Husqvarna | GME320KS | User manual | Husqvarna GME320KS User Manual

Husqvarna GME320KS User Manual
(H) Husqvarna
Ч Kylisvalsicip ERWINIA on ЧН
e Kiol-Jsvalskap ——_—í]o] To a ir
Kole/svaleskab | 8
Jää-villeäkaappi | inn e a a TAC ATL PRE
GME 320KS OPAL PLUS
821 38 31-01/2
1 TARKEAA TIETOA TURVALLISUUDESTA
Lue tarkoin kayttbohje ohjeineen, neuvoineen ja varoitusteksteineen ennen kaapin asentamista ja kayttoonottoa. Siten kaappi
toimii moitteettomasti ja palvelee sinua parhaalla mahdollisella tavalla.
Kaikkien kaapin káyttájien on osattava kayttáá kaappia.
Sáilytá káyttóohje. Pidá sitá helposti kásillá clevassa paikassa. Kayttóohjeessa on neuvoja, jotka helpottaval kayttamaan
kaappia oikeaila tavalla.
Kayttóohjeen tulee kulkea kaapin mukana muuton tai omistajavaihdoksen yhteydessa niin. etta kaapin kulloinenkin kayttaja
voi tutustua kaapin eri toimintoihin ja turvamaarayksiin.
+ Kaappi on tarkoitettu ainoastaan kotitalouden tavan-
omaisten ruokatarvikkeiden sailytykseen taman kayt-
tôohjeen mukaisesti. Kaapin káyttó muihin tarkoltuksin
voi aiheuttaa vaaran ihmisille ja esineiile.
1. Kaapista huolehtivat aikuiset. Lasten ei saa antaa leik-
kia kaapilla tai koskea kytkimia tai irrallisia/liikkuvia osia.
1. Valtuutetun ammatti-ihmisen tehtavaksi on annettava
kaikki asennus- ja korjaustyót. kuten myos sahkojohdon
pidennys. Jos náistá tóista huolehtii henkilo, jolla on
puutteelliset tiedot, voi kaapin toiminta hairintya ja tuot-
taa vahinkoa ihmisille ja esineille.
+1. Huolto- ja korjaustyot on annettava tavarantoimittajan
valtuuttaman huoltoliikkeen suoritettavaksi. Käytä vain
náissá likkeissá myytavia varaosia.
1 Ala itse tee muutoksia kaappiin. Se vol alheuttaa vahin-
koa.
1 Riittava ilmanvaihto kaapin ymparila tarvitaan, jotta
kompressori ei ylikuumentuisi ja pysahtyisi.
Y Álá pane pakastuspaketteja tai kukkamaljakoita kaapin
paille. Kosteus ja kyImyys saattavat vaurioittaa kytkimià.
1. Aseta kaappi mahdollisuuksien mukaan takasivu sei-
nää vasten niin, että takasivulla olevat lampenevat osat
ovat piilossa, mutta ettd iimanvaihtoa varten jaa kuitenkin
riittavasti ilmatilaa.
+ Sähkôjohto ei saa joutua puristuksiin kaapin asennuk-
sen tai siirron yhteydessa.
1. Katkaise virta ja irrota pistoke pistorasiasta aina en-
nen puhdistusta tai huoltoa, Veda pistokkeesta, ala joh-
dosta. Poista sulake. mikali sahkdjohtoon ei ole mahdol-
lista päästä kasiksi.
À. Jäähdytysjärjestelmä kaapin takana ja sisällä sisäl-
tää jäähdytysainetta. Jäähdytysjaärjesteiman rikkoutues-
sa voivat kaappi ja siinä olevat ruokatarvikkeet vaurioi-
tua. Ald sen vuoksi koskaan anna terávien esineiden
páastá kosketukseen kaapin sisalla ja takana olevien
haihduttimen/jaahdytyslevyn ja putkisilmukoiden kanssa.
! Ennen pistokkeen panemista pistorasiaan ja kaapin
káynnistámistá ensimmáistá kertaa on kaapin annet-
tava seista paikallaan noin 30 minuuttia, tai jos kaappia
on kuljetettu kyljeliaan, noin 4 tuntia. Talloin kompresso-
rin Oljy ehtii valua takaisin oikeaan paikkaan.
! Tarkista, että kaappi toimii ja pitaä asetellun lampotilan
24 tuntia kaapin ensimmaisen kaynnistamisen jalkeen.
Vasta tamán jálkeen pakastinta voidaan kayttaa tuorei-
den ruokatarvikkeiden pakastamiscen.
! Jäätelôpuikkoja ja jaäâpaloja ei pidä syôdä heti pakasti-
mesta ottamisen jalkeen. Ne ovat nin kylmia, etta ne vol-
vat vahingoittaa suuta.
' Kaappi on painava. Kaapin takana olevat ulkonevat
metalliosat seka reunat kaapin takana ja alapuolella
voivat olla teräviä. Ole varovainen sirtäessäsi kaappia.
Kayta kasinelta.
1 VAROITUS! Álá koskaan sáilytá rajandysalttiita kaasuja
ja nesteita jaakaappi- tai pakastintilassa. Sisalté voi raj-
ahtaa ja aiheuttaa vahinkoa ihmisille ja esineille. Alá kos-
kaan sâilytä hiilihappopitoisia juomia tai lasipulloja ja -
purkkeja pakastimessa. Lasi voi rikkoutua palasiksi.
ROMUTTAMINEN!
Irrota kaapin ovet ennen romuttamista niin, etteivat lelkkivat
lapset voi jaada kaapin sisaan, Katkaise sahkojonto mahdol-
isimman láheltá kaappia, kun kaappi on nostettu pois paikal-
taan ja pistoke vedetty pistorastasta.
Vie vanha kaappi jaäkaappeja ja pakastimia varten tarkoitet-
tuun kierrátyslaitokseen. Varo vahingoittamasta kaapin sisál-
là ja takana olevia jäähdytys- ja pakastusjárjestelmia.
Kylmaaine ja ymparisto
Vanhan kaapin eriste ja jaahdytysjarjestelman kylmáaine
voivat sisáltáá otsonikerrosta hajottavia aineita. Kaapp! on
siis vietavá kierrátyslaitokseen Ja varottava, ettel se vaurioidu.
Uudessa kaapissa el ole lainkaan otsonikerrosta hajottavia
aineita. Kylmaaine on merkitty kaapin tietokilpeen.
SISALLYSLUETTELO
Tarkead tietoa turvallisuudesta EN 26
Energiansdastovinjeita...... e EEE 27
Y mpáristón sádstáMISEKSI............. eee eee 000 27
ASENNUS E EEE E RER KERN 28
Kaapin saatimet ja merkkivalot essences 29
26
Jadkaapin kayo... ni 30
HOItO ee eee 31
Jos kaappi ei toimi tyydyttavasti re EEE EEE 32
Takuu. Huolto ja varaosat .........cccooooiii EEE 33
ENERGIANSAASTOVIHJEITA
+ Ald aseta kaappia láhelle lámpdá kehittáviá laitteita,
esim. liesi, astianpesukone, lämmityspatteri.
* Alà aseta kaappia suoraan auringonpaisteeseen.
* Aseta kaappi viileään ja hyvin ¡Imastoituun huoneeseen
ja varmistaudu, etteivát kaapin alla, takana ja paalla ole-
vat ilma-aukot peity.
* Anna lámpimien ruckatarvikkeiden aina jááantya huo-
neenlámpóisiksi ennen kuin laitat ne jAdkaappiin tal pa-
kastimeen.
+ JaäAhdytä pakastettavat ruokatarvikkeet ensin jääkaapis-
sa. Näin ruokatarvikkeet pakastuvat nopeammin.
« Pane ruokatarvikkeet suoraan pakastimen ylimmalle hyl-
lylle. Näin ruokatarvikkeet pakastuvat nopeammin.
Sulata pakasteet jAakaapissa. Nain jaakaappi hyotyy pa-
kasteiden kylmyydesta.
Alá pidá ovea lian kauan tai usein auki.
Sulata pakastinkaappi, kun huurrekerroksen paksuus on
3-5 mm.
Tarkista. ettei mikään kaapissa oleva tarvike está ovea
sulkeutumasta kunnolla.
Imuroi kaapin takana oleva kompressori ja jaahdytysjar-
jestelmá yhden tai kahden vueden válein.
YMPARISTON SAASTAMISEKSI
» Kaapin eriste ja kylmaaine ovat taysin vaarattomia otso-
nikerrokselle.
« Pakkauksen kaikki osat ovat kierrätettävia.
« Kaapit on valmistettu niin, että ne on helppo purkaa kier-
ratysta varten.
* Vie pakkaus seka kaytetyt jaakaapit ja pakastimet kierra-
tyslaitokseen.
Ota yhteys kuntaan tai jalleenmyyjaan ja pyyda lisatietoja ki-
erratyksesta.
Käyttôohje on yhteinen malleille, joilla on samat perus-
toiminnot mutta eri koko, erittelytaso ja sisustus.
Käytôn yhteydessä:
Säilytä ruokatarvikkeita purkeissa, astioissa ja pakkauk-
sissa, joita voidaan käyttaä monta kertaa.
Ala kayta turhaan kertakäyttôastioita.
Noudata "Energiansaastovihjeita’.
Kayta luontoa sadstavia pesuaineita.
Kuvat on koottu kayttoohjeen takaosaan. Taita sivu
auki niin etta teksti ja kuva nakyvat samanaikaisesti.
27
ASENNUS
Pakkauksen purkaminen
ja kuljetusvahingot
Tarkista, ettá kaappi on virheetón ja vahingoittumaton. Kulje-
tusvaurioista on valittomasti ilmoitettava kaapin tuojalle.
Vie pakkaus kierratyspisteeseen.
— Alá anna lasten leikkiá pakkauksella. Muovikalvo vol al-
heuttaa tukehtumisvaaran.
Puhdistus
Pese kaappi sisapuolelta miedolla astianpesuaineella. Alá
káytá voimakkalita tai naarmuttavia puhdistusaineita, terasvil-
laa, hankaussienia tai fiuottimia. Anna kaapin kuivua kunnol-
la.
Pystytys, Asennus
Kuvat 1) (2) 3) ©) 5)
Kaapin toiminnalle on tarkedd, etta asennus Ja sahkôlutänta
suontetaan olkein.
Aseta kaappi kuivaan ja viileaan paikkaan. Kaappi tulee
asentaa kuivaan tilaan eiká suoraan auringonvaloon tal
muun lámpóláhteen. esim. lieden tal astianpesukoneen lá-
helle. Kaappi toimti parhaiten lämpôtilassa +16 - +32 C.
Kuljetustuet. Poista kaapin oven sisapuolella. alemman sa-
ranan kohdalla seká even sivullla olevat kuljetustuet.
Poista lasihyllyjen kuljetustuet vetdmalla ensin kuljetustukia
eteenpáin ja sen jálkeen hyllyja ja kuljetustukia suoraan
eteenpáin nin pitkálle, ettá hyllyt voidaan kallistaa ja kulje-
tustuet poistaa (1).
Sailytá tuki mahdoilisten tulevien kuljetusten varalta.
Sulavesiletku. Tarkista ennen kaapin asettamista paikal-
teen, ettá takana oleva sulavesiletku johtaa pisara-altaaseen
(2).
Etäisyys ympärôiviin kaappeihin/seiniin. Kaapin takasivu
voidaan tyôntää seinäa vasten. Kaapin saranapuolen ja vie-
reisen seinän välissä oltava vähintään 10 mmen vali. Kaapp
voidaan asettaa saman valmistajan muun kaapin viereen il-
man ylimaaraista valitilaa.
Tasainen asennus. On tárkeáá, ettá kaappi on tasalsesti la
tukevasti kaikkien neljan kulman varassa. Jalat ovat sáádet-
tavat. Sadtdavain sisáltyy toimitukseen. On tárkeaa. ettel
kaappi nojaa vieressá oleviin kaappeihin (3.
ltsesulkeutuvat ovet. Kun kaappi en suorassa, ovien pitaisi
sulkeutua automaattisesti. jos ne jätetään raolleen.
Hyvá ilmanvaihto. Kaapin ympárillá on oltava riittavasti il-
matilaa, jotta kaappi toimisi. Kaapin alapuclella ja takana
olevia iImakanavia ei saa peittáá. Kaapin ylápuelella olevan
iImatitan tulee olla vähintään 200 cm2. Käytetystä yläkaapis-
ta rippuen iimatila voidaan sijoittaa suoraan kaapin paalle tai
vlákaapin taakse ja yldpuoclelle. Suoraan jaahdytysyksikon
padlle asennetun ylakaapin taakse on jatettava vahintaan 50
mm syvá ilmanvaihtotila >.
Kaapin oikea asennus vähentää turhaa ääntä ja varahte-
ya.
Polkimen asentaminen (5)
Poljin muodostuu seuravista osista:
Polkimen kiinnike (A) — ruuvataan kiinni kahteen ulommai-
seen reikaan.
Poljin (B) — napsautetaan kiinni polkimen kiinnikkeeseen.
Korkokappale (C) — ruuvataan kiinni oven alareunaan.
Saada polkimen kiinnike korkeussuunnassa siten, etta pol-
jin painautuu tarkasti korkoppaletta vasten.
Polkimen fiitin on ilmanvaihtorilassé (5).
28
Sahkóliitántá (4)
Ennen pistokkeen panemista pistorasiaan ja kaapin kaynni-
stamista ensimmaista kertaa kaapin on annettava seista pai-
kallaan noin 30 minuuttia tai nein 4 tuntia, Jos kaappta on
kuljetettu kyljellään. Tállóin jaahdytysjárjestelmán neste ehtii
vakaantua. Muuten kompressori voi vaurioitua.
Kaappi tulee liittää maadoitettuun pistorasiaan. Jännite 230
V. Sulake 10 À. Ks. kaapin tietokilpi vasemmalta siuvulla.
Tämä laite on EY-direktiivin 89/336/EEG vaatimusten mukai-
nen.
\ Kaappi on jannitteetôn vasta. kun pistoke on vedetty pis-
torasiasta.
Oven kätisyyden vaihto (6)
Ovet voidaan asentaa joko oikea- tai vasenkátisiksi.
Kaapista on katkaistava virta ennen oven katisyyden vaih-
toa. Vaihto on katevin tehda kaapin ollessa selallaan. Pane
tállein penmeá tuki kaapin alle niin kaappi on hetpompi nos-
taa takaisin pystyyn. Jos kaappi seisco oven katisyyden
vaihdon aikana, on ovesta pidettava kiinni, ettei se putoa,
kun saranat irrotetaan. HUOM! Varo vahingoittamasta tai
naarmuttamasta ovia kätisyyden vaihdon aikana.
Kátisyyden vaihtamiseen tarvitaan tasapáistá ruuvimeissellá,
ristipáa ruuvimeisseliá ja kaapin mukana olevaa sáátóavain-
ta.
Vedá pistoke pistorasiasta.
Irrota iImanvaihtosáleikko.
Irrota alempi sarana ja ylempi saranatappi
Nosta ovi paikalleen.
Irrota oven alapuolella ja alemman saranan kohdalla ole-
vat ovensulkuvahvikkeet. Säilytä ne mahdollisten tulevien
tarpeiden varalta. Kiinnitä uudet, toimitukseen sisaltyvat
vahvikkeet oven ja saranan toiselle puolelle.
6. Sirrá saranatappi alempaan saranaan.
7. Käännä polkimen kiinnike ja korkokappale toiselle puolel-
le.
Ks. "Polkimen asentaminen”
8 Pane ovi takaisin paikalleen ja kiinnita ylempi saranatap-
pi toiselle puolelle.
9, Kiinnitä alempi sarana toiselle puolelle.
Nosta kaappi pystyasentoon.
Irrota ovien vetimet, Paina varovasti vastakkaisella puolella
olevat muovitulpat sisáán 3 mm:n tuurnalla. Kinnitá vetimet
toiselle puolelle.
Paina mukana olevat muovitulpat reikiin. ¡olhin vetimet oli
Kimnnitetty alemmin.
A SO N —
Siirra ilmanvaihtosaleikon peitelevyja ja pane sáleikko takai-
sin paikalleen.
Pane kaappi takaisin paikalleen. Tarkista, ettá kaappi on su-
orassa. Ks. "Asennus”.
Anna kaapin seistd noin 30 minuuttia ennen kaynnistamista.
KAAPIN SAATIMET JA MERKKIVALOT
a. Punainen varoituskolmio. Lampotilahalytys
Palaa, kun jaakaapissa on lian lammin tai kylma,
b. Punainen oven merkkivalo. Ovenaukaisuhaly-
tys.
Palaa, kun ovr on auki
c. Lampómittari
Osoittaa kaapin keskilampótilan. Kaytetaan myos lampotilan
saatamiseen.
d. Lämpôtilanvalitsin / termostaatti
Paina painikkeita halutun lämpotilan valitsemiseksi
e. Lämpôtilahälytyksen kuittauspainike
Lampóétila- ja ovenaukaisuhálytys kuitataan painamalla tata
painiketta.
f. Päävirrankytkin
| = Päâlle
0 = Pois palta
Páávirrankytkin sijaitsee paneelin alapuolella, jotta kaappia
ei sammutettaisi vahingossa. Se tulee näkyviin, kun ylempi
ovi avataan.
Jaakaapin toiminnot
a. Lampotilahalytys
Punainen varoituskoimio syttyy ja danimerkki kuuluu. kun
jääkaapissa on lian lammin (yli 12°C) tai lian kylma (alle
0°C). Lämpômittarin näyttôruutu alkaa samalla vilkkua.
Lämpôtilahälytys, kun jääkaapissa on ollut liian kyIma
Kuittaa áanimerkki kuittauspainikkeella.
Punainen varoituskolmio sammuu, kun jddkaapissa on jal-
leen oikea lampótila.
Lämpôtilahätytys, kun jääkaapissa on ollut Hian lammin
Kuittauspainiketta on normaalisti painettava kahdessa
tilanteessa (lukuun ottamatta sähkôkatkosta, ks. alla).
1. Kuittaa âänimerkki kuittauspainikkeella. Lämpômittari
lakkaa vitkkumasta, mutta punainen varcituskolmio palaa
edelleen. Yritá selvittáa hálytyksen aiheuttaja. Ks. Jos
kaappi el tormi tyydyttavasti”.
2. Paina vielá kertaalleen kuittauspainiketta - Jos vika on
korjattavissa — kun lampomittarin lukema osoittaa. etta
kaapissa on jaileen kylma.
Punainen varoituskelmio sammuu vasta kun painiketta
on painettu toistamiseen.
Jos hälytyksen syynä on esim. sähkôkatkos eikà kukaan
ole ollut paikan päällà sammuttamassa âânimerkkiä ja virta
on palannut nin, ettá kaapissa on jJálleen kylma, aanimerkki
hijenee automaattisesti. mutta punainen varoituskolmio ja
lämpômittari vilkkuvat edelleen osoittaakscen katkoksesta.
Koska aanimerkki on jo kuitattu, varoituskolmio Ssammuu ku-
ittauspainikkeen yhdellá painalluksella.
HUOM! Lampótilahalytys voidaan saada, Jos kaappi en lám-
min kaynnistettaessa.
b. Ovenaukaisuhalytys:
Punainen oven merkkivalo palaa. kun ovi avataan. Jos ovi
on auki yli noin 4 minuuttia, oven merkkivalo alkaa vilkkua
ja saadaan aanimerkki.
Kuittaa äânimerkki kuittauspainikkeella. Oven merkkivalo
sammuu, kun ом! suljetaan. Ellei ovea suljeta samaila kuin
Aanimerkki kuitataan. adnimerkki aktivoituu lyhyin válein (nr.
toistuva hálytys). Sulje ovi mahdollisimman pian.
c. Lampomittari
Osoittaa lampetilalukemia válillá 0 ja +9°C. Kun lampatita on
vi +9”C náyttóruudussa nákyy “—”. Kun lampótila on alle
OC, náyttóruudussa nakyy 0.
Lämpômittari alkaa vilkkua:
— kun jaákaapin lampótila asetetaan lämpôtilanvalitsimella
— láampótilahálytyksen yhteydessa
— ellei läampôtilanmittaus toimi
Lämpôtila osoittaa keskilämpôtilan jääkaapissa (jaakaap-
piosassa válilevyn ylápuolella).
Koska lámpótila vaihtelee kaapin eri osissa, lámpomittarin
osoittama keskilámpótila antaa paremman kásityksen ¡am-
pôtilasta kuin vain yhdestä paikasta mitattu lámpótila,
HUOM! Tavailisella lámpomittarilla mitattu lampótilalukema
poikkeaa jonkin verran mitatusta keskilámpótilasta. Тата
johtuu siitá, ettá tavallinen lampómittari mittaa итап lampoti-
lan mittauskohteessa elká ruokatarvikkeiden lámpótilaa. Ru-
okatarvikkeiden lämpôtila muuttuu hitaammin kuin ilman
lampôtila. Jos tavallista lämpdmittaria kaytetdan, se kannat-
taa asettaa lasiin. jossa on vetta.
d. Lampotilanvalitsin/termostaatti
Aseteltavissa válille +1 ja +9°C.
Pana:
viempáá painiketta “+” asettaaksesi korkeamman (lampi-
mámmán) iampótilan.
alempaa painiketta ”-” asettaaksesi matalamman (kyimem-
mán) lámpótilan.
Asetuksen aikana lämpômittari oscittaa valitun lampotitan
vilkkuvin numero.
Paina painiketta. kunnes haluttu lampotila vilkkuu lampomit-
tarin nayttoruudussa. Vitkkuminen lakkaa man sen jalkeen.
29
JAAKAAPIN KAYTTO
Kaynnistys
1. Aseta paavirrankatkaisin f paneelin alapuolella asentoon
В
2. Jos kaapin sisálla on huoneenlámpóistá, saadaan lam-
potilahálytys. Kuittaa aánimerkki kuittauspainikkeella e.
Lampotilan asetus
Sopiva lampótila ¡dákaapille on +4 — +66
Lámpótila asetetaan lampotilanvalitsimitla d.
Paina "+", kun haluat lampimampaa
Paina "=", kun haluat kylmempaa.
Paina valitsinta niin monta kertaa kuin on tarpeen haluamasi
lámpótilan saamiseks:.
Asetuksen aikana lampomittarin numero vilkkuvat ja osoit-
tavat asetetun lámpótilan. Vilkkuminen lakkaa pian vlimeisen
painalluksen jalkeen.
Lámpómittarit alkavat osocittaa lámpótiloja, kun kaapissa on
rittavan kylma. Paras lampdtila rippuu kaapissa olevien ruo-
katarvikkeiden maarasta ja niiden tarvitsemasta lampótilas-
ta.
Anna kaapin käydä vuorokausi lämpôtilamuutosten valissa,
jotta kaapin lampótila ehtisi vaakaantua. Asetettu lämpôtila
pysyy automaattisesti samana.
On normaalia, etta lämpôtila vaihtelee jonkin verran kaapin
eri osissa, koska kylma ilma kiertää kaapissa.
Jos lámpótila on hyvin matala (kyIma) pidemmán aikaa, vol
lampótila laskea nin matalaksi, ettá runsaasti vettá sisalta-
vát ruokatarvikkeet jaátyvat. Váltá támán vuoksi termostaa-
tin pitámistá lilan matalassa (kylmássa) lampotilassa.
Kun kaappi käynnistetään tauon jälkeen lämpôtilaa ei
tarvitse asettaa uudelleen. Termostaatin lampôtila-ase-
tus on sama kuin ennen kaapin sammuttamista.
Virran katkaiseminen
1. Aseta paavirrankatkaisin f paneelin alapuolella asentoon
“O”.
2. Vedá pistoke pistorasiasta.
+. Kaappi on jannitteetón vasta. kun pistoke on vedetty pis-
torasiasta.
Välilevy
Jää/viilleäkaapeissa on vâlilevy, hylly, jonka takareunassa on
pelti. Pellin avulla kaapin alaosaan kuikeutuvan kyImän ilman
maaraé voidaan jonkin verran sadtaa.
Avoin pelt! = kylmempaa
Suliettu pelti = lámpimampaá
Valilevy on sijoitettava kaapin alaosaan, halhduttimen/jaah-
dvtyslevyn ja pisarakourun alapuolelle. Válilevyn on alna ol-
tava ovilokeron kohdalla niin, ettà sopiva määrä ilmaa kul-
keutuu viilledan osaan. Jos levy siirretdan, vol siis myos ovi-
lokeron siirtáminen olla válttámatonta.
Jáa-villeákaapissa, válilevyllá varustetussa kaapissa lampo-
mittari osoittaa keskilämpôtilan ¡aákaappiosassa válilevyn
yläpuolella.
Ruokatarvikkeiden sijoitus (7)
Jáákaapin lámpótila vaihtelee normaalisti eri hyllyjen vátilla.
Kylmintd on yleensa hyllylld jadkaappiosassa valilevyn yla-
puolella, joka on haihduttimen/jáaáhdytyslevyn alareunan
kohdalla ja kaapin perállá, j¿áhdytyslevyn láhellá.
— Мао, liha, kala, valmisruoat ja muut kylméassa sailytetta-
vát ruokatarvikkeet on laitettava kaapin kyImimpaan paik-
kaan.
30
Lampiminta on yleensa jaaviilleákaappiosassa vaálilevyn yla-
puolella, kaapin alaosassa olevassa vihanneslaatikossa,
ylimmän hyllyn etuosassa ja ovilokeroissa.
— Hedelmát, vihannekset, juusto ja muut ruokatarvikkeet,
joita ei pidä tai joiden el tarvitse olla kyImássa, laitetaan
jaákaapin váhemmán kylmiin paikkoihin jaakaappiosassa
válilevyn alapuolella
Käytännôn ohjeita
Sailytys jaakaapissa
Aseta ruokatarvikkeet niin, etta kylma ilma paasee kier-
tamaan vapaasti niiden valissé.
Âlà aseta ruokatarvikkeita kyImää jäähdytyslevyä vasten
kaapin takaseinaan.
— Ruokatarvikkeet voivat tulla than kyimiksi ja jaatya tai va-
hingoittua.
— Ruokapaketeista voi irrota nukkaa, joka jaatyy kiinni jaah-
dytyslevyyn ja mydhemmin tukkii sulavesikourun ja -let-
kun.
Ala peita hyllyja ympardivid ilmarakoja, ettei ilman kierto
jaakaapissa esty.
Alá koskaan laita lámpimiá ruokatarvikkeita jaákaappiin.
Anna niiden ensin jaahtya huoneenlämpôisiksi.
Peitá kaikki ruokatarvikkeet niin. etteivat hajut ja maut
paase sekoittumaan. Peittdmattomat ruokatarvikkeet kuivu-
vat.
Käytä elintarvikkeita varten tarkoitettuja pusseja ja säily-
tysastioita.
Noudata sailytysaika— ja lampotilasuosituksia, jotka on
merkitty ruokatarvikepakkauksiin.
Perunat, sipulit, porkkanat yms. ruokatarvikkeet, jotka voi-
vat olla multaisia, on pidettävä erllääën muista ruokatarvik-
keista.
Salaatti säilyy pidempään raikkaana, jos se huuhdeliaan ja
säilytetään muovipussissa.
Banaanit eivät pidà kyImästä eikäà niitä pidâ sailyttaa jaakaa-
pissa.
Tuoretta lihaa ja tuoretta kalaa on sailytettdva kylmassa.
Mikáli lihaa tai kalaa ei valmisteta ostopaivana, kannattaa
termostaatti asettaa kyImemmálle lampótilalle.
Jälkiruokajuustoa säilytetään jádkaappilampótilassa vain,
jos se on táysin kypsää eikä sen enäâ tarvitse kypsya.
Siirrettävät hyllyt ja ovilokerot ©)
Hyllyt ovat helposti poistettavissa ja siirrettavissa.
Vihannesiaatikon yläpuolella olevan lasinyllyn on kuitenkin
aina oltava alimmaisena.
Irrota ovilokerot nostamalla suoraan ylôspäin. Alimmassa
ovilokerossa on joustava pulloteline, joka pitáá erikokoisia
pulloja paikoillaan. Támán ovilokeron on aina oltava alimmai-
sena.
Kaksiosainen vihanneslaatikko
(Tietyt mallit)
Tietyissá vihanneslaatikoissa on valilevy, jota voidaan kayt-
táá erilaisten vihannesten erottamiseen toisistaan. Levy voi-
daan laittaa joko laatikon keskelle tai taakse.
HOITO
Sulatus (1) (2
Jääkaapin sulatus toimi! automaattisesti aina. kun kompres-
sori pysáhtyy. Tálióin takaseinán jaándytyslevyn páálle muo-
dostunut huurrekerros sulaa. Vesi johdetaan kaapin takana
olevan letkun kautta kompressorin paalla olevaan astiaan.
josta vesi haihtuu. Puhdista kaapin sulavesikouru säännoôlli-
sesti, jotta se el tukkeutuis.
Váltá turhaa huurteenmuodostusta aláka taita kaappin lám-
pimiá ruokatarvikkeita tai ruokatarvikkeita suoraan jaandyty-
slevya vasten. Ala pidá kaapin ovea auki tarpeettoman pit-
kaan tal usein.
Puhdistus (2 (3)
Puhdista kaappi saanndllisesti. Katkaise ensin virta kaapis-
ta.
Poista irralliset osat ja pese ne. Pyyhi kaappi, sisusta ja
tivistelista. Káytá mietoa astianpesualnetta.
Ala kayta voimakkaita tai naarmuttavia puhdistusaineta. han-
kausjauheita, naarmuttavia sienia. terasvillaa tai liuottimia.
Ne voivat vaurioittaa kaappia. Ala sulje kaapin ovea ennen
kuin kaappt on kuiva.
HUOM! Jaakaapin jadhdytyslevyyn tai sulavesikouruun Кип-
nittynyt, rievusta tai talouspaperista irronnut nukka voi tukkia
sulavesiletkun. Puhdista kaapin mukana toimitettavalla pun-
distajalla, piipunpuhdistajalla tai muovisella verhosilmukalla
Iman teravaa paata.
IImanvaihtosáleikko voidaan poistaa kaapin alapuolella ole-
van tilan puhdistamiseksi ja imuroimiseksi. Säleikôssa on
jousikiinnitys.
Sisävalo — hehkulampun vaihto
Kaapin sisávalo syttyy automaattisesti, kun ovi avataan.
Lampun vaihdon aikana kaapin tulee olla jannitteeton.
Poista säleikkô painamalla pientä jousta säleikôn keskustaa
vasteen esim. kapealla ruuvimeisselillä.
Kayta samantyyppista lamppua, kanta E14, teho maks. 25
W. Napsauta säleikkô takaisin paikalleen painamalla jousta
sisaanpain.
' Kaappi on jánnitteetón vasta kun pistoke irrotetaan pisto-
kerasiasta.
Pidemmán toman/poissaolon aikana
Huolehdi siltá. ettá Joku tarkistaa kaapin saannóllisin válein,
jos se оп paalla. etteivat ruokatarvikkeet tuhoudu mahdolli-
sen sahkokatkoksen vuokst.
Jos kaappi sammutetaan pidemmaksi
alkaa
« Sammuta kaappi paävirrankatkasimella.
« Veda pistoke pistorasiasta.
e Tynennä ja pese kaappl.
« Jata ovi raclleen.
Jos ovi suljetaan ennen kuin kaappi on kuivunut kokonaan
sisáltá, voi kaappiin jaada tunkkainen haju. Puhdista kaappi
siná tapauksessa uudelleen ja jatá ovi auki.
31
JOS KAAPPI El TOIMI TYYDYTTAVASTI
Kun kaappi ei toimi niin kuin sen pitaisi, vol syyná olla asia,
jonka itse voit korjata.
Ennen kuin otat yhteyttá huoltoliikkeeseen - lue tarkoin
ja noudata seuraavia ohjeita ja neuvoja, niin valtyt turhilta
huoltokaynneiita.
Aänimerkki, punainen hälytyskoImio palaa
Jääkaapissa on liian [ämmin tai kyIma
Mahdollinen syy:
— Kaappi on juuri kaynnistetty cika se ole viela ehtinyt jaah-
tyá. Kaappiin on laitettu runsaasti lian lampimia ruokat-
arvikkeita.
— On olut sahkokatkos. mutta sähkô tom taas.
(Aanimerkki hiljenee, kun kaapin lámpótila on laskenut
rittávasti, mutta merkkivalo palaa edelleen.)
Toimenpide:
« Kuittaa aanimerkki kuittauspainikkeelia.
« Paina kuittauspainiketta vielà kertaalleen, jotta punainen
valo sammuisi, kun jáákaapin lampótila on laskenut rittä-
vasti. Ks. "Kaapin saatimet” ja "Jääkaapin toiminnot.
Aanimerkki kuten ylla.
Lämpômittarin näyttôruudussa nakyy kirjaimia
Mahdollinen syy:
- Vika lAmpotianmittauksessa
Toimenpide:
« Ota yhteys huoltoliikkkeeseen.
Jaahdytysjarjesteima pitaa ruokatarvikkeet kylmina. kunnes
huoltoapua on saatavilia, mutta termostaatin saato er toimi.
Kaappi ei kylmene riittavasti
» Aseta lämpôtilanvalitsin / termostaatt matalampaan tky!-
mempáan) lampótilaan.
« Pane ruokatarvikkeet oikeisiin paikkoihin jaákaapissa.
Ks. “Jaakaapin kaytto".
о Tarkista, että ovi on kunnolla Кимм.
Kaapissa on liian kylma
* Aseta lámpótilanvalitsin korkeampaan (lámpimampáán)
lampótilaan.
» Pane ruokatarvikkeet oikeisiin paikkoihin jaakaapissa.
Ks. "Jääkaapin käyttô".
Kompressori käy jatkuvasti
+ Tarkista, ettei lampótilanvalitsinta ole asetettu Ilan mata-
laan (kyImáán) ¡ampótilaan.
e Tarkista. ettá ovi on kiinnt.
e Suuria ruokamááriá on voitu panna kaappiin ennen kuin
ne ovat ehtineet jaahtya.
Jadkaapin takaseinassa olevaa jaahdytyslevya
pitkin valuu vetta
« Se on taysin normaalia. Automaattisen huurteen sulatuk-
sen aikana jaahdytyslevyn pinnaila oleva huurre sulaa.
Sulavesi valuu sulavesikouruun ja edelleen pois kaapista.
Kaappiin tai lattialle valuu vetta
+ Puhdista jaákaapin sulavesikouru ja tyhjennysreika.
° Tarkista, ettei jaákaapin takaseinássá olevan jaahayty-
slevyn láhelle ole pantu ruokatarvikkeita, jotka estävat
sulaveden valumisen sulavesikouruun.
« Tarkista, ettd kaapin takana oleva sulavesiletku johtaa
kompressorin páalla olevaan pisara-altaaseen ja ettel se
ole tukossa.
32
Muodostuu paljon huurretta ja jaata
Tarkista, etta:
ovea ei avata liian usein eiké pitkaan
» oven tiivistelista on ehià ja puhdas
. mikään ei estä ovea sulkeutumasta
« lämpôtila on asetettu oikein elka turhan matalaksi pidem-
maks! alkaa
+ kaikki ruokatarvikkeet on huolellisesti pakattu tar peltetty
Kaappi ei kdly lainkaan, jaahdytys ja sisavalo eivat
toimi.
Tarkista ennen huoltomiehen kutsumista, etta:
< päâävirrankatkaisin on asennossa "Г.
+ pistoke on kunnolla pistorasiassa
» sulake asunnon sahkotaulussa on ehja ja kaappiin tulec
virta — tarkista jollakin muulla sahkolaitteella.
Aani (4)
Kaapin jaahdytyksesta huolehtil kompressorikayttoinen jaah-
dytysjärjestelmä. johon sisaityy kompressori (moottori) ja
putkisilmukoita kaapin takana ja sisalla (a) (b) (e).
On siis táysin normaalia, ettá kaappi pitáa aanta.
Sykkivää tai humisevaa áánta syntyy, kun kaappi on kayn-
nissá ja kylmáaine kiertáá jaahdytysjarjestelmassa.
Kun kaappi kaynnistetian tai sammutetaan, vol termostaa-
tista kuulua napsahdusta.
Aanitaso riippuu kaapin sijainnista, käytôstä ja iâstà.
Jos äâäni on häiritsevää - noudata ohjeita kohdassa "Âsen-
nus” támán káayttóohjeen alussa seká seuraavia neuvoja, ja
anna kaapin kayda jonkin alkaa.
Häiritsevän aanen tai värähtelyn välttämiseksi on tarke-
aa, etta:
+ kaappi seisoo tukevasti ja tasaisesti lattiaila kaikkien nel-
jan jalan/pyôrän varassa. Tarkista suoruus vesivaa alla
(hy.
« kaappi seisoo vapaasti nojaarnatta vieréisiin kaappeihin
nin, ettá niiden válilla ei synny váráhtelya.
+ kaapin takana olevat putkisiimukat eivat kosketa toisiaan.
Aseta mahdollisesti pudonneet vaimennustyynyt takaisin
paikoilleen tai taivuta putkia varovasti niin, etteivat ne
kosketa toisiaan ({C).
+ mahdollinen kaappi ¡aákaapin tai pakastimen ylapuolella
on asennettu oikein eika siellá ole pulloja. purkkeja tms.,
jotka varahtelevét toisiaan vasten. ja etta ilmanvaihtosa-
leikkd/peitelista on kunnolla Kini.
* kaappi on hyvin iImastoidussa huoneessa. jossa on nor-
maali huonelámpótila. eiká kaappi ole suorassa auring-
onpaisteessa tai alttina muulle tammolle, ja etteivät ovet
ole auki tarpeettomasii. Aänitaso voidaan kokea häiritse-
váksi. jos kompressorin on käytävä pidempäân tai kayn-
nistyttävä useammin asetetun lámpótilan ylla pitámiseksi.
* kaappi ei seiso suoraan esim. kovalla betonilattialla. Ase-
ta penmeá alusta kaapin alle válttááksesi hâiritsevan äa-
nen muodostumista.
Sahkokatkos
Ala avaa kaappia turhaan. Jos sáhkokatkoksen oletetaan
kestavan pitkáán. siirrá ruokatarvikkeet mahdollisuuksien
mukaan toiseen kaappiin.
Yritä seivittää. miten kauan sáhkókatkos on kestanyt, Jotta
voisit arvioida. ovatko ruokatarvikkeet ehtineet sulata tar olla
lämpimässä niin kauan, ettel niita enaá vol kayttaa.
TAKUU
Tuotella on (1) vuoden takuu. Takuuehdot noudattavat alan
yleisia ehtoja ja nitd on saatavissa joko jalleenmyyjalta tai
maanhantuoialta.
HUOLTO JA VARAOSAT
Ennen kuin tilaat huollon Kuluttajaneuvonta
Lue käyttôohje ja noudata annettuja neuvoja Ja ohjetta. Mo- Tuotettasi tai sen kayttoa koskeviin kysymyksiin saat vas-
net epaselvyydet on mahdollista selvittda itse ja siten valttya tauksen kuluttajaneuvonnastamme soittamalla numeroon
turhilta huoltokäynneiltä. Osassa "Jos kaappi ei toimi tyydyt- 0600-50699 (62 p/min. + ppm).
tävästi” on ehdotuksia tarkistuksista. jotka voit tendà ennen Mainitse soittaessasi kaapin malli ja valmistusnumero,
kuin otat yhteyttä huoltoillkkeeseen. jotka loydat laitteen arvokilvesta.
Korvaus huollosta voidaan periá myos takuualkana:
* aiheettomasta reklamaatiosta Arvokilpi
* ellei kayttoohjeita ole noudatettu. Arvokilpi on kaapin vasemmassa sivussa kaapin sisalla. Sii-
ná on kaapin malli ja valmistusnumero. Kopiol arvokilvesta
kaapin tiedot alla olevaan kohtaan, nin ne lóytyvat helposti,
jos sinun pitáa ottaa yhteys huoltolikkeeseen.
TU ENUM BO, eme es
SAMANUMEBTO. o.oo ee
OSIOPAIVA. es
TURVALLISUUS
Lue käyttôohjeessa annetut turva- Ja varoitustekstit. Val-
mistaja el vastaa tuotteen vaáránlaisesta kaytosta Johtu-
vista tai kayttóohjeiden vastaiseen kayttotarkoitukseen
käytetyssä tuotteessa ilmenneista vioista.
VAROITUS
Alá sáailytá rajahdysalttita kaasuja tai nestetá kaapissa,
esim. tupakansytyttimeen tarkotettua kaasua, bensiimá,
eetteriá, asetonia.
и h 50 100 mM
36
37
CE
H Husqvarna
Husqvarna Svenska Fórsálinings AB
561 81 HUSQVARNA, tel 036-14 60 00
Husqvarna A/S, Lundtofteve| 160, 2800 LYNGBY, tel. 42 88 70 77
Husqvarna Elektro a.s. Postbox P. B. 215, 0510 OSLO, tel 22 63 55 60
Husqvarna Oy Electrolux AB, Teollisuuskatu 1aA, PL 15, SF-00101 HELSINKI, puh 90-770 01
Industrigatan 1aA, PO. Box 15, SF-00101 HELSINGFORS, tel 90-770 01
Kuluttajaneuvonta — Konsumentkontakt : Puh. 0600-90699 (62 p/min + ppm)
Tryckt pa miljovantigt papper
Trykket pá miljovennligt papir
Tryckt pa milievenligt papir
gh Sa AR Sie leas 199 Painettu ymparistoystavalliselle paperille AB-CDI 9631 Lj
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising