Zanussi | ZK26/11R | User manual | ZANUSSI ZK26/11R User Manual

ZANUSSI ZK26/11R User Manual
LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
LEDUSSKAPIS AR
SALDĒTAVU
ZK 26/11 R
SATURA RĀDĪTĀJS
Jūsu drošībai ........................................................................................................................................................... 3
Uzstādīšana un pieslēgšana ...................................................................................................................................
Novietojums. ......................................................................................................................................................
Ledusskapja tīrīšana. .........................................................................................................................................
Elektropieslēgums. .............................................................................................................................................
3
3
4
4
Durvju vēršanās virziena nomaiņa ......................................................................................................................... 4
Ledusskapja ieslēgšana. .................................................................................................................................... 4
Regulēšanas un kontroles instrumenti .................................................................................................................. 5
Saldētava (5. attēls). .......................................................................................................................................... 5
Vēsuma kamera (5. attēls). ................................................................................................................................ 5
Ledusskapja izmantošana ...................................................................................................................................... 6
Saldētava. .......................................................................................................................................................... 6
Vēsuma kamera. ................................................................................................................................................ 6
Saldētavas izmantošana ......................................................................................................................................... 6
Derīgi padomi. .................................................................................................................................................... 6
Ledusskapja un saldētavas kopšana .....................................................................................................................
Saldētavas atkausēšana. ...................................................................................................................................
Vēsuma kameras atkausēšana. .........................................................................................................................
Tīrīšana. .............................................................................................................................................................
Ja ledusskapis netiek izmantots. ........................................................................................................................
7
7
7
7
7
Ko darīt, ja … ........................................................................................................................................................... 8
Ledusskapja darbības trokšņi ................................................................................................................................
1. Temperatūras regulators. ...............................................................................................................................
2. Ledusskapja cirkulācijas sistēma. ..................................................................................................................
3. Kompresors. ..................................................................................................................................................
4. Izolācija. .........................................................................................................................................................
9
9
9
9
9
Pirms griešanās pie klientu apkalpošanas dienesta… ....................................................................................... 10
Tehniskie raksturlielumi ........................................................................................................................................ 10
Brīdinājums. ..................................................................................................................................................... 10
ZK 26/11 R
2
JŪSU DROŠĪBAI
Šeit ietvertie norādījumi tiek
doti, vadoties no drošības
apsvērumiem. Ir svarīgi, lai Jūs ar
tiem iepazītos, pirms Jūs
pieslēdzat ledusskapi un uzsākat
tā lietošanu.
! Ledusskapis paredzēts pieaugušo lietošanai. Nekad
neļaujiet bērniem rotaļāties ar ledusskapi vai darboties ar
tā regulatora funkcijām.
! Visus instalācijas darbus, kas nepieciešami
ledusskapja uzstādīšanai, drīkst veikt tikai kompetents
elektromontieris vai cits attiecīgās nozares speciālists. Tas
pats attiecas arī uz elektriskā kabeļa pagarinājumu
pievienošanu.
! Ledusskapis ir smags. Esiet uzmanīgi, to pārvietojot.
! Pievērsiet uzmanību tam, lai elektriskā pieslēguma
kabelis netiktu iespiests zem ledusskapja.
! Iekārtas remonta un apkopes darbus drīkst veikt
tikai autorizēts servisa uzņēmums ar atbilstošu pieredzi.
Jāizmanto tikai oriģinālās rezerves daļas. Ja remonta
darbus veic personas ar nepietiekamām zināšanām, tas
var novest pie ievainojumiem vai īpašuma bojājumiem,
kā arī kļūt par cēloni ledusskapja funkciju ietekmēšanai.
Griezieties pie tuvākās servisa darbnīcas un izmantojiet
tikai oriģinālās rezerves daļas.
! Jārūpējas, lai tās daļas, kas ledusskapja darbības
laikā sasilst, nebūtu pieejamas. Tāpēc, ja iespējams,
novietojiet ledusskapi ar minētajām daļām pret sienu. Taču
vienlaikus jāpievērš uzmanība arī tam, lai tiktu nodrošināta
pietiekoša ventilācija.
! Ledusskapja aizmugurē jābūt pietiekamam
atstatumam, lai nodrošinātu brīvu gaisa cirkulāciju.
Ventilācijas trūkums var novest pie ledusskapja
pārkaršanas. Skat. norādījumus par uzstādīšanu un
pieslēgšanu.
! Pēc ledusskapja transportēšanas, pirms tā
ieslēgšanas apmēram 4 stundas pagaidiet, lai aukstuma
aģents saplūst atpakaļ cirkulācijas sistēmas daļās.
! Pirms veikt ledusskapja tīrīšanas vai apkopes
darbus, vienmēr izslēdziet to un atvienojiet no elektriskā
tīkla.
! Ir bīstami mēģināt mainīt ledusskapja parametrus
vai veikt citus tā pārveides darbus.
! Ledusskapis un saldējamā kamera ir paredzēti tikai
un vienīgi pārtikas produktu uzglabāšanai parastos
mājsaimniecības apstākļos.
! NEKAD NELIETOJIET ASUS PRIEKŠMETUS, lai
noskrāpētu apsarmojumu vai ledu. Ledus noņemšana
jāveic ar skrāpi, kas šim nolūkam piegādāts kopā ar
ledusskapi. ( Skat. norādījumus par atkausēšanu).
! Saldētos produktus pēc atkausēšanas nav
ieteicams atkal sasaldēt.
! Noteikti ievērojiet ražotāja dotās instrukcijas
attiecībā uz produktu uzglabāšanas laiku.
! Ledus gabaliņi un saldējums var izraisīt smagus
apsaldējumus, ja tos mēģina aiztikt vai ēst tūlīt pēc
izņemšanas no saldējamās kameras.
! Saldētavā nekad nedrīkst uzglabāt putojošus vai
gāzētus dzērienus, jo pudeles var uzsprāgt.
! Pirms izmetat nokalpojušo ledusskapi atkritumos,
jāievēro sekojošais:
! Jāsabojā iekārtas durtiņu aizslēgs, lai nodrošinātu,
ka bērni rotaļājoties nevar ierāpties vecajā ledusskapī un
tajā ieslēgties.
! Jānogriež elektriskā pieslēguma kabelis cik vien
iespējams tuvu iekārtai, iepriekš atvienojot ledusskapi no
elektriskā tīkla.
UZSTĀDĪŠANA UN PIESLĒGŠANA
Novietojums.
! Ledusskapi nedrīkst novietot vietā, kur tas ir pakļauts
tiešai saules staru iedarbībai, vai pārāk tuvu kādam siltuma
avotam.
! Jāpievērš uzmanība tam, lai tiktu nodrošināta
pietiekoša ventilācija (skat. 1. att.).
! Ledusskapis jānovieto uz stabila pamata - tā, lai tas
būtu nolīmeņots, lai izvairītos no nevajadzīgas vibrācijas
un trokšņa kompresora darbības laikā. Līmeņošanu
atvieglo iekārtas regulējamās kājiņas.
1. att.
2. att.
ZK 26/11 R
3
!
Ledusskapi iespējams iebūvēt arī virtuves garnitūrā.
Ledusskapja tīrīšana.
! Ledusskapja tīrīšanai nedrīkst izmantot spirtu vai
alkoholu saturošus līdzekļus, jo tie var sabojāt tā iekšējās
virsmas.
! Pirms ledusskapja ekspluatācijas uzsākšanas
jānovērš tā iekšienē esošā smaka, kas ir raksturīga
jaunām, tikko izgatavotām iekārtām. Tas jāveic ar siltu
ūdeni, kuram pievienots neliels daudzums maiga
mazgāšanas līdzekļa. Pēc tam kārtīgi jāizžāvē vai
jāizslauka.
! Neizmantojiet abrazīvus pulverus vai mazgāšanas
līdzekļus, kam pievienotas abrazīvas daļiņas.
! Pirms ledusskapja ekspluatācijas uzsākšanas
jānoņem transportēšanas drošinājums, kas paredzēts, lai
nostiprinātu atsevišķas iekārtas daļas.
! IEKĀRTAS IZGATAVOTĀJS NEUZŅEMAS
NEKĀDA VEIDA ATBILDĪBU GADĪJUMOS, KAD NAV
IEVĒROTI DROŠĪBAS UN EKSPLUATĀCIJAS
NOTEIKUMI.
! Gadījumā, ja nepieciešams nomainīt elektrisko
kabeli, pirms tam jāatvieno fiksatori “E” un “F” pie sadalītāja
plāksnes, kā parādīts 3. attēlā.
Elektropieslēgums.
! Pirms ledusskapja pieslēgšanas elektriskajam
tīklam jāpārbauda, vai spriegums un frekvence vietā, kur
tas tiek uzstādīts atbilst norādījumiem par barošanu, kas
atrodami uz iekārtas datu plāksnītes.
! Iekārtai jānodrošina efektīvs zemējums. Šim
nolūkam elektriskajam kabelim vai kontaktdakšai
paredzēts speciāls zemējuma kontakts. Ja vietējā
elektriskā tīkla kontaktam nav iespējas pieslēgt zemējumu,
iekārta jāaprīko ar speciālu zemējuma vadu, ko instalē
kompetents elektriķis saskaņā ar spēkā esošajiem
tehniskajiem priekšrakstiem.
3. att.
Ledusskapja ieslēgšana.
Pieslēdziet ledusskapi elektriskajam tīklam.
! Pārbaudiet, vai tad, kad ir atvērtas iekārtas durtiņas,
iedegas tās iekšējais apgaismojums “H”.
! Pagrieziet temperatūras regulatoru līdz
nepieciešamajai vidējai pozīcijai, kas vēsuma kamerai ir
“F” un saldētavai - “E”.
!
DURVJU VĒRŠANĀS VIRZIENA NOMAIŅA
Ja Jūs vēlaties mainīt ledusskapja durvju vēršanās
virzienu, Jums jārīkojas sekojoši:
1. ... jānoņem durvju rokturis.
2. … jānoņem cokola plāksne, kas ir uzspiesta uz
fiksatoriem.
3. … jānoņem eņģe, uzmanoties, lai apakšējās durtiņas
nenokrīt.
4. … jānoceļ apakšējās durtiņas no vidējās eņģes.
5. … jānoņem vidējā eņģe. Uzmanieties, lai nenokrīt
augšējās durtiņas un plastmasas blīvējums.
6. … jānoņem augšējās durtiņas no augšējās eņģes.
Uzmanieties, lai nepazūd plastmasas blīvējums.
7. … jāizskrūvē pretējā pusē vidējās eņģes stiprinājuma
vietā ieskrūvētās plastmasas skrūves un jāpārvieto tās
atverēs, kas palika pēc eņģes noņemšanas otrā pusē.
8. … jānoskrūvē augšējās eņģes ass un jāpieskrūvē tā
pretējā pusē. Jāpievērš uzmanība tās novietojumam
metāla bloķēšanas blīvējumā.
9. … jāpieliek vietā augšējās durtiņas.
Pārējo daļu piemontēšanai jāveic analogas darbības.
Pievērsiet uzmanību tam, lai durtiņu blīvējums kārtīgi
piekļaujas ledusskapja korpusam visā to perimetrā un
lai ledusskapja iekšējais apgaismojums nodziest,
aizverot durtiņas.
ZK 26/11 R
7
5
4
6
3
2
1
4
REGULĒŠANAS UN KONTROLES INSTRUMENTI
Saldētava (5. attēls).
Vēsuma kamera (5. attēls).
Sarkanā kontrolspuldze (a).
Iedegas, ja saldētavā nav konstanta temperatūra,
respektīvi, gadījumā, kad notiek pārtikas produktu
sasaldēšanas process vai kad iekārtas darbībā radušies
traucējumi (skat. attiecīgās nodaļas).
Oranžā kontrolspuldze (b).
Deg, kad ir aktivēta paātrinātā sasaldēšana (S).
Paātrinātās sasaldēšanas regulators (c).
Šis regulators jāpagriež, lai atbilstoši ieslēgtu vai izslēgtu
paātrinātās sasaldēšanas funkciju.
Zaļā kontrolspuldze (d).
Šī kontrolspuldze deg vienmēr, kad iekārtas elektriskais
kabelis ir pievienots tīkla rozetei.
Temperatūras regulators saldētavai (e).
Ar šī regulatora palīdzību tiek noregulēta temperatūra
saldētavā atbilstoši izmantošanas nepieciešamībai un
iekārtas ekspluatācijas apstākļiem.
! Zemākais noregulējums, minimāls aukstums 1
! Augstākais noregulējums, maksimāls aukstums 6
! Izslēgts !
Temperatūras regulators vēsuma kamerai
(f).
Ar šī regulatora palīdzību tiek noregulēta temperatūra
vēsuma kamerā atbilstoši izmantošanas nepieciešamībai
un iekārtas ekspluatācijas apstākļiem.
! Zemākais noregulējums, minimāls aukstums 1
! Augstākais noregulējums, maksimāls aukstums 6
! Izslēgts !
Apgaismojums (H) (4. attēls).
Iekšējais apgaismojums iedegas, kad tiek atvērtas
iekārtas durtiņas, un izslēdzas, kad tās aizver.
Ja Jums nepieciešams piekļūt apgaismojuma spuldzei
(skat. norādījumus par iekārtas darbības traucējumu
novēršanu), jānoņem spuldzes pārsegs, pavelkot
stiprinājumu horizontālā virzienā.
4. att.
a
b
d
e
c
f
5. att.
ZK 26/11 R
5
LEDUSSKAPJA IZMANTOŠANA
Saldētava.
Saldētavai ir dots apzīmējums
, kas norāda,
ka tā ir piemērota svaigu pārtikas produktu
sasaldēšanai un saldētu produktu ilgstošai
uzglabāšanai.
Produktu sasaldēšana.
Visātrākā produktu sasaldēšana var notikt 24 stundu
laikā. Procedūra, kas jāveic šai nolūkā, ir sekojoša:
1… Jāpagriež temperatūras regulators “f” maksimālajā
pozīcijā.
! Ja saldētava ir bijusi izslēgta un tukša, tas jāizdara
3 stundas pirms saldēšanai paredzēto produktu
ievietošanas.
! Ja saldētava iepriekš ir bijusi ieslēgta un tajā atrodas
saldēti produkti, tas jāizdara 24 stundas pirms saldēšanai
paredzēto produktu ievietošanas.
2. … Maksimālais produktu daudzums, ko ir iespējams
sasaldēt 24 stundu laikā, norādīts pie iekārtas tehniskajiem
raksturlielumiem.
3. … Sasaldēšanai paredzētie produkti jāievieto
saldētavas apakšējā nodalījumā. Iespējams izmantot arī
augšējo plauktu.
4. … Sasaldēšanas procesa laikā vairākas stundas var
degt sarkanā kontrolspuldze “b”. Kontrolspuldzes
degšanas ilgums ir atkarīgs no ievietoto produktu
daudzuma un laika, cik ilgi ir atvērtas iekārtas durtiņas.
5. … Sasaldēšanas laiks ir 24 stundas kopš brīža, kad
produkti ievietoti saldētavā.
6. … Pēc tam jāpagriež temperatūras regulators atpakaļ
vidējā pozīcijā.
Saldētu produktu uzglabāšana.
Optimālā temperatūra, kas jānodrošina saldētavā, ir
vismaz -18oC.
Temperatūras regulēšana notiek automātiski.
Jāpārbauda, vai temperatūras regulators atrodas vidējā
pozīcijā. Var gadīties, ka ir nepieciešams mainīt
temperatūras regulatora stāvokli, piemēram, sakarā ar
nepietiekamu ventilāciju, paaugstinātu temperatūru telpā,
kurā iekārta novietota, vai tās durtiņu atvēršanas biežumu
un ilgumu.
Gadījumā, ja ledusskapis tiek izslēgts sakarā ar
sprieguma padeves pārtraukumu vai darbības
traucējumiem, jārīkojas sekojoši:
!
jātur durtiņas aizvērtas;
!
jānoskaidro, cik ilgi nebūs iespējams ieslēgt
ledusskapi.
Kad atjaunota normāla ledusskapja darbība:
a) ja saldētava ir pilna un sprieguma padeves
pārtraukums ir bijis mazāks nekā laiks, kurā paaugstinās
temperatūra, kas katram modelim norādīts tehniskajos
datos, produktus ledusskapja izslēgšanās nav ietekmējusi;
b) ja saldētava nav pilna, aukstuma zudumi ir daudz
straujāki. Ja produkti tomēr vēl nav sākuši atkust, rezultāts
ir tāds pats, kā minēts a) punktā;
c) ja produkti jau ir sākuši atkust, tie jāizmanto pēc
iespējas ātrāk. Ievietojiet tos vēsuma vai saldēšanas
kamerā un centieties ātri izlietot!
Vēsuma kamera.
Vēsuma kamera ir paredzēta dzērienu un svaigu
pārtikas produktu uzglabāšanai. Temperatūra kameras
iekšienē ir sadalīta vienmērīgi.
Nenovietojiet produktus pie vēsuma kameras
aizmugurējās sienas, jo tieši no tās nāk aukstums. Līdz
ar to šie produkti var daļēji sasalt. Bez tam, šāds
novietojums var aizkavēt aukstuma cirkulāciju kamerā.
Ledusskapja vēsuma kameras atkausēšana notiek
automātiski. Tā rezultātā Jūs šad un tad varat novērot
plānus ledus gabaliņus uz aizmugurējās sienas.
SALDĒTAVAS IZMANTOŠANA
Derīgi padomi.
! Sasaldēšanas procesa laikā neievietojiet saldētavā
jaunus, nesasaldētus produktus.
! Jaunus, sasaldēšanai paredzētus produktus
neievietojiet starp jau sasaldētajiem.
! Ievietojiet ledusskapī produktus, kas ir noslēgtā
iepakojumā.
! Pirms ievietošanas ledusskapī siltiem ēdieniem
jāatdziest līdz istabas temperatūrai.
ZK 26/11 R
! Garša un smarža, kas nāk no ēdieniem, var
izplatīties pa ledusskapi, un ar to var piesūkties citi produkti.
Tāpēc visiem produktiem jābūt kārtīgi iepakotiem vai
iepildītiem labi noslēgtos traukos.
! Lai uzlabotu produktu uzglabāšanas apstākļus,
ievērojiet norādījumus, kas par konkrētiem produktiem
atrodami pavārgrāmatās, sasaldēšanas rokasgrāmatās un
produktu izgatavotāju dotajās instrukcijās.
6
LEDUSSKAPJA UN SALDĒTAVAS KOPŠANA
Pirms jebkādu apkopes darbu veikšanas
ledusskapis jāizslēdz un jāatvieno no elektriskā tīkla.
Saldētavas atkausēšana.
Ledusskapja iekšējā siena zināmā mērā ir pārklāta ar
plānu ledus kārtiņu. Lai šī kārtiņa nepalielinātos, ieteicams
pārāk bieži nevirināt iekārtas durtiņas un uzglabāt
produktus hermētiskos iepakojumos.
Kad ledus kārtiņas biezums sasniedz 5 mm, iekārta
jāatkausē. Tas jādara sekojoši:
1. … jāizņem produkti un uz atkausēšanas laiku jānovieto
vēsā vietā.
2. … Skrāpis - noteka, kas ir iekļauts iekārtas komplektā,
jāievieto atverē virs cokola.
Tīrīšana.
! Nekādā gadījumā nelietojiet ledusskapja tīrīšanai
spirtu vai alkoholu saturošus līdzekļus, jo tie var sabojāt
iekārtas iekšējo virsmu.
! Ledusskapis no iekšpuses un no ārpuses
jānomazgā ar remdenu ūdeni, kam pievienots neitrāls
mazgāšanas līdzeklis vai bikarbonāts. Nekādā gadījumā
nedrīkst izmantot agresīvus tīrīšanas līdzekļus vai
abrazīvus līdzekļus.
! Notīriet ledusskapja kompresoru, kas atrodas
ledusskapja aizmugurē, ar sukas vai putekļu sūcēja
palīdzību. Putekļu kārta veido izolāciju, tāpēc tā jānotīra,
lai nodrošinātu efektīvu dzesēšanas funkciju un taupītu
elektroenerģiju.
! Notīriet ūdens rezervuāru, kas atrodas virs
kompresora.
! Noņemiet ventilācijas restītes, pavelkot tās uz
augšu. Tādējādi būs iespējams veikt tīrīšanu arī zem
ledusskapja.
Ja ledusskapis netiek izmantots.
3. … Zem notekas jānovieto trauks, kurā savākt
atkausēšanas rezultātā radušos ūdeni.
4. … Jāizvelk atvilktnes un augšējie plaukti / nodalījumi.
5. … Neskrāpējiet nost ledu, ļaujiet tam atkust.
6. … Kad ledus ir nokusis un ledusskapis ir iztīrīts un
sauss, izņemiet plastmasas noteku un ievietojiet atpakaļ
ledusskapī plauktus, atvilktnes un nodalījumus.
7. … Pievienojiet ledusskapi elektriskajam tīklam.
Ja ledusskapis netiek izmantots, jārīkojas sekojoši:
! Izslēdziet ledusskapi un izvelciet kontaktdakšu no
sienas rozetes.
! Iztukšojiet vēsuma kameru un saldētavu.
! Atkausējiet ledusskapi un iztīriet to, kā aprakstīts
iepriekš.
! Atstājiet ledusskapja durvis atvērtas, lai izvēdinātos
nepatīkamās smakas.
Vēsuma kameras atkausēšana.
Vēsuma kameras atkausēšana notiek automātiski.
Regulāri jāveic kušanas ūdens notekas “G” tīrīšana.
ZK 26/11 R
7
KO DARĪT, JA …
Ja ledusskapja darbībā pamanāt traucējumus, iespējams, ka vainojama kāda vienkārša un sīka kļūme, kuru
Jūs varat novērst paši saviem spēkiem. Tāpēc pirms servisa darbinieku izsaukšanas kārtīgi izlasiet sekojošajā
tabulā dotos norādījumus:
Problēma
Cēlonis
Iespējamā novēršana
a) spuldzes un indikatori
1. Neiedegas zaļā
kontrolspuldze
2. Nenodziest sarkanā
kontrolspuldze
3. Neiedegas vēsuma
kameras iekšējā
apgaismojuma spuldze
("H", 4. att.)
! Iekārta nav pievienota elektriskajam
tīklam.
! Iespraudiet kontaktdakšu elektriskā tīkla
rozetē.
! Centrālajā tīklā netiek padots spriegums.
! Pārbaudiet, vai ir tīklā ir elektrība.
! Saldētava nav kārtīgi aizvērta.
! Kārtīgi aizveriet durtiņas, tad spuldze
pēc dažām stundām nodzisīs pati.
! Ilgstoši bijušas atvērtas saldētavas
durtiņas.
! Kārtīgi aizveriet durtiņas, tad spuldze
pēc dažām stundām nodzisīs pati.
! Temperatūras regulators nesen ir
pagriezts pozīcijā, kas atbilst zemākai
temperatūrai.
! Tas ir normāli, spuldze pēc dažām
stundām nodzisīs pati.
! Saldētavā ir ievietoti svaigi produkti.
! Tas ir normāli, spuldze pēc dažām
stundām nodzisīs pati.
! Saldētavā uzkrājusies pārāk bieza ledus
kārtiņa.
! Veiciet atkausēšanu saskaņā ar
instrukcijas norādījumiem.
! Kontaktdakša nav kārtīgi pievienota
rozetei.
! Iespraudiet kontaktdakšu elektriskā tīkla
rozetē.
! Centrālajā tīklā netiek padots spriegums.
! Pārbaudiet, vai ir tīklā ir elektrība.
! Izdegusi vai atvienojusies kvēlspuldze.
! Ieskrūvējiet kvēlspuldzi kārtīgi vai
nomainiet to.
! Temperatūras regulators atrodas
nepareizā pozīcijā "!".
! Mainiet regulatora pozīciju.
! Jāpārbauda, vai temperatūras regulators
atrodas pareizā pozīcijā.
! Mainiet regulatora pozīciju.
! Durtiņas nav kārtīgi aizvērtas.
! Kārtīgi aizveriet durtiņas.
! Durtiņas ilgstoši bijušas atvērtas.
! Centieties pārāk ilgi neturēt durtiņas
atvērtas.
b) iekārtas darbība
1. Vēsuma kamerā vai
saldētavā netiek
nodrošināts aukstums
2. Vēsuma kamerā vai
saldētavā nekļūst
pietiekoši auksts.
! Temperatūras regulators atrodas
nepareizā pozīcijā.
! Mainiet regulatora pozīciju uz zemāku
! Nesen ledusskapī ievietots liels produktu
daudzums.
! Iespējams, ka temperatūra ledusskapī
paaugstinājusies.
3. Vēsuma kamerā
ievietoti produkti
sasalst.
! Temperatūras regulators atrodas
nepareizā pozīcijā.
! Novietojiet temperatūras regulatoru
atbilstošā pozīcijā.
! Produkti novietoti pārāk tuvu
aizmugurējai sienai.
! Pārvietojiet produktus tālāk no
aizmugurējās sienas.
4. Iekārtas motors
darbojas nepārtraukti.
! Temperatūras regulators atrodas
nepareizā pozīcijā.
! Pagrieziet temperatūras regulatoru
atbilstošā pozīcijā.
! Durtiņas nav kārtīgi aizvērtas.
! Kārtīgi aizveriet durtiņas.
! Durtiņas ilgstoši bijušas atvērtas.
! Centieties pārāk ilgi neturēt durtiņas
atvērtas.
! Nesen ledusskapī ievietots liels produktu
daudzums.
! Iespējams, ka temperatūra ledusskapī
paaugstinājusies.
ZK 26/11 R
temperatūru.
8
Problēma
Cēlonis
Iespējamā novēršana
c) ūdens / ledus
! Temperatūras regulators atrodas
nepareizā pozīcijā.
! Pagrieziet temperatūras regulatoru
atbilstošā pozīcijā.
! Durtiņas nav kārtīgi aizvērtas.
! Kārtīgi aizveriet durtiņas.
! Nesen ledusskapī ievietots liels produktu
daudzums.
! Iespējams, ka temperatūra ledusskapī
paaugstinājusies.
! Durtiņas ilgstoši bijušas atvērtas.
! Centieties pārāk ilgi neturēt durtiņas
atvērtas.
2. Ledusskapja
apakšējā daļā sakrājas
ūdens.
! Bloķēta kušanas ūdens noteka.
! Iztīriet noteku "G".
3. Dārzeņu nodalījumā
sakrājas ūdens.
! Ievietoti slapji dārzeņi.
! Tas ir normāli.
4. Ledusskapja ārpusē
veidojas tvaiks.
! Telpā ir paaugstināts gaisa mitrums.
! Tas ir normāli un neietekmē ledusskapja
darbību.
1. Iekārtā rodas pārāk
liels daudzums ledus
d) durtiņas
1. nav iespējams
aizvērt durtiņas.
! Ledusskapis nav novietots uz līdzenas
virsmas un nolīmeņots.
! Durtiņas ir aizsistas pārāk stipri.
! Nolīmeņojiet ledusskapi.
! Nesitiet durtiņas.
! Ledusskapī ievietots pārāk liels produktu
! Pārvietojiet produktus savādāk vai citur.
daudzums.
! Plaukti vai nodalījumi ir pārāk tālu izvirzīti
uz priekšu.
! Pārvietojiet plauktus vai nodalījumus
dziļāk.
e) rodas troksnis
! Ledusskapis nav novietots uz līdzenas
virsmas un nolīmeņots.
! Nolīmeņojiet ledusskapi.
! Restītes sitas pret sienu vai kādu
priekšmetu.
! Novietojiet ledusskapi tā, lai restītes būtu
brīvas.
! Atskrūvējušās fiksācijas skrūves.
! Pievelciet fiksācijas skrūves kārtīgi.
! Kaut kas vibrē iekārtas iekšpusē.
! Pārvietojiet vibrējošos priekšmetus tā,
lai tie ir stabili.
LEDUSSKAPJA DARBĪBAS TROKŠŅI
1. Temperatūras regulators.
Var krakšķēt ieslēgšanas un izslēgšanas laikā.
2. Ledusskapja cirkulācijas sistēma.
4. Izolācija.
Izolācijas materiālam ir tendence palielināt troksni, taču
tam ir labas izolācijas spējas un tas palīdz nodrošināt zemu
enerģijas patēriņu.
Iesmidzinātais aukstuma aģents, plūstot pa cirkulācijas
sistēmu, var radīt burbuļojošu skaņu.
3. Kompresors.
Darbības laikā var radīt rūcošu vai dūcošu skaņu.
ZK 26/11 R
9
PIRMS GRIEŠANĀS PIE KLIENTU APKALPOŠANAS DIENESTA…
Ja iekārtas darbībā radušies traucējumi, vispirms,
izmantojot nodaļā “Ko darīt, ja …” dotos norādījumus,
pamēģiniet tos novērst paši saviem spēkiem.
Ja Jūs griezīsieties pēc palīdzības pie klientu
apkalpošanas dienesta gadījumos, kad iekārtai konstatēti
kādi no iepriekšminētajā nodaļā uzskaitītajiem bojājumiem,
servisa darbinieku izsaukums arī garantijas laikā nebūs
bezmaksas.
Tas pats attiecas arī uz gadījumiem, kad Jūs būsiet
sabojājuši iekārtu, izmantojot to nepareizi vai mērķiem,
kuriem tā nav paredzēta.
Iekārtas remontu un rezerves daļu piegādi veiks
specializētā remonta darbnīca, kuru norādīs “Zanussi”
produkcijas ražotājs / izplatītājs vai kuras telefonu un adresi
Jūs atradīsiet telefonu katalogā.
Kad Jūs izsaucat servisa darbiniekus vai pasūtāt
rezerves daļas, Jums jānorāda Jūsu iekārtas modeļa
nosaukums, ražojuma numurs un sērijas numurs. Šo
informāciju Jūs atradīsiet uz datu plāksnītes. Datu plāksnīte
piestiprināta ledusskapja iekšpusē, kreisajā malā.
Modelis:
_______________________
Ražojuma Nr.
_______________________
Sērijas Nr.
_______________________
Pirkuma datums: ______________________
Brīdinājums.
Neizmantojiet ledusskapi eksplozīvu gāzu vai šķidrumu,
piemēram, šķiltavu uzpildāmās gāzes, benzīna, gazolīna
vai acetona, uzglabāšanai.
TEHNISKIE RAKSTURLIELUMI
Izmēri, kad durtiņas ir aizvērtas.
Izmēri, kad durtiņas ir atvērtas.
CE Šī iekārta izgatavota saskaņā ar sekojošu Eiropas Kopienas direktīvu prasībām:
- 73/23 EEG (pieņemtas 19.02.73., par zemu spriegumu), kā arī vēlākām direktīvu izmaiņām;
- 89/336 EEG (pieņemtas 03.05.89., par elektromagnētisko atbilstību) un šo direktīvu vēlāk pieņemtajām izmaiņām.
Modelis
1840
1980
326
370
1.840
1.980
220...230
220...230
Frekvence (Hz)
50
50
Sasaldēšanas jauda (kg / 24 h)
12
12
Enerģijas patēriņš (W)
230
230
Temperatūras paaugstināšanās laiks
180
18
Kopējais bruto tilpums
Augstums "A" (mm)
Spriegums (V) +/- 6%
ZK 26/11 R
10
LATVIJA, Rīga, Tērbatas ielā 42/44, tel. 272-978. Servisa centrs, Rīga, Kr. Barona 130, tel. 297-821
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising