Electrolux | ER6546T | User manual | Electrolux ER6546T User Manual

Electrolux ER6546T User Manual
JÄÄKAAPPI - KYLSKÅP - KÜHLSCHRANK
KÄYTTÖOHJE – BRUKSANVISNING
GEBRAUCHSANLEITUNG
ER 6546 T (TT 150-4S)
FI
SE
DE
200369427
SK/E/23. (04.)
FI
Lue nämä varoitukset ja ohjeet huolellisesti, ennen kuin asennat tai otat kaapin käyttöön. Varmista,
että olet ymmärtänyt kaikki ohjeet, tällöin kaapin käyttö on mahdollisimman turvallista ja kaapista
saadaan paras mahdollinen hyöty. Mikäli sinulla on kysyttävää käyttöohjeesta tai kaapista, ota yhteys
kuluttajaneuvontaan.
Seuraavat symbolit helpottavat käyttöohjeen lukemista:
Turvallisuusohjeita
Varoituksia ja informaatiota, joiden noudattaminen takaa käyttäjän ja kaapin turvallisuuden.
Ohjeita ja vihjeitä
Ympäristöohjeita
Ideoita
Tämä symboli kertoo ruokaan ja sen säilytykseen liittyvistä ideoista.
From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
Electrolux-konserni on maailman suurin keittiö-, siivous- ja puutarhakoneiden valmistaja. Electroluxin tuotteita myydään yli 150 maassa ympäri maailmaa
vuosittain yli 55 miljoonaa kappaletta (mm. jääkaappeja, liesiä, pesukoneita, pölynimureita, moottorisahoja sekä ruohonleikkureita) n. 14 miljardin
dollarin arvosta.
2
FI
Sisälly sluett elo
Tärkeää turvallisuustietoa ........................................................................................................4
Käyttöön liittyviä turvallisuusohjeita............................................................................................4
Lapsiturvallisuus ....................................................................................................................4
Asennukseen liittyviä turvallisuusohjeita .....................................................................................4
Isobutaanin turva-ohjeet ..........................................................................................................4
Ohjeita käyttäjälle ....................................................................................................................5
Yleistietoa laitteesta................................................................................................................5
Laitteen kuvaus .....................................................................................................................5
Kaapin käyttö ........................................................................................................................6
Käyttöönotto .....................................................................................................................6
Lämpötila ja sen asetus ......................................................................................................6
Ruoan säilytysvinkkejä........................................................................................................6
Ruokien säilytysaika ja elintarvikkeiden lämpötila ....................................................................7
Näin käytät neljän tähden pakastelokeroa ..............................................................................7
Näin käytät jääkaappia........................................................................................................7
Näin valmistat jääpaloja.......................................................................................................7
Hyödyllistä informaatiota ja neuvoja...........................................................................................7
Vinkkejä ja ideoita ..................................................................................................................7
Näin säästät energiaa.........................................................................................................7
Kylmälaite ja ympäristö .......................................................................................................8
Huolto ja puhdistus ................................................................................................................8
Sulatus ............................................................................................................................8
Säännöllinen puhdistus.......................................................................................................9
Kun jääkaappi ei ole käytössä..............................................................................................9
Vianetsintä ..........................................................................................................................10
Näin vaihdat lampun .........................................................................................................10
Jos kaappi ei toimi… ............................................................................................................10
Asennusohjeet .......................................................................................................................11
Tekniset tiedot .....................................................................................................................11
Kaapin asennus ...................................................................................................................11
Kuljetus, pakkauksesta purkaminen ....................................................................................11
Puhdistus ennen käyttöä ...................................................................................................11
Kaapin sijoittaminen .........................................................................................................11
Oven kätisyyden vaihto .....................................................................................................12
Pakastelokeron kätisyyden vaihtaminen ...............................................................................14
Sähköliitäntä ...................................................................................................................14
Säilytysaikataulukko (1) .........................................................................................................15
Säilytysaikataulukko (2) .........................................................................................................16
Takuu ....................................................................................................................................17
Huolto ja varaosat ............................................................................................................17
Kuluttajaneuvonta.............................................................................................................17
3
FI
Tärk eää tur v allisuus tiet oa
Käyttöön liittyviä
turvallisuusohjeita
Säilytä
käyttöohje.
Saatat
tarvita
sitä
tulevaisuudessa. Mikäli luovutat kaapin toiselle
henkilölle anna myös käyttöohje mukaan.
Tämä kaappi on suunniteltu kotitalouskäyttöön,
ruoan säilytykseen, ja sitä on käytettävä tämän
käyttöohjeen mukaisesti.
Huollot ja mahdolliset korjaukset (myös
liitäntäjohdon vaihto) on annettava valtuutetun
huoltoliikkeen tehtäväksi. Varmistaaksesi
laitteesi moitteettoman toiminnan, vaadi aina
käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa.
Virta on kytketty pois kaapista vasta, kun pistoke on
irrotettu pistorasiasta. Irrota pistoke pistorasiasta
aina ennen kuin puhdistat tai huollat kaappia. Vedä
pistokkeesta, älä johdosta. Poista sulake, mikäli
pistokkeeseen on hankala päästä käsiksi.
Liitosjohtoon ei saa tehdä muutoksia.
Varmista, että laitteen takaosassa oleva
pistoke ei ole puristuksissa tai vahingoittunut.
- Vahingoittunut pistoke voi ylikuumentua ja
aiheuttaa palovaaran.
Älä aseta painavia tavaroita tai itse laitetta
liitosjohdon päälle.
- Oikosulun tai tulipalon vaara.
Älä
poista
pistoketta
pistorasiasta
liitosjohdosta vetämällä, erityisesti silloin, kun
laitetta vedetään pois kalusteesta.
- Vahingoittunut liitosjohto voi aiheuttaa oikosulun,
tulipalon ja/tai sähköiskun.
- Vahingoittunut liitosjohto tulee vaihtaa uuteen
valtuutetun huoltoliikkeen toimesta.
Jos pistorasia on viallinen, älä työnnä
pistoketta pistorasiaan.
- Sähköiskun tai tulipalon vaara.
Tarkista, että lampunsuojus on paikallaan, ennen
kuin kytket kaapin sähköverkkoon.
Älä käytä teräviä esineitä irrottaessasi jäätä ja
huurretta. (Katso sulatusohjeet).
Kaapin sähköisiin osiin ei saa päästä nestemäisiä
aineita.
Jääpalat sekä jäätelö saattavat aiheuttaa
paleltumavammoja, jos ne syödään välittömästi
pakastinosasta oton jälkeen.
Sulaneita pakasteita ei saa pakastaa uudelleen.
Noudata valmispakasteiden säilytysohjeita.
Sulattaessasi pakastelokeroa, älä käytä sähkölaitteita
(esim. hiustenkuivaajaa) tai mitään kemikaaleja
nopeuttaaksesi jään tai huurteen sulamista.
Älä laita kuumia ruokatarvikkeita tai kattiloita
jääkaappiin.
Älä säilytä syttyviä aineita tai nesteitä laitteessa,
koska ne saattavat räjähtää.
Älä laita pakastelokeroon hiilihappopitoisia juomia,
pulloja tai tölkkejä, koska nämä voivat rikkoutua ja
vahingoittaa kaappia.
4
Tarkista ja puhdista sulamisveden poistoaukko
säännöllisesti. Jos tämä poistoaukko on
tukkeutunut, kerääntynyt sulamisvesi saattaa
valua kaapin sisälle ja aiheuttaa vahinkoa.
Lapsiturvallisuus
Älä
anna
lasten
leikkiä
kaapin
pakkausmateriaalilla.
Muovikelmut
voivat
aiheuttaa tukehtumisvaaran.
Älä anna lasten leikkiä kaapin ja sen vääntimien
kanssa.
Kun poistat kaapin käytöstä, vie se
asianmukaiseen kierrätyskeskukseen. Irrota
pistoke pistorasiasta ja katkaise liitosjohto kaapin
puoleisesta päästä. Varmista, että kaikki lukot ja
salvat on irrotettu estääksesi pikkulasten
joutumisen kaapin sisälle. Varminta on irrottaa
koko ovi.
Asennukseen liittyviä
turvallisuusohjeita
Kaapissa on osia, jotka lämpenevät kaapin
toimiessa. Mikäli mahdollista, koneen takaosan
pitäisi olla lähellä seinää, kuitenkin niin, että ilma
pääsee vapaasti kiertämään kaapin ympärillä,
katso käyttöohjeen kohta „Asennus”.
Irrota pistoke pistorasiasta siirtäessäsi kaappia.
Varmista, ettei kaappia ole sijoitettu sähköjohdon
päälle. Mikäli sähköjohto vaurioituu, se on
korvattava
valtuutetusta
huoltoliikkeestä
saatavalla erikoisjohdolla.
Mikäli ilma ei pääse kiertämään vapaasti kaapin
ympärillä, saattaa kaappi ylikuumentua ja sen
käyttöikä lyhentyä. Noudata käyttöohjeen kohtaa
„Kaapin asennus”, niin varmistat riittävän
ilmankierron.
Isobutaanin turva-ohjeet
Varoitus
Laitteen kylmäaine on isobutaani (R 600a), joka
on luonnonkaasu.
Varmista, että laitteen tuuletusaukot eivät ole
tukossa tai ettei kalusteeseen sijoitetun laitteen
ilmankiertoaukkoja ole tukittu.
Älä käytä laitteen sulatuksen nopeuttamiseen
muita apuvälineitä kuin mitä käyttöohjeessa on
mainittu.
Älä vahingoita laitteen jäähdytysainejärjestelmää.
Älä käytä laitteen sisällä mitään sähköisiä laitteita,
ellei käyttöohjeessa ole toisin mainittu.
Noudata näitä ohjeita, niin vältyt henkilöja esinevahingoilta. Valmistaja ei vastaa
virheellisestä käytöstä johtuvista vioista ja
vahingoista.
FI
Ohjeit a k ä ytt äjälle
Yleistietoa laitteesta
Tämä kaappi on kotitalouskäyttöön tarkoitettu
jääkaappi, jossa on neljän tähden pakastelokero.
Jääkaappi
elintarvikkeiden
säilyttämiseen,
pakastelokero pienimuotoiseen pakastamiseen sekä
jääpalojen tekemiseen.
Tämä
kaappi
täyttää
ilmastoluokan
standardivaatimukset. Ilmastoluokan kirjainsymboli
(N) on nähtävissä myös kaapin arvokilvessä.
Laitteen kuvaus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pakastelokero
Lasihylly
Sulamisveden poistoaukko
Vihanneslaatikko
Arvokilpi
Säätöjalat
Jääpalarasia
Voilokero
Sisävalo
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Ovilokero
Oven tiiviste
Aalahylly
Munalokerikko
Ilmankierto
Ilmastointiritilä
Lauhdutin
Haihdutinkaukalo
Kompressori
5
FI
Kaapin käyttö
Käyttöönotto
Laita kaapin varusteet paikalleen jääkaappiin ja työnnä
pistoke pistorasiaan. Käännä jääkaapin sisällä,
oikealla puolella sijaitsevaa, termostaattia haluttuun
asentoon. Keskiasento on tavallisesti sopiva
normaalitoiminnoille. „0”-asennossa jääkaappi ei
kylmene.
Seuraava kappale sisältää lämpötilan asetusohjeita.
Lämpötila ja sen asetus
Termostaatti ohjaa kaapin lämpötilaa.
Käännettäessä väännintä suurempaan lukemaan,
saadaan alhaisempi llämpötila.
Termostaatin ollessa lukeman „3” kohdalla,
pakastelokeron lämpötila on -18 °C tai alempi.
Jääkaapin lämpötila on tällöin +5 °C tai alempi. Tämä
termostaatin asento on tavallisesti riittävä.
Jääkaapin lämpötilaan vaikuttaa termostaatin säädön
lisäksi ympäristön lämpötila, kuinka usein ovea
avataan, elintarvikkeiden määrä, jne.
Jos termostaatti on säädetty täydelle teholle
(säätö „5”), saattaa kaappi olla toiminnassa
taukoamatta. Tämä ei kuitenkaan vaurioita kaapin
laitteistoa.
Ruoan säilytysvinkkejä
Sijoita ruokatarvikkeet kuvan mukaisesti jääkaappiin:
1. Valmispakasteet, jääpalat ja jäätelö, tuoreen
ruoan pakastaminen
2. Leivonnaiset, valmisruoat
3. Astioissa olevat ruoat
4. Avatut purkit
5. Maito ja maitotuotteet
6. Tuore liha, leikkeleet, makkarat jne.
7. Hedelmät, vihannekset, salaatit
8. Juusto, voi
9. Kananmunat
10. Jogurtti, smetana jne.
11. Pienet pullot, virvoitusjuomat
12. Isot pullot
6
FI
Hyödyllistä informaatiota ja
neuvoja
Ruokien säilytysaika ja
elintarvikkeiden lämpötila
Käyttöohjeen lopussa olevat taulukot sisältävät tietoa
pakastelokeron ja jääkaapin säilytysajoista.
Säilytysajat riippuvat elintarvikkeiden tuoreudesta ja
niiden käsittelystä. Tämän vuoksi säilytysaika on
ainoastaan ohjeellinen.
Säädettävien hyllyjen avulla voit hyödyntää
jääkaappia tehokkaasti. Mikäli kaappi on
sijoitettu seinän viereen, eikä ovi avaudu 90°
enempää, voidaan hyllyt silti ottaa kaapista.
Pakastaessasi ruokatarvikkeita käytä ainoastaan
tuoreita, virheettömiä ruokatarvikkeita.
Vinkkejä ja ideoita
Näin käytät neljän tähden
pakastelokeroa
Seuraavassa kappaleessa on vinkkejä ja ideoita
energiansäästöön
sekä
myös
ympäristöinformaatiota koskeva kappale.
Riippuen termostaatin säädöstä, lämpötila on -18 °C
tai alempi.
Tässä lämpötilassa voidaan säilyttää valmispakasteita,
pakastaa ja säilyttää pieniä ruokamääriä.
Vuorokaudessa
ruokatarvikkeita.
voidaan
pakastaa
n.
2
kg
Pakkaa elintarvikkeet huolellisesti muovi- tai
alumiinifolioon, jäähdytä ne jääkaapissa ja siirrä ne
pakastelokeroon.
Merkitse
pakkauksiin
pakastamispäivämäärä. Lisää pakastelokeroon
seuraava pakastettava ruokatarvike vasta, kun
edellinen ruokatarvike on pakastunut kunnolla.
Näin säästät energiaa
Älä sijoita kaappia suoraan auringon valoon tai
lämmönlähteen (esim. sähköliesi) läheisyyteen.
Huolehdi, että ilmanvaihto on riittävä. Älä peitä
ilmanvaihtoritilää.
Pakkaa tuotteet tiiviisiin astioihin tai folioon, jotta
ei synny tarpeetonta huurretta.
Älä pidä ovea turhaan auki ja vältä turhia
avauskertoja.
Katso, että lisäämäsi pakasteet eivät pääse
kosketuksiin jo pakastettujen pakasteiden kanssa.
Näin käytät jääkaappia
Asettele ruokatarvikkeet niin, että kylmä ilma
pääsee kiertämään vapaasti niiden ympärillä. Älä
peitä tämän vuoksi ritilähyllyjä paperilla, tarjottimilla
jne.
Älä laita kuumia ruokia jääkaappiin. Kun
jäähdytät
ruokatarvikkeet
huoneenlämpöisiksi, vältät jääkaapin tarpeetonta
huurteenmuodostusta.
Ruokatarvikkeet saattavat ottaa hajuja
toisista ruoista. Pakkaa ruokatarvikkeet
tiiviisiin astioihin tai kelmuihin, alumiinifolioon
jne., ennen kuin laitat ne jääkaappiin. Näin ruoat,
esim. vihannekset säilyttävät mehevyytensä
paremmin.
Näin valmistat jääpaloja
Täytä jääkaapin mukana toimitettu jääpalarasia vedellä
ja aseta se pakastelokeroon. Valmistusaika lyhenee,
jos kastelet muotin pohjan ja asetat termostaatin
vääntimen suurimmalle teholle - muista kääntää
termostaatin väännin takaisin normaaliasentoon.
Valmiit jääpalat saat poistettua pitämällä jääpalarasiaa
juoksevan veden alla, tarvittaessa voit taivuttaa tai
kopauttaa sitä varovasti.
7
FI
Suljettaessa pakastimen ovea pidä huoli siitä, että
kiinnität sen kielen lukkoelementtiin nuolta
vastaavaan suuntaan.
Laita ruokatarvikkeet jääkaappiin suljetuissa
rasioissa.
Anna ruokatarvikkeiden jäähtyä huoneenlämpöisiksi,
ennen kuin laitat ne jääkaappiin.
Puhdista kaapin takaosassa sijaitseva lauhdutin ja
kompressori kerran tai kahdesti vuodessa joko
harjalla tai pölynimurilla.
Kylmälaite ja ympäristö
Tämä kaappi ei sisällä otsonikerrosta vaarantavia
aineita. Romuttaessasi kaappia, vie kaappi
asianmukaiseen kierrätyskeskukseen. Asialliseen
romuttamiseen liittyvää tietoa saa kuntasi jätehuoltoa
hoitavalta viranomaiselta. Älä vahingoita kaapin
kylmäjärjestelmää kaapin takana.
Kaikki kaapin osat, jotka on merkitty symbolilla
ovat kierrätettäviä.
Huolto ja puhdistus
Sulatus
Ennen huolto- tai puhdistustyön aloittamista on kaappi
kytkettävä pois sähköverkosta.
Huurteen ja jään muodostus kuuluvat jääkaapin
normaaliin toimintaan.
Paksu huurre ja jää hidastavat kaapin kylmenemistä ja
silloin jääkaappi kuluttaa enemmän energiaa. Paksu
jääkerros pakastelokerossa estää luukun avaamisen ja
saattaa vaurioittaa pakastelokeron luukkua.
Jääkaapin sulatus toimii automaattisesti aina, kun
kompressori pysähtyy.
Termostaatti keskeyttää kompressorin toiminnan
säännöllisin väliajoin, jolloin sulatus toimii.
Sulamisen jälkeen termostaatti käynnistää jälleen
laitteen toiminnan.
Puhdista
jääkaapin
sisällä
oleva
sulavesikanava säännöllisesti, ettei
sulavesi valuisi kaapin sisälle.
Säilytä sulavesikanavan puhdistukseen tarkoitettu
puhdistuspuikko sulavesikanavassa, katso kuva.
Sulamisvesi
valuu
sulavesikanavaa
pitkin
haihduttimeen, joka sijaitsee kompressorin päällä.
Puhdista jääkaapin sisällä oleva sulavesikanava
säännöllisesti pumpulipuikkoa tai piipunpuhdistinta
käyttäen.
Vältä
sijoittamasta
ruokatarvikkeita
kiinni
höyrystinlevyyn, jotteivät ne jäätyisi kiinni siihen ja
tukkisi sulavesikanavaa.
Jos termostaatti on säädetty täydelle teholle (säätö
„5”), saattaa kaappi olla toiminnassa taukoamatta.
Tämä ei kuitenkaan vaurioita kaapin laitteistoa.
8
FI
Sulattamisen jälkeen jääkaapin höyrystinlevyyn
jääneet pienet jää- tai huurreläikät ovat täysin
normaaleja.
Pakastelokeron sulatus ei toimi automaattisesti. Irrota
mahdollinen huurre ja jää pakastelokerosta ja lokeron
tiivisteestä mukana toimitetulla muovilastalla.
Kuvan astia ei kuulu kylmälaitteen varusteisiin!
Jos jäätä ei saa muovilastalla pois, on pakastelokero
sulatettava (n. 2 ... 3 kertaa vuodessa).
Ota ruokatarvikkeet pois pakastelokerosta sekä
jääkaapista ja pakkaa ne mahdollisimman tiiviisti ja
kääri ympärille eristävää materiaalia, esim.
sanomalehtiä tai huopia. Pidä pakasteet viileässä
paikassa.
Irrota kaappi sähköverkosta ja jätä pakastelokeron
luukku ja jääkaapin ovi auki. Kuivaa sulavesi
pakastelokerosta pehmeällä rievulla, ja jääkaapin ovi
auki.
Kun pakastelokero on sulanut, puhdista kaappi
miedolla astianpesuaineella ja kuivaa huolellisesti.
Kytke kaappi sähköverkkoon. Anna pakastelokeron
kylmetä ennen kuin laitat pakasteet takaisin.
Säädä kaapin termostaatti suurimmalle teholle, jotta
kaappi saavuttaa halutun lämpötilan nopeasti.
Muista kuitenkin
normaalisäädolle.
säätää
termostaatti
takaisin
Säännöllinen puhdistus
Puhdista jääkaapi säännöllisesti 3 ... 4 viikon välein.
Kytke virta pois kaapista ja irrota pistoke pistorasiasta
tai, vaihtoehtoisesti, poista sulake. Poista irtonaiset
osat ja pese ne käsin. Pyyhi kaappi ulkoa ja sisältä
sekä oven tiiviste. Käytä pehmeää riepua ja haaleaan
veteen lisättyä mietoa pesuliuosta. Älä sulje ovea
ennen kuin kaappi on sisältä kokonaan kuiva. Kytke
virta kaappiin puhdistuksen jälkeen.
Pakastelokero tulisi sulattaa silloin, kun se on
mahdollisimman tyhjä.
Puhdista jääkaapin takaosassa sijaitseva lauhdutin ja
kompressori joko harjalla tai pölynimurilla kerran tai
kahdesti vuodessa. Samalla on hyvä puhdistaa
kompressorin päällä sijaitseva haihdutinkotelo.
Kun jääkaappi ei ole käytössä
Jos jääkaappi on poissa käytöstä pidempiä aikoja:
Irrota kaappi sähköverkosta.
Poista ruokatarvikkeet kaapista.
Sulata ja puhdista kaappi em. ohjeiden mukaisesti.
Jätä ovi auki, jottei kaappiin muodostuisi
ummehtunutta hajua.
9
FI
Vianetsintä
Sisävalo - lampun vaihtaminen
Kaapin sisävalo syttyy automaattisesti, kun kaapin ovi
avataan. Irrota pistoke pistorasiasta ennen lampun
vaihtamista.
Irrota lampun suojus ruuvaamalla ruuvit irti. Irrota
lampun suojus vetämällä nuolen suuntaan.
Vaihda lamppu uuteen, lampun teho 15 W,
kanta E14.
Kiinnitä lampun suojus takaisin paikalleen. Työnnä
pistoke pistorasiaan.
Jos kaappi ei toimi…
Kaapin käytön aikana saatta ilmetä vikoja, jotka eivät
kuitenkaan vaadi huoltomiehen käyntiä. Tarkista
seuraavat asiat ennen huollon kutsumista paikalle.
Kun kaappi on toiminnassa, siitä kuuluu ääniä (esim.
kompressorin ollessa käynnissä tai kylmäaineen
kiertäessä putkistossa). Nämä käyntiäänet ovat täysin
tavallisia.
Kaapin normaaliin toimintaan kuuluu, että
kompressori on välillä pysähdyksissä. Älä koske
kaapin sähköisiin osiin, ennen kuin olet irrottanut
kaapin sähköverkosta.
Ongelma
Kaappi ei kylmene
Kaapissa on liian kylmä
Kaappi ei toimi lainkaan
Mahdollinen syy
Termostaatti on asetettu liian pienelle teholle.
Liian paljon ruokatarvikkeita sijoitettu kaappiin.
Liian lämmintä ruokaa sijoitettu laitteeseen.
Ovea ei ole suljettu kunnolla.
Ruokatarvikkeet on sijoitettu niin, ettei kylmä ilma
pääse kiertämään.
Termostaatti on asetettu liian suurelle teholle.
Kaappiin ei ole kytketty virtaa.
Kaappiin ei tule virtaa.
Kaappi pitää omituista
ääntä
Termostaatti on „0”-asennossa.
Kaappi ei ole tukevasti paikallaan.
Tee näin
Aseta kylmempi lämpötila.
Laita vähemmän ruoka- tarvikkeita kaappiin.
Laita ainoastaan huoneenlämpöisiä
ruokatarvikkeita kaappiin.
Tarkista, että ovi on kiinni.
Sijoita ruokatarvikkeet niin,että kylmä ilma pääsee
kiertämään niiden välissä.
Aseta lämpöisempi lämpötila.
Tarkista, että pistotulppa on kunnolla
pistorasiassa.
Kokeile liittämällä pistorasiaan jokin muu
sähkölaite.
Tarkista termostaatin säätö.
Tarkista, että kaappi on tukevasti paikallaan
(kaikkien neljän jalan on oltava tukevasti lattialla).
Jos tämä taulukko ei auta ongelman ratkaisussa, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun huoltoon.
10
FI
Asennusohjeet
Tekniset tiedot
Malli/Tyyppi
Bruttotilavuus (l)
Nettotilavuus (l)
Leveys (mm)
Korkeus (mm)
Syvyys (mm)
Energiankulutus (kWh/vuorokausi)
(kWh/voosi)
Energialuokka, EU-standardi
Pakastelokeron luokitus
Pakastusteho (kg/24 h)
Lämmönnousuaika (h)
Nimellisteho (W)
Paino (kg)
ER 6546 T (TT150-4S)
Pakastelokero: 18
Jääkaappi:
128
Pakastelokero: 18
Jääkaappi:
122
550
850
600
0,64
234
A
****
2
11
80
37
Kaapin asennus
Kaapin sijoittaminen
Kuljetus, pakkauksesta purkaminen
On
suositeltavaa
pystyasennossa.
kuljettaa
kaappia
Odota kuljetuksen jälkeen n. 2 tuntia, ennen kuin
kytket kaapin toimintaan, jotta kylmäaine ehtii
tasaantua.
Purkaessasi kaappia pakkauksesta, tarkista, ettei
siinä ole kuljetusvaurioita. Ilmoita mahdollisista
kuljetusvaurioista välittömästi kaapin jälleenmyyjälle.
Puhdistus ennen käyttöä
Irrota teipit ja kuljetustuet.
Puhdista kaapin sisäosat käyttäen haaleaa vettä,
mietoa pesuainetta ja pehmeää riepua.
Kaapin
ympäröivä
lämpötila
vaikuttaa
energiankulutukseen ja kaapin toimintaan. Jotta
kaappi toimisi kunnolla, varmista, että ympäristön
lämpötila on välillä +16 ...+32 °C. Ilmastoluokka N
(tieto merkitty myös kaapin arvokilpeen).
Ilmastoluokka
SN
N
ST
Ympäristön lämpötila
+10 ... +32 °C
+16 ... +32 °C
+18 ... +38 °C
Mikäli ympäristön lämpötila on alle suositusarvon,
saattaa jääkaapin lämpötila nousta liian korkeaksi.
Mikäli ympäristön lämpötila kohoaa yli
suositusarvon, kompressori käy silloin pidempään
ja energiankulutus nousee.
11
FI
Kun asetat kaappia paikalleen, varmista, että se
seisoo suorassa - käytä tätä varten kahta, laitteen
etuosan pohjassa sijaitsevaa säätöjalkaa (kuva 1).
Säätöjaloissa on aluslaatat (kuva 2). Nämä aluslaatat
voidaan tarvittaessa poistaa.
Älä
sijoita
kaappia
suoraan
suoraan
auringonpaisteeseen, tai lämmönlähteen, kuten lieden
viereen.
Jääkaappin ilmankierto on suunniteltu niin, että se
voidaan sijoittaa suoraan seinää vasten.
Varmista kaapin riittävä ilmankierto kuvan
mukaisesti.
A: Kalusteisiin sijoitettuna
B: Vapaasti sijoitettuna
Oven kätisyyden vaihto
Oven kätisyys voidaan tarvittaessa
oikeanpuoleisesta vasemmanpuoleiseen.
vaihtaa
Toimi seuraavien ohjeiden, kuvien ja selitysten
mukaisesti:
Irrota kaappi sähköverkosta.
Aseta kaappi nojaamaan taaksepäin, esim. tuolia
apuna käyttäen.
Irrota ruuvaamalla säätöjalat (2 kpl), alasaranan
ruuvit (3 kpl) ja vastaavasti toisen puolen ruuvi.
Siirrä saranatappi alasaranaan nuolen suuntaisesti.
Siirrä alasarana kaapin vastakkaiselle puolelle.
Ruuvaa yksi ruuvi toisen puolen vapaaseen
paikkaan, sekä ruuvaa säätöjalat (2 kpl) paikalleen,
ja nosta kaappi pystyyn.
Irrota kansilevy ruuvaamalla ruuvit (2 kpl) kaapin
takaosasta.
Työnnä kansilevyä taaksepäin, ja nosta se
paikaltaan.
12
2
1
FI
Irrota yläsaranan ruuvit (2 kpl).
Siirrä yläsaranan tappi nuolen osoittamalla tavalla.
Siirrä yläsarana kaapin vastakkaiselle puolelle. Älä
muuta oven asentoa.
Aseta kansilevy paikalleen ja vedä sitä eteenpäin,
jotta voit kiinnittää ruuvit takaosaan.
Kiinnitä kansilevy paikalleen ruuvaamalla ruuvit (2
kpl) kaapin takaosaan.
Siirrä kahva ja ja ruuvien peitetulpat oven
vastakkaiselle puolelle.
Aseta kaappi paikalleen. Tarkista, että kaappi on
sijoitettu suoraan ja kytke kaappi sähköverkkoon.
13
FI
Pakastelokeron kätisyyden
vaihtaminen
Jos olet vaihtanut jääkaapin oven kätisyyden, on
pakastelokeron kätisyys myös vaihdettava.
Katso kuvasta ohjeet ja työjärjestys.
Paina ruuvimeisselillä ovenpidikkeen sisältä
kieli sisään.
Liikuta alimmainen ovenpidike pakastimen
oven kanssa yhdessä ja ota se pois pakastimen
oven tapista.
Poista kulmikas peittokorkki ja pistä se toisella
puolella vapautuneeseen aukkoon.
Väännettyäsi pakastimen ovea 180° aseta
alimmainen ovenpidike pakastimen oven
alimmaiseen tappiin.
Pistä
pakastimen
oven
ylimmäinen
ovenpidiketappi vapaaseen aukkoon, ja sitten
naksauta alimmainen ovenpidike pakastimen
oven kanssa paikalleen.
Tarvittaessa lähin valtuutettu huoltoliike vaihtaa
pakastelokeron luukun kätisyyden korvausta vastaan.
Sähköliitäntä
Tämä kaappi täyttää seuraavat EU-direktiivit:
Tämä jääkaappi toimii 230 V ~ 50 Hz jännitteellä.
Liitä jääkaappi maadoitettuun pistorasiaan.
Mikäli kotisi pistorasiat eivät ole maadoitettuja,
ota yhteys ammattitaitoiseen sähköasentajaan.
14
73/23
EU
päivätty
19.02.73
(pienjännitedirektiivi) ja seurannaismuutokset.
89/336
EU
päivätty
03.05.89
(sähkömagneettinen
yhteensopivuus)
ja
seurannaismuutokset.
FI
Säilyt y saik at aulukko (1)
Ruoka
Raaka liha
Keitetty liha
Paistettu liha
Raaka jauheliha
Paistettu jauheliha
Leikkeleet, makkarat
Tuore kala
Keitetty kala
Paistettu kala
Säilykekalat (avattu)
Tuore broileri
Paistettu broileri
Tuore kana
Keitetty kana
Tuore ankka, hanhi
Paistettu ankka, hanhi
Avaamaton voi
Avattu voi
Maitopurkki
Kerma
Hapankerma
Juusto (kova)
Juusto (pehmeä)
Maitotuotteet
Kananmunat
Pinaatti
Vihreät herneet ja pavut
Sienet
Porkkanat, juurekset
Pippurit
Tomaatit
Kaali
Heikosti säilyvät hedelmät ja
marjat (esim. mansikka)
Muut hedelmät
Säilykehedelmät (avattu)
Kermakakut
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Säilytysaika vuorokausissa
2
3
4
5
6
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Pakkaus
7
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
tuorekelmu, ilmatiivis
säilytysastia
säilytysastia
säilytysastia
säilytysastia,
tuorekelmu, voipaperi
tuorekelmu, ilmatiivis
säilytysastia
säilytysastia
säilytysastia
tuorekelmu, ilmatiivis
säilytysastia
tuorekelmu, ilmatiivis
säilytysastia
tuorekelmu, ilmatiivis
säilytysastia
alkup. pakkaus
alkup. pakkaus
alkup. pakkaus
muovirasia
muovirasia
alumiinifolio
tuorekelmu
tuorekelmu
tuorekelmu
tuorekelmu
tuorekelmu
tuorekelmu
tuorekelmu
tuorekelmu
tuorekelmu
tuorekelmu
tuorekelmu
säilytysastia
säilytysastia
Huom!
X: tavanomainen säilytysaika
X: mahdollinen säilytysaika (koskee ainoastaan aivan tuoreita tuotteita)
15
FI
Säilyt y saik at aulukko (2)
Pakasteiden säilytysajat
Pakasteet
Jääkaapissa
+2 ... +7 °C
****-pakastimessa
-18 °C
Vihannekset:
vihreät pavut, vihreät herneet, sekavihannekset, kurpitsat, vilja, jne.
1 vuorokausi
12 kuukautta
Valmisruoat:
kasvisruoat, kasvishöystöt lisukkeet, jne.
1 vuorokausi
12 kuukautta
Valmisruoat:
sisäpaisti, lammasruoat, sianliharuoat, vanukkaat, jne.
1 vuorokausi
6 kuukautta
Peruna- ja pastaruoat:
perunamuusi, pastat, ranskanperunat, jne.
1 vuorokausi
12 kuukautta
Keitot:
lihakeitto, papu- ja hernekeitto, jne.
1 vuorokausi
6 kuukautta
Hedelmät:
kirsikat, karviaismarjat, hedelmärahkat
1 vuorokausi
5 kuukautta
Liha ja kala:
kana, ankka, hanhi, tuore kala
1 vuorokausi
6 kuukautta
Jäätelöt
1 vuorokausi
3 viikkoa
16
FI
Tak uu
Tuotteen takuuaika voidaan ilmoittaa erikseen. Ellei
takuuaikaa ole erikseen määritelty, noudatetaan
vallitsevaa lainsäädäntöä ja kansallisia määräyksiä.
Takuuehdot noudattavat vallitsevan lainsäädännön
mukaisia yleisiä ehtoja. Ostokuitti säilytetään, koska
takuun alkaminen määritetään ostopäivän mukaan.
Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuaikana:
aiheettomasta huoltokäynnistä
ellei valmistajan laitteen asennuksesta, käytöstä ja
hoidosta antamia ohjeita ole noudatettu.
Huolto ja varaosat
Tarkista kohdasta ”Jos kaappi ei toimi..”, pystytkö itse
selvittämään syyn ja vian. Jos kutsut huollon paikalle,
vaikka vian ratkaisu löytyy näiltä sivuilta, saatat itse
joutua maksamaan kustannukset. Näin käy myös, jos
käytät kaappia muuhun tarkoitukseen kuin
kotikäyttöön. Huollot, varaosatilaukset ja mahdolliset
korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen
tehtäväksi.
Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan vaadi
aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa.
Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen löydät soittamalla
numeroon 0200-2662 (0,1597 /min (0,95
mk/min)+pvm)* tai katsomalla puhelinluettelon
keltaisilta sivuilta kohdasta ”kodinkoneiden huoltoa”.
Mainitse soittaessasi tuotteen merkki. Kopioi
arvokilvestä tuotteen tiedot alla olevaan kohtaan,
niin ne löytyvät helposti, jos sinun pitää ottaa yhteys
huoltoliikkeeseen.
Malli
Tuotenumero
Sarjanumero
Ostopäivä
Kuluttajaneuvonta
Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat
vastauksen kuluttajaneuvonnastamme, numerosta
0200-2662 (0,1597 /min (0,95 mk/min)+pvm).
Voit olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan myös
sähköpostitse osoitteessa :
carelux.fsh@.electrolux.fi.
Valmistaja pidättää laitteen muutosoikeuden.
17
SE
Innan installation och användning av skåpet läs noggrannt igenom bruksanvisningen. Den
innehåller säkerhetsåtgärder, tips, information och uppslag. Om kylskåpet används enligt
instruktionerna kommer det att fungera som det ska och vara till största belåtenhet.
Symbolerna nedan hjälper dig att lättare hitta information.
Säkerhetsåtgärder
Denna symbol upplyser dig om varningsord och information gällande ditt skåp.
Tips och användbar information.
Miljö-information.
Symbol för uppslag
Vid denna symbol hittar ni uppslag om förvaring av matvaror.
From the Electrolux Group. The world's No.1 choice.
Electrolux-koncernen är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel.
Mer än 55 miljoner produkter från Electrolux-koncernen (som kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare)
säljs varje år till ett värde av 120 miljarder kronor i över 150 länder runt hela världen.
18
SE
Innehållsf ör t ec kning
Viktig säkerhetsinformation .........................................................................................................20
Allmänna säkerhetsåtgärder.......................................................................................................20
Åtgärder för barns säkerhet........................................................................................................20
Säkerhets åtgärder för installation ..............................................................................................20
Säkerhetsföreskrifter för Isobutan...............................................................................................20
Instruktion för användaren...........................................................................................................21
Allmän information ......................................................................................................................21
Skåpets beskrivning, huvudkomponenter...................................................................................21
Hantering av skåpet....................................................................................................................22
Att starta skåpet .....................................................................................................................22
Att kontrollera temperatur-inställning......................................................................................22
Tips för lagring .......................................................................................................................22
Lagringstid och matens temperatur .......................................................................................23
Hur man använder det fyra-stjärniga frysfacket .....................................................................23
Hur man använder kylutrymmet.............................................................................................23
Hur man gör iskuber ..............................................................................................................23
Användbara råd och tips.............................................................................................................23
Tips och uppslag ........................................................................................................................23
Energibesparande..................................................................................................................23
Skrotning och återvinning ......................................................................................................24
Underhållning..............................................................................................................................24
Avfrostning .............................................................................................................................24
Regelbunden rengöring..........................................................................................................25
Om skåpet inte används ........................................................................................................25
Felsökning ..................................................................................................................................26
Byte av lampa ........................................................................................................................26
Om något ej fungerar..................................................................................................................26
Installations-instruktioner ............................................................................................................27
Teknisk data................................................................................................................................27
Att installera skåpet ....................................................................................................................27
Transport och uppackning......................................................................................................27
Rengöring...............................................................................................................................27
Ställ skåpet på plats...............................................................................................................27
Omhängning av dörr ..............................................................................................................28
Förändring av dörröppningsriktningen av djupfrysningsrummet................................................30
Elektrisk koppling ...................................................................................................................30
Lagringstidstabell (1) ....................................................................................................................31
Lagringstidstabell (2) ....................................................................................................................32
Service (för Finland) .....................................................................................................................32
Service och reservdelar (i Finland)........................................................................................32
Konsumentkontakt (i Finland) ................................................................................................32
19
SE
V iktig säk er he tsinf or mation
Allmänna
säkerhetsåtgärder
Spara bruksanvisningen då den måste finnas
med om skåpet säljs eller överlåts till annan
person.
Skåpet är avsett för förvaring av matvaror för
normalt
hushållsbruk
enligt
denna
bruksanvisning.
Endast specialiserade företag med behörighet
kan genomföra underhållsarbete, reparation
och byte av elsladden. Endast reservdelar
tillhandahållna av dessa ska användas, annars
finns det risk för skador på person eller produkt.
Skåpet är strömlöst endast om sladden är
urkopplad. Innan städning och underhållning
måste kontakten vara urkopplad (Dra ej ut
kontakten med själva sladden) Om uttaget är
svårt att nå, stäng av skåpet genom att stänga av
strömmen.
Elsladden får ej förlängas.
Kontrollera att sladd och stickkontakt inte
kommer i kläm bakom kyl/frysen.
- en skadad sladd och kontakt kan överhettas
och orsaka brand.
Kontrollera att kyl/frysen eller något annat
inte står på sladden.
- det kan orsaka kortslutning och risk för brand
Tag inte ur stickkontakten genom att dra i
sladden, speciellt om skåpet ska dras fram
ur en nisch.
- skador på sladden kan orsaka elektrisk stöt,
kortslutning och risk för brand.
- om elsladden är skadad måste den bytas ut
av
en
certifierad
elektriker
eller
servicetekniker.
Anslut inte stickkontakten om vägguttaget
sitter löst.
- Då finns risk för elektrisk stöt eller brand.
Använd ej skåpet utan lampskydd för inre
belysningen.
Under städning, tining och uttagning av djupfryst
mat eller islådan, låt inte vassa eller hårda föremål
komma i kontakt med kylsystemet då de kan
orsaka skada på skåpet.
Se till så att inte vätska kommer i kontakt med
termostat och belysningslåda.
Glass och is kan orsaka skador om de intas direkt
uttagna ur frysen.
Efter upptiningen kan inte varorna omfrysas utan
de måste förbrukas snarast.
Förvara konsumentförpackade frysvaror enligt
tillverkarens anvisningar.
Försök aldrig att påskynda upptiningsprocessen
med hjälp av elektriska apparater eller kemikalier.
Ställ aldrig något varmt på plastdelarna.
Förvara aldrig explosiva gaser eller vätskor i kyleller frysutrymme då de kan explodera.
20
Förvara inte kolsyrad dryck, dryck på flaska
eller frukt i glasburk i frysutrymmet.
Kontrollera och rengör utloppet för
avrinningsvatten. Om utloppet blir tilltäppt kan
avrinningsvattnet orsaka skada på skåpet.
Åtgärder för barns
säkerhet
Låt aldrig barn leka med skåpets emballage.
Plast kan orsaka kvävning.
Vuxna ska hantera skåpet. Låt ej barn leka
med det eller dess reglage.
Vid kassering av skåpet, stäng av skåpet och
dra
ut
stickkontakten,
klipp
av
anslutningssladden (så nära skåpet som
möjligt) och avlägsna dörren. Därigenom
undviks att lekande barn kan låsa in sig i
skåpet (risk för kvävning) eller kan råka ut för
andra livsfarliga situiationer.
Säkerhets åtgärder för
installation
Placera skåpet mot vägg för att förebygga
risken för beröring av varma delarna
(kompressor, kondensator) och därmed
undviks eventuella brännskador.
Vid flyttning av skåpet, se till att kontakten är
urtagen.
Vid placering av skåpet se till att inte den står
på sladden.
Se till att det finnas tillräckligt med
luftcirkulation runt om skåpet. Underlåtenhet
kan
leda
till
överhettning.
Följ
installationsinstruktioner
för
lämplig
ventilation.
Säkerhetsföreskrifter för
Isobutan
Köldmedlet i skåpet är isobutan ( R 600a)
Luftcirkulationen runt skåpet ska vara god
och luftkanalerna under och bakom ska vara
fria och oblockerade.
Låt inte vassa föremål komma i kontakt med
kylsystemet bakom och inuti skåpet.
Punkteras kylsystemet förstörs skåp och
matvaror.
Använd inte andra mekaniska isskrapor eller
andra hjälpmedel för att påskynda
avfrostningen
än
vad
tillverkaren
rekommenderar.
Använd inga elektriska apparater i skåpet
förutom de som tillverkaren rekommenderar.
För din egen säkerhet och egendom
se till att bruksanvisningen alltid finns
till hands. Tillverkarna är ej ansvariga för
skador
som
åstadkommits
genom
försummelse.
SE
Ins tr uktion f ör an v ändar en
Allmän information
Skåpets officiella benämning är kylskåp med fyrastjärnigt frysfack avsett för normalt hushållsbruk.
Enligt dess beskrivning är den avsedd för att
rymma fryst och djupfryst mat i begränsad mängd
och för is-framställning.
Skåpet uppfyller standardkraven mellan olika
temperaturnivåer enligt klimatklassificering.
Bokstavssymbolen för klimatnivå finns angiven
på typskylt.
Skåpets beskrivning, huvudkomponenter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Frysutrymme
Glashylla
Avrinning för avfrostningsvatten.
Grönsakslåda
Typskylt
Justerbara fötter
Islåda
Smörfack
Belysningslåda
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Dörrfack
Packning
Flaskfack
Ägghållare
Luftventilation
Ventilationsgaller
Kondensator
Avdunstningsskål
Kompressor
21
SE
Hantering av skåpet
Att starta skåpet
Placera tillbehören inne i kylskåpet och sätt i
kontakten i vägguttaget. För att starta
nedkylningen, vrid kontrollvredet på högra sidan
om kylutrymmet från „0” medurs enligt illustration.
På läge „0” är kylskåpet ur drift.
Nästa stycke ger instruktioner för inställning.
Att kontrollera temperaturinställning
Termostatisk reglering avbryter skåpets gång
automatiskt under lång eller kort tid beroende på
inställning sedan återställs den när den uppnått
nödvändig temperatur.
Vridning av kontrollvredet mot de högre siffrorna
ger en mer intensiv kyla.
I frysfacket kan -18 °C eller lägre uppnås om
termostatens kontrollvred vrids till „3”. I detta fall
kommer temperaturen i kylutrymmet automatiskt
att ligga på omkring +5 °C eller under. Läge „3”
uppfyller i allmänhet behoven för kylning av mat.
Temperaturen i kylskåpet påverkas inte bara av
termostatens position utan också av omgivande
temperatur, antal gånger dörren öppnas och
mängden av mat nyinställd i kylskåpet osv.
Vid max-inställning, läge „5” då minskad
temperatur krävs p ga t ex värmebölja kan
kompressorn vara i drift oavbrutet. Detta skadar
inte kylskåpet.
Tips för lagring
Tänk på skissen i illustration vid placeringen av
olika matvaror.
1. Lagring av fryst mat, is-framställning och
förvaring av glass. Infrysning av färskvaror
2. Konditorivaror, färdiglagad mat
3. Mat i karott etc.
4. Burkmat (öppnad)
5. Mejeriprodukter
6. Färskt kött, kallskuret, korv osv.
7. Frukt, grönsaker, sallad
8. Ost, smör
9. Ägg
10. Yoghurt gräddfil
11. Små flaskor, läskedryck
12. Stora flaskor
22
SE
Lagringstid och matens temperatur
Tabellerna i slutet av användarinstruktioner ger
information om lagringstid i frys och kylfacken.
Användbara råd och tips
Lagringstid kan ej beräknas exakt på förhand, det
beror på matens färskhet och behandling innan.
Därför räknas lagringstiden mer som informativ.
Lägg märke till de ställbara hyllorna, de
ökar kylutrymmets använbarhet betydligt.
Det är möjligt att ordna om hyllorna när dörren
står öppen i 90° vinkel.
Det går att bevara snabbfryst mat på detta sätt
bara om den inte har tinats - även för en kort tid.
Dörrens konfiguration på insidan gör det möjligt
att ordna om hyllorna.
Hur man använder det fyra-stjärniga
frysfacket
Tips och uppslag
-18 °C eller lägre kan uppnås beroende på
termostatvredets läge.
Vid denna temperatur kan djupfrysta varor lagras
under en begränsad tid. Den är också lämplig för
frysning och lagring av en mindre mängd
färskvaror.
Det tar ungefär 24 timmar att frysa i 2 kg mat.
Slå in alla varor i täta förpackningar (plast eller
aluminiumfolie), låt dem svalna i kylutrymmet och
placera dem sedan i frysfacket.
Att man skriver datum för placering i frysfacket (på
maten) rekommenderas.
Se till att maten är genomfryst innan mer mat
fryses in.
Hur man använder kylutrymmet
För att den kalla luften ska kunna cirkulera
fritt se till att inte täcka hyllorna med papper,
brickor osv.
Detta kapitel innehåller praktiska tips och
uppslag om användning av skåpet för att uppnå
maximalt energibesparande, det finns också
miljöinformation om skåpet.
Energibesparande
Desto kallare den omgivande temperaturen
är, desto mindre energi använder skåpet.
Undvik att placera skåpet på en solig plats
eller i närheten av någonting som utstrålar
värme.
Se till att kondensator och kompressor får
tillräckligt ventilation. Täck ej över delarna
där ventilationsgallret sitter.
Slå in alla varor i täta förpackningar så
undviks onödig frostbildning.
Öppna inte skåpet onödigt länge eller ofta.
Ställ inte in varma varor, utan vänta tills
de svalnat något, (rumstemperatur) på så
sätt undviker du onödig frostbildning.
Täck över alla varor ordentligt (plast och
aluminiefolie), lukt och smak kan annars
spridas mellan varorna. På så sätt behåller
maten sin fuktighet och exempelvis grönsaker
blir inte uttorkade på bara några dagar.
Hur man gör iskuber
Fyll den medföljande islådan med vatten och ställ
in den i frysfacket. Att blöta undersidan innan kan
ge en snabbare infrysningstid, samt vridning av
termostatvredet till max-läge. Glöm ej att ställa om
termostatvredet till lämpligt läge efteråt.
Färdigfrysta iskuber kan lättast tas ur islådan
under rinnande vatten och med ett lätt slag eller
vridning.
23
SE
Vid stängning av frysfackets dörr, flytta låskolven
i pilens riktning för att passa ordentligt i låset.
Mat förvaras i slutna kärl.
Varm mat ska ha rumstemperatur innan den
ställs in i skåpet.
Håll kondensatorn, på baksidan av skåpet, ren.
Skrotning och återvinning
Kontakta Elkretsen AB eller återförsäljaren för att
få reda på var du kan lämna produkten för
skrotning och återvinning. Du kan också gå in på
www.el-kretsen.se för att ta reda på närmaste
inlämningsställe.
När det gäller kyl- och frysprodukter skall du
kontakta din kommun för att få reda var du kan
lämna in produkten för skrotning och återvinning.
Material som använts i skåpet markerade
med
symbol är återvinningsbart.
Underhåll
Avfrostning
Fuktbildning i kylutrymmet i form av frost och is är
normalt vid användning av skåpet.
Tjock frost och is har en isolerande effekt som kan
reducera
avkylnings-effektiviteten
då
temperaturen stiger och den kräver mer energi.
Vid en viss tjocklek går det inte att öppna dörren,
detta kan leda till att dörren lossnar.
Avfrostning på den här typen av kylutrymme är
automatisk utan extern intervention.
En termostatkontroll avbryter kompressors gång
med regelbunda intervaller, under tiden avbryts
avkylningsprocessen. Kylutrymmets temperatur
stiger och avfrostning påbörjas. Efter avfrostningen
startar termostatens funktion automatiskt.
Avrinningsvatten flödar ut genom utloppet till
avdunstningsbrickan
som
sitter
ovanpå
kompressorn och avdunstas beroende på
värmen.
Kontrollera avrinningsrännan då och då
i förebyggande syfte (mot tilltäppning).
Om denna blir tilltäppt kan det leda till kortare
livslängd av skåpet.
Rengör avrinningsrännan med den medföljande
skrapan som kan ses i figur. Skrapan ska förvaras
i rännan.
Kontrollera avrinningsutloppet då och då i
förebyggande syfte (mot stopp i utloppet).
Den vanligaste orsaken till stopp i utloppet är att
man har lagt papper kring maten som då fryser
fast på bakre plattan i kylskåpet. I försök att ta bort
pappret kan det gå av och orsaka stopp i utloppet.
24
SE
Var då försiktig och tänk på ovan nämnda
angående placering av inslagen mat i skåpet.
Vid ökade belastning på skåpet då minskad
temperatur krävs p ga t ex värmebölja, kan
kompressorn vara i drift oavbrutet. Under tiden
fungerar inte den automatisk avfrostningen.
Det är inte onormalt med kvarstående is och
frostfläckar efter avfrostning.
Frysfack är ej utrustade med automatisk
avfrostning eftersom djupfryst och fryst mat inte
tål smälttemperatur.
Plastskrapan som följer med skåpet är avsedd för
skrapning av frost och is under avfrostningens
gång i frysfack och dörrens förslutning.
Brickan i illustrationen är inte en av acessoarerna
tillhörande skåpet!
Om isen är så tjock att den inte kan skrapas bort
med plastskrapan, bör frysskåp avfrostas (i
allmänhet 2-3 gånger om året).
Ta ut varorna från frysen och kylutrymmet, lägg
isolerande material runt dem. Ställ dem på en sval
plats under avfrostning.
Stäng av skåpet och dra ut stickkontakten från
väggen. Lämna skåpets dörrar öppna.
Torka av avrinningsvattnet då och då med en mjuk
trasa eller en svamp.
Efter avfrostning, torka av ytorna sätt igång skåpet
igen och ställ tillbaka varorna.
Du rekommenderas att ställa termostaten i högsta
läge så att skåpet kan uppnå ordentliga
lagringstemperatur snarast.
Regelbunden rengöring
Rengör gärna kylskåpet var 3:e- 4:e vecka.
Rengöringsmedel för hushåll eller tvål får ej
användas.
Efter att ha stängt av elen, rengör skåpet med
ljummet vatten.
Rengör dörrens magnet-gummi med rent vatten.
Efter rengörning, anslut stickkontakten till
vägguttaget.
Det är praktiskt att avfrosta frysfacket när det är
tomt.
Damm och smuts som samlas bakom kylskåpet
på
kondensatorn
bör
avlägsnas
och
avdunstningsbrickan ovanpå kompressorn bör
torkas av två gånger om året.
Om skåpet inte används
Om skåpet inte ska användas under en längre tid
följ dessa råd:
Stäng av skåpet och dra ur stickkontakten ur
vägguttaget alt skruva ur säkringen.
Ta ut varorna ur skåpet.
Avfrosta och rengör som i tidigare anvisningar.
Lämna skåpet öppet för att undvika instängd luft.
25
SE
Felsökning
Byte av lampa
Om lampan ej tänds kan du byta ut den enligt
nedan.
Skåpet ska vara strömlöst.
Ta bort lampans hölje enligt illustrationer i
nedersta pilens riktning kan glödlampan bytas ut.
(Glödlampans modell: Mignon 322, 230 V, 15 W,
E 14 thread)
Efter lampans utbyte, sätt tillbaka lampans hölje
och anslut skåpet igen.
Avsaknaden av lampan påverkar ej kylskåpets
gång.
Om något ej fungerar
Under skåpets gång kan små men besvärliga
problem dyka upp, som ej behöver åtgärdas av en
tekniker. I nästa kapitel finns information om olika
fel för att undvika onödiga kostnader för
reparation.
Fäst uppmärksamhet på att skåpet kan låta något
under gång (kompressor, och cirkulations ljud).
Det är inget fel, bara skåpets normala gång.
Fäst uppmärksamhet på att skåpet fungerar
med avbrott, så att när kompressorn
stannar betyder det inte att strömmen är bruten.
Därför ska du se till att dra ut stickkontakten ur
vägguttaget innan du rör skåpets elektriska delar.
Problem
Det är för varmt i
frysen.
Det är för kallt i skåpet
Skåpet går inte alls.
Skåpets ljudnivå är för
hög.
Möjlig orsak
Termostaten har för låg inställning.
För mycket varor för infrysning har lagts in.
Om varma varor har lagts in i frysen.
Dörren är inte riktigt stängd.
Termostaten har för hög inställning.
Det finns ingenluftcirkulation i skåpet.
Termostaten har för hög inställning.
Stickkontakten sitter inte i ordentligt.
Säkringen är sönder.
Termostaten är „0” ställd.
Skåpet är inte uppställt ordentligt.
Om inte råden ger resultat, kontakta närmaste återförsäljare.
26
Lösning
Ställ in en kallare temperatur.
Mindre mängd för infrysning.
Vänta några timmar och kontrollera
temperaturen igen.
Kontrollera dörren.
Ställ in en varmaren temperatur.
Se till att luften kan cirkula mellan varorna.
Ställ in en varmare temperatur.
Kontrollera kontakt.
Kontrollera säkring.
Kontrollera inställn.
Kontrollera att skåpet står stabilt.
SE
Inst allations-instruktioner
Teknisk data
Modell/Type
Totalkapacitet (l)
Nettokapacitet (l)
Bredd (mm)
Höjd (mm)
Djup (mm)
Energiförbrukning (kW/24h)
(kW/år)
Energiklass enligt EU-standard
Stjärnklass, frysfack
Fryskapacitet (kg/24h)
Säkerhet vid strömavbrott (h)
Märkeffekt (W)
Vikt (kg)
ER 6546 T (TT 150-4S)
Frysfack:
18
Kylutrymme: 128
Frysfack:
18
Kylutrymme: 122
550
850
600
0,64
234
A
****
2
11
80
37
Att installera skåpet
Transport och uppackning
Leverera skåpet i originalförpackningen, det
ska stå lodrätt med hänsyn till
skyddsvarningar på emballaget.
Efter varje transport, låt skåpet stå ca. två timmar
innan det sätts igång.
Packa upp skåpet och kontrollera att det är felfritt
och utan skador. Eventuella skador ska
omedelbart anmälas till återförsäljaren. I detta fall
ska emballaget behållas.
Rengöring
Ta bort tejpen som har hållit fast de lösa delarna
under transporten.
Tvätta sedan skåpet invändigt med ljummet vatten
och ett milt handdiskmedel. Använd en mjuk
trasa.
Efter rengörning, torka av skåpet inuti.
Ställ skåpet på plats
Omgivande temperatur påverkar skåpets
energiförbrukning
och
funktion.
Vid
placeringen, tänk på att det är praktiskt att
placera skåpet på en plats med omgivande
temperaturnivåer enligt klimatklassificeringen
som finns angiven i tabellen nedan och också
återfinns på typskylten i skåpet.
Klimatklassificering Omgivande temperatur
SN
+10 --- +32 °C
N
+16 --- +32 °C
ST
+18 --- +38 °C
Om omgivande temperatur ligger under lägsta
temperatur i tabellen kan temperaturen i
kylfacket falla under fastställd temperatur.
Om omgivande temperatur överstiger den
högre temperaturen i tabellen måste
kompressorn arbetar längre, vilket ger
sammanbrott i automatiska avfrostning och
detta höjer temperaturen i kylfacket och ökar
energi-konsumtionen.
27
SE
Vid placering av skåpet, se till att det stå rakt
uppställt och vilar stadigt på alla fötter. Detta
uppnås med två justerbara fötter (1) under skåpet
längst fram. 1-1 mellanläggsbrickor (2) medföljer
som tillbehör till justerbara fötter. Om utjämning av
skåpet behövs, kan mellanläggsbrickorna tas
bort.
Skåpet ska inte stå i direkt solljus eller i närheten
av någon värmekälla tex. spis, element.
Om det är oundvikligt på grund av begränsade
möbleringsmöjligheter, ta då hänsyn till dessa
rekommendationer för minimumavstånd:
Mellan skåpet och gas- eller elspis måste 3 cm
finnas emellan. Om mindre, se till att sätta en
0,5-1 cm flamsäker isolering mellan
apparaterna.
Mellan skåpet och olje- eller vedeldad spis
måste avståndet vara 30 cm eftersom de
utstrålar mer värme.
Kylskåpet är utformat att fungera platt mot
väggen.
Vid placering av kylskåpet behåll de
minimala avstånd rekommenderade i
illustration.
A. placering under ett väggskåp.
B. placera fristående.
Omhängning av dörr
Skulle skåpets placering eller hantering kräva det,
kan omhängning av dörren bytas från höger till
vänster sida.
Följande steg skall utföras med hjälp av
illustration:
Ta ut stickkontakten ur vägguttaget.
Luta skåpet bakåt försiktigt så att inte
kompressorn rör vid golvet. En person håller
skåpet i en säker position medan den andre
fortsätter med dörrbytet.
Skruva loss de justerbara fötterna som sitter på
båda sidorna (2 stycken), sedan skruvarna som
håller de nedre gångleden på plats (3 stycken)
Sätt i bulten i den nedersta gångledsplattan i
samma riktning som pilen.
Fäst plattan på andra sidan utan att flytta
dörren.
Skruva i skruven som tagits från den andra
sidan och också de justerbara fötterna (2
stycken). Ställ sedan upp skåpet.
För att sätta fast det övre gångledet, skruva
loss de två (2) skruvarna som fäster överstycket
i plast bakpå skåpet.
Skjut bak överstycket och lyft detsamma ur fästdelarna.
28
2
1
SE
Skruva loss skruvarna som fäster det övre
gångledet (2 stycken).
Sätt i bulten i den nedersta gångledsplattan i
samma riktning som pilen.
Passa och fäst gångledsplattan på andra sidan
utan att flytta dörren.
Sätt tillbaka överstycket i plast i fästdelarna och
dra den framåt.
Fäst överstycket med skruvarna (2 stycken) på
baksidan av skåpet.
Vänd på handtaget och plastspikarna.
Placera skåpet på dess
inställningarna och anslut det.
plats,
gör
29
SE
Förändring av
dörröppningsriktningen av
djupfrysningsrummet
Efter förändringen av öppningstiktingen av yttre
dörren behövas även dörren av djupfrysningsfack
ommontera ved detta typ
För aktioner och ordningsföljd se abbildingen.
Tryck in säkerhetslocket på insidan av den
nedre dörrhållaren med en skruvmejsel.
Tippa ut den nedre dörrhållaren tillsammans
med frysfacksdörren och lyft dem sedan ner
från frysfackdörrens sprint.
Ta bort den fyrkantiga skyddsproppen och
stoppa den in i det hålet, som blev ledig på
andra sidan.
Efter att ha vänt frysfackets lock 180o, lägg den
nedre dörrhållaren på frysfackdörrens nedre
sprint.
Stoppa frysfackdörrens övre dörrhållarsprint in i
det lediga hålet, tryck sedan in den nedre
dörrhållaren tillsammans med frysfacksdörren
tills det tar emot.
Om Ni inte önsker utföra med egna händer
ovanstående aktionervar snäll och kontakta
närmaste markservicen. Montörerna utförer
ommonteringen fackmässigt mot vederlag.
Elektrisk koppling
Detta kylskåp är utformat att fungera med
strömstyrka 230 V AC (~) 50 Hz matarströmkrets.
Detta skåp uppfyller med följande
E.E.C-direktiv:
Stickkontakten måste sättas i ett jordat uttag.
Om sådan inte finns, rekommenderas att
kontakta en elektriker som kan åtgärda detta
Uttaget skall uppfylla standardkrav för närhet
till kylskåp.
73/23 EEC satta 73.02.19 (Lågspänningsdirektiv) och efterföljande modifikationer,
30
89/336
EEC
satta
89.05.03
(Elektromagnetisk Kompatibilitetsdirektiv)
och efterföljande modifikationer
SE
Lagr ings tids t a bell (1)
Tid och metod för lagring av färskvaror i kylskåpet.
Mat
Rått kött
Kokt kött
Stekt kött
Rå köttfärs
Stekt köttfärs
Kallskuret
Färsk fisk
Kokt fisk
Stekt fisk
Burkfisk,öppnad
Färsk kyckling
Stekt kyckling
Färsk höna
Kokt höna
Färsk gås
Stekt gås
forts. från föregående sida...
Smör, oöppnat
Smör, öppnat
Mjölk
Grädde
Gräddfil
Ost, hård
Ost, mjuk
Ostmassa
Ägg
Spenat, syra
Gröna ärter& bönor
Svamp
Morötter,rötter
Paprika
Tomat
Kål
Snabbruttnande frukt
(jordgubbar, hallon etc.)
forts. från föregående sida...
Annan frukt
Konserverad frukt, öppnad
Gräddtårta etc.
1
X
X
X
X
X
X
2
X
X
X
Lagringstid
3
4
x
x
X
x
X
x
i dagar
5
6
x
x
x
x
Förpackningsmetod
X
X
x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
X
x
X
X
X
X
X
X
x
x
x
x
X
X
x
x
X
X
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
x
X
X
X
x
x
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
x
X
X
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
X
x
x
X
X
X
x
X
x
X
X
X
x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
x
x
x
x
7
x
x
plastfolie,
täckt skål
täckt skål
täckt skål
täckt skål
plastfolie,
papper
plastfolie,
täckt skål
täckt skål
täckt skål
plastfolie,
täckt skål
plastfolie,
täckt skål
plastfolie,
täckt skål
luft-tätt
cellofanpapper, fettåligt
luft-tätt
luft-tätt
luft-tätt
luft-tätt
originalförpackning
originalförpckning
originalförpackning
plastlåda
plastlåda
aluminiumfolie
plastfolie
plastfolie
plastfolie
plastfolie
plastfolie
plastfolie
plastfolie
plastfolie
plastfolie
plastfolie
x
x
plastfolie
täckt skål
täckt skål
Notera:
X Vanlig förvaringstid
x Möjlig förvaringstid vid riktigt färska produkter
31
SE
Lagr ings tids t a bell (2)
Lagringstid för djupfrysta och frysta varor.
Mat
Grönsaker:
gröna bönor,banan, blandade grönsaker, majs etc
Färdig-mat:
vegetariska rätter, köttrester etc.
Färdig-mat:
stekar, stuvning etc.
Mat från potatis och pasta:
potatismos, gnocchi, chips, kroppkaka mm
Soppor:
bönsoppa, köttbuljongsoppa mm, forts.från föregående sida....
Frukt:
körsbär, krusbär, fruktkräm mm
Kött:
kyckling, anka, gås,
filé, tonfisk
Isglass, glass
I kylutrymmet
+2 – +7 °C
I **** frysfack
-18°C
1 dag
12 månader
1 dag
12 månader
1 dag
6 månader
1 dag
12 månader
1 dag
6 månader
1 dag
12 månader
1 dag
1 dag
1 dag
5 månader
6 månader
3 veckor
Konsumen tköp EHL och ser vice
Reklamation
Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den
svenska konsumentlagstiftningen. Kom ihåg att
spara kvittot för eventuell reklamation.
Konsumentkontakt
Har du frågor angående produktens funktion eller
användning ber vi dig att kontakta vår
konsumentkontakt på tel. 0771-11 44 77 eller via
e-mail på vår hemsida www.electrolux.se
Innan du kontaktar service, skriv upp följande
enligt dataskylten:
Modellbeteckning
Produktnummer
Serienummer
Inköpstadum
Hur och när uppträder felet ?
Service och reservdelar
Vill du beställa service, installation eller
reservdelar ber vi dig kontakta Electrolux Service
på tel 0771-76 76 76 eller via vår hemsida på
www.electrolux.se. Du kan även söka hjälp via
din återförsäljare.
Adressen till din närmaste servicestation finner du
via www.electrolux.se eller Gula Sidorna under
rubrik Hushållsutrustning, vitvaror - service.
Innan du beställer service, kontrollera
först om du kan avhjälpa felet själv. Här i
bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver
enklare fel och hur man kan åtgärda dem.
Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas av
certifierad elektriker.
32
Electrolux HemProdukter AB
S-105 45 Stockholm
www.electrolux.se
DE
S er vice (f ör F inland)
Service och reservdelar (i Finland)
Konsumentkontakt (i Finland)
Alla servicearbeten, reservdelsbeställningar och
eventuella reparationer får endast utföras av ett
auktoriserat service-företag. Information om det
närmaste auktoriserade service-företaget får du
från numret 0200-2662 (0,1597e /min+lna), eller
telefonkatalogens gula sidor „hushållsapparatservice”. För att säkra maskinens klanderfria
funktion, skall man vid reparationer använda
endast original reservdelar. Innan service
tillkallas, använd kontrollistan ”Om ett fel uppstår”,
för att eventuellt kunna avhjälpa felet på egen
hand. Observera, elektriska fel skall alltid
åtgärdas av certifierad elektriker.
Uppge produktens modellbeteckning, produktoch serienummerenligt dataskylten på maskinens
baksida.
Dessa uppgifter kan du notera nedan:
TYPE. ...............................................................
MOD. ................................................................
PROD.NO. ........................................................
SER.NO. ...........................................................
Inköpsdatum .....................................................
Har du frågor angående produktens funktion
eller användning ber vi dig att kontakta vår
konsumentkontakt
på
tel.
0200-2662
(0,1597e/min + lna) eller via e-mail
carelux.fsh@electrolux.fi
Garanti (i Finland)
Produktens garantitid kan definieras separat.
Finns det ingen separat definierad garantitid,
har produkten garanti enligt den gällande
lagstiftningen och de lokala bestämmelserna.
Garantivillkoren uppfyller branschens allmänna
villkor enligt den gällande lagstiftningen. Spara
inköpskvittot
som
verifikation
för
inköpsdatumet, som avgör garantitidens början.
Kostnaderna kan debiteras även under tid som
omfattas av kostnadsfri service
vid onödigt servicebesök.
om tillverkarens anvisningar för installation,
användning och skötsel inte följts.
Tillverkaren reserverar sig för ändringar av produkten.
From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux
Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of
approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.
33
DE
Bevor Sie Ihr Gerät anschließend in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte zuerst die Gebrauchsanleitung
durch, die Sicherheitshinweise und wichtige Informationen enthält.
Nur so können Sie das Gerät sicher und zuverlässig nutzen und werden viel Freude daran haben.
Folgende Zeichen werden Ihnen helfen, sich in der Gebrauchsanleitung besser zurecht zu finden.
Sicherheitsvorschriften
Die Warnungen mit diesem Symbol dienen Ihrer Sicherheit und der Ihres Gerätes
Wichtige Hinweise und Informationen
Umwelthinweise
Bei diesem Symbol finden Sie Tips zur Lagerung von Lebensmitteln
From the Electrolux Group. The world's No.1 choice.
Die Electrolux-Gruppe ist der weltweit größte Hersteller von gas- und strombetriebenen Geräten für die Küche, zum Reinigen und für Forst und Garten.
Jedes Jahr verkauft die Electrolux-Gruppe in über 150 Ländern der Erde über 55 Millionen Produkte (Kühlschränke, Herde, Waschmaschinen,
Staubsauger, Motorsägen und Rasenmäher) mit einem Wert von rund 14 Mrd. USD.
34
DE
Inhalt
Wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit......................................................................................36
Allgemeine Sicherheitsvorschriften .........................................................................................36
Für die Sicherheit Ihrer Kinder ...............................................................................................36
Sicherheitsvorschriften für die Inbetriebnahme .........................................................................36
Informationen für Sicherheitsvorschriften von Isobutan...............................................................36
Zum Betrieb des Gerätes .......................................................................................................37
Allgemeine Informationen ......................................................................................................37
Bedienungselemente des Gerätes ..........................................................................................37
So bedienen Sie Ihr Gerät.....................................................................................................38
Inbetriebnahme ...............................................................................................................38
Temperaturregelung, Einstellung der Temperatur ..................................................................38
Einlagerungsempfehlung.......................................................................................................38
Lagerzeit und Kühltemperatur verschiedener Lebensmittel .....................................................39
Und so bedienen Sie Ihr 4-Sterne-Gefrierfach......................................................................39
Und so bedienen Sie Ihren normalen Kühlbereich.....................................................................39
Eiszubereitung ................................................................................................................39
Wichtige Informationen und Ratschläge ...................................................................................39
Tips und Hinweise................................................................................................................39
Und so können Sie Energie sparen: ...................................................................................39
Geräte und Umgebung .....................................................................................................40
Instandhaltung.....................................................................................................................40
Abtauen .........................................................................................................................40
Regelmäßige Reinigung....................................................................................................42
Außer Betrieb gesetztes Gerät ...........................................................................................42
Fehlerbeseitigung ................................................................................................................42
Wechsel der Glühlampe ...................................................................................................42
Wenn etwas nicht funktioniert ................................................................................................43
Zu Händen von Inbetriebnahmer ............................................................................................44
Technische Daten ................................................................................................................44
Inbetriebnahme ...................................................................................................................44
Transport, Auspacken ......................................................................................................44
Reinigung.......................................................................................................................44
Standort.........................................................................................................................45
Wechsel des Türanschlags ...............................................................................................46
Wechsel des Türanschlags beim Gefrierfach........................................................................47
Elektrischer Anschluß .......................................................................................................47
Lagerzeittabelle (1) ...............................................................................................................48
Lagerzeittabelle (2)................................................................................................................49
Garantie und Service .............................................................................................................49
Garantiebedingungen ...........................................................................................................49
Service und Ersatzteile .....................................................................................................49
Garantiebedingungen ............................................................................................................50
35
DE
W ichtige Hinw eise für Ihr e Sicherheit
Allgemeine
Sicherheitsvorschriften
Sollten Sie Ihr Gerät einmal weitergeben wollen,
vergessen Sie bitte nicht, die Gebrauchsanleitungen
dazuzulegen.
Sie haben ein Gerät für den Haushalt erworben, und es
sollte auch nur zur Lagerung von Lebensmitteln
gebraucht werden.
Wartungen und Reparaturen (einschließlich
Verbesserung und Austausch der Netzleitung) nur
durch eine autorisierte Werkstatt durchführen
lassen. Für Reparaturen dürfen nur Original-Ersatzteile
benutzt werden, anderenfalls könnte Ihr Gerät
beschädigt oder Sie selbst verletzt werden.
Das Gerät ist nur vom Netz getrennt, wenn Sie den
Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie
deshalb vor Reparaturen, Reinigungen den Netzstecker
aus der Steckdose. Nicht am Anschlußkabel ziehen, um
das Gerät vom Netz zu trennen! Wenn die Steckdose
schwer zu erreichen ist, schalten Sie das Stromnetz ab
(Sicherung herausnehmen).
Es ist verboten, das Netzkabel zu verlängern!
Bitte prüfen, dass das Netzkabel nicht von der
Geräterückseite eingeklemmt und beschädigt
wird. Ein beschädigtes Netzkabel kann
überhitzen und einen Brand verursachen.
- Keine schweren Gegenstände bzw. das Gerät selbst
auf das Netzkabel stellen. Kurzschluss- und
Brandgefahr!
Den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose
ziehen, besonders wenn das Gerät aus der
Nische gezogen wurde. Eine Beschädigung des
- Netzkabels kann Kurzschluss, Feuer und/oder
Stromschlag verursachen.
Ein beschädigtes Netzkabel muß durch eine
qualifizierte Fachkraft oder vom Kundendienst
ersetzt werden.
- Den Netzstecker niemals in eine lockere oder
beschädigte Steckdose stecken. Stromschlag- und
Brandgefahr!
Ohne die Abdeckblende der Innenbeleuchtung darf das
Gerät nicht in Betrieb genommen werden!
Die Innenwände sind kratzempfindlich, deshalb sollten
Sie beim Reinigen nie Eiskratzer oder andere spitze
Gegenstände benutzen.
Achten Sie darauf, daß keine Flüssigkeiten mit dem
Temperaturregler, bzw. der Beleuchtungsarmatur in
Berührung kommen.
Durch Eis können Sie sich Verletzungen zufügen, wenn
Sie es unmittelbar nach dem Herausnehmen verzehren.
Aufgetaute oder angetaute Produkte nicht erneut
einfrieren. Solche Produkte sollten Sie möglichst schnell
aufbrauchen.
Beachten Sie bitte bei Tiefkühlkost die Hinweise zur
Lagerzeit auf der Verpackung des Herstellers.
Keine Geräte mit elektrischem Antrieb bzw. Motor oder
Chemikalien zum Beschleunigen des Abtauens
anwenden!
Bewahren Sie keine heißen Töpfe in unmittelbarer Nähe
der Kunststoffteile des Gerätes auf.
Lagern Sie keine entflammbaren Gase und Flüssigkeiten
im Gerät, es besteht Explosionsgefahr.
Frieren Sie keine kohlensäurehaltigen Getränke ein 36
Explosionsgefahr.
Kontrollieren und reinigen Sie bitte regelmäßig den
Tauwasserablauf - einen Hinweis hierzu finden Sie
auch im Inneren des Gerätes - sonst könnte im Falle
einer Verstopfung das angesammelte Wasser zu einer
vorzeitigen Funktionsstörung des Gerätes führen.
Für die Sicherheit Ihrer
Kinder
Ihre Kinder sollten nicht mit den Klebebändern und
Verpackungsmaterialien des Gerätes spielen, da
Lebensgefahr durch Ersticken besteht!
Das Gerät sollte ausschließlich von Erwachsenen
bedient werden. Achten Sie darauf, daß Ihre Kinder
mit dem Gerät oder dessen Bedienungselementen
nicht spielen.
Sollte das Gerät am Ende seine Lebensdauer außer
Betrieb gesetzt werden, so ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose, trennen Sie das
Anschlußkabel durch (möglichst nah am Gerät) und
montieren Sie die Tür ab. Dadurch verhindern Sie,
daß sich spielende Kinder selbst einsperren oder
einen Stromschlag erleiden.
Sicherheitsvorschriften für
die Inbetriebnahme
Stellen Sie das Gerät mit der Rückseite an die Wand.
Die Wärme abgebenden Teile (Kompressor und
Verflüssiger) sollen die Wand nicht berühren.
Bevor Sie das Gerät verschieben, sollte der
Netzstecker aus in der Steckdose genommen sein.
Beim Aufstellen des Gerätes achten Sie darauf, daß
es nicht auf das Anschlußkabel gestellt wird.
Achten Sie auf ausreichende Belüftung des Gerätes.
Nicht ausreichende Belüftung hätte eine Erwärmung
des Gerätes zufolge. Um Ihrem Gerät die erforderliche
Belüftung zu sichern, befolgen Sie bitte die Hinweise
für die „Inbetriebnahme des Gerätes”.
Informationen für
Sicherheitsvorschriften
von Isobutan
Warnung
Ihr Gerät enthält im Kältekreislauf Isobutan (R
600a); bei diesem Stoff besteht Feuer- und
Explosionsgefahr.
Belüftungsöffnungen der Geräteverkleidung oder des
Aufbaus von Einbaumöbeln nicht verschließen.
Zum Beschleunigen der Abtauung keine anderen
mechanischen Einrichtungen oder sonstige
künstlichen Mittel als die vom Hersteller
empfohlenen benutzen.
Kühlkreislauf nicht beschädigen.
Keine elektrischen Geräte innerhalb des
Lebensmittellagerraumes betreiben, die nicht vom
Hersteller freigegeben sind.
Um Personen- und Sachschäden zu
vermeiden, halten Sie sich an die
Sicherheitsvorschriften der Gebrauchsanleitung.
Für Schäden infolge von Nichtbeachtung dieser
Vorschriften haftet der Hersteller nicht.
DE
Zum Betrieb des Ger ät es
Allgemeine Informationen
Sie haben einen Kühlschrank mit einem 4-SterneGefrierfach erworben. Dementsprechend ist Ihr Gerät
für die Lagerung von gekühlten bzw. tiefgefrorenen
Lebensmittel, Einfrieren von Waren in beschränkter
Mengen und zur Eiswürfelzubereitung geeignet.
Das Gerät entspricht den Normen der auf dem
Typenschild angegebenen Klimaklasse unter
Berücksichtigung
der
dort
aufgeführten
Temperatur.
Bedienungselemente des Gerätes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Gefrierfach
Abglagegitter
Tauwasserablauf
Glasplatte
Obstfach
Typenschild
Verstellbare Füße
Eiswürfelschale
Butterfachklappe
Beleuchtungsarmatur
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Türabstellfach
Dichtung
Flaschenfach
Eierablage
Luftzirkulation
Belüftungsgitter
Verflüssiger
Auffangschale
Kompressor
37
DE
So bedienen Sie Ihr Gerät
Inbetriebnahme
Legen Sie das beiliegende Zubehör in den
Kühlschrank und stecken Sie den Netzstecker in die
geerdete Steckdose.
Mit dem Temperaturregler, der sich auf der rechten
Seite des normalen Kühlbereiches befindet, können
Sie die Temperatur einstellen, indem Sie den Regler
im Uhrzeigersinn drehen. (Siehe nachstehende
Abbildung). In der Position „0” befindet sich das Gerät
außer Betrieb.
Bitte lesen Sie hierzu auch den nächsten Abschnitt.
Temperaturregelung, Einstellung der
Temperatur
Das Kühlaggregat muß nicht ununterbrochen laufen.
Wenn die Temperatur den eingestellten Wert erreicht
hat, schaltet der Thermostat es automatisch ab und
später dann wieder ein, die gewünschten
Temperaturen werden damit erreicht.
Je größer die Zahlen werden, desto intensiver wird die
Kühlung.
Im Gefrierfach ist eine Temperatur von -18 °C bzw.
eine niedrigere Temperatur zu erreichen, wenn Sie
den Temperaturreglerknopf auf Stufe „3” einstellen. In
diesem Fall wird im normalen Kühlbereich
automatisch eine Temperatur von +5 °C erreicht.
Diese Stufe („3”) genügt i.d.R. den alltäglichen
Ansprüchen.
Außer von der eingestellten Temperatur und
Außentemperatur wird die Temperatur
Gefrierschrank auch von der Menge
eingelagerten Lebensmittel sowie der Häufigkeit
Türöffnens beeinflußt.
der
im
der
des
In Höchsteinstellung des Temperaturreglers
(Stufe „5”) - z.B. bei hohen Außentemperaturen kann das Kühlaggregat ununterbrochen laufen.
Dadurh wird das Gerät nicht beschädigt.
Einlagerungsempfehlung
Bei Einlagerung verschiedener Lebensmittel
beachten Sie bitte die nebenstehende Abbildung:
1. Lagerung tiefgekühlter Lebensmittel, Eis- und
Eiscreme. Einfrieren frischer Lebensmittel.
2. Desserts, Torten, fertige Speisen
3. Lebensmittel im Behälter
4. Angebrochene Dosen, Konserven
5. Milch, Milchprodukte
6. Frisches Fleisch, Aufschnitt, Wurst usw.
7. Obst, Gemüse, Salat
8. Butter, Käse
9. Eier
10. Joghurt, u. ä.
11. Kleine Flaschen, Getränke
12. Große Flaschen, Getränke
38
DE
Lagerzeit und Kühltemperatur
verschiedener Lebensmittel
Informationen über die Lagerzeit, sowohl im Gefrierals auch im Kühlbereich, entnehmen Sie bitte den
Tabellen
„Lagerzeit”
am
Ende
der
Gebrauchsanleitung.
Da die Lagerzeit in erster Linie von der Frische der
gekühlten Lebensmittel bzw. seiner vorherigen
Behandlung abhängt, ist sie in diesem Rahmen nicht
eindeutig zu bestimmen. Deshalb sind die
angegebenen Daten lediglich als Orientierungspunkte
zu verstehen.
Achten Sie darauf, daß eingefrorene Produkte bis zum
Einlegen in Gefrierbereich nicht antauen.
Und so bedienen Sie Ihr 4-SterneGefrierfach
Im Gefrierfach wird eine Temperatur von mindestens
-18 °C, bzw. je nach Einstellung des Reglers, eine
niedrigere Temperatur erreicht.
Bei dieser Temperatur sind im Handel erhältliche
tiefgekühlte Produkte für einen bestimmten Zeitraum
zu lagern, und außerdem besteht die Möglichkeit
frische Lebensmittel (kleinere Mengen) einzufrieren
und zu lagern.
Während 24 Stunden können Sie ca. 2 kg frische
Ware einfrieren.
Verpacken Sie die Lebensmittel in luftdichtem
Verpackungsmaterial, kühlen Sie sie im normalen
Kühlbereich vor, und frieren Sie sie erst dann ein.
Notieren Sie am besten das Datum, an dem Sie die
Lebensmittel eingefroren haben.
Legen Sie neu einzufrierende Ware erst dann in das
Gefrierfach, wenn die eingelagerten Lebensmittel
bereits gefroren sind.
Vermeiden Sie bitte, daß frisch einzufrierende Ware
mit bereits eingefrorenen Produkten in Berührung
kommt.
Und so bedienen Sie Ihren normalen
Kühlbereich
Die Luft im Kühlbereich muß ausreichend
zirkulieren können, um entsprechend zu kühlen.
Decken Sie bitte deshalb die Gitterablagen mit Papier
oder einem Tablett o. ä. auf keinen Fall ab.
Eiszubereitung
Füllen Sie die beigelegte Eiswürfelschale mit
Wasser und legen Sie sie ins Gefrierfach. Die
Zubereitungszeit kann dadurch verkürzt werden,
daß der Temperaturregler auf die maximale
Temperatur eingestellt wird.
Vergessen
Sie
nicht,
nach
der
Eiswürfelzubereitung den Temperaturregler auf die
entsprechende Stufe wieder zurückzustellen!
Zum Gebrauch der Eiswürfel die Eiswürfelschale
kurz unter Wasser halten, die Schale sanft drehen
oder leicht schlagen.
Wichtige Informationen und
Ratschläge
Wir machen Sie darauf aufmerksam, daß die
Ablagegitter und die Türregale im Gerät
höhenverstellbar sind. Beim Öffnen der Tür in
einem 90° Winkel lassen sich die Ablagegitter
herausziehen und in der gewünschten Höhe
wieder einsetzen.
Tips und Hinweise
In diesem Abschnitt erhalten Sie nützliche
Hinweise zur Einsparung von Energie sowie zum
Umweltschutz.
Und so können Sie Energie
sparen:
Standorte
im
Bereich
direkter
Sonneneinstrahlung und Heizungsquellen sind
zu vermeiden.
Achten Sie auf die ausreichende Belüftung des
Kompressors und Verflüssigers.
Verpacken Sie die Lebensmittel in luftdichtem
Material,
um
unnötige
Reifund
Eisschichtbildung zu vermeiden.
Vermeiden Sie unnötiges und zu langes Öffnen
der Tür.
Lassen Sie heiße Speisen vor dem Einlegen
in den Kühlbereich auf Zimmertemperatur
abkühlen,
um
unnötige
Reifund
Eisschichtbildung zu vermeiden.
Verpacken Sie angebrochene Lebensmittel
in geeigneten Verpackungsfolien oder
Behälter. So bleiben Aroma und Frische besser
erhalten. Das Gemüse kann so z.B. mehrere Tage
seine Feuchtigkeit bewahren und trocknet nicht
aus.
39
DE
Achten Sie darauf, daß die Gefrierraumtür immer
richtig geschlossen ist.
Legen Sie die Lebensmittel nur in geschlossenen
Behältern ins Gerät.
Lassen Sie die heißen Speisen vor dem Einlegen
auf Zimmertemperatur abkühlen.
Um hohe Leistung bei niedrigen Energieverbrauch
zu erzielen, muß der Verflüssiger regelmäßig
gereinigt werden.
Geräte und Umgebung
Sie haben ein Gerät erworben, dessen Kälte- und
Isolierkreislauf umweltverträglich ist und somit die
Ozonschicht der Erde in keinerlei Weise beschädigt.
Sollte Ihr Gerät am Ende seiner Lebensdauer aus
Ihrem Haushalt entfernt werden, nehmen
Spermüllannahmestellen Ihr Gerät entgegen, und
entsorgen bzw. wiederverwerten seine verschiedene
Teile umweltverträglich.
Informationen über Spermüllannahmestellen erhalten
Sie bei den städtischen Ämtern.
Die wiederverwendbaren Teile des Gerätes sind mit
diesem Zeichen
gekennzeichnet.
Instandhaltung
Abtauen
Nach einer bestimmten Betriebszeit kann sich im
Kühlraum des Gerätes eine Reif- bzw. Eischicht
bilden.
Diese Reif- und Eisschicht wirkt isolierend, die
Kälteabgabe wird dadurch erschwert, was zur
erhöhten Temperatur der Kühlräume führen kann und
den Stromverbrauch ansteigen läßt. Eine dicke Reifund Eisschicht kann dazuführen daß sich die Tür des
Gefrierfaches nur schwer öffnen läßt.
Der Temperaturregler unterbricht immer wieder den
Kompressor - während dieser Zeit wird der
Kühlprozeß unterbrochen - die Innentemperatur steigt
und somit erfolgt ein Abtauen.
Nach dem Abtauen aktiviert der Temperaturregler den
Kühlprozeß.
Das Wasser sammelt sich im Sammelbehälter, läuft
durch
den
Tauwasserablauf
über
die
Tauwasserabführung in die Auffangschale (auf dem
Kompressor) und verdunstet dort durch die Wärme
des Kompressors.
Kontrollieren und reinigen Sie bitte den
Tauwasserablauf regelmäßig, sonst könnte
im Falle einer Verstopfung das angesammelte
Wasser in die Isolierung gelangen und somit zu
einer vorzeitigen Funktionsstörungen des
Gerätes führen.
40
DE
Verwenden Sie beim Reinigen des Tauwasserablaufes
das mitgelieferte und auch in der Abb. dargestellte
Reinigungsgerät.
Bewahren
Sie
es
am
Tauwasserablauf auf.
Überzeugen Sie sich gelegentlich davon, daß der
Tauwasserablauf nicht verstopft ist.
Ein typisches Beispiel für die Verstopfung der
Tauwasserabführung besteht darin, daß in Papier
verpackte Lebensmittel mit der Rückwand des
Kühlbereiches in Berührung kommen und dort
festfrieren. Beim Herausnehmen des Lebensmittels
kann das Papier in die Tauwasserabführung gelangen
und dadurch einen Verstopfung verursachen.
Gehen Sie deshalb bitte beim Einlegen von in Papier
verpackte Lebensmittel aus den eben ernannten
Gründen vorsichtig vor.
Bei voller Auslastung (z.B. bei Hitze) läuft der
Kühlschrank ununterbrochen, während dieser
Zeit ist die Abtauvollautomatik unwirksam.
Nach dem Abtauen sind Reif- und Eisflecken auf der
Rückseite des Kühlschrankes nicht unüblich.
Bei diesem Typ besitzt der Kühlbereich eine
Abtauvollautomatik. Damit entfällt ein Abtauen des
Kühlbereiches.
Das Gefrierfach kann mit einer Abtauvollautomatik
nicht versehen werden, da das Gefriergut die
Abtautemperatur nicht verträgt.
Hat sich eine Reif- und Eisschicht in geringerem Maße
gebildet, kann sie mit dem beiliegenden
Kunststoffschaber entfernt werden.
Das abgebildete Tablett gehört nicht zum Gerät!
Hat sich eine dickere Reif- und Eisschicht gebildet,
die nicht mehr mit dem Kunststoffschaber entfernt
werden kann, muß das Gefrierfach abgetaut werden
(i.d.R. 2-3 mal jährlich).
Nehmen Sie Ihr Gefriergut aus dem Gefrierfach und
dem normalen Kühlbereich heraus, wickeln Sie es in
mehrere Lagen Zeitungspapier ein und lagern Sie es
an einem kühlen Ort.
Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und
lassen Sie sowohl die Tür des Gefrierfaches, als auch
die des normalen Kühlbereiches geöffnet.
Lassen Sie das Tauwasser mit einem Lappen oder
Schwamm aufsaugen.
Wischen Sie nach dem Abtauen alles gut trocken, und
stecken Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose.
Nun können Sie die Lebensmittel zurücklegen.
Es ist empfehlenswert, den Temperaturregler ein paar
Stunden lang in der höchsten Einstellung zu lassen,
um die gewünschte Lagertemperatur zu erreichen.
41
DE
Regelmäßige Reinigung
Zweckmäßig ist es, den Kühlbereich alle 3-4 Wochen
zu reinigen.
Verwenden Sie bei der Reinigung bitte keine
Scheuermilch oder Seife.
Nachdem Sie das Gerät vom Netz getrennt haben
(Netzstecker aus der Steckdose ziehen), waschen Sie
es mit lauwarmem Wasser aus und wischen Sie es gut
trocken.
Die Türdichtung waschen Sie am besten mit klarem
Wasser ab.
Nach der Reinigung können Sie den Netzstecker
wieder in die Steckdose stecken.
Die Reinigung des Gefrierfaches erledigen Sie am
besten gleichzeitig mit dem Abtauen, bzw. wenn es
leer ist.
Ein- bis zweimal jährlich sollten Sie auf der Rückseite
des Kühlschrankes den Staubbelag am Kondensator
entfernen und die Auffangschale auf dem Kompressor
sauber machen.
Außer Betrieb gesetztes Gerät
Sollten Sie Ihr Gerät längere Zeit nicht brauchen,
gehen Sie wie folgt vor:
Trennen Sie das Gerät vom Netz.
Nehmen Sie die Lebensmittel heraus.
Reinigen Sie das Gerät auf die eben geschilderte
Weise.
Lassen Sie die Türen offen, um Geruchsbildung zu
vermeiden.
Fehlerbeseitigung
Wechsel der Glühlampe
Wenn die Glühlampe defekt ist, können Sie diese
leicht selbst austauschen:
Ziehen Sie den Netzstecker.
Drehen Sie die Schraube der Abdeckung heraus und
ziehen Sie die Abdeckung in Pfeilrichtung ab. Jetzt
können Sie die defekte Glühlampe ersetzen. (Typ:
Mignon 322, 230 V, 15 W, Sockel E 14)
Setzen Sie die Abdeckung der Glühlampe zurück und
schrauben Sie die Schraube wieder ein. Stecken Sie
zum Schluß den Netzstecker in die Steckdose.
Eine defekte Innenbeleuchtung beeinträchtigt die
Funktionsfähigkeit des Gerätes nicht.
42
DE
Wenn etwas nicht funktioniert
Bei allen elektrischen Geräten können Störungen
auftreten, zu deren Beseitigung Sie nicht unbedingt
den Kundendienst benötigen. In der nächsten Tabelle
wollen wir Ihnen über diese Störungen ein paar
Hinweise geben, damit Sie von überflüssigen
Reparaturkosten verschont bleiben.
Wir machen Sie darauf aufmerksam, daß bei jedem
arbeitenden Kompressor-Aggregat Geräusche
auftreten, die teils vom laufenden Motor, teils vom
Kältemittel, das durch die Rohre strömt, herrühren.
Das ist kein Fehler, sondern ein Zeichen der normalen
Funktion.
Wir möchten Sie noch einmal darauf hinweisen,
daß das Kühlaggregat nicht ununterbrochen
laufen muß. Wenn der Thermostat es also abschaltet,
und das Kälteaggregat nicht in Betrieb ist, so bleibt
die Stromversorgung dennoch gewährleistet.
Berühren Sie nicht die stromführen den Teile des
Gerätes solange Ihr Gerät an das Stromnetz
angeschlossen ist!
Problem
Das Gerät kühlt nicht
ausreichend.
Kühlraum ist zu kalt.
Das Gerät kühlt
überhaupt nicht.
Das Gerät ist zu laut.
Mögliche Ursachen
Lösungen
Der Temperaturregler ist falsch eingestellt. Nehmen Sie eine höhere Einstellung am
(Eingestellte Wert ist zu niedrig.)
Temperaturregler.
Zu große Menge Frischware wurde auf einmal Lagern Sie kleinere Mengen ein.
eingelagert.
Warme Speisen wurden eingelegt.
Lassen Sie die warmen Speisen vor dem
Einlagern auf Zimmertemperatur abkühlen.
Tür ist nicht richtig fest verschlossen.
Kontrollieren Sie, ob die Tür richtig geschlossen
ist.
Zirkulation der inneren kalten Luft ist nicht gesichert. Sichern Sie die freie Luftzirkulation.
Kühltemperatur ist falsch eingestellt. (Eingestellter Nehmen Sie eine niedrigere Einstellung.
Wert ist zu hoch.)
Netzstecker steckt nicht richtig in der Steckdose.
Kontrollieren Sie, ob der Netzstecker richtig in der
Steckdose ist.
Steckdose steht nicht unter Spannung.
Kontrollieren Sie, ob die Steckdose unter
Spannung steht.
Temperaturregler ist auf „0” eingestellt.
Überprüfen Sie den eingestellten Wert am
Temperaturregler.
Gerät steht nicht fest und eben.
Kontrollieren Sie, ob das Gerät stabil auf den
Boden steht (alle vier Füße fest am Boden).
Wenn diese Hinweise keine Ergebnisse bringen, bitte den Kundendienst benachrichtigen.
43
DE
Zu Händen von Inbetriebnahmer
Technische Daten
Modell/Typ
Bruttoinhalt (L)
Nettoinhalt (L)
Breite (mm)
Höhe (mm)
Tiefe (mm)
Energieverbrauch (kWh/24Std)
(kWh/Jahr)
Energieeffizienzklasse
Zeichen des Gefrierfaches
Gefriervermögen (kg/24Std)
Maximale Lagerzeit bei Störungen (h)
Maximale Leistungsaufnahme (W)
Gewicht (kg)
ER 6546 T (TT 150-4S)
Gefrierfach: 18
Kühlbereich: 128
Gefrierfach: 18
Kühlbereich: 122
550
850
600
0,64
234
A
****
2
11
80
37
Inbetriebnahme
Transport, Auspacken
Das
Gerät
sollte
stehend
und
Originalverpackung transportiert werden.
in
Nach jedem Transport muß das Gerät zur Beruhigung
des Kältekreislaufes ca. 2 Stunden ruhig stehen,
bevor es eingeschaltet wird.
Prüfen Sie zunächst, ob das Gerät unbeschädigt
angeliefert wurde. Sollten Sie Schäden feststellen,
benachrichtigen Sie umgehend den Händler, bei dem
Sie das Gerät gekauft haben. In diesem Falle
bewahren Sie das Verpackungsmaterial auf.
Reinigung
Entfernen Sie alle Klebebänder, die die Zubehörteile
des Gerätes gegen Verrutschen gesichert haben.
Das Geräteinnere und alle Zubehörteile mit
lauwarmem Wasser reinigen, dem ein mildes
Reinigungsmittel zugesetzt werden kann. Benutzen
Sie einen weichen Lappen.
Nach der Reinigung wischen Sie das Geräteinnere
trocken.
44
DE
Standort
Die Umgebungstemperatur hat eine Auswirkung auf
den Energieverbrauch und die einwandfreie Funktion
des Kühlgerätes.
Bei der Standortwahl sollten Sie darauf achten, das
Gerät in einem Raum mit einer Umgebungstemperatur
in Betrieb zu setzen die seiner Klimaklasse entspricht.
Die Klimaklasse ist dem Typenschild zu entnehmen.
Klimaklasse
SN
N
ST
Umgebungstemperatur
+10 ... +32 °C
+16 ... +32 °C
+18 ... +38 °C
Sinkt die Raumtemperatur unter die untere Grenze,
kann ein ungewünschter Temperaturanstieg im
Kühlbereich erfolgen.
Steigt die Raumtemperatur über die obere Grenze,
schaltet sich der Kompressor für längere Zeit ein, dies
kann zu Funktionsstörungen bei der Abtauvollautomatik führen, und es kann ein Temperaturanstieg
im Kühlbereich entstehen bzw. der Energieverbrauch
erhöht werden.
Das Gerät soll waagerecht auf dem Boden stehen.
Dies erreichen Sie mit den 2 verstellbaren Füßen (1)
(vorne unten). Zu den Füßen gehört jeweils eine
Distanzscheibe (2). Diese Scheiben können auch
entfernt werden, wenn es die Positionierung erfordert.
Standorte für das Kühlgerät im Bereich direkter
Sonneneinstrahlung oder unmittelbar neben einem
Ofen, Herd oder Heizungskörper sind zu vermeiden.
2
1
Wenn die Räumlichkeit dies nicht zuläßt, sollten Sie
die Mindestabstände zu solchen Geräten einhalten:
zu Gas- und Elektroherden 3 cm
Kann dieser Abstand nicht eingehalten werden,
muß eine 0,5 - 1 cm dicke nicht brennbare
Isolierplatte dazwischen gestellt werden.
zu Öl- und Kohleherden
30 cm
Das Kühlgerät ist so gefertigt, daß es bis zum
Anschlag an die Wand gestellt werden kann.
Beim Aufstellen müssen die Mindestabstände
eingehalten werden. (siehe Abb.)
A: Wenn das Kühlgerät unter einen Hängeschrank
aufgestellt wird
B: Wenn das Kühlgerät „frei” steht
45
DE
Wechsel des Türanschlags
Wenn der Türanschlag aus räumlichen Gründen
gewechselt werden muß, so besteht die Möglichkeit,
den Türanschlag auf die linke Seite zu montieren.
Der Türanschlag ist vom Werk aus rechtsseitig
montiert.
Gehen Sie bitte in der Reihenfolge der
nachstehenden Beschreibung und Abbildungen vor:
Stellen sie sicher daß das Gerät vom Netz getrennt
ist (Netzstecker aus der Steckdose ziehen).
Kippen Sie das Gerät vorsichtig nach hinten,
achten Sie aber darauf, daß der Kompressor den
Boden nicht berührt. Nehmen Sie sich am besten
eine zweite Person zu Hilfe, die das Gerät festhält.
Schrauben Sie die verstellbaren Füße (2 Stück) ab,
und entfernen Sie die untere Halterung, indem Sie
die 3 Schrauben auf der einen Seite und die 1
Schraube auf der anderen Seite abschrauben.
Setzen Sie den Bolzen in das Scharnier in der
Pfeilrichtung um.
Befestigen Sie die Halterung an der anderen Seite,
achten Sie aber darauf, daß die Tür sich nicht
bewegt.
Schrauben Sie die 1 Schraube auf der anderen
Seite in die frei gewordene Stelle, und befestigen
Sie die 2 Füße. Jetzt können Sie das Gerät
aufstellen.
Um das obere Scharnier umzusetzen, müssen Sie
den Kunststoffdeckel entfernen. Dies können Sie
tun, indem Sie, die beiden Schrauben, durch die
der Deckel befestigt ist, auf der Rückseite des
Gerätes abschrauben.
Schieben Sie nun den Deckel nach hinten, und
nehmen Sie ihn ab.
Schrauben Sie die Schrauben (2 Stück) der oberen
Halterung ab.
Danach müssen Sie den Bolzen in der Pfeilrichtung
umdrehen.
Setzen Sie das Scharnier auf die andere Seite ein,
achten Sie aber darauf, daß die Tür sich nicht
bewegt.
Jetzt können Sie den Deckel wieder ansetzen und
nach vorne schieben.
Befestigen Sie ihn mit den 2 Schrauben auf der
Rückseite des Gerätes.
Setzen Sie den Türgriff um, und die Blindstopfen
auf der gegenüberliegenden Seite auch.
Positionieren Sie nun das Gerät, richten Sie es
waagerecht aus, und schließen Sie es an.
46
DE
Wechsel des Türanschlags beim
Gefrierfach
Nachdem Sie den Türanschlag draußen gewechselt
haben, müssen Sie es auch beim Gefrierfach tun.
Gehen Sie bitte in der Reihenfolge der
nachstehenden Beschreibung und Abbildungen vor:
Mit Hilfe eines Schraubenziehers drücken Sie die
innere Zunge des unteren Scharnierträgers ein.
Den unteren Scharnierträger zusammen mit der
Gefrierfachtür auskippen und den Scharnierträgen
entfernen.
Den winkelförmigen Abdeckstopfen entfernen und
auf gegenüberliegende Seite einsetzen.
Gefrierfachtür um 180° drehen dann den unteren
Scharnierträger auf den unteren Bolzen der
Gefrierfachtür aufsetzen.
Den oberen Bolzen der Gefrierfachtür in die freie
Öffnung
einlegen
dann
den
unteren
Scharnierträger zusammen mit der Gefrierfachtür
bis zur Einrastung eindrücken.
Sie können diesen Türwechsel auch von Fachleuten
durchführen lassen. Benachrichtigen Sie bitte die
nächste Kundendienststelle. Die entstehenden
Kosten sind von Ihnen zu übernehmen.
Elektrischer Anschluß
Das Gerät kann nur an ein, mit einer 230 V
Nennspannung und 50 Hz Nennfrequenz
versehenes Netz mit Wechselspannung
angeschlossen werden.
Das Gerät muß an eine vorschriftsmäßig
installierte
Schutzkontaktsteckdose
angeschlossen werden. Lassen Sie sich
gegebenenfalls - von einem qualifizierten Elektriker in der Nähe des Kühlschrankes eine
Schutzkontaktsteckdose
vorschriftsmäßig
installieren zu lassen.
Dieses Gerät entspricht der EG-Richtlinie
Niederspannung
73/23
EWG
73/02/19
Elektromagnetische Verträglichkeit
-
und
89/336 EWG - 89/05/03 in der jeweils aktuellen
Fassung.
47
DE
Lager z eitt abelle (1)
Dauer und Art der Lagerung frischer Lebensmittel im Kühlschrank
Lebensmittel
Rohes Fleisch
Fleisch (gekocht)
Fleisch (gebraten)
Hackfleisch (roh)
Hackfleisch (gebraten)
Aufschnitt, Bockwurst
Fisch (frisch)
Fisch (gekocht)
Fisch (gebraten)
Fischkonserve, angebrochen
Hähnchenteile, frisch
Hähnchen, gebraten
Hühnerteile, frisch
Huhn, gekocht
Gänse-, Ententeile, frisch
Gans, Ente gebraten
Butter, nicht angebrochen
Butter, bereits angebrochen
Milch (Tüte)
Sahne
Saure Sahne o.ä.
Hartkäse
Weichkäse
Quark
Eier
Spinat, Sauerampfer
Erbsen, Bohnen
Pilze
Möhren, Spargel
Grüne Paprika
Tomate
Kohlarten
Schnell verderbliches Obst
(z.B. Erdbeere, Himbeere)
Sonstiges Obst
Angebrochene Obstkonserve
Desserts, Torten
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2
X
X
X
Lagerzeit in Tagen
3
4
5
6
x
x
x
X
x
x
x
X
x
x
X
X
x
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
x
x
x
x
X
X
x
x
X
X
X
x
X
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
x
X
X
x
x
x
x
x
X
X
x
x
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
x
X
X
x
x
x
x
x
x
X
x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
X
x
x
X
X
X
x
X
x
x
x
Symbolerklärung:
X Übliche Lagerzeit
x Mögliche Lagerzeit (bezieht sich nur auf vollkommen frische Ware)
48
Art der Verpackung
7
Gefrierbeutel, luftdicht verpacken
Frischhaltebox
Frischhaltebox
Frischhaltebox
Frischhaltebox
Beutel, Klarsichtsfolie
Beutel, luftdicht verpacken
Frischhaltebox
Frischhaltebox
Frischhaltebox
Beutel, luftdicht verpacken
Frischhaltebox
Beutel, luftdicht verpacken
Frischhaltebox
Beutel, luftdicht verpacken
Frischhaltebox
in Originalverpackung
in Originalverpackung
in Originalverpackung
in Becher
in Becher
Alufolie
Beutel
Beutel
Beutel
Beutel
Beutel
Beutel
Beutel
Beutel
Beutel
Beutel
Beutel
Frischhaltebox
Frischhaltebox
DE
Lager z eitt abelle (2)
Lagerzeit tiefgekühlter, eingefrorener Lebensmittel
Lebensmittel
Gemüse:
grüne Bohnen, grüne Erbsen, Mais, wasserhaltige,
rohe Gemüse (z.B. Kürbis)
Fertige Speisen:
Fleischgerichte, Eintöpfe
Fertige Speisen:
Rinderhack, Eisbeingulasch, Sülze usw.
Kartoffeln- und Nudelngerichte:
Kartoffelpüree, Knödel, Nockeln, Pommes Frites
Suppen:
Fleischsuppe, Bohnensuppe, Erbsensuppe
Obstsorten:
Sauerkirsche, Kirsche, Stachelbeere, Obstcreme, Kastanienpüree usw.
Fleisch:
Geflügel (Hähnchen, Gans, Ente) und ihre Teile,
Fisch
Eiscreme, Eis
Im normalen Kühlbereich
+2 - +7 °C
Im 4 Sternen Gefrierfach
-18 °C
1 Tag
12 Monate
1 Tag
12 Monatee
1 Tag
6 Monate
1 Tag
12 Monate
1 Tag
6 Monate
1 Tag
12 Monate
1 Tag
1 Tag
1 Tag
5 Monate
6 Monate
3 Wochen
Gar antie und Ser vice
Garantiebedingungen
Service und Ersatzteile
Bei Störungen am Gerät benachrichtigen Sie bitte
umgehend die nächste Kundendienststelle.
Ihr Gerät kann aufgrund seines Typenschildes
identifiziert werden.
Das Typenschild befindet sich links unten im
Kühlbereich neben dem Obstfach.
Hier finden Sie alle wichtige Angaben zum Gerät
(Typen-, Modellbezeichnung, Herstellnummer usw.)
Tragen Sie bitte die Daten vom Typenschild hier ein:
Modellbezeichnung
Typenbezeichnung
Produktnummer
Herstellnummer
Der Hersteller hält sich Änderungen des Produktes vor.
49
DE
Gar antiebedingungen
Der Endabnehmer dieses Gerätes (Verbraucher) hat
bei einem Kauf dieses Gerätes von einem
Unternehmer (Händler) in Deutschland im Rahmen
der Vorschriften über den Verbrauchsgüterkauf
gesetzliche Rechte, die durch diese Garantie nicht
eingeschränkt werden. Diese Garantie räumt dem
Verbraucher also zusätzliche Rechte ein. Dies
vorausgeschickt, leisten wir, AEG Hausgeräte GmbH,
gegenüber dem Verbraucher Garantie für dieses
Gerät für den Zeitraum von 24 Monaten ab Übergabe
zu den folgenden Bedingungen:
1. Mit dieser Garantie haften wir dafür, dass dieses neu
hergestellte Gerät im Zeitpunkt der Übergabe vom
Händler an den Verbraucher die in unserer
Produktbeschreibung für dieses Gerät aufgeführten
Eigenschaften aufweist. Ein Mangel liegt nur dann vor,
wenn der Wert oder die Gebrauchstauglichkeit dieses
Gerätes erheblich gemindert ist. Zeigt sich der Mangel
nach Ablauf von sechs (6) Monaten ab dem
Übergabezeitpunkt, so hat der Verbraucher
nachzuweisen, dass das Gerät bereits im
Übergabezeitpunkt mangelhaft war. Nicht unter diese
Garantie fallen Schäden oder Mängel aus nicht
vorschriftsmäßiger Handhabung sowie Nichtbeachtung
der Einbauvorschriften und Gebrauchsanweisungen.
2. Dieses Gerät fällt nur dann unter diese Garantie, wenn es
von einem Unternehmer in einem der Mitgliedstaaten
der Europäischen Union gekauft wurde, es bei
Auftreten des Mangels in Deutschland betrieben wird
und Garantieleistungen auch in Deutschland erbracht
werden können. Mängel müssen uns innerhalb von zwei
(2) Monaten nach dessen Kenntnis angezeigt werden.
3. Mängel dieses Gerätes werden wir innerhalb
angemessener Frist nach Mitteilung des Mangels
unentgeltlich beseitigen; die zu diesem Zweck
erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-
, Wege-, Arbeits- und Materialkosten werden von uns
getragen.
Über
diese
Nachbesserung
hinausgehende Ansprüche werden durch diese
Garantie dem Verbraucher nicht eingeräumt.
4. Bei Großgeräten (stationär betriebene Geräte) ist im
Garantiefall unter der für den Endabnehmer
kostengünstigen Rufnummer 0180 322 66 22 * die
nächstgelegene
Kundendienststelle
zu
benachrichtigen, von der Ort, Art und Weise der
Garantieleistungen
festgelegt
werden.
Nachbesserungsarbeiten werden, soweit möglich,
am
Aufstellungsort,
sonst
in
unserer
Kundendienstwerkstatt durchgeführt.
5. Garantieleistungen
bewirken
weder
eine
Verlängerung noch einen Neubeginn der
Garantiezeit für dieses Gerät; ausgewechselte Teile
gehen in unser Eigentum über.
6. Mängelansprüche aus dieser Garantie verjähren in
zwei (2) Jahren ab dem Zeitpunkt der Übergabe des
Gerätes vom Händler an den Verbraucher, der durch
Original-Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung) zu
belegen ist; wenn dieses Gerät gewerblich oder - bei
Waschgeräten und Wäschetrocknern - in
Gemeinschaftsanlagen genutzt wird, beträgt die
Verjährungsfrist sechs (6) Monate.
AEG Hausgeräte GmbH
Markenvertrieb Electrolux
Muggenhofer Straße 135
90429 Nürnberg
* Deutsche Telekom
EUR 0,09 / Minute
50
SK/E/23. (04.)
DE
Gar antiebedingungen
Sehr geehrte Kunden!
Wir, die Electrolux Hausgeräte GmbH, beglückwünschen Sie zum Erwerb eines Gerätes aus dem Electrolux
Konzern. Für dieses Gerät räumen wir Ihnen, gemäß den nachstehenden Bedingungen, eine besondere
Garantie ein, die Ihnen also zusätzliche Rechte gewährt.
1. Die Garantie beginnt mit dem Tag an dem das Gerät gekauft wurde und erstreckt sich über einen Zeitraum
von 24 Monaten. Wir empfehlen daher, den Kaufbeleg unbedingt aufzubewahren.
2. Die Garantie umfaßt Mängel am Gerät, die nachweislich auf einen Material- und / oder Herstellungsfehler
beruhen, wenn sie uns innerhalb von 14 Tagen nach dem Auftreten angezeigt werden. Nicht unter diese
Garantie fallen Schäden oder Mängel, die durch nicht vorschriftsgemäße Handhabung des Gerätes, durch
Nichtbeachtung der Einbauvorschriften und Gebrauchsanweisungen und durch Reparaturen oder Eingriffe,
die von Personen vorgenommen wurden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, verursacht wurden.
Werden unsere Geräte mit Ersatzteilen oder Zubehörteilen versehen, die keine Originalteile sind und wurde
dadurch ein Defekt verursacht, ist dieser ebenfalls nicht durch die Garantie gedeckt.
3. Mängel dieses Gerätes werden wir innerhalb angemessener Frist nach Mitteilung des Mangels
unentgeltlich beseitigen. Die zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-,
Weg-, Arbeits- und Materialkosten werden von uns getragen. Ab dem siebten Monat der Garantiezeit
übernehmen wir nur die Arbeits- und Materialkosten. Über diese Nachbesserung hinausgehende
Ansprüche werden durch diese Garantie nicht eingeräumt. Nachbesserungsarbeiten werden, soweit
möglich, am Aufstellungsort, sonst in unseren Kundendienstwerkstätten, durchgeführt. Ersetzte Teile
gehen in unser Eigentum über. Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- bzw. Lieferdatum vorzulegen.
4. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue
Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für ausgewechselte Teile endet mit der Garantiefrist für das ganze
Gerät.
5. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes
entstandener Schäden sind - soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist ausgeschlossen.
6. Durch diese Garantie wird der Gewährleistungsanspruch des Kunden gegen den Händler, bei dem er das
Gerät gekauft hat, weder eingeschränkt noch aufgehoben.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem neuen Gerät und erlauben uns, sie darauf aufmerksam zu machen,
daß Ihnen auch nach Ablauf der Garantie unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner gerne mit Rat
und Tat zur Verfügung stehen.
Electrolux Hausgeräte GmbH
ELECTROLUX HAUSGERÄTE GMBH
ADRESSE
VERTRIEB TELEFON
HERZIGGASSE 9
(01) 866 40-200
A-1230 WIEN VERTRIEB TELEFAX
2702
(01) 866 40-250
KUNDENDIENST TELEFON WIEN FN 98903 x
(01) 866 40-333
DVR: 0595411
KUNDENDIENST TELEFAX ARA LIZENZ NR.
(01) 866 40-300
UID: ATU 14758207
51
2004. 10. 27.
From the Electrolux Group. The world's No.1 choice.
The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kifchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux
Group products (such as refrigerations, cookers, washing machines, vaccum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of
approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.
Pinted by Océ Hungária Kft.
ELECTROLUX HOME PRODUCTS OPERATIONS EUROPE
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising