Electrolux ERN20600 User Manual

Electrolux ERN20600 User Manual
gebruiksaanwijzing
user manual
notice d'utilisation
Koelkast-Vriezer
Fridge-Freezer
Réfrigérateur-congélateur
ERN20600
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Ga voor meer van onze ideeën naar www.electrolux.com
INHOUD
Veiligheidsinformatie
Bediening
Het eerste gebruik
Dagelijks gebruik
Nuttige aanwijzingen en tips
2
4
5
5
6
Onderhoud en reiniging
7
Problemen oplossen
8
Technische gegevens
11
Montage
11
Het milieu
15
Wijzigingen voorbehouden
VEILIGHEIDSINFORMATIE
In het belang van uw veiligheid en om een
correct gebruik te kunnen waarborgen is
het van belang dat u, alvorens het apparaat
te installeren en in gebruik te nemen, deze
gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en
waarschuwingen, grondig doorleest. Om
onnodige vergissingen en ongevallen te
voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen.
Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat
zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het
apparaat gedurende zijn hele levensduur
gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over
het gebruik en de veiligheid van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk
voor schade die door het niet opvolgen van
de aanwijzingen veroorzaakt is.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare
mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring
en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een
dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten
het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de
stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het
apparaat) en verwijder de deur om te
voorkomen dat kinderen een elektrische
schok krijgen of zichzelf in het apparaat
opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een
magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een
veerslot (slot) op de deur of het deksel,
zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat
weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in
opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
Let op! Houd de ventilatie-openingen
altijd vrij van obstructies.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren
van levensmiddelen en/of dranken in een
gewoon huishouden, zoals uitgelegd in
dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen
of kunstgrepen om het ontdooiproces te
versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd
zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat welis-
electrolux 3
waar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst
ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het
koelcircuit tijdens transport en installatie
van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te
brengen in de specificaties of dit product
op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand
en/of een elektrische schok veroorzaken.
Waarschuwing! Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen
uitsluitend worden vervangen door een
erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker niet
platgedrukt of beschadigd wordt door
de achterkant van het apparaat. Een
platgedrukte of beschadigde stekker
kan oververhit raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van
het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan
niet in het stopcontact. Dan bestaat
er een risico op een elektrische schok
of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken
zonder de afdekking van het lampje1)
voor de binnenverlichting.
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig
als u het apparaat verplaatst.
• Haal geen artikelen uit het vriesvak en
raak ze niet aan als uw handen vochtig/
nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of
vrieswonden veroorzaken.
• Stel het apparaat niet langdurig bloot aan
direct zonlicht.
1) Als er een afdekking voor het lampje is voorzien.
2) Als er is voorzien in een lamp.
3) Als het apparaat vorstvrij is.
• Gloeilampjes2) gebruikt voor dit apparaat
is een speciaal lampje voor huishoudelijke
apparaten. De lampjes zijn niet geschikt
voor de verlichting van ruimtes.
Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
• Zet geen levensmiddelen direct tegen de
luchtopening in de achterwand. 3)
• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw
worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten
volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het bewaren
van voedsel. Raadpleeg de betreffende
aanwijzingen.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze veroorzaken druk op de fles die daardoor kan
ontploffen, dit kan schade toebrengen
aan het apparaat.
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs
van het apparaat te krabben. Gebruik
een kunststof schraper.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Maak de afvoer, indien nodig, schoon. Als de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van
het apparaat liggen.
4 electrolux
Installatie
Belangrijk! Voor de aansluiting van
elektriciteit dienen de instructies in de
desbetreffende paragrafen nauwgezet te
worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er
beschadigingen zijn. Sluit het apparaat
niet aan als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de
winkel waar u het apparaat gekocht
heeft. Gooi in dat geval de verpakking
niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten
voordat u het apparaat aansluit, dan kan
de olie terugvloeien in de compressor.
• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie
te verkrijgen de instructies met betrekking
tot de installatie opvolgen.
• De achterkant dient zo mogelijk tegen
een muur geplaatst te worden, teneinde
te voorkomen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en brandwonden veroorzaken.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren
of kooktoestellen geplaatst worden.
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd
is.
• Sluit het apparaat alleen aan op een
drinkwaterleiding. 4)
Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden
die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren
van onderhoud aan het apparaat, dienen
uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te
worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de
ozonlaag kunnen beschadigen, niet in
het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet
worden weggegooid bij het normale
huishoudelijke afval. Het isolatieschuim
bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels
die u bij de lokale overheidsinstanties
kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging
aan de koeleenheid, vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien zijn van het symzijn recyclebaar.
bool
BEDIENING
Inschakelen
Steek de stekker in het stopcontact.
Draai de thermostaatknop op een gemiddelde stand.
Uitschakelen
Draai de thermostaatknop op de stand "O"
om het apparaat uit te schakelen.
Temperatuurregeling
De temperatuur wordt automatisch geregeld.
Ga als volgt te werk om het apparaat in
werking te stellen:
• draai de thermostaatknop op een lagere
stand om de minimale koude te verkrijgen.
4) Indien er een wateraansluiting voorzien is.
• draai de thermostaatknop op een hogere
stand om de maximale koude te verkrijgen.
Een gemiddelde instelling is over het algemeen het meest geschikt.
De exacte instelling moet echter gekozen
worden rekening houdend met het feit dat
de temperatuur in het apparaat afhankelijk
is van:
• de omgevingstemperatuur
• hoe vaak de deur geopend wordt
• de hoeveelheid voedsel die bewaard
wordt
• plaatsing van het apparaat.
electrolux 5
Belangrijk! Als de omgevingstemperatuur
hoog is of als het apparaat volledig gevuld
is en de thermostaatknop op de koudste
instelling staat, kan het apparaat continu
werken waardoor er ijs op de achterwand
gevormd wordt. In dat geval moet de knop
op een hogere temperatuur gezet worden
om automatische ontdooiing mogelijk te
maken en zodoende het energieverbruik te
beperken.
HET EERSTE GEBRUIK
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer
gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een
beetje neutrale zeep om de typische geur
van een nieuw product weg te nemen.
Droog daarna grondig af.
Belangrijk! Gebruik geen oplosmiddelen of
schuurpoeders. Deze beschadigen de lak.
DAGELIJKS GEBRUIK
Vers voedsel invriezen
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen
van vers voedsel en voor het voor een lange
periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.
Om vers voedsel in te vriezen moet de gemiddelde instelling veranderd worden.
Om het invriezen sneller te laten verlopen
moet u de thermostaatknop echter op een
hogere stand instellen om de maximale
koude te kunnen verkrijgen.
Belangrijk! In deze omstandigheden kan
de temperatuur in de koelkast tot onder de
0°C dalen. Als dat gebeurt de
thermostaatknop op een warmere stand
instellen.
Het bewaren van ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na een
periode dat het niet gebruikt is inschakelt,
het apparaat minstens 2 uur op een hoge
instelling laten werken voordat u er producten in plaatst.
Belangrijk! In het geval van onbedoelde
ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom
langer is uitgevallen dan de duur die op de
kaart met technische kenmerken onder
"tijdsduur" is vermeld, moet het ontdooide
voedsel snel geconsumeerd worden of
onmiddellijk bereid worden en dan weer
worden ingevroren (nadat het afgekoeld is).
Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt,
voordat het gebruikt wordt, in het koelvak
of op kamertemperatuur laten ontdooien,
afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks
vanuit de vriezer gekookt worden als ze nog
bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding
iets langer duren.
Het maken van ijsblokjes
Dit apparaat is uitgerust met een of meer
bladen voor het maken van ijsblokjes. Vul
deze bladen met water en zet ze dan in het
vriesvak.
Belangrijk! Gebruik geen metalen
instrumenten om de laden uit de vriezer te
halen.
Verplaatsbare schappen
De wanden van de koelkast zijn voorzien
van een aantal geleiders zodat de schappen op de gewenste plaats gezet kunnen
worden.
Voor een beter gebruik van de ruimte kunnen de voorste halve schappen over de
achterste worden geplaatst.
6 electrolux
Om deze aanpassingen uit te voeren, gaat
u als volgt te werk:
trek het schap geleidelijk in de richting van
de pijlen totdat het los komt en plaats op
een andere gewenste hoogte terug.
Het plaatsen van de deurschappen
Om het bewaren van voedselpakketten van
verschillende afmetingen mogelijk te maken, kunnen de schappen op verschillende
hoogtes geplaatst worden.
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
Tips voor energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten
staan dan strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog is,
de thermostaatknop op een lage temperatuur staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de compressor continu aan
staan waardoor er ijs op de verdamper
ontstaat. Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop naar een warmere instelling
om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.
Tips voor het koelen van vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• Zet geen warm voedsel of verdampende
vloeistoffen in de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in het
bijzonder als het een sterke geur heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht
er vrijelijk omheen kan circuleren
Nuttige tips voor het koelen
Nuttige tips:
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen, boven
de groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een
of maximaal twee dagen op deze manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz.: deze moeten afgedekt worden en mogen op
willekeurig welk schap gezet worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig
schoongemaakt worden en in de speciaal
daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of
plastic zakjes gewikkeld worden om zoveel
mogelijk lucht buiten te sluiten.
Melkflessen: deze moeten een afdekdop
hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook,
indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden.
Tips voor het invriezen
Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een paar
belangrijke tips:
• de maximale hoeveelheid voedsel die in
24 uur ingevroren kan worden. is vermeld
op het typeplaatje;
electrolux 7
• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg gedurende deze periode niet meer in te
vriezen voedsel toe;
• vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende
kwaliteit in;
• bereid het voedsel in kleine porties voor,
zo kan het snel en volledig worden ingevroren en zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten ontdooien die u nodig
heeft;
• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of
plastic en zorg ervoor dat de pakjes
luchtdicht zijn;
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet
tegen het al ingevroren voedsel, om te
voorkomen dat dit laatste warm wordt;
• smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen dan dikke; zout maakt voedsel minder lang houdbaar;
• water bevriest, als dit rechtstreeks uit het
vriesvak geconsumeerd wordt, kan het
aan de huid vastvriezen;
• het is aan te bevelen de invriesdatum op
elk pakje te vermelden, dan kunt u zien
hoe lang het al bewaard is;
Tips voor het bewaren van ingevroren
voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat te
verkrijgen, dient u:
• er zich van te verzekeren dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op
geschikte wijze door de detailhandelaar
werden opgeslagen;
• ervoor te zorgen dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de
winkel naar uw vriezer gebracht worden;
• de deur niet vaker te openen of open te
laten staan dan strikt noodzakelijk.
• Als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft
het snel en kan het niet opnieuw worden
ingevroren.
• Bewaar het voedsel niet langer dan de
door de fabrikant aangegeven bewaarperiode.
ONDERHOUD EN REINIGING
Let op! Voordat u welke
onderhoudshandeling dan ook verricht,
de stekker uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden
door bevoegde technici.
Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires
schoon met lauw water en wat neutrale
zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig en
wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren
dat ze schoon zijn en vrij van restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Belangrijk! Trek niet aan leidingen en/of
kabels aan de binnenkant van de kast en
verplaats of beschadig ze niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen,
schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om
de binnenkant schoon te maken, aangezien
deze het oppervlak beschadigen en een
sterke geur achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de
compressor op de achterkant van het apparaat schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van het
apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Belangrijk! Zorg ervoor dat u het
koelsysteem niet beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers
bevatten chemicaliën die de kunststoffen
die in dit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het
aanbevolen de buitenkant van dit apparaat
alleen schoon te maken met warm water
met een beetje afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.
Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de verdamper van het koelvak
verwijderd. Het dooiwater loopt via een gotje in een speciale opvangbak aan de ach-
8 electrolux
terkant van het apparaat, boven de compressormotor, waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van
het dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken, om te
voorkomen dat het water overloopt en op
het voedsel in de koelkast gaat druppelen.
Gebruik daarvoor de speciale reiniger, die al
in het afvoergaatje zit.
3. Open de deur.
4. Na afloop van het ontdooien de binnenkant grondig droog maken.
5. Schakel het apparaat in.
6. Zet de thermostaatknop op de maximale koude en laat het apparaat twee tot
drie uur in deze instelling werken.
7. Zet het eerder verwijderde voedsel terug
in het vriesvak.
Waarschuwing! Gebruik nooit
scherpe metalen voorwerpen om de
rijp van de verdamper te krabben, deze
zou beschadigd kunnen raken. Gebruik
geen mechanische of kunstmatige
middelen om het ontdooiproces te
versnellen, behalve die middelen die
door de fabrikant zijn aanbevolen. Een
temperatuurstijging tijdens het
ontdooien van de ingevroren
levensmiddelen, kan de veilige
bewaartijd verkorten.
De vriezer ontdooien
Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd vormen rond het bovenste vak.
Belangrijk! Ontdooi de vriezer wanneer de
rijplaag een dikte van ongeveer 3-5 mm
bereikt heeft.
Volg onderstaande aanwijzingen om de rijp
te verwijderen:
1. Schakel het apparaat uit.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel het in een paar lagen krantenpapier
en leg het op een koele plaats.
Periodes dat het apparaat niet gebruikt
wordt
Als het apparaat gedurende lange tijd niet
gebruikt wordt, neem dan de volgende
voorzorgsmaatregelen:
• trek de stekker uit het stopcontact
• verwijder al het voedsel,
• ontdooi de koelkast5), en maak het apparaat en alle accessoires schoon,
• laat de deur/deuren op een kier staan om
de vorming van onaangename luchtjes te
voorkomen.
Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan
iemand om het zo nu en dan te controleren,
om te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft, als de stroom uitvalt.
PROBLEMEN OPLOSSEN
Waarschuwing! Voordat u storingen
opspoort, de stekker uit het
stopcontact trekken.
Het opsporen van storingen die niet in
deze handleiding vermeld zijn, dient te
worden verricht door een gekwalificeerd technicus of competent persoon.
5) Indien nodig,
Belangrijk! Er zijn tijdens de normale
werking geluiden te horen (compressor,
koelcircuit).
electrolux 9
Probleem
Het apparaat werkt niet.
Het lampje brandt niet.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed in het
stopcontact.
Steek de stekker goed in het
stopcontact.
Het apparaat krijgt geen stroom.
Er staat geen spanning op het
stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat aan op het stopcontact.
Neem contact op met een gekwalificeerd elektricien.
Het lampje staat in stand-by.
Sluit en open de deur.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
De temperatuur is niet goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak open gedaan.
Laat de deur niet langer open
staan dan noodzakelijk.
De temperatuur van het product
is te hoog.
Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
De kamertemperatuur is te
hoog.
Verlaag de kamertemperatuur.
Er loopt water over de
achterkant van de koelkast.
Tijdens het automatische ontdooiproces ontdooit de rijp tegen de achterwand.
Dit is normaal.
Er loopt water in de koelkast.
De waterafvoer is verstopt.
Maak de waterafvoer schoon.
Producten verhinderen het water
om in de wateropvangbak te lopen.
Zorg ervoor dat de producten de
achterwand niet raken.
Er loopt water over de
vloer.
De dooiwaterafvoer loopt niet in
de verdamperbak boven de
compressor.
Maak de dooiwaterafvoer vast op
de verdamperbak.
De temperatuur in het
apparaat is te laag.
De thermostaatknop is niet goed
ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De temperatuur in het
apparaat is te hoog.
De thermostaatknop is niet goed
ingesteld.
Stel een lagere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het product
is te hoog.
Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
Er zijn veel producten tegelijk
opgeborgen.
Berg minder producten tegelijk
op.
De temperatuur in de
koelkast is te hoog.
Er is geen koude luchtcirculatie
in het apparaat.
Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het apparaat is.
De temperatuur in het
vriesvak is te hoog.
Producten liggen te dicht op elkaar.
Berg de producten zodanig op
dat er koude lucht kan circuleren.
Er is te veel rijp.
Het product is niet goed verpakt.
Verpak het product op de juiste
manier.
Het lampje werkt niet.
De compressor werkt
continu.
10 electrolux
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De thermostaatknop is niet goed
ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
Het lampje vervangen
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder de schroef van de afdekking
van het lampje.
3. Verwijder de afdekking van het lampje
(raadpleeg de afbeelding).
4. Vervang het kapotte lampje door een
nieuw lampje met hetzelfde vermogen
dat specifiek bedoeld is voor huishoudelijke apparaten. (het maximumvermogen is vermeld op de afdekking van het
lampje).
5. Plaats het lampenkapje terug.
6. Draai de schroef van de afdekking van
het lampje vast.
7. Steek de stekker in het stopcontact.
8. Open de deur. Controleer of het lampje
gaat branden.
De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
3. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact met de service-afdeling.
electrolux 11
TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen van de uitsparing
Hoogte
1225 mm
Breedte
560 mm
Diepte
550 mm
Tijdsduur
20 h
Spanning
230-240 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel.
MONTAGE
Lees voor uw eigen veiligheid en
correcte werking van het apparaat
eerst de "veiligheidsinformatie"
aandachtig door, alvorens het apparaat
te installeren.
Opstelling
Installeer dit apparaat op een plaats waar
de omgevingstemperatuur overeenkomt
met de klimaatklasse die vermeld is op het
typeplaatje van het apparaat:
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje
overeenkomen met de stroomtoevoer in uw
huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact
voor dit doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een
afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming
met de geldende regels, raadpleeg hiervoor
een gekwalificeerd elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
Omkeerbaarheid van de deur
De deur van het apparaat gaat naar rechts
open. Als u wilt dat de deur naar links open
gaat, ga dan als volgt te werk, voordat u
het apparaat installeert:
1. Maak de bovenste pen los en verwijder
hem.
2. Verwijder de bovenste deur.
3. Verwijder het afstandsstuk.
4. Draai het middelste scharnier los.
5. Verwijder de onderste deur.
6. Maak de onderste pen los en verwijder
hem.
12 electrolux
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Het apparaat installeren
Op de tegenoverliggende kant:
1. Zet de onderste pen vast.
2. Monteer de onderste deur.
3. Zet het middelste scharnier vast.
4. Installeer het afstandsstuk.
5. Monteer de bovenste deur.
6. Zet de bovenste pen vast.
Let op! Zorg ervoor dat het
aansluitsnoer vrij kan bewegen.
Ga als volgt te werk.
1. Knip indien nodig de zelfklevende afdichtstrip op maat en bevestig het op
het apparaat zoals aangegeven op de
afbeelding.
x
x
Ventilatievereisten
De luchtstroom achter het apparaat moet
voldoende zijn.
electrolux 13
2. Installeer het apparaat in de nis.
Duw het apparaat in de richting van de
pijlen (1) totdat de metalen strip aan de
bovenkant van het apparaat tegen het
keukenmeubel aankomt.
Duw het apparaat in de richting van de
pijlen (2) tegen de kast aan de andere
kant van het scharnier.
2
3. Stel het apparaat af in de nis.
Zorg ervoor dat de afstand tussen het
apparaat en de voorste rand van de
kast 44 mm is.
Het afdekplaatje voor het onderste
scharnier (in de zak met accessoires)
zorgt ervoor dat de afstand tussen het
apparaat en het keukenmeubel correct
is.
Zorg ervoor dat er een ruimte van 4
mm tussen het apparaat en de kast
aanwezig is.
Open de deur. Zet het afdekplaatje van
het onderste scharnier op de juiste
plek.
1
4mm
44mm
4. Bevestig het apparaat met 4 schroeven
in de nis.
I
14 electrolux
5. Verwijder het juiste onderdeel van de
scharnierafdekking (E). Verwijder onderdeel DX bij een scharnier aan de rechterkant of SX bij een scharnier aan de
linkerkant.
7. Maak de onderdelen Ha, Hb, Hc en Hd
los
Ha
Hb
Hc
Hd
8. Monteer onderdeel Ha aan de binnenkant van het keukenmeubel.
6. Bevestig de afdekkingen (C, D) aan de
uitsteeksels en de gaten van de scharnieren.
Installeer het ventilatierooster (B).
Bevestig de scharnierafdekkingen (E)
op het scharnier.
ca. 50 mm
90°
21 mm
90°
D
C
ca. 50 mm
E
E
21 mm
9. Duw onderdeel Hc op onderdeel Ha.
B
Ha
Hc
electrolux 15
10. Zet de deur van het apparaat en de
deur van het keukenmeubel open in
een hoek van 90°.
Plaats het kleine vierkantje (Hb) in de
geleider (Ha).
Zet de deur van het apparaat en de
deur van het keukenmeubel tegen elkaar en markeer de gaten.
12. Plaats het kleine vierkantje op de geleider terug en bevestig het met de bijgeleverde schroeven.
Lijn de deur van het keukenmeubel en
de deur van het apparaat uit met behulp van onderdeel Hb.
8 mm
Ha
Hb
Hb
13. Duw onderdeel Hd op onderdeel Hb.
11. Verwijder de haken en markeer een afstand van 8 mm vanaf de buitenrand
van de deur waar de nagel moet worden vastgemaakt (K).
8 mm
Hb
Hd
K
Ha
Controleer goed en verzeker u ervan dat:
• alle schroeven zijn aangehaald,
• de magnetische afdichtstrip goed bevestigd is aan de kast.
Belangrijk! Als de omgevingstemperatuur
laag is (bijv. in de winter), kan de omvang
van de pakking kleiner worden. De omvang
van de pakking neemt toe als de
omgevingstemperatuur toeneemt.
HET MILIEU
Het symbool
op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet
als huishoudafval mag worden behandeld,
maar moet worden afgegeven bij een
16 electrolux
verzamelpunt waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled.
Als u ervoor zorgt dat dit product op de
juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en
milieu die zich zouden kunnen voordoen in
geval van verkeerde afvalverwerking. Voor
gedetailleerdere informatie over het
recyclen van dit product, kunt u contact
opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
electrolux 17
Electrolux. Thinking of you.
Share more of our thinking at www.electrolux.com
CONTENTS
Safety information
Operation
First use
Daily use
Helpful hints and tips
17
19
19
20
21
Care and cleaning
22
What to do if…
23
Technical data
25
Installation
25
Environmental concerns
29
Subject to change without notice
In the interest of your safety and to ensure
the correct use, before installing and first
using the appliance, read this user manual
carefully, including its hints and warnings.
To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features.
Save these instructions and make sure that
they remain with the appliance if it is moved
or sold, so that everyone using it through its
life will be properly informed on appliance
use and safety.
For the safety of life and property keep the
precautions of these user's instructions as
the manufacturer is not responsible for
damages caused by omission.
• If this appliance featuring magnetic door
seals is to replace an older appliance
having a spring lock (latch) on the door or
lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a
death trap for a child.
SAFETY INFORMATION
Children and vulnerable people safety
• This appliance is not intended for use by
persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their
safety.
Children should be supervised to ensure
that they do not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance pull
the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance
as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric
shock or to close themselves into it.
General safety
Caution! Keep ventilation openings
clear of obstruction.
• The appliance is intended for keeping
foodstuff and/or beverages in a normal
household as explained in this instruction
booklet.
• Do not use a mechanical device or any
artificial means to speed up the thawing
process.
• Do not use other electrical appliances
(such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the
appliance, a natural gas with a high level
of environmental compatibility, which is
nevertheless flammable.
During transportation and installation of
the appliance, be certain that none of the
components of the refrigerant circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become
damaged:
– avoid open flames and sources of ignition
18 electrolux
– thoroughly ventilate the room in which
the appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications
or modify this product in any way. Any
damage to the cord may cause a shortcircuit, fire and/or electric shock.
Warning! Any electrical component
(power cord, plug, compressor) must
be replaced by a certified service agent
or qualified service personnel to avoid
hazard.
•
•
•
•
1. Power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is not
squashed or damaged by the back of
the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and
cause a fire.
3. Make sure that you can come to the
mains plug of the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose, do
not insert the power plug. There is a
risk of electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance
without the lamp cover6) of interior
lighting.
This appliance is heavy. Care should be
taken when moving it.
Do not remove nor touch items from the
freezer compartment if your hands are
damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.
Bulb lamps7) used in this appliance are
special purpose lamps selected for
household appliances use only. They are
not suitable for household room illumination.
Daily Use
• Do not put hot pot on the plastic parts in
the appliance.
• Do not store flammable gas and liquid in
the appliance, because they may explode.
• Do not place food products directly
against the air outlet on the rear wall.8)
• Frozen food must not be re-frozen once
it has been thawed out.
6) If the lamp cover is foreseen.
7) If the lamp is foreseen.
8) If the appliance is Frost Free.
• Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's
instructions.
• Appliance's manufacturers storage recommendations should be strictly adhered
to. Refer to relevant instructions.
• Do not place carbonated or fizzy drinks in
the freezer compartment as it creates
pressure on the container, which may
cause it to explode, resulting in damage
to the appliance.
• Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.
Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from
the mains socket.
• Do not clean the appliance with metal
objects.
• Do not use sharp objects to remove frost
from the appliance. Use a plastic scraper.
• Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary,
clean the drain. If the drain is blocked,
water will collect in the bottom of the appliance.
Installation
Important! For electrical connection
carefully follow the instructions given in
specific paragraphs.
• Unpack the appliance and check if there
are damages on it. Do not connect the
appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place
you bought it. In that case retain packing.
• It is advisable to wait at least four hours
before connecting the appliance to allow
the oil to flow back in the compressor.
• Adequate air circulation should be
around the appliance, lacking this leads
to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to
installation.
• Wherever possible the back of the product should be against a wall to avoid
touching or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent possible
burn.
electrolux 19
• The appliance must not be located close
to radiators or cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.
• Connect to potable water supply only. 9)
Service
• Any electrical work required to do the
servicing of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.
• This product must be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine spare parts must be used.
in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not
be discarded together with the urban
refuse and rubbish. The insulation foam
contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to
the applicable regulations to obtain
from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially at the
rear near the heat exchanger. The materials used on this appliance marked
are recyclable.
by the symbol
Environment Protection
This appliance does not contain gasses
which could damage the ozone layer,
OPERATION
Switching on
Insert the plug into the wall socket.
Turn the Temperature regulator clockwise
to a medium setting.
Switching off
To turn off the appliance, turn the Temperature regulator to the "O" position.
Temperature regulation
The temperature is automatically regulated.
To operate the appliance, proceed as follows:
• turn the Temperature regulator toward
lower settings to obtain the minimum
coldness.
• turn the Temperature regulator toward
higher settings to obtain the maximum
coldness.
A medium setting is generally the most
suitable.
However, the exact setting should be chosen keeping in mind that the temperature inside the appliance depends on:
• room temperature
• how often the door is opened
• the quantity of food stored
• the location of the appliance.
Important! If the ambient temperature is
high or the appliance is fully loaded, and the
appliance is set to the lowest temperatures,
it may run continuously causing frost to
form on the rear wall. In this case the dial
must be set to a higher temperature to
allow automatic defrosting and therefore
reduced energy consumption.
FIRST USE
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first time,
wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral
soap so as to remove the typical smell of a
brand-new product, then dry thoroughly.
9) If a water connection is foreseen.
Important! Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.
20 electrolux
DAILY USE
Freezing fresh food
The freezer compartment is suitable for
freezing fresh food and storing frozen and
deep-frozen food for a long time.
To freeze fresh foods it is not necessary to
change the medium setting.
However, for a faster freezing operation,
turn the temperature regulator toward higher settings to obtain the maximum coldness.
For better use of space, the front halfshelves can lie over the rear ones.
Important! In this condition, the refrigerator
compartment temperature might drop
below 0°C. If this occurs reset the
temperature regulator to a warmer setting.
Storage of frozen food
When first starting-up or after a period out
of use, before putting the products in the
compartment let the appliance run at least
2 hours on the higher settings.
Important! In the event of accidental
defrosting, for example due to a power
failure, if the power has been off for longer
than the value shown in the technical
characteristics chart under "rising time", the
defrosted food must be consumed quickly
or cooked immediately and then re-frozen
(after cooling).
Thawing
Deep-frozen or frozen food, prior to being
used, can be thawed in the refrigerator
compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.
Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer: in this case,
cooking will take longer.
Ice-cube production
This appliance is equipped with one or
more trays for the production of ice-cubes.
Fill these trays with water, then put them in
the freezer compartment.
Important! Do not use metallic instruments
to remove the trays from the freezer.
Movable shelves
The walls of the refrigerator are equipped
with a series of runners so that the shelves
can be positioned as desired.
Positioning the door shelves
To permit storage of food packages of various sizes, the door shelves can be placed
at different heights.
To make these adjustments proceed as follows:
gradually pull the shelf in the direction of the
arrows until it comes free, then reposition
as required.
electrolux 21
HELPFUL HINTS AND TIPS
Hints for energy saving
• Do not open the door frequently or leave
it open longer than absolutely necessary.
• If the ambient temperature is high and
the Temperature Regulator is set to low
temperature and the appliance is fully
loaded, the compressor may run continuously, causing frost or ice on the evaporator. If this happens, set the Temperature Regulator toward warmer settings to
allow automatic defrosting and so a saving in electricity consumption.
Hints for fresh food refrigeration
To obtain the best performance:
• do not store warm food or evaporating
liquids in the refrigerator
• do cover or wrap the food, particularly if it
has a strong flavour
• position food so that air can circulate
freely around it
Hints for refrigeration
Useful hints:
Meat (all types) : wrap in polythene bags
and place on the glass shelf above the vegetable drawer.
For safety, store in this way only one or two
days at the most.
Cooked foods, cold dishes, etc..: these
should be covered and may be placed on
any shelf.
Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special
drawer(s) provided.
Butter and cheese: these should be placed
in special airtight containers or wrapped in
aluminium foil or polythene bags to exclude
as much air as possible.
Milk bottles: these should have a cap and
should be stored in the bottle rack on the
door.
Bananas, potatoes, onions and garlic, if not
packed, must not be kept in the refrigerator.
Hints for freezing
To help you make the most of the freezing
process, here are some important hints:
• the maximum quantity of food which can
be frozen in 24 hrs. is shown on the rating plate;
• the freezing process takes 24 hours. No
further food to be frozen should be added during this period;
• only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
• prepare food in small portions to enable it
to be rapidly and completely frozen and
to make it possible subsequently to thaw
only the quantity required;
• wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages
are airtight;
• do not allow fresh, unfrozen food to
touch food which is already frozen, thus
avoiding a rise in temperature of the latter;
• lean foods store better and longer than
fatty ones; salt reduces the storage life of
food;
• water ices, if consumed immediately after
removal from the freezer compartment,
can possibly cause the skin to be freeze
burnt;
• it is advisable to show the freezing in date
on each individual pack to enable you to
keep tab of the storage time.
Hints for storage of frozen food
To obtain the best performance from this
appliance, you should:
• make sure that the commercially frozen
foodstuffs were adequately stored by the
retailer;
• be sure that frozen foodstuffs are transferred from the foodstore to the freezer in
the shortest possible time;
• not open the door frequently or leave it
open longer than absolutely necessary.
• Once defrosted, food deteriorates rapidly
and cannot be refrozen.
• Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.
22 electrolux
CARE AND CLEANING
Caution! Unplug the appliance before
carrying out any maintenance
operation.
This appliance contains hydrocarbons
in its cooling unit; maintenance and recharging must therefore only be carried
out by authorized technicians.
refrigerator compartment channel to prevent the water overflowing and dripping onto the food inside. Use the special cleaner
provided, which you will find already inserted into the drain hole.
Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with
lukewarm water and some neutral soap.
• regularly check the door seals and wipe
clean to ensure they are clean and free
from debris.
• rinse and dry thoroughly.
Important! Do not pull, move or damage
any pipes and/or cables inside the cabinet.
Never use detergents, abrasive powders,
highly perfumed cleaning products or wax
polishes to clean the interior as this will
damage the surface and leave a strong
odour.
Clean the condenser (black grill) and the
compressor at the back of the appliance
with a brush or a vacuum cleaner. This operation will improve the performance of the
appliance and save electricity consumption.
Important! Take care of not to damage the
cooling system.
Many proprietary kitchen surface cleaners
contain chemicals that can attack/damage
the plastics used in this appliance. For this
reason it is recommended that the outer
casing of this appliance is only cleaned with
warm water with a little washing-up liquid
added.
After cleaning, reconnect the equipment to
the mains supply.
Defrosting of the refrigerator
Frost is automatically eliminated from the
evaporator of the refrigerator compartment
every time the motor compressor stops,
during normal use. The defrost water drains
out through a trough into a special container at the back of the appliance, over the
motor compressor, where it evaporates.
It is important to periodically clean the defrost water drain hole in the middle of the
Defrosting the freezer
A certain amount of frost will always
form around the top compartment.
Important! Defrost the freezer when the
frost layer reaches a thickness of about 3-5
mm.
To remove the frost, do these steps:
1. Switch off the appliance.
2. Remove any stored food, wrap it in several layers of newspaper and put it in a
cool place.
3. Open the door.
4. When defrosting is completed, dry the
interior thoroughly.
5. Switch on the appliance.
6. Set the temperature regulator to obtain
the maximum coldness and run the appliance for two or three hours using this
setting.
7. Reload the previously removed food into
the compartment.
electrolux 23
Warning! Never use sharp metal tools
to scrape off frost from the evaporator
as you could damage it. Do not use a
mechanical device or any artificial
means to speed up the thawing
process other than those
recommended by the manufacturer. A
temperature rise of the frozen food
packs, during defrosting, may shorten
their safe storage life.
Periods of non-operation
When the appliance is not in use for long
periods, take the following precautions:
• disconnect the appliance from electricity supply
• remove all food
• defrost10) and clean the appliance and all
accessories
• leave the door/doors ajar to prevent unpleasant smells.
If the cabinet will be kept on, ask somebody to check it once in a while to prevent
the food inside from spoiling in case of a
power failure.
WHAT TO DO IF…
Warning! Before troubleshooting,
disconnect the mains plug from the
mains socket.
Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not in this manual.
Problem
The appliance does not
operate. The lamp does
not operate.
Important! There are some sounds during
normal use (compressor, refrigerant
circulation).
Possible cause
Solution
The appliance is switched off.
Switch on the appliance.
The mains plug is not connected
to the mains socket correctly.
Connect the mains plug to the
mains socket correctly.
The appliance has no power.
There is no voltage in the mains
socket.
Connect a different electrical appliance to the mains socket.
Contact a qualified electrician.
The lamp is in stand-by.
Close and open the door.
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the lamp".
The temperature is not set correctly.
Set a higher temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The door has been opened too
frequently.
Do not keep the door open longer
than necessary.
The product temperature is too
high.
Let the product temperature decrease to room temperature before storage.
The room temperature is too
high.
Decrease the room temperature.
Water flows on the rear
plate of the refrigerator.
During the automatic defrosting
process, frost defrosts on the
rear plate.
This is correct.
Water flows into the refrigerator.
The water outlet is clogged.
Clean the water outlet.
The lamp does not work.
The compressor operates continually.
10) If foreseen.
24 electrolux
Problem
Possible cause
Solution
Products prevent that water
flows into the water collector.
Make sure that products do not
touch the rear plate.
Water flows on the
ground.
The melting water outlet does
not flow in the evaporative tray
above the compressor.
Attach the melting water outlet to
the evaporative tray.
The temperature in the
appliance is too low.
The temperature regulator is not
set correctly.
Set a higher temperature.
The temperature in the
appliance is too high.
The temperature regulator is not
set correctly.
Set a lower temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The product temperature is too
high.
Let the product temperature decrease to room temperature before storage.
Many products are stored at the
same time.
Store less products at the same
time.
The temperature in the
refrigerator is too high.
There is no cold air circulation in
the appliance.
Make sure that there is cold air
circulation in the appliance.
The temperature in the
freezer is too high.
Products are too near to each
other.
Store products so that there is
cold air circulation.
There is too much frost.
Food is not wrapped correctly.
Wrap the food correctly.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The temperature regulator is not
set correctly.
Set a higher temperature.
Replacing the lamp
1. Disconnect the mains plug from the
mains socket.
2. Remove the screw from the lamp cover.
3. Remove the lamp cover (refer to the illustration).
4. Replace the used lamp with a new lamp
of the same power and specifically designed for household appliances. (the
maximum power is shown on the lamp
cover).
5. Install the lamp cover.
6. Tighten the screw to the lamp cover.
7. Connect the mains plug to the mains
socket.
8. Open the door. Make sure that the lamp
comes on.
Closing the door
1. Clean the door gaskets.
2. If necessary, adjust the door. Refer to
"Installation".
3. If necessary, replace the defective door
gaskets. Contact the Service Center.
electrolux 25
TECHNICAL DATA
Dimension of the recess
Height
1225 mm
Width
560 mm
Depth
550 mm
Rising Time
20 h
Voltage
230-240 V
Frequency
50 Hz
The technical information are situated in the
rating plate on the internal left side of the
appliance and in the energy label.
INSTALLATION
Read the "Safety Information" carefully
for your safety and correct operation of
the appliance before installing the
appliance.
Positioning
Install this appliance at a location where the
ambient temperature corresponds to the
climate class indicated on the rating plate of
the appliance:
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage
and frequency shown on the rating plate
correspond to your domestic power supply.
The appliance must be earthed. The power
supply cable plug is provided with a contact
for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with
current regulations, consulting a qualified
electrician.
The manufacturer declines all responsibility
if the above safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.
Door reversibility
The door of the appliance opens to the
right. If you want to open the door to the
left, do these steps before you install the
appliance:
1. Loosen and remove the upper pin.
2. Remove the upper door.
3. Remove the spacer.
4. Loosen the middle hinge.
5. Remove the lower door.
6. Loosen and remove the lower pin.
26 electrolux
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Installing the appliance
On the opposite side:
1. Tighten the lower pin.
2. Install the lower door.
3. Tighten the middle hinge.
4. Install the spacer.
5. Install the upper door.
6. Tighten the upper pin.
Caution! Make sure that the mains
cable can move freely.
Do these steps.
1. If necessary cut the adhesive sealing
strip and then apply it to the appliance
as shown in figure.
x
x
Ventilation requirements
The airflow behind the appliance must be
sufficient.
electrolux 27
2. Install the appliance in the niche.
Push the appliance in the direction of
the arrows (1) until the upper gap cover
stops against the kitchen furniture.
Push the appliance in the direction of
the arrows (2) against the cupboard on
the opposite side of the hinge.
3. Adjust the appliance in the niche.
Make sure that the distance between
the appliance and the cupboard frontedge is 44 mm.
The lower hinge cover (in the accessories bag) makes sure that the distance
between the appliance and the kitchen
furniture is correct.
Make sure that the clearance between
the appliance and the cupboard is 4
mm.
Open the door. Put the lower hinge
cover in position.
2
1
4mm
44mm
4. Attach the appliance to the niche with 4
screws.
I
28 electrolux
5. Remove the correct part from the hinge
cover (E). Make sure to remove the part
DX, in the case of right hinge, SX in opposite case.
7. Disconnect the parts Ha, Hb, Hc and
Hd
Ha
Hb
Hc
Hd
6. Attach the covers (C, D) to the lugs and
the hinge holes.
Install the vent grille (B).
Attach the hinge covers (E) to the
hinge.
8. Install the part Ha on the inner side of
the kitchen furniture.
ca. 50 mm
90°
21 mm
D
C
90°
ca. 50 mm
E
21 mm
9. Push the part Hc on the part Ha.
E
B
Ha
Hc
electrolux 29
10. Open the appliance door and the kitchen furniture door at an angle of 90°.
Insert the small square (Hb) into guide
(Ha).
Put together the appliance door and
the furniture door and mark the holes.
12. Place the small square on the guide
again and fix it with the screws supplied.
Align the kitchen furniture door and the
appliance door by adjusting the part
Hb.
8 mm
Ha
Hb
Hb
11. Remove the brackets and mark a distance of 8 mm from the outer edge of
the door where the nail must be fitted
(K).
13. Press the part Hd on the part Hb.
8 mm
Hb
Hd
K
Ha
Do a final check to make sure that:
• All screws are tightened.
• The magnetic sealing strip is attached
tightly to the cabinet.
Important! If the ambient temperature is
low (for example, in the Winter), the size of
the gasket decreases. The size of the
gasket increases when the ambient
temperature increases.
ENVIRONMENTAL CONCERNS
The symbol
on the product or on its
packaging indicates that this product may
not be treated as household waste. Instead
it should be taken to the appropriate
30 electrolux
collection point for the recycling of electrical
and electronic equipment. By ensuring this
product is disposed of correctly, you will
help prevent potential negative
consequences for the environment and
human health, which could otherwise be
caused by inappropriate waste handling of
this product. For more detailed information
about recycling of this product, please
contact your local council, your household
waste disposal service or the shop where
you purchased the product.
electrolux 31
Electrolux. Thinking of you.
Partagez notre imagination sur www.electrolux.com
SOMMAIRE
Consignes de sécurité
Fonctionnement
Première utilisation
Utilisation quotidienne
Conseils utiles
Entretien et nettoyage
31
33
34
34
35
36
En cas d'anomalie de fonctionnement
Caractéristiques techniques
Installation
En matière de sauvegarde de
l'environnement
37
40
40
45
Sous réserve de modifications
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Pour votre sécurité et garantir une utilisation
correcte de l'appareil, lisez attentivement
cette notice, y compris les conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser
l'appareil pour la première fois. Pour éviter
toute erreur ou accident, veillez à ce que
toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité. Conservez cette notice
avec l'appareil. Si l'appareil doit être vendu
ou cédé à une autre personne, veillez à remettre cette notice au nouveau propriétaire,
afin qu'il puisse se familiariser avec son
fonctionnement et sa sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des
biens, conservez et respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice.
Le fabricant décline toute responsabilité en
cas de dommages dus au non-respect de
ces instructions.
Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes
dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent
d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils
sont sans surveillance ou en l'absence
d'instruction d'une personne responsable
qui puisse leur assurer une utilisation de
l'appareil sans danger.
Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages à
portée des enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut, veillez
à couper le câble d'alimentation électrique au ras de l'appareil pour éviter les
risques d'électrocution. Démontez la porte pour éviter que des enfants ne restent
enfermés à l'intérieur.
• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques. S'il remplace un appareil équipé d'une fermeture à ressort, nous vous
conseillons de rendre celle-ci inutilisable
avant de vous en débarrasser. Ceci afin
d'éviter aux enfants de s'enfermer dans
l'appareil et de mettre ainsi leur vie en
danger.
Mesures générales de sécurité
Attention Veillez à ce que les orifices
de ventilation ne soient pas obstrués.
• Cet appareil est destiné uniquement à la
conservation d’aliments et/ou de boissons dans le cadre d’un usage domestique normal, tel que celui décrit dans la
présente notice.
• N'utilisez pas d'appareils électriques,
d'agents chimiques ou tout autre système artificiel pour accélérer le processus
de dégivrage.
• N’utilisez pas d'autres appareils électriques (par exemple, sorbetières) à l'intérieur d’appareils réfrigérants sauf s’ils
sont homologués pour cet usage par leur
fabricant.
32 electrolux
• Faites très attention lorsque vous déplacez l'appareil afin de ne pas endommager des parties du circuit de refroidissement et ainsi d'éviter des risques de fuite.
• Le circuit de refroidissement de l’appareil
contient de l’isobutane (R600a), un gaz
naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec l’environnement mais qui est
néanmoins inflammable.
Pendant le transport et l'installation de
l’appareil, assurez-vous qu'aucune pièce
du circuit de refroidissement n'est endommagée.
Si tel est le cas :
– Évitez les flammes vives (briquet) et
tout autre allumage (étincelles).
– Aérez soigneusement la pièce où se
trouve l'appareil.
• Ne modifiez pas les spécifications de
l'appareil. Un cordon d'alimentation endommagé peut être la cause de courtscircuits, d'incendies et/ou de décharges
électriques.
Avertissement Les éventuelles réparations ou interventions sur votre appareil, ainsi que le remplacement du câble
d'alimentation, ne doivent être effectuées que par un professionnel qualifié.
1. L'appareil ne doit pas être raccordé à
l'aide d'un prolongateur, d'une prise
multiple ou d'un raccordement multiple (risque d'incendie).
2. Assurez-vous que la prise n'est pas
écrasée ou endommagée par l'arrière
de l'appareil. Une prise de courant
endommagée peut surchauffer et
provoquer un incendie.
3. Vérifiez que la prise murale reste accessible une fois que l'installation est
terminée.
4. Ne débranchez pas l'appareil en tirant
sur le câble, particulièrement lorsque
l'appareil est tiré de son logement.
5. Si la fiche du cordon d'alimentation
est desserrée, ne la branchez pas
dans la prise murale. Risque d'électrocution ou d'incendie !
6. N'utilisez pas l'appareil si le diffuseur
de l'ampoule d'éclairage n'est pas
présent11) pour l'éclairage intérieur.
11) Si le diffuseur est prévu.
12) Si l'ampoule est prévue.
13) Si l'appareil est sans givre.
• Cet appareil est lourd. Faites attention en
le déplaçant.
• Ne touchez pas avec les mains humides
les surfaces givrées et les produits congelés (risque de brûlure et d'arrachement
de la peau).
• Évitez une exposition prolongée de l'appareil aux rayons solaires.
• Ampoules12) utilisées dans cet appareil
sont des ampoules spéciales dédiées
uniquement à un usage avec des appareils ménagers. Elles ne conviennent pas
à l'éclairage des pièces d'une habitation.
Utilisation quotidienne
• Ne posez pas d'éléments chauds sur les
parties en plastique de l'appareil.
• Ne stockez pas de gaz ou de liquides inflammables dans l'appareil (risque d'explosion).
• Ne placez pas d'aliments directement
contre la sortie d'air sur la paroi arrière de
l'appareil. 13)
• Un produit décongelé ne doit jamais être
recongelé.
• Conservez les aliments emballés conformément aux instructions de leur fabricant.
• Respectez scrupuleusement les conseils
de conservation donnés par le fabricant
de l'appareil. Consultez les instructions
respectives.
• Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes
de boissons gazeuses dans le compartiment congélateur, car la pression se formant à l'intérieur du contenant pourrait le
faire éclater et endommager ainsi l'appareil.
• Ne consommez pas certains produits tels
que les bâtonnets glacés dès leur sortie
de l'appareil, car ils peuvent provoquer
des brûlures.
Entretien et nettoyage
• Avant toute opération d'entretien, mettez
l'appareil hors tension et débranchez-le
de la prise de courant.
• N'utilisez pas d'objets métalliques pour
nettoyer l'appareil.
• N'utilisez pas d'objet tranchant pour gratter la couche de givre. Utilisez une spatule en plastique.
electrolux 33
• Contrôlez régulièrement l'orifice d'évacuation de l'eau de dégivrage dans le
compartiment réfrigérateur. Nettoyez-le,
si besoin. Si l'orifice est bouché, l'eau
s'écoulera en bas de l'appareil.
Installation
Important Avant de procéder au
branchement électrique, respectez
scrupuleusement les instructions fournies
dans cette notice.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est
pas endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il est endommagé. Signalez immédiatement au revendeur de l'appareil
les dommages constatés. Dans ce cas,
gardez l'emballage.
• Il est conseillé d'attendre au moins quatre
heures avant de brancher l'appareil pour
que le circuit frigorifique soit stabilisé.
• Veillez à ce que l'air circule librement autour de l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe. Pour assurer une ventilation suffisante, respectez les instructions de la
notice (chapitre Installation).
• Placez l'appareil dos au mur pour éviter
tout contact avec le compresseur et le
condenseur (risque de brûlure).
• Placez de préférence votre appareil loin
d'une source de chaleur (chauffage, cuisson ou rayons solaires trop intenses).
• Assurez-vous que la prise murale reste
accessible après l'installation de l'appareil.
• Branchez à l'alimentation en eau potable
uniquement. 14)
Maintenance
• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien de l'appareil doivent être
réalisés par un électricien qualifié ou une
personne compétente.
• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé que par un Service après-vente autorisé, exclusivement avec des pièces
d'origine.
Protection de l'environnement
Le système frigorifique et l'isolation de
votre appareil ne contiennent pas de
C.F.C. contribuant ainsi à préserver
l'environnement. L'appareil ne doit pas
être mis au rebut avec les ordures ménagères et les déchets urbains. La
mousse d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables disponibles auprès des autorités locales. Veillez à ne pas détériorer
les circuits frigorifiques, notamment au
niveau du condenseur. Les matériaux
utilisés dans cet appareil identifiés par
sont recyclables.
le symbole
FONCTIONNEMENT
Mise en fonctionnement
Branchez l'appareil sur une prise murale.
Tournez le bouton du thermostat dans le
sens des aiguilles d'une montre sur une position moyenne.
Mise à l'arrêt
Pour mettre à l'arrêt l'appareil, tournez le
bouton du thermostat sur la position "O".
Réglage de la température
La température est réglée automatiquement.
Pour faire fonctionner l'appareil, procédez
comme suit :
14) Si un branchement sur le réseau d'eau est prévu.
• tournez le bouton du thermostat vers le
bas pour obtenir un réglage de froid minimum.
• tournez le bouton du thermostat vers le
haut pour obtenir un réglage de froid
maximum.
Une position moyenne est la plus indiquée.
Toutefois, le réglage doit être choisi en tenant compte du fait que la température à
l'intérieur de l'appareil dépend de plusieurs
facteurs :
• la température ambiante
• la fréquence d'ouverture de la porte
34 electrolux
• la quantité de denrées stockées
• l'emplacement de l'appareil.
Important Si le thermostat est réglé sur la
position de froid maximum, lorsque la
température ambiante est élevée et que
l'appareil est plein, il est possible que le
compresseur fonctionne en régime continu.
Dans ce cas, il y a un risque de formation
excessive de givre sur la paroi postérieure à
l'intérieur de l'appareil. Pour éviter cet
inconvénient, placez le thermostat sur une
température plus élevée de façon à
permettre un dégivrage automatique et, par
conséquent, des économies de courant.
PREMIÈRE UTILISATION
Nettoyage intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première
fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique du "neuf" puis séchez soigneusement.
Important N'utilisez pas de produits abrasifs, poudre à récurer, éponge métallique
pour ne pas abîmer la finition.
UTILISATION QUOTIDIENNE
Congélation d'aliments frais
Le compartiment congélateur est idéal pour
congeler des denrées fraîches et conserver
les aliments surgelés ou congelés pendant
longtemps.
Pour congeler des aliments frais, il n'est
pas nécessaire de modifier le réglage
moyen.
Toutefois, pour une congélation plus rapide,
tournez le thermostat vers le haut pour obtenir plus de froid.
Important Dans ce cas, la température du
compartiment réfrigérateur peut chuter audessous de 0°C. Si cela se produit,
repositionnez le thermostat sur un réglage
plus chaud.
Conservation des aliments congelés
À la mise en service ou après un arrêt prolongé, placez le thermostat sur la position
Max pendant 2 heures environ, avant d'introduire les produits dans le compartiment.
Important En cas de dégivrage accidentel,
dû par exemple à une panne de courant, si
la panne doit se prolonger plus longtemps
qu'il n'est indiqué à la rubrique "temps
d'augmentation" dans la section
Caractéristiques techniques, consommez
les aliments décongelés le plus rapidement
possible ou recongelez-les après les avoir
cuits (une fois refroidis).
La décongélation
Les aliments surgelés ou congelés peuvent
être décongelés dans le compartiment réfrigérateur ou à température ambiante, avant
d'être utilisés, en fonction du temps disponible pour cette opération.
Les petites pièces peuvent même être cuites sans décongélation préalable : dans ce
cas, la cuisson est plus longue.
Fabrication de glaçons
Cet appareil est équipé d'un ou de plusieurs bacs à glaçons. Remplissez d'eau
ces bacs et mettez-les dans le compartiment congélateur.
Important N'utilisez pas d'instruments
métalliques pour décoller les bacs du
congélateur.
Clayettes amovibles
Les parois du réfrigérateur sont équipées
d'une série de glissières pour que les clayettes puissent être placées en fonction des
besoins.
Pour exploiter au mieux l'espace, vous pouvez placer les demi-clayettes avant au dessus des clayettes arrière.
electrolux 35
Pour les ajuster, procédez comme suit :
tirez progressivement dans le sens des flèches pour les dégager, puis repositionnezles selon les besoins.
Emplacement des balconnets de la
porte
En fonction de la taille des paquets d'aliments conservés, les balconnets de la porte peuvent être positionnés à différentes
hauteurs.
CONSEILS UTILES
Conseils pour l'économie d'énergie
• N'ouvrez pas la porte trop souvent ou
plus longtemps que nécessaire.
• Si la température ambiante est élevée, le
dispositif de réglage de température est
sur la position de froid maximum et l'appareil est plein : il est possible que le
compresseur fonctionne en régime continu, d'où un risque de formation excessive de givre sur l'évaporateur. Pour éviter
ceci, modifiez la position du dispositif de
réglage de température de façon à obtenir des périodes d'arrêt du compresseur
et ainsi permettre un dégivrage automatique, d'où des économies d'énergie.
Conseils pour la réfrigération de
denrées fraîches
Pour obtenir les meilleures performances
possibles :
• N'introduisez pas d'aliments encore
chauds ou de liquides en évaporation
dans le réfrigérateur.
• Couvrez ou enveloppez soigneusement
les aliments, surtout s'ils sont aromatiques.
• Placez les aliments pour que l'air puisse
circuler librement autour.
Conseils pour la réfrigération
Conseils utiles :
Viande (tous les types) : enveloppez-la dans
des sachets en plastique et placez-la sur la
tablette en verre au-dessus du bac à légumes.
La période de conservation est de 1 à 2
jours au maximum.
Aliments cuits, plats froids, etc. : placez-les
bien couverts sur une clayette.
Fruits et légumes : placez-les une fois nettoyés dans le(s) bac(s) à légumes fourni(s).
Beurre et fromage : placez-les dans des récipients étanches spéciaux ou enveloppezles soigneusement dans des feuilles d'aluminium ou de polyéthylène, pour emmagasiner le moins d'air possible.
Lait en bouteille : bouchez-le et placez-le
dans le balconnet de la contreporte réservé
aux bouteilles.
Bananes, pommes de terre, oignons et ail
ne se conservent pas au réfrigérateur, s'ils
ne sont pas correctement emballés.
36 electrolux
Conseils pour la congélation
Pour obtenir les meilleurs résultats, voici
quelques conseils importants :
• la quantité maximale de denrées que
vous pouvez congeler par 24 heures est
indiquée sur la plaque signalétique.
• le temps de congélation est de 24 heures. Aucune autre denrée à congeler ne
doit être ajoutée pendant cette période.
• congelez seulement les denrées alimentaires fraîches, de qualité supérieure (une
fois nettoyées).
• préparez la nourriture en petits paquets
pour une congélation rapide et uniforme,
adaptés à l'importance de la consommation.
• enveloppez les aliments dans des feuilles
d'aluminium ou de polyéthylène et assurez-vous que les emballages sont étanches ;
• ne laissez pas des aliments frais, non
congelés, toucher des aliments déjà congelés pour éviter une remontée en température de ces derniers.
• les aliments maigres se conservent mieux
et plus longtemps que les aliments gras ;
le sel réduit la durée de conservation des
aliments
• la température très basse à laquelle se
trouvent les bâtonnets glacés, s'ils sont
consommés dès leur sortie du compartiment congélateur, peut provoquer des
brûlures.
• L'identification des emballages est importante : indiquez la date de congélation du
produit, et respectez la durée de conservation indiquée par le fabricant.
Conseils pour la conservation des
produits surgelés et congelés du
commerce
Pour une bonne conservation des produits
surgelés et congelés, vous devez :
• vous assurer qu'ils ont bien été conservés au magasin ;
• prévoir un temps réduit au minimum pour
leur transport du magasin d'alimentation
à votre domicile ;
• éviter d'ouvrir trop souvent la porte du
congélateur et ne la laisser ouverte que le
temps nécessaire.
• une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne peuvent pas
être recongelés.
• respecter la durée de conservation indiquée par le fabricant.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Attention débrancher l'appareil avant
toute opération d'entretien.
nettoyer l'intérieur de façon à ne pas l'abîmer et laisser de fortes odeurs.
Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit réfrigérant : l'entretien et la recharge ne doivent donc être
effectués que par du personnel autorisé.
Nettoyer le condenseur (grille noire) et le
compresseur situés à l'arrière de l'appareil
avec une brosse ou un aspirateur. Cette
opération améliore les performances de
l'appareil et permet des économies d'énergie.
Nettoyage périodique
Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :
• Nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau tiède savonneuse.
• Vérifiez régulièrement les joints de porte
et nettoyez-les en les essuyant pour éviter toute accumulation de déchets.
• Rincez et séchez soigneusement.
Important Ne pas tirer, déplacer ou
endommager les tuyaux et/ou câbles qui se
trouvent à l'intérieur de l'appareil.
Ne JAMAIS utiliser de produits abrasifs ou
caustiques ni d'éponges avec grattoir pour
Important Attention à ne pas endommager
le système de réfrigération.
De nombreux détergents pour la cuisine recommandés par les fabricants contiennent
des produits chimiques qui peuvent attaquer/endommager les pièces en plastique
utilisées dans cet appareil. Il est par conséquent recommandé d'utiliser seulement de
l'eau chaude additionnée d'un peu de savon liquide pour nettoyer la carrosserie de
l'appareil.
Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.
electrolux 37
Dégivrage du réfrigérateur
Le givre est automatiquement éliminé de
l'évaporateur du compartiment réfrigérateur
à chaque arrêt du compresseur, en cours
d'utilisation normale. L'eau de dégivrage
est collectée dans un récipient spécial situé
à l'arrière de l'appareil, au-dessus du compresseur, d'où elle s'évapore.
Il est important de nettoyer régulièrement
l'orifice d'écoulement de la gouttière d'évacuation de l'eau de dégivrage située au milieu du compartiment réfrigérateur pour empêcher l'eau de déborder et de couler sur
les aliments qui se trouvent à l'intérieur.
Nettoyez l'orifice d'écoulement de l'eau de
dégivrage avec le bâtonnet spécial se trouvant déjà dans l'orifice.
Dégivrage du compartiment
congélateur
Une certaine quantité de givre se forme
toujours autour du compartiment supérieur.
Important Dégivrez le compartiment
congélateur lorsque l'épaisseur de la
couche de givre est d'environ 3-5 mm.
1. Mettez l'appareil à l'arrêt.
2. Sortez les denrées congelées, enveloppez celles-ci dans plusieurs feuilles de
papier journal et conservez-les dans un
endroit frais.
3. Ouvrez la porte.
4. Le dégivrage terminé, épongez et séchez bien l'intérieur.
5. Mettez l'appareil en fonctionnement.
6. Réglez le thermostat pour obtenir plus
de froid et faites fonctionner l'appareil
pendant deux ou trois heures en utilisant ce réglage.
7. Replacez les produits surgelés ou congelés dans le compartiment.
Avertissement N'utilisez en aucun
cas de couteau ou tout autre objet
tranchant, d'objet métallique pour
gratter la couche de givre, vous risquez
de détériorer irrémédiablement
l'évaporateur. N'utilisez aucun autre
dispositif mécanique ou moyen artificiel
que ceux qui sont recommandés par le
fabricant pour accélérer le dégivrage
de votre appareil. Une élévation de la
température des denrées congelées,
pendant la décongélation, peut réduire
leur durée de conservation.
En cas d'absence prolongée ou de
non-utilisation
Prenez les précautions suivantes :
• débranchez l'appareil
• retirez tous les aliments
• dégivrez15) et nettoyez l'appareil et tous
les accessoires
• laissez la porte/les portes entrouverte(s)
pour prévenir la formation d'odeurs désagréables.
Si, toutefois, vous n'avez pas la possibilité
de débrancher et vider l'appareiI, faites vérifier régulièrement son bon fonctionnement
pour éviter la détérioration des aliments en
cas de panne de courant.
Pour enlever le givre, suivez les instructions
ci-dessous :
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
Avertissement Avant de résoudre les
problèmes, débranchez l'appareil.
15) Si cela est prévu.
La résolution des problèmes, non mentionnés dans le présent manuel, doit
38 electrolux
être exclusivement confiée à un électricien qualifié ou une personne compétente.
Anomalie
L'appareil ne fonctionne
pas. L'ampoule ne fonctionne pas.
Important Certains bruits pendant le
fonctionnement (compresseur, système
réfrigérant) sont normaux.
Cause possible
Solution
L'appareil est à l'arrêt.
Mettez l'appareil en fonctionnement.
La fiche d’alimentation n'est pas
correctement branchée dans la
prise de courant.
Branchez correctement la fiche
d’alimentation dans la prise de
courant.
Le courant n'arrive pas à l'appareil. La prise de courant n'est
pas alimentée.
Branchez un autre appareil électrique dans la prise de courant.
Faites appel à un électricien qualifié.
L'ampoule est en mode veille.
Fermez puis ouvrez la porte.
L'ampoule est défectueuse.
Consultez le paragraphe « Remplacement de l'ampoule ».
Le dispositif de réglage de température n'est pas correctement
réglé.
Sélectionnez une température
plus élevée.
La porte n'est pas correctement
fermée.
Consultez le paragraphe « Fermeture de la porte ».
La porte a été ouverte trop souvent.
Ne laissez pas la porte ouverte
plus longtemps que nécessaire.
La température du produit est
trop élevée.
Laissez le produit revenir à température ambiante avant de le
ranger dans l'appareil.
La température ambiante est
trop élevée.
Réduisez la température ambiante.
De l'eau s'écoule sur la
plaque arrière du réfrigérateur.
Pendant le dégivrage automatique, le givre fond sur l'évaporateur.
Ce phénomène est normal.
De l'eau s'écoule dans le
réfrigérateur.
L'orifice d'évacuation de l'eau
est obstrué.
Nettoyez l'orifice.
Des produits empêchent l'eau
de s'écouler dans le réservoir
d'eau.
Assurez-vous que les produits ne
touchent pas la plaque arrière.
De l'eau s'écoule sur le
sol.
L'eau de dégivrage ne s'écoule
pas dans le plateau d'évaporation situé au-dessus du compresseur.
Fixez le tuyau de sortie de l'eau
au plateau d'évaporation.
La température à l'intérieur de l'appareil est
trop basse.
Le dispositif de réglage de température n'est pas correctement
réglé.
Sélectionnez une température
plus élevée.
La température à l'intérieur de l'appareil est
trop élevée.
Le dispositif de réglage de température n'est pas correctement
réglé.
Modifiez la position du dispositif
de réglage de température pour
obtenir plus de froid.
La porte n'est pas correctement
fermée.
Consultez le paragraphe « Fermeture de la porte ».
L'ampoule ne fonctionne
pas.
Le compresseur fonctionne en permanence.
electrolux 39
Anomalie
Cause possible
Solution
La température du produit est
trop élevée.
Laissez le produit revenir à température ambiante avant de le
ranger dans l'appareil.
Trop de produits sont conservés
en même temps.
Conservez moins de produits en
même temps.
La température du réfrigérateur est trop élevée.
L'air froid ne circule pas dans
l'appareil.
Assurez-vous que l'air froid circule dans l'appareil.
La température du congélateur est trop élevée.
Les produits sont trop près les
uns des autres.
Rangez les produits de façon à
permettre la circulation de l'air
froid.
Il y a trop de givre.
Les aliments ne sont pas correctement emballés.
Enveloppez les aliments correctement.
La porte n'est pas correctement
fermée.
Consultez le paragraphe « Fermeture de la porte ».
Le dispositif de réglage de température n'est pas correctement
réglé.
Sélectionnez une température
plus élevée.
Remplacement de l'ampoule
d'éclairage
1. Débranchez l'appareil.
2. Retirez la vis du diffuseur.
3. Retirez le diffuseur (voir l'illustration).
4. Remplacez l'ampoule défectueuse par
une ampoule neuve de puissance identique, spécifiquement conçue pour les
appareils électroménagers (la puissance
maximale est indiquée sur le diffuseur).
5. Installez le diffuseur.
6. Serrez la vis du diffuseur.
7. Branchez l'appareil.
8. Ouvrez la porte. Vérifiez que l'ampoule
s'allume.
Fermeture de la porte
1. Nettoyez les joints de la porte.
2. Si nécessaire, ajustez la porte. Consultez le paragraphe "Installation".
3. Si nécessaire, remplacez les joints défectueux. Contactez le Service Aprèsvente.
40 electrolux
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions de la niche d'encastrement
Hauteur
1225 mm
Largeur
560 mm
Profondeur
550 mm
Temps de levée
20 h
Tension
230-240 V
Fréquence
50 Hz
Les caractéristiques techniques figurent sur
la plaque signalétique située sur le côté
gauche à l'intérieur de l'appareil et sur l'étiquette énergétique.
INSTALLATION
Pour votre sécurité et le bon
fonctionnement de l'appareil, veuillez
lire attentivement les "Consignes de
sécurité" avant d'installer l'appareil.
Emplacement
Installez cet appareil à un endroit où la température ambiante correspond à la classe
climatique indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil :
Classe
climatique
Température ambiante
SN
+10 à + 32 °C
N
+16 à + 32 °C
ST
+16 à + 38 °C
T
+16 à + 43 °C
Branchement électrique
Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la
tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de
votre réseau.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche
du câble d'alimentation comporte un logement pour mise à la terre. Si la prise de
courant murale n'est pas mise à la terre,
branchez l'appareil sur une prise de terre
conformément aux normes en vigueur, en
demandant conseil à un électricien qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité en
cas d'incident suite au non-respect des
consignes de sécurité sus-mentionnées.
Cet appareil est conforme aux directives
communautaires.
Réversibilité de la porte
Le sens d'ouverture de la porte est orienté
vers la droite. Si vous souhaitez modifier le
sens d'ouverture de la porte (vers la gauche), effectuez les opérations suivantes
avant d'installer définitivement l'appareil :
1. Dévissez et enlevez le pivot supérieur.
2. Retirez la porte supérieure.
3. Enlevez l'entretoise.
4. Desserrez la charnière intermédiaire.
5. Retirez la porte inférieure.
6. Desserrez et enlevez le pivot inférieur.
electrolux 41
min.
200 cm2
min.
200 cm2
Installation de l'appareil
Sur le côté opposé :
1. Serrez le pivot inférieur.
2. Installez la porte inférieure.
3. Serrez la charnière intermédiaire.
4. Installez l'entretoise.
5. Installez la porte supérieure.
6. Serrez le pivot supérieur.
Attention Assurez-vous que le câble
d'alimentation n'est pas coincé sous
l'appareil.
Procédez comme suit :
1. Si nécessaire, coupez la bande isolante
adhésive et appliquez-la sur l'appareil,
comme illustré sur le schéma.
x
x
Ventilation
La circulation d'air derrière l'appareil doit
être suffisante.
42 electrolux
2. Insérez l'appareil dans le meuble d'encastrement.
Poussez l'appareil dans le sens indiqué
par les flèches (1) jusqu'à ce que le cache de l'ouverture supérieure bute sur
le meuble de cuisine.
Poussez l'appareil dans le sens indiqué
par les flèches (2) contre le meuble,
dans le sens opposé aux charnières.
3. Positionnez l'appareil dans le meuble
d'encastrement.
Vérifiez que la distance entre l'appareil
et le rebord avant du meuble est de
44 mm.
Le cache de la charnière inférieure (disponible dans le sachet des accessoires) garantit une distance correcte entre l'appareil et le meuble.
Assurez-vous que la distance entre
l'appareil et le meuble est de 4 mm.
Ouvrez la porte. Mettez en place le cache de la charnière inférieure.
2
1
4mm
44mm
4. Fixez l'appareil au meuble d'encastrement à l'aide de 4 vis.
I
electrolux 43
5. Retirez la pièce du cache charnière (E).
Veillez à enlever la partie DX, s'il s'agit
de la charnière de droite, la partie SX
pour la charnière de gauche.
7. Détachez les pièces Ha, Hb, Hc et Hd
Ha
Hb
Hc
Hd
8. Posez la pièce Ha sur la partie interne
du meuble.
6. Fixez les caches (C, D) aux pattes et
dans les trous des charnières.
Installez la grille de ventilation (B).
Fixez les caches (E) à la charnière.
ca. 50 mm
90°
21 mm
D
C
90°
ca. 50 mm
E
21 mm
9. Poussez la pièce Hc sur la pièce Ha.
E
B
Ha
Hc
44 electrolux
10. Ouvrez la porte de l'appareil et celle du
meuble à 90° environ.
Introduisez la petite équerre (Hb) dans
le guide (Ha).
Tenez ensemble la porte de l'appareil
et celle du meuble et marquez la position des trous.
12. Placez à nouveau la petite équerre sur
le guide et fixez-la à l'aide des vis fournies.
Alignez la porte du meuble de cuisine
et la porte de l'appareil en ajustant la
pièce Hb.
8 mm
Ha
Hb
Hb
11. Enlevez les supports et marquez le repère avec le clou (K) à 8 mm du bord
externe de la porte.
13. Appuyez la pièce Hd contre la pièce
Hb.
8 mm
Hb
K
Ha
Hd
Contrôlez une dernière fois pour vous assurer que :
• Toutes les vis sont correctement serrées.
• Le joint d'étanchéité magnétique adhère
fermement au meuble.
Important Si la température à l'intérieur de
la pièce est trop basse (en hiver, par
exemple), il se peut que le joint n'adhère
pas parfaitement. Inversement, si la
température ambiante augmente, le joint se
dilate.
electrolux 45
EN MATIÈRE DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT
Le symbole
sur le produit ou son
emballage indique que ce produit ne peut
être traité comme déchet ménager. Il doit
être remis au point de collecte dédié à cet
effet (collecte et recyclage du matériel
électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de
l'appareil dans les règles de l’art, nous
préservons l'environnement et notre
sécurité, s’assurant ainsi que les déchets
seront traités dans des conditions
optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage
de ce produit, veuillez prendre contact avec
les services de votre commune ou le
magasin où vous avez effectué l'achat.
46 electrolux
electrolux 47
www.electrolux.com/shop
222319964-A-472010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement