Electrolux | ERF2000AOW | User manual | Electrolux ERF2000AOW User Manual

Electrolux ERF2000AOW User Manual
ERF2000AOW
................................................
DA KØLESKAB
FI JÄÄKAAPPI
NO KJØLESKAP
SV KYLSKÅP
.............................................
BRUGSANVISNING
2
KÄYTTÖOHJE
17
BRUKSANVISNING
32
BRUKSANVISNING
47
2
www.electrolux.com
INDHOLD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
SIKKERHEDSANVISNINGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PRODUKTBESKRIVELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
BETJENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
IBRUGTAGNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
DAGLIG BRUG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
HVIS NOGET GÅR GALT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
STØJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
MILJØHENSYN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
VI TÆNKER PÅ DIG
Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers professionel
erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er designet med dig i tankerne. Så
uanset hvornår du bruger det, kan du være sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.
Velkommen til Electrolux.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.electrolux.com
Registrere dit produkt for bedre service:
www.electrolux.com/productregistration
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.electrolux.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Vi anbefaler brugen af originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter service.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt. Model, PNC, Serienummer.
Advarsel /Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger.
Generelle oplysninger og tips
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
DANSK
1.
3
SIKKERHEDSANVISNINGER
Læs denne brugsanvisning igennem (inkl.
tips og advarsler), før apparatet installeres
og tages i brug. Det forebygger ulykker og
sikrer, at apparatet bruges korrekt. For at
undgå unødvendige fejl og uheld er det
vigtigt at sikre, at alle, der bruger apparatet, er fuldt fortrolige med dets drift og sikkerhedsfunktioner. Gem denne vejledning
og sørg for, at den følger med apparatet,
hvis det bliver flyttet eller solgt, så alle der
bruger apparatet er fortrolige med dets
betjening og sikkerhed.
Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller
ting. I modsat fald er producenten ikke
ansvarlig for eventuelle skader.
1.1 Sikkerhed for børn og
udsatte personer
• Apparatet er ikke beregnet til at bruges
af personer (herunder børn) med nedsat
fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, med mindre den,
der har ansvaret for deres sikkerhed,
først har instrueret dem eller har kontrolleret, at de kan betjene det korrekt.
Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
• Hold alle emballagedele væk fra børn.
Der er fare for kvælning.
• Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket
ud af kontakten, klip netledningen af (så
tæt på apparatet som muligt) og fjern
døren, så børn ikke kan få elektrisk stød
eller smække sig inde i apparatet under
leg.
• Hvis dette apparat, der har magnetlås,
erstatter et ældre apparat med fjederlås
(lås med låsetunge) på døren eller i låget: Sørg for at ødelægge fjederlåsen
på det gamle apparat, inden du kasserer det. Det sikrer, at det ikke kan blive
en dødsfælde for et barn.
Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i et evt. indbygningselement.
• Apparatet er beregnet til opbevaring af
madvarer og/eller drikkevarer i en almindelig husholdning og lignende apparater, som f.eks.:
– kantineområder i butikker, på kontorer og i andre arbejdsmiljøer
– stuehuse og af kunder på hoteller,
moteller og andre miljøer af indkvarteringstypen
– miljøer af Bed and Breakfast-typen
– catering og andre anvendelser uden
for detail.
• Brug ikke mekaniske redskaber eller
andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen.
• Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner) inde i køleapparater, med
mindre de er godkendt til formålet af
producenten.
• Undgå at beskadige kølekredsløbet.
• Apparatets kølekredsløbet indeholder
kølemidlet isobutan (R600a), en naturgas med høj biologisk nedbrydelighed.
Det er dog brandfarligt.
Sørg for, at ingen af kølekredsløbets
komponenter kan tage skade under
transport og installation af apparatet.
Hvis kølekredsløbet skulle blive beskadiget:
– Undgå åben ild og antændelseskilder
– Luft grundigt ud i det lokale, hvor apparatet står
• Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller forsøge at ombygge
det på nogen måde. Enhver skade på
ledningen kan give kortslutning, brand
og/eller elektrisk stød.
ADVARSEL
Enhver elektrisk komponent (netledning, stik, kompressor) skal udskiftes af et autoriseret serviceværksted eller en autoriseret montør for at undgå fare.
1.2 Generelt om sikkerhed
ADVARSEL
1.
2.
Netledningen må ikke forlænges.
Pas på, at stikket ikke bliver klemt
eller beskadiget af apparatets bag-
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
panel. Et klemt eller beskadiget stik
kan blive overophedet og starte en
brand.
3. Sørg for, at apparatets eltilslutning
er let at komme til.
4. Træk ikke i elledningen.
5. Sæt ikke stikket i kontakten, hvis
kontakten sidder løst. Fare for elektrisk stød eller brand.
6. Der må ikke tændes for apparatet,
hvis lampedækslet (hvis apparatet
er udstyret med et sådan) ikke sidder korrekt monteret på den indvendige belysning.
Apparatet er tungt. Der skal udvises
stor forsigtighed ved flytning af det.
Rør ikke ved ting fra frostrummet med
fugtige eller våde hænder. Det kan give
hudafskrabninger eller forfrysninger.
Undgå at udsætte apparatet for direkte
sollys i længere tid.
Pærer (hvis apparatet er udstyret med
belysning) til dette apparat er specielle
pærer, kun beregnet til husholdningsapparater. De er ikke egnet til oplysning
i almindelige rum.
1.3 Daglig brug
• Sæt ikke en varm gryde på apparatets
plastdele.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og væske
i apparatet, da de kan eksplodere.
• Følg nøje producentens angivelser vedr.
opbevaring af produktet. Se de relevante vejledninger.
1.4 Vedligeholdelse og
rengøring
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden rengøring.
• Brug ikke metalgenstande til at rengøre
apparatet.
• Efterse jævnligt afløbet i køleskabet for
afrimningsvand. Rens afløbet efter behov. Hvis afløbet er blokeret, ophobes
der vand i bunden af apparatet.
1.5 Installation
Ved tilslutning til lysnet skal vejledningen i de pågældende afsnit
nøje følges.
• Pak apparatet ud, og efterse det for
skader. Tilslut ikke apparatet, hvis det
er beskadiget. Eventuelle skader på apparatet skal straks anmeldes til det
sted, hvor det er købt. Gem i så fald
emballagen.
• Det anbefales at vente mindst to timer
med at tilslutte apparatet, så olien har
tid til at løbe tilbage i kompressoren.
• Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning rundt om apparatet. Ellers bliver
det overophedet. Følg installationsvejledningen for at sikre tilstrækkelig ventilation.
• Så vidt det overhovedet er muligt skal
apparatets bagside stå op mod en
væg, så man ikke kan komme til at røre
eller hænge fast i varme dele (kompressor, kondensator), med risiko for at
brænde sig.
• Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer eller komfurer.
• Sørg for, at det er muligt at komme til
netstikket, når apparatet er installeret.
• Må kun sluttes til drikkevandsforsyning
(hvis en vandtilslutning er nødvendig).
1.6 Service
• Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse af apparatet, skal udføres af en
autoriseret el-installatør.
• Dette produkt må kun serviceres af et
autoriseret serviceværksted, og der må
kun bruges originale reservedele.
1.7 Miljøhensyn
Apparatet indeholder ikke gasser,
der kan nedbryde ozonlaget, hverken i kølekreds eller isoleringsmaterialer. Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald og jordfyld. Isoleringsskummet indeholder brændbare
gasser: Apparatet skal bortskaffes
i henhold til gældende bestemmelser. Nærmere oplysninger fås
hos kommunens tekniske forvaltning. Undgå at beskadige køleenheden, især på bagsiden ved siden af varmeveksleren. De materialer i apparatet, der er mærket
, kan genvanmed symbolet
vendes.
DANSK
5
2. PRODUKTBESKRIVELSE
1
2
7
3
6
5
4
1 Temperaturknap og indvendig belys-
ning
2 Smørrum
3 Hylder i låge
5 Mærkeplade
6 Grøntsagsskuffe
7 Glashylder
4 Flaskehylde
3. BETJENING
3.1 Tænde
Sæt stikket i stikkontakten.
Drej termostatknappen med uret til en
mellemindstilling.
3.2 Slukning
Sluk for apparatet ved at dreje termostatknappen til stilling "O".
3.3 Temperaturindstilling
Temperaturen reguleres automatisk.
Apparatet betjenes på følgende måde:
• Drej termostatknappen mod lavere indstillinger for at vælge minimum køling.
• Drej termostatknappen mod højere indstillinger for at vælge maksimal køling.
I reglen er en mellemindstilling
mest passende.
Når den præcise indstilling vælges, skal
man dog huske på, at temperaturen i apparatet afhænger af:
• Rumtemperaturen
• Hvor tit døren åbnes
• Mængden af mad
• Skabets placering.
Hvis den omgivende temperatur
er høj eller skabet er helt fyldt, og
termostatknappen står på det
koldeste trin, kan kompressoren
køre konstant, så der dannes rim
eller is på bagvæggen. Hvis det
sker, sættes termostatknappen på
en højere temperatur, så den
automatiske afrimning starter, og
strømforbruget dermed falder.
6
www.electrolux.com
4. IBRUGTAGNING
Brug ikke sulfosæbe eller skuremiddel. Det vil skade overfladen.
4.1 Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug vaskes det
indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand
tilsat neutral sæbe for at fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør grundigt efter.
5. DAGLIG BRUG
5.1 Flytbare hylder
Køleskabets vægge har en række skinner,
så hylderne kan placeres efter ønske.
5.2 Placering af lågehylder
Hylderne i lågen kan sættes i forskellig
højde, så der er plads til madvarer af forskellig størrelse.
For at tilpasse hylderne skal du gøre følgende:
træk gradvist hylden i pilenes retning, indtil hylden er fri og sæt den derpå i den ønskede højde.
6. NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD
6.1 Normale driftslyde
• Undertiden kan der høres en svag
gurglen eller boblen, når kølemidlet
pumpes gennem spiralerne eller rørene.
Det er normalt.
• Når kompressoren kører, pumpes kølemidlet rundt, og der kommer en snur-
rende og pulserende lyd fra kompressoren. Det er normalt.
• Varmeudvidelsen kan give pludselige
knæklyde. Det er et naturligt og ufarligt
fysisk fænomen. Det er normalt.
• Når kompressoren tænder og slukker
kan der høres et svagt klik fra termostatknappen. Det er normalt.
DANSK
7
6.2 Energisparetips
6.4 Råd om køling
• Åbn døren så lidt som muligt, og lad
den ikke stå åben længere end højst
nødvendigt.
• Hvis den omgivende temperatur er høj,
termostatknappen står på det koldeste
trin, og skabet er helt fyldt, kan kompressoren køre konstant, så der dannes
rim eller is på fordamperen. Hvis det
sker, sættes knappen på en lavere indstilling, så den automatiske afrimning
starter, og strømforbruget dermed falder.
Nyttige tip:
Kød (alle slags): Pakkes ind i polyætylenposer og lægges på glashylden over
grøntsagsskuffen.
Det er kun sikkert at opbevare kød på
denne måde i 1-2 dage.
Tilberedt mad, pålæg, kolde retter og lignende: Bør pakkes ind og kan stilles på
alle hylder.
Frugt og grønt: Bør rengøres grundigt og
lægges i den/de særlige skuffe(r).
Smør og ost: Bør lægges i specielle lufttætte beholdere eller pakkes ind i alufolie
eller polyætylenposer, så luften holdes
bedst muligt ude.
Mælkeflasker: Bør have låg på og opbevares i flaskehylden i døren.
Bananer, kartofler, løg og hvidløg behøver
ikke at lægges i køleskab, med mindre de
er pakket ind.
6.3 Råd om køling af friske
madvarer
Sådan holder maden sig bedst:
• Sæt ikke dampende varm mad eller
drikke i køleskabet
• Læg låg på maden eller pak den ind,
især hvis den lugter stærkt
• Placer maden, så luften kan cirkulere frit
rundt om den
7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
BEMÆRK
Kobl apparatet fra strømforsyningen, før der udføres nogen som
helst form for vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder
klorbrinter; Service og påfyldning
må derfor kun udføres af en autoriseret tekniker.
7.1 Regelmæssig rengøring
Apparatet skal jævnlig rengøres:
• Vask det indvendig (inkl. tilbehør) med
lunkent vand tilsat neutral sæbe.
• Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør
dem af, så de er rene og fri for belægninger.
• Skyl og tør grundigt af.
Undgå at trække i, flytte eller beskadige evt. rør og/eller ledninger i
skabet.
Brug aldrig sulfosæbe, skurepulver, stærkt parfumeret rengøringsmiddel eller voksprodukter til indvendig rengøring af skabet. Det
skader overfladen og efterlader
kraftig lugt.
Rens kondensatoren (det sorte gitter) og
kompressoren bag på skabet med en
børste eller støvsuger. Det øger apparatets ydeevne og sparer strøm.
Pas på ikke at beskadige kølesystemet.
Mange rengøringsmidler til køkkener indeholder kemikalier, der kan angribe og evt.
beskadige de anvendte plastmaterialer i
apparatet. Derfor anbefales det, at kabinettet udvendig kun rengøres med varmt
vand tilsat lidt opvaskemiddel.
Sæt stikket i stikkontakten efter rengøringen.
8
www.electrolux.com
7.2 Afrimning af køleskabet
per ned på maden i skabet. Brug den
medfølgende special-flaskerenser, der
sidder i afløbshullet ved leveringen.
7.3 Pause i brug
Under normal drift afrimes fordamperen i
køleafdelingen automatisk, hver gang
kompressoren standser. Afrimningsvandet
ledes ud gennem en rende og ned i en
særlig beholder bag på apparatet (over
motorkompressoren), hvor det fordamper.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i
renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig
renses, så vandet ikke løber over og dryp-
Tag følgende forholdsregler, når apparatet
ikke skal bruges i længere tid:
1. tag stikket ud af stikkontakten
2. tag al maden ud
3. afrim og rengør apparatet og alt tilbehør
4. lad døren/dørene stå åbne for at forebygge ubehagelig lugt.
Hvis der skal være tændt for skabet: Bed nogen se til det en gang
imellem, så maden ikke bliver fordærvet, hvis der har været
strømsvigt.
8. HVIS NOGET GÅR GALT
ADVARSEL
Inden fejlfinding skal stikket tages
ud af kontakten.
Fejl, der ikke er nævnt i denne
brugsanvisning, må kun afhjælpes
af en autoriseret installatør eller
anden fagmand.
Der kommer lyde under normal
drift (kompressor, kølekredsløb).
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Apparatet støjer
Apparatet står ikke fast
Kontroller, at apparatet står
stabilt (alle fire fødder skal
hvile på gulvet)
Apparatet virker ikke. Pæren lyser ikke.
Der er slukket for apparatet.
Tænd for apparatet.
Stikket er ikke sat rigtigt i
kontakten.
Sæt stikket helt ind i kontakten.
Der er ingen strøm til apparatet. Der er ingen
strøm i stikkontakten.
Prøv at tilslutte et andet
elektrisk apparat til den pågældende stikkontakt.
Kontakt en autoriseret installatør.
Pæren er i standby.
Luk og åbn døren.
Pæren er sprunget.
Se under "Udskiftning af
pæren".
Pæren lyser ikke.
DANSK
Fejl
Mulig årsag
Kompressoren kører Temperaturen er ikke indhele tiden.
stillet korrekt.
9
Løsning
Vælg en højere temperatur.
Døren er ikke lukket korrekt.
Se under "Lukning af døren".
Døren er blevet åbnet for
tit.
Lad ikke døren stå åben
længere end nødvendigt.
Madvarernes temperatur
er for høj.
Lad madvarerne køle ned til
stuetemperatur, før de sættes i skabet.
Der er for høj rumtempera- Sænk rumtemperaturen.
tur.
Der løber vand ned
Under automatisk afrimad bagpladen i køle- ning smelter rim på bagskabet.
pladen.
Det er normalt.
Der løber vand ind i
køleskabet.
Afløbet til afrimningsvand
er tilstoppet.
Rens afløbet.
Madvarer blokerer, så
vandet ikke kan løbe ned i
vandbeholderen.
Sørg for, at madvarerne ikke rører bagpladen.
Der løber vand ud af
skabet.
Afrimningsvandet løber ikke fra afløbet og ned i beholderen over kompressoren.
Sæt afløbet til afrimningsvand på fordamperbeholderen.
Temperaturen i skabet er for lav.
Temperaturen er ikke indstillet korrekt.
Vælg en højere temperatur.
Temperaturen i skabet er for høj.
Temperaturen er ikke indstillet korrekt.
Vælg en lavere temperatur.
Døren er ikke lukket korrekt.
Se under "Lukning af døren".
Madvarernes temperatur
er for høj.
Lad madvarerne køle ned til
stuetemperatur, før de sættes i skabet.
Der er lagt for store
mængder mad i på samme tid.
Læg mindre mad i ad gangen.
Der er ingen cirkulation af
kold luft i apparatet.
Sørg for, at der er cirkulation af kold luft i apparatet.
Temperaturen i køleafdelingen er for
høj.
10 www.electrolux.com
8.1 Udskiftning af pære
1.
2.
3.
4.
Tag stikket ud af kontakten.
Fjern skruen i lampedækslet.
Fjern lampedækslet (se ill.).
Udskift den brugte pære med en, der
har samme effekt, og som er specielt
beregnet til husholdningsapparater.
(den maksimale effekt er angivet på
lampeglasset).
Montér lampedækslet.
Stram skruen i lampedækslet.
Sæt stikket i stikkontakten.
Åbn lugen. Se efter, at pæren lyser.
5.
6.
7.
8.
3.
8.2 Lukke døren
1.
2.
Rengør dørpakningerne.
Justér døren, hvis den ikke slutter
tæt. Se under "Installation".
Udskift evt. defekte dørpakninger.
Kontakt servicecentret.
9. INSTALLATION
ADVARSEL
Læs afsnittet "Om sikkerhed" omhyggeligt, før apparatet installeres
for at forebygge ulykker, og sikre
at det bruges korrekt.
9.1 Opstilling
Apparatet kan også opstilles indendørs på
et tørt, ventileret sted (garage eller kælder), men fungerer bedst, hvis det står et
sted, hvor omgivelsernes temperatur sva-
rer til den klimaklasse, der er angivet på
apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16 °C til + 32°C
ST
+16 °C til + 38°C
T
+16 °C til + 43 °C
9.2 Afstandsstykker, bagpå
2
1
45°
A
45°
2
I posen med brugsanvisningen ligger der
to afstandsstykker, der skal monteres
som vist på tegningen.
1. Sæt afstandsstykkerne ind i hullerne.
Se efter, at pilen (A) vender som vist
på tegningen
2. Drej afstandsstykkerne 45° mod uret,
til de låses fast.
DANSK
11
9.3 Nivellering
Ved opstillingen skal det sikres, at apparatet er i vater. Det gøres med to justeringsfødder i bunden, under apparatets
forkant.
9.4 Placering
100 mm
15 mm
15 mm
Apparatet skal opstilles i god afstand fra
varmekilder som radiatorer, varmtvandsbeholdere, direkte sollys etc. Sørg for, at luften
kan cirkulere frit bag kabinettet. Afstanden
mellem kabinettets øverste del og overskabet skal være mindst 100 mm for at sikre
optimal ydelse, hvis apparatet anbringes under et overskab. Ideelt bør apparatet dog ikke placeres under overskabe. Apparatet kan
sættes præcis i vater med en eller flere af
de justerbare fødder i bunden af skabet.
Hvis kabinettet skal stå i et hjørne, med
hængselsiden mod væggen, skal der
mindst være 10 mm til væggen, så døren
kan åbnes så meget, at hylderne kan tages
ud.
ADVARSEL
Det skal være muligt at koble apparatet fra elinstallationen. Efter installationen skal stikket derfor være let
at komme til.
12 www.electrolux.com
9.5 Vending af låge
Under de følgende operationer
anbefales det at få en hjælper til at
holde godt fast i apparatets låger,
mens arbejdet udføres.
Lågen vendes på følgende måde:
• Tag stikket ud af kontakten.
• Skru de to skruer på bagsiden ud.
• Skub toppladen tilbage, og løft den op.
• Skru det venstre ben af.
• Skru skruerne i lågens nederste hængsel ud. Tag hængslet af. Flyt tappen i
pilens retning.
• Skru skruen ud, og montér den i modsatte side.
• Montér hængslet i modsatte side.
• Skru det højre ben på.
DANSK
1
13
• Skru skruerne i lågens øverste hængsel
ud.
• Tag hængslet af. Flyt tappen i pilens
retning. Montér hængslet i modsatte side.
2
3
•
•
•
•
Stram lågehængslet.
Sæt toppladen på.
Skub toppladen fremefter.
Skru de to skruer på bagsiden i.
• Afmonter håndtaget (hvis relevant), og
montér det i modsatte side
• Sæt apparatet på plads, bring det i vater, og vent mindst fire timer med at tilslutte det til lysnettet.
1
2
3
14 www.electrolux.com
Foretag en sidste kontrol for at sikre, at:
• Alle skruer er strammet.
• Lågen åbner og lukker rigtigt.
Undertiden slutter pakningen ikke perfekt
til kabinettet, hvis omgivelserne er kolde
(dvs. om vinteren). Hvis dette er tilfældet,
skal du lade pakningen tilpasse sig selv.
Hvis du ikke selv vil vende lågen, kan du
henvende dig til Electrolux Service A/S.
En tekniker herfra vil vende lågen mod betaling.
9.6 Elektrisk tilslutning
Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at spændingen og frekvensen på
typeskiltet svarer til boligens forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på
netledningen har en kontakt til dette formål. Hvis der ikke er jord på stikkontak-
ten, tilsluttes apparatet en særskilt jordforbindelse i h.t. Stærkstrømsreglementet.
Spørg en autoriseret installatør til råds.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar,
hvis de nævnte sikkerhedsregler ikke
overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med følgende. EU-direktiver.
10. STØJ
Der kommer lyde under normal drift (kompressor, kølekredsløb).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
SSSRRR!
BL
SSSRRR!
UB
B!
CLICK!
IC
CL
K!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
K!
DANSK
HISSS!
BLUBB!
HISSS!
BRRR!
CRACK!
BLUBB!
15
BRRR!
CRACK!
11. TEKNISKE DATA
Mål
Højde
1050 mm
Bredde
550 mm
Dybde
612 mm
Spænding
230 V
Frekvens
50 Hz
De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet indvendig i apparatet, på venstre
væg, samt af energimærket.
12. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet
.
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug.
Hjælp med at beskytte miljøet og
menneskelig sundhed samt at genbruge
affald af elektriske og elektroniske
16 www.electrolux.com
apparater. Kasser ikke apparater, der er
, sammen med
mærket med symbolet
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
SUOMI
17
SISÄLLYS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
TURVALLISUUSOHJEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LAITTEEN KUVAUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOITO JA PUHDISTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KÄYTTÖHÄIRIÖT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÄÄNET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISET TIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
YMPÄRISTÖNSUOJELU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
20
20
21
21
22
22
23
25
29
30
30
WE’RE THINKING OF YOU
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka perustuu
vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on
suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.
Tervetuloa Electroluxin maailmaan.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huolto-ohjeita:
www.electrolux.com
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.electrolux.com/productregistration
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop
KULUTTAJANEUVONTA JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet.
Yleistietoja ja vinkkejä
Ympäristönsuojeluohjeita
Oikeus muutoksiin pidätetään.
18 www.electrolux.com
1.
TURVALLISUUSOHJEET
Lue tämä käyttöohje ja sen sisältämät
neuvot sekä varoitukset huolellisesti ennen laitteen asentamista ja ensimmäistä
käyttöä, jotta osaisit käyttää laitetta turvallisesti ja oikealla tavalla. Turhien virheiden
ja onnettomuuksien välttämiseksi on tärkeää, että kaikki laitteen käyttäjät perehtyvät huolellisesti sen toimintaan ja turvallisuusominaisuuksiin. Pidä tämä ohje tallessa ja varmista, että se kulkee aina laitteen
mukana esimerkiksi asunnon vaihdon yhteydessä tai luovutetaan mahdolliselle uudelle omistajalle. Näin kaikilla laitteen käyttäjillä on asianmukaiset ohjeet turvallista
käyttöä varten.
Huomioi tarkasti käyttöohjeen sisältämät
varoitukset käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet varoitusten ja
turvallisuusohjeiden vastaisesta toiminnasta.
1.1 Lasten ja taitamattomien
henkilöiden turvallisuus
• Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti,
motorisesti tai henkisesti rajoitteisten tai
kokemattomien tai taitamattomien henkilöiden (eikä lasten) käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva
henkilö valvo ja opasta heitä laitteen
käytössä.
Pikkulapsia on valvottava eikä heidän
pidä antaa leikkiä laitteella.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa
lasten ulottuvilta. Ne voisivat aiheuttaa
tukehtumisvaaran.
• Kun poistat laitteen käytöstä lopullisesti,
irrota pistoke pistorasiasta, leikkaa virtajohto irti (mahdollisimman läheltä laitteen liitäntäkohtaa) ja irrota laitteen ovi.
Tällä tavoin voidaan välttää leikkiville
lapsille aiheutuva sähköiskun tai loukkuunjäämisen vaara.
• Tässä laitteessa on magneettiset oven
tiivisteet. Jos entisen laitteesi ovessa on
jousilukitus (salpa), riko jousilukitus, ennen kuin poistat vanhan laitteen käytöstä estääksesi lasten loukkuunjäämisen
vaaran.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
VAROITUS!
Pidä kalusteen sisään asennetun laitteen
syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot vapaina.
• Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja/tai
juomien säilyttämiseen normaalissa kotitalouskäytössä ja vastaavissa käytössä, joita ovat muun muassa:
– henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen asiakkaiden käyttöympäristöt
– majoitus ja aamiainen -ympäristöt
– ateriapalvelut ja vastaavat vähittäismyynnistä poikkeavat käytöt.
• Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisten laitteiden tai muun keinotekoisen
sulatusvälineen avulla.
• Älä käytä muita sähkölaitteita (esim. jäätelökonetta) jäähdytyslaitteiden sisällä,
ellei valmistaja ole hyväksynyt niitä kyseiseen käyttötarkoitukseen.
• Varo vahingoittamasta jäähdytysputkistoa.
• Laitteen jäähdytysputkisto sisältää isobutaania (R600a), joka on hyvin ympäristöystävällinen maakaasu, mutta kuitenkin tulenarka.
Varmista, etteivät jäähdytysputkiston
komponentit pääse vaurioitumaan laitteen kuljetuksen ja asennuksen aikana.
Jos jäähdytysputkisto vaurioituu:
– Vältä avotulta ja muita syttymislähteitä.
– Tuuleta huolellisesti huone, johon laite
on sijoitettu.
• Laitteen teknisten ominaisuuksien
muuttaminen tai muiden muutosten tekeminen laitteeseen on vaarallista. Vahingoittunut virtajohto voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon ja/tai sähköiskun.
VAROITUS!
Sähköosien (virtajohto, pistoke,
kompressori) vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike vaaratilanteiden välttämiseksi.
SUOMI
1.
2.
•
•
•
•
Virtajohtoa ei saa jatkaa.
Varmista, että virtajohto ei joudu
puristuksiin tai pääse vahingoittumaan laitteen takana. Litistynyt tai
vahingoittunut virtajohto voi ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon.
3. Laitteen verkkovirtakytkennän on
oltava hyvin ulottuvilla siten, että
pistoke on helppo irrottaa pistorasiasta.
4. Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi.
5. Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä kiinnitä sitä pistorasiaan. Tämä aiheuttaa sähköiskun tai
tulipalon vaaran.
6. Laitetta ei saa käyttää, jos sisävalon
lampun suojus (jos varusteena)
puuttuu.
Laite on painava. Sen siirtämisessä on
noudatettava varovaisuutta.
Älä koske pakastimessa oleviin tuotteisiin kostein tai märin käsin. Koskettaminen voi aiheuttaa ihon hankautumista
tai kylmävammoja.
Laite ei saa olla pitkään suorassa auringonvalossa.
Tässä laitteessa olevat polttimot (jos varusteena) ovat erityisesti kodinkoneita
varten suunniteltuja erikoispolttimoita.
Ne eivät sovi huoneiden valaistukseen.
1.3 Päivittäinen käyttö
• Älä laita kuumia kattiloita laitteen muoviosien päälle.
• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nesteitä jääkaapissa, sillä ne voivat räjähtää.
• Noudata tarkasti laitteen valmistajan
säilytysohjeita. Lue ohjeet.
1.4 Huolto ja puhdistus
• Ennen kuin aloitat huoltoa tai puhdistusta, kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta.
• Älä käytä laitteen puhdistuksessa metalliesineitä.
• Tarkista säännöllisesti jääkaapin sulatusveden poistoaukko. Puhdista poistoaukko tarvittaessa. Jos poistoaukko on
tukossa, vesi kerääntyy laitteen pohjalle.
19
1.5 Asennus
Noudata tarkasti sähköliitäntää
käsittelevissä kappaleissa annettuja ohjeita.
• Pura laite pakkauksestaan ja tarkista
mahdolliset kuljetusvauriot. Vaurioitunutta laitetta ei saa kytkeä verkkovirtaan. Ilmoita mahdollisista vahingoista
välittömästi jälleenmyyjälle. Säilytä tässä
tapauksessa pakkausmateriaalit.
• Odota vähintään kaksi tuntia, ennen
kuin kytket laitteen verkkovirtaan, jotta
öljy ehtii virrata kompressoriin.
• Laitteen ympärillä on oltava hyvä ilmankierto, jotta ylikuumenemisen vaaraa ei
ole. Noudata asennusohjeissa esitettyjä
ilmanvaihtomääräyksiä.
• Laite on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava selkä seinää vasten, jotta palovammoja aiheuttaviin kuumiin osiin
(kompressori, lauhdutin) ei voida koskea.
• Laitetta ei saa sijoittaa lämpöpatterin tai
lieden viereen.
• Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on hyvin ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
• Liitä ainoastaan juomavesiverkostoon
(jos laitteessa on vesiliitäntä).
1.6 Huoltopalvelu
• Kaikki laitteen asennukseen liittyvät
sähkötyöt on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi.
• Laitteen huoltotyöt saa suorittaa vain
valtuutettu huoltoliike, ja ainoastaan alkuperäisten varaosien käyttäminen on
sallittua.
1.7 Ympäristönsuojelu
Tämä laite ei sisällä otsonikerrosta
tuhoavia kaasuja jäähdytyspiirissä
eikä eristemateriaaleissa. Käytöstäpoistettua laitetta ei saa toimittaa tavallisen yhdyskuntajätteen
keräykseen. Eristevaahto sisältää
tulenarkoja kaasuja: laitteen käytöstäpoistossa ja hävittämisessä
tulee noudattaa paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Vältä vahingoittamasta jäähdytysyksikköä, erityisesti lämmönvaihtimen läheltä.
20 www.electrolux.com
Tässä laitteessa käytetyt, symbolilla
merkityt materiaalit ovat
kierrätettäviä.
2. LAITTEEN KUVAUS
1
2
7
3
6
5
4
1 Lämpötilansäädin ja sisävalo
5 Arvokilpi
2 Voilokero
6 Vihanneslaatikko
3 Ovilokerot
4 Pullohylly
7 Lasihyllyt
3. KÄYTTÖ
3.1 Kytkeminen toimintaan
Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
Käännä lämpötilan säädintä myötäpäivään
keskiasentoon.
3.2 Laitteen kytkeminen pois
toiminnasta
Laite kytketään pois toiminnasta kääntämällä lämpötilan säädin asentoon O.
3.3 Lämpötilan säätäminen
Lämpötila säätyy automaattisesti.
Laitetta käytetään seuraavasti:
• Lämpötilaa säädetään korkeammaksi
kääntämällä lämpötilan säädintä pienempiä asetusarvoja kohti.
• Lämpötilaa säädetään kylmemmäksi
kääntämällä lämpötilan säädintä suurempia asetusarvoja kohti.
Keskiasento on yleensä sopivin
asetus.
Huomioi lämpötilan säätämisessä seuraavat siihen vaikuttavat asiat:
• huoneen lämpötila
• oven avaamistiheys
• säilytettävien elintarvikkeiden määrä
• laitteen sijaintipaikka.
SUOMI
21
Jos ympäristön lämpötila on korkea tai jos jääkaappi on hyvin
täynnä, ja lämpötila on säädetty
hyvin kylmäksi, kompressori voi
käydä jatkuvasti, jolloin takaseinään muodostuu huurretta. Tässä
tapauksessa lämpötilan säädin
kannattaa kääntää korkeampaan
lämpötilaan automaattisen sulatuksen käynnistämiseksi, jolloin
myös energiankulutus vähenee.
4. ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA
4.1 Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisäosat ja kaikki kaapin sisään sijoitettavat
varusteet haalealla vedellä ja käsitiskiaineella poistaaksesi näin uudelle laitteelle
tyypillisen hajun. Kuivaa pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
Älä käytä puhdistusaineita tai hankaavia jauheita, sillä ne vahingoittavat pintoja.
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
5.1 Siirrettävät hyllyt
Jääkaapin seinissä on kannattimia eri tasoilla, minkä ansiosta hyllyt voidaan sijoittaa halutulle tasolle.
5.2 Ovilokeroiden sijoittaminen
Ovilokerot voidaan sijoittaa eri korkeuksille
siten, että erikokoiset pakkaukset mahtuvat lokeroihin.
Ovilokeroiden korkeus säädetään seuraavasti:
Vedä lokeroa varovasti nuolen suuntaan,
kunnes se irtoaa kiinnikkeestään. Sijoita
lokero sen jälkeen haluamallesi korkeudelle.
22 www.electrolux.com
6. HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ
6.1 Normaalin toiminnan äänet
• Laitteesta voi kuulua lorisevaa tai pulputtavaa ääntä jäähdytysaineen pumppautuessa kierukoiden tai putkien läpi.
Tämä on normaalia.
• Kun kompressori on käynnissä, jäähdytysaine virtaa kaikkialla putkistossa, jolloin kompressorista kuuluu hurinaa tai
sykkivää ääntä. Tämä on normaalia.
• Lämpölaajeneminen voi aiheuttaa äkillistä ritisevää ääntä. Lämpölaajeneminen on luonnollinen fysikaalinen ilmiö.
Tämä on normaalia.
• Kompressorin käynnistyessä tai pysähtyessä lämpötilan säätimestä kuuluu
vaimea naksahdus. Tämä on normaalia.
6.2 Energiansäästövinkkejä
• Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea
auki pitempään kuin on tarpeen.
• Jos ympäristön lämpötila on korkea, ja
lämpötila on säädetty hyvin kylmäksi
kaapin ollessa hyvin täynnä, kompressori voi käydä jatkuvasti, jolloin haihduttimeen muodostuu huurretta tai jäätä.
Käännä tässä tapauksessa lämpötilan
säädin korkeampaan lämpötilaan automaattisen sulatuksen käynnistämiseksi,
jolloin myös energiankulutus vähenee.
• Alä laita jääkaappiin lämpimiä ruokia tai
haihtuvia nesteitä
• Peitä ruoka kannella tai kääri folioon
tms. erityisesti, kun ruoka on voimakastuoksuista
• Sijoita elintarvikkeet jääkaappiin siten,
että ilma pääsee kiertämään vapaasti
niiden ympärillä
6.4 Säilytysohjeita
Vinkkejä:
Liha (kaikki lihalajit): pakkaa muovipusseihin ja laita vihanneslaatikon päällä olevalle
lasihyllylle.
Säilytä lihaa tällä tavoin korkeintaan muutama päivä.
Kypsennetty ruoka, kylmät ruoat jne: peitä
kannella ja laita mille hyllylle tahansa.
Hedelmät ja vihannekset: puhdista huolellisesti ja säilytä niille tarkoitetussa laatikossa/laatikoissa.
Voi ja juusto: säilytä ilmatiiviissä rasioissa
tai pakattuna alumiinifolioon tai muovipussiin mahdollisimman ilmatiiviisti.
Maitopullot: säilytä korkilla suljetut maitopullot oven pullotelineessä.
Banaaneita, perunoita, sipuleita ja valkosipuleita ei pidä säilyttää jääkaapissa pakkaamattomana.
6.3 Tuoreiden elintarvikkeiden
säilytys
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi
elintarvikkeiden parhaan mahdollisen säilyvyyden:
7. HOITO JA PUHDISTUS
HUOMIO
Kytke laite irti verkkovirrasta ennen
puhdistus- ja huoltotöiden aloittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää
hiilivetyä; Jäähdytysyksikön huollon ja täytön saa suorittaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike.
7.1 Säännöllinen puhdistus
Laite on puhdistettava säännöllisesti:
• Puhdista sisäosa ja varusteet lämpimällä vedellä ja käsitiskiaineella.
• Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti ja
pyyhi puhtaaksi.
• Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
SUOMI
Älä vedä, siirrä tai vahingoita kaapin sisällä olevia putkia ja/tai kaapeleita.
Älä käytä puhdistusaineita, hankausjauhetta, voimakastuoksuisia
puhdistustuotteita tai kiillotusvahaa sisätilojen puhdistamisessa,
sillä tällaiset tuotteet vahingoittavat
pintoja ja jättävät voimakkaan
tuoksun.
Puhdista laitteen takapuolella sijaitsevat
lauhdutin (musta ritilä) ja kompressori harjalla. Tämä toimenpide parantaa laitteen
suorituskykyä ja säästää energiaa.
Varo vahingoittamasta jäähdytysjärjestelmää.
Monet keittiön pintojen puhdistusaineet sisältävät kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa laitteen muoviosia. Tästä syystä
laitteen ulkopintojen puhdistuksessa on
suositeltavaa käyttää vain lämmintä vettä
ja käsitiskiainetta.
Kun laite on puhdistettu, kytke se takaisin
verkkovirtaan.
7.2 Jääkaapin sulattaminen
23
Normaalikäytössä huurretta poistuu automaattisesti jääkaappiosaston höyrystimestä aina kompressorin pysähtyessä.
Sulatusvesi valuu laitteen takana, kompressorin yläpuolella sijaitsevaan kaukaloon, josta se haihtuu.
Jääkaappiosaston kanavan keskellä oleva
sulatusveden tyhjennysaukko on tärkeää
puhdistaa säännöllisin väliajoin, jotta vettä
ei tulvi yli ja tipu ruokien päälle. Käytä puhdistuksessa mukana toimitettua välinettä,
joka on kiinnitetty tyhjennysaukkoon.
7.3 Jos laitetta ei käytetä
pitkään aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään
aikaan, suorita seuraavat toimenpiteet:
1. Kytke laite irti verkkovirrasta.
2. Ota kaikki ruoat pois.
3. Sulata ja puhdista laite sekä kaikki
sen varusteet.
4. Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen sisälle ei muodostu epämiellyttävää hajua.
Jos jätät laitteen toimintaan, pyydä jotakin henkilöä tarkistamaan
kaappiin jätetyt elintarvikkeet aika
ajoin, jotta ne eivät pilaannu esimerkiksi sähkökatkon sattuessa.
8. KÄYTTÖHÄIRIÖT
VAROITUS!
Irrota pistoke pistorasiasta ennen
kuin aloitat vianmäärityksen.
Vianmääritystoimenpiteet, joita ei
ole mainittu tässä käyttöohjeessa,
on annettava ammattitaitoisen
sähköasentajan tehtäväksi.
Tietynlaiset äänet kuuluvat laitteen
normaaliin toimintaan (kompressori, jäähdytysaineen kierto).
24 www.electrolux.com
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Laitteen käyntiääni
on kova.
Laitetta ei ole tuettu kunnolla paikalleen.
Tarkista, että laite on tukevasti paikallaan (kaikki neljä
jalkaa koskevat lattiaan).
Laite ei toimi. Valo ei Virta on katkaistu laitteesta.
syty.
Kytke virta laitteeseen.
Pistoke ei ole kunnolla kiin- Kiinnitä pistoke pistorasini pistorasiassa.
aan.
Laitteeseen ei tule virtaa.
Pistorasiaan ei tule jännitettä.
Valo ei syty.
Kokeile kytkemällä pistorasiaan jokin toinen sähkölaite.
Ota yhteys sähköasentajaan.
Lamppu on valmiustilassa. Sulje ja avaa ovi.
Lamppu on palanut.
Lue ohjeet kohdasta Lampun vaihtaminen.
Lämpötilaa ei ole säädetty
oikein.
Säädä lämpötila korkeammaksi.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta Oven
sulkeminen.
Ovea on avattu liian usein.
Älä pidä ovea auki pitempään kuin on tarpeen.
Ruoat ovat liian lämpimiä.
Anna ruokien jäähtyä huoneen lämpötilaan ennen
kuin laitat ne laitteen sisään.
Huoneen lämpötila on liian
korkea.
Alenna huoneen lämpötilaa.
Vettä valuu jääkaapin takaseinää pitkin.
Automaattisen sulatuksen
aikana takaseinässä oleva
huurre sulaa.
Tämä on normaalia.
Vettä valuu jääkaapin sisälle.
Veden tyhjennysaukko on
tukossa.
Puhdista veden tyhjennysaukko.
Elintarvikkeet estävät veden valumisen vedenkeruukaukaloon.
Tarkista, että elintarvikkeet
eivät kosketa takaseinään.
Vettä valuu lattialle.
Sulatusvesi ei poistu kompressorin yläpuolella olevaan haihdutusastiaan.
Kiinnitä sulatusveden poistoputki haihdutusastiaan.
Laitteen lämpötila
on liian alhainen.
Lämpötilaa ei ole säädetty
oikein.
Säädä lämpötila korkeammaksi.
Laitteen lämpötila
on liian korkea.
Lämpötilaa ei ole säädetty
oikein.
Säädä lämpötila alhaisemmaksi.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta Oven
sulkeminen.
Kompressori käy
jatkuvasti.
SUOMI
Ongelma
Jääkaapin lämpötila
on liian korkea.
25
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Ruoat ovat liian lämpimiä.
Anna ruokien jäähtyä huoneen lämpötilaan ennen
kuin laitat ne laitteen sisään.
Laitteen sisään on laitettu
paljon ruokia samalla kertaa.
Laita laitteeseen vähemmän
ruokia yhdellä kertaa.
Laitteen kylmän ilman kier- Tarkista kylmän ilman kierto ei toimi.
to.
8.1 Lampun vaihtaminen
1.
2.
3.
4.
Irrota pistoke pistorasiasta.
Irrota lampun suojuksen ruuvi.
Poista lampun suojus (katso kuva).
Vaihda käytetty lamppu samantehoiseen uuteen lamppuun, joka on tarkoitettu erityisesti kodinkoneisiin.
(maksimiteho on merkitty lampun
suojaan).
Kiinnitä lampun suojus takaisin paikalleen.
Kiinnitä lampun suojuksen ruuvi.
Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
Avaa ovi. Tarkista, että valo syttyy.
5.
6.
7.
8.
8.2 Oven sulkeminen
1.
2.
3.
Puhdista oven tiivisteet.
Säädä ovea tarvittaessa. Lue ohjeet
kohdasta "Asennus".
Vaihda tarvittaessa vaurioituneet oven
tiivisteet. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
9. ASENNUS
VAROITUS!
Lue huolellisesti turvallisuusohjeet
oman turvallisuutesi ja laitteen
asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi, ennen kuin aloitat laitteen asennuksen.
9.1 Sijoittaminen
Laitteen voi asentaa kuivaan, hyvin tuuletettuun sisätilaan (autotalliin tai kellariin),
mutta parhaiten se toimii paikassa, jossa
ympäristön lämpötila vastaa laitteen arvo-
kilvessä määritettyä ilmastoa koskevaa
luokitusta:
Ilmas- Ympäristön lämpötila
toluokka
SN
+10 °C – 32 °C
N
+16 °C – 32 °C
ST
+16 °C – 38°C
T
+16 °C – 43 °C
26 www.electrolux.com
9.2 Takaosan välikappaleet
Käyttöohjeen pussissa on kaksi välikappaletta, jotka on kiinnitettävä laitteeseen kuvan mukaisesti.
1. Työnnä välikappaleet reikiin. Tarkista,
että nuoli (A) on kuvan mukaisesti.
2. Käännä välikappaleita 45° vastapäivään siten, että ne lukkiutuvat paikalleen.
2
1
45°
A
45°
2
9.3 Tasapainottaminen
Kun sijoitat laitteen paikalleen, tarkista, että se on vaakatasossa. Voit säätää laitteen vaakatasoon laitteen pohjassa etupuolella olevilla säätöjaloilla.
9.4 Sijoituspaikka
100 mm
15 mm
15 mm
Laite tulee sijoittaa kauas lämpölähteistä,
kuten lämpöpattereista, boilereista, suorasta
auringonvalosta, jne. Varmista, että ilma voi
kiertää vapaasti laitteen takana. Jos laite
asennetaan kalustekaapin alapuolelle, varmista laitteen paras suorituskyky tarkistamalla, että kalusteen yläosan ja laitteen välissä on vähintään 100 mm tilaa. Mahdollisuuksien mukaan tulee kuitenkin välttää sijoittamasta laitetta kalustekaapin alapuolelle.
Laite voidaan säätää tarkasti vaakatasoon
sen pohjassa olevan yhden tai useamman
säätöjalan avulla. Jos laite sijoitetaan huoneen nurkkaan siten, että saranat ovat seinän puolella, seinän ja laitteen välillä tulee olla vähintään 10 mm, jotta ovi pääsee aukeamaan riittävästi hyllyjen poistamista varten.
VAROITUS!
Käyttäjän on pystyttävä irrottamaan
laite sähköverkosta. Asennuksen jälkeen pistokkeen on oltava helposti
käyttäjän ulottuvilla.
SUOMI
27
9.5 Oven kätisyyden vaihtaminen
Avautumissuunnan vaihdossa tarvitaan toinen henkilö, joka pitää
laitteen ovia tukevasti toimenpiteiden aikana.
Oven avautumissuunta vaihdetaan seuraavalla tavalla:
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Irrota molemmat ruuvit laitteen takaa.
• Työnnä ylälevyä taaksepäin ja nosta se
pois.
• Ruuvaa vasen jalka auki.
• Ruuvaa auki oven alasaranan ruuvit. Irrota sarana. Käännä tappi ympäri nuolen suuntaisesti.
• Kierrä ruuvi irti ja kiinnitä se vastakkaiselle puolelle.
• Asenna sarana vastakkaiselle puolelle.
• Ruuvaa oikea jalka.
28 www.electrolux.com
1
• Ruuvaa auki oven yläsaranan ruuvit.
• Irrota sarana. Käännä tappi ympäri nuolen suuntaisesti. Asenna sarana vastakkaiselle puolelle.
2
3
•
•
•
•
Kiristä saranan ruuvit.
Aseta kansitaso paikalleen.
Työnnä levy eteen.
Ruuvaa molemmat ruuvit laitteen taakse.
• Poista kahva (jos olemassa) ja kiinnitä
se vastakkaiselle puolelle.
• Sijoita laite paikalleen ja tasapainota se.
Odota vähintään neljä tuntia ennen kuin
kytket virtajohdon pistorasiaan.
1
2
3
SUOMI
29
Tarkista lopuksi seuraavat seikat:
• Kaikki ruuvit on kiristetty.
• Ovi avautuu ja sulkeutuu kunnolla.
Jos sijoituspaikan lämpötila on alhainen
(esim. talvella), tiiviste ei mahdollisesti tartu
hyvin. Odota tässä tapauksessa, että tiiviste kiinnittyy itsestään.
Jos et halua suorittaa edellä kuvattuja toimenpiteitä itse, voit ottaa yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Huoltoliikkeen
ammattitaitoinen asentaja vaihtaa oven
kätisyyden korvausta vastaan.
9.6 Sähköliitäntä
Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan,
tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite
ja taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on varustettu
maadoituskoskettimella. Jos pistorasia,
johon laite kytketään, ei ole maadoitettu,
ota yhteys sähköasentajaan ja pyydä
asentajaa kytkemään laite erilliseen maadoitusliittimeen voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista, mikäli edellä olevia turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
Tämä laite vastaa Euroopan yhteisön. direktiivejä.
10. ÄÄNET
Tietynlaiset äänet kuuluvat laitteen normaaliin toimintaan (kompressori, jäähdytysaineen kierto).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
SSSRRR!
U
BL
SSSRRR!
BB
IC
CL
K!
BRRR!
!
CLICK!
CR
AC
CLICK!
K!
30 www.electrolux.com
HISSS!
BLUBB!
HISSS!
BLUBB!
BRRR!
CRACK!
BRRR!
CRACK!
11. TEKNISET TIEDOT
Mitat
Säädettävä
1050 mm
Leveys
550 mm
Syvyys
612 mm
Jännite
230 V
Taajuus
50 Hz
Tekniset tiedot on merkitty laitteen sisälle,
vasemmalle puolelle kiinnitettyyn arvokilpeen ja energiatarraan.
12. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
. Kierrätä pakkaus laittamalla
merkillä
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
SUOMI
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
31
32 www.electrolux.com
INNHOLD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
SIKKERHETSANVISNINGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRODUKTBESKRIVELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FØRSTE GANGS BRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAGLIG BRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NYTTIGE TIPS OG RÅD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STELL OG RENGJØRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HVA MÅ GJØRES, HVIS... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MONTERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STØY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MILJØVERN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
35
35
36
36
37
37
38
40
44
46
46
VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt bygget på erfaring
gjennom flere tiår. Genial og stilig, og den er designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at
du får gode resultater hver gang du bruker den.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com
Registrere produktet ditt for å få bedre service:
www.electrolux.com/productregistration
Kjøpe tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Vi anbefaler at du bruker originale reservedeler.
Når du kontakter serviceavdelingen, må du sørge for å ha følgende data for hånden.
Informasjonen finner du på typeskiltet. Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Advarsel/Forsiktig - Sikkerhetsinformasjon.
Generelle informasjoner og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
NORSK
1.
33
SIKKERHETSANVISNINGER
For din egen sikkerhets skyld og for å sikre korrekt bruk, bør du lese denne
bruksanvisningen og dens henvisninger
og advarsler før du installerer og bruker
apparatet for første gang. For å unngå
unødvendige feil og ulykker er det viktig at
du sørger for at alle som skal bruke dette
apparatet er fortrolige med hvordan det
brukes og kjenner til sikkerhetsfunksjonene. Ta vare på denne bruksanvisningen
og pass på at den følger med apparatet
hvis du selger eller flytter det, slik at alle
brukerne får informasjon om bruk og sikkerhet så lenge apparatet benyttes.
Av grunner som angår personsikkerhet eller materiell skade er det viktig at alle instruksjonene i bruksanvisningen blir fulgt.
Produsenten overtar intet ansvar for skader som er forårsaket av at instruksjonene
ikke er blitt fulgt.
1.1 Sikkerhet for barn og
personer med reduserte evner
• Dette apparatet er ikke beregnet på å
bli brukt av personer (også barn) med
redusert fysisk eller psykisk helse eller
som mangler erfaring eller kunnskaper
om bruken, dersom de ikke er gitt innføring eller instruksjon om bruken av
apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Hold øye med barn, slik at de ikke leker
med apparatet.
• Hold all emballasje borte fra barn. Det
foreligger kvelningsfare.
• Når apparatet skal vrakes: Trekk støpselet ut av stikkontakten, kutt av nettkabelen (så nær inntil apparatet som mulig) og fjern døren for å forhindre at lekende barn kan få elektrisk støt eller
kan lukke seg selv inne i apparatet.
• Dersom dette apparatet, som er utstyrt
med magnetiske dørpakninger, skal erstatte et gammelt apparat med fjærlås
(smekklås) på døren eller lokket, er det
viktig at du ødelegger smekklåsen før
du kasserer det gamle apparatet. Dette
forhindrer at det gamle apparatet utgjør
en dødsfelle for et barn.
1.2 Generelt om sikkerhet
ADVARSEL
Hold ventilasjonsåpningene i apparatets
kabinett eller i den innebygde strukturen
fri for hindringer.
• Produktet er beregnet på oppbevaring
av matvarer og/eller drikkevarer i en
vanlig husholdning og lignende steder
som:
– personalkjøkken i butikker, på kontorer og andre arbeidsmiljøer;
– gårder og av gjester på hoteller, moteller og andre boligtyper;
– "bed and breakfast"-miljøer;
– catering og lignende ikke-detaljhandel.
• Ikke bruk mekanisk verktøy eller ekstra
hjelpemidler for å fremskynde avrimingen.
• Ikke bruk andre elektriske apparater (for
eksempel iskremmaskiner) inne i et kjøleskap, med mindre de er godkjent for
dette av produsenten.
• Ikke skad kjølekretsen.
• Kjølekretsen i skapet er fylt med kjølemiddelet isobutan (R600a), som er en
naturlig og meget miljøvennlig gass,
men som likevel er brennbar.
Pass på at ingen deler av kjølekretsen
blir skadet under transport og installasjon av skapet.
Dersom kjølekretsen skulle bli skadet:
– unngå åpen flamme eller kilder som
avgir gnist
– luft godt ut i rommet der skapet står.
• Det er farlig å endre spesifikasjonene eller foreta noen form for endringer på
produktet. Hvis strømkabelen blir skadet, kan dette forårsake kortslutning,
brann og/eller elektrisk støt.
ADVARSEL
Alle elektriske komponenter
(strømledning, støpsel, kompressor) må skiftes av et autorisert serviceverksted eller en elektriker for
å unngå fare.
34 www.electrolux.com
1.
•
•
•
•
Strømkabelen må ikke forlenges
med skjøteledning.
2. Pass på at støpselet ikke ligger i
klem eller kommer i skade på baksiden av produktet. Et støpsel som
ligger i klem eller som kommer i
skade kan bli overopphetet og forårsake brann.
3. Pass på at produktets hovedstøpsel er tilgjengelig.
4. Ikke trekk i strømkabelen.
5. Dersom stikkontakten sitter løst,
må du ikke sette støpselet inn i
den. Det er fare for strømstøt eller
brann.
6. Du må ikke bruke produktet uten at
lampedekselet (avhengig av modell)
til den innvendige belysningen er
montert.
Dette produktet er tungt. Vær forsiktig
når du flytter det.
Ikke ta ut varer fra fryseseksjonen eller
berør dem med våte/fuktige hender, da
dette kan forårsake hudskader eller
frostskader.
Ikke utsett produktet for direkte sollys
over lengre tid.
Lyspærene (avhengig av modell) som
brukes i dette produktet, er spesialpærer kun beregnet på husholdningsapparater. De egner seg ikke til rombelysning.
neringen er blokkert, vil vannet samle
seg i bunnen av skapet.
1.5 Installasjon
Følg nøye instruksjonene i avsnittene for tilkopling til strømnettet.
• Pakk ut apparatet og kontroller at det
ikke er skadet. Ikke kople til et skadet
apparat. Meld øyeblikkelig fra i butikken
der du kjøpte apparatet om eventuelle
skader. I så fall må du ta vare på emballasjen.
• Vi anbefaler at du venter i minst fire timer før du tilkopler apparatet, slik at
oljen kan samle seg i kompressoren.
• Det må være tilstrekkelig luftsirkulasjon
rundt hele apparatet, ellers kan apparatet overopphetes. Følg instruksjonene
som gjelder installasjonen for å oppnå
tilstrekkelig ventilasjon.
• Så sant mulig bør produktets bakside
stå inn mot en vegg, slik at det unngås
at man kan berøre eller komme i kontakt med varme deler (kompressor,
kondensator) og dermed pådra seg
brannskader.
• Apparatet må ikke oppstilles i nærheten
av en radiator eller komfyr.
• Forsikre deg om at stikkontakten er tilgjengelig etter at apparatet er installert.
• Må kun kobles til drikkevannsforsyning
(hvis produktet har vanntilkopling).
1.3 Daglig bruk
• Ikke sett varme gryter på plastdelene i
kjøleskapet.
• Ikke oppbevar brannfarlig gass eller
væske i skapet. De kan eksplodere.
• Anbefalingene fra produsenten av kjøleskapet vedrørende oppbevaring må følges nøye. Les de relevante instruksjonene.
1.4 Rengjøring og stell
• Slå av kjøleskapet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før vedlikeholdsarbeid.
• Ikke bruk metallredskaper til rengjøring
av kjøleskapet.
• Undersøk dreneringen i kjøleskapet for
tinevann med jevne mellomrom. Rengjør dreneringen ved behov. Hvis dre-
1.6 Service
• Alt elektrisk arbeid som er nødvendig i
forbindelse med vedlikehold av dette
apparatet må utføres av en faglært
elektriker eller annen kompetent person.
• Dette produktet må kun repareres av
autorisert servicesenter, og det må kun
brukes originale reservedeler.
1.7 Miljøvern
Dette apparatet inneholder ikke
gasser som skader ozonlaget,
hverken i kjølekretsen eller i isolasjonsmaterialet. Dette apparatet
skal ikke avhendes sammen med
alminnelig husholdningsavfall. Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser: apparatet skal av-
NORSK
fallsbehandles i samsvar med gjeldende bestemmelser om avfallsbehandling. Disse får du hos kommunen der du bor. Unngå at kjøleenheten blir skadet, særlig på
35
baksiden i nærheten av varmeveksleren. Materialene i dette apparatet som er merket med sym, kan gjenvinnes.
bolet
2. PRODUKTBESKRIVELSE
1
2
7
3
6
5
4
1 Temperaturregulator og innvendig
lampe
2 Rom til smør
3 Dørhyller
5 Typeskilt
6 Grønnsaksskuff
7 Glasshyller
4 Flaskehylle
3. BRUK
3.1 Slå på
Sett støpselet i stikkontakten.
Drei termostatbryteren med urviserne til
middels innstilling.
3.2 Slå av
Drei termostatbryteren til "O"-posisjon for
å slå apparatet av.
3.3 Regulere temperaturen
Temperaturen reguleres automatisk.
Gå frem som følger for å betjene apparatet:
• Drei termostatbryteren til lavere innstillinger for å oppnå mindre kjøleeffekt.
• Drei termostatbryteren mot høyere innstillinger for å oppnå større kjøleeffekt.
Vanligvis er en middels innstilling
best egnet.
Likevel bør du huske på at temperaturen
inne i apparatet avhenger av følgende når
du velger innstilling:
• romtemperaturen
• hvor ofte døren åpnes
36 www.electrolux.com
• mengde mat som oppbevares
• apparatets plassering.
Dersom romtemperaturen er høy
eller det oppbevares store mengder matvarer og apparatet er innstilt på laveste temperatur, vil apparatet muligens gå kontinuerlig.
Dermed kan det danne seg rim på
bakveggen. I så fall må bryteren
stilles på en høyere temperatur,
slik at den automatiske avrimingsfunksjonen aktiveres og energiforbruket dermed reduseres.
4. FØRSTE GANGS BRUK
4.1 Rengjøre inne i apparatet
Før du tar apparatet i bruk, må du vaske
det innvendig samt alt utstyret i lunkent
vann tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel
for å fjerne den typiske lukten i flunkende
nye apparater. Husk å tørke nøye.
Ikke bruk kraftige vaskemidler eller
skurepulver, da dette vil skade
overflaten.
5. DAGLIG BRUK
5.1 Flyttbare hyller
Veggene i kjøleskapet er utstyrt med en
rekke riller, slik at hyllene kan plasseres
etter ønske.
5.2 Plassere dørhyllene
Dørhyllene kan plasseres i ulike høyder for
oppbevaring av matvarebeholdere av forskjellig størrelse.
Gå frem som følger for å justere høyden
på hyllene:
trekk hyllen forsiktig i pilenes retning til
den løsner. Flytt den deretter dit du ønsker.
NORSK
37
6. NYTTIGE TIPS OG RÅD
6.1 Normale driftslyder
• Du kan høre en lav gurglelyd eller boblelyd når kuldemediet pumpes gjennom spolekretsen eller rørledningene.
Dette er normalt.
• Når kompressoren går, pumpes kuldemediet rundt i kjølesystemet, og du hører en summe- og pulserende lyd fra
kompressoren. Dette er normalt.
• Den termiske utvidingen kan forårsake
en plutselig knakelyd. Det er et naturlig,
ikke farlig fysisk fenomen. Dette er normalt.
• Når kompressoren slås på eller slås av,
hører du et lavt "klikk" fra termostaten.
Dette er normalt.
6.2 Tips til energisparing
• Ikke åpne døren ofte eller la den stå
åpen lenger enn absolutt nødvendig.
• Dersom romtemperaturen er høy, termostatbryteren står på høyeste innstilling og apparatet er fullt av mat, vil
kompressoren gå uavbrutt, noe som fører til at det dannes rim eller is på fordamperen. Hvis dette skjer, dreies termostatbryteren til en lavere innstilling,
slik at apparatet avrimes automatisk og
strømforbruket reduseres.
• Oppbevar ikke varme matvarer eller
dampende væsker i kjøleskapet.
• Dekk til maten eller pakk den inn, særlig
hvis den har sterk lukt.
• Plasser maten slik at luften kan sirkulere
fritt rundt den.
6.4 Tips til kjøling
Nyttige tips:
Kjøtt (alle typer): pakkes i plastposer og
plasseres på glasshyllen over grønnsskskuffen.
Kjøtt bør kun oppbevares slik i én, eller
maks. to dager.
Ferdig tilberedte retter, kalde retter osv.:
tildekkes godt og plasseres på hvilken
som helst hylle.
Frukt og grønnsaker: renses nøye og
plasseres i spesialskuffen(e).
Smør og ost: plasseres i lufttette bokser
eller pakkes i aluminiumsfolie/plastfolie for
å holde luft borte så godt som mulig.
Melk: Melkebeholderne bør være lukket
og bør oppbevares i flaskehyllen i døren.
Bananer, poteter, løk og hvitløk må kun
oppbevares i kjøleskap dersom de er godt
innpakket.
6.3 Tips til kjøling av ferske
matvarer
For best mulig effekt:
7. STELL OG RENGJØRING
OBS
Trekk støpselet ut av stikkontakten før du starter enhver rengjøring av apparatet.
Dette apparatet inneholder hydrokarboner i kjøleenheten: Vedlikehold og påfylling skal derfor kun
utføres av autorisert tekniker.
7.1 Regelmessig rengjøring
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
• Rengjør innsiden og tilbehøret med lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
• Kontrollere dørpakningene regelmessig
og vask dem for å sikre at de er rene og
fri for matrester.
• Skyll og tørk grundig.
38 www.electrolux.com
Ikke trekk i, flytt eller påfør skade
på rør og/eller kabler inne i kabinettet.
Bruk aldri sterke vaskemidler, skurepulver, sterkt parfymerte rengjøringsprodukter eller vokspoleringsmidler for å rengjøre inne i apparatet. Dette skader overflaten og etterlater sterk lukt.
Rengjør kondenseren (sort rist) og kompressoren på baksiden av produktet med
en børste. Dette forbedrer produktets
ytelse og reduserer energiforbruket.
Pass på at du ikke skader kjølesystemet.
Mange kjøkkenrengjøringsprodukter inneholder kjemikalier som angriper/skader
plastdelene som er brukt i dette apparatet. Derfor anbefaler vi at utsiden av dette
apparatet kun rengjøres med varmt vann
tilsatt litt flytende oppvaskmiddel.
Etter rengjøring settes støpselet inn i stikkontakten igjen.
7.2 Avriming av kjøleskapet
Under normal bruk, blir rim automatisk
fjernet fra kjøleseksjonens fordamper hver
gang kompressoren stopper. Smeltevannet ledes ut gjennom et dreneringsrør og
ned i en beholder på baksiden av produktet, over kompressoren, hvor det fordamper.
Det er viktig å rengjøre dreneringshullet
med jevne mellomrom for å hindre at vannet flommer over og drypper ned på maten inne i kjøleskapet. Bruk vedlagt spesialrenser. Den sitter allerede i dreneringshullet.
7.3 Perioder uten bruk
Hvis fryseren ikke skal brukes over lengere tid tas følgende forholdsregler:
1. trekk støpselet ut av stikkontakten
2. fjern alle matvarer
3. avrim og rengjør apparatet og alt tilbehøret
4. la døren/dørene stå åpen for å hindre
at det danner seg ubehagelig lukt.
Dersom du lar apparatet være i
drift, bør du be noen om å kontrollere det fra tid til annen for å
unngå at matevarene blir ødelagt
ved et eventuelt strømbrudd.
8. HVA MÅ GJØRES, HVIS...
ADVARSEL
Før feilsøking skal støpselet trekkes ut av stikkontakten.
Feil som ikke er oppført i feilsøkingslisten i denne bruksanvisningen, skal kun utbedres av kvalifisert elektriker eller faglært person.
Apparatet lager lyder under normal drift (kompressor, sirkulering
av kjølevæske).
Problem
Mulig årsak
Løsning
Kjøleskapet støyer
mye
Kjøleskapet står ikke støtt
Kontroller at kjøleskapet
står støtt (alle fire føttene
skal være på gulvet)
NORSK
39
Problem
Mulig årsak
Løsning
Produktet virker ikke. Lampen lyser ikke.
Kjøleskapet er slått av.
Slå kjøleskapet på.
Støpselet sitter ikke skikkelig i stikkontakten.
Sett støpselet skikkelig inn i
stikkontakten.
Kjøleskapet får ikke strøm. Kople et annet elektrisk apStikkontakten er ikke
parat til stikkontakten for å
spenningsførende.
sjekke om den er strømførende.
Kontakt en autorisert elektriker.
Lampen virker ikke.
Kompressoren arbeider hele tiden.
Lampen er i standby-modus.
Lukk døren og åpne den
igjen.
Pæren er defekt.
Se "Skifte lyspære".
Temperaturen er ikke riktig Still inn på en høyere teminnstilt.
peratur.
Døren er ikke skikkelig luk- Se "Lukke døren".
ket.
Det renner vann på
bakveggen i kjøleskapet.
Døren har blitt åpnet for
ofte.
Ikke la døren stå åpen lengre enn nødvendig.
Maten er for varm.
La maten avkjøle seg til
romtemperatur før du legger den inn i kjøleskapet.
Romtemperaturen er for
høy.
Reduser romtemperaturen.
Rimet på bakveggen tiner Dette er normalt.
under den automatiske avrimingsprosessen.
Det renner vann inn i Vannavløpet er tilstoppet.
kjøleskapet.
Rengjør vannavløpet.
Matvarer forhindrer at van- Sørg for at ingen matvarer
net får samle seg i vannberører bakveggen.
oppsamlingsbeholderen.
Det renner vann ned
i bunnen.
Smeltevannavløpet renner
ikke ned på fordamperbrettet over kompressoren.
Fest smeltevannsrøret til
fordamperbrettet.
Temperaturen i kjøleskapet er for lav.
Temperaturen er ikke korrekt innstilt.
Still inn på en høyere temperatur.
Temperaturen i kjøleskapet er for høy.
Temperaturen er ikke korrekt innstilt.
Still inn på en lavere temperatur.
Døren er ikke skikkelig luk- Se "Lukke døren".
ket.
40 www.electrolux.com
Problem
Temperaturen i kjøleskapet er for høy.
Mulig årsak
Løsning
Maten er for varm.
La maten avkjøle seg til
romtemperatur før du legger den inn i kjøleskapet.
Det er lagt for mange produkter inn i kjøleskapet
samtidig.
Legg færre produkter inn i
kjøleskapet samtidig.
Den kalde luften sirkulerer
ikke i skapet.
Sørg for at den kalde luften
kan sirkulere i apparatet.
8.1 Skifte lyspære
1.
2.
3.
4.
Trekk støpselet ut av stikkontakten.
Skru skruen ut av lampedekselet.
Fjern lampedekselet (se figur).
Skift den brukte pæren med en ny
pære med samme effekt og som er
spesielt beregnet på husholdningsprodukter. (maks. styrke er angitt på
lampedekselet).
Sett lampedekselet på igjen.
Stram skruen på lampedekselet.
Sett støpselet inn i stikkontakten.
Åpne døren. Påse at lampen tennes.
5.
6.
7.
8.
8.2 Lukke døren
1.
2.
3.
Rengjør dørpakningene.
Om nødvendig, juster døren. Se etter
i "Installering".
Skift ut defekte pakninger ved behov.
Kontakt servicesenteret.
9. MONTERING
ADVARSEL
Les "Sikkerhetsinformasjon" nøyaktig for din egen sikkerhets skyld
og for informasjon om korrekt
operasjon av apparatet, før apparatet installeres.
9.1 Plassering
Dette skapet kan også plasseres i et tørt,
godt ventilert rom innendørs (garasje eller
en kjeller), men for optimal effekt bør det
plasseres på et sted der romtemperaturen
samsvarer med den klimaklassen som er
oppført på typeskiltet:
Klimaklasse
Romtemperatur
SN
+10 °C til +32 °C
N
+16 °C til +32 °C
ST
+16 °C til +38 °C
T
+16 °C til +43 °C
NORSK
41
9.2 Avstandsstykker bak
I posen med dokumentasjonen er det to
avstandsstykker som skal monteres som
vist på bildet.
1. Monter avstandsstykkene i hullene.
Pass på at pilen (A) er posisjonert
som vist på bildet
2. Drei avstandsstykkene 45° mot klokken til de låses på plass.
2
1
45°
A
45°
2
9.3 Sette produktet i vater
Pass på at produktet står i vater. Dette
kan gjøres med to justerbare føtter på undersiden i front.
9.4 Plassering
100 mm
15 mm
15 mm
Produktet skal monteres med god avstand
til varmekilder som radiatorer, beredere, direkte sollys og liknende. Sørg for at luft kan
sirkulere fritt bak skapet. Hvis produktet er
plassert under et overskap bør avstanden
mellom toppen av produktet og overskapet
være minst 100 mm . Ideelt sett bør produktet ikke plasseres under overskap. En
eller flere justerbare føtter i bunnen av skapet muliggjør nøyaktig vatring. Dersom skapet er plassert i et hjørne og sidene med
hengslene er mot veggen, må avstanden
mellom veggen og skapet være minst 10
mm for at døren skal kunne åpnes langt nok
opp, slik at hyllene kan tas ut.
ADVARSEL
Det må være mulig å koble produktet fra strømforsyningen. Støpselet
må derfor være lett tilgjengelig etter
montering.
42 www.electrolux.com
9.5 Omhengsling av døren
Vi foreslår at dette arbeidet utføres
av to personer, slik at den ene
holder dørene godt fast mens den
andre arbeider.
Gå frem som følger for å hengsle om døren:
• Trekk støpselet ut av stikkontakten.
• Skru ut begge skruene på baksiden.
• Skyv toppen bakover og løft den av.
• Skru av venstre fot.
• Skru ut skruene på det nederste dørhengselet. Fjern hengselet. Sett stiften
over i pilens retning.
• Skru ut skruen og sett den på igjen på
motsatt side.
• Monter hengselet på motsatt side.
• Skru på høyre fot.
NORSK
1
43
• Skru ut skruene på det øverste dørhengselet.
• Fjern hengselet. Sett stiften over i pilens
retning. Monter hengselet på motsatt
side.
2
3
•
•
•
•
Stram hengselet.
Sett toppen i posisjon.
Skyv toppen forover.
Skru inn begge skruene på baksiden.
• Fjern og monter håndtaket (avhengig av
modell) på motsatt side
• Sett produktet på plass igjen, sett det i
vater, og vent i minst fire timer før du
setter støpselet inn i stikkontakten.
1
2
3
44 www.electrolux.com
Foreta en endelig kontroll for å være sikker på at:
• Alle skruene er strammet.
• Døren åpner og lukker korrekt.
Hvis omgivelsestemperaturen er lav (f.eks.
om vinteren) kan det hende at pakningen
ikke passer som den skal mot kabinettet. I
så fall venter du til at pakningen justerer
seg selv.
Dersom du ikke selv vil gjennomføre arbeidet som beskrives over, kan du ta kontakt med nærmeste servicesenter. Mot
regning vil en tekniker ved servicesenteret
hengsle om døren på produktet ditt.
9.6 Elektrisk tilkopling
Før du setter støpselet inn i stikkontakten,
forsikre deg om at spenningen og frekvensen som er oppført på typeskiltet
samsvarer med strømnettet i hjemmet
ditt.
Apparatet skal jordes. Støpslet på nettledningen er utstyrt med jordingskontakt.
Dersom husets stikkontakt ikke er jordet,
skal apparatet koples til en separat jording
i overensstemmelse med gjeldende forskrifter. Kontakt en faglært elektriker.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar
dersom sikkerhetsreglene ikke blir fulgt.
Dette apparatet er i overensstemmelse
med EU-direktiver.
10. STØY
Fryseren lager lyder under normal drift
(kompressor, sirkulering av kjølevæske).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BL
UB
B!
IC
CL
K!
BRRR!
CR
AC
K!
NORSK
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
45
CLICK!
BRRR!
CRACK!
46 www.electrolux.com
11. TEKNISKE DATA
Dimensjoner
Justerbar
1050 mm
Bredde
550 mm
Dybde
612 mm
Elektrisk spenning
230 V
Frekvens
50 Hz
De tekniske dataene finner du på typeskiltet til venstre på produktets innside og på
energietiketten.
12. MILJØVERN
Resirkuler materialer som er merket med
. Legg emballasjen i riktige
symbolet
beholdere for å resirkulere det.
Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers
helse og for å resirkulere avfall av
elektriske og elektroniske produkter. Ikke
kast produkter som er merket med
symbolet
sammen med
husholdningsavfallet. Produktet kan
leveres der hvor tilsvarende produkt
selges eller på miljøstasjonen i
kommunen. Kontakt kommunen for
nærmere opplysninger.
SVENSKA
47
INNEHÅLL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRODUKTBESKRIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANVÄNDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NÄR MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAGLIG ANVÄNDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RÅD OCH TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OM MASKINEN INTE FUNGERAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BULLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISKA DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MILJÖSKYDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
50
50
51
51
52
52
53
55
60
61
61
WE’RE THINKING OF YOU
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av
yrkeserfarenhet och innovation. Genial och snygg har den utformats med dig i åtanke. Så när du
än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.electrolux.com
Registrera din produkt för bättre service:
www.electrolux.com/productregistration
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen.
Informationen finns på typskylten. Modell, PNC, serienummer.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation.
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
48 www.electrolux.com
1.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
För din egen säkerhet och för att du skall
kunna använda produkten på korrekt sätt
är det viktigt att du noggrant läser igenom
denna bruksanvisning, inklusive tips och
varningar, innan du installerar och använder produkten första gången. För att undvika onödiga misstag och olyckor är det
viktigt att alla som använder produkten
har god kännedom om dess skötsel och
skyddsanordningar. Spara denna bruksanvisning och se till att den följer med
produkten om den flyttas eller säljs, så att
alla som använder produkten får korrekt
säkerhetsinformation och information om
hur den skall skötas.
För att minimera risken för skador på person och egendom är det viktigt att du läser och följer säkerhetsföreskrifterna i
denna bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att föreskrifterna inte har följts.
1.1 Säkerhet för barn och
handikappade
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (även barn) med
nedsatt fysisk eller sensorisk förmåga,
eller om de har bristande erfarenhet
och kunskap, om de inte instrueras och
övervakas av en person som ansvarar
för deras säkerhet.
Barn bör alltid övervakas när de använder produkten för att säkerställa att de
inte leker med den.
• Håll allt förpackningsmaterial utom
räckhåll för barn. Risk för kvävning kan
föreligga.
• När du skall kassera produkten: koppla
loss den från eluttaget och klipp av nätkabeln (så nära produkten som möjligt)
och demontera dörrarna så att lekande
barn inte utsätts för elektriska stötar eller löper risk att bli innestängda.
• Om denna produkt, som har magnetiska dörrtätningar, skall ersätta en äldre
produkt som har en fjäderbelastad
spärr i dörrarna, var noga med att göra
fjäderspärren obrukbar innan du kasserar den gamla produkten. Då finns det
ingen risk att produkten blir en dödsfälla
för barn.
1.2 Allmän säkerhet
VARNING
Se till att ventilationsöppningarna inte
blockeras i produktens hölje eller i inbyggnadsutrymmet.
• Produkten är avsedd för förvaring av
matvaror och/eller drycker i ett normalt
hushåll och liknande användningsområden som:
– personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer
– av gäster på hotell, motell och andra
typer av boendemiljöer
– miljöer av typen bed and breakfast
– catering och liknande icke-återförsäljarapplikationer.
• Använd inga mekaniska eller artificiella
metoder för att påskynda upptiningsprocessen.
• Använd inga andra elektriska apparater
inne i produkten, (t.ex. en glassmaskin),
såvida de inte har godkänts för detta
ändamål av tillverkaren.
• Var noga med att inte skada kylkretsen.
• I kylkretsen används isobutan (R600a)
som köldmedel. Det är en miljövänlig
naturgas, men den är dock brandfarlig.
Se till att inga komponenter i kylkretsen
skadas under transport och installation
av produkten.
Om kylkretsen skadas:
– undvik att komma nära öppen eld
och antändande källor
– ventilera noga rummet där produkten
står
• Det är farligt att ändra specifikationerna
eller att försöka modifiera denna produkt på något sätt. En skadad nätkabel
kan orsaka kortslutning, brand och/eller
elektriska stötar.
VARNING
Elektriska delar (t.ex. nätkabel,
stickkontakt, kompressor) får endast bytas ut av en certifierad serviceagent eller annan kvalificerad
servicepersonal för att undvika
fara.
SVENSKA
1.
2.
•
•
•
•
Nätkabeln får inte förlängas.
Se till att stickkontakten inte kläms
eller skadas av produktens baksida. En skadad stickkontakt kan
överhettas och orsaka brand.
3. Se till att stickkontakten är åtkomlig
när produkten har installerats.
4. Dra inte i nätkabeln.
5. Sätt inte i stickkontakten om eluttaget sitter löst. Risk för elektriska
stötar eller brand föreligger.
6. Produkten får inte användas utan
att innerbelysningens lampglas (i förekommande fall) sitter på plats.
Denna produkt är tung. Var försiktig när
du flyttar den.
Plocka inte ut matvaror från frysfacket
och ta inte i dem med våta eller fuktiga
händer eftersom detta kan leda till skador på huden eller frost-/frysskador.
Se till att produkten inte exponeras för
direkt solsken under långa perioder.
Lamporna (i förekommande fall) som
används i den här produkten är speciallampor som endast är avsedda för användning i produkter som denna. De
lämpar sig inte som rumsbelysning.
1.3 Daglig användning
• Ställ inte heta kärl på produktens plastdelar.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller
vätskor i produkten eftersom de kan
explodera.
• Följ rekommendationerna om förvaring
från produktens tillverkare noga. Se relevanta anvisningar.
1.4 Skötsel och rengöring
• Stäng av produkten och dra ut stickkontakten ur eluttaget före underhåll.
• Rengör inte produkten med metallföremål.
• Kontrollera regelbundet kylens tömning
av avfrostat vatten. Rengör vid behov
tömningskanalen. Om tömningskanalen
täpps igen samlas vatten på produktens botten.
49
1.5 Installation
För den elektriska anslutningen,
följ noga anvisningarna i respektive avsnitt.
• Packa upp produkten och kontrollera
att den inte har några utvändiga skador.
Anslut inte produkten om den är skadad på något sätt. Rapportera omedelbart eventuella skador till din återförsäljare, och spara i så fall förpackningsmaterialet.
• Vi rekommenderar att du väntar minst
fyra timmar innan du nätansluter produkten så att oljan kan rinna tillbaka i
kompressorn.
• Tillräcklig luftcirkulation måste säkerställas runt produkten, annars överhettas
den. För att erhålla tillräcklig ventilation,
följ instruktionerna som är relevanta för
installationen.
• När så är möjligt bör produktens baksida vara vänd mot en vägg för att undvika risken för brännskador genom kontakt med produktens varma delar (kompressor, kondensor).
• Produkten får inte placeras nära värmeelement eller spisar.
• Säkerställ att elkontakten är åtkomlig
efter installation av produkten.
• Anslut endast till dricksvattenledning
(om det finns en vattenanslutning).
1.6 Service
• Allt arbete avseende elektricitet som
krävs för att utföra service på produkten
skall utföras av en behörig elektriker eller annan kompetent person.
• Service på denna produkt får endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad. Endast originaldelar får användas.
1.7 Miljöskydd
Denna produkt innehåller inte, varken i kylkretsen eller i isolationsmaterialen, någon gas som kan
skada ozonlagret. Produkten får
inte kasseras tillsammans med det
vanliga hushållsavfallet. Isolationsmaterialet innehåller brandfarliga
gaser: Produkten skall därför kasseras enligt tillämpliga bestämmelser som kan erhållas från de loka-
50 www.electrolux.com
la myndigheterna. Undvik att skada kylenheten, särskilt på baksidan nära kondensorn. Material i
denna produkt som är märkta
kan återvinnas.
med symbolen
2. PRODUKTBESKRIVNING
1
2
7
3
6
5
4
1 Temperaturregulator och inre belys-
ning
2 Smörfack
3 Dörrhyllor
5 Typskylt
6 Grönsakslåda
7 Glashyllor
4 Flaskhylla
3. ANVÄNDNING
3.1 Sätta på produkten
Sätt i stickkontakten i eluttaget.
Vrid temperaturreglaget medurs till en medelhög inställning.
3.2 Stänga av produkten
För att stänga av produkten, vrid temperaturreglaget till "O"-läget.
3.3 Temperaturreglering
Temperaturen regleras automatiskt.
Gör på följande sätt för att reglera produkten:
• vrid temperaturreglaget mot de låga inställningarna för att erhålla låga kylnivåer.
• vrid temperaturreglaget mot de höga inställningarna för att erhålla höga kylnivåer.
En medelhög inställning är i regel
bäst.
Den exakta inställningen bör dock väljas
med hänsyn till att temperaturen inne i
produkten beror på:
• rumstemperaturen
• hur ofta dörren öppnas
• mängden matvaror som förvaras
SVENSKA
• produktens placering.
51
Om produkten är inställd på en
låg temperatur, och omgivningstemperatuen är hög eller produkten är full med matvaror, kan
kompressorn arbeta kontinuerligt
och medföra att frost bildas på
den bakre väggen. I detta fall
måste temperaturreglaget ställas
in på en högre temperatur för att
möjliggöra automatisk avfrostning
och därigenom också sänka energiförbrukningen.
4. NÄR MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
4.1 Invändig rengöring
Innan du använder produkten första
gången, rengör dess insida och alla invändiga tillbehör med ljummet vatten och en
liten mängd neutral såpa för att ta bort
den typiska lukten hos nya produkter. Eftertorka sedan noga.
Använd inga starka rengöringsmedel eller skurpulver eftersom sådana produkter skadar ytfinishen.
5. DAGLIG ANVÄNDNING
5.1 Flyttbara hyllor
Väggarna i kylen är försedda med ett antal
skenor så att hyllorna kan placeras enligt
önskemål.
5.2 Placering av dörrhyllorna
För att kunna förvara matförpackningar av
olika storlekar kan dörrhyllorna placeras
på olika nivåer.
Justera hyllorna på följande sätt:
Dra försiktigt hyllan i pilens riktning tills hyllan lossnar och placera den sedan i önskad position.
52 www.electrolux.com
6. RÅD OCH TIPS
6.1 Normala ljud under drift
• Det kan höras ett svagt porlande och
ett bubblande ljud när köldmedlet pumpas genom spiralrören och rörledningarna. Detta är normalt.
• När kompressorn är i drift pumpas köldmedlet runt och det hörs ett surrande
och ett pulserande ljud från kompressorn. Detta är normalt.
• Den termiska utvidgningen kan orsaka
ett plötsligt knäppande ljud. Detta är ett
naturligt och ofarligt fysikaliskt fenomen.
Detta är normalt.
• När kompressorn slås på och av kan ett
svagt "klick" höras från temperaturtermostaten. Detta är normalt.
6.2 Tips om energibesparing
• Öppna inte dörren för ofta och låt den
inte stå öppen längre tid än absolut
nödvändigt.
• Om omgivningstemperatuen är hög,
och temperaturreglaget är inställt på en
hög temperatur och produkten är full
med matvaror, kan kompressorn arbeta
kontinuerligt och medföra att frost eller
is bildas på evaporatorn. Om detta inträffar, ställ in temperaturreglaget på en
lägre temperatur för att möjliggöra automatisk avfrostning och därigenom också sänka energiförbrukningen.
• förvara inte varm mat eller avdunstande
vätskor i kylskåpet
• täck över eller förpacka maten, särskilt
om den har en stark smak
• placera mat så att luft kan cirkulera fritt
omkring den
6.4 Tips om kylning
Praktiska råd:
Kött (alla typer): lägg i plastpåsar och placera på glashyllan ovanför grönsakslådan.
Av säkerhetsskäl bör kött förvaras på detta sätt i högst två dygn.
Tillagad mat och kalla rätter: dessa bör
täckas över och kan placeras på valfri hylla.
Frukt och grönsaker: skölj av och rengör
noga och lägg i den speciella grönsakslådan (eller lådorna i förekommande fall).
Smör och ost: dessa produkter bör läggas i särskilda, lufttäta behållare eller förpackas i aluminiumfolie eller plastpåsar för
att evakuera så mycket luft som möjligt.
Mjölkflaskor: dessa bör ha kapsyl och förvaras lämpligen i dörrens flaskställ.
Bananer, potatis och lökar som inte är förpackade bör inte förvaras i kylskåpet.
6.3 Tips om kylning av färska
livsmedel
För att erhålla bästa resultat:
7. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
FÖRSIKTIGHET
Koppla loss produkten från eluttaget innan du utför någon form av
underhåll.
Kylenheten i denna produkt innehåller kolväten: underhåll och påfyllning får därför endast utföras av
en auktoriserad servicetekniker.
7.1 Regelbunden rengöring
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
• rengör produkten insida och alla tillbehör med ljummet vatten och en liten
mängd neutral såpa.
• inspektera regelbundet dörrtätningarna
och torka dem rena från eventuell
smuts.
SVENSKA
• skölj och torka noga.
Dra inte i, flytta inte och undvik att
skada rörledningarna och kablarna inne i produkten.
Använd aldrig skarpa rengöringsmedel, skurpulver, parfymerade
rengöringsprodukter eller vaxpolermedel för att rengöra produkten
invändigt eftersom sådana produkter skadar ytfinishen och efterlämnar en stark lukt.
Rengör kondensorn (svart galler) och
kompressorn på produktens baksida med
en borste. Detta förbättrar produktens
prestanda och bidrar till en lägre energiförbrukning.
Var försiktig så att du inte skadar
kylsystemet.
Många produkter för rengöring av köksytor innehåller kemikalier som kan skada
plastkomponenterna i produkten. Vi rekommenderar därför att produktens ytterhölje endast rengörs med varmt vatten
och ett milt diskmedel.
Anslut produkten till eluttaget igen efter
rengöringen.
53
Frost avlägsnas automatiskt i kylutrymmet
varje gång kompressorn stannar under
normal användning. Det avfrostade vattnet töms ut via en ränna i en särskild behållare som sitter ovanför kompressorn på
produktens baksida, där vattnet avdunstar.
Det är viktigt att regelbundet rengöra
smältvattnets tömningshål i mitten av kylskåpsutrymmet för att undvika att vattnet
rinner över och droppar ned på matvarorna. Använd medföljande specialverktyg
som redan sitter i tömningshålet
7.3 Långa uppehåll
Följ nedanstående anvisningar om produkten inte skall användas under en längre tidsperiod:
1. Koppla loss produkten från eluttaget.
2. Plocka ur alla matvaror.
3. Avfrosta och rengör produkten och
alla tillbehör.
4. Låt dörren/dörrarna stå på glänt så
att inte dålig lukt bildas.
7.2 Avfrostning av kylskåpet
Om produkten lämnas påslagen,
be någon titta till den då och då
så att inte matvarorna i den förstörs i händelse av strömavbrott.
8. OM MASKINEN INTE FUNGERAR
VARNING
Tag ur stickkontakten från eluttaget innan felsökning påbörjas.
Endast behörig elektriker eller annan kompetent person får utföra
felsökning som inte beskrivs i denna bruksanvisning.
Produkten avger vissa ljud under
normal användning (kompressor,
cirkulation av kylmedel).
54 www.electrolux.com
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten bullrar
Produkten står ostadigt
Kontrollera att produkten
står stadigt (alla fyra fötterna skall ha kontakt med
golvet)
Produkten fungerar
inte. Belysningen
fungerar inte.
Produkten är avstängd.
Sätt på produkten.
Stickkontakten sitter inte
ordentligt i eluttaget.
Sätt i stickkontakten ordentligt i eluttaget.
Produkten är strömlös.
Eluttaget är strömlöst.
Anslut en annan elektrisk
apparat till eluttaget för att
kontrollera.
Kontakta en behörig elektriker.
Belysningen fungerar inte.
Kompressorn är
kontinuerligt i drift.
Lampan är i stand-by läge. Stäng och öppna dörren.
Glödlampan är trasig.
Se avsnitt "Byte av glödlampan".
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Ställ in en högre temperatur.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Se avsnitt "Stängning av
dörren".
Dörren har öppnats för
ofta.
Låt inte dörren stå öppen
längre tid än nödvändigt.
Matvarornas temperatur är Låt matvarornas temperatur
för hög.
sjunka till rumstemperatur
innan du lägger in dem för
förvaring.
Rumstemperaturen är för
hög.
Sänk rumstemperaturen.
Vatten rinner på
bakre väggen i kylskåpet.
Under den automatiska
Detta är normalt.
avfrostningen tinar frost på
bakväggen.
Vatten rinner inne i
kylskåpet.
Vattenutloppet är igentäppt.
Rengör vattenutloppet.
Matvaror hindrar vattnet
Kontrollera att inga matvafrån att rinna till vattenupp- ror har kontakt med den
samlaren.
bakre väggen.
Vatten rinner på gol- Smältvattnet rinner inte
vet.
genom utloppet till avdunstningsbrickan ovanför
kompressorn.
Anslut smältvattenutloppet
till avdunstningsbrickan.
Temperaturen i produkten är för låg.
Ställ in en högre temperatur.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
SVENSKA
55
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Temperaturen i produkten är för hög.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Ställ in en lägre temperatur.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Se avsnitt "Stängning av
dörren".
Matvarornas temperatur är Låt matvarornas temperatur
för hög.
sjunka till rumstemperatur
innan du lägger in dem för
förvaring.
Temperaturen i kylen är för hög.
Många matvaror inlagda
för förvaring samtidigt.
Lägg in färre matvaror för
förvaring samtidigt.
Kalluft cirkulerar inte i produkten.
Se till att kalluft kan cirkulera i produkten.
8.1 Byte av glödlampan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.2 Stängning av dörren
1.
2.
3.
Koppla bort produkten från eluttaget.
Lossa skruven från lampglaset.
Avlägsna lampglaset (se figur).
Byt den använda lampan mot en ny
lampa med samma effekt och som är
specialtillverkad för produkten. (max.
effekt anges på lampglaset).
Sätt tillbaka lampglaset.
Dra fast lampglaset med skruven.
Sätt i stickkontakten i eluttaget.
Öppna luckan. Kontrollera att belysningen tänds.
Byt vid behov ut defekta dörrtätningar. Kontakta serviceavdelningen.
Rengör dörrtätningarna.
Justera dörren vid behov. Se avsnitt
"Installation".
9. INSTALLATION
VARNING
För din egen säkerhet och för att
du skall kunna använda produkten
på korrekt sätt, läs noga igenom
avsnittet "Säkerhetsinformation"
innan du installerar produkten.
9.1 Placering
Produkten kan installeras på en torr, välventilerad plats inomhus (garage eller källare), men för bästa funktion bör den in-
stalleras i ett utrymme som har samma
omgivningstemperatur som överensstämmer med klimatklassen som är angiven på
typskylten:
56 www.electrolux.com
Klimatklass
Omgivningstemperatur
SN
+10°C till + 32°C
N
+16 °C till + 32°C
ST
+16 °C till + 38 °C
T
+16 °C till + 43°C
9.2 Bakre distanshållare
2
1
45°
A
45°
2
I påsen med bruksanvisningen finns två
distanshållare som ska monteras på det
sätt som visas i figuren.
1. Sätt i distanserna i hålen. Kontrollera
att pilen (A) pekar så som visas på bilden.
2. Vrid distanserna moturs 45° tills de låser på plats.
9.3 Justering av höjd och djup
Se till att produkten står i våg där den installeras. Detta görs med de två justerbara fötterna på bottens framsida.
SVENSKA
57
9.4 Plats
100 mm
15 mm
15 mm
Produkten bör installeras på behörigt avstånd från värmekällor såsom värmeelement, värmepannor, direkt solljus, etc. Se till
att luft kan cirkulera fritt runt produktens
baksida. För att säkerställa bästa prestanda, om produkten är placerad under en
överhängande väggenhet, måste det minsta
avståndet mellan produktens överdel och
väggenheten vara minst 100 mm. Produkten bör dock inte placeras under överhängande väggenheter. Produkten ställs in vågrätt med en eller flera justerbara fötter i botten. Om produkten placeras i ett hörn och
gångjärnssidan står mot en vägg, ska avståndet mellan väggen och produkten vara
minst 10 mm för att dörren ska kunna öppnas tillräckligt för att kunna ta ut hyllorna.
VARNING
Det måste gå att koppla loss produkten från elnätet. Kontakten måste därför vara lättåtkomlig efter installationen.
9.5 Omhängning av dörrar
Vi rekommenderar att du ber någon om hjälp med att hålla ett fast
grepp om dörren under arbetets
gång.
Gör på följande sätt för att ändra dörrens
öppningsriktning:
• Koppla bort produkten från eluttaget.
• Skruva loss båda skruvarna på baksidan.
58 www.electrolux.com
• För överdelen bakåt och lyft av den.
• Skruva loss den vänstra foten.
• Skruva loss skruvarna till dörrens nedre
gångjärn. Avlägsna gångjärnet. Flytta
över sprinten i pilens riktning.
• Skruva loss skruven och skruva fast
den på motsatta sidan.
• Montera gångjärnet på motsatta sidan.
• Skruva i den högra foten.
1
3
2
• Skruva loss skruvarna till dörrens övre
gångjärn.
• Avlägsna gångjärnet. Flytta över sprinten i pilens riktning. Montera gångjärnet
på motsatta sidan.
SVENSKA
•
•
•
•
59
Skruva fast gångjärnet.
Placera överdelen ovanpå kylskåpet.
För överdelen framåt till rätt position.
Skruva fast båda skruvarna på baksidan.
• Ta bort och sätt tillbaka handtaget (i förekommande fall) på den motsatta sidan.
• Ställ tillbaka produkten på plats, justera
in den i våg och vänta sedan minst fyra
timmar innan du ansluter den till eluttaget.
1
2
3
Kontrollera slutligen följande:
• Alla skruvar är åtdragna.
• Dörren öppnas och stängs ordentligt.
Om rumstemperaturen är låg (t.ex. på vintern) kanske tätningen inte fäster ordentligt. Vänta i så fall tills tätningen har anpassat sig på naturlig väg.
Om du inte vill hänga om dörren själv kan
du kontakta serviceavdelningen. En servicetekniker hänger om den mot en avgift.
9.6 Elektrisk anslutning
Kontrollera före anslutning till ett eluttag
att nätspänningen och nätfrekvensen
överensstämmer med de värden som
anges på typskylten.
Produkten måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en kontakt
för detta ändamål. Om nätspänningsmat-
ningen inte är jordad, kontakta en kvalificerad elektriker för att ansluta produkten
till en separat jord enligt gällande bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.
Denna produkt uppfyller kraven enligt EGdirektiven för CE-märkning.
60 www.electrolux.com
10. BULLER
Vissa ljud hörs under normal användning
(kompressor, cirkulation av köldmedel).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
U
BL
SSSRRR!
HISSS!
SSSRRR!
HISSS!
BB
IC
CL
K!
BRRR!
!
CLICK!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
BRRR!
K!
SVENSKA
BLUBB!
BLUBB!
CRACK!
61
CRACK!
11. TEKNISKA DATA
Mått
Höjd
1050 mm
Bredd
550 mm
Djup
612 mm
Nätspänning
230 V
Frekvens
50 Hz
Den tekniska informationen anges på
typskylten som sitter till vänster inne i produkten samt på energidekalen.
12. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen
.
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa
genom att återvinna avfall från elektriska
och elektroniska produkter. Släng inte
med
produkter märkta med symbolen
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
62 www.electrolux.com
SVENSKA
63
212000056-A-292012
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising