Electrolux | ERZ45800 | User manual | Electrolux ERZ45800 User Manual

Electrolux ERZ45800 User Manual
Kombinirani hladilni aparat
NAVODILA ZA UPORABO
1
Pomembna navodila za varnost uporabnikov
Preden priključite in začnete uporabljati vaš novi hladilni aparat, natančno preberite navodila za uporabo
vključno z opozorili. Šele tako boste lahko v celoti izkoristili vse možnosti, ki vam jih ponuja. Vsak uporabnik
hladilnega aparata mora biti seznanjen z načinom uporabe. Ta navodila za uporabo shranite; v njih je podan
pravilen način uporabe hladilnega aparata. Če hladilni aparat prodate ali ga podarite, priložite tudi navodila za
uporabo, tako da se bo lahko vsak uporabnik seznanil z navodili za pravilno in varno uporabo.
Preden zavržete svoj odsluženi hladilni aparat, poskrbite, da se vrata oz. pokrov ne bodo mogla zapreti; tako
boste preprečili, da bi se otroci med igro zaprli vanj.
• Hladilni aparat naj uporabljajo odrasle osebe.
Ne smete dovoliti, da bi se otroci igrali s
hladilnim aparatom.
• Nikoli ne spreminjajte lastnosti hladilnega
aparata, saj bi lahko s tem povzročili poškodbe
oseb ali premoženja.
• Pazite, da hladilni aparat ne stoji na električnem
priključnem kablu!
• Pred čiščenjem in pred kakršnim koli posegom
na hladilnem aparatu ga vedno izključite in
izklopite vtikač iz vtičnice. Vedno povlecite za
vtikač, ne pa za kabel! Če je vtičnica težko
dostopna, na hišni napeljavi odvijte varovalko za
vtičnico, v katero je vklopljen hladilni aparat.
• Aparat je zelo težak. Pri premikanju morate biti
zelo previdni; priporočamo uporabo rokavic.
• Sladoleda in ledenih kock ne smete dajati v usta
tisti trenutek, ko jih vzamete iz hladilnega
aparata; ker so izjemno mrzli, bi lahko povzročili
ozebline v ustih!
• Pazite, da ne poškodujete hladilne enote, saj bi
prišlo do iztekanja hladiva.
• Hladilni aparat ne smete postaviti v bližino vira
toplote (npr. radiatorja, štedilnika…).
• Hladilni aparat naj ne bo izpostavljen direktni
sončni svetlobi.
• Omogočeno mora biti kroženje zraka na hrbtni
strani hladilnega aparata. Paziti morate, da ne
pride do poškodb hladilnega tokokroga.
• Najustreznejši prostor za zamrzovalnike (razen
za vgradne modele) je klet!
• V notranjosti hladilnega aparata ne uporabljajte
drugih električnih aparatov (npr. aparat za
izdelavo sladoleda), razen če proizvajalec to
izrecno dovoljuje.
Namestitvena dela, popravila
• Vsa namestitvena dela in popravila, ki bi bila
morda potrebna, vključno s priklopom podaljška
za električni kabel, mora opraviti strokovna
oseba, saj bo le tako zagotovljeno brezhibno
delovanje hladilnega aparata, možnost poškodb
oseb ali premoženja pa izključena.
• Za vzdrževalna dela in popravila se obrnite na s
strani dobavitelja pooblaščeni servis. Dovoljena
je samo uporaba originalnih rezervnih delov.
2
• Nikoli ne poskušajte sami odpraviti okvare.
Nestrokovna popravila pomenijo veliko tveganje.
Obrnite se na pooblaščeni servis in zahtevajte
uporabo originalnih rezervnih delov.
• Hladilni sistem vsebuje ogljikovodike, zato
smejo vzdrževalna dela in popravila opravljati
samo strokovnjaki pooblaščenega servisa.
Uporaba
• Hladilni aparat je namenjen shranjevanju živil za
gospodinjstva skladno s temi navodili. Drugačna
uporaba bi lahko povzročila poškodbe ali škodo.
• Proizvajalec zagotavlja brezhibno delovanje
hladilnega aparata le, če je v prostoru, kjer je
nameščen, temperatura med +18°C in +43°C
(razred T); +18°C in +38°C (razred ST); +16°C
in +32°C (razred N; +10°C in +32°C (razred
SN). Klimatski razred vašega hladilnega aparata
je naveden na tablici z oznakami.
• Opozorilo: Če temperatura v prostoru ni v
okviru predpisanih vrednosti, upoštevajte
naslednja navodila: če se temperatura v
prostoru spusti pod predpisano vrednost,
proizvajalec ne zagotavlja ohranjanje pravilne
temperature v zamrzovalniku, zato priporočamo,
da v njem shranjena živila čimprej uporabite.
• Zamrznjenih živil, ki so se odtajala, ne smete
ponovno zamrzovati.
• Vedno upoštevajte priporočene roke
shranjevanja posameznih živil.
• V notranji oblogi so nameščene cevi, po katerih
kroži hladivo. Če bi te cevi poškodovali, bi
začelo iztekati. Pri čiščenju si nikoli ne
pomagajte z ostrimi in koničastimi predmeti, saj
bi lahko nepopravljivo poškodovali hladilni
aparat. Debelejše ledene obloge ne smete
poskušati odstraniti na silo; počakajte, da se
sama odtaja! Pri čiščenju hladilnega aparata
upoštevajte ta navodila!
• V zamrzovalniku ne shranjujte eksplozivnih plinov ali tekočin. Posoda, v kateri so shranjeni, bi
lahko eksplodirala in poškodovala osebe ali premoženje. Gaziranih pijač, steklenic in drugih steklenih
posod ne smete hraniti v zamrzovalni omari.
Steklo bi lahko zaradi mraza počilo in se zdrobilo.
• Pri čiščenju si ne pomagajte z mehaničnimi ali
drugimi sredstvi, da bi pospešili taljenje ledenih
oblog. Upoštevajte ta navodila!
• Pri čiščenju si nikoli ne pomagajte s koničastimi
ali ostrimi kovinskimi predmeti. Lahko bi
nepopravljivo poškodovali aparat.
• Deli, ki se segrevajo, ne smejo biti dostopni. Če
se le da, naj bo hladilni aparat postavljen s
hrbtom proti steni.
Skrb za okolje
Namestitev
• Določeni deli aparata se med delovanjem
segrevajo (kondenzator, kompresor); pazite, da
bo zagotovljeno zadostno zračenje, saj lahko v
nasprotnem primeru pride do okvare in škode.
Pozor! Pazite, da so odprtine za zračenje
vedno proste!
• Če je bil hladilni aparat prinešen v vodoravnem
položaju, obstaja možnost, da je hladivo izteklo
v hladilni tokokrog. Zato pred prvim priklopom
pustite hladilni aparat stati vsaj 2 uri v pravilnem
položaju. Tako se bo olje v kompresorju pravilno
razporedilo.
• Določeni deli hladilnega aparata se med
delovanjem segrevajo, zato poskrbite, da bo
zračenje vedno zadostno. V nasprotnem primeru lahko pride do okvare hladilnega aparata,
zaradi česar bi se lahko živila v njem pokvarila.
Upoštevajte navodila za namestitev in priklop!
• Izolacija in hladivo v hladilnem sistemu
vašega novega hladilnega aparata sta okolju
neškodljiva in ne vplivata na tanjšanje
ozonskega plašča. Kljub temu pa pazite, da bo
tudi pri odsluženem hladilnem aparatu ostal
hladilni tokokrog nepoškodovan. Pomagajte
ohraniti čisto okolje!
• Materiali, ki jih je mogoče reciklirati, so označeni
z ustreznim simbolom za recikliranje.
Pomembni varnostni napotki
Vgradnja hladilnega aparata
• Potisnite aparat v nišo.
• Zavrtite nosilec za 180 stopinj v pravilen položaj
(2). Ob dobavi je nosilec v položaju (1).
• S pomočjo nosilca pritrdite aparat na trden zid.
3
Uporaba
Upravljalna plošča
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
Kontrolna lučka delovanja
Tipka za vklop/izklop zamrzovalnika
Gumb za nastavitev višje temperature
Prikaz temperature
Gumb za nastavitev nižje temperature
Opozorilna lučka za alarm
Tipka za resetiranje alarma
Kontrolna lučka funkcije za hitro zamrzovanje
Tipka za funkcijo za hitro zamrzovanje
A. Kontrolna lučka delovanja
B. Tipka za vklop/izklop
VKLOP: Pritisnite na tipko (B). Osvetli se kontrolna
lučka A.
IZKLOP: Pritiskajte na tipko (B), odkler kontrolna
lučka A in prikazovalnik temperature ne ugasneta.
C-E. Tipke za nastavljanje temperature
Nastavite lahko temperaturo med -15°C in -24°C.
Ko pritisnete na tipko C ali E, začne na
prikazovalniku utripati trenutno nastavljena
temperatura. Temperaturo lahko spreminjate le, ko
ta prikaz utripa. Če želite nastaviti višjo
temperaturo (bolj toplo), pritiskajte na tipko C, če
pa želite temperaturo znižati (bolj hladno),
pritisnite na tipko E. Na prikazovalniku je nekaj
sekund prikazana novo nastavljena temperatura,
nato pa se spet prikaže temperatura v notranjosti
zamrzovalnika.
Nova temperatura bo dosežena v roku 24 ur.
Pozor! Med časom, ki je potreben za
stabilizacijo temperature po prvem vklopu, se
lahko prikazana temperatura razlikuje od
dejanske.
D. Prikazovalnik temperature
Med normalnim delovanjem je prikazana
temperatura v notranjosti zamrzovalnika.
Pozor! Razlika med nastavljeno in dejansko
temperaturo je normalna, predvsem:
4
-
takoj po spremembi nastavitve;
če so bila vrata dlje časa odprta;
če ste v zamrzovalnik postavili toplo živilo.
F. Opozorilna lučka - alarm
G. Tipka za resetiranje alarma
Opozorilna lučka F se osvetli, ko se temperatura v
notranjosti zamrzovalnika dvigne nad temperaturo,
ki je še primerna za shranjevanje zamrznjenih živil
in ko varno shranjevanje ni več zagotovljeno.
Oglasi se tudi zvočni signal.
Ko se temperatura spet spusti na normalno,
opozorilna lučka utripa, zvočni signal pa utihne. Ko
pritisnete na tipko G, na prikazovalniku (D) utripa
najvišja dosežena temperatura v notranjosti
zamrzovalnika.
V primeru dolgotrajnega izpada električne energije
čimprej porabite zamrznjena živila, ali pa jih
skuhajte in nato ponovno zamrznite.
H. Kontrolna lučka funkcije za hitro
zamrzovanje
I. Tipka funkcije za hitro zamrzovanje
Ko želite zamrzniti sveža živila, morate aktivirati
funkcijo »Auto Freeze«. Pritisnite na tipko (I).
Osvetli se kontrolna lučka (H); ko je funkcija
vklopljena, je na prikazovalniku viden napis SP.
Funkcijo lahko v vsakem trenutku izklopite s
pritiskom na tipko (I); če tega ne storite, se po
določenem času izklopi sama in kontrolna lučka
(H) ugasne.
Delovanje
Odtaljevanje
Potisnite vtikač v vtičnico. Pritisnite na tipko za
vklop/izklop (B); zamrzovalnik se vklopi.
Tovarniško je nastavljena temperatura -18°C, ki bo
dosežena po nekaj urah.
Ko vklopite aparat, se na prikazovalniku D prikaže
trenutna temperatura v notranjosti zamrzovalnika,
opozorilna lučka za alarm utripa (F), oglaša se
zvočni signal. Pritisnite na tipko (G), da resetirate
alarm. Zvočni signal utihne, lučka (F) pa utripa,
dokler ni dosežena nastavljena temperatura.
Priporočamo, da zamrznjena živila tajate v
hladilniku ali pri sobni temperaturi, odvisno
pač od tega, koliko časa imate na razpolago.
Manjše kose lahko kuhate kar zamrznjene;
seveda bo čas kuhanja nekoliko daljši.
Zamrzovanje svežih živil
Vsaj 24 ur pred zamrzovanjem svežih živil
pritisnite na tipko za funkcijo Auto Freeze (I).
Postavite živilo, ki ga želite zamrzniti, v predal za
hitro zamrzovanje. Največja količina svežih živil, ki
jo lahko zamrznete v 24 urah, je navedena na
tablici s podatki.
Pozor!
Vklop funkcije Auto Freeze:
Prib. 6 ur
zamrzovanjem manjše količine
pred
svežih živil (do 5 kg)
Pribl. 24 ur
zamrzovanjem največje
pred
dovoljene količine svežih živil
(gl. tablico s podatki)
Ni potreben Če postavite v zamrzovalnik
zamrznjena živila
Ni potreben Če zamrzujete do 2 kg svežih
živil.
Shranjevanje zamrznjenih živil
Ko prvič vklopite zamrzovalnik, ali če je bil ta
izklopljen, npr. zaradi čiščenja, počakajte vsaj
2 uri (ob vklopljeni funkciji za hitro
zamrzovanje) in šele nato postavite
zamrznjena živila v zamrzovalnik. Nato
izklopite funkcijo Auto Freeze.
Ledene kocke
V priloženi modelček (modelčke) nalijte vodo
ga postavite v predal za zamrzovanje.
Če modelček primrzne, si pri jemanju iz
zamrzovalnika nikoli ne pomagajte z ostrim
kovinskim predmetom ali z nožem.
Zamrzovalnik
• Če želite zamrzniti živila takoj, ko ste vklopili
hladilni aparat, morate pritisniti na tipko (I) in
pustiti hladilnik delovati vsaj 4 ure, ter šele nato
zložiti živila v zamrzovalnik.
Če pa je hladilnik že vklopljen, pritisnite na tipko
(I) 24 ur prej.
Zamrzovanje bo trajalo 24 ur; nato zavrtite
gumb na srednjo vrednost.
• Opozorilna lučka se osvetli, če se temperatura
v zamrzovalniku preveč dvigne in varno
shranjevanje živil ni več zagotovljeno.
Opozorilna lučka bo osvetljena tudi takoj po
vklopu hladilnega aparata, dokler se
temperatura ne spusti na nastavljeno vrednost;
osvetljena bo tudi takrat, ko boste v
zamrzovalnik zložili večjo količino svežih živil,
zaradi česar se bo temperatura v notranjosti
dvignila.
• Živila, ki jih želite zamrzniti, položite v predelek
za hitro zamrzovanje; ko bodo zamrznjena, jih
lahko razporedite po drugih predalih.
• Zmogljivost zamrzovalnika je 13 kg/24 ur.
Te količine ne smete prekoračiti.
Pozor!
Če je izpad električne energije kratkotrajen
(krajši od časa ohranjanja nizke
temperature, ki je naveden v razpredelnici
s tehničnimi podatki), na kakovost
zamrznjenih živil to ne bo vplivalo. Če pa
gre za dolgotrajnejši izpad električne
napetosti (daljši, kot je navedeni čas
ohranjanja nizke temperature) in so se
začela živila tajati, jih čimprej porabite, ali
pa skuhajte, ohladite in nato ponovno
zamrznite.
5
Nekaj koristnih nasvetov
• Zamrzujte samo živila prvovrstne kakovosti.
• Živila, ki jih želite zamrzniti, morajo biti sveža in
očiščena.
• Živila zamrznite v zavojčkih primerne velikosti,
ki jih boste porabili naenkrat.
• Manjši zavojčki bodo hitreje in bolj enakomerno
zamrznili.
• Odmrznjenih živil ne smete ponovno
zamrzovati.
• Odmrznjena in nato skuhana živila lahko
zamrznete, vendar pa bodo pri tem izgubila na
kakovosti.
• Pusta živila se zamrznjena ohranijo dlje kot
mastna. Sol skrajša dobo trajanja
zamrznjenega živila.
• Zavojčke hrane, ki jih želite zamrzniti,
zapakirajte v neprodušno zaprte zavojčke; v
zavojčkih naj bo čim manj zraka.
• Če je proces zamrzovanja predolg, bo doba
trajanja krajša. Zato nikoli ne prekoračite
zmogljivosti zamrzovalnika, ki je navedena v
teh navodilih in na ploščici z oznakami.
Če želite več dni zapored zamrzovati svežo
hrano, količino za enkratno zamrzovanje
zmanjšajte za tretjino.
• Zavojčke označite z nalepko, na katero napišite
vrsto hrane in datum zamrzovanja.
• Ne postavljajte v zamrzovalnik vročih jedi,
steklenic ali posod z gaziranimi pijačami (te bi
lahko eksplodirale).
• Posod s pokrovom ne napolnite do roba.
• Med procesom zamrzovanja ne odpirajte po
nepotrebnem vrat zamrzovalnika in ne
dodajajte svežih živil.
• Zavojčkov s svežimi živili ne polagajte ob že
zamrznjene; na ta način bi se temperatura v že
zamrznjenih zavojčkih dvignila.
Shranjevanje zamrznjenih živil
Po vklopu zamrzovalnika vklopite tudi funkcijo
hitrega zamrzovanja (obrnite gumb F na oznako
»S«) vsaj tri ure pred zlaganjem svežih živil v
zamrzovalnik. Nato obrnite gumb nazaj v običajen
položaj (srednji).
Zavojčke že zamrznjenih živil zložite enega ob
drugega ali enega na drugega.
Zamrznjena živila prinesite domov v posebnih
vrečkah, ki zagotavljajo, da se bo nizka
temperatura ohranila.
Ko nakupujete, nazadnje izberite zamrznjene
proizvode; če ni na razpolago posebnih vrečk, jih
zavijte v časopisni papir. Takoj po vrnitvi domov jih
zložite v zamrzovalnik.
Prepričajte se, da je embalaža nepoškodovana in
da se živilo ni začelo tajati.
6
Če so na zavojčku vidni sledovi vlage, je bilo živilo
verjetno shranjeno na neustrezni temperaturi in je
zato izgubilo na kakovosti.
Bodite pozorni na datum proizvodnje in
upoštevajte rok trajanja posameznih živil!
Ne odpirajte vrat zamrzovalnika prepogosto, pa
tudi predolgo naj ne bodo odprta. Povišanje
temperature bi lahko bistveno vplivalo na trajnost
zamrznjenih živil.
Če pa se živilo že začne tajati, ga ne shranjujte v
zamrzovalnik, ampak ga uporabite v roku 24 ur.
Pozor! Če pride do kratkotrajnega izpada
električne energije, ne odpirajte vrat
zamrzovalnika. To na kakovost zamrznjenih živil
ne bo vplivalo, če je bil zamrzovalnik poln.
Če pa je bil izpad električne energije dolgotrajen
(glej podatek o času ohranjanja nizke temperature
v tehničnih podatkih) pa živila čimprej porabite,
oziroma jih najprej skuhajte in šele nato ponovno
zamrznite.
Odtaljevanje zamrznjenih živil
Zamrznjena in globoko zamrznjena živila lahko tajate
v hladilniku ali pri sobni temperaturi, pa tudi v
mikrovalovni pečici (upoštevajte navodila
proizvajalca).
Manjše kose lahko kuhate kar zamrznjene; seveda
bo čas kuhanja v tem primeru daljši.
Ledene kocke
Modelček napolnite z vodo do tri četrtine višine,
kajti voda se med zamrzovanjem širi. Postavite ga
v zamrzovalnik.
Nato samo zavrtite gumb do konca, kot je to
prikazano na skici.
Hladilnik
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Kontrolna lučka delovanja
Tipka za vklop/izklop hladilnika
Tipka za nastavljanje višje temperature
Prikazovalnik temperature
Tipka za nastavljanje nižje temperature
Kontrolna lučka za funkcijo Auto fresh
Tipka za funkcijo Auto fresh
J. Kontrolna lučka delovanja
K. Tipka za vklop/izklop
VKLOP: Pritisnite na tipko (K). Osvetli se kontrolna
lučka J.
IZKLOP: Pritiskajte na tipko (K), dokler kontrolna
lučka J in prikazovalnik temperature ne ugasneta.
L-N. Tipke za nastavljanje temperature
Nastavite lahko temperaturo med +2°C in
+8°C.
Ob pritisku na tipko L ali N začne na
prikazovalniku utripati nastavljena
temperatura. Temperaturo lahko spreminjate
le, če prikaz utripa. Višjo temperaturo
nastavite s tipko (L), nižjo pa s tipko (N). Na
prikazovalniku se za nekaj sekund prikaže
nova nastavljena temperatura, nato pa je na
prikazovalniku vidna trenutna temperatura v
notranjosti hladilnika.
Temperatura se prilagodi na novo nastavljeno
vrednost tekom 24 ur.
temperaturo je normalen pojav, predvsem v
naslednjih primerih:
- če ste spremenili nastavitev;
- če so bila vrata dlje časa odprta;
- če ste v hladilnik postavili topla živila.
O. Kontrolna lučka funkcije »Auto fresh«
P. Tipka za vklop funkcije »Auto fresh«
Hladilnik deluje najbolj intenzivno, če vklopite
funkcijo Auto fresh; to priporočamo, če
postavite v hladilnik večjo količino svežih živil.
Pritisnite na tipko (P); osvetli se kontrolna
lučka (O).
Temperatura v hladilniku se spusti na +2°C.
Po približno 6 urah se funkcija »Auto fresh«
samodejno izklopi.
Delovanje hladilnika
Potisnite vtikač v vtičnico in pritisnite na tipko
(K). Hladilnik se vklopi.
Tovarniško je nastavljena temperatura +5°C; v
notranjosti hladilnika bo ta temperatura
dosežena v nekaj urah.
Pozor!
Ob vklopu hladilnika se lahko zgodi, da na
prikazovalniku prikazana vrednost odstopa od
dejanske temperature v notranjosti; prikazana
vrednost je lahko nižja od dejanske.
M. Prikazovalnik temperature
Med normalnim delovanjem je na
prikazovalniku prikazana temperatura v
notranjosti hladilnika.
Pozor!
Razlika med prikazano na prikazovalniku
prikazano temperaturo in nastavljeno
7
Dodatno hlajeni predelek (0°C)
• Temperatura v notranjosti tega dela hladilnega
aparata se s pomočjo posebnega senzorja
samodejno ohranja na vrednosti od 0°C do
+3°C, neodvisno od temperatur v drugih dveh
delih hladilnega aparata. Dodatno nastavljanje
temperature ni potrebno.
• Živila, ki jih boste shranili v tem predelku, bodo
ostala sveža dlje časa. Meso in ribe se ohranijo
dvakrat dlje kot v običajnem hladilniku;
priporočamo, da živila pred shranjevanjem
zavijte v folijo.
• Tudi pijačo lahko v tem delu hladilnega aparata
hladite brez strahu, da bo zamrznila.
• Predno zaprete vrata, potisnite predala do
konca v hladilni aparat.
Hladilnik
Priporočamo, da hkrati odprete oboja vrata (gl.
sliko), da se bodo pravilno odprla in zaprla.
• V hladilnik ne postavljajte vročih jedi in pijač.
Počakajte, da se ta najprej ohladijo na sobno
temperaturo.
• Živila vedno pokrijte, predvsem to velja za živila
z močnim, aromatičnim vonjem.
• Živila postavite v hladilnik tako, da lahko zrak
neovirano kroži okoli njih.
Nastavitev termostata prilagodite:
- pogostnosti odpiranja vrat,
- spremembam v sobni temperaturi,
- količini v hladilniku shranjenih živil.
Da bi lahko čim bolje izrabili prostor v hladilniku,
so police izdelane tako, da lahko sprednji del
odstranite in jih potisnete nad zadnji del police.
Zaradi funkcije samodejnega odtaljevanja
hladilnika se delovanje kompresorja občasno
ustavi. Če se na dnu hladilnika nabira preveč
sreža, nastavite višjo temperaturo (tipka L), da se
bo kompresor začel v presledkih izklapljati.
8
Vzdrževanje
Pred kakršnimi vzdrževalnimi
potegnite vtikač iz vtičnice!
deli
vedno
Pozor! Hladilni aparat v hladilnem sistemu
vsebuje ogljikovodike, zato morajo vzdrževanje ali
ponovno polnjenje sistema opraviti strokovnjaki
pooblaščenega servisa.
Čiščenje notranjosti
Notranjost hladilnega aparata čistite z mlačno vodo,
v kateri ste raztopili sodo bikarbono (eno žličko na 4 l
vode). Nato površino izperite s čisto vodo in obrišite
do suhega.
Predale zamrzovalnika lahko zaradi lažjega čiščenja
izvlečete - potegnite jih proti sebi, dokler se ne
ustavijo, nato pa jih dvignite iz vodil. Nazaj jih
namestite tako, da jih postavite na vodila, nagnete in
potisnete naprej.
Občasno morate očistiti tudi odprtino za odcejanje
vode pri odtaljevanju na sredi zadnje stranice
hladilnika. Uporabite priloženo paličico.
Pozor!
Nikoli si ne pomagajte z ostrimi in koničastimi
predmeti, da ne bi poškodovali aparata.
Pozor! Pri čiščenju si nikoli ne pomagajte z
mehaničnimi ali drugimi pripomočki, da bi
pospešili taljenje ledenih oblog!
Če hladilnega aparata dlje časa ne boste
potrebovali,
ga izklopite iz električnega omrežja, aparat
izpraznite, pustite, da se odtaja, in ga nato obrišite
do suhega.
Vrata pustite nekoliko odprta, da se ne bi v
notranjosti pojavil neprijeten vonj.
Zamenjava žarnice
Hladilnik
Pred zamenjavo žarnice izklopite hladilni aparat iz
električnega omrežja.
Snemite pokrov. Žarnico zamenjajte z
enakovredno (največ 15 W).
9
Nepravilnosti v delovanju
Če se vaš hladilni aparat pokvari oziroma opazite
nepravilnosti v delovanju, najprej s pomočjo
spodnjih navodil poskusite vzrok odpraviti sami.
Če pa vam to ne uspe, se obrnite na pooblaščeni
servis.
Kompresor se ne vklopi.
• Prepričajte, da je hladilni aparat pod električno
napetostjo - da je vtikač trdno potisnjen v
vtičnico, in da je varovalka brezhibna, ter da ni
zmanjkalo električne energije. Prepričajte se, da
je glavno stikalo vklopljeno.
Luč v notranjosti se ne prižge.
• Žarnica je slabo privita ali je pregorela.
Na dnu hladilnika se nabira voda.
• Odprtina za odcejanje vode, ki nastane pri
odtaljevanju sreža, je najbrž zamašena.
Nezadovoljivo delovanje.
• Prepogosto odpiranje vrat; v hladilni aparat ste
zložili preveliko količino živil.
• Nezadostno zračenje.
Tehnični podatki
Neto prostornina hladilnika
Neto prostornina zamrzovalnika
Poraba električne energije na 24 ur
Poraba električne energije na leto
Zmogljivost zamrzovanja na 24 ur
Čas ohranjanja temperature v primeru izpada el. energije
294 l
96 l
1,107 kW
404 kW
13 kg
14 ur
Tehnični podatki so navedeni na tablici z oznakami, ki je na levi strani v notranjosti hladilnega aparata.
Namestitev
Predno zavržete svoj odsluženi hladilni aparat,
poskrbite, da se vrata ne bodo več zapirala, in ga
šele nato odpeljite na ustrezno deponijo. Tako
boste preprečili, da bi se otroci med igro zaprli
vanj, kar bi lahko povzročilo smrt zaradi zadušitve.
Namestitev
Hladilni aparat postavite čim dlje od virov toplote
(radiator, bojler, štedilnik), pa tudi sončnim žarkom
naj ne bo izpostavljen.
Pri vgradnji v kuhinjski niz upoštevajte navodila za
vgradnjo.
Priklop na električno omrežje
Pred priklopom se prepričajte, da vrednosti v
vašem električnem omrežju ustrezajo predpisani
napetosti in frekvenci (navedeni na tablici z
oznakami). Napetost ne sme odstopati za več kot
6% od predpisane.
10
Če želite priklopiti hladilni aparat na električno
omrežje z drugačnimi vrednostmi, morate uporabiti
ustrezen transformator.
Hladilni aparat mora biti ozemljen.
Prav v ta namen je opremljen z ustreznim
vtikačem. Če vaša vtičnica ni ozemljena, pokličite
usposobljenega strokovnjaka, ki bo poskrbel za
pravilen priklop.
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za
škodo in poškodbe, ki bi bile posledica
neupoštevanja teh navodil.
Hladilni aparat ustreza predpisom
73/23/EEC z dne 19.2.73 o nizki napetosti,
87/307 z dne 2.6.87 o radijski interferenci
in 89/336/EEC z dne 3.5.89 o
elektromagnetni kompatibilnosti ter
dopolnilom predpisov.
Pozor!
Hladilni aparat naj bo priklopljen tako, da bo po
potrebi mogoče potegniti vtikač iz vtičnice.
Uravnavanje višine
Višino hladilnega aparata lahko po želji prilagodite
višini poleg stoječega kuhinjskega pohištva (z 820
mm na 870 mm).
Preden potisnete hladilni aparat v kuhinjski niz
nastavite ustrezno višino nog in zadnjih koles.
Kolesa so tovarniško nastavljena na višino 820
mm. Če želite višino spremeniti na 870 mm, s
ključem prilagodite višino nog, nato pa snemite
kolesa in jih ponovno namestite v najnižjem
položaju.
Nameščanje okrasnih stranic
Pritrdite nosilce na okrasne plošče, kot je to
prikazano na skici. Mera 260 mm omogoča
nameščanje 100 mm visoke okrasne zaključne
letve. To mero (260 mm) lahko ustrezno
prilagodite različno visokim zaključnim letvam.
Postavite okrasni stranici ob hladilni aparat.
Namestite zadnje nosilce, pri tem pa upoštevajte
debelino okrasnih stranic (največja širina enote je
900 mm).
Za pravilno uravnan aparat mora biti razdalja med
aparatom in stranicami omarice 45 mm.
Pritrdite okrasne stranice spredaj. Preverite
uravnanost vrat – po potrebi zrahljajte vijake in jih
uravnajte.
Na spodnje tečaje pritrdite še priložena držala.
11
Uravnavanje okrasnih plošč
(po potrebi)
Ponovno zaprite vrata in se prepričajte, da so v
pravilni višini – po potrebi jih prilagodite s pomočjo
nastavitvenih vijakov.
Ti omogočajo tudi vertikalno uravnavanje vrat.
Preverite uravnanost okrasnih plošč na vratih in jih
po potrebi premaknite vzdolž vodil.
Odprite vrata.
Pravilno uravnajte plošče s pomočjo medeninastih
vložkov v nosilcih na vratih.
Ko so plošče pravilno uravnane, privijte vijak na
zgornjem in spodnjem tečaju na spodnjem nosilcu.
Vijake morate do konca zategniti v režah.
12
Vgradnja hladilnega aparata
Postavite aparat v nišo.
Zavrtite nosilce za 180 stopinj, da so v pravilnem
položaju (2). Ob dobavi so v položaju (1).
Pritrdite aparat na zid.
Nad hladilnim aparatom mora biti dovolj praznega
prostora, da bo omogočeno zadostno zračenje. Če
bo nad aparatom kuhinjska omarica, mora biti med
vrhom aparata in omarico vsaj 50 mm prostora,
nato pa še vsaj 50 mm praznega prostora do
stropa.
Nameščanje podnožja
Če bo podnožje visoko od 140 do 170 mm, morate
vanj narediti izrez (gl. sliko).
Če bo podnožje visoko od 100 mm do 140 mm,
odrežite ustrezen kos od priložene okrasne letvice
in ga namestite med rešetko za zračenje in
podnožje – potisnite ga v pravilen položaj pod
rešetko.
Če pa uporabite podnožje višine 100 mm,
namestite celo okrasno letvico.
13
Višina 870 mm
Če je zaključna letev, ki jo želite namestiti, višine
190 do 220 mm, ravnajte, kot kaže skica.
Če je zaključna letev dimenzije nad 150 mm, a
pod 190, za zakrivanje reže uporabite priloženo
okrasno letev, ki jo odrežite na ustrezno višino in
namestite med zaključno letev in rešetko zračnika.
Če je zaključna letev dimenzije 150 mm, uporabite
celotno višino priložene okrasne letve.
Če bo hladilni aparat zadnji element v kuhinjskem
nizu, namestite tudi nogo E, ki bo pridržala
zaključno letev na mestu.
Skupina Electrolux je v svetovnem merilu največji proizvajalec električnih in plinskih
gospodinjskih aparatov, aparatov za čiščenje in uporabo na prostem. Vsako leto je prodanih več
kot 55 milijonov proizvodov Skupine Electrolux (kot so hladilniki, štedilniki, pralni stroji, sesalniki,
motorne žage in vrtne kosilnice) v vrednosti približno 14 milijard ameriških dolarjev v več kot
150 državah širom po svetu.
Electrolux Ljubljana d.o.o.
Gerbičeva 98, 1111 Ljubljana
tel.: 01/2425-732; fax: 01/2425-735; http://www.electrolux.si
14
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising