Zanussi | ZK20/8R | User manual | ZANUSSI ZK20/8R User Manual

ZANUSSI ZK20/8R User Manual
LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
LEDUSSKAPIS AR
SALDĒTAVU
ZK 20/6 R (ZLKF261)
ZK 20/10 R (ZLKF 301)
SATURA RĀDĪTĀJS
Lietošanas instrukcija ............................................................................................................................................. 3
Svarīgi drošības norādījumi ....................................................................................................................................
Vispārīgi norādījumi. ..........................................................................................................................................
Bērnu drošībai. ..................................................................................................................................................
Drošības norādījumi par iekārtas uzstādīšanu un pieslēgšanu. ..........................................................................
3
3
3
3
Lietošanas pamācība ............................................................................................................................................... 4
Iekārtas vispārējs apraksts. ................................................................................................................................ 4
Ledusskapja uzbūve, galvenās daļas. ................................................................................................................. 4
Ledusskapja izmantošana .......................................................................................................................................
Ieslēgšana. .........................................................................................................................................................
Temperatūras noregulēšana. ..............................................................................................................................
Ledusskapja izmantošana. ..................................................................................................................................
Produktu uzglabāšana aukstuma kamerā. ...........................................................................................................
Uzglabāšanas termiņi un produktu temperatūra. .................................................................................................
Saldētavas izmantošana. ....................................................................................................................................
Derīga informācija un norādījumi. ......................................................................................................................
5
5
5
5
5
6
6
6
Padomi un idejas ...................................................................................................................................................... 7
Enerģijas ekonomija. .......................................................................................................................................... 7
Tīrīšana un kopšana ................................................................................................................................................ 7
Ledusskapja atkausēšana ................................................................................................................................... 7
Apkārtējās vides aizsardzība. ............................................................................................................................. 7
Traucējumu novēršana ............................................................................................................................................
Iekšējais apgaismojums ......................................................................................................................................
Tīrīšana ikdienā ..................................................................................................................................................
Ja ledusskapis netiek izmantots ..........................................................................................................................
Darbības traucējumu novēršana .........................................................................................................................
8
8
8
8
8
Uzstādīšana un montāža ........................................................................................................................................ 10
Tehniskie dati. .................................................................................................................................................... 10
Ledusskapja pieslēgšana. .................................................................................................................................. 10
Durvju iekares nomaiņa ..................................................................................................................................... 11
Elektropieslēgums .............................................................................................................................................. 11
Produktu uzglabāšana ........................................................................................................................................... 12
Garantija .................................................................................................................................................................. 13
ZK 20/6 R, ZK 20/10R
2
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
Pirms pieslēgt ledusskapi elektriskajam tīklam un uzsākt tā
ekspluatāciju, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju. Tajā ietverti drošības norādījumi, padomi, informācija
un priekšlikumi. Ja ledusskapis tiks izmantots saskaņā ar
instrukcijas norādījumiem, tas darbosies nevainojami un
kalpos ilgi, tādējādi būdams Jums par labu palīgu mājsaimniecībā.
Sekojoši simboli palīdzēs Jums vieglāk orientēties instrukcijā:
Drošības norādījumi. Ar izsaukuma zīmi apzīmēti
brīdinājumi un norādījumi, kuru ievērošana svarīga iekārtas lietotāja un viņa īpašuma drošībai, kā arī pašas iekārtas funkcijām.
Padomi, derīgi norādījumi.
Norādījumi, kas ir būtiski apkārtējās vides
aizsardzībai.
Padomi.Šis simbols atrodams pie informācijas, kā
labāk uzglabāt produktus.
SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
Vispārīgi norādījumi.
!
Ir ļoti būtiski, lai šī instrukcija tiktu uzglabāta kopā ar
ledusskapi, lai nepieciešamības gadījumā vēlāk to palasītu. Lietošanas instrukcija vienmēr kopā ar ledusskapi jāatdod tā nākošajam īpašniekam vai jāņem līdzi, mainot dzīvesvietu, tādējādi nodrošinot, lai ledusskapja lietotājam vienmēr būtu iespēja iepazīties ar to, kā ledusskapis darbojas
un kā to apkopt.
!
Šis ledusskapis ir paredzēts pārtikas produktu
uzglabāšanai un sasaldēšanai mājsaimniecības vajadzībām
saskaņā ar šīs instrukcijas norādījumiem.
!
Iekārtas apkopes un remonta darbus, kā arī pieslēgšanu elektriskajam tīklam un elektriskā kabeļa nomaiņu
drīkst veikt tikai kompetents, sertificēts speciālists vai klientu
apkalpošanas dienests. Jāizmanto tikai šī dienasta
piedāvātās oriģinālās rezerves daļas. Ja šis nosacījums
netiek ievērots, pastāv risks, ka var tikt savainotas personas un / vai bojāts to īpašums.
!
Ledusskapis neatrodas zem sprieguma, kamēr tā
kontaktdakša nav tīkla rozetē. Ledusskapis ar oriģinālās
kontaktdakšas palīdzību jāpieslēdz zemētam sienas kontaktam. Laikā, kad tiek veikta ledusskapja apkope, tīrīšana, remonts vai pārvietošana, kontaktdakša no rozetes
obligāti jāatvieno. Kontaktdakša jāvelk, turot to aiz kontakta
korpusa, nevis aiz vada. Ja kontakta rozete ir grūti pieejama, izslēdziet strāvas padevi tam.
!
Ledusskapja pieslēgšanai nav atļauts izmantot kabeļa pagarinātājus.
!
Ledusskapi nedrīkst izmantot, ja uz tā iekšējā apgaismojuma spuldzes nav uzlikts kupola pārsegs.
!
Veicot ledusskapja tīrīšanu, atkausēšanu un izņemot no tā piesalušus produktus, nedrīkst izmantot asus vai
smailus priekšmetus, pretējā gadījumā iespējams ledusskapi
sabojāt.
!
Esiet uzmanīgi un neļaujiet ūdenim vai citam šķidrumam uztecēt uz termostata un apgaismojuma paneļa.
!
Saldētavā pagatavotos ledus gabaliņus un tikko no
saldētavas izņemtus produktus nedrīkst uzreiz likt pie mēles
vai aiztikt ar mitrām, siltām rokām, - iespējami ievainojumi.
!
Pārtikas produktus, kas jau vienreiz bijuši atkausēti,
nedrīkst sasaldēt atkārtoti, tie pēc iespējas ātri jāizlieto.
ZK 20/6 R, ZK 20/10R
!
Saldētos produktus, kas ir oriģinālajā iepakojumā,
drīkst uzglabāt tikai līdz termiņam, kādu uz to iepakojuma
devis šo produktu izgatavotājs.
!
Nemēģiniet paātrināt atkausēšanas procesu ar elektrisko iekārtu vai ķimikāliju palīdzību.
!
Ledusskapī nedrīkst uzglabāt eksplozīvas gāzes vai
gaistošus šķidrumus, piemēram, benzīnu, ēteriskās eļļas,
acetonu, šķiltavu uzpildāmo gāzi un tamlīdzīgas vielas.
Pretējā gadījumā iespējami ievainojumi vai īpašuma bojājumi.
!
Saldētavā nedrīkst uzglabāt gāzētus un putojošus
dzērienus, kas satur ogļskābo gāzi. Stikla pudeles, kuros
šie dzērieni iepildīti, var pārsprāgt.
!
Pārbaudiet un tīriet atkausēšanas ūdens atveri regulāri! Gadījumā, ja atkausēšanas ūdens notekas atvere ir
aizsērējusi, izplūdušais ūdens var saīsināt ledusskapja
kalpošanas ilgumu.
Bērnu drošībai.
Ledusskapis paredzēts pieaugušo lietošanai. Neļaujiet bērniem ar to rotaļāties.
!
Ledusskapja iepakojuma materiālu jāuzglabā bērniem nepieejamā vietā vai jāizmet atkritumos tā, lai bērni to
nevarētu izmantot rotaļām.
!
Kad vecais ledusskapis ir nokalpojis un tiek izmests
atkritumos, vispirms tas jāpadara nelietojams. Jānogriež
elektriskais kabelis un, ja ledusskapim ir aizslēgs ar fiksāciju, tas jāsabojā. Pretējā gadījumā bērni var rotaļājoties
nejauši ieslēgties ledusskapī un tikt pakļauti dzīvības
briesmām.
!
Drošības norādījumi par iekārtas
uzstādīšanu un pieslēgšanu.
Ledusskapja pieslēgšana jāuztic kompetentiem sertificētiem speciālistiem vai klientu apkalpošanas dienestam. Ledusskapi nedrīkst novietot tiešā siltuma avota tuvumā, kā arī tas jānovieto tā, lai tam apkārt brīvi cirkulētu
gaiss, nodrošinot nepieciešamo ventilāciju un dzesēšanu.
!
Laikā, kad ledusskapi pārvieto, kontaktdakšai obligāti
jābūt atvienotai no rozetes.
!
3
!
Jāpārliecinās, vai strāvas veids un spriegums atbilst
tam, kas norādīts uz ledusskapja datu plāksnītes. Nepieciešamības gadījumā jākonsultējas ar kompetentiem
speciālistiem.
!
Gadījumā, ja gaiss nespēj brīvi cirkulēt apkārt iekārtai
un virs tās, ne tikai tiek palielināts elektroenerģijas patēriņš,
bet arī saīsināts ledusskapja ekspluatācijas laiks. Lai nodrošinātu nepieciešamos ventilācijas gaisa padeves atstatumus, izlasiet instrukcijas norādījumus par iekārtas montāžu.
!
Lai izvairītos no personu ievainojumiem
un īpašuma bojājumiem, kā arī lai nodrošinātu
iekārtas nevainojamu funkcionēšanu, izlasiet kārtīgi
visus instrukcijas norādījumus. Par bojājumiem, kuru
cēlonis meklējams iekārtas nepareizā pieslēgšanā,
uzstādīšanā, apkalpošanā vai apkopē, tās izgatavotājs
nekādu garantijas atbildību neuzņemas.
LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
Iekārtas vispārējs apraksts.
Šim ledusskapim ir aukstuma kamera un saldēšanas kamera, ko darbina viens motora kompresors. Saldēšanas
kamera atrodas ledusskapja apakšējā daļā. Tajā iespējams
uzglabāt saldētus produktus, sasaldēt svaigus produktus
un pagatavot saldējumu vai ledus gabaliņus.
Ledusskapis atbilst temperatūras prasībām, kādas tiek izvirzītas attiecībā uz noteikto klimata klasi.
Burts un simbols, kas apzīmē klimatisko klasi, atrodams
uz iekārtas datu plāksnītes.
Ledusskapja uzbūve, galvenās daļas.
A
B
A - Aukstuma kamera
B - Saldēšanas kamera
1. Pārseguma panelis ar
indikatoriem un slēdžiem
2. Iekšējais apgaismojums
3. Stiepļu režģa plaukti
produktu novietošanai
4. Atkausēšanas ūdens izplūdes atvere
5. Stikla plaukts
6. Dārzeņu un augļu kārbas
7. Datu plāksnīte
ZK 20/6 R, ZK 20/10R
8. Sasaldēšanas nodalījums
9. Nodalījumi saldētu produktu uzglabāšanai
10. Atkausēšanas ūdens
savākšanas rezervuārs
11. Ventilācijas restes
12. Regulējamas kājiņas
13. Sviesta nodalījums
14. Olu nodalījums
15. Durvju plaukti
16. Durvju blīvējums
17. Pudeļu nodalījums
18. Ledus gabaliņu nodalījums
19. Kondensators
20. Atkausēšanas ūdens caurule
21. Distanceri
22. Iztvaicētājs
23. Kompresors
24. Atbalsta ritenis
Modeļa “ZLKF 301” attēls
4
Slēdzis ar indikatoru.
Pie ledusskapja augšējā pārsega malas atrodas regulators
ar dzelteno indikāciju, kas var būt nepieciešams divos gadījumos:
1. Jāieslēdz paātrinātās sasaldēšanas režīms (dzeltena
indikācija), kad aktuālā temperatūra ir zemāka par +16
grādiem. Paātrinātā produktu sasaldēšana ir ieslēgta, kad
temperatūra saldēšanas kamerā pazeminās zem -18 grādiem. Aktuālā temperatūra nedrīkst būt zemāka par +10
grādiem.
2. Lai sasniegtu lielāku sasaldēšanas jaudu, no 3 kg 24
stundās līdz 18 kg 24 stundās, skat. nodaļu “Produktu
sasaldēšana”.
LEDUSSKAPJA IZMANTOŠANA
Ieslēgšana.
Novietojiet ledusskapi tam paredzētajā vietā un pievienojiet
kontaktdakšu elektriskā tīkla rozetei.
Pagrieziet temperatūras regulatoru pozīcijā “0” - zemākajā darbības režīmā. Ja temperatūras regulators atrodas
pozīcijā “0”, tas nozīmē, ka iekārta ir izslēgta un nedarbojas.
Pēc tam pamazām pagrieziet regulatoru augstākā pozīcijā.
Temperatūras noregulēšana.
Ledusskapī temperatūra tiek nodrošināta ar termostata
palīdzību. Termostats ik pa īsākam vai ilgākam laikam automātiski pārtrauc ledusskapja darbību un atjauno to, kad
temperatūra nokritusies zem noteiktas robežas.
Jo augstāks ir termostata noregulējums, jo spēcīgāk iekārta
saldē.
Lai noregulētu nepieciešamo temperatūru, regulators
jāpagriež pulksteņa rādītāja kustības virzienā.
Termostata darbībai ir trīs režīmi jeb pakāpes, kas atbilst
pakāpēm uz temperatūras regulatora. 3. pakāpe atbilst
viszemākajai saldēšanas kameras temperatūrai, respektīvi, -18 grādiem un mazāk. Aukstuma kameras temperatūra optimāli ir +5 grādi un mazliet zemāka.
To, kāda temperatūra jānodrošina ledusskapī un kā darbojas termostats, ietekmē arī dažādi blakus faktori, piemēram,
ledusskapī ievietoto produktu daudzums, durvju atvēršanas
biežums, ievietoto produktu temperatūra u. c.
Ledusskapja izmantošana.
Produkti ledusskapī jāievieto tā, lai ap tiem brīvi varētu cirkulēt aukstais gaiss.
Ledusskapī nedrīkst ievietot karstus produktus. Ja
vēlaties ievietot ledusskapī tikko pagatavotus gatavos ēdienus, vispirms pagaidiet, līdz tie atdziest līdz istabas temperatūrai.
Produkti var piesūkties ar citu produktu smaržu un
garšu, tāpēc ir svarīgi ievietot tos ledusskapī iepakotā veidā,
ietinot folijā, ievietojot traukā vai tml. Turklāt, iepakojums
palīdz saglabāt pārtikas produktu dabisko mitrumu, piemēram, iesaiņoti dārzeņi tik ātri nesažūst.
Produktu uzglabāšana aukstuma
kamerā.
Pārtikas produkti ledusskapī jāuzglabā tā, kā parādīts zīmējumā:
1. Miltu izstrādājumi, gatavie ēdieni, svaiga gaļa, dzērieni
2. Piens un piena produkti
3. Augļi, dārzeņi, zaļumi
4. Sviests, siers
5. Olas
6. Jogurts, skābpiena produkti
7. Maza izmēra pudeles, burciņas
8. Liela izmēra pudeles, dzērieni
Ja temperatūra noregulēta uz visaugstāko pakāpi (5.
pozīcija), ledusskapja agregāts darbosies nepārtraukti. Taču
tas nenozīmē, ka ledusskapim tādējādi tiek nodarīti bojājumi.
ZK 20/6 R, ZK 20/10R
5
Uzglabāšanas termiņi un produktu
temperatūra.
kausēšanas var zaudēt savas īpašības (piemēram, smaržu
garšu vai konsistenci).
Tabulā, kas atrodas instrukcijas beigās, norādīti termiņi,
cik ilgi kādus produktus var sasaldētā veidā uzglabāt
saldētavā.
Uzglabāšanas laiks atkarīgs no attiecīgo produktu kvalitātes,
kā arī no tā, vai produkti ir svaigi vai apstrādāti.
Ievērojiet, ka gatavos ēdienus ledusskapī ieteicams uzglabāt
ne ilgāk kā vienu diennakti. Vienmēr jāievēro uzglabāšanas
termiņi, ko uz produktu iepakojuma norādījis to izgatavotājs.
Izvairieties no ledus vai saldējuma gatavošanas
produktu sasaldēšanas laikā, jo tādējādi tiek samazināta
iekārtas jauda.
Saldētavas izmantošana.
Produktu saldēšana.
Saldēšanai paredzētie, vēl nesaldētie produkti sasaldēšanas
nodalījumā, t. i. . , saldēšanas kameras augšdaļā. Atsevišķiem produktiem paredzēti dažādi termiņi, kas norādīti gan
uz saldēšanas kameras, gan produktu iepakojuma, - lūdzu, ievērojiet tos!
Atkarībā no produktu svara, lai tos sasaldētu, jārīkojas sekojoši:
1. Ja produktu svars nepārsniedz 3 kg:
1. 1. Jānoregulē temperatūra 3. pozīcijā.
1. 2. Jāieliek produkti saldēšanas nodalījumā, kameras
augšējā daļā (maksimāli 3 kg).
1. 3. Atstāt iekārtu darboties noregulētajā temperatūras
režīmā 24 stundas.
1. 4. Pēc 24 stundām pārregulēt atpakaļ normālo temperatūras režīmu, kādā ledusskapis visu laiku darbojies. Gadījumā, ja temperatūra, kādu izmantojat, atbilst 3. pakāpei,
tā jāpārregulē nav. Sasaldētie produkti jāpārvieto saldēto
produktu uzglabāšanas nodalījumā (ZLKF 261) vai grozā
(ZLKF 301).
2. Ja saldēšanai paredzēto produktu svars ir no 3-12 vai
18 kg (tiek izmantota maksimālā sasaldēšanas jauda):
2. 1. Jāieslēdz paātrinātās sasaldēšanas režīms (dzeltenā
indikācija) un jāievieto saldēšanai paredzētie produkti
augšējā - sasaldēšanas nodalījumā (maksimālais daudzums
- 12 vai 18 kg).
2. 2. Jāatstāj iekārtu darboties noregulētajā temperatūras
režīmā 24 stundas.
2. 3. Pēc 24 stundām jāizslēdz paātrinātās sasaldēšanas
funkcija (dzeltenā indikācija pazūd). Sasaldētie produkti
jāpārvieto saldēto produktu uzglabāšanas nodalījumā (ZLKF
261) vai grozā (ZLKF 301).
Nedrīkst vienā reizē sasaldēt pārāk lielu produktu
daudzumu. Jāseko norādījumiem par sasaldēšanas jaudu
un daudzumiem, kas atrodami uz iekārtas datu plāksnītes.
Ja šie norādījumi netiks ievēroti, sasaldēšanas process
var nebūt kvalitatīvs, vai sasaldētie produkti pēc at-
ZK 20/6 R, ZK 20/10R
Dziļsaldētu produktu uzglabāšana.
Kad sasaldēšanas process beidzies, produktus no
sasaldēšanas nodalījuma jāpārvieto uzglabāšanas nodalījumā. Tādējādi ilgāk saglabāsies produktu dabiskās
īpašības, kā arī tiks novērsta iespēja, ka vēlāka siltu produktu ievietošana sasaldēšanai sabojās jau sasaldētos.
Ievērojiet uzglabāšanas laiku, ko uz produktu iepakojuma devis to izgatavotājs. Sasaldēšanai var izmantot
arī dažādus gatavus ēdienus, taču jāievēro noteiktais daudzums un produkta veids, uz kuru attiecas uzglabāšanas
termiņi, respektīvi simbols, kuram atbilst noteikts cipars,
kas nozīmē maksimālo uzglabāšanas laiku mēnešos.
Jāievēro, ka saldētie produkti jāpārvieto tā, lai tie netikti pakļauti pārāk lielām temperatūras izmaiņām, respektīvi, lai netiktu pārtraukta aukstuma ķēde. Produktus, kas
vienreiz bijuši atkausēti, otrreiz sasaldēt nedrīkst, tie jāizlieto, cik vien iespējams, nekavējoties.
Ledus pagatavošana.
Iekārtai ir pārtikas ledum paredzēti trauciņi, kas jāpiepilda
ar ūdeni un jāievieto saldētavā, paredzētajā nodalījumā.
Ledus gabaliņus iespējams vieglāk izņemt no trauciņa, ja
trauciņu īsu brīdi patur zem krāna ūdens strūklas. Lūdzu,
neizmantojiet ledus gabaliņu izņemšanai nekādus asus
priekšmetus, piemēram, nazi, jo tādējādi Jūs varat sabojāt
trauciņu!
Derīga informācija un norādījumi.
!
Ledusskapja plauktiem ir regulējams augstums, ar
kā palīdzību iespējams nodrošināt efektīvāku ledusskapja
tilpuma izmantošanu. Plauktu pārlikšana vai izņemšana
jāveic tad, kad ledusskapja durtiņas ir atvērtas 90o leņķī.
!
Pēc tam, kad saldētavas durtiņas ir bijušas atvērtas,
sakarā ar temperatūras izmaiņām ledusskapī veidojas vakuums. Tāpēc, lai būtu vieglāk atvērt durtiņas, pagaidiet 2-3
minūtes un tikai tad atveriet tās vēlreiz.
!
Nodrošiniet, lai termostata noregulējums vienmēr
atbilstu -18oC temperatūrai saldētavā, jo temperatūra, kas
ir augstāka par minēto var sabojāt dziļsaldētos produktus.
!
Ja ledusskapis bijis atvienots no barošanas, pārliecinieties, vai tas nevar būt par cēloni iesaldēto produktu
sabojāšanai.
6
PADOMI UN IDEJAS
Šajā nodaļā Jūs atradīsiet padomus, kā ietaupīt enerģiju.
Vienlaikus tajā ietverta informācija par to, kā ledusskapi
izmantot atbilstoši ekoloģijas prasībām.
Enerģijas ekonomija.
Jo aukstāks ir telpā, kurā ledusskapis novietots, jo
mazāk enerģijas tas patērē.
!
Izvairieties no ledusskapja novietošanas tiešā saules
staru iedarbībā vai siltuma avotu tuvumā.
!
Nodrošiniet, lai apkārt kondensatoram un kompresoram būtu pietiekoša ventilācija. Iekārtas ventilācijas atveres nedrīkst pārklāt vai aizsegt.
!
Iepakojiet produktus plastmasas folijā vai citā hermētiskā iepakojumā, lai izvairītos no nevajadzīga ledus un
sarmas veidošanās ledusskapī.
!
Centieties bez vajadzības neturēt atvērtas ledusskapja durtiņas un neviriniet tās biežāk, nekā nepieciešams.
!
!
Ledusskapī nekad neievietojiet siltus produktus. Pagaidiet, līdz tie sasniedz istabas temperatūru.
!
Vienmēr pārklājiet vai ietiniet produktus, pirms ievietot tos ledusskapī.
!
Turiet kondensatoru tīru.
Apkārtējās vides aizsardzība.
Šī ledusskapja aukstuma aģenta cirkulācijas sistēmā un
izolācijā nav iepildītas gāzes, kas varētu būt kaitīgas ozona slānim. Ledusskapi un saldēšanas kameru nedrīkst
izmest parastajos sadzīves atkritumos. Centieties nesabojāt
dzesēšanas agregātu, kas atrodas ledusskapja aizmugurē
siltummaiņa tuvumā. Informāciju par to, kādi ir lokālie atkritumu pārstrādes noteikumi, Jūs varat saņemt vietējā pašvaldībā.
Materiāli, kas apzīmēti ar speciālu simbolu, ir nododami
pārstrādei otrreizējās izejvielās.
TĪRĪŠANA UN KOPŠANA
Ledusskapja atkausēšana
Sarmas kārtiņa, kas veidojas uz iekārtas iekšējām virsmām,
ik pa noteiktam laikam tiek izkausēta automātiski.
Ja uz ledusskapja iekšējām virsmām veidojas pārāk bieza
sarma, tas pasliktina iekārtas darbību un palielina enerģijas patēriņu. Kad ledus kārtiņa sasniedz noteiktu biezumu,
jāveic atkausēšana.
Šī veida iekārtām aukstuma kameras atkausēšana notiek
automātiski, un manuāla iejaukšanās nav nepieciešama.
Termostata regulators pārtrauc kompresora darbību ik pa
noteiktam intervālam, līdz ar ko tiek pārtraukts dzesēšanas
process. Kad temperatūra iekārtas iekšienē sakarā ar uzsilšanu paaugstinās, notiek atkausēšana. Pēc atkausēšanas
ar termostata starpniecību atkal tiek uzsākta sistēmas darbība.
Atkausēšanas ūdens caur speciālu atveri tiek novadīts uz
atkausēšanas ūdens rezervuāru, kur tas, pateicoties kompresora darbībai un izdalītajam siltumam, tiek iztvaicēts.
Regulāri pārbaudiet un iztīriet atkausēšanas
ūdens atveri - Jums par to atgādinās arī brīdinājuma
uzraksts ledusskapja iekšpusē. Ja atkausēšanas ūdens
ZK 20/6 R, ZK 20/10R
atvere netiks iztīrīta, tās aizsērēšanas rezultātā ūdens
var iekļūt ledusskapja izolācijā un sabojāt to.
Atkausēšanas ūdens atveri jātīra, izmantojot kopā ar iekārtu
piegādāto skrāpi, kā parādīts zīmējumā.
Tipiskākais gadījums, kā aizsērē atkausēšanas ūdens atvere, ir tas, ka tajā iekļūst no papīrā iepakotiem produktiem atdalījušās papīra druskas, ka atplīsušas brīdī, kad
Jūs ņemat produktus ārā no ledusskapja. Papīrs var pielipt ledusskapja aizmugurējai sienai, un ir svarīgi par to
padomāt, ievietojot ledusskapī šādi iepakotus produktus.
Atsevišķos gadījumos, piemēram, kad ir paaugstināta apkārtējā temperatūra, var būt tā, ka ledusskapis darbojas nepārtraukti, līdz ar ko atkausēšana nenotiek.
Tas, ka pēc atkausēšanas ledusskapis darbojas nepārtraukti
un uz tā aizmugurējās sienas veidojas ledus, nav nekas
nenormāls.
Saldēšanas kameru nav iespējams aprīkot ar automātisko
atkausēšanu, jo tajā ievietoti dziļsaldētie produkti nepanes
atkausēšanai nepieciešamo temperatūru.
Ja sarmas un ledus kārtiņa nav bieza, to ir iespējams
noņemt, izmantojot kopā ar iekārtu piegādāto plastmasas
skrāpi.
Attēlā redzamais trauciņš nav iekļauts ledusskapja piederumos!
7
Ja ledus un sarmas kārtiņa sasniegusi biezumu, ko nav
iespējams noņemt ar plastmasas skrāpja palīdzību, aukstuma virsmas jāatkausē. Tas, cik bieži tas jādara, ir atkarīgs no tā, kā saldētava tiek lietota (parasti atkausēšana
jāveic 2-3 reizes gadā).
Izņemiet sasaldētos produktus no ledusskapja un ielieciet
tos grozā, kas izklāts ar avīzēm, vai ietiniet. Novietojiet to
vēsā vietā vai vislabāk, ja iespējams, - ielieciet citā ledusskapī.
Izvelciet kontaktdakšu no rozetes, izņemiet iekārtas kustīgās
daļas.
Atveriet iekārtas durtiņas un iztīriet to, kā aprakstīts nodaļā
“Tīrīšana un kopšana”. Saldētavas tīrīšana un apkope jāveic
sekojoši:
Ar lupatiņu vai sūkli noslaukiet kušanas ūdeni no aukstuma plāksnēm. Atkausēšanas ūdens satek rezervuārā, kas
tiek novietots ledusskapja apakšējā daļā, kā parādīts attēlā.
Attēlā redzamais trauciņš nav iekļauts ledusskapja piederumos!
Pēc tīrīšanas nožāvējiet aukstuma virsmas un iespiediet
atpakaļ plastmasas caurulīti, līdz tā nofiksējas.
Iespraudiet kontaktdakšu atpakaļ tīkla rozetē un ielieciet
ledusskapī produktus.
Ieteicams pēc tīrīšanas ledusskapja termostatu ieslēgt augstākajā jaudas režīmā, lai pēc iespējas ātri sasniegtu nepieciešamo temperatūru.
Tīrīšana ikdienā
Ieteicams reizi 3-4 nedēļās iztīrīt ledusskapi ar mitru
drāniņu un pēc tam to izžāvēt (praktiskāk ir saldētavas
tīrīšanu veikt vienlaikus ar tās atkausēšanu).
Tīrīšanai nedrīkst izmantot abrazīvus mazgāšanas
līdzekļus vai ziepes.
Atvienojiet kontaktdakšu no sienas rozetes un no iekšpuses iztīriet ledusskapi ar remdenu ūdeni. Notīriet durtiņu
blīvējumu ar tīru ūdeni. Pēc tīrīšanas pievienojiet ledusskapi
atpakaļ elektriskajam tīklam.
Ieteicams notīrīt ledusskapja kondensatoru un kompresoru, kas atrodas ledusskapja aizmugurē, ar putekļu sūcēja
palīdzību. Putekļu kārta veido izolāciju, tāpēc tā jānotīra,
lai nodrošinātu efektīvu dzesēšanas funkciju un taupītu elektroenerģiju.
Ja ledusskapis netiek izmantots
Ja ledusskapis netiek izmantots, piemēram, atvaļinājuma
laikā, jārīkojas sekojoši:
!
izņemiet kontaktdakšu no sienas rozetes;
!
izņemiet visus pārtikas produktus;
!
atkausējiet ledusskapi un iztīriet to no iekšpuses.
Notīriet arī visas noņemamās daļas;
!
atstājiet ledusskapja durvis atvērtas, lai izvēdinātos
nepatīkamās smakas.
TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA
Iekšējais apgaismojums
Darbības traucējumu novēršana
Gadījumā, ja apgaismojums nedarbojas, kvēlspuldzes nomaiņa jāveic sekojošā veidā:
Jāatvieno ledusskapis no elektriskā tīkla.
Jāizskrūvē lampas pārsega skrūve. Kustīgā detaļa
jānoņem, pavelkot to, kā parādīts attēlā.
Jāizskrūvē un jāizvelk kvēlspuldze (Modelis: “Mignon” 322,
230 V, 15 W, E 14)
Pēc kvēlspuldzes nomaiņas jāpieliek atpakaļ vietā apgaismojuma pārsegums un jāpievieno ledusskapis barošanai.
Ja Jūsu ledusskapis nedarbojas, bieži vien vaina ir meklējama vienkārši apkalpošanas kļūmē vai sīkā defektā, kuru
Jūs ātri un vienkārši varat novērst paši saviem spēkiem.
Nākošajā nodaļā Jūs atradīsiet dažādus traucējumus un
norādes par to novēršanu saviem spēkiem, lai izvairītos
no nevajadzīgām izmaksām, kas saistītas ar meistara izsaukšanu.
Pievērsiet uzmanību tam, ka ledusskapis savas darbības
laikā mazliet trokšņo. Troksnis nāk no kompresora un cirkulācijas sistēmas, un nav nekas nenormāls.
Atcerieties, ka ledusskapis darbojas ar pārtraukumiem, līdz ar to tas, ka kompresors nedarbojas,
nenozīmē, ka pārtraukta strāvas padeve. Tāpēc arī šajā
gadījumā pirms pieskaršanās ledusskapja elektriskajām
daļām jāpārbauda, vai kontaktdakša ir izvilkta no tīkla
rozetes.
Ja Jūs esat veikuši augstākminētās pārbaudes, taču ne
pie kādiem rezultātiem neesat nonākuši, jāgriežas pēc
palīdzības pie tuvākā specializētā tirgotāja vai klientu apkalpošanas dienesta darbiniekiem.
ZK 20/6 R, ZK 20/10R
8
Traucējuma veids
Aukstuma kamerā netiek
nodrošināts pietiekošs aukstums
Saldēšanas kamerā netiek
nodrošināts pietiekošs aukstums
Iespējamais cēlonis
- Nav noregulēta pārāk augsta
temperatūra.
- Produkti ir pareizi ievietoti vai nav
bijuši pietiekoši auksti.
- Nav kārtīgi aizvērtas ledusskapja
durvis, tās ir ilgāku laiku bijušas
atstātas vaļā vai bez vajadzības
pārāk bieži virinātas.
- Noregulēta pārāk augsta
temperatūra.
- Durvis neaizveras kārtīgi vai nav
kārtīgi noblīvētas.
- Ievietots pārāk liels produktu
daudzums uzreiz.
- Produkti nav pareizi ievietoti,
nenodrošinot brīvu aukstuma
cirkulāciju ap tiem.
Novēršana
- Noregulējiet pareizu temperatūru.
- Ievietojiet produktus pareizi.
- Pārbaudiet durvis. Pārliecinieties,
ka durvis ir aizvērtas. Pārbaudiet, vai
durvju blīvējums ir kārtībā un tīrs.
- Noregulējiet aukstāku temperatūru.
- Pārbaudiet durvis un to blīvējumu.
- Ievietojiet tikai tādu produktu
daudzumu, kāds paredzēts
instrukcijā.
- Pārbaudiet produktu izvietojumu.
Ūdens tek uz leju pa ledusskapja
aizmugurējo iekšējo sienu
- Tas ir normāli. Automātiskās atkausēšanas laikā ledus izkūst ledusskapja
aizmugurējās sienas daļā.
Ūdens iztek ledusskapja iekšienē
- Iespējams, ka aizsērējusi ūdens
notecēšanas atvere.
- Ievietotie produkti aizsedz atveri,
līdz ar ko tiek kavēta ūdens
novadīšana uz rezervuāru.
- Iztīriet atveri.
- Pārbaudiet produktu novietojumu.
Ūdens iztek uz grīdas
- Ūdens netiek novadīts uz
iztvaicētāju.
- Sakārtojiet noteku.
Pastiprināti veidojas ledus un
apsarmojums
- Ledusskapī ir ievietoti nepietiekami
iepakoti produkti.
- Atstātas vaļā ledusskapja durvis vai
tās ir virinātas biežāk nekā parasti,
vai bijušas atstātas vaļā
- Bojāts durvju blīvējums.
- Nepareizi noregulēts termostats.
- Pārbaudiet produktu iesaiņojumu.
Nepārtraukti darbojas
kompresors
- Noregulēta pārāk zema
temperatūra.
- Atstātas vaļā ledusskapja durvi, tās
ir virinātas biežāk nekā parasti, vai
bijušas atstātas vaļā
- Bojāts durvju blīvējums.
- Ievietots pārāk liels produktu
daudzums.
- Vai ievietotie produkti nav bijuši
pārāk silti?
- Vai ledusskapis nav novietots
pārāk siltā vietā?
- Pārliecinieties, vai durvis ir
aizvērtas.
- Pārbaudiet durvju blīvējumu.
- Noregulējiet termostatu augstākā
pakāpē.
- Noregulējiet pareizu temperatūru.
- Pārliecinieties, vai durvis ir
aizvērtas.
- Pārbaudiet durvju blīvējumu.
- Pagaidiet dažas stundas un
pārbaudiet temperatūru vēlreiz.
- Neievietojiet ledusskapī produktus,
kas ir siltāki par istabas
temperatūru.
- Pazeminiet temperatūru telpā.
Ledusskapis nedarbojas vispār ne dzesēšana, ne apgaismojums,
ne indikācijas spuldzes
- Nav nodrošināts barošanas
kontakts.
- Bojāti drošinātāji
- Nav ieslēgts termostats.
- Rozetē nav strāvas.
- Pieslēdziet ledusskapi barošanai. Nomainiet drošinātājus.
- Ieslēdziet ledusskapi saskaņā ar
norādījumiem par tā ieslēgšanu.
- Izsauciet elektriķi.
Ledusskapis trokšņo
- Nav līdzens novietojums.
- Pārbaudiet, vai iekārta balstās uz
visām kājiņām. Ja nē, pieregulējiet
tās.
ZK 20/6 R, ZK 20/10R
9
UZSTĀDĪŠANA UN MONTĀŽA
Tehniskie dati.
Tips / modelis
Bruto tilpums (l)
ZK 20 /10 R (ZLKF 301)
Saldētava:
105
Aukstuma kamera:
195
Neto tilpums (l)
Saldētava:
80
Aukstuma kamera:
192
Platums (mm)
600
Augstums (mm)
1790
Biezums (mm)
600
Enerģijas patēriņš (kWh/24 h)
1,42
(kWh/gadā)
518
Enerģijas klase
C
Sasaldēšanas jauda (kg / 24h)
18
Siltuma palielināšanās
barošanas pārtraukuma gadījumā (h)
20
Nominālā jauda (W)
150
Svars (kg)
65
Kompresoru skaits
1
Ledusskapja pieslēgšana.
Transports un izsaiņošana.
Ledusskapis tiek piegādāts oriģinālajā iepakojumā. Tas
jāpārvieto vertikālā stāvoklī, atbilstoši uz iepakojuma
redzamajām atzīmēm.
Pēc ledusskapja atvešanas tam jāļauj apmēram 2 stundas
pastāvēt, lai izlīdzinās šķidruma līmenis cirkulācijas
sistēmā, un tikai pēc tam iekārtu drīkst pieslēgt elektriskajam tīklam.
Gadījumā, ja pēc izsaiņošanas konstatējat, ka iekārtai transportēšanas laikā ir nodarīti bojājumi, par to nekavējoties
jāziņo personai vai uzņēmumam, kas atbild par transportu.
ZK 20 /10 R (ZLKF 301)
65
195
51
192
600
1580
600
1,20
438
C
12
17
130
58
1
nokristies zem noteiktās temperatūras.
Ja apkārtējā temperatūra ir augstāka nekā augstākā tabulā redzamā temperatūra, kompresoram jādarbojas ilgāk,
kas savukārt veicina automātisko atkausēšanu, tādējādi
paaugstinot temperatūru vēsuma kamerā un palielinot
enerģijas patēriņu.
Ledusskapis jānovieto uz līdzenas virsmas. Gadījumā, ja
virsma, uz kuras ledusskapis tiek novietots, nav pietiekoši
līdzena, iekārtas vienmērīgu stāvokli, kad tā balstās uz visām
kājiņām (1), iespējams nodrošināt, paskrūvējot kādu no
kājiņām garāku vai īsāku. Starplikas (2) ir iekļautas ledusskapja piederumos un atrodas uz kājiņām, bet nepieciešamības gadījumā tās iespējams izņemt.
Iekārtas tīrīšana pirms ekspluatācijas
uzsākšanas.
Noņemiet lentu, ar kuru nofiksētas ledusskapja kustīgās
daļas.
Pirms uzsākt ledusskapja lietošanu, tas ar mitru mīkstu drāniņu, kas samērcēta trauku mazgāšanas līdzekļa
un ūdens šķīdumā, jāizslauka un no iekšpuses jāizžāvē.
Ledusskapja novietojums.
Apstākļi vietā, kurā ledusskapis ir uzstādīts, ietekmē tā
darbību un enerģijas patēriņu. Izvēloties novietojumu, jādomā par to, lai temperatūra vietā, kur ledusskapis uzstādīts,
atbilstu tabulā atrodamajai klimatiskajai klasei, kāda ir ledusskapim.
Klimata klase
Temperatūra telpā
SN
+10… +32oC
N
+16… +32oC
ST
+18… +38oC
Ja apkārtējā temperatūra ir zemāka nekā zemākā tabulā
redzamā temperatūra, temperatūra vēsuma kamerā var
ZK 20/6 R, ZK 20/10R
Ledusskapi nedrīkst pakļaut tiešai saules staru iedarbībai
vai novietot siltuma avotu tuvumā, piemēram, pie radiatoriem, plīts vai tamlīdzīgi.
Ja sakarā ar mēbeļu izvietojumu augstākminētā nosacījuma ievērošana nav iespējama, jāievēro sekojoši minimālie
atstatumi:
10
Starp ledusskapi un gāzes plīti vai elektrisko plīti
jābūt 3 cm atstatumam. Ja tas ir mazāks, starp ledusskapi
un plīti jāievieto 0, 5 - 3 cm bieza nedegoša izolācijas
materiāla plāksne.
!
Starp ledusskapi un eļļas vai malkas pavardu jābūt
vismaz 30 cm atstatumam, jo šādas iekārtas izstaro karstumu.
Ledusskapis ir paredzēts novietošanai ar aizmuguri pret
sienu.
Novietojot ledusskapi, jāievēro minimālie atstatumi, kas
parādīti zīmējumā:
!
!
Pavelciet siltuma elementu ventilācijas režģī bultiņas
virzienā (1) un ievietojiet to pretējā pusē (2).
!
Pielieciet atpakaļ vietā ventilācijas režģi, izmantojot
skrūves (2 gab. ), un pēc tam tās nosedziet.
!
Pārmontējiet durvju rokturi pretējā pusē, bet stiprinājuma atveres, kas atbrīvojas, aizsedziet ar tapiņām.
!
Novietojiet ledusskapi atpakaļ vietā, noregulējiet un
pieslēdziet elektriskajam tīklam.
!
Ja vēlaties veikt augstākminēto procedūru, kontaktējieties ar tuvāko darbnīcu. Tās speciālists kvalificēti nomainīs durvju puses, pieprasot par to samaksu atbilstoši
noteiktajai taksei.
A: Novietojums zem mēbelēm.
B: Brīvs novietojums.
Durvju iekares nomaiņa.
Ledusskapis tiek piegādāts ar durvīm, kuras veras uz kreiso pusi.
Ja ledusskapja novietojums vai pieejamība nosaka nepieciešamību nomainīt durvju vēršanās virzienu, tas jādara
sekojoši:
(Attēlā redzama durvju nomaiņa modelim “ZLKF 301”, taču
līdzīgā veidā tas tiek darīts arī modelim “ZLKF 261”).
!
Pirms uzsākt darbus pie ledusskapja, tas jāatvieno
no elektriskā tīkla.
!
Vispirms mazliet sasveriet iekārtu, raugoties, lai kompresors nesaskaras ar grīdu. Darbu jāveic divām personām, no kurām viena tur ledusskapi drošā stāvoklī, bet
otra nodarbojas ar durvju nomaiņu.
!
Uzmanīgi izņemiet skrūves, ar kurām piestiprināts
apakšējais ventilācijas režģis. Pēc tam noņemiet šo režģi,
izskrūvējot skrūves (2 gab. )
!
Noņemiet apakšējo atbalsta stiprinājumu, atskrūvējot skrūves (2 gab. ) un plāksnītes (2 gab. ).
!
Noņemiet saldētavas durvis, mazliet pavelkot tās uz
leju.
!
Noskrūvējiet augšējo durvju fiksēšanas skrūvi un
ieskrūvējiet to pretējā pusē.
!
Ievietojiet durvis augšējā stiprinājuma skrūvē.
!
Nofiksējiet apakšējo atbalsta stiprinājumu otrā pusē
ar skrūvēm (2 gab. ). Pievērsiet uzmanību tam, lai durvju
mala būtu paralēli iekārtas korpusa malai.
ZK 20/6 R, ZK 20/10R
Elektropieslēgums.
Šis ledusskapis paredzēts darbībai ar strāvas stiprumu 230
V AC (~) 50 Hz.
Kontaktdakša jāpievieno iezemētai rozetei. Ja tādas nav,
ieteicams kontaktēties ar elektriķi, kurš veiks iezemēšanu.
Rozetei jāatbilst standarta prasībām attiecībā uz tās atstatumu līdz iekārtai.
CE Šī iekārta izgatavota saskaņā ar sekojošu Eiropas Kopienas direktīvu prasībām:
- 73/23 EEK (pieņemtas 19. 02. 73. , par zemu spriegumu);
- 89/336 EEK (pieņemtas 03. 05. 89., par elektromagnētisko savienojamību) un šo direktīvu vēlāk pieņemtajām
izmaiņām.
11
PRODUKTU UZGLABĀŠANA
Produkts
Uzglabāšanas laiks
2
3
4
5
Svaiga gaļa
X
X
X
X
X
Vārīta gaļa
X
X
X
X
X
Cepta gaļa
X
X
X
X
X
Svaiga maltā gaļa
X
Cepta maltā gaļa
X
X
X
X
Slēgtā traukā
Desa
X
X
X
X
Plastmasas plēvē, sviestpapīrā
Svaigas zivis
X
X
X
Vārītas zivis
X
X
X
X
Ceptas zivis
X
X
X
X
Zivju konservi (atvērti)
X
X
X
Svaigi cāļi
X
X
X
X
X
X
Plastmasas plēvē - lai nepiekļūst gaiss
Cepti cāļi
X
X
X
X
X
X
Slēgtā traukā
Svaiga vista
X
X
X
X
X
Plastmasas plēvē - lai nepiekļūst gaiss
Vārīta vista
X
X
X
X
X
Slēgtā traukā
Svaiga zoss
X
X
X
X
X
X
Cepta zoss
X
X
X
X
X
X
X
Slēgtā traukā
Sviests, neatvērts
X
X
X
X
X
X
X
Oriģinālais iepakojums
Sviests, atvērts
X
X
X
X
X
X
X
Oriģinālais iepakojums
Piens
X
X
X
X
X
Saldais krējums
X
X
X
X
Skābais krējums
X
X
X
X
X
X
X
Formas traukā no plastmasas
Siers (cietais)
X
X
X
X
X
X
X
Alumīnija folijā
Siers (mīkstais)
X
X
X
X
X
X
X
Plastmasas plēvē
Siera masa
X
X
X
X
X
X
X
Plastmasas plēvē
Olas
X
X
X
X
X
X
X
Spināti, svaigi
X
X
X
X
Zaļie zirnīši un pupiņas
X
X
X
X
X
Sēnes
X
X
X
X
X
Burkāni, kāļi
X
X
X
X
X
Pipari
X
X
X
X
X
Tomāti
X
X
X
X
X
X
X
Plastmasas plēvē
Kāposti
X
X
X
X
X
X
X
Plastmasas plēvē
Augļi un ogas, kas ātri bojājas
(piemēram, zemenes)
Citi augļi
X
X
X
X
X
X
X
Plastmasas plēvē
X
X
X
X
X
X
X
Plastmasas plēvē
Konservēti augļi, atvērti
X
X
X
X
X
Putukrējuma kūkas utt.
X
X
X
X
X:
X:
6
Iepakojums
1
7
Plastmasas plēvē - lai nepiekļūst gaiss
X
Slēgtā traukā
Slēgtā traukā
Slēgtā traukā
Plastmasas plēvē - lai nepiekļūst gaiss
Slēgtā traukā
X
Slēgtā traukā
Slēgtā traukā
Plastmasas plēvē - lai nepiekļūst gaiss
Oriģinālais iepakojums
Formas traukā no plastmasas
Plastmasas plēvē
X
X
Plastmasas plēvē
Plastmasas plēvē
X
X
Plastmasas plēvē
Plastmasas plēvē
Slēgtā trauki
Slēgtā trauki
parasta uzglabāšana
uzglabāšana iespējama tikai pavisam svaigiem un kvalitatīviem produktiem
ZK 20/6 R, ZK 20/10R
12
GARANTIJA
Šīs iekārtas apkopi vajadzētu veikt tikai kompetentam
speciālistam, izmantojot tikai un vienīgi oriģinālās rezerves
daļas. Nekādā gadījumā nemēģiniet remontēt iekārtu paši
saviem spēkiem! Nepietiekoši kompetentu personu veikti
remonta darbi var kļūt par cēloni savainojumiem vai nopietniem iekārtas darbības traucējumiem. Griezieties pēc
palīdzības pie tuvākā klientu apkalpošanas dienesta.
Vienmēr pieprasiet, lai tiktu izmantotas tikai oriģinālās
rezerves daļas.
Ja iekārtas darbībā radušies traucējumi, vispirms, izmantojot nodaļā par iekārtas darbības traucējumu novēršanu
dotos norādījumus, pamēģiniet tos novērst paši saviem
ZK 20/6 R, ZK 20/10R
spēkiem. Ja tas tomēr neizdodas, griezieties pēc palīdzības
pie klientu apkalpošanas dienesta darbiniekiem. Kad Jūs
izsaucat servisa darbiniekus vai pasūtat rezerves daļas,
Jums jānorāda Jūsu iekārtas bojājuma veids, modeļa
apzīmējums, ražojuma numurs un sērijas numurs. Šo
informāciju Jūs atradīsiet uz datu plāksnītes.
Modelis:
Ražojuma numurs:
Sērijas numurs:
Pirkuma datums:
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
13
LATVIJA, Rīga, Servisa centrs, Rīga, Kr. Barona 130, tel. 297-821
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising