Electrolux | ENB3260 | User manual | Electrolux ENB3260 User Manual

Electrolux ENB3260 User Manual
ICINDEKILER
Emniyet Bilgileri................ e —e._e_.eeeeeererceneeneerr erre. 4
Montaj ve Yerlestirme...........................ereeiieni A 5
Kap1 Yonlerinin Degistirilmesi........................._.___..—_. 7
Ayarlar ve Kontroller.….….…….…..…..…...…….resrereenee nee nee rennes 8
Cihazin Kullan(ImasI..…….......…...…..crreereecrere creer encens 10
Temizlik ve BakIM...................…ccrececrerensere rar re nsereseneu se 12
Arizalar ve CÇôzÜmleri.…..…...….......….…...ecesesrerecs sens eneuees 13
Calisirken Duyulan Normal Sesler……….…..…..….….…….…………….……. 14
Garanti, Servis ve Yedek Parça.…..….....……....……...…………eee 16
Teknik Ozellikler............................._____eemeee eee e eee. 17
/N\ EMNIYET BILGILERI
Bu uyarilar sizin gúvenliginiz icindir. Bu bilgileri
cihazi monte etmeden ve kullanmadan ónce
dikkatlice okuyunuz.
A Bu cihaz sadece yetiskinler tarafindan kullanilmak
Üzere tasarlanmistir. Cocuklarin buzdolabiyla ve kontrol
dügmeleri ile oynamalarina izin vermeyiniz.
A * Cihaz ile ilgili yapilacak herhangi bir elektrik tesisat islemi
kesinlikle kalifiye bir elektrik tesisateisi tarafindan yapilmalidir.
ЛД. Buzdolabi oldukça agirdir. Tasirken dikkat ediniz.
/\ * Besleme kablosunun buzdolabinin altinda kalmadigindan
ve komprosóre temas etmediginden emin olunuz.
/\ + Cihazin tim onarim ve bakim islemleri YETKILI SERVIS
tarafindan yapilmalidir. Acemi ve tecrúbesiz kisiler tarafindan
yapilan müdahaleler hasara ve ve ciddi yaralanmalara
sebep olabilir. Herhangi bir ariza durumunda YETKILI
SERVIS’e basvurunuz.
/\ * Cihaz monte edildikten sonra sogutucu gazin dengelenmesi
ve kompresór yaginin sisteme kagmamasi igin en az 4 saat
calistirimadan bekletilmelidir.
/\ + Bu cihaz yalnizca YETKiLi SERVÍS tarafindan onarilmali
ve sadece Orjinal Yedek Parcalar kullanilmalidir.
A * Herhangi bir temizlik ve bakim isleminden ônce
cihazin fisini prizden cekiniz.
A * Cihazin teknik ózelliklerini herhangi bir sekilde degistirmek
yada degistirmeye çalistirmak oldukça tehlikelidir.
À * Bu buzdolabi ev içi kullanim igin tasarlanmistir. Ticari ve
endustriyel amaclar icin kullanmayiniz.
A: Dondurulmus bir besini dondurulmus bir bólúmden
cikardiktan sonra tekrar dondurmayiniz.
A * Besin úreticilerinin talimatlarina uyunuz.
A * Eger dondurucudaki besinlere dikkat etmeden dokunulursa
buz yanigina sebep olabilir.
A: Buzdolabinin icerisinde elektrikli ev aletleri
kullanmayiniz.
A * Dondurucu bólúmde karbonik asitli ve gazli icecekleri
saklamayiniz.Patlama tehlikesi vardir.
À - Eski bir buzdolabini elden cikarmak istediginizde;
A < Cocuklarin icinde kapali kalmalarini engellemek için
buzdolabinin kapilarini ¢ikariniz.
Bu buzdolabinin sogutma sisteminde sogutucu
T= gaz olarak R 600a (isobiitan) gazi kullaniimistir.
Bu yúzden cihaz atilmadan once Yetkili Servis
personeli tarafindan standartlara uygun olarak
gazi bosaltilmalidir.
Ayrica R600a gazinin alev alma tehlikesi vardir.
Bu yüzden herhangi bir gaz kacagi olmasi
durumunda cihaza atesle yaklasmayiniz ve
etrafinda acik alev bulundurmayiniz.
MONTAJ VE YERLESTIRME
« Buzdolabini kesinlikle dogrudan gúnes 1sig1 alan
yere yada 1si kaynaklarinin yanina yerlestirmeyiniz.
* Buzdolabinin úzerinde hava dolasimini saglamak
icin en az 50 mm bosluk birakilmalidir.
* Buzdolabinin hava dolasim kanallarinin önünü
kapatmayiniz. (Sekil 1)
* Buzdolabinin ónúnde bulunan ayarlanabilir ayaklardan =
dengesizlikleri gidermek icin ayarlayiniz. Boylece olusabilecek
titresim ve sesleri engellemis ayrica kapilarin dúzgún
kapanmasini saglamis olursunuz. (Sekil 2)
* Kapi raflarini ve tekmelik kapagini cihazin tasinmasi
esnasinda gúvenliginiz acisindan buzdolabinin úzerinde
takilt bulundurmayiniz. (Sekil 3) =
* Dondurucu bólúmún kapisini tamamen aciniz. Kapinin acik |
kalmasını engelleyen ve cihazın ic tarafında bulunan destek
parcasını talimatına uygun olarak yerlestiriniz. |
Wr. Sekil 1
* Raflari kolayca cikararak alabilmek icin raflari sabitleyen
Kirmiz! parçalari cikariniz. (Resim 4)
* Buzdolabi asagida belirtilen sicakliklarin Üzerinde bulunan
yerlere yerlestirilmemelidir.
* ¡klim sinifi N/SN olan cihazlar için +32°C
* ¡klim sinifi T/ST olan cihazlar için +43°C
(Cihazin iklim sinif! bilgi etiketinde belirtilmistir.
Eger sicaklik yukarida belirtilenden yüksek ise
cihazin sogutma performansi ve calisma
güvenligi bu durumdan etkilenecektir.
Sekil 2
IC KISIMLARIN TEMIZLIGI
* Temizlik igin alkol yada alkol igeren hig bir úrún kullanmayiniz.
Buzdolabinin plastik aksamlarinin zarar verebilir.
- Buzdolabini ilk kez kullanmadan ônce ic kisimlarini
ШК зи уе dogal sabun ile temizleyiniz. Cúnkú yeni bir úrúnún
kendine has ózel bir kokusu vardir. Temizlikten sonra
ic kisimlarini kurulayiniz.
* Kaplamalara zarar vereceginden dolayi deterjan ve asindirici
maddeler kullanmayiniz.
* Tasima esnasinda kullanilan nakliye emniyet parcalarini
cikariniz.
ELEKTRIK BAGLANTISI
A Elektrik fisini takmadan ônce buzdolabinin “Teknik ôzellikler”
kisminda belirtilen calisma gerilimi ve frekansi ile evdeki
elektrik degerlerinin uyumiu olup olmadigini kontrol ediniz.(Resim5)
A Buzdolabini etkin bir sekilde topraklanmasi sarttir.Bu amaclia
besileme kablosunu fisinde ózel bir kontak mevcuttur.
Eger evdeki elektrik tesisatinida topraklama yoksa buzdolabinin
y rúrlúkteki standart ve normlara uygunn olarak ayri bir topraklama
hattina baglayiniz.
BU NORMLARA UYULMAMASI DURUMUNDA ORTAYA CIKACAK
HASAR VE ZARARLARDAN DOLAYI URETICI FIRMA
SORUMLULUK KABUL ETMEZ. 5
YERLESTIRME
CALISTIRMA
< Cihazin fisini prize takiniz.
* Sogutucu bólúmún kapisini aginiz.
< Sogutucu bôlümde bulunan Açma /Kapama
butonuna 3 sn súreyle basiniz. Buzdolabi ca-
lismaya baslayacak ve ic aydinlatma lambasi
yanacaktir.Agma /Kapama butonunun alt kis-
mi yesil renkte olacak ve kontrol panosunda
bulunan diger lambalar da yanacaktir.
(Resim 6)
* Sicaklik ikaz Alarmi (Sesli Ikaz) cihaz calis- Big! |
maya basladiktan sonra devreye girecektir. Etiket
Bu oldukga normal bir durumdur. Kabin için-
deki 1s1 ilk ônce yüksektir. Iptal etmek isterse-
niz sicaklik alarm butonuna basmaniz yeterl
olacaktir. (Daha detayli bilgi icin Ayarlar ve
Kontroller bôlümüne bakiniz.)
Daha sonra kapiy1 kapatabilirsiniz.
Sekil 5
Kapi Alarm
Sicaklik Alarmi
N wo © *
Acma/Kapama
Dondurucu Bôlüm
Isi Kontrolú
Sogutucu Bôlüm
Isi Kontrolú
Sekil 6
KAPI YONLERININ DEGISTIRILMESI
Eger kapi kollarinin acilis yónlerini degistirmek
isterseniz asagidaki islemieri takip ediniz.
1. Dondurucu bólúm kapisini aginiz. Cihazin
alt tarafinin tamami havalandirma kanalina
sahiptir. Havalandirma kanalinin ónúnde bu-
lunan tekmeligi ortasindan kuvvetlice bastira-
rak cikariniz. Sonra tekmeligin karsisinda bu-
lunan mentese kapagini gerektigini gibi cika-
riniz. (Resim 7)
2. Merkez mentesenin sôkülmesi;
+ Kapilarin ikisini de aginiz.
* Dis tapay1 cikariniz ve dondurucu bólúm
kapisini kapatiniz.
* Diger tapayi da cikardiktan sonra sogu-
tucu bólúm kapisini da kapatiniz.
* Kapilari disirmemeye dikkat ediniz,
civatalari kaybetmeyiz. Sekil 7
* Kapilari dikkatlice yere koyunuz.
3. Alt ve Üüst menteseleri sôktügünüz tarafin kar-
sisina yerlestiriniz. Ayni sekilde plastik parcalari ve
merkezleme parçalarinin yerlerini de degistiriniz. y paume,
4. Kendiliginden kapanma sistemini degistiriniz, a
sogutucu bölüm kapısını dondurucu bölüm kapısı- Dam A
nın üzerine yerlestiriniz.
5. Dondurucu bölüm kapısını alt menteseye yer-
lestiriniz, sogutucu bolum kapisini dondurucu bó-
lúm kapisinin úzerine yerlestiriniz.
6. Sogutucu bôlüm kapisini üst menteseye yer-
lestiriniz, kapiy1 disariya dogru aciniz. Ayni za-
manda merkez menteseye de alt kismini oturttu-
runuz.
7. Sogutucu bólúm kapisini aciniz ve somunu
merkez menteseye yerlestiriniz. Sonra donduru-
cu bólúm kapisini aciniz ve somunu yerine
takiniz.
8. Kapinin acik 2 alt kanadini metalik parcanin
icine yerlestirin, 2 Ust kancayi asagiya dogru
(kapanma emniyet parcasinin durdurmadan)
bastiriniz. Metalik parcayi yerine oturana kadar
dúzgúnce itiniz.
Kapinin yônünü degistirdikten sonra tim vidala-
rin sikisip sikismadigini ve kapi contasinin yeri-
ne oturup oturmadigini kontrol ediniz. Eger hava
soguksa (yani kissa) kapi contas! yerine tam o-
turmayabilir. Bu durumda biraz beklemeniz gere-
kir. Ayrica kapi kapaliyken ic aydinlatma lambasi- Sekil 8
nin 1sIÓ1 disaridan górúnmúyor olmalidir.(Resim 8)
AYARLAR VE KONTROLLER
1.DONDURUCU BOLUM ISI KONTROL DUGMESI
Kontrol digmesinin 1 konumu minimum sicaklik
ayar konumu, 7 konumuda maximum sicaklik ayar
konumudur. Normal kullanimlarda digmeyi orta
konuma ayarlayiniz. (Kesin 1s1 ayarlari sizin don-
durucu bôlümü kullanmaniza góre degisir.)
2.KAPI ALARM
Iki kapidan bir tanesi uzun súreli acik kaldiginda kapi
alarmi sesli ikaz verir ve kirmizi ikaz lambasi yanip
sónmeye baslar. Alarm butonuna bastiginizda ikaz
sesi ikaz lambasi da yanip sónmeyecek ve surekli ya-
nacaktir. Eger sadece kapi kapatilirsa hem alarm ikazi
sona erecek hemde lamba otomatik olarak sônecektir.
3.SICAKLIK ALARMI
Eger buzdolabinin ig Isis! yÜükselirse is! alarmi sesli ve
yanip sônerek ikaz verir. Alarm butonuna bastiginizda
sesli alarm durur, ikaz lambasi yanip sônmeyi keser
ve sûrekli yanmaya baslar. Sicaklik ikaz alarm! asaÿ1-
daki sebeblerden dolay1 ortaya cikabilir;
a) Kapilar uzun sûre açik kaldiginda
b) Elektrikler uzun streli kesilip geldiginde
C) Ayni zamanda buzdolabr icerisinde ónerilenden fazla
besin konuldugunda
d) Termostat 1si ayarlari en yúksek konuma getirildiginde
Eger Sicaklik Alarm lambast súrekli yaniyorsa hemen
size en yakin YETKILI SERVISE'e basvurunuz.
4.HIZLI (SUPER) DONDURMA
Bu 6zellik besinlerinizi daha hizli dondurmada sizlere
yardimci olmak icin tasarlanmistir. En iyi verimi alabil-
mek icin dondurucu bolime besinleri koymadan 3 sa-
at Ónce bu butona basmaniz gerekir. Besinleri koyma-
dan ônce hizli dondurma butonuna basmadan da ôn-
ceki koymus oldugunuz besinlerin yanina yeni besin-
leri koyabilirsiniz.
Ancak bu durumda dondurucu bólúm isis!
düsecek ve dondurma súresi uzayacaktir.
(Eger fazla miktarda besin dondurucu bólúme
yüklenirse sicaklik ikaz lambas1 yanacaktir.Bu
konuyla ilgili daha fazla bilgi icin SICAKLIK
ALARM! ile ilgili bélime bakiniz.)
5 ACMA /KAPAMA BUTONU
Bu butona 3 sn sûreyle devamli basildiÿinda
cihaz çalismaya baslayacaktir. Buzdolabinin
fisi prize takildiginda ve A¢gma / Kapama buto-
nu yanmaya basladiginda Dondurucu bólúm
Sogutucu bôlüm kontrol diigmesi lambalar da
yanacaktir.
6 SOGUTUCU BOLUM ISI KONTROL
DUGMESI
Sogutucu Bolum 1s1 kontrol digmesinden iki
farkli ayarlama yapmaniz múmkúndúr.
Dondurucu bólúm calisirken Sogutucu bólúmún
calismasini iptal edebilirsiniz. (Tatil konumu)
Bôylece enerji tasarrufu da elde etmis olursunuz.
Ancak sogutucu bólúm kapisi her halukarda
kapali tutulmalidir. Kontrol digmesini saat
yônünde ilerleterek sogutucu bôlüm 1515171
ayarlayabilirsiniz. 7. konumu ayarlayabileceginiz
en yúksek sogutma konumudur.
AYARLAR VE KONTROLLER
IC AYDINLATMA LAMBASI
Sogutucu bôlüm kapis1 acildiÿginda yanar kapi
kapatildiginda sóner. Lambalardan birisini
degistirmek istediginizde ACMA / KAPAMA
butonuna 3 sn slreyle surekli olarak basarak
cihazin calismasini durdurunuz.Ayrica cihazin
fisini prizden cekiniz. ¡Ik ónce aydinlatma lam-
balarinin Uzerinde bulunan plastik kapagi orta-
sindan basparmaginizla üst kismina dogru
bastirarak klipsinden kurtariniz. Kapak asagi-
ya dogru acilacak ve sallanacaktir. Bu durum-
da lambay1 yerinden sôkebilir ve yerine yeni-
sini takabilirsiniz.
A) STANDART AMPULLER
Eger buzdolabinizda 2 tane ampul varsa ve
bunlar standart ampullerse bunlarin yerine
kesinlikle ayni ôzelliklerde ampuller kullan-
malisiniz. (25 W standart ampul ve E14 so-
ket). Farkli guclerdeki ampulleri kesinlikle
kullanmayiniz.
B) HALOJEN AMPUL
Eger buzdolabinizda bir tane 25 W lik halojen
ampul kullanilmissa (max gúc) yerine takilacak
ampulde ayni ve asagidaki ózelliklerde olma-
НОГ.
Osram Halolux T
Klar / Clear
E14 Soket
Max 25 W
(Resim 10)
KAM RE soon coi eme re ES À
25 W'lik Standart 2 Ampul
Sekil 9
Pope ee ne
ue
Ae сродни с
2
y |
Е
ob sa
ra ati ide
25 W’lik Halojen Ampul
Sekil 10
BUZDOLABININ KULLANILMASI
DONDURUCU BOLUM
Isareti ¡le isaretlenmis olan bu buzdolabi-
nin dondurucu bólúmú taze yviyecek maddele-
rini dondurmak ve dondurulmus besinleri uzun
súre saklamak igin uygundur.
BESINLERIN DONDURULMASI
Besinler múmkún oldugunca kisa súrede ve
azami 24 saat icinde dondurulmalidir. Bunun
icin asagidaki islemleri takip ediniz.
1. Eger buzdolabinin elekirik baglantisi kesik
ve ici bos ise fisini prize takiniz ve besinleri
dondurucu bôlüme koymadan 3 saat Once
calistiriniz. Hizh dondurma butonuna basar-
saniz dondurma islemi 24 saatten daha ónce
bitecek ve size hizli bir dondurma islemi sag-
layarak yardimci olacaktir. ilk baslarda don-
durucu bólúmún ic 1sisi yúksek oldugundan
sicaklik ikaz alarmi calisabilir.
2. Dondurucu bólúmde bulunan donmus be-
sinlerin yanina cok miktarda yeni besinler
koydugunuzda sicaklik alarmi sesli olarak
ikaz verebilir. Bu ic ortamdaki sicakligin yúk-
selmesinden kaynaklanmaktadir. Alarm daha
sonra 1s! düseceginden dolay!1 kendiliginden
sona erecektir.
DONDURUCU BESINLERIN
SAKLANMASI
Besinlerin uygun olarak saklanabilmesi için
dondurucu bôlüm ic sicaklig! en az -18 °C
olmalidir. Bu sicaklik termostat ayarlari tara-
findan otomatik olarak ayarlanmaktadir.
Dondurucu bôlüm sicakligini normal kullanim-
larda опа sicaklik konumuna ayarlayiniz.Bu-
nunla birlikte bazen termostat ayarini degistir-
mek gerekli olabilir.(Órnegin yetersiz havalan-
dirma,yuksek ortam sicakligi,kapinin sik acil-
mas! gibi durumlarda)
Elektrik kesilmesi durumunda buzdolabi calis-
mazsa asagidaki dnlemleri aliniz.
- Kapilar: súrekli kapali tutunuz.
- Elektrik kesintisinin ne kadar súrecegini ógre-
niniz.
10
Elektrikler tekrar geldiginde;
A) Dondurucu bólúm tamamen doluysa ve kesinti
"Teknik Ozellikler" bélimiinde belirtilen "Sicaklik
Yükselme Süresi"nden daha az sürdüyse besinle-
re herhangi bir zarar gelmemis demektir.
B) Dondurucu bôlüm doluysa ve 1s! kaybi daha
fazla olacaktir. Yiyecekler côzülmeye baslamamis-
sa A maddesindeki islemleri uygulayiniz.
C) Dondurucu bôlümün ic Isisinin yúkselmesi duru-
munda sicaklik alarmi sesli ve 1sikli olarak ikaz ve-
recektir. Bu durumda asagidakileri yapiniz;
- Kapilarin kapali olup olmadigini kontrol ediniz. E-
дег Кара! degillerse ayni zamanda kapi alarm sesi
de duyulacaktir.
- Buzdolabinda gereginde fazla yeni besin koyup
koymadiginiza bakiniz.
- Elektrikler uzun súreli kesilmis olabilir.
- Buzdolabinin gerektigi gibi calisip calismadigini ve
ariza olup olmadigini kontrol ediniz. Ikaz alarmini
alarm butonuna iptal edebilirsiniz.
Buzdolabinizdaki sorun hala devam ediyorsa ve
gideremiyorsaniz kesinlikle YETKILI SERVIS ile
temas kurunuz. Elektrik kesintisi uzun sureli olduy-
sa ve besinler cózúlmeye basladiysa bunlari múm-
kún oldugu kadar kisa súrede túketiniz yada pisirip
tekrar dondurunuz.
SOGUTUCU BOLUM
Bu bôlüm iceceklerin ve taze besinlerin sak-
lanabilmesi igin tasarlanmistir. Sogutucu bó-
lúmdeki 1s1 hava sirkúlasyonu sayesinde esit
olarak dagitilmaktadir. Sogutucu bólmeye ha-
va basilan kanalin Onûne besinleri koymaktan
kacininiz. Bu durum besinlerinizin donma ihti-
malini ylkseltir (Resim 11).Buzdolabinin arka
duvarindaki Dynamic Sogutma sistemi besin-
lerinizi en iyi sekilde muhafaza eder. Besinle-
rinizi 6zellikleri bozulmadan uzun sureli sakla-
yabilirsiniz. Bunun igin besinlerinizin úzerlerini
ortmeniz yada onlari sarmaniz gereklidir. Boy-
lece Ozelliklerini kaybetmeden (suyunu ve ren-
gini gibi) besin degerlerini ve kendilerine has | FE5—— т
kokularini korumus olursunuz.
5
#
(a 23035
Bazi modellerde asagidaki farkli ôzellikler
bulunabilir;
* Sebzelik : Sebzelikte bulunan nem filtresi
sayesinde igerideki nem orani yúksektir. Bu
Ozellik sebze ve meyvelerinizi taze olarak
saklamaniza yardimci olur.
* Soguk Saklama Kutusu : Baliklari, etleri ve
haslanmis besinleri saklamak igin ideal bir
bölümdür.
BU KISIMLARI
. | KAPATMAYINIZ.
ONEMLI HUSUSLAR
I
\
[1]: Dondurma islemi boyunca dondurucu bölüme
yeni besin koymayiniz.
* Donmus besinlerin hemen yanina dondurul-
mak úzere hazirlanmis yeni besin koymayiniz.
al
\
EZ
HE Besini dondurucu bôlüme koymadan once
uygun tarzda ambalajlayiniz yada sizdirmaz
kaplara yerlestirinz.
BU KISIMLART
_KAPATMAYINIZ —
| J
+ |e Dondurucu bólúme kesinlikle sicak besin
koymayiniz.
[1] Keskin kokulu yiyecek igecekler kokularini
diger besinlere gecirebilirler ve onlarin koku
ve tadlarini etkileyebilirler. Bu túr yiyecek ve
icecekleri uygun bir sekilde ambalajlayiniz
yada kapali kaplarda saklayiniz.
[i]* Besinlerin daha iyi ve uzun súre saklanabil-
mesi igin yemek kitaplari, úretici talimatlar! ve
ambalajlama malzemelerinin talimatlarina
uyunuz.
Sekil 12
TEMIZLIK VE BAKIM
Herhangi bir temizlik ve bakim islemi yapma-
dan ônce buzdolabini kapatiniz ve fisini çeki-
niz.
TEMIZLIK
« Plastik parcalara zarar vereceginden dolayi
temizlik i¢cin alkol ve alkol iceren temizlik mad-
deleri kullanmayiniz.
< Cihazin içini ve disini temizlemek için ИК su
ve dogal sabun yada bikarbonatli soda kulla-
niniz. Asla asindirici maddeler ve deterjan
kullanmayiniz.
« Buzdolabinin kondanserini (siyah dalgali
1zgara) temizlemek icin;
Cihazin alt tarafinda bulunan kondansere
ulasmak icin ón tarafindaki plastik izgarasini
(азабтуа dogru itin ve disa dogru cekin) cika-
rra. Daha sonra elektrikli súpúrgeyle kondan-
seri temizleyiniz. Buna ragmen bu temizlik is-
lemini yapmadan ónce buzdolabinin calisma-
digindan ve fisinin cekili oldugundan emin o-
lunuz. (Resim 12)
* Daha sonra plastik havalandirma izgarasini
düzgünce yerine takiniz.
BUZDOLABININ KULLANILMAYACAGI
ZAMANLARDA
Buzdolabi eger uzun súreli olarak kullanilma-
yacaksa asagidaki islemleri yapiniz;
* Cihazi kapatiniz ve fisini prizden cekiniz.
« TUm besinleri ¢ikariniz.
« Buzdolabinin icerisini ve tim aksesuarlarini
temizleyiniz.
* Buzdolabinin icerisinde olusabilecek hos ol-
mayan kokulari engellemek ve hava dolasimi-
ni saglamak igin kapilarini bir miktar aralik
birakiniz.
12
Sekil 13
ARIZALAR VE COZUMLERI
Bazi arizalar Yetkili Servisi cagirmadan kolaylikla côzülebilecek nedenlere bagli olabilirler.
Bu arizalari kendi kendinize gidirebilirsiniz. Bunun icin asagidaki tabloyu takip ediniz.
ARIZA
SEBEBI
cOzUM
A) AYDINLATMA LAMBASI
1) Sogutucu Bôlüm aydinlatma
lambas! yanmiyor.
Cihazin fisi takili degildir.
Cihazin Agma/Kapama sivici
kapali konumdadir.
Prizde elektrik yoktur.
Ampul arizalanmis olabilir.
Fisini prize takiniz.
Sivici acik konuma getiriniz.
Tesisatin ana sigortasini kontrol ediniz.
Ampulú degistiriniz
B) SOGUTMA VERIMI
1) Cihaz yeterince sogutmuyor.
Kapilar iyi kapanmiyordur.
Kapilar sik sik aciliyordur.
Sicaklik ayari yanlis yapilmistir.
Kisa bir sûre ônce çok miktarda
yiyecek konulmustur.
Kapilar! iyice kapatiniz.
Карнап sik agmaktan kagininiz.
Termostat ayarini istediginiz sicakliga
ayarlayiniz.
Cihaz belirli bir sire sonra normale dénecektir.
2) Sogutucu Bólúmde besinler
donuyor.
Isi kontrol dúgmesi yanlis
konumda. (Yüksek)
Besinler arkadaki havalandirma
deliginin ónúne konulmustur.
Dúgmeyi istediginiz normal bir konuma
getiriniz.
Besinlerle havalandirma deligi arasinda
mesafe birakin.
3) Kompresór súrekli calisiyor.
Termostat dúgmesi yanlis
konumda. (DüsÜk)
Kap1 dûzgün kapanmamis.
Kap! sik sik aciliyor.
Kisa sûre ônce yeni besinler
konulmustur.
Kondanser kirlenmistir.
Termostat ayarini daha yüksek bir
konuma getiriniz.
Kapiyi dúzgún kapatiniz.
Kapiy! sik agmaktan kagininiz.
Cihaz belirli bir súre sonra eski
konumuna dónecektir.
Temizleyiniz. (Kondanserin temizligi
bôlümüne bakiniz)
4) Sebzelikte su var.
Sebzelige 1slak besinler
konulmustur.
Bu zaman zaman olabilecek normal
bir durumdur.
5) Dis góvdede terleme var.
Odadaki nem oran: yüksektir.
Bu normaldir ve cihazin performansini
etkilemez.
C) KAPILAR
1) Kapilar kapanmiyor.
Cihazin ayak ayarlart iyi
yapilmamistir.
Kapilar sert kapatilmistir.
Kapi raflari gereginden fazla
yúklenmistir.
Kap1 ayarlari düzgün dedgildir.
Ayak ayarlarin yapiniz.
Kapilari daha nazik kapatiniz.
Kapl raflarin daha az ve dúzgún sekilde
yúkleyiniz.
Yeniden ayarlayiniz.
D) SESLER
Cihazin ayak ayarlart iyi
yapilmamistir.
Cihazin igerisinde bir seyler
titresim yapiyordur.
Ayak ayarlarin yapiniz.
Cihazin içindekileri ve raflarin dogru
konumda olup olmadiklarini kontrol
ediniz.
E) BUZDOLABININ TUM LAMBA-
LARI YANIP SONUYOR VE
ALARM SESi VERIYOR.
Buzdolabinizda énemli bir ariza
var demektir.
Size en yakin Yetkili Servis ile
górúsúnuz.
13
CALISIRKEN DUYULAN NORMAL SESLER
1) ISI KONTROLU
Sogutma sistemi devreye girerken yada сиКаг-
ken "Klik" sesleri ¢ikarabilir.
2) SOGUTMA SISTEMI
Sogutma sistemine verilmis olan sogutucu
gaz borulardan geçerken siriltili bir akis sesi
cikabilir.
3) MOTOR
Devreye girerken veya devreden cikarken
ses cikarabilir. Ayrica biraz sarsintili calisa-
bilir.
4) YALITIM
Buzdolaplarinda kullanilan isi yalitim malze-
meleri 1s1 degisimlerinde genlesir veya bú-
züsürler. Bu esnada sesler cikabilir. Ayrica bu
izolasyon maddesi cok iyi yalitim saglamakta
ve enerji tasarrufu yapmaktadir.
6) FANLAR
Arasira fanlarin çalisma seslerini duyabilirsi-
niz. Bu gayet normal bir durumdur. Fanlar ha-
va sirkilasyonuna ve havanin esit dagilmasi-
na yardimci olurlar.
14
GARANTI, SERVIS VE YEDEK PARCA
Buzdolabinizla birlikte sizlere birde kullanim
kilavuzu verilmektedir. Kullanim kilavuzunun
en arka sayfasi ise garanti belgesidir. Bu bel-
gede túm garanti sartlar! yer almaktadir.
YETKILI SERVISI ARAMADAN ONCE
Kullanim kilavuzunu bastan sona okuyunuz
ve sizlere belirtilmis olan tavsiye ve talimatlari
takip ediniz. Cogu kez herhangi bir arizayi
kendi basiniza cózebilir ve gereksiz yere Yet-
kili Servis cagirmamis olursunuz.
Arizalar ve Cózúumleri bólúimúnde Yetkili Ser-
vis cagiriimadan ónce nelerin kontrol edilmesi
gerektigine iliskin dneriler icermektedir.
Túm kontrolleri yaptiktan sonra hala sorunu
gideremiyorsaniz size en yakin Yetkili Servis'e
basvurunuz. Cihazin modelini ve seri numa-
rasini Yetkili Servis'e bildirmeyi unutmayiniz.
Bu bilgiler Dondurucu bólúmún alt sol tarafin-
daki bilgi etiketinde yer almaktadir.
SERVIS VE YEDEK PARCA
Túm onarimlarda orjinal ambalajli yedek parca
kullanmalidir. Ayrica kullanim kilavuzuna asa-
daki belirtilen bilgileri not ediniz.
MODEL
URETIM NUMARAS| emmm
SERI NUMARASI
Yandaki bilgileri bilgi etiketinde bulabilirsiniz
GUVENLIK
Kullanim Kilavuzunun ilk sayfalarinda yer
alan guvenlik ve ikaz bolumlerini okuyu-
nuz. Uretici firma úrúnún yanlis kullaniima-
si kullanim kurallarina uyulmamasi ve
amaclarinin disinda kullanilmas: sonucu
olusabilecek arizalardan sorumlu degildir.
DIKKAT
Buzdolabinizi cakmak gazi, benzin, eter ve
aseton gibi patlayici gazlari yada sivilari
saklamak icin kullanmayiniz.
16
16
TEKNIK OZELLIKLER
KAPILAR KAPALI IKEN OLCULERI
3
«A»
Ne
90°
- Kapi acildiginda : Cihaz ile duvar arasinda en az 56 mm mesafe birakilmalidir.
Bu cihazin sogutma sistemi icerisinde ve yalitim malzemelerinde kesinlikle CFC / HCFC
veya bunlari iceren diger maddeler kullanilmamistir.
(€ Bu cihaz asagıdaki CEE yönetmeliklerine uygundur.
- 19.03.1973 tarihli 73723 sayılı CEE (Alcak Gerilim Yönetmeligi) ve bunu takip eden
diger degisiklikler
- 03.05.1989 tarihli 89/336 sayılı CEE (Elektromanyetik uygunluk Yénetmeligi) ve bunu
takip eden diger degisiklikler.
7705
KAPILAR ACIK ¡KEN OLCULERI
——c(“—]
TEKNIK BILGILER
MODEL ER 3660BN(S) | ER 3260BN(S) | ER 3560BN(S) | ER 2960 BN
TOPLAM MODEL 380 341 376 300
YUKSEKLIK (A) mm 2000 1850 2000 1700
CALISMA GERILIMI (V) 220 / 240 220 / 240 220 / 240 220/ 240
FREKANSI (Hz) 50 50 50 50
DOND. KAPASITESI 9 9 10 9
(kg/24 sa)
TOPLAM GUC (W) 180 180 180 180
SICAKLIK YUKSELME 11 13 15 13
SURESI (SAAT)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising