Electrolux | ERO2924 | User manual | Electrolux ERO2924 User Manual

Electrolux ERO2924 User Manual
Külmik-sügavkülmik
ERO 2924
Kasutusjuhend
TÄHTIS
Hoidke käesolev kasutusjuhend koos seadmega tulevase kasutamise jaoks alles. Kui peaksite seadme
müüma või üle andma teisele omanikule või kolima ära ja jätma seadme maha, tuleb ka juhend seadme
uuele omanikule edasi anda. Uuel kasutajal peab olema võimalus tutvuda seadme kasutusjuhendi ja
vastavate ohutusnõuetega.
Kui see magnetsulguriga külmutusseade vahetab välja vana külmiku, eemaldage vana külmiku uks või
lõhkuge lukk. Vastasel korral võivad mängivad lapsed jääda külmikusse kinni ja sattuda ohtu.
Alljärgnevad juhised on antud ohutuse huvides. Lugege need enne seadme paigaldamist ja kasutamist
hoolikalt läbi.
Üldine ohutus
Kasutamine
● Käesolev seade on mõeldud täiskasvanutele kasutamiseks. Ärge lubage lastel puudutada juhtnuppe
ega mängida seadmega.
● Seadme tehniliste omaduste muutmine mistahes
viisil on ohtlik.
● Enne igasuguste puhastus- ja hooldustöödega alustamist lülitage seade välja ja eemaldage toitepistik
seinakontaktist.
● Seade on raske. Olge seadme teisaldamisel ettevaatlik.
● Otse sügavkülmikust võetud külmad toiduained võivad põhjustada külmaville või haavu.
● Olge seadme käsitsemisel väga ettevaatlik, et vältida külmutussüsteemi kahjustamist. Kahjustamise tulemusena võib süsteem hakata lekkima.
● Seadet ei tohi paigaldada gaasipliidi ega küttekehade lähedusse.
● Seadet ei tohiks paigaldada kohta, kus sellele
langeb otsene päikesevalgus.
● Seadme tagaküljele tuleb jätta piisavalt vaba
ruumi ventilatsiooni jaoks. Vältige külmutussüsteemi kahjustamist.
● Ärge kasutage külmutusseadme sees teisi
elektriseadmeid (nt jäätisemasinat).
● Kodumajapidamises kasutatavad külmikud ja sügavkülmikud on mõeldud üksnes toiduainete säilitamiseks.
● Seade töötab kõige efektiivsemalt õhutemperatuuril
+18…+43 °C (kliimaklass T); +18…+38 °C (kliimaklass ST); +16…+32 °C (kliimaklass N); ning +10…
+32 °C (kliimaklass SN). Seadme kliimaklass on
märgitud andmesildile seadme sisemuses köögiviljasahtli juures. Tähelepanu! Kui õhutemperatuur
tõuseb üle näidatud piiri, toimige alljärgnevalt: kui
õhutemperatuur langeb allapoole lubatud piiri, ei ole
võimalik sügavkülmutatud toiduainete säilitamiseks
vajalikku temperatuuri tagada. Seetõttu soovitame
sügavkülmutatud toiduained võimalikult kiiresti ära
tarvitada.
● Külmutatud toiduaineid ei ole soovitatav pärast ülessulamist uuesti külmutada.
● Järgige täpselt tootja poolt antud säilitusjuhiseid.
Juhised leiate toote pakendilt.
● Seadme sisepind koosneb kanalitest, milles voolab
külmaaine. Kui sellisesse kanalisse tekib auk, muutub seade pöördumatult kasutuskõlbmatuks ning säilitatavad toiduained riknevad. ÄRGE KASUTAGE
härmatise ega jää eemaldamiseks TERAVAID ESEMEID. Härmatisekihi eemaldamiseks on soovitatav
kasutada seadme komplekti kuuluvat plastkaabitsat. Jääkihi eemaldamiseks seadme sissepinnalt ei
tohi kasutada jõudu, jääl tuleb lasta ära sulada.
Vt sulatamisjuhised.
● Ärge asetage sügavkülmikusse süsihappegaasi sisaldavaid jooke, sest jäätumisel tekkiva surve mõjul
võib pudel puruneda ja seadet kahjustada.
● Ärge kasutage sulatamise kiirendamiseks mehaanilisi ega muid abivahendeid, välja arvatud neid,
mida tootja on kasutusjuhendis soovitanud.
Hooldus/remont
● Jätke seadme paigaldamine volitatud hooldusmehhaaniku või kvalifitseeritud elektriku hooleks.
● Jätke seadme hooldusremont volitatud hoolduskeskuse ülesandeks ja nõudke alati üksnes originaalvaruosade kasutamist.
● Ärge kunagi püüdke ise seadet remontida. Asjatundmatu remontimine võib põhjustada kehavigastusi või kahjustada seadet veelgi enam. Võtke ühendust volitatud hoolduskeskusega ja nõudke alati
originaalvaruosade kasutamist.
● Seadme külmutusüksus sisaldab süsivesinikke.
Seetõttu tuleb hooldus ja täitmine jätta alati volitatud hoolduskeskuse ülesandeks.
● Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks metallesemeid, sest need võivad seadet kahjustada.
2
Paigaldus
● Tavapärase kasutamise käigus kuumenevad seadme tagaküljel asuvad kondensaator ja kompressor
märgatavalt. Ohutuse huvides tuleb hoolt kanda, et
minimaalsed ventilatsioonitingimused oleksid täidetud.
TÄHELEPANU: hoolitsege selle eest, et ventilatsiooniavad oleksid alati vabad
● Veenduge, et seade ei ole paigaldamisel jäänud toitejuhtme peale.
Tähtis: kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see asendada tootja valmistatud või hoolduskeskuses saadaoleva spetsiaalse juhtme või komplektiga.
● Mõned seadme osad kuumenevad märgatavalt. Tagage alati piisav ventilatsioon, vastasel korral võib
tulemuseks olla seadme osade kahjustumine ja säilitatavate toiduainete riknemine.
Vt paigaldusjuhiseid.
● Ärge jätke kuumenevaid osi kättesaadavaks.
Kui võimalik, tuleks paigaldamisel jätta seadme
tagakülg seina poole.
● Kui seadet on transporditud rõhtasendis, võib kompressoris olev õli olla segunenud külmaainega. Seetõttu tuleks pärast transportimist lasta seadmel enne sisselülitamist vähemalt kaks tundi püstasendis
seista, et õli valguks tagasi kompressorisse.
Keskkonnakaitse
● Seadme külmutussüsteem ja isolatsioon ei sisalda osoonikihti kahjustavaid gaase. Vältige
külmutussüsteemi kahjustamist, eelkõige seadme tagaküljel asuva kondensaatori kahjustamist. Küsige kohalikust omavalitsusest teavet
oma piirkonna jäätmemajanduse kohta. Selles
seadmes kasutatud materjale, mis on tähistatud
sümboliga , saab taaskasutada.
Kasutuselt kõrvaldatud seadme
käitlemine
Tähis
seadmel või selle pakendil näitab, et seda
toodet ei tohi ära visata koos olmejäätmetega. Selle
asemel tuleb toode viia elektri- ja elektroonikaseadmete
jäätmete kogumispunkti. Toote määrustekohase käitlemisega on võimalik hoida ära selle poolt tekitatavat
võimalikku keskkonna- ja tervisekahju, mis muul juhul
võiks tekkida selle asjatundmatust hävitamisest.
Üksikasjalikumat teavet käesoleva seadme käitlemise
kohta saate vastava ala asjatundjatelt (nt omavalitsusest) või kauplusest, kust seadme ostsite.
SISUKORD
Tähtis .....................................................................................................................................................................2
Kasutamine – Puhastamine – Sügavkülmiku juhtpaneel – Nupud temperatuuri seadmiseks –
Külmiku temperatuurinäidik – Kasutuselevõtt, temperatuuri seadmine .................................................................4
Kasutamine – Frostmatic – Alarmi tagastusnupp – Värskete toiduainete külmutamine –
Külmutatud toiduainete säilitamine – Sulatamine – Jääkuubikute valmistamine ...................................................5
Kasutamine – Külmiku juhtpaneel – Nupud temperatuuri seadmiseks –
Külmiku temperatuurinäidik – Kasutuselevõtt, temperatuuri seadmine .................................................................6
Kasutamine – Coolmatic – Toiduainete jahutamine – Seatavad klaasriiulid –
Ukseriiulite kõrguse reguleerimine .........................................................................................................................7
Kasutamine – Pudeliriiul – Ventilatsioon ...............................................................................................................7
Nõuanded – Nõuandeid toiduainete säilitamiseks külmikus – Nõuandeid külmutamiseks ...................................8
Hooldus ja korrashoid – Tähtis – Reeglipärane puhastamine – Pikem vaheaeg kasutamises –
Külmiku valgustus – Sulatamine.............................................................................................................................9
Kui seade ei tööta ...............................................................................................................................................10
Hooldus ja varuosad – Tehnilised andmed......................................................................................................11
Paigaldamine – Tähelepanu – Paigalduskoht – Elektriühendus – Riiulikinnised................................................12
Paigaldamine – Mööblisse integreeritava külmiku paigaldusjuhised ..................................................................13
3
KASUTAMINE
Puhastamine
Puhastage seadme sisepinnad leige vee, õrnatoimelise pesuvahendi ja pehme lapiga.
ÄRGE kasutage keemilisi puhastusvahendeid ega
küürimispulbreid, sest need võivad kahjustada seadme pinda ja tekitada kriimustusi.
Sügavkülmiku juhtpaneel
H. Märgutuli ON/OFF
M. Märgutuli Frostmatic
I.
ON/OFF -nupp
N. Nupp Frostmatic
J.
Nupp “+” (soojem) sügavkülmiku temperatuuri
seadmiseks
O. Hoiatustuli
P. Helisignaali väljalülitamine
K. Sügavkülmiku temperatuurinäidik
L. Nupp “–” (külmem) sügavkülmiku temperatuuri
seadmiseks
Nupud temperatuuri seadmiseks
Temperatuuri seatakse nuppude “+” (soojem) ja “–”
(külmem) abil.
Nupud on seotud temperatuuri näiduga.
● Kui vajutate nupule “+” (soojem) või “–” (külmem),
vahetub temperatuurinäidikul TEGELIKU temperatuuri näit SEADISTATUD temperatuuriga (temperatuurinäit vilgub).
● Iga nupuvajutuse tulemusena muutub SEADISTATUD temperatuur 1 °C võrra. Seadistatud temperatuur saavutatakse 24 tunni jooksul.
Kasutuselevõtmine –
Temperatuuri seadmine
1. Torgake pistik pistikupessa.
2. Vajutage nupule ON/OFF. Roheline märgutuli süttib. Avariimärgutuli (O) vilgub, kuni SEADISTATUD
temperatuur on saavutatud. Kostab helisignaal.
3. Vajutage nuppu J “+” (SOOJEM) või L “-” (KÜLMEM). Temperatuurinäidikul vilgub SEADISTATUD temperatuur.
SEADISTATUD temperatuur:
temperatuur, mida kasutaja soovib sügavkülmikus saavutada. SEADISTATUD temperatuuri näit vilgub näidikul.
4. Seadke soovitav temperatuur nuppude J “+” (SOOJEM) või L “–” (KÜLMEM) abil, vt osa “Nupud
temperatuuri seadmiseks”. Temperatuurinäidik
kuvab SEADISTATUD temperatuuri. Iga nupuvajutus muudab SEADISTATUD temperatuuri 1 °C
võrra.
TEGELIK temperatuur:
külmiku tegelik temperatuur käesoleval hetkel. Tavaliselt kuvab temperatuurinäidik TEGELIKKU temperatuuri.
Toitlustusspetsialistid on seisukohal, et –18 °C on
piisav temperatuur külmutatud toiduainete säilitamiseks.
Pärast temperatuuri seadenupu vabastamist tagastub
TEGELIKU temperatuuri näit 5 sekundi pärast.
Temperatuurinäidik
Temperatuurinäidik kuvab:
● TEGELIK temperatuur: sügavkülmiku temperatuur
käesoleval hetkel.
● SEADISTATUD temperatuuri näit vilgub.
4
5. Helisignaal vaikib SEADISTATUD temperatuuri
saavutamisel. Hoiatussignaali väljalülitamiseks
vajutage hoiatussignaali tagastamisnupule.
FROSTMATIC
Sulatamine
FROSTMATIC-funktsioon kiirendab värskete toiduainete külmutamist ja takistab juba külmutatud toiduainete ülessulamist.
Külmutatud toiduaineid võib enne kasutamist sulatada
külmikus (väljaspool sügavkülmikuosa) või toatemperatuuril, olenevalt sulatamiseks kasutada olevast ajast.
1. FROSTMATIC-funktsioon lülitatakse sisse nupu
FROSTMATIC abil. Kollane märgutuli (M) süttib.
FROSTMATIC-funktsioon lülitub 24 tunni pärast
automaatselt välja; kollane märgutuli kustub.
2. Vajutades uuesti nupule FROSTMATIC saab funktsiooni välja lülitada. Kollane märgutuli kustub.
Väikesi koguseid saab kasutada toitude valmistamiseks ka ilma sulatamata, vahetult sügavkülmikust
võetuna: sellisel juhul võtab toidu valmimine loomulikult veidi rohkem aega.
Jääkuubikute valmistamine
Seadmes on üks või mitu jääkuubikualust.
Helisignaali tagastusnupp
Kui temperatuur sügavkülmikus tõuseb liiga kõrgele,
süttib avariimärgutuli (O) ja kostab helisignaal. Kui
sügavkülmiku temperatuur on langenud ettenähtud
piiridesse, vaikib hoiatussignaal, kuid hoiatusmärgutuli vilgub edasi. Kui vajutate helisignaali tühistamisnupule, ilmub näidikule sügavkülmikus olnud kõrgeim
temperatuur.
Täitke need veega ja asetage sügavkülmikusse.
Ärge kasutage kinnikülmunud jääkuubikualuste vabastamiseks metallesemeid.
Värskete toiduainete külmutamine
Sügavkülmikut kasutatakse toiduainete külmutamiseks ja külmutatud toiduainete pikaajaliseks säilitamiseks.
Värskete toiduainete külmutamiseks lülitage sisse
FROSTMATIC-funktsioon vähemalt 24 tundi varem.
Asetage külmutatavad toiduained sügavkülmiku kõige
ülemisele riiulile.
Külmutatud toiduainete säilitamine
Kui võtate kasutusele uue seadme või kui seade on
olnud pikka aega kasutamata, asetage toiduained
sügavkülmikusse alles siis, kui FROSTMATIC-funktsioon on olnud sisse lülitatud vähemalt kaks tundi;
seejärel lülitage funktsioon välja.
Tähtis
Kui sügavkülmik on olnud väljalülitatud nt elektrikatkestuse tõttu kauem kui on lubatud tehniliste
andmete punktis „Külmapidavus“, kasutage toiduained võimalikult kiiresti ära või valmistage
neist toit ja külmutage see pärast jahtumist.
5
Külmiku juhtpaneel
A. Märgutuli ON/OFF
B. Külmiku toitelüliti ON/OFF
C. Nupp “+” (soojem) külmiku temperatuuri
seadmiseks
E. Nupp “–” (külmem) külmiku temperatuuri
seadmiseks
F. Coolmatic-funktsiooni märgutuli
G. Nupp Coolmatic
D. Külmiku temperatuurinäidik
Helisignaali väljalülitamiseks vajutage nuppu (I).
Vajutage nuppu (B). Sellest nupust käivitub tavakülmik vaid siis, kui kogu seade on sügavkülmiku
juhtpaneelil oleva ON/OFF lülitiga sisse lülitatud.
Kasutuselevõtmine –
Temperatuuri seadmine
Asetage pistik pistikupessa.
Helisignaali väljalülitamiseks vajutage nuppu (I).
Nupud temperatuuri seadmiseks
Temperatuuri seatakse nuppude “+” (soojem) ja “–”
(külmem) abil. Nupud on seotud temperatuuri näiduga.
● Kui vajutate nupule “+” (soojem) või “–” (külmem),
vahetub temperatuurinäidikul TEGELIKU temperatuuri näit SEADISTATUD temperatuuriga (temperatuurinäit vilgub).
● Iga nupuvajutuse tulemusena muutub SEADISTATUD temperatuur 1 °C võrra. Seadistatud temperatuur saavutatakse 24 tunni jooksul.
Pärast temperatuuri seadenupu vabastamist tagastub
TEGELIKU temperatuuri näit 5 sekundi pärast.
SEADISTATUD temperatuur:
temperatuur, mida kasutaja soovib külmikus saavutada. SEADISTATUD temperatuuri näit vilgub näidikul.
TEGELIK temperatuur:
külmiku tegelik temperatuur. Tavaliselt kuvab temperatuurinäidik TEGELIKKU temperatuuri.
Temperatuurinäidik
Temperatuurinäidik kuvab:
● temperatuuri külmikus käesoleval hetkel (TEGELIK
temperatuur).
● SEADISTATUD temperatuuri – külmikus soovitavat
temperatuuri (näit vilgub).
6
Vajutage nuppu (B). Sellest nupust käivitub tavakülmik vaid siis, kui kogu seade on sügavkülmiku juhtpaneelil oleva ON/OFF lülitiga sisse
lülitatud.
1. Vajutage nupule ON/OFF. Roheline märgutuli
süttib.
2. Vajutage nuppu "+“ (SOOJEM) või “–" (KÜLMEM). Temperatuurinäidikul vilgub SEADISTATUD temperatuur.
3. Seadke soovitav temperatuur nuppude "+“ (SOOJEM) või "–" (KÜLMEM) abil, vt osa „Nupud temperatuuri seadmiseks“ ülal.
Temperatuurinäidik kuvab SEADISTATUD temperatuuri. Iga nupuvajutus muudab SEADISTATUD temperatuuri 1 °C võrra.
Toitlustusspetsialistid on seisukohal, et +5 °C on
piisav temperatuur toiduainete säilitamiseks külmikus.
4. Kui pärast temperatuuri seadmist ei vajutata ühtegi nuppu, vahetub temperatuurinäit natukese
aja (u. 5 s) pärast uuesti TEGELIKU temperatuuri
näiduks. TEGELIKU temperatuuri näit ei vilgu,
vaid põleb püsivalt.
Siis kompressor käivitub ja seiskub automaatselt.
Ettevaatust: Automaatsulatuse ajal ei käivitu kompressor seadete muutmisel kohe. Külmiku temperatuur
saavutatakse kiiresti, mistõttu sinna võib asetada toitu
ja jooki vahetult pärast külmiku sisselülitamist.
COOLMATIC
COOLMATIC-funktsioon on ette nähtud suure koguse
toidu/jookide kiireks jahutamiseks külmikus, nt jookide
ja salatite ettevalmistamiseks enne pidu.
1. COOLMATIC-funktsioon käivitub nupule COOLMATIC vajutamisel; süttib kollane märgutuli.
COOLMATIC-funktsioon tagab intensiivse jahutuse. Sel puhul seatakse külmik automaatselt SEADISTATUD temperatuurile + 2 °C. Kuue tunni pärast lülitub funktsioon automaatselt välja. Seejärel
kuvab temperatuurinäidik SEADISTATUD temperatuuri, mis taastub endisele väärtusele.
2. COOLMATIC-funktsiooni käsitsi väljalülitamiseks
teostage uuesti sama protseduur, millega funktsiooni rakendasite.
Tähtis!
Kui külmiku uks on avatud üle 7 sekundi, kustub
valgustus automaatselt; kui sulgete korraks ukse,
süttib tuli ukse avamisel uuesti ja kustub ukse sulgemisel.
Pudeliriiul
Paigutage pudelid ettenähtud riiulile nii, et pudelikael
on suunatud ettepoole.
Asetage riiulile vaid suletud pudeleid, kui riiul on rõhtne
Kui kallutate pudeliriiulit, võite sinna panna ka avatud
pudeleid.
Riiuli kallutamiseks tõstke seda üles, kuni see pöördub kaldasendisse. Toetage see siis ülemisele riiulile.
Toiduainete säilitamine
Külmik on mõeldud igapäevaseks kasutamiseks jookide ja toiduainete säilitamisel. Külmiku tõhusa töö
tagamiseks ärge asetage külmikusse sooje ega
auravaid vedelikke (näiteks suppe või puljongeid).
Reguleeritavad klaasriiulid
Klaasriiulite kõrgust saab soovi korral muuta. Selleks
eemaldage riiul ja asetage see soovitud kõrgusele.
Ventilatsioon
Ukseriiulite kõrguse reguleerimine
Ukseriiulite kõrgust on võimalik muuta vastavalt toiduainepakendite suurusele.
Külmikul on spetsiaalne ventilaator D.A.C. (Dynamic
Air Cooling), mis käivitub omaette lülitist (vt joon 1).
Ventilaatori sisselülitamisel süttib roheline märgutuli.
Soovitame kasutada ventilaatorit, kui ümbrustemperatuur on üle 25 °C.
Joon. 1
7
NÕUANDED
Nõuandeid toiduainete
säilitamiseks külmikus
● Maitse teistele toitudele ülekandumise vältimiseks
katke toiduained nt fooliumiga või kilega.
● Praktilisi nõuandeid:
● Plastkilesse pakitud toorest liha säilitatakse klaasriiulil.
● Nii säilib liha 1–2 päeva.
● Keedetud liha, lihalõigud jne tuleb kinni katta.
Neid võib säilitada ükskõik millisel riiulil.
● Puuviljad ja köögiviljad: säilitatakse pärast puhastamist ja pesemist köögiviljakarbis.
● Või ja juust: säilitatakse õhukindlalt suletud karbis
või fooliumis või kiles.
● Sahtlite tähised märgivad erinevaid külmutatavaid
toiduaineid. Arvud näitavad, mitu kuud on võimalik
eri toiduaineid säilitada. Märgitud säilitusaegadest
kehtib ülemine või alumine vastavalt sellele, milline
oli toiduainete kvaliteet ja eeltöötlus enne külmutamist.
● Kasulikke nõuandeid külmutatud toiduainete ostmise ja säilitamise kohta:
● Ärge ületage toiduaine pakendile märgitud säilitusaja lõppkuupäeva.
● Kontrollige külmutatud toiduainete kvaliteeti enne
sügavkülmikusse asetamist.
● Piim: säilitatakse korralikult suletud pakendis ukse
siseküljel asuval riiulil.
● Tooge külmutatud toiduained pärast poest ostmist
võimalikult kiiresti koju ja asetage korralikult pakituna sügavkülmikusse.
Nõuanded toiduainete
külmutamiseks
● Ärge avage sügavkülmiku ust elektrikatkestuse ajal.
Ärge külmutage osaliselt ülessulanud toiduaineid
uuesti, vaid kasutage need 24 tunni jooksul toidu
valmistamiseks.
● Head nõuanded toiduainete külmutamise jaoks:
● Külmutage üksnes värskeid, puhastatud ja kvaliteetseid toiduaineid.
● Enne külmutamist jagage toiduained sobivaiks
portsjoniteks. Nii toimub toiduainete külmutamine
kiiremini ja hiljem ei ole vaja sulatada suuri koguseid korraga.
● Väherasvane liha säilib paremini kui soolane või
rasvane liha.
● Toiduained säilivad kõige paremini õhukindlalt fooliumisse või plastkilesse mähituna. Sügavkülmikusse ei tohi asetada süsihappegaasi sisaldavaid jooke
ega suletud pudeleid (lõhkemisoht) ega jahtumata
toite. Ärge täitke kaanega anumaid ääreni.
● Soovitame märkida külmutuskuupäeva külmutatavate toiduainete pakendile või säilituskarbile kleebitud etiketile. Sel viisil on hõlpsam säilitusaegu
jälgida.
● Kui sügavkülmikus olevad toiduained sulavad voolukatkestuse tõttu üles, tuleks neist võimalikult kiiresti valmistada toit, mille võib uuesti külmutada.
Kui voolukatkestus kestab vaid lühikest aega (kuni
8 tundi) ja sügavkülmkamber on toiduaineid täis, ei
jõua külmutatud toiduained tänu sügavkülmiku isolatsioonile üles sulada.
8
HOOLDUS JA KORRASHOID
Tähtis
Pikem vaheaeg kasutamises
Seadme külmutusüksus sisaldab süsivesinikke. Seepärast tohib seadet hooldada ja täita üksnes volitatud
spetsialist.
Kui külmik lülitatakse pikemaks ajaks välja, nt puhkuse ajaks, toimige järgmiselt:
Eemaldage toitepistik pistikupesast.
Võtke kõik toiduained külmikust välja.
Korrapärane puhastamine
Puhastage seadme sisepinnad.
Puhastage külmiku välis- ja sisepinnad leige vee ja
õrnatoimelise nõudepesuvahendiga.
Jätke uks lahti, et õhk saaks vabalt liikuda.
Nii väldite ebameeldiva lõhna teket.
Külmiku tagakülge tuleb puhastada kord aastas harja
või tolmuimejaga. See aitab säästa elektrit ja parandab seadme tööd.
Sisemuse valgustus
Lambi vahetamiseks vajutage selle taga olevale konksule ja lükake kuplit noole suunas.
Tähelepanu!
Vahetage lamp sama võimsusega lambi vastu (lambi
suurim võimsus on märgitud kuplile).
Sulatamine
Külmiku aurustile tekkiv härmatis sulab pärast kompressori seiskumist automaatselt. Jää sulamisel tekkinud vesi valgub mööda külmiku tagaseina kogumisnõusse ja aurustub. Puhastage sulavee äravooluava
regulaarselt, siis ei valgu vesi seadme sisse ega tilgu
toiduainetele.
Puhastamiseks kasutage äravooluavas olevat puhastuspulka.
Eemaldage sügavkülmkambri seintele kogunenud härmatise kiht, kui see on 4 mm paksune. Kasutage härmatise eemaldamiseks plastkaabitsat. Härmatise
eemaldamise ajaks ei ole vaja seadet välja lülitada
ega toiduaineid välja tõsta.
Ärge kasutage härmatise eemaldamiseks metallist
esemeid, need võivad seadet pöördumatult kahjustada.
Kui sügavkülmkambrisse on moodustunud paks jääkiht, tuleb kogu seade järgmisel viisil üles sulatada:
● Vajutage nupule ON/OFF.
● Võtke külmutatud toiduained sügavkülmikust välja,
pakkige need ajalehepaberisse ning asetage võimalikult jahedasse kohta.
9
● Hoidke uks lahti ja asetage plastkaabits selleks ettenähtud kohta, et sulavesi valguks kaabitsa alla
asetatud nõusse.
● Pärast sulatust kuivatage sügavkülmkambri sisepinnad hoolikalt. Asetage plastkaabits oma kohale.
● Keerake temperatuuri regulaator soovitud
asendisse ja torgake toitepistik uuesti seinakontakti.
● 2–3 tunni möödudes võib toiduained tagasi sügavkülmkambrisse asetada.
KUI SEADE EI TÖÖTA
Kui seadme kasutamisel ilmneb tõrkeid, kontrollige järgmist:
● kas toitepistik on ühendatud pistikupesasse korralikult;
● kas toide on sisse lülitatud;
● kas temperatuuri reguleerimise nupp on keskasendis.
Lisaks:
● kui seade tekitab tavapärasest rohkem müra, kontrollige, ega seade ei puutu vastu teisi mööbliesemeid, mis võib põhjustada müra ja vibratsiooni;
● kui külmiku põhjale koguneb vett, kontrollige, ega
sulavee äravooluava ei ole ummistunud.
10
Kui nende kontrollimiste järel ei õnnestu viga kõrvaldada, pöörduge lähima volitatud hoolduskeskuse
poole.
HOOLDUS JA VARUOSAD
Hooldus ja varuosad
Hooldus, varuosade tellimine ja võimalikud remonttööd tuleb lasta teha volitatud hoolduskeskuses.
Lähima volitatud hoolduskeskuse telefoninumbri leiate telefoniraamatus osast „Kodumasinate hooldus“. *)
Seadme tõrgeteta toimimise tagamiseks nõudke alati
originaalvaruosade kasutamist.
*) Hoolduskeskusse helistades öelge oma toote mudel. Kirjutage seadme andmesildil olevad andmed
siia, et need oleksid vajaduse korral käepärast.
MOD (Mudel): ...............................................................
PROD. No (Tootenumber): ...........................................
SER. No (Seerianumber):.............................................
Ostukuupäev.................................................................
TEHNILISED ANDMED
Külmiku netomaht liitrites
205
Sügavkülmiku netomaht liitrites
70
Ööpäevane energiatarve, kWh
0,86
Aastane energiatarve, kWh
314
Külmutusjõudlus, 24 h
13
Temperatuuri tõusmise aeg väärtuselt –18 °C väärtusele –9 °C (külmapidavus), h
20
Tehnilised andmed leiate andmesildilt, mis asub seadme sees vasakul pool.
11
PAIGALDAMINE
Tähelepanu
Selle külmik-sügavkülmiku uksed sulguvad magnettihendi abil. Vana seadme käitlemisel eemaldage kõik
lukud ja riivid. Nii väldite laste lõksujäämist seadmesse. Kõige kindlam on eemaldada kogu uks.
Paigaldamisel järgige käesolevas juhendis toodud
paigaldusjuhiseid.
Paigalduskoht
Külmikut ei tohi paigutada soojusallikate lähedale
(nt radiaatorid, ahjud; otsene päikesekiirgus jne).
Kui tegemist on mööblisse paigaldatava seadmega
või on vaja muuta ukse avamissuunda, siis järgige
vastava peatüki juhiseid.
Riiulite kinnitusklambrid
Külmiku riiulid on transportimise ajaks kinnitatud spetsiaalsete riiuliklambritega.
Eemaldage need järgmiselt: tõstke riiuli tagaosa, lükake seda noole suunas kuni vabanemiseni ja eemaldage seejärel kinnitusklambrid.
Elektriühendus
Ühendage seadme pistik maandatud pistikupessa.
Pinge: 230 V. Kaitse 10 A.
Seadet peab olema võimalik vooluvõrgust eemaldada.
Pistikupesale peab pärast seadme paigaldamist
olema võimalik lihtsalt ligi pääseda.
See seade vastab järgmiste Euroopa Liidu
direktiivide nõuetele:
–
87/308/EMÜ, 02.06.1987, raadiohäiredirektiiv;
–
73/23/EMÜ, 19.02.1973 (madalpingedirektiiv) ja
selle muudatused;
–
89/336/EMÜ, 03.05.1989 (elektromagnetilise
ühilduvuse direktiiv) ja selle muudatused.
12
Tähtis
Seadet peab olema võimalik vooluvõrgust eemaldada. Pistikupesale peab pärast seadme paigaldamist
olema võimalik lihtsalt ligi pääseda.
Mööblisse integreeritava
külmiku paigaldusjuhised
Paigaldusmõõtmed
Kõrgus
(1) 1780 mm
Sügavus
(2)
550 mm
Laius
(3)
560 mm
Järgige joonise 1 juhiseid piisava ventilatsiooni tagamiseks.
Peale selle on tähtis, et külmiku paigalduskohas oleks
järgmiste mõõtmetega ventilatsiooniava:
Sügavus
Laius
50 mm
540 mm
13
ELECTROLUX EESTI AS
PRETENSIOONIDE ESITAMISE TINGIMUSED KODUMASINATELE
Kõikidele Electrolux Eesti AS poolt Eesti Vabariiki imporditud ja müüdud kodumasinatele saab
esitada pretensioone 24 kuu jooksul käesolevas dokumendis toodud tingimustel ja korras.
Aeg algab kodumasina üleandmisest tarbijale (edaspidi nimetatud ka “ostja”), kusjuures
eeldatakse, et üleandmise ajaks on originaalmüügidokumendilt nähtuv ostukuupäev.
Käesolevad pretensiooni esitamise tingimused ei piira ega takista ostjat mingilgi viisil selliste
Eesti Vabariigi seadustest tulenevate õiguste kasutamisel, milliste kasutamise välistamine
või piiramine poolte kokkuleppega ei ole lubatud.
Pretensioon hõlmab tootes ilmnevate toote konstruktsiooni-, valmistamise-, ja toorainedefekte kõrvaldamist Electrolux Eesti AS poolt volitatud hooldustöökojas, tagamaks toote sihtotstarbelise kasutamise võimalikkuse. Pretensiooni alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, reguleerimine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega selliste vigade
kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhiste väär käsitlus. Pretensiooni saab esitada ainult nendele toodetele, mida on kasutatud sihtotstarbeliselt ja vastavalt toote kasutusjuhendile. Pretensiooni saab esitada üksnes tarbija koduses tarbimises kasutatavatele kodumasinatele toote garantiikaardi või originaal müügidokumendi esitamisel.
Toote osas, mida ostja soovib kasutada mittesihtotstarbeliselt või intensiivsemalt kui tootja poolt
ette nähtud (sh. majandus-või kutsetegevuse raames omandatud toote osas), käesolevad
tingimused ei kehti ning neile kohaldatakse ostja ja Electrolux Eesti AS müügiosakonna vahel
sõlmitud lepingust tulenevaid tingimusi. Majandus- ja kutsetegevuses tegutsevale ostja saab
pretensiooni esitada müügilepingus toodud tingimustel alates arve-saatelehe väljastamisest.
Pretensiooni alla ei kuulu tootes või selle detailides ilmnenud puudused ja defektid (sh. purunemised), mis on tekkinud alljärgnevatel põhjustel:
– transpordikahjustustest, mis on tekkinud peale toote üleandmist ostjale;
– toote hoolimatust või mittesihipärasest hoidmisest või asutamisest või ülekoormamisest;
– toote ebaõigest kasutamisest, hooldamisest, paigaldamisest või ühendamisest,
sh. voolu või veevõrku ühendamisel, ning toote kasutamisel, hooldamisel, paigaldamisel või ühendamisel kasutusjuhendis esitatud instruktsioonide ja ohutusnõuete järgimata jätmisest;
– toote konstruktsioonide muutmisest, mis kahjustavad tootele tootja poolt antud
omadusi;
– maaletoojast sõltumatutel põhjustel, sealhulgas pingemuutused vooluvõrgus, lühised (sh. putukatest põhjustatud), nõuetele mittevastavad pikendusjuhtmed, küttegaasi keemilise koostise muutumine, õnnetusjuhtumid, äike, vesi, tulekahju, vee
kvaliteet, katlakivi ning muud välised mõjurid;
– toote kasutamisest lisavarustusega, mis ei ole ettenähtud ja ei sobi Tootega;
– kui toodet on remontinud selleks mittevolitatud isik;
– sisseehitataval tehnikal puudulikust ventilatsioonist mööbli sees;
– ostja süülisest tegevusest.
Samuti ei kuulu pretensiooni alla toote regulaarsest kasutamisest tulenevate detailide normaalne kulumine, nt. tolmukotid, harjad, lambid, kaitsmed, klaas-, portselan-, tekstiil- ja paberosad ning käsitsi liigutatavad plastmassosad (nupud, kangid) ega toote sihtotstarbelise
kasutamise seisukohast ebaolulised vead (kriimustused jms.).
Vea ilmnemisel ülalmainitud aja jooksul kohustub tarbija sellest garantiiandjale teatama mõistliku aja jooksul veast teada saamisest arvates. Võimaluse korral kohustub tarbija viga ja selle
oletatavaid tekkepõhjusi piisavalt täpselt kirjeldama. Lisaks eeltoodule kohustub ostja teatama toote mudeli, ostukuupäeva ja koha, toote numbri ja seeria numbri (nagu nähtub toote
etiketilt) ning esitama originaalmüügidokumendi või garantiikaardi.
Kõik pretensioonid esitatakse otse Electrolux Eesti AS poolt volitatud hooldustöökojale.
Pretensioone lahendavad üksnes Electrolux Eesti AS poolt volitatud hooldustöökojad. Pretensiooni alla kuuluv viga parandatakse mõistliku aja jooksul sellest teada saamisest arvates. Ostjal on õigus vea ilmnemisel nõuda toote remondi asemel asendamist või lepingust
taganeda ja nõuda toote tagasivõtmist ja ostuhinna tagastamist üksnes juhul, kui tegemist on
suure ulatusega veaga, mille puhul parandamine ei annaks soovitud tulemust või kui remonti
ei teostata korduvalt nõuetekohaselt. Maaletoojal on õigus keelduda toote asendamisest ja
tagastamisest, kui asendamine või tagastamine põhjustab maaletoojale võrreldes toote parandamisega ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi.
Pretensiooni kõrvaldamine on ostjale tasuta eeldusel, et vigased varuosad ja sõlmed, mis
vahetatakse uutega, kuuluvad garantiiandjale.
Õigustatud pretensiooni alla kuuluvate puuduste kõrvaldamiseks tarvilik suuregabariidiliste ja
raskete Toodete transport hooldustöökotta või hooldaja sõit koha peale toimub maaletooja
vahenditega ning on ostjale tasuta. Õigustatud pretensiooni alla mittekuuluvate puuduste korral kannab Toodete transpordikulud hooldustöökotta või hooldaja sõidukulud koha peale ostja.
Kui käesolevate tingimuste tõlgendamisel tekib eriarvamusi ostja ja volitatud töökoja vahel,
lahendab vaidluse Electrolux Eesti AS hoolduse spetsialist.
Lugupidamisega
Electrolux Eesti AS
Electrolux Eesti AS volitatud teenindajad:
Tallinn, Harjumaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, 10621 TALLINN
Tel. 665 0090
Fax 665 0076
Abimees Grupp OÜ
Spordi 7, 11415 TALLINN
Kodumasinad
Tel. 600 6996
Fax 600 6726
Kodumasinate Paigalduse OÜ
Tuisu 18, 11314 TALLINN
Paigaldus ja gaasiseadmed
Tel. 655 0779
OÜ GASPRE
Õle 27, 10319 TALLINN
Gaasiseadmed, remont ja müük
Tel. 671 1100
Lääne-Virumaa
FIE JÜRI NIRGI
Posti 13, 44310 RAKVERE
Kodumasinad
Tel. 32 40515, 51 75742
Ida-Virumaa
OÜ SIPELGAS MAURINTE
Tallinna mnt. 6a 19, 20304 NARVA
Kodumasinad
Tel. 35 60708, 56 486164
LIMESTRA PROFSERVIS OÜ
41532 JÕHVI
Töökoda: Jaama 40-16
Kodumasinad
Tel. 33 55869, 56 24492
Võrumaa, Põlvamaa
OÜ TARWE
F.R. Kreutzwaldi 58a, 65610 VÕRU
Kodumasinad
Tel. 78 23181
Fax 78 22714
Pärnumaa
SIMSON OÜ
Laine 4, 80016 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 44 27231, 52 45668
OÜ KENT & KO
Riia mnt. 63, 80019 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 44 32552
Järvamaa, Raplamaa
FIE Avo Oolberg
Vainu 9, 72712 PAIDE
Kodumasinad
Tel. 38 53084, 50 29050
Jõgevamaa
FIE Kari Manninen
Suur tn. 21, 48306 JÕGEVA
Kodumasinad
Tel. 77 22239
Viljandimaa
AABERI Kodumasinad OÜ
Vabaduse plats 4, 71020 VILJANDI
Kodumasinad
Tel./Fax 43 33802
Tartumaa, Põlvamaa
Virgas OÜ
Keskallee 25, 30321 KOHTLA-JÄRVE
Gaasiseadmed
Tel. 33 48003
Fax 33 50649
OÜ ARWEST
Aleksandri 6, 51004 TARTU
Kodumasinad
Tel. 7 34 4299
Fax 7 34 4337
OÜ EDELWEIS-NORD
30621 KOHTLA-JÄRVE
Lehe 8, Kodumasinad
Tel. 33 41318, 55 18775
OÜ TAVATRONIC
Tähe 82, 50107 TARTU
Kodumasinad
Tel. 7 34 9123
Fax 7 30 3957
Läänemaa, Hiiumaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, 90503 HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 47 35549, 50 54439
TECO KM OÜ
Jalaka 1a, 90509 HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 47 56900
Valgamaa
LUMEHELVES OÜ
Petseri 12a 14, 68204 VALGA
Tel./fax 76 64452
Saaremaa
Toomas Teder FIE
Pikk 1b, 93813 KURESSAARE
Tel. 45 55978, 50 87912
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising