Electrolux | ERT16002W | User manual | Electrolux ERT16002W User Manual

Electrolux ERT16002W User Manual
Naudojimo instrukcija
LT
ðaldytuvas
ERT 16002W
ERT 16002W8
We were thinking of you
when we made this product
LT
electrolux 3
Sveiki atvykæ á „Electrolux“ pasaulá!
Dëkojame, kad iðsirinkote aukðèiausiosios klasës „Electrolux“ gaminá nuo ðiol Jûsø
gyvenimas bus dar dþiugesnis! Mûsø tikslas padëti Jums susikurti patogius namus, todël
nenuilsdami stengiamës, kad galëtume pasiûlyti Jums kuo didesná kokybiðkos buities
technikos asortimentà. Mûsø gaminiø pavyzdþiø rasite ðios instrukcijos virðelyje. Praðome
atidþiai perskaityti ðià instrukcijà, kad iðnaudotumëte visus naujojo prietaiso privalumus.
Paþadame juo naudotis bus tikras malonumas. Sëkmës!
4 electrolux
LT
Prieð árengdami ir naudodami ðaldytuvà, atidþiai perskaitykite prietaiso naudojimo
instrukcijà. Joje pateikti patarimai, áspëjimai, informacija ir idëjos. Jeigu ðaldytuvà
eksploatuosite pagal instrukcijoje pateiktus nurodymus, jis veiks puikiai ir atitiks visus
reikalavimus.
Pateikti simboliai jums padës lengviau surasti ðiuos dalykus:
Perspëjimai dël saugumo
Áspëjimai ir informacija pateikta ðalia ðio simbolio áspëja apie jûsø ir prietaiso
saugumà.
Patarimai ir naudinga informacija
Informacija dël aplinkos apsaugos
Idëjos
Šalia šio simbolio pateikiami patarimai dël maisto produktø ir jø laikymo.
Ðis ant produkto arba jo pakuotës esantis simbolis nurodo, kad su ðiuo
produktu negalima elgtis kaip su buitinëmis ðiukðlëmis. Já reikia perduoti
atitinkam surinkimo punktui, kad elektros ir elektronikos áranga bûtø
perdirbta. Tinkamai išmesdami ðá produktà, jûs prisidësite prie apsaugos nuo
galimo neigiamo poveikio aplinkai ir þmoniø sveikatai, kurá gali sukelti
netinkamas ðio produkto iðmetimas. Dël iðsamesnës informacijos apie ðio
produkto iðmetimà, praðom kreiptis á savo miesto valdþios ástaigà, buitiniø
ðiukðliø iðmetimo tarnybà arba parduotuvæ, kurioje pirkote ðá produktà.
LT
electrolux 5
Turinys
Turinys........................................................................................................5
Svarbi saugaus naudojimo informacija .............................................................6
Bendrieji saugos perspëjimai ....................................................................6
Vaikø sauga ...........................................................................................7
Perspëjimai dël saugaus árengimo ..............................................................7
Perspëjimai dël izobutano .........................................................................7
Informacija naudotojui ..................................................................................8
Bendroji informacija .................................................................................8
Prietaiso prieþiûra ...................................................................................8
Prietaiso ájungimas .............................................................................8
Temperatûros nustatymas ir reguliavimas ...............................................8
Produktø laikymas ðaldytuve .................................................................8
Maisto produktø laikymo trukmë ir temperatûra .......................................9
Kaip naudoti ðaldytuvà ........................................................................9
Šiek tiek naudingos informacijos ...............................................................9
Naudingi patarimai ir idëjos .......................................................................9
Kaip taupyti energijà ...........................................................................9
Šaldytuvas ir aplinkos apsauga .............................................................9
Prieþiûra ..............................................................................................10
Atitirpinimas .....................................................................................10
Reguliarus valymas ...........................................................................10
Kai šaldytuvas nenaudojamas .............................................................11
Nesklandumai .......................................................................................11
Kaip pakeisti apðvietimo lemputæ .........................................................11
Jeigu kas nors neveikia ..........................................................................11
Árengimo nurodymai ...................................................................................12
Techniniai duomenys ..................................................................................12
Prietaiso árengimas ................................................................................13
Gabenimas, išpakavimas ...................................................................13
Pirmasis valymas ..............................................................................13
Pastatymas ......................................................................................13
Dureliø varstymo krypties pakeitimas ...................................................14
Ájungimas á elektros tinklà ...................................................................15
Maisto produktø laikymo lentelë ...................................................................16
Ðvieþiø maisto produktø laikymo ðaldytuve trukmë ir bûdai ............................16
Garantinis aptarnavimas ir technikos prieþiûra .................................................17
Garantinio aptarnavimo sàlygos ................................................................17
Technikos prieþiûra ir atsarginës dalys ......................................................17
Garantijos Sàligos ......................................................................................18
Europinë Garantija .....................................................................................19
6 electrolux
LT
Svarbi saugaus naudojimo informacija
Bendrieji
perspëjimai
saugos
Saugokite ðià naudojimo instrukcijà. Ji
turi bûti kartu su prietaisu, gabenant ar
perduodant já kitam naudotojui.
Ðaldytuvas
skirtas
buitiniams
poreikiams, maisto produktams laikyti
ir turi bûti naudojamas pagal ðios
instrukcijos reikalavimus.
Tik firmos „Electrolux” technikos
prieþiûros tarnybos ágalioti darbuotojai
gali tinkamai atlikti prietaiso prieþiûrà ir
remontà, áskaitant elektros laido
pakeitimà. Kartu su prietaisu pateiktos
atsarginës dalys turi bûti naudojamos
remontuojant tik ðá prietaisà. Kitu atveju
galite sugadinti prietaisà ir patys
susiþeisti.
Prietaisas iðjungiamas ið elektros
tinklo kiðtukà iðtraukiant ið elektros
lizdo. Prieð valydami ar remontuodami
prietaisà, visada já iðjunkite ið elektros
tinklo (iðjungdami netraukite uþ
elektros laido). Jeigu elektros lizdas
sunkiai prieinamas, tiesiog iðjunkite
elektros srovæ.
Elektros laido negalima ilginti.
Ásitikinkite, kad prietaiso ájungimo á
elektros tinklà jungiklis neprispaustas
šaldytuvo/šaldiklio galinës sienelës ar
kitaip nepaþeistas.
- Paþeistas jungiklis gali perkaisti ir
sukelti gaisrà.
Ant šaldytuvo/šaldiklio bei ant ájungimo
á elektros tinklà laido nestatykite sunkiø
daiktø.
- Tai gali sukelti trumpà jungimàsi ir
gaisrà.
Norëdami atjungti jungiamajá laidà,
laido
netempkite,
ypaè
kai
šaldytuvas/šaldiklis perkeliamas á kità
vietà.
- Laida paþeidus, gali kilti trumpas
jungimasis, gaisras ir/arba galite
gauti elektros smûgá.
- Jei ájungimo á elektros tinklà laidas
paþeistas, jápakeisti turi ágaliotas
gamintojo atstovas ar kvalifikuotas
meistras.
Jei jungiklio ájungimo á elektros tinklà
lizdas yra per laisvas, jungiklio
nejunkite.
- Tai gali sukelti elektros smûgá ar
gaisrà.
Negalima naudoti prietaiso neuþdëjus
gaubtelio ant ðaldytuvo vidaus
apðvietimo lemputës.
Valydami, atitirpindami ðaldytuvà ar
iðimdami ið jo uþðaldytus maisto
produktus ar ledà, stenkitës nenaudoti
aðtriø, smailø ar kietø árankiø, nes jais
galite paþeisti prietaisà.
Nedëkite karðtø puodø ant plastikiniø
daliø.
Nelaikykite ðaldytuve degiø dujø ar
skysèiø, nes jie gali sprogti.
Nuolatos
tikrinkite
ir
valykite
nutekëjimo kanalà, kuriuo iðteka
atitirpinant
ðaldytuvà
susidaræs
vanduo. Ðaldytuvo viduje esanti etiketë
jums primins apie tai. Uþsikimðus
nutekëjimo kanalui, susikaupæs
vanduo gali tapti greitesnio prietaiso
gedimo prieþastimi.
LT
Vaikø sauga
Neleiskite vaikams þaisti su prietaiso
pakuotës dalimis. Plastikinë plëvelë
gali tapti uþdusimo prieþastimi.
Prietaisà turi naudoti tik suaugusieji.
Neleiskite vaikams þaisti su prietaisu ar
jo reguliavimo rankenëlëmis.
Prieð iðmesdami prietaisà, iðtraukite
laido kiðtukà ið elektros lizdo.
Nupjaukite laidà kaip galima arèiau
prie korpuso ir iðimkite dureles, kad
þaisdami vaikai nenukentëtø nuo
elektros iðkrovos ar neuþsidarytø
ðaldytuvo viduje.
Vaikams
ir
asmenims,
nesugebantiems saugiai naudotis
prietaisu dël savo psichinio, jutiminio
arba protinio neágalumo arba patirties
bei þiniø trûkumo, negalima naudotis
ðiuo prietaisu be uþ ðiø asmenø
saugumà atsakingø asmenø prieþiûros
ir nurodymø.
electrolux 7
Perspëjimai dël izobutano
Dëmesio!
Ðiame prietaise naudojama ðaldymo
medþiaga izobutanas (R600a), kuri
gali labai lengvai uþsidegti ar sprogti.
Pasirûpinkite, kad ventiliacijos angos
ðaldytuvo korpuse ar ámontuotose
dalyse nebûtø uþsikimðusios.
Norëdami
pagreitinti
atitirpimo
procesà, nenaudokite mechaniniø ar
kitø priemoniø. Laikykitës gamintojo
nurodymø.
Nepaþeiskite talpø su ðaldomàja
medþiaga.
Maistui laikyti skirtuose ðaldytuvo
skyriuose nenaudokite elektros
prietaisø, nebent tuos, kuriuos nurodë
gamintojas.
Perspëjimai dël saugaus
árengimo
Statykite ðaldytuvà prie sienos taip,
kad áðylanèios detalës (kompresorius,
kondensatorius) prie jos nesiliestø ir
nekiltø gaisro pavojus.
Perneðdami ðaldytuvà, patikrinkite, ar
laido kiðtukas iðtrauktas ið elektros
lizdo.
Statydami ðaldytuvà, patikrinkite, ar jis
neprispaudë elektros laido.
Statydami ðaldytuvà, þiûrëkite, kad uþ
jo liktø vietos orui cirkuliuoti, kitaip
prietaisas gali perkaisti. Statydami
prietaisà,
laikykitës
instrukcijos
nurodymø dël árengimo.
Savo gyvybës ir turto saugumo
labui, laikykitës visø instrukcijoje
nurodytø perspëjimø, nes gamintojas
neatsako uþ þalà dël netinkamo prietaiso
naudojimo.
8 electrolux
LT
Bendroji informacija
Informacija naudotojui
Ðis prietaisas skirtas laikyti maistà namø
sàlygomis. Ðaldytuvas turi keturiø
þvaigþduèiø ðaldiklio skyriø ir yra skirtas
laikyti uþðaldytus, stipriai uþðaldytus
produktus,
produktams
ðaldyti
instrukcijoje nurodytais kiekiais namø
sàlygomis ir ledui gaminti.
Ðaldytuvas atitinka skirtingø temperatûrø
pagal
klimato
klases
standartø
reikalavimus.
Duomenø plokðtelëje rasite klimato klasæ
atitinkantá simbolá.
Prietaiso prieþiûra
Prietaiso ájungimas
Á ðaldytuvà sudëkite priedus ir ájunkite já á
elektros tinklà. Norëdami ájungti ðaldymà,
pasukite kameroje deðinëje pusëje esantá
temperatûros reguliatoriaus jungiklá nuo
skaièiaus 0 pagal laikrodþio rodyklæ.
Jungiklio padëèiai esant ties 0,
šaldytuvas neveikia.
Kitame skyriuje rasite nurodymus, kaip
nustatyti temperatûrà.
Temperatûros
reguliavimas
nustatymas
ir
Temperatûros reguliatorius automatiðkai
sustabdo prietaiso veikimà ilgesniam ar
trumpesniam laikui priklausomai nuo
nustatymo, vëliau jis ásijungia ir palaiko
bûtinà temperatûrà.
Nustatant reguliatoriaus jungiklá ties
didesniu skaièiumi, ðaldymas taps
intensyvesnis.
Nustaèius temperatûros reguliatoriaus
jungiklá ties þyma „3”, pasiekiama -18°C
temperatûra ðaldiklyje. Ðiuo atveju
temperatûra ðaldytuve yra +5°C arba
þemesnë. Tai yra tinkamiausia pozicija,
uþtikrinanti
kasdienio
ðaldymo
reikalavimus.
Ðaldytuve
palaikoma
temperatûra
priklauso ne tik nuo reguliatoriumi
nustatytos temperatûros, bet ir nuo
aplinkos temperatûros, kaip daþnai
atidarinëjamos durelës ir dedamø á
prietaisà produktø kiekio.
Aukðèiausioje padëtyje, t. y. ties
skaièiumi „5”, didëjant energijos
poreikiui,
prietaisas
gali
veikti
nepertraukiamai. Tai nëra prietaiso
gedimo poþymis.
Produktø laikymas ðaldytuve
Skirtingus produktus dëkite á ðaldytuvà
pagal pateiktà pieðiná:
1. Saldumynai, pagamintas maistas,
produktai indeliuose, ðvieþia mësa,
gërimai.
2. Pienas, pieno produktai, produktai
indeliuose.
3. Vaisiai, darþovës, salotos.
4. Sûriai, sviestas.
5. Kiaušiniai.
6. Jogurtas, grietinë.
7. Maþi buteliukai, gaivieji gërimai.
8. Dideli buteliai, gërimai.
LT
electrolux 9
Šiek tiek naudingos informacijos
Verta atkreipti dëmesá á lentynëliø
perstatymo ávairovæ, kuriø dëka
galima þymiai tinkamiau panaudoti ðvieþiø
maisto produktø skyriø. Lentynëles
galima perstatyti, atidarius ðaldiklio
dureles 90° kampu.
Naudingi patarimai ir idëjos
Maisto produktø laikymo trukmë ir
temperatûra
Laikymo trukmë visiems produktams
negali bûti nustatyta ið anksto, nes ji
priklauso nuo ðaldytø produktø ðvieþumo
ir vartojimo bûdo. Todël produktø laikymo
trukmë pateikiama tik dël bendros
informacijos.
Jeigu nenorite ið karto suvartoti stipriai
uþðaldytø produktø, juos galite laikyti
ðaldytuve vienà dienà, iki jie atitirps. Jei
jau
kartà
atitirpinote
produktà,
nerekomenduojame jo uþðaldyti vël.
Suvartokite já kuo greièiau.
Kaip naudoti ðaldytuvà
Kad ðaldymas bûtø pakankamas,
ðaldytuvo viduje bûtina oro
cirkuliacija. Dël to praðome neuþdengti
oro cirkuliacijos angø uþpakalinëje dalyje
(pvz., padëklu ir pan.)
Nedëkite karðtø produktø á
ðaldytuvà. Leiskite jiems natûraliai
atvësti iki kambario temperatûros. Tuo
bûdu bus iðvengta ðerkðno susidarymo.
Produktø kvapai gali susimaiðyti.
Todël prieð dëdami produktus á
ðaldytuvà, ádëkite juos á sandarø indà ar
ávyniokite á celofanà, aliuminio folijà,
vyniojamà popieriø arba lipnià plëvelæ.
Maisto produktuose iðliks drëgmë, o
darþovës nesudþius net po keliø dienø.
Ðiame skyriuje pateikiama praktiniø
patarimø ir idëjø, kaip naudoti prietaisà
taupant energijà, taip pat informacija apie
aplinkos apsaugà
Kaip taupyti energijà
Nestatykite prietaiso saulëtoje vietoje
ir ðalia bet kokio karðtá skleidþianèio
ðaltinio.
Uþtikrinkite, kad kompresorius ir
kondensatorius bûtø pakankamai
vëdinami. Neuþdenkite vëdinimo
groteliø.
Produktus laikykite uþdaruose induose
ar suvyniotus á plëvelæ, kad ant jø
nesusidarytø nereikalingas ðerkðnas.
Nelaikykite atdarø dureliø ilgiau negu
bûtina ir venkite daþno jø varstymo.
Produktus dëkite á ðaldytuvà tik
uþdaruose induose.
Nedëkite á ðaldytuvà karðtø produktø, o
palaukite, kol jie atvës iki kambario
temperatûros.
Reguliariai valykite prietaiso nugarëlëjë
esantá kondensatoriø.
Šaldytuvas ir aplinkos apsauga
Ðaldytuve nëra jokiø ozono sluoksná
ardanèiø dujø - nei ðaldomojoje
sistemoje, nei pakuotës medþiagose.
Prietaiso negalima iðmesti kartu su
paprastomis ðiukðlëmis. Stenkitës
nepaþeisti ðaldomosios sistemos, ypaè
uþpakalinëje dalyje, prie radiatoriaus.
10 electrolux
LT
Kreipkitës á seniûnijà, kad suþinotumëte,
kur galima iðmesti prietaisà
Simboliu , paþymëtos prietaiso dalys
gali bûti erdirbamos.
Prieþiûra
Atitirpinimas
Veikiant ðaldytuvui atsiradusi drëgmë
pavirsta á ledà ir susidaro ðerkðno
sluoksnis.
Ðerkðno ir ledo sluoksnis sukelia
izoliaciná efektà ir sumaþina ðaldymo
efektyvumà, todël ðaldytuve pakyla
temperatûra ir sunaudojama daugiau
energijos.
Ðio tipo ðaldytuvuose ðaldymo plokðtuma
ðaldytuve atitirpsta automatiðkai, be
iðorinio ásikiðimo.
Temperatûros reguliatorius nutraukia
kompresoriaus veikimà reguliariais
intervalais trumpesniam ar ilgesniam laikui
tuo metu ðaldymas nutrûksta ir ðaldymo
plokðtumos temperatûra pakyla, o
ðerkðnas atitirpsta. Po atitirpinimo,
sistemos temperatûros reguliatorius vël
ásijungia.
Susidaræ vandens laðeliai nuteka
vandens nutekëjimo vamzdeliu, esanèiu
prietaiso uþpakalinëje pusëje, á garinimo
indelá, átaisytà kompresoriaus virðuje ir
iðgaruoja nuo kompresoriaus ðilumos.
Nuolatos tikrinkite ir valykite
vandens nutekëjimo vamzdelá apie
tai áspës prietaiso viduje átaisyta lentelë.
Jam uþsikimðus, nutekantis vanduo
kaupiasi ir gali patekti á izoliacinæ sistemà,
todël prietaisas gali greièiau iðeiti ið
rikiuotës.
Vandens nutekëjimo vamzdelis valomas
specialiu, ðaldytuvo priedø rinkinyje
esanèiu vamzdelio grandikliu, kaip
parodyta paveikslëlyje. Grandiklis turi bûti
laikomas nutekëjimo vamzdelyje.
Nuolatos tikrinkite ir valykite vandens
nutekëjimo vamzdelá.
Daþniausiai
vandens
nutekëjimo
vamzdelis uþkemðamas, kai á ðaldytuvà
dedami á popieriø ávynioti produktai ir ðis
popierius, prigludæs prie galinës
sienelës, priðàla. Staigiai iðimant
produktà ið ðaldytuvo, popieriaus
gabalëlis atplyðta ir, patekæs á vandens
nutekëjimo vamzdelá, gali já uþkimðti.
Todël praðome bûti atidiems, dedant á
ðaldytuvà ávyniotà popieriuje produktà.
Esant
didesniam
energijos
poreikiui, t. y. dël karðèio
svyravimo, ðaldytuvas tam tikru metu gali
veikti nenutrûkstamai, tuo metu
automatinis
atitirpinimas
yra
neveiksmingas.
Maþi ledukai ar ðerkðno pëdsakai likæ ant
ðaldytuvo galinës sienelës po atitirpinimo
periodo yra normalus reiškinys.
Reguliarus valymas
Rekomenduojama ðaldytuvo vidø iðplauti
kas 3-4 savaites šiltu vandeniu.
Tam nenaudokite buitiniø valikliø ar muilo.
Iðjungæ prietaisà ið elektros tinklo,
iðplaukite visà ðaldytuvà ðiltu vandeniu ir
iððluostykite.
Durø tarpiklá nuplaukite ðvariu vandeniu.
Iðvalæ prietaisà, ájunkite já á elektros tinklà.
LT
Rekomenduojama vienà ar du kartus per
metus nuvalyti susirinkusias dulkes ar
neðvarumus nuo uþpakalinës ðaldytuvo
pusës, kondensatoriaus ir iðvalyti
garinimo indelá virð kompresoriaus.
Kai šaldytuvas nenaudojamas
Jei ðaldytuvas ilgà laikà nebus
naudojamas:
Iðjunkite prietaisà ið elektros tinklo.
Išimkite maisto produktus iš šaldytuvo.
Atitirpinkite ir iðvalykite já, kaip apraðyta
aukðèiau.
Palikite dureles praviras, kad ðaldytuvas
vëdintøsi.
Nesklandumai
Kaip pakeisti apðvietimo lemputæ
Perdegus lemputei, pakeiskite jà taip:
Iðjunkite prietaisà ið elektros tinklo.
Atsukite lemputës dangtelio fiksavimo
varþtelá, iðtraukite dangtelá paveikslëlyje
pavaizduotos rodyklës kryptimi ir
pakeiskite lemputæ. (Lemputës tipas:
„Mignon 322”, 230 V, 15 W, E 14
siûlelis)
Pakeitæ lemputæ, vël uþdëkite jos
dangtelá, priverþkite já ir ájunkite prietaisà á
elektros tinklà.
Lemputës perdegimas neturi átakos
prietaiso veikimui.
electrolux 11
Jeigu kas nors neveikia
Veikiant ðaldytuvui, kartais ávyksta
nedideli gedimai, dël kuriø nebûtina
kreiptis á techninës prieþiûros tarnybà.
Þemiau esanèioje lentelëje rasite
informacijà apie gedimus, kuri padës
iðvengti nereikalingø iðlaidø.
Atkreipiame Jûsø dëmesá á tai, kad
prietaisui veikiant pasigirsta tam tikri
garsai (kompresoriaus, cirkuliavimo). Tai
nëra gedimas, o áprastiniai garsai..
Taip pat atkreipiame Jûsø dëmesá á
tai,
kad
prietaisas
veikia
nepertraukiamai. Sustojus kompresoriui,
nereiðkia, kad pradingo átampa. Todël
nelieskite prietaiso elektriniø daliø,
neiðjungæ jo ið elektros tinklo.
12 electrolux
LT
Problema
Ðaldytuve per aukðta
temperatûra.
Prietaisas šaldo per
stipriai
Šaldytuvas visiškai
neveikia.
Prietaisas veikia
garsiai.
Sprendimas
Galima prieþastis
temperatûros
Netinkamai
nustatytas Pasukite
reguliatoriaus
jungiklá
link
temperatûros reguliatorius.
aukðtesnës þymos.
Ðaldymui ádëta per daug Šaldykite maþiau produktø
produktø.
Dëkite kambario temperatûros
Ádëti per ðilti produktai.
produktus.
Durelës
nesandariai
ar Patikrinkite, ar gerai uþdarytos
durelës.
netinkamai uþdarytos.
Nepakankama oro cirkuliacija Uþtikrinkite oro cirkuliacijà.
prietaiso viduje.
temperatûros
Netinkamai
nustatytas Pasukite
reguliatoriaus
jungiklá
link
temperatûros reguliatorius.
þemesnës þymos.
Kiðtukas neájungtas á elektros Tinkamai ájunkite kiðtukà á elektros
tinklà.
lizdà.
Patikrinkite, ar elekros tinkle yra
Nëra átampos elektros tinkle.
átampa.
Neájungtas
temperatûros Ájunkite temperatûros reguliatoriø.
reguliatorius.
Prietaisas netinkamai pastatytas. Patikrinkite, ar prietaisas stabiliai
stovi (visos keturios kojelës turi
remtis á grindis).
Jei patiems nepavyko paðalinti nesklandumø, kreipkitës á technikos aptarnavimo
tarnybà.
Árengimo nurodymai
Techniniai duomenys
Modelis
Talpa, bruto (l)
Talpa, neto (l)
Plotis (mm)
Aukštis (mm)
Gylis (mm)
Elektros energijos sunaudojimas (kWh per 24 val.)
(kWh per metus)
Energijos klasë, pagal ES standartus
Vardinis srovës stiprumas (A)
Triukšmingumo lygis Lc (dB)
Svoris (kg)
ERT 16002W
ERT 16002W8
Šaldytuvas: 155
Šaldytuvas: 152
550
850
612
0,326
119
A+
0,5
38
33
LT
Prietaiso árengimas
Gabenimas, išpakavimas
Rekomenduojama prietaisà gabenti
originalioje pakuotëje, vertikalioje
padëtyje, atsiþvelgiant á saugos áspëjimus,
nurodytus ant pakuotës.
Po kiekvieno perveþimo, prietaisas gali
bûti ájungiamas maþdaug po 6 valandø.
Iðpakavus prietaisà, bûtina patikrinti, ar jis
nëra paþeistas. Jei pastebëjote
paþeidimus, tuoj pat praneðkite á
parduotuvæ, kurioje pirkote prietaisà. Ðiuo
atveju neiðmeskite pakuotës.
Pirmasis valymas
Nuimkite visas pakuotës dalis, taip pat
gabenimo apsaugos dalis, esanèias
viduje.
Iðplaukite prietaiso vidø ðiltu vandeniu ir
ðvelniu plovikliu. Naudokite minkðtà
paðluostæ.
Iðplovæ ðaldytuvo vidø, iððluostykite já.
Pastatymas
Aplinkos temperatûra turi átakos
sunaudojamos energijos kiekiui ir
tinkamam prietaiso veikimui. Statant
prietaisà, bûtina ásidëmëti, kad geriausia já
naudoti pagal aplinkos temperatûros
ribas, klasifikuojamas pagal klimato klasæ
ir pateikiamas ðioje lentelëje bei
nurodomas prietaiso techniniø duomenø
plokðtelëje.
Klimato klasë Aplinkos temperatûra
SN
+10...+32 °C
N
+16...+32 °C
ST
+18...+38 °C
Jeigu aplinkos temperatûra nukris þemiau
apatinës þymos, ðaldytuvo skyriø
temperatûra gali nukristi þemiau
nurodytos temperatûros.
Jeigu aplinkos temperatûra pakils
aukðèiau virðutinës þymos, prireiks
electrolux 13
ilgesnio
kompresoriaus
veikimo,
automatiðkai jis neatitirps, ðaldytuvo
skyriø temperatûra pakils ar bus
sunaudojama daugiau energijos.
Pastatydami prietaisà, þiûrëkite, kad jis
stovëtø lygiai. Tai pasiekiama reguliuojant
prietaiso apaèioje esanèias dvi priekines
kojeles (1). Kojelëse yra aukðèio
reguliavimo tarpikliai (2), kuriuos,
prireikus, galima nuimti.
Nestatykite ðaldytuvo saulëtoje vietoje,
ðalia radiatoriaus ar viryklës.
Jeigu kitaip neámanoma dël baldø
iðdëstymo, ir ðaldytuvas turi stovëti ðalia
viryklës, atsiþvelkite á ðiuos patarimus dël
atstumo:
Nuo elektrinës ar dujinës viryklës turi
bûti 3 cm tarpas. Jei ðis tarpas
maþesnis, á já bûtina ástatyti 0,5-1 cm
nedegios izoliacinës medþiagos
plokðtæ.
Tarpas nuo skysto ar kieto kuro
krosnies turi bûti 30 cm, nes jos
skleidþia didelá karðtá.
Ðaldytuvas yra taip sukonstruotas, kad
turi stovëti prie sienos.
Statant ðaldytuvà, bûtina laikytis
minimaliø reikalavimø dël atstumo
jie nurodyti paveikslëlyje.:
A - kai šaldytuvas statomas po sienine
spintele.
B - kai statomas atskirai.
14 electrolux
LT
Dureliø varstymo krypties pakeitimas
Priklausomai nuo ðaldytuvo pastatymo
vietos ar jo prieþiûros poreikiø galima
pakeisti dureliø varstymo kryptá ið deðinës
á kairæ. Pagal pateiktus paaiðkinimus,
bûtina atlikti tokius veiksmus:
Iðjunkite prietaisà ið elektros tinklo.
Atsargiai, kad kompresorius nesiliestø
su grindimis, paverskite ðaldytuvà.
Papraðykite, kad kitas asmuo prilaikytø
ðaldytuvà ðioje padëtyje.
Atsukite dvi aukðèio reguliavimo
kojeles ir nuimkite apatiná vyrá,
atsukdami 2 varþtus vienoje pusëje ir 1
varþtà kitoje pusëje.
Perstatykite vienà kaiðtá á apatiná durø
vyrá rodyklës kryptimi.
Nekeisdami durø krypties, pritvirtinkite
vyrá kitoje durø pusëje.
Tada prisukite varþtà bei kojeles tam
skirtose vietose. Pastatykite ðaldytuvà.
Norëdami perstatyti virðutiná durø vyrá,
atsukite prietaiso galinëje dalyje 2
varþtus, laikanèius plastikiná dangtá.
Nuo savæs pastumkite dangtá ir
nukelkite já nuo fiksavimo elementø.
Atsukite 2 varþtus, laikanèius virðutiná
durø vyrá.
Perstatykite vienà kaiðtá á virðutiná durø
vyrá rodyklës kryptimi.
Nekeisdami durø krypties, pritvirtinkite
vyrá kitoje durø pusëje.
Uþdëkite plastikiná dangtá ant fiksavimo
elementø ir patraukite á save.
Dangtá galinëje prietaiso dalyje
pritvirtinkite dviem varþtais.
Perstatykite
durø
rankenà
ir
plastikinius dengiamuosius gaubtelius
á prieðingà pusæ.
Pastatykite prietaisà á jam skirtà vietà,
nustatykite lygá ir ájunkite ðaldytuvà á
elektros tinklà.
Jeigu nenorite dureliø perstatyti patys,
kreipkitës á Electrolux, AEG, Zanussi
technikos prieþiûros centrà ar á ágaliotà
atstovà Jûsø mieste. Uþ papildomà
mokestá Jums perstatys dureles.
LT
Ájungimas á elektros tinklà
Šis šaldytuvas pritaikytas 230 V, 50 Hz
elektros tinklo átampai.
Prietaisas jungiamas á elektros lizdà su
apsauginiu kontaktu. Jei to nëra, bûtina
iðkviesti elektrikà, kad pritaikytø áþemintà
elektros lizdà pagal visus reikalavimus.
Ðis prietaisas atitinka ðiø Europos
Ekonominës Bendrijos direktyvø
reikalavimus:
- 73/23/EEC 1973 02 19 - þemos
átampos ir vëlesni pakeitimai;
- 89/336/EEC 1989 05 03 elektromagnetinio suderinamumo ir
vëlesni pakeitimai;
- 1996 m. rugsëjo 3 d. direktyva
96/57/EEB (dël energijos vartojimo
efektyvumo reikalavimø) su vëlesniais
pakeitimais.
electrolux 15
16 electrolux
LT
Maisto produktø laikymo lentelë
Ðvieþiø maisto produktø laikymo ðaldytuve trukmë ir bûdai
Maisto produkta
Þalia mësa
Virta mësa
Kepta mësa
Þalia, smulkiai kapota mësa
Kepta, smulkiai kapota mësa
Pjaustytas kumpis, Vienos deðrelës
Þalios þuvys
Virtos þuvys
Keptos þuvys
Þuvø konservai, atidaryti
Þalias viðèiukas
Keptas viðèiukas
Þalia vištiena
Virta vištiena
Þalia antiena, þàsiena
Kepta antiena, þàsiena
Neišvyniotas sviestas
Pradëtas vartoti sviestas
Pienas plastikiniame inde
Grietinëlë
Grietinë
Sûris (kietas)
Sûris (tepamas)
Varðkë
Kiaušiniai
Ðpinatai, rûgðtynës
Þalieji þirneliai, pupelës
Grybai
Morkos, ðakninës darþovës
Ankštiniai pipirai
Pomidorai
Kopûstai
Greitai gendantys produktai
(braðkës, avietës)
Kiti vaisiai
Konservuoti vaisiai, atidaryti
Pyragai su kremu
Laikymo trukmë (dienomis)
1
X
X
X
X
X
X
2
X
X
X
3
x
X
X
4
x
x
x
X
X
x
x
x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
x
x
X
X
x
x
X
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
x
x
x
X
X
x
x
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
x
X
X
x
x
x
x
x
x
X
x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
X
x
x
x
x
x
x
x
5
x
x
x
6
Pakavimo bûdas
7
x
x
x
x
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
X
x
x
X
X
X
x
X
x
x
x
Pastaba:
X práprasta laikymo trukmë
x galima laikymo trukmë (tik ðvieþiems maisto produktams)
Lipni, hermetiðka plëvelë
Indas su dangèiu
Indas su dangèiu
Indas su dangèiu
Indas su dangèiu
Lipni, polietileninë plëvelë,
popierius
Lipni, hermetiška plëvelë
Indas su dangèiu
Indas su dangèiu
Indas su dangèiu
Lipni, hermetiðka plëvelë
Indas su dangèiu
Lipni, hermetiðka plëvelë
Indas su dangèiu
Lipni, hermetiðka plëvelë
Indas su dangèiu
Originali pakuotë
Originali pakuotë
Originali pakuotë
Plastikinë dëþelë
Plastikinë dëþelë
Aliuminio folija
Lipni plëvelë
Lipni plëvelë
Lipni plëvelë
Lipni plëvelë
Lipni plëvelë
Lipni plëvelë
Lipni plëvelë
Lipni plëvelë
Lipni plëvelë
Lipni plëvelë
Lipni plëvelë
Indas su dangèiu
Indas su dangèiu
LT
electrolux 17
Garantinis aptarnavimas ir technikos prieþiûra
Garantinio aptarnavimo sàlygos
Technikos prieþiûra ir atsarginës
dalys
Prireikus, kreipkitës á Electrolux, AEG,
Zanussi technikos prieþiûros centrà
Vilniuje, Þirmûnø g. 67. Tel. 2780 607 ar
á ágaliotà atstovà Jûsø mieste.
Praneðdami
apie
jûsø
prietaiso
sutrikimus, pateikite reikiamus duomenis
ið techniniø duomenø plokðtelës.
Prietaiso duomenø plokðtelë pritvirtinta
prie vidinës sienelës ðalia ðvieþiø
produktø kameroje esanèios vaisiø
dëþës. Joje nurodyti visi bûtini duomenys
(tipas, modelis, serijos numeris ir t. t.).
Pasiþymëkite ðiuos duomenis ið prietaiso
duomenø plokðtelës:
Modelis
Prietaiso Nr.
Serijos Nr)
Ásigijimo data
Gamintojas pasilieka sau teisæ keisti produktà.
18 electrolux
LT
Garantijos S¹lygos
1. Electrolux suteikia prietaisui 24 menesiø garantij¹ nuo pardavimo pirmajam pirkejui dienos,
kuri¹ patvirtina kasos aparato èekis arba s¹skaita faktûra. Jei garantijos laikotarpiu prietaisas
nustos veikês dël daliø ar surinkimo defektø, Electrolux ásipareigoja já nemokamai sutaisyti. Jei
to paties defekto pakartotinai nepavyksta pašalinti arba remonto kaina yra neproporcingai
didelë, vartotojui sutinkant, turintis defektø prietaisas gali buti pakeistas nauju. Garantija
galioja tik naudojant prietais¹ namuose nekomerciniams asmeniniams buitiniams poreikiams
tenkinti.
2. Ši garantija galioja tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
3. Garantijos laikotarpis gali buti pratêstas, jei defektui pašalinti reikalingos detalës pristatymas
iš gamintojo trunka ilgiau kaip 21 darbo dien¹.
4. Garantini remont¹ (dalys, darbas ir, jei reikia, perveþimas) nemokamai atlieka Electrolux
ágaliota klientø aptarnavimo organizacija vartotojo namuose arba taisykloje klientø
aptarnavimo organizacijos nuoþiura. Smulkius buitinius prietaisus (dulkiø siurblius,
mikrobangø krosneles, oro šildytuvus ir pan.) á taisykl¹ pristato pats vartotojas.
5. Visos pretenzijos dël prietaiso kokybës nagrinejamos tik ágaliotai klientø aptarnavimo
organizacijai prietais¹ patikrinus.
6. Garantija negalioja, jei prietaiso defektai atsirado:
–transportuojant,
–netinkamai montuojant,
–neatsargiai ir netinkamai naudojant bei blogai priþiurint, nesilaikant naudojimo instrukcijos,
–dël nuo gamintojo nepriklausanèiø prieþasèiø (maitinimo átampos pokyèiø, jos daþnio
svyravimø, gamtos reiškiniø ir stichiniø nelaimiø, gyvunø, vabzdþiø ir pan. poveikio, netinkamos
kokybës vandens, ne tam skirtø cheminiø ir kitø medþiagø naudojimo).
7. Garantija negalioja:
–jei prietaisas buvo sumontuotas ir prijungtas nesilaikant instrukcijos reikalavimø,
–jei prietais¹ remontavo Electrolux neágaliota klientø aptarnavimo organizacija arba buvo
pakeista prietaiso konstrukcija,
–jei pašalintas, neáskaitomas arba pakeistas prietaiso serijos numeris.
8. Garantija netaikoma:
–ábreþimams, átrukimams ir panašiems mechaniniams išoriniams paþeidimams, atsiradusiems
naudojant prietais¹,
–dalims, kurios normaliai susidevi naudojant prietais¹ ir jø darbo trukmë priklauso nuo
prietaiso naudojimo intensyvumo: dulkiø maišeliams, filtrams, šepeèiams, antgaliams,
lemputëms, maitinimo elementams, dalims iš stiklo, keramikos, tekstiles ir popieriaus,
plastmasinems dalims, kuriø padëtis keièiama rankomis (rankenëlëms, rankenoms,
stalèiukams, laikikliams ir pan.), apsaugos árangai (stovës saugikliams, termo ir hidro
apsaugoms).
9. Garantine prieþiura nelaikomi tokie darbai kaip prietaiso reguliavimas, valymas ir kt., kurie
aprašyti prietaiso naudojimo instrukcijoje, prietaiso prijungimas, išmontavimas prieš remont¹
ir sumontavimas, kai tam reikia sugaišti daugiau kaip 30 min.
10.Šios garantijos s¹lygos neturi jokios átakos vartotojo teisëms, nustatytoms Lietuvos
Respublikoje galiojanèiais ástatymais.
LT
electrolux 19
EUROPINË GARANTIJA
Electrolux ðiam prietaisui suteikia garantijà þemiau iðvardintose valstybëse, prietaiso
garantijoje nurodytu arba atitinkamais teisës aktais nustatytu laikotarpiu. Jums persikeliant
ið vienos ið þemiau nurodytø valstybiø á kità ið þemiau nurodytø valstybiø, garantija taip yra
perkeliama, laikantis ðiø sàlygø:
garantija prietaisui pradeda galioti nuo jo ásigijimo datos, kuri yra nustatoma pagal
prietaiso pardavëjo iðduotà pirkimo dokumentà;
garantija teikiama tam paèiam laikotarpiui ir tokia darbo ir atsarginiø daliø apimtimi,
kokia yra taikoma Jûsø naujojoje gyvenimo valstybëje ðiam konkreèiam prietaiso
modeliui ar prietaisø serijai;
garantija yra asmeninë ir taikoma tik pirkëjui, ji negali bûti perleidþiama kitam
asmeniui;
prietaisas turi bûti árengiamas ir naudojamas laikantis Electrolux nustatytø instrukcijø;
naudoti já galima tik namuose, t. y. nekomerciniais tikslais;
prietaisas árengiamas laikantis visø atitinkamø Jûsø gyvenamos ðalies taisykliø.
Europinës garantijos nuostatos neturi jokio poveikio bet kokioms kitoms ástatymais
nustatytoms Jûsø teisëms.
Albania
Belgique/België/Belgien
Česká republika
Danmark
Deutschland
Eesti
España
France
Great Britain
Hellas
Hrvatska
Ireland
Italia
Latvija
Lietuva
Luxembourg
Magyarország
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
Romania
Schweiz - Suisse - Svizzera
Slovenija
Slovensko
Suomi
Sverige
Türkiye
Pocc
à
+35 5 4 261 450
+32 2 363 04 44
+420 2 61 12 61 12
+45 70 11 74 00
+49 180 32 26 622
+37 2 66 50 030
+34 902 11 63 88
www.electrolux.fr
+44 8705 929 929
+30 23 10 56 19 70
+385 1 63 23 338
+353 1 40 90 753
+39 (0) 434 558500
+37 17 84 59 34
+370 5 2780609
+35 2 42 43 13 01
+36 1 252 1773
+31 17 24 68 300
+47 81 5 30 222
+43 18 66 400
+48 22 43 47 300
+35 12 14 40 39 39
+40 21 451 20 30
+41 62 88 99 111
+38 61 24 25 731
+421 2 43 33 43 22
+35 8 26 22 33 00
+46 (0)771 76 76 76
+90 21 22 93 10 25
+7 095 937 7837
Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Long Mile Road Dublin 12
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Ozo 10A, LT 08200 Vilnius
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Herziggasse 9, 1230 Wien
ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q 35 -2774-518 Paço de Arcos
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Tržaška 132, 1000 Ljubljana
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Konepajanranta 4, 28100 Pori
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Tarlabaşi caddesi no : 35 Taksim Istanbul
129090 Moca, Oc poce, 16, "O"
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Pärnu mnt. 153, 11624 Tallinn
Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de Henares Madrid
www.electrolux.com
20 electrolux
LT
LT
electrolux 21
Printed by Océ Hungária Kft.
2007. 08. 16.
LT/E/56. (07)
200381059
22 electrolux
LT
www.electrolux.com
www.electrolux.lt
933 012 341
933 012 356 - 00 - 200381059
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising