Aeg-Electrolux | S70362KG | User manual | Aeg-Electrolux S70362KG User Manual

Aeg-Electrolux S70362KG User Manual
Свободностоящ комбиниран хладилник с фризер отдолу
AEG SANTO 70362KG
Използване
Уредът е проектиран за домашна употреба.В зависимост от начина на използване уредът е
подходящ за охлаждане или съхраняване на
замразени продукти и приготвяне на
лед.Производителя не носи отговорност за повреди получени вследствие неправилна
експлоатация или употреба на уреда не по предназначение.
-нежелателни са каквито и да е промени по уреда от гледна точка на безопасността
-при употреба на уреда за търговски цели или употреба различна от предназначението на
уреда/както беше посочено по-горе/,моля съблюдавайте всички изисквания за употребата
на уреда .
Преди инсталиране и включване на уреда
-Внимателно огледайте за транспортни дефекти.В никакъв случай не включвайте уреда ако
установите такива.Информирайте доставчика при установени дефекти
-Проверете състоянието на захранващия кабел и щепсела за повреди.Евентуални повреди
биха довели до прегряване и самозапалване.
-Евентуална повреда в контакта или щепсела биха довели до токов удар.
Охлаждащ агент
Използван е изобутан R600,като охлаждащ агент за Вашия уред.Това е високоефективен
незамърсяващ околната среда фреон,който въпреки това е запалим
Внимание!Убедете се ,че при транспортирането на уреда не са настъпили евентуални
повреди на елементите на охладителната система
При установено нарушаване на хладилната система:
-отдалечете от открит пламък
-старателно проветрете помещението ,в което се намира уреда.
Детска безопасност
-Възможно е опаковъчните материали да са опасни за Вашите деца!Опасност от
задушаване!Дръжте децата далеч от тях.
-Децата не разпознават опасностите при употребата на домакинските уреди.Не
позволявайте децата да си играят с тях.Обяснете им как правилно да боравят с тях.
Ежедневна употреба
При охлаждането на съдове със запалими течности или газове може да възникне
изтичане.Опасност от експлозия!Не съхранявайте подобни съдове като аерозоли или
пълнители за газови запалки напр. в хладилника.
Не поставяйте бутилки или кутии с напитки като сода,бира вино или шампанско във
фризерното отделение.Опасност от експлозия.По изключение напитки с високо алкохолно
съдържание могат да се съхраняват във фризера.
Не поставяйте в устата продукти ,които са били във фризера,като напр.сладолед или
ледени кубчета.Ниската температура може да доведе до залепване на продуктите към
езика или устните и нараняване.Информирайте децата за тази възможна опасност.
Никога не пипайте замразени продукти от фризера с мокри ръце.Опасност от измръзване
Не покривайте вентилационните отвори на уреда ,тъй като това ще затрудни нормалната му
работа.
Не използвайте никакви допълнителни механични приспособления или уреди за
принудително размразяване на уреда.
Преди почистване на уреда задължително изключете от ел.мрежа ,извадете предпазителя
или спуснете превключвателя на ел.инсталацията.
Винаги първоначално изключвайте кабела от ел.захранването преди да преместите
хладилника от мястото,където е поставен.Възможно е да повредите кабела,ако той се
изключи при издърпването на уреда.Това може да доведе до токов удар.
Не поставяйте тежки предмети в уреда .Внимавайте при инсталирането му да не се
притисне захранващия кабел.Опасност от късо съединение!
При евентуално повреждане на захранващия кабел,същия трябва да се подмени от
квалифициран персонал.
Отстраняване
на
предпазните
транспортни
елементи
Уредът и неговата вътрешност са защитени при
транспортиране от специални материали.
Отстранете всички залепващи ленти и опаковъчни
материали от вътрешността на уреда.
Вашият
уред
е
оборудван
с
фиксатор
за
рафтовете,който ги подсигурява по време на
траспотирането.За да бъдат те отстранени,направете
следното:
Плъзнете фиксаторите в посоката,показана от
стрелката,повдигнете рафта отзад и го бутнете
напред докато се освободи.След това извадете
фиксаторите.
Инсталация
Уредът трябва да бъде поставен в добре вентилирана,суха стая.Енергийната консумация се
влияе от температурата в стаята.В този случай уредът трябва да:
-не бъде излаган на деректна слънчева светлина
-не бъде инсталиран близо до радиатори,готварски печки или други източници на топлина
-бъде инсталиран на места,в които температурата на околната среда отговаря на
климатичния клас,за който е бил проектиран уредът.
Климатичният клас на уреда е посочен на табелката за данни,поставена вляво във
вътрешността на хладилника.Следващата табелка показва температурата,подходяща за
всеки климатичен клас:
SN:
+10 ... +32°C
N:
+16 ... +32°C
ST:
+18 ... +38°C
T:
+18 ... +43°C
Ако разполагането до други уреди източници на
топлина е неизбежно,то тогава е необходимо да се
съобразите със следните препоръчителни разстояния:
-за електрически печки3см.
-за нафтови печки или такива на твърдо гориво 30см.
Ако не е възможно разполагане на такова
разстояние,задължително
поставете
между
хладилника
и
уреда
подходяща
изолационна
плоскост.
Уредът има нужда от вентилация
Поради съображения за сигурност трябва да има поне
минимлана вентилация както е показано на фигурата.
Внимание:Поддържайте вентилационнти отвори чисти и пазете от задръстване
Заден дистанционер
Поставете задния дистанционер,който е включен в
аксесоарите,за
да
осигурите
равномерно
разпръскване на топлината,образуваща се по време
монтажа
с
на
работа.Съобразете
последователността,посочена на фигурата
Смяна на посоката на отваряне на вратата
Посоката на отваряна на вратата може да бъде
променена от дясната (фабрично) на лявата страна
ако мястото на инсталация го изисква.
Внимание:Когато
сменяте
посоката
на
отваряне,уредът не трябва да бъде включен в
мрежата. Изключете щепсела от контакта преди да
извършите смяната.
Извършете смяната по следния начин:
1.Отсранетевентилационната решетка (D)
2.Отсранете долната панта (Е) като отвинтите
фиксиращите винтове
3.Плъзнете долната врата встрани от централната
панта (Н)
4.Отсранете централната панта и плъзнете горната
врата надолу до освобождаването и от фиксиращия
щифт (G);отвийте щифта (G) и го монтирайте от
другата страна.
5.Извадете двете капачета за да се покажат двата
отвора за монтаж на пантата и ги поставете отново на
другата страна.
6.Поставете отново горната врата и централната
панта (Н) от другата страна
7.Поставете отново долната врата
8.Използвайки 10мм гаечен ключ отвийте щифта на
пантата (Е) и го монтирайте отново от другата страна
на пантата
9.Монтирайте отново долната панта (Е) от другата
страна,използвайки винтовете
10.Отстранете
покриващото
капаче(F)
от
вентилационната решетка (D) демонтирайте го и след
това го монтирайте от другата страна.
11.Поставете
отново
вентилационната
решетка(D),като леко я притиснете до прищракване.
12.Демонтирайте
дръжките
като
извадите
декоративните капачетата,отвиете страничните и
винтове и винтовете по средата и ги монтирате
отново от другата страна.Покрийте останалите отвори
с капачетата,които са включени към аксесоарите на
уреда в плика с описанието на уреда.
Електрическо свързване
Преди да включите уреда се уверете, че напрежението на вашата електроинсталация
съответства на указаното на табелката, разположена вътре в лявата част уреда.
Внимание! Уредът трябва да бъде заземен.
Осигурете предпазител в ел. мрежа от поне 10А.
Уредът е пригоден за експлоатация в ел. мрежа с параметри 220/240Вт 50Hz
Ако е необходима замяна на кабела вследствие евентуална повреда или за промяна на
дължината,препоръчително е такъв монтаж да бъде извършен или проверен от
квалифициран специалист преди включване.
Преди включване за пръв път
Почистете вътрешнастта на уреда и всички аксесоари преди да включите за пръв път
(раздел „Почистване и поддръжка”)
Работа с уреда и контролен панел
А.Индикатор за включен уред
В.Бутон за включване и изключване на уреда
С.Бутон за температурни настройки (за увеличаване на температурата)
D.Температурен дисплей
Е.Бутон за температурни настройки (за намаляване на температурата)
F.Индикатор за включена функция COOLMATIC (жълт)
G.Бутон за функция COOLMATIC
Бутони за температурна настройка
Можете да променяте температурата във вътрешността на хладилника,използвайки
бутоните „С” и „Е”.
Температурният дисплей може да бъде променян от показване на актуалното състояние на
температурата (когато свети постоянно) към показване на температурата,която искате да
зададете (когато мига) с натискането на един от контролните бутони „С” или „Е”.
Всеки път когато един от бутоните се натиска,желаната температурата се променя с
1°C.Желаната температура трябава да бъде достигната до 24 часа.
Ако за период по-дълъг от 5сек не направите промяна след последното натискане на
бутона,на дисплея се изписва актуалното състояние на температурата.
Желаната температура е тази,която искате да зададете в хладилната или фризерната част
на уреда.Тя се индикира на дисплея с примигващи цифри.
Актуалната температура е тази,която се отчита в момента вътре във фризерното или
хладилното отделение.Тя се индикира с постоянно светещи цифри.
Температурен дисплей
Температурния дисплей отчита няколко типа информация
-отчита температурата при нормална работа на уреда (актуалната температура)
-когато температурата се настройва,постоянно светещи цифри показват избраната в
момента температура
Включване за пръв път-настройка на температурата
1.Включете уреда в мрежата
2.Натиснете бутона за включване на уреда.Индикаторът за включен уред започва да свети
в зелено. Сега уредът е включен.
3.Натиснете бутонът „С” или „Е”.Температурният дисплей се променя и показва с постоянно
светещи цифри желаната температура,която току-що е била въведена
4.Настройте желаната температура с бутоните „С” и „Е” (раздел „Бутони за температурна
настройка”). Температурният дисплей веднага ще покаже направените промени. Всеки път
когато един от бутоните се натиска,желаната температурата се променя с 1°C
+5°С за хладилното отделение е оптималната температура за съхранение на продуктите
5.Ако за период по-дълъг от 5сек не направите промяна след последното натискане на
бутона,на дисплея се изписва актуалното състояние на температурата.Цифрите на дисплея
ще станат от мигащи постоянно светещи
При промяна на настройката компресорът не започва да работи веднага ако в момента
уредът се размразява автоматично. Продукти могат да бъдат поставяни за охлаждане в
хладилника малко след като е бил включен, тъй като подходящата за съхранение
температура бързо бива достигната.
Функция Охлаждане
Режимът на работа COOLMATIC е подходящ за бързо охлаждане на големи количества
продукти в хладилната зона.
1.Натиснете бутона COOLMATICза да стартирате функцията COOLMATIC.Жълтият индикатор
светва.
Сега функцията COOLMATIC осигурява интензивно охлаждане.Температурата от +2°С бива
автоматично настроена.Функцията автоматично изключва след 6 часа.
2.Функцията COOLMATIC може да бъде прекъсната по всяко време с натискането на бутона
COOLMATIC отново.Жълтият индикатор изгасва.
Функция Ваканция
В режимът на работа HOLIDAY оптималната температура за хладилното отделение е
+15°С.В този режим е възможно да оставите вратата на празния хладилник затворена в
случаи на продължително отсъствие.Без тази функция оставянето на вратата затворена ще
доведе до образуване на неприятни миризми и плесен.
1.За да включите функция HOLIDAY натиснете бутон „С”
2.Натиснете бутона „С” пордължително докато буквата „H” се появи на температурния
дисплей.Температурният индикатор може да промени температурата до +8°С.След тази
температура ще бъде изписана буквата „H”.Сега хладилната част е включена на
режим,спестяващ енергия с функцията HOLIDAY
Важно! Не оставяйте никакви продукти в хладилника когато функцията HOLIDAY е
включена.
Изключване на хладилното отделение
Натиснете бутона „С” няколко пъти докато на индикатора за температура (F) се изпише
OF.Натиснете отнова бутона „С” за около 5сек.Започва обратно броене от 3 до 1.Когато се
появи 1,хладилното отделение се изключва..Температурният индикатор изгасва.
Аксесоари
Лавици за съхранение на продуктите
• Винаги трябва да има поставена една от големите
стъклени лавици на най-ниска позиция,точно над
отделението за плодове и зеленчуци
• Височината на лавиците може да бъде променена
• Издърпайте внимателно напред като повдигнете
нагоре или надолу и извадете
• Процедирайте по обратния начин за да поставите
лавицата отново на желаната височина
Променливи позиции на лавиците на вратата
В зависимост от съхраняваната храна,лавиците на вратата могат да бъдат преместени на
различни позиции или извадени.Извадете храната,натиснете лавиците по диагонал нагоре
към краищата,извадете ги и отоново ги постевете на желаната позиция.
Регулатор на влажността
Регулирума подвижна решетка за регулиране на
влажността се намира в предната част на лавицата
над отделението за плодове и зеленчуци.Площта на
вентилационните отвори се регулира с помощта на
специален плъзгач.Когато плъзгачът е позициониран
надясно отворите са изцяло открити.В този случай се
постига намаляване на влажността в отделението за
плодове и зеленчуци в следствие на по-добрата
циркулация на въздуха.
С преместването на плъзгача ноляво отворите се
затварят.В този случай естествената влажност на
плодовете и зеленчуците се запазва за по-дълго
време.
Чекмедже
В чекмеджето можете да съхранявате различни плодове и
зеленчуци.В чекмеджето е разположена преграда,улесняваща
рационалното разпределение на пространството по Ваше
желание.На
дъното
на
чекмеджето
има
специална
решетка,предотвратяваща контакта на съхраняваните продукти
от евентуалната формирана влага на дъното на отделението.
Всички части вътре в чекмеджето могат да се демонтират за подобро измиване.
Съхраняване на храната свежа
Нормално е температурата между различните лавици да не е еднаква. Обикновено найниска е при лавицата, намираща се в долната част на хладилника т.е. третата или четвърта
лавица отгоре надолу и на дъното, близо до изпарителя.
Най-висока е температурата в чекмеджето за зеленчуци в долната част на хладилника, в
предната част на най-горната лавица и в поставките на вратата.
На тези места поставяйте храни, които може да се съхраняват и при по-висока температура
• Не поставяйте гореща храна или напитки в хладилника.
• Ако храната е със силен аромат,опаковайте я с фолио
• Поставете храната,така че около нея да има свободна циркулация на въздух.
• Храни, които не са покрити ще изсъхнат.
• Използвайте найлонови пликчета и кутии, предназначени за съхранение на
хранителни продукти.
• Спазвайте времето за съхранение и препоръчаната температура, указани върху
опаковките.
Препоръки:
-Месо/всички видове/-в полиетиленови пликове в най-ниската част на хладилника-върху
стъклото на отделението за зеленчуци.От гледна точка на безопасността съхранявайте не
повече от един-два дни.
-Готвени ястия,студени храни-покрийте и съхранявайте на която и да е от лавиците.
-Плодове и зеленчуци-в чекмеджетата на отделението за зеленчуци и плодове най-долу в
хладилника.
-Масло и сирене-опаковайте в полиетиленови или от алуминиево фолио опаковки по
възможност вакумирани
-Банани,картофи,лук или чесън не съхранявайте в хладилника ако не са пакетирани.
Контролни индикатори и работа с фризера
Бутони за настройка на температурата
Можете да променяте температурата с помощта на бутони J и L.Тяхното действие се отчита
чрез температурния дисплей.
-Температурния дисплей отчита не само актуалната температура в уреда.Чрез него можете
да настроите и желаната температура(цифровия индикатор мига при работа с бутоните за
корекция на температурата).
-С всяко натискане на който и да е от бутоните,температурата се променя с 1°.Желаната
температура окончателно може да бъде достигната в рамките на 24ч.
Ако никой от бутоните не бъде натиснат,след кратко време-около 5сек.дисплея се връща в
режим на отчитане на актуалната температура.
Желана температура означава:
-температурата,която бихте желали да бъде достигната във фризера.Тя се отчита с мигане
на дисплея.
Актуална температура означава:
-отчитаната температура във фризера.Тя се посочва с постоянно светеща цифрова
индикация.
Температурен дисплей
Той отчита няколко типа информация:
-По време на нормална работа-актуалната температура във фризера.
-При промяна на температурата-с мигаща индикация показва температурата,която
задаваме.
Включване,настройка на температурата
1.Включете щепсела в контакта
2.Натиснете бутон ON/OFF.Светва основния индикатор за включен уред.Индикатора ALARM
започва да мига до достигане на зададената температура.Чува се звуков сигнал.
3.С натискане на бутон N,можете да изключите звуковия сигнал.
4.Натиснете някой от бутоните J или L за да настроите температурата.
5.Задайте нужната температура.Индикатора незабавно отчита зададената промяна.С всяко
натискане на бутоните температурата се променя с 1°С.
Имайте в предвид,че температурата от -18°С е тази,която трябва да приемете за база при
настройката за отличното съхранение на продуктите във фризера.
6.Светлинната сигнализация ALARM изгасва при достигане на тази температура.
FROSTMATIC
Функцията FROSTMATIC осигурява бързо замразяване на пресни продукти и в същото
време предпазва предварително съхранявани продукти от нежелано размразяване във
фризерното отделение.
1.Функцията се активира с натискане на бутон FROSTMATIC.Светва жълт индикатор.
Ако ръчно не изключите функцията,тя се прекратява автоматично след 48ч.Светлинния
индикатор изгасва.
2.Можете ръчно да деактивирате функцията по всяко време,когато желаете с натискане на
бутона FROSTMATIC. Светлинния индикатор изгасва.
Бутон за отмяна на алармата
Ако по някаква причина температурата във фризера се повиши,напр. при спиране на ел.
захранването,индикаторът,сигнализиращ за проблема(N) започва да мига и се чува звуков
сигнал.С натискане на бутона вие можете да изключите звуковата сигнализация,докато
предупредителния индикатор продължи да мига.
С достигане на температурата до нормални граници алармата се прекъсва автоматично,а
индикаторът продължава да мига.С натискането на бутона Вие можете да изключите
алармената индикация,като в същото време дисплеят мига,отчитайки стойността на найвисоката температурата в отделението
Изключване на фризерното отделение
За да изключите,натиснете бутона J няколко пъти до изписване на символ OF на
температурния индикатор К.Натиснете същия бутон за около 5 сек.Температурния
индикатор отчита обратно броене.Когато символ 1 се появи на дисплея,фризерът е
изключен.Температурния дисплей също се изключва.
Изключване на уреда
Задръжте за около 5 сек.натиснат бутона On/OFF.На дисплея се отчита обратно броене.С
достигане до цифрата 1,хладилникът се изключва. Температурния дисплей също се
изключва.
Процедурата по включване или изключване на уреда може да се осъществи само,ако
хладилникът е включен в ел.захранването.
След включване в ел.захранването,се възстановяват параметрите на настройка преди
прекъсването му.
Ако уредът няма да бъде ползван за дълъг период от време:
1.Изключете уреда ,както бе посочено по-горе.
2.Изключете захранващия кабел от мрежата или от предпазителя на инсталацията.
3.Размразете фризера и почистете внимателно уреда.
4.Накрая,оставете вратата леко отворена,за да предотвратите образуване на неприятна
миризма в уреда.
Замразяване
С изключение на най-долното фризерно чекмедже,където се съхраняват замразените
продукти,останалите фризерни отделения са подходящи за замразяване.
Внимание!Когато поставяте храна за замразяване във фризера,температурата в него трябва
да е -18* или по-ниска.
Съобразете се с капацитете на замразяване на уреда.Той показва какво максимално
количество продукти биха се замразили за 24 ч..Ако в няколко последователни дни
замразявате продукти,техния обем не трябва да надвишава 2/3 до ¾ от капацитета на
замразяване посочен на стикера с характеристиките на уреда.
Когато трябва да замразите по-голямо количество храна,поставете замръзналия
акумулаторен блок от най-горното отделение,върху замразените вече продукти в средното
чекмедже.
Някой от продуктите е невъзможно повторно да се замразят ако не са обработени след
размразяване.
Поставете замразените продукти в най-долното чекмедже.по възможност ги опаковайте
заедно за да освободите място за охлаждащия блок в най-горното отделение
Внимавайте когато боравите със замразени храни.Не ги пипайте с мокри ръце ,тъй като ще
залепнат за тях от ниската температура.
Когато поставяте продукти за замразяване във фризера,задължително първо ги
пакетирайте внимателно,по възможност херметически,за да избегнете изсъхването
им,промяната на вкусовите им качества или смесването на вкуса и ароматите на
различните продукти.
Не поставяйте един до друг замразени и незамразени продукти,тъй като замразения
продукт може да се размрази.
Когато поставяте продукти,отговарящи на максималния капацитет на замразяване на
уреда,използвайте опцията FROSTMATIC за 24ч. преди да ги поставите.Ако количествата са
по-малки,то от 4 до 6 ч. са достатъчни.
Не е нужно да използвате тази опция за количества по-малки от 3 кг.
Опцията FROSTMATIC се изключва автоматично 52ч. след задаването и.Възможно е да я
изключите и по-рано ръчно по Ваше желание.
Препоръки
Храните за замразяване е подходящо да се поставят в:
-опаковки и кутии за замразени храни
-пластмасови съдове за замразени храни
-алуминиево фолио
Можете да използвате като прликрепващи материали гумени ленти,тиксо или пластмасови
клипсове.
Изтеглете въздуха от пликовете или съдовете в които поставяте продуктите тъй като той
способства за тяхното изсушаване.
Следвайте указанията
на производителя за максималното време за съхранение на
продуктите.
Напишете датата на замразяване и съдържанието на всеки пакет. Така по-лесно ще
използвате продуктите, съобразявайки се с крайния срок на съхранение.
Ако е възможно, правете пакетите плоски. Така те ще се замразяват и размразяват побързо. За предпочитане е хлябът, който ще замразявате да е нарязан. Така след това ще
може да изваждате само толкова филии, колкото са ви необходими.
Солта намалява времето за съхранение. Не поставяйте много сол и подправки на
продуктите, които ще замразявате. За предпочитане е да ги поставите преди самото
сервиране.
Увивайте острите краища на продуктите, напр. пилешки бутчета, така че да не продупчат
опаковката.
Ако хранителните продукти са добре увити, те ще запазят качеството си, времето им за
съхранение ще се увеличи и скрежът във фризера ще е по-малко.
1.Когато поставяте продукти,отговарящи на максималния капацитет на замразяване на
уреда,използвайте опцията FROSTMATIC за 12ч. преди да ги поставите.
2.Поставете храната,която трябва да замразите в най-горното чекмедже.
3.Не отваряйте вратата на фризера често,освен ако не е абсолютно наложително.
Фризерен календар/Символи за съхраняване на различните продукти
Символите на фризерните чекмеджета указват различните
видове продукти.
Цифровата индикация показва времето за съхранение в месеци или,ако са посочени две
цифри минималния и максималния срок за съхранение в зависимост от качеството на
продукта и предварителната обработка.
По-ниската указана стойност е съобразена с храните с повишено съдържание на мазнини
Ледени кубчета
Пълнете подноса за ледени кубчета не повече от ¾, тъй като водата се разширява при
замръзване.
Извадете ледените кубчета като разклатите леко подноса. Ледените кубчета изсъхват и
вкусът им може да се влоши при прекалено дълго съхранение.
Затова изхвърлете старите кубчета и замразете нови, когато има нужда.
Студогенератор
В случай на прекъсване на ел.захранването или повреда можете да използвате
специалните студогенераторни елементи.За да бъдат оптимално ефективни те трябва да се
поставят над замразяваните продукти в предната част на фризера над най-горното
чекмедже.Елементите осигуряват няколкочасово охлаждане на продуктите във фризера.
Можете да използвате и за охлаждане на продукти в хладилна чанта.
Размразяване на хладилника
Хладилникът се размразява автоматично при всяко спиране на компресора.
Слоят скреж, който се е образувал върху задната плоскост се разтапя. Водата се стича по
маркуч в задната част на уреда в съда за събиране на вода върху компресора, откъдето се
изпарява. Почиствайте канала за събиране на водата в уреда редовно, за да го предпазите
от запушване.
Върху чекмеджетата на фризера и около най-горното отделение винаги ще се образува
определено количество скреж, когато фризерът работи. Размразявайте фризера, когато
слоят скреж нарасне до 3-5 мм. Изчаквайте, докато във фризера останат малко продукти.
Избягвайте размразяването през топлите летни дни.
Фризер
1. Изключете фризера.
2. Извадете чекмеджетата заедно с хранителните
продукти. Поставете чекмеджетата така, че горното да е
като капак на долното.
Хранителните продукти може да се пакетират плътно и по
някой друг начин и да се съхраняват на колкото е
възможно по-студено място, напр. в хладилника.
3. Оставете вратата на фризера отворена.
4 Поставете пластмасовата стъргалка за лед под отвора за
оттичане на водата от фризера. и поставете под него найниското чекмедже или някакъв друг съд,
5. След като всичкият лед се разтопи подсушете фризера и
приберете стъргалката за бъдеща употреба
6. Включете отново фризера. Поставете обратно пакетите с хранителни продукти!
Внимание: Никога не използвайте остри предмети за ускоряване процеса на
размразяване.
Предотвратете образуването на скреж във фризера като не отваряте вратата често или подълго, отколкото е необходимо.
Грижи и почистване
Почиствайте уреда редовно. Първо изключете уреда. Извадете вадещите се детайли и ги
измийте. Почистете вътрешната част на уреда, жлебовете и уплътнението на вратата.
Използвайте мек почистващ препарат.
Не използвайте твърди или абразивни почистващи препарати, телчета или разтворители. Те
може да повредят повърхностите. Не затваряйте вратата преди вътрешността да е
изсъхнала.
Не почиствайте с пара под налягане.
Остатъци от плат или хартия може да полепнат по канала за отвеждане на водата и след
това да запушат тръбичката за изтичане на водата.
Избягвайте употреба на етерични масла или органични соли,тъй като могат да увредят
пластмасовите части на вътрешния интериор.
1.Извадете продуктите от хладилника.Увийте
замразената храна във вестник.Съхранете на
хладно място добре покрита
2.Размразете отделението на фризера преди да
почистите
3.Изключете уреда. От контакта или като
използвате превключвателя на контролния панел
4.Почистете вътрешните части на уреда с хладка
вода и неабразивен препарат/напр. за съдове/
5.След почистването изплакнете с чиста вода и
подсушете.
6.Проверете дренажния отвор за водата и го почистете със зеления накрайник от
аксесоарите,в комплекта на уреда.
7. Поставете обратно продуктите.Включете уреда отново
Препоръки за икономия на ел.енергия
• Монтирайте уреда по възможност далеч от отоплителни уреди или други източници
на топлина
• Осигурете необходимата вентилация за нормалната работа на уреда.Не покривайте
вентилационните отвори.
• Не поставяйте гореща храна в хладилника.Изчакайте я да се охлади
• Не е препоръчително да оставяте вратата на уреда отворена дълго време.
• Не задавайте по-ниска температура за охлаждане от необходимата
• Поставяйте замразената храна за размразяване в хладилника.Така тя равномерно ще
се размрази,а акумулирания студ ще облекчи работата на компресора
• Поддържайте охлаждащата решетка в задната страна на уреда винаги чиста от
прах.Почиствайте нея и компресора поне веднъж годишно
Какво да правим ако.....
Ако уредът не функционира правилно може да се опитате сами да откриете причината.
Внимателно прочетете информацията и съветите, дадени по-долу, за да сте сигурни, че не
извиквате техник без това да е необходимо.
Ако не е достатъчно студено
Настройте на по-ниска температура (по-студено).
Продуктите за бързо замразяване са поставени прекалено близо един до друг.
Разпределете хранителните продукти така, че въздухът да може да циркулира около тях.
Поставено е голямо количество хранителни продукти за бързо замразяване или продуктите
са поставени преди да са изстинали достатъчно. Изчакайте няколко часа и след това
проверете температурата отново.
Уверете се, че вратата е добре затворена.Не оставяйте вратите отворени прекалено дълго и
не ги отваряйте по-често от колкото е необходимо.
Ако е прекалено студено
Настройте на по-висока температура (по-топло).
Компресорът работи непрекъснато
Проверете дали терморегулаторът не е настроен на прекалено ниска температура (много
студено).
Компресорът винаги работи продължително при включване на опцията за бързо
замразяване.
Уверете се, че вратата е добре затворена.
Поставено е голямо количество хранителни продукти за бързо замразяване или продуктите
са поставени преди да са изстинали достатъчно.
Тече вода по изпарителя в задната част на хладилника.
Това е напълно нормално. По време на автоматичното размразяване скрежът се топи върху
изпарителя. Разтопената вода се стича през канала и излиза извън уреда.
Образуват се прекалено много скреж и лед
Проверете дали:
вратата не стои дълго време отворена или не се отваря твърде често.
уплътнителната лента на вратата е здрава и чиста.
нищо не пречи на вратата да се затвори.
температурата е била зададена правилно и настройката не е на прекалено ниска
температура (студено) за продължителен период от време.
всички продукти са правилно опаковани и покрити.
Уредът не работи въобще
Преди да извикате сервизен техник проверете дали:
е зададена температура за охлаждане
щепселът е поставен добре в контакта
предпазителят в електрическото табло на апартамента не е изгорял и дали до уреда
достига електроенергия – проверете като включите друг уред в контакта.
Шум
Вътрешността на уреда се поддържа студена от охладителна система, състояща се от
компресор (мотор) и спираловидни тръби в задната част на уреда и вътре в него. Поради
това е възможно появяването на различни звуци.
Нивото на шума се променя в зависимост от това как е инсталиран уредът, как се използва,
Ако считате, че нивото на шума е прекалено високо,
За да избегнете шума или вибрациите е важно да се уверите, че:
Уредът е нивелиран и се опира стабилно до пода с всичките четири крачета/колелца.
Използвайте нивелир), за да проверите.
Уредът не се допира до съседни уреди и не се е наклонил към тях, което би довело до
възникване на вибрации между тях.
Спираловидните тръби в задната част на уреда не се допират една до друга.Сменете
раздалечителните подложки ако са паднали или внимателно огънете тръбите така, че да не
се допират една в друга.
лавиците за подправки над уреда са монтирани правилно, бутилки, консерви и др. не
вибрират при допиране едни в други и че вентилационната решетка/покриващата лента
(ако има) е монтирана правилно
Уредът е инсталиран в помещение с добра вентилация и нормална стайна температура, не е
изложен на директна слънчева светлина или на друг източник на топлина, вратите не стоят
излишно дълго отворени. Нивото на шума може да се окаже по дразнещо ако компресорът
трябва да работи по-дълго време или да се включва по-често, за да поддържа зададената
температура.
Уредът не е поставен директно върху под с твърда настилка, напр. бетон. Поставете уреда
върху мека повърхност, за да намалите риска от дразнещ шум.
Компресорът не се включва веднага след задаване на нова температура
-това е нормално и няма повод за притеснение.компресорът се включва след известен
интервал от време при промяна на температурата
Смяна на крушката
Осветлението се включва автоматично при отваряне
вратата на хладилника.
Използвайте крушка с напрежение 220-240 Вт V и
макс. мощност 15 W. Не трябва да се използват
крушки с по-голяма мощност.
1.За да изключите уреда натиснете бутон ON/OFf
2.Изключете уреда от контакта
3.Натиснете заключващия механизъм на капачето
на крушката и го плъзнете в указаната със стрелка
посока
4.Сменете изгорялата крушка
5.Поставете обратно защитния капак
6.Включете уреда отново
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising