Electrolux | ER3221D | User manual | Electrolux ER3221D User Manual

Electrolux ER3221D User Manual
2222026-12
GEBRAUCHSANMWE|SUNG
NOTICE DU TI LI SATION
GEBRUI KSAANWI J Z I NG
INSTALLATION AND INSTRUCTION MANUAL
KUHL-GEFRIERKOMBINATION — ER 3221 D
REFRIGERATEUR-CONGELATEUR ER 3221 D
KOEL/VRIESKOMBINATIE ER 3221 D
FRIDGE-FREEZER ER 3221 D
< Electrolux
INHOUD
Waarschuwingen en belangrijke adviezen
Installatie =. ~~~ =~ =
Transport ~~...
Plaats van opstelling. . . . .. 0
Afstandhouders . . . . .
Elektrische aansluitng . . . . ..
Eerste reiniging . . . = = В
Hetgebruik = = = ==
Inbedrifiname en temperatuurinstelling ~~
Het diepvriesvak . . . . ... o
Het bewaren van diepgevroren levensmiddelen
Het ontdooien van diepvriesprodukten
Het invriezen van verse levensmiddelen
Het gebruik van de koeler .
De kelderruimte . . . .
Het opslaan van levensmiddelen . . ВЕ
Het ontdooien van het koelelement 1
Het ontdooien van de vriezer
|Jslaaties =~...
Onderhoud = =
Schoonmaken . . =. = =
Tijdelijk buiten gebruik stellen = =
Storingen ~~
Wijzigen van de deurdraairichting =
Garantiebepalingen en service
20
‚ 21
‚ 22
‚ 22
‚ 22
. 22
‚ 22
‚ 22
‚ 23
‚ 23
‚ 23
‚ 23
‚ 23
‚ 23
‚ 23
. 24
. 24
.24
.25
.25
‚ 26
‚ 26
‚ 26
. 26
.27
.28
WAARSCHUWINGEN EN BELANGRIJKE ADVIEZEN
Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat
behorende instruktieboekje bewaard blijft. Zou het
apparaat door u aan iemand anders gegeven of
verkocht worden, of zou het apparaat in het huis
van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de
nieuwe gebruik(st)er over het instruktieboekje en
de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen
beschikken.
Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en
andermans veiligheid. U wordt geacht ze gelezen
te hebben, alvorens u het apparaat installeert
en/of in gebruik neemt.
m Huishoudelijke koel- en/of vriesapparaten zijn uit-
sluitend bedoeld voor het bewaren en/of invriezen
van eet- of drinkbare produkten.
Het gebruik voor andere doeleinden kan schade of
letsel tot gevolg hebben.
Mm Dit apparaat is bedoeld en gemaakt voor het
gebruik door volwassenen. Het is gevaarlijk om
kinderen het apparaat te laten bedienen of als
speelgoed te laten gebruiken.
m Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de elek-
trische huisinstallatie of het aansluitsnoer, ten
behoeve van de installatie van dit apparaat, mag
uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon uit-
gevoerd worden.
Het betreffende stopkontakt dient, ook na even-
tuele onder- of inbouw, gemakkelijk bereikbaar te
zijn.
Werkzaamheden welke door personen zonder de
noodzakelijke kennis uitgevoerd worden, kunnen
schade of letsel tot gevolg hebben.
® Laat inspektie- en/of herstelwerkzaamheden uit-
voeren door de servicedienst van de fabrikant of
door een door de fabrikant bevoegd verklaarde
servicedienst en laat geen andere dan originele
DISTRIPARTS onderdelen plaatsen.
M Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit
apparaat of de eigenschappen daarvan te veran-
deren. ,
E Qvertuig u er van dat het apparaat niet op het aan-
sluitsnoer staat.
E De warmte welke het apparaat aan de spijzen en
dranken ontrekt, moet onbelemmerd aan de omge-
ving afgestaan kunnen worden. Slechte ventilatie
onder, achter en boven het apparaat resulteert in
siechte koel- en/of vriesprestaties door ongewild
tiidelijk uitschakelen van de kompressor of onjuiste
werking van de absorptie-unit.
m Plaats het apparaat met Zn achterkant zo dicht
mogelijk bij een muur. Hiermee voorkomt u ver-
brandingsletsel door aanraking van hete tot zeer
hete delen.
E Neem vóór u aan ontdooien, schoonmaakwerk-
zaamheden of het verwisselen van het, eventueel
aanwezige, verlichtingslampje begint altijd de ste-
ker uit het stopkontakt.
mM Volg de raadgevingen van de fabrikant op met
betrekking tot waar en hoe u spijzen en dranken
bewaart of invriest.
Ontdooide diepvriesprodukten mogen, om gezond-
heidsredenen, niet wederom ingevroren worden.
mM De vriezende binnenwanden of -vlakken in het
apparaat bevatten koelmiddel. Plaats geen
scherpe voorwerpen tegen zon wand of vlak en
schraap evenmin met metalen voorwerpen rip of
js af. Lekkage kan het gevolg zijn, hetgeen een
onherstelbare schade aan het apparaat en bederf
van de levensmiddelen veroorzaakt.
m Afhankelijk van de wijze van transport kan olie
vanuit de kompressor in het koelcircuit gevloeid
zijn. Wacht, na het plaatsen van het apparaat, ten-
minste een half uur alvorens de steker in het stop-
kontakt te steken.
Na achteroverliggend vervoer tenminste een halve
dag. Daarmee geeft u de olie de gelegenheid in de
kompressor terug te vloeien.
Apparaten welke van een absorptie-unit voorzien
zijn kunnen direkt in bedrijf genomen worden.
Kontroleer cirka 24 uur na het in bedrijf stellen of
het apparaat naar behoren werkt.
M Dit apparaat is zwaar. Delen van randen aan
achter- en onderkant kunnen scherp zijn. Wees
voorzichtig bij het tillen.
Mm Plaats geen koolzuurhoudende of mousserende
dranken in het vriesvak , het vriesgedeelte of de
vriezer; de blikjes of flesjes kunnen door bevriezing
van de inhoud exploderen.
B Plaats NOOIT explosieve stoffen in het apparaat,
zoals gasvullingen, benzine, ether aceton enzovoorts.
H Het direkt vanuit een vriesvak, vriesgedeelte of
vriezer konsumeren van ijslollies en dergelijke, kan
verbranding van de mondhuid tot gevolg hebben;
wacht even.
® Tracht, in geval van storing of een defekt, dit appa-
raat niet zelf te repareren. Reparaties welke door
niet-deskundige personen uitgevoerd worden, kun-
nen tot schade of letsel leiden. Raadpleeg
ELGROEP SERVICE of een door de fabrikant be-
voegd verklaarde servicedienst.
AFDANKEN. Verwijder de deur(en) of het deksel en
knip het aansluitsnoer af, zodat, in afwachting van
wegbrengen of weghalen, spelende kinderen er zich
niet in op kunnen sluiten of aan een elektrische schok
bloot kunnen staan.
Belangrijk
Dit apparaat bevat, zowel in het koelcircuit als in
de isolatie, geen ozon-onvriendelijke stoffen.
Desalniettemin moet het apparaat volgens de ten
tijde van het verschrotten en/of recyclen geldende
regels gebeuren.
21
INSTALLATIE
Voorwoord
Indien dit apparaat in de plaats van een oud model
met haak- of veersluiting opgesteld wordt, dan is het
raadzaam de sluiting van het oude apparaat, dat
terzijde gezet wordt, onbruikbaar te maken.
Hiermee wordt voorkomen dat spelende kinderen
zich erin opsluiten, hetgeen levensgevaarlijk is.
Transport
Indien de kast liggend vervoerd werd, dat wil zeggen
met z'n achterkant horizontaal, dan moet met het in
bedrijf stellen tenminste een halve dag gewacht
worden, teneinde de olie de gelegenheid te geven in
de kompressormotor terug te vioeien.
Plaats van opstelling
In principe kan de kast overal, binnenshuis, geplaatst
worden. Men moet echter vermijden dat de kast,
welke zelf ook warmte afgeeft, extra verhit wordt door
plaatsing bij een centrale verwarming, kachel of hete
schoorsteen.
Ook plaatsen welke kontinu door de zon beschenen
kunnen worden zijn minder geschikt.
De beste prestaties worden verkregen bij ruimtetem-
peraturen tussen +16°C en +32°C (klasse N voor
normaal klimaat).
De omgevingslucht moet vrij langs de achterkant van
de kast kunnen cirkuleren, zodat de warmte van de
kondensor en de kompressormotor gemakkelijk afge-
voerd wordt.
Bij plaatsing onder een keukenhangkastje dient een
ruimte van tenminste 100 mm hoogte voor ventilatie
vrijgelaten te worden (Fig. 1/A). De beste opstelling is
met een vrije bovenruimte (Fig 1/B).
Teneinde oneffenheden in de vloer op te heffen is de
kast voorzien van één of meer verstelbare voetjes.
Вост }
en
a’
Fig. 1
m mi
—
—— —
<
7
100m
<—
> o
Q 30
\ р ; ;
1 7 .
j ' +
1 v
4
4
ло
SS
2
die Fut
ESE
DS
e OS . "5 ; ?
——————— ———————й
qe
ae
NS.
o NC
PAN
30
alum
“SEO
Bana tl
©
>
S
2-4
DS
OS
Afstandhouders
In de verpakking hebt u twee afstandhouders gevon-
den.
Druk de afstandhouders in de daarvoor bestemde
gaten aan de achterkant van de kast (met de pijl A in
de positie volgens figuur 2). Draai ze vervolgens een
achtste slag (pijl vertikaal gericht).
22
Fig. 2
[3523
Elektrische aansluiting
Overtuig u ervan dat de netspanning en de net-
frekwentie, welke op het typeplaatje in de kast staan
aangegeven, overeenkomen met de netspanning en
de netfrekwentie in uw woning.
Een afwijking op de netspanning tot plus of minus 6%
IS toegestaan.
Bij aansluiting op een andere spanning dient u een ge-
schikte transformator te gebruiken.
De steker mag alleen geplaatst worden in een ge-
aard stopkontakt.
De kast is daarom voorzien van een speciaal drie-ade-
rig snoer, geschikt voor een geaard stopkontakt.
Mocht het stopkontakt in uw woning niet geaard zijn,
dan dient een erkend installateur het apparaat volgens
de geldende normen te aarden.
Wij wijzen u er op dat schade of letsel, veroorzaakt
door het niet voldoen aan dit veiligheidsvoor-
schrift, niet onder de verantwoordelijkheid van de
fabrikant valt.
Dit apparaat voldoet aan de EEG-richtlijn 87/308
van 2.6.87 met betrekking tot de radio-ontstoring.
C € Dit apparaat voldoet aan de volgende EG-
richtlijnen:
- 73/23 EG-richtlijn van 19/02/73 (Laagspanning) en
opeenvolgende wijzingen;
- 89/336 EG-richtlijn van 03/05/89 (Elektromagneti-
sche compatibiliteit) en opeenvolgende wijzingen.
Eerste reiniging
In de nieuwtoestand kan de binnenkant enigszins
«technisch» ruiken.
Deze geur is eenvoudig weg te nemen: nadat alle
verpakkingskleefband verwijderd is, de wanden van
de binnenkasten en de binnendeuren afnemen met
lauw water en een neutrale vioeibare zeep of soda.
Met schoon water nalappen en goed droog zemen.
Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaak-
middelen.
HET GEBRUIK
Inbedrijfname en temperatuurinstelling
Steek de stekker in de wandkontaktdoos, open de
deur van de koeler en draai de temperatuurregelaar
uit de stand «O» (STOP) in de gewenste stand; dat
zal aanvankelijk de positie tussen 2 en 4 zijn.
Mogelijk vindt u, na verloop van een paar dagen, de
koelertemperatuur wat te koud; draai de knop dan
naar een lager cijffer. Wilt u de koelruimte kouder,
draai dan de knop naar een hoger cijfer.
Indien u snel een grote hoeveelheid flesjes wilt
koelen, draai dan tijdelijk de knop naar een hoog
cijfer; vergeet echter niet de knop naar de voor u
gebruikelijke stand terug te draaien zodra de flesjes
koud genoeg zijn. De werking van de kast kan geheel
gestopt worden door de knop in de stand «O» te
draaien.
Het diepvriesvak
Het (EXxX))-diepvriesvak is bedoeld voor het lange
tijd bewaren van diepgevroren produkten en Пе! гей
invriezen van kleine hoeveelheden levensmiddelen.
Het diepvriesvak heeft drie belangrijke kenmerken die
u moet weten:
Er is geen aparte temperatuurregeling; de tempera-
tuur is automatisch —18°C of lager.
Het doet niet mee aan het automatische ontdooi-
proces van de koeler.
Invriezen gaat automatisch; u hoeft daarvoor niets te
bedienen.
Het bewaren van diepgevroren levensmid-
delen
Overtuig u er tijdens het kopen van diepgevroren
produkten van dat deze in de winkel ook werkelijk
diepgevroren bewaard worden en vertrouw geen
produkten waarvan de verpakking bol staat of sterk
beschadigd is. Breng de gekochte produkten zo snel
mogelijk naar uw diepvriesvak over.
Overschrijd de op de verpakking aangegeven uiterste
bewaardatum voor 3- of 4 sterren niet.
Indien op de binnenkant van de deur tekeningen van
levensmiddelen zijn aangebracht, dan stellen de
cijfers die u daarbij aantreft het aantal maanden voor
dat u globaal de betreffende soort kunt bewaren.
Open de deur altijd zo weinig en zo kort mogelijk.
Belangrijk
Plaats geen koolzuurhoudende dranken of warm
voedsel in het diepvriesvak.
Waterijs dat direkt uit het diepvriesvak gekonsumeerd
wordt kan verbranding van de huid tot gevolg heb-
ben.
Gedurende een korte stroomuitval, minder dan 8 uur,
bestaat geen gevaar voor de inhoud van het diep-
vriesvak, mits u gedurende die periode de deur ge-
sloten houdt.
Het ontdooien van diepvriesprodukten
Met uitzondering van konsumptie-ijs worden diepvries-
produkten voor verdere behandeling of het nuttigen ont-
dooid. Het ontdooien kan zowel in de koeler als op het
aanrecht gebeuren. Het laatste geval gaat uiteraard
sneller dan het eerste. Frituurprodukten kunnen direkt
vanuit het diepvriesvak in de frituurpan gedaan worden;
de frituurtijd is dan wel langer dan in reeds ontdooide
toestand. Brood kan in de oven ontdooid worden. De
magnetronoven is uitstekend geschikt voor het ont-
dooien van allerlei diepvriesprodukten; raadpleeg de
instrukties voor de betreffende oven.
Het invriezen van verse levensmiddelen
In het (ED++5))-diepvriesvak kunt u zelf verse levens-
middelen invriezen. In uw kast vindt u de maximaal
toegestane hoeveelheid op het typeplaatje, links
onderin de kast, aangegeven in ...Kg/24h.
Twee zeer belangrijke regels zijn:
Plaats in te vriezen pakketten nooit zo dat ze in
aanraking komen met reeds ingevroren pakketten.
De beste manier is: de in te vriezen pakketten boven
de reeds ingevroren pakketten en op enige afstand
daarvan. Benut hiertoe het rekje.
Teneinde de best mogelijke resultaten te verkrigen
geven wij u hieronder enkele belangrijke tips:
Vries uitsluitend levensmiddelen van eerste kwaliteit in.
Zie toe dat de levensmiddelen vers zijn en maak ze,
waar nodig, van te voren goed schoon.
Verdeel de levensmiddelen van tevoren in handzame
porties. Dat heeft twee voordelen: ze vriezen sneller
in en bij later gebruik hoeft u slechts zoveel te ont-
dooien als op dat moment nodig is.
Onthoud dat reeds ontdooide levensmiddelen niet
wederom ingevroren mogen worden. Wel kunt u
reeds ontdooide levensmiddelen eerst koken of bra-
den en vervolgens invriezen.
Mager vlees is ingevroren langer houdbaar dan vet
vlees; ook zout verkort de houdbaarheid.
Verpak de levensmiddelen in aluminium- of kunststof
folie of in speciale diepvriesdozen, zoals één en
ander in de handel, speciaal voor het invriezen,
verkrijgbaar is. Te langzaam invriezen verkort de
houdbaarheid; vries dus niet meer dan de maximaal
toegestane hoeveelheid tegelijk in.
Open, tijdens het invriezen, de deur zo weinig en zo
kort mogelijk. Vul af te sluiten dozen niet geheel tot
de rand. Schrijff de inhoud en de invriesdatum op de
betreffende pakketten.
Het gebruik van de koeler
Teneinde een optimale werking te bevorderen advi-
seren wij u de volgende regels in acht te nemen:
Plaats nooit warme of dampende spijzen en dranken
in de koeler; dek voedsel af met een folie of deksel,
speciaal sterk geurende spijzen.
Leg geen papier, hardboard en dergelijke op de rek-
ken; de lucht in de kast moet zoveel mogelijk onbe-
lemmerd kunnen cirkuleren.
23
De kelderruimte (Fig. 3)
Voor sommige spijzen en dranken is de temperatuur
in de koeler eigenlijk te koud vanwege de smeerbaar-
heid, de smaak of de houdbaarheid. Daarom bevindt
zich in de koeler een horizontale scheidingswand met
een regelbare luchtsluis «F».
In de stand «5» van de schuif staat de «kelderruimte»
(d en e) volledig in verbinding met de koelruimte (b
en c): er heerst gemiddeld dezelfde temperatuur als
in de koelruimte boven de scheidingswand.
In de stand «0» van de schuif is de kelderruimte prak-
tisch afgesloten van de koelruimte: er heerst een
hogere temperatuur dan in de koelruimte.
Al naar gelang uw eigen smaak of behoefte is een
instelling daartussenin ook mogelijk.
Het opslaan van levensmiddelen (Fig. 3)
Als richtlijn voor het gebruik adviseren wij u:
Zone a: invriezen van verse levensmiddelen en
bewaren van diepvriesprodukten.
Zone b: universele ruimte voor allerlei zaken, zoals
boter, stukken kaas, bier, frisdrank en dergelijke.
Zone c: vlees, vis, melk en melkprodukten, zoals via
en yoghurt; dit is het koudste deel van de koeler.
Zone d: wijn, fruit, onrijpe tomaten, citroenen, smeer-
kaas, vruchtensappen.
Zone e: verse groenten.
24
Diepvriesvak
> Koeler
N
Kelderruimte
Fig. 3
Het ontdooien van het koelelement
De verdamperwand in de koeler ontdooit zichzelf, op
natuurlijke wijze, automatisch tijdens de perioden dat
de kompressor stilstaat. Het dooiwater wordt In een
goot (Fig. 4) opgevangen, waarult het naar een
opvangbak buiten de kast geleid wordt en vervolgens
verdampt door de kompressorwarmte.
Fig. 4
B0»8
Belangrijk
In het midden van de goot bevindt zich een gaatje dat
regelmatig. op verstopping gekontroleerd moet
worden, teneinde te voorkomen dat de goot over-
loopt. Zo nodig doorprikken met het staafje, wat zich
reeds in het gaatje bevindt.
Het ontdooien van de vriezer
Na verloop van tijd ontstaat op de binnenwanden een
riplaag.
De rijplaag stoort de werking niet, maar kan wel hin-
derlijk in het gebruik van de binnenruimte worden.
Gebruik voor het verwijderen de meegeleverde KUNST -
STOF SCHRAPER.
Gebruik nooit metalen voorwerpen, daarmee kunt u
onherstelbare schade aan de wanden aanrichten.
Het is niet nodig voor het verwijderen van rip de
vriezer uit te schakelen.
Indien echter de rijplaag zeer dik geworden is of zich
op den duur ijs in plaats van rijp gevormd heeft, dan
moet de vriezer geheel ontdooid worden.
De beste gelegenheid hiertoe is het moment dat zich
weinig of geen levensmiddelen meer in de vriezer
bevinden. Ga dan als volgt te werk:
Neem de stekker uit de wandkontaktdoos of draai de
thermostaatknop in de stand «O».
Verwijder nog resterende pakketten uit de vriezer,
verpak ze in oude kranten en leg ze zolang op een
koele plaats, eventueel in een kartonnen doos met
een wollen deken er omheen.
De dooiwaterafvoer bevindt zich in het plafond van
het koelgedeelte.
Til het dekseltje op en plaats een schaal op het bo-
venste rek (Fig. 5).
Fig. 5
Bedenk dat in verband met uw vloerbedekking,
mogelijk wat dooiwater van de deur kan lopen.
Maak, nadat het diepvriesvak geheel ontdooid is, de
binnenwanden en de binnendeur schoon en zeem ze
goed droog.
Steek de stekker weer in de wandkontaktdoos of
draai de temperatuurregelaar ult de positie «O» naar
de door u gewenste stand.
Plaats na circa een half uur de verwijderde diepvries-
produkten terug in het diepvriesvak.
De houdbaarheid van de tijdelijk verwijderde levens-
middelen kan verkort zijn; wij adviseren u ze als
eerste te konsumeren.
IJslaatjes
Met het apparaat zijn twee ijslaatjes meegeleverd.
De ijslaatjes zijn bedoeld voor het maken van ijs-
blokjes.
Vul ze met drinkwater. Maak de onderkant goed
droog, anders vriezen de laatjes vast aan datgene
waar u ze bovenop zet.
25
ONDERHOUD
Neem vóór het schoonmaken altijd eerst de
stekker uit de wandkontaktdoos.
Schoonmaken
Regelmatig uitlappen met lauw water en wat soda
van, met name, de koelruimte houdt de kast fris en
voorkomt het ontstaan van een onaangename geur.
De buitenkant van de kast kunt u naar behoefte
lappen met lauw water en een neutraal huishoud-
schoonmaakmiddel dat niet krast.
Wij adviseren u de buitenkant af en toe in de witte
(auto-) was te zetten.
Ontdoe van tijd tot tijd, bijvoorbeeld ééns per half
jaar, de kondensor achterop de kast van stof door
middel van een stofzuiger met borstel. Een met stof
bedekte kondensor kan z’'n warmte moeilijker kwijt,
waardoor het energieverbruik onnodig toeneemt.
Tijdelijk buiten gebruik stellen
Wij adviseren u vóór de aanvang van een periode dat
de kast niet gebruikt wordt de volgende voorzorgen in
acht te nemen:
Neem de stekker uit de wandkontaktdoos en
verwijder alle nog resterende levensmiddelen uit
koeler en diepvriesvak. Laat het diepvriesvak geheel
ontdooien en maak binnenruimte van beide delen,
als ook de deuren en accessoires goed schoon met
lauw water en neutrale zeep of soda.
Laat de deuren open staan om het ontstaan van een
onaangename geur te voorkomen.
STORINGEN
Wat te doen als het apparaat niet of niet goed
funktioneert.
Indien het lampje voor de binnenverlichting van de
koeler niet brandt, kijk dan of het soms los in de
houder Zit.
Moet het lampje vervangen worden, gebruik dan een
gelikwaardig lampje, dat voor dit doel in de handel
verkrijgbaar is (Fig. 6).
Het vermogen is op het afschermkapje aangegeven.
— Fig. 6
Bani
26
Indien het apparaat in het geheel niet funktioneert,
sluit dan even een ander elektrisch apparaat op de
wandkontaktdoos aan om te kontroleren of deze
spanning voert.
Mogelijk heeft iemand, per abuis, de knop op «O»
gezet.
Water op de bodem van de koeler duidt op een ver-
stopte goot-afvoer.
Kunt u de storing niet zelf lokaliseren en verhelpen,
raadpleeg dan uw leverancier of de servicedienst.
WIJZIGEN VAN DE DEURDRAAIRICHTING (ig. 7)
Neem vóór het wijzigen van de deurdraairichting de
stekker uit de wandkontaktdoos.
Houd het apparaat schuin achterover; steun het door
een doos, kistje of ¡ets dergelijks onder de bovenkant
te plaatsen. In ieder geval zodanig dat u aan de
achterkant niets kunt beschadigen. Ga nu verder als
volgt te werk:
a) Verwijder de schroeven uit de sokkel (2) en trek
hem uit z'n snapverbindingen.
b) Verwijder het onderscharnier (1).
c) Verwijder pin (C) uit gat (A) en schroef hem in gat
(B).
d) Verwijder de scharnierstopper (D) en monteer
hem aan de andere kant.
e) Verwijder de onderdeur.
f) Verwijder het tussenscharnier (4) en het boven-
scharnier (3) en monteer ze aan de andere kant.
g) Herplaats de onderdeur en monteer het onder-
scharnier aan de andere kant.
h) Draai het sokkelrooster om en monteer het.
i) Nadat u de bescherming hebt verwijderd (zie Fig. 7a),
verwijder de grepen (5) en (6) en monteer ze aan de
andere kant.
Belangrijk
Na het omkeren van de deurdraairichting moet u kon-
troleren of het deurrubber rondom goed op de spon-
ning sluit. In een koud vertrek (in de winter) kan het
gebeuren dat dat niet het geval is. Na enkele dagen
zal het rubber zich echter aangepast hebben. Wilt u
dat bespoedigen, dan kunt u het rubber warm maken
met een fóhn.
B0646
Fig. 7
Fig. 7a
27
(EN,
GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE VOOR DE BENELUX (B-NL en L)
Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende aankoopnota
of kwitantie te worden getoond of meegezonden.
Algemene garantiebepalingen
1 De fabrikant verleent één jaar garantie op het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, gere-
kend vanaf de koopdatum. Indien zich binnen deze periode een storing voordoet, welke het gevolg is van
een materiaal- en/of konstruktiefout, heeft de koper het recht op kosteloos herstel.
1a Voor stofzuigers, bedoeld voor huishoudelijk gebruik, geldt een algemene garantieperiode van twee
jaar. Accessoires zijn aan direkte slijtage onderhevig; deze verbruiksartikelen zijn derhalve van garantie
uitgesloten.
2 De fabrikant verleent één jaar garantie op door haar servicedienst uitgevoerde herstelwerkzaamheden
en het daarbij nieuw aangebrachte materiaal, gerekend vanaf de hersteldatum. Indien zich binnen deze
periode een storing voordoet, welke het direkte gevolg is van de uitgevoerde herstelwerkzaamheden of
het daarbij nieuw aangebrachte materiaal, heeft de koper het recht op kosteloos herstel.
Door de uitvoering van herstelwerkzaamheden wordt de algemene garantieperiode, welke het gehele
apparaat omvat, niet verlengd.
3 Servicebezoeken aan huis worden alleen gebracht voor grote, moeilijk transporteerbare apparaten,
per definitie: wasautomaten, droogtrommelautomaten, afwasautomaten, koelkasten, diepvrieskasten/-kisten,
ovens, fornuizen en inbouwapparaten.
3a De regeling als bedoeld onder punt 3 geldt ook voor caravankoelkasten, mits de plaats waar zich het
apparaat bevindt binnen de landsgrenzen ligt en over normale, voor het autoverkeer opengestelde we-
gen bereikbaar is. Voorts dient ten tijde van het bezoek het apparaat en de eigenaar, of diens ge-
machtigde plaatsvervanger, op de afgesproken bezoekplaats aanwezig te zijn.
4 Indien, naar het oordeel van de fabrikant, het apparaat zoals bedoeld onder punt 3 naar haar service-
werkplaats getransporteerd moet worden, dan geschiedt dit transport op de door de fabrikant vastgestel-
de wijze en voor rekening en risiko van de fabrikant.
5 Alle niet onder punt 3 en 3a genoemde apparaten, alsmede apparaten welke wel de betreffende funk-
tionele eigenschappen hebben maar daarnaast juist bedoeld zijn voor gemakkelijk transport, dienen
franko aan het adres van de servicedienst verzonden of aangeboden te worden. Binnen de algemene
garantieperiode vindt terugzending voor rekening van de fabrikant plaats.
6 Indien een onder garantie en binnen de algemene garantieperiode vallend defekt aan een apparaat
niet hersteld kan worden, vindt kosteloze vervanging van het apparaat plaats.
Garantie uitbreidingen
7 Voor koel/vries-motorkompressoren (exclusief startrelais en motorbeveiliging) geldt een aflopende ga-
rantieperiode, in gelijke percentages van twintig procent per jaar, van vijf jaar na koopdatum van het op
de bijpehorende koopnota vermeide apparaat, met inachtname van volledig kosteloos herstel binnen de
algemene garantieperiode.
Na de algemene garantieperiode worden bezoek-, arbeidsloon- en bijkomende materiaalkosten in reke-
ning gebracht.
——
28
fe
Garantie uitsluitingen
8 Het kosteloos uitvoeren van herstel- en/of vervangingswerkzaamheden, zoals bedoeld in de betreffen-
de hieraan voorafgaande punten, is niet van toepassing Indien:
— de aankoopnota of kwitantie, waaruit tenminste de aankoopdatum en de identificatie van het apparaat
blijkt, niet getoond kan worden of meegezonden werd;
— het apparaat voor andere, of 66k voor andere dan de huishoudelijke doeleinden, waarvoor het appa-
raat bestemd is, gebruikt wordt;
— het apparaat niet volgens de aanwijzingen in het installatievoorschrift of de gebruiksaanwijzing
geinstaileerd, bediend, behandeld of gebruikt wordt;
— het apparaat op ondeskundige wijze door daartoe niet bevoegde personen hersteld of gewijzigd werd.
8a Indien het apparaat zodanig ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst is dat de benodig-
de tijd voor het uit- en inbouwen samen meer dan dertig minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ont-
stane extra kosten aan de eigenaar in rekening gebracht.
8b Schade welke ontstaat door het, met toestemming van de eigenaar, op abnormale wijze uit- of in-
bouwen van een apparaat, kan niet op de fabrikant of haar servicedienst verhaald worden.
8c Beschadigingen, zoals krassen en deuken of zoals breuk van uit- of afneembare delen, welke niet ten
tiide van de aflevering ter kennis van de fabrikant gebracht worden, vallen niet onder garantie.
Belangrijk advies
De konstruktie van dit apparaat is zodanig, dat de veiligheid daarvan gewaarborgd is. Ondeskundige re-
paraties kunnen echter de veiligheid in gevaar brengen. Terwille van een blijvende veiligheid, en ook om
mogelijke schade te voorkomen, is het raadzaam dat reparaties uitsluitend verricht worden door perso-
nen die daarvoor de vereiste vakbekwaamheid bezitten. Wij adviseren u herstel- en/of kontrolewerk-
zaamheden door uw vakhandelaar of door ELGROEP SERVICE te laten uitvoeren en uitsluitend origine-
le DISTRIPARTS onderdelen te laten plaatsen.
DISTRI
PARTS
Nederland Luxembourg/
Luxemburg
Belgié
ELGROEP
SERVICE
Vennootsweg 1
Postbus 120
2400 AC Alphen aan den Rijn
Storingsmeldingen:
Tel.: 01720-80300
Fax: 01720-80366
Onderdelenverkoop:
Tel.: 01720-80400
Fax: 01720-80376
Telex: 39906 elgrp
ELGROEP
SERVICE
Bergensesteenweg 719
1502 Halle (Lembeek)
Thuisherstellingen:
Tel.: 02-3630444
Fax: 02-3630400
Wisselstukken:
Tel.: 02-3630555
Fax: 02-3630500
Telex: 22915 eluxbe
ELGROEP
SERVICE
3, Route d'Arlon
[ -8009 Strassen
Dépannages a domicile:
Kundendienst:
Tel.: 45 33 50
Fax: 45 84 34
Pieces détachées:
Ersatzteile:
Tel.: 45 33 50
Fax: 45 84 34
NTT——o]——]—d] —
29
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising