Husqvarna | QR42B | User manual | Husqvarna QR42B User Manual

Husqvarna QR42B User Manual
- ен
BRUKSANVISNING ELDRIVNA KYLSKAP
INSTRUCTIONS FOR USE ELECTRIC REFRIGERATORS
GEBRAUCHSANWEISUNG FUR ELEKTRISCHE
KUHLSCHRANKE
5
KM-1D
PRI PP E
Svenska sida 3—
C € English page 4 —>
Deutsch Seite 6 —
822 60 89-01
#
SLL LSS SS SSS AU MA
Ventilation av
inbyggda kylskap
ANNAN SNA
NN
rr
7777777777777777777777A.
BRUKSANVISNING
UPPACKNING
Kontrollera att varan ar felfri.
UPPSTALLNING
Om man vill att skápet skall fungera bra, bór man fôlja
de nedan angivna ráden.
Inbyggda skáp
e Utrummet innanfór óvre och nedre ventilationsgallret
far inte blockeras eller anvándas som upplagsplats for
varor vilket kan hindra luftcirkulationen.
® Fastjarn eller tippskydd, dar sadana finns, skall vara
ordentligt fastskruvade.
ELEKTRISK INSTALLATION
Skapet levereras som standard med kabel och stick-
propp for anslutning till 230 V 1-fas vaxelstrém, 50 Hz.
Skapet skall anslutas till elnátet óver jordat uttag. Om
detta inte finns, skall en elinstallatór rádfrágas innan
skápet tas ¡ bruk.
Erforderlig sakring vid 230 V ar 10 A. Anvand trôg
sakring. Undvik om mójligt att ansiuta annan elektrisk
apparatur till samma sákring (propp) som kylskápet.
TEMPERATURREGLERING
Temperaturen i kylskapet ar termostatreglerad. Termo-
statvredet sitter bakom nedre ventilationsgallret. Det ar
graderat e MIN 1—6 e MAX. Lágre temperatur (kallare)
erhálls vid instállning pá hógre siffror eller nármare MAX,
hógre temperatur pá lágre siffror eller nármare MIN.
Termostatláge 2—5, ar lampligt for livsmedelsférvaring.
Vid hogre omgivningstemperatur fordras en termostat-
installning pa hogre siffror eller narmare MAX. Lagras
frysvaror eller storre kvantiteter farskvaror under langre
tid fordras hôgre inställning (se Kôldfack).
Tack vare att effekten sanks automatiskt nar skapet blivit
nedkylt och hojs igen nar temperaturen boérjar stiga i
skapet, halls stromfórbrukningen pá lágsta nivá.
MAX innebár att skápet gár kontinuerligt med full effekt.
KOLDFACK
Koldfacket ar framst avsett for isfrysning samt forvaring
av djupfrysta varor. Kôldfacksiluckan är fôrsedd med
stjarnmárkning som har fóljande innebórd:
Baksida av
absorptionsdrivet
kyiskäp
(principskiss)
Koldfack markta med tva stjarnor kan anvan-
das for forvaring upp till tva manader av mind-
re ómtáliga frysta varor. Glass, bar och juicer
bor exempelvis inte forvaras sa lange, och bor
alltid placeras pá kóldfackets botten.
Fabrikantens rekommendationer beträffande lagringstid
for djupfrysta varor bôr i Ovrigt fôljas.
AVFROSTNING
Fuktigheten i luft och matvaror avsatter sig som frost pa
kylelementet och ¡ kóldfacket. Har ett frostlager avsatt
sig pá kylelementet, bor skapet avfrostas. Ett tjockt
frostlager isolerar och darmed minskas kyleffekten, vil-
ket leder till 6kad stromférbrukning.
Ta aldrig bort frost eller is med kniv eller annat vasst
metallfóremál, dá detta kan válla skador med repa-
rationer som folid.
Manuell avfrostning
Kylskápet toms fórst pá sina varor. Huvudstrómbrytaren
sátts pá 0. Droppskálen bór vara tómd. Lát dórren stá
óppen under avfrostningen. Avírostningen gár fortare
om man stáller in bunkar med hett vatten ¡ skápet.
Nár den ár avslutad gór man rent skápet (se Rengóring).
Satt huvudstrómbrytaren pá 1, lágg tillbaka varorna och
stang dorren.
Koldfacket máste avfrostas manuellt 2-3 gánger per ár
eller nar frostlagret ar ca. 5 mm. Djupfrysta varor tas ur
och slas in i ett tjockt lager wellpapp, tidningar el. dyl.
Huvudstrómbrytaren sátts pá 0.
Luckan till koldfacket fár stá óppen. Fórfar som under
Manuell avfrostning.
AVSTANGNING
Om skapet inte skall anvandas under en langre tid, skal
man bryta strômmen till skápet med strómbrytaren.
Frosta av skápet och kóldfacket (se Avfrostning). Gór
rent hela skápet (se Rengóring) och stáll dórren pá
glant (med hjalp av en tidning eller dyligt) for ventila-
tion.
RENGORING
Ta fór vana att regelbundet góra rent kylskápet. Detta
gôrs enklast i samband med avfrostning. Tvätta kôld-
fack/frysfack och skäp invändigt och diska de uttagna
tillbehoren i ljumt vatten tillsatt med flytande syntetiskt
diskmedel. Anvand inte tvatt- eller diskmedel som ar
parfymerade, inte heller skurpulver eller liknande. Torka
ur skapet grundligt. Kvarvarande fukt paskyndar nybild-
ning av frost.
Skapets dorr ar forsedd med en mjuk packning av plast,
som forhindrar att fukt tranger in i skapet. Det ar viktigt
att packningen inte fôrorenas med smor, fett eller liknan-
de, da dessa amnen med tiden forstor packningen.
Sadana féroreningar bor snarast torkas bort.
ALLMANNA RAD
Om skapet inte ger kyla kontrollera da
® att stickproppen sitter ordentligt i vagguttaget
e att strommen ar pakopplad
® att termostatvredet star i ratt lage
o
att sakringen ar hel; det ár ibland nódvándigt att ta ut
den for att kontrollera detta
e att kylskápet ár avfrostat
Om orsaken till avbrottet inte finns med bland de upp-
raknade punkterna bór man tillkalla serviceman.
Om uppbyggnaden av frostlager gar onormalt fort bor
man kontrollera att dórren verkligen sluter tátt mot ska-
pet. Ovarsamhet i transport, uppställning eller använd-
ning kan deformera tatningslisten och/eller gangjarnen.
LIVSMEDELSFORVARING
Placera alltid farskvaror direkt i kylskapet sa snart Ni
kommer fran butiken.
Forvara alltid livsmedien i slutna karl. Lágg aldrig in varm
mat i kylskapet, lat den svalna forst.
TRANSPORTSKADOR
Skall omedelbart anmalas till den som ansvarat for
transporten.
SERVICEATAGANDE
| Sverige galler av EHL antagna bestámmelser och
serviceátagande. Se "EHL kdpdokument" som du fár av
saljaren.
SERVICE OCH RESERVDELAR
Kan erhállas frán áterfórsáljaren eller AB Elektroservice
(se "Hushállsmaskiner" ¡ telefonkatalogens Gula Sidor).
Uppge dá produktnummer och modellbeteckning, som
finns pá dataskylten.
VARNING!
Varor som kan avge láttantándliga ángor fár inte fórva-
ras i kylskapet.
LLL LLL LLL SSS]
Ventilation of
built-in-refrigerators
Ме
NSS
L
TTT A
INSTRUCTIONS FOR USE
UNPACKING
Check that the refrigerator is undamaged.
LOCATION
In order always to have a refrigerator conveniently at
hand, it should preferably be located in the kitchen or in
its immediate vicinity. To ensure reliable and trouble-free
operation, read the instructions below and follow them
carefully.
Built-in refrigerators
® Do not use the space inside the top and bottom
ventilation grilles for storage purposes as this may
obstruct the circulation of air.
® Retaining brackets and the like, where provided, shall
be screwed firmly in place.
Rear of absorption
refrigerator
(schematic diagram)
ELECTRICAL INSTALATION
As standard, refrigerators are supplied with a cable and
plug for connection to a 230-volt, single-phase, 50 Hz
AC mains supply. Connection to the mains shall be via
an earthed outlet. If no earthed outiet is available, con-
sult a qualified electrician before use.
A 10-amp fuse is required for a 230-volt mains supply.
Use a time-lag fuse. If possible, avoid connecting other
electrical appliances over the same fuse as that used for
the refrigerator.
TEMPERATURE CONTROL
Refrigerator temperature is thermostat-controlled. Loca-
tion of the thermostat knob is behind the lower ventilation
grille. This knob is graduated e MIN 1—6 « MAX. A lower
(colder) temperature will be obtained by setting the
thermostat knob to a higher figure or closer to MAX, a
higher temperature by setting it to a lower figure or closer
to MIN.
Thermostat positions 2—5, are suitable for ali ordinary
food storage. À higher thermostat setting - to a higher
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising