Electrolux | ER7822B | User manual | Electrolux ER7822B User Manual

Electrolux ER7822B User Manual
L I E T O Š A N A S
P A M Ā C Ī B A
LEDUSSKAPIS AR SALDĒTAVU
ER 7822 B
SATURA RĀDĪTĀJS
Jūsu drošībai ...........................................................................................................................................................
Vispārīgi drošības norādījumi. ............................................................................................................................
Serviss un remonta darbi. ..................................................................................................................................
Iekārtas izmantošana. ........................................................................................................................................
Uzstādīšana un pieslēgšana. .............................................................................................................................
3
3
3
3
3
Ledusskapja ekspluatācija .....................................................................................................................................
Ledusskapja iekšpuses iztīrīšana. .....................................................................................................................
Ekspluatācijas uzsākšana. .................................................................................................................................
Temperatūras regulēšana. .................................................................................................................................
Apkārtējās vides aizsardzība. .............................................................................................................................
Produktu uzglabāšana. ......................................................................................................................................
Produktu sasaldēšana........................................................................................................................................
Saldētu produktu uzglabāšana. ..........................................................................................................................
Ledus gabaliņu pagatavošana. ..........................................................................................................................
Atkausēšana. .....................................................................................................................................................
Apkārtējās temperatūras slēdzis. .......................................................................................................................
Plaukti ar regulējamu augstumu. ........................................................................................................................
Durvju plaukti un šķidruma nodalījums. ..............................................................................................................
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
Padomi ..................................................................................................................................................................... 6
Padomi par pārtikas produktu uzglabāšanu. ...................................................................................................... 6
Padomi par pārtikas produktu sasaldēšanu. ...................................................................................................... 6
Tīrīšana un kopšana ................................................................................................................................................
Regulāra tīrīšana. ..............................................................................................................................................
Iekšējais apgaismojums. ....................................................................................................................................
Padomi par produktu atkausēšanu. ....................................................................................................................
Ekspluatācijas pārtraukšana. .............................................................................................................................
Atkausēšana ......................................................................................................................................................
6
6
6
6
7
7
Traucējumu / sīku funkcionālu problēmu novēršana ........................................................................................... 7
Serviss un rezerves daļas ....................................................................................................................................... 8
Pirms griešanās pie klientu apkalpošanas dienesta… ....................................................................................... 8
Tehniskie dati ........................................................................................................................................................... 8
Uzstādīšana un pieslēgšana ...................................................................................................................................
Novietojums. ......................................................................................................................................................
Elektropieslēgums. .............................................................................................................................................
Aizmugurējie distanceri. .....................................................................................................................................
Durvju viras nomaiņa. ........................................................................................................................................
ER 7822 B
9
9
9
9
9
2
JŪSU DROŠĪBAI
Ir ļoti būtiski, lai šī lietošanas
pamācība tiktu uzglabāta kopā ar
ledusskapi un nepieciešamības
gadījumā būtu pieejama. Vienmēr
pievienojiet pamācību iekārtai, vienalga, vai Jūs maināt dzīves
vietu vai nododat ledusskapi
kādas citas personas lietošanā.
Jānodrošina, lai iekārtas lietotājs vienmēr varētu
iepazīties ar pamācībā ietvertajiem norādījumiem.
Šeit ietvertie norādījumi tiek doti, vadoties no Jūsu
drošības apsvērumiem. Ir svarīgi, lai Jūs ar tiem rūpīgi
iepazītos, pirms Jūs pieslēdzat ledusskapi un uzsākat
tā lietošanu.
Vispārīgi drošības norādījumi.
z Ledusskapis paredzēts pieaugušo lietošanai. Nekad
neļaujiet bērniem rotaļāties ar ledusskapi vai darboties ar
tā regulatoriem.
z Ir bīstami jebkādā veidā mainīt iekārtas īpašības
vai to pārbūvēt.
z Pirms veikt ledusskapja tīrīšanas vai apkopes
darbus, vienmēr izslēdziet to un atvienojiet no elektriskā
tīkla.
z Ledusskapis ir smags. Esiet uzmanīgi, to pārvietojot.
z Ledus gabaliņi un saldējums var izraisīt smagus
apsaldējumus, ja tos mēģina aiztikt vai ēst tūlīt pēc
izņemšanas no saldējamās kameras.
z Jāuzmanās, lai netiktu bojāts iekārtas aukstuma
agregāts (šķidruma noplūdes risks).
z Ledusskapi nedrīkst novietot pārāk tuvu
radiatoriem vai plītīm.
z Ledusskapi nedrīkst novietot vietā, kas ilgstoši
ir pakļauta saules staru iedarbībai.
z Ledusskapja aizmugurē jānodrošina pietiekoša
ventilācija, lai izvairītos no cirkulācijas loka
bojājumiem.
z Tikai saldētavām (iebūvējamiem modeļiem):
vislabākā uzstādīšanas vieta ir pagrabā vai apakšējā
stāvā.
z Ledusskapī nedrīkst izmantot nekādas
elektriskas iekārtas (piemēram, saldējuma
gatavošanas iekārtas).
Serviss un remonta darbi.
z Visus instalācijas darbus, kas nepieciešami
ledusskapja uzstādīšanai, drīkst veikt tikai kompetents
elektromontieris vai cits attiecīgās nozares speciālists. Tas
pats attiecas arī uz elektriskā kabeļa pagarinājumu
pievienošanu.
z Iekārtas remonta un apkopes darbus drīkst veikt
tikai autorizēts servisa uzņēmums ar atbilstošu pieredzi.
Jāizmanto tikai oriģinālās rezerves daļas.
z Nekādā gadījumā nemēģiniet veikt iekārtas remontu
paši saviem spēkiem.
ER 7822 B
z Ja remonta darbus veic personas ar nepietiekamām
zināšanām, tas var novest pie ievainojumiem vai īpašuma
bojājumiem, kā arī kļūt par cēloni ledusskapja funkciju
ietekmēšanai. Griezieties pie tuvākās servisa darbnīcas
un vienmēr izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas.
Iekārtas izmantošana.
z Izmantojiet iekārtu tikai tādiem mērķiem, kādiem tā
ir paredzēta, respektīvi, pārtikas produktu uzglabāšanai
mājsaimniecības apstākļos.
z Vislabākā iekārtas darbības efektivitāte tiek
nodrošināta, ja temperatūra telpā, kurā iekārta uzstādīta,
atrodas robežās no +18oC līdz +43oC (klase T), no +18oC
līdz +38oC (klase ST), no +16oC līdz +32oC (klase N) vai
no +10oC līdz +32oC (klase SN). Aktuālā klimata klase ir
norādīta uz iekārtas datu plāksnītes (piestiprināta iekārtas
iekšpusē, blakus dārzeņu nodalījumam).
z Jāievēro, ka, ja apkārtnes temperatūra atšķiras no
aktuālās klimata klases temperatūras un pazeminās zem
norādītās minimālās vērtības, ledusskapī nav iespējams
nodrošināt produktu uzglabāšanai nepieciešamo
temperatūru. Tādēļ ieteicams pēc iespējas ātri izlietot
produktus, kas atrodas ledusskapī.
z Saldētos produktus pēc atkausēšanas nedrīkst no
jauna sasaldēt.
z Noteikti ievērojiet ražotāja dotās instrukcijas
attiecībā uz produktu uzglabāšanas laiku. Skat. attiecīgos
norādījumus.
z Ledusskapja iekšējā kanālu sistēmā cirkulē
aukstuma aģents. Ja šie kanāli tiek pārdurti, ledusskapi
un tajā ievietotos produktus iespējams neatgriezeniski
sabojāt. Tāpēc nekādā gadījumā NEIZMANTOJIET ASUS
VAI SMAILUS PRIEKŠMETUS sarmas vai ledus kārtiņas
noņemšanai. Sarmas kārtiņu iespējams noņemt ar
ledusskapja piederumos ietilpstošā skrāpja palīdzību.
Lielākus ledus gabalus nedrīkst lauzt vai dauzīt. Vienmēr
ļaujiet ledum atkausēšanas laikā nokust pašam. Skat.
norādījumus par iekārtas atkausēšanu.
z Saldētavā nekad nedrīkst uzglabāt putojošus vai
ogļskābo gāzi saturošus dzērienus, jo pudeles var uzsprāgt
un nodarīt ledusskapim bojājumus.
z Atkausēšanas paātrināšanai nedrīkst izmantot citas
metodes, kā tikai tās, ko iesaka iekārtas izgatavotājs.
Nedrīkst izmantot mehāniskus un citus mākslīgus
kausēšanas palīglīdzekļus.
Uzstādīšana un pieslēgšana.
z Kondensators un kompresors, kas atrodas iekārtas
aizmugurē, normālas darbības laikā sasilst. Tādēļ
jānodrošina ventilācija, kas atbilst attēlā redzamajām
minimālajām prasībām attiecībā uz ventilācijas
atstatumiem. Tāpēc: ledusskapja ventilācijas atveres
nedrīkst aizsegt vai novietot tām priekšā jebkādus
priekšmetus.
z Pievērsiet uzmanību tam, lai elektriskā pieslēguma
kabelis netiktu iespiests zem ledusskapja.
3
Svarīgi: Ja ir bojāts iekārtas elektriskais kabelis, tas
jānomaina pret oriģinālu kabeli, ko iespējams saņemt no
klientu apkalpošanas dienesta.
z Noteiktas ledusskapja daļas tā lietošanas gaitā
sasilst. Tāpēc jārūpējas par to, lai tiktu nodrošināta
pietiekoša ventilācija. Ventilācijas trūkums var novest pie
ledusskapja daļu bojājumiem vai pārtikas produktu
sabojāšanās. Skat. norādījumus par uzstādīšanu un
pieslēgšanu.
z Jārūpējas, lai tās daļas, kas ledusskapja darbības
laikā sasilst, nebūtu pieejamas Tāpēc, ja iespējams,
novietojiet ledusskapi ar minētajām daļām pret sienu.
z Ja ledusskapis pārvietots horizontālā stāvoklī,
pastāv risks, ka eļļa no kompresora ir iekļuvusi dzesēšanas
cirkulācijas sistēmā. Tāpēc pirms ledusskapja ieslēgšanas
vismaz divas stundas pagaidiet, lai eļļa ieplūst atpakaļ
kompresorā.
Apkārtējās vides aizsardzība.
z Šī ledusskapja sistēmā nav iepildītas gāzes, kas
varētu būt kaitīgas ozona slānim. Tas attiecas gan uz
dzesēšanas sistēmu, gan arī uz izolācijas materiāliem.
Ledusskapi un saldēšanas kameru nedrīkst izmest
parastajos sadzīves atkritumos. Centieties nesabojāt
dzesēšanas agregātu, kas atrodas ledusskapja aizmugurē
siltummaiņa tuvumā. Informāciju par to, kādi ir lokālie
atkritumu pārstrādes noteikumi, Jūs varat saņemt vietējā
pašvaldībā. Materiāli, kas apzīmēti ar simbolu
, ir
nododami pārstrādei otrreizējās izejvielās.
LEDUSSKAPJA EKSPLUATĀCIJA
Ledusskapja iekšpuses iztīrīšana.
Pirms ledusskapja ekspluatācijas uzsākšanas ar
remdenu ūdeni vai maiga trauku mazgāšanas līdzekļa
šķīdumu jāizmazgā tā iekšpuse, lai novērstu smakas, kas
ir raksturīgas jaunām iekārtām.
Nedrīkst izmantot abrazīvus mazgāšanas
pulverus!
Ekspluatācijas uzsākšana.
apkārtējās telpas temperatūra ir ļoti augsta vai ja
ledusskapī ievietots liels daudzums produktu. Tādā
gadījumā uz aizmugurējās iekšējās sienas veidojas
ledus kārtiņa. No tā iespējams izvairīties, pagriežot
temperatūras regulatoru zemākā pozīcijā, lai iekārtā
būtu augstāka temperatūra, darbotos automātiskā
atkausēšana un samazinātos strāvas patēriņš.
Produktu uzglabāšana.
Pieslēdziet ledusskapi elektriskajam tīklam un
pārbaudiet, vai, kad tiek atvērtas tā durvis, iedegas
iekšējais apgaismojums, un vai tas nodziest, kad durvis
aizver.
Pagrieziet temperatūras regulatoru, kas atrodas
ledusskapja iekšpusē, labajā pusē, pulksteņa rādītāja
kustības virzienā, līdz tas atstāj pozīciju “O”, kā rezultātā
ledusskapis uzsāk darboties.
Vēsuma kamera paredzēta ikdienā lietojamu produktu
uzglabāšanai un dzērienu atdzesēšanai.
Ledusskapis darbojas nevainojami, ja ledusskapī
neievieto siltus produktus vai šķidrumus, no kuriem izdalās
tvaiks (piemēram, zupas un buljonus). Vienmēr pārklājiet
produktus vai ievietojiet tos, piemēram, alumīnija folijā vai
plastmasas plēvē, ja tiem piemīt spēcīga specifiska smaka
vai smarža. Un vēl viens ieteikums: svaigu gaļu iepakojiet
plastmasas plēvē un novietojiet uz stikla plaukta.
Temperatūras regulēšana.
Produktu sasaldēšana.
Ledusskapim ir automātisks iekšējais apgaismojums.
Temperatūras regulatoru jāpagriež pulksteņa rādītāja
kustības virzienā, vienmēr no zemākas atzīmes uz
augstāku jeb no mazāka aukstuma uz lielāku. Tas nozīmē,
ka zemākā atzīme = augstākā temperatūra ledusskapja
iekšienē, bet augstākā atzīme = zemākā temperatūra
ledusskapja iekšienē.
Tas, kāda temperatūra ir jānoregulē, ir atkarīgs,
piemēram, no:
z apkārtējās temperatūras,
z no tā, cik bieži tiek virinātas ledusskapja durvis,
z no tā, cik daudz produktu tajā atrodas,
z no tā, kā tiek nodrošināta gaisa cirkulācija.
Vairumā gadījumu vispiemērotākais ir kāds no
regulatora starpstāvokļiem.
Svarīgi!
Kompresors darbojas visu laiku, ja temperatūras
regulators noregulēts maksimālajā pozīcijā, ja
ER 7822 B
Saldētava, kas apzīmēta ar četrām zvaigznītēm, ir
speciāli piemērota svaigu produktu sasaldēšanai, kā arī
saldētu produktu un saldējuma uzglabāšanai (parasti, 3
mēnešus ilgi, ar nosacījumu, ka ražotājs nav norādījis
savādāk).
Kad tiek veikta sasaldēšana, normālos apstākļos nav
nepieciešams pagriezt temperatūras regulatoru projām no
normālās pozīcijas. Tomēr, ja ir nepieciešams produktu
sasaldēšanu veikt ļoti ātri, termostats jānoregulē
maksimālajā pozīcijā. Ja temperatūra ledusskapī kļūst
zemāka par 0oC, termostats jāpagriež pozīcijā, kas atbilst
augstākai temperatūrai.
Lai palīdzētu Jums sasniegt vislabāko iespējamo
rezultātu, piedāvājam Jums dažus ieteikumus:
Sasaldējamos produktus ievietojiet augšējā nodalījumā.
Vienā reizē, respektīvi, 24 stundu laikā, nemēģiniet
sasaldēt lielāku produktu daudzumu nekā norādīts uz datu
plāksnītes. Sasaldēt ieteicams tikai augstas kvalitātes,
svaigus un kārtīgi notīrītus produktus. Lai sasaldēšana
notiktu ātrāk, produkti jāsadala mazākās porcijās, turklāt,
4
tā būs vieglāk arī izņemt un sadalīt produktus, kad tie būs
sasaluši, un nebūs nepieciešams atkausēt nevajadzīgi
lielus produktu daudzumus. Produkti jāuzglabā, ievīstīti
gaisa necaurlaidīgā alumīnija folijā vai plastmasas plēvē.
Ir mērķtiecīgi uzrakstīt uz etiķetes vai uz nodalījuma
produktu sasaldēšanas vai uzglabāšanas laiku. Jāizvairās
novietot jau sasaldētos produktus tā, ka tie saskaras ar
tikko ieliktajiem, lai temperatūra saldētajos produktos
nekļūtu augstāka par nepieciešamo.
Apkārtējās temperatūras slēdzis.
Svarīgi!
Saldētavā nedrīkst ievietot dzērienus, kas satur ogļskābo
gāzi, jo pudeles var eksplodēt.
Jāatceras, ka produkti, kas ir atkusuši, jāpatērē pēc
iespējas drīz.
Saldētu produktu uzglabāšana.
Lai sasniegtu labāku produktu uzglabāšanas rezultātu,
mēs iesakām jau veikalā pārbaudīt, vai saldētie produkti
tur tiek uzglabāti atbilstošā veidā. Jāiegādājas tikai augstas
kvalitātes, kārtīgi sasaldētus produktus, kas ir uzglabāti
atbilstoši visiem nosacījumiem, tie jātransportē un jāievieto
saldētavā pēc iespējas drīz pēc iegādāšanās. Ievērojiet
uzglabāšanas rekomendācijas, ko uz produktu iepakojuma
devis to izgatavotājs. Neviriniet iekārtas durvis bez
vajadzības. Ja sprieguma padevē radies pārrāvums,
ledusskapis visu laiku ir jāatstāj aizvērts. Ja sprieguma
padeves pārtraukums ir neilgs, tas saldēto produktu
kvalitāti neietekmē, taču, ja produkti ir paspējuši daļēji
atkust, tos atkārtoti sasaldēt nedrīkst. Šādi produkti
jāizmanto pēc iespējas nekavējoties. Ja nepieciešams
ievietot ledusskapī ļoti lielu produktu daudzumu, plauktus
un nodalījumus var izņemt un novietot produktus tieši uz
dzesēšanas virsmām. Tomēr jāatceras, ka nedrīkst
pārsniegt sasaldēšanas apjomu, kas norādīts pie
saldētavas augšējā nodalījuma (modeļiem, kam šādas
informācijas norādīšana ir paredzēta).
Svarīgi!
Ja produkti nejaušā veidā (piemēram, sprieguma
padeves pārtraukuma gadījumā) ir atkusuši un šis laiks ir
bijis ilgāks nekā tas, kurš norādīts iekārtas tehniskajos
datos pie pozīcijas “temperatūras paaugstināšanās laiks”,
nepieciešams šos produktus iespējami ātri apēst vai
pagatavot un pēc tam no jauna sasaldēt termiski
apstrādātā veidā.
Jānospiež slēdzis A, ja apkārtējā temperatūra telpā ir
zemāka par +16 (iedegas iekšējais apgaismojums).
A - apkārtējās temperatūras slēdzis.
Plaukti ar regulējamu augstumu.
Produktu ievietošanas līmeni var mainīt, izņemot
plauktus ārā un ievietojot tos citā augstumā.
Lai efektīvāk izmantotu ledusskapja tilpumu, plaukta
priekšējo daļu iespējams atlocīt uz aizmuguri.
Durvju plaukti un šķidruma
nodalījums.
Ledus gabaliņu pagatavošana.
Ledusskapim ir divas formiņas, kas paredzētas ledus
gabaliņu pagatavošanai. Piepildiet tās ar ūdeni un ievietojiet
saldētavas nodalījumā. Ledus gabaliņus var izņemt,
paliekot trauciņu zem tekošā ūdens strūklas.
Atkausēšana.
Saldēto produktu atkausēšanu pirms to lietošanas var
veikt istabas temperatūrā vai ledusskapja vēsuma kamerā,
ar nosacījumu, ka ir pietiekoši daudz laika.
Mazākus gabalus vai porcijas iespējams gatavot arī
saldētā veidā, taču šādā gadījumā jāņem vērā, ka
palielināsies pagatavošanai nepieciešamais laiks.
ER 7822 B
Lai padarītu iespējamu dažāda lieluma produktu
iepakojumu uzglabāšanu ledusskapī, durvju plauktiem un
šķidruma nodalījumam ir regulējams augstums.
Jārīkojas sekojoši: pakāpeniski jāizvelk plaukti ar bultiņu
norādītajā virzienā un jāievieto tie nepieciešamajā
augstumā.
5
PADOMI
Padomi par pārtikas produktu
uzglabāšanu.
z Svaigu gaļu iepakojiet plastmasas plēvē un
novietojiet uz stikla plaukta.
z Šādā veidā gaļu var uzglabāt ne vairāk kā 1-2
dienas.
z Gatavie ēdieni, aukstās plates utt. jāuzglabā apklātā
veidā. Tos var novietot uz jebkura no plauktu režģiem.
z Augļus un dārzeņus pēc iepriekšējas notīrīšanas un
nomazgāšanas jāuzglabā dārzeņu nodalījumos.
z Sviests un siers jāievieto speciālos traukos, kuros
nevar iekļūt gaiss, vai hermētiski jāietin alumīnija folijā vai
plastmasas plēvē.
z Piens jāuzglabā slēgtā iepakojumā dzērienu
nodalījumā durvju iekšpusē.
Padomi par pārtikas produktu
sasaldēšanu.
Sekojot šiem ieteikumiem, iespējams visefektīvāk
izmantot saldētavu.
z Maksimālais produktu daudzums, ko ir
iespējams sasaldēt 24 stundu laikā, norādīts pie
iekārtas tehniskajiem raksturlielumiem. Šo daudzumu
nedrīkst pārsniegt.
z Sasaldēšanas laiks ir 24 stundas kopš brīža, kad
produkti ievietoti saldētavā. Šajā laikā jaunus svaigus
produktus saldētavā ievietot nav ieteicams.
z Sasaldēt drīkst tikai augstas kvalitātes, svaigus un
kārtīgi notīrītus produktus.
z Lai sasaldēšana notiktu ātrāk, produkti jāsadala
mazākās porcijās, turklāt, tā būs vieglāk arī izņemt un
sadalīt produktus, kad tie būs sasaluši, līdz ar to nebūs
nepieciešams atkausēt nevajadzīgi lielus produktu
daudzumus.
z Produkti jāuzglabā, ievīstīti gaisa necaurlaidīgā
alumīnija folijā vai plastmasas plēvē.
z Jāizvairās novietot jau sasaldētos produktus tā, ka
tie saskaras ar tikko ieliktajiem, lai temperatūra saldētajos
produktos nekļūtu augstāka par nepieciešamo.
z Jāatceras, ka pārtikas produkti, kas satur mazāk
taukvielu, uzglabājas ilgāk nekā produkti ar lielāku tauku
saturu un ka sāls saīsina uzglabāšanas laiku,
z Nekad neēdiet saldējumu, kas tikko izņemts no
saldētavas, pretējā gadījumā tas var radīt nopietnus
apsaldējumus.
z Ieteicams uzrakstīt uz etiķetes vai uz nodalījuma
produktu sasaldēšanas vai uzglabāšanas laiku, lai to varētu
kontrolēt.
z Uz nodalījumiem redzamie simboli apzīmē noteiktus
produktu veidus. Pie simboliem redzamie skaitļi norāda,
cik mēnešus ilgi attiecīgo produktu var uzglabāt sasaldētā
veidā. Tas, vai aktuāls ir mazākais vai lielākais no skaitļiem,
ir atkarīgs no produkta kvalitātes un apstrādes pirms
sasaldēšanas.
z Saldētavā nedrīkst ievietot dzērienus, kas satur
ogļskābo gāzi, jo pudeles (vai cita veida trauki) var
eksplodēt.
Padomi par produktu atkausēšanu.
z Jāpārbauda, vai produkti veikalā ir uzglabāti
atbilstoši visiem nosacījumiem.
z Produkti jānogādā mājās un jāievieto saldētavā pēc
iespējas drīz pēc iegādāšanās.
z Neviriniet iekārtas durvis bez vajadzības.
z Nedrīkst atkārtoti sasaldēt atkusušus produktus, jo
tas ievērojami pasliktinās to kvalitāti.
Ievērojiet uzglabāšanas rekomendācijas, ko uz produktu
iepakojuma devis to izgatavotājs.
TĪRĪŠANA UN KOPŠANA
Pirms tīrīšanas vienmēr atvienojiet kontaktdakšu no
sienas rozetes.
Svarīgi!
Šīs iekārtas cirkulācijas sistēmā ir ogļūdeņradis.
Tāpēc cirkulācijas sistēmas apkopi un uzpildīšanu
drīkst veikt tikai kompetents speciālists.
Regulāra tīrīšana.
Ledusskapi no iekšpuses iztīriet ar remdenu ūdeni,
kuram pievienots neliels daudzums sodas. Ārējās virsmas
jātīra ar silikona vaska aerosolu. Kondensators un
kompresors jātīra ar birsti vai putekļsūcēju. Šī tīrīšana ir
nepieciešama, lai saglabātu nevainojamas ledusskapja
funkcijas un ekonomētu enerģiju.
Iekšējais apgaismojums.
Kvēlspuldze, kas atrodas ledusskapja iekšpusē,
pārbaudāma sekojošā veidā:
ER 7822 B
jāizskrūvē lampas pārsega skrūves;
z kustīgā detaļa jāizspiež, kā tas parādīts attēlā.
Ja iekārtas durvis ir atvērtas, bet apgaismojums
nedarbojas, jāpārbauda, vai kvēlspuldze ir ieskrūvēta
kārtīgi. Ja spuldze tomēr nedeg, tā jānomaina pret jaunu
spuldzi, kurai ir tāda pati jauda.
Kvēlspuldzes jauda un tips ir norādīti uz tās pārsega.
z
6
Ekspluatācijas pārtraukšana.
Ja ledusskapis netiek izmantots, piemēram, atvaļinājuma
laikā, jārīkojas sekojoši:
- izvelciet kontaktdakšu no sienas rozetes;
- iztukšojiet vēsuma kameru un saldētavu;
- iztīriet ledusskapi un iztīriet to no iekšpuses;
- atstājiet ledusskapja durvis atvērtas, lai izvairītos no
nepatīkamu smaku un pelējuma veidošanās.
Kad ledus kārta ir kļuvusi bieza, no tās jāatbrīvojas, veicot
pilnīgu atkausēšanu. Jārīkojas sekojoši:
z
Jāpagriež temperatūras regulators “O” stāvoklī vai
jāatvieno kontaktdakša no sienas rozetes.
z Jāietin saldētie produkti daudzās kārtās saliktā avīžu
papīrā un jāuzglabā pēc iespējas aukstā vietā.
z
Atstājiet saldēšanas kameras durvis atvērtas un uz
augšējā plaukta ievietojiet trauku ūdens savākšanai, ūdens
novadīšanai var izmantot skrāpi.
Atkausēšana
Vēsuma kamera.
Pie normāla ledusskapja ekspluatācijas režīma ikreiz,
kad kompresora darbība tiek apturēta, uz iztvaicētāja
esošais ledus kūst.
Ūdens, kas veidojas šīs kušanas rezultātā, caur atverei
ledusskapja aizmugurējā sienā ieplūst ūdens uzkrāšanas
traukā, kas atrodas aizmugurē, un no turienes iztvaiko.
z
Pēc atkausēšanas nožāvējiet vai noslaukiet ūdeni
no saldētavas iekšējās virsmas.
z Uzglabājiet plastmasas skrāpi turpmākajai
izmantošanai.
z Pagrieziet temperatūras regulatoru atpakaļ
normālajā pozīcijā vai pieslēdziet kontaktdakšu pie tīkla.
Pēc divām vai trim stundām iespējams ievietot saldētos
produktus atpakaļ saldēšanas kamerā.
Atcerieties, ka regulāri jāiztīra kušanas ūdens noteka,
kas atrodas ledusskapja iekšpusē, aizmugurējās
sienas vidū. Ja tas netiks izdarīts, ūdens neaiztecēs
projām, bet gan ieplūdīs ledusskapī un nokļūs uz tajā
ievietotajiem produktiem.
Saldētava.
Saldēšanas kamerā sakrājas ledus jeb sarmas kārtiņa,
kas jānoņem ar plastmasas skrāpja palīdzību, kad tā
sasniegusi 4 mm biezumu. Lai noskrāpētu ledu, sprieguma
padeve ledusskapim nav jāpārtrauc un saldētie produkti
no saldētavas nav jāizņem. Ledus noņemšanai nekādā
gadījumā nedrīkst izmantot asus metāla priekšmetus, bet
gan tikai iekārtas piederumos ietilpstošo plastmasas
skrāpi.
Uzmanību!
Lai nenodarītu ledusskapim nopietnus bojājumus,
ieteicams neizmantot sarmas noņemšanai metāliskus
priekšmetus.
Atkausēšanai nedrīkst izmantot nekādus
palīglīdzekļus vai ierīces, izņemot tos, ko ieteicis
iekārtas izgatavotājs.
Ledusskapja atkausēšanas laikā temperatūra
produktos nedaudz paaugstinās, un tā rezultātā var
samazināties uzglabāšanas laiks.
TRAUCĒJUMU / SĪKU FUNKCIONĀLU PROBLĒMU NOVĒRŠANA
Gadījumā, ja rodas traucējumi, kas saistīti ar nebūtiskām
funkcionālām problēmām, jāpārbauda sekojošais:
z vai kontaktdakša ir kārtīgi iesprausta rozetē;
z vai elektriskajā tīklā tiek nodrošināts spriegums;
z vai aukstuma regulators atrodas vidējā pozīcijā.
Bez tam:
z Ja ledusskapis rada neierastu troksni, jāpārbauda,
vai tā sānu malas nav saskarē ar mēbelēm vai citām daļām,
kas rada palielinātu vibrāciju.
ER 7822 B
z Ja ledusskapja iekšienē uz grīdas ir ūdens,
jāpārbauda, vai ūdens novadīšanas atvere nav aizsērējusi,
kas nepieciešamības gadījumā jāiztīra.
Ja pēc augstākminēto pasākumu veikšanas
problēma saglabājas, jāgriežas pēc palīdzības pie
klientu apkalpošanas dienesta darbiniekiem.
7
SERVISS UN REZERVES DAĻAS
Pirms griešanās pie klientu
apkalpošanas dienesta…
Ja iekārtas darbībā radušies traucējumi, vispirms,
izmantojot instrukcijā dotos norādījumus, pamēģiniet tos
novērst paši saviem spēkiem.
Ja Jūs griezīsieties pēc palīdzības pie klientu
apkalpošanas dienesta gadījumos, kad iekārtai konstatēti
kādi no iepriekšminētajā nodaļā uzskaitītajiem bojājumiem,
servisa darbinieku izsaukums arī garantijas laikā nebūs
bezmaksas.
Tas pats attiecas arī uz gadījumiem, kad iekārtas
ekspluatācijā nav ievēroti lietošanas pamācībā dotie
norādījumi.
Kad Jūs izsaucat servisa darbiniekus vai pasūtāt
rezerves daļas, Jums jānorāda Jūsu iekārtas modeļa
apzīmējums, ražojuma numurs un sērijas numurs. Šo
informāciju Jūs atradīsiet uz datu plāksnītes.
Modelis:
Ražojuma Nr.
Sērijas Nr.
Pirkuma datums:
___________________
___________________
___________________
___________________
TEHNISKIE DATI
Enerģijas klase
B
Ledusskapja neto tilpums litros
196
Saldētavas neto tilpums litros
65
Enerģijas patēriņš diennaktī (kWh)
1,05
Enerģijas patēriņš gadā (kWh)
383
Sasaldējamais daudzums diennaktī
8
Temperatūras paaugstināšanās laiks stundās (no -18o līdz -9oC)
18
Izmēri (mm)
- augstums
1600
- platums
550
- biezums
600
Platums, ja durvis ir atvērtas 90o
600
Biezums, ja durvis ir atvērtas 90o
1175
Ledusskapja tehniskie dati ir atrodami uz datu plāksnītes, kas ir piestiprināta kreisajā pusē iekārtas iekšpusē.
ER 7822 B
8
UZSTĀDĪŠANA UN PIESLĒGŠANA
Novietojums.
Aizmugurējie distanceri.
Ledusskapi nedrīkst novietot vietā, kur tas ir pakļauts
tiešai saules staru iedarbībai, vai pārāk tuvu kādam siltuma
avotam (krāsnij, pavardam).
Piederumu maisiņā atrodami divi distanceri, kas jāievieto
šim nolūkam paredzētajās atverēs ledusskapja aizmugurē,
lai nodrošinātu pareizu iekārtas atstatumu līdz sienai.
Vislabāk iekārta darbosies, ja starp tās augšējo malu un
plauktu vai citu virs iekārtas novietotu virsmu tiks
nodrošināts vismaz 10 mm liels atstatums (skat. 1/A attēlu).
Ventilācijas atveres ir aprīkotas ar restītēm.
Ideāls ledusskapja novietojums parādīts 1/B attēlā (bez
jebkādām virs iekārtas novietotām virsmām).
Ledusskapja līmeņošanu jāveic, izmantojot tā
regulējamās kājiņas.
Distanceri jāiespiež atverēs un jāpārbauda, lai bultiņa
būtu novietota 45o leņķī (Z), bet pēc tam jāpagriež pret
pulksteņa rādītāja kustības virzienu, līdz tie nofiksējas
(bultiņa atrodas vertikālā pozīcijā 0).
Elektropieslēgums.
Pārbaudiet, vai spriegums, kas norādīts uz ledusskapja
datu plāksnītes, sakrīt ar spriegumu vietējā elektriskajā
tīklā.
Pieļaujama sprieguma vērtības nobīde par +/- 6%.
Iekārtai jānodrošina efektīvs zemējums. Šim nolūkam
elektriskajam kabelim vai kontaktdakšai paredzēts speciāls
zemējuma kontakts. Ja vietējā elektriskā tīkla kontaktam
nav iespējas pieslēgt zemējumu, iekārta jāaprīko ar
speciālu zemējuma vadu, ko instalē kompetents elektriķis
saskaņā ar spēkā esošajiem tehniskajiem priekšrakstiem.
Iekārtas izgatavotājs neuzņemas nekāda veida
atbildību gadījumos, kad nav ievēroti drošības un
ekspluatācijas noteikumi.
Ledusskapi jāpieslēdz zemētam 220-230 V elektriskajam
kontaktam. Pagarinātāju izmantot nedrīkst.
Šī iekārta atbilst Eiropas Kopienas direktīvām Nr. 87/
308 (02.06.87.) par radiotraucējumu novēršanu.
CE Šī iekārta izgatavota saskaņā ar sekojošu Eiropas
Kopienas direktīvu prasībām:
- 87/308 (pieņemtas 02.06.87.) par radio traucējumu
novēršanu;
- 73/23 EEG (pieņemtas 19.02.73.), par zemu spriegumu;
- 89/336 EEG (pieņemtas 03.05.89.), par
elektromagnētisko atbilstību un šo direktīvu vēlāk
pieņemtajām izmaiņām.
Durvju viras nomaiņa.
Pirms uzsākt jebkāda veida darbus pie ledusskapja, tas
jāatvieno no elektriskā tīkla.
Durvju vēršanās puses nomaiņa notiek sekojoši:
1. Jānoņem ventilatora restītes (D).
2. Jāatvieno apakšējais šarnīra stiprinājums (E).
3. Jānomontē apakšējās durvis no vidējā šarnīra tapas
(H) un jānoņem vidējais šarnīrs.
4. Jānoņem augšējās durvis no šarnīra tapas (G), kas
pēc tam jānoskrūvē un jāpieliek pretējā pusē.
ER 7822 B
9
5. Augšējās durvis jāpiemontē pretējā pusē, iepriekš
izņemot plastmasas aizbāžņus no šarnīru atverēm.
6. Plastmasas aizbāžņi jāpārvieto pretējā pusē, bet pēc
tam jāpiemontē vidējais šarnīrs.
7. Jāizņem aizbāžņi (F) un apakšējās durvis kopā ar
šarnīru (E) jāpiemontē pretējā pusē.
8. Jāpiemontē ventilatora restītes (D) pie apakšējā
šarnīra.
9. Jānoņem durvju rokturis un jāpiemontē pretējā pusē.
Ar īlena palīdzību jāizņem plastmasas aizbāžņi pretējā
pusē.
Jāieliek plastmasas aizbāžņi (atrodami ar iekārtu kopā
piegādātajā piederumu maisiņā) atverēs, kas pēc
demontāžas palikušas tukšas.
Jāpieregulē durvju novietojums, atskrūvējot divas
skrūves un nolīmeņojot vidējo šarnīru (H) horizontālā
stāvoklī (skat. attēlu).
Uzmanību!
Jāpārliecinās, vai pēc durvju vēršanās puses nomaiņas
visas skrūves ir pievilktas kārtīgi, un jāpārbauda, vai
ledusskapja magnētiskā aizvēršanās ierīce kārtīgi
piekļaujas apmalei. Ja telpā ir zemāka temperatūra
(piemēram, ziemā), var gadīties, ka apmale kārtīgi
nepiekļaujas ledusskapja korpusam. Taču pēc kāda laika
automātiski notiks apmales pielāgošanās. Lai to paātrinātu,
jāpasilda blīvējuma apmale, piemēram, ar fēnu.
ER 7822 B
10
LATVIJA, Rīga, Kr. Barona 130/2, tel. 7272978. Servisa centrs, Rīga, Kr. Barona 130, tel. 7297821
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising