Zanussi | ZD24/8R | User manual | ZANUSSI ZD24/8R User Manual

ZANUSSI ZD24/8R User Manual
ZANUSSI
Zabudovateľná
kombinovaná chladnička
ZD 24-8R
Spoločnosť Electrolux je najväčší svetový výrobca kuchynských spotrebičov, vysávačov, zariadení na
pranie a techniky pre les a záhradu. Každý rok kúpia zákazníci od Electrolux Group viac ako 55 miliónov
spotrebičov (ako sú chladničky, sporáky, práčky, vysávače, reťazové píly a kosačky) v hodnote približne
14 miliárd USD v takmer 150 krajinách na celom svete.
The Electrolux Group. The world's No.1 choice.
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
Bezpečnostné pokyny
Technické údaje
Tento návod na používanie si dôkladne
prečítajte ešte pred inštaláciou a
uvedením spotrebiča do prevádzky.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič by mali obsluhovať výlučné
dospelí. Nedovoľte deťom hrať sa so
spotrebičom alebo manipulovať s jeho
ovládacími prvkami.
Všetky práce súvisiace so zapojením
spotrebiča do elektrickej siete smie vykonať
výlučne kvalifikovaný elektrikár alebo iná
kompetentná osoba.
Spotrebič je ťažký. Pri manipulácii s ním
buďte preto opatrní.
Dbajte na to, aby elektrický kábel nebol
zachytený pod spotrebičom, a aby sa
nedotýkal motora.
Neodborný zásah na spotrebiči môže mať
za následok úraz alebo závažné poškodenie
spotrebiča. V prípade poruchy sa preto
obráťte na najbližšie autorizované servisné
stredisko.
Spotrebič umiestnite zadnou stranou k
stene, pretože na zadnej strane spotrebiča
sa nachádzajú časti, ktoré sa zohrievajú, a
preto by nemali byť voľne prístupné.
Postarajte sa o nepretržitú a dostatočnú
ventiláciu
spotrebiča.
Nedostatočná
ventilácia
môže
mať
za
následok
poškodenie spotrebiča alebo znehodnotenie
skladovaných potravín.
Pred uvedením spotrebiča do prevádzky by
ste mali počkať aspoň 4 hodiny, aby sa
chladivo ustálilo.
Spotrebič
smie
opravovať
výlučne
autorizované servisné stredisko a pri oprave
smú byť použité len originálne náhradné
diely. Zoznam autorizovaných servisných
stredísk je priložený.
Pred čistením, údržbou alebo opravou
spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Je
nebezpečné
upravovať
alebo
pozmeňovať spotrebič a jeho vlastnosti.
Tento spotrebič je určený na skladovanie a
konzerváciu potravín v domácnosti.
ROZMERY SO ZATVORENÝMI DVIERKAMI
ROZMERY S OTVORENÝMI DVIERKAMI
Na
odstraňovanie
námrazy a
ľadu
nepoužívajte ostré predmety. Námrazu
zoškrabte pomocou plastovej škrabky (pozri
príslušné pokyny).
Rozmrazené
potraviny
nikdy
znovu
nezmrazujte.
Bezpodmienečne dodržujte odporúčanú
dobu skladovania potravín.
Ľad
a
zmrzlinu
nekonzumujte
bezprostredne po vybratí z mraziaceho
priestoru, pretože sa môžete poraniť.
Do
mraziaceho priestoru
nevkladajte
šumivé, sýtené alebo perlivé nápoje, pretože
by mohli explodovať.
Pri likvidácii starého spotrebiča postupujte
takto:
•
Poškoďte uzatvárací mechanizmus
dvierok, aby ste predišli uviaznutiu
hrajúcich sa detí v spotrebiči.
•
Z chladiaceho systému treba pred
definitívnou likvidáciou odstrániť plyn.
I T e n t o spotrebič zodpovedá nasledujúcim
smerniciam:
73/23 EEC z 19.2.1973 (smernica o nízkom
napätO vrátane dodatočných modifikácií
89/336
EEC
z
3.5.1989
(smernica
o
elektromagnetickej
kompatibilite)
vrátane
dodatočných modifikácií.
Údaje zodpovedajú požiadavkám "UNE".
Model
Celkový objem (1)
Výška "A" (mm)
Napätie (V) ± 6%
Frekvencia (Hz)
Zmrazovacia kapacita (kg/24h)
Spotreba energie (W)
Doba skladovania potravín v prípade prerušenia dodávky energie (h)
ZD24-8R
314
1700
220...230
50
3,5
130
24
15
Záruka, servis a náhradné
diely
Spolu so spotrebičom obdržíte záručný list a
zoznam
autorizovaných
servisných
stredísk.
V prípade zmeny majiteľa spotrebiča odovzdajte
návod na používanie, záručný list a zoznam
autorizovaných
servisných
stredísk
novému
Obsah
Bezpečnostné pokyny
str. 2
Dôkladne si prečítajte bezpečnostné pokyny na
Inštalácia
str. 4
začiatku tohto návodu. Výrobca nezodpovedá za
Zmena smeru otvárania dvierok
škody spôsobené nesprávnou obsluhou alebo
a montáž dekoračného panelu
str. 5
používaním spotrebiča na nevhodné účely.
Regulácia a ovládanie
str. 6
Používanie
str. 7 - 8
Údržba
str. 9 - 10
Keď niečo nefunguje
str. 11 - 12
Bezpečnosť
užívateľovi. Nový užívateľ sa tak bude môcť
oboznámiť
s fungovaním
a
príslušnými
bezpečnostnými pokynmi.
Pred rozhovorom
technikom
so
servisným
Pozorne si prečítajte tento návod na používanie a
dodržte uvedené pokyny. V mnohých prípadoch
si budete môcť objasniť akékoľvek pochybnosti a
vyhnete sa tak zbytočným požiadavkám na
servisné stredisko.
Predošlá kapitola nazvaná "Keď niečo nefunguje"
obsahuje podnety, čo treba skontrolovať skôr,
ako sa obrátite na servisné stredisko.
Ak vám pokyny v tejto kapitole nepomôžu a
porucha stále pretrváva, obráťte sa na najbližšie
servisné stredisko.
Nezabudnite uviesť
model
a
sériové
číslo
spotrebiča. Tieto údaje nájdete na typovom štítku
vo vnútri chladničky.
Záruka
Záručné podmienky sú uvedené v tomto návode a
na záručnom liste.
Servis a náhradné diely
V prípade
poruchy
servisné
sa
obráťte
stredisko.
Pri
na
najbližšie
rozhovore
s kompetentným servisným technikom uveďte:
Model:
Výrobné číslo:
Sériové číslo:
14
Upozornenie
V kombinovanej chladničke nikdy neskladujte
výbušné plyny a kvapaliny, napr. náplň do
zapaľovača, éter, acetón a pod..
VÝROBCA SI VYHRADZUJE PRÁVO NA
TECHNICKÉ ZMENY VÝROBKU A TOHTO
NÁVODU NA POUŽÍVANIE.
Normálne zvuky
počas prevádzky spotrebiča
str. 13
Záruka, servis a náhradné diely
str. 14
Technické údaje
str. 15
Normálne
zvuky
počas
prevádzky spotrebiča
Inštalácia
Umiestnenie
Spotrebič neumiestňujte v blízkosti tepelných
1. Regulátor teploty
zdrojov a nevystavujte ho priamemu slnečnému
Zapínanie a vypínanie systému môže sprevádzať
žiareniu.
praskanie.
Dbajte na dostatočnú ventiláciu spotrebiča (pozri
2. Chladiaci systém
obr. 1).
Otáčaním
nastaviteľných
nožičiek
Vstrekovaný chladiaci plyn môže pri pretekaní
spotrebič
trubicami vydávať bublavý zvuk.
presne vyrovnajte, aby ste tak predišli vibráciám a
3. Kompresor
hluku počas prevádzky (obr. 2).
Môže byť príčinou nepatrného búchania.
Spotrebič je zabudovateľný, a preto ho môžete
4. Izolácia
prispôsobiť ostatnému nábytku.
Klimatická
trieda
spotrebiča
je
uvedená
Obr. 1
na
Použitý materiál má sklon zvyšovať
hlučnosť
spotrebiča. Perfektne však izoluje a zabezpečuje
typovom štítku, ktorý sa nachádza vľavo vo vnútri
nízku spotrebu energie.
chladiaceho priestoru. V nasledujúcom prehľade
je uvedené, aká teplota okolia zodpovedá danej
klimatickej triede.
Klimatická trieda
...teplota okolia
SN
+ 10*Caž+32"C
N
+16-Caž+32'C
ST
+ 18'Caž+38'C
T
+ 18'Caž+43 - C
Obr. 2
Čistenie vnútorného priestoru
Zásadne nepoužívajte alkohol alebo prostriedky s
obsahom
alkoholu,
pretože
by
ste
mohli
spotrebič poškodiť.
Pred prvým použitím spotrebič umyte zvnútra
vlažnou
vodou
a
neutrálnym
čistiacim
prostriedkom, aby ste z neho odstránili typický
pach "novoty", a potom priestor vytrite dosucha.
Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky alebo
abrazívne
prípravky,
pretože
môžu
porušiť
povrch spotrebiča.
Pred prvým uvedením do prevádzky zo spotrebiča
odstráňte prepravné zabezpečovacie prvky.
Zapojenie do elektrickej siete
Pred zapojením do elektrickej siete sa
uzemnené, treba spotrebič uzemniť osobitne v
ubezpečte,
súlade s platnými bezpečnostnými predpismi.
že
napätie
uvedené v kapitole
zodpovedajú
a
frekvencia
"Technické
parametrom
údaje"
elektrickej
siete na mieste inštalácie.
Spotrebič
musí
byť
bezpodmienečne
uzemnený.
Výrobca
nezodpovedá
spôsobené
za
úrazy
a
nerešpektovaním
škody
týchto
bezpečnostných pokynov.
Prvé uvedenie do prevádzky
Z toho dôvodu je zástrčka spotrebiča vybavená
Spotrebič zapojte do elektrickej siete.
špeciálnym uzemňovacím káblom. Ak zásuvky
Ubezpečte
vašej domí.cej elektrickej inštalácie nie sú
spotrebiča zapne vnútorné osvetlenie H.
sa,
že
sa
po
otvorení
dvierok
Ovládač regulátora teploty A otočte do strednej
polohy.
13
Keď niečo nefunguje
Problém
Príčina
Odstránenie
C) VODA/UAD
Regulátor
1. Spotrebič produkuje príliš
správne nastavený.
veľa ľadu.
Dvierka
teploty
nie
nie
je
teploty
nastavte
na
nižšiu hodnotu.
sú
správne
zatvorené alebo ich otvárate
2. V spodnej časti chladiaceho
Regulátor
Dvierka starostlivo zatvárajte.
Ak si želáte zmeniť
Dvierka
postupujte takto:
spotrebiča
príliš často.
príliš často.
Odtok je upchatý.
Vyčistite kanálik "C".
neotvárajte
na zeleninu je
Vložili ste mokrú zeleninu.
Vysoká
vypúšťa paru.
v miestnosti.
D) DVERE
Spotrebič
1. Dvierka sa nezatvárajú.
vyrovnaný.
Dvierka
úroveň
nie
ste
vlhkosti Je
to
normálne.
správne
zabuchli
príliš
Tento
jav
Spotrebič správne vyrovnajte.
E) ZVUKY
Spotrebič
nie
je
Potraviny umiestnite správne.
správne
Odnímte podstavec spotrebiča.
4.
5.
6.
spodný
pánt.
Dávajte
pritom
Rúrky opatrne oddeľte.
Nejaký predmet vnútri vibruje.
Dbajte na správne umiestnenie
Iná príčina.
Pozri nasledujúcu stranu.
dvierka
uvoľnite
zo
stredného
Odmontujte výstuž spodného pántu "Z".
Odstráňte
stredný
pánt.
Dávajte
pritom
aby ste nestratili plastovú podložku.
7.
Snímte horné dvierka z horného pántu.
Dbajte na to, aby ste nestratili plastovú
podložku.
8.
Odmontujte plastové zátky umiestnené na
opačnej strane ako bol stredný pánt a
nasaďte
Skrutku dotiahnite.
uvoľnila.
Spodné
pozor, aby vám horné dvierka nespadli, a
sa dotýkajú.
Nejaká upevňovacia skrutka sa
Odstráňte
pántu.
Spotrebič správne vyrovnajte.
vyrovnaný.
Rúrky v zadnej časti spotrebiča
2.
Dvierkami nikdy nebúchajte.
rázne a preto odskočili.
Potraviny prečnievajú.
Odmontujte rukoväte dvierok (ak sú bočné
pozor, aby vám spodné dvierka nespadli.
neovplyvňuje výkon spotrebiča.
je
1.
3.
Je to normálne.
voda.
4. Vonkajšia časť spotrebiča
smer otvárania dvierok,
pripevnené skrutkami).
priestoru je voda.
3. V nádobe
Zmena smeru otvárania
dvierok
a
montáž
dekoračného panelu
ich
do
otvorov,
ktoré
vznikli
odmontovaním pántu.
9.
Odmontujte
os
horného
pántu
a
naskrutkujte ju do pántu na opačnej strane.
potravín.
Nezabudnite
na
kovovú
blokovaciu
podložku.
10.
11.
Umiestnite horné dvierka.
Výstuž
spodného
pántu
opačnú stranu. Pri
namontujte
na
montovaní ostatných
častí zvoľte opačný postup.
Po skončení operácie skontrolujte, či všetky
pánty dobre doliehajú, či sa dvierka správne
zatvárajú, a či vnútorné osvetlenie po zatvorení
dierok zhasne.
Montáž dekoračného panelu
Ak je váš spotrebič vybavený kovovými lištami
pre
montáž
dekoračného
panelu,
môžete
spotrebič prispôsobiť ostatnému kuchynskému
zariadeniu. Postupujte takto:
1. Jednu z bočných líšt odstráňte.
2. Uvoľnite skrutky zostávajúcich líšt.
3. Panel priamo zasuňte do líšt na tej strane, kde
ste jednu lištu odmontovali.
4. Lištu vráťte na svoje miesto.
5. Dotiahnite všetky skrutky.
12
UPOZORNENIE: Panel musí byť o 2 mm kratší ako
dvierka, hrúbka maximálne 4 mm.
Regulácia a kontrola
Regulátor teploty chladiaceho priestoru:
"A"
Umožňuje
nastaviť
teplotu
v chladiacom
priestore v závislosti na prevádzke a vonkajších
faktoroch.
Pol. 1 = minimálny chlad
Pol. 6 = maximálny chlad
Pol. 0 = motor je vypnutý
Vnútorné osvetlenie: "H"
Rozsvieti sa pri otvorení dvierok chladiaceho
priestoru a zhasne po ich zatvorení. Osvetlenie sa
vypne aj vtedy, keď nastavíte regulátor teploty do
polohy 0.
Pri výmene žiarovky (pozri kapitolu "Keď niečo
nefunguje") treba najprv odskrutkovať skrutku
"Y", a potom odstrániť kryt X.
Keď niečo nefunguje
Dynamické chladenie (len niektoré modely)
Dynamické chladenie je synonymom pre
mimoriadnu účinnosť chladiaceho priestoru,
ktorá sa prejavuje:
rýchlejším chladením potravín
rovnomernejšou teplotou.
Systém DAC (Dynamic Air Cooling systém) bol
vyvinutý špeciálne pre horúce letné dni (teplota
okolia nad 25'C) a pre veľké množstvá potravín
určené na vychladenie.
Dynamické chladenie sa spúšťa príslušným
spínačom. Ak je systém DAC aktivovaný, je
chladenie intenzívnejšie, preto by ste mali
regulátor teploty nastaviť do prijateľnej polohy,
aby nedošlo k nadmernému chladeniu.
Niektoré problémy funkčnosti môžu byť zapríčinené len drobným nedostatkom a vy ich preto môžete
odstrániť sami bez pomoci servisného strediska. Riaďte sa nasledujúcimi pokynmi:
Problém
A) OSVETLENIE A UKAZOVATELE
1. Zelený svetelný ukazovateľ
(ak je ním spotrebič vybavený)
sa nerozsvieti.
2.
Vnútorné
osvetlenie
(chladiaceho priestoru) "H" sa
nezapne.
Príčina
Odstránenie
Spotrebič nie je zapojený do Spotrebič zapojte do elektrickej
elektrickej siete.
siete.
V zásuvke nieje prúd.
Skontrolujte
poistky
v domácnosti.
Spotrebič nie je zapojený Spotrebič zapojte do elektrickej
v elektrickej sieti.
siete.
Skontrolujte
poistku
V zásuvke nieje prúd.
v domácnosti.
dotiahnite
alebo
Žiarovka je vypálená alebo Žiarovku
uvoľnená.
nahraďte novou s rovnakým
výkonom.
Regulátor teploty je nastavený v Zmeňte nastavenie regulátora
polohe 0.
teploty.
Regulátor teploty je v polohe 0. Zmeňte nastavenie regulátora
mraziaci
teploty.
B) VÝKON
1. Chladiaci alebo
priestor nechladí.
nie
sú
správne
2. Chladiaci alebo mraziaci Dvierka
priestor nechladí dostatočne.
zatvorené.
Dvierka otvárate príliš často.
Regulátor teploty je nesprávne
nastavený.
Do chladničky ste vložili naraz
príliš veľké množstvo čerstvých
potravín.
3.
Potraviny
v chladiacom Regulátor teploty nie je správne
priestore mrznú.
nastavený.
Potraviny sa dotýkajú zadnej
steny.
4. Motor pracuje nepretržite.
Regulátor teploty nie je správne
nastavený.
Dvierka
nie
sú
správne
zatvorené.
Dvierka otvárate príliš často.
Dvierka správne zatvárajte.
Dvierka neotvárajte príliš často.
Regulátor teploty nastavte na
vyššiu hodnotu.
Počkajte, kým sa spotrebič
nevráti do normálnej prevádzky.
Regulátor teploty nastavte na
nižšiu hodnotu.
Potraviny premiestnite dopredu.
Regulátor teploty nastavte na
nižšiu hodnotu.
Dvierka starostlivo zatvárajte.
Dvierka spotrebiča neotvárajte
príliš často.
Do chladničky ste vložili naraz Počkajte, kým sa spotrebič
príliš veľké množstvo čerstvých nevráti do normálnej prevádzky.
potravín.
11
Údržba
Používanie
Odmrazovanie chladiaceho priestoru
Mraziaci priestor
Námraza sa v chladiacom priestore odstraňuje
automaticky. Otvor pre odtok vody treba však
pravidelne čistiť.
Mraziaci priestor označený symbolom
je vhodný na zmrazovanie čerstvých potravín a
dlhodobé skladovanie zmrazených potravín.
Čistenie
Zmrazovanie potravín
Chladiaci priestor:
Toto oddelenie slúži na skladovanie
nápojov a čerstvých potravín.
Teplota vo vnútornom priestore je
rovnomerne rozmiestnená. Dbajte na to,
aby sa potraviny nedotýkali zadnej steny
Zmrazovanie by malo byť pokiaľ možno čo
najrýchlejšie, malo by trvať maximálne 24 hodín.
Postupujte takto:
1. Potraviny položte na hornú poličku.
2. Na tomto mieste ich nechajte zmrazovať
aspoň 24 hodín.
3. Maximálne množstvo potravín, ktoré je
možné zmraziť počas 24 hodín je uvedené
v kapitole "Technické údaje".
spotrebiča, pretože za týmto povrchom sa
vytvára chlad a potraviny môžu sčasti zamrznúť.
Okrem toho môže dôjsť k zabráneniu cirkulácii
chladného vzduchu.
Spotrebič
je
vybavený
automatickým
odmrazovacím systémom. V dôsledku toho sa
môže na zadnej vnútornej stene spotrebiča
niekedy objaviť tenká vrstva námrazy alebo
kvapky vody.
Na čistenie zásadne nepoužívajte alkohol alebo
prípravky s obsahom alkoholu, pretože by ste
mohli spotrebič poškodiť.
Na čistenie spotrebiča zvonka a zvnútra použite
vlažnú vodu a neutrálny čistiaco prostriedok
alebo bikarbonát sódy. Nepoužívajte agresívne
čistiace prostriedky alebo abrazívne prípravky.
Pomocou kefy alebo vysávača vyčistite čiernu
mriežku v zadnej časti spotrebiča (kondenzátor),
motor a horné a dolné ventilačné otvory. Zvýši sa
tým výkon spotrebiča a zníži spotreba energie.
Vyčistite aj nádržku na vodu, ktorá sa nachádza
nad motorom.
Skladovanie zmrazených potravín
V záujme optimálnej konzervácie by mala byť
teplota v mraziacom priestore aspoň -18'C alebo
nižšia.
Podstavec vyberte, aby ste mohli vyčistiť priestor
pod spotrebičom.
Teplota sa udržuje automaticky.
Odstavenie spotrebiča
Stredné
Ak hodláte spotrebič na nejakú dobu vyradiť
z prevádzky, vykonajte nasledujúce opatrenia.
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Potraviny vyberte.
Spotrebič odmrazte a vnútro spotrebiča aj
príslušenstvo vyčistite.
Dvierka nechajte otvorené, aby mohol vzduch vo
vnútri spotrebiča voľne cirkulovať. Vyhnete sa
tak vzniku nepríjemného zápachu.
požiadavkám každodenného chladenia. Niekedy
Skontrolujte
nastavenie
nastavenie
regulátora
väčšinou
teploty.
zodpovedá
môže byť zmena nastavenia regulátora teploty
nevyhnutná
(nedostatočná
ventilácia,
vysoká
teplota okolia, časté otváranie dvierok).
Ak
sa
spotrebič
nedopatrením,
v dôsledku
poruchy či prerušenia dodávky energie vypol,
postupujte takto:
Dvierka nechajte zatvorené.
Zistite,
ako
dlho
by
malo
prerušenie
dodávky energie trvať.
Po obnovení dodávky energie:
A) Ak je mraziaci priestor plný a prerušenie
dodávky elektrickej energie netrvá dlhšie ako
"Doba skladovania potravín v prípade prerušenia
dodávky energie", ktorá je uvedená v kapitole
"Technické údaje", potraviny nie sú ohrozené.
B) Ak nie je mraziaci priestor zaplnený, bude
teplota stúpať rýchlejšie. Ak sa potraviny nezačali
rozmrazovať, postupujte podľa pokynov v bode
A.
C) Ak
sa
potraviny
začnú
rozmrazovať,
čo
najskôr ich spotrebujte, alebo ich tepelne upravte
a opätovne zmrazte.
10
Používanie
Užitočné rady
•
•
•
•
•
•
•
Počas
zmrazovania
nepridávajte
do
spotrebiča žiadne čerstvé potraviny.
Čerstvé potraviny určené na zmrazenie
neumiestňujte tesne vedľa zmrazených
potravín.
Pred vložením do mraziaceho priestoru
potraviny dôkladne zabaľte, alebo vložte do
hermeticky uzatvárateľnej nádoby.
Do mraziaceho priestoru nevkladajte horúce
ani teplé pokrmy.
Silná aróma niektorých nápojov a potravín
sa môže preniesť na ostatné skladované
potraviny. Potraviny so silnou arómou
dôkladne zabaľte, alebo ich vložte do
vzduchotesného vrecka.
V záujme lepšej konzervácie potravín sa
riaďte
odporúčaniami
v kuchárskych
knižkách, návodoch na zmrazovanie a na
obaloch.
Na vnútornej strane dvierok mraziaceho
priestoru
niektorých
modelov
je
schematický prehľad doby trvanlivosti
rozličných druhov potravín v mesiacoch.
Doba skladovania závisí tiež od kvality
potravín pri zmrazovaní a špecifických
inštrukcií na obaloch.
Údržba
Pred akoukoľvek údržbou
odpojte od elektrickej siete.
spotrebič
Odmrazovaníe mraziaceho priestoru
Vnútorné steny mraziaceho priestoru sa postupne
pokrývajú vrstvou námrazy. V záujme redukcie
námrazy neotvárajte dvierka spotrebiča príliš
často a potraviny určené na zmrazenie dôkladne
zabaľte.
Keď hrúbka námrazy dosiahne 5 mm, treba
mraziaci
priestor
odmraziť.
Postupujte
nasledovne.
1. Skladované potraviny vyberte a umiestnite
ich na chladné miesto.
2. Pod odtokový otvor umiestnite nádobu na
zachytávanie vody.
3. Ľad z vnútorných stien mraziaceho priestoru
odstráňte
pomocou
škrabky.
Na
odmrazovanie nikdy nepoužívajte ostré
kovové predmety, elektronické prístroje a
iné
prostriedky,
inak
môže
dôjsť
k závažnému poškodeniu spotrebiča, resp.
k úrazu.
4. Po odmrazení vnútro vyčistite a nechajte
vysušiť.
5. Spotrebič zapojte do elektrickej siete.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising