Aeg-Electrolux | S75480DT | User manual | Aeg-Electrolux S75480DT User Manual

Aeg-Electrolux S75480DT User Manual
NO FROST BUZDOLABI
KULLANMA KILAVUZU
S75480DT
TEKNIK ÖZELLIKLER
S75480DT
Toplam Brüt/Net Kapasite
:
484/ 469 lt.
Yükseklik
:
1818 mm
Genislik
:
760mm
Derinlik
:
720 mm
Agirlik
:
85 kg
Tüketilen Güç
:
212 W
Enerji Tüketimi
:
1,46Wh/24h
Derin Dondurucu Bölmesi
_
Dört yildiz (-18 °C ve daha soguk)
Brüt/Net Kapasite
:
117/107lt
Dondurma Kapasitesi
:
5,5 kg/24h
Sogutucu Bölmesi
Brüt/Net Kapasite
_
:
367/362 lt.
Garanti/Müþteri hizmetleri
52013428
GARANTÝ ÞARTLARI
1. Garanti süresi, malýn teslim tarihinden itibaren baþlar ve
• Fýrýn-Çamaþýr-Bulaþýk Makineleri-Soðutucu & Dondurucular-Split klimalar ve
Mikrodalgalar 3 (ÜÇ) yýl.
• Süpürge-Ocak-Asprirator-Davlumbaz-Su ýsýtýcýlarý-Küçük ev aletleri 2 (ÝKÝ) yýldýr.
2. Malýn bütün parçalarý dahil olmak üzere tamamý Firmamýzýn garantisi
kapsamýndadýr.
3. Malýn garanti süresi içerisinde arýzalanmasý durumunda, tamirde geçen süre
garanti süresine eklenir. Malýn tamir süresi en fazla 30 iþ günüdür. Bu süre,
mala iliþkin arýzanýn servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamasý
durumunda, malýn satýcýsý, bayii, acentasý, temsilciliði, ithalatçýsý veya
imalatçýsýndan birisine bildirim tarihinden itibaren baþlar. Sanayi malýnýn
arýzasýnýn 15 iþ günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçý veya ithalatçý;
malýn tamiri tamamlanýncaya kadar, benzer özelliklere sahip baþka bir sanayi
malýný tüketicinin kullanýmýna tahsis etmek zorundadýr.
4. Malýn garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve iþçilik, gerekse montaj
hatalarýndan dolayý arýzalanmasý halinde, iþçilik masrafý, deðiþtirilen parça
bedeli yada baþka herhangi bir ad altýnda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri
yapýlacaktýr.
5. Malýn ;
– Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydýyla bir yýl
içerisinde, ayný arýzayý ikiden fazla tekrarlamasý veya farklý arýzalarýn dörtten
fazla ortaya çýkmasý sonucu maldan yararlanamamanýn süreklilik kazanmasý,
– Tamiri için gereken azami sürenin aþýlmasý,
– Servis istasyonunun mevcut olmamasý halinde sýrasýyla satýcýsý, bayii,
acentasý, temsilciliði, ithalatçýsý veya imalatçýsýndan birisinin düzenleyeceði
raporla arýzanýn tamirinin mümkün bulunmadýðýnýn belirlenmesi, durumlarýnda
ücretsiz olarak deðiþtirme iþlemi yapýlacaktýr.
6. Malýn kullanma kýlavuzunda yer alan hususlara aykýrý kullanýlmasýndan
kaynaklanan arýzalar garanti kapsamý dýþýndadýr.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çýkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret
Bakanlýðý Tüketicinin ve Rekabetinin Korunmasý Genel Müdürlüðü'ne
baþvurulabilir.
1
Buna göre
Electrolux'ün Electrolux, AEG-Electrolux, Progress markalý mamulleri için
verdiði garanti, aþaðýdaki durumlarda geçerli olmaz.
– Kullanma Kýlavuzunda belirtilen talimatlarýn dýþýndaki kullanýmlar,
– Tüketiciye teslimden sonra oluþabilecek kýrýk, çizik ve hasarlar (taþýma, çarpma,
düþürme, vs)
– Mamulü; uygun olmayan elektrik tesisatýnda veya kullanýlmasý öngörülen voltaj
dýþýnda kullanma,
– Gereken onarým için Yetkili Servise baþvurmadan önce Electrolux Yetkili Servis
Personeli dýþýnda bir kimsenin cihazýn onarýmýna, bakýmýna veya tadiline
kalkýþmýþ olmasý durumlarýnda,
– Yukarýda belirtilen maddeler kapsamýnda olan arýzalar ücret karþýlýðý yapýlýr.
– Arýzalarýn giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tesbiti ve
deðiþtirilecek parçalarýn saptanmasý tamamen firmamýza aittir.
– Garanti Belgesi üzerinde tahrifat yapýldýðý mamul üzerindeki orijinal seri
numarasý kaldýrýldýðý veya tahrip edildiði taktirde bu belge hükümden düþer.
Garanti Belgesi'nin geçerlilik süresi 3 yýldýr ve onay tarihi esas alýnarak her yýl vize
edilir. Geçerlilik süresinin dolmasýna müteakip 3 ay içerisinde vizesi yaptýrýlmayan
belgeler geçersiz sayýlýr. Belgesi iptal edilen veya geçersiz sayýlan imalatçý ve /
veya ithalatçýlara ayný ürün için 6 ay süre ile yeni belge tanzim edilemez.
ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN
ÜNVANI: ELECTROLUX Dayanýklý Tüketim Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Þ.
MERKEZ ADRESÝ: Tarlabaþý Cad.No : 35 34437 Taksim / ÝSTANBUL
TELEFONU: 0 212 293 10 20 (Pbx)
FAX: 0 212 251 60 94
www.electrolux.com.tr
Ürününüz ile ilgili teknik sorunlarýn oluþmasý halinde bölgenizde size en
yakýn Yetkili servisimiz ile irtibat kurabilmeniz için Tüketici Danýþma
Merkezimizi arayýnýz
ELECTROLUX TÜKETÝCÝ DANIÞMA MERKEZÝ: 0 800 211 60 32
AEG-ELECTROLUX TÜKETÝCÝ DANIÞMA MERKEZÝ: 0 800 211 61 69
Lütfen Yetkili servisimizi aramadan önce aþaðýdaki bilgileri hazýrlayalým.
1. Ýsim ve adres bilgisi
2. Telefon numaranýz
3. Arýzanýn tam olarak tanýmlanmasý
4. Model-üretim numarasý ve seri numara bilgisi (Ürün üzerindeki etikette
mevcut)
5. Satýn alma tarihi.
* Unutmayýnýzki hizmetinizi garantili olarak yaptýrabilmeniz için faturanýzý
ve diðer tüm servis hizmetlerine ait dokümanlarý Yetkili Servis'e ibra
etmek zorundasýnýz.
2
MARKA
ONAY TARÝHÝ BELGE NO.
Ürün Grubu
Electrolux
Split Klima
Mikrdalga Fýrýn
Solo Fýrýnlar
Ocak
Þofben/Termosifon
Kurutma Makineleri
Derin Dondurucular
Elektrik Süpürgeleri
Bulaþýk Makinalarý
Soðutucular
Aspiratör/Davlumbazlar
Çamaþýr Makinalarý
Ekmek Kýzartýcý
Fritöz
Hava Temizleyici
Kahve Makinasý
Meyva Sýkacaðý
Mikser
Saç Kurutma Makinasý
Kettle Su Isýtýcý
Ütü
07.05.2003/14212
14.11.2002/2082
14.11.2002/2083
14.11.2002/2085
14.11.2002/2086
15.02.2002/8602
16.10.2002/6431
29.07.2002/1546
29.07.2002/1547
29.07.2002/1548
29.07.2002/1549
29.07.2002/1552
AEG-Electrolux
09.06.2004/ 19757
27.03.2002/2639
12.02.2002/2415
12.02.2002/2538
13.07.2004/20362
25.04.2002/6917
16.10.2002/6432
12.02.2002/2391
12.02.2002/2392
12.02.2002/2393
12.02.2002/2414
12.02.2002/2390
27.03.2002/5046
25.04.2002/6234
27.03.2002/5048
27.03.2002/2640
25.04.2002/6233
25.04.2002/5409
25.04.2002/5407
16.10.2002/5820
27.03.2002/2641
G. SÜRE
3
3
3
2
2
3
3
2
3
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
3
Avrupa Garantisi
Bu cihaz, cihaz garanti belgesinde yazýlý veya kanunlarca belirlenen süre boyunca, kýlavuzun
arkasýnda liste halinde verilen ülkelerin her birinde Elektrolux tarafýndan garantilidir. Eðer
aþaðýda liste halinde belirtilen bu ülkelerin birinden diðerine taþýnýrsanýz, cihazýn garantisi de
aþaðýdaki þartlar dahilinde sizinle birlikte yer deðiþtirmiþ olacaktýr:
• Cihazýn garantisi, ürünün satýcýsý tarafýndan verilen geçerli bir satýn alma belgesinin ibrazý
ile kanýtlayacaðýnýz tarih olan cihazý ilk satýn aldýðýnýz tarihte baþlar.
• Cihazýn garantisi ayný süre için geçerli ve cihazýn bu özel modeli ve tipi için yeni ikamet
edeceðiniz ülkede geçerli iþçilik ve parçalarla ilgili olarak ayný içeriðe sahip olacaktýr.
• Cihazýn garantisi, cihazý satýn alan ilk kiþiye mahsustur ve baþka bir kullanýcýya
devredilemez.
• Cihaz, Electrolux tarafýndan verilen talimatlar uyarýnca monte edilir ve kullanýlýr ve sadece
ev içi kullaným amaçlýdýr, yani ticari kullaným amaçlý deðildir.
• Cihaz, yeni ikamet edeceðiniz ülkede yürürlükte bulunan ilgili tüm kanunlar uyarýnca
monte edilmelidir.
Bu Avrupa Garantisinin hükümleri, kanunlarca size tanýnan herhangi bir haktan etkilenmez.
www.electrolux.com
4
p
t
b
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/
Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Èeská republika
+420 2 61 12 61 12
Budìjovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire
LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lietuva
+370 5 2780609
Verkių 29, LT�09108 Vilnius
Luxembourg
+35 2 42 43 13 01
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
p
t
b
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV,
Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves
Zarco - Q 35
2774 - 518 Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz/Suisse/
Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Electrolux Ljubljana d.o.o.
Gerbiceva 98, 1000 Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux
Domáce spotrebièe SK, Seberíniho 1,
821 03 Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143,
S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaþý caddesi no : 35 Taksim
Istanbul
Ðîññèÿ
+7 095 937 7837
129090 Ìîñêâà, Îëèìïèéñêèé
ïðîñïåêò, 16, ÁÖ „Îëèìïèê“
5
Avrupa Garantisi
Bu cihaz, cihaz garanti belgesinde yazýlý veya kanunlarca belirlenen süre boyunca, kýlavuzun
arkasýnda liste halinde verilen ülkelerin her birinde Elektrolux tarafýndan garantilidir. Eðer
aþaðýda liste halinde belirtilen bu ülkelerin birinden diðerine taþýnýrsanýz, cihazýn garantisi de
aþaðýdaki þartlar dahilinde sizinle birlikte yer deðiþtirmiþ olacaktýr:
• Cihazýn garantisi, ürünün satýcýsý tarafýndan verilen geçerli bir satýn alma belgesinin ibrazý
ile kanýtlayacaðýnýz tarih olan cihazý ilk satýn aldýðýnýz tarihte baþlar.
• Cihazýn garantisi ayný süre için geçerli ve cihazýn bu özel modeli ve tipi için yeni ikamet
edeceðiniz ülkede geçerli iþçilik ve parçalarla ilgili olarak ayný içeriðe sahip olacaktýr.
• Cihazýn garantisi, cihazý satýn alan ilk kiþiye mahsustur ve baþka bir kullanýcýya
devredilemez.
• Cihaz, Electrolux tarafýndan verilen talimatlar uyarýnca monte edilir ve kullanýlýr ve sadece
ev içi kullaným amaçlýdýr, yani ticari kullaným amaçlý deðildir.
• Cihaz, yeni ikamet edeceðiniz ülkede yürürlükte bulunan ilgili tüm kanunlar uyarýnca
monte edilmelidir.
Bu Avrupa Garantisinin hükümleri, kanunlarca size tanýnan herhangi bir haktan etkilenmez.
www.electrolux.com
4
p
t
b
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/
Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Èeská republika
+420 2 61 12 61 12
Budìjovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire
LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lietuva
+370 5 2780609
Verkių 29, LT�09108 Vilnius
Luxembourg
+35 2 42 43 13 01
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
p
t
b
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV,
Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves
Zarco - Q 35
2774 - 518 Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz/Suisse/
Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Electrolux Ljubljana d.o.o.
Gerbiceva 98, 1000 Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux
Domáce spotrebièe SK, Seberíniho 1,
821 03 Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143,
S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaþý caddesi no : 35 Taksim
Istanbul
Ðîññèÿ
+7 095 937 7837
129090 Ìîñêâà, Îëèìïèéñêèé
ïðîñïåêò, 16, ÁÖ „Îëèìïèê“
5
52014278
52013313
PNC CODE:924000920
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising