ROSENLEW | RJP399 | User manual | Rosenlew RJP399 User Manual

Rosenlew RJP399 User Manual
KYL-FRYSKÅP
JÄÄKAAPPIPAKASTIN
RJPK 385
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
2222 007-71
TÄRKEÄÄ
SF
Tämä ohjekirja tulee ehdottomasti säilyttää laitteen yhteydessä myöhempää käyttöä varten. Mikäli laite
myydään tai slirretään undelle omistajelle tai jos laitteen käyttäjä muuttaa ja jättää laitteen vanhaan
huoneistoon, on varmistettava, että käyttöohje jeä uuden käyttäjän saataville. Uudella käyttäjällä on
oltava mahdollisuus tutustua laitteen käyttöohjeisiin ja sitä koskeviin varoitaksiin.
Nämä ohjeet on annettu turvallisaussyistä. Lue ne hnolellisesti ennen ku1in ryhdyt asentamaan tai
käyttämään laitetta.
Yleinen turvallisuus
■
Tämä laite on tarkoitettu aikuisten käyttöön.
Lasten ei saa antaa koskea säätimiin tai leikkiä
laitteella.
■
Laitteen ominaisuuksien muuttaminen millään
tavoin on vaarallista.
■
Käyttäjän tulee huolehtia, että laitetta ei ole
asetettu sähköjohdon päälle.
■
Ennen kuin ryhdyt mihinkään puhdistus- tai
huoltotölhin, kytke laite pois toiminnasta ja
virtajohto irti virtalähteestä.
■
Laite on raskas. Noudata varovaisuutta laitetta
slirtäessäsi.
■
Suoraan pakastimesta otetut erittäin kylmät
tuotteet voivat aiheuttaa paleltumisvammoja.
käyttäen. Kiinteää jäätä ei saa missään tapauksessa
yrittää väkisin irrottaa laitteen sisäpinnasta, vaan
sen on annettava sulaa pois. Ks. sulatusohjeet.
■
Asennus
■
Laitteen tietyt osat kuumenevat huomattavasti.
Varmista aina riittävä tuuletus, sillä tämän
laiminlyöminen voi aiheuttaa osien rikkoutumisen
ja säilytettävän ruuan tuhoutumisen. Ks.
asennusohjeet.
■
Kuumenevia osia ei tule jättää avoimiksi. Mikäli
mahdollista, laitteen takaosa tulee asettaa seinää
kohti.
■
Mikäli laitetta on kuljetettu vaakasuorassa
asennossa, saattaa moottorin kompressorin öljyä
valua jäähdytysainekiertoon. Kuljetuksen jälkeen
tulisi odottaa vähintään kaksi tuntia ennen laitteen
kytkemistä käyttöön, jotta öljy valuisi takaisin
kompressoriin.
Huolto/korjaus
■
Laitteen asennustyö tulee antaa valtuutetun
henkilön tai sähköalan ammattilaisen tehtäväksi.
■
Laite tulee huollattaa valtuutetussa
huoltoliikkeessä ja varaosina tulee käyttää vain
alkuperäusiä varaosia.
■
Älä milloinkaan yritä korjata laitetta itse.
Asiantuntemattoman henkilön tekemät korjaukset
voivat aiheuttaa henkilövahinkoja tai pahentaa
vikaa entisestään. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen ja vaadi aina, että laitteessa
käytetään alkuperäisiä varaosia.
Käyttö
■
Kotitalouskäyttöön tarkoitetut jääkaapit ja
pakastimet on tarkoitettu ainoastaan
elintarvikkeiden säilytykseen.
■
Pakastettua ruokaa ei tulisi pakastaa uudelleen sen
jälkeen, kun se on kerran sulanut.
■
Noudata tarkasti valmistajan antamia
säilytysohjeita. Tarkasta ohjeet tuotteen
pakkauksesta.
■
Laitteen sisäpinta muodostuu kanavista, joiden
läpi jäähdytysaine virtaa. Jos tällaiseen kanavaan
puhkaistaan reikä, laite vaurioituu
korjauskelvottomaksi ja säilytettävä ruoka
tuhoutuu. ÄLÄ KÄYTÄ TERÄVIÄ ESINEITÄ
huurteen tai jään poistamiseen. Huurretta voidaan
kaapia pois laitteen mukana tulevaa muovilastaa
Älä laita hiilihappopitoisia tai kuohuvia juomia
pakastimeen, sillä jäätymisen aiheuttama paine voi
räjäyttää pullon ja vaurioittaa laitetta.
Ympäristönsuojelu
■
Laitteen jäähdytyspIiri ja eristeet eivät sisällä
otsonikerrosta vahingoittavia kaasuja. Laitetta
ei saa hävittää talousjätteen mukana. Varo
vahingoittamasta jäähdytysyksikköä, erityisesti
takana olevan lämmönvalhffmen ympäristöä.
Pyydä paikallisilta viranomaisilta lisätietoja
alueen kaatopaikoista. Tässä laitteessa käytetyt
materiaalit, jotka on merkitty symbolilla ovat
kierrätettäviä.
9
SISÄLLYSLUETTELO
Asennus
■
Sijoitus
■
Takimmaiset välilevyt
■
Sisäinen puhdistus
■
Oven avautumissuunnan vaihtaminen
■
Sähköllitäntä
Tekniset tiedot
Toiminta
■
Käynnistys ja lämpötilan säätö - jääkaappipakastin
■
Pakastaminen
10
10
10
10
11
11
11
12
12
■
Pakasteiden säilytys
■
Pakasteiden sulattaminen
■
Jääkaappisäilytys
■
Säädettävät säilytyshyllyt
■
Ovihyllyjen sijoittaminen
■
Sulattaminen
12
12
12
12
13
14
15
15
15
15
15
Hoito-ohjeet
■
Jääkaapin sisälampun vaihtaminen
TOIMINTAHÄIRIÖT
■
12
SF
■
Lisäohjeita
Takuu
ASENNUS
SF
Huom.
Sisäinen puhdistus
Tämän jääkaappi-pakastimen ovet sulkeutuvat
magneettitilvisteen avulla. Mikäli poistat käytöstä
vanhan laitteen, jonka ovessa on mekaaninen lukitus,
on salpa syytä irrottaa ennen sen viemistä ulos. Näin
lapset eivät leikkiessään jää suljetuksi laitteen
sisälle.
Ennen kaapin käyttöönottoa pestään sen sisäpinnat
haalealla vedellä ja miedolla saippualla, joka poistaa
tyypillisen «uuden tuotteen» hajun. Sen jälkeen on
kuivattava huolellisesti. ÄLÄ käytä synteettisiä
pesuaineita tai hankauspulveria, joka voi pilata
pinnan ja aiheuttaa naarmuja.
Sijoitus
Älä sijoita kaappia suoraan auringonvaloon tai
lämmönlähteiden välittömään läheisyyteen. Laite
toimii parhaiten kun ympäristön lämpötila on
vähintään +16°C astetta. Varmista, että ilma pääsee
kiertämään kaapin päällä ja takana esteettä. Kaapin
alla on kaksi säätöjalkaa, joiden avulla sen saa
sijoitettua vaakatasoon.
Tämä laite täyttää radiohäirintää koskevan
EYdirektiivin (n:o 87/308/päiväys 2.ó.87)
vaatimukset.
Tämä laite täyttää seuraavien EY
direktlivien vaatimukset:
-73/23 EEC/päiväys 19.2.73
(pienjännitedirektiivi) ja seurannaismuutokset;
- 89/336 EEC/päiväys 3.5.89 (direktiivi
sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta) ja
seurannaismuutokset.
10
A
B
10 mm
100 mm
On erittäin tärkeää huolehtia siitä, että laite on
maadoitettu. Virtajohdossa on tätä varten erityinen
maanapa. Mikäli kotitaloutesi pistorasiat eivät ole
maadoitettuja, pyydä valtuutettua sähköasentajaa
tekemään olemassaolevien turvallisuusmääräysten
mukainen maadoitus erillisen maadoitusjohdon
kautta.
Kuva 1
10 mm
TÄRKEÄÄ
NP002
Oven avautumissuunnan
Kuva 2
vaihtaminen
Ennen työhön ryhtymistä kaapin virransyöttö on
katkaistava.
Tuuletusritilä (D) irrotetaan.
Alasarana (E) ruuvataan irti.
Pakastimen ovi irrotetaan vetämällä se irti
keskimmäisestä saranasta.
Keskimmäinen sarana (H) ruuvataan irti.
Jääkaapin ovi irrotetaan vetämällä se irti yläsaranasta
(A)
Saranatappi (A) ja välilevy (B) irrotetaan ylimmästä
saranaaukosta (C) ja kiinnitetään vastakkaiselle
puolelle sen jälkeen kun tulppa on irrotettu. Tulppa
laitetaan sen jälkeen aukkoon, jossa saranatappi oli
ennen.
Jääkaapin ovi laitetaan paikoilleen.
Keskisarana kiinnitetään vasemmalle puolelle.
Pakastimen ovi laitetaan paikoilleen.
Alasarana (E) ruuvataan kiinni vasemmalle puolelle
aiemmin irrotetuilla ruuveilla.
Tuuletusritilän (D) suojus (F) ja kiinnitetään
vastakkaiselle puolelle.
Tuuletusritilä (D) kiinnitetään jälleen paikoilleen.
Ovet keskitetään säätämällä keskimmäisestä ja
alimmasta saranasta.
Keskisaranaa (H) voidaan säätää vaakasuorassa
työvälineen avulla, kun kaksi ruuvia on ensin
löysätty.
Yläsaranaa (A) voidaan säätää löysäämällä mutteria
10 mm:n jakoavaimella ja sen jälkeen muuttamalla
saranan asentoa kuvan mukaisesti.
E
G
F
G
F
D
D268
Kuva 3
C
B
A
PR19
Kuva 4
H
Huom!
Kun ovien saranat on siirretty toiselle puolelle,
tarkistetaan, että kaikki ruuvit on kierretty
kireälle ja että tlivistelista painuu tliviisti kaapin
reunaa vasten. Ympäröivän lämpötilan ollessa
alhainen (esim. talvella) ovi ei ehkä sulkeudu täysin
tiiviisti. Jonkin aikaa lämmettyään tlivistelista
kuitenkin asettuu automaattisesti paikoilleen ja ovi
sulkeutuu tiiviisti. Jos haluatte nopeuttaa tätä
prosessia, voitte lämmittää tiivistelistaa
hiustenkuivaajalla.
PR24
Kuva 5
Sähköllitäntä
Tämä laite on tarkoitettu 220-230 V 50 Hz
vaihtovirralle. Liitetään lähimpään pistorasiaan.
PR220
TEKNISET TIEDOT
SF
Tekniset tiedot on merkitty tehokilpeen laitteen sisälle vasemmalle puolelle.
11
KÄYTTÖ
SF
Säätöpaneeli
N S
AB C D
A - S/N katkaisijan
B- S/N katkaisija
C - Käyttötilan valvonnan merkkivalo
D - Termostaatti
pakastimeen, koska pullo (tai astia) saattaa
räjähtää.
Tuoreiden elintarvikkeiden
pakastaminen
Kun käynnistät pakastimen ensimmäistä kertaa tai sen
oltua poissa käytöstä, jäähdytä pakastinta vähintään
kahden tunnin ajan kylmimmällä säädöllä, ennen kuin
panet pakasteita pakastimeen. Käännä termostaatin
säädin sen jälkeen normaaliin käyttöasentoon.
Jotta pakastimesi toimisi mahdollisimman
tehokkaasti, noudata seuraavia ohjeita:
jos pakastimessa on tarkoitus säilyttää suuria määriä
ruokaa, poista slitä kaikki laatikot ja korit ja pane
ruoka hyllyille. Varo ylittämästä pakastimen
enimmäistäyttömäärää
joka on ilmoitettu
yläosan (jos on) kyljessä.
varmistu valmiita pakasteita ostaessasi, että nlitä on
säilytetty kaupassa asianmukaisesti.
vie pakasteet myymälästä pakastimeen
mahdollisimman pian, jotteivät ne ehdi sulaa
älä avaa ovea usein tai jätä sitä auki pidemmäksi
aikaa knin on tarpeen
älä pakasta kerran sulaneita pakasteita uudelleen,
koska ne pilaantuvat helposti
älä säilytä pakasteita pakastimessa pidempään kuin
valmistajan ilmoittamaan päivämäärään asti.
pakastimet sopivat hyvin pakastukseen ja
pakasteiden pitkäaikaiseen säilytykseen.
Jos kaappi on ollut pois käytöstä, se on säädettävä
pikapakastukselle vähintään kolmeksi tunniksi ennen
kuin kaapplin voi laittaa tuoreita elintarvikkeita. Jos
kaappi on käytössä ja siinä on jo pakasteita, se
säädetään pikapakastukselle vähintään 24 tunnin
ajaksi kylmätehon lisäämiseksi ennen knin
pakastettavia elintarvikkeita laitetaan kaappiin.
Pakastettavat tuotteet laitetaan piirroksessa
merkittyihin paikkoihin.
Parhaan pakastustuloksen saatte noudattamalla
seuraavia ohjeita:
Kaapin arvokilpeen merkittyä maksimaalista
vuorokautista (24 h) pakastusmäärää ei saa
ylittää.
Pakastus kestää 24 tuntia. Tänä aikana kaappiin ei
saa laittaa lisää pakastettavia tuotteita.
Pakastakaa ainoastaan täysin tuoreita ja huolellisesti
puhdistettuja ensiluokkaisia ruokatarvikkeita.
Elintarvikkeet pakastetaan pieninä annoksina, koska
se toisaalta nopeuttaa jäätymistä ja toisaalta
helpottaa pakasteiden myöhempää käyttöä. Pienet
annokset sulavat myös nopeammin.
Elintarvikkeet pakataan ilmatiiviisti alumiinifolioon
tai pakastepusseihin ennen kaappiin panoa.
Tuoreet elintarvikkeet ja pakastetut tuotteet eivät saa
koskettaa toisiaan. Muutoin jo pakastettujen
tuotteiden lämpötila nousee.
Vähärasvaiset tuotteet säilyvät kauemmin kuin
rasvaiset, myös suola lyhentää säilyvyysaikaa.
Jäätelöä ymv. tuotteita ei saa käyttää suoraan
pakastimesta, koska siitä voi aiheutua iholle
paleltumia.
Pakastuspäivä merkitään pakkaukseen, jolloin
säilytysaikaa voidaan valvoa.
Oven sisäpuolella tai erillisissä korteissa on
piirrosten avulla selvitetty eri tuotteiden säulymisajat
kunkausissa.
Hiilihappoa sisältäviä juomia ymv. ei saa laittaa
12
Pakasteiden säilyttäminen
Tärkenä
Älä avaa pakastinosan ovea sähkökatkon aikana
Pakasteet eivät ehdi sulaa Iyhyen sähkökatkon
aikana (6-8 tuntia), jos pakastinosa on täynnä.
Muussa tapauksessa on suositeltavaa käyttää
pakasteet Iyhyen ajan kuluessa (pakasteiden
lämpötilan nousu Iyhentää nliden turvallista
säilytysaikaa).
Sulatus
Syväjäädytetyt tai pakastetut elintarvikkeet voidaan
ennen käyttiä sulattaa jääkaappiosassa tai
huoneenlämmissä riippuen sulatukseen käytettävissä
olevasta ajasta.
Pienet annokset voidaan valmistaa ruoaksi
sulattamatta, suoraan pakastimesta: tälliin
valmistusaika luonnollisesti pitenee.
Jääpalojen valmistus
S/N katkaisin (ilmastokytkin)
Laitteessa on yksi tai useampi astia jääpalojPn
valmistukseen. Täytä astiat vedellä ja laita ne
pakastimeen.
Alä käytä metalliesineitä astioiden irrottamiseen
pakastimesta.
Laitteen oikean toiminnan takaamiseksi myös
alhaisemmissa huonelämpötiloissa laite on varustettu
erikoiskatkaisimella.
Nuppi on säätöpaneelissa. Huonelämpötilan ollessa
alle + 1 6°C nuppi saädetään asentoon «S» (vastaava
merkkivalo (A) palaa).
Lampötilan säätö
Jääkaapin olkeaa lämpötilaa valittaessa on
muistettava, että kaapin sisälämpötilaan vaikuttavat
ympäristön lämpötila, oven avaamistiheys,
elintarvikkeiden määrä jä ilman kiertokulku.
Lämpötila säädetään kääntämällä kahvaa
myötäpäivään ja aina pienemmästä suurempaan
lukemaan-pienimmästä kylmyydestä suurimpaan
kylmyyteen. Toisin sanoen pienin lukema = pienin
sisäkylmyys; korkein lukema = suurin sisäkylmyys.
Asteikon keskipaikka on useimmiten sopivin.
Jääkaapin toiminta keskeytetään kääntämällä
termostaatin kahvaa asentoon «■». Pakastin ei
kytkeydy tällöin pois päältä.
Ovihyllyjen sijoittaminen
Ovihyllyt voidaan sijoittaa halutulle korkeudelle
säulytystarpeiden mukaan. Menettele seuraavasti:
Irrota hylly vetämällä sitä varovasti nuolten
osoittamaan suuntaan ja sijoita halutulle korkeudelle.
Kuva 6
Tärkeää!
Mikäli kaappi on täynnä elintarvikkeita ja kaappi
on säädetty suurimpaan kylmyyteen, ympäristön
lämpötilan ollessa korkeimmillaan, voi
takimmaiseen sisäseinään muodostua
hourrekerros, jos kaappi on jatkuvasti käynnissa.
Kääntäkää siinä tapauksessa termostsatin kahva
pienempään lukemaan jääkaapin sulatusta varten,
jolloin sähkön käyttö pienenee.
Jääkaappisäilytys
Jääkaappi toimli parhaiten, kun noudatat seuraavia
ohjeita: Älä pane jääkaappiin lämpimiä ruokia tai
nesteitä. Peitä hyvin kaikki ruoat, varsinkin
voimakkaasti tuoksuvat. Älä peitä hyllyjä sellaisella
materiaalilla, joka estää ilmaa kiertämästä vapaasti
kaapin sisällä. Vihjeitä ruoka-aineiden säilytyLsestä:
Raaka liha laitetaan muovipusslin ja sijoitetaan
jääkaapin alaosaan vihanneslaatikoiden yläpuolelle.
Lihaa voi näin säilyttää jääkaapissa korkeintaan n.
pari vuorokautta.
PR189
Säädettävät säilytyshyllyt
Hyllyjen etäisyyttä toisiinsa voidaan tarvittaessa
säätää. Tällöin hylly otetaan vain pois ja asetetaan
takaisin halutulle tasolle.
Hyllyjen etuosat voidaan asettaa toisinpäin, jolloin
tilaa voidaan käyttää entistä paremmin.
Kuva 7
Hedelmät ja vihannekset puhdistetaan huolellisesti
ja sijoitetaan vihanneslaatikkoon.
Voi ja junstot pannaan ilmatiiviisiin rasioihin tai
kääritään ilmatliviisti alumlinipaperlin tai
muovikelmuun.
Maitotölkit säilytetään suljettuina ovihyllyssä.
13
Sulatus
Jääkaapin höyrystimeen muodostuva huurrekerros
sulaa automaattisesti kompressorin pysähtyessä.
Sulamisvesi valuu kourua pitkin kaapin takaosassa
olevaan sulamisvesiastiaan ja haihtuu ilmaan.
Kuva 8
On hyvä puhdistaa sulamisvesikourun keskellä oleva
aukko säännöllisesti, jolloin sulamisvesi ei pääse
valumaan yli ja tippumaan ruokatavaroille.
Puhdistukseen käytetään sulamisvesiaukossa olevaa
puhdistuspuikkoa.
Pakastusosan seinämiin muodostunut huurrekerros
on poistettava kun se on 4 mm:n paksuinen. Huurre
poistetaan muovilastalla. Laitetta ei tarvitse
huurteenpoiston aikana kytkeä pois päältä eikä
tyhjentää.
D037
Huarrekerrosta ei tule poistaa metalliesineillä,
koska se voi vahingoittea laitetta pysyvästi.
Kuva 9
Mikäli pakastusosan sisäseinämiin on päässyt
muodostumaan paksu jääkerros, kaappi on
sulatettava kokonaan seuraavalla tavalla:
- Termostaattinuppi säädetään asentoon «■» tai
pistoke vedetään irti pistorasiasta.
- Pakastusosa tyhjennetään pakasteista, jotka
kääritään sanomalehteen ja laitetaan
mahdollisimman kylmään paikkaan.
D068
- Ovi pidetään auki ja muovilasta asetetaan sille
tarkoitettuun paikkaan, jolloin sulamisvesi pääsee
valumaan lastan alle laitettnun astiaan.
- Pakastusosa kuivataan huolella sisäpuolelta
sulatuksen jälkeen. Muovilasta laitetaan paikoilleen.
- Termostaattinuppi säädetään haluttuun asentoon tai
pistotulppa työnnetään takaisin pistorasiaan.
- 2-3 tunnin kuluttua voidaan pakasteet laittaa
takaisin pakastusosaan.
14
HOITO-OHJEET
SF
Kun jääkaappi ei ole käytössä
Jääkaapin sisälampun valhtaminen
Kun jääkaappi ei ole käytössä, esim. Iomien aikana,
on syytä menetellä seuraavasti: irrottakoa pistotulppa
pistorasiasta tyhjentäkää jääkaappi ja pakastelokero
sulattakaa huurre ja puhdistakaa huolellisesti kaikki
sisäpinnat ja irrotettavat osat jättäkeä ovi raolleen,
jotta ilma pääsee kiertämään ja kaappi tuulettuu.
Jääkaapissa oleva hehkulamppu on helposti
saatavilla. Jos valo ei syty, tarkista ensin, onko
lamppu kierretty oikein paikoilleen. Jos valo ei
vieläkään syty, on hehkulamppu vaihdettava.
Lampun maksimiteho on merkitty valonlähteeseen.
Puhdistus
Kuva 10
Irrottakaa pistotulppa pistorasiasta ja pyyhkikää sisäosat haalealla vedellä ja pesuaineliuoksella.
Puhdistakaa laitteen takana oleva lauhdutin (musta
ritilä) imuroimalla, jottei sinne kertynyt pöly estäisi
lämmön haihtumista. Tämä parantaa jääkaapin tehoa
ja säästää energiaa.
D731
TOIMINTAHÄIRIÖT
SF
HUOUO JA VARAOSAT
Jos jääkaappi ei toimi tyydyttävästi, tarkistakaa että:
pistotulppa on tukevasti kiinni pistorasiassa
pistorasiaan tulee virta (kokeile kytkemällä esim.
Iamppu pistorasiaan)
Kun tarvitset huoltoa tai varaosia, ota yhteys
valtuutettuu merkkihuoltollikkeesan (tiedot
puhelinluettelossa). Ennen yhteydenottoa tarkista
jää- pakastinkaapin tunnistamistiedot arvokilvestä.
lämpötilanvalitsin ei ole O-asennossa.
Jos jääkaappi tuntuu toimivan tavallista äänekkäämmin, tarkistakaa että:
Takuu
laite ei tärise keittiökalusteita vasten, mikä voi johtaa
tai lisätä ääntä tai tärinää
Laitteella on yhden vuoden takuu. Takuuehdot
noudattavat alan yleisiä ehtoja. Takuuehtoja saa mm.
myyjäliikkeestä.
laitteen jäähdytysjärjestelmä ei värise.
Jos jääkaapin pohjelle on ilmestynyt vettä,
tarkistakaa ettei sulamisveden poistoaukko ole
tukkeutunut.
Tähän käytetään puhdistuspuikkoa , joka on joko
käyttöohjeen mukana tai kaapin sulatusvesiaukossa.
Ellei laite edellä mainituista tarkistuksista huolimatta
toimi asianmukaisesti, ottakaa yhteys lähimpään
huoltoliikkeeseen.
Markkinointi :
ROSENLEW- KODINKONEET
Vääksyntie 2 D
00510 HELSINKI
Puhelin 90 - 731621
Fax 90 - 731 628 89
Kuluttajaneuvonta: Puh: 0600 - 90 699
(62 p/min + ppm)
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising