AEG | S2642KG6 | User manual | Aeg S2642KG6 User Manual

Aeg S2642KG6 User Manual
R O K A S G R Ā M A T A
! L I E T O Š A N A S
R O K A S G R Ā M A T A
Ledusskapis ar saldēšanas
kameru
L I E T O ŠA N A S
OKO-SANTO 2642-6 KG
OKO-SANTO 2642-6 KG
SATURA RĀDĪTĀJS
Godātie klienti un cienītās klientes! ..................................................................................................... 3
Jūsu drošībai ........................................................................................................................................... 3
Iekārtas izmantošana saskaņā ar norādījumiem. ........................................................................................ 3
Pirms ekspluatācijas uzsākšanas. .................................................................................................................. 3
Aukstuma aģents. ............................................................................................................................................ 3
Bērnu drošībai. ................................................................................................................................................. 3
Iekārtas izmantošana ikdienā. ....................................................................................................................... 3
Iepakojuma materiāla un nokalpojušo iekārtu izmešana atkritumos ................................................ 4
Informācija par iekārtas iepakojumu. ............................................................................................................ 4
Nokalpojušo iekārtu izmešana. ...................................................................................................................... 4
Darbības traucējumi. ....................................................................................................................................... 4
Transportēšanas drošinājuma noņemšana. .................................................................................................. 4
Uzstādīšana ............................................................................................................................................ 5
Uzstādīšanas vieta. ......................................................................................................................................... 5
Ledusskapim nepieciešams gaiss. ................................................................................................................. 5
Aizmugurējie distanceri. ................................................................................................................................. 5
Iekārtas līmeņošana. ....................................................................................................................................... 5
Durvju viras nomaiņa. ..................................................................................................................................... 5
Kā rīkoties. ........................................................................................................................................................ 6
Pirms ekspluatācijas uzsākšanas .......................................................................................................... 7
Elektropieslēgums. .......................................................................................................................................... 7
Apkalpes un kontroles ierīces ............................................................................................................... 7
Ekspluatācijas uzsākšana un temperatūras noregulēšana ................................................................. 7
Ledusskapja iekārtojums ....................................................................................................................... 8
Plauktu augstuma maiņa. ............................................................................................................................... 8
Pareiza produktu uzglabāšana .............................................................................................................. 8
Sasaldēšana un saldētu produktu uzglabāšana .................................................................................. 9
Aukstuma akumulatori ........................................................................................................................... 9
Produktu simboli / sasaldēšanas kalendārs .......................................................................................... 9
Ledus gabaliņu pagatavošana .............................................................................................................. 9
Atkausēšana ......................................................................................................................................... 10
Vēsuma kamera. ............................................................................................................................................ 10
Iekārtas izslēgšana .............................................................................................................................. 10
Tīrīšana un kopšana .............................................................................................................................. 10
Padomi enerģijas taupīšanai ........................................................................................................ 11
Ko darīt, ja … ........................................................................................................................................ 11
Palīdzība iekārtas darbības traucējumu gadījumā. ................................................................................... 11
Apgaismojuma spuldzītes nomaiņa. ........................................................................................................... 12
Klientu apkalpošanas dienests ............................................................................................................ 13
Noteikumi, normas, direktīvas ............................................................................................................. 13
2
OKO-SANTO 2642-6 KG
GODĀTIE KLIENTI UN CIENĪTĀS KLIENTES!
Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.
Pirmkārt, obligāti jāievēro šīs lietošanas instrukcijas
pirmajās lappusēs dotie drošības norādījumi.
Uzglabājiet instrukciju, lai vēlāk to nepieciešamības
gadījumā varētu pāršķirstīt, un nododiet to
ledusskapja nākamajam īpašniekam.
Ar brīdinājuma zīmi
vai uzrakstiem
“uzmanību”, “brīdinājums” vai “svarīgi” atzīmēti
norādījumi, kuri ir īpaši svarīgi Jūsu drošībai un
ledusskapja nevainojamai funkcionēšanai, tāpēc tie
obligāti jāievēro.
Ar puķīti apzīmēti norādījumi un padomi, kas
palīdzēs Jums izmantot ledusskapi pēc iespējas
ekonomiski un ekoloģiski.
Gadījumiem, ja ledusskapja darbībā rodas
traucējumi, nodaļā “Ko darīt, ja…” sniegti padomi,
kā nebūtiskas problēmas iespējams novērst pašu
spēkiem.
Ja rodas tehniska rakstura problēmas, mūsu klientu
apkalpošanas dienesta darbinieki ir Jūsu rīcībā.
Ievērojiet arī norādījumus, kas doti instrukcijas nodaļā
“Klientu apkalpošanas dienests”.
Šis simbols apzīmē papildus informāciju, kura
attiecas uz ledusskapja izmantošanu un praktisko
apkalpošanu.
JŪSU DROŠĪBAI
“AEG” ražotās elektroiekārtas
atbilst visiem spēkā esošajiem
tehniskajiem normatīviem un
likumam par iekārtu drošību.
Tomēr, neskatoties uz to, ir ļoti
svarīgi, lai Jūs pirms ledusskapja
ekspluatācijas uzsākšanas
kārtīgi iepazītos ar šeit
atrodamajiem norādījumiem attiecībā uz iekārtas
darbību un apkalpi.
Iekārtas izmantošana saskaņā ar
norādījumiem.
Ledusskapis paredzēts izmantošanai
mājsaimniecībā. Tas paredzēts pārtikas produktu
uzglabāšanai vēsumā, sasaldēšanai, kā arī saldētu
pārtikas produktu uzglabāšanai un ledus
pagatavošanai. Gadījumā, ja iekārta tiek izmantota
mērķiem, kuriem tā nav paredzēta, iekārtas
izgatavotājs neuzņemas nekādu atbildību par
iespējamajiem bojājumiem.
!
Drošības apsvērumu dēļ jebkāda iekārtas
pārbūvēšana ir aizliegta.
!
Gadījumā, ja Jūs lietojat ledusskapi citiem
nolūkiem nekā pārtikas produktu uzglabāšanai
vēsumā, sasaldēšanai vai saldētu pārtikas produktu
uzglabāšanai, kā arī ledus pagatavošanai, t.i.,
piemēram, profesionālām vajadzībām, ievērojiet
attiecīgajā nozarē piemērojamo priekšrakstu
nosacījumus.
!
Pirms ekspluatācijas uzsākšanas.
Pārbaudiet, vai ledusskapim nav transporta
bojājumu. Nekādā gadījumā nepieslēdziet bojātu
iekārtu elektriskajam tīklam. Gadījumā, ja konstatējat
transportēšanas laikā nodarītus bojājumus,
nekavējoties griezieties pie iekārtas piegādātāja.
!
Aukstuma aģents.
Iekārtai ir aukstuma aģenta cirkulācijas sistēma, kurā
cirkulē aukstuma aģents izobutāns (R600a), kas ir
dabasgāze ar paaugstinātu ekoloģiskumu, tomēr ir
degoša.
!
Veicot iekārtas transportēšanu un uzstādīšanu,
pievērsiet uzmanību tam, lai netiktu bojātas aukstuma
aģenta cirkulācijas sistēmas daļas.
!
Gadījumā, ja radušies aukstuma aģenta
cirkulācijas sistēmas bojājumi:
- obligāti jānovērš saskare ar atklātu uguni vai citiem
degšanas avotiem;
- kārtīgi jāizvēdina telpa, kurā atrodas iekārta.
Bērnu drošībai.
!
Iepakojuma materiāls (piemēram, plastmasas
plēve un putuplasts) bērniem var būt bīstams un kļūt
pat par cēloni nosmakšanai vai citām briesmām.
Tāpēc raugieties, lai iepakojums nenonāktu mazu
bērnu rīcībā.
!
Kad Jūs metat atkritumos nokalpojušo iekārtu,
padariet to nelietojamu. Izvelciet tīkla pieslēguma
kabeli, nogrieziet to, sabojājiet durvju aizslēgus, ja
iekārtai tādi ir. Līdz ar to Jūs novērsīsiet iespēju, ka
bērni rotaļājoties var ierāpties ledusskapī un nejauši
tajā ieslēgties vai nonākt citās dzīvībai bīstamās
situācijās (nosmakšanas briesmas).
!
Bērni bieži vien nesaprot, kādas briesmas var
draudēt no sadzīves tehnikas iekārtām. Tāpēc
rūpējieties par to, lai bērni tiktu pienācīgi pieskatīti
un nevarētu rotaļāties ar ledusskapi.
Iekārtas izmantošana ikdienā.
!
Trauki, kuros ir iepildītas degošas gāzes vai
šķidrumi, aukstuma iedarbībā var kļūt nehermētiski.
Līdz ar to pastāv eksplozijas risks. Neuzglabājiet
ledusskapī traukus, kuros iepildītas uzliesmojošas
vielas, piemēram, aerosolus, šķiltavu uzpildīšanai
paredzēto gāzi utt.
3
OKO-SANTO 2642-6 KG
Pudeles un burkas nedrīkst ievietot saldēšanas
kamerā. Tās var sasprāgt, ja sasalst to saturs. Ja
saturā ir ogļskābā gāze, šādos gadījumos pastāv pat
eksplozijas briesmas. Nekādā gadījumā
neuzglabājiet saldēšanas kamerā limonādi, sulas,
alu, vīnu, šampanieti utt. Izņēmums ir simtprocentīgi
alkoholiskie dzērieni: to uzglabāšana saldēšanas
kamerā nav bīstama.
!
Ledus gabaliņus un saldējumu nedrīkst mēģināt
ēst tūlīt pēc izņemšanas no saldētavas. Ļoti auksts
ledus un saldējums var piesalt pie mēles vai lūpām
un izraisīt ļoti smagus ievainojumus.
!
Saldētos produktus pēc izņemšanas no
saldēšanas kameras nedrīkst aiztikt ar rokām - tie var
pie rokām piesalt.
!
Nedrīkst ledusskapī darbināt elektroiekārtas
(piemēram, saldējuma gatavošanas iekārtas,
mikserus utt.).
!
!
Pirms tīrīšanas darbu veikšanas iekārta pilnībā
jāizslēdz un jāatvieno kontaktdakša no elektriskā tīkla
vai jāizskrūvē / jāizslēdz drošinātāji sadales skapī, ja
iekārta pieslēgta bez kontaktdakšas palīdzības.
!
Nekādā gadījumā nevelciet kontaktdakšu aiz
vada. Tā vienmēr jāsatver tikai aiz kontakta korpusa.
Darbības traucējumi.
!
Gadījumā, ja iekārtas darbībā rodas
traucējumi,Jjums vispirms jāmeklē padoms
instrukcijas nodaļā “Ko darīt, ja…” Ja tomēr tur dotie
norādījumi nelīdz, tālākus pasākumus veikt
necentieties.
!
Ledusskapja remontu drīkst veikt tikai
kompetenti profesionāli remonta darbinieki. Ja
remontu veic personas ar nepietiekamām zināšanām
un iemaņām, iespējami iekārtas bojājumi un tiek
apdraudēts tās lietotājs. Ja iekārtai nepieciešams
remonts, griezieties pēc palīdzības pie klientu
apkalpošanas dienesta darbiniekiem vai specializētā
tirgotāja.
IEPAKOJUMA MATERIĀLA UN NOKALPOJUŠO IEKĀRTU
IZMEŠANA ATKRITUMOS
Informācija par iekārtas iepakojumu.
Visi iepakojuma izgatavošanā izmantotie materiāli ir
apkārtējai videi nekaitīgi, un tos iespējams pārstrādāt
otrreizējās izejvielās vai sadedzināt atkritumu
sadedzināšanas iekārtās.
Norādes par materiāliem. Plastmasas materiālus arī
iespējams pārstrādāt otrreizējās izejvielās, un tiem
doti sekojoši starptautiski apzīmējumi:
>PE< - polietilēnam; piemēram, ārējam apvalkam
un maisiņiem.
>PS< - putu polistirolam; piemēram, polsterējumam;
nesatur F-Cl-ogļūdeņradi.
Kartona daļas ir izgatavotas no makulatūras un arī
jānodod atpakaļ makulatūrā.
Nokalpojušo iekārtu izmešana.
Norādījumi par vecās iekārtas izmešanu:
!
Iekārtu nedrīkst izmest kopā ar parastajiem
sadzīves atkritumiem.
!
Nedrīkst sabojāt aukstuma aģenta cirkulācijas
sistēmu, sevišķi, siltummaini, kas atrodas iekārtas
aizmugurējā daļā.
!
Informāciju par to, kad un kur Jūs varat nodot
nokalpojušo iekārtu, pieprasiet vietējā pašvaldībā.
Transportēšanas drošinājuma
noņemšana.
Pati iekārta, kā arī tās iekšējais aprīkojums
transportēšanas laikā ir attiecīgi nodrošināts.
!
Jāizņem no ledusskapja iekšpuses visas
līmlentas, kā arī polsterējums.
Balstoties uz ekoloģiskiem apsvērumiem, vecie
ledusskapji jāizmet atkritumos atbilstoši visiem
noteikumiem. Tas attiecas gan uz Jūsu līdzšinējo
iekārtu, gan arī uz šo, jauno, kad tā kādā jaukā dienā
būs savu laiku nokalpojusi.
Uzmanību! Pirms izmešanas padariet ledusskapi
neizmantojamu. Izvelciet no tīkla kabeli, nogrieziet to
un novietojiet vai izmetiet pēc iespējas tālāk no
iekārtas. Izvelciet tīkla pieslēguma kabeli, nogrieziet
to, sabojājiet durvju aizslēgus, ja iekārtai tādi ir. Līdz
ar to Jūs novērsīsiet iespēju, ka bērni rotaļājoties var
ierāpties ledusskapī un nejauši tajā ieslēgties vai
nonākt citās dzīvībai bīstamās situācijās
(nosmakšanas briesmas).
4
OKO-SANTO 2642-6 KG
UZSTĀDĪŠANA
Uzstādīšanas vieta.
Ledusskapis jānovieto labi vēdinātā un sausā telpā.
Apkārtējās telpas temperatūra ietekmē iekārtas
elektroenerģijas patēriņu.
Tāpēc iekārtu vajadzētu:
- novietot vietā, kura nav pakļauta tiešai saules staru
iedarbībai;
- novietot pēc iespējas tālāk no siltuma avotiem,
piemēram, radiatoriem, pavarda u.tml.;
- novietot tikai tur, kur apkārtējā temperatūra atbilst
ledusskapja klimatiskajai klasei, kurai šī iekārta
paredzēta.
Klimatisko klasi Jūs atradīsiet uz datu plāksnītes, kas
atrodas ledusskapja iekšpusē, kreisajā malā.
Zemāk redzamajā tabulā parādīts, kāda
temperatūra atbilst kādai klimatiskajai klasei.
Klimatiskā klase
Apkārtējās telpas
temperatūra
SN
+ 10 līdz +32oC
N
+ 16 līdz +32oC
ST
+ 18 līdz +38oC
T
+ 18 līdz +43oC
Gadījumā, ja tomēr nav iespējams izvairīties no
iekārtas novietošanas tiešā siltuma avota tuvumā,
jāievēro sekojoši minimālie atstatumi:
- līdz elektriskajām plītīm - 3 cm;
- līdz eļļas un gāzes plītīm - 30 cm.
Ja nav iespējams šos atstatumus ievērot, starp
ledusskapi un siltuma avotu jāuzstāda siltumizolācijas
plāksne.
Ja ledusskapis ir novietots blakus citam ledusskapim
vai saldētavai, sānos nepieciešams nodrošināt 5 cm
atstatumu, lai uz iekārtas ārējām sienām neveidojas
ūdens kondensāts.
Ledusskapim nepieciešams gaiss.
Gaisa padeve iekārtai tiek nodrošināta zem tās
durvīm, pa ventilācijas atveri cokola daļā. Ventilācijas
gaisa novadīšana notiek gar iekārtas aizmugurējo
sienu, uz augšu.
Lai gaiss varētu brīvi cirkulēt, nekādā gadījumā
nedrīkst aizsegt ventilācijas atveres.
Uzmanību! Gadījumā, ja iekārta tiek novietota,
piemēram, zem virtuves skapīša, starp tās augšējo
malu un skapīša apakšējo virsmu jānodrošina vismaz
10 cm atstatums.
Aizmugurējie distanceri.
Piederumu iepakojumā atrodas 2 distanceri, kas
jāpiemontē, kā parādīts attēlā.
Lai to veiktu, saskaņā ar attēlā dotajiem norādījumiem
nedaudz atbrīvojiet skrūves. Pabāziet distanceri zem
skrūves galviņas un pēc tam skrūvi atkal pievelciet.
Iekārtas līmeņošana.
Iekārtai jāatrodas nevainojami vertikālā stāvoklī un
jābūt novietotai stabili. Grīdas nelīdzenās vietas
iespējams kompensēt, izmantojot iekārtas
regulējamās priekšējās kājiņas.
Durvju viras nomaiņa.
Durvju vēršanās virzienu iespējams mainīt no labās
puses (stāvoklis piegādes brīdī) uz kreiso pusi.
Uzmanību! Laikā, kamēr tiek mainīta durvju vira,
ledusskapim jābūt atvienotam no elektriskā tīkla.
5
OKO-SANTO 2642-6 KG
Kā rīkoties.
1. Jānoņem cokola panelis (D), pavelkot to uz
priekšpusi.
2. Durvju šarnīra pārsegums (F) no kreisās puses
jāpārvieto uz labo.
3. Jānoskrūvē apakšējais durvju šarnīrs (E).
9. Jāieliek vēsuma kameras durvis augšējā šarnīra
tapā.
10. Vidējais šarnīrs jāieliek vēsuma kameras durvju
apakšējā, kreisajā pusē.
11. Jāpieskrūvē vidējais šarnīrs.
12. Jāieliek saldētavas durvis vidējā šarnīrā.
13. Apakšējais šarnīrs jāieliek saldētavas durvju
apakšējā, kreisajā pusē.
14. Jāpieliek atpakaļ cokola plāksne (D).
15. Jānoņem durvju rokturi un jāpārliek pretējā pusē.
Jānoņem plastmasas vāciņus un jāpārliek roktura
pretējā pusē. Piederumos ietilpstošie plastmasas
vāciņi jāizmanto, lai aizvērtu urbumus, kas palika pēc
roktura noņemšanas.
16. Ja nepieciešams, durvis jānolīmeņo.
Uzmanību!
Pēc tam, kad esat pārlikuši durvis pretējā pusē,
pārliecinieties, vai visas skrūves ir kārtīgi pievilktas
un durvju blīvējums kārtīgi piekļaujas iekārtas
korpusam.
Nepieciešamības gadījumā durvju blīvējums
uzmanīgi jāpasilda ar fēnu (max. 50oC) un ar roku
jāpielabo tā forma.
4. Uzmanīgi, virzienā uz leju jānoņem saldētavas
durvis.
5. Jānoskrūvē vidējais durvju šarnīrs un virzienā uz
leju jānoņem vēsuma kameras durvis.
6. Abi urbumu pārsegumi, kas atrodas kreisajā pusē,
ar skrūvgriezi jāizskrūvē un jāieskrūvē labajā pusē.
7. Augšējā šarnīra tapa jāizskrūvē un jāpārvieto uz
kreiso pusi.
8. Ar neliela skrūvgrieža palīdzību jāizņem plastmasas
vāciņš, kas atrodas ledusskapja durvju augšējā daļā,
kreisajā pusē, un jāpārvieto labajā pusē.
6
OKO-SANTO 2642-6 KG
PIRMS EKSPLUATĀCIJAS UZSĀKŠANAS
Pirms iekārtas ekspluatācijas uzsākšanas jāiztīra tās
iekšpuse un jānotīra visas aprīkojuma daļas (skat.
nodaļu “Tīrīšana un kopšana”).
Elektropieslēgums.
Lai veiktu ledusskapja pieslēgšanu elektriskajam
tīklam, jāizmanto visiem noteikumiem atbilstoši
instalēta kontaktligzda. Drošinātājiem jābūt vismaz
10 / 16 ampēri.
Gadījumā, ja kontaktligzda pēc iekārtas izstādīšanas
vairs nav pieejama, jāveic atbilstoši pasākumi, lai
nepieciešamības gadījumā būtu iespējams visos
polos pārtraukt strāvas padevi un kurai atstatums
starp kontaktiem ir vismaz 3 mm. Piemērotas šāda
veida pārtraucējiekārtas ir slēdži, drošinātāji
(skrūvējamie drošinātāji jāizņem no aptveres),
aizsargslēdži u.c.
!
Pirms ledusskapja ekspluatācijas uzsākšanas
pārliecinieties, vai uz datu plāksnītes norādītais
nominālais spriegums un strāvas veids sakrīt ar
elektriskā tīkla raksturlielumiem vietā, kur trauku
mazgājamā mašīna tiek pieslēgta.
Piemēram, AC 220… 240 V 50 Hz vai
220… 240 V~50 Hz
(respektīvi, 220 līdz 240 volti maiņstrāva, 50 herci)
Datu plāksnīte atrodas iekārtas iekšpusē, kreisajā
malā.
APKALPES UN KONTROLES IERĪCES
1
2
3
1 Kontrolspuldze (dzeltena)
2 Papildus funkciju slēdzis
3 Darbības kontrolspuldze (zaļa)
4 Temperatūra regulators un ieslēgšanas /
izslēgšanas slēdzis
Temperatūras regulators (4) vienlaikus kalpo arī kā
ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis.
Zaļā kontrolspuldze (3) deg, kad iekārta ir ieslēgta
un tai no tīkla tiek padots spriegums. Šajā slēdža
pozīcijā aukstuma agregāts automātiski darbojas
normālajā režīmā.
4
Temperatūras noregulēšana, ja istabas
temperatūra ir zemāka par 16oC.
Ja iekārta ir novietota telpā, kurā temperatūra ir
zemāka par 16oC, jāizmanto papildus funkcijas slēdzis
(2). Dzeltenā kontrolspuldze (1), kas atrodas virs
papildus funkcijas slēdža, deg. Līdz ar to tiek
nodrošināts, ka pie zemākas temperatūras telpā
kompresora darbības laiks mainās tā, lai garantētu
saldēšanas kamerā nepieciešamo -18 o C
temperatūru.
Svarīgi!
Ja temperatūra telpā paaugstinās virs 16oC, papildus
funkcijas slēdzis atkal jāizslēdz, pretējā gadījumā
nevajadzīgi palielinās enerģijas patēriņš. Pēc slēdža
izslēgšanas dzeltenā kontrolspuldze nodziest.
EKSPLUATĀCIJAS UZSĀKŠANA UN TEMPERATŪRAS
NOREGULĒŠANA
!
Kontaktdakša jāiesprauž elektriskā tīkla rozetē.
Kad iekārtas durvis atver, iedegas iekšējais
apgaismojums.
Pozīcija “0” nozīmē: iekārta ir izslēgta
Pozīcija “1” nozīmē: augstākā temperatūra iekārtas
iekšienē (siltākais noregulējums)
Pozīcija “4” (galējā pozīcija) nozīmē: zemākā
temperatūra iekārtas iekšienē (aukstākais
noregulējums).
Temperatūra ledusskapja iekšienē ir atkarīga no
sekojošiem faktoriem:
- temperatūras apkārtējā telpā;
- ievietoto pārtikas produktu daudzuma un
temperatūras;
- iekārtas durvju virināšanas biežuma un ilguma.
Temperatūru vēsuma kamerā un saldētavā atsevišķi
noregulēt nav iespējams.
Ja nepieciešams ātri sasaldēt svaigus pārtikas
produktus, var izvēlēties temperatūras regulatora
pozīciju “4”. Pievērsiet uzmanību tam, lai temperatūra
vēsuma kamerā nepazeminātos zem 0oC un savlaicīgi
pagrieziet temperatūras regulatoru atpakaļ pozīcijā
“2” vai “3”.
7
OKO-SANTO 2642-6 KG
Svarīgi!
Augsta apkārtējā temperatūra (piemēram, karstās
vasaras dienās) un zema noregulētās temperatūras
pakāpe (“4” pozīcija) var būt par cēloni tam, ka
kompresors bez izslēgšanās darbojas ilgstoši.
Šādā gadījumā jāpagriež temperatūras regulators uz
siltāku temperatūru (pozīcija “2” līdz “3”). Pie šī
noregulējuma kompresora darbība tiek noregulēta
un automātiski aktivēts kārtējais atkausēšanas
process.
LEDUSSKAPJA IEKĀRTOJUMS
Plauktu augstuma maiņa.
Vienu plauktu, lūdzu, noteikti ievietojiet
apakšējās sliedītēs tieši virs augļu un dārzeņu
kārbām! Tam vienmēr jāatrodas minētajā vietā.
!
Pārējos plauktus iespējams ievietot
dažādos augstumos:
!
Divdaļīgā variējamā stikla plaukta priekšējo
daļu iespējams izņemt un ievietot citā līmenī. Līdz ar
to Jūs iegūstat vietu, kas ļauj uz apakšējā plaukta
novietot augstākus priekšmetus.
Variējamie durvju plaukti.
Lai to veiktu, plaukts jāpavelk uz priekšu, līdz
to, sasverot uz augšu vai uz leju, iespējams izvilkt.
!
Atkarībā no nepieciešamības durvju plauktus
iespējams virzienā uz augšu izņemt no to stiprinājuma
un ievietot citā augstumā. Jāizņem produkti, plaukti
jāpaspiež virzienā uz augšu, jāpārliek citā augstumā
un jāpiespiež, līdz tie nofiksējas.
!
!
Lai ievietotu plauktu citā augstumā, jārīkojas
pretējā secībā.
PAREIZA PRODUKTU UZGLABĀŠANA
Lai sasniegtu efektīvāku ledusskapja darbību,
lūdzu, ievērojiet sekojošus norādījumus:
!
Ledusskapī nedrīkst ievietot siltus produktus vai
iztvaikojošus šķidrumus.
!
Pārtikas produktus, kuri izdala izteiktas smaržas,
pirms ievietošanas ledusskapī jāpārklāj vai jāiesaiņo.
!
Produkti jāizvieto tā, lai netraucētu gaisa
cirkulāciju ap tiem.
!
Sviests un siers jāuzglabā speciālos traukos
vai jāietin alumīnija folijā jeb polietilēna plēvē, lai
nenonāktu saskarē ar gaisu.
!
Piens pudelēs kārtīgi jāaizver un jānovieto uz
plauktiņa, kas atrodas durvju iekšpusē.
!
Ja banāni, kartupeļi, sīpoli un ķiploki nav
iepakoti, tos ievietot ledusskapī nedrīkst.
!
Turpmāk Jūs varēsiet izlasīt dažus
praktiska rakstura padomus:
Gaļu (visa veida) jāiesaiņo plastmasas plēvē
un jānovieto uz stikla plaukta, kas atrodas virs
dārzeņu nodalījuma (nodalījumiem). Šādā stāvoklī
gaļu var uzglabāt 1-2 dienas.
!
Termiski apstrādātus pārtikas produktus,
aukstās uzkodas utt. jāuzglabā apsegtā veidā. Tos
iespējams novietot uz jebkura no plauktiem.
!
Augļi un dārzeņi pēc to notīrīšanas un
nomazgāšanas jāievieto dārzeņu nodalījumā
(nodalījumos).
!
8
OKO-SANTO 2642-6 KG
SASALDĒŠANA UN SALDĒTU PRODUKTU UZGLABĀŠANA
Ledusskapja saldēšanas kamerā ir iespējams
uzglabāt saldētus produktus, kā arī veikt svaigu
produktu sasaldēšanu.
Uzmanību!
Pirms produktu sasaldēšanas esošajai
temperatūrai saldēšanas kamerā jābūt -18oC vai
zemākai.
!
Lūdzu, ievērojiet uz datu plāksnītes norādīto
sasaldējamo produktu daudzumu. Sasaldēšanas
jauda ir maksimālais svaigu produktu daudzums, ko
iespējams sasaldēt 24 stundu laikā. Ja Jūs veicat
produktu sasaldēšanu vairākas dienas pēc kārtas,
lūdzu, ievietojiet tikai 2/3 - 3/4 no uz datu plāksnītes
norādītā maksimālā svaigo produktu daudzuma.
Kvalitāte būs labāka, ja produkti visā to dziļumā
sasals strauji.
!
Silti produkti pirms sasaldēšanas ir jāatdzesē.
Siltums var izraisīt pastiprinātu ledus veidošanos, līdz
ar ko palielināsies enerģijas patēriņš.
!
Jāievēro gatavo iegādāto saldēto produktu
uzglabāšanas termiņš.
!
Bez apstrādes (pārstrādes gatavajos ēdienos)
nedrīkst sasaldēt atkārtoti produktus, kas jau bijuši
iesaldēti un vienreiz atkusuši.
!
Trauki, kuros ir iepildītas degošas gāzes vai
šķidrumi, aukstuma iedarbībā var kļūt nehermētiski.
Līdz ar to pastāv eksplozijas risks. Neuzglabājiet
ledusskapī traukus, kuros iepildītas uzliesmojošas
!
vielas, piemēram, aerosolus, šķiltavu uzpildīšanai
paredzēto gāzi utt.
!
Pudeles un burkas nedrīkst ievietot saldēšanas
kamerā. Tās var sasprāgt, ja sasalst to saturs. Ja
saturā ir ogļskābā gāze, šādos gadījumos pastāv pat
eksplozijas briesmas. Nekādā gadījumā
neuzglabājiet saldēšanas kamerā limonādi, sulas,
alu, vīnu, šampanieti utt. Izņēmums ir simtprocentīgi
alkoholiskie dzērieni: to uzglabāšana saldēšanas
kamerā nav bīstama.
!
Visi pārtikas produkti pirms sasaldēšanas
jāiepako tā, lai tiem nevarētu piekļūt gaiss, lai tie
neizžūst, nezaudē garšu un lai to garša vai smarža
nepāriet uz citiem produktiem.
Uzmanību! Saldētus produktus nekādā gadījumā
nedrīkst aizskart ar slapjām rokām. Rokas pie tiem
var piesalt.
1. Ja Jūs vēlaties produktus sasaldēt ātri vai izmantot
maksimālo sasaldēšanas jaudu, Jums 12 stundas
pirms sasaldēšanas jānospiež papildus funkcijas
slēdzis. Neaizmirstiet pēc tam, kad sasaldēšana būs
pabeigta, atkal izslēgt slēdzi, lai izvairītos no
nevajadzīga enerģijas patēriņa.
2. Iepakotie, sasaldēšanai paredzētie produkti
jāievieto augšējā atvilktnē. Vēl nesasaluši produkti
nedrīkst saskarties ar jau sasaldētiem, pretējā
gadījumā sasalušie produkti var atkust.
3. Iekārtas durvis jāvirina pēc iespējas reti un jātur
atvērtas, cik vien var, īsu laiku.
AUKSTUMA AKUMULATORI
Iekārtai ir divi aukstuma akumulatori.
Ja ir radies pārtraukums strāvas padevē vai iekārtas
darbības traucējumi, aukstuma akumulatori par
vairākām stundām paildzina laiku, pēc kāda iekārtā
ievietotie produkti uzsilst līdz nepieļaujami augstai
temperatūrai. Šīs funkcijas aukstuma akumulatori var
optimāli pildīt tikai tajā gadījumā, ja tie ir ievietoti
augšējā atvilktnē virs sasaldētajiem produktiem.
Aukstuma akumulatorus Jūs varat laiku pa laikam
izmantot arī kā dzesēšanas elementus ledus somā.
PRODUKTU SIMBOLI / SASALDĒŠANAS KALENDĀRS
Ar simboliem uz saldētavas atvilktnēm attēloti
dažādi saldēto produktu veidi.
!
Ar skaitļiem norādīts attiecīgā saldēto produktu
veida uzglabāšanas laiks mēnešos. Tas, vai jāvadās
pēc ilgākā vai īsākā no norādītajiem termiņiem, ir
!
atkarīgs no produktu kvalitātes un apstrādes pakāpes
pirms sasaldēšanas. Pārtikas produktiem, kam ir
augstāks tauku saturs, vienmēr jāpiemēro zemākā no
norādītajām vērtībām.
LEDUS GABALIŅU PAGATAVOŠANA
1. Ledus nodalījums līdz ¾ jāpiepilda ar aukstu ūdeni
un jāievieto saldētavā.
2. Lai izņemtu gatavos ledus gabaliņus no trauciņa,
trauciņš jāpaloka vai neilgi jāpatur zem tekoša ūdens
strūklas.
Uzmanību! Ja ledus gabaliņi piesaluši, tos nekādā
gadījumā nedrīkst mēģināt izņemt ar asu vai smailu
priekšmetu palīdzību, pretējā gadījumā ir iespējams
sabojāt aukstuma cirkulācijas sistēmu. Ledus gabaliņi
jāatdala ar iekārtas piederumos ietilpstošo
plastmasas skrāpi.
9
OKO-SANTO 2642-6 KG
ATKAUSĒŠANA
Vēsuma kamera.
Iekārtas aizmugurējā siena apsarmo laikā, kad
darbojas kompresors, un pilnībā komutācijas iekārta
atkūst, kad kompresors ir izslēgts.
Atkausēšanas rezultātā radies ūdens pa noteku, kas
atrodas ledusskapja aizmugurējā sienā, tiek novadīts
uz savākšanas rezervuāru pie kompresora un tur
iztvaicēts.
Saldēšanas kamera.
Saldētavas darbības laikā, kā arī atverot durvis,
saldēšanas kamerā nokļūst mitrums, kas pēc tam
sarmas veidā nosēžas uz kameras iekšējām virsmām,
galvenokārt vidējā daļā, augšā. Laiku pa laikam
jānoņem šī sarmas kārtiņa, izmantojot iekārtas
piederumos ietilpstošo plastmasas skrāpi.
Spēcīga sarmas kārtiņas veidošanās saldēšanas
kamerā palielina enerģijas patēriņu. Tādēļ
atkausēšana vienmēr jāveic tad, kad sarmas kārtiņas
biezums sasniedzis apmēram 4 mm, vai ne retāk kā
vienu reizi gadā. Piemērots brīdis atkausēšanai ir tad,
kad iekārta ir tukša vai tajā ir pavisam maz produktu.
1. Saldētie produkti jāizņem, jāietin vairākās kārtās
saliktā avīžu papīrā un pārklātā veidā jānovieto vēsā
vietā, piemēram, ledusskapja vēsuma kamerā vai
pieliekamajā.
2. Iekārta jāizslēdz, jāatvieno kontaktdakša no
elektriskā tīkla rozetes vai jāizslēdz / jāizskrūvē
drošinātāji sadales skapī.
3. Jāatstāj saldētavas durvis atvērtas.
4. Plastmasas skrāpis jāiesprauž atverē, kas atrodas
zem kušanas ūdens notekas, un jāizmanto ūdens
novadīšanai zem tā novietotā bļodiņā.
5. Plastmasas skrāpis jāuzglabā nākošajām
izmantošanas reizēm.
6. Pēc atkausēšanas pabeigšanas jāpievieno
kontaktdakša elektriskajam tīklam un jānoregulē
nepieciešamā ledusskapja temperatūra.
Uzmanību!
Nekādā gadījumā nedrīkst izmantot sarmas vai
ledus kārtiņas noņemšanai asus vai smailus
priekšmetus.
Lai paātrinātu atkausēšanas procesu, nedrīkst
izmantot elektriskās sildīšanas iekārtas vai cita veida
mehāniskus vai mākslīgus palīglīdzekļus, izņemot tos,
kas ieteikti šajā lietošanas instrukcijā.
Saldēto produktu temperatūras paaugstināšanās
ledusskapja atkausēšanas laikā var saīsināt to
uzglabāšanas laiku.
IEKĀRTAS IZSLĒGŠANA
Ja iekārtu ilgāku laiku nelieto, jārīkojas
sekojoši:
1. Jāizņem no vēsuma kameras un saldētavas
produkti, kā arī ledus trauciņi.
2. Iekārta jāizslēdz, pagriežot temperatūras
regulatoru pozīcijā “0”.
3. Jāizvelk no elektriskā tīkla rozetes kontaktdakša
vai jāizslēdz / jāizskrūvē drošinātāji.
4. Jāatkausē un pamatīgi jāiztīra vēsuma kamera un
saldētava (skat. nodaļu “Tīrīšana un kopšana”).
5. Jāatstāj iekārtas durvis atvērtas, lai nodrošinātu
tās iekšienē labu gaisa cirkulāciju un tādējādi
izvairītos no nepatīkamu smaku veidošanās.
TĪRĪŠANA UN KOPŠANA
Higiēniskiem apsvērumu dēļ iekārtas iekšpuse,
ieskaitot visus piederumus, regulāri jātīra.
Brīdinājums!
Tīrīšanas laikā iekārta nedrīkst būt pieslēgta
elektriskajam tīklam. Pastāv risks saņemt sitienu ar
strāvu. Pirms tīrīšanas darbu veikšanas ledusskapis
jāizslēdz un jāatvieno no elektriskā tīkla ar
kontaktdakšas vai drošinātāju palīdzību.
!
Nekādā gadījumā nedrīkst tīrīt iekārtu ar
augstspiediena tvaika tīrītāju. Mitrums var iekļūt
!
elektriskajās daļās un radīt bīstamas situācijas.
Karstais tvaiks var izraisīt iekārtas plastmasas daļu
bojājumus.
!
Iekārtai pirms tās lietošanas uzsākšanas jābūt
sausai.
Uzmanību!
!
Ēteriskas eļļas un organiskie šķīdināšanas
līdzekļi var sabojāt iekārtas plastmasas daļas. Tādas
vielas ir, piemēram:
- citronu un apelsīnu miziņu sula;
10
OKO-SANTO 2642-6 KG
- sviestskābe;
- tīrīšanas līdzekļi, kas satur etiķskābi.
Šādas vielas nedrīkst nonākt kontaktā ar iekārtas
daļām.
Nedrīkst izmantot abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
Iekārtas tīrīšana no iekšpuses.
reizi gadā sašķidrinātājs, kas atrodas iekārtas
aizmugurē, uzmanīgi jānotīra ar mīkstu birsti vai
putekļu sūcēju.
6. Jāpārbauda atkausēšanas ūdens noteka, kas
atrodas aizmugurējā sienā. Ja tā ir aizsērējusi, noteka
jāiztīra ar stieples gabaliņa vai tamlīdzīga priekšmeta
palīdzību.
1. Saldētie produkti jāizņem, jāietin vairākās kārtās
saliktā avīžu papīrā un iepakotā veidā jānovieto vēsā
vietā.
2. Saldēšanas kamera pirms tīrīšanas jāatkausē (skat.
nodaļu “Atkausēšana”).
3. Iekārta jāizslēdz un jāatvieno no elektriskā tīkla,
izvelkot kontaktdakšu vai izskrūvējot un izslēdzot
drošinātājus.
4. Ar drāniņu, kas samitrināta siltā ūdenī, jāiztīra
iekārta, ieskaitot visus tās piederumus. Ja
nepieciešams, ūdenim var pievienot parastu trauku
mazgāšanas līdzekli.
5. Putekļu slānis uz sašķidrinātāja samazina iekārtas
jaudu un palielina enerģijas patēriņu. Tāpēc vienu
7. Pēc tam, kad visas iekārtas daļas ir sausas, jāievieto
atpakaļ produkti un iekārta jāieslēdz.
PADOMI ENERĢIJAS TAUPĪŠANAI
!
Ledusskapi nenovietot siltuma avotu, plīšu,
radiatoru u.c. tuvumā. Ja apkārtējā temperatūra ir
augstāka, kompresors darbojas biežāk un ilgāk.
!
Jānodrošina pietiekama ventilācija pie iekārtas
cokola un tās aizmugurē. Nekādā gadījumā nedrīkst
aizsegt ventilācijas atveres.
!
Neievietot ledusskapī siltus produktus. Siltiem
produktiem vispirms jāļauj atdzist.
Durvis jātur vaļā tikai tik ilgi, cik nepieciešams.
!
Temperatūru nenoregulēt zemāk nekā
nepieciešams.
!
Saldētos produktus atkausēšanai jāievieto
vēsuma kamerā. Aukstums no tiem tiks izmantots
vēsuma kameras dzesēšanai.
!
Sašķidrinātājs - metāla režģis iekārtas
aizmugurē vienmēr jātur tīrs.
!
KO DARĪT, JA …
Palīdzība iekārtas darbības traucējumu
gadījumā.
Ja iekārtas darbībā radušies traucējumi, Jums
jāgriežas pēc palīdzības pie klientu apkalpošanas
dienesta darbiniekiem, taču iespējams, ka vienkāršu
traucējumu gadījumā Jūs tomēr varat tikt galā paši
saviem spēkiem, vadoties no turpmāk aprakstītās
informācijas un dotajiem norādījumiem. Ja tomēr tur
dotie norādījumi nelīdz, tālākus pasākumus veikt
necentieties.
Traucējumi
Iekārta nedarbojas
Brīdinājums! Ledusskapja remontu drīkst veikt
tikai kompetenti profesionāli remonta darbinieki. Ja
remontu veic personas ar nepietiekamām zināšanām
un iemaņām, iespējami iekārtas bojājumi un tiek
apdraudēts tās lietotājs. Ja iekārtai nepieciešams
remonts, griezieties pēc palīdzības pie klientu
apkalpošanas dienesta darbiniekiem vai specializētā
tirgotāja.
Iespējamais cēlonis
Traucējumu novēršana
Iekārta nav ieslēgta.
Ieslēdziet iekārtu.
Kontaktdakša neatrodas rozetē vai
tajā nav kontakta.
Pievienojiet kontaktdakšu rozetei.
Izsisti vai bojāti drošinātāji.
Pārbaudiet un vajadzības
gadījumā nomainiet drošinātājus.
Bojāta tīkla kontaktligzda.
Ar elektrisko tīklu saistītus
bojājumus novērš
elektroinstalācijas speciālists.
11
OKO-SANTO 2642-6 KG
Traucējumi
Iespējamais cēlonis
Traucējumu novēršana
Iekārtā ir pārāk auksts.
Noregulēta pārāk zema
temperatūra.
Uz laiku pārregulējiet temperatūras
regulatoru siltākā pozīcijā.
Produkti netiek pietiekami
atdzesēti
Temperatūra nav pareizi
noregulēta.
Skat. nodaļu "Temperatūras
noregulēšana".
Pārāk ilgi bijušas atvērtas iekārtas
durvis.
Durvis atstājiet atvērtas tikai tik ilgi,
cik nepieciešams.
Pēdējo 24 stundu laikā ledusskapī
ievietots ļoti liels daudzums siltu
produktu.
Uz laiku pārregulējiet temperatūras
regulatoru aukstākā pozīcijā.
Iekārta ir novietota blakus siltuma
avotam.
Skat. nodaļu "Uzstādīšanas vieta".
Bojāta spuldzīte.
Lūdzu, skat. nodaļu "Apgaismojuma
spuldzītes nomaiņa".
Nedarbojas iekšējais
apgaismojums.
Iekārtā pastiprināti
veidojas sarma,
iespējams, arī uz durvju
blīvējuma.
Nepierasti trokšņi
Durvju blīvējums nenoblīvējas
(iespējams, pēc durvju viras
nomaiņas)
Vietā, kur blīvējums nepieguļ
virsmai, tas uzmanīgi jāsasilda
(piemēram, ar fēnu, bet ne vairāk
kā +50oC). Vienlaikus ar roku
jāveido blīvējuma forma tā, lai tā
nevainojami piekļautos virsmai.
Iekārta nav novietota taisni.
Jāpieregulē iekārtas regulējamās
kājiņas.
Iekārta saskaras ar sienu vai citiem
priekšmetiem.
Iekārta jāpabīda tālāk.
Kāda no iekārtas daļām,
piemēram, caurule, tās aizmugurē
saskaras ar citu daļu vai sienu.
Nepieciešamības gadījumā šī daļa
uzmanīgi jāpaloka.
Pēc temperatūras
pārregulēšanas
kompresors neiedarbojas
uzreiz.
Tas ir normāli, nekādu traucējumu
nav.
Kompresors pēc kāda laika
iedarbosies automātiski.
Uz vēsuma kameras
grīdas vai uz plauktiem
sakrājas ūdens.
Aizsērējusi kušanas ūdens notekas
atvere.
Skat. nodaļu "Tīrīšana un kopšana".
Apgaismojuma spuldzītes nomaiņa.
Brīdinājums. Risks saņemt sitienu ar strāvu! Pirms
spuldzītes nomaiņas iekārta jāizslēdz un jāatvieno no
elektriskā tīkla, izraujot no sienas rozetes
kontaktdakšu vai izskrūvējot / izslēdzot drošinātājus.
Spuldzītes dati: 220-240 V, max 15 W, cokols E 14.
1. Lai izslēgtu iekārtu, jāpagriež temperatūras
regulators pozīcijā “0”.
2. Jāizvelk kontaktdakša no elektriskā tīkla rozetes.
3. Lai nomainītu spuldzi, jāizskrūvē stiprinājuma
skrūve.
4. Kā parādīts attēlā, jāpiespiež un virzienā uz leju
jānoņem spuldzītes pārsegs.
5. Jānomaina bojātā spuldzīte.
6. Jāuzliek spuldzes pārsegs atpakaļ vietā un
jāieskrūvē stiprinājuma skrūve.
7. Iekārta jāieslēdz.
12
OKO-SANTO 2642-6 KG
KLIENTU APKALPOŠANAS DIENESTS
Ja Jūs iekārtas darbības traucējumu gadījumā
neatrodat palīdzību šajā instrukcijā, griezieties pie
klientu apkalpošanas dienesta vai specializētā
tirgotāja. Adresi un telefona numuru Jūs varat atrast
garantijas noteikumos.
Mērķtiecīga rezerves daļu sagāde ietaupīs gan laiku,
gan naudu, tādēļ, izsaucot klientu apkalpošanas
dienesta darbiniekus, norādiet sekojošas ziņas par
Jūsu iekārtu:
Modeļa nosaukumu _______________________
Ražojuma numuru (PNC) __________________
Izgatavošanas numuru (S-Nr.) _____________
Šīs ziņas Jūs atradīsiet uz datu plāksnītes iekārtas
iekšpusē, kreisajā malā. Lai vajadzības gadījumā dati
būtu pa rokai, iesakām tos ierakstīt šeit jau tagad.
Norādījums: Klientu apkalpošanas dienesta
izsaukums bez iemesla nebūs bezmaksas arī
garantijas laikā.
NOTEIKUMI, NORMAS, DIREKTĪVAS
Ledusskapis ir paredzēts lietošanai mājsaimniecībā
un izgatavots, ievērojot šādām iekārtām
piemērojamās normas. Izgatavošanas procesā īpaši
ņemts vērā likums par iekārtu drošību, noteikumi par
izvairīšanos no nelaimes gadījumiem darbā ar
aukstuma iekārtām un Vācijas Elektrotehniķu
savienības noteikumi. Aukstuma aģenta cirkulācijas
sistēmas hermētiskums ir pārbaudīts.
CE Šī iekārta atbilst sekojošām Eiropas Kopienas
direktīvām:
- 73/23/EWG, 19.02.1973. (zemsprieguma iekārtu
direktīvas);
- 89/336/EWG, 03.05.1989. (ieskaitot izmaiņu direktīvas
92/31/EWG) - EMV (elektromagnētisko traucējumu
novēršanas direktīvas).
13
R O K A S G R Ā M A T A
! L I E T O Š A N A S
R O K A S G R Ā M A T A
L I E T O Š A N A S
AEG Hausgeräte Latvija
Electrolux grupa
Kr. Barona 130/2,
Rīga, LV1011, LATVIJA
Servisa centrs, Rīga, Kr. Barona 130, tel. 7297821
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising