Electrolux | ERB3535X | User manual | Electrolux ERB3535X User Manual

Electrolux ERB3535X User Manual
Külmik-sügavkülmik
ERB 3235 X
ERB 3535 X
Kasutusjuhend
HOIATUSED
Palun lugege käesolev juhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi ja hoidke edaspidiseks kasutamiseks alles. Kui seade peaks tulevikus omanikku vahetama, või kui Te kolite ja jätate seadme maha,
kindlustage alati, et kasutusjuhend jõuaks koos seadmega uue kasutajani – nii saab ka tema tutvuda
külmiku kõikide funktsioonidega ning lugeda läbi seadme kasutamise juurde kuuluvad hoiatused.
Kui see magnetiliste uksetihenditega seade vahetab välja Teie vana külmiku, millel on uksel või kaanel
vedrulukk (riiv), muutke vedrulukk enne seadme äraviskamist kasutuskõlbmatuks. Vastasel korral on
äravisatud külmik lastele üliohtlik.
Järgmised hoiatused on antud ohutuse huvides. Enne seadme paigaldamist või kasutamist lugege
need kindlasti hoolikalt läbi.
Üldine ohutus
Kasutamine
• Käesolev seade on ette nähtud kasutamiseks täis-
• Kodukasutuseks ette nähtud külmikutes ja sügav-
kasvanute poolt. Lapsed ei tohi mängida juhtnuppude ega seadmega.
• Tehniliste omaduste ja seadme muutmine mistahes
viisil on ohtlik.
• Enne seadme puhastamist või hooldamist veenduge, et külmik on välja lülitatud ja vooluvõrgust eraldatud.
• Seade on raske. Olge selle liigutamisel ettevaatlik.
• Ärge tarbige jääd otse külmikust võetuna, sest see
võib tekitada külmakahjustusi.
• Käsitsege külmikut väga ettevaatlikult, et mitte
kahjustada jahutit, mis võib hakata lekkima.
• Ärge asetage seadet radiaatorite ega gaasipliidi
lähedale.
• Vältige seadme pikaajalist hoidmist otseses päikesevalguses.
• Jätke külmiku taha ventilatsiooni tagamiseks
piisavalt ruumi ja vältige jahutussüsteemi kahjustamist.
• Ainult sügavkülmikute kohta (v.a sisseehitatavad mudelid): parim paigalduskoht on keldris.
• Ärge kasutage muid elektriseadmeid (näiteks
jäätisevalmistusseadmeid) külmiku sees.
Hooldus ja remont
• Mis tahes elektritöid käesoleva seadme paigaldamisel tohib teha ainult pädev elektrik või volitatud
tehnik.
• Seda külmikut tohib parandada ja hooldada üksnes
volitatud hooldustehnik ning kasutada tuleb üksnes
originaalvaruosi.
• Mitte mingil juhul ärge püüdke seadet ise remontida.
Asjatundmatud remonditööd võivad põhjustada vigastusi või seadme veel raskemaid rikkeid. Pöörduge lähima volitatud hoolduskeskuse poole ja
nõudke alati originaalvaruosade kasutamist.
• Seadme jahutis sisalduvate süsivesinike tõttu tohib
seadet hooldada ja süsivesinikke lisada üksnes
volitatud hooldustehnik.
2
külmikutes tohib säilitada ainult toiduaineid.
• Külmik toimib kõige tõhusamalt õhutemperatuuri-
vahemikes +18…+43 °C (klass T), +18…+38 °C
(klass ST), +16…+32 °C (klass N) ning +10…+32
°C (klass SN). Seadme klass on märgitud andmesildile.
Ettevaatust: kui õhutemperatuur ei jää seadme
klassile sobivasse vahemikku, järgige allolevaid juhiseid: kui õhutemperatuur langeb alla andmesildil
märgitud vähimtemperatuuri, siis ei ole võimalik tagada sügavkülmkambri toimimist. Seetõttu on soovitatav tarbida säilitatav toit niipea kui võimalik.
• Sügavkülmutatud toitu ei tohi pärast ülessulamist
uuesti külmutada.
• Järgige täpselt toiduainepakenditele märgitud säilitusaegu. Tutvuge toiduainete säilitusjuhistega.
• Külmiku sisepinna all on kanalid, mida mööda liigub
jahutusvedelik. Kanalite purustamine kahjustab seadet pöördumatult ja põhjustab toidu riknemise. ÄRGE KASUTAGE TERAVAID ESEMEID härmatise
või jää eemaldamiseks. Härmatist saab eemaldada
tootega kaasasoleva kaabitsa abil. Ärge mitte mingil
juhul üritage sügavkülmiku seest jääd lahti rebida.
Jääl tuleb lasta seadme sulatamisel üles sulada.
• Ärge asetage gaseeritud jooke sügavkülmikusse,
sest pudel võib seal lõhkeda ja kahjustada külmikut.
Ärge kasutage seadme sulatamise kiirendamiseks
mehaanilisi ega muid tehisvahendeid (v.a tootja
poolt soovitatud vahendeid). Ärge kunagi kasutage
seadme puhastamiseks metallesemeid, et vältida
selle kahjustumist.
Paigaldamine
• Tavapärase toimimise korral kuumenevad seadme
tagaosas olevad kondensaator ja kompressor märkimisväärselt. Ohutuse nimel tuleb järgida juhendis
märgitud miinimumventilatsiooni nõuet.
Tähelepanu: ärge katke seadme ventilatsiooniavasid kinni.
• Olge tähelepanelik ja veenduge, et seade ei toetu
elektrijuhtmele.
NB! Kui toitejuhe on kahjustunud, siis tohib selle
välja vahetada vaid samasuguse juhtme või juhtmekomplekti vastu, mille saate osta tootjalt või
hoolduskeskusest.
• Kui seade on transportimisel horisontaalasendis,
siis võib kompressoris olev õli sattuda jahutusvedeliku torustikku. Enne seadme vooluvõrku ühendamist on soovitatav oodata vähemalt kaks tundi, et
õli jõuaks valguda tagasi kompressorisse.
• Seadmes on kuumenevaid osi. Tagage piisav ventilatsioon, et vältida osade kahjustumist ja toidu riknemist. Lugege hoolikalt paigaldusjuhiseid.
• Kuumenenud osad ei tohi olla esil. Võimaluse korral
peab külmiku tagaosa olema vajaliku õhuvahega
vastu seina.
Keskkonnakaitse
Selle seadme jahutussüsteemis ega isolatsioonimaterjalis ei sisaldu osoonikihile ohtlikke gaase.
Seadet ei tohi ära visata koos olmejäätmetega.
Vältige jahuti ja eriti selle tagaosas asuva soojusvaheti kahjustamist. Teavet kohalike jäätmekäitluspunktide kohta saab kohalikust omavalitsusest.
Märgiga
tähistatud materjale saab ümbertöödelda.
SISUKORD
Hoiatused...............................................................................................................................................................2
Kasutamine – Sisemuse puhastamine – Juhtpaneel – Sügavkülmkamber ..........................................................4
Kasutamine – Käivitamine ja temperatuuri reguleerimine – Värskete toiduainete külmutamine –
Sügavkülmutatud toiduainete säilitamine – Jääkuubikute valmistamine – Sulatamine .........................................5
Kasutamine – Külmkamber – Käivitamine ja temperatuuri seadistamine –
Värskete toiduainete külmutamine – Reguleeritavad riiulid....................................................................................6
Kasutamine – Ukseriiulite paigutamine – Pudelihoidik – Sahtel – Niiskuskontroll................................................7
Nõuanded – Nõuanded säilitamiseks külmikus – Nõuanded sügavkülmutamiseks –
Nõuanded külmutatud toidu säilitamiseks ..............................................................................................................8
Hooldus – Regulaarne puhastamine – Kui seadet pikema aja jooksul ei kasutata – Külmiku valgustus .............9
Korrashoid – Sulatamine.....................................................................................................................................10
Müra – Klienditeenindus ja varuosad ...............................................................................................................11
Tehnilised andmed / paigaldamine – Asukoht – Riiulikinnitid...........................................................................12
Paigaldamine – Vaheklotsid – Elektriühendus ....................................................................................................13
Paigaldamine – Ukse avanemise suuna vahetamine .........................................................................................14
3
KASUTAMINE
Sisemuse puhastamine
Enne seadme kasutuselevõttu peske sisemust ja kõiki
tarvikuid leige vee ja neutraalse seebiga, et eemaldada uuele seadmele iseloomulikku lõhna. Seejärel kuivatage põhjalikult.
Ärge kasutage puhastusaineid ega küürimispulbreid, sest need kahjustavad seadme pinda.
Juhtpaneel
Külmkamber
A Külmkambri voolulüliti (ON/OFF)
B Külmiku temperatuuri näidik
C Külmiku temperatuuri seadistamise nupp (soojem)
D Külmiku temperatuuri seadistamise nupp
(külmem)
E Action Cool märgutuli
F Action Cool funktsiooninupp
Sügavkülmkamber
G Sügavkülmkambri voolulüliti (ON/OFF)
H Sügavkülmiku temperatuuri näidik
I
Temperatuuri seadistamise nupp (soojem)
J Temperatuuri seadistamise nupp (külmem)
K Frostmatic-märgutuli
L Frostmatic-funktsiooninupp
M Häire märgutuli
N Häire tühistamise nupp
Sügavkülmkamber
G. Voolulüliti (ON/OFF)
Tähelepanu!
Sisselülitamine: Vajutage nupule (G).Temperatuurinäidik (H) lülitub sisse.
Väljalülitamine: Hoidke nuppu (G) allavajutatuna, kuni
temperatuurinäidik (H) lülitub välja.
Seadme esmakordsel käivitamisel võib stabiliseerumise ajal kuvatav temperatuur erineda seadistatud
temperatuurist. Sel ajal võib kuvatav temperatuur olla
madalam kui seadistatud temperatuur.
I–J. Temperatuuri seadistamise
nupud
J. Temperatuurinäidik
Temperatuuri saab seadistada vahemikus -15 °C kuni -24 °C. Vajutades nupule (I) või (J) hakkab näidikul
(H) vilkuma seadistatud temperatuuri näit. Temperatuuri saab seadistada vaid näidu vilkumise ajal. Kõrgema temperatuuri seadistamiseks vajutage nupule
(G), külmema temperatuuri seadistamiseks vajutage
nupule (I). Näidik kuvab järgneva mõne sekundi jooksul äsja seadistatud temperatuuri, seejärel hakkab
see kuvama sügavkülmkambri sisemuse tegelikku
temperatuuri. Seadistatud temperatuur saavutatakse
24 tunni jooksul.
4
Tavakasutusel kuvatakse sügavkülmkambri keskmist
temperatuuri.
Tähelepanu!
Erinevus kuvatud temperatuuri ja seadistatud temperatuuri vahel on täiesti normaalne, eriti järgmistel juhtudel:
– seadistatud temperatuuri on äsja muudetud;
– uks on olnud kaua avatud;
– sügavkülmikusse on asetatud kuumi toiduaineid.
Erinevused kuni 5 °C on täiesti normaalsed.
K. Frostmatic-märgutuli
L. Frostmatic-funktsiooninupp
Värskete toiduainete sügavkülmutamiseks on vaja
sisse lülitada Frostmatic-funktsioon. Vajutage nupule
(L). Süttib märgutuli (K).
Kiirkülmutusfunktsiooni katkestamiseks vajutage uuesti
nupule (L), muul juhul lülitub funktsioon automaatselt
välja. Märgutuli (K) kustub.
Tähelepanu!
Millal kasutada Frostmatic-funktsiooni:
Ligikaudu 6
…asetate mõõduka koguse (ligikaudu 5
tundi enne, kui... kg) värskeid toiduaineid sügavkülmikusse
…asetate andmeplaadil lubatud suurima
Ligikaudu 24
koguse värskeid toiduaineid sügavkültundi enne, kui...
mikusse
Ei ole vaja, kui…
…asetate sügavkülmutatud toiduained
sügavkülmikusse
…asetate väikese koguse (kuni 2 kg päeEi ole vaja, kui… vas) värskeid toiduaineid sügavkülmikusse
M. Häire märgutuli
N. Häire tühistamise nupp
Värskete toiduainete
sügavkülmutamine
sektsioon sobib värskete toiduainete sügavkülmutamiseks ning sügavkülmutatud toiduainete pikaajaliseks säilitamiseks.
Värskete toiduainete sügavkülmutamiseks lülitage
funktsioon Action Freeze vähemalt 24 tundi varem
sisse.
Toiduainete sügavkülmutamiseks asetage need sügavkülmkambri ülasektsiooni, sest see on kõige külmem koht.
Sügavkülmutatud toiduainete
säilitamine
Pärast esmakordset käivitamist või uuesti sisselülitamist laske seadmel vähemalt 2 tundi toimida režiimil
Action Freeze, enne kui asetate toiduained sügavkülmikusse. Seejärel lülitage režiim Action Freeze välja.
NB!
Kui soovimatu sulatuse korral (näiteks voolukatkestuse tõttu) kestab katkestus kui tehnilistes
andmetes nimetatud külmahoideajast kauem, siis
peab ülessulanud toiduained kiiresti tarbima või
kohe toiduks valmistama ning pärast jahtumist
uuesti sügavkülmutama.
Liiga suurest temperatuuritõusust sügavkülmkambris
(näiteks voolukatkestuse korral) annavad märku helisignaal ja vilkuv hoiatustuli.
Tavatingimuste taastumisel lülitub helisignaal välja,
ent märgutuli jääb vilkuma.
Kui vajutada nupule (N), ilmub mõneks sekundiks kõrgeim väärtus, milleni sügavkülmkambri temperatuur
jõudis. Helisignaal lülitub välja.
Jääkuubikute valmistamine
Käivitamine ja temperatuuri
seadistamine
Sügavkülmutatud või külmutatud toiduaineid saab enne tarvitamist sulatada külmkambris või toatemperatuuril, olenevalt sellest, kui palju Teil aega on.
• Ühendage pistik vooluvõrku. Vajutage nupule (G).
Sügavkülmkamber lülitub sisse. Sügavkülmkamber
on seadistatud temperatuurile –18 °C, mis saavutatakse mitme tunni pärast.
Seadmega on kaasas üks või mitu jääkuubikuvormi.
Täitke need veega ja asetage sügavkülmkambrisse.
Ärge kasutage aluste sügavkülmikust eemaldamiseks metallesemeid.
Sulatamine
Väikeseid tükke võib isegi otse sügavkülmikust võetuna küpsetada. Sel juhul võtab küpsetamine rohkem
aega.
• Sügavkülmiku sisselülitamisel kuvab näidik (H) ko-
he hetketemperatuuri sügavkülmikus, häire märgutuli (M) vilgub ja kostab helisignaal.
• Vajutage häire tühistamise nupule (N).
• Helisignaal lülitub välja, kuid häire märgutuli (M)
jääb vilkuma kuni seadistatud temperatuuri saavutamiseni.
5
Külmkamber
E. Action Cool märgutuli
A. Voolulüliti (ON/OFF)
F. Action Cool funktsiooninupp
Sisselülitamine: Vajutage nupule (A). Temperatuurinäidik (B) lülitub sisse.
Väljalülitamine: Hoidke nuppu (A) allavajutatuna, kuni
temperatuurinäidik (B) lülitub välja.
Külmikul on Supercooling-jahutusfunktsioon, mille sisselülitamisel töötab jahutus täiel võimsusel.
Funktsiooni on soovitatav kasutada juhul, kui asetate
külmikusse suure koguse toiduaineid. Vajutage Supercooling-funktsiooninupule (F). Supercooling-märgutuli (E) süttib. Külmiku sisemuse temperatuur
langeb väärtuseni +2 °C. 6 tunni möödudes lülitub
Supercooling-funktsioon automaatselt välja.
C–D. Temperatuuri seadistamise
nupud
Temperatuuri saab seadistada vahemikus +2 °C kuni
+8 °C. Vajutades nupule (C) või (D) hakkab näidikul
(B) vilkuma seadistatud temperatuuri näit. Temperatuuri saab seadistada vaid näidu vilkumise ajal. Kõrgema temperatuuri seadistamiseks vajutage nupule
(C), külmema temperatuuri seadistamiseks vajutage
nupule (D). Näidik kuvab järgneva mõne sekundi
jooksul äsja seadistatud temperatuuri, seejärel hakkab see kuvama sügavkülmkambri sisemuse tegelikku temperatuuri. Seadistatud temperatuur saavutatakse 24 tunni jooksul.
Tähelepanu!
Seadme esmakordsel käivitamisel võib stabiliseerumise ajal kuvatav temperatuur erineda seadistatud
temperatuurist. Sel ajal võib kuvatav temperatuur olla
madalam kui seadistatud temperatuur.
Käivitamine ja temperatuuri
seadistamine
Ühendage pistik vooluvõrku. Vajutage nupule (A).
Külmkamber lülitub sisse. Külmkamber on seadistatud temperatuurile +5 °C, mis saavutatakse mitme
tunni pärast.
Külmkambri sisselülitamisel kuvatakse näidikul (B)
külmkambri hetketemperatuuri.
Värskete toiduainete säilitamine
Parima tulemuse saavutamiseks tehke järgmist:
• ärge säilitage sooje toiduaineid ega aurustuvaid
vedelikke külmkambris;
• katke kinni või mähkige toiduained kilesse (eelkõige
tugevalõhnalised toidud);
B. Temperatuurinäidik
Tavakasutusel kuvatakse külmkambri keskmist
temperatuuri.
Tähelepanu!
Erinevus kuvatud temperatuuri ja seadistatud temperatuuri vahel on täiesti normaalne, eriti järgmistel juhtudel:
– seadistatud temperatuuri on äsja muudetud;
– uks on olnud kaua avatud;
– külmikusse on asetatud kuumi toiduaineid.
Reguleeritavad riiulid
Külmiku seintel on eendid, millele saab riiuleid oma
soovi järgi paigutada.
6
• asetage toiduained külmikusse nii, et õhk saaks
nende ümber vabalt liikuda.
Ukseriiulite paigutamine
Eri suurusega toiduainepakendite säilitamiseks võib
ukseriiulid asetada vajalikule kõrgusele. Selleks toimige järgmiselt: Tõmmake riiulit ettevaatlikult noolte
suunas, kuni see eemaldub. Paigutage vastavalt
vajadusele ümber.
Pudelihoidik
Asetage pudelid (suuga külmiku ukse poole) vastavale riiulile.
Kui riiul on rõhtne, siis asetage sellele ainult suletud
pudeleid.
Pudelihoidikuga riiulit saab kallutada, et säilitada avatud pudeleid.
Selleks tõmmake riiulit ülespoole, nii et see pöördub
üles ja selle esiserva saab asetada kõrgemale riiulisoonde.
Sahtel
Sahtel sobib hästi puu- ja köögiviljade säilitamiseks.
Sahtli sees on vahesein, mille abil saab sahtli sisu
jagada nagu vaja.
Niiskuse reguleerimissüsteem
Klaasriiulil on piludega seadis (mida saab seadistada
lükandnupust). Selle abil saab reguleerida temperatuuri köögiviljasahtli(te)s.
Kõrgema temperatuuri ja suurema niiskuse jaoks sulgege pilud.
Madalama temperatuuri ja väiksema niiskuse jaoks
avage pilud.
7
NÕUANDED
Nõuanded säilitamiseks külmikus
Kasulikke nõuandeid:
Liha (igasugune liha): pakkige kilekottidesse ja asetage köögiviljasahtli kohal olevale klaasriiulile.
Liha tohib nii säilitada kuni üks või kaks päeva.
Küpsetatud toidud, külmroad jne. katke ja asetage
mis tahes riiulile.
Puu- ja köögiviljad: puhastage hoolikalt ja asetage
selleks ettenähtud sahtlisse.
Või ja juust: asetage spetsiaalsetesse õhutihedalt
suletud nõudesse või mähkige alumiiniumfooliumisse
või kilekotti, et hoida võimalikult palju õhku pakendist
väljas.
Piimapakid: need tuleb sulgeda ja asetada uksel olevasse pudelihoidikusse.
Ärge hoidke külmikus pakkimata banaane, kartuleid, sibulaid ega küüslauku.
Nõuanded sügavkülmutamiseks
Optimaalse sügavkülmutamise tagamiseks lugege
hoolikalt järgmisi tähtsaid nõuandeid:
• 24 tunni jooksul külmutatavate toiduainete suurim
kogus on märgitud külmiku andmesildile.
• Sügavkülmutamine kestab 24 tundi. Selle aja jooksul ei tohi sügavkülmutatavaid toiduaineid lisada.
• Jagage toiduained väikestesse portsjonitesse, et
need kiiresti ja täielikult külmuksid ning neid oleks
hiljem võimalik osade kaupa üles sulatada.
• Mähkige toiduained õhukindlalt fooliumisse või toidukilesse.
• Ärge laske värsketel (või külmutamata) toiduainetel
kokku puutuda külmutatud toiduainetega, sest esimesed võivad teisi soojendada.
• Olge jää tarbimisel ettevaatlik, sest kohe pärast sügavkülmkambrist võtmist võib külm jää tekitada külmakahjustusi.
• Soovitatav on märkida igale pakendile kuupäev, millal toode sügavkülmutati. Nii saate jälgida toote säilitamisaega.
• Tähised sahtlitel näitavad mitmesuguseid külmutatud toiduaineid.
Numbrid tähendavad nende säilivusaega kuudes.
Näidatud säilivusaja kehtivus oleneb ka toiduainete
kvaliteedist ja eelnevast töötlusest.
• Ärge asetage sügavkülmkambrisse gaseeritud
jooke, sest need võivad külmumisel lõhkeda.
8
Nõuanded sügavkülmutatud
toiduainete säilitamiseks
Parima tulemuse saavutamiseks tehke järgmist:
• Sügavkülmutatud toiduained tuleb tuua toidupoest
sügavkülmikusse võimalikult ruttu.
• Avage sügavkülmkambri ust võimalikult harva ja ärge jätke seda avatuks kauem kui on tingimata vaja.
• Üles sulanud toiduained riknevad kiiresti ja neid ei
tohi uuesti sügavkülmutada.
HOOLDUS
Enne ükskõik millise hooldustoimingu alustamist eemaldage seade vooluvõrgust.
Kui külmikut pikema aja jooksul ei
kasutata
Hoiatus!
Kui külmikut pikema aja jooksul ei kasutata, siis tuleb
võtta järgmised ettevaatusmeetmed.
Seadme jahutis sisalduvate süsivesinike tõttu tohib
seadet hooldada ja süsivesinikke lisada üksnes volitatud hooldustehnik.
Korrapärane puhastamine
Puhastage seadme sisepindu üksnes vee ja söögisooda lahusega. Loputage ja kuivatage korralikult.
Eemaldage pistik pistikupesast.
Eemaldage külmikust kõik toiduained.
Sulatage külmik üles ning puhastage sisepinnad ja
kõiki tarvikud.
Jätke seadme uks paokile, et ebameeldivate lõhnade
tekke vältimiseks lasta õhul ringelda.
Paljud köögipindade puhastusained sisaldavad
kemikaale, mis võivad kahjustada külmiku plastdetaile. Seepärast on soovitatav kasutada külmiku
välispinna puhastamiseks üksnes sooja vett, milles on lahustatud veidi nõudepesuvahendit.
Puhastage seadme tagaküljel asuvaid kondensaatorit
(must rest) ja kompressorit harja või tolmuimejaga.
Selle toiminguga parendate seadme toimimist ja
säästate elektrienergiat.
Külmiku valgustus
Valgustilambi vahetamiseks suruge tagumist konksu
ja samal ajal lükake katet noolega näidatud suunas.
Tähelepanu!
Asendage lamp sama võimsusega lambiga (suurim
lubatud võimsus on märgitud hajutile).
9
Sulatamine
Tavakasutusel eemaldatakse külmkambri aurustist
härmatis iga kord, kui kompressori mootor seiskub.
Sulavesi jookseb mööda kanalit seadme tagaosas
kompressori kohal asuvasse eripaaki, kus see aurustub.
Külmkambri kanali keskel olevat sulavee äravooluava tuleb regulaarselt puhastada, et vältida
vee ülejooksu ja tilkumist külmikus olevatele toiduainetele. Kasutage puhastamiseks tootega kaasasolevat puhastusvahendit, mis asub äravooluavas.
Sügavkülmkambrist härmatis automaatselt ei kao.
Eemaldage härmatisekiht kaasasoleva plastkaabitsaga, kui kihi paksus on juba üle 4 mm. Antud toimingu jaoks ei ole vaja külmikut vooluvõrgust ega toiduaineid külmikust eemaldada.
Kui aga jääkiht sügavkülmkambri sisemuses muutub
väga paksuks, on vaja sügavkülmik täielikult üles
sulatada:
1. Selleks eemaldage pistik pistikupesast või lülitage
sügavkülmkamber välja.
2. Võtke sügavkülmikust välja kõik toiduained,
mähkige paksult ajalehtede sisse ja hoidke
jahedas kohas.
3. Jätke uks lahti ja asetage plastkaabits selleks
ettenähtud kinnituskohale külmiku põhja keskel
ning paigutage selle alla nõu sulavee kogumiseks.
4. Pärast sulatuse lõppu kuivatage hoolikalt
sisepinnad; jätke kaabits edaspidiseks
kasutamiseks alles.
5. Keerake termostaatnupp tagasi vajalikku
asendisse või ühendage külmik vooluvõrku.
6. Pärast kaht-kolme tundi asetage eemaldatud
toiduained tagasi sügavkülmikusse.
NB!
Ärge kunagi kasutage aurustist härmatise kraapimiseks teravaid metallriistu, mis võivad aurustit
kahjustada. Ärge kasutage seadme sulatamise
kiirendamiseks mehaanilisi ega muid tehisvahendeid (v.a tootja poolt soovitatud vahendeid).
Kui sulatuse ajal sügavkülmutatud toiduainete
temperatuur tõuseb, siis võib see lühendada
nende ohutut säilivusaega.
10
Müra
Alljärgnevalt on ära toodud müra tekkepõhjused, mis
on täiesti normaalsed ega ohusta külmiku toimimist.
Külmiku mõningane soojuspaisumine
Kompressori mootor
Võimalikud mürapõhjused, mida on
kerge kõrvaldada:
Külmik ei ole täpselt rõhtasendis.
Seadistage tugijalgu.
Külmik puutub vastu külgnevat köögimööblit.
Nihutage külmikut veidi.
Tarvikud ei ole külmiku sisemuses tugevalt
kinnitatud.
Eemaldage tarvikud ja asetage need õigesti paika.
Jahutusaine ringlemine külmiku jahutustorustikus
Pudelid ja/või anumad puutuvad külmiku sees
kokku.
Nihutage kokkupuutuvad esemed üksteisest eemale.
KLIENDITEENINDUS JA VARUOSAD
Kui seade ei toimi korralikult, veenduge järgmises:
• Kui külmiku põhjas on vett, kontrollige, et sulavee
• et pistik on tugevalt pistikupesas ja voolulüliti on
äravooluava ei oleks ummistunud (vt lõik "Sulatamine").
sisse lülitatud;
• et vool on olemas (ühendage külmiku pistikupessa
mõni teine elektriseade ja kontrollige, kas see töötab);
• et temperatuuri seadistamise nupud on õiges
asendis.
• Kui pärast neid kontrollimisi külmik ikka ei tööta,
pöörduge kohaliku hoolduskeskuse poole.
Kiire teeninduse saamiseks tuleb hoolduskeskuse
poole pöördumisel nimetada seadme mudel ja seerianumber, mis on märgitud garantiitunnistusele ja toote
andmesildile (asub külmiku vasakus allservas).
11
TEHNILISED ANDMED
ERB 3235 X
ERB 3535
Külmiku netomaht (l)
221
256
Sügavkülmiku netomaht (l)
82
82
0,879
0,94
Aastane energiatarve (kWh)
321
343
Külmutusjõudlus (kg)
13
13
Külmahoideaeg (h)
20
20
Kõrgus
1850
1850
Laius
600
600
Sügavus
625
625
Ööpäevane energiatarve (kWh)
Mõõtmed (mm)
Tehnilised andmed on märgitud seadme vasakus sisenurgas
asuvale andmesildile.
PAIGALDAMINE
Asukoht
Külmik tuleb paigutada eemale soojusallikatest, näiteks radiaatoritest, kütteseadmetest, otsesest päikesekiirgusest jne. Ohutuse nimel tuleb järgida joonisel
kujutatud miinimumventilatsiooni nõuet.
Köögimööbli alla paigaldatud külmik (vt joonis A).
Külmiku kohal ei ole midagi (vt joonis B).
Tähelepanu! ärge katke seadme ventilatsiooniavasid kinni.
Kaks seadistatavat tugijalga külmiku põhja all võimaldavad asetada külmiku täpselt rõhtasendisse.
Riiulikinnitid
Külmikul on riiulikinnitid, kuhu saab riiuleid külmiku
transportimiseks tugevasti kinnitada.
Kinnititeid saab eemaldada nii:
Lükake kinniteid noolega näidatud suunas, tõstke riiuli
tagaosa ja lükake, kuni see vabaneb. Eemaldage kinnitid.
12
Vaheklotsid
Kasutusjuhendikotis on kaks vaheklotsi, mis tuleb asetada kahte ülanurka.
Vabastage kruvid ja asetage vaheklotsid kruvipea alla,
seejärel pingutage kruvid uuesti kinni.
Elektriühendus
Enne külmiku ühendamist vooluvõrku veenduge, et
andmesildile märgitud toitepinge ja –sagedus vastavad vooluvõrgu andmetele. Pinge võib erineda nimipingest ±6% võrra.
Teistsuguse pinge korral tuleb kasutada sobivat
autotrafot.
Külmik tuleb maandada.
Selleks on toitejuhtme pistikul kaitsemaanduse
kontakt.
Kui pistikul ei ole kaitsemaandust, tuleb külmik lasta
maandada pädeval elektrikul ja vastavalt kehtivatele
eeskirjadele.
Tootja ei vastuta tekkida võivate vigastuste ja
kahjustuste eest, mis on tingitud eelpooltoodud
ohutusnõuete eiramisest.
Käesolev seade vastab järgmiste Euroopa
Ühenduse direktiivide nõuetele:
– 87/308/EMÜ, välja antud 02.06.1987 (raadiohäired);
– 73/23/EMÜ, välja antud 19.02.1973 (madalpingedirektiiv) ja selle hilisemad muudatused;
– 89/336/EMÜ, välja antud 03.05.1989 (elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv) ja selle hilisemad muudatused.
Tähelepanu!
Seadet peab olema võimalik vooluvõrgust eemaldada,
seepärast peab pistik pärast paigaldamist olema kergesti ligipääsetavas kohas.
13
Ukse avanemise suuna vahetamine
Enne mistahes remondi- või hooldustöö alustamist
eemaldage seade vooluvõrgust.
Ukse avanemise suunda saab vahetada nii:
1. Tõmmake ära ventilatsioonirest (D).
2. Keerake lahti alumise hinge (E) kinnituskruvid ja
eemaldage hing.
3. Eemaldage alumine uks, tõmmates selle
ettevaatlikult keskmiselt hingelt ära.
4. Kruvige keskmine hing (H) lahti.
5. Eemaldage ülemine uks, tõmmates selle
ettevaatlikult ülemiselt hingelt (G) ära.
6. Keerake lahti ülemine hing (G) ja kinnitage see
vastaspoolele.
7. Eemaldage ukse suletud hingeavadest kaks korki
(kui need on olemas) ning asetage need
vastaspoolele ja paigaldage ülemine uks.
8. Paigaldage keskmine hing vastaspoolele.
9. Asetage alumine uks oma kohale.
10. Keerake 10 mm mutrivõtmega hingetihvt (E) lahti
ja sobitage see tagasi hinge vastaspoolele.
11. Paigaldage alumine hing (E) vastaspoolele,
kasutades eelnevalt eemaldatud kruvisid. Lükake
avakate (F) noole suunas ventilatsioonirestist (D)
välja ja asetage vastasküljel uuesti paigale.
12. Asetage ventilatsioonirest (D) tagasi.
13. Kruvige käepidemed lahti. Paigaldage need
uuesti vastasküljele.
Uste joondamiseks saab tööriista abil keskmist hinge
(H) rõhtsuunas nihutada. Selleks tuleb 2 kruvi vabastada (vt joonis).
Ettevaatust:
Pärast ukse avanemise suuna muutmist veenduge, et kõik kruvid on korralikult pingutatud ja
magnetilised uksetihendid liibuvad külmiku külge.
Kui ruumi õhutemperatuur on madal (näiteks talvel),
siis ei pruugi tihendid täielikult kapi külge liibuda. Sellisel juhul oodake tihendite liibumist või kiirendage seda, kuumutades vajalikku osa fööniga.
14
ELECTROLUX EESTI AS
GARANTIIREMONDI EESKIRJAD
Kõikidele Electrolux Eesti AS poolt Eestisse toodud kodumasinatele kehtib garantiiaeg 12
kuud arvestades toodete üleandmist ostjale (arve-saateleht), kodumasinatele müügipäevast
(ostukviitung).
Electrolux Eesti AS annab garantii vastavuses Eesti Vabariigi Tarbijakaitse seaduses ja
muudes õigusaktides sätestatud nõuetele.
Garantiiremondi sisuks on:
* toote varjatud konstruktsiooni-, valmistamise-,
ja toorainedefektide avastamine ning nende likvideerimine. Eelpoolnimetatud puudused
kõrvaldatakse kuni toote normaalse funktsioneerimiseni. Kaubandusliku väljanägemise
taastamine ei kuulu garantiitööde hulka.
Garantiiaeg kehtib vaid nendele toodetele, mille kasutamisel on kinni peetud toote
kasutusjuhendist ja antud toodet on kasutatud otstarbel, milleks see on valmistatud.
Kui toodet soovitakse kasutada mingitel muudel eesmärkidel või intensiivsemalt kui
valmistajatehase poolt ette nähtud (Näiteks: kodumasinaid kommertsteenuse osutamiseks),
tuleb garantiitingimuste kohta sõlmida Electrolux Eesti AS müügiosakonnaga eraldi leping.
Igasugused garantiinõuded esitatakse ainult garantii andjale.
Garantii alla ei kuulu detailid, mis on purunenud ja vead, mis on tekkinud alljärgnevatel
põhjustel:
* transpordikahjustustest, mis on tekkinud peale toote üleandmist ostjale;
* toote hoolimatul kasutamisel või ülekoormamisel;
* kasutamiseeskirjadest mittekinnipidamisel;
* garantiiandjast sõltumatutel põhjustel;
(Näiteks: pingemuutused vooluvõrgus, küttegaasi keemilise koostise muutumine, äike,
tulekahju, putukatest põhjustatud lühised, vee kvaliteet ja muud välised
mõjurid);
*
*
*
kui toodet on remontinud selleks mittevolitatud isik;
paigaldusvigadest või valesti ühendamisest;
integreeritaval tehnikal puudulikust ventilatsioonist mööbli sees;
Samuti ei kuulu garantiiremondi alla sellised osad, millede kulumine on normaalne, näiteks:
* tolmukotid, harjad, lambid, kaitsmed, klaas-, tekstiil- ja paberosad ning käsitsi liigutatavad
plastmassosad (nupud, kangid);
Garantii alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, hooldus, puhastus ega ka selliste vigade
kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisejuhise väär käsitlus.
Vea ilmnemisel garantiiaja jooksul tuleb kliendil sellest koheselt teatada toote müüjale või
volitatud teenindajale.
Vajalik on teatada:
* toote mudel, ostmise aeg ja koht, toote number ja seeria number (need on kirjas toote
etiketil);
* Kui võimalik, tuleks kirjeldada ka viga ja tingimusi, millest see võis tekkida;
Kui on tegemist kodumasina garantiiremondiga, siis on ostjal õigus nõuda toote tasuta
kordategemist, ümbervahetamist või tagasivõtmist. Kauba ümbervahetamise korral
arvatakse uut garantiitähtaega ümbervahetamise päevast.
Garantiiremondi alla kuuluv viga kõrvaldatakse esimesel võimalusel.
Suuregabariidiliste ja raskete toodete transport garantiiremondi puhul töökotta ja tagasi
toimub garantiiandja vahenditega ja on kliendile tasuta.
Toote tagasivõtmisel hüvitatakse ostjale toote jaemüügihind selle ostmise ajal.
Garantiiremont on kliendile tasuta. See eeldab, et vigased varuosad ja sõlmed, mis
vahetatakse uutega, kuuluvad garantiiandjale. Kui käesolevate garantiieeskirjade
tõlgendamisel tekib eriarvamusi kliendi ja volitatud remontija vahel, lahendab küsimuse
Electrolux Eesti AS hoolduse spetsialist. Juhul, kui müüjal ja kliendil ei õnnestu lahkarvamusi
lahendada, lahendab vaidluse kohus.
Lugupidamisega
Electrolux Eesti AS
GARANTIITALONG
Mudel ________________________Toote nr. ______________________________
Seeria nr. _____________________Ostukuupäev __________________________
Garantiitingimustega tutvunud:
Ostja: ________________________________
Müügiorganisatsioon: ________________________________________________
Müüja allkiri:
Electrolux Eesti AS volitatud teenindajad:
Tallinn, Harjumaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, 10621 TALLINN
Tel. 6650090
Fax 6650076
Abimees Grupp OÜ
Vesse 4, 11415 TALLINN
Gaasiseadmed
Tel. 6006996
Fax 6006726
OÜ GASPRE
Õle 27, 10319 TALLINN
Gaasiseadmed, remont ja müük
Tel. 6711100, 6711102
Fax 6711109
Lääne-Virumaa
FIE JÜRI NIRGI
Posti 13, 44310 RAKVERE
Kodumasinad
Tel. 032 40515, 051 75742
Ida-Virumaa
OÜ SIPELGAS MAURINTE
Tallinna mnt. 6a 19 , 20304 NARVA
Kodumasinad
Tel. 035 60708, 056 486164
OÜ ALBAVIS PRO
31027 KOHTLA-JÄRVE
Töökoda: Ritsika 20-1, Vana-Ahtme
Kodumasinad
Tel. 033 55869, 033 67130
Mob. 056 481932
Virgas OÜ
30321 KOHTLA – JÄRVE
Keskallee 25
Gaasiseadmed
Tel. 033 48003, fax 033 50649
OÜ EDELWEIS – NORD
30621 KOHTLA - JÄRVE
Lehe 8, Kodumasinad
Tel. 033 41318, 055 18775
Läänemaa, Hiiumaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, 90503 HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 35549, 050 54439
TECO KM OÜ
Jalaka 1a, 90509 HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 56900
Võrumaa, Põlvamaa
OÜ TARWE
F.R. Kreutzwaldi 58a, 65610 VÕRU
Kodumasinad
Tel. 078 23181
Fax 078 22714
Pärnumaa
FIE KALEV TAMM
Peetri 16, 80029 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 48460, 051 18355
OÜ KENT & KO
Riia mnt. 63, 80019 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 32552
Järvamaa, Raplamaa
FIE Avo Oolberg
Vainu 9, 72712 PAIDE
Kodumasinad
Tel. 038 53084, 050 29050
Jõgevamaa
FIE Kari Manninen
Suur tn. 21, 48306 JÕGEVA
Kodumasinad
Tel. 077 22239
Viljandimaa
AABERI Kodumasinad OÜ
Vabaduse plats 4, 71020 VILJANDI
Kodumasinad
Tel./Fax 043 33802
Tartumaa, Põlvamaa
OÜ ARWEST
Aleksandri 6, 51004 TARTU
Kodumasinad
Tel. 07 344299
Fax 07 344337
OÜ TAVATRONIC
Tähe 82, 50107 TARTU
Kodumasinad
Tel. 07 349123
Fax 07 303957
Valgamaa
LUMEHELVES OÜ
Petseri 12a 14, 68204 VALGA
Tel/fax 076 64452
VALGA KODUTEHNIKA
Kuperjanovi 57, 68207 VALGA
Kodumasinad
Tel. 076 61270, 050 79738
Saaremaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, 10621 TALLINN
Tel. 6650090
Fax 6650076
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising