Electrolux | ERT1643 | User manual | Electrolux ERT1643 User Manual

Electrolux ERT1643 User Manual
CHLADNIÈKA - HÛTÕSZEKRÉNY
NÁVOD K OBSLUZE - NÁVOD NA OBSLUHU - KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
ERT 1643 (TTI 160 C)
CZ
SK
HU
200364401
KE/E/37. (02.)
CZ
Pøed instalací a použitím spotøebièe si tento návod k obsluze peèlivì pøeètìte. Obsahuje bezpeènostní
upozornìní, rady, informace a poznámky. Jestliže se chladnièka používá v souladu s písemnými pokyny, bude
øádnì fungovat a poskytovat vám maximální uspokojení.
Níže uvedené symboly vám pomohou usnadnit hledání.
Bezpeènostní upozornìní
Výstrahy a informace u tohoto symbolu slouží bezpeènosti vaší osoby a vašeho spotøebièe.
Rady, užiteèné informace
Informace týkající se životního prostøedí
Symboly používané k oznaèení poznámek
U tohoto symbolu jsou uvedeny poznámky k jednotlivým druhùm potravin a jejich uchovávání.
2
CZ
Obsah
Dùležité bezpeènostní informace ............................................................................................................4
Obecná bezpeènostní opatøení...............................................................................................................4
Opatøení pro bezpeènost dìtí.................................................................................................................4
Bezpeènostní opatøení pro instalaci.........................................................................................................4
Bezpecnostní opatrení pro isobutan ........................................................................................................4
Pokyny pro uživatele...............................................................................................................................5
Obecné informace ...............................................................................................................................5
Popis spotøebièe, hlavní souèásti ............................................................................................................5
Obsluha spotøebièe ..............................................................................................................................6
Uvedení do provozu.........................................................................................................................6
Regulace teploty, nastavení ..............................................................................................................6
Rady pro uchovávání ........................................................................................................................6
Doba uchovávání a teplota potravin .....................................................................................................6
Jak používat oddíl chlazení................................................................................................................7
Užiteèné informace a rady .....................................................................................................................7
Informace a poznámky..........................................................................................................................7
Jak ušetøit energii ............................................................................................................................7
Spotøebiè a životní prostøedí ..............................................................................................................7
Údržba ...............................................................................................................................................7
Odmrazování...................................................................................................................................7
Pravidelné èištìní ............................................................................................................................7
Když se chladnièka nepoužívá ...........................................................................................................7
Odstraòování závad ..............................................................................................................................8
Jak vymenit zárovku.........................................................................................................................8
Když nìco nefunguje správnì ................................................................................................................8
Pokyny pro instalatéra ............................................................................................................................8
Technické údaje ..................................................................................................................................8
Instalace spotøebièe .............................................................................................................................9
Doprava, vybalení............................................................................................................................9
Èištìní ...........................................................................................................................................9
Postavení na místo ..........................................................................................................................9
Zmìna smìru otevírání dveøí ............................................................................................................10
Elektrické pøipojení ........................................................................................................................11
Tabulka dob uchovávání .......................................................................................................................12
Záruka a servis.....................................................................................................................................13
Záruèní podmínky...............................................................................................................................13
Servis a náhradní díly .....................................................................................................................13
3
CZ
Dùležité bezpeènos tní inf or mace
Obecná bezpeènostní opatøení
Uložte tyto pokyny tak, aby mohly stále doprovázet
spotøebiè pøi jeho stìhování nebo pøi zmìnì jeho
vlastníka.
Tento spotøebiè je urèen pouze pro uchovávání potravin v
domácnosti a použití, které je v souladu s tìmito pokyny.
Servis a opravy spotøebièe, vèetnì zásahù do
pøívodního kabelu a jeho výmìny, smìjí provádìt jen
k tomu výrobcem autorizované specializované
opravny. Pro opravy by se mìly používat jen jimi dodané
náhradní díly. Jinak mùže dojít k poškození spotøebièe
nebo k úrazu èi jiným škodám.
Tento spotøebiè je odpojen od sítì pouze tehdy, když je
zástrèka odpojena ze zásuvky. Pøed èištìním a údržbou
vždy zástrèku odpojte ze zásuvky (netahejte pøitom za
kabel). Jestliže je zásuvka tìžko pøístupná, vypnìte
spotøebiè tak, že vypnete celý pøíslušný zásuvkový okruh.
Pøívodní kabel se nesmí prodlužovat.
Spotøebiè se nesmí provozovat bez nasazeného krytu
vnitøního osvìtlení.
Pøi èištìní nepoužívejte ostré, špièaté, nebo tvrdé
pøedmìty, protože mohou zpùsobit poškození
spotøebièe.
Buïte opatrní, aby se do prostoru termostatu a skøíòky
osvìtlení nedostaly žádné tekutiny.
Nepokládejte horké hrnce k plastikovým souèástem.
Neuchovávejte ve spotøebièi hoølavé plyny a tekutiny,
protože by mohly explodovat.
Pravidelnì kontrolujte a vyèistìte vývod odtáté vody,
která bìhem odmrazování vytéká - uvnitø spotøebièe je
výstražný štítek, který vás na to upozoròuje. Kdyby byl
vývod ucpán, nashromáždìná voda by brzy mohla
zpùsobit poruchu.
Bezpeènostní opatøení pro
instalaci
Umístìte spotøebiè ke stìnì, aby nemohlo dojít ke
styku s horkými souèástmi (kompresor, kondenzátor)
a pøípadným popáleninám.
Když spotøebiè pøemisujete, dbejte, aby zástrèka
nebyla zapojena do zásuvky.
Když stavíte spotøebiè na místo, dávejte pozor, aby
nestál na svém pøívodním kabelu.
Kolem spotøebièe je tøeba zajistit dobré vìtrání.
Nedostateèné vìtrání zpùsobuje pøehøívání. Pro
zajištìní dostateèného vìtrání dodržujte pokyny,
týkající se instalace.
Bezpeènostní opatøení pro
isobutan
Upozornìní
Chladivem spotøebièe je isobutan (R 600a), který je
vysoce hoølavý a výbušný.
Zajistì te správnou ventilaci kolem spotøebièe který je
obstaven nebo vestavìn a odstraòte veškeré
pøekážky.
Nepoužívejte žádné mechanické nástroje ani jiné
prostøedky k urychlení odmrazovacího procesu, s
vyjímkou tìch které doporuèuje výrobce.
Neporušte chladící okruh spotøebièe.
Nepoužívejte žádné elektrické spotøebièe uvnitø
skladovacího prostoru spotøebièe, jestliže nejsou typu
doporuèeného výrobcem.
Opatøení pro bezpeènost dìtí
Nenechávejte dìti, aby si s obaly spotøebièe hrály.
Plastiková fólie mùže zpùsobit udušení.
Spotøebiè vyžaduje obsluhu dospìlých. Nedovolte
dìtem, aby si se spotøebièem nebo jeho ovládacími
prvky hrály.
Jestliže spotøebiè vyhazujete, odpojte zástrèku ze
zásuvky, odøíznìte pøívodní kabel (co nejblíže u
spotøebièe) a demontujte dveøe, aby hrající si dìti
nemohly neutrpìt úraz elektrickým proudem, ani se
nemohly uvnitø spotøebièe zavøít.
4
Aby byla zajištìna bezpeènosti osob a
majetku, dodržujte bezpeènostní opatøení
tohoto návodu k obsluze, protože výrobce nenese
odpovìdnost za škody v dùsledku jejich opomíjení.
CZ
P okyn y pr o uživ at ele
Obecné informace
Oficiální oznaèení spotøebièe je domácí chladnièka bez
oddílu pro zmrazené potraviny. Podle toho je spotøebiè
vhodný pro uchovávání chlazených potravin, ale není vhodný
pro uchovávání zmrazených a hluboko zmrazených potravin
ani pro výrobu ledu.
Tento spotøebiè mùže splòovat požadavky norem na
rùzné teplotní limity podle klimatické tøídy.
Písmeno, symbolizující klimatickou tøídu, se nachází na
typovém štítku.
Popis spotøebièe, hlavní souèásti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Sklenìná police
Vývod vody odtáté pøi odmrazování
Zásuvka na zeleninu
Typový štítek
Nastavitelné nožky
Pøihrádka pro máslo
Jednotka vnitøního osvìtlení a regulace teploty
Dveøní pøihrádka
Dveøní tìsnìní
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Držák na láhve
Pøihrádka na vajíèka
Proudìní vzduchu
Vzduchová møížka
Kondenzátor
Odpaøovací miska
Kompresor
5
CZ
Obsluha spotøebièe
Uvedení do provozu
Vložte do spotøebièe veškeré pøíslušenství a pak zapojte
zástrèku do zásuvky. Když chcete zapnout chlazení,
otáèejte ovládacím knoflíkem po pravé stranì oddílu
èerstvých potravin z polohy „0“ po smìru otáèení
hodinových ruèièek podle obrázku. V poloze „0“ je
spotøebiè mimo provoz.
Další odstavec uvádí pokyny k nastavování.
Regulace teploty, nastavení
Termostatický regulátor podle tohoto nastavení pøerušuje
automaticky provoz spotøebièe na delší nebo kratší dobu a
pak ho znovu zapíná, aby byla zajištìna požadovaná teplota.
Natáèením ovládacího knoflíku smìrem k vyšším èíslùm se
chlazení stává intenzívnìjší.
Pøi nastavení knoflíku termostatické regulace do polohy „3”
se teplota automatického spuštìní chlazení pohybuje kolem
+5 °C nebo níže. Poloha „3” obyèejnì splòuje požadavky
každodenního chlazení.
Teplota v chladnièce není ovlivnìna jen nastavením
termostatické regulace, nýbrž také okolní teplotou, èetností
otevírání dveøí a množstvím potravin do chladnièky novì
vložených, atd.
V maximální poloze, tj. v poloze „5” - když jsou
požadavky vyšší, napøíklad v období horka - mùže
kompresor bìžet nepøetržitì. Tento stav nezpùsobuje
poškození spotøebièe.
Rady pro uchovávání
Když dovnitø ukládáte rùzné druhy potravin, vybavte si
uspoøádání podle obrázku:
1. Cukráøské výrobky, hotové pokrmy, pokrmy v
nádobách, èerstvé maso, studené náøezy,
nápoje.
2. Mléko, mléèné výrobky, pokrmy v nádobách.
3. Ovoce, zelenina, saláty.
4. Sýry, máslo.
5. Vejce.
6. Jogurty, kyselá smetana.
7. Malé láhve, nealkoholické nápoje.
8. Velké láhve, nápoje.
Doba uchovávání a teplota potravin
Dobu uchovávání nelze dopøedu pøesnì urèit, protože závisí
na tom, jak jsou chlazené potraviny èerstvé a jak se s nimi
zachází. Proto je uvádìná doba uchovávání jen orientaèní.
Jestliže nechcete zakoupené hluboko zmrazené potraviny
použít ihned, mùžete je v tomto typu chladnièky uchovávat
asi 1 den (dokud se nerozmrazí). Jestliže jsou hluboko
zmrazené potraviny již rozmrazeny, nedoporuèuje se znovu
je zmrazovat, naopak se musí zkonzumovat co nejdøíve.
6
CZ
Jak používat oddíl chlazení
Pro postaèující chlazení je nutné vytvoøit cirkulaci
vnitøní atmosféry. Z toho dùvodu je tøeba, abyste
nezakrývali celý povrch drátìných polic papírem, podnosy a
pod.
Nevkládejte do chladnièky horké pokrmy. Nechte
je volnì zchladnout na pokojovou teplotu. Tím se
vyhnete zbyteèné tvorbì námrazy.
Potraviny mnohou vzájemnì nasávat svoje pachy
a vùnì. Je proto nutné vkládat dovnitø potraviny v
zakrytých nádobách, nebo je pøed vkládáním do
chladnièky obalit celofánem, hliníkovou fólií, voskovým
papírem nebo mikroténem. Tak si uchovají svoji
vlhkost, napø. zelenina za nìkolik dní nevyschne.
Užiteèné informace a rady
Pøestavitelné police si zasluhují pozornost, nebo
znaènì zvyšují užiteènost oddílu èerstvých potravin.
Pøestavìní polic je možné pøi otevøení dveøí pod úhlem 90°.
Informace a poznámky
V této kapitole jsou uvedeny praktické informace a
poznámky, jak používat spotøebiè a dosáhnout maximálních
úspor energie, a také obsahují informace o spotøebièi,
týkající se životního prostøedí.
Jak ušetøit energii
Neumisujte spotøebiè na místo vystavené sluneènímu
záøení nebo blízko zdrojù tepla.
Ujistìte se, že kondenzátor a kompresor mají dobré
vìtrání. Nezakrývejte místa, kudy proudí vzduch.
Výrobky tìsnì zavírejte do pevnì uzavíratelných nádob
nebo je balte do mikroténu, aby nedocházelo ke
zbyteèné tvorbì námrazy.
Nenechávejte dveøe otevøené déle, než je tøeba, a
otevírejte je jen tehdy, když je to nutné.
Tekutiny vkládejte do spotøebièe jen v uzavøených
nádobách.
Teplé pokrmy a tekutiny vkládejte do spotøebièe jen až
když jejich teplota klesla na teplotu v místnosti.
Udržujte kondenzátor v zadní èásti spotøebièe v èistotì.
Spotøebiè a životní prostøedí
Tento spotøebiè neobsahuje plyny, které by mohly poškodit
ozónovou vrstvu ani ve svém chladicím okruhu ani v
izolaèním materiálu. Vyøazený spotøebiè by se nemìl
vyhazovat do komunálního odpadu. Dávejte pozor, aby se
nepoškodila chladicí jednotka, zejména na zadní stranì
blízko tepelného výmìníku. Informace o místech
shromažïování odpadu mùžete získat u úøadù místní
samosprávy.
Materiály použité na tomto spotøebièi a oznaèené symbolem
jsou recyklovatelné.
Údržba
Odmrazování
Kondenzace vlhkosti ze vzduchu ve formì námrazy a
ledu je souèástí provozu chladnièky.
Silná vrstva námrazy a ledu má izolaèní úèinek s rostoucí
teplotou snižuje úèinnost chlazení a zvyšuje spotøebu
energie.
U tohoto typu spotøebièe je odmrazování automatické a
nepotøebuje žádný vnìjší zásah.
Termostatická regulace provoz kompresoru na delší
nebo kratší dobu v pravidelných intervalech pøerušuje bìhem této doby je chlazení pøerušeno - teplota v oddílu
chlazení stoupá a dochází k odmrazování. Po odmrazení
termostatická regulace systém znovu uvede do provozu.
Odtátá voda vytéká vývodem odtáté vody do odpaøovací
misky nad kompresorem a jeho teplem se odpaøuje.
Pøíležitostnì vývod odtáté vody zkontrolujte, aby nebyl
ucpán.
Nejèastìjší pøíèinou ucpání vývodu odtáté vody bývá zvyk
vkládat do spotøebièe potraviny zabalené do papíru tak,
že se papír dotýká zadní stìny oddílu chlazení a pøimrzá
k ní. Když potraviny vyjímáte, papír se utrhne, mùže se
dostat do vývodu odtáté vody a ucpat ho. Proto vás
žádáme, abyste do papíru zabalené potraviny do
spotøebièe ukládali opatrnì.
Když jsou požadavky vyšší, napøíklad v období
horka, kompresor mùže bìžet nepøetržitì - bìhem
této doby je automatické odmrazování neúèinné.
Pozùstatky ledu a námrazy na zadní stìnì oddílu
chlazení po skonèení odmrazování nejsou nièím
nenormálním.
Pravidelné èištìní
Doporuèuje se interiér chladnièky mýt jednou za 3-4
týdny.
Èisticí prostøedky pro domácnost ani mýdlo se nesmí
použít.
Po vypnutí spotøebiè omyjte vlahou vodou s pøípadným
pøídavkem sody a vytøete.
Profil magnetického dveøního tìsnìní vyèistìte èistou
vodou.
Po èištìní spotøebiè zapnìte do zásuvky.
Doporuèuje se prach a neèistoty, které jsou
nashromáždìny na kondenzátoru na zadní stranì
chladnièky, jednou nebo dvakrát za rok odstranit a
vyèistit odpaøovací misku na kompresoru.
Když se chladnièka nepoužívá
V pøípadì, že se spotøebiè nebude dlouhou dobu
používat, proveïte následující kroky:
Vypnìte spotøebiè.
Z chladnièky vyjmìte potraviny.
Proveïte odmrazení a vyèistìte ji podle døíve uvedeného
postupu.
Nechte dveøe otevøené, aby vzduch uvnitø nezatuchl.
7
CZ
Odstraòování závad
Jak vymenit zárovku
Kdyz zárovka prestane svítit, muzete ji vymenit takto:
Vypnete spotrebic.
Vyšroubujte šroubky pridrzující kryt osvetlení, pak sejmete
kryt ve smeru šipky a muzete vymenit zárovku. (Typ zárovky:
Mignon 322, 230 V, 15 W, závit E 14).
Po výmene zárovky nasadte kryt zpet, zašroubujte šroubky
a spotrebic zapnete.
Kdyz zárovka nesvítí, funkce chladnicky není nijak
omezena.
Když nìco nefunguje správnì
Bìhem provozu spotøebièe se mohou èasto vyskytnout
nìkteré drobné, ale nepøíjemné potíže, které nevyžadují
pøivolání servisního technika. V následující tabulce jsou
uvedeny pøíslušné informace, jak se vyhnout zbyteènému
placení za servis.
Chtìli bychom, abyste si uvìdomovali, že provoz spotøebièe
provází urèité zvuky (kompresoru a cirkulujícího chladiva).
Takové zvuky nepøedstavují závadu, nýbrž jsou souèástí
normálního provozu.
Ještì bychom chtìli upozornit, že spotøebiè pracuje
pøerušovanì, takže zastavování kompresoru
neznamená, že by docházelo k poruše dodávky proudu. Z
toho vyplývá požadavek, že se nesmíte dotýkat elektrických
èástí spotøebièe, dokud není spotøebiè vypnut.
Øešení
Možná pøíèina
Problém
Nastavte vyšší polohu.
Spotøebiè dostateènì Termostatická regulace je nastavena pøíliš nízko.
nechladí
K chlazení bylo vloženo nadmìrné množství potravin. K chlazení vkládejte menší množství potravin.
Vkládejte dovnitø potraviny, vychladlé nejménì na
Dovnitø byly vloženy pøíliš teplé potraviny.
teplotu místnosti.
Zkontrolujte, zda jsou dveøe zavøeny.
Dveøe nejsou øádnì zavøeny.
Zajistìte vnitøní cirkulaci chladného vzduchu.
Uvnitø nedochází k cirkulaci chladného vzduchu.
Nastavte na nižší hodnoty.
Spotøebiè chladí pøíliš Termostatická regulace je nastavena pøíliš vysoko.
silnì
Zkontrolujte zapojení do zásuvky.
Spotøebiè
vùbec Zástrèka není správnì zapojena do zásuvky.
nechladí
Zkontrolujte, zda je zásuvka pod napìtím.
V zásuvce není napìtí.
Zkontrolujte nastavení termostatické regulace.
Termostatická regulace je v poloze „0“.
Spotøebiè je hluèný
Zkontrolujte, zda spotøebiè pevnì stojí na podlaze
Spotøebiè nestojí pevnì.
(všechny ètyøi nožky by mìly pevnì dosedat na
podlahu).
Pokud tyto rady nepovedou k žádoucímu výsledku, zavolejte nejbližší znaèkové servisní støedisko.
Pokyny pro instalatéra
Technické údaje
ERT 1643 (TTI 160 C)
Oddíl èerstvých potravin: 159
Oddíl èerstvých potravin: 148
550
850
600
0,41
(kWh/24hodin)
150
(kWh/rok)
A
Energetická tøída podle norem EU
90
Jmenovitý výkon (W)
34
Hmotnost (kg)
Model/Typ
Hrubý objem (l)
Èistý objem (l)
Šíøka (mm)
Výška (mm)
Hloubka (mm)
Spotøeba energie
8
CZ
Instalace spotøebièe
Doprava, vybalení
Doporuèuje se dopravovat spotøebiè v jeho
originálním obalu ve svislé poloze a respektovat
výstražná upozornìní na obalu.
Po každé pøepravì se spotøebiè asi po dobu 2 hodin nesmí
zapínat.
Vybalte spotøebiè a zkontrolujte, zda není nìjak poškozen.
Pøípadná poškození ihned oznamte tomu místu, kde jste
spotøebiè zakoupili. V takovém pøípadì obaly nevyhazujte.
Èištìní
Odstraòte všechny lepicí pásky, které zajišují, aby se tyto
souèásti ve spotøebièi nepohybovaly.
Interiér spotøebièe omyjte vlahou vodou s neagresívním
saponátem. Použijte mìkký hadr.
Po vyèištìní interiér spotøebièe vytøete do sucha.
Postavení na místo
Teplota okolí má vliv na spotøebu energie a na správnou
funkci spotøebièe. Když spotøebiè stavíte na místo, berte v
úvahu, že je nutné provozovat spotøebiè v mezích teploty
okolí podle klimatické tøídy, uvedené v tabulce níže a na
typovém štítku spotøebièe.
Teplota okolí podle klimatické tøídy:
SN
N
ST
+10 ... +32 °C
+16 ... +32 °C
+18 ... +38 °C
Jestliže teplota okolí klesne pod nižší hodnotu, teplota v
oddílu mrazení mùže dosahovat vyšších hodnot než
pøedepsaných a teplota v oddílu chlazení mùže dosahovat
nižších hodnot než pøedepsaných.
Když teplota okolí pøesáhne vyšší hodnotu, znamená to
delší dobu bìhu kompresoru, pøerušení automatického
odmrazování, zvýšení teploty v oddílu chlazení nebo zvýšení
spotøeby energie.
Když stavíte spotøebiè na místo, ujistìte se, že stojí rovnì.
Vyrovnání dosáhnete pomocí dvou nastavitelných nožek (1)
vpøedu dole. Distanèní podložky (2) jsou pøíslušenstvím
nastavitelných nožek. Když je tøeba spotøebiè vyrovnat, tyto
podložky lze odstranit.
Neumisujte spotøebiè na slunná místa nebo do blízkosti
radiátoru nebo vaøièe èi sporáku.
Jestliže je to nevyhnutelné kvùli nábytku a spotøebiè musí
stát v blízkosti nìjakého vaøièe, berte v úvahu tyto minimální
vzdálenosti:
V pøípadì plynového nebo elektrického vaøièe se musí
ponechat 3 cm vzdálenost, když je to ménì, vložte mezi
tyto dva spotøebièe 0,5 až 1 cm silnou nehoølavou
izolaèní desku.
V pøípadì kamen na topný olej nebo tuhá paliva
vzdálenost musí být 30 cm, protože tyto spotøebièe
vydávají více tepla.
Chladnièka je navržena pro provoz, kdy je zcela pøisazena
ke stìnì.
Když chladnièku stavíte na místo, dodržujte minimální
vzdálenosti, uvedené na obrázku.
A: umístìní pod nástìnnou skøíòku,
B: umístìní jako volnì stojící.
9
CZ
Zmìna smìru otevírání dveøí
Jestliže to vyžaduje místo, kde je spotøebiè postaven, nebo
manipulace se spotøebièem, je možné zmìnit smìr otevírání
dveøí z pravého na levé.
Musí se provést následující operace podle obrázku a
podaných vysvìtlení:
Odpojte zástrèku ze zásuvky.
Opatrnì nakloòte spotøebiè dozadu, aby se kompresor
nedotýkal podlahy. Doporuèuje se požádat další osobu o
pomoc, aby spotøebiè v této poloze bezpeènì pøidržela.
Vyšroubujte nastavitelné nožky, umístìné na obou
stranách (2 kusy), a šrouby pøipevòující spodní dveøní
závìsy (3 kusy) pøípadnì šroub na druhé stranì.
Pøesaïte èep v destièce spodního dveøního závìsu ve
smìru šipky.
Pøipevnìte destièku na druhou stranu, aniž by se poloha
dveøí mìnila.
Pak zašroubujte šroub na uvolnìné místo na druhé
stranì, pøišroubujte nastavitelné nožky (2 kusy) a skøíò
postavte.
Pro pøesazení horního dveøního závìsu vyjmìte šrouby
(2 kusy) pøipevòující vrchní díl z umìlé hmoty na zadní
stranì skøínì.
Zatlaète vrchní èást zpìt a vyzvednìte ji z upevòovacích
prvkù.
Vyšroubujte šrouby, pøipevòující horní dveøní závìs
(2 kusy).
Po vyšroubování natoète èep v destièce dveøního závìsu
ve smìru šipky.
Nasaïte a pøipevnìte destièku dveøního závìsu na
druhou stranu, aniž by se dveøe pøesazovaly.
Nasaïte zpìt vrchní díl z umìlé hmoty na pøipevòovací
prvky a stáhnìte ho dopøedu.
Vrchní díl pøipevnìte pomocí šroubù (2 kusy) na zadní
stranu skøínì.
Pøesaïte držadlo a záslepky z umìlé hmoty na druhou
stranu.
Postavte spotøebiè na místo, vyrovnejte ho a zapojte
zástrèku do zásuvky.
V pøípadì, že nechcete výše uvedené operace provádìt,
zavolejte nejbližší autorizované servisní støedisko. Technici
provedou zmìnu smìru otevírání dveøí odbornì za poplatek.
10
CZ
Elektrické pøipojení
Tato chladnièka je navržena pro provoz se støídavým
napájecím napìtím 230 V, 50 Hz.
Zástrèka musí být zapojena do zásuvky opatøené
kolíkem, pøipojeným na ochranný vodiè. Jestliže taková
zásuvka není k dispozici, je nutné zadat u elektrikáøe s
pøíslušnou kvalifikací, aby v blízkosti spotøebièe
takovou zásuvku, vybavenou ochranným vodièem
podle platných pøedpisù instaloval.
Tento spotøebiè odpovídá následujícím direktivám
(smìrnicím) E.E.C.:
73/23 EEC ze dne 19.02.73 (Smìrnice o nízkém
napìtí) ve znìní pozdìjších pøedpisù,
89/336 EEC ze dne 03.05.89 (Smìrnice o
elektromagnetické kompatibilitì) ve znìní pozdìjších
pøedpisù.
11
CZ
Tabulk a dob ucho v áv ání
Doba a zpùsob uchovávání èerstvých potravin v chladnièce
Potraviny
Syrové maso
Vaøené maso
Peèené maso
Syrová sekaná
Peèená sekaná
Studené náøezy, vídeòský salám
Èerstvé ryby
Vaøená ryba
Smažená ryba
Ryby v otevøené plechovce
Èerstvé kuøe
Smažené kuøe
Èerstvá slepice
Vaøená slepice
Èerstvá kachna, husa
Peèená kachna, husa
Máslo, neotevøené
Máslo, otevøené
Mléko v plastikovém sáèku
Smetana
Kyselá smetana
Sýr (tvrdý)
Sýr (mìkký)
Tvaroh
Vejce
Špenát, šovík
Zelený hrášek, zelené fazolové lusky
Houby
Mrkev, koøen
Paprikové lusky
Rajská jablíèka
Zelí, kapusta
Rychle se kazící ovoce (jahody,
maliny, a pod.)
Ostatní ovoce
Otevøené ovocné konzervy
Peèivo plnìné krémem
Doba uchovávání ve dnech
3
4
5
x
x
x
X
x
x
X
x
x
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2
X
X
X
X
X
x
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
x
x
x
x
X
X
x
x
X
X
X
x
X
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
x
X
X
x
x
x
x
x
X
X
x
x
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
x
X
X
x
x
x
x
x
x
X
x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
X
x
x
x
x
x
12
7
x
x
x
x
x
Poznámky:
X
x
Zpùsob zabalení
6
obvyklá doba uchovávání,
možná doba uchovávání (týká se jen opravdu èerstvých výrobkù).
x
x
x
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
X
x
x
X
X
X
x
X
x
x
x
mikrotén, vzduchotìsnì
zakrytý pokrm
zakrytý pokrm
zakrytý pokrm
zakrytý pokrm
mikrotén, celofán, voskovaný papír
mikrotén, vzduchotìsnì
zakrytý pokrm
zakrytý pokrm
zakrytý pokrm
mikrotén, vzduchotìsnì
zakrytý pokrm
mikrotén, vzduchotìsnì
zakrytý pokrm
mikrotén, vzduchotìsnì
zakrytý pokrm
pùvodní obal
pùvodní obal
pùvodní obal
krabice z umìlé hmoty
krabice z umìlé hmoty
hliníková fólie
mikrotén
mikrotén
mikrotén
mikrotén
mikrotén
mikrotén
mikrotén
mikrotén
mikrotén
mikrotén
mikrotén
mikrotén
zakrytý pokrm
zakrytý pokrm
CZ
Zár uk a a ser vis
Záruèní podmínky
Servis a náhradní díly
Jestliže je volání servisu nezbytné, oznamte své potíže
autorizovanému, který je od vás nejblíže.
Pøi oznamování závady je nutné identifikovat spotøebiè
pomocí údajù typového štítku.
Tento typový štítek je pøilepen na vnitøní stìnu vedle zásuvky
pro zeleninu v oddílu èerstvých potravin na levé stranì dole.
Jsou zde veškeré údaje potøebné pro oznámení závady
servisu (typ, model, sériové èíslo, atd.). Zde si
poznamenejte údaje z typového štítku vašeho spotøebièe:
Model
Èíslo výrobku (Prod.No.)
Sériové èíslo (Prod.No.)
Datum nákupu:
Výrobce si vyhrazuje právo provádìt na tìchto výrobcích jakékoli zmìny.
13
Rev.: 2002. 12. 09.
The Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux
Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of
approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.
Printed by Xerox Hungary Ltd.
ELECTROLUX HOME PRODUCTS OPERATIONS EUROPE
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising