Electrolux | ERB2622X | User manual | Electrolux ERB2622X User Manual

Electrolux ERB2622X User Manual
ERB 2622
Ledusskapis ar saldétavu
Lietoßanas instrukcija
ERB 2622
SATURS
Brîdinåjumi.....................................................................................................................................................................3
Lietoßana.........................................................................................................................................................................5
Vadîbas panelis...............................................................................................................................................................5
Ledusskapja iekßpuses tîrîßana...................................................................................................................................5
Ledusskapja ekspluatåcijas uzsåkßana.....................................................................................................................5
Temperatüras reguléßana............................................................................................................................................5
Paåtrinåtå sasaldéßana.................................................................................................................................................6
Svaigas pårtikas sasaldéßana......................................................................................................................................6
Sasaldétås pårtikas uzglabåßana................................................................................................................................6
Atlaidinåßana...................................................................................................................................................................7
Ledus gabaliñu veidoßana............................................................................................................................................7
Aukstuma akumulatori.................................................................................................................................................7
Svaigas pårtikas atdzeséßana......................................................................................................................................7
Izñemamie plaukti..........................................................................................................................................................7
Ledusskapja durvîs novietoto plauktu izkårtojums..............................................................................................8
Ieteikumi..........................................................................................................................................................................8
Ieteikumi atdzeséßanai.................................................................................................................................................8
Ieteikumi sasaldéßanai..................................................................................................................................................8
Ieteikumi sasaldétås pårtikas uzglabåßanai............................................................................................................9
Apkope..............................................................................................................................................................................9
Periodiska tîrîßana..........................................................................................................................................................9
Ja ledusskapi nelietojat ilgåku laiku..........................................................................................................................9
Ledusskapja iekßpuses apgaismojums...................................................................................................................10
Atkauséßana..................................................................................................................................................................10
Klientu apkalpoßanas dienesta pakalpojumi un rezerves da¬as............................................................11
Uzstådîßana..................................................................................................................................................................11
Izvietojums....................................................................................................................................................................11
Plauktu turétåji.............................................................................................................................................................12
Aizmuguréjås da¬as starplikas..................................................................................................................................12
Elektriskie savienojumi...............................................................................................................................................12
Ledusskapja durvju atvérßanas virziena maiña...................................................................................................12
2
ERB 2622
i
Brîdinåjumi
Ío norådîjumu rokasgråmatu glabåjiet turpmåkåm atsaucém. Ja iekårta tiek pårdota vai
nodota lietoßanå citai personai, vai arî Jüs mainåt savu dzîves vietu un iekårtu atståjat
citiem, pårliecinieties, ka norådîjumu rokasgråmata tiek nodota nåkamajam lietotåjam,
tådå veidå nodroßinot jaunå îpaßnieka izpratni par iekårtas nevainojamu ekspluatåciju un
attiecîgo brîdinåjumu ievéroßanu.
Ja ßai iekårtai, kas ir aprîkota ar magnétisko durvju blîvéjumu, jånomaina vecåka ierîce,
kuras durvîm ir piemérota atsperes veida slédzene (aizkritnis), tad, pirms nododat to
utilizåcijai, pårliecinieties, ka atsperes veida slédzenes mehånisms nefunkcioné. Tas
pasargås bérnus no nåvéjoßa slazda.
Íie brîdinåjumi domåti, lai pievérstu Jüsu uzmanîbu droßîbas norådîjumu ievéroßanai. Jums
tie rüpîgi jåizlasa pirms ierîces uzstådîßanas vai izmantoßanas.
Galvenie droßîbas norådîjumi
• Íî iekårta paredzéta tikai pieaugußu cilvéku måjsaimniecîbas vajadzîbåm. Bérniem
nevajadzétu ¬aut izmantot vadîbas taustiñus vai arî spéléties ar ierîci.
• Ir bîstami izmainît ierîces specifikåciju vai jebkådå veidå to modificét.
• Pirms tîrîßanas vai apkopes darbiem izslédziet ierîci un atvienojiet to no stråvas padeves.
• Íî ierîce ir smaga. Atcerieties to ikreiz, kad ir nepiecießamîba to pårvietot.
• Saldéjumi var k¬üt par iemeslu nevélamåm aukstuma iedarbîbas izraisîtåm sekåm, ja tos
lieto uzreiz péc izñemßanas no ierîces.
• Ierîces izmantoßanas laikå pievérsiet pastiprinåtu uzmanîbu tam, lai neveidotos
dzeséßanas ierîces bojåjumi ar iespéjamajåm ß˚idruma noplüdém.
• Ierîce nedrîkst atrasties tuvu radiatoriem vai gåzes plîtij.
• Ledusskapis un saldétåjkamera nedrîkst büt pak¬auti tießai un ilgstoßai saules
iedarbîbai.
• Jånodroßina pietiekama ventilåcija ierîces aizmuguré un jåizvairås no dzesétåja
ierîces procesa bojåjumiem.
• Vislabåkå atraßanås vieta saldétåjkameråm (izñemot iebüvéjamos mode¬us) ir
pagrabtelpas.
• Neizmantojiet citas elektriskås ierîces (pieméram, saldéjuma pagatavotåjus)
saldéßanas ierîçu iekßpusé.
Klientu apkalpoßanas dienesta pakalpojumi/Laboßana
• Visus ar stråvas padeves pievienoßanu saistîtos darbus, drîkst veikt vienîgi kvalificéts
elektri˚is vai citas kompetentas personas.
• Íîs ierîces apkopi drîkst veikt tikai autorizéts klientu apkalpoßanas dienesta personåls, arî
nepiecießamås deta¬as jånomaina tikai pret tådåm paßåm, lîdzvértîgåm deta¬åm.
• Nekådå gadîjumå nedrîkst labot ierîci paßrocîgi. Neprasmîga remonta rezultåtå var rasties
savainojumi vai nopietni ierîces funkcionéßanas procesa traucéjumi. Sazinieties ar vietéjo
klientu apkalpoßanas dienesta personålu un vienmér pieprasiet tikai lîdzvértîgu deta¬u
nomaiñu.
• Íîs ierîces dzeséßanas iekårta satur og¬üdeñradi; apkopes un pårlådéßanas darbus var veikt
vienîgi autorizéti tehniskås uzraudzîbas darbinieki.
Lietoßana
• Måjsaimniecîbåm domåtie ledusskapji un saldétavas ir paredzéti tikai pagatavoßanai
3
ERB 2622
•
•
•
•
•
izmantojamås pårtikas uzglabåßanai.
Lai iekårta darbotos nevainojami, apkårtéjås vides temperatürai jåbüt robeΩås starp +18ºC
un +43ºC (T klase); +18ºC un +38ºC (ST klase); +16ºC un +32ºC (N klase); +10ºC un
+32ºC (SN klase). Informåcija par Jüsu ierîces klasi ir norådîta uz informatîvås plåksnîtes.
Brîdinåjums! Ja apkårtéjås vides temperatüra nav iek¬auta ßîs ierîces klaßu diapazonå,
ievérojiet: ja apkårtéjås vides temperatüra ir zemåka par minimålo lîmeni, uzglabåßanas
temperatüru saldétåjkamerå nevar garantét; tåpéc ir ieteicams izmantot pårtiku péc
iespéjas åtråk.
Sasaldéto pårtiku nedrîkst sasaldét atkårtoti, ja reiz tå jau ir bijusi atlaidinåta.
RaΩotåju uzglabåßanas ieteikumi stingri jåievéro. Iepazîstieties ar attiecîgajiem
norådîjumiem.
Ierîces iekßéjå apdare saståv no kanåliem ar kuru palîdzîbu notiek dzeséßana. Ja rodas
ßo kanålu bojåjumi, ierîce nevar atbilstoßi funkcionét, rodas neatgriezeniski defekti, un
pårtika var k¬üt neizmantojama. NELIETOJIET ASUS INSTRUMENTUS, lai notîrîtu radußos
apsarmojumu vai ledu. Apsarmojumu var noñemt, izmantojot plastmasas skråpi. Nekådå
gadîjumå nenoñemiet ledus kårtas veidojumus ar spéku. Òaujiet tiem izkust ledusskapja
atkauséßanas laikå.
Nenovietojiet saldétåjkamerå gåzétus vai dzirkstoßus dzérienus, jo tie var eksplodét un
sabojåt visu ierîci. Neizmantojiet nekådas ierîces vai kådus citus måkslîgus pañémienus,
lai paåtrinåtu kußanas procesu, kå tikai tos, kurus ieteicis raΩotåjs. Veicot tîrîßanas darbus,
nekad neizmantojiet metåliskus priekßmetus, jo tie var sabojåt ierîci.
Uzstådîßana
• Normålas darbîbas apståk¬os kondensators un kompresors, kas atrodas ierîces aizmuguréjå
da¬å, ievérojami sakarst. Droßîbas apsvérumu dé¬, kå tas noteikts norådîjumos, jånodroßina
minimåla ventilåcija.
Uzmanîbu: pasargåjiet ventilåcijas atveres no aizsprostojumiem!
• Jåpårliecinås, ka iekårta neatrodas uz elektriskås stråvas padeves kabe¬a.
Svarîgi zinåt: Ja stråvas padeves kabelis ir bojåts, tas jånomaina pret atbilstoßu kabeli vai
tå saståvda¬åm, kuras var iegådåties tikai pie raΩotåja vai klientu apkalpoßanas noda¬as
darbiniekiem.
• Ja ierîce tikusi transportéta horizontålå ståvoklî, paståv iespéja, ka e¬¬a, kas atrodas
kompresorå, iek¬üs dzeséßanas sistémå. Tåpéc pirms veicat ierîces pieslégßanu, ieteicams
pagaidît vismaz divas stundas, ¬aujot e¬¬ai ieplüst atpaka¬ kompresorå.
• Íî ierîce ir aprîkota ar elementiem, kas darbîbas laikå sakarst. Vienmér pårliecinieties, vai ir
nodroßinåta pietiekama ventilåcija, jo pretéjå gadîjumå tas var izraisît ierîces komponentu
funkcionéßanas k¬ümes un iespéjamo pårtikas kvalitåtes zudumu. Skatît uzstådîßanas
norådîjumus.
4
ERB 2622
Lietoßana
Vadîbas panelis
A. N-S darbîbas kontroles apgaismojums
B. Normålas/Paåtrinåtas sasaldéßanas slédzis
C. Ierîces ekspluatåcijas uzsåkßanas indikåcija
D. Termostata regulators
Ledusskapja iekßpuses tîrîßana
Lai izvairîtos no specifiskås jaunas ierîces smarΩas, pirms uzsåkat ekspluatét ledusskapi, ar remdenu
üdeni, izmantojot neitråla satura ziepes, izmazgåjiet tå iekßpusi un visus iekßpusé izvietotos
piederumus. Péc tam visas da¬as rüpîgi nosusiniet.
! Neizmantojiet mazgåßanas lîdzek¬us vai abrazîvus pulverus, jo tie var sabojåt ierîces
virsmas.
Ledusskapja ekspluatåcijas uzsåkßana
Ievietojiet elektriskås stråvas padeves kabe¬a kontaktdakßu tuvåkajå sienas kontaktligzdå.
Pagrieziet termostata regulatoru (D) virzienå pa labi un noreguléjiet to vidéjå pozîcijå.
Izgaismosies ierîces ekspluatåcijas uzsåkßanas indikåcija (C).
Lai izslégtu ierîci, pagrieziet termostata regulatoru lîdz “ ” pozîcijai.
Temperatüras reguléßana
Temperatüra tiek noreguléta automåtiski un to var palielinåt, ja nepiecießams sasniegt augståkus
(siltåkus) temperatüras iestatîjumus, rotéjot termostata regulatoru lîdz atzîmei min, vai samazinåt
temperatüras iestatîjumus (zemåkus), rotéjot regulatoru lîdz atzîmei max.
Taçu precîzu temperatüras noreguléjumu Jüs varat veikt tikai tad, ja ievérojat, ka temperatüra
ledusskapja iekßpusé ir atkarîga no:
• istabas temperatüras;
• tå, cik bieΩi tiek atvértas ledusskapja durvis;
• uzglabåjamås pårtikas daudzuma;
• ierîces atraßanås vietas.
Vidéjie iestatîjumi pamatå ir vispiemérotåkie.
5
ERB 2622
! Svarîgi zinåt!
Ja apkårtéjås vides temperatüra ir augsta vai arî ja ierîce ir pilna ar pårtiku, un tiek
noreguléta viszemåkå temperatüra, tad ierîces ekspluatåcijas rezultåtå uz tås aizmuguréjås
sienas var veidoties nosédumi ledus kristålu veidå. Íai gadîjumå Jums jåizvélas augståka
temperatüra, lai såktos automåtiskå atkauséßana, un tås rezultåtå pazeminåtos patérétås
ener©ijas daudzums.
Paåtrinåtå sasaldéßana
Lai uzsåktu paåtrinåto sasaldéßanu, piespiediet N/S pogu (B).
Izgaismosies paåtrinåtås sasaldéßanas indikåcija (A).
Svaigas pårtikas sasaldéßana
4 zvaigznîßu (
) saldétavas nodalîjums ir piemérots gan pårtikas uzglabåßanai ilgåkam laika
posmam, gan svaigas pårtikas sasaldéßanai. Ievérojiet uz iepakojuma izvietotos raΩotåja noteiktos
pårtikas uzglabåßanas termiñus un tos nepårsniedziet.
Lai sasniegtu vélamåkos sasaldéßanas rezultåtus, ja saldétava jau kådu laiku darbojas, piespiediet
normålås/paåtrinåtås sasaldéßanas slédzi vismaz 12 stundas pirms pårtikas ievietoßanas.
Sasaldéßanai domåto pårtiku novietojiet augßéjå plauktå.
! Svarîgi zinåt
Nenovietojiet gåzétus ß˚idrumus (pieméram, dzirkstoßos dzérienus, utt.) saldétavå, jo tie var
eksplodét.
Sasaldéta üdens da¬iñas, uzreiz péc to izñemßanas no saldétåjkameras, var radît aukstuma izraisîtus
ådas apsaldéjumus.
Atcerieties, ka vienreiz atlaidinåti sasaldétie produkti åtri bojåjas.
Sasaldétås pårtikas uzglabåßana
Uzsåkot ekspluatåciju, vai arî ja ierîce kådu laiku nav lietota, pirms ievietojat nodalîjumå pårtiku,
piespiediet normålås/paåtrinåtås sasaldéßanas slédzi vismaz 12 stundas iepriekß. Lai sasniegtu ßîs
ierîces vislabåkos ekspluatåcijas rezultåtus. Jums vajadzétu:
- vispirms izñemt no ierîces visas atvilktnes un grozus, ja vélaties tajå uzglabåt lielu daudzumu
pårtikas, kuru péc tam novietot uz plauktiem atdzeséßanai.
- pievérst uzmanîbu tam, lai nepårsniegtu kopéjå svara limitu, kas norådîts augßéjås sekcijas pusé
(ja paredzéts).
! Svarîgi zinåt
Ja tiek pårtraukta elektrîbas padeve laikå, kad saldétåjkamerå atrodas pårtika, neatveriet
tås durtiñas. Sasaldéto pårtiku nevar ietekmét îslaicîgs stråvas padeves pårtraukums (apm.
6-8 st.), ja saldétåjkameras nodalîjums ir piepildîts, citos gadîjumos ieteicams pårtiku
izmantot îså laika posmå (sasaldétås pårtikas temperatüras palielinåßanås samazina tås
uzglabåßanas periodu).
6
ERB 2622
Atlaidinåßana
Atkarîbå no atvélétå laika limita, stipri sasaldétu vai sasaldétu pårtiku, pirms pagatavoßanas var
atlaidinåt ledusskapja nodalîjumå vai istabas temperatürå.
Mazåkus produktu daudzumus var pagatavot arî sasaldétå veidå: ßai gadîjumå büs nepiecießams
ilgåks pagatavoßanas laiks.
Ledus gabaliñu veidoßana
Íîs ierîces komplektåcijå ir viens vai vairåki trauciñi ledus gabaliñu (kubiciñu) veidoßanai. Piepildiet
ßos trauciñus ar üdeni, un tad tos ievietojiet saldétavå.
Lai izñemtu trauciñus no saldétåjkameras, neizmantojiet metåliskus priekßmetus, tåpat
esiet uzmanîgi, izñemot ledusgabaliñus, nemé©iniet to darît ar asu naΩu palîdzîbu.
Aukstuma akumulatori
Saldétåjkamera saståv no diviem aukstuma akumulatoriem, kas palielina uzglabåßanas laiku pat
tad, ja noticis pårtraukums stråvas padevé.
Droßîbas apsvérumu dé¬, ierîces transportéßanas laikå aukstuma akumulatori atrodas zemåkajå
atvilktné.
Vispiemérotåkå atraßanås vieta aukstuma akumulatoriem ir augßéjå atvilktne, uzglabåjamås
pårtikas virspusé.
Svaigas pårtikas atdzeséßana
Lai sasniegtu vislabåkos rezultåtus:
• ledusskapî neuzglabåjiet produktus, kas ir silti vai no kuriem izdalås tvaiki;
• pårklåjiet vai ietiniet produktus, seviß˚i, ja tiem piemît stiprs aromåts;
• novietojiet produktus tå, lai gaiss var brîvi cirkulét ap tiem.
Izñemamie plaukti
Ledusskapja iekßéjås da¬as sienas ir aprîkotas ar slieçu rindåm, uz
kuråm var novietot plauktus Jums vélamå veidå.
7
ERB 2622
Ledusskapja durvîs novietoto plauktu izkårtojums
Lai uzglabåßanai novietotu daΩåda izméra pårtikas produktus,
iespéjams mainît ledusskapja durvîs novietoto plauktu izkårtojumu
un augstumu.
Lai to veiktu, ievérojiet zemåk izklåstîtos norådîjumus:
Pakåpeniski bîdiet plauktu zîméjumå norådîto bultiñu virzienå, lîdz
tas atbrîvojas un tad to novietojiet sev vélamajå variantå.
i
Ieteikumi
Noderîgi padomi
Ga¬a (visu veidu): ietiniet polietiléna maisiños un novietojiet uz stikla plaukta virs dårzeñiem
domåtås atvilktnes.
Droßîbas apsvérumu dé¬ ßådå veidå pårtiku uzglabåjiet tikai vienu vai divas dienas.
Pagatavota pårtika, aukstie édieni, utt.: tie jåapklåj un tos var novietot uz jebkura no plauktiem.
Aug¬i un dårzeñi: tie viscaur rüpîgi jånotîra un jånovieto speciåli tiem paredzétajå atvilktné (-és).
Sviests un siers: tie jånovieto speciålos gaisa necaurlaidîgos konteineros, jåietin alumînija folijå
vai polietiléna maisiñå, lai péc iespéjas vairåk izvairîtos no gaisa klåtbütnes.
Piena pudeles: tåm jåbüt apvåkotåm un tås jånovieto pudelém paredzétajå plauktå, kas atrodas
ledusskapja durvîs.
Banånus, kartupe¬us, sîpolus un ˚iplokus, ja tie nav iesaiñoti, nedrîkst uzglabåt ledusskapî.
Ieteikumi sasaldéßanai
Lai palîdzétu Jums veikt sasaldéßanas procesu, zemåk minéti daΩi svarîgi ieteikumi:
• maksimålais produktu daudzums, kas domåts sasaldéßanai 24 stundu laikå, norådîts uz
informatîvås plåksnîtes;
• sasaldéßanas process ilgst 24 stundas. Íai laikå jau esoßo pårtikas daudzumu nevajadzétu
papildinåt;
• sasaldéjiet tikai vislabåkås kvalitåtes, svaigus un rüpîgi notîrîtus produktus;
• sadaliet produktus mazåkås da¬ås, lai tos åtri un pilnîbå varétu gan sasaldét, gan péc
vajadzîbas nepiecießamo daudzumu atlaidinåt;
• ietiniet pårtiku alumînija folijå vai polietilénå, un pårliecinietie, ka iepakojumi ir gaisa
necaurlaidîgi;
• ne¬aujiet svaigiem, nesasaldétiem produktiem saskarties ar jau sasaldétiem, tådå veidå
izvairoties no nevélamåm temperatüras izmaiñåm;
• liesa pårtika uzglabåjas labåk un ilgåk nekå trekna; såls samazina pårtikas uzglabåßanas
ilgumu;
• sasaldéta üdens da¬iñas, uzreiz péc to izñemßanas no saldétåjkameras nodalîjuma, var radît
aukstuma izraisîtus ådas apsaldéjumus;
• uz katra individuålå iesaiñojuma ir ieteicams norådît iesaldéßanas laiku, lai atvieglotu
uzglabåßanas laika apré˚inåßanu;
8
ERB 2622
•
•
uz atvilktném esoßie simboli noråda daΩådus sasaldétås pårtikas veidus. Skait¬i noråda
attiecîgå pårtikas veida uzglabåßanas laiku méneßos. Lielåki vai mazåki par norådîtajiem
pårtikas uzglabåßanas laikiem tomér pamatå ir atkarîgi no pårtikas kvalitåtes un
iepriekßéjas apstrådes;
nenovietojiet gåzétus ß˚idrumus (pieméram, dzirkstoßos dzérienus, utt.)
sasaldétåjkameras nodalîjumå, jo tie var eksplodét.
Ieteikumi sasaldétås pårtikas uzglabåßanai
Lai sasniegtu vislabåkos ierîces ekspluatåcijas rezultåtus, Jums vajadzétu:
• pårliecinåties, vai mazumtirgotåjs atbilstoßi uzglabå rüpnieciski sasaldéto pårtiku;
• pårliecinåties, vai sasaldétai pårtikai paredzétais transportéßanas laiks no pårtikas
noliktavas uz saldétåjkameru ir visîsåkais;
• bieΩi nevirinåt ledusskapja durvis un neatståt tås atvértas uz ilgåku laiku nekå tas
nepiecießams.
• ñemt vérå, ja pårtika ir jau bijusi atkauséta, tad tå åtri bojåjas un to nedrîkst vélreiz
sasaldét.
• ievérot raΩotåja norådîtos pårtikas uzglabåßanas termiñus.
Apkope
! Pirms apkopes darbu veikßanas, izslédziet un atvienojiet ierîci no stråvas padeves.
Brîdinåjums
Íîs ierîces dzeséßanas iekårta satur og¬üdeñradi; apkopes un pårlådéßanas darbus var veikt vienîgi
autorizéti tehniskås uzraudzîbas darbinieki.
Ja ledusskapi nelietojat ilgåku laiku
Ja ierîci nelietosiet ilgåku laiku, ievérojiet zemåk norådîtos ieteikumus:
- atvienojiet stråvas padeves kabe¬a kontaktdakßu no sienas kontaktligzdas;
- izñemiet no ledusskapja visu pårtiku;
- atkauséjiet un notîriet visas ierîces iekßéjås da¬as un piederumus;
- atståjiet ledusskapja durvis pusatvértas, lai gaisa cirkulåcija palîdzétu izvairîties no nepatîkama
aromåta klåtbütnes.
Apgaismojuma spuldze
Ja nepiecießams nomainît apgaismojuma spuldzi, uzspiediet uz
aizmuguréjå da¬å izvietoto å˚îti, un vienlaicîgi aizbîdiet pårsegu
virzienå, kurß norådîts ar bultiñu.
! Uzmanîbu:
Iepriekßéjo spuldzi nomainiet tikai pret tådas paßas jaudas spuldzi
(maksimålå jauda norådîta uz tås virsmas).
9
ERB 2622
Atkauséßana
Apsarmojums tiek automåtiski likvidéts ledusskapja iekßiené ik reizi, kad normålas ekspluatåcijas
apståk¬os kompresora motors apståjas. Ëdens, kas radies atkauséßanas procesa laikå, pa tekni tiek
novadîts speciålå konteinerå, kas atrodas ierîces aizmuguré, virs kompresora motora, un péc tam
izgaro.
Lai izvairîtos no pårplüßanas un pårtikas samércéßanas,
nepiecießams periodiski iztîrît ledusskapja iekßpusé, vidusda¬å
izvietoto atkauséßanas üdens atveri. Izmantojiet speciålo
tîrîtåju, kas jau ir ievietots aizplüdes atveré.
Saldétåjkameras nodalîjums pakåpeniski pårklåjas ar apsarmojumu
un ledus kårtiñu. To iespéjams noñemt ar komplektåcijå iek¬auto
plastmasas skråpi, tiklîdz apsarmojuma biezums pårsniedz 4 mm.
Íîs darbîbas laikå nav nepiecießams izslégt stråvas padevi vai
izñemt pårtiku.
Lai noñemtu no iztvaikotåja apsarmojumu, nekad
neizmantojiet asus metåla priekßmetus, lai nesabojåtu to.
Periodiska tîrîßana
Daudzi patentéti virtuves virsmu tîrîtåji satur ˚îmiskas vielas, kas var sabojåt ierîcé esoßos
plastmasas izstrådåjumus. Íî iemesla dé¬ ir ieteicams ierîces åréjo korpusu tîrît tikai,
izmantojot siltu üdeni, ar nedaudz tam pievienotu mazgåßanas lîdzekli.
Ierîces iekßéjås da¬as tîriet ar siltu üdeni un dzeramo sodu.
Nomazgåjiet un viscaur rüpîgi nosusiniet.
Tîriet ierîces aizmuguré esoßo kondensatoru (melnas restes) un kompresoru ar slotiñu vai putek¬u
sücéju. Tas uzlabos iekårtas darbîbu un samazinås elektrîbas patériñu.
Ja ledus kårta iekßpusé k¬üst påråk bieza, veiciet ledusskapja atkauséßanu pilnîbå, izmantojot zemåk
minétos norådîjumus:
1. izñemiet stråvas padeves kontaktdakßu no sienas kontaktligzdas
vai arî pagrieziet termostata regulatoru lîdz “ ” iestatîjumam;
2. izñemiet pårtiku, ietiniet to vairåkås avîΩu lapu kårtås un
novietojiet to véså vietå;
3. atståjiet ledusskapja durvis atvértas, ievietojiet plastmasas skråpi
tam paredzétajå vietå, apakßéjås da¬as centra punktå, un zem tå
novietojiet b¬odiñu atkausétå üdens savåkßanai.
4. kad atkauséßana pabeigta, rüpîgi nosusiniet ledusskapja iekßpusi;
skråpi saglabåjiet nåkamajåm tîrîßanas reizém;
5. pagrieziet termostata regulatoru atpaka¬ lîdz iepriekßéjai
pozîcijai vai arî atjaunojiet stråvas padevi, pievienojot elektrîbas
kabeli.
6. Péc divåm vai trim stundåm ievietojiet izñemto pårtiku tai paredzétajos nodalîjumos.
! Svarîgi zinåt:
Lai noñemtu no iztvaikotåja apsarmojumu, nekad nelietojiet asus metåla priekßmetus, lai
nesabojåtu to.
Lai paåtrinåtu atlaidinåßanas procesu, neizmantojiet nekådas ierîces vai citus måkslîgus
10
ERB 2622
pañémienus, kå tikai tos, kurus paredzéjis raΩotåjs.
Atkauséßanas laikå temperatüras paaugstinåßanås dé¬ var samazinåties sasaldétås pårtikas
derîguma termiñi.
Klientu apkalpoßanas dienesta pakalpojumi
un rezerves da¬as
Ja ierîce darbojas nekvalitatîvi, pårbaudiet, vai:
• stråvas padeves kabe¬a kontaktdakßa cießi iestiprinåta sienas kontaktligzdå un ledusskapis
gatavs ekspluatåcijai;
• ir nodroßinåta elektrîbas padeve (to var pårbaudît, pievienojot kådu citu ierîci);
• termostata regulators iestatîts pareizajå pozîcijå.
• Ja ierîces apakßéjå da¬å kråjas üdens, pårbaudiet, vai atkauséßanas üdens atvere nav
nosprostota (skatît sada¬u “Atkauséßana”).
• Ja ierîce nedarbojas arî péc augståk minéto norådîjumu izpildes, sazinieties ar tuvåko
klientu apkalpoßanas dienestu.
Lai sniegtu savlaicîgu palîdzîbu ierîces nefunkcionéßanas gadîjumå, Jums jåkonkretizé ierîces
modelis un sérijas numurs; ßî informåcija ir iek¬auta garantijas sertifikåtå vai uz informatîvås
plåksnîtes, kas atrodas ledusskapja iekßpusé, apakßéjås da¬as kreisajå pusé.
Uzstådîßana
Izvietojums
Ierîce nedrîkst atrasties tådu siltuma izstarotåju tuvumå, kå
radiatori, boileri, utt. Jåizvairås no tießas saules staru iedarbîbas.
Droßîbas apsvérumu dé¬ jånodroßina minimåla ventilåcija, kå tas
parådîts zîméjumå:
Gadîjumå, ja virtuves mébeles veido pårkari ierîcei, skatît A
zîméjumu.
Gadîjumå, ja virtuves mébeles neveido pårkari ierîcei, skatît B
zîméjumu.
Uzmanîbu: pårliecinieties, vai ventilåcijas atveres nav
nosprostotas.
Ar divu pielågojamu ledusskapja pamatda¬as kåjiñu palîdzîbu var
sabalansét ierîces novietojumu.
UZMANÈBU!
Jåbüt iespéjai atvienot ledusskapi no elektriskås stråvas padeves; péc uzstådîßanas kontaktdakßai
jåbüt viegli sasniedzamai.
11
ERB 2622
Plauktu turétåji
Ierîce ir aprîkota ar plauktu turétåjiem, kas pasargå plauktus to
transportéßanas laikå.
Lai tos noñemtu, pabîdiet plauktu turétåjus norådîto bultiñu
virzienå, paceliet plauktu no aizmugures un pagrüdiet to, lîdz tas
atbrîvojas, un tad izñemiet turétåjus.
Aizmuguréjås da¬as starplikas
Kopå ar dokumentåciju atrodas divas starplikas, kas jåpielågo
tå, kå tas parådîts zîméjumå.
Atslåbiniet skrüves un ievietojiet starpliku zem skrüves galvas, tad
no jauna pievelciet tås.
Elektriskie savienojumi
Pirms pievienot ierîci elektriskås stråvas padevei, pårliecinieties, ka stråvas stiprums un frekvence,
kas minéta uz sérijas numura plåksnîtes, atbilst Jüsu måjas stråvas parametriem. Stråvas stiprums
var variéties robeΩås no ± 6 V.
Ja ekspluatåcijas laikå iespéjamas stråvas svårstîbas, tad nepiecießams piemérots stråvas
transformators.
Ierîce jåiezemé.
Íî iemesla dé¬ stråvas padeves kabe¬a kontaktdakßa ir attiecîgi pielågota.
Ja måjsaimniecîbå izmantojamås stråvas padeves kontaktligzda nav iezeméta, tad, konsultéjoties
ar speciålistu un ré˚inoties ar stråvas parametriem konkrétå vidé, iezeméjiet ierîci atseviß˚i.
RaΩotåjs neuzñemsies atbildîbu, ja netiks ievéroti iepriekßminétie droßîbas norådîjumi.
CE Íî iekårta atbilst zemåk norådîtajåm Eiropas Savienîbas direktîvåm:
- 87/308 EEC (02/06/1987) attiecas uz radio traucéjumu novérßanu.
- 73/23 EEC (19/02/1973) (zemas voltåΩas direktîva) un tås attiecîgajåm izmaiñåm;
- 89/336 EEC (03/05/1989) (Elektromagnétiskås savietojamîbas direktîva) un tås attiecîgajåm
izmaiñåm.
Ledusskapja durvju atvérßanas virziena maiña
Lai uzsåktu nepiecießamås darbîbas, atvienojiet ledusskapi no elektriskås stråvas padeves.
Lai veiktu ledusskapja durvju vérßanås virziena maiñu, ievérojiet zemåk izklåstîtos norådîjumus:
12
ERB 2622
1. izñemiet piestiprinåto ventilåcijas reΩ©i (D);
2. atskrüvéjot stiprinåjuma skrüves, izñemiet apakßéjo eñ©i (E);
3. izñemiet apakßéjås durvis, paraujot tås no vidéjås eñ©es;
4. atskrüvéjiet vidéjo eñ©i (H);
5. izñemiet augßéjås durvis, atbrîvojot tås no augßéjås tapas (G);
6. atskrüvéjiet augßéjo tapu (G) un pielågojiet to pretéjå virzienå;
7. izñemiet divas durvju tapas (kur tas ir paredzéts), atståjot atveres
eñ©u tapåm; nostipriniet tås pretéjå pusé un péc tam pielågojiet
augßéjås durvis;
8. nostipriniet vidéjo eñ©i pretéjå pusé;
9. nostipriniet apakßéjås durvis;
10. lietojot 10 mm diametra uzgrieΩñu atslégu, atskrüvéjiet eñ©u
tapu (E) un no jauna nostipriniet eñ©es pretéjå pusé;
11. nostipriniet apakßéjo eñ©i (E) pretéjå pusé, izmantojot iepriekß
izskrüvétås skrüves. Izbîdiet atveres pårsegu (F) no ventilåcijas
reΩ©a (D), pabîdot to ar bultiñåm norådîtajå virzienå, un
samontéjiet to vélreiz, tikai tagad jau pretéjå pusé;
12. pielieciet ventilåcijas reΩ©i (D) tam paredzétajå vietå;
13. noñemiet rokturus un pielieciet tos pretéjå pusé. Pårklåjiet
va¬éji atståtås atveres ar komplektåcijå esoßajåm tapåm.
Lai izlîdzinåtu durvis, péc skrüvju atslåbinåßanas tehniski ir
iespéjams horizontåli pielågot vidéjo eñ©i (H) (skatît zîméjumu).
! Brîdinåjums:
Péc tam, kad pabeigta ledusskapja durvju vérßanås virziena
maiña, pårbaudiet, vai skrüves ir pievilktas un magnétiskå blîve
cießi turas pie ierîces korpusa. Ja apkårtéjås vides temperatüra ir
zema (pieméram, ziemå), blîvéjums var izrådîties neefektîgs, tåpéc
pagaidiet, lîdz tas såk dabiski darboties vai arî paåtriniet ßo procesu,
attiecîgo da¬u sasildot ar ikdienå izmantojamo fénu.
Simbols
uz produkta vai tå iepakojuma noråda, ka ßo produktu
nedrîkst izmest saimniecîbas atkritumos. Tas jånodod attiecîgos elektrisko un elektronisko iekårtu
savåkßanas punktos pårstrådåßanai.
Nodroßinot pareizu utilizåciju, Jüs palîdzésiet izvairîties no potenciålåm negatîvåm sekåm
apkårtéjai videi un cilvéka veselîbai, kuras iespéjams izraisît, nepareizi izmetot atkritumos ßådus
produktus. Lai iegütu detalizétåku informåciju par utilizåciju, lüdzu sazinieties ar Jüsu pilsétas domi,
saimniecîbas atkritumu savåkßanas dienestu vai veikalu, kurå Jüs iegådåjåties ßo produktu.
13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising