Electrolux | ERB3235X | User manual | Electrolux ERB3235X User Manual

Electrolux ERB3235X User Manual
SATURS
Jüsu droßîbai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vispåréji norådîjumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ierîces remonts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lietoßanas laikå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uzstådîßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apkårtéjås vides aizsardzîbai . . . . . . . . . . . . . . . .
Ierîces lietoßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vadîbas panelis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ledusskapja nodalîjums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Saldétavas nodalîjums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Saldétavas nodalîjums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ieslégßana un temperatüras uzstådîßana
Svaigu produktu saldéßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dzi¬i saldétu produktu uzglabåßana . . . . . . . .
Kå gatavot ledus kubiciñus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Noderîgi padomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Produktu atlaidinåßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ledusskapja nodalîjums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ieslégßana un temperatüras uzstådîßana
Ledusskapis svaigiem produktiem . . . . . . . . . .
Pårvietojami plauktiñi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Durtiñu plauktu novietojums . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pude¬u plaukts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atvilktne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mitruma kontrole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
3
3
4
4
5
5
5
5
5
6
6
7
7
7
7
7
8
8
8
9
9
9
9
Ieteikumi un padomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ledusskapja lietoßanai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Padomi saldéßanai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Padomi saldétu produktu uzglabåßanai . .
Tîrîßana un kopßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Periodiska tîrîßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apgaismojuma spuldzîtes nomaiña . . . . . . . .
Ja ierîce ilgstoßi netiek izmantota . . . . . . . . . . .
Atkauséßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ko darît, ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tehniskå apkalpe un rezerves da¬as . . . . . . .
Uzstådîßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Novietoßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plauktiñu stiprinåjumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Starplikas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektropieslégums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Durtiñu vérßanås virziena nomaiña . . . . . . . .
Tehniskie dati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
10
10
11
11
11
11
11
13
13
14
14
14
14
14
15
16
CIENÈJAMAIS PIRC‰J,
Sveicam Jüs ar kvalitatîva müsu kompånijas produkta izvéli! Íî iekårta ir ¬oti vienkårßa lietoßanå. Tomér,
lai varétu güt maksimålu labumu no iekårtas, més iesakam pavadît Jums daΩas minütes, lasot ßo broßüru.
Íeit Jüs atradîsiet prezîcus norådîjumus iekårtas uzstådîßanai, lietoßanai un kopßanai.
Més pateicamies Jums un ceram, ka Jüs güsiet prieku, lietojot ßo jauno iekårtu.
Kå lietot instrukciju
Sekojoßos simbolus Jüs atradîsiet instrukcijå un
tie palîdzés Jums vieglåk atrast vajadzîgo
informåciju, kå arî lietot instrukciju.
ERB 3235 X
Droßîbas norådîjumi.
Norådîjumi un padomi.
2
JËSU DROÍÈBAI
Lüdzu uzmanîgi izlasiet ßo lietoßanas pamåcîbu, lai gütu pilnîgu priekßstatu par to, kå darbojas Jüsu jaunå ierîce, kå to pareizi lietot un kådi droßîbas noteikumi ir jåievéro. Òoti svarîgi ir saglabåt lietoßanas pamåcîbu kopå ar ledusskapi turpmåkajåm uzziñåm. Gadîjumå, ja
ierîce tiek pårdota vai pårvietota uz kådu citu vietu, vienmér pårliecinieties, vai lietoßanas
pamåcîba ir saglabåjusies, lai tås jaunais îpaßnieks var iepazîties ar tås funkcijåm un attiecîgajiem brîdinåjumiem.
Ja Jüsu jaunå ierîce, kas ir aprîkota ar magnétisko durtiñu aizslégu, nomaina ledusskapi,
kura durvju vai våka mehånisms darbojås ar atsperi, pirms vecås ierîces izmeßanas atkritumos vienmér pårliecinieties, vai ßis aizvérßanås mehånisms nedarbojas. Tådéjådi Jüs
novérsîsiet iespéjamos draudus, ka bérni var tajå rota¬åjoties iesprüst. Paståv nosmakßanas
risks.
Íie brîdinåjumi ir minéti droßîbas apsvérumu dé¬. Ja jüs neesat pårliecinåti, vai esat pareizi
visu sapratußi, lüdzu, griezieties péc palîdzîbas autorizétajå servisa centrå.
Vispåréji norådîjumi
Ierîces remonts
• Ierîce ir paredzéta tikai pieaugußo lietoßanai.
Ne¬aujiet bérniem rota¬åties ar to un aiztikt
ledusskapja vadîbas paneli.
• Nekådå gadîjumå neveiciet nekådus pårveidojumus ierîces konstrukcijå, tas var izraisît
nelaimes gadîjumu vai bojåt Jüsu îpaßumu.
• Pirms tîrîßanas, tehniskås apkopes vai
jebkura remonta uzsåkßanas obligåti
atvienojiet to no stråvas padeves avota.
• Ierîce ir smaga. Esiet uzmanîgi to
pårvietojot!
• Nelietojiet saldéjumu un ledu uzturå tülît péc
izñemßanas no saldétavas nodalîjuma, jo
Jüs var güt nopietnus apsaldéjumus.
• Esiet ¬oti uzmanîgi pårvietojot ierîci, jo
Jüs varat viegli sabojåt ledusskapja
saldéßanas sistému un tådéjådi izraisît
aukstuma a©enta noplüdi.
• Nenovietojiet ledusskapi saules
apspîdétå vietå vai jebkådu siltuma
avotu tuvumå.
• Nodroßiniet ap ierîci brîvu gaisa
ventilåciju, ievérojiet nepiecießamo
minimålo attålumu starp ledusskapja
aizmuguri un sienu.
• Saldétavas (izñemot iebüvéjamos
mode¬us) ieteicams novietot
pagrabståvå.
• Starp ledusskapi un virs tås esoßo
mébeli nodroßiniet vismaz 50 mm brîvu
atstarpi.
• Nekådå gadîjumå nelietojiet nekådas
elektroierîces ledusskapja un saldétavas
nodalîjumå.
• Visus elektroapgådes darbus vai
nepiecießamos pårveidojumus elektrotîklå,
kas jåveic sakarå ar ierîces uzstådîßanu,
drîkst veikt tikai kvalificéts elektri˚is vai
autorizétå servisa centra darbinieks.
• Nekvalificéta meistara remonts var izraisît
nopietnus ierîces darbîbas traucéjumus vai
nodarît miesas bojåjumus tås lietotåjam.
Griezieties péc palîdzîbas tikai autorizétajå
servisa centrå, lai ierîces remontu veiktu tikai
kvalificéts tehniskais personåls. Vienmér
izmantojiet un pieprasiet tikai ori©inålås
rezerves da¬as.
• Ierîces saldéßanas sistéma satur
og¬üdeñradi, tådé¬ tås remontu un tehnisko
apkopi drîkst veikt tikai autorizétå servisa
centra darbinieki.
ERB 3235 X
Lietoßanas laikå
• Íî ierîce ir paredzéta tikai produktu
uzglabåßanai måjsaimniecîbå saskañå ar ßo
lietoßanas pamåcîbu.
• Ierîce darbojas nevainojami, ja telpå, kurå
ledusskapis ir novietots, apkårtesoßå temperatüra atbilst tå klimatiskajai klase, kas
norådîta ierîces datu plåksnîté: klasei
T – starp +18 OC un +43 OC, klasei ST- starp
+18 OC un +38 OC, klasei N- starp +16 OC un
+32 OC, klasei SN- starp +10 OC un +32 OC.
Lüdzu skat. ierîces datu plåksnîti.
3
Uzmanîbu: Ja apkårtesoßå temperatüra
neatbilst temperatüras diapazonam, kas
norådîts attiecîgajai ierîces klimatiskajai klasei,
lüdzu, ñemiet vérå sekojoßo informåciju:
Ja apkårtéjås vides temperatüra ir zemåka par
tabulå uzrådîto mazåko vértîbu, temperatüra
ierîcé var pazeminåties zem produktu
uzglabåßanai vélamås temperatüras.
Ja apkårtéjå temperatüra paaugstinås virs
tabulå uzrådîtås augståkås vértîbas, attiecîgi
palielinås kompresora darbîbas laiks,
paaugstinås temperatüra dzeséßanas
nodalîjumå, vai arî palielinås iekårtas
elektroener©ijas patériñß.
• Sasaldétus produktus péc atkauséßanas
nedrîkst sasaldét atkårtoti.
• Stingri ievérojiet norådîjumus par produktu
uzglabåßanu.
• Nekad neuzglabåjiet ierîces saldétavå
gåzétus dzérienus. Pudeles var uzsprågt.
• Ierîces iekßéjais oderéjums saståv no sîkiem
kanåliem, pa kuriem plüst aukstuma a©ents.
Ierîces tîrîßanas un atkauséßana laikå, kå arî
izñemot sasaldétus produktus vai ledu no
saldétavas, nekådå gadîjumå neizmantojiet
asus priekßmetus, jo tådéjådi Jüs varat
sabojåt ierîces izolåciju un kanålus, pa
kuriem plüst saldétåjviela.
• Neizmantojiet nekåda veida mehåniskus
vai ˚îmiskus palîglîdzek¬us, lai paåtrinåtu
iekårtas atkauséßanu, izñemot tos, kådi
minéti ßinî lietoßanas pamåcîbå.
• Nenovietojiet uz ierîces plastikåta da¬åm
sakarsétus priekßmetus.
• Neuzglabåjiet iekårtå uguns nedroßas gåzes
un ß˚îdumus. Tås var eksplodét un sabojåt
ierîci.
• Neievietojiet gåzétus dzérienus, pudeles un
burkas ar ß˚idrumu vai aug¬iem ierîces
saldétavas nodalîjumå.
• DaΩas ierîces da¬as lietoßanas laikå uzkarst.
Vienmér pårliecinieties, vai ap ierîci ir
nodroßinåta pietiekama ventilåcija. Lüdzu
ievérojiet norådîjumus par uzstådîßanu, kas
sniegti ßajå lietoßanas pamåcîbå.
• Nekådå gadîjumå nenosedziet ierîces
uzkarstoßås da¬as! Ja iespéjams, novietojiet
ledusskapi ar aizmuguréjo malu pret sienu.
ERB 3235 X
Uzstådîßana
• Ío ierîci paredzéts novietot virtuves mébeles
vai atseviß˚å nißå. Uzstådot ierîci, lüdzu,
ievérojiet attiecîgos norådîjumus par tås
uzstådîßanu.
Lüdzu sekojiet, lai ierîces ventilåcijas
atvérumi nebütu nosprostoti.
• Pårvietojot iekårtu, vienmér atvienojiet tås
elektrisko kabeli no kontaktligzdas.
• Péc ierîces novietoßanas pårbaudiet, vai
neesat to nejaußi novietojußi uz stråvas
padeves kabe¬a.
Svarîgi! Gadîjumå, ja ierîce ir bojåta vai tai ir
jåmaina elektroener©ijas padeves kabelis,
griezieties vietéjå servisa centrå péc kvalificéta meistara palîdzîbas.
• Ierîce jånovieto tå, lai tai tiktu nodroßinåta
pietiekama gaisa cirkulåcija. Pretéjå
gadîjumå ierîce var pårkarst.
Apkårtéjås vides aizsardzîbai
• Ledusskapja saldétåjviela un izolåcija ir pilnîgi
brîvas no ozona slåni pavåjinoßå hlorîna un
ir absolüti nekaitîgas apkårtéjai videi.
• Visas iepakojuma saståvda¬as ir paredzétas
otrreizéjai pårstrådei.
• Uz produkta vai tå iepakojuma esoßais
simbols
noråda, ka ßo produktu nedrîkst
izmest saimniecîbas atkritumos. Péc
nolietoßanas produkts jånogådå attiecîgos
elektrisko un elektronisko iekårtu
savåkßanas punktos otrreizéjai pårstrådei.
• Pareizi utilizéjot ßo produktu, Jüs palîdzésiet
izvairîties no potenciålåm negatîvåm sekåm
apkårtéjai videi un cilvéka veselîbai, kuras
iespéjams izraisît, nepareizi izmetot ßo
produktu atkritumos. Lai iegütu detalizétu
informåciju par atbrîvoßanos no produkta,
lüdzu, sazinieties ar Jüsu pilsétas domi,
saimniecîbas atkritumu savåkßanas
dienestu vai veikalu, kurå Jüs iegådåjåties
ßo produktu.
4
IERÈCES LIETOÍANA
Pirms lietoßanas uzsåkßanas rüpîgi iztîriet
ledusskapi un nomazgåjiet tå piederumus ar
siltu üdeni, kam pievienots neitråls
mazgåßanas lîdzeklis. Tådéjådi Jüs iztîriet no
ierîces tipisko jaunu produktu smaku. Péc tam
rüpîgi nosusiniet virsmas ar sausu dvielîti.
Nekådå gadîjumå neizmantojiet
ledusskapja tîrîßanai ˚îmiski spécîgus
un abrazîvus tîrîßanas lîdzek¬us, jo
tådéjådi Jüs varat sabojåt tå izolåciju.
VADÈBAS PANELIS
Ledusskapja nodalîjums
Saldétavas nodalîjums
A Ledusskapja nodalîjuma
ieslégßanas/izslégßanas poga.
B Temperatüras indikators ledusskapja
nodalîjumam.
C Taustiñß temperatüras reguléßanai
ledusskapî (paaugstinåßanai).
D Taustiñß temperatüras reguléßanai
ledusskapî (pazeminåßanai).
E Åtrås dzeséßanas (Action Cool)
signålspuldzîte.
F Åtrås dzeséßanas (Action Cool) funkcijas
taustiñß.
G Saldétavas nodalîjuma
ieslégßanas/izslégßanas poga.
H Temperatüras indikators saldétavas
nodalîjumam.
I Taustiñß temperatüras reguléßanai
ledusskapî (paaugstinåßanai).
J Taustiñß temperatüras reguléßanai
ledusskapî (pazeminåßanai).
K Åtrås saldéßanas (Frostmatic)
signålspuldzîte.
L Åtrås saldéßanas (Frostmatic) funkcijas
taustiñß.
M Brîdinåjuma signåla signålspuldzîte.
N Brîdinåjuma signåla izslégßanas taustiñß.
SALD‰TAVAS NODALÈJUMS
G Saldétavas nodalîjuma
ieslégßanas/izslégßanas poga
Lai ieslégtu saldétavu: nospiediet pogu (G).
Temperatüras lodziñß (H) tiek izgaismots.
Lai izslégtu saldétavu: nospiediet pogu (G).
Temperatüras lodziñß (H) nodziest.
I – J Temperatüras reguléßanas taustiñi
Piemérotåkå temperatüra produktu
uzglabåßanai saldétavå ir – 18 OC vai zemåka.
Temperatüru saldétavå kontrolé ar
temperatüras reguléßanas taustiñiem.
Kad ir nospiests taustiñß (I) vai (J),
temperatüras indikåcijå tiek uzrådîts mirgojoßs
uzstådîtås temperatüras lielums (H).
ERB 3235 X
Temperatüru var uzstådît tikai tad, kad indikåcija
mirgo. Lai uzstådîtu augståku temperatüru,
nospiediet taustiñu (I), lai pazeminåtu temperatüru saldétavas nodalîjumå – nospiediet taustiñu
(J). Péc vélamås temperatüras uzstådîßanas
indikåcijå daΩas minütes tiek uzrådîta izvélétå
temperatüra, bet péc tam to nomaina saldétavas
iekßpusé esoßå temperatüra. 24 stundu laikå
ierîcé tiek nostabilizéta vélamå temperatüra.
Uzmanîbu! Temperatüras nostabilizéßanås periodå péc ierîces lietoßanas
uzsåkßanas, indikåcijå uzrådîtå temperatüra var neatbilst uzstådîtajai. Iespéjams,
ka indikatorå tiek uzrådîta zemåka
temperatüra nekå vélamå.
5
J Temperatüras indikåcija
Saldétavas darbîbas laikå tajå tiek uzrådîta
vidéjå saldétavå esoßå temperatüra.
Uzmanîbu!
Tas ir pilnîgi normåli, ka uzrådîtå
temperatüra atß˚iras no uzstådîtås.
VisbieΩåk tas notiek sekojoßu iemeslu dé¬:
• Vélamå temperatüra ir uzstådîta relatîvi
nesen;
• Ierîces durtiñas ir bijußas atvértas påråk
ilgu laiku;
• Saldétavå nesen ir ievietots liels
produktu daudzums vai tajå ir ievietoti
silti produkti.
Normåla temperatüras atß˚irîba ir 5 OC.
K Åtrås saldéßanas (Frostmatic)
signålspuldzîte
L Åtrås saldéßanas (Frostmatic) funkcija
Svaigu produktu sasaldéßanai nepiecießams
aktivizét åtrås saldéßanas (Frostmatic) funkciju.
Nospiediet taustiñu (L). Signålspuldzîte (K) tiek
izgaismota.
Ja Jüs vélaties pårtraukt åtrås saldéßanas
(Frostmatic) funkciju, nospiediet taustiñu (L)
atkårtoti. Pretéjå gadîjumå funkcija izslégsies
automåtiski. Signålspuldzîte (K) nodziest.
Uzmanîbu!
Aktivizéjiet åtrås saldéßanas (Frostmatic)
funkciju:
Aptuveni
6 stundas
pirms
Neliela produktu daudzuma
ievietoßanas saldétavå
(aptuveni 5 kg).
Aptuveni
24 stundas
pirms
Maksimåli pie¬aujamå produktu
daudzuma ievietoßanas saldétavå (skat. ierîces datu plåksnîti).
Nav
ieteicams
Pirms saldétu produktu
ievietoßanas saldétavå.
Nav
ieteicams
Pirms neliela produktu daudzuma ievietoßanas saldétavå (ne
vairåk kå 2 kg dienå).
M Brîdinåjuma signåla signålspuldzîte.
ERB 3235 X
N Brîdinåjuma signåla izslégßanas
taustiñß.
Neparedzétas temperatüras paaugstinåßanås
gadîjumå saldétavas nodalîjumå, ierîces
lietotåjs tiek brîdinåts ar speciålu brîdinåjuma
signålu – mirgojoßu brîdinåjuma signåla
signålspuldzîti (M) un skañas signålu.
NospieΩot brîdinåjuma signåla izslégßanas
taustiñu (N), indikåcijå (H) tiek uzrådîta augståkå
temperatüra, kåda bija sasniegta saldétavas
nodalîjumå. Skañas signåls izslédzas.
Ieslégßana un temperatüras
uzstådîßana
• Pievienojiet ierîces elektrisko vadu stråvas
padevei. Nospiediet pogu (G). Saldétavas
nodalîjums såk darboties. Saldétavå ir
uzstådîta –18 OC temperatüra, kas tiks
sasniegta daΩu stundu laikå.
• Tiklîdz saldétava såk darboties, indikåcijå (H)
tiek uzrådîta paßreizéjå temperatüra saldétavå, brîdinåjuma signåla signålspuldzîte (M)
mirgo un ir aktivizéts skañas signåls.
• Nospiediet brîdinåjuma signåla izslégßanas
taustiñu (N).
• Skañas signåls izslédzas, bet brîdinåjuma
signåla signålspuldzîte turpina mirgot, lîdz
saldétavå tiek sasniegta vélamå temperatüra.
Svaigu produktu saldéßana
ÇetrzvaigΩñu
saldétavas nodalîjums ir
piemérots svaigu produktu saldéßanai, kå arî
saldétu un dzi¬i saldétu produktu uzglabåßanai
ilgstoßå laika periodå.
Aptuveni 4 stundas pirms neliela produktu
daudzuma, bet 24 stundas pirms lielåka
produktu daudzuma ievietoßanas saldétavå,
aktivizéjiet Åtrås saldéßanas (Frostmatic)
funkciju.
Vispirms ievietojiet saldéßanai paredzétos produktus augßéjå saldétavas nodalîjumå, jo tå ir
visaukståkå saldétavas da¬a. Péc tam, kad tie ir
sasalußi, pårvietojiet citos saldétavas
nodalîjumos.
Nekådå gadîjumå nepårsniedziet maksimåli
pie¬aujamo saldéjamo produktu daudzumu, kas
norådîts ierîces tehniskajos datos. Pretéjå
gadîjumå sasaldéßanas rezultåts ir nekvalitatîvs
un produkti var bojåties, zaudét savu garßu,
smarΩu, sulîgumu un tml.
6
Dzi¬i saldétu produktu
uzglabåßana
Pirmajå ierîces ieslégßanas reizé vai gadîjumå,
ja ierîcei ir bijusi pårtraukta stråvas padeve,
pirms saldétu produktu ievietoßanas saldétavå
divas stundas iepriekß aktivizéjiet Åtrås
saldéßanas (Frostmatic) funkciju.
Nepårsniedziet gatavu saldétu produktu
izgatavotåja norådîtos uzglabåßanas termiñus!
Åtri sasaldéjamu produktu uzglabåßana ir droßa
tikai tad, ja tie pirms ievietoßanas
saldétåjkamerå nav atlaidinåti kaut uz îsu brîdi.
Ja dzi¬i saldéti produkti ir atlaidußies, to
otreizéja sasaldéßana nav ieteicama, izlietojiet
ßådus produktus péc iespéjas åtråk uzturå.
Svarîgi! Nejaußas atkußanas gadîjumå,
pieméram, ja ierîcei ir radies pårtraukums stråvas padevé, un ßis periods ir
ilgåks nekå ierîces tehniskajos datos
uzrådîtais temperatüras saglabåßanas
periods, sasaldétie produkti
nekavéjoties jåizlieto uzturå vai jåpagatavo un péc tam jåsasaldé atkårtoti
(jåievieto iepriekß atdzesétå saldétavå).
Kå gatavot ledus kubiciñus
Noderîgi padomi
• Saldéßanas laikå nepapildiniet produktus
saldétavå.
• Nenovietojiet svaigus produktus, kurus
paredzéts sasaldét, tießi blakus jau
sasaldétajiem.
• Pirms ievietoßanas ledusskapî vai
saldétavå rüpîgi iepakojiet produktus vai
ievietojiet tos hermétiskos produktu
uzglabåßanas trauciños.
• Nekådå gadîjumå neievietojiet saldétavå
karstus produktus!
• Ja produktus un dzérienus ar spécîgu
smarΩu Jüs rüpîgi neiesaiñosiet, to smarΩa
un aromåts var påriet uz blakus esoßajiem
produktiem.
• Lai uzglabåtu produktus péc iespéjas ilgåk,
sekojiet pavårgråmatå sniegtajiem
ieteikumiem.
Produktu atlaidinåßana
Dzi¬i saldéti un saldéti produkti pirms
gatavoßanas jåatlaidina ledusskapja nodalîjumå
vai istabas temperatürå.
Nelielus produktu gabaliñus var gatavot
saldétus, taçu ievérojiet, ka ßådå gadîjumå to
gatavoßanas laiks büs ilgåks.
Lai pagatavotu ledus gabaliñus, piepildiet
pievienoto formiñu ar üdeni un ievietojiet saldétavas nodalîjumå. Lai paåtrinåtu ledus izveidoßanos, samitriniet trauciña pamatni ar üdeni.
Lai vieglåk izñemtu ledus kubiciñus, paturiet
formu zem tekoßa üdens un péc tam viegli
palieciet vai pagrieziet.
Nekådå gadîjumå neizmantojiet metåla
instrumentus, lai izñemtu formiñu no
saldétavas!
LEDUSSKAPJA NODALÈJUMS
A Ledusskapja nodalîjuma
ieslégßanas/izslégßanas poga.
Lai ieslégtu ledusskapi: nospiediet pogu (A).
Temperatüras lodziñß (B) tiek izgaismots.
Lai izslégtu ledusskapi: nospiediet pogu (A).
Temperatüras lodziñß (B) nodziest.
ERB 3235 X
C – D Temperatüras reguléßanas taustiñi
Piemérotåkå temperatüra produktu
uzglabåßanai ledusskapî ir +2 lîdz +8 OC.
Temperatüru ledusskapî kontrolé ar
temperatüras reguléßanas taustiñiem.
Kad ir nospiests taustiñß (C) vai (D),
temperatüras indikåcijå tiek uzrådîts mirgojoßs
uzstådîtås temperatüras lielums (B).
7
Temperatüru var uzstådît tikai tad, kad indikåcija mirgo. Lai uzstådîtu augståku temperatüru,
nospiediet taustiñu (C), lai pazeminåtu temperatüru saldétavas nodalîjumå – nospiediet
taustiñu (D). Péc vélamås temperatüras
uzstådîßanas indikåcijå daΩas minütes tiek
uzrådîta izvélétå temperatüra, bet péc tam
saldétavas iekßpusé esoßå temperatüra.
24 stundu laikå ierîcé tiek nostabilizéta vélamå
temperatüra.
Uzmanîbu! Temperatüras nostabilizéßanås periodå péc ierîces lietoßanas
uzsåkßanas, indikåcijå uzrådîtå temperatüra var neatbilst uzstådîtajai. Iespéjams,
ka indikatorå tiek uzrådîta zemåka
temperatüra nekå vélamå.
B Temperatüras indikåcija
Ledusskapja darbîbas laikå tajå tiek uzrådîta
vidéjå ledusskapî esoßå temperatüra.
Uzmanîbu!
Tas ir pilnîgi normåli, ka uzrådîtå temperatüra atß˚iras no uzstådîtås. VisbieΩåk tas
notiek sekojoßu iemeslu dé¬:
• Vélamå temperatüra ir uzstådîta relatîvi
nesen;
• Ierîces durtiñas ir bijußas atvértas ilgu
laiku;
• Ledusskapî nesen ir ievietots liels
produktu daudzums vai ievietoti silti
produkti.
Normåla temperatüras atß˚irîba ir 5 OC.
Ieslégßana un temperatüras
uzstådîßana
Pievienojiet ierîces elektrisko vadu stråvas
padevei. Nospiediet pogu (A). Ledusskapja
nodalîjums såk darboties. Ledusskapî ir
uzstådîta +5 OC temperatüra, kas tiks sasniegta
daΩu stundu laikå.
Tiklîdz ledusskapis såk darboties, indikåcijå (B)
tiek uzrådîta paßreizéjå temperatüra
ledusskapî.
Ledusskapis svaigiem produktiem
Lai ledusskapis darbotos nevainojami:
• Nekådå gadîjumå nelieciet ierîcé siltus
édienus un dzérienus. Pirms produktu
ievietoßanas vienmér atdzeséjiet tos lîdz
istabas temperatürai.
• Uzglabåjiet slégtos traukos vai iepakojiet
produktus pårtikas plévé, lai tilpné
neizgarotu papildus mitrums un neveidotos
lieks sarmas slånis.
• Ievietojiet produktus saldétavå tå, lai starp
tiem varétu brîvi cirkulét gaiss.
Pårvietojami plauktiñi
Uz iekßéjåm ledusskapja sieniñåm ir atbalsta
slieces, lai plauktiñus varétu novietot vélamajå
augstumå.
E Åtrås dzeséßanas (Action Cool)
signålspuldzîte.
F Åtrås dzeséßanas (Action Cool)
funkcijas taustiñß.
Lai ledusskapî tiktu nodroßinåta maksimåli
zema temperatüra, aktivizéjiet åtrås
dzeséßanas funkciju. Ío funkciju ieteicams
izmantot, ja ledusskapî tiks ievietots liels
produktu daudzums vienlaicîgi.
Nospiediet åtrås dzeséßanas (Action Cool)
funkcijas taustiñu (F). Åtrås dzeséßanas (Action
Cool) signålspuldzîte tiek izgaismota.
Temperatüra ledusskapja tilpné tiek
pazeminåta lîdz +2 OC.
Péc seßåm stundåm åtrås dzeséßanas (Action
Cool) funkcija automåtiski izslédzas.
ERB 3235 X
8
Durtiñu plauktu novietojums
Atvilktne
Lai durtiñu plauktos varétu uzglabåt daΩåda
lieluma produktus, tos var érti pårvietot. Lai
pårvietotu plauktiñus:
Pavelciet plauktu bultiñu norådîtajå virzienå, lîdz
tas ir atbrîvots, un pårlieciet vélamajå augstumå.
Atvilkne ir paredzéta dårzeñu un aug¬u
uzglabåßanai.
Atvilkné ir sadalîtåjieliktnis, kuru var érti novietot
daΩådås pozîcijås, lai atdalîtu savå starpå
daΩådus aug¬us un dårzeñus.
Pude¬u plaukts
Uzglabåjiet pudeles (ar kakliñiem uz augßu)
speciåli ßim nolükam paredzétajå plauktå.
Novietojot pudeles horizontålå veidå,
atcerieties, ka tås kårtîgi jåaizver.
Mitruma kontrole
Stikla plauktam virs atvilknes ir reguléjama
atvere (regulé ar bîdåmu slédzi), ar kuras
palîdzîbu dårzeñu atvilkné (-s) var regulét
temperatüru.
Lai atvilkné nodroßinåtu augståku temperatüru
un lielåku mitrumu, aizveriet atveri.
Lai atvilkné nodroßinåtu zemåku temperatüru
un mazåku mitruma pakåpi, atveriet atveri.
Pude¬u plauktu var novietot arî tådå veidå,
lai tajå varétu ievietot jau iepriekß atvértas
pudeles.
Íim nolükam ievietojiet pude¬u plauktu tå, lai to
varétu pagriezt uz augßu un atbalstît pret
nåkamo, augståk esoßo atbalsta lîmeni
(skat. zîméjumu).
ERB 3235 X
9
IETEIKUMI UN PADOMI
Ledusskapja lietoßanai
Svaiga ga¬a, ga¬as izstrådåjumi: ietiniet
pårtikas plévé un novietojiet uz stikla plauktiña
virs dårzeñu atvilknes.
Nekådå gadîjumå neuzglabåjiet ßådi ga¬u
ilgåk par vienu – divåm dienåm!
Pagatavoti édieni, aukstie édieni,
konditorejas izstrådåjumi un tml.: rüpîgi
iesaiñojiet vai ievietojiet traukå ar våku un
novietojiet uz jebkura plauktiña.
Aug¬i, dårzeñi, salåti: iepriekß rüpîgi notîriet un
uzglabåjiet speciåli ßim nolükam paredzétajå
atvilkné (-és).
Siers, sviests: ievietojiet gaisa necaurlaidîgos
konteineros, polietiléna maisiñå vai ietiniet
alumînija folijå, lai produktiem péc iespéjas
mazåk varétu piek¬üt gaiss.
Piena pudeles: aizveriet pudeles un
uzglabåjiet pude¬u plauktå uz durtiñåm.
Banånus, sîpolus, ˚iplokus un kartupe¬us, ja
tie nav attiecîgi iepakoti, nedrîkst uzglabåt
ledusskapî.
Padomi saldéßanai
• Nekådå gadîjumå nepårsniedziet maksimåli
pie¬aujamo saldéjamo produktu daudzumu,
kas norådîts ierîces tehniskajos datos.
Pretéjå gadîjumå sasaldéßanas rezultåts büs
nekvalitatîvs un produkti var bojåties, zaudét
garßu, smarΩu, sulîgumu un tml.
• Saldéßanas process ilgst aptuveni
24 stundas, saldéßanas laikå nepapildiniet
produktus saldétavå.
• Pirms produktu ievietoßanas saldétavå
sadaliet tos nelielås porcijås, lai vajadzîbas
gadîjumå varétu érti izñemt nepiecießamo
daudzumu.
• Nenovietojiet svaigus produktus, kurus
paredzéts sasaldét, tießi pie jau
sasaldétajiem.
• Pirms ievietoßanas ledusskapî vai saldétavå
rüpîgi iepakojiet produktus alumînija folijå
vai ievietojiet tos hermétiskos produktu
uzglabåßanas trauciños.
• Nekådå gadîjumå neievietojiet saldétavå
karstus produktus.
ERB 3235 X
• Ja produktus un dzérienus ar spécîgu
smarΩu Jüs rüpîgi neiesaiñosiet, to smarΩa
un aromåts var påriet uz blakus esoßajiem
produktiem.
• Lai uzglabåtu produktus péc iespéjas ilgåk,
sekojiet pavårgråmatå sniegtajiem
ieteikumiem.
• Ievietojot saldétavas nodalîjumå svaigus
produktus, sekojiet, lai tie neatbalstîtajos
pret jau sasaldétajiem. Tådéjådi Jüs
novérsîsiet temperatüras paaugstinåßanos
sasaldétajos produktos.
• Esiet uzmanîgi lietojot saldéjumu vai ledu
tülît péc izñemßanas no saldétavas, jo Jüs
varat güt nopietnus apsaldéjumus.
• Uz katras produktu paciñas norådiet
datumu, kad tas tika ievietots saldétavå,
lai varétu sekot produktu uzglabåßanas
termiñiem. Saldéjot patståvîgi, sekojiet
norådîjumiem uz saldétavas atvilkném.
Simboli apzîmé daΩådus produktus, bet ar
ciparu apzîméts to maksimåli pie¬aujamais
uzglabåßanas laiks méneßos.
• Nekådå gadîjumå neievietojiet saldétavå
gåzétus dzérienus, jo tie var saldétavå
uzsprågt.
Padomi saldétu produktu
uzglabåßanai
Lai saldétus produktus uzglabåtu nevainojami:
• Sasaldétu produktu uzglabåßana ir droßa
tikai tad, ja tie pirms ievietoßanas
saldétåjkamerå nav atlaidinåti kaut uz îsu
brîdi. Ja dzi¬i saldéti produkti ir atlaidußies, to
otreizéja sasaldéßana nav ieteicama,
izlietojiet ßådus produktus péc iespéjas åtråk
uzturå.
• Neviriniet bez vajadzîbas saldétavas
durtiñas un neturiet tås påråk ilgi atvértas.
10
TÈRÈÍANA UN KOPÍANA
Pirms ierîces tehniskås apkopes vai
tîrîßanas uzsåkßanas vienmér
atvienojiet to no stråvas padeves avota
(nekådå gadîjumå nevelciet to aiz vada,
pieturiet aiz vada kontaktdakßas). Ja
ierîce ir novietota tå, ka kontaktligzdu ir
grüti aizsniegt, izslédziet attiecîgo
droßinåtåju.
Uzmanîbu! Ierîces saldéßanas sistéma satur
og¬üdeñradi, tådé¬ tås remontu un tehnisko
apkopi drîkst veikt tikai autorizétå servisa centra darbinieki.
Uzmanîbu! Nomainiet spuldzîti tikai pret
tådu paßu kå izdegusî (maksimålå jauda ir
norådîta uz spuldzîtes izkliedétåja).
Periodiska tîrîßana
Ja ierîce ilgstoßi netiek izmantota
Ledusskapja tilpni ieteicams tîrît reizi 3 – 4
nedé¬ås.
Neizmantojiet tîrîßanai saimniecîbas ziepes
un ˚îmiski spécîgus lîdzek¬us, kå arî
abrazîvus tîrîßanas lîdzek¬us. Neizmantojiet
ierîces tîrîßanai spirtu un spirtu saturoßus
tîrîßanas lîdzek¬us, jo tådéjådi var sabojåt
ledusskapja plastmasas da¬as.
Péc iekårtas atvienoßanas no stråvas avota
iztîriet to ar siltu üdeni un péc tam rüpîgi
nosusiniet.
Ar tîru üdeni nomazgåjiet durtiñu gumijas
blîvéjumu.
Péc apkopes pievienojiet ierîci atpaka¬ elektroener©ijas padeves avotam.
Laicîgi atkauséjiet un iztîriet saldétåjkameru,
centieties to darît tad, kad tajå tiek uzglabåti
péc iespéjas mazåk produkti.
1 – 2 reizes gadå notîriet no putek¬iem un
netîrumiem ierîces aizmuguréjo paneli un kondensatoru. Lai iztîrîtu kondensatoru ierîces
apakßéjå da¬å (tumßås vi¬ñotås restîtes),
vispirms noñemiet plastmasas ventilåcijas
restîtes: uzspiediet uz restîtém un pavelciet uz
savu pusi. Iztîriet kondensatoru ar putek¬u
sücéju.
Gadîjumå, ja iekårta netiek ilgstoßi izmantota,
ievérojiet sekojoßus norådîjumus:
• Atvienojiet ierîci no elektroener©ijas padeves
avota.
• Izñemiet no tås visus pårtikas produktus.
• Atkauséjiet un iztîriet to kå aprakstîts
iepriekß.
• Atståjiet durtiñas pusvirus, lai nodroßinåtu
ventilåciju iekårtå un tajå neveidotos
sasmacis gaiss.
Apgaismojuma suldzîtes nomaiña
Ja ledusskapja iekßéjais apgaismojums nedarbojas, nomainiet spuldzîti:
Nospiediet uz lapmiñas priekßå esoßo å˚i un
vienlaicîgi nobîdiet våciñu bultiñas norådîtajå
virzienå (skat. zîméjumu).
ERB 3235 X
Atkauséßana
Ierîces darbîbas laikå uz dzeséjoßåm virsmåm
veidojas kondensåts sarmas un ledus veidå.
Biezs sarmas un ledus slånis rada izoléjoßu
efektu un pazemina saldéßanas efektivitåti,
temperatüra ierîcé paaugstinås un iekårta
patéré vairåk elektroener©iju.
Íî mode¬a ledusskapja nodalîjuma dzeséjoßo
virsmu atkauséßana noris automåtiski.
Ledusskapis automåtiksi tiek atkauséts ikreiz,
kad tå termostata regulators pårtrauc
kompresora darbîbu. Íajå laikå temperatüra uz
tilpnes dzeséjoßåm virsmåm palielinås virs 0 OC
un noris tilpnes atkauséßana. Kad dzeséjoßås
virsmas temperatüra sasniedz +3 - +4 OC,
termostata kontroles sistéma atsåk ierîces
dzeséßanu.
Izkusußais üdens caur atvérumu ledusskapja
aizmuguréjå sienå notek iztvaikoßanas tvertné
virs kompresora, kur kompresora siltuma
ietekmé iztvaiko.
11
Regulåri pårbaudiet un iztîriet izkusußå
üdens renîti, par to Jüs brîdina arî uzlîme
ledusskapja tilpné. Ja ßî renîte ir aizséréjusi,
izkusußais üdens sakråjas un var nok¬üt
iekårtas izoléjoßajå materiålå, tådéjådi
sabojåjot ierîci.
Tîriet atveri izkusußå üdens notecei ar
ledusskapja komlektåcijå ietilpstoßo speciålo
kanåla tîråmo kå parådîts zîméjumå.
Uzglabåjiet to tießi noteces atveré.
BieΩi vien renîté iek¬üst produktu ietinamais
papîrs, kas saskaroties ar aizmuguréjo tilpnes
sienu, pie tås piesalst. Ja ßajå brîdî Jüs izñemat
attiecîgo produktu, papîrs var saplîst un laikå,
kad ledusskapis tiek automåtiski atkauséts, tas
nok¬üst noteces renîté un aizsprosto to. Esiet
uzmanîgi, uzglabåjot papîrå ietîtus produktus
ledusskapja tilpné, ievérojiet augståk aprakstîto.
Èpaßi karstå laikå, kad ierîce darbojas
pastiprinåti, kådu laiku ledusskapja kompresors
var strådåt nepårtraukti, un ßajå laikå
automåtiskå atkauséßana nedarbojas.
Saldétavas nodalîjums nav aprîkots ar
automåtisku atkauséßanas sistému, jo pretéjå
gadîjumå sasaldétie un dzi¬i sasaldétie produkti
atkauséßanas laikå, kad temperatüra tilpné
paaugstinås, tiktu bojåti.
Ja sarmas un ledus slånis nav påråk biezs, to
var noñemt ar piegådåto plastikåta skråpîti.
ERB 3235 X
Kad ledus kårta ir tik bieza, ka to nav iespéjams
noñemt ar skråpîßa palîdzîbu, saldétava ir
jåtkausé. Atkauséßanas bieΩums ir atkarîgs no
ierîces izmantoßanas intensivitåtes (parasti
2-3 reizes gadå).
Rîkojieties sekojoßi:
1. Atvienojiet ierîci no atråvas padeves avota
vai izslédziet saldétavas nodalîjumu;
2. Izñemiet no ierîces visus sasaldétos
produktus un ievietojiet grozå, kas izklåts ar
audumu vai papîru. Novietojiet péc iespéjas
vésåkå vietå vai ielieciet citå ledusskapî;
3. Izkusußais üdens uzkråjas korpusa apakßå
un to var novadît atbilstoßi zîméjumam.
Izvelciet plastmasas aizbåzni no kanåla
küstoßå üdens novadîßanai saldétåjkamerå.
Novietojiet zem atveres piemérota izméra
trauku, kur savåkt izkusußo üdeni.;
4. Kad atkauséßana ir pabeigta, rüpîgi
nosusiniet virsmas, izlejiet izkusußo üdeni
un ievietojiet atpaka¬ plastmasas kanålu tam
paredzétajå vieta. Skråpîti uzglabåjiet
nåkamajåm reizém.
5. Pievienojiet ierîci stråvas padeves avotam.
Ieteicams uz daΩåm stundåm uzstådît Åtrås
saldéßanas (Frostmatic) funkciju, lai péc
iespéjas îsåkå laikå sasniegtu produktu
uzglabåßanai piemérotu temperatüru.
6. Péc påris stundåm ievietojiet atpaka¬
izñemtos produktus.
Svarîgi!
Nekådå gadîjumå nelietojiet metåla
priekßmetus, lai noñemtu sarmu no
iztvaikotåja, jo tådéjådi Jüs varat to
sabojåt.
Nekådå gadîjumå nelietojiet nekådas
mehåniskas ierîces vai måkslîgus
lîdzek¬us, lai paåtrinåtu saldétavas
atkauséßanu, izñemot tos, kådus
minéjis ierîces izgatavotåjs.
Temperatüras paaugstinåßanås
saldéto produktu paciñås saldétavas
atkauséßanas laikå var saîsinåt ßo
produktu uzglabåßanas laiku.
12
KO DARÈT, JA ...
Ierîces darbîbas laikå dzirdamie trokßñi
Ierîces darbîbas laikå ir dzirdami daΩådi trokßñi,
kas neliecina par tås darbîbas traucéjumiem.
Troksnis, kas rodas gadîjumå, ja ierîce nav
nolîmeñota.
Kompresora motora troksnis.
Iespéjamie trokßñu céloñi, kurus var
viegli novérst
Ierîce nav precîzi nolîmeñota:
Noreguléjiet ierîces reguléjamås kåjiñas.
Ierîce saskaras ar blakus esoßajåm
mébelém vai sienåm:
Novietojiet ierîci atstatus no tåm.
Iekßéjie piederumi nav kårtîgi ievietoti:
Izñemiet piederumus un ievietojiet tos rüpîgi
atpaka¬.
Troksnis, kas rodas aukstuma a©enta plüßanas
laikå pa kanåliem.
Ierîcé ievietotås pudeles vai trauki saskaras
savå starpå:
Novietojiet tos atstatus citu no cita.
TEHNISKÅ APKALPE UN REZERVES DAÒAS
Ierîces darbîbas traucéjumu gadîjumå
griezieties péc palîdzîbas tuvåkajå autorizétajå
servisa centrå.
Servisa centrå Jums jåsniedz informåcija, kas
norådîta uz iekårtas datu plåksnîtes.
Datu plåksnîte atrodas ledusskapja tilpnes
kreisajå pusé apakßå blakus dårzeñu kastîtei.
Datu plåksnîté uzrådîta informåcija (modelis,
sérijas nummurs un cita). ‰rtîbas labad
pårrakstiet to sekojoßå tabulå:
ERB 3235 X
Modelis
________________________________
Produkta nummurs
_______________________
Sérijas nummurs _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Iegådes datums
_________________________
Izgatavotåjs patur tiesîbas
bez brîdinåjuma veikt izmaiñas
ierîces komplektåcijå un
tehniskajos parametros.
13
UZSTÅDÈÍANA
Novietoßana
Apkårtesoßå temperatüra ietekmé ierîces
darbîbas kvalitåti un elektroener©ijas patériñu.
Novietojot ierîci, ñemiet vérå, ka telpå, kurå
iekårta tiek novietota, jånodroßina temperatüra
tabulå noteiktajås robeΩås, kas atbilst ierîces
klimatiskajai klasei (skat. iekårtas datu plåksnîti). Droßîbas nolükos ievérojiet minimålås
ventilåcijas prasîbas atbilstoßi zîméjumå
sniegtajåm norådém.
Ja ierîce tiek novietota zem virtuves skapîßa,
lüdzu, ievérojiet “A” zîméjumå sniegtos attålumus.
Ja ierîce tiek novietota zem virtuves skapîßa,
lüdzu, ievérojiet “B” zîméjumå sniegtos attålumus.
Uzmanîbu! Nekådå gadîjumå nenosedziet
ierîces ventilåcijas atvérumus!
Nolîmeñojiet ierîci, noreguléjot tås reguléjamås
kåjiñas.
Plauktiñu stiprinåjumi
Ierîce ir aprîkota ar plauktiñu aizturiem, ar
kuriem ir nostiprinåti plauktiñi transportéßanas
laikå.
Lai tos noñemtu, rîkojieties sekojoßi:
Noñemiet aizturus bultiñu norådîtajå virzienå,
paceliet plauktiñu priekßpusé un pabîdiet
virzienå uz priekßu, lîdz tas atbrîvojas, un
noñemiet aizturus.
Starplikas
Lietoßanas pamåcîbas maisiñå, kas ietilpst
ierîces komplektåcijå, atrodas divas
starplikas, kas jåuzliek uz augßéjiem
aizmuguréjiem stüriem.
Atskrüvéjiet va¬îgåk skrüves, ievietojiet zem
skrüvju galviñåm starplikas un pieskrüvéjiet
skrüves atpaka¬.
Elektropieslégums
Pirms ledusskapja pievienoßanas stråvas
padeves avotam pårliecinieties, vai spriegums
kontaktligzdå atbilst tam, kåds norådîts uz
ierîces datu plåksnîtes. Kontaktdakßu drîkst
pievienot tikai sazemétai kontaktligzdai!
Íim nolükam ledusskapja elektriskå vada
kontaktdakßa ir aprîkota ar speciålu
sazeméßanas kontaktu. Ja attiecîgå
kontaktdakßa nav sazeméta, ierîce jåpievieno
atseviß˚am sazemétam kabelim atbilstoßi
spékå esoßajiem noteikumiem.
Ierîces izgatavotåjs neuzñemas nekådu
atbildîbu par bojåjumiem, kas radußies ßo
droßîbas norådîjumu neievéroßanas gadîjumå.
Uzmanîbu! Péc ierîces novietoßanas
savå vietå Jums jånodroßina brîva pieeja
kontaktligzdai, kurai ierîce ir pievienota.
ERB 3235 X
14
Durtiñu vérßanås virziena nomaiña
Izslédziet ledusskapi un atvienojiet to no
stråvas padeves avota – atvienojiet ledusskapja elektrisko vadu no kontaktligzdas.
1. Noñemiet ventilåcijas restîtes (D), kas
nostiprinåtas ledusskapja apakßå.
2. Atskrüvéjiet stiprinåjuma skrüvi un
noñemiet apakßéjås durtiñu eñ©es (E).
3. Noñemiet apakßéjås durtiñas, izvelkot tås
no vidéjås eñ©es.
4. Atskrüvéjiet vidéjo eñ©i (H).
5. Noñemiet augßéjås durtiñas, atbrîvojot tås
no augßéjås ass (G).
6. Izskrüvéjiet augßéjo asi (G) un pårlieciet to
pretéjå pusé.
7. Noñemiet uz durtiñåm esoßos aizbåΩñus
(ja iespéjams), tådéjådi atklåjot atveres
eñ©u asîm, un nostipriniet asis pretéjå
pusé. Uzlieciet atpaka¬ augßéjås durtiñas.
8. Nostipriniet pretéjå pusé vidéjo eñ©i.
9. Ievietojiet atpaka¬ apakßéjås ierîces
durtiñas.
10. Ar 10 mm uzgrieΩñu atslégu atskrüvéjiet
eñ©es asi (E) un pårvietojiet to eñ©es
pretéjå pusé.
11. Izmantojot iepriekß noñemtås skrüves,
uzmontéjiet apakßéjo eñ©i (E) pretéjå pusé.
No ventilåcijas restîtém (D) izvelciet atveres
våciñu (F), pavelkot to bultiñas norådîtajå
virzienå, un nostipriniet pretéjå pusé.
12. Uzlieciet atpaka¬ ventilåcijas restîtes (D),
iespieΩot tås atpaka¬ tåm paredzétajå vietå.
13. Noskrüvéjiet rokturus. Pårlieciet tos pretéjå
pusé.
Nolîmeñojiet durtiñas, ar instrumenta palîdzîbu
noreguléjot horizontåli vidéjo eñ©i (H). Eñ©i
regulé atskrüvéjot va¬îgåk divas skrüves (skat.
zîméjumu).
Brîdinåjums! Péc durtiñu vérßanås
virziena nomaiñas vienmér pårliecinieties, vai visas skrüves ir kårtîgi
pievilktas un vai magnétiskais durtiñu
blîvéjums kårtîgi piegu¬ korpusam. Ja
apkårtesoßå temperatüra ir zema
(pieméram, ziemas periodå), gumijas
blîvéjums var cießi nepiegult korpusam.
Íådå gadîjumå pagaidiet, lîdz apkårt
esoßå temperatüra nostabilizéjas vai arî
Jüs varat paåtrinåt procesu ar fénu
pasildot blîvéjumu.
ERB 3235 X
15
TEHNISKIE DATI
Modelis
Tilpums ledusskapja nodalîjumam netto (l)
Tilpums saldétavas nodalîjumam netto (l)
Platums (mm)
Augstums (mm)
Dzi¬ums (mm)
Kopéjais elektroener©ijas patériñß kWh/diennaktî
Kopéjais elektroener©ijas patériñß kWh/gadå
Saldéßanas apjoms (kg)
Atkußanas laiks (stundås)
ERB 3235 X
221
82
600
1850
625
0.879
321
13
20
Ierîces tehniskie dati ir norådîti uz datu plåksnîtes uz iekßéjås ledusskapja tilpnes sienas.
Íî iekårta atbilst sekojoßåm EEC direktîvåm:
- 72/23 EEC no 19.02.73. par zemsprieguma iekårtåm un to papildinåjumiem;
- 89/336/EEC 03.05.89. par elektromagnétisko savienojamîbu un to papildinåjumiem;
- 87/308 EEC no 02.06.87. par radiovi¬ñu ietekmes apslåpéßanu.
ERB 3235 X
16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising