Aeg-Electrolux | SN81840-4I | User manual | Aeg-Electrolux SN81840-4I User Manual

Aeg-Electrolux SN81840-4I User Manual
SANTO N 8 18 40ñ4 i
Integrovateln· kombinace
chladniËky s mrazniËkou
AUS ERFAHRUNG GUT
N·vod k pouûitÌ a k vestavbÏ
2222 208-32
V·ûen· z·kaznice, v·ûen˝ z·kaznÌku,
d¯Ìve, neû uvedete svoji novou chladniËku do provozu, p¯eËtÏte si laskavÏ
pozornÏ tyto instrukce k pouûitÌ. N·vod obsahuje d˘leûitÈ informace pro
bezpeËnou obsluhu, pro instalaci a pro oöet¯ov·nÌ spot¯ebiËe.
Tento n·vod k pouûitÌ si laskavÏ uschovejte pro pozdÏjöÌ nahlÈdnutÌ. P¯edejte
je p¯ÌpadnÏ dalöÌmu uûivateli spot¯ebiËe.
UpozornÏnÌ: Tento n·vod k pouûitÌ je urËen pro nÏkolik technicky srovnateln˝ch
model˘ s rozdÌln˝m vybavenÌm. VöÌmejte si tedy pouze pokyn˘, kterÈ se t˝kajÌ
provedenÌ vaöeho spot¯ebiËe.
PomocÌ tohoto varovnÈho troj˙helnÌku a/nebo upozorÚujÌcÌch slov (Varov·nÌ!,
Opatrnost!, Pozor!) jsou zd˘raznÏny pokyny, kterÈ jsou d˘leûitÈ pro vaöi
bezpeËnost nebo spr·vnÈ fungov·nÌ spot¯ebiËe. Tyto pokyny bezpodmÌneËnÏ
dodrûujte.
Za tÌmto symbolem n·sledujÌ doplÚujÌcÌ informace k obsluze a praktickÈmu
pouûitÌ spot¯ebiËe.
KvÏtem jsou oznaËeny rady a pokyny, zajiöùujÌcÌ hospod·rn˝ a ekologick˝
provoz spot¯ebiËe.
Pro p¯ÌpadnÏ vzniklÈ poruchy obsahuje tento n·vod k obsluze pokyny k jejich
odstranÏnÌ samotn˝m uûivatelem, viz odstavec "Co dÏlat, kdyûÖ". Pokud
s tÏmito pokyny nevystaËÌte, obraùte se na n·ö servis, kter˝ je v·m kdykoliv
k dispozici.
V p¯ÌpadÏ eventu·lnÌ poruchy spot¯ebiËe se obraùte na n·ö servis:
2 6112 6112
V servisu dostanete odpovÏÔ na kaûdou ot·zku, t˝kajÌcÌ se vybavenÌ a pouûitÌ
spot¯ebiËe, a pracovnÌci servisu r·di vyslechnou takÈ vaöe p¯·nÌ, podnÏty i
kritiku. NaöÌm cÌlem je d·le vylepöovat naöe v˝robky a sluûby k uûitku naöich
z·kaznÌk˘.
DalöÌ informace najdete takÈ v kapitole "Servis".
2
27
Z·ruka, servis a n·hradnÌ dÌly
26
Obsah
P¯eËtÏte si tento n·vod k obsluze a dodrûujte
v nÏm uvedenÈ rady a pokyny. V mnoha p¯Ìpadech
si budete moci vyjasnit jakÈkoli pochybnosti sami
a tudÌû vyhnout se zbyteËn˝m vol·nÌm do servisu.
P¯edchozÌ Ë·sti nazvanÈ "Co dÏlat, kdyû ..." a
"Servis" obsahujÌ doporuËenÌ, co by se mÏlo
zkontrolovat d¯Ìve, neû zavol·te servisnÌho
technika.
Jestliûe po tÏchto kontrol·ch z·vada st·le existuje,
zavolejte vaöe nejbliûöÌ autorizovanÈ servisnÌ
st¯edisko AEG.
UjistÏte se, ûe m˘ûete sdÏlit model a seriovÈ ËÌslo
spot¯ebiËe. Tyto informace naleznete na datovÈm
ötÌtku p¯Ìstroje.
Origin·lnÌ n·hradnÌ dÌly lze koupit od
autorizovan˝ch st¯edisek servisu AEG.
V˝jimky - tato z·ruka se nevztahuje na:
PodmÌnky z·ruky
Model ............................................................................
My, v˝robce, zaruËujeme, ûe jestliûe bÏhem
24 mÏsÌc˘ od data zakoupenÌ tohoto spot¯ebiËe
AEG se tento spot¯ebiË nebo jak·koli jeho Ë·st
uk·ûou jako vadnÈ pouze z d˘vodu vadnÈho
zpracov·nÌ nebo vadnÈho materi·lu, provedeme
podle naöeho uv·ûenÌ buÔ opravu nebo v˝mÏnu
tÈhoû bez placenÌ za pr·ci, materi·l nebo p¯epravu
za p¯edpokladu, ûe:
- spot¯ebiË byl spr·vnÏ instalov·n a pouûÌv·n
pouze na napÏtÌ uvedenÈ na ötÌtku
jmenovit˝ch hodnot
- spot¯ebiË byl pouûÌv·n pouze pro norm·lnÌ
dom·cÌ ˙Ëely a v souladu s pokyny v˝robce
pro provoz a ˙drûbu
- na spot¯ebiËi neprov·dÏla servis, ˙drûbu ani
opravu jin· neû n·mi autorizovan· osoba,
kter· spot¯ebiË nerozebÌrala ani s nÌm jinak
nemanipulovala
- vöechny servisnÌ pr·ce podle tÈto z·ruky musÌ
prov·dÏt servis AEG nebo jÌm autorizovanÈ
st¯edisko
- kaûd˝ vymÏnÏn˝ spot¯ebiË nebo vymÏnÏn·
vadn· souË·st se stanou naöÌm vlastnictvÌm
- tato z·ruka platÌ vedle vaöich z·konn˝ch
nebo jinak pr·vnÏ podloûen˝ch pr·v
- rozhodujÌcÌ podmÌnky z·ruky jsou uvedeny
na z·ruËnÌm listu
»Ìslo v˝robku (E/PNC No.) .......................................
-
-
-
poökozenÌ nebo poûadavky vzniklÈ v d˘sledku
p¯epravy, nespr·vnÈho pouûitÌ nebo
nedbalosti, v˝mÏny û·rovek a snÌmateln˝ch
Ë·stÌ ze skla nebo plastick˝ch hmot
n·klady spojenÈ s poûadavky na odstranÏnÌ
z·vad spot¯ebiËe, kter˝ je nespr·vnÏ
instalov·n
spot¯ebiËe, kterÈ jsou pouûÌv·ny v komerËnÌm
prost¯edÌ vËetnÏ pronajÌman˝ch
zemÏ EvropskÈho spoleËenstvÌ. Lze pouûÌt
standardnÌ z·ruku, ale zajiötÏnÌ, ûe spot¯ebiË
splÚuje normy platnÈ v p¯ÌsluönÈ zemi, kam
byl spot¯ebiË dopraven, je na zodpovÏdnosti
a na n·klady vlastnÌka. M˘ûe b˝t vyûadov·n
doklad o koupi.
SeriovÈ ËÌslo (F/Serial. No.) ......................................
eventuelnÏ KD ... ... ... / ...
V p¯ÌpadÏ technick˝ch problÈm˘ v·m bude i n·ö
znaËkov˝ servis kdykoliv k dispozici, volejte
2 6112 6112. Adresa:
ServisnÌ st¯edisko AEG
Hanusova ulice
140 21 Praha 4
Tel.: 2 6112 6112
BezpeËnost
P¯eËtÏte si tento n·vod a varovn· upozornÏnÌ
na zaË·tku tohoto n·vodu. V˝robce
nezodpovÌd· za vady zp˘sobenÈ nespr·vnÏ
pouûÌvan˝m v˝robkem nebo v˝robkem
pouûÌvan˝m pro jinÈ ˙Ëely neû jsou ˙Ëely
specifikovanÈ v tomto n·vodu.
BezpeËnost ........................................................................................................................... 4
Likvidace ............................................................................................................................... 6
Informace o obalovÈm materi·lu chladniËky .......................................................... 6
Likvidace star˝ch vyslouûil˝ch spot¯ebiˢ ................................................................ 6
OdstraÚov·nÌ ochrann˝ch prvk˘ pro p¯epravu ................................................. 6
Instalace ................................................................................................................................ 7
UmÌstÏnÌ chladniËky .......................................................................................................... 7
Vaöe chladniËka pot¯ebuje vzduch .............................................................................. 8
Z·mÏna zavÏöenÌ dve¯Ì ..................................................................................................... 8
RozmÏry v˝klenku .............................................................................................................. 9
Instrukce pro integrovanou vestavbu ........................................................................ 9
P¯ipojenÌ k elektrickÈ sÌti .......................................................................................... 13
P¯ed uvedenÌm spot¯ebiËe do provozu ................................................................ 13
UvedenÌ do provozu a regulace teploty chladicÌho prostoru ................... 13
Ovl·dacÌ a kontrolnÌ v˝bava mrazicÌho prostoru ......................................... 14
UvedenÌ do provozu a regulace teploty mrazicÌho prostoru .................... 15
RychlÈ zmrazov·nÌ ........................................................................................................ 15
Vnit¯nÌ vybavenÌ ............................................................................................................. 16
Ukl·dacÌ plochy ................................................................................................................ 16
VariabilnÌ vnit¯nÌ vybavenÌ dve¯Ì .............................................................................. 16
Regulov·nÌ vlhkosti ........................................................................................................ 17
VariabilnÌ ukl·dacÌ box ................................................................................................. 17
Spr·vnÈ ukl·d·nÌ potravin ....................................................................................... 18
Zmrazov·nÌ potravin a skladov·nÌ zmrazen˝ch potravin ......................... 18
ChladicÌ akumul·tor .................................................................................................... 20
P¯Ìprava ledov˝ch kostek .......................................................................................... 20
Kalend·¯ zmrazen˝ch potravin ............................................................................... 20
Odmrazov·nÌ .................................................................................................................... 21
VypnutÌ spot¯ebiËe ........................................................................................................ 21
»iötÏnÌ a oöet¯ov·nÌ ..................................................................................................... 21
Rady, jak uspo¯it energii ............................................................................................ 22
Co dÏlat, kdyû Ö ............................................................................................................. 23
OdstraÚov·nÌ poruch ..................................................................................................... 23
V˝mÏna û·rovky ............................................................................................................... 24
UstanovenÌ, normy, smÏrnice ................................................................................... 25
Z·ruka, servis a n·hradnÌ dÌly ................................................................................ 26
3
UstanovenÌ, normy, smÏrnice
BezpeËnost
BezpeËnost naöich chladniËek odpovÌd· uzn·van˝m technick˝m pravidl˘m a
z·konu o bezpeËnosti elektrick˝ch spot¯ebiˢ. P¯esto povaûujeme za svoji
povinnost sezn·mit v·s s n·sledujÌcÌmi bezpeËnostnÌmi pokyny:
Spr·vnÈ pouûÌv·nÌ chladniËky
ï ChladniËka je urËena pro pouûitÌ v dom·cnosti. Je vhodn· pro chlazenÌ,
zmrazov·nÌ a skladov·nÌ zmrazen˝ch potravin a k p¯ÌpravÏ ledu. Pokud je
spot¯ebiË pouûÌv·n k jin˝m ˙Ëel˘m nebo je nespr·vnÏ obsluhov·n, nenÌ
moûno p¯evzÌt z·ruku za jeho p¯ÌpadnÈ poökozenÌ.
ï Z bezpeËnostnÌch d˘vod˘ nejsou u chladniËky povoleny û·dnÈ ˙pravy nebo
zmÏny.
ï Pokud je chladniËka pouûÌv·na ûivnostensky nebo pro jinÈ ˙Ëely, neû pro
chlazenÌ, zmrazov·nÌ a skladov·nÌ zmrazen˝ch potravin, dodrûujte laskavÏ
z·konn· ustanovenÌ, jeû jsou platn· pro oblast vaöÌ Ëinnosti.
ChladniËka je urËena pro dom·cnost a byla vyrobena p¯i dodrûenÌ
norem, platn˝ch pro tyto spot¯ebiËe.
P¯i v˝robÏ byla dodrûena zvl·ötÏ nezbytn· opat¯enÌ, obsaûen· v z·konÏ
pro bezpeËnost elektrick˝ch spot¯ebiˢ (GSG), v p¯edpisu pro
bezpeËnost chladicÌch za¯ÌzenÌ (VBG 20) a v p¯edpisech Svazu
nÏmeck˝ch elektrotechnik˘ (VDE). Byla p¯ezkouöena tÏsnost chladicÌho
okruhu.
Tento spot¯ebiË odpovÌd· n·sledujÌcÌm smÏrnicÌm EU:
- 73/23/EWG z 19. 2. 1973 - SmÏrnice o nÌzkÈm napÏtÌ
- 89/336/EWG z 3. 5.1989 (SmÏrnice o elektromagnetickÈ
kompatibilitÏ, vËetnÏ zmÏnovÈ smÏrnice 92/31/EWG) - SmÏrnice EMV.
P¯ed prvnÌm uvedenÌm chladniËky do provozu
ï P¯esvÏdËte se, zda nebyla chladniËka bÏhem p¯epravy poökozena. Poökozen˝
spot¯ebiË v û·dnÈm p¯ÌpadÏ nep¯ipojujte. Pokud doölo k poökozenÌ chladniËky,
obraùte se na svÈho dodavatele.
Chladivo
ChladicÌ okruh spot¯ebiËe je naplnÏn chladivem isobutan (R600a), coû je p¯ÌrodnÌ
plyn s vysokou ekologickou nez·vadnostÌ, je vöak ho¯lav˝.
ï P¯i dopravÏ a instalov·nÌ chladniËky dbejte na to, aby nebyly poökozeny
jakÈkoliv Ë·sti chladicÌho okruhu.
ï V p¯ÌpadÏ, ûe by se chladicÌ okruh poökodil:
- bezpodmÌneËnÏ se vyvarovat otev¯enÈmu ohni a zdroj˘m zap·lenÌ;
- mÌstnost, ve kterÈ je chladniËka instalov·na, dob¯e provÏtrat.
ZabezpeËenÌ p¯ed dÏtmi
ï NÏkterÈ Ë·sti obalu (nap¯. fÛlie, polystyren) mohou b˝t pro dÏti nebezpeËnÈ.
DÏti by se mohly udusit! Proto tyto Ë·sti obalu odstraÚte z jejich dosahu.
ï VyslouûilÈ starÈ chladniËky p¯ed jejich likvidacÌ uËiÚte nepouûiteln˝mi.
Vyt·hnÏte sÌùovou z·strËku ze z·suvky, od¯ÌznÏte p¯ÌvodnÌ kabel, odstraÚte
nebo zniËte p¯ÌpadnÏ existujÌcÌ z·padkovÈ, z·strËkovÈ nebo jinÈ z·mky. JedinÏ
tak se nemohou hrajÌcÌ si dÏti v chladniËce zav¯Ìt (hrozilo by jim nebezpeËÌ
zaduöenÌ!) nebo se dostat do jin˝ch ûivotu nebezpeËn˝ch situacÌ.
4
25
Porucha
Moûn· p¯ÌËina
V chladniËce se tvo¯Ì Je netÏsnÈ tÏsnÏnÌ dve¯Ì
siln· vrstva n·mrazy, (p¯ÌpadnÏ po z·mÏnÏ
n·mraza p¯ÌpadnÏ
zavÏöenÌ dve¯Ì).
takÈ na tÏsnÏnÌ dve¯Ì.
NeobvyklÈ zvuky.
Po zmÏnÏnÈm
nastavenÌ teploty se
kompresor ihned
nerozbÏhne.
Na podlaze
chladicÌho prostoru
nebo na ukl·dacÌch
ploch·ch se objevuje
voda.
ChladniËka nestojÌ rovnÏ.
ChladniËka se dot˝k· stÏny
nebo jin˝ch p¯edmÏt˘.
NÏkter· souË·st na zadnÌ
stÏnÏ chladniËky, nap¯.
trubka, se dot˝k· jinÈ Ë·sti
nebo stÏny.
OdstranÏnÌ
Nah¯ejte tÏsnÏnÌ dve¯Ì na
netÏsn˝ch mÌstech opatrnÏ
vysouöeËem vlas˘ (ne vÌce neû
na 50 ∞C). SouËasnÏ upravte
zah¯·tÈ tÏsnÏnÌ dve¯Ì rukou tak,
aby opÏt dokonale p¯ilÈhalo.
Nastavte se¯izovacÌ noûiËky.
ChladniËku trochu odsuÚte.
Tuto souË·st p¯ÌpadnÏ opatrnÏ
odehnÏte.
To je norm·lnÌ stav, nenÌ to
z·vada.
Kompresor se po urËitÈ dobÏ
samoËinnÏ rozbÏhne.
Je ucp·n otvor pro
vypouötÏnÌ tajÌcÌ vody z
n·mrazy.
Viz odstavec "»iötÏnÌ a
oöet¯ov·nÌ".
V˝mÏna û·rovky
Varov·nÌ! HrozÌ nebezpeËÌ zasaûenÌ elektrick˝m proudem! P¯ed
v˝mÏnou û·rovky chladniËku vypnÏte, a vyt·hnÏte p¯ÌvodnÌ kabel ze
z·suvky nebo vypnÏte jistiË, p¯ÌpadnÏ vyöroubujte pojistku.
TechnickÈ ˙daje û·rovky: 220 - 240 V, max. 15 W, objÌmka: E 14
1. Pro vypnutÌ chladniËky nastavte
regul·tor teploty do polohy "0".
2. Vyt·hnÏte sÌùovou z·strËku.
3. Pro v˝mÏnu û·rovky vyöroubujte
upevÚovacÌ öroub.
4. StisknÏte podle obr·zku kryt û·rovky
a odsuÚte jej smÏrem dozadu.
5. VymÏÚte vadnou û·rovku.
6. Znovu nasaÔte kryt û·rovky a
zaöroubujte upevÚovacÌ öroub.
7. ChladniËku uveÔte opÏt do provozu.
24
ï DÏti Ëasto nedok·ûÌ rozpoznat nebezpeËÌ, kterÈ jim hrozÌ p¯i manipulaci s
elektrick˝mi spot¯ebiËi. Postarejte se proto o nezbytn˝ dohled a nedovolte
dÏtem, aby si s chladniËkou hr·ly!
P¯i bÏûnÈm kaûdodennÌm pouûitÌ
ï N·doby s ho¯lav˝mi plyny nebo kapalinami mohou ztratit p˘sobenÌm chladu
svoji tÏsnost. V tom p¯ÌpadÏ hrozÌ nebezpeËÌ v˝buchu! Neukl·dejte do
chladniËky n·doby s ho¯lav˝mi l·tkami, jako nap¯. sprejovÈ n·dobky,
doplÚovacÌ z·sobnÌky s plynem pro zapalovaËe atd.
ï Do mrazicÌho prostoru se nesmÏjÌ ukl·dat l·hve a plechovky. Kdyû jejich
obsah zmrzne, mohou n·doby prasknout - obsahujÌ-li oxid uhliËit˝, pak
mohou dokonce explodovat! Do mrazicÌho prostoru nikdy neukl·dejte
limon·dy, öù·vy, pivo, vÌno, sekt atd.. V˝jimku p¯edstavujÌ lihoviny s vysok˝m
obsahem alkoholu, kterÈ je moûno v mrazicÌm prostoru skladovat.
ï Zmrzlinu a ledovÈ kostky nejezte ihned po vyjmutÌ z mrazicÌho prostoru.
Velmi studen· zmrzlina v·m m˘ûe p¯imrznout ke rt˘m nebo k jazyku a
zp˘sobit v·m zranÏnÌ.
ï Nedot˝kejte se mraûen˝ch potravin mokr˝ma rukama. Mohly by v·m k
nim p¯imrznout prsty.
ï V chladniËce nepouûÌvejte û·dnÈ elektrickÈ spot¯ebiËe (nap¯. elektrickÈ strojky
na v˝robu zmrzliny, ölehaËe atd.).
ï P¯ed ËiötÏnÌm chladniËku z·sadnÏ vûdy vypnout a vyt·hnout p¯ÌvodnÌ kabel
ze z·suvky nebo vypnout jistiË v elektrickÈ sÌti, p¯ÌpadnÏ vyöroubovat pojistku.
ï P¯i odpojov·nÌ chladniËky ze z·suvky nevytahujte z·strËku v û·dnÈm p¯ÌpadÏ
tah·nÌm za kabel, n˝brû uchopte vûdy p¯Ìmo z·strËku.
Nastane-li porucha
ï Pokud by nÏkdy doölo u chladniËky k poruöe, p¯eËtÏte si nejprve v tomto
n·vodu k pouûitÌ kapitolu "Co dÏlat, kdyûÖ". Jestliûe ani s pouûitÌm tam
uveden˝ch pokyn˘ poruchu neodstranÌte, neprov·dÏjte jiû û·dnÈ dalöÌ pr·ce
sami.
ï ChladniËky smÌ opravovat pouze odbornÌ pracovnÌci. NeodbornÏ provedenÈ
opravy mohou vystavit uûivatele znaËnÈmu nebezpeËÌ. Pokud je tedy oprava
nezbytnÏ nutn·, obraùte se na n·ö servis.
5
Likvidace
Informace o obalovÈm materi·lu chladniËky
Vöechny materi·ly, pouûitÈ pro zabalenÌ chladniËky, jsou ekologicky neökodnÈ!
M˘ûete je bez nebezpeËÌ uloûit na skl·dky nebo sp·lit ve spalovnÏ domovnÌch
odpad˘!
Podrobnosti k pouûit˝m obalov˝m materi·l˘m: Plasty je moûno recyklovat, a
jsou oznaËeny n·sledujÌcÌm zp˘sobem:
>PE< pro polyetylÈn, nap¯. u vnÏjöÌho obalu a u s·Ëk˘, uloûen˝ch ve vnit¯nÌm
prostoru.
>PS< pro lehËen˝ polystyren, nap¯. u v˝plÚov˝ch Ë·stÌ, tento materi·l je
vyroben˝ z·sadnÏ bez freon˘.
KartÛnovÈ Ë·sti jsou vyrobeny z recyklovanÈho papÌru, a mÏly by se opÏt
odevzdat do sbÏru odpad˘.
Likvidace vyslouûil˝ch star˝ch spot¯ebiˢ
StarÈ chladniËky je nutno pro ochranu ûivotnÌho prost¯edÌ likvidovat
odborn˝m zp˘sobem. To platÌ jak pro v·ö dosavadnÌ spot¯ebiË, tak i pro vaöi
novou chladniËku, aû jednoho dne doslouûÌ.
Varov·nÌ! U vyslouûil˝ch star˝ch spot¯ebiˢ zajistÏte p¯ed jejich zlikvidov·nÌm
jejich neupot¯ebitelnost. Vyt·hnÏte sÌùovou z·strËku ze z·suvky, od¯ÌznÏte
p¯ÌvodnÌ kabel, odstraÚte nebo zniËte p¯ÌpadnÏ existujÌcÌ z·padkovÈ, z·strËkovÈ
nebo jinÈ z·mky. JedinÏ tak se nemohou hrajÌcÌ si dÏti v chladniËce zav¯Ìt
(hrozilo by jim nebezpeËÌ zaduöenÌ!) nebo se dostat do jin˝ch ûivotu
nebezpeËn˝ch situacÌ.
ï Nenastavujte niûöÌ teplotu, neû je nezbytnÏ nutnÈ.
ï P¯i rozmrazov·nÌ uloûte zmrazenÈ potraviny do chladicÌho prostoru.
Chlad ze zmrazenÈho zboûÌ se tak vyuûije k chlazenÌ v chladicÌm prostoru.
ï Kondenz·tor, tvo¯en˝ kovovou m¯Ìûkou na zadnÌ stranÏ chladniËky, udrûujte
st·le v ËistÈm stavu.
Co dÏlat, kdyû Ö
OdstraÚov·nÌ poruch
V p¯ÌpadÏ poruchy se m˘ûe jednat pouze o nÏjakou malou z·vadu, kterou si
m˘ûete sami odstranit na z·kladÏ d·le uveden˝ch instrukcÌ. Pokud v·m vöak
d·le uvedenÈ informace p¯i odstraÚov·nÌ z·vady v konkrÈtnÌm p¯ÌpadÏ
nepomohou, û·dnÈ dalöÌ pr·ce sami neprov·dÏjte.
Varov·nÌ! Opravy chladniËky smÌ prov·dÏt pouze odbornÌ pracovnÌci.
NeodbornÏ provedenÈ opravy mohou vystavit uûivatele znaËnÈmu nebezpeËÌ.
Vyûaduje-li chladniËka opravu, obraùte se proto vûdy na servisnÌ sluûbu.
Porucha
ChladniËka
nefunguje.
OdstranÏnÌ ochrann˝ch prvk˘ pro p¯epravu
ChladniËka a jednotlivÈ Ë·sti vnit¯nÌho vybavenÌ jsou bÏhem p¯epravy chr·nÏny.
ï OdstraÚte vöechny lepicÌ p·sky vlevo a vpravo na vnÏjöÌch stran·ch dve¯Ì.
ï OdstraÚte vöechny lepicÌ p·sky a v˝plÚovÈ utÏsÚovacÌ Ë·sti z vnit¯nÌho
prostoru chladniËky.
6
ChladniËka nenÌ zapnuta.
Z·strËka elektrickÈho
p¯Ìvodu nenÌ zasunuta v
z·suvce nebo je uvolnÏna.
Vypnul jistiË nebo se sp·lila
pojistka.
Je vadn· z·suvka.
Pokyny k likvidacÌ starÈho vyslouûilÈho spot¯ebiËe
ï ChladniËka se nesmÌ odloûit do bÏûnÈho domovnÌho odpadu, ani do odpad˘
v bÏûn˝ch sbÏrn·ch surovin.
ï NesmÌ b˝t poökozen chladicÌ okruh, zvl·ötÏ tepeln˝ v˝mÏnÌk na zadnÌ stranÏ
chladniËky.
ï Informace o termÌnech odvozu nebo o sbÏrn˝ch stanoviötÌch zÌsk·te
u mÌstnÌch org·n˘ ËiötÏnÌ mÏsta nebo na spr·vÏ obce.
Moûn· p¯ÌËina
ChladniËka chladÌ na Teplota je nastavena na
p¯Ìliö nÌzkou teplotu. p¯Ìliö nÌzkou hodnotu.
NenÌ spr·vnÏ nastavena
teplota.
Byly p¯Ìliö dlouho otev¯eny
dve¯e.
Potraviny
v chladniËce jsou
p¯Ìliö teplÈ.
Nefunguje vnit¯nÌ
osvÏtlenÌ.
BÏhem poslednÌch 24 hodin
bylo uloûeno vÏtöÌ mnoûstvÌ
tepl˝ch potravin.
ChladniËka stojÌ vedle
zdroje tepla.
Vadn· û·rovka.
OdstranÏnÌ
Zapnout chladniËku.
Zasunout z·strËku do z·suvky.
Zkontrolujte pojistky, p¯ÌpadnÏ
zapnÏte jistiË nebo vymÏÚte
pojistku.
Z·vady na elektrickÈ sÌti
odstranÌ elektroinstalatÈr.
Nastavte regul·tor teploty
p¯echodnÏ na teplejöÌ hodnotu.
Informujte se laskavÏ v odstavci
"UvedenÌ do provozu".
Dve¯e nech·vejte otev¯enÈ
pouze tak dlouho, jak je to
nezbytnÏ nutnÈ.
Nastavte regul·tor teploty
p¯echodnÏ na chladnÏjöÌ
hodnotu.
NahlÈdnÏte do kapitoly
"UmÌstÏnÌ chladniËky".
NahlÈdnÏte do kapitoly
"V˝mÏna û·rovky".
23
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ï P¯ed opÏtovn˝m uvedenÌm do provozu musÌ b˝t chladniËka zcela such·.
Pozor!
ï …terickÈ oleje a organick· rozpouötÏdla mohou poökodit plastovÈ dÌly, nap¯.
- öù·va z citrÛnovÈ nebo pomeranËovÈ k˘ry;
- kyselina m·seln·;
- ËistÌcÌ prost¯edky, obsahujÌcÌ kyselinu octovou.
Tyto l·tky by nemÏly p¯ijÌt do styku s Ë·stmi chladniËky.
ï K mytÌ chladniËky nepouûÌvejte abrazivnÌ ËisticÌ prost¯edky.
VyjmÏte ze spot¯ebiËe chlazenÈ a zmrazenÈ potraviny. ZmrazenÈ zboûÌ zabalte
do nÏkolika vrstev novinovÈho papÌru. Vöechno uloûte zakrytÈ na chladnÈm
mÌstÏ.
P¯ed mytÌm chladniËku vypnÏte, a vyt·hnÏte p¯ÌvodnÌ kabel ze z·suvky nebo
vypnÏte jistiË, p¯ÌpadnÏ vyöroubujte pojistku.
Vymyjte spot¯ebiË vËetnÏ vnit¯nÌho vybavenÌ hadrem s pouûitÌm vlaûnÈ vody.
Do vody m˘ûete p¯ÌpadnÏ p¯idat trochu prost¯edku pro mytÌ n·dobÌ.
Nakonec vymyjte chladniËku Ëistou vodou a dosucha ji vyt¯ete.
Usazen˝ prach na kondenz·toru zvyöuje spot¯ebu elektrickÈ energie. Proto
opatrnÏ oËistÏte kondenz·tor na zadnÌ stranÏ chladniËky jednou za rok
mÏkk˝m kart·Ëem nebo pouûijte vysavaË prachu.
Zkontrolujte v˝pustn˝ otvor odtokovÈho ûl·bku na zadnÌ stÏnÏ chladicÌho
prostoru.
Je-li otvor ucpan˝, musÌte jej s pouûitÌm zelenÈho kolÌku z v˝bavy chladniËky
uvolnit.
Jakmile jsou vöechny Ë·sti chladniËky suchÈ, m˘ûete potraviny opÏt uloûit
a uvÈst spot¯ebiË do provozu.
Rady, jak uspo¯it energii
ï ChladniËku neinstalujte v blÌzkosti kamen, topn˝ch tÏles nebo jin˝ch zdroj˘
tepla. P¯i vysokÈ teplotÏ okolÌ bÏûÌ kompresor ËastÏji a delöÌ dobu.
ï ZajistÏte dostateËnÈ vÏtr·nÌ a odvÏtr·nÌ chladniËky. VÏtracÌ otvory nesmÌ
b˝t nikdy zakrytÈ.
ï Neukl·dejte do chladniËky teplÈ pokrmy. P¯ed uloûenÌm je ponechte nejprve
vychladnout.
ï Dve¯e nech·vejte otev¯enÈ pouze tak dlouho, jak je to nezbytnÏ nutnÈ.
22
Instalace
UmÌstÏnÌ chladniËky
ChladniËka se m· instalovat v dob¯e vÏtranÈ a suchÈ mÌstnosti.
Na spot¯ebu elektrickÈho proudu a na dokonalou funkci chladniËky
m· velk˝ vliv okolnÌ teplota. Proto by chladniËka:
- nemÏla b˝t vystavena p¯ÌmÈmu sluneËnÌmu z·¯enÌ;
- nemÏla st·t u topn˝ch tÏles, vedle spor·ku nebo jin˝ch zdroj˘ tepla;
- mÏla st·t pouze na mÌstÏ, jehoû okolnÌ teplota odpovÌd· klimatickÈ
t¯ÌdÏ, pro kterou je chladniËka urËena.
⁄daj o klimatickÈ t¯ÌdÏ najdete na typovÈm ötÌtku, kter˝ se nach·zÌ
vlevo ve vnit¯nÌm prostoru chladniËky.
N·sledujÌcÌ tabulka ukazuje, jak· okolnÌ teplota odpovÌd· p¯ÌsluönÈ
klimatickÈ t¯ÌdÏ.:
Klimatick· t¯Ìda
pro rozmezÌ okolnÌ teploty
SN
+10 aû +32∞C
N
+16 aû +32∞C
ST
+18 aû +38∞C
T
+18 aû +43∞C
Je-li nezbytnÏ nutnÈ instalovat chladniËku vedle tepelnÈho zdroje,
je t¯eba dodrûet n·sledujÌcÌ minim·lnÌ boËnÌ vzd·lenosti:
- od elektrickÈho spor·ku 3 cm;
- od naftov˝ch nebo uheln˝ch kamen 30 cm.
Pokud nenÌ moûno tyto vzd·lenosti dodrûet, je t¯eba mezi kamna
a chladniËku zasunout tepelnÏ izolaËnÌ desku.
7
Vaöe chladniËka pot¯ebuje vzduch
50 mm
Odmrazov·nÌ
min.
200 cm2
Jak vypl˝v· z obr·zku, musÌ b˝t pro
dodrûenÌ bezpeËnosti zajiötÏno
minim·lnÌ vÏtr·nÌ chladniËky:
Pozor:
VÏtracÌ otvory musejÌ b˝t st·le
udrûov·ny v ËistotÏ. Aby mohl vzduch
cirkulovat, nikdy vÏtracÌ otvory
nezakr˝vejte nebo jinak neupravujte.
ChladicÌ prostor
Vrstva n·mrazy, jeû se vytv·¯Ì na v˝parnÌku na zadnÌ stÏnÏ chladicÌho prostoru,
se sama odmrazuje pokaûdÈ, kdyû nepracuje kompresor. Voda z tajÌcÌ n·mrazy
teËe ûl·bkem do plastovÈ misky na zadnÌ stranÏ chladniËky a tam se odpa¯Ì.
DoporuËujeme pravidelnÏ Ëistit odtokov˝ otvor, kter˝ se nach·zÌ uprost¯ed
ûl·bku pro tajÌcÌ vodu chladicÌho prostoru, aby se tak zamezilo odkap·v·nÌ
tÈto vody na uloûenÈ potraviny.
PouûÌvejte k tomu ËistiË, kter˝ se jiû v odtokovÈm otvoru nach·zÌ.
min.
200 cm2
Z·mÏna zavÏöenÌ dve¯Ì
MrazicÌ prostor
Pokud to vyûaduje mÌsto umÌstÏnÌ chladniËky, je moûno zavÏöenÌ dve¯Ì
zamÏnit zprava (stav p¯i dod·nÌ spot¯ebiËe) doleva.
Varov·nÌ! V pr˘bÏhu pracÌ na z·mÏnÏ zavÏöenÌ dve¯Ì nesmÌ b˝t
chladniËka p¯ipojena do elektrickÈ sÌtÏ. P¯ed zapoËetÌm pracÌ
vyt·hnÏte z·strËku ze z·suvky.
1. Odöroubujte hornÌ Ëep z·vÏsu a
odstraÚte plastov˝ dÌl.
2. Odeberte hornÌ dve¯e.
3. NasaÔte krytku z·vÏsu (A).
Odöroubujte Ëepy z·vÏsu (B) a plastovÈ
dÌly (C), a znovu je naöroubujte na
st¯ednÌ z·vÏs protilehlÈ strany.
NasaÔte krytku z·vÏsu (A).
4. Znovu nasaÔte hornÌ dve¯e.
5. Odöroubujte hornÌ Ëep z·vÏsu s
plastov˝m dÌlem a opÏt je namontujte
na protilehlÈ stranÏ.
C
B
8
A
MrazicÌ prostor se odmrazuje automaticky.
VypnutÌ spot¯ebiËe
1.
2.
3.
4.
5.
Pro vypnutÌ chlazenÌ nastavte regul·tor teploty do polohy "0".
Pokud m· z˘stat spot¯ebiË mimo provoz delöÌ dobu:
VyjmÏte z chladniËky veökerÈ chlazenÈ a zmrazenÈ potraviny vËetnÏ misek na
v˝robu ledu.
Spot¯ebiË vypnÏte, k tomu nastavte regul·tor teploty do polohy "0".
Vyt·hnÏte z·strËku ze z·suvky, p¯ÌpadnÏ vypnÏte jistiË nebo vyöroubujte
pojistku.
D˘kladnÏ vyËistÏte vnit¯nÌ prostory spot¯ebiËe (viz odstavec "»iötÏnÌ a
oöet¯ov·nÌ").
Na z·vÏr ponechte dve¯e otev¯enÈ, abyste tak zabr·nili tvo¯enÌ pachu.
»iötÏnÌ a oöet¯ov·nÌ
Vnit¯ek chladniËky vËetnÏ vnit¯nÌho vybavenÌ by se mÏl z hygienick˝ch d˘vod˘
pravidelnÏ vym˝vat.
Varov·nÌ!
ï V pr˘bÏhu vym˝v·nÌ nesmÌ b˝t chladniËka p¯ipojena do elektrickÈ sÌtÏ. HrozÌ
nebezpeËÌ zasaûenÌ elektrick˝m proudem! P¯ed mytÌm chladniËku vypnÏte,
a vyt·hnÏte p¯ÌvodnÌ kabel ze z·suvky nebo vypnÏte jistiË, p¯ÌpadnÏ
vyöroubujte pojistku.
ï ChladniËku nikdy neËistÏte parnÌmi ËisticÌmi p¯Ìstroji. Do elektrick˝ch
souË·stek by mohla vniknout vlhkost a hrozilo by zasaûenÌ elektrick˝m
proudem! Hork· p·ra by mohla poökodit plastovÈ dÌly.
21
ChladicÌ akumul·tor
Spot¯ebiË je moûno vybavit jednÌm nebo nÏkolika chladicÌmi
akumul·tory.
P¯i v˝padku elektrickÈho proudu nebo p¯i poruöe chladniËky
prodluûuje chladicÌ akumul·tor o nÏkolik hodin dobu, neû se zmrazenÈ
zboûÌ nep¯ÌpustnÏ oh¯eje.
ChladicÌ akumul·tor plnÌ tento ˙kol optim·lnÏ pouze tehdy, kdyû je
uloûen vp¯edu naho¯e na zmrazenÈ zboûÌ do nejho¯ejöÌ z·suvky.
ChladicÌ akumul·tory je moûno pouûÌt takÈ jako chladicÌ prvky
v termotaök·ch.
P¯Ìprava ledov˝ch kostek
1. NaplÚte misku na ledovÈ kostky do
3/4 studenou vodou, misku postavte
do zmrazovacÌho prostoru a nechte
vodu zmrznout.
2. HotovÈ kostky ledu uvolnÌte z misky jejÌm kroucenÌm nebo misku
podrûte kr·tce pod tekoucÌ vodou.
Pozor! Pokud miska na ledovÈ kostky p¯ÌpadnÏ p¯imrzne, v û·dnÈm
p¯ÌpadÏ ji neuvolÚujte s pouûitÌm öpiËat˝ch nebo ostrohrann˝ch
p¯edmÏt˘, tÌm vznik· nebezpeËÌ, ûe byste mohli poökodit chladicÌ
okruh. K uvolnÏnÌ pouûijte plastovou ökrabku, kter· je souË·stÌ
dod·vky.
Kalend·¯ zmrazen˝ch potravin
ï Symboly na z·suvk·ch zn·zorÚujÌ rozliËnÈ druhy zmraûenÈho zboûÌ.
ï »Ìsla p¯edstavujÌ skladovacÌ dobu v mÏsÌcÌch pro p¯Ìsluön˝ druh
zmraûenÈho zboûÌ. Platnost hornÌ nebo dolnÌ hodnoty uveden˝ch
dob skladov·nÌ z·visÌ na kvalitÏ potraviny a jejÌ p¯edchozÌ ˙pravÏ
p¯ed zmrazov·nÌm. Pro potraviny s vysok˝m podÌlem tuku platÌ vûdy
spodnÌ hodnota.
6. Odöroubujte dolnÌ Ëep z·vÏsu a
odstraÚte plastov˝ dÌl a opÏt jej
namontujte na protilehlÈ stranÏ.
RozmÏry v˝klenku
V˝öka
Hloubka
ä̯ka
1780 mm
550 mm
560 mm
Instrukce pro integrovanou vestavbu
Na chladniËku nalepte krycÌ profil
sp·ry, jak je zn·zornÏno na obr·zku.
D765
ZasuÚte chladniËku do v˝klenku,
aû dolehne krycÌ liöta (A) dole na
sk¯ÌÚku kuchyÚskÈ linky.
A
D023
20
9
Otev¯ete dve¯e a posuÚte chladniËku
k levÈ boËnÌ stÏnÏ kuchyÚskÈho
n·bytku.
Potom
chladniËku
upevnÏte Ëty¯mi örouby, kterÈ jsou
souË·stÌ dod·vky.
NasaÔte vÏtracÌ m¯Ìûku (C) a krytku
z·vÏsu (D).
D
C
D723
Do otvor˘ pro upevnÏnÌ a pro z·vÏsy
nasaÔte krytky (B), kterÈ jsou
souË·stÌ dod·vky.
B
D726
OddÏlte od sebe dÌly A, B, C, D tak,
jak je uvedeno na obr·zku.
B
A
C
D
PR266
10
ï TeplÈ potraviny nechte p¯ed vloûenÌm do mrazicÌho prostoru
vychladnout. Teplo je p¯ÌËinou zesÌlenÈho vytv·¯enÌ ledu a zv˝öenÌ
spot¯eby energie.
ï Dodrûujte skladovacÌ dobu, resp. datum trvanlivosti kupovan˝ch
zmrazen˝ch v˝robk˘.
ï Potraviny, kterÈ byly jiû jednou rozmraûenÈ, nezmrazujte v û·dnÈm
p¯ÌpadÏ podruhÈ bez dalöÌho zpracov·nÌ (tepeln· ˙prava na hotov˝
pokrm).
ï N·doby s ho¯lav˝mi plyny nebo kapalinami mohou ztratit p˘sobenÌm
chladu svoji tÏsnost. V tom p¯ÌpadÏ hrozÌ nebezpeËÌ v˝buchu!
V chladniËce proto neukl·dejte n·doby s ho¯lav˝mi l·tkami, jako
nap¯. sprejovÈ n·dobky, doplÚovacÌ z·sobnÌky s plynem pro
zapalovaËe atd.
ï Do mrazicÌho prostoru se nesmÏjÌ ukl·dat l·hve a plechovky.
Kdyû jejich obsah zmrzne, mohou n·doby prasknout - obsahujÌ-li
oxid uhliËit˝, pak mohou dokonce explodovat! Do mrazicÌho
prostoru nikdy neukl·dejte limon·dy, öù·vy, pivo, vÌno, sekt
atd.V˝jimku p¯edstavujÌ lihoviny s vysok˝m obsahem alkoholu,
kterÈ je moûno v mrazicÌm prostoru skladovat.
ï P¯ed zmrazov·nÌm vöechny potraviny vzduchotÏsnÏ zabalte,
aby nemohly vyschnout, neztratily svoji chuù a aby neovlivnily
p¯enosem chuti jinÈ zmraûenÈ potraviny.
Pozor! Nedot˝kejte se mraûen˝ch potravin mokr˝ma rukama. Mohly
by v·m k nim p¯imrznout prsty.
Abyste zajistili spolehliv˝ v˝kon bÏhem provozu chladniËky,
nevytahujte z·suvky ven ze spot¯ebiËe.
1. ZabalenÈ potraviny uloûte do z·suvek. ZmrazovanÈ potraviny uloûte
do hornÌ z·suvky, kter· je vybavena vlastnÌm vyvÌjeËem chladu.
NezmrazenÈ zboûÌ se nesmÌ dot˝kat jiû zmrazen˝ch potravin, kterÈ by
se tÌm mohly rozmrazit.
2. Pokud si p¯ejete, aby byly potraviny zmraûeny rychle nebo chcete-li
vyuûÌt maxim·lnÌho zmrazovacÌho v˝konu, je nutno zapnout spÌnaË
rychlÈho zmrazov·nÌ 24 hodin p¯ed uloûenÌm zboûÌ, jeû m· b˝t
zmraûeno. RozsvÌtÌ se kontrolka.
Po ukonËenÈm zmrazov·nÌ nezapomeÚte spÌnaË opÏt vypnout.
P¯edejdete tak zbyteËnÏ velkÈ spot¯ebÏ energie.
3. ZmrazenÈ zboûÌ uloûte pokud moûno do jednotliv˝ch z·suvek
rozt¯ÌdÏnÈ podle druh˘.
19
Spr·vnÈ ukl·d·nÌ potravin
Zmrazov·nÌ potravin a skladov·nÌ zmrazen˝ch potravin
V mrazicÌm prostoru je moûno skladovat zmrazenÈ pokrmy a zmrazovat
ËerstvÈ potraviny
Pozor!
ï P¯ed zmrazov·nÌm potravin musÌ b˝t teplota v mrazicÌm prostoru - 18 ∞C
nebo chladnÏjöÌ.
ï Respektujte zmrazovacÌ v˝kon spot¯ebiËe, uveden˝ na typovÈm ötÌtku.
ZmrazovacÌ v˝kon je maxim·lnÌ mnoûstvÌ Ëerstv˝ch potravin, jeû je moûno
zmrazit bÏhem 24 hodin. Pokud zmrazujete nÏkolik dnÌ po sobÏ,
sniûte mnoûstvÌ potravin, uvedenÈ na typovÈm ötÌtku, pouze na 2/3 aû 3/4
tohoto mnoûstvÌ. Dos·hnete lepöÌ kvality, jestliûe potraviny rychle zmrazÌte
aû do j·dra.
18
50mm
Pro dosaûenÌ nejlepöÌch v˝sledk˘ p¯i chlazenÌ v chladniËce dodrûujte laskavÏ
n·sledujÌcÌ pokyny:
ï Neukl·dejte do chladniËky teplÈ pokrmy nebo tekutiny, z nichû vystupuje
p·ra.
ï Potraviny, jeû jsou silnÏ aromatickÈ, by se mÏly ukl·dat v zakryt˝ch n·dob·ch
nebo je t¯eba je zabalit.
ï Potraviny musejÌ b˝t uloûeny v chladniËce tak, aby mohl ve vnit¯nÌm prostoru
volnÏ cirkulovat vzduch.
V dalöÌ Ë·sti uv·dÌme nÏkolik praktick˝ch rad:
Maso (vöech druh˘) zabalit do plastovÈ fÛlie a uloûit na sklenÏnou desku,
kter· se nach·zÌ nad n·dobou, p¯ÌpadnÏ nad n·dobami pro zeleninu.
V tÈto poloze je moûno maso uchov·vat po dobu nejdÈle 1 - 2 dny.
Va¯enÈ potraviny, studenÈ mÌsy atd. ukl·dat v zakryt˝ch n·dob·ch.
Lze je uloûit na jakoukoliv libovolnou ukl·dacÌ plochu.
Ovoce a zelenina: tyto produkty se ukl·dajÌ po p¯edchozÌm oËiötÏnÌ a omytÌ
do n·doby na zeleninu.
M·slo a s˝ry: uchov·vat ve speci·lnÌch n·dob·ch nebo zabalit do hlinÌkovÈ,
p¯ÌpadnÏ plastovÈ fÛlie, aby se zabr·nilo styku potraviny se vzduchem.
MlÈko v lahvÌch: dob¯e uzav¯enÈ l·hve postavit do p¯ihr·dky pro l·hve na
vnit¯nÌ Ë·sti dve¯Ì.
NezabalenÈ ban·ny, brambory, cibule a Ëesnek by se nemÏly do chladniËky
ukl·dat.
Un·öecÌ liötu (A) p¯iloûte naho¯e a
dole na vnit¯nÌ stranu n·bytkov˝ch
dve¯Ì (viz obr·zek), a vyznaËte si
polohu vnÏjöÌch otvor˘, kterÈ je
t¯eba vyvrtat. Po vyvrt·nÌ tÏchto
otvor˘ upevnÏte un·öecÌ liötu
örouby, kterÈ jsou souË·stÌ dod·vky.
A
20 m
m
PR166
VtisknÏte do un·öecÌ liöty (A) krytku
(C), dokud nezapadne.
A
C
PR33
Otev¯ete dve¯e chladniËky a
n·bytkovÈ dve¯e do ˙hlu p¯ibliûnÏ
90∞. NasaÔte ˙helnÌk (B) do un·öecÌ
liöty (A). Drûte u sebe dve¯e
chladniËky a n·bytkovÈ dve¯e a
vyznaËte si otvory, kterÈ je nutno
vyvrtat (viz obr·zek). SejmÏte
˙helnÌk a vyvrtejte otvory
s pr˘mÏrem 2 mm a ve vzd·lenosti
8 mm od vnÏjöÌ hrany dve¯Ì.
Na un·öecÌ liötu opÏt umÌstÏte
˙helnÌk a upevnÏte jej örouby, kterÈ
jsou souË·stÌ dod·vky.
8mm
A
PR167
B
11
Pro p¯ÌpadnÏ nutnÈ vyrovn·nÌ
n·bytkov˝ch dve¯Ì vyuûijte voln˝
prostor v podÈln˝ch otvorech.
Po skonËenÌ pracÌ zkontrolujte,
zda se dve¯e chladniËky dokonale
zavÌrajÌ.
Regulov·nÌ vlhkosti
U nÏkter˝ch model˘ chladniËek se nach·zÌ p¯ed ukl·dacÌ plochou nad
n·dobami pro ovoce a zeleninu p¯estaviteln· vÏtracÌ m¯Ìûka.
Otev¯enÌ vÏtracÌch ötÏrbin je moûno plynule regulovat pomocÌ öoup·tka.
Posun öoup·tka doprava: vÏtracÌ
ötÏrbiny se otevÌrajÌ.
Posun öoup·tka doleva: vÏtracÌ
ötÏrbiny se zavÌrajÌ.
P¯i otev¯en˝ch vÏtracÌch ötÏrbin·ch
se vlivem silnÏjöÌ cirkulace vzduchu
zajiöùuje v n·dob·ch pro ovoce a
zeleninu niûöÌ vlhkost vzduchu.
P¯i zav¯en˝ch vÏtracÌch ötÏrbin·ch
z˘st·v· p¯irozen˝ obsah vlhkosti potravin v n·dob·ch pro ovoce
a zeleninu dÈle zachov·n.
PR168
Do un·öecÌ liöty (B) vtisknÏte krytku
(D),dokud nezapadne.
B
NÏkterÈ modely spot¯ebiËe jsou
vybaveny variabilnÌm ukl·dacÌm
boxem, kter˝ je umÌstÏn pod
ukl·dacÌ p¯ihr·dkou na dve¯Ìch tak,
ûe je moûno jej boËnÏ p¯esunovat.
Box je moûno umÌstit pod kaûdou
ukl·dacÌ p¯ihr·dkou na dve¯Ìch.
1. P¯i p¯emisùov·nÌ je t¯eba ukl·dacÌ
p¯ihr·dku s boxem vyzvednout
nahoru z uloûenÌ na dve¯Ìch, a
vyjmout p¯Ìdrûn˝ prvek z vedenÌ
pod ukl·dacÌ p¯ihr·dkou.
2. NasazenÌ do jinÈ v˝öky se provede v obr·cenÈm po¯adÌ.
D
Pro boËnÌ upevnÏnÌ chladniËky k
n·bytku pouûijte oba ˙helnÌky (E),
kterÈ byly k chladniËce dod·ny.
E
12
VariabilnÌ ukl·dacÌ box
E
17
Vnit¯nÌ vybavenÌ
Ukl·dacÌ plochy
SklenÏnÈ odkl·dacÌ plochy nad
n·dobami pro ovoce a zeleninu
musejÌ z˘stat vûdy v tÈto poloze, aby
ovoce a zelenina z˘staly dÈle ËerstvÈ.
OstatnÌ ukl·dacÌ plochy jsou v˝ökovÏ
p¯estavitelnÈ:
Pro zmÏnu v˝öky povyt·hnÏte
ukl·dacÌ plochu tak daleko dop¯edu,
aû je moûno plochu vych˝lit nahoru D338
nebo dol˘ a vyjmout ji.
Plochu zasuÚte do jinÈ v˝ökovÈ polohy v obr·cenÈm po¯adÌ.
UloûenÌ vysokÈho chlazenÈho zboûÌ:
VyjmÏte p¯ednÌ polovinu dvoudÌlnÈ sklenÏnÈ ukl·dacÌ plochy,
a zasuÚte ji do jinÈ v˝ökovÈ ˙rovnÏ. TÌm zÌsk·te prostor k tomu, abyste
mohli na nejbliûöÌ spodnÌ ukl·dacÌ plochu postavit vysokÈ chlazenÈ
zboûÌ.
VariabilnÌ vnit¯nÌ vybavenÌ dve¯Ì
Vûdy podle pot¯eby je moûno ukl·dacÌ p¯ihr·dky dve¯Ì chladicÌho
prostoru vyt·hnout smÏrem nahoru, a p¯emÌstit je do jin˝ch poloh.
P¯ipojenÌ k elektrickÈ sÌti
Pro p¯ipojenÌ chladniËky do elektrickÈ sÌtÏ je nezbytn· z·suvka s ochrann˝m
kontaktem, instalovan· podle p¯edpis˘. Ta by mÏla b˝t umÌstÏna tak,
aby bylo moûno chladniËku vypÌnat vytaûenÌm z·strËky.
Pouûit˝ elektrick˝ obvod musÌ b˝t jiötÏn pojistkou s minim·lnÌ hodnotou
10/16 A.
Pokud nenÌ z·suvka po vestavbÏ chladniËky jiû p¯Ìstupn·, je nutno vhodnou
˙pravou elektrickÈ instalace zajistit, aby bylo moûno chladniËku odpojit ze
sÌtÏ (nap¯. s pouûitÌm pojistek, jistiˢ, spÌnaˢ LS, podproudovÈ ochrany nebo
podobn˝ch za¯ÌzenÌ s minim·lnÌm rozev¯enÌm kontakt˘ 3 milimetry).
ï P¯ed uvedenÌm do provozu si na typovÈm ötÌtku chladniËky zkontrolujte,
zda p¯ipojovacÌ napÏtÌ a druh proudu odpovÌdajÌ hodnot·m elektrickÈ sÌtÏ
v mÌstÏ, kde je chladniËka instalov·na.
Nap¯Ìklad: AC 220 ... 240 V 50 Hz nebo
220 ... 240 V ~50 Hz
(to znamen· napÏtÌ 220 aû 240 volt˘ st¯Ìd. proudu, kmitoËet 50 Hz).
Typov˝ ötÌtek se nach·zÌ vlevo ve vnit¯nÌm prostoru chladicÌho prostoru
spot¯ebiËe.
P¯ed uvedenÌm spot¯ebiËe do provozu
ï P¯ed prvnÌm uvedenÌm spot¯ebiËe do provozu vymyjte vnit¯nÌ prostor
a vöechny souË·sti p¯ÌsluöenstvÌ (viz odstavec "»iötÏnÌ a oöet¯ov·nÌ").
UvedenÌ do provozu a regulace teploty chladicÌho prostoru
ï ZasuÚte z·strËku do z·suvky. Jakmile otev¯ete dve¯e chladniËky, rozsvÌtÌ se
vnit¯nÌ osvÏtlenÌ. OtoËn˝ regul·tor pro volbu teploty se nach·zÌ v chladicÌm
prostoru vpravo.
Poloha "0" znamen·: chladniËka je vypnuta
Poloha "1" znamen·: nejvyööÌ vnit¯nÌ teplota (nejteplejöÌ nastavenÌ)
Poloha "6" (koncov˝ doraz) znamen·: nejniûöÌ vnit¯nÌ teplota (nejchladnÏjöÌ
nastavenÌ)
Pro teplotu uvnit¯ chladicÌho prostoru jsou rozhodujÌcÌ n·sledujÌcÌ vlivy:
- teplota prost¯edÌ:
- mnoûstvÌ a teplota potravin, uloûen˝ch v chladniËce;
- ËastÈ nebo dlouho trvajÌcÌ otevÌr·nÌ dve¯Ì.
16
13
Teploty v chladicÌm prostoru a v mrazicÌm prostoru nenÌ moûnÈ
regulovat oddÏlenÏ.
Pokud si p¯ejete, aby byly ËerstvÈ potraviny rychle zmraûeny, m˘ûete
zvolit polohu "6". Dbejte na to, aby neklesla teplota v chladicÌm
prostoru pod hodnotu 0 ∞C, a vraùte vËas regul·tor teploty do polohy
"3" nebo "4".
D˘leûitÈ upozornÏnÌ!
P¯i vysok˝ch teplot·ch okolÌ (nap¯. v hork˝ch letnÌch dnech)
a nastavenÌ regul·toru teploty na nÌzkou teplotu (poloha "5" aû "6")
m˘ûe dojÌt k trvalÈmu chodu kompresoru.
V tomto p¯ÌpadÏ je t¯eba nastavit regul·tor teploty na vyööÌ teplotu
(do polohy "3" aû "4"). P¯i tomto nastavenÌ je kompresor regulov·n,
a doch·zÌ opÏt k automatickÈmu odmrazov·nÌ chladicÌho prostoru.
Ovl·dacÌ a kontrolnÌ v˝bava mrazicÌho prostoru
1
2
6
5
A
A.
B.
C.
D.
4
B
3
C
D
ProvoznÌ kontrolka (zelen·)
Regul·tor teploty a hlavnÌ vypÌnaË ZAP / VYP mrazicÌho prostoru
Ukazatel pro rychlÈ zmrazov·nÌ (ûlut·)
SpÌnaË rychlÈho zmrazov·nÌ
MrazicÌ prostor
Regul·tor teploty (B) je souËasnÏ hlavnÌm vypÌnaËem ZAP / VYP pro
mrazicÌ prostor.
Po zapnutÌ spot¯ebiËe a je-li v po¯·dku sÌùovÈ napÏtÌ, rozsvÌtÌ se zelen·
kontrolka (A). V tÈto poloze spÌnaËe pracuje mrazicÌ prostor
automaticky v regulovanÈm reûimu.
14
Jestliûe je nastaven spÌnaË rychlÈho zmrazov·nÌ (D), pracuje mrazicÌ
prostor trvale. RozsvÌtÌ se ûlut· kontrolka (C).
D˘leûitÈ upozornÏnÌ: Jestliûe stisknete spÌnaË rychlÈho zmrazov·nÌ
(D) nebo upravÌte regul·tor teploty (E), m˘ûe se st·t, ûe chladicÌ
soustrojÌ vaöÌ mrazniËky nenabÏhne do provozu ihned, n˝brû teprve
po uplynutÌ urËitÈ doby. V tomto p¯ÌpadÏ se nejedn· o poruchu
spot¯ebiËe.
UvedenÌ do provozu a regulace teploty mrazicÌho
prostoru
ï ZasuÚte z·strËku do z·suvky. NatoËte regul·tor teploty (B) ve smÏru
polohy "1". RozsvÌtÌ se zelen· kontrolka (A). MrazÌcÌ prostor se uvede
do provozu.
ï P¯ÌdavnÏ stisknÏte regul·tor rychlÈho zmrazov·nÌ (D).
- RozsvÌtÌ se ûlut· kontrolka (C), a mrazicÌ prostor p¯ejde do trvalÈho
provozu.
ï Poûadovanou teplotu skladov·nÌ, - 18 ∞C nebo chladnÏjöÌ, je moûno
nastavit na regul·toru teploty (B).
Poloha "0" znamen·: mrazniËka je vypnuta
Poloha "1" znamen·: nejvyööÌ vnit¯nÌ teplota (nejteplejöÌ nastavenÌ)
Poloha "4" (koncov˝ doraz) znamen·: nejniûöÌ vnit¯nÌ teplota
(nejchladnÏjöÌ nastavenÌ)
DoporuËen· poloha regul·toru: poloha 1,5 aû 2.
Postup rychlÈho zmrazov·nÌ
Pro spuötÏnÌ postupu rychlÈho zmrazov·nÌ stisknÏte spÌnaË pro tento
reûim. RozsvÌtÌ se ukazatel (D).
Funkce rychlÈho zmrazov·nÌ urychluje zmrazov·nÌ Ëerstv˝ch potravin
a chr·nÌ souËasnÏ jiû uloûenÈ zboûÌ p¯ed neû·doucÌm zv˝öenÌm teploty.
Pokud nenÌ tato funkce skonËena ruËnÏ, vypne spot¯ebiË funkci
rychlÈho zmrazov·nÌ po uplynutÌ 52 hodin. élut˝ ukazatel zhasne.
Funkci je moûno kdykoliv ruËnÏ skonËit opÏtovn˝m stisknutÌm spÌnaËe
pro rychlÈ zmrazov·nÌ. élut˝ ukazatel zhasne.
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising