compressor.
• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting
leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de installatie opvolgen.
• De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en
brandwonden veroorzaken.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd is.
• Sluit het apparaat alleen aan op een drinkwaterleiding. 3)
Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en
er dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit
en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het
normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat
moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de
achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die
voorzien zijn van het symbool zijn recyclebaar.
3) Indien er een wateraansluiting voorzien is
6
Bedieningspaneel
Bedieningspaneel
1 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
3
4
5
6 7
8 9
10
11
12 13 14 15 16
Controlelampje koelkast
Schakelaar ON/OFF koelkast
Temperatuurregeling koelkast, + toets
Weergave temperatuur koelkast
Temperatuurregeling koelkast, - toets
COOLMATICcontrolelampje
COOLMATIC toets
Controlelampje apparaat
Schakelaar ON/OFF apparaat
Temperatuurregeling vriezer, + toets
Weergave temperatuur vriesvak
Temperatuurregeling vriezer, - toets
FROSTMATIC controlelampje
FROSTMATIC toets
Weergave alarm ( ALARM OFF)
Terugzettoets alarm (ALARM OFF)
Inschakelen
1.
2.
3.
4.
Steek de stekker in het stopcontact.
Druk op de ON/OFF schakelaar .
Het controlelampje gaat branden.
Het alarmlampje knippert tot de temperatuur bereikt is.
Het alarmsignaal klinkt.
5. Druk op de alarmresettoets om het alarm uit te schakelen.
De koelkast uitschakelen
1. Houd de ON/OFF schakelaar langer dan 5 seconden ingedrukt.
2. Daarna wordt het aftellen van de temperatuur van -3 -2 -1 weergegeven. Als "1" verschijnt wordt het apparaat uitgeschakeld. Het temperatuurdisplay gaat uit. Het controlelampje gaat uit.
Het apparaat uitschakelen
1. Houd de ON/OFF schakelaar langer dan 5 seconden ingedrukt.
Bedieningspaneel
7
2. Daarna wordt het aftellen van de temperatuur van -3 -2 -1 weergegeven. Als "1" verschijnt wordt het apparaat uitgeschakeld. Het temperatuurdisplay gaat uit. Het controlelampje gaat uit.
Alarm hoge temperatuur
In het geval van een abnormale stijging van de temperatuur in de vriezer (bijv. stroomuitval)
gaat het alarmlampje knipperen en klinkt er een zoemer.
Druk op de alarmresettoets om de zoemer uit te schakelen, het alarmlampje blijft knipperen.
De zoemer stopt automatisch als de temperatuur weer normaal is, het alarmlampje blijft
knipperen.
Druk op de alarmresettoets. Het alarmlampje gaat uit en tegelijkertijd wordt op het temperatuurdisplay van de vriezer gedurende ongeveer 5 seconden de hoogste temperatuur
weergegeven die in het vriesvak bereikt is.
Toetsen temperatuurinstelling
De temperatuur wordt aangepast met behulp van de insteltoetsen temperatuur. Deze toetsen zijn verbonden met het temperatuurdisplay.
• Het temperatuurdisplay schakelt over van de weergave van de WERKELIJKE temperatuur
(temperatuurdisplay is verlicht) naar de weergave van de GEWENSTE temperatuur (temperatuurdisplay knippert) door op een van de insteltoetsen temperatuur te drukken.
• Elke keer dat op een van deze twee toetsen wordt gedrukt, wordt de GEWENSTE temperatuur met 1°C aangepast. De GEWENSTE temperatuur moet binnen 24 uur bereikt
worden.
Als op geen van de toetsen wordt gedrukt, schakelt het temperatuurdisplay automatisch
terug na een korte tijd (ong. 5 sec.) naar de weergave van de HUIDIGE temperatuur.
GEWENSTE temperatuur betekent:
de temperatuur die gekozen is voor in de koelkast. De GEWENSTE temperatuur wordt aangeduid met knipperende getallen.
WERKELIJKE temperatuur betekent:
Op het temperatuurdisplay wordt de huidige temperatuur in de koelkast weergegeven. De
WERKELIJKE temperatuur wordt aangegeven met verlichte getallen.
Als de temperatuur in de koelkast wordt ingesteld op + 5°C en die van het vriesvak op -18°C
schakelt het apparaat een functie in om het bewaren van het voedsel en het energieverbruik
te optimaliseren.
Een dergelijke functie garandeert de minste geluidshinder tijdens de werking van het apparaat.
Temperatuurweergave
De weergave van de temperatuur geeft de volgende informatie:
• Tijdens normale werking wordt de huidige temperatuur binnen in de koelkast (WERKELIJKE temperatuur) weergegeven.
• Voor de vriezer wordt de hoogste temperatuur (WERKELIJKE temperatuur) weergegeven.
Als de vriezer helemaal vol is, is de warmste zone normaal gesproken boven in de voorkant
van de vriezer. Afhankelijk van hoe dit gebied gevuld is, is de temperatuur op andere
plaatsen in de vriezer lager.
• Als de temperatuur wordt aangepast, gaat de momenteel voor de koelkast ingestelde
temperatuur op het display knipperen (GEWENSTE temperatuur).
8
Bedieningspaneel
Wanneer u de temperatuurinstelling verandert, moet u ongeveer 24 uur wachten tot de
temperatuur gestabiliseerd is.
Temperatuurregeling
Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen:
1. Stel de gewenste temperatuur in door op de temperatuurregelaar te drukken. Het temperatuurdisplay geeft onmiddellijk de gewijzigde instelling weer (GEWENSTE temperatuur) en het temperatuurdisplay knippert.
2. Telkens wanneer u op de temperatuurregelaar drukt, wordt de GEWENSTE temperatuur
aangepast met 1 °C. De GEWENSTE temperatuur moet binnen 24 uur bereikt worden.
3. Als de vereiste temperatuur is ingesteld, zal na een korte periode (ong. 5 sec.) het
temperatuurdisplay weer de huidige ACTUELE temperatuur binnen de koelkast weergeven. Het display verandert van knipperende naar continue verlichting.
Voor een juiste conservering van het voedsel moeten de volgende temperaturen worden
ingesteld:
• +5 °C in de koelkast
• -18 °C in de vriezer.
Als de instelling is gewijzigd, start de compressor niet meteen als op dat moment automatisch ontdooien plaatsvindt. Aangezien de conserveringstemperatuur binnen in de koelkast snel wordt bereikt, kunt u meteen na het inschakelen voedsel in de koelkast leggen.
COOLMATICfunctie
De COOLMATIC functie is geschikt voor het snel koelen van grote hoeveelheden voedsel in
de koelkast.
Voer de volgende stappen uit om de functie in te schakelen:
1. Druk op de COOLMATIC toets.
2. Het COOLMATIC display wordt ingeschakeld.
De COOLMATIC functie zorgt nu voor intensieve koeling. Een GEWENSTE temperatuur van
+2°C wordt automatisch gekozen.
De COOLMATIC functie stopt automatisch na 6 uur.
U kunt de functie te allen tijde uitschakelen:
1. Druk op de COOLMATIC toets.
2. Het COOLMATIC display wordt uitgeschakeld.
Vakantiefunctie
Met deze functie kunt u de koelkast gesloten en leeg houden tijdens een lange vakantieperiode (bijv. de zomervakantie) zonder dat er vieze luchtjes ontstaan.
Het koelvak moet leeg zijn als de vakantiefunctie is ingeschakeld.
Om de functie in te schakelen:
1. houd de temperatuurregelaar ( + toets) ingedrukt tot de letter "H" (Holiday/Vakantie)
op het temperatuurdisplay verschijnt. De Holiday functie stelt de temperatuur in op
ongeveer +15°C. De koelkast staat in de energiebesparende stand.
Om de functie uit te schakelen:
1. stel de gewenste temperatuur in door op de temperatuurregelaar te drukken.
Het eerste gebruik
9
FROSTMATICfunctie
De FROSTMATIC functie versnelt het invriezen van vers voedsel en beschermt voedsel dat
reeds is geconserveerd tegen ongewenste opwarming.
Voer de volgende stappen uit om de functie in te schakelen:
1. Druk op de FROSTMATIC toets.
2. Het FROSTMATIC display wordt ingeschakeld.
De FROSTMATIC functie wordt na 52 uur automatisch uitgeschakeld.
U kunt de functie te allen tijde uitschakelen:
1. Druk op de FROSTMATIC toets.
2. Het FROSTMATIC display wordt uitgeschakeld.
Het eerste gebruik
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne
accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een
nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig af.
Gebruik geen oplosmiddelen of schuurpoeders. Deze beschadigen de lak.
Dagelijks gebruik
Vers voedsel invriezen
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het voor een lange
periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.
Om levensmiddelen in te vriezen, activeert u de FROSTMATIC functie minimaal 24 uur
voordat u deze in het vriesvak legt.
Zet het verse voedsel dat u in wilt vriezen in het bovenste vak.
De maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur ingevroren kan worden is vermeld op het
typeplaatje , een etiket dat aan de binnenkant van het apparaat zit.
Het invriesproces duurt 24 uur: voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen voedsel
toe.
Het bewaren van ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, het
apparaat minstens 2 uur op een hoge instelling laten werken voordat u er producten in
plaatst.
Als er grote hoeveelheden voedsel bewaard moeten worden, alle laden en korven uit het
apparaat verwijderen en het voedsel op de koelschappen zetten, hiermee verkrijgt u het
beste resultaat.
WAARSCHUWING!
Zorg ervoor dat het voedsel de beladingslimiet, die op de zijkant van het bovenste gedeelte
is vermeld, niet overschrijdt (indien van toepassing)
10
Dagelijks gebruik
In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen
dan de duur die op de kaart met technische kenmerken onder "tijdsduur" is vermeld, moet
het ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en dan
weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is).
Invriesagenda
De symbolen geven verschillende soorten ingevroren levensmiddelen aan.
De cijfers geven de bewaartijd in maanden aan voor de bijbehorende ingevroren levensmiddelen. Of de hoogste of laagste waarde van de aangegeven bewaartijd van toepassing
is, hangt af van de kwaliteit van het voedsel en eventuele bereiding voordat het werd
ingevroren.
Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt, voordat het gebruikt wordt, in het koelvak of op
kamertemperatuur laten ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig
is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de vriezer gekookt worden als ze nog bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren.
Het maken van ijsblokjes
Dit apparaat is uitgerust met een of meer bladen voor het maken van ijsblokjes. Vul deze
bladen met water en zet ze dan in het vriesvak.
Gebruik geen metalen instrumenten om de laden uit de vriezer te halen.
Koude accumulators
De vriezer is voorzien van een of meer koudeaccumulators; hierdoor blijft het voedsel langer
koud als de stroom uitvalt of als er een storing is.
Dagelijks gebruik
11
Verplaatsbare schappen
De wanden van de koelkast zijn voorzien van een
aantal geleiders zodat de schappen op de gewenste plaats gezet kunnen worden.
Voor een beter gebruik van de ruimte kunnen de
voorste halve schappen over de achterste worden
geplaatst.
Het plaatsen van de deurschappen
Om het bewaren van voedselpakketten van verschillende afmetingen mogelijk te maken,
kunnen de schappen op verschillende hoogtes geplaatst worden.
Het plaatsen van de deurhelftplateaus
Het deurhelftplateau kan op verschillende hoogtes worden geplaatst.
Om deze aanpassingen uit te voeren, gaat u als volgt te werk:
1. til het schap met het deurhelftplateau
naar boven en haal het uit de houders in
de deur
2. verwijder de sluitbeugel uit de geleiding
onder het plateau
3. Om het plateau op een andere hoogte terug te plaatsen, doet u hetzelfde in omgekeerde volgorde.
12
Nuttige aanwijzingen en tips
Vochtigheidsregeling
De glasplaat bevat een apparaat met inkepingen
(afstelbaar door middel van een hendel), waarmee
het mogelijk wordt de temperatuur in de groentelade(s) te regelen.
Wanneer de ventilatieopeningen gesloten zijn:
wordt het natuurlijke vochtgehalte van het voedsel in de fruit- en groentelades langer bewaard.
Wanneer de ventilatieopeningen geopend zijn:
zorgt de luchtcirculatie voor een lager luchtvochtigheidsgehalte in de fruit- en groentelades.
Nuttige aanwijzingen en tips
Tips voor energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog is, de thermostaatknop op de hoogste instelling staat
en het apparaat volledig gevuld is, kan de compressor continu aan staan waardoor er ijs
op de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, draait u de thermostaatknop naar een lagere
instelling om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te
besparen.
Tips voor het koelen van vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als het een sterke geur heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht er vrijelijk omheen kan circuleren
Nuttige tips voor het koelen
Nuttige tips:
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen, boven de
groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of maximaal twee dagen op deze manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz.: deze moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig schoongemaakt worden en in de speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic
zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.
Melkflessen: deze moeten een afdekdop hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in
de deur.
Onderhoud en reiniging
13
Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast
bewaard worden.
Tips voor het invriezen
Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een paar belangrijke tips:
• de maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur ingevroren kan worden. is vermeld op
het typeplaatje;
• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen
voedsel toe;
• vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende kwaliteit
in;
• bereid het voedsel in kleine porties voor, zo kan het snel en volledig worden ingevroren
en zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten ontdooien die u nodig heeft;
• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of plastic en zorg ervoor dat de pakjes luchtdicht
zijn;
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet tegen het al ingevroren voedsel, om te voorkomen dat dit laatste warm wordt;
• smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen dan dikke; zout maakt voedsel minder lang
houdbaar;
• water bevriest, als dit rechtstreeks uit het vriesvak geconsumeerd wordt, kan het aan de
huid vastvriezen;
• het is aan te bevelen de invriesdatum op elk pakje te vermelden, dan kunt u zien hoe
lang het al bewaard is;
Tips voor het bewaren van ingevroren voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat te verkrijgen, dient u:
• er zich van te verzekeren dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op geschikte
wijze door de detailhandelaar werden opgeslagen;
• ervoor te zorgen dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de winkel naar
uw vriezer gebracht worden;
• de deur niet vaker te openen of open te laten staan dan strikt noodzakelijk.
• Als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en kan het niet opnieuw worden ingevroren.
• Bewaar het voedsel niet langer dan de door de fabrikant aangegeven bewaarperiode.
Onderhoud en reiniging
LET OP!
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact
trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen
uitgevoerd worden door bevoegde technici.
Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:
14
Onderhoud en reiniging
• maak de binnenkant en de accessoires schoon met lauw water en wat neutrale zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat
ze schoon zijn en vrij van restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de kast en verplaats of beschadig
ze niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken, aangezien deze het oppervlak beschadigen en een sterke geur achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op de achterkant van het apparaat
schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat
verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in
dit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het aanbevolen
de buitenkant van dit apparaat alleen schoon te maken met warm water met een beetje
afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.
Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch
van de verdamper van het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via een gootje in een
speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat, boven de compressormotor, waar
het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van het
dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken, om te voorkomen dat het
water overloopt en op het voedsel in de koelkast
gaat druppelen. Gebruik daarvoor de speciale reiniger, die al in het afvoergaatje zit.
De vriezer ontdooien
Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd vormen op de schappen van de vriezer en rond
het bovenste vak.
Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag een dikte van ongeveer 3-5 mm bereikt heeft.
Onderhoud en reiniging
15
Zet, ongeveer 12 uur voordat u gaat ontdooien, de thermostaatknop op een hogere stand,
om voldoende koudereserve op te bouwen voor de onderbreking tijdens de werking.
Volg onderstaande aanwijzingen om de rijp te verwijderen:
1. Schakel het apparaat uit.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel het in een paar lagen krantenpapier en leg
het op een koele plaats.
LET OP!
Raak ingevroren voedsel niet met natte handen aan. Uw handen kunnen dan aan de producten vastvriezen.
3. Laat de deur open staan en steek de kunststof schraper in de daarvoor bedoelde
opening in het midden van de bodem,
plaats er een opvangbak onder om het
dooiwater op te vangen
Om het ontdooiproces te versnellen kunt u
een bak warm water in het vriesvak zetten.
Verwijder bovendien stukken ijs die afbreken
voordat het ontdooien voltooid is.
4. Na afloop van het ontdooien de binnenkant grondig droog maken en de schraper
bewaren voor toekomstig gebruik.
5. Schakel het apparaat in.
6. Zet het eerder verwijderde voedsel na twee tot drie uur terug in het vriesvak.
Gebruik nooit scherpe metalen om de rijp van de verdamper te krabben, deze zou beschadigd
kunnen raken.
Gebruik geen mechanische of kunstmatige middelen om het ontdooiproces te versnellen,
behalve die middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
Een temperatuurstijging tijdens het ontdooien van de ingevroren levensmiddelen, kan de
veilige bewaartijd verkorten.
Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt
Als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:
• trek de stekker uit het stopcontact,
• verwijder al het voedsel,
• ontdooi de koelkast, 4)en maak het apparaat en alle accessoires schoon,
• laat de deur/deuren op een kier staan om de vorming van onaangename luchtjes te
voorkomen.
Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan iemand om het zo nu en dan te controleren,
om te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft, als de stroom uitvalt.
4) indien nodig,
16
Problemen oplossen
Problemen oplossen
WAARSCHUWING!
Voordat u problemen oplost, trekt u eerst de stekker uit het stopcontact.
Het opsporen van storingen die niet in deze handleiding vermeld zijn, dient te worden
verricht door een gekwalificeerd technicus of deskundig persoon.
Er zijn tijdens de normale werking geluiden te horen (compressor, koelcircuit).
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat maakt lawaai
Het apparaat wordt niet goed
ondersteund
Controleer of het apparaat stabiel
staat (alle vier de voetjes moeten
op de vloer staan)
Het apparaat werkt niet.
Het lampje brandt niet.
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed in het
stopcontact.
Steek de stekker goed in het stopcontact.
Het apparaat krijgt geen stroom. Sluit een ander elektrisch appaEr staat geen spanning op het
raat aan op het stopcontact.
stopcontact.
Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien.
Het lampje brandt niet.
Het lampje is stuk.
Zie "Het lampje vervangen".
Het controlelampje gaat
aan.
Het apparaat werkt niet goed.
Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien.
De zoemer klinkt. Het
alarmlampje knippert.
De temperatuur in het vriesvak
is te hoog.
Zie "Alarm hoge temperatuur".
De compressor werkt
continu.
De temperatuur is niet goed in- Stel een hogere temperatuur in.
gesteld.
De deur is niet goed gesloten.
Zie "De deur sluiten".
De deur is te vaak open gedaan. Laat de deur niet langer open
staan dan noodzakelijk.
De temperatuur van het voedsel Laat het voedsel afkoelen tot kais te hoog.
mertemperatuur voordat u het
conserveert.
De kamertemperatuur is te
hoog.
Verlaag de kamertemperatuur.
De compressor start niet Dit is normaal, er is geen storing. De compressor start na enige tijd.
onmiddellijk na het drukken op de toets FROSTMATIC of COOLMATIC, of
na het veranderen van de
temperatuur.
Problemen oplossen
Probleem
Mogelijke oorzaak
Er loopt water over de
achterkant van de koelkast.
Tijdens het automatische ontdooiproces, ontdooit de rijp tegen de achterwand.
Er loopt water in de koel- De waterafvoer is verstopt.
kast.
17
Oplossing
Dat is normaal.
Maak de waterafvoer schoon.
Producten verhinderen het wa- Zorg ervoor dat de producten de
ter om in de wateropvangbak te achterwand niet raken.
lopen.
De temperatuur kan niet
worden ingesteld.
de functie FROSTMATIC of
COOLMATIC is ingeschakeld.
De temperatuur in het
apparaat is te laag/hoog.
De temperatuur is niet goed in- Stel een hogere/lagere temperagesteld.
tuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Schakel FROSTMATIC of COOLMATIC handmatig uit, of wacht
met het instellen van de temperatuur tot de functie automatisch
wordt uitgeschakeld. Zie " FROSTMATIC- of COOLMATIC-functie".
Zie "De deur sluiten".
De temperatuur van het voedsel Laat het voedsel afkoelen tot kais te hoog.
mertemperatuur voordat u het
conserveert.
Er zijn veel producten tegelijk
geconserveerd.
Conserveer minder producten tegelijk.
De temperatuur in de
koelkast is te hoog.
Er is geen koude luchtcirculatie
in het apparaat.
Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het apparaat is.
De temperatuur in het
vriesvak is te hoog.
Producten liggen te dicht op elk- Berg de producten zodanig op dat
aar.
er koude lucht kan circuleren.
Er is te veel rijp.
Het voedsel is niet goed verpakt. Verpak het voedsel op de juiste
manier.
De deur is niet goed gesloten.
Zie "De deur sluiten".
De temperatuur is niet goed in- Stel een hogere temperatuur in.
gesteld.
18
Technische gegevens
Het lampje vervangen
1. Schakel het apparaat uit.
2. Druk op de achterste haak en schuif het
kapje tegelijkertijd in de richting van de
pijl.
3. Vervang het lampje met één van hetzelfde
vermogen (het maximale vermogen wordt
weergegeven op de lamp zelf).
4. Installeer het lampenkapje door het terug
te schuiven in zijn oorspronkelijke positie.
5. Schakel het apparaat in.
6. Open de deur. Controleer of het lampje
gaat branden.
De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
3. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact met de serviceafdeling.
Technische gegevens
Afmetingen van de uitsparing
Tijdsduur
Hoogte
1780 mm
Breedte
560 mm
Diepte
550 mm
24 h
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het apparaat
en op het energielabel.
Montage
Opstelling
WAARSCHUWING!
Als u een oud apparaat weggooit dat voorzien is van een deurslot of vergrendeling, zorg
er dan voor dat dit onbruikbaar gemaakt wordt, zodat kinderen er niet in opgesloten kunnen
raken.
De stekker van het apparaat moet na installatie toegankelijk zijn.
Het milieu
19
Installeer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de
klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit
doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk
aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
Ventilatievereisten
De luchtstroom achter het apparaat moet voldoende zijn.
50 mm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Het milieu
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt
waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen
voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt
u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
20
Contents
Thank you for choosing one of our high-quality products.
To ensure optimal and regular performance of your appliance please read this
instruction manual carefully. It will enable you to navigate all processes perfectly
and most efficiently. To refer to this manual any time you need to, we recommend
you to keep it in a safe place. And please pass it to any future owner of the appliance.
We wish you much joy with your new appliance.
Contents
Safety information
Children and vulnerable people safety
General safety
Daily Use
Care and cleaning
Installation
Service
Control panel
Switching on
Switching off the fridge
Switching off the appliance
High temperature alarm
Temperature setting buttons
Temperature indicators
Temperature regulation
COOLMATIC function
Holiday function
FROSTMATIC function
First use
Cleaning the interior
Daily use
Freezing fresh food
Storage of frozen food
Freezing Calendar
Thawing
Ice-cube production
20
21
21
22
22
22
23
23
24
24
24
24
24
25
25
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
Cold accumulators
Movable shelves
Positioning the door shelves
Positioning the door half shelf
Humidity control
Helpful hints and tips
Hints for energy saving
Hints for fresh food refrigeration
Hints for refrigeration
Hints for freezing
Hints for storage of frozen food
Care and cleaning
Periodic cleaning
Defrosting of the refrigerator
Defrosting the freezer
Periods of non-operation
What to do if…
Replacing the lamp
Closing the door
Technical data
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
30
30
30
31
31
32
32
34
34
35
Installation
Positioning
Electrical connection
Ventilation requirements
Environmental concerns
35
35
35
36
36
Subject to change without notice
Safety information
In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using
the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid
unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the
appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these in-
Safety information
21
structions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that
everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.
For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the
manufacturer is not responsible for damages caused by omission.
Children and vulnerable people safety
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they
have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection
cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing
children to suffer electric shock or to close themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a
spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before
you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.
General safety
CAUTION!
Keep ventilation openings clear of obstruction.
• The appliance is intended for keeping foodstuff and/or beverages in a normal household
as explained in this instruction booklet.
• Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing process.
• Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside of refrigerating
appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the
components of the refrigerant circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become damaged:
– avoid open flames and sources of ignition
– thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated
22
Safety information
• It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage
to the cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock.
WARNING!
Any electrical component (power cord, plug, compressor) must be replaced by a certified
service agent or qualified service personnel.
1. Power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the
appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
3. Make sure that you can come to the mains plug of the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of
electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance without the lamp cover5) of interior lighting.
• This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
• Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/
wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
• Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.
Daily Use
•
•
•
•
•
Do not put hot pot on the plastic parts in the appliance.
Do not store flammable gas and liquid in the appliance, because they may explode.
Do not place food products directly against the air outlet on the rear wall.6)
Frozen food must not be re-frozen once it has been thawed out.
Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's instructions.
• Appliance's manufacturers storage recommendations should be strictly adhered to. Refer
to relevant instructions.
• Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure
on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.
• Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.
Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the
mains socket.
• Do not clean the appliance with metal objects.
• Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.
• Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean
the drain. If the drain is blocked, water will collect in the bottom of the appliance.
Installation
For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs.
5) If the lamp cover is foreseen
6) If the appliance is Frost Free
Control panel
23
• Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance
if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In that
case retain packing.
• It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the
oil to flow back in the compressor.
• Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.
• Wherever possible the back of the product should be against a wall to avoid touching
or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent possible burn.
• The appliance must not be located close to radiators or cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.
• Connect to potable water supply only.7)
Service
• Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out
by a qualified electrician or competent person.
• This product must be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine spare
parts must be used.
Environment Protection
This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its
refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together
with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the
appliance shall be disposed according to the applicable regulations to obtain from your
local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially at the rear near the heat
exchanger. The materials used on this appliance marked by the symbol are recyclable.
Control panel
1 2
1
2
3
4
5
6
7
8
3
4
5
6 7
8 9
Fridge Pilot light
Fridge ON/OFF switch
Fridge temperature regulator, + button
Fridge temperature indicator
Fridge temperature regulator, - button
COOLMATIC indicator
COOLMATIC button
Appliance Pilot light
7) If a water connection is foreseen
10
11
12 13 14 15 16
24
Control panel
9
10
11
12
13
14
15
16
Appliance ON/OFF switch
Freezer temperature regulator, + button
Freezer temperature indicator
Freezer temperature regulator, - button
FROSTMATIC indicator
FROSTMATIC button
Alarm indicator ( ALARM OFF)
Alarm reset button (ALARM OFF)
Switching on
1.
2.
3.
4.
Insert the plug into the mains socket.
Press ON/OFF switch .
The Pilot Light will light up.
The alarm indicator light flashes since the temperature is reached.
The acoustic alarm sounds.
5. Press the alarm reset button to reset the alarm.
Switching off the fridge
1. Keep ON/OFF switch pressed for more than 5 seconds.
2. After that, a countdown of the temperature from -3 -2 -1 will be shown. When “1”
appears the fridge is turned off. The temperature indicator switches off. The Pilot light
switches off.
Switching off the appliance
1. Keep ON/OFF switch pressed for more than 5 seconds.
2. After that, a countdown of the temperature from -3 -2 -1 will be shown. When “1”
appears the appliance is turned off. The temperature indicator switches off. The Pilot
light switches off.
High temperature alarm
In the event of an abnormal temperature rise inside the freezer (e.g. power cut) alarm
indicator light will start to flash and a buzzer will sound.
Push the alarm reset button to stop the buzzer sound, while the alarm indicator light will
continue to flash.
The buzzer will stop automatically when the temperature has returned to normal while the
alarm indicator light will continue to flash.
Press the alarm reset button. The alarm indicator light goes out and at the same time the
freezer temperature indicator show for about 5 seconds the warmest temperature reached
in the freezer compartment.
Temperature setting buttons
The temperature is adjusted using the temperature setting buttons. These buttons are connected to the temperature indicator.
• The temperature indicator is switched over from the indicator of the ACTUAL temperature (Temperature indicator is illuminated) to the indicator of the DESIRED temperature
(Temperature indicator flashes) by pressing one of the Temperature setting buttons.
Control panel
25
• Each time one of the two buttons is pressed again the DESIRED temperature is adjusted
by 1°C. The DESIRED temperature must be reached within 24 hours.
If neither button is pressed, the temperature indicator automatically switches back after a
short period (approx. 5 sec.) to the indicator of the ACTUAL temperature.
DESIRED temperature means:
The temperature that has been selected for inside the fridge. The DESIRED temperature is
indicated by flashing numbers.
ACTUAL temperature means:
The temperature indicator shows the current temperature inside the fridge. The ACTUAL
temperature is indicated with illuminated numbers.
Setting the refrigerator compartment to + 5°C and the freezer compartment to -18°C the
appliance activates a function mode that permite to optimize the food perservation and
energy comsumption.
Such a function garantees the maximum silentness during the performance of the appliance.
Temperature indicators
The temperature indicators show several information:
• During normal operation, the temperature currently present in the fridge (ACTUAL temperature) is displayed.
• In the freezer the warmest temperature is displayed (ACTUAL temperature). When fully
filled, the warmest zone is normally located at the top in the front area of the freezer.
Depending upon how the section is filled, the temperatures are lower in other areas of
the freezer.
• When the temperature is being adjusted a flashing display indicates the fridge temperature currently set (DESIRED temperature).
When changing the temperature setting wait about 24 hours until the temperature display
has stabilised.
Temperature regulation
To operate the appliance, proceed as follows:
1. Set the required temperature by pressing the corresponding temperature regulator. The
temperature indicator will immediately show the changed setting (DESIRED temperature) and the temperature indicator flashes.
2. Each time the temperature regulator is pressed the DESIRED temperature is adjusted
by 1 °C. The DESIRED temperature must be reached within 24 hours.
3. Once the required temperature has been set, after a short period (approx. 5 sec.) the
temperature indicator will show again the current ACTUAL temperature inside the corresponding compartment. The temperature indicator will change from flashing to continuous illumination.
For a correct storage of the food the following temperatures should be set:
• +5 °C in the fridge
• -18 °C in the freezer.
When the setting is changed, the compressor does not start immediately if automatic
defrosting is currently taking place. As the storage temperature within the fridge is reached
quickly you can store food immediately after switching on.
26
First use
COOLMATIC function
The COOLMATIC function is suited for quick cooling of large quantities of goods in the
refrigerator.
To activate the function, do these steps:
1. Press the COOLMATIC button.
2. The COOLMATIC indicator switches on.
The COOLMATIC function now provides for intensive cooling. A DESIRED temperature of
+2°C is automatically selected.
The COOLMATIC function is ended automatically after a period of 6 hours.
You can deactivate the function at any time:
1. Press the COOLMATIC button.
2. The COOLMATIC indicator switches off.
Holiday function
This function allows you to keep the refrigerator shut and empty during a long holiday
period (e.g. the summer holidays) without the formation of a bad smell.
The fridge compartment must be empty when the holiday function is on.
To activate the function:
1. press continuously the temperature regulator (+ button) until the letter "H" (Holiday)
appears on the temperature indicator. The Holiday function sets the temperature approx +15°C. The refrigerator is in the energy-saving mode.
To deactivate the function:
1. set the required temperature by pressing the fridge temperature regulator.
FROSTMATIC function
The FROSTMATIC function accelerates the freezing of fresh food and, at the same time,
protects foodstuffs already stored from undesirable warming.
To activate the function, do these steps:
1. Press the FROSTMATIC button.
2. The FROSTMATIC indicator switches on.
The FROSTMATIC function is ended automatically after a period of 52 hours.
You can deactivate the function at any time:
1. Press the FROSTMATIC button.
2. The FROSTMATIC indicator switches off.
First use
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories
with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brandnew product, then dry thoroughly.
Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.
Daily use
27
Daily use
Freezing fresh food
The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deepfrozen food for a long time.
To freeze fresh food activate the FROSTMATIC function at least 24 hours before placing the
food to be frozen in the freezer compartment.
Place the fresh food to be frozen in the upper compartment.
The maximum amount of food that can be frozen in 24 hours is specified on the rating
plate , a label located on the inside of the appliance.
The freezing process lasts 24 hours: during this period do not add other food to be frozen.
Storage of frozen food
When first starting-up or after a period out of use, before putting the products in the
compartment let the appliance run at least 2 hours on the higher settings.
If large quantities of food are to be stored, remove all drawers and baskets from appliance
and place food on cooling shelves to obtain the best performance.
WARNING!
Make sure that foods do not exceed the load limit stated on the side of the upper section
(where applicable)
In the event of accidental defrosting, for example due to a power failure, if the power has
been off for longer that the value shown in the technical characteristics chart under "rising
time", the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and then refrozen (after cooling).
Freezing Calendar
The symbols show different types of frozen goods.
The numbers indicate storage times in months for the appropriate types of frozen goods.
Whether the upper or lower value of the indicated storage time is valid depends on the
quality of the foods and treating before freezing.
Thawing
Deep-frozen or frozen food, prior to being used, can be thawed in the refrigerator compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.
Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer: in this case, cooking
will take longer.
Ice-cube production
This appliance is equipped with one or more trays for the production of ice-cubes. Fill these
trays with water, then put them in the freezer compartment.
28
Daily use
Do not use metallic instruments to remove the trays from the freezer.
Cold accumulators
One or more cold accumulators are supplied in the freezer; these increase the length of
time for which food will keep in the event of a power failure or breakdown.
Movable shelves
The walls of the refrigerator are equipped with a
series of runners so that the shelves can be positioned as desired.
For better use of space, the front half-shelves can
lie over the rear ones.
Positioning the door shelves
To permit storage of food packages of various sizes, the door shelves can be placed at
different heights.
Positioning the door half shelf
The door half shelf can be placed at different heights.
To make these adjustments proceed as follow:
1. lift the shelf with the door half shelf upwards and out of the holders in the door
2. remove the retaining bracket out of the
guide under the shelf
3. Reverse the above operation to insert the
half shelf at a different height.
Helpful hints and tips
29
Humidity control
The glass shelf incorporates a device with slits
(adjustable by means of a sliding lever), which
makes it possible to regulate the temperature in
the vegetable drawer(s).
When the ventilation slots are closed:
the natural moisture content of the food in the
fruit and vegetable compartments is preserved for
longer.
When the ventilation slots are opened:
more air circulation results in a lower air moisture
content in the fruit and vegetable compartments.
Helpful hints and tips
Hints for energy saving
• Do not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.
• If the ambient temperature is high and the Temperature Regulator is set to low temperature and the appliance is fully loaded, the compressor may run continuously, causing
frost or ice on the evaporator. If this happens, set the Temperature Regulator toward
warmer settings to allow automatic defrosting and so a saving in electricity consumption.
Hints for fresh food refrigeration
To obtain the best performance:
• do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator
• do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavour
• position food so that air can circulate freely around it
Hints for refrigeration
Useful hints:
Meat (all types) : wrap in polythene bags and place on the glass shelf above the vegetable
drawer.
For safety, store in this way only one or two days at the most.
Cooked foods, cold dishes, etc..: these should be covered and may be placed on any shelf.
Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s)
provided.
Butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in
aluminium foil or polythene bags to exclude as much air as possible.
Milk bottles: these should have a cap and should be stored in the bottle rack on the door.
Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must not be kept in the refrigerator.
Hints for freezing
To help you make the most of the freezing process, here are some important hints:
30
Care and cleaning
• the maximum quantity of food which can be frozen in 24 hrs. is shown on the rating
plate;
• the freezing process takes 24 hours. No further food to be frozen should be added during
this period;
• only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
• prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to
make it possible subsequently to thaw only the quantity required;
• wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages are
airtight;
• do not allow fresh, unfrozen food to touch food which is already frozen, thus avoiding
a rise in temperature of the latter;
• lean foods store better and longer than fatty ones; salt reduces the storage life of food;
• water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can
possibly cause the skin to be freeze burnt;
• it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you to keep
tab of the storage time.
Hints for storage of frozen food
To obtain the best performance from this appliance, you should:
• make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retailer;
• be sure that frozen foodstuffs are transferred from the foodstore to the freezer in the
shortest possible time;
• not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.
• Once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen.
• Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.
Care and cleaning
CAUTION!
Unplug the appliance before carrying out any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must
therefore only be carried out by authorized technicians.
Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with lukewarm water and some neutral soap.
• regularly check the door seals and wipe clean to ensure they are clean and free from
debris.
• rinse and dry thoroughly.
Do not pull, move or damage any pipes and/or cables inside the cabinet.
Never use detergents, abrasive powders, highly perfumed cleaning products or wax polishes
to clean the interior as this will damage the surface and leave a strong odour.
Care and cleaning
31
Clean the condenser (black grill) and the compressor at the back of the appliance with a
brush or a vacuum cleaner. This operation will improve the performance of the appliance
and save electricity consumption.
Take care of not to damage the cooling system.
Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/damage the
plastics used in this appliance. For this reason it is recommended that the outer casing of
this appliance is only cleaned with warm water with a little washing-up liquid added.
After cleaning, reconnect the equipment to the mains supply.
Defrosting of the refrigerator
Frost is automatically eliminated from the evaporator of the refrigerator compartment
every time the motor compressor stops, during normal use. The defrost water drains out
through a trough into a special container at the back of the appliance, over the motor
compressor, where it evaporates.
It is important to periodically clean the defrost
water drain hole in the middle of the refrigerator
compartment channel to prevent the water overflowing and dripping onto the food inside. Use the
special cleaner provided, which you will find already inserted into the drain hole.
Defrosting the freezer
A certain amount of frost will always form on the freezer shelves and around the top
compartment.
Defrost the freezer when the frost layer reaches a thickness of about 3-5 mm.
About 12 hours prior to defrosting, set the Temperature regulator toward higher settings ,
in order to build up sufficient chill reserve for the interruption in operation.
To remove the frost, follow the instructions below:
1. Switch off the appliance.
2. Remove any stored food, wrap it in several layers of newspaper and put it in a cool
place.
CAUTION!
Do not touch frozen goods with wet hands. Hands can freeze to the goods.
32
What to do if…
3. Leave the door open and insert the plastic
scraper in the appropriate seating at the
bottom centre, placing a basin underneath to collect the defrost water
In order to speed up the defrosting process,
place a pot of warm water in the freezer compartment. In addition, remove pieces of ice
that break away before defrosting is complete.
4. When defrosting is completed, dry the interior thoroughly and keep the scraper for
future use.
5. Switch on the appliance.
6. After two or three hours, reload the previously removed food into the compartment.
Never use sharp metal tools to scrape off frost from the evaporator as you could damage
it.
Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing process
other than those recommended by the manufacturer.
A temperature rise of the frozen food packs, during defrosting, may shorten their safe
storage life.
Periods of non-operation
When the appliance is not in use for long periods, take the following precautions:
• disconnect the appliance from electricity supply
• remove all food
• defrost 8)and clean the appliance and all accessories
• leave the door/doors ajar to prevent unpleasant smells.
If the cabinet will be kept on, ask somebody to check it once in a while to prevent the food
inside from spoiling in case of a power failure.
What to do if…
WARNING!
Before troubleshooting, disconnect the mains plug from the mains socket.
Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not
in this manual.
There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation).
Problem
The appliance is noisy
8) If foreseen.
Possible cause
Solution
The appliance is not supported
properly
Check if the appliance stands stable (all the four feet should be on
the floor)
What to do if…
Problem
The appliance does not
operate. The lamp does
not operate.
Possible cause
The appliance is switched off.
33
Solution
Switch on the appliance.
The mains plug is not connected Connect the mains plug to the
to the mains socket correctly.
mains socket correctly.
The appliance has no power.
Connect a different electrical apThere is no voltage in the mains pliance to the mains socket.
socket.
Contact a qualified electrician.
The lamp does not work.
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the lamp".
The Pilot light flashes.
The appliance is not working
properly.
Contact a qualified electrician.
The buzzer sounds. The
Alarm light flashing.
The temperature in the freezer is Refer to "High Temperature
too high.
Alarm".
The compressor operates
continually.
The temperature is not set correctly.
Set a higher temperature.
The door is not closed correctly. Refer to "Closing the door".
The door has been opened too
frequently.
Do not keep the door open longer
than necessary.
The product temperature is too
high.
Let the product temperature decrease to room temperature before storage.
The room temperature is too
high.
Decrease the room temperature.
The compressor does not This is normal, no error has occurred.
start immediately after
pressing the FROSTMATIC or COOLMATIC button,
or after changing the
temperature.
The compressor starts after a period of time.
Water flows on the rear
plate of the refrigerator.
During the automatic defrosting This is correct.
process, frost defrosts on the
rear plate.
Water flows into the refrigerator.
The water outlet is clogged.
Clean the water outlet.
Products prevent that water
flows into the water collector.
Make sure that products do not
touch the rear plate.
FROSTMATIC or COOLMATIC
functions switched on.
Switch off FROSTMATIC or COOLMATIC manually, or wait to set the
temperature until the function
has reset automatically. Refer to
"FROSTMATIC or COOLMATIC
function"..
Temperature cannot be
set .
34
What to do if…
Problem
Possible cause
Solution
The temperature regulator is not Set a higher/lower temperature.
The temperature in the
appliance is too low/high. set correctly.
The door is not closed correctly. Refer to "Closing the door".
The product temperature is too
high.
Let the product temperature decrease to room temperature before storage.
Many products are stored at the Store less products at the same
same time.
time.
The temperature in the
refrigerator is too high.
There is no cold air circulation in Make sure that there is cold air
the appliance.
circulation in the appliance.
The temperature in the
freezer is too high.
Products are too near to each
other.
Store products so that there is
cold air circulation.
There is too much frost.
Food is not wrapped correctly.
Wrap the food correctly.
The door is not closed correctly. Refer to "Closing the door".
The temperature regulator is not Set a higher temperature.
set correctly.
Replacing the lamp
1. Switch off the appliance.
2. Press on the rear hook and at the same
time slide the cover in the direction of the
arrow.
3. Replace the lamp with one of the same
power (the maximum power is shown on
the lamp cover).
4. Install the lamp cover by sliding it into its
original position.
5. Switch on the appliance.
6. Open the door. Make sure that the light
comes on.
Closing the door
1. Clean the door gaskets.
2. If necessary, adjust the door. Refer to "Installation".
3. If necessary, replace the defective door gaskets. Contact the Service Force Center.
Technical data
35
Technical data
Dimension of the recess
Height
1780 mm
Width
560 mm
Depth
550 mm
Rising Time
24 h
The technical information are situated in the rating plate on the internal left side of the
appliance and in the energy label.
Installation
Positioning
WARNING!
If you are discarding an old appliance that has a lock or catch on the door, you must ensure
that it is made unusable to prevent young children being trapped inside.
The appliance shall have the plug accessible after installation.
Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the
climate class indicated on the rating plate of the appliance:
Climate class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply.
The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for
this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to
a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.
36
Environmental concerns
Ventilation requirements
The airflow behind the appliance must be sufficient.
50 mm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Environmental concerns
The symbol
on the product or on its packaging indicates that this product may not be
treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point
for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed
of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment
and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of
this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact
your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased
the product.
Sommaire
37
Nous vous remercions d’avoir choisi l’un de nos produits de qualité.
Afin de garantir une performance optimale et constante de votre appareil, veuillez
lire attentivement cette notice d'utilisation. Il vous permettra d’utiliser
correctement et efficacement toutes les fonctions de l’appareil. Nous vous
recommandons de conserver cette notice à proximité pour une utilisation rapide et
optimale. Si l'appareil devez être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous
que la notice d'utilisation l'accompagne.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvel appareil.
Sommaire
222336713-00-052009
Consignes de sécurité
Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
Sécurité générale
Utilisation quotidienne
Entretien et nettoyage
Installation
Maintenance
Bandeau de commande
Mise en fonctionnement
Mise à l'arrêt du compartiment
réfrigérateur
Mise à l'arrêt de l'appareil
Alarme haute température
Touches de réglage de la température
Afficheur de température
Réglage de la température
Fonction COOLMATIC
Fonction Vacances
Fonction FROSTMATIC
Première utilisation
Nettoyage intérieur
Utilisation quotidienne
Congélation d'aliments frais
Conservation des aliments congelés
Guide de congélation
La décongélation
Fabrication de glaçons
Accumulateurs de froid
38
38
38
39
40
40
40
41
41
41
41
42
42
42
43
43
43
44
44
44
44
44
44
45
45
45
45
Clayettes amovibles
46
Emplacement des balconnets de la porte
46
Emplacement du demi-balconnet
46
Contrôle de l'humidité
47
Conseils utiles
47
Conseils pour l'économie d'énergie
47
Conseils pour la réfrigération de denrées
fraîches
47
Conseils pour la réfrigération
47
Conseils pour la congélation
48
Conseils pour la conservation des produits
surgelés et congelés du commerce
48
Entretien et nettoyage
48
Nettoyage périodique
48
Dégivrage du réfrigérateur
49
Dégivrage du congélateur
49
En cas d'absence prolongée ou de nonutilisation
50
En cas d'anomalie de fonctionnement
51
Remplacement de l'ampoule
53
Fermeture de la porte
53
Caractéristiques techniques
53
Installation
53
Emplacement
53
Branchement électrique
54
Ventilation
54
En matière de sauvegarde de l'environnement
54
Sous réserve de modifications
38
Consignes de sécurité
Consignes de sécurité
Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement
cette notice, y compris les conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil
pour la première fois. Pour éviter toute erreur ou accident, veillez à ce que toute personne
qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité. Conservez cette notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à une autre personne,
veillez à remettre cette notice au nouveau propriétaire, afin qu'il puisse se familiariser avec
son fonctionnement et sa sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des biens, conservez et respectez les consignes de sécurité
figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages
dus au non-respect de ces instructions.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les
capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance
ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une
utilisation de l'appareil sans danger.
Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants. Risque d'asphyxie !
• Si l'appareil doit être mis au rebut, sortez la fiche de la prise électrique, coupez le cordon
d'alimentation au ras de l'appareil et démontez la porte pour éviter les risques d'électrocution et que des enfants ne restent enfermés à l'intérieur.
• Si cet appareil muni de fermetures magnétiques est destiné à remplacer un appareil
équipé d'une fermeture à ressort sur la porte ou le couvercle, veuillez faire en sorte que
la fermeture à ressort devienne inutilisable avant d'éliminer le vieil appareil. Ceci afin
d'éviter aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi leur vie en danger.
Sécurité générale
ATTENTION
Veillez à ce que les orifices de ventilation ne soient pas obstrués.
• Cet appareil est destiné uniquement à la conservation d'aliments et/ou de boissons dans
le cadre d'un usage domestique normal, tel que celui décrit dans la présente notice.
• N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou autres moyens artificiels pour accélérer le
dégivrage de l'appareil.
• N'utilisez pas d'autres appareils électriques (par exemple, sorbetières) à l'intérieur d'appareils réfrigérants sauf s'ils sont homologués pour cet usage par leur fabricant.
• N'endommagez pas le circuit de refroidissement.
Consignes de sécurité
39
• Le circuit de refroidissement de l'appareil contient de l'isobutane (R600a), un gaz naturel
offrant un haut niveau de compatibilité avec l'environnement mais qui est néanmoins
inflammable.
Pendant le transport et l'installation de l'appareil, assurez-vous qu'aucune pièce du circuit de refroidissement n'est endommagée.
Si tel est le cas :
– évitez les flammes vives et les sources d'ignition
– aérez soigneusement la pièce où se trouve l'appareil
• Il est dangereux de modifier les caractéristiques de l'appareil ou l'appareil. Un cordon
d'alimentation endommagé peut être la cause de courts-circuits, d'incendies et/ou de
décharges électriques.
AVERTISSEMENT
Les composants électriques (cordon d'alimentation, prise, compresseur) doivent être remplacés par un technicien d'entretien agréé ou par un électricien spécialisé.
1. Le cordon d'alimentation ne doit pas être rallongé.
2. Assurez-vous que la prise n'est pas écrasée ou endommagée par l'arrière de l'appareil.
Une prise de courant endommagée peut s'échauffer et provoquer un incendie.
3. Assurez-vous de pouvoir accéder à la prise secteur de l'appareil.
4. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.
5. Si la fiche du cordon d'alimentation est desserrée, ne la branchez pas dans la prise
murale. Risque d'électrocution ou d'incendie.
6. N'utilisez pas l'appareil si le diffuseur de l'ampoule d'éclairage n'est pas présent 9)
pour l'éclairage intérieur.
• Cet appareil est lourd. Faites attention lors de son déplacement.
• Ne touchez pas les produits congelés sortant du congélateur avec les mains humides car
ceci peut provoquer des abrasions ou des brûlures cutanées.
• Évitez les expositions prolongées de l'appareil aux rayons solaires.
Utilisation quotidienne
• Ne posez pas d'éléments chauds sur les parties en plastique de l'appareil.
• Ne stockez pas de gaz ou de liquides inflammables dans l'appareil (risque d'explosion).
• Ne placez pas d'aliments directement contre la sortie d'air sur la paroi arrière de l'appareil.
10)
• Un produit décongelé ne doit jamais être recongelé.
• Conservez les aliments emballés conformément aux instructions de leur fabricant.
• Respectez scrupuleusement les conseils de conservation donnés par le fabricant de l'appareil. Consultez les instructions respectives.
• Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes de boissons gazeuses dans le compartiment
congélateur, car la pression se formant à l'intérieur du contenant pourrait le faire éclater
et endommager ainsi l'appareil.
• Ne consommez pas certains produits tels que les bâtonnets glacés dès leur sortie de
l'appareil, car ils peuvent provoquer des brûlures.
9) Si le diffuseur est prévu
10) Si l'appareil est sans givre
40
Consignes de sécurité
Entretien et nettoyage
• Avant toute opération d'entretien, mettez l'appareil hors tension et débranchez-le de la
prise de courant. Si la prise électrique n'est pas accessible, coupez le courant.
• N'utilisez pas d'objets métalliques pour nettoyer l'appareil.
• N'utilisez pas d'objet tranchant pour gratter la couche de givre. Utilisez une spatule en
plastique.
• Contrôlez régulièrement l'orifice d'évacuation de l'eau de dégivrage dans le compartiment réfrigérateur. Nettoyez-le, si besoin. Si l'orifice est bouché, l'eau s'écoulera en bas
de l'appareil.
Installation
Pour le branchement électrique, respectez scrupuleusement les consignes données dans
cette notice.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il
est endommagé. Signalez immédiatement les dommages constatés à votre vendeur. Dans
un tel cas, conservez l'emballage.
• Nettoyez fréquemment l'intérieur du réfrigérateur en utilisant un produit d'entretien
doux sans effet oxydant sur les parties métalliques, puis rincer avec de l'eau additionnée
de jus de citron, de vinaigre blanc ou avec tout produit désinfectant adapté au réfrigérateur.
• Veillez à ce que l'air circule librement autour de l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe.
Pour assurer une ventilation suffisante, respectez les instructions d'installation.
• Dans la mesure du possible, placez l'appareil dos au mur pour éviter tout contact avec
des pièces chaudes (compresseur, condenseur) et tout risque de brûlure.
• L'appareil ne doit pas être placé à proximité de radiateurs ou de cuisinières.
• Assurez-vous que la prise principale est accessible une fois l'appareil installé.
• Branchez à l'alimentation en eau potable uniquement. 11)
Maintenance
• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien de l'appareil doivent être réalisés
par un électricien spécialisé ou une personne compétente.
• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé que par un service après-vente agréé, exclusivement à l'aide de pièces certifiées Constructeur.
Protection de l'environnement
Le circuit de refroidissement et les matériaux isolants de cet appareil ne contiennent pas
de gaz frigorigène susceptible de nuire à la couche d'ozone. L'appareil ne doit pas être mis
au rebut avec les ordures ménagères et les déchets urbains. La mousse isolante contient
des gaz inflammables : l'appareil doit être mis au rebut conformément aux règlements
applicables (informez-vous auprès des services locaux compétents). Veillez à ne pas détériorer les circuits frigorifiques, notamment au dos, à proximité de l'évaporateur. Les matériaux utilisés dans cet appareil identifiés par le symbole sont recyclables.
11) Si un branchement sur le réseau d'eau est prévu
Bandeau de commande
41
Bandeau de commande
1 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
3
4
5
6 7
8 9
10
11
12 13 14 15 16
Indicateur du réfrigérateur
Touche ON/OFF (Marche/Arrêt) du compartiment réfrigérateur
Dispositif de réglage de température du réfrigérateur, touche +
Affichage de la température du compartiment réfrigérateur
Dispositif de réglage de température du réfrigérateur, touche Voyant COOLMATIC
Touche COOLMATIC
Voyant de fonctionnement de l'appareil
Touche ON/OFF (Marche/arrêt) de l'appareil
Dispositif de réglage de température du compartiment congélateur, touche +
Affichage de la température du compartiment congélateur
Dispositif de réglage de température du compartiment congélateur, touche +
Voyant FROSTMATIC
Touche FROSTMATIC
Voyant d'alarme ( ALARM OFF)
Touche réinitialisation d'alarme (ALARM OFF)
Mise en fonctionnement
1.
2.
3.
4.
Branchez l'appareil.
Appuyez sur la touche ON/OFF.
Le voyant s'allume.
Le voyant d'alarme clignote indiquant que la température est atteinte.
Le signal sonore se déclenche.
5. Appuyez sur la touche réinitialisation d'alarme pour réinitialiser l'alarme.
Mise à l'arrêt du compartiment réfrigérateur
1. Maintenez la touche ON/OFF enfoncée pendant plus de 5 secondes.
2. L'afficheur effectue un décompte de 3 à 1. Dès que "1" apparaît, le réfrigérateur se met
à l'arrêt L'indicateur de température s'éteint. Le voyant correspondant s'éteint.
Mise à l'arrêt de l'appareil
1. Maintenez la touche ON/OFF enfoncée pendant plus de 5 secondes.
2. L'afficheur effectue un décompte de 3 à 1. Dès que "1" apparaît, l'appareil se met à
l'arrêt. L'indicateur de température s'éteint. Le voyant correspondant s'éteint.
42
Bandeau de commande
Alarme haute température
Si la température remonte anormalement à l'intérieur du compartiment congélateur (par
exemple en cas de coupure de courant), le voyant alarme clignote et une alarme sonore
retentit.
Pour arrêter l'alarme sonore, appuyez sur la touche Arrêt alarme. Le voyant rouge alarme
continue de clignoter.
Une fois rétablies les conditions normales de fonctionnement, le signal sonore s'arrête alors
que le voyant alarme continue de clignoter.
Appuyez sur la touche Arrêt alarme. Le voyant Alarme s'éteint tandis que s'affiche pendant
5 secondes la température la plus élevée atteinte dans le compartiment congélateur.
Touches de réglage de la température
Le réglage de la température se fait à l'aide des touches de réglage de température. Ces
touches sont en relation avec l'indicateur de température (sur le bandeau de commandes).
• Lorsque l'on appuie sur l'une des touches de réglage de température, l'indicateur passe
de l'affichage de la température RÉELLE (affichage fixe) à l'affichage de la température
DE CONSIGNE (affichage clignotant).
• À chaque pression supplémentaire sur une des deux touches, la température DE CONSIGNE est modifiée de 1°C. La température DE CONSIGNE sera atteinte dans un délai de
24 heures.
Si aucune touche n'est actionnée, l'indicateur de température affiche à nouveau la température RÉELLE après un bref délai ( 5 secondes environ).
Température DE CONSIGNE signifie :
La température qui doit régner dans le compartiment réfrigérateur (température sélectionnée). La température DE CONSIGNE est indiquée par un affichage clignotant.
Température RÉELLE signifie :
L'indicateur de température indique la température qui est momentanément réellement
présente dans le compartiment réfrigérateur. La température RÉELLE est indiquée par un
affichage fixe.
Le réglage du compartiment réfrigérateur sur + 5°C et le réglage du compartiment congélateur sur -18°C, l'appareil active un mode permettant d'optimiser la conservation des
aliments et la consommation d'énergie.
Une telle fonction garantie un minimum de bruit pendant le fonctionnement de l'appareil.
Afficheur de température
L'afficheur de température indique plusieurs informations :
• En fonctionnement normal, il indique la température régnant momentanément dans le
compartiment réfrigérateur (température RÉELLE).
• Dans le compartiment congélateur, il indique la température la plus élevée (Température
RÉELLE) régnant dans le compartiment. Lorsque le compartiment est plein, la zone la
moins froide est normalement située en haut du compartiment congélateur, sur la partie
avant. En fonction du chargement, la température est inférieure dans les autres zones
du compartiment congélateur.
• Pendant le réglage de la température, la température momentanément réglée dans le
compartiment réfrigérateur clignote (température de CONSIGNE).
Après la modification du réglage de la température, une phase de stabilisation de 24 heures
est nécessaire.
Bandeau de commande
43
Réglage de la température
Pour faire fonctionner l'appareil, procédez comme suit :
1. Sélectionnez la température souhaitée en appuyant sur le dispositif de réglage de température correspondant. L'afficheur indique immédiatement le réglage modifié (température DE CONSIGNE) et celui-ci clignote.
2. Chaque fois que vous appuyez sur le dispositif de réglage de température, la température DE CONSIGNE est modifiée de 1 °C. La température DE CONSIGNE sera atteinte
au bout de 24 heures.
3. Si plus aucune touche n'est sélectionnée après avoir modifié le réglage de la température, l'afficheur indique à nouveau après un bref délai (5 secondes environ) la température régnant momentanément dans le compartiment correspondant (température
REELLE). L'afficheur passe d'un affichage clignotant à un affichage fixe.
Pour une conservation correcte des aliments, sélectionnez les températures suivantes :
• +5 °C dans le compartiment réfrigérateur
• -18 °C dans le compartiment congélateur.
En cas de modification du réglage, le compresseur ne démarre pas immédiatement si le
dégivrage automatique est en cours. La température de stockage dans le compartiment
réfrigérateur est rapidement atteinte, les aliments peuvent être introduits immédiatement
après la mise en service.
Fonction COOLMATIC
La fonction COOLMATIC permet un refroidissement rapide de grandes quantités d'aliments
à conserver dans le compartiment réfrigérateur, après avoir fait de gros achats par exemple.
Pour activer la fonction, procédez comme suit :
1. Appuyez sur la touche COOLMATIC.
2. Le voyant COOLMATIC s'allume.
La fonction COOLMATIC permet maintenant un refroidissement intensif. Une température
DE CONSIGNE de +2°C est automatiquement sélectionnée.
Cette fonction COOLMATIC se désactive au bout de 6 heures.
Vous pouvez désactiver la fonction manuellement à tout moment. Pour cela :
1. Appuyez sur la touche COOLMATIC.
2. Le voyant COOLMATIC s'éteint.
Fonction Vacances
Cette fonction vous permet de garder le compartiment réfrigérateur vide et fermé pendant
une longue période (p.ex. les vacances d'été), sans formation de mauvaises odeurs.
Le compartiment réfrigérateur doit être vide quand la fonction Vacances est activée. Vous
ne devez pas conserver de marchandises dans ce compartiment !
Pour activer la fonction :
1. appuyez sur le dispositif de réglage de température ( + ) en le maintenant appuyé
jusqu'à ce que la lettre "H" (pour vacances) s'affiche. Avec la fonction Holiday, la température de fonctionnement du compartiment réfrigérateur est d'environ +15 °C. Le
compartiment réfrigérateur est à présent en fonction "Vacances" et en mode économie
d'énergie.
Pour désactiver la fonction :
44
Première utilisation
1. réglez la température souhaitée en utilisant le dispositif de réglage de température
correspondant.
Fonction FROSTMATIC
Cette fonction FROSTMATIC accélère la congélation des aliments frais et protège en même
temps les denrées déjà entreposées d'un réchauffement indésirable.
Pour activer la fonction, procédez comme suit :
1. Appuyez sur la touche FROSTMATIC.
2. Le voyant FROSTMATIC s'allume.
La fonction FROSTMATICest automatiquement désactivée au bout de 52 heures.
Vous pouvez désactiver la fonction manuellement à tout moment. Pour cela :
1. Appuyez sur la touche FROSTMATIC.
2. Le voyant FROSTMATIC s'éteint.
Première utilisation
Nettoyage intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires
internes avec de l'eau tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique du "neuf"
puis séchez soigneusement.
N'utilisez pas de produits abrasifs, poudre à récurer, éponge métallique pour ne pas abîmer
la finition.
Utilisation quotidienne
Congélation d'aliments frais
Le compartiment congélateur est idéal pour congeler des denrées fraîches et conserver à
long terme des aliments surgelés ou congelés.
Activez la fonction FROSTMATIC 24 heures au moins avant d'introduire les denrées fraîches
à congeler dans le compartiment congélateur.
Placez les denrées fraîches à congeler dans le compartiment supérieur.
La quantité maximale de denrées fraîches que vous pouvez congeler par tranche de 24
heures est indiquée sur la plaque signalétique (située à l'intérieur de l'appareil).
Le temps de congélation est de 24 heures : vous ne devez ajouter aucune autre denrée à
congeler au cours de cette période.
Conservation des aliments congelés
À la mise en service ou après un arrêt prolongé, placez le thermostat sur la position Max
pendant 2 heures environ, avant d'introduire les produits dans le compartiment congélateur.
Si vous devez stocker une grande quantité d'aliments, vous avez la possibilité de retirer tous
les tiroirs et de placer directement les aliments sur les clayettes refroidissantes pour obtenir
les meilleures performances possibles.
Utilisation quotidienne
45
AVERTISSEMENT
Assurez-vous que la quantité d'aliments ne dépasse pas la charge limite indiquée sur le côté
de la section supérieure (le cas échéant)
En cas de dégivrage accidentel, dû par exemple à une panne de courant, si la panne doit se
prolonger plus de temps qu'il n'est prévu sous "augmentation du temps", dans les caractéristiques techniques, consommez les aliments décongelés le plus rapidement possible ou
recongelez-les après les avoir cuits (une fois refroidis).
Guide de congélation
Les symboles indiquent différents types d'aliments congelés.
Les numéros indiquent les temps de conservation en mois correspondant aux différents
types d'aliments congelés. La validité du temps de stockage maximum ou minimum indiqué
dépend de la qualité des aliments et de leur traitement avant la congélation.
La décongélation
Les aliments surgelés ou congelés peuvent être décongelés dans le compartiment réfrigérateur ou à température ambiante, avant d'être utilisés, en fonction du temps disponible
pour cette opération.
Les petites pièces peuvent même être cuites sans décongélation préalable : dans ce cas, la
cuisson est plus longue.
Fabrication de glaçons
Cet appareil est équipé d'un ou de plusieurs bacs à glaçons. Remplissez d'eau ces bacs et
mettez-les dans le compartiment congélateur.
N'utilisez pas d'instruments métalliques pour décoller les bacs du congélateur.
Accumulateurs de froid
Le compartiment congélateur est équipé d'un ou plusieurs accumulateurs ; il(s) vous permette(nt) d'augmenter l'autonomie de fonctionnement de l'appareil en cas de coupure de
courant, de transporter des produits congelés ou surgelés, de maintenir le froid dans les
produits surgelés ou congelés durant la période de dégivrage.
46
Utilisation quotidienne
Clayettes amovibles
Les parois du réfrigérateur sont équipées d'une
série de glissières pour que les clayettes puissent
être placées en fonction des besoins.
Pour exploiter au mieux l'espace, vous pouvez placer les demi-clayettes avant au dessus des clayettes arrière.
Emplacement des balconnets de la porte
En fonction de la taille des paquets d'aliments conservés, les balconnets de la porte peuvent
être positionnés à différentes hauteurs.
Emplacement du demi-balconnet
Le demi-balconnet peut être positionné à différentes hauteurs.
Pour l'ajuster, procédez comme suit :
1. soulevez l'ensemble balconnet et demibalconnet pour l'extraire des supports de
la porte
2. retirez la patte de fixation de la glissière
située sous le balconnet
3. Pour glisser le demi-balconnet à une hauteur différente, suivez cette même procédure mais dans l'ordre inverse.
Conseils utiles
47
Contrôle de l'humidité
La clayette inférieure en verre est équipée d'un
dispositif muni de fentes dont les ouvertures sont
réglables à l'aide d'un levier coulissant. Le rôle de
ce filtre est de retarder la déshydratation des fruits
et légumes dans le bac à légumes, ce qui permet
d'augmenter considérablement leur conservation.
Lorsque les fentes sont fermées :
le taux d'humidité est plus élevé.
Lorsque les fentes sont ouvertes :
le taux d'humidité est plus bas.
Conseils utiles
Conseils pour l'économie d'énergie
• N'ouvrez pas la porte trop souvent ou plus longtemps que nécessaire.
• Si la température ambiante est élevée, le thermostat est réglé sur Max et l'appareil est
plein. Il est possible que le compresseur fonctionne en régime continu, d'où un risque de
formation excessive de givre sur l'évaporateur. Pour éviter cet inconvénient, placez le
thermostat sur une position moins élevée de façon à permettre un dégivrage automatique et, par conséquent, des économies de courant.
Conseils pour la réfrigération de denrées fraîches
Pour obtenir les meilleures performances possibles :
• n'introduisez pas d'aliments encore chauds ou de liquides en évaporation dans le réfrigérateur
• couvrez ou enveloppez soigneusement les aliments, surtout s'ils sont aromatiques
• placez les aliments pour que l'air puisse circuler librement autour
Conseils pour la réfrigération
Conseils utiles :
Viande (tous les types) : enveloppez-la dans des sachets en plastique et placez-la sur la
tablette en verre au-dessus du bac à légumes.
La période de conservation est de 1 à 2 jours au maximum.
Aliments cuits, plats froids, etc. : placez-les bien couverts sur une clayette.
Fruits et légumes : placez-les une fois nettoyés dans le(s) bac(s) à légumes fourni(s).
Beurre et fromage : placez-les dans des récipients étanches spéciaux ou enveloppez-les
soigneusement dans des feuilles d'aluminium ou de polyéthylène, pour emmagasiner le
moins d'air possible.
Lait en bouteille : bouchez-le et placez-le dans le balconnet de la contreporte réservé aux
bouteilles.
48
Entretien et nettoyage
Bananes, pommes de terre, oignons et ail ne se conservent pas au réfrigérateur, s'ils ne sont
pas correctement emballés.
Conseils pour la congélation
Pour obtenir les meilleurs résultats, voici quelques conseils importants :
• la quantité maximale de denrées que vous pouvez congeler par 24 heures est indiquée
sur la plaque signalétique.
• le temps de congélation est de 24 heures. Aucune autre denrée à congeler ne doit être
ajoutée pendant cette période.
• congelez seulement les denrées alimentaires fraîches, de qualité supérieure (une fois
nettoyées).
• préparez la nourriture en petits paquets pour une congélation rapide et uniforme, adaptés à l'importance de la consommation.
• enveloppez les aliments dans des feuilles d'aluminium ou de polyéthylène et assurezvous que les emballages sont étanches ;
• ne laissez pas des aliments frais, non congelés, toucher des aliments déjà congelés pour
éviter une remontée en température de ces derniers.
• les aliments maigres se conservent mieux et plus longtemps que les aliments gras ; le sel
réduit la durée de conservation des aliments
• la température très basse à laquelle se trouvent les bâtonnets glacés, s'ils sont consommés dès leur sortie du compartiment congélateur, peut provoquer des brûlures.
• L'identification des emballages est importante : indiquez la date de congélation du produit, et respectez la durée de conservation indiquée par le fabricant.
Conseils pour la conservation des produits surgelés et congelés du commerce
Pour une bonne conservation des produits surgelés et congelés, vous devez :
• vous assurer qu'ils ont bien été conservés au magasin ;
• prévoir un temps réduit au minimum pour leur transport du magasin d'alimentation à
votre domicile ;
• éviter d'ouvrir trop souvent la porte du congélateur et ne la laisser ouverte que le temps
nécessaire.
• une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne peuvent pas être recongelés.
• respecter la durée de conservation indiquée par le fabricant.
Entretien et nettoyage
ATTENTION
débrancher l'appareil avant toute opération d'entretien.
Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit réfrigérant : l'entretien et la recharge ne doivent donc être effectués que par du personnel autorisé.
Nettoyage périodique
Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :
• nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau tiède savonneuse.
Entretien et nettoyage
49
• vérifiez régulièrement les joints de porte et nettoyez-les en les essuyant pour éviter toute
accumulation de déchets.
• rincez et séchez soigneusement.
Ne pas tirer, déplacer ou endommager les tuyaux et/ou câbles qui se trouvent à l'intérieur
de l'appareil.
Ne JAMAIS utiliser de produits abrasifs ou caustiques ni d'éponges avec grattoir pour nettoyer l'intérieur de façon à ne pas l'abîmer et laisser de fortes odeurs.
Nettoyer le condenseur (grille noire) et le compresseur situés à l'arrière de l'appareil avec
une brosse ou un aspirateur. Cette opération améliore les performances de l'appareil et
permet des économies d'énergie.
Attention à ne pas endommager le système de réfrigération.
De nombreux détergents pour la cuisine recommandés par les fabricants contiennent des
produits chimiques qui peuvent attaquer/endommager les pièces en plastique utilisées dans
cet appareil. Il est par conséquent recommandé d'utiliser seulement de l'eau chaude additionnée d'un peu de savon liquide pour nettoyer la carrosserie de l'appareil.
Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.
Dégivrage du réfrigérateur
Le givre est automatiquement éliminé de l'évaporateur du compartiment réfrigérateur à
chaque arrêt du compresseur, en cours d'utilisation normale. L'eau de dégivrage est collectée dans un récipient spécial situé à l'arrière de l'appareil, au-dessus du compresseur,
d'où elle s'évapore.
Il est important de nettoyer régulièrement l'orifice
d'écoulement de la gouttière d'évacuation de l'eau
de dégivrage située au milieu du compartiment
réfrigérateur pour empêcher l'eau de déborder et
de couler sur les aliments qui se trouvent à l'intérieur. Nettoyez l'orifice d'écoulement de l'eau de
dégivrage avec le bâtonnet spécial se trouvant
déjà dans l'orifice.
Dégivrage du congélateur
Une certaine quantité de givre se forme toujours sur les clayettes du congélateur et autour
du compartiment supérieur.
Dégivrez le congélateur lorsque l'épaisseur de la couche de givre est d'environ 3-5 mm.
Environ 12 heures avant d'effectuer le dégivrage, réglez le bouton du thermostat vers le
haut, de manière à assurer une réserve de froid pendant l'interruption du fonctionnement.
50
Entretien et nettoyage
Pour enlever le givre, suivez les instructions ci-dessous :
1. Mettez l'appareil à l'arrêt.
2. Sortez les denrées congelées, enveloppez celles-ci dans plusieurs feuilles de papier
journal et conservez-les dans un endroit frais.
ATTENTION
Ne touchez pas d'aliments surgelés avec des mains mouillées. Vos mains risqueraient de
rester collées.
3. Laissez la porte entrouverte et glissez la
spatule en plastique dans le logement prévu, en bas de l'appareil ; placez dessous un
récipient pour recevoir l'eau de dégivrage.
Pour accélérer le dégivrage, placez un récipient d'eau chaude dans le compartiment
congélateur. De plus, retirez les morceaux de
givre qui se détachent en se cassant avant la
fin du dégivrage.
4. Le dégivrage terminé, épongez et séchez
bien l'intérieur du congélateur et conservez la spatule pour une prochaine utilisation.
5. Mettez l'appareil en marche.
6. Deux ou trois heures plus tard, replacez les produits surgelés ou congelés dans le compartiment.
N'utilisez jamais de couteau ou d'objet métallique pour gratter la couche de givre, vous
risquez de détériorer irrémédiablement l'évaporateur.
N'utilisez aucun autre dispositif mécanique ou moyen artificiel que ceux qui sont recommandés par le fabricant pour accélérer le dégivrage de votre appareil.
Une élévation de la température des denrées congelées, pendant la décongélation, peut
réduire leur durée de conservation.
En cas d'absence prolongée ou de non-utilisation
Prenez les précautions suivantes :
• débranchez l'appareil
• retirez tous les aliments
• dégivrez 12)et nettoyez l'appareil et tous les accessoires
• laissez la porte/les portes entrouverte(s) pour prévenir la formation d'odeurs désagréables.
Si, toutefois, vous n'avez pas la possibilité de débrancher et vider l'appareiI, faites vérifier
régulièrement son bon fonctionnement pour éviter la détérioration des aliments en cas de
panne de courant.
12) si cela est prévu.
En cas d'anomalie de fonctionnement
51
En cas d'anomalie de fonctionnement
AVERTISSEMENT
Avant d'intervenir sur l'appareil, débranchez-le.
Tout problème non mentionné dans le présent manuel, doit être exclusivement confié à un
électricien qualifié ou une personne compétente.
Certains bruits pendant le fonctionnement (compresseur, circuit de réfrigérant) sont normaux.
Anomalie
Cause possible
Remède
L'appareil est bruyant
L'appareil n'est pas stable
Vérifiez la stabilité (les quatre
pieds doivent être en contact avec
le sol)
L'appareil ne fonctionne
pas. L'ampoule ne fonctionne pas.
L'appareil est éteint.
Mettez l'appareil en fonctionnement.
La fiche n'est pas correctement
branchée à la prise de courant.
Branchez correctement la fiche à
la prise de courant.
Le courant n'arrive pas à l'appa- Branchez un autre appareil élecreil. La prise de courant n'est pas trique à la prise de courant.
alimentée.
Faites appel à un électricien qualifié.
L'ampoule ne fonctionne
pas.
L'ampoule est défectueuse.
Consultez le paragraphe "Remplacement de l'ampoule".
Le voyant clignote.
L'appareil ne fonctionne pas
correctement.
Faites appel à un électricien qualifié.
Le signal sonore se déclenche. Le voyant Alarme clignote.
La température du congélateur
est trop élevée.
Consultez le paragraphe "Alarme
haute température".
Le compresseur fonction- Le bouton du thermostat n'est
pas bien réglé.
ne en permanence.
La porte n'est pas bien fermée.
Sélectionnez une température
plus élevée.
Consultez le paragraphe "Fermeture de la porte".
La porte a été ouverte trop sou- Ne laissez pas la porte ouverte
vent.
plus longtemps que nécessaire.
La température du produit est
trop élevée.
Laissez le produit revenir à température ambiante avant de le
ranger dans le congélateur.
La température ambiante est
trop élevée.
Réduisez la température ambiante.
52
En cas d'anomalie de fonctionnement
Anomalie
Cause possible
Remède
Ce phénomène est normal, il ne Le compresseur ne démarre pas
Le compresseur ne dés'agit pas d'une anomalie.
immédiatement.
marre pas immédiatement après avoir activé la
fonction FROSTMATIC ou
COOLMATIC, ou après
avoir réglé la température.
Pendant le dégivrage automati- Ce phénomène est normal.
De l'eau s'écoule sur la
plaque arrière du réfrigé- que, le givre fond sur la plaque
arrière.
rateur.
De l'eau s'écoule dans le
réfrigérateur.
L'orifice d'écoulement de l'eau
est obstrué.
Nettoyez l'orifice.
Des aliments empêchent l'eau de Assurez-vous que les aliments ne
s'écouler dans le réservoir d'eau. touchent pas la plaque arrière.
Il n'est pas possible de ré- La fonction FROSTMATIC ou
COOLMATIC est activée.
gler la température.
Désactivez manuellement la
fonction FROSTMATIC ou COOLMATIC, ou attendez que la fonction se réinitialise automatiquement avant de régler la température. Reportez-vous au paragraphe "Fonction FROSTMATIC ou
COOLMATIC ".
La température à l'intérieur de l'appareil est
trop basse/élevée.
Le bouton du thermostat n'est
pas bien réglé.
Sélectionnez une température
plus basse/élevée.
La porte n'est pas bien fermée.
Consultez le paragraphe "Fermeture de la porte".
La température du produit est
trop élevée.
Laissez le produit revenir à température ambiante avant de le
ranger dans le congélateur.
Trop de produits ont été introduits simultanément.
Introduisez moins de produits en
même temps.
La température du compartiment réfrigérateur
est trop élevée.
L'air froid ne circule pas dans
l'appareil.
Assurez-vous que l'air froid circule dans l'appareil.
La température du congélateur est trop élevée.
Les produits sont trop près les
uns des autres.
Stockez les produits de façon à
permettre la circulation de l'air
froid.
Il y a trop de givre.
Les aliments ne sont pas bien
emballés.
Enveloppez les aliments correctement.
La porte n'est pas bien fermée.
Consultez le paragraphe "Fermeture de la porte".
Le bouton du thermostat n'est
pas bien réglé.
Sélectionnez une température
plus élevée.
Caractéristiques techniques
53
Remplacement de l'ampoule
1. Mettez l'appareil à l'arrêt.
2. Tout en appuyant sur le crochet arrière,
faites glisser le diffuseur dans le sens de
la flèche.
3. Remplacez l'ampoule par un modèle semblable de même puissance (la puissance
maximale est indiquée sur le diffuseur).
4. Installez le diffuseur de l'ampoule en le
faisant glisser dans sa position d'origine.
5. Mettez l'appareil en marche.
6. Ouvrez la porte. Vérifiez que l'ampoule
s'allume.
Fermeture de la porte
1. Nettoyez les joints de la porte.
2. Si nécessaire, ajustez la porte. Consultez le paragraphe "Installation".
3. Si nécessaire, remplacez les joints défectueux. Contactez le Service Après-vente.
Caractéristiques techniques
Dimensions de la niche d'encastrement
Temps de remontée en température
Hauteur
1780 mm
Largeur
560 mm
Profondeur
550 mm
24 h
Les caractéristiques techniques figurent sur la plaque signalétique située sur le côté gauche
à l'intérieur de l'appareil et sur l'étiquette d'énergie.
Installation
Emplacement
AVERTISSEMENT
Si l'appareil qui doit être mis au rebut est équipé d'un dispositif de fermeture, rendez celuici inutilisable de manière à ce que les enfants ne puissent pas rester enfermés à l'intérieur
de l'appareil.
La prise de l'appareil doit être facilement accessible après son installation.
54
En matière de sauvegarde de l'environnement
Installez cet appareil à un endroit où la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil :
Classe climatique
Température ambiante
SN
+10°C à + 32°C
N
+16°C à + 32°C
ST
+16°C à +38°C
T
+16°C à +43°C
Branchement électrique
Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la tension et la fréquence indiquées sur la plaque
signalétique correspondent à celles de votre réseau.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du câble d'alimentation comporte un logement
pour mise à la terre. Si la prise de courant murale n'est pas mise à la terre, branchez l'appareil
sur une prise de terre conformément aux normes en vigueur, en demandant conseil à un
électricien qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'incident suite au non-respect des consignes de sécurité sus-mentionnées.
Cet appareil est conforme aux directives CEE.
Ventilation
La circulation d'air derrière l'appareil doit être suffisante.
50 mm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
En matière de sauvegarde de l'environnement
Le symbole
sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité
comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et
recyclage du matériel électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l’art, nous préservons
l'environnement et notre sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront traités dans des
conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec les
services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.
Inhalt
55
Danke, dass Sie sich für eines unserer hochqualitativen Produkte entschieden haben.
Lesen Sie für eine optimale und gleichmäßige Leistung Ihres Gerätes diese
Benutzerinformation bitte sorgfältig durch. Sie wird Ihnen helfen, alle Vorgänge
perfekt und äußerst effizient zu steuern. Damit Sie diese Benutzerinformation bei
Bedarf stets zur Hand haben, empfehlen wir Ihnen, sie an einem sicheren Ort
aufzubewahren. Und geben Sie diese Benutzerinformation bitte an einen
eventuellen neuen Besitzer dieses Gerätes weiter.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Gerät.
222336713-00-052009
Inhalt
Sicherheitshinweise
Sicherheitshinweis
Allgemeine Sicherheitshinweise
Täglicher Gebrauch
Reinigung und Pflege
Inbetriebnahme
Kundendienst
Bedienblende
Einschalten des Geräts
Ausschalten des Kühlschranks
Ausschalten des Geräts
Temperaturwarnung
Temperatur-Einstelltasten
Temperaturanzeigen
Temperaturregelung
COOLMATIC Funktion
Urlaubsmodus
FROSTMATIC Funktion
Erste Inbetriebnahme
Reinigung des Innenraums
Täglicher Gebrauch
Einfrieren frischer Lebensmittel
Lagerung gefrorener Produkte
Gefrierkalender
Auftauen
Eiswürfelbereitung
Kälteakku(s)
Verstellbare Ablagen/Einsätze
56
56
56
57
58
58
58
59
59
59
59
60
60
60
61
61
61
62
62
62
62
62
62
63
63
63
63
64
Positionierung der Türeinsätze
64
Positionierung der variablen Ablagebox
64
Feuchtigkeitsregulierung
65
Praktische Tipps und Hinweise
65
Energiespartipps
65
Hinweise für die Kühlung frischer
Lebensmittel
65
Hinweise für die Kühlung
65
Hinweise zum Einfrieren
66
Hinweise zur Lagerung gefrorener Produkte
66
Reinigung und Pflege
66
Regelmäßige Reinigung
67
Abtauen des Kühlschranks
67
Abtauen des Gefrierschranks
68
Stillstandzeiten
69
Was tun, wenn …
69
Austauschen der Lampe für die
Innenbeleuchtung
71
Schließen Sie die Tür
72
Technische Daten
72
Gerät aufstellen
72
Aufstellung
72
Elektrischer Anschluss
72
Anforderungen an die Belüftung
73
Hinweise zum Umweltschutz
73
Änderungen vorbehalten
56
Sicherheitshinweise
Sicherheitshinweise
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor der Installation
und dem Gebrauch des Gerätes die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam durch,
einschließlich der Ratschläge und Warnungen. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von
Fehlern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den
Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie die Benutzerinformation gut auf und
übergeben Sie sie bei einem Weiterverkauf des Gerätes dem neuen Besitzer, so dass jeder
während der gesamten Lebensdauer des Gerätes über Gebrauch und Sicherheit informiert
ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum Schutz Ihres Eigentums strikt an die Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden Benutzerinformation, da der Hersteller bei Missachtung
derselben von jeder Haftung freigestellt ist.
Sicherheitshinweis
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische, sensorische Fähigkeiten und deren Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren Gebrauch des
Gerätes ausschließen nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine
verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich der Gefahren des Gebrauchs bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht am Gerät herumspielen können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes den Netzstecker, schneiden Sie das Netzkabel
(so nah wie möglich am Gerät) ab und entfernen Sie die Tür, so dass spielende Kinder
vor elektrischem Schlag geschützt sind und sich nicht in dem Gerät einschließen können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer Türdichtung ein älteres Modell mit Schnappverschluss (Türlasche) an der Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den Schnappverschluss vor dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das
Gerät nicht zu einer Todesfalle für Kinder wird.
Allgemeine Sicherheitshinweise
VORSICHT!
Die Belüftungsöffnungen müssen immer frei von Hindernissen sein.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und/oder Getränken in einem
normalen Haushalt bestimmt, wie in den vorliegenden Bedienungsanweisungen beschrieben wird.
• Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu
beschleunigen.
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn
solche Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen Zweck zugelassen sind.
• Achten Sie darauf, den Kühlkreislauf nicht zu beschädigen.
Sicherheitshinweise
57
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und
sehr umweltfreundliches Gas, das jedoch leicht entflammbar ist.
Achten Sie beim Transport und bei der Aufstellung des Gerätes darauf, nicht die Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.
Bei einer eventuellen Beschädigung des Kältekreislaufs:
– offene Flammen und Zündfunken vermeiden
– den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften
• Änderungen der Spezifikationen und am Gerät sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel
kann Kurzschlüsse und Feuer verursachen und/oder zu Stromschlägen führen.
WARNUNG!
Elektrische Bauteile (Netzkabel, Stecker, Kompressor) dürfen nur vom Kundendienst oder
einer kompetenten Fachkraft ausgewechselt werden.
1. Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker nicht von der Geräterückseite gequetscht
oder beschädigt wird. Ein gequetschter oder beschädigter Netzstecker überhitzt und
kann einen Brand verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker nie in eine lockere Steckdose. Es besteht Brand- und
Stromschlaggefahr.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Lampenabdeckung, 13) Innenbeleuchtung vorgesehen ist.
• Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim Transport.
• Entnehmen oder berühren Sie nie mit nassen/feuchten Händen Tiefkühlgut, da dies zu
Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen führen kann.
• Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
Täglicher Gebrauch
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die Kunststoffteile des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät. Explosionsgefahr.
• Legen Sie Lebensmittel nicht direkt vor den Luftauslass auf der Rückwand. 14)
• Ein aufgetautes Produkt darf nicht wieder eingefroren werden.
• Abgepackte Tiefkühlkost immer entsprechend den Herstellerangaben aufbewahren.
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sollten strikt eingehalten werden. Halten
Sie sich an die betreffenden Anweisungen.
• Keine kohlensäurehaltigen Getränke oder Sprudel in den Tiefkühlschrank stellen, da der
Druckanstieg in den Behältern zur Explosion führen und das Gerät beschädigen kann.
• Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen verursachen, wenn es direkt nach der Entnahme
aus dem Gefrierschrank gegessen wird.
13) wenn eine Abdeckung der
14) No-Frost-Geräte
58
Sicherheitshinweise
Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker
aus der Steckdose. Falls Sie nicht an die Steckdose kommen, unterbrechen Sie die Stromversorgung.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Keine scharfen Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis im Gerät verwenden. Verwenden Sie einen Kunststoffschaber.
• Kontrollieren Sie den Tauwasserabfluss im Kühlraum in regelmäßigen Abständen. Reinigen Sie den Ablauf, falls nötig. Bei verstopftem Wasserabfluss sammelt sich das Wasser
auf dem Boden des Gerätes an.
Inbetriebnahme
Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss strikt an die Anweisungen der betreffenden
Abschnitte.
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden Sie die Schäden
umgehend dem Händler, bei dem Sie es erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall
die Verpackung auf.
• Lassen Sie das Gerät mindestens vier Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch anschließen,
damit das Öl in den Kompressor zurückfließen kann.
• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderenfalls besteht
Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich für die Belüftung an die Installationsanweisungen.
• Das Gerät sollte zur Vermeidung von Verbrennungen durch Berührung von heißen Bauteilen (Kompressor, Kondensator) möglichst mit der Rückseite gegen eine Wand aufgestellt werden.
• Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Kochern installiert werden.
• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.
• Verbinden Sie das Gerät ausschließlich mit einer Trinkwasserzuleitung. 15)
Kundendienst
• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische Arbeiten verlangen, so dürfen diese nur von
einem qualifizierten Elektriker oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt werden.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.
Umweltschutz
Das Gerät enthält im Kältekreis oder in dem Isoliermaterial keine ozonschädigenden Gase.
Das Gerät darf nicht wie normaler Hausmüll entsorgt werden. Die Isolierung enthält entzündliche Gase: das Gerät muss gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden; sie
erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Nicht das Kälteaggregat beschädigen, insbesondere nicht in der Nähe des Wärmetauschers. Die Materialien, die bei der Herstellung
dieses Geräts verwendet wurden und mit dem Symbol markiert sind, können recycelt
werden.
15) Falls ein Wasseranschluss erforderlich ist
Bedienblende
59
Bedienblende
1 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
3
4
5
6 7
8 9
10
11
12 13 14 15 16
Kontrolllampe Kühlschrank
ON/OFF-Taste Kühlschrank
Temperaturregelung Kühlschrank, Taste +
Temperaturanzeige Kühlschrank
Temperaturregelung Kühlschrank, Taste COOLMATIC-Anzeige
COOLMATIC-Taste
Kontrolllampe Gerät
ON/OFF-Taste Gerät
Temperaturregelung Gefriergerät, Taste +
Temperaturanzeige Gefriergerät
Temperaturregelung Gefriergerät, Taste +
FROSTMATIC -Anzeige
FROSTMATIC -Taste
Alarmanzeige ( ALARM OFF)
Taste zum Rücksetzen des Alarms (ALARM OFF)
Einschalten des Geräts
1.
2.
3.
4.
Stecken Sie den Stecker in die Netzsteckdose.
Drücken Sie die Taste ON/OFF.
Die Kontrolllampe leuchtet auf.
Das Warnlicht blinkt, da die Temperatur erreicht ist.
Es wird ein Warnton ausgegeben.
5. Drücken Sie die Taste zum Rücksetzen des Alarms, um den Alarm rückzusetzen.
Ausschalten des Kühlschranks
1. Halten Sie die ON/OFF-Taste mehr als 5 Sekunden lang gedrückt.
2. Danach wird ein Countdown der Temperatur (-3 -2 -1) angezeigt. Wenn die "1" erscheint, wird der Kühlschrank abgeschaltet. Die Temperaturanzeige schaltet sich aus,
ebenso wie die Kontrolllampe.
Ausschalten des Geräts
1. Halten Sie die ON/OFF-Taste mehr als 5 Sekunden lang gedrückt.
60
Bedienblende
2. Danach wird ein Countdown der Temperatur (-3 -2 -1) angezeigt. Wenn die "1" erscheint, wird das Gerät abgeschaltet. Die Temperaturanzeige schaltet sich aus, ebenso
wie die Kontrolllampe.
Temperaturwarnung
Bei einem außergewöhnlichen Temperaturanstieg innerhalb des Gefriergeräts (z. B. bei
Stromausfall) beginnt die Warnleuchte zu blinken, und ein Warnton ertönt.
Um die Ausgabe des Warntons zu beenden, drücken Sie die Taste zum Rücksetzen des
Alarms; die Alarmanzeige blinkt weiterhin.
Der Warnton verstummt automatisch nach Erreichen der normalen Temperatur, während
die Warnleuchte weiterhin blinkt.
Drücken Sie die Alarm-Rückstelltaste. Die Alarmanzeige erlischt, und 5 Sekunden lang wird
die höchste im Gefrierraum erreichte Temperatur auf der Temperaturanzeige des Gefriergeräts angezeigt.
Temperatur-Einstelltasten
Die Temperatur wird mit den Temperatur-Einstelltasten eingestellt. Diese Tasten sind mit
der Temperaturanzeige verbunden.
• Die Temperaturanzeige schaltet von der Anzeige der IST-Temperatur (Temperaturanzeige
leuchtet) zur Anzeige der SOLL-Temperatur (Temperaturanzeige blinkt) um, indem Sie
eine der Temperatur-Einstelltasten drücken.
• Mit jeder weiteren Betätigung einer der beiden Tasten ändert sich die SOLL-Temperatur
um 1°C. Das Gerät muss die SOLL-Temperatur innerhalb von 24 Stunden erreichen.
Wird keine Taste betätigt, schaltet die Temperaturanzeige automatisch nach einer kurzen
Weile (ca. 5 Sek.) zurück zur gegenwärtigen IST-Temperatur.
SOLL-Temperatur bedeutet:
Die Temperatur, die für den Kühlraum ausgewählt wurde. Die SOLL-Temperatur wird durch
blinkende Ziffern dargestellt.
IST-Temperatur bedeutet:
Die Temperaturanzeige zeigt die aktuelle Temperatur im Kühlraum an. Die IST-Temperatur
wird durch stetig leuchtende Ziffern dargestellt.
Durch die Einstellung der Temperatur im Kühlschrank auf + 5°C und im Gefrierfach auf
-18°C wird das Gerät in einem Funktionsmodus betrieben, der eine optimale Lagerung der
Lebensmittel bei minimalem Energieverbrauch ermöglicht.
Zugleich ist das Betriebsgeräusch in diesem Funktionsmodus am geringsten.
Temperaturanzeigen
Die Temperaturanzeigen geben verschiedene Informationen an:
• Im Normalbetrieb wird die zurzeit im Kühlschrank herrschende Temperatur (IST-Temperatur) angezeigt.
• Im Gefriergerät wird die höchste Temperatur angezeigt (IST-Temperatur). Wenn das Gefriergerät voll beladen ist, befindet sich die wärmste Stelle in der Regel im oberen vorderen Bereich. Je nachdem, wie dieser Abschnitt gefüllt ist, sind hier die Temperaturen
niedriger als an anderen Stellen des Gefriergeräts.
• Wenn die Temperatur eingestellt wird, blinkt der zurzeit eingestellte Temperaturwert des
Kühlschranks (SOLL-Temperatur) in der Anzeige.
Warten Sie nach einer Änderung der Temperatureinstellung ungefähr 24 Stunden, bis sich
die Temperatur stabilisiert hat.
Bedienblende
61
Temperaturregelung
Bedienen Sie das Gerät wie folgt:
1. Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein, indem Sie auf die entsprechende Taste
Temperatureinstellung drücken. In der Temperaturanzeige erscheint sofort die geänderte Einstellung (SOLL-Temperatur), und zwar in blinkenden Ziffern.
2. Jedes Mal, wenn Sie auf eine Taste Temperatureinstellung drücken, ändert sich die
angezeigte SOLL-Temperatur um 1 °C. Das Gerät muss die SOLL-Temperatur innerhalb
von 24 Stunden erreichen.
3. Wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist, wechselt die Temperaturanzeige nach
kurzer Zeit (ca. 5 Sek.) zur Anzeige der zurzeit im Gerät herrschenden IST-Temperatur.
Außerdem hören die Ziffern in der Temperaturanzeige auf zu blinken und leuchten
stattdessen stetig.
Für eine ordnungsgemäße Lagerung von Lebensmitteln sollten Sie folgende Temperatur
einstellen:
• +5 °C im Kühlschrank
• -18 °C im Gefrierschrank
Wird die Einstellung geändert, so läuft der Kompressor nicht sofort an, wenn gerade automatisch abgetaut wird. Da die Lagertemperatur im Kühlschrank schnell erreicht wird,
können Sie das Gerät gleich nach dem Einschalten mit Lebensmitteln füllen.
COOLMATIC Funktion
Die COOLMATIC Funktion dient zum schnellen Herunterkühlen großer Lebensmittelmengen
im Kühlschrank
So schalten Sie die Funktion ein:
1. Taste COOLMATIC drücken.
2. Die COOLMATIC Anzeige schaltet sich ein.
Die COOLMATIC Funktion sorgt jetzt für intensives Kühlen. Eine SOLL-Temperatur von +2°C
wird automatisch gewählt.
Die COOLMATIC-Funktion endet automatisch nach einer Dauer von 6 Stunden.
Sie können die Funktion jederzeit ausschalten:
1. Taste COOLMATIC drücken.
2. Die COOLMATIC Anzeige schaltet sich aus.
Urlaubsmodus
Mit dieser Funktion können Sie den Kühlschrank über längere Zeit (z. B. den Sommerurlaub)
mit geschlossener Tür leer stehen lassen, ohne dass sich ein unangenehmer Geruch entwickelt.
Der Gefrierraum muss leer sein, wenn Sie den Urlaubsmodus nutzen wollen.
So schalten Sie die Funktion ein:
1. drücken Sie die Taste Temperaturregelung ( + ) solange, bis der Buchstabe "H" (H steht
für "Holiday" - Urlaub) in der Temperaturanzeige erscheint. Bei der Holiday-Funktion
wird die Temperatur auf ca. +15°C eingestellt. Der Kühlschrank arbeitet dabei im Energiesparbetrieb.
So schalten Sie die Funktion aus:
62
Erste Inbetriebnahme
1. Stellen Sie die gewünschte Temperatur über die Taste Temperatureinstellung für das
Kühlgerät ein.
FROSTMATIC Funktion
Die FROSTMATIC Funktion ist eine Schnellgefrierfunktion, die die Tiefkühlung neu hinzukommender Lebensmittel beschleunigt und gleichzeitig die bereits tiefgekühlten Lebensmittel vor unerwünschter Erwärmung schützt.
So schalten Sie die Funktion ein:
1. Taste FROSTMATIC drücken.
2. Die FROSTMATIC Anzeige schaltet sich ein.
Die FROSTMATIC Funktion endet automatisch nach einer Dauer von 52 Stunden.
Sie können die Funktion jederzeit ausschalten:
1. Taste FROSTMATIC drücken.
2. Die FROSTMATIC Anzeige schaltet sich aus.
Erste Inbetriebnahme
Reinigung des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den typischen "Neugeruch" am besten
durch Auswaschen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel. Sorgfältig nachtrocknen.
Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, da hierdurch die Oberfläche
beschädigt wird.
Täglicher Gebrauch
Einfrieren frischer Lebensmittel
Der Gefrierraum eignet sich zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln und zum Lagern
von gefrorenen und tiefgefrorenen Lebensmitteln für einen längeren Zeitraum.
Um frische Lebensmittel einzufrieren, aktivieren Sie bitte die FROSTMATIC-Funktion mindestens 24 Stunden, bevor Sie die Lebensmittel in das Gefrierfach legen.
Legen Sie die frischen Lebensmittel in das obere Fach.
Die maximale Menge an Lebensmitteln, die in 24 Stunden eingefroren werden kann, ist auf
dem Typenschild angegeben; eine Plakette befindet sich im Innern des Geräts.
Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Legen Sie während dieses Zeitraums keine weiteren
einzufrierenden Lebensmittel in den Gefrierraum.
Lagerung gefrorener Produkte
Lassen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme oder nach einer Zeit, in der das Gerät
nicht benutzt wurde, mindestens zwei Stunden lang auf den höheren Einstellungen laufen,
bevor Sie Lebensmittel in das Gefrierfach hinein legen.
Sollen große Mengen an Lebensmitteln aufbewahrt werden, entfernen Sie alle Körbe und
Schubladen aus dem Gerät und setzen Sie die Lebensmittel auf Kühlablagen, um die optimale Leistung zu erhalten.
Täglicher Gebrauch
63
WARNUNG!
Bitte achten Sie unbedingt darauf, die Beladungsgrenze nicht zu überschreiten, die seitlich
im oberen Teil angegeben ist (wo zutreffend)
Kam es zum Beispiel durch einen Stromausfall, der länger dauerte als der in der Tabelle mit
den technischen Daten angegebene Wert (siehe "Ausfalldauer") zu einem ungewollten Abtauen, dann müssen die aufgetauten Lebensmittel sehr rasch verbraucht oder sofort gekocht und nach dem Abkühlen erneut eingefroren werden.
Gefrierkalender
Die Symbole zeigen verschiedene Arten gefrorener Lebensmittel an.
Die Zahlen geben die Lagerzeiten in Monaten für die entsprechenden Arten gefrorener
Lebensmittel an. Es hängt von der Qualität der Lebensmittel und ihrer Behandlung vor dem
Einfrieren ab, ob der obere oder der untere Wert für die angezeigte Lagerzeit gilt.
Auftauen
Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel können vor der Verwendung je nach der zur
Verfügung stehenden Zeit im Kühlschrank oder bei Raumtemperatur aufgetaut werden.
Kleinere Gefriergutteile können unter Umständen sogar direkt aus dem Gefrierschrank
entnommen und anschließend sofort gekocht oder gegart werden: in diesem Fall dauert
der Garvorgang allerdings etwas länger.
Eiswürfelbereitung
Dieses Gerät ist mit einer oder mehreren Schalen für die Herstellung von Eiswürfeln ausgestattet. Füllen Sie die Schalen mit Wasser und stellen Sie diese in das Gefrierfach.
Bitte verwenden Sie zum Herausholen der Schalen aus dem Gefrierschrank keine Utensilien
aus Metall.
Kälteakku(s)
Der Gefrierschrank wird mit einem oder mehreren Kälteakku(s) geliefert. Diese verlängern
die Zeitdauer, in der die Lebensmittel bei einem Stromausfall oder einem Ausfall des Gerätes
gekühlt werden.
64
Täglicher Gebrauch
Verstellbare Ablagen/Einsätze
Die Wände des Kühlschranks sind mit einer Anzahl
von Führungsschienen ausgestattet, die verschiedene Möglichkeiten für das Einsetzen der Ablagen
bieten.
Zur besseren Raumnutzung können die vorderen
Halbteile der Ablagen auf die rückwärtigen hinaufgelegt werden.
Positionierung der Türeinsätze
Die Türeinsätze können in verschiedener Höhe positioniert werden; damit ermöglichen Sie
das Lagern verschieden großer Lebensmittelpackungen.
Positionierung der variablen Ablagebox
Die Ablagebox kann in verschiedenen Höhen positioniert werden.
Bitte nehmen Sie diese Einstellungen wie folgt vor:
1. Zum Umsetzen das Abstellfach mit der
Ablagebox nach oben aus den Aufnahmen
in der Tür herausheben
2. Haltebügel aus der Führung unter der Ablage herausnehmen
3. Das Einsetzen in eine andere Höhe bitte in
umgekehrter Reihenfolge vornehmen.
Praktische Tipps und Hinweise
65
Feuchtigkeitsregulierung
In die Glasablage ist eine Vorrichtung mit (über
einen Schieber verstellbaren) Schlitzen integriert,
die die Temperaturregelung in den Gemüsefächern ermöglicht.
Bei geschlossenen Lüftungsschlitzen:
bleibt der natürliche Feuchtegehalt der Lebensmittel in den Obst- und Gemüsefächern für längere Zeit erhalten.
Bei geöffneten Lüftungsschlitzen:
führt die höhere Luftzirkulation zu einem niedrigeren Feuchtegehalt der Luft in den Obst- und
Gemüsefächer.
Praktische Tipps und Hinweise
Energiespartipps
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie diese nicht länger offen als unbedingt
notwendig.
• Ist die Umgebungstemperatur hoch, der Temperaturregler auf eine höhere Einstellung
gedreht und das Gerät voll beladen, kann es bei andauerndem Betrieb des Kompressors
zu Frost- oder Eisbildung am Verdampfer kommen. In diesem Fall muss mit dem Temperaturregler eine niedrigere Temperatur gewählt werden, die ein automatisches Abtauen ermöglicht und damit auch einen niedrigeren Energieverbrauch.
Hinweise für die Kühlung frischer Lebensmittel
So erzielen Sie beste Ergebnisse:
• legen Sie bitte keine warmen Lebensmittel oder dampfende Flüssigkeiten in den Kühlschrank
• decken Sie die Lebensmittel ab oder verpacken Sie diese entsprechend, besonders wenn
diese stark riechen
• legen Sie die Lebensmittel so hinein, dass um sie Luft frei zirkulieren kann
Hinweise für die Kühlung
Tipps:
Fleisch (alle Sorten): wickeln Sie Fleisch in lebensmittelechte Tüten und legen Sie diese auf
die Glasablage über der Gemüseschublade.
Bitte lagern Sie Fleisch aus Sicherheitsgründen nur einen oder maximal zwei Tage auf diese
Weise.
Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte usw.: diese können abgedeckt auf eine Ablage gelegt
werden.
Obst und Gemüse: bitte waschen Sie Obst und Gemüse gründlich und legen Sie es in die
speziell dafür vorgesehene(n) Schublade(n).
66
Reinigung und Pflege
Butter und Käse: diese sollten stets in speziellen luftdichten Behältern verpackt sein oder
in Aluminiumfolie bzw. in lebensmittelechte Tüten eingepackt werden, um so wenig Luft
wie möglich in der Verpackung zu haben.
Milchflaschen: bitte bewahren Sie Milchflaschen stets mit Deckel im Flaschenregal in der
Tür auf.
Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch sollten nicht im Kühlschrank aufbewahrt
werden, außer diese sind dafür speziell verpackt.
Hinweise zum Einfrieren
Im Folgenden finden Sie einige wertvolle Tipps für einen optimalen Gefriervorgang:
• die maximale Menge an Lebensmitteln, die innerhalb von 24 Stunden eingefroren werden
kann. ist auf dem Typschild angegeben;
• der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Legen Sie während dieses Zeitraums keine weiteren einzufrierenden Lebensmittel in das Gefrierfach;
• frieren Sie ausschließlich frische und gründlich gewaschene Lebensmittel von sehr guter
Qualität ein;
• teilen Sie die Lebensmittel in kleinere Portionen ein, damit diese schnell und vollständig
gefrieren und Sie später nur die Menge auftauen müssen, die Sie gerade benötigen;
• die einzufrierenden Lebensmittelportionen sollten stets luftdicht in Aluminiumfolie oder
in lebensmittelechte Gefrierbeutel verpackt werden, um so wenig Luft wie möglich in
der Verpackung zu haben;
• achten Sie beim Hineinlegen von frischen, noch ungefrorenen Lebensmitteln darauf, dass
diese keinen Kontakt mit Gefriergut bekommen, da dieses sonst antauen kann;
• weniger fetthaltige Lebensmittel lassen sich besser lagern als fetthaltigere; Salz verkürzt
die Lagerzeit von Lebensmitteln im Gefrierfach;
• werden Gefrierwürfel direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierfach verwendet, können
Sie zu Frostbrand auf der Haut führen;
• Es empfiehlt sich, das Einfrierdatum auf jeder einzelnen Packung zu notieren, um einen
genauen Überblick über die Lagerzeit zu haben.
Hinweise zur Lagerung gefrorener Produkte
So erzielen Sie die besten Ergebnisse mit Ihrem Gerät:
• prüfen Sie sorgfältig, dass die im Handel erworbenen gefrorenen Lebensmittel sachgerecht gelagert wurden;
• achten Sie unbedingt darauf, die eingekauften gefrorenen Lebensmittel in der kürzest
möglichen Zeit in Ihren Gefrierschrank zu bringen;
• öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie diese nicht länger offen als unbedingt
notwendig.
• Abgetaute Lebensmittel verderben sehr schnell und eignen sich nicht für ein erneutes
Einfrieren.
• Das Haltbarkeitsdatum auf der Tiefkühlkostverpackung sollte nicht überschritten werden.
Reinigung und Pflege
VORSICHT!
Ziehen Sie bitte vor jeder Reinigungsarbeit immer den Netzstecker aus der Steckdose.
Reinigung und Pflege
67
Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen
von Kältemittel dürfen daher nur durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.
Regelmäßige Reinigung
Der gesamte Kühlschrank muss regelmäßig gereinigt werden:
• Reinigen Sie die Innenseiten und die Zubehörteile mit lauwarmem Wasser und etwas
Neutralseife.
• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in regelmäßigen Abständen und kontrollieren
Sie, dass diese sauber und frei von Verunreinigungen sind.
• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.
Ziehen Sie nicht an Leitungen und/oder Kabeln im Innern des Kühlschranks und achten Sie
darauf, diese nicht zu verschieben oder zu beschädigen.
Benutzen Sie zur Reinigung des Innenraums keinesfalls Putzmittel, Scheuerpulver, stark
parfümierte Reinigungsmittel oder Wachspolituren, da diese die Oberfläche des Innenraums beschädigen und einen starken Eigengeruch hinterlassen können.
Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes Gitter) und den Motorkompressor auf der Geräterückseite mit einer Bürste oder einem Staubsauger. Dadurch verbessert sich die Leistung
des Geräts und es verbraucht weniger Strom.
Bitte achten Sie darauf, das Kühlsystem nicht zu beschädigen.
Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten Chemikalien, die den im Gerät verwendeten
Kunststoff angreifen können. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, das Gerät außen
nur mit warmem Wasser und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu reinigen.
Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung wieder an die Netzversorgung an.
Abtauen des Kühlschranks
Bei normalem Betrieb wird Frost bei jedem Anhalten des Motorkompressors automatisch
aus dem Verdampfer des Kühlschranks entfernt. Das Tauwasser läuft durch eine Rinne in
einen speziellen Behälter an der Rückseite des Geräts über dem Motorkompressor, wo es
verdampft.
68
Reinigung und Pflege
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die Abflussöffnung des Tauwassers in der Mitte des Kühlschrankkanals, damit das Wasser nicht überfließt
und auf die gelagerten Lebensmittel tropft. Benutzen Sie dazu bitte das mitgelieferte Reinigungswerkzeug, das sich bereits in der Ablauföffnung befindet.
Abtauen des Gefrierschranks
Auf den Ablagen des Gefrierschranks und im Innern des oberen Fachs wird sich stets etwas
Reif bilden.
Tauen Sie den Gefrierschrank ab, wenn die Reifschicht eine Stärke von etwa 3 bis 5 mm
erreicht hat.
Stellen Sie den Temperaturregler bitte 12 Stunden vor dem Abtauen auf eine kühlere Einstellung, damit eine ausreichende Kälte als Reserve für die Unterbrechung im Betrieb entstehen kann.
Entfernen Sie den Reif wie nachstehend erläutert:
1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Nehmen Sie das gesamte Gefriergut heraus, verpacken Sie es in mehrere Schichten
Zeitungspapier und lagern Sie es an einem kühlen Ort.
VORSICHT!
Fassen Sie eingefrorene Lebensmittel nicht mit nassen Händen an. Ihre Hände könnten an
den Lebensmitteln festfrieren.
3. Lassen Sie die Tür des Geräts offen stehen
und setzen Sie den Kunststoffschaber in
den entsprechenden Sitz unten in der Mitte; stellen Sie eine Schale zum Auffangen
des Tauwassers darunter
Stellen Sie eine Schale mit heißem Wasser in
das Gefrierfach, um den Abtauprozess zu beschleunigen. Entfernen Sie vorsichtig Eisstücke von den Wänden, bevor alles abgetaut ist.
4. Ist alles vollständig abgetaut, trocken Sie
die nassen Oberflächen gründlich ab und
bewahren Sie den Schaber für eine spätere
Verwendung auf.
5. Schalten Sie das Gerät ein.
Was tun, wenn …
69
6. Nachdem das Gerät zwei bis drei Stunden in Betrieb ist, können Sie die ausgelagerten
Lebensmittel wieder in den Gefrierschrank hinein legen.
Verwenden Sie bitte niemals scharfe Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis vom
Verdampfer, da dieser dadurch beschädigt werden könnte.
Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen; halten Sie sich dazu ausschließlich an die Angaben des Geräteherstellers.
Ein Temperaturanstieg des Gefrierguts während des Abtauens des Gerätes kann die Lagerzeit dieser Lebensmittel verkürzen.
Stillstandzeiten
Bei längerem Stillstand des Gerätes müssen Sie folgendermaßen vorgehen:
• trennen Sie das Gerät von der Netzversorgung
• entnehmen Sie alle Lebensmittel
• tauen Sie das Gerät ab, 16)Reinigen Sie das Gerät und alle Zubehörteile
• lassen Sie die Türen offen/angelehnt, um das Entstehen unangenehmer Gerüche zu vermeiden.
Möchten Sie bei einer längeren Abwesenheit den Gefrierschrank weiter laufen lassen, bitten
Sie jemanden, gelegentlich die Temperatur zu prüfen, damit das Gefriergut bei einem möglichen Stromausfall nicht im Innern des Gerätes verdirbt.
Was tun, wenn …
WARNUNG!
Ziehen Sie vor der Fehlersuche immer den Netzstecker aus der Steckdose.
Die Fehlersuche, die in der vorliegenden Gebrauchsanweisung nicht beschrieben ist, darf
nur von einem qualifizierten Elektriker oder einer kompetenten Person durchgeführt werden.
Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor und Kühlkreislauf).
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät ist zu laut.
Unebenheiten im Boden sind
durch Unterlegen nicht ausgeglichen worden.
Kontrollieren Sie, ob eventuelle
Unebenheiten der Standfläche
korrekt ausgeglichen wurden, so
dass alle vier Füße fest auf dem
Boden stehen.
Das Gerät funktioniert
nicht. Die Lampe funktioniert nicht.
Das Gerät ist abgeschaltet.
Schalten Sie das Gerät ein.
Der Netzstecker steckt nicht
richtig in der Steckdose.
Stecken Sie den Netzstecker richtig in die Steckdose.
16) falls dies vorgesehen ist.
70
Was tun, wenn …
Störung
Die Lampe funktioniert
nicht.
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät bekommt keinen
Strom. Es liegt keine Spannung
an der Netzsteckdose an.
Testen Sie bitte, ob ein anderes
Gerät an dieser Steckdose funktioniert.
Kontaktieren Sie gegebenenfalls
einen qualifizierten Elektriker.
Die Lampe ist defekt.
Siehe hierzu "Austauschen der
Lampe".
Die Kontrolllampe blinkt. Das Gerät arbeitet nicht korrekt. Kontaktieren Sie gegebenenfalls
einen qualifizierten Elektriker.
Es ertönt ein Alarmsignal. Die Temperatur im Gefrierraum
Die Alarmleuchte blinkt. ist zu hoch.
Siehe "Temperaturwarnung".
Der Kompressor arbeitet
ständig.
Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.
Die Temperatur ist nicht richtig
eingestellt.
Die Tür ist nicht richtig geschlos- Siehe hierzu "Schließen der Tür".
sen.
Die Tür wurde zu häufig geöffnet.
Lassen Sie die Tür nicht länger als
unbedingt erforderlich offen.
Die Temperatur der zu kühlenden Lebensmittel ist zu hoch.
Lassen Sie Lebensmittel auf
Raumtemperatur abkühlen, bevor
Sie sie in den Kühlschrank stellen.
Die Raumtemperatur ist zu
hoch.
Senken Sie die Raumtemperatur.
Der Kompressor schaltet Das ist keine Störung, sondern
normal.
sich nicht sofort ein,
nachdem Sie die Taste
FROSTMATIC oder die
Taste COOLMATIC gedrückt oder die Temperatur auf einen anderen
Wert eingestellt haben.
Der Kompressor schaltet sich
nach einer Weile ein.
Wasser fließt an der
Rückwand des Kühlschranks hinunter.
Beim automatischen Abtauen
Das ist normal.
fließt das abgetaute Wasser an
der Rückwand des Kühlschranks
hinunter.
Wasser fließt in den
Kühlschrank.
Der Wasserabflusskanal ist verstopft.
Reinigen Sie den Ablauf.
Die eingelagerten Lebensmittel Stellen Sie sicher, dass die Lebensverhindern, dass das Wasser zum mittel nicht die Rückwand berühKollektor fließt.
ren.
Was tun, wenn …
Störung
Mögliche Ursache
71
Abhilfe
Die Temperatur lässt sich Die FROSTMATIC -Funktion oder Schalten Sie die FROSTMATICdie COOLMATIC-Funktion ist
Funktion oder die COOLMATICnicht einstellen.
eingeschaltet.
Funktion manuell aus, oder warten Sie mit dem Einstellen der
Temperatur, bis die Funktion automatisch abgeschaltet wurde.
Siehe hierzu "FROSTMATIC-Funktion oder COOLMATIC-Funktion".
Die Temperatur im Gerät
ist zu hoch/niedrig.
Die Temperatur ist nicht richtig
eingestellt.
Stellen Sie eine höhere/niedrigere
Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlos- Siehe hierzu "Schließen der Tür".
sen.
Die Temperatur der zu kühlenden Lebensmittel ist zu hoch.
Lassen Sie Lebensmittel auf
Raumtemperatur abkühlen, bevor
Sie sie in den Kühlschrank stellen.
Es wurden zu viele Lebensmittel Legen Sie weniger Lebensmittel
auf einmal eingelegt.
auf einmal ein.
Die Temperatur im Kühlschrank ist zu hoch.
Die Kaltluft kann nicht im Gerät Stellen Sie sicher, dass die Kaltluft
zirkulieren.
im Gerät zirkulieren kann.
Die Temperatur im Gefrierraum ist zu hoch.
Die einzufrierenden Packungen
liegen zu dicht aneinander.
Es bildet sich zu viel Reif
oder Eis.
Die Lebensmittel sind nicht rich- Verpacken Sie die Lebensmittel
tig verpackt.
richtig.
Stellen Sie sicher, dass die Kaltluft
im Gerät zirkuliert und die Lebensmittel dies nicht verhindern.
Die Tür ist nicht richtig geschlos- Siehe hierzu "Schließen der Tür".
sen.
Die Temperatur ist nicht richtig
eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.
Austauschen der Lampe für die Innenbeleuchtung
1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Drücken Sie auf den Haken hinten und
schieben Sie die Abdeckung der Lampe
gleichzeitig in Pfeilrichtung.
3. Ersetzen Sie die Lampe durch eine Lampe
der gleichen Leistung (die maximal erlaubte Leistung steht auf der Abdeckung
der Lampe).
4. Bringen Sie die Abdeckung der Lampe
wieder an, indem Sie sie an die ursprüngliche Position zurückschieben.
5. Schalten Sie das Gerät ein.
6. Öffnen Sie die Tür. Vergewissern Sie sich, dass die Lampe leuchtet.
72
Technische Daten
Schließen Sie die Tür
1. Reinigen Sie die Türdichtungen.
2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein. Siehe hierzu "Gerät aufstellen".
3. Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls erforderlich. Kontaktieren Sie den Kundendienst.
Technische Daten
Abmessung der Aussparung
Höhe
1780 mm
Breite
560 mm
Tiefe
550 mm
Ausfalldauer
24 h
Die technischen Informationen befinden sich auf dem Typenschild innen links im Gerät
sowie auf der Energieplakette.
Gerät aufstellen
Aufstellung
WARNUNG!
Wenn Sie ein altes Gerät entsorgen möchten, das ein Schloss oder einen Riegel an der Tür
besitzt, müssen Sie das Schloss bzw. den Riegel zunächst unbrauchbar machen, um zu
verhindern, dass sich spielende Kinder darin einschließen können.
Die Steckdose für den Anschluss des Geräts muss nach der Installation zugänglich sein.
Installieren Sie dieses Gerät an einem Ort, an dem die Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem Typschild des Geräts angegeben ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10°C bis + 32°C
N
+16°C bis + 32°C
ST
+16°C bis + 38°C
T
+16°C bis + 43°C
Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes, ob die Netzspannung und -frequenz
Ihres Hausanschlusses mit den auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.
Hinweise zum Umweltschutz
73
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem Zweck ist die Netzkabelsteckdose mit einem
Schutzkontakt ausgestattet. Falls die Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht geerdet sein
sollte, lassen Sie das Gerät bitte gemäß den geltenden Vorschriften erden und fragen Sie
dafür einen qualifizierten Elektriker.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch
Missachtung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen.
Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.
Anforderungen an die Belüftung
Die Luftzirkulation hinter dem Gerät muss ausreichend groß sein.
50 mm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Hinweise zum Umweltschutz
Das Symbol
auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses
Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem
Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben
werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie
die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch
falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts
erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt
gekauft haben.
74
75
www.electrolux.com
U kan toebehoren, verbruiksprodukten en onderdelen bestellen via onze webwinkel op:
www.aeg-electrolux.be
Vous pouvez commander des accessoires, consommables et pièces détachées via notre magasin
online sur:
www.aeg-electrolux.be
www.aeg-electrolux.lu
222336713-00-052009
Benötigen Sie Zubehör, Verbrauchsmaterial und Ersatzteile? Dann besuchen Sie bitte unseren
Onlineshop unter:
www.aeg-electrolux.at
www.aeg-electrolux.de
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising