AEG | S3488-1KA | User manual | Aeg S3488-1KA User Manual

Aeg S3488-1KA User Manual
SANTO 3488-1 KA
ChladniËka
AUS ERFAHRUNG GUT
N·vod k pouûitÌ
818 22 36-00/3
V·ûen· z·kaznice, v·ûen˝ z·kaznÌku,
Z·ruka, servis a n·hradnÌ dÌly
d¯Ìve, neû uvedete svoji novou chladniËku do provozu, p¯eËtÏte si
laskavÏ pozornÏ tento n·vod k pouûitÌ. N·vod obsahuje d˘leûitÈ
informace pro bezpeËnou obsluhu, pro instalaci a pro oöet¯ov·nÌ
spot¯ebiËe.
Tento n·vod k pouûitÌ si laskavÏ uschovejte pro pozdÏjöÌ nahlÈdnutÌ.
P¯edejte jej p¯ÌpadnÏ dalöÌmu uûivateli spot¯ebiËe.
Tento n·vod k pouûitÌ popisuje chladicÌ Ë·st vaöÌ kombinovanÈ soustavy
chladniËky s mrazniËkou, kde stojÌ oba spot¯ebiËe vedle sebe.
PomocÌ tohoto varovnÈho troj˙helnÌku a/nebo upozorÚujÌcÌch slov
(Varov·nÌ!, Opatrnost!, Pozor!) jsou zd˘raznÏny pokyny, kterÈ jsou
d˘leûitÈ pro vaöi bezpeËnost nebo spr·vnÈ fungov·nÌ spot¯ebiËe.
Tyto pokyny bezpodmÌneËnÏ dodrûujte.
1. Tento znak v·s bude prov·zet krok za krokem p¯i obsluze spot¯ebiËe.
2. ...
Za tÌmto symbolem n·sledujÌ doplÚujÌcÌ informace k obsluze
a k praktickÈmu pouûitÌ spot¯ebiËe.
Jetelov˝m lÌstkem jsou oznaËeny rady a pokyny, zajiöùujÌcÌ hospod·rn˝
a ekologick˝ provoz spot¯ebiËe.
VysvÏtlivky k odborn˝m pojm˘m, kterÈ jsou pouûity v tomto n·vodu,
najdete zcela na konci v odstavci "OdbornÈ pojmy".
Pro p¯ÌpadnÏ vzniklÈ poruchy obsahuje tento n·vod k obsluze pokyny
k jejich odstranÏnÌ samotn˝m uûivatelem, viz odstavec "Co dÏlat,
kdyûÖ".
Pokud by tyto instrukce nepostaËovaly, je v·m kdykoliv k dispozici
naöe servisnÌ sluûba.
2
818 22 36-00/3
P¯eËtÏte si tento n·vod k obsluze a dodrûujte
v nÏm uvedenÈ rady a pokyny. V mnoha p¯Ìpadech
si budete moci vyjasnit jakÈkoli pochybnosti sami
a tudÌû vyhnout se zbyteËn˝m vol·nÌm do servisu.
P¯edchozÌ Ë·sti nazvanÈ "Co dÏlat, kdyû ..." a
"Servis" obsahujÌ doporuËenÌ, co by se mÏlo
zkontrolovat d¯Ìve, neû zavol·te servisnÌho
technika.
Jestliûe po tÏchto kontrol·ch z·vada st·le existuje,
zavolejte vaöe nejbliûöÌ autorizovanÈ servisnÌ
st¯edisko AEG.
UjistÏte se, ûe m˘ûete sdÏlit model a seriovÈ ËÌslo
spot¯ebiËe. Tyto informace naleznete na datovÈm
ötÌtku p¯Ìstroje.
Origin·lnÌ n·hradnÌ dÌly lze koupit od
autorizovan˝ch st¯edisek servisu AEG.
V˝jimky - tato z·ruka se nevztahuje na:
PodmÌnky z·ruky
Model ............................................................................
My, v˝robce, zaruËujeme, ûe jestliûe bÏhem
24 mÏsÌc˘ od data zakoupenÌ tohoto spot¯ebiËe
AEG se tento spot¯ebiË nebo jak·koli jeho Ë·st
uk·ûou jako vadnÈ pouze z d˘vodu vadnÈho
zpracov·nÌ nebo vadnÈho materi·lu, provedeme
podle naöeho uv·ûenÌ buÔ opravu nebo v˝mÏnu
tÈhoû bez placenÌ za pr·ci, materi·l nebo p¯epravu
za p¯edpokladu, ûe:
- spot¯ebiË byl spr·vnÏ instalov·n a pouûÌv·n
pouze na napÏtÌ uvedenÈ na ötÌtku
jmenovit˝ch hodnot
- spot¯ebiË byl pouûÌv·n pouze pro norm·lnÌ
dom·cÌ ˙Ëely a v souladu s pokyny v˝robce
pro provoz a ˙drûbu
- na spot¯ebiËi neprov·dÏla servis, ˙drûbu ani
opravu jin· neû n·mi autorizovan· osoba,
kter· spot¯ebiË nerozebÌrala ani s nÌm jinak
nemanipulovala
- vöechny servisnÌ pr·ce podle tÈto z·ruky musÌ
prov·dÏt servis AEG nebo jÌm autorizovanÈ
st¯edisko
- kaûd˝ vymÏnÏn˝ spot¯ebiË nebo vymÏnÏn·
vadn· souË·st se stanou naöÌm vlastnictvÌm
- tato z·ruka platÌ vedle vaöich z·konn˝ch
nebo jinak pr·vnÏ podloûen˝ch pr·v
- rozhodujÌcÌ podmÌnky z·ruky jsou uvedeny
na z·ruËnÌm listu
»Ìslo v˝robku (E/PNC No.) .......................................
818 22 36-00/3
-
-
-
poökozenÌ nebo poûadavky vzniklÈ v d˘sledku
p¯epravy, nespr·vnÈho pouûitÌ nebo
nedbalosti, v˝mÏny û·rovek a snÌmateln˝ch
Ë·stÌ ze skla nebo plastick˝ch hmot
n·klady spojenÈ s poûadavky na odstranÏnÌ
z·vad spot¯ebiËe, kter˝ je nespr·vnÏ
instalov·n
spot¯ebiËe, kterÈ jsou pouûÌv·ny v komerËnÌm
prost¯edÌ vËetnÏ pronajÌman˝ch
zemÏ EvropskÈho spoleËenstvÌ. Lze pouûÌt
standardnÌ z·ruku, ale zajiötÏnÌ, ûe spot¯ebiË
splÚuje normy platnÈ v p¯ÌsluönÈ zemi, kam
byl spot¯ebiË dopraven, je na zodpovÏdnosti
a na n·klady vlastnÌka. M˘ûe b˝t vyûadov·n
doklad o koupi.
SeriovÈ ËÌslo (F/Serial. No.) ......................................
eventuelnÏ KD ... ... ... / ...
V p¯ÌpadÏ technick˝ch problÈm˘ v·m bude i n·ö
znaËkov˝ servis kdykoliv k dispozici, volejte
2 6112 6112. Adresa:
ServisnÌ st¯edisko AEG
Hanusova ulice
140 21 Praha 4
Tel.: 2 6112 6112
BezpeËnost
P¯eËtÏte si tento n·vod a varovn· upozornÏnÌ
na zaË·tku tohoto n·vodu. V˝robce
nezodpovÌd· za vady zp˘sobenÈ nespr·vnÏ
pouûÌvan˝m v˝robkem nebo v˝robkem
pouûÌvan˝m pro jinÈ ˙Ëely neû jsou ˙Ëely
specifikovanÈ v tomto n·vodu.
31
Servis
Obsah
Pokud v p¯ÌpadÏ poruchy nenajdete v tomto n·vodu k pouûitÌ radu
k jejÌmu odstranÏnÌ, obraùte se na n·ö servis. P¯esn· p¯Ìprava n·hradnÌch
dÌl˘ m˘ûe uöet¯it zbyteËnÈ cesty a n·klady. P¯i informov·nÌ servisu
uv·dÏjte proto n·sledujÌcÌ ˙daje o svÈm spot¯ebiËi:
BezpeËnost .............................................................................................................. 5
Likvidace .................................................................................................................. 7
Doprava spot¯ebiËe ............................................................................................. 8
OdstraÚov·nÌ ochrann˝ch prvk˘ pro p¯epravu .................................... 8
ï oznaËenÌ modelu
ï ËÌslo v˝robku (PNC)
ï sÈriovÈ ËÌslo (S-No.)
Tyto ˙daje najdete na v˝robnÌm ötÌtku vlevo na vnit¯nÌ stranÏ
spot¯ebiËe. Abyste tyto ˙daje mÏli vûdy rychle po ruce, doporuËujeme,
abyste si je zapsali.
UpozornÏnÌ: Bezd˘vodnÈ p¯ivol·nÌ servisu je t¯eba uhradit i v p¯ÌpadÏ,
kdyû k nÏmu dojde v z·ruËnÌ dobÏ.
Instalace ................................................................................................................... 9
UmÌstÏnÌ chladniËky .............................................................................................. 9
ChladniËka pot¯ebuje vzduch ........................................................................ 10
Vyrovn·nÌ spot¯ebiËe ........................................................................................ 10
P¯ipojenÌ k elektrickÈ sÌti .................................................................................. 11
NasazenÌ filtru s aktivnÌm uhlÌm .................................................................... 11
Popis spot¯ebiËe ................................................................................................ 12
Pohled na spot¯ebiË ........................................................................................... 12
Ovl·dacÌ panel ..................................................................................................... 13
TlaËÌtka pro nastavenÌ teploty ....................................................................... 13
Ukazatele teploty ................................................................................................ 14
TlaËÌtko COOLMATIC ........................................................................................... 14
Funkce rychlÈho chlazenÌ ................................................................................ 14
TlaËÌtko VYPNUTÕ V›STRAHY ........................................................................... 15
P¯ed uvedenÌm spot¯ebiËe do provozu ................................................... 15
UvedenÌ do provozu .......................................................................................... 15
NastavenÌ teploty ............................................................................................. 16
VypnutÌ spot¯ebiËe ........................................................................................... 16
ZapnutÌ pro Ëas dovolenÈ ............................................................................. 17
KontrolnÌ a informaËnÌ systÈm .................................................................. 18
V˝straha "otev¯enÈ dve¯e" ............................................................................... 18
TeplotnÌ v˝straha ................................................................................................ 18
FunkËnÌ poruchy .................................................................................................. 18
30
818 22 36-00/3
818 22 36-00/3
3
Obsah
Vnit¯nÌ vybavenÌ ................................................................................................ 19
Ukl·dacÌ plochy ................................................................................................... 19
VariabilnÌ vnit¯nÌ vybavenÌ dve¯Ì ................................................................. 19
N·doba na ovoce a zeleninu .......................................................................... 19
OdkladaË lahvÌ ..................................................................................................... 20
OdkladaË pro rychlÈ ochlazenÌ ...................................................................... 20
Drû·k lahvÌ a plechovek ................................................................................... 21
VyjmutÌ drû·ku pro l·hve a plechovky ...................................................... 21
Drû·k lahvÌ ............................................................................................................. 21
ï Kondenz·tor
Kondenz·tor m· vÏtöinou podobu m¯Ìûky. V kondenz·toru se
zkapalÚuje chladivo, zkomprimovanÈ v kompresoru. P¯itom
se uvolÚuje teplo, jeû se p¯ed·v· z povrchu kondenz·toru do
okolnÌho vzduchu. Kondenz·tor je proto umÌstÏn zvnÏjöku, vÏtöinou
na zadnÌ stranÏ chladniËky.
OtevÌr·nÌ dve¯Ì ................................................................................................... 21
Spr·vnÈ ukl·d·nÌ potravin .......................................................................... 22
Odmrazov·nÌ ....................................................................................................... 22
ChladniËka se odmrazuje automaticky ....................................................... 22
»iötÏnÌ a oöet¯ov·nÌ ......................................................................................... 23
V˝mÏna filtru s aktivnÌm uhlÌm ..................................................................... 24
Rady, jak uspo¯it energii ............................................................................... 24
Co dÏlat, kdyû Ö ................................................................................................ 25
OdstraÚov·nÌ poruch ......................................................................................... 25
V˝mÏna û·rovky .................................................................................................. 27
ProvoznÌ zvuky .................................................................................................... 27
UstanovenÌ, normy, smÏrnice ...................................................................... 28
OdbornÈ v˝razy .................................................................................................. 28
Servis ....................................................................................................................... 30
Z·ruka, servis a n·hradnÌ dÌly .................................................................... 31
4
818 22 36-00/3
818 22 36-00/3
29
UstanovenÌ, normy, smÏrnice
BezpeËnost
ChladniËka je urËena pro dom·cnost a byla vyrobena p¯i dodrûenÌ
norem, platn˝ch pro tyto spot¯ebiËe. P¯i v˝robÏ byla dodrûena zvl·ötÏ
nezbytn· opat¯enÌ, obsaûen· v z·konÏ pro bezpeËnost elektrick˝ch
spot¯ebiˢ (GSG), v p¯edpisu pro bezpeËnost chladicÌch za¯ÌzenÌ
(VBG 20) a v p¯edpisech Svazu nÏmeck˝ch elektrotechnik˘ (VDE).
Byla p¯ezkouöena tÏsnost chladicÌho okruhu.
Tento spot¯ebiË odpovÌd· n·sledujÌcÌm smÏrnicÌm EU:
- 73/23/EWG z 19. 2. 1973 - SmÏrnice o nÌzkÈm napÏtÌ
- 89/336/EWG z 3. 5.1989
(SmÏrnice o elektromagnetickÈ kompatibilitÏ, vËetnÏ zmÏnovÈ
smÏrnice 92/31/EWG) - SmÏrnice EMV.
OdbornÈ v˝razy
ï Chladivo
Kapaliny, kterÈ je moûno pouûÌt pro v˝robu chladu, se naz˝vajÌ
chladivy. Chladiva majÌ pomÏrnÏ nÌzk˝ bod varu, tak nÌzk˝, ûe teplo
z potravin, uloûen˝ch v chladicÌm za¯ÌzenÌ, m˘ûe p¯ivÈst chladivo
do varu, p¯ÌpadnÏ je odpa¯it.
ï ChladicÌ okruh
Uzav¯en˝ chladicÌ okruh, v nÏmû se nach·zÌ chladivo.
HlavnÌmi Ë·stmi chladicÌho okruhu jsou v˝parnÌk, kompresor,
kondenz·tor a potrubÌ.
ï V˝parnÌk
Ve v˝parnÌku se chladivo odpa¯uje. StejnÏ jako vöechny kapaliny
pot¯ebuje i chladivo k odpa¯ov·nÌ teplo. Toto teplo je odebÌr·no z
vnit¯nÌho prostoru chladniËky, kter˝ se tÌm ochlazuje. Proto je
v˝parnÌk umÌstÏn ve vnit¯nÌm prostoru chladniËky nebo je uloûen v
pÏnovÈ hmotÏ bezprost¯ednÏ za zadnÌ stÏnou a nenÌ proto vidÏt.
ï Kompresor
Kompresor vypad· jako mal˝ v·leËek. Je poh·nÏn vestavÏn˝m
elektromotorem a je umÌstÏn vzadu ve spodnÌ Ë·sti chladniËky.
⁄kolem kompresoru je ods·vat chladivo ve formÏ p·ry z v˝parnÌku,
komprimovat je a dopravit d·le do kondenz·toru.
28
818 22 36-00/3
BezpeËnost naöich chladniËek odpovÌd· uzn·van˝m technick˝m pravidl˘m a
z·konu o bezpeËnosti elektrick˝ch spot¯ebiˢ. P¯esto povaûujeme jako v˝robce
za svoji povinnost sezn·mit v·s s n·sledujÌcÌmi bezpeËnostnÌmi pokyny.
Spr·vnÈ pouûÌv·nÌ mrazniËky
ï ChladniËka je urËena pro pouûitÌ v dom·cnosti. Je vhodn· pro chlazenÌ
potravin. Pokud je spot¯ebiË pouûÌv·n k jin˝m ˙Ëel˘m nebo je nespr·vnÏ
obsluhov·n, nem˘ûe v˝robce p¯evzÌt z·ruku za jeho p¯ÌpadnÈ poökozenÌ.
ï Z bezpeËnostnÌch d˘vod˘ nejsou u chladniËky povoleny û·dnÈ ˙pravy nebo
zmÏny.
ï Pokud je chladniËka pouûÌv·na ûivnostensky nebo pro jinÈ ˙Ëely, neû pro
chlazenÌ potravin, dodrûujte laskavÏ z·konn· ustanovenÌ, jeû jsou platn·
pro oblast vaöÌ Ëinnosti.
P¯ed prvnÌm uvedenÌm mrazniËky do provozu
ï P¯esvÏdËte se, zda nebyla chladniËka bÏhem p¯epravy poökozena. Poökozen˝
spot¯ebiË v û·dnÈm p¯ÌpadÏ nep¯ipojujte! Pokud doölo k poökozenÌ chladniËky,
obraùte se na svÈho dodavatele.
Chladivo
ChladicÌ okruh spot¯ebiËe je naplnÏn chladivem isobutan (R600a), coû je p¯ÌrodnÌ
plyn s vysokou ekologickou nez·vadnostÌ, je vöak ho¯lav˝.
ï Varov·nÌ - P¯i dopravÏ a instalov·nÌ chladniËky dbejte na to, aby nebyly
poökozeny jakÈkoliv Ë·sti chladicÌho okruhu.
ï V p¯ÌpadÏ, ûe by se chladicÌ okruh poökodil:
- bezpodmÌneËnÏ se vyvarovat otev¯enÈmu ohni a zdroj˘m zap·lenÌ;
- mÌstnost, ve kterÈ je chladniËka instalov·na, dob¯e provÏtrat.
ZabezpeËenÌ p¯ed dÏtmi
ï NÏkterÈ Ë·sti obalu (nap¯. fÛlie, polystyren) mohou b˝t pro dÏti nebezpeËnÈ.
DÏti by se mohly udusit! Proto tyto Ë·sti obalu odstraÚte z jejich dosahu.
ï VyslouûilÈ starÈ chladniËky p¯ed jejich likvidacÌ uËiÚte nepouûiteln˝mi.
Vyt·hnÏte sÌùovou z·strËku ze z·suvky, od¯ÌznÏte p¯ÌvodnÌ kabel, odstraÚte
nebo zniËte p¯ÌpadnÏ existujÌcÌ z·padkovÈ, z·strËkovÈ nebo jinÈ z·mky. JedinÏ
tak se nemohou hrajÌcÌ si dÏti v chladniËce zav¯Ìt (hrozilo by jim nebezpeËÌ
zaduöenÌ!) nebo se dostat do jin˝ch ûivotu nebezpeËn˝ch situacÌ.
818 22 36-00/3
5
BezpeËnost
ï DÏti Ëasto nedok·ûÌ rozpoznat nebezpeËÌ, kterÈ jim hrozÌ p¯i manipulaci
s elektrick˝mi spot¯ebiËi. Postarejte se proto o nezbytn˝ dohled a nedovolte
dÏtem, aby si s chladniËkou hr·ly!
P¯i bÏûnÈm kaûdodennÌm pouûitÌ
ï N·doby s ho¯lav˝mi plyny nebo kapalinami mohou ztratit p˘sobenÌm chladu
svoji tÏsnost. V tom p¯ÌpadÏ hrozÌ nebezpeËÌ v˝buchu! V chladniËce proto
neukl·dejte n·doby s ho¯lav˝mi l·tkami, jako nap¯. sprejovÈ n·dobky,
doplÚovacÌ z·sobnÌky s plynem pro zapalovaËe atd.
ï Varov·nÌ - V chladniËce nepouûÌvejte û·dnÈ elektrickÈ spot¯ebiËe
(nap¯. elektrickÈ strojky na v˝robu zmrzliny, ölehaËe atd.), kterÈ nebyly
povoleny v˝robcem.
ï Varov·nÌ - Aby nebyla nep¯ÌznivÏ ovlivnÏna funkce spot¯ebiËe, nesmÏjÌ b˝t
zakryty nebo omezeny vÏtracÌ otvory zakrytov·nÌ chladniËky nebo
konstrukce vestavnÈho n·bytku.
ï Varov·nÌ - NepouûÌvat pro urychlenÌ odmrazovacÌho postupu û·dnÈ
mechanickÈ nebo umÏlÈ pomocnÈ prost¯edky kromÏ tÏch, kterÈ doporuËuje
v˝robce.
ï P¯ed ËiötÏnÌm chladniËku z·sadnÏ vûdy vypnout a vyt·hnout p¯ÌvodnÌ kabel
ze z·suvky nebo vypnout jistiË v elektrickÈ sÌti, p¯ÌpadnÏ vyöroubovat pojistku.
ï P¯i odpojov·nÌ chladniËky ze z·suvky nevytahujte z·strËku v û·dnÈm p¯ÌpadÏ
tah·nÌm za kabel, n˝brû uchopte vûdy p¯Ìmo z·strËku.
Nastane-li porucha
ï Pokud by nÏkdy doölo u chladniËky k poruöe, p¯eËtÏte si nejprve v tomto
n·vodu k pouûitÌ kapitolu "Co dÏlat, kdyûÖ". Jestliûe ani s pouûitÌm tam
uveden˝ch pokyn˘ poruchu neodstranÌte, neprov·dÏjte jiû û·dnÈ dalöÌ pr·ce
sami.
ï ChladniËky smÌ opravovat pouze odbornÌ pracovnÌci. NeodbornÏ provedenÈ
opravy mohou vystavit uûivatele znaËnÈmu nebezpeËÌ.
Pokud je tedy oprava nezbytnÏ nutn·, obraùte se na n·ö servis.
6
818 22 36-00/3
V˝mÏna û·rovky
Varov·nÌ! HrozÌ nebezpeËÌ zasaûenÌ elektrick˝m proudem! P¯ed
v˝mÏnou û·rovky chladniËku vypnÏte, a vyt·hnÏte p¯ÌvodnÌ kabel ze
z·suvky nebo vypnÏte jistiË, p¯ÌpadnÏ vyöroubujte pojistku.
TechnickÈ ˙daje û·rovky: 220 - 240 V, max. 25 W, objÌmka: E 14
1. Pro vypnutÌ chladniËky drûte
stisknutÈ tlaËÌtko ZAP / VYP.
2. Vyt·hnÏte sÌùovou z·strËku.
3. Pro v˝mÏnu û·rovky odeberte
krycÌ m¯Ìûku podle obr·zku
smÏrem dol˘.
4. VymÏÚte vadnou û·rovku.
5. KrycÌ m¯Ìûku opÏt nasaÔte.
Zvuky bÏhem provozu chladniËky
Pro chladniËky jsou charakteristickÈ n·sledujÌcÌ zvuky:
ï Cvak·nÌ
CvaknutÌ je slyöitelnÈ vûdy tehdy, kdyû se zapne nebo vypne
kompresor.
ï BzuËenÌ
Pokud pracuje kompresor, m˘ûete jej slyöet bzuËet.
ï Bubl·nÌ / öplouch·nÌ
Jakmile vteËe chladicÌ mÈdium do tenkÈ trubky, m˘ûete slyöet bublav˝
nebo öplouchav˝ zvuk. Tento zvuk je slyöiteln˝ jeötÏ kr·tkou chvÌli
po vypnutÌ kompresoru.
818 22 36-00/3
27
Co dÏlat, kdyû Ö
Porucha
Blik· Ëerven· v˝straûn·
kontrolka, zaznÌ v˝straûn·
akustick· signalizace.
Blik· Ëerven· v˝straûn·
kontrolka, zaznÌ v˝straûn·
akustick· signalizace.
V ukazateli teploty
se objevil Ëtverec.
Nefunguje vnit¯nÌ
osvÏtlenÌ.
V chladniËce se tvo¯Ì siln·
vrstva n·mrazy, n·mraza
p¯ÌpadnÏ takÈ na tÏsnÏnÌ
dve¯Ì.
Na podlaze chladicÌho
prostoru nebo na
ukl·dacÌch ploch·ch
se objevuje voda.
NeobvyklÈ zvuky.
Po stisknutÌ tlaËÌtka
COOLMATIC nebo po
zmÏnÏ nastavenÌ teploty
se kompresor ihned
nerozbÏhne.
26
Moûn· p¯ÌËina
OdstranÏnÌ
Dve¯e jsou otev¯enÈ delöÌ
dobu neû 5 minut.
VypnÏte v˝straûnou
zvukovou signalizaci
s pouûitÌm tlaËÌtka
VYPNOUT V›STRAHU.
Nenech·vejte dve¯e
otev¯enÈ delöÌ dobu,
neû je to nezbytnÏ nutnÈ.
TeplotnÌ v˝straha.
Informujte se laskavÏ
v odstavci "TeplotnÌ
v˝straha".
Vznikla funkËnÌ z·vada.
Informujte servisnÌ sluûbu.
Dve¯e chladniËky jiû
neotevÌrejte.
Je vadn· û·rovka.
NahlÈdnÏte do odstavce
"VymÏnit û·rovku".
Je netÏsnÈ tÏsnÏnÌ dve¯Ì
(p¯ÌpadnÏ po z·mÏnÏ
zavÏöenÌ dve¯Ì).
Nah¯ejte tÏsnÏnÌ dve¯Ì na
netÏsn˝ch mÌstech opatrnÏ
vysouöeËem vlas˘ (ne vÌce
neû na 50∞C). SouËasnÏ
upravte zah¯·tÈ tÏsnÏnÌ
dve¯Ì rukou tak, aby opÏt
dokonale p¯ilÈhalo.
Je ucp·n otvor pro
vypouötÏnÌ tajÌcÌ vody z
n·mrazy.
UvolnÏte odtokov˝ otvor
pro tajÌcÌ vodu z n·mrazy
(viz odstavec "»iötÏnÌ
a oöet¯ov·nÌ").
ChladniËka nestojÌ rovnÏ.
Nastavte p¯ednÌ se¯izovacÌ
noûiËky.
ChladniËka se dot˝k· stÏny ChladniËku trochu
odsuÚte.
nebo jin˝ch p¯edmÏt˘.
NÏkter· souË·st na zadnÌ
stÏnÏ chladniËky, nap¯.
trubka, se dot˝k· jinÈ Ë·sti
nebo stÏny.
Tuto souË·st p¯ÌpadnÏ
opatrnÏ odehnÏte.
To je norm·lnÌ stav, nenÌ
to z·vada.
Kompresor se po urËitÈ
dobÏ samoËinnÏ rozbÏhne.
818 22 36-00/3
Likvidace
Informace k obalovÈmu materi·lu mrazniËky
Obalov˝ materi·l z tohoto spot¯ebiËe je nutno p¯imϯen˝m zp˘sobem
zlikvidovat. Vöechny pouûitÈ obalovÈ materi·ly jsou ekologickÈ a schopnÈ
recyklace.
Podrobnosti k pouûit˝m obalov˝m materi·l˘m: Plasty je moûno takÈ recyklovat,
a jsou oznaËeny n·sledujÌcÌm zp˘sobem:
>PE< pro polyetylÈn, nap¯. u vnÏjöÌho obalu a u s·Ëk˘, uloûen˝ch ve vnit¯nÌm
prostoru.
>PS< pro lehËen˝ polystyren, nap¯. u v˝plÚov˝ch Ë·stÌ, tento materi·l je
vyroben˝ z·sadnÏ bez freon˘.
KartÛnovÈ Ë·sti jsou vyrobeny z recyklovanÈho papÌru, a mÏly by se opÏt
odevzdat do sbÏru odpad˘.
Likvidace vyslouûil˝ch star˝ch spot¯ebiˢ
StarÈ chladniËky je nutno pro ochranu ûivotnÌho prost¯edÌ likvidovat
odborn˝m zp˘sobem. To platÌ jak pro v·ö dosavadnÌ spot¯ebiË, tak i pro vaöi
novou chladniËku, aû jednoho dne doslouûÌ.
Varov·nÌ! U vyslouûil˝ch star˝ch spot¯ebiˢ zajistÏte p¯ed jejich zlikvidov·nÌm
jejich neupot¯ebitelnost. Vyt·hnÏte sÌùovou z·strËku ze z·suvky, od¯ÌznÏte
p¯ÌvodnÌ kabel, odstraÚte nebo zniËte p¯ÌpadnÏ existujÌcÌ z·padkovÈ, z·strËkovÈ
nebo jinÈ z·mky.
JedinÏ tak se nemohou hrajÌcÌ si dÏti v chladniËce zav¯Ìt (hrozilo by jim
nebezpeËÌ zaduöenÌ!) nebo se dostat do jin˝ch ûivotu nebezpeËn˝ch situacÌ.
Pokyny k likvidacÌ starÈho vyslouûilÈho spot¯ebiËe
ï ChladniËka se nesmÌ odloûit do bÏûnÈho domovnÌho odpadu, ani do odpad˘
v bÏûn˝ch sbÏrn·ch surovin.
ï NesmÌ b˝t poökozen chladicÌ okruh, zvl·ötÏ tepeln˝ v˝mÏnÌk na zadnÌ stranÏ
chladniËky.
ï Informace o termÌnech odvozu nebo o sbÏrn˝ch stanoviötÌch zÌsk·te
u mÌstnÌch org·n˘ ËiötÏnÌ mÏsta nebo na spr·vÏ obce.
818 22 36-00/3
7
Doprava mrazniËky
Co dÏlat, kdyû Ö
Pro p¯en·öenÌ chladniËky jsou nezbytnÏ zapot¯ebÌ dvÏ osoby. K lepöÌmu
uchopenÌ jsou vp¯edu na podstavci spot¯ebiËe a vzadu na hornÌ stranÏ
sk¯ÌnÏ vûdy dva ˙chyty.
1. Uchopte chladniËku v ˙chytech, jak je zn·zornÏno na obr·zku
a spot¯ebiË p¯eneste.
OdstraÚov·nÌ poruch
V p¯ÌpadÏ poruchy se m˘ûe jednat pouze o nÏjakou malou z·vadu, kterou si
m˘ûete sami odstranit na z·kladÏ d·le uveden˝ch instrukcÌ.
Pokud v·m vöak d·le uvedenÈ informace p¯i odstraÚov·nÌ z·vady v konkrÈtnÌm
p¯ÌpadÏ nepomohou, û·dnÈ dalöÌ pr·ce sami neprov·dÏjte.
Varov·nÌ! Opravy chladniËky smÌ prov·dÏt pouze odbornÌ pracovnÌci.
NeodbornÏ provedenÈ opravy mohou vystavit uûivatele znaËnÈmu nebezpeËÌ.
Vyûaduje-li chladniËka opravu, obraùte se proto vûdy na servisnÌ sluûbu.
Porucha
2. Pro zasunutÌ chladniËky na definitivnÌ stanoviötÏ p¯itlaËte opatrnÏ
naho¯e na dve¯e a chladniËku trochu sklopte dozadu.
Hmotnost se tÌm p¯enese na zadnÌ koleËka, a je potom moûno spot¯ebiË
lehce p¯esunout.
ChladniËka nepracuje,
ukazatel teploty je tmav˝.
OdstranÏnÌ ochrann˝ch prvk˘ pro p¯epravu
ChladniËka a jednotlivÈ Ë·sti vnit¯nÌho vybavenÌ jsou bÏhem p¯epravy
chr·nÏny.
1. OdstraÚte vöechny lepicÌ p·sky a v˝plÚovÈ utÏsÚovacÌ Ë·sti z vnit¯nÌho
prostoru chladniËky.
P¯ÌpadnÈ zbytky lepidla m˘ûete odstranit s pouûitÌm Ëistidla nebo
benzÌnu k ËiötÏnÌ.
2. Na vnit¯nÌ stranÏ dve¯Ì odstraÚte p¯epravnÌ ochrannÈ Ë·sti z tÏsnÏnÌ
dve¯Ì.
8
818 22 36-00/3
ChladniËka chladÌ na p¯Ìliö
nÌzkou teplotu.
Moûn· p¯ÌËina
ChladniËka nenÌ zapnuta.
Zapnout chladniËku.
Z·strËka elektrickÈho
p¯Ìvodu nenÌ zasunuta v
z·suvce nebo je uvolnÏna.
Zasunout z·strËku do
z·suvky.
Vypnul jistiË nebo se
sp·lila pojistka.
Zkontrolujte pojistky,
p¯ÌpadnÏ zapnÏte jistiË
nebo vymÏÚte pojistku.
Je vadn· z·suvka.
Z·vady na elektrickÈ sÌti
odstranÌ elektroinstalatÈr.
Teplota je nastavena na
p¯Ìliö nÌzkou hodnotu.
Zvolte doËasnÏ vyööÌ
nastavenou teplotu.
NenÌ spr·vnÏ nastavena
teplota.
NahlÈdnÏte laskavÏ do
kapitoly "NastavenÌ
teploty".
Byly p¯Ìliö dlouho otev¯eny
dve¯e.
Dve¯e nech·vejte otev¯enÈ
pouze tak dlouho, jak je to
nezbytnÏ nutnÈ.
Teplota chladicÌho
prostoru nenÌ dostateËn·.
818 22 36-00/3
OdstranÏnÌ
BÏhem poslednÌch
24 hodin bylo uloûeno
vÏtöÌ mnoûstvÌ tepl˝ch
potravin.
StisknÏte tlaËÌtko
COOLMATIC.
ChladniËka stojÌ vedle
zdroje tepla.
NahlÈdnÏte do kapitoly
"UmÌstÏnÌ chladniËky".
25
3. ZajiöùovacÌ Ë·sti posuÚte dop¯edu aû
k zesÌlenÌ na okraji ukl·dacÌch
podl·ûek.
4. Ukl·dacÌ podl·ûky vyt·hnÏte tak
daleko dop¯edu, aû je lze sklopit dol˘
a je moûno odebrat z vodÌtek
zajiöùovacÌ Ë·sti.
V˝mÏna filtru s aktivnÌm uhlÌm
P¯i norm·lnÌm provozu chladniËky by
se mÏl filtr s aktivnÌm uhlÌm za
m¯Ìûkou ventil·toru jednou za rok
vymÏnit, aby se zajistila jeho optim·lnÌ
funkce.
NovÈ filtry s aktivnÌm uhlÌm je moûno
zÌskat v odbornÈ prodejnÏ.
1. Pro otev¯enÌ m¯Ìûky stisknÏte p·Ëku
vpravo vedle m¯Ìûky (1) a m¯Ìûku
vyklopte smÏrem dop¯edu (2).
2. Vyt·hnÏte filtr s aktivnÌm uhlÌm
z vodÌtek (3).
Instalace
3. NasaÔte filtr s aktivnÌm uhlÌm do
vodÌtek m¯Ìûky (3) a m¯Ìûku zatlaËte,
aû zaklapne.
Polohu mrazÌcÌ Ë·sti a chladÌcÌ Ë·sti v kombinaci chladniËky
s mrazniËkou si m˘ûe uûivatel volnÏ zvolit. Mont·û nebo pozdÏjöÌ
zmÏnu polohy mrazÌcÌ a chladÌcÌ Ë·sti musÌ vöak provÈst pracovnÌci
servisnÌ sluûby AEG.
P¯i manipulaci s filtrem zachov·vejte
opatrnost, abyste zabr·nili odlouËenÌ
uhlÌkov˝ch Ë·stÌ.
UmÌstÏnÌ chladniËky
Rady, jak uspo¯it energii
ï ChladniËku neinstalujte v blÌzkosti kamen, topn˝ch tÏles nebo jin˝ch
zdroj˘ tepla. P¯i vysokÈ teplotÏ okolÌ bÏûÌ kompresor ËastÏji a delöÌ
dobu.
ï ZajistÏte dostateËnÈ vÏtr·nÌ a odvÏtr·nÌ na podstavci chladniËky
a na jejÌ zadnÌ stranÏ. VÏtracÌ otvory nesmÌ b˝t nikdy zakrytÈ.
ï Neukl·dejte do chladniËky teplÈ pokrmy. P¯ed uloûenÌm je ponechte
nejprve vychladnout.
ï Dve¯e nech·vejte otev¯enÈ pouze tak dlouho, jak je to nezbytnÏ
nutnÈ.
ï Nenastavujte niûöÌ teplotu, neû je nezbytnÏ nutnÈ.
ï Kondenz·tor na zadnÌ stranÏ chladniËky, udrûujte st·le v ËistÈm stavu.
24
818 22 36-00/3
ChladniËka se m· instalovat v dob¯e vÏtranÈ a suchÈ mÌstnosti.
Teplota prost¯edÌ se projevuje na spot¯ebÏ elektrickÈho proudu a na
dokonalÈ funkci spot¯ebiËe.
Proto by chladniËka
- nemÏla b˝t vystavena p¯ÌmÈmu sluneËnÌmu z·¯enÌ;
- nemÏla st·t u topn˝ch tÏles, vedle spor·ku nebo jin˝ch zdroj˘ tepla;
- mÏla st·t pouze na mÌstÏ, jehoû okolnÌ teplota odpovÌd· klimatickÈ
t¯ÌdÏ, pro kterou je chladniËka urËena.
⁄daj o klimatickÈ t¯ÌdÏ najdete na typovÈm ötÌtku, kter˝ se nach·zÌ
vlevo ve vnit¯nÌm prostoru chladniËky.
818 22 36-00/3
9
Instalace
N·sledujÌcÌ tabulka ukazuje, jak· okolnÌ teplota odpovÌd· p¯ÌsluönÈ
klimatickÈ t¯ÌdÏ:
Klimatick· t¯Ìda
pro rozmezÌ okolnÌ teploty
SN
+10 aû +32 ∞C
N
+16 aû +32 ∞C
ST
+18 aû +38 ∞C
T
+18 aû +43 ∞C
Je-li nezbytnÏ nutnÈ instalovat chladniËku vedle tepelnÈho zdroje,
je t¯eba dodrûet n·sledujÌcÌ minim·lnÌ boËnÌ vzd·lenosti:
- od elektrickÈho spor·ku 3 cm;
- od naftov˝ch nebo uheln˝ch kamen 30 cm.
Pokud nenÌ moûno tyto vzd·lenosti dodrûet, je t¯eba mezi kamna
a chladniËku zasunout tepelnÏ izolaËnÌ desku.
ChladniËka pot¯ebuje vzduch
Vzduch se p¯iv·dÌ pod dve¯mi vÏtracÌmi
ötÏrbinami v podstavci, odvÏtr·nÌ je
uskuteËnÏno podÈl zadnÌ stÏny smÏrem
nahoru. Aby mohl vzduch cirkulovat,
nesmÏjÌ se tyto vÏtracÌ otvory nikdy
zakr˝vat, omezovat nebo zahrazovat.
Pozor! Pokud se instaluje chladniËka nap¯.
pod hornÌ sk¯ÌÚku, musÌ b˝t dodrûena
vzd·lenost nejmÈnÏ 10 cm mezi hornÌ
hranou spot¯ebiËe a nad nÌm umÌstÏn˝m
n·bytkem.
Vyrovn·nÌ spot¯ebiËe
1. ChladniËka musÌ st·t vodorovnÏ a stabilnÏ. Nerovnosti podlahy je
moûno vyrovnat vp¯edu zaöroubov·nÌm nebo vyöroubov·nÌm obou
se¯izovacÌch noûiËek chladniËky.
10
818 22 36-00/3
»iötÏnÌ a oöet¯ov·nÌ
Vnit¯ek chladniËky vËetnÏ vnit¯nÌho vybavenÌ by se mÏl z hygienick˝ch
d˘vod˘ pravidelnÏ vym˝vat.
Varov·nÌ!
ï BÏhem vym˝v·nÌ nesmÌ b˝t chladniËka p¯ipojena do elektrickÈ sÌtÏ.
HrozÌ nebezpeËÌ zasaûenÌ elektrick˝m proudem! P¯ed mytÌm
chladniËku vypnÏte, a vyt·hnÏte p¯ÌvodnÌ kabel ze z·suvky nebo
vypnÏte jistiË, p¯ÌpadnÏ vyöroubujte pojistku.
ï ChladniËku nikdy neËistÏte parnÌmi ËisticÌmi p¯Ìstroji. Do elektrick˝ch
souË·stek by mohla vniknout vlhkost, a hrozilo by zasaûenÌ
elektrick˝m proudem! Hork· p·ra by mohla poökodit plastovÈ dÌly.
ï P¯ed opÏtovn˝m uvedenÌm do provozu musÌ b˝t chladniËka zcela
such·.
Pozor!
ï …terickÈ oleje a organick· rozpouötÏdla mohou poökodit plastovÈ
dÌly, nap¯.
- öù·va z citrÛnovÈ nebo pomeranËovÈ k˘ry;
- kyselina m·seln·;
- ËistÌcÌ prost¯edky, obsahujÌcÌ kyselinu octovou.
Tyto l·tky by nemÏly p¯ijÌt do styku s Ë·stmi chladniËky.
ï K mytÌ chladniËky nepouûÌvejte abrazivnÌ ËisticÌ prost¯edky.
1. VyjmÏte potraviny z chladniËky a uloûte je dob¯e zakrytÈ na chladnÈm
mÌstÏ.
2. P¯ed mytÌm chladniËku vypnÏte, a vyt·hnÏte p¯ÌvodnÌ kabel ze z·suvky
nebo vypnÏte jistiË, p¯ÌpadnÏ vyöroubujte pojistku.
3. Vymyjte spot¯ebiË vËetnÏ vnit¯nÌho vybavenÌ hadrem s pouûitÌm vlaûnÈ
vody. Do vody m˘ûete p¯ÌpadnÏ p¯idat trochu prost¯edku pro mytÌ
n·dobÌ.
4. Nakonec vymyjte chladniËku Ëistou vodou a dosucha ji vyt¯ete.
5. Zkontrolujte odtokov˝ otvor pro vodu z tajÌcÌ n·mrazy na zadnÌ stÏnÏ
chladicÌho prostoru. Ucpan˝ odtokov˝ otvor uvolnÏte s pouûitÌm dr·tu.
Usazeniny prachu na kondenz·toru sniûujÌ chladicÌ v˝kon a zvyöujÌ
spot¯ebu elektrickÈ energie. Proto opatrnÏ oËistÏte kondenz·tor na
zadnÌ stranÏ chladniËky jednou za rok mÏkk˝m kart·Ëem nebo pouûijte
vysavaË prachu.
6. Jakmile je vöechno suchÈ, uveÔte chladniËku opÏt do provozu.
818 22 36-00/3
23
Instalace
P¯ipojenÌ k elektrickÈ sÌti
Spr·vnÈ ukl·d·nÌ potravin
Pro p¯ipojenÌ chladniËky do elektrickÈ sÌtÏ je nezbytn· z·suvka s ochrann˝m
kontaktem, instalovan· podle p¯edpis˘. Pouûit˝ elektrick˝ obvod musÌ b˝t
jiötÏn pojistkou s minim·lnÌ hodnotou 10 ampÈr˘.
Pokud nenÌ z·suvka po vestavbÏ chladniËky jiû p¯Ìstupn·, je nutno vhodnou
˙pravou elektrickÈ instalace zajistit, aby bylo moûno chladniËku odpojit ze
sÌtÏ (nap¯. s pouûitÌm pojistek, jistiˢ, spÌnaˢ LS, podproudovÈ ochrany nebo
podobn˝ch za¯ÌzenÌ s minim·lnÌm rozev¯enÌm kontakt˘ 3 milimetry).
1. P¯ed uvedenÌm do provozu si na typovÈm ötÌtku chladniËky zkontrolujte,
zda p¯ipojovacÌ napÏtÌ a druh proudu odpovÌdajÌ hodnot·m elektrickÈ sÌtÏ
v mÌstÏ, kde je chladniËka instalov·na.
Nap¯.: AC 220 ... 240 V 50 Hz nebo
220 ... 240 V ~50 Hz
(to znamen· napÏtÌ 220 aû 240 volt˘ st¯Ìd. proudu, kmitoËet 50 Hz).
Typov˝ ötÌtek se nach·zÌ vlevo ve vnit¯nÌm prostoru spot¯ebiËe.
Pozor: Jestliûe se sÌùov˝ p¯ipojovacÌ vodiË tohoto spot¯ebiËe poökodÌ,
musÌ jej nahradit naöe servisnÌ sluûba nebo podobnÏ kvalifikovanÌ pracovnÌci,
aby se tak zamezilo p¯ÌpadnÈmu ohroûenÌ uûivatele.
ChladÌcÌ ventil·tor zajiöùuje rovnomÏrnÈ
rozdÏlov·nÌ teploty v chladicÌm
prostoru. Odchylky teploty ËinÌ
maxim·lnÏ 1 ∞C.Potraviny s rozdÌlnou
dobou trvanlivosti je proto moûno
rozdÏlovat na ukl·dacÌ plochy
libovoln˝m zp˘sobem, aniû by bylo
nutno mÌt na z¯eteli jinde vznikajÌcÌ
rozdÌlnÈ teplotnÌ zÛny. Teplota v n·dobÏ
na ovoce a na zeleninu je asi o 3 - 4 ∞C
vyööÌ, neû je nastaven· teplota
chladicÌho prostoru. Vedle zobrazen˝
p¯Ìklad uspo¯·d·nÌ uv·dÌ moûnosti pro
skladov·nÌ potravin.
Potraviny se majÌ ukl·dat do chladÌcÌho
prostoru vûdy zakrytÈ nebo zabalenÈ,
aby se tak zabr·nilo jejich vysych·nÌ a
p¯en·öenÌ aroma nebo chuti na jinÈ
chlazenÈ zboûÌ.
Pro balenÌ potravin jsou vhodnÈ:
- s·Ëky a fÛlie z polyetylÈnu, udrûujÌcÌ Ëerstvost;
- plastovÈ n·dobky s vÌkem;
- speci·lnÌ krytky z plastu s pryûov˝m p·skem
- hlinÌkovÈ fÛlie
NasazenÌ filtru s aktivnÌm uhlÌm
P¯i dod·vce chladniËky je filtr s aktivnÌm uhlÌm
zabalen v plastovÈm s·Ëku, aby se zajistila jeho
dlouh· ûivotnost. P¯ed uvedenÌm chladniËky do
provozu se musÌ nasadit filtr s aktivnÌm uhlÌm
za m¯Ìûku ventil·toru.
1. Pro otev¯enÌ m¯Ìûky stisknÏte p·Ëku vpravo
vedle m¯Ìûky (1) a m¯Ìûku vyklopte smÏrem
dop¯edu (2).
Odmrazov·nÌ
ChladÌcÌ prostor se odmrazuje automaticky
OdmrazovacÌ postup v chladicÌm prostoru zaËÌn· automaticky, jakmile
se zastavÌ kompresor.
Voda z tajÌcÌ n·mrazy se odchyt·v· v odtokovÈm ûl·bku na zadnÌ
stÏnÏ chladÌcÌho prostoru, odv·dÌ se odtokov˝m otvorem do
odchyt·vacÌ misky na kompresoru a tam se odpa¯uje.
22
818 22 36-00/3
2. NasaÔte filtr s aktivnÌm uhlÌm do vodÌtka m¯Ìûky
(3) a m¯Ìûku zatlaËte, aû zaklapne.
P¯i manipulaci s filtrem zachov·vejte opatrnost,
abyste zabr·nili odlouËenÌ uhlÌkov˝ch Ë·stÌ.
818 22 36-00/3
11
Drû·k lahvÌ a plechovek
Popis spot¯ebiËe
Drû·k lahvÌ a plechovek lze
p¯esunovat do stran, ËÌmû je
umoûnÏno flexibilnÏjöÌ umisùov·nÌ
lahvÌ a plechovek p¯ed chladÌcÌm
ventil·torem.
P¯i boËnÌm p¯esunov·nÌ stlaËte drû·k
souËasnÏ takÈ dop¯edu.
Pro chlazenÌ velk˝ch lahvÌ drû·k
lahvÌ vyklopte nahoru.
Pohled na chladniËku
VyjmutÌ drû·ku pro l·hve a plechovky
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
12
1. VyjmÏte z chladicÌho prostoru
ukl·dacÌ plochu pro rychlÈ
vychlazov·nÌ.
2. Pro uvolnÏnÌ drû·ku od ukl·dacÌ
plochy odehnÏte upevÚovacÌ h·Ëky
drû·ku a drû·k vyjmÏte nahoru.
Ovl·dacÌ panel
P¯ihr·dka na m·slo a s˝ry s klapkou
Dve¯nÌ ukl·dacÌ plochy
VariabilnÌ ukl·dacÌ box
P¯ihr·dka na l·hve
N·doba na ovoce a na zeleninu
Ukl·dacÌ plochy
Ukl·dacÌ plocha pro rychlÈ ochlazenÌ
Ventil·tor pro rychlÈ ochlazov·nÌ s regul·torem
Drû·k lahvÌ a plechovek
UkladaË pro l·hve
Typov˝ ötÌtek
Drû·k lahvÌ
U nÏkter˝ch model˘ chladniËek je v
p¯ihr·dce pro l·hve nasazen drû·k
lahvÌ. Drû·k slouûÌ jako ochrana
jednotliv˝ch lahvÌ proti p¯evrhnutÌ
a lze jej stranovÏ p¯esunovat.
OtevÌr·nÌ dve¯Ì chladniËky
Jestliûe se zav¯ou dve¯e chladniËky, kter· se nach·zÌ v provozu, pak je
nelze okamûitÏ opÏt otev¯Ìt, neboù nejprve vznikne podtlak, kter˝
udrûuje dve¯e aû do vyrovn·nÌ tlaku zav¯enÈ. Po nÏkolika minut·ch
m˘ûete dve¯e opÏt otev¯Ìt.
818 22 36-00/3
818 22 36-00/3
21
Vnit¯nÌ vybavenÌ
Popis spot¯ebiËe
2. Je-li nasazena velk· dÏlÌcÌ p¯ep·ûka
do st¯edu, usaÔte k dalöÌmu
rozdÏlenÌ pravÈ poloviny malou
p¯ÌËku do st¯enÌ nebo do zadnÌ
polohy.
Ovl·dacÌ panel
VÏtracÌ m¯Ìûka nad n·dobou pro
ovoce a zeleninu umoûÚuje lepöÌ
cirkulaci vzduchu a tÌm i delöÌ
trvanlivost potravin.
1
2
3
4
5
6
7
8
UkladaË pro l·hve
Pokl·dejte l·hve do ukl·daËe
hrdlem smÏrem dop¯edu.
Pozor: Ve vodorovnÈ poloze
ukl·dejte pouze neotev¯enÈ l·hve.
TlaËÌtka pro nastavenÌ teploty
Teplota se nastavuje pomocÌ tlaËÌtek "+" (TEPLEJäÕ) a "" (CHLADNÃJäÕ).
TlaËÌtka jsou ve spojenÌ s ukazatelem teploty.
ï StisknutÌm na jedno z obou tlaËÌtek "+" (TEPLEJäÕ) nebo "-" (CHLADNÃJäÕ)
se p¯epne ukazatel teploty ze SKUTE»N… teploty (ukazatel teploty svÌtÌ) na
POéADOVANOU teplotu (ukazatel teploty blik·).
ï S kaûd˝m dalöÌm stisknutÌm na jedno z obou tlaËÌtek se mÏnÌ POéADOVAN¡
teplota o 1 ∞C.
ï Jestliûe se nestiskne û·dnÈ tlaËÌtko, p¯epne se ukazatel teploty po kr·tkÈ
dobÏ (cca 5 sekund) automaticky opÏt zpÏt na SKUTE»NOU teplotu.
POéADOVAN¡ teplota znamen·:
Teplota, kterÈ m· b˝t v chladÌcÌm prostoru dosaûeno. POéADOVAN¡ teplota
se indikuje blikajÌcÌmi ËÌslicemi.
SKUTE»N¡ teplota znamen·:
Ukazatel teploty zobrazuje teplotu, kter· moment·lnÏ skuteËnÏ existuje
v chladÌcÌm prostoru. SKUTE»N¡ teplota se indikuje trvale svÌtÌcÌmi ËÌslicemi.
P¯i skladov·nÌ naËat˝ch lahvÌ je
moûno postavit ukladaË do öikmÈ
polohy.
1. P¯itom vyt·hnÏte ukladaË lahvÌ
dop¯edu tak daleko, aû jej lze
natoËit nahoru, a potom zasuÚte
p¯ednÌ uloûenÌ do nejbliûöÌ vyööÌ
˙rovnÏ.
Ukl·dacÌ plocha pro rychlÈ vychlazov·nÌ
Ukl·dacÌ
plocha
pro
rychlÈ
vychlazov·nÌ se m˘ûe nasadit do
r˘zn˝ch vodÌtek. Pro optim·lnÌ funkci
by se mÏla plocha usazovat do druhÈho
vodÌtka shora.
20
TlaËÌtko ZAPnout / VYPnout
TlaËÌtko pro nastavenÌ teploty (pro vyööÌ - teplejöÌ teploty)
Ukazatel teploty
TlaËÌtko pro nastavenÌ teploty (pro niûöÌ - chladnÏjöÌ teploty)
Kontrolka pro zapnutou funkci COOLMATIC (ûlut·)
TlaËÌtko funkce COOLMATIC
V˝straûn· kontrolka (Ëerven·)
TlaËÌtko VYPNUTÕ V›STRAHY (viz odstavec "KontrolnÌ a informaËnÌ systÈm")
818 22 36-00/3
818 22 36-00/3
13
Popis spot¯ebiËe
Ukazatel teploty
Vnit¯nÌ vybavenÌ
Ukazatel teploty m˘ûe zobrazovat vÏtöÌ poËet informacÌ.
ï P¯i norm·lnÌm provozu se zobrazuje teplota, kter· moment·lnÏ existuje
v chladÌcÌm prostoru (SKUTE»N¡ teplota).
ï BÏhem nastavov·nÌ teploty se zobrazuje blik·nÌm teplota v chladÌcÌm
prostoru, v tomto okamûiku nastavovan· (POéADOVAN¡ teplota).
ï Pokud nastane v chladniËce porucha, objevÌ se v ukazateli teploty Ëty¯˙helnÌk
v hornÌ Ë·sti teplotnÌho displeje.
TlaËÌtko COOLMATIC
Funkce COOLMATIC je vhodn· pro rychlÈ vychlazov·nÌ vÏtöÌch
mnoûstvÌ potravin v chladÌcÌm prostoru, nap¯. n·poj˘, sal·t˘
p¯i p¯Ìleûitosti oslav.
1. StisknutÌm tlaËÌtka COOLMATIC se tato funkce zapne. SvÌtÌ ûlut· kontrolka.
Funkce COOLMATIC se nynÌ star· o intenzivnÌ chlazenÌ. P¯itom je automaticky
zad·na POéADOVAN¡ teplota s hodnotou + 2 ∞C. Po uplynutÌ 6 hodin
se funkce COOLMATIC samoËinnÏ skonËÌ. élut· kontrolka zhasne. P˘vodnÏ
nastaven· POéADOVAN¡ teplota je potom opÏt smÏrodatn· a ukazatel teploty
indikuje moment·lnÌ teplotu chladicÌho prostoru.
2. Funkci COOLMATIC je moûno kdykoliv ruËnÏ skonËit opÏtovn˝m stisknutÌm
tlaËÌtka COOLMATIC. élut· kontrolka zhasne.
Funkce rychlÈho chlazenÌ
Funkci rychlÈho chlazenÌ je moûno pouûÌt k rychlÈmu ochlazenÌ n·poj˘
v plechovk·ch nebo v lahvÌch na ukl·dacÌ ploöe pro rychlÈ ochlazov·nÌ nebo
vÏtöÌch mnoûstvÌ potravin s pokojovou teplotou. VestavÏn˝ filtr s aktivnÌm
uhlÌm redukuje vyvÌjenÌ pachu.
RychlÈ chlazenÌ plechovek nebo lahvÌ
Postavte plechovky nebo l·hve do drû·ku na
ukl·dacÌ ploöe pro rychlÈ chlazenÌ p¯ed m¯Ìûku
ventil·toru. Nastavte regul·tor ventil·toru
na maxim·lnÌ polohu a stisknÏte tlaËÌtko
COOLMATIC.
SvÌtÌ ûlut· kontrolka.
14
818 22 36-00/3
Ukl·dacÌ plochy
Ukl·dacÌ plocha v nejspodnÏjöÌch vodÌtk·ch nad n·dobou pro ovoce a pro
zeleninu musÌ z˘st·vat v tÈto poloze st·le, aby se zachovalo ovoce a zelenina
dÈle ËerstvÈ.
OstatnÌ ukl·dacÌ plochy jsou v˝ökovÏ
p¯estavitelnÈ:
1. Pro zmÏnu v˝öky povyt·hnÏte
ukl·dacÌ plochu tak daleko dop¯edu,
aû je moûno plochu vych˝lit nahoru
nebo dol˘ a vyjmout ji.
2. NasazenÌ do jinÈ v˝öky se provede
v obr·cenÈm po¯adÌ.
UloûenÌ vysokÈho chlazenÈho zboûÌ:
1. VyjmÏte p¯ednÌ polovinu dvoudÌlnÈ
sklenÏnÈ ukl·dacÌ plochy, a zasuÚte ji
do jinÈ v˝ökovÈ ˙rovnÏ. TÌm zÌsk·te
prostor k tomu, abyste mohli na
nejbliûöÌ spodnÌ ukl·dacÌ plochu
postavit vysokÈ chlazenÈ zboûÌ.
VariabilnÌ vnit¯nÌ vybavenÌ dve¯Ì
Vûdy podle pot¯eby je moûno ukl·dacÌ p¯ihr·dky dve¯Ì chladicÌho prostoru
vyt·hnout smÏrem nahoru, a p¯emÌstit je do jin˝ch poloh.
N·doba na ovoce a zeleninu
N·dobu na ovoce a na zeleninu je
moûno s pouûitÌm nastaviteln˝ch
dÏlÌcÌch p¯ÌËek rozdÏlovat.
1. Velkou dÏlÌcÌ p¯ep·ûku nasaÔte podle
volby do st¯edu nebo na levou stranu
n·doby na ovoce a zeleninu.
818 22 36-00/3
19
KontrolnÌ a informaËnÌ systÈm
KontrolnÌ a informaËnÌ systÈm tvo¯Ì ukazatel teploty, optick· v˝straûn·
indikace a akustickÈ v˝straûnÈ za¯ÌzenÌ.
SystÈm varuje:
- jestliûe z˘stanou dve¯e chladniËky otev¯enÈ delöÌ dobu neû 5 minut;
- jestliûe je teplota v chladicÌm prostoru p¯Ìliö vysok·;
- p¯i poruch·ch funkcÌ chladniËky.
V˝straha "otev¯enÈ dve¯e"
Z˘stanou-li dve¯e chladniËky otev¯enÈ delöÌ dobu neû 5 minut, blik·
Ëerven· v˝straûn· kontrolka a zaznÌ zvukov· signalizace.
Jestliûe pot¯ebujete pro ukl·d·nÌ a urovn·v·nÌ chlazenÈho zboûÌ vÌce
Ëasu, m˘ûete v˝straûnou signalizaci vypnout stisknutÌm tlaËÌtka
VYPNUTÕ V›STRAHY.
P¯i zav¯enÌ dve¯Ì Ëerven· v˝straûn· kontrolka zhasne.
TeplotnÌ v˝straha
Jakmile se teplota v chladicÌm prostoru zv˝öÌ nad 12 ∞C, blik· Ëerven·
v˝straûn· kontrolka a zaznÌ v˝straûn· zvukov· signalizace.
TakovÈ zv˝öenÌ teploty je p¯ÌpadnÏ zp˘sobeno:
- p¯Ìliö Ëast˝m nebo dlouh˝m otevÌr·nÌm dve¯Ì;
- ukl·d·nÌm vÏtöÌch mnoûstvÌ tepl˝ch potravin;
- poruchou funkcÌ chladniËky.
V˝straûnou zvukovou signalizaci m˘ûete vypnout s pouûitÌm tlaËÌtka
VYPNUTÕ V›STRAHY.
Jestliûe SKUTE»N¡ teplota v chladicÌm prostoru znovu klesne pod
12 ∞C, v˝straûn· kontrolka a v˝straûn· zvukov· signalizace se
automaticky vypnou.
RychlÈ chlazenÌ potravin
Uloûte potraviny do chladÌcÌho prostoru.
Nastavte regul·tor ventil·toru na maxim·lnÌ polohu a stisknÏte tlaËÌtko
COOLMATIC. SvÌtÌ ûlut· kontrolka.
Kdyû jsou n·poje, resp. potraviny dostateËnÏ ochlazeny, stisknÏte znovu
tlaËÌtko COOLMATIC. élut· kontrolka zhasne. Nastavte regul·tor
ventil·toru na minim·lnÌ polohu.
Po uplynutÌ 6 hodin funkce COOLMATIC skonËÌ samoËinnÏ, jestliûe jiû
nebyla p¯edtÌm ruËnÏ vypnuta. élut· kontrolka zhasne.
TlaËÌtko VYPNUTÕ V›STRAHY
TlaËÌtkem VYPNUTÕ V›STRAHY je moûno odstavit akustickou
v˝straûnou signalizaci, nap¯. v˝strahu p¯i "otev¯en˝ch
dve¯Ìch" p¯i delöÌm ukl·d·nÌ nebo uspo¯·d·nÌ chlazenÈho
zboûÌ.
P¯ed uvedenÌm spot¯ebiËe do provozu
P¯ed p¯ipojenÌm na elektrickou sÌù a p¯ed prvnÌm uvedenÌm do provozu
ponechte chladniËku 30 minut st·t, jestliûe byla dopravov·na
ve vzp¯ÌmenÈ poloze.
Pokud byla chladniËka dopravov·na naleûato, musÌ p¯ed uvedenÌm
do provozu st·t 4 hodiny, aby mohl olej natÈci zp·tky ke kompresoru.
Pokud se tento interval nedodrûÌ, mohl by se kompresor poökodit.
1. Vnit¯nÌ Ë·st chladniËky a vöechny souË·sti vybavenÌ laskavÏ p¯ed
prvnÌm uvedenÌm do provozu vyËistÏte (viz odstavec "»iötÏnÌ a
oöet¯ov·nÌ").
UvedenÌ do provozu
Poruchy funkce
Jestliûe identifikuje elektronika chladniËky technickou z·vadu, kterou
musÌ odstranit pracovnÌk servisnÌ sluûby, zobrazÌ ukazatel teploty v
hornÌ Ë·sti teplotnÌho displeje Ëtverec. »erven· v˝straûn· kontrolka
blik·. Spot¯ebiË bÏûÌ d·le v nouzovÈm reûimu.
18
818 22 36-00/3
1. ZasuÚte z·strËku do z·suvky.
2. StisknÏte tlaËÌtko ZAP / VYP.
3. Nastavte poûadovanou teplotu pro chladicÌ prostor (viz odstavec
"NastavenÌ teploty").
818 22 36-00/3
15
NastavenÌ teploty
Poûadovanou teplotu v chladicÌm prostoru m˘ûete nastavit s pouûitÌm
tlaËÌtek "+" (TEPLEJäÕ), resp. "-" (CHLADNÃJäÕ).
1. StisknÏte jedno z tlaËÌtek "+" (TEPLEJäÕ) nebo "-" (CHLADNÃJäÕ).
Ukazatel teploty se p¯epne a zobrazuje blik·nÌm moment·lnÏ
nastavenou POéADOVANOU teplotu.
2. Pro nastavenÌ na vyööÌ teploty stisknÏte tlaËÌtko "+" (TEPLEJäÕ).
Pro nastavenÌ na niûöÌ teploty stisknÏte tlaËÌtko "-" (CHLADNÃJäÕ).
Ukazatel teploty zobrazuje ihned zmÏnÏnÈ nastavenÌ.
S kaûd˝m stisknutÌm tlaËÌtka se teplota zmÏnÌ o 1 ∞C.
Nastaviteln˝ rozsah teploty: + 2 ∞C aû + 8 ∞C, + 15 ∞C (hodnota pro
dovolenou)
D˘leûitÈ upozornÏnÌ: Z hlediska vÏdy o v˝ûivÏ je moûno povaûovat
pro chladicÌ prostor teplotu + 5 ∞C jako dostateËnÏ chladnou.
Jestliûe po provedenÈm nastavenÌ teploty tlaËÌtka jiû nestisknete,
ukazatel teploty se po kr·tkÈ dobÏ (p¯ibliûnÏ 5 sekund) p¯epne a
zobrazuje opÏt moment·lnÌ SKUTE»NOU TEPLOTU, kter· existuje
v chladicÌm prostoru. Ukazatel zmÏnÌ blik·nÌ na trvalÈ svÌcenÌ.
SpustÌ se kompresor a bÏûÌ potom automaticky.
D˘leûitÈ upozornÏnÌ: P¯i zmÏnÏ nastavenÌ se kompresor hned
nerozbÏhne, jestliûe se pr·vÏ automaticky prov·dÌ odmrazov·nÌ.
Vzhledem k tomu, ûe se skladovacÌ teploty v chladicÌm prostoru dos·hne
velmi rychle, m˘ûete uloûit do chladniËky chlazenÈ zboûÌ hned po
zapnutÌ spot¯ebiËe.
VypnutÌ spot¯ebiËe
1. Pro vypnutÌ chladniËky drûte tlaËÌtko ZAP / VYP stisknutÈ po dobu
p¯ibliûnÏ 5 sekund. V ukazateli teploty nastane takzvanÈ
"odpoËÌt·v·nÌ", p¯itom se odpoËÌt·v· zpÏtnÏ od "3" do "1". Po dosaûenÌ
"1" se chladicÌ prostor vypne. Ukazatel teploty zhasne.
D˘leûitÈ upozornÏnÌ:
P¯i vytaûenÈ sÌùovÈ z·strËce ze z·suvky nebo p¯i p¯eruöenÈ dod·vce
elektrickÈho proudu nenÌ moûno nastavenÌ spot¯ebiËe mÏnit.
Po p¯ipojenÌ k elektrickÈ sÌti se spot¯ebiË vr·tÌ opÏt do stavu, kter˝
mÏl p¯i p¯eruöenÌ dod·vky proudu.
16
818 22 36-00/3
Pokud m· z˘stat spot¯ebiË delöÌ dobu mimo provoz:
1. ChladniËku vypnÏte, k tomu stisknÏte tlaËÌtko ZAP / VYP, dokud
nezhasne ukazatel (viz text naho¯e).
2. Vyt·hnÏte z·strËku ze z·suvky, p¯ÌpadnÏ vypnÏte jistiË nebo
vyöroubujte pojistku.
3. D˘kladnÏ vyËistÏte vnit¯nÌ prostor spot¯ebiËe (viz odstavec "»iötÏnÌ
a oöet¯ov·nÌ").
4. Na z·vÏr ponechte dve¯e otev¯enÈ, abyste tak zabr·nili tvo¯enÌ pachu.
ZapnutÌ pro dovolenou
P¯i zapnutÌ pro dovolenou ËinÌ zad·nÌ POéADOVAN… teploty pro
chladicÌ prostoru + 15 ∞C.M·te moûnost - aniû by doch·zelo k tvo¯enÌ
pachu nebo plÌsnÏ - ponechat p¯i delöÌ nep¯Ìtomnosti (nap¯. bÏhem
dovolenÈ) pr·zdn˝ chladicÌ prostor mÌsto otev¯en˝ rovnÏû v zav¯enÈm
stavu. P¯ednost: NenÌ jiû moûnÈ ne˙myslnÈ zav¯enÌ dve¯Ì chladniËky,
p¯ÌpadnÏ p¯iraûenÌ dve¯Ì nedopat¯enÌm osobami, kterÈ majÌ bÏhem
vaöÌ nep¯Ìtomnosti p¯Ìstup do vaöich obytn˝ch prostor. Bez zapnutÌ
pro dovolenou by to mÏlo za n·sledek vytv·¯enÌ pachu a plÌsnÌ.
1. K zapnutÌ pro dovolenou stisknÏte jedno z tlaËÌtek "+" (TEPLEJäÕ) nebo
"-" (CHLADNÃJäÕ).
Ukazatel teploty se p¯epne a zobrazuje blik·nÌm moment·lnÏ
nastavenou POéADOVANOU teplotu.
2. StisknÏte tlaËÌtko "+" (tepleji) tak dlouho, dokud se nezobrazÌ na
ukazateli teploty pÌsmeno H (pro Holiday = dovolen·). V ukazateli
teploty se mÏnÌ zobrazen· teplota do + 8 ∞C v krocÌch po 1 ∞C.
Za hodnotou + 8 ∞C n·sleduje hodnota + 15 ∞C, v ukazateli pÌsmeno H.
NynÌ se nach·zÌ chladicÌ prostor v energeticky ˙spornÈm
dovolenkovÈm reûimu.
Pozor! Neskladujte û·dnÈ zboûÌ v chladicÌm prostoru, pokud je
v provozu zapnutÌ pro dovolenou. Teplota se bÏhem zapnutÌ pro
dovolenou reguluje na hodnotu p¯ibliûnÏ + 15 ∞C. To je pro potraviny
teplota p¯Ìliö vysok·.
Pro p¯epnutÌ chladicÌho prostoru opÏt do norm·lnÌho provozu
stisknÏte tlaËÌtko "-" (CHLADNÃJI).
818 22 36-00/3
17
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising