Electrolux | ER8806C | User manual | Electrolux ERC3705 User Manual

Electrolux ERC3705 User Manual
Jääkaappi / Kylskåp / Køleskab
KÄYTTÖOHJE
BRUKSANVISNING
BRUGSANVISNING
ERC3705 ER8806C
FI
SE
818 19 43--06/2
DK
Information om sikkerhed
man normalt ikke kommer til, kan være meget
skarpe. Vær forsigtig ved flytning at skabet.
Anvend altid handsker.
Deres nye køleskab kan have andre funktioner end
den tidligere model.
Gennemlæs omhyggeligt denne brugsanvisning for
at lære, hvordan skabet virker og om plejen af det.
Gem denne brugsanvisning. Den vil være
uundværlig, hvis skabet senere sælges, eller foræres
til andre.
Børn
· Vær opmærksom på at små børn ikke leger med
skabet og kontrolknapperne eller det invendige
i skabet.
Anvendelse
Destruktion af gamle skabe
· Formålet med skabet er at opbevare almindelige
·
·
·
·
DK
madvarer til husholdningen, som omtalt i denne
vejledning.
Opbevar ikke eksplosive gasser eller væsker i
køleskabet eller i fryseskabet. De kan
eksplodere og medføre skader på personer eller
ejendom.
Anvend ikke skarpe genstande på kølesystemet
på bagsiden og indvendigt i skabet. Hvis
kølesystemet punkteres, bliver skabet
beskadiget, og madvarerne i skabet ødelagt.
Anbring ikke kulsyreholdige drikkevarer eller
flasker i fryseren. Glasflaskerne kan gå i stykker.
Skabet er meget tungt. Kanter og dele,
Symbolet på produktet eller på pakken angiver,
at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en
affaldsstation for behandling af elektrisk og
elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt
bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med
til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af
miljøet og af personers helbred, der ellers kunne
forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt.
Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab
eller den forretning, hvor produktet er købt, for
yderligere oplysninger om genanvendelse af dette
produkt.
Indholdsfortegnelse
DK
Information om sikkerhed . . . . . . . . . . 20
Vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Destruktion af gamle skabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Afmontering af ventilationsristen . . . . . . . . . . . . . .
Rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afrimning af køleskabet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Udskiftning af pæren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Når skabet ikke skal anvendes . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indholdsfortegnelse . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Beskrivelse af køleskabet . . . . . . . . . . 21
Betjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Hvis skabet ikke fungerer
tilfredsstillende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Inden skabet tages i anvendelse . . . . 21
Fjel og mangler / Afhjæplningsret . . . . . . . . . . . . . . 26
Service og reservedele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Sådan anvendes køleskabet . . . . . . . . 22
Tænd for strømmen til køleskabet og indstil
den korrekte temperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Temperaturen inde i køleskabet . . . . . . . . . . . . . . . .
Måling af temperaturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sluk for strømmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skabets indvendige dele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
24
24
24
24
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
22
22
22
22
23
Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Tilslutningsledningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Udpakning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fjern transportsikringerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Placering af skabet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Omhængsling af dør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrisk tilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Råd og vejledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Energibesparelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Skabet og miljøet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Beskyt miljøet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
20
27
27
27
27
28
29
29
Electrolux 818 19 43-06/2
Beskrivelse af køleskabet
Model ER8806C/ERC3705
7
1
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8
1
4
8
1
1
5
5
1
DK
8
glashylde
flaskehylde
flaskehylde
æggeholder
grøntsagsskuffe
ventilationsgitter
smørrum
hylde i dør
1
1
3
5
6
Betjening
A
B
A. Grøn indikatorlampe
Lyser når køleskabet kører.
B. Termostatstyring
Anvendes til at tænde for køleskabet og indstille til
den ønskede temperatur.
Inden skabet tages i anvendelse
DK
Anbring skabet, som omtalt i afsnittet "Placering af
skabet".
Kontrollér at drænslangen på bagsiden af skabet er
nede i drypbakken.
Inden stikket sættes i stikkontakten for
første gang, skal man lade skabet stå
oprejst i ca. 4 timer, da kompressoren
ellers kan beskadiges. Dette giver olien
mulighed for at returnere til kompressoren.
21
Electrolux 818 19 43-06/2
Sådan anvendes køleskabet
DK
Tænd for strømmen til køleskabet
og indstil den korrekte temperatur
Drej termostaten til den ønskede stilling.
Min : Den laveste position på termostaten er den
højeste temperatur i skabet.
Max : Den højeste position på termostaten er den
laveste temperatur i skabet.
H :
Slukket.
Lad skabet køre i 24 timer, når
temperaturindstillingen ændres. Dette giver
temperaturen mulighed for at stabilisere sig inde i
skabet.
Temperaturen inde i køleskabet
+
En passende temperatur i køleskabet er ca. 5°C. Hvis
termostaten er sat til en for kold temperatur, vil
madvarer med et stort vandindhold begynde at fryse,
hvis de er anbragt på de koldeste steder i køleskabet.
Billedet viser de koldeste og varmeste steder i
køleskabet.
Kød, fisk og mælk bør anbringes i den koldeste del
(-) af skabet.
---+
+
+
+
+
-+
+
Måling af temperaturen
Hvis temperaturen måles med et
standardtermometer, bør det anbringes i et glas vand
centralt placeret i skabet. Dette vil give et billede af
temperaturen inde i madvarerne. Anbring ikke
termometret hængende eller liggende direkte på
hylden.
Tips:
· Fordel madvarerne, så den kolde luft kan
cirkulere frit mellem produkterne.
· Anbring ikke madvarerne direkte mod kølepladen
·
·
på bagvæggen, da de herved kan blive frosne.
Anbring aldrig varme ting i skabet vent til de er
kølet ned.
Dæk alle madvarer til for at undgå, at de tager
smag og lugt fra andre madvarer.
Sluk for strømmen
Drej kontrollen mod urets retning forbi klikket til
position " H".
Tag stikket ud af stikkontakten.
22
Electrolux 818 19 43-06/2
Skabets indvendige dele
Hylderne og rummene i døren kan flyttes og let
ændres.
Nogle hylder skal løftes op mod bagkanten for, at
man kan tage dem ud.
Den nederste flaskehylde skal altid være på plads
nederst i døren. Dørhylden over skal placeres således
at over- eller underkant flugter med glashylden over
de øverste grøntsagsskuffer. Glashylderne over
grøntsagsskufferne må ikke fjernes. Disse er
nødvendige for at skabe korrekt cirkulation i skabet.
Hylder med høj kant bør anbringes med den høje
kant bagerst i skabet. for at hindre, at madvarerne
berører kølepladen.
Grønsagsskuffen har to flytbare inddelingsplader
med fem forskellige valgmuligheder for at adskille
forskellige grønsager.
Grønsagsskuffen har en ventilationsliste for at øge
luftcirkulationen og mindske risikoen for kondens.
Råd og vejledning
DK
Energibesparelse
· Isolationen i skabet og kølemidlet i skabet vil
· Vær omhyggelig med placering af skabet.
·
·
·
·
·
·
·
·
Se afsnittet "Placering". Hvis det placeres
korrekt vil skabet forbruge mindst energi.
Undgå at åbne skabet unødvendigt og i for lang
tid af gangen.
Kontrollér jævnligt om døren er lukket.
Optø frosne madvarer i køleskabet. Kulden fra
de frosne varer "anvendes" i køleskabet.
Støvsug kompressoren og kølesystemet bag på
skabet ca. en gang om året.
Lad varme madvarer køle ned inden de anbringes
i køleskabet.
Kontroller at dørpakningen altid er hel og ren.
ikke beskadige ozonlaget.
Al indpakningsmateriale kan genbruges.
Skabet er designet til let at kunne demonteres og
efterfølgende genanvendes.
Beskyt miljøet
· Aflever indpakningsmateriale, kasserede
·
·
Skabet og miljøet
·
Vedligeholdelse
køleskabe og frysere på en genbrugsstation.
Kontakt evt. kommunen for yderligere
information.
Opbevar madvarer i beholdere, der kan
genanvendes. Begræns brugen af
engangsmaterialer så meget som muligt.
Ved rengøring af skabet anvendes en
mild opløsning af håndopvaskemiddel.
Følg anvisningerne i afsnittet "Energibesparelse".
DK
Afmontering af ventilationsristen
Ventilationsristen kan afmonteres ved fx rengøring.
Døren skal være åben, når ventilationsristen
afmonteres. Træk den øverste kant af risten
udad/nedad. Træk så lige ud i risten for helt at fjerne
den.
23
Electrolux 818 19 43-06/2
Rengøring
Rengør skabet med jævne mellemrum.
Rens tøvandsafløbet inde i køleskabet med en
vatpind eller en piberenser. Hvis tøvandsslangen er
tilstoppet kan en plastikbelagt gardinfjeder
anvendes.
Sluk for strømmen til skabet . Eller alternativt tag
sikringen ud.
Tag alle løse dele ud, og vask dem af i hånden.
Rengøring indvendigt og udvendigt samt af
dørpakningen, foretages med en blød klud og en
opløsning af et mildt håndopvaskemiddel i lunkent
vand. Luk ikke døren før skabet er helt tørt
indvendig.
Afmontér ventilationsristen (se afsnittet
"Afmontering af ventilationsristen") og støvsug
under skabet. Træk skabet ud fra væggen og støvsug
bag skabet, kølesystemet og kompressoren.
Afrimning af køleskabet
Køleskabet afrimer automatisk, hver gang
kompressoren stopper. Frostdannelsen kan
begrænses ved:
· ikke at anbringe varme madvarer i skabet.
· ikke at åbne døren unødvendigt eller holde
den åben i for lang tid
· ikke at anbringe madvarer direkte op af
kølepladen.
Ved flytning af skabet, bør man løfte det i
forkanten for at undgå at beskadige gulvet.
Udskiftning af pæren
Lyset tænder automatisk, når døren åbnes. Inden
udskiftning af pæren, skal man tage stikket ud af
stikkontakten.
Tryk fjederen sammen og skub risten nedad
samtidig.
Anvend en pære af samme type E14 fatning, 15 W.
Når skabet ikke skal anvendes
Sluk for strømmen til skabet . Eller alternativt tag
sikringen ud.
Rengør skabet som omtalt i afsnittet "Rengøring" .
Luk ikke døren, da dette vil medføre, at der dannes
en muggen lugt inde i skabet.
Hvis skabet skal stå tændt, så spørg en nabo eller en
bekendt om at se efter det en gang i mellem, for at
forhindre madvarerne i skabet i at blive ødelagt i
tilfælde af strømsvigt.
24
Electrolux 818 19 43-06/2
Hvis skabet ikke fungerer tilfredsstillende
DK
Hvis skabet ikke fungerer tilfredsstillende, er det ofte muligt at rette dette selv. For at undgå unødvendigt
servicebesøg, bør nedenstående vejledning gennemlæses og følges.
Problem
Der er for varmt i køleskabet.
Der er for koldt i køleskabet.
Mulig årsag / Løsning
Indstil til en lavere temperatur.
Anbring madvarerne på den rigtige plads i køleskabet. Se
afsnittet om "Temperaturen inde i køleskabet".
Fordel madvarerne således at den kolde luft frit kan cirkulere
omkring dem.
Kontrollér at døren er helt lukket og at dørpakningen er hel og
ren.
Temperaturen, hvor skabet er anbragt, er over normal
rumtemperatur.
Indstil en højere temperatur.
Grøntsager og andre varer der let fryser kan have været på en
hylde, der er "for kold". Se afsnittet "Temperaturen i
køleskabet".
Der er vand på kølepladen i køleskabet.
Dette er normalt. Under automatisk afrimning, vil isen smelte
på kølepladen.
Vandet løber indvendigt i køleskabet.
Rengør tøvandsrenden og hullet i skabet fx med en vatpind
eller en piberrenser.
Nogle madvarer kan være anbragt op af bagpladen og
forhindrer at vandet løber ned i tøvandsrenden.
Der løber vand ud på gulvet.
Anbring tøvandsslangen på bagsiden af skabet, over
drypbakken. Se afsnittet "Inden skabet tages i anvendelse".
Kompressoren kører uafbrudt.
Indstil en højere temperatur.
Kontrollér at døren er helt lukket og at dørpakningen er hel og
ren.
Skabet virker ikke. Kølingen eller
interiørlampen virker ikke. Ingen af
indikatorlamperne lyser.
Der er ikke tændt for skabet.
Der kommer ikke strøm til skabet. (Prøv at tilslutte et andet
elektrisk apparat til stikkontakten).
Der er gået en sikring.
Stikket er ikke sat ordentlig i stikkontakten
Lydniveauet i skabet er for højt.
Kølesystemet vil altid give nogle lyde fra sig. En pulserende
lyd høres, når kølemidlet pumpes rundt i kølerørene. En
tikkende lyd kan høres fra termostaten, når kompressoren
tænder og slukker. Lydniveauet afhænger af betjeningen af
skabet.
Hvis du mener, at lydniveauet ikke er korrekt:
Ret forsigtigt rørene på bagsiden af skabet. Kontrollér at de
ikke rører hinanden.
Hvis et mellemstykke (mellem skabets væg og rørerne) har
løsnet sig, sættes det på plads igen.
Følg nøje vejledningerne i afsnittet “Placering af skabet”.
25
Electrolux 818 19 43-06/2
reklamation overfor den forhandler, hvor produktet
er købt
Fjel og mangler / Afhjæplningsret
I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres
vederlagsfrit fejl og mangler ved dette produkt.
Service indenfor reklamationsperioden udføres af
vort serviceselskab Electrolux Service A/S. Se
telefonnummer i afsnittet "Service"
Produktansvar
Dette produkt er omfattet af "Lov om
produktansvar". Denne lov gælder for skader på
andre ting og for personskader, som skyldes fejl ved
selve det installerede apparat.
Omfang og bestemmelser
Når produktet er købt som fabriksnyt i Danmark
afhjælpes fabrikations- og materialefejl, der
konstateres ved produktets normale brug i privat
husholdning, her i landet.
Forbehold
Produktansvar gælder ikke, hvis den pågældende
skade skyldes et eller flere af følgende forbehold:
· At produktets installation ikke er udført i
overensstemmelse med vor installationsanvisning.
· At produktet er anvendt til andet formål end
beskrevet.
· At de i denne brugs- og installationsanvisning
nævnte sikkerhedsregler ikke er blevet fulgt.
· At en reparation er foretaget af andre end vor
autoriserede serviceorganisation.
· At der er brugt uoriginale reservedele.
· At skaden er en transportskade, som måtte være
opstået ved en senere transport f.eks ved flytning
eller videresalg.
· At skaden skyldes en form for anvendelse, som
strider mod almindelig sund fornuft.
For Grønland og Færøerne gælder særlige
bestemmelser.
Såfremt Electrolux Service A/S skønner det
nødvendigt, at produktet indsendes til værkstedet,
sker indsendelse og returnering for vor regning og
risiko.
Afhjælpningsretten omfatter ikke
Afhjælpning af fejl eller skader, der direkte eller
indirekte kan tilskrives uhensigtsmæssig
behandling, misbrug, fejlbetjening, forkert
tilslutning eller opstilling, ændringer i produktets
elektriske/mekaniske dele, fejl i forsyningsnettes
elektriske installationer eller defekte sikringer.
Service og reservedele
Service
bestilles hos Electrolux Service A/S på
Telefon 70 11 74 00 eller
Fax
75 91 44 43
Reservedele
bestilles af
Private hos nærmeste forhandler eller på telefon
86 25 02 11 og
Forhandlere bestiller på telefon 45 88 77 55.
Reservdele og tilbehør kan også bestilles on-line på
http://www.electrolux.dk
Afhjælpningsretten dækker ikke uberettiget tilkald af
service.
Nærværende bestemmelser fratager Dem ikke
adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter købeloven
gældende overfor den forhandler, hvor produktet er
købt.
Deres reklamation til os virker samtidig som
Tekniske data
DK
Model
ER8806C
ERC3705
Nettovolume
361 l
361 l
Bredde
595 mm
595 mm
Højde
1800 mm
1800 mm
Dybde
600 mm
623 mm
Energiforbrug
179 kWh/år
179 kWh/år
Energiklasse
A
A
Effekt
70W
70W
26
Electrolux 818 19 43-06/2
Installation
DK
Tilslutningsledningen
Træk ikke stikket ud ved at hive i ledningen, vær
akstra opmærksom når skabet trækkes ud af
skabet.
· En ødelagt ledning kan forårsag kortslutning og
brand.
· Hvis tilslutningsledningen til produktet
beskadiges, må det kun byttes af leverandøren,
autoriseret servicevirksomhed eller en behørig
person for at undgå fare.
Udpakning
Kontroller at produktet er ubeskadiget, og at alle
dele er medleveret.
Eventuelle transportskader, fra en transport som De
ikke selv har foretaget, skal anmeldes til
forhandleren inden 7 dage fra modtagelsen
Placer indpakningsmaterialet så små børn
ikke kan komme til skade med det under leg.
Fjern transportsikringerne
Fjern tapen og transportsikringerne fra
· dørenes indersider
· hylderne
Fjern transportsikringerne fra glashylderne ved at
skubbe sikringerne fremad langs hylderne, indtil de
stopper ved forkanten af hylderne. Tag i bagkanten
af hylden og træk transportsikringen fremad, indtil
transportsikringen kan fjernes.
Rengøring
Rengør skabet indvendigt med lunkent vand og lidt
mildt håndopvaskemiddel på en blød klud.
27
Electrolux 818 19 43-06/2
Placering af skabet
Kontrollér at tilslutningsledning og/eller
stikkontakten ikke er ødelagt eller i klemme bak
skabets bagvæg.
· en øbelagt tilslutningsledning og stikkontakten
kan overophede og forårsake brand.
Stil ikke produktet eller andre tunge ting ovenpå
ledningen.
· der er risiko for kortslutning og brand.
Sæt ikke stikkontakten i stikket, hvis stikkontaken er ødelagt.
· der er risiko for kortslutning og brand.
For at sikre at skabet fungerer som det skal, bør man
sikre at:
· skabet placeres på et tørt, koldt sted, der ikke er
udsat for direkte sollys.
· skabet ikke er anbragt i nærheden af en
varmekilde, fx et komfur eller opvaskemaskine.
· skabet står oprejst og hviler på alle fire
fødder/hjul. Skabet bør ikke læne op ad en væg. Om
nødvendigt indstilles fødderne med den medfølgende
indstillingsnøgle.
· Luftcirkulationen omkring skabet skal være god,
luftkanalerne under og bag skabet skal være frie og
ikke blokerede. Ventilationsåbningen over skabet
skal være mindst 4 cm. Ventilationsåbningen kan
enten placeres
a) direkte over skabet eller
b) oven for overskabet. Pladsen bagved overskabet
skal da være mindst 50 mm dyb.
Hvis luften hindres af f.eks. gitter, kan pladsen øges
nogle cm.
· skabet placeres på et sted, hvor omgivelsestemperatur svarer til den klimaklasse*, som skabet er
konstrueret til.
* Se typeskiltet, som findes inde i skabet.
Tabel viser, hvilke omgivelses- temperaturer der
gælder for de forskellige klimaklasser.
Klimaklasse
a)
b)
50mm
med omgivelsestemperaturer på
SN
+10°C til +32°C
N
+16°C til +32°C
ST
+18°C til +38°C
T
+18°C til +43°C
Kontrollér at drænslangen på bagsiden af skabet er
nede i drypbakken.
Hvis skabet er anbragt i et hjørne, og den hængslede
side vender ind mod væggen, skal der være en
afstand på mindst 230 mm mellem væggen og
skabet for at døren skal kunne åbnes tilstrækkeligt til
at hylderne kan tages ud.
El-stikket skal være tilgængeligt efter produktets
installation.
28
Electrolux 818 19 43-06/2
1
Omhængsling af dør
1. Luk skabet og tag stikket ud af stikkontakten.
2
2. Fjern ventilationsgitteret. Der er en lille del af
gitteret, der kan tages af. Tag det af, og anbring det
på den anden side.
3
3. Anbring skabet på en træliste eller emballagen,
når det lægges ned. Senere, når det løftes op igen, er
det lettere at få fat under skabet på grund af
trælisten.
4
4. Den øverste del af skabet:
Flyt hængselstiften over på den anden side.
5b
5a
5. Den nederste del af skabet:
a. Skru hængslet af.
b. Tag dørlukningsudstyret af hængslet og sæt
hængselstiften i på den anden side. Montér det
medfølgende dørlukningsudstyr.
6. Den nederst del af døren:
a. Tag bort dørlukningsudstyret.
b. Fjern plastikproppen fra det tilsvarende hul i den
anden side. Anvend en skruetrækker til at vrikke
proppen løs. Fastgør det medfølgende
dørlukningsudstyr.
6
b
a
c. Spænd det nederste hængsel fast.
c
Fjern frigangen fra døren ved at indstille højden af
det nederste hængsel med den medfølgende
indstillingsnøgle. Efterspænd med låsemøtrikken.
7. Rejs skabet og sæt ventilationsgitteret på igen.
8
8. Skru håndtaget af. Tryk forsigtigt
plastikpropperne i på modsatte side med en dorn.
Spænd håndtaget fast i hullerne i propperne. Tryk de
medfølgende plastikpropper fast i de huller, hvor
håndtaget tidligere sad.
9. Sæt skabet på plads. Kontrollér at det står lige. Se
afsnittet "Placering af skabet".
8
Elektrisk tilslutning
Tilslut skabet til en jordet stikkontakt.
Spænding: 230 V.
Sikring: 10 A.
Der henvises til mærkepladen på venstre inderside i
skabet.
G
Model ER8806C
29
Electrolux 818 19 43-06/2
bäÉÅíêçäìñJâçåëÉêåá=çå=ã~~áäã~å=ëììêáå=âÉáííá∏JI=ëááîçìëJ=à~=éììí~êÜ~âçåÉáÇÉå=î~äãáëí~à~K=bäÉÅíêçäìñáå=íìçííÉáí~
ãóóÇ®®å=óäá=NRM=ã~~ëë~=óãé®êá=ã~~áäã~~=îìçëáíí~áå=óäá=RR=ãáäàççå~~=â~éé~äÉíí~=EããK=à®®â~~ééÉà~I=äáÉëá®I
éÉëìâçåÉáí~I=é∏äóåáãìêÉáí~I=ãççííçêáë~Üçà~=ëÉâ®=êìçÜçåäÉáââìêÉáí~F=åK=NQ=ãáäà~êÇáå=Ççää~êáå=~êîçëí~K
bäÉÅíêçäìñJâçåÅÉêåÉå=®ê=î®êäÇÉåë=ëí∏êëí~=íáääîÉêâ~êÉ=~î=ÜìëÜ™ääëã~ëâáåÉê=çÅÜ=ìíêìëíåáåÖ=Ñ∏ê=â∏âI=êÉåÖ∏êáåÖ=ë~ãí=ëâçÖëJ
çÅÜ=íê®ÇÖ™êÇëëâ∏íëÉäK=jÉê=®å=RR=ãáäàçåÉê=éêçÇìâíÉê=Ñê™å=bäÉÅíêçäìñJâçåÅÉêåÉå=Eëçã=âóäëâ™éI=ëéáë~êI=íî®ííã~ëâáåÉêI
Ç~ããëìÖ~êÉI=ãçíçêë™Ö~ê=çÅÜ=Öê®ëâäáéé~êÉF=ë®äàë=î~êàÉ=™ê=íáää=Éíí=î®êÇÉ=~î=NOM=ãáäà~êÇÉê=âêçåçê=á=∏îÉê=NRM=ä®åÇÉê=êìåí=ÜÉä~
î®êäÇÉåK
bäÉÅíêçäìñ=dêìééÉå=Éê=îÉêÇÉåë=ëí›êëíÉ=éêçÇìÅÉåí=~Ñ=ÉåÉêÖáÇêÉîåÉ=éêçÇìâíÉê=íáä=â›ââÉåJ=êÉåÖ›êáåÖëJ=çÖ=ìÇÉåÇ›êë
ÄêìÖK=aÉê=ë‹äÖÉë=™êäáÖí=çîÉê=RR=ãáääáçåÉê=éêçÇìâíÉê=Ñê~=bäÉÅíêçäìñ=dêìééÉå=EÄä~åÇí=~åÇÉí=â›äÉëâ~ÄÉI=âçãÑìêÉê
î~ëâÉã~ëâáåÉêI=ëí›îëìÖÉêÉI=ãçíçêë~îÉ=çÖ=éä‹åÉâäáééÉêÉF=íáä=Éå=î‹êÇá=~Ñ=Å~K=âêK=NMM=ãáääá~êÇÉêK=mêçÇìâíÉêåÉ=ë‹äÖÉë=á
ãÉêÉ=ÉåÇ=NRM=ä~åÇÉ=îÉêÇÉå=çîÉêK
MARIESTAD /AV
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising