Zanussi | ZI718/9K | User manual | ZANUSSI ZI718/9K User Manual

ZANUSSI ZI718/9K User Manual
KÜHLGEFRIERSCHRANK
REFRIGERATEURCONGELATEUR
TWEEDEURSKOELKAST
FRIDGE-FREEZER
ZI 718/9 K
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D’EMPLOI
GEBRUIKSAANWIJZING
INSTRUCTION BOOKLET
2222 283-21
WAARSCHUWINGEN EN BELANGRIJKE ADVIEZEN
NL
Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instraktieboekje bewaard blijft. Zou
het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in
het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over het
instruktieboekje en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken.
Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. U wordt geacht ze
gelezen te hebben, alvorens u het apparuat installeert en/of in gebruik neemt.
Algemene veiligheid
■
Dit apparaat is bedoeld en gemaakt yoor het
gebruik door volwassenen. Het is gevaarlijk
om kinderen het apparaat te laten bedienen
of als speelgoed te laten gebruiken.
■
Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook,
dit apparaat of de eigenschappen daarvan te
veranderen.
■
Neem vóór u aan ontdooien,
schoonmaakwerkzaamheden of het
verwisselen van het, eventueel aanwezige,
verlichtingslampje begint altijd de steker uit
het stopkontakt.
■
Dit apparaat is zwaar. Delen van randen aan
achter- en onderkant kunnen scherp zijn.
Wees voorzichtig bij het tillen.
■
Plaats NOOIT explosieve stoffen in het
apparaat, zoals gasvullingen, benzine, ether
aceton enzovoorts.
■
Het direkt vanuit een vriesvak, vriesgedeelte
of vriezer konsumeren van ijslollies en
dergelijke, kan verbranding van de mondhuid
tot gevolg hebben; wacht even.
AFDANKEN. Verwijder de deur(en) of het deksel
en knip het aansluitsnoer af, zodat, in afwachting
van wegbrengen of weghalen, spelende
kinderen er zich niet in op kunnen sluiten of aan
een elektrische schok bloot kunnen staan.
Heel goed oppassen, tijdens het verplaatsen,
dat de delen van het koelcircuit niet zodanig
worden beschadigd, dat de koelvloeistof naar
buiten zou kunnen lekken.
Plaats het apparaat niet in de nabijheid van
een centrale verwarming of een gasfornuis.
Laat het apparaut niet langdurig in direkt
zonlicht staan.
Alléén voor diepvrieskasten (uitgezonderd
ingebonwde): het apparaat kan zeer goed in
de kelder geplautst worden.
Plaats elektrische apparaten (bijv.
ijsmachines) nooit in de kast, tenzij dat door
de fabrikant goedgekeurd is.
Onderhoud / Reparatie
■
Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de
elektrische huisinstallatie of het aansluitsnoer,
ten behoeve van de installatie van dit
apparaat, mag uitsluitend door een daartoe
bevoogd persoon uitgevoerd worden. Het
betreffende stopkontakt dient, ook na
eventuele onder- of inbouw, gemakkelijk
bereikbaar te zijn. Werkzaamheden welke
door personen zonder de noodzakelijke
kennis uitgevoerd worden, kunnen schade of
letsel tot gevolg hebben.
■
Laat inspektie- en/of herstelwerkzaamheden
uitvoeren door de servicedienst van de
fabrikant of door een door de fabrikant
bevoegd verklaarde servicedienst en laat
geen andere dan originele DISTRIPARTS
onderdelen plaatsen.
■
Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in de
koudekringloop; het onderhoud en het
bijvullen dient daarom uitsluitend door door
het bedrijf aangewezen deskundig personeel
uitgevoerd te worden.
■
Tracht, in geval van storing of een defekt, dit
apparaat niet zelf te repareren. Reparaties
welke door niet-deskundige personen
uitgevoerd worden, kunnen tot schade of
letsel leiden. Raadpleeg ELGROEP SERVICE
of een door de fabrikant bevoegd verklaarde
servicedienst.
Zorg dat er voldoende lucht aan de
achterkant van het apparuat kan cirkuleren.
Vermijd schade aan de koelkringloop.
26
Gedrukt op kringloopapier
.
Gebruik
■
Huishoudelijke koel- en/of vriesapparaten zijn
uitsluitend bedoeld voor het bewaren en/of
invriezen van eet- of drinkbare produkten.
■
Volg de raadgevingen van de fabrikant op met
betrekking tot wear en hoe u spijzen en
dranken bewaart of invriest. Ontdooide
diepvriesprodukten mogen, om
gezondheidsredenen, niet wederom
ingevroren worden.
■
De vriezende binnenwanden of -vlakken in
het apparaat bevatten koelmiddel. Plaats
geen scherpe voorwerpen tegen zo’n wand of
vlak en schraap evenmin met metalen
voorwerpen rijp of ijs aft. Lekkage ken het
gevolg zijn, hetgeen een onherstelbare
schade aan het apparaat en bederf van de
levensmiddelen veroorzaakt.
■
Geen voorwerpen of metodes gebruiken om
het ontdooiproces te versnellen die niet door
de fabrikant zijn aangegeven.
■
Nooit metalen voorwerpen gebruiken om het
apparaat schoon te maken; dit zou het
apparaat kunnen beschadigen.
■
Plaats geen koolzunrhoudende of
mousserende dranken in het vriesvak, het
vriesgedeelte of de vriezer; de blikjes of
flesjes kunnen door bevriezing van de inhoud
exploderen.
■
Afhankelijk van de wijze van transport ken
olie vanuit de kompressor in het koelcircuit
gevloeid zijn. Wacht, na het plaatsen van het
apparaat, ten minste een half uur alvorens de
steker in het stopkontakt te steken. Na
achteroverliggend vervoer ten minste een
halve dag. Daarmee geeft u de olie de
gelegenheid in de kompressor terug te
vloeien. Apparaten welke van een absorptieunit voorzien zijn kunnen direkt in bedrijf
genomen worden. Kontroleer cirka 24 uur na
het in bedrijf stellen of het apparaat near
behoren werkt.
Milieubescherming
Belangrijk: Dit apparuat bevat, zowel in het
koelcircuit als in de isolatie, geen
ozononvriendelijke stoffen. Het apparaat
moet niet weggegooid worden samen met het
huisvuil of met gesloopte apparaten.
Vermijden dat het koelcircuit words
beschadigd, vooral aan de achterkant in de
zone van de warmtewisselaar. Inlichtingen
over ophaaldiensten kunnen worden
verschaft door de gemeentelijke autoriteiten.
De materialen in dit apparaut die voorzien
zijn van het symbool t zijn geschikt voor
recycling.
Installatie
■
Overtulg u er van dat het apparaat niet op het
aansluitsnoer staat.
■
Tijdens normaal gebruik worden de
kondensor en de kompressor die zich op de
achterkant van het apparaat bevinden, warm.
Om veiligheidsredenen moet de ventilatie
zodanig zijn als aangegeven in de speciale
Figuur.
Attentie: zorg ervoor dat de ventilatie
openingen tijdens gebruik niet worden
afgedekt.
■
Plaats het apparaat met z’n achterkant zo
dicht mogelijk bij een muur. Hiermee
voorkomt u verbrandingsletsel door aanraking
van hete tot zeer hete delen.
27
INHOUD
Installatie
28
■
Plaats van opstelling
28
■
Reiniging van de binnenkant
28
■
Aanwijzingen voor de gelategreerde
inbouw
29
■
Elektrische aansluiting
31
Technische gegevens
31
Het gebruik
32
■
Inbedrijfname en temperatuurinstelling
■
Het diepvriesvak
■
Het bewaren van diepgevroren
levensmiddelen
32
32
33
NL
■
Het ontdooient van diepvriesprodukten
■
IJslaatjes
■
■
Koelen van levensmiddelen
Het ontdooient
■
Het ontdooient van het diepvriesvak
Onderhoud
■
Periodieke reiniging
■
Tıjdelijk buiten gebruik stellen
Vervangen van de lamp
■
Storingen
34
34
34
34
34
Garantiebepalingen en Service 35
INSTALLATIE
Indien dit apparaat in de plaats van een oud
model met haak- of veersluiting opgesteld
wordt, den is het raadzaam de sluiting van
het oude apparaat, dat terzijde gezet wordt,
onbruikbaar te maken. Hiermee wordt
voorkomen dat spelende kinderen zich erin
opsluiten, hetgeen levensgevaarlijk is.
33
33
33
35
35
NL
Wij wijzen u er op dat schade of letsel,
veroorzaakt door het niet voldoen aan dit
veiligheidsvoorschrift, niet onder de
verantwoordelIjkheid van de fabrikant
valt.
Dit apparaat voldoet aan de EEG-richtlIjn
87/308 van 2.6.87 met betrekking tot de
radio- ontstoring.
Plaats van opstelling
Plaats het apparaat uit de buurt van
warmtebronnen: centrale verwarming, kachels,
felle zonnestralen enz. De beste resultaten
worden bereikt met een ruimtetemperatuur
tussen +18°C en +43°C (T- Klasse); +18°C en
+38°C (ST-Klasse); +16°C en +32°C (NKlasse); +10°C en +32°C (SN-Klasse).
De klasse staat op het typeplaatje vermeld.
Zie voor inbouw de betreffende aanwijzingen.
Belangrijk
De steker mag alleen geplaatst worden in
een geuard stopkontakt.
De kast is daarom voorzien van een speciaal
drieaderig snoer, geschikt voor een geaard
stopkontakt.
Mocht het stopkontakt in uw woning niet geaard
zijn, dan dient een erkend installateur het
apparaat volgens de geldende normen te
aarden.
28
Dit apparaat voldoet aan de
volgende EG-richtlijnen:
- 73/23 EG-richtlijn van 19/02/73
(Laagspanning) en opeenvolgende
wijzingen;
- 89/336 EG-richtlijn van 03/05/89
(Elektromagnetische compatibiliteit) en
opeenvolgende wijzingen.
Reiniging van de binnenkant
Voor u de kast in gebruik neemt, dient u de
binnenkant met lauw water en een neutraal
schoonmaakmiddel te reinigen om de
typische geur van een nieuw apparaat weg
te nemen. Droog vervolgens de wanden
goed af. Gebruik geen schurende
schoonmaakmiddelen, waarmee u de
afwerkingen van het apparaat zou kunnen
Aanwijzingen voor de gelategreerde inbouw
Verander de draaizin van de deuren (Fig. 1)
P
P
A
P1
P1
D114
Opening naar rechts
Verwijder de schroeven (P) en (P1)
Opening naar links
Verwijder (P) aan beide kanten. Neem de deur
af. Demonteer de middenste scharnier (A) en
monteer op de andere kant. Monteer de deur en
(P) op de linkerkant. Demonteer (P1) op de
rechterkant.
Aanwijzingen voor de
gelategreerde inbouw
Fig. 2
2
1580 mm
550 mm
560 mm
Als transportbeveiliging zijn asn beide
scharnierkanten scharnierpennen
asngebracht. Afhankelijk van de gewenste
deurdresirichting moet aan een kant, zowel
onder als boven, een scharnierpen
verwijderd worden.
Om veiligheidsredenen moet de ventilatie
zodanig zijn als aangegeven in Fig. .
Attentie: zorg ervoor dat de ventilatie
openingen tijdens gebruik niet worden
afgedekt.
50 mm
min.
200 cm
Nismaten
Hoogte
Diepte
Breedte
min.
cm 200
2
D567
A
Fig. 3
Schulf het apparaat in de nis totdat de
aanslaglijst (A) met de voorkant van plafond
van de kast aanlijnt.
D023
29
Indien, na plaatsing volgens punt 2, een kier
aan de bovenkant ontstaat, schulf dan het
daarvoor bestemde afdekprofiel over de
aanslaglijst (A).
Open de deur en druk het apparaat tegen de
zijwand van de nis, aan de kant waar niet de
scharnieren zitten. Bevestig het apparaat met
de vier rneegeleverde schrm even.
Bevestig het ventilatierooster (C).
Breng, onder lichte druk, het dekseltje (D) aan.
Fig. 4
A
D265
Fig. 5
D
C
D723
Fig. 6
Breng, onder lichte druk, de voegafdichting
tussen apparaat en meubel aan.
D724
Fig. 7
Breng de afdichtstopsels (B) in de gaten in de
dekljsten aan.
B
D726
Fig. 8
Zet de geleiders (H) op de binnendeur van het
meubel, bovenaan en beneden, (zie Fig.) en
teken de punten van de buitengaatjes.
Daarna schroef de geleiders vast op de
meubeldeur d.m.v. schroeven van 3,5x1 6 mm.
A
20m
m
PR33
30
Open de deur van het apparaat en die van het
meubel zodat ze een hoek van ongeveer 90°
vormen.
Plaats de winkelhaken boven de geleiders.
Houd de deur van het apparaat en die van het
meubel samen en teken de punten van de
gaatjes.
Fig. 9
8mm
PR34
Verwijder de winkelhaken en boor de gaatjes
van 2 mm Ø. Plaats de winkelhaken weer
boven de geleiders en schroef ze vast d.m.v. de
meegeleverde schroeven (3,5x16 mm). Indien
een aanpassing van de meubel deur
noodzakelijk is, gebruik dan de slulfgaten.
Nadat u die werkzaamheden verricht hebt, is
het noodzakelijk te controleren of de deur van
de koeler goed sluit.
Fig. 10
PR35
Fig. 11
Indien de kast lateraal bevestigd wordt aan het
meubel, schroef de schroeven van het profiel
(F) los en plaats dat volgens Figuur.
Plaats het dekseltje (G).
D
E
D734
Elektrische aansluiting
Overtuig u ervan dat de netspanning en de nettrekwentie, welke op het typeplaatje in de kast staan
aangegeven, overeenkomen met de netspanning en de nettrekwentie in uw woning. Een afwijking op
de netspanning tot plus of minus 6% is toegestaan.
Bij aansluiting op een andere spanning dient u een geschikte transformator te gebruiken.
TECHNISCHE GEGEVENS
NL
Het typeplaatje met de technische gegevens vindt u aan de linker binnenzijde van het apparaat.
31
HET GEBRUIK
NL
Ingebruikname
Het diepvriesvak
Steek de steker in de wandkontaktdoos.
Open de deur en draai de thermostaatknop,
rechtsom uit de stand «O» (STOP-stand).
De koelkast is nu in werking.
Het
diepvriesvak is bedoeld voor het
lange tijd bewaren van diepgevroren
produkten en het zelf invriezen van kleine
hoeveelheden levensmiddelen.
Het diepvriesvak heeft drie belangrijke
kenmerken die u moet weten:
Er is geen aparte temperatuurregeling; de
temperatuur is automatisch -18°C of lager.
Het doet niet mee aan het automatische
ontdooiproces van de koeler.
Invriezen gaat automatisch; u hoeft daarvoor
niets te bedienen.
De klimaatschakelaar moet worden
ingeschakelt minstens 3 uren voor dat men
voedsel in de koelkast doet bevriezen.
Temperatuurinstelling
De temperatuur wordt automatisch geregeld en
kan verhoogd worden (minder koud) door de
knop naar een lager cijfer te draaien of verlaagd
worden (kouder) door de knop naar een hoger
cijfer te draaien. Bij het instellen van de juiste
stand dient u er rekening mee te houden dat de
temperatuur in het apparaat afhankeljk is van: s
de kamertemperatuur;
de frekwentie waarmee de deuren geopend
worden;
de hoeveelheid levensmiddelen in de kast;
de plaats van het apparaat.
Wij adviseren u de knop asnvankelijk op de
midden-stand te draaien.
De werking van de kast kan geheel gestopt
worden door de knop in de stand «O>> te
draaien.
Attentie
Het kan voorkomen dat, indien de
thermostaatknop in de koudste stand
gedraaid is, bijvoorbeeld ten gevolge van
zeer warme omgevingstemperatuur of het
snel willen koelen van grote hoeveelheden
dranken, de kompressor kontinu loopt,
waardoor automatische ontdooiing van de
koelverdamper niet plaatsvindt en zich
daarop ijs afzet. Draai, in dat geval, de
thermostaatknop naar een wat minder koude
stand, zodat automatische ontdooing kan
plaatsvinden; hierdoor spaart u tevens
energie.
32
Het bewaren van diepgevroren levensmiddelen
Overtuig u er tijdens het kopen van
diepgevroren produkten van dat deze in de
winkel ook werkelijk diepgevroren bewaard
worden en vertrouw geen produkten waarvan
de verpakking bol staat of sterk beschadigd is.
Breng de gekochte produkten zo snel mogelijk
naar uw diepvriesvak over.
Overschrijd de op de verpakking aangegeven
uiterste bewaardatum voor 3- of 4 sterren niet.
Indien op de binnenkant van de deur
tekeningen van levensmiddelen zijn
aangebracht, dan stellen de cijfers die u
daarbj aantreft het aantal maanden voor dat u
globaal de betreffende soort kunt bewaren.
Open de deur altijd zo weinig en zo kort
mogeljk.
Belangrijk
Plaats geen koolzuurhoudende dranken of
warm voedsel in het diepvriesvak.
Waterijs dat direkt uit het diepvriesvak
gekonsumeerd wordt kan verbranding van de
huid tot gevolg hebben. Gedurende een korte
stroomuitval, minder dan 8 uur, bestaat geen
gevaar voor de inhoud van het diepvriesvak,
mits u gedurende die periode de deur gesloten
houdt.
Het invriezen van verse
levensmiddelen
In het
diepvriesvak kunt u zelf verse
levens middelen invriezen. Afhankelijk van het
model 3 à 4 kg per etmaal. In uw kast vindt u dit
maximum op het typeplaatje, links onderin de
kast, aangegeven in ... kg/24h. Plaats de in te
vriezen levensmiddelen in het bovenste vak;
daar is de temperatuur het laagst.
Twee zeer belangrijke regels zijn:
Plaats in te vriezen pakketten nooit zo dat ze in
aanraking komen met reeds ingevroren
pakketten. Indien u éen en ander boven elkear
wilt plaatsen, dan de in te vriezen pakketten
boven de reeds ingevroren pakketten; dat geldt
voor alle modellen diepvriesvakken.
Teneinde de best mogelijke resultaten te
verkrijgen geven wij u hieronder enkele
belangrijke tips: Vries uitsluitend
levensmiddelen van eerste kwaliteit in. Zie toe
dat de levensmiddelen vers zijn en maak ze,
waar nodig, van te voren goed schoon. Verdeel
de levensmiddelen van tevoren in handzame
porties. Dat heeft twee voordelen: ze vriezen
sneller in en bij later gebruik hoeft u slechts
zoveel te ontdooien als op dat moment nodig is.
Onthoud dat reeds ontdooide levensmiddelen
niet wederom ingevroren mogen worden.
Wel kunt u reeds ontdooide levensmiddelen
eerst koken of braden en vervolgens invriezen.
Mager vlees is ingevroren langer houdbaar dan
vet vlees; ook zout verkort de houdbaarheid.
Verpak de levensmiddelen in aluminium- of
kunststof folie of speciale diepvriesdozen, zoals
één en ander in de handel, speciaal voor het
invriezen, verkrijgbaar is.
Te langzaam invriezen verkort de
houdbearheid; vries dus niet meer dan de
maximaal toogestane hoeveelheid tegelijk
in.
Open, tijdens het invriezen, de deur zo weinig
en zo kort mogelijk. Vul af te sluiten dozen niet
geheel tot de rand. Schrijf de inhoud en de
invriesdatum op de speciale kaarten in het front
van de korven of, indien bij dit model niet
aanwezig, op de betreffende pakketten.
Op de binnendeur zijn eetwaren afgebeeld
gevolgd door een cjfer. Dit cijfer is de bewaartijd
in meanden.
Het ontdooien van
diepvriesprodukten
Met uitzondering van konsumptie-ijs worden
diepvriesprodukten voor verdere behandeling of
het nuttigen ontdooid. Het ontdooien kan zowel
in de koeler als op het aanrecht gebeuren. Het
laatste geval gaat uiteraard sneller dan het
eerste. Frituurprodukten kunnen direkt vanuit
het diepvriesvak in de frituurpan gedaan
worden; de frituurtijd is dan wel langer dan in
reeds ontdooide toestand. Brood kan in de oven
ontdooid worden.
De magnetronoven is uitstekend geschikt voor
het ontdooien van allerlei diepvriesprodukten;
raadpleeg de instrukties voor de betreffende
oven.
IJslaatjes
Uw apparaat is uitgerust met ijslaatjes, die u
driekwart met vers water vult en in uw vriesvak
plaatst. Is uw leidingwater rijk aan minerale
zouten (zoals kalk), gebruik dan nietbruisend
bronwater.
De ijslaatjes verwijdert men door op de
onderkant van het ijslaatje te duwen of het
vakje een ogenblik onder stromend water te
houden.
Koelen van levensmiddelen
Voor een optimaal gebruik van de koelruimte
adviseren wij u de volgende eenvoudige regels
in acht te nemen:
Plaats geen warme of dampende spjzen of
dranken in de koelruimte;
dek vooral sterk geurend voedsel af of verpak
het;
plaats de levensmiddelen zo, dat de lucht vrij
eromheen kan cirkuleren.
Enkele praktische tips:
Vlees (alle soorten): wordt in plastic zakjes op
de glazen plaat boven de groentelade
geplaatst.
Bewaar vlees niet langer dan één of twee
dagen.
Gekookt voedsel, koude schotels enz.:
kunnen, goed afgedekt, op elk rooster geplaatst
worden.
Fruit en groente: worden schoongemaakt in de
groentelade(n) gelegd.
Boter en kaas: worden, om blootstelling aan de
lucht te voorkomen, in speciale koeldozen
beweard of in plastic- of alluminiumfolie vepakt .
Flessen melk: worden, goed gesloten, in het
flessenrek geplaatst.
Bewear niet-luchtdicht verpakte bananen,
aardappelen, uien of knoflook niet in de
koelkast.
33
Verplaatsbare platen
De koelkastwanden zijn van richels voorzien,
zodat u de platen naar wens op verschillende
hoogten kunt plaatsen.
Fig. 12
U krijgt meer ruimte in de koeler, wanneer u het
voorste deel van de rekjes omklapt.
Het verplaatsen van deurvakken
De ruimte tussen deurvakken kan naar
behoefte aangepast worden.
Fig. 13
Ga daartoe als volgt te werk:
Trek het vak geleidelijk naar de door de pijlen
aangegeven richting totdat het loskomt. Daarna
verplaats het vak naar de gewenste hoogte.
D009
Fig. 14
D007
34
Het ontdooien
Het ontdooien van de koelkast heeft
automatisch plaats elke keer dat de kompressor
stopt. Het dooiwater wordt via een
afvoerkanaaltje opgevangen in een bakje dat
zich aan de achterkant van het apparaat boven
de kompressor bevindt. Hier verdampt het water.
Steek de steker in de wandkontaktdoos of draai
de thermostaatknop weer op de gewenste
stand.
Na ca. een half uur is het vriesvak weer koud
genoeg en kunnen de diepvriesprodukten erin
worden teruggeplaatst.
De houdbaarheid van de tijdelijk verwijderde
levensmiddelen kan verkort zijn; wij adviseren u
ze als eerste te konsumeren.
Fig. 15
Belangrijk
In het midden van de goot bevindt zich een
geatje dat regelmatig op verstopping
gekontroleerd moet worden, teneinde te
voorkomen dat de goot overloopt. Zo nodig,
doorprikken met het staafje wat zich reeds in
het gaatje bevindt (Fig. ).
Het ontdooien van het
diepvriesvak
Na verloop van tijd ontstaat aan de
binnenwanden een rijplaag.
Indien de rijplaeg dikker dan cirka 4 mm
geworden is moet de rijp verwjderd worden.
Gebruik voor het verwijderen de meegeleverde
KUNSTSTOF SCHRAPER.
Geen voorwerpen of metodes gebruiken om het
ontdooiproces te versnellen die niet door de
fabrikant zijn aangegeven.
Het is niet nodig voor het verwijderen van rijp
de koelkast uit te schakelen.
Indien echter de rijplaag zeer dik geworden is of
zich op den duur ijs in plaats van rijp gevormd
heeft, dan moet de diepvriesvak geheel
ontdooid worden.
De beste gelegenheid hiertoe is het moment dat
zich weinig of geen levensmiddelen meer in de
vriesvak bevinden.
Ga dan alsvolgt tewerk:
Neem de steker uit de wandkontaktdoos of
draai de thermostaatknop in de «O » stand.
Verwijder nog resterende pakketten uit het
vriesvak, verpak ze in oude kranten en leg ze
zolang op een koele plaats: eventueel in een
kartonnen doos met een wollen deken er
omheen.
Steek de kunststof schraper in de opening
onder het diepvriesvak (Fig. ) en plaats daar
een schaaltje onder.
Bewaar de schraper na het ontdooien om hem
later te gebruiken; laat de deur open staan.
Bedenk dat, in verband met uw vloerbedekking,
mogelijk wat dooiwater van de deur kan lopen.
Maak, na het ontdooien, de binnenwanden van
het vriesvak schoon en zeem ze goed droog.
D037
Fig. 16
D068
35
ONDERHOUD
NL
Neem vóór het schoonmaken altijd eerst de
steker ult de wandkontaktdoos.
Vervangen van de lamp
Pas op
Het lampje van de koelkast is Op de volgende
wijze bereikbaar:
Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in de
koudekringloop; het onderhoud en het bijvullen
dient daarom uitsluitend door door het bedrijf
aangewezen deskundig personeel uitgevoerd te
worden.
Periodieke reiniging
Nooit metalen voorwerpen gebruiken om het
apparaat schoon te maken; dit zou het apparaat
kunnen beschadigen.
Maak, afhankelijk van de omgeving, één tot
twee keer per jaar de kondensor en de motor
(beide aan de achterkant van de kast) stofvrij
met een borstel of stofzuiger met borstel. Stof
belemmert de warmteafgifte en verhoogt
zodoende het energieverbruik. Naar behoefte
kunt u de buitenkant van de kast lappen met
lauwwarm water en een neutraal
huishoudschoonmaakmiddel, daarna afnemen
met schoon water. Het verdient aanbeveling de
buitenkant af en toe in de witte (-auto) was te
zetten.
■
Schroef het afschermkapje los;
■
verwijder het losse deel door er lichte druk
op uit te oefenen (zie figuur).
Indien met open deur het lampje niet brandt,
kijk dan eerst of het soms los in de fitting zit. Als
het lampje dan nog niet brandt, vervang het dan
door een lampje met hetzelfde vermogen.
Het maximale vermogen is op het
afschermkapje aangegeven.
Fig. 17
D411
STORINGEN
NL
Indien de vriezer niet funktioneert of ook de
lampies niet branden, kontroleer dan:
door er even een ander elektrisch apparaat op
aan te sluiten.
of per vergissing de thermostaatknop in de Ostand gedraaid is;
Indien, onder normale
gebruiksomstandigheden, het kontrôlelampje
«te warm» gaat branden en niet meer uit gaat,
schakel dan naar de invries- stand, laat de deur
gesloten en waarschuw direkt de servicedienst.
Geef bij een storingsmelding aan de
servicedienst het volledige typenummer op.
U vindt het typeplaatje links-onderin de kast.
of de steker goed in de wandkontaktdoos
gestoken is;
of de huiszekering voor de betreffende groep
heel is;
of de wandkontaktdoos funitioneert; probeer dat
uit
34
GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE VOOR DE BENELUX
(B-NL en L)
Bij aanspreak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende
asakoopnota of kwitantie te worden getoond of meegezonden.
Algemene garantiebepalingen
1 De fabrikant verleent één jaar garantie op het op de bijbehorende koopnota vermelde
apparaet, gerekend vanaf de koopdatum. Indien zich binnen deze periode een storing
voordoet, welke het gevolg is van een materiaal- en/of konstruktiefout, heeft de koper het recht
op kosteloos herstel.
1a Voor stofzulgers, bedoeld voor huishoudelijk gebruik, geldt een algemene garantieperiode
van twee jaar. Accessoires zjn aan direkte slijtage onderhevig; deze verbruiksartikelen zjn
derhalve van garantie uitgesloten.
2 De fabrikant verleent één jaar garantie op door haar servicedienst uitgevoerde
herstelwerkzaamheden en het daarbij nieuw aangebrachte materiaal, gerekend vanaf de
hersteldatum. Indien zich binnen deze periode een storing voordoet, welke het direkte gevolg is
van de uitgevoerde herstelwerkzaamheden of het daarbi; nieuw aangebrachte materiaal, heeft
de koper het recht op kosteloos herstel.
Door de uitvoering van herstelwerkzaamheden wordt de algemene garantieperiode, welke het
gehele apparaat omvat, niet verlengd.
3 Servicebezoeken aan huis worden alleen gebracht voor grote, moeilük transporteerbare
apparaten, per definitie: wasautomaten, droogtrommelautomaten, atwasautomaten, koelkasten,
diepvrieskasten/-kisten, ovens, fornuizen en inbouwapparaten.
3a De regeling als bedoeld onder punt 3 geldt ook voor caravankoelkasten, mits de plaats waar
zich het apparaat bevindt binnen de landsgrenzen ligt en over normale, voor het autoverkeer
opengestelde wegen bereikbaar is. Voorts dient ten tijde van het bezoek het apparaat en de
eigenaar, of diens gemachtigde plaatsvervanger, op de afgesproken bezoekplaats aanwezig te
zjn.
4 Indien, naar het oordeel van de fabrikant, het apparaat zoals bedoeld onder punt 3 naar haar
servicewerkplaats getransporteerd moet worden, dan geschiedt dit transport op de door de
fabrikant vastgestelde wijze en voor rekening en risiko van de fabrikant.
5 Alle niet onder punt 3 en 3a genoemde apparaten, alsmede apparaten welke wel de
betreffende funktionele eigenschappen hebben maar daarnaast juist bedoeld zijn voor
gemakkelijk transport, dienen franko aan het adres van de servicedienst verzonden of
aangeboden te worden. Binnen de algemene garantieperiode vindt terugzending voor rekening
van de fabrikant plaats.
6 Indien een onder garantie en binnen de algemene garantieperiode vallend defekt aan een
apparaat niet hersteld kan worden, vindt kosteloze vervanging van het apparaat plaats.
Garantie uitbreidingen
7 Voor koel/vries-motorkompressoren (exclusief startrelais en motorbeveiliging) geldt een
aflopende garantieperiode, in geljke percentages van twintig procent perjaar, van vüfjaar na
koopdatum van het op de bjbehorende koopnota vermelde apparaat, met inachtname van
volledig kosteloos herstel binnen de algemene garantieperiode. Na de algemene
garantieperiode worden bezoek-, arbeidsloon- en bjkomende materiaalkosten in rekening
gebracht.
35
Garantie uitsluitingen
8 Het kosteloos uitvoeren van herstel- en/of vervangingswerkzaamheden, zoals bedoeld in de
betreffende hieraan voorafgaande punten, is niet van toepassing indien:
- de aankoopnota of kwitantie, wearuit tenminste de aankoopdatum en de identificatie van
het apparaat bljkt, niet getoond kan worden of meegezonden werd;
- het apparaat voor andere, of óók voor andere dan de huishoudel jke doeleinden,
waarvoor het apparaat bestemd is, gebruikt wordt;
- het apparaat niet volgens de aanwijzingen in het installatievoorschrift of de
gebruiksaanwjzing gelnstalleerd, bediend, behandeld of gebruikt wordt;
- het apparaat op ondeskundige wijze door daartoe niet bevoegde personen hersteld of
gewijzigd werd.
8a Indien het apparaat zodanig ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst is dat de
benodigde tjd voor het uit- en inbouwen samen meer dan dertig minuten bedraagt, dan
worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de eigenaar in rekening gebracht.
8b Schade welke ontstaat door het, met toestemming van de eigenaar, op abnormale wijze
uit- of inbouwen van een apparaat, kan niet op de fabrikant of haar servicedienst verhaald
worden.
8c Beschadigingen, zoals krassen en deuken of zoals breuk van uit- of atneembare delen,
welke niet ten tjde van de aflevering ter kennis van de fabrikant gebracht worden, vallen niet
onder garantie.
Belangrijk advies
De konstruktie van dit apparaat is zodanig, dat de veiligheid daarvan gewaarborgd is.
Ondeskundige reparaties kunnen echter de veiligheid in gevaar brengen. Terwille van een
blijvende veiligheid, en ook om mogeljke schade te voorkomen, is het raadzaam dat reparaties
uitsluitend verricht worden door personen die daarvoor de vereiste vakbekweamheid bezitten.
Wij adviseren u herstel- en/of kontrolewerkzaamheden door uw vakhandelaar of door
ELGROEP SERVICE te laten uitvoeren en uitsluitend originele DISTRIPARTS onderdelen te
laten plaatsen.
Nederland
ELGROEP
SERVICE
Vennootsweg 1
Postbus 120
2400 AC Alphen aan den Rijn
Storingsmeldingen:
Tel.: 0172-468300
Fax: 0172-468366
Onderdelenverkoop:
Tel.: 0172-468400
Fax: 0172-468376
38
DISTRI
PARTS
België
ELGROEP
SERVICE
Luxembourg/
Luxemburg
ELGROEP
SERVICE
Bergensesteenweg 719
1520 Halle (Lembeek)
3, Route d’Arlon
L-8009 Strassen
Thuisherstellingen:
Dépannages a domicile:
Kundendienst:
Tel.: 02-3630444
Fax: 02-3630400
Wisselstukken:
Tel.: 02-3630555
Fax: 02-3630500
Telex: 22915 eluxbe
Tel.: 45 33 50
Fax: 45 84 34
Pieces détachées:
Ersatzteile:
Tel.: 45 33 50
Fax: 45 84 34
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising