Electrolux | ERC19002W | User manual | Electrolux ERC24002W User Manual

Electrolux ERC24002W User Manual
Navodila za uporabo
SN
hladilnik
ERC 19002 W
ERC 24002 W
ERC 19002 W8
ERC 24002 W8
We were thinking of you
when we made this product
SN
electrolux 3
Dobrodošli v svet Electroluxa
Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali prvovrsten aparat Electrolux. Upamo, da vam bo
prinesel veliko zadovoljstva. Pri Electroluxu želimo svojim uporabnikom ponuditi veliko
izbiro kakovostnih proizvodov, s pomočjo katerih bo vaše življenje še bolj udobno.
Nekaj primerov boste našli tudi na ovitku tega priročnika! Vzemite si nekaj trenutkov ter
odprite to knjižico in se seznanite z vsemi prednostmi, ki vam jih nudi vaš novi aparat.
Obljubljamo vam enkratno uporabniško izkušnjo in lagodnost. Veliko sreče!
4 electrolux
SN
Pred namestitvijo in uporabo hladilnega aparata pozorno preberite knjižico z
navodili za uporabo. V navodilih za uporabo so nasveti za varno uporabo,
koristni nasveti in drugi podatki. Le uporaba skladno s temi navodili zagotavlja
brezhibno delovanje in dolgo življenjsko dobo.
Spodaj navedeni simboli vam bodo pomagali hitro najti ustrezna navodila:
Navodila za varno uporabo
Opozorila in informacije, označene s tem simbolom, ki jih je potrebno
upoštevati, da zagotovite varnost uporabnikov in zagotovite brezhibno
delovanje hladilnika.
Koristni nasveti
Nasveti za ohranjanje čistega okolja
Nasveti o shranjevanju živil
S tem simbolom so označeni nasveti o primernem shranjevanju živil
Simbol na izdelku ali njegovi embalaži označuje, da z izdelkom ni
dovoljeno ravnati kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Izdelek
odpeljite na ustrezno zbirno mesto za predelavo električne in
elektronske opreme. S pravilnim načinom odstranjevanja izdelka boste
pomagali preprečiti morebitne negativne posledice in vplive na okolje
in zdravje ljudi, ki bi se lahko pojavile v primeru nepravilnega
odstranjevanja izdelka. Za podrobnejše informacije o odstranjevanju in
predelavi izdelka se obrnite na pristojen mestni organ za odstranjevanje
odpadkov, komunalno službo ali na trgovino, v kateri ste izdelek kupili.
SN
electrolux 5
K azalo
Pomembna navodila za varno uporabo ......................................................6
Splošni varnostni ukrepi ..........................................................................6
Varnost otrok.........................................................................................7
Varnostni ukrepi pri namestitvi ..................................................................7
Varnostni ukrepi za izobutan ....................................................................7
Navodila za uporabnika ............................................................................8
Splošni podatki......................................................................................8
Uporaba hladilnega aparata .....................................................................8
Prvi vklop.........................................................................................8
Nadziranje temperature, nastavitve.......................................................8
Nasveti za shranjevanje živil ................................................................8
Primerni časi shranjevanja in temperature za različna živila .......................9
Uporaba predelka za zamrznjena živila z dvema zvezdicama.....................9
Uporaba hladilnika.............................................................................9
Priprava ledenih kock.......................................................................10
Nekaj koristnih podatkov in nasvetov .......................................................10
Koristni nasveti in zamisli .......................................................................10
Kako prihraniti energijo .........................................................................10
Hladilni aparat in okolje ....................................................................10
Vzdrževanje .........................................................................................11
Odtaljevanje....................................................................................11
Redno čiščenje ...............................................................................12
Kadar hladilnega aparata ne uporabljate..............................................12
Odpravljanje nepravilnosti v delovanju......................................................13
Zamenjava žarnice ...........................................................................13
Če kaj ne deluje...................................................................................13
Navodila za namestitev in priklop ............................................................15
Tehnični podatki...................................................................................15
Namestitev in priklop hladilnega aparata...................................................15
Transport, odstranjevanje embalaže....................................................15
Čiščenje ........................................................................................15
Namestitev .....................................................................................15
Spreminjanje strani odpiranja vrat .......................................................17
Spreminjanje strani odpiranja vrat predelka za zamrznjena živila ..............19
Priklop na električno omrežje ............................................................20
Tabela primernih časov shranjevanja (1)..................................................21
Tabela primernih časov shranjevanja (2) .................................................22
Garancija/servisna služba.......................................................................23
Evropska Garancija ................................................................................24
6 electrolux
SN
P omembna na v odila za v ar no upor abo
Splošni varnostni ukrepi
Ta navodila za uporabo shranite; če
hladilni aparat prodate ali ga podarite,
priložite tudi navodila za uporabo.
Hladilni
aparat
je
namenjen
shranjevanju živil v gospodinjstvih
skladno s temi navodili.
Servisiranje in popravila, vključno z
zamenjavo
električnega
priključnega kabla, smejo opravljati
le za to pooblaščeni servisi. Pri tem
morajo uporabljati originalne rezervne
dele. V nasprotnem primeru lahko
pride do poškodbe hladilnega aparata,
škode na imovini ali poškodbe oseb.
Hladilni aparat ni pod električno
napetostjo samo, kadar vtikač ni v
vtičnici.
Pred
čiščenjem
in
vzdrževanjem hladilnega aparata
vedno potegnite vtikač iz vtičnice
(primite za vtikač, nikoli ne vlecite za
kabel!). Če je vtičnica težko dostopna,
izklopite električni tok tako, da izklopite
varovalko.
Uporaba električnega podaljška
/podaljševanje kabla/ ni dovoljena.
Preverite, da vtikač priključnega
kabla za hladilnikom, ni stisnjen ali
poškodovan.
- poškodovan vtikač bi se lahko
pregrel in vnel.
Pazite, da na priključni električni
kabel ne postavite težkega
predmeta ali samega hladilnega
aparata.
- to lahko povzroči kratek stik in požar.
Pri izklapljanju kabla vedno primite
za vtikač;
nikoli ne vlecite za kabel.
- poškodovan električni kabel lahko
povzroči kratek stik, požar in/ali udar
električnega toka.
- poškodovani električni kabel smejo
zamenjati samo ustrezno usposobljeni
strokovnjaki ali pooblaščeni servis.
Če vtičnica na zidu ni brezhibna,
nanjo ne smete priključiti aparata.
- to bi lahko povzročilo požar ali udar
električnega toka.
Hladilnega aparata ne smete nikoli
uporabljati, če zaščita žarnice - luči v
notranjosti ni nameščena
Pri čiščenju, odtaljevanju, jemanju
zamrznjenih živil ali modelčkov za led iz
hladilnega aparata si ne smete nikoli
pomagati z ostrimi, koničastimi ali
trdimi predmeti, saj bi lahko
poškodovali hladilni aparat.
Pazite, da tekočine ne pridejo v stik z
gumbom termostata in lučjo v
notranjosti hladilnega aparata.
Sladoleda in ledenih kock ne smete
dajati v usta tisti trenutek, ko jih
vzamete iz zamrzovalnika; ker so
izjemno mrzli, bi lahko povzročili
ozebline v ustih!
Odtajanih živil ne smete ponovno
zamrzovati; čimprej jih porabite.
Tovarniško zamrznjena živila hranite
skladno z navodili proizvajalca.
Odtaljevanja hladilnega aparata ne
pospešujte s pomočjo električnih
grelnikov ali kemičnih snovi.
Vročih posod ne postavljajte na
plastične dele hladilnega aparata.
Vnetljivih plinov in tekočin ne shranjujte
v hladilnem aparatu, saj bi lahko
eksplodirali.
Gaziranih pijač, pijač v steklenicah ali v
steklene kozarce vloženega sadja ne
hranite v predelku za shranjevanje
zamrznjenih živil.
SN
Redno preverjajte in po potrebi očistite
odprtino za odtekanje vode pri
samodejnem odtaljevanju - na to vas
opozarja tudi nalepka v notranjosti
hladilnega aparata. Voda, ki se nabira
zaradi zamašene odprtine za
odtekanje vode, lahko povzroči
okvaro.
Varnost otrok
Otrokom ne smete dovoliti, da se
igrajo z embalažo; s plastično folijo bi
se lahko zadušili.
Hladilni aparat je namenjen odraslim.
Ne smete dovoliti, da bi se otroci igrali
s hladilnim aparatom.
Ko imate namen zavreči svoj odsluženi
hladilni aparat, potegnite vtikač iz
vtičnice in odrežite priključni električni
kabel čim bližje ohišja, nato pa
snemite vrata. Tako se otroci med igro
ne bi mogli zapreti vanj, pa tudi
možnost električnega udara bo tako
izključena.
Aparata naj ne uporabljajo osebe
(vključno z otroki) z zmanjšanimi
fizičnimi, čutilnimi ali duševnimi
sposobnostmi,
oziroma
s
pomanjkljivim znanjem in izkušnjami,
razen če jih pri tem nadzorujejo ali pa
jih o uporabi aparata poučijo osebe, ki
so odgovorne za njihovo varnost.
Varnostni ukrepi pri
namestitvi
Hladilni aparat naj bo s hrbtno stranjo
obrnjen proti zidu, da bo dostop do
delov, ki se segrevajo in bi se na njih
lahko
opekli,
onemogočen
(kompresor, kondenzator).
Pred premikanjem hladilnega aparata
se prepričajte, da vtikač ni v vtičnici.
electrolux 7
Pri postavljanju hladilnega aparata se
prepričajte, da ne stoji na električnem
priključnem kablu.
Okrog hladilnega aparata mora krožiti
zrak; v nasprotnem primeru lahko
pride do pregrevanja. Pri nameščanju
hladilnega
aparata
upoštevajte
navodila proizvajalca o ustreznem
zračenju.
Varnostni ukrepi za
izobutan
Kot hladivo je v tem hladilnem aparatu
uporabljen izobutan (R 600a), ki je
vnetljiv in eksploziven.
Uporaba gospodinjskih aparatov z
električnim motorjem (npr. mešalnik,
aparat za sladoled ipd.) v hladilnem
aparatu ali v bližini odprtin na
hladilnem aparatu ni dovoljena.
Prav tako ne smete v hladilnem
aparatu ali v bližinin odprtin na
hladilnem aparatu uporabljati grelnih
naprav (npr. pospeševati odtaljevanje)
ali odprtega ognja.
Če obstaja možnost, da hladivo uhaja
iz hladilnega aparata, morate prostor, v
katerem hladilni aparat deluje, dobro
zračen.
Da bi zagotovili varnost oseb in
premoženja, vedno upoštevajte
navodila proizvajalca za varno
uporabo. Proizvajalec ni odgovoren
za škodo, ki nastane zaradi
neupoštevanja teh navodil.
8 electrolux
SN
N a v odila za upor abnik a
Splošni podatki
Uradni naziv hladilnega aparata je
gospodinjski hladilnik s predelkom za
shranjevanje zamrznjenih živil s štirimi
zvezdicami. Hladilni aparat je primeren za
shranjevanje zamrznjene in globoko
zamrznjene hrane, za zamrzovanje
omejenih količin živil in za pripravo
ledenih kock.
Hladilni aparat ustreza zahtevam
normativov
glede
na
različne
temperaturne omejitve skladno s
klimatskim razredom, v katerega je
razvrščen.
Črka - simbol za ustrezni klimatski razred
- je navedena na tablici s podatki.
Uporaba hladilnega aparata
„3” ohranja temperatura -18 °C ali nižja. V
tem primeru bo temperatura v hladilniku
za shranjevanje svežih živil približno +5°C
ali nižja. Stopnja „3” je običajno najbolj
primerna
za
običajne
potrebe
uporabnikov.
Na temperaturo v hladilniku pa razen
položaja gumba termostata vplivajo še
drugi pogoji: temperatura okolice,
pogostnost odpiranja vrat, količina na
novo dodanih živil.
Če je izbrana najvišja stopnja,
stopnja „5”, zaradi povečanih
potreb po hlajenju (npr. pri visokih
poletnih temperaturah) bo kompresor
deloval brez prestanka, kar pa za hladilni
aparat ni škodljivo.
Prvi vklop
Namestite dodatno opremo v hladilnik,
nato pa potisnite vtikač v vtičnico.
Hladilnik bo začel hladiti, ko obrnete
gumb termostata na desni strani
hladilnika s položaja „0”, tako kot je to
prikazano na sliki. Kadar želite hladilni
aparat izklopiti, obrnite gumb termostata
v položaj „0”.
V naslednjem poglavju so podana
navodila za ustrezne nastavitve.
Nadziranje temperature,
nastavitve
Termostat samodejno prekinja delovanje
hladilnega aparata za krajši ali daljši čas,
odvisno od nastavitve, nato pa ga
ponovno vklaplja in tako zagotavlja
ohranjanje nastavljene temperature.
Z obračanjem gumba termostata proti
višjim številkam postaja hlajenje vedno
bolj intenzivno.
V predelku za zamrznjena živila se ob
nastavitvi gumba termostata na stopnjo
Nasveti za shranjevanje živil
Na skici je prikazan najprimernejši
razpored živil v notranjosti hladilnega
aparata:
1. Zamrznjena živila, pripravljanje
ledenih
kock
in
sladoleda. Zamrzovanje svežih živil.
2. Sladice,
peciva,
torte,
že
pripravljene jedi
3. Hrana v posodah
4. Odprte pločevinke
5. Mleko, mlečni proizvodi
6. Sveže meso, narezki, klobase...
SN
7. Sadje, zelenjava, solata
8. Sir, maslo
9. Jajca
10. Jogurt, smetana
11. Manjše steklenice, brezalkoholne
pijače
12. Večje steklenice, pijače
electrolux 9
hranite tovarniško globoko zamrznjena
živila, primeren pa je tudi za zamrzovanje
in shranjevanje manjših količin svežih
živil.
V roku 24 ur lahko zamrznete pribl. 2 kg
živil.
Živila tesno zavijte v plastično ali alu-folijo,
ohladite jih v hladilniku, nato pa postavite
v predelek za zamrzovanje.
Priporočamo, da na zavojčkih zabeležite
datum zamrzovanja.
Šele takrat, ko ta živila zamrznejo, smete
v predelek za zamrzovanje dodati
zavojčke s svežimi živili.
Uporaba hladilnika
Primerni časi shranjevanja in
temperature za različna živila
V tabelah, ki jih boste našli na koncu teh
navodil za uporabo, so navedeni podatki
o primernih časih shranjevanja živil v
zamrzovalniku in hladilniku.
Primeren čas shranjevanja pa je odvisen
od kakovosti živil, od tega, kako sveža so
in od tega, kako z njimi ravnamo, zato so
v tabeli navedeni časi samo informativni.
Poskrbite, da boste zavojčke tovarniško
hitro zamrznjenih živil v čim krajšem času
prenesli v svoj zamrzovalnik, tako da se
ne bodo mogli odtaliti.
Uporaba predelka za zamrzovanje
s štirimi zvezdicami
Odvisno od položaja gumba termostata
se v tem predelku ohranja temperatura 18 °C ali nižja.
Pri tej temperaturi lahko za določen čas
Pogoj za pravilno hlajenje je
neovirano kroženje zraka v
notranjosti hladilnika. Zaradi tega, ne
smete prekriti odprtin za prezračevanje
na zadnjem delu polic (npr. s pladnjem).
V hladilnik ne postavljajte vročih
živil; počakajte, da se ta najprej
ohladijo na sobno temperaturo. V
nasprotnem primeru se bo v
hladilniku po nepotrebnem nabiralo
ivje.
Živila v hladilniku lahko eno od
drugega prevzamejo vonj, zato
je bistvenega pomena, da jih hranite v
zaprtih posodah ali zavijete v celofan,
alu-folijo, povoščeni papir ali
plastično folijo in šele nato postavite v
hladilnik. Tako bodo živila ohranila
vlažnost (npr. zelenjava) in se po
nekaj dneh ne bodo izsušila.
10 electrolux
SN
Priprava ledenih kock
V priloženi modelček nalijte vodo in ga
postavite v predelek za zamrzovanje.
Voda bo hitreje zamrznila, če zmočite tudi
dno modelčka in obrnete gumb
termostata na najvišjo stopnjo. Ko so
kocke pripravljene, ne pozabite obrniti
gumba termostata na ustrezno nižjo
stopnjo!
Ledene kocke boste najlažje stresli iz
modelčka, če ga podržite pod tekočo
vodo in nato zvijete ali potolčete po njem.
Pri zapiranju vrat zamrzovalne komore
pazite, da jeziček vrat premikate v
smeri puščice in na primeren način ga
fiksirate v zapirnem elementu.
Tekočine postavljajte v hladilni aparat
le v zaprtih posodah.
Vročih jedi in pijač ne postavljajte v
hladilni aparat; počakajte, da se
ohladijo na sobno temperaturo.
Kondenzator redno čistite.
Nekaj koristnih podatkov in
nasvetov
Premične police omogočajo
povečanje koristnega prostora v
hladilniku. Spreminjanje položaja polic je
mogoče, če so vrata odprta za 90°.
Koristni nasveti in zamisli
V tem poglavju boste našli nekaj
praktičnih nasvetov in zamisli o čim boljši
izrabi hladilnega aparata in o kar
največjem prihranku energije. Navedeni
so tudi podatki o vplivu hladilnega aparata
na okolje.
Kako prihrxaniti energijo
Hladilni aparat naj ne bo izpostavljen
sončnim žarkom; postavite ga čim dlje
od grelnih teles.
Pazite, da bo zagotovljeno zadostno
zračenje
kompresorja
in
kondenzatorja. Odprtine za zračenje
morajo ostati proste.
Živila hranite v dobro zaprtih posodah,
ali pa jih tesno zavijte v folijo. Tako
boste preprečili prekomerno tvorjenje
sreža.
Vrat ne odpirajte po nepotrebnem, pa
tudi predolgo naj ne bodo odprta.
Hladilni aparat in okolje
Hladilni aparat (hladivo, izolacijski
material) ne vsebuje plinov, ki razgrajujejo
ozonsko plast. Hladilni aparat pa kljub
temu ne smete zavreči skupaj z drugimi
gospodinjskimi odpadki. Pazite, da ne
poškodujete hladilne enote, predvsem
dela na hrbtni strani ob toplotnem
izmenjevalcu
(kondenzatorju).
Pri
občinskih oblasteh se pozanimajte, kje je
ustrezno odlagališče odpadkov.
Vsi materiali, uporabljeni pri izdelavi
hladilnega aparata, označeni s simbolom
, so primerni za recikliranje.
SN
Vzdrževanje
Odtaljevanje
Običajen pojav pri delovanju hladilnika je
tvorjenje sreža in ledu v notranjosti
hladilnega aparata.
Debela plast sreža in ledu pa učinkuje kot
izolator, zato znižuje učinkovitost hlajenja;
ob povišanju temperature se za
ohranjanje nizke temperature porabi več
energije. Zelo debela ledena obloga tudi
onemogoči odpiranje vrat predelka za
zamrznjena živila, v skrajnem primeru se
lahko vrata tudi zlomijo.
Pri hladilnih aparatih tega tipa poteka
odtaljevanje hladilnika avtomatsko brez
posegov s strani uporabnika.
Termostat v rednih presledkih prekinja
delovanje kompresorja za krajši ali daljši
čas; proces hlajenja je prekinjen,
temperatura v hladilniku se zviša, to pa
povzroči odtaljevanje ledene obloge. Po
odtaljevanju termostat ponovno sproži
delovanje sistema.
electrolux 11
dotika zadnje stranic in nanjo primrzne.
Ko zavojček nato odmaknete, se del
papirja odtrga, nato pa pri odtaljevanju z
vodo steče v odprtino za odtekanje vode.
Zato pazite, kako postavljate v papir zavita
živila v hladilnik.
Če je potrebno bolj intenzivno
hlajenje, npr. v hudi poletni vročini,
bo hladilnik deloval brez prestanka; v tem
primeru do samodejnega odtaljevanja ne
pride.
Manjše količine ledu ali sreža na zadnji
stranici hladilnika po odtaljevanju so
običajen pojav.
Samodejno odtaljevanje predelka za
shranjevanje zamrznjenih živil ni mogoče,
saj zamrznjena in globoko zamrznjena
živila ne prenesejo višjih temperatur, pri
katerih se led začne taliti.
Zato oblogo iz ledu in sreža, ki se nabere
Voda, ki nastane pri odtaljevanju, skozi
odprtino za odcejanje vode do zbiralnika
vode, ki je nameščen na kompresorju,
kjer zaradi toplote izpari.
Občasno se prepričajte, da
odprtina za odtok vode ni
zamašena in jo redno čistite. Če je
odprtina za odtok vode zamašena, bi
lahko zaradi vode, ki bi se nabirala,
prišlo do okvare hladilnega aparata, saj
bi lahko voda stekla v izolacijo.
Odprtino za odtok vode čistite s pomočjo
priložene paličice, ki jo boste našli v
odprtini (glej sliko).
Občasno se prepričajte, da oprtina za
odtok vode ni zamašena.
Najpogosteje se odprtina za odtok vode
pri samodejnem odtaljevanju zamaši
zaradi koščkov papirja za zavijanje, ki se
na vratih predelka za zamrznjena živila in
na tesnilu vrat, odstranite s pomočjo
priloženega strgala.
Pladenj, ki je prikazan na sliki, hladilnemu
aparatu ni priložen!
Ko pa je ledena obloga tako debela, da je
ni mogoče odstraniti s pomočjo
plastičnega strgala, morate predelek za
12 electrolux
SN
zamrznjena živila temeljito
(približno 2 do 3-krat na leto).
odtaliti
Po čiščenju hladilni aparat ponovno
priklopite na električno omrežje.
Hladilni aparat izpraznite in zamrznjena
živila zavijte v več plasti časopisnega
papirja in jih shranite v hladnem prostoru.
Najbolje je, če hkrati očistite tudi
predelek za zamrznjena živila; za čiščenje
se odločite, ko je hladilni aparat skoraj
prazen.
Izklopite hladilni aparat iz električnega
omrežja in pustite vrata hladilnika in
zamrzovalnika odprta.
Vodo, ki se v notranjosti nabira zaradi
taljenja ledenih oblog, sproti brišite pomagajte si z mehko krpo ali gobico.
Ko se ledene obloge odtalijo, do suhega
obrišite vse površine, znova priklopite
hladilni aparat na električno omrežje in
ponovno zložite živila v hladilni aparat.
Priporočamo, da po odtaljevanju gumb
termostata obrnete na najvišjo stopnjo,
tako da bo primerna temperatura
shranjevanja čimprej dosežena.
Prah in nečistočo, ki se nabereta na hrbtni
strani hladilnega aparata, na kondenzatorju
in na zbiralniku vode nad kompresorjem
očistite enkrat ali dvakrat na leto.
Kadar hladilnega aparata ne
uporabljate
Če hladilnega aparata dlje časa ne boste
potrebovali:
Hladilni aparat izklopite iz električnega
omrežja.
Hladilnik izpraznite.
Odtalite ga in očistite, kot je to navedeno
v prejšnjem poglavju.
Pustite vrata odprta, da preprečite
nastanek neprijetnega vonja.
Redno čiščenje
Priporočamo, da notranjost hladilnika
očistite vsake 3 do 4 tedne.
Uporaba gospodinjskih čistil ali mila ni
dovoljena.
Hladilni aparat izklopite iz električnega
omrežja in notranjost pomijte z mlačno
vodo, nato pa ga obrišite do suhega.
S čisto vodo temeljito očistite tudi
magnetno tesnilo vrat.
SN
Odpravljanje nepravilnosti v
delovanju
Zamenjava žarnice
Če luč ne dela, morate zamenjati
žarnico.
Izklopite hladilni aparat iz električnega
omrežja.
Odvijte vijak, s katerim je pritrjen pokrov
žarnice, nato pa ga snemite (v smeri
puščice). Zdaj lahko zamenjate žarnico.
(Tip žarnice: Mignon 322, 230 V, 15 W,
navoj E 14)
Po zamenjavi žarnice ponovno namestite
pokrovček luči in priklopite hladilni aparat
na električno omrežje.
Hladilni aparat bo deloval tudi v primeru,
da se luč ne prižge.
Če kaj ne deluje
Med delovanjem hladilnega aparata
občasno pride do manjših nepravilnosti v
delovanju, ki jih lahko odpravite sami brez
pomoči strokovnjakov pooblaščenega
servisa. V spodnji razpredelnici so
navodila
za
odpravljanje
takih
nepravilnosti, ki vam bodo prihranila
nepotrebne stroške.
Opozoriti pa vas želimo, da delovanje
hladilnega
aparata
spremljajo
določeni zvoki (kompresor, kroženje
hladiva), ki ne kažejo na nepravilnost
v delovanju, ampak so znak
normalnega delovanja.
electrolux 13
Ponovno vas opozarjamo, da
hladilni aparat deluje s
prekinitvami; prekinitev delovanja
kompresorja ne pomeni, da hladilni
aparat ni več pod električno
napetostjo! Zato se ne smete dotikati
delov, ki so pod električno
napetostjo, dokler je vtikač v vtičnici!
14 electrolux
SN
Problem
Hladilni aparat
premalo hladi.
Možen razlog
Termostat je nastavljen na
prenizko stopnjo.
V hladilni aparat ste zložili preveč
živil.
V hladilni aparat ste postavili
vroče živilo.
Vrata niso pravilno zaprta.
Zrak v notranjosti hladilnega
aparata ne more krožiti.
Hladilni aparat preveč Termostat je nastavljen na
hladi.
previsoko stopnjo.
Hladilni aparat sploh Vtikač ni pravilno v vtičnici.
ne hladi.
Delovanje hladilnega
aparata je hrupno.
Ni električne energije.
Gumb termostata je v položaju
„0”.
Hladilni aparat ni pravilno
postavljen.
Rešitev
Izberite višjo stopnjo.
Zmanjšajte količino živil v
hladilnem aparatu.
Živila, ki jih postavljate v hladilni
aparat, ne smejo presegati sobne
temperature.
Preverite, če so vrata zaprta.
Omogočite kroženje zraka v
hladilnem aparatu.
Izberite nižjo stopnjo.
Prepričajte se, če je vtikač
pravilno v vtičnici.
Prepričajte se, če je v vtičnici tok.
Preverite
položaj
gumba
termostata.
Prepričajte se, da je hladilni aparat
stabilen (vse štiri noge morajo stati
trdno na tleh).
Če vam napake tudi s pomočjo navedenih nasvetov ne uspe odpraviti, se
obrnite na pooblaščeni servis.
SN
electrolux 15
N a v odila za names tit e v in priklop
Tehnični podatki
Model
Bruto prostornina (l)
Neto prostornina (l)
Širina (mm)
Višina (mm)
Globina (mm)
Poraba energije (kWh/24h)
(kWh/leto)
Energetski razred po EU normah
Število zvezdic predelka za
zamrznjeno hrano
Zmogljivost zamrzovanja (kg/24 h)
Čas ohranjanja nastavljene
temperature (h)
Nazivna jakost toka (A)
Teža (kg)
ERC 19002W
ERC 19002W8
Zamrzovalnik: 18
Hladilnik:
172
Zamrzovalnik: 18
Hladilnik:
166
550
1050
600
0,54
197
A+
ERC 24002W
ERC 24002W8
Zamrzovalnik: 18
Hladilnik:
219
Zamrzovalnik: 18
Hladilnik:
213
550
1250
600
0,59
216
A+
****
2
****
2
11
0,7
40
11
0,8
47
Namestitev in priklop
hladilnega aparata
Transport, odstranjevanje
embalaže
mlačno vodo in blagim detergentom;
uporabite mehko krpo.
Priporočamo,
da
hladilnik
prinesete domov v originalni
embalaži v pokončnem položaju.
Upoštevajte oznake na embalaži!
Po vsakem premikanju počakajte
približno 2 uri in šele nato vklopite hladilni
aparat.
Po čiščenju do suhega obrišite vse
površine.
Odstranite embalažo in se prepričajte, da
so vsi deli nepoškodovani. O morebitnih
poškodbah takoj obvestite prodajalca; v
tem primeru shranite embalažo.
Čiščenje
Odstranite lepilni trak, s katerim so
posamezni
deli
zaščiteni
pred
premikanjem med transportom.
Notranjost hladilnega aparata očistite z
Namestitev
Temperatura okolja vpliva na porabo
energije in na delovanje hladilnega
aparata. Ko se odločate, kam boste
postavili vaš novi hladilni aparat,
upoštevajte omejitve, ki so navedene v
spodnji razpredelnici. Upoštevajte
razred, v katerega je razvrščen vaš
hladilni aparat; ta je naveden na tablici s
podatki.
Klimatski razred Temperatura v prostoru
SN
+10...+32 °C
N
+16...+32 °C
ST
+18...+38 °C
16 electrolux
SN
Če se temperatura v prostoru spusti pod
nižjo navedeno vrednost, se lahko tudi
temperatura v hladilniku spusti pod
predpisano temperaturo. Možno je celo
nepravilno delovanje aparata.
A
45°
PR60
bližino radiatorja ali štedilnika ga ne
smete postaviti.
Če pa se temperatura v prostoru dvigne
nad višjo navedeno vrednost, bo čas
delovanja kompresorja daljši, kar bo
onemogočilo proces samodejnega
odtaljevanja, višjo temperaturo v
hladilniku ali bistveno večjo porabo
enegije.
Hladilni aparat mora stati vodoravno. Na
spodnji sprednji strani hladilnega aparata
sta dve nastavljivi nogi (1), s pomočjo
katerih hladilnik pravilno uravnate v
vodoravni položaj. Nastavljivi nogi sta
opremljeni
tudi
z
distančnima
podložkama 1-1 (2); te lahko po potrebi
tudi odstranite.
V vrečki za pritikline sta priloženi dve
držali
oddaljenosti.
Držala
oddaljenosti se montirata v izvrtine, ki
se nahajajo po zadnjem delu naprave.
Položite držala oddaljenosti v izvrtine.
Naj pazite na to da strelica (A) na sliki
stoji v ustreznem položaju., vrtajoč v
45 ° pritrdite držala oddaljenosti
(strelica je treba stati navpično).
Hladilni aparat naj ne bo izpostavljen
direktnim sončnim žarkom, pa tudi v
Če pa zaradi prostorske stiske morate
postaviti hladilni aparat tik ob štedilnik,
morate upoštevati vsaj spodaj navedene
minimalne oddaljenosti:
Če postavite hladilni aparat ob plinski
ali električni štedilnik, mora ostati
vmes vsaj 3 cm prostora; v
nasprotnem primeru morate aparate
ločiti z negorljivo izolacijsko ploščo
debeline 0,5 do 1 cm.
Če postavite hladilni aparat ob peč na
olje ali na trda goriva, morate pustiti
vmes vsaj 30 cm prostora, saj take
peči oddajajo več toplote.
Hladilnik potisnite s hrbtno stranjo do
stene.
Pri namestitvi hladilnika upoštevajte
predpisane
najmanjše
oddaljenosti, prikazane na skici.
A: postavitev pod zidno omarico
B: prostostoječ
SN
electrolux 17
Prestavite zatič v spodnji nosilni
ploščici vrat v smeri puščice.
Spreminjanje strani odpiranja vrat
Če je zaradi razporeditve pohištva to
potrebno, lahko spremenite stran
odpiranja vrat.
Spreminjanje strani odpiranja vrat
opravite tako, kot je to spodaj opisano in
prikazano na skicah.
Potegnite vtikač iz vtičnice.
Pritrdite ploščico na drugo stran,
položaj vrat naj bo pri tem
nespremenjen.
Privijte vijak v luknjo, ki je ostala prosta
na drugi strani, privijte nastavljivi nogi
in postavite hladilni aparat pokonci.
Pri premeščanju nosilca zgornjih vrat
odvijte dva vijaka, s katerimi je na
zadnji strani hladilnega aparata
pritrjena delovna plošča.
Potisnite zgornji del nazaj in ga
dvignite iz pritrdilnega elementa.
Odvijte vijaka, s katerimi je pritrjen
zgornji nosilec vrat.
Ko ste odvili vijake, prestavite zatič v
nosilni ploščici vrat v smeri puščice.
Previdno nagnite hladilni aparat nazaj,
tako da se kompresor ne dotika tal.
Priporočamo, da vam pri tem nekdo
pomaga in varno pridrži hladilni aparat
v nagnjenem položaju.
Odvijte nastavljivi nogi na spodnji
strani hladilnega aparata ter dva vijake,
s katerimi je pritrjen spodnji nosilec,
ter vijak na drugi strani.
Namestite in pritrdite nosilno ploščico
na drugo stran, ne da bi premaknili
vrata.
Privijte nazaj plastični zgornji del na
pritrdilni element in ga potegnite
naprej.
18 electrolux
SN
Zgornji del z dvema vijakoma pritrdite
na hrbtno stran hladilnega aparata.
Prestavite ročaj in plastične zatiče na
drugo stran.
Postavite hladilni aparat na ustrezno
mesto, uravnajte ga v vodoravni
položaj in potisnite vtikač v vtičnico.
SN
Spreminjanje strani odpiranja vrat
predelka za zamrznjena zivila
Ce spremenite stran odpiranja vrat
hladilnega aparata, morate spremeniti
tudi stran odpiranja vrat predelka za
zamrznjena zivila.
Spreminjanje strani odpiranja vrat
opravite tako, kot je to opisano v
nadaljevanju in prikazano na skicah.
Z izvijačem vtisnite varnostni jeziček
na notranjem delu spodnjega držača
vrat.
Spodnji držač vrat skupaj z vratmi
zamrzovalne komore prevesite iz
svojega mesta, a potem ga snamite z
zatikala na vratih zamrzovalne komore.
Odstranite oglati zamašek za
prikrivanje in vložite ga v odprtino
katera je postala prosta na nasprotni
strani.
Vrata zamrzovalne komore obrnite za
180 stpopinj, a potem postavite
spodnji držač vrat na spodnje zatikalo
na vratih zamrzovalne komore.
Gornje zatikalo na držaču vrat
zamrzovalne komore postavite v
prosto otprtino, a potem spodnji
držač skupaj z vratmi zamrzovalne
komore vtisnite do dotika.
Ce ne zelite sami opraviti zgoraj
opisanega premešcanja vrat, se obrnite
na pooblašceni servis, ki bo to delo
strokovno opravil proti placilu.
electrolux 19
20 electrolux
SN
Priklop na električno omrežje
Hladilnik je namenjen priklopu na
električno
omrežje
izmenične
napetosti 230 V (~) 50 Hz.
Vtikač mora biti vklopljen v ozemljeno
vtičnico. Če vtičnica ni primerna, se
obrnite na strokovnjaka (električarja),
ki bo vgradil ozemljeno vtičnico po
predpisanih
normah
v
bližini
hladilnega aparata.
Aparat ustreza naslednjim
predpisom E.E.C.:
73/23 EEC od 19.02.73 (predpisi o
nizki napetosti) in kasnejšim
modifikacijam;
89/336 EEC od 03.05.89 (predpisi
o elektromagnetni kompatibilnosti) in
kasnejšim modifikacijam;
96/57 EEC - z dne 03.06.96
(Direktiva o učinkoviti rabi energije) in
njenim naknadnim dopolnitvam.
SN
electrolux 21
Tabela primer nih časo v shr an je v an ja (1)
Čas in način shranjevanja svežih živil v hladilniku
Živila
Surovo meso
Kuhano meso
Pečeno meso
Surovo mleto meso
Pečeno mleto meso
Hladni narezki, klobase
Sveža riba
Kuhana riba
Ocvrta riba
Ribje konzerve, odprte
Sveži piščanec
Ocvrt piščanec
Sveža kokoš
Kuhana kokoš
Sveža raca, gos
Pečena raca, gos
Maslo, nenačeto
Maslo, načeto
Mleko v plastični vrečki
Smetana
Kisla smetana
Sir (trde vrste)
Sir (mehke vrste)
Skuta
Jajca
Špinača
Grah, stročji fižol
Gobe
Korenje
Paprika
Paradižnik
Zelje
Hitro pokvarljivo sadje (jagodičje ipd.)
Drugo sadje
Vloženo sadje, načeta embalaža
Smetanovo pecivo
Čas shranjevanja v dnevih
1 2 3 4 5 6 7
X X X X X
X X X X X X
X X X X X
X
X X X X
X X X X
X X X
X X X X
X X X X X
X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X
X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X
X X X X X X X
X X X X X
X X X X X X X
X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X
X X X X X X X
X X X X X
X X X X
Način pakiranja
neprodušno, plastična folija
v pokriti posodi
v pokriti posodi
v pokriti posodi
v pokriti posodi
plastična folija, celofan, povoščen papir
neprodušno, plastična folija
v pokriti posodi
v pokriti posodi
v pokriti posodi
neprodušno, plastična folija
v pokriti posodi
neprodušno, plastična folija
v pokriti posodi
neprodušno, plastična folija
v pokriti posodi
v originalni embalaži
v originalni embalaži
v originalni embalaži
plastična posoda
plastična posoda
aluminijasta folija
plastična folija
plastična folija
plastična folija
plastična folija
plastična folija
plastična folija
plastična folija
plastična folija
plastična folija
plastična folija
plastična folija
v pokriti posodi
v pokriti posodi
Opomba:
X običajen čas shranjevanja
X možen čas shranjevanja (velja samo za resnično sveža živila)
22 electrolux
SN
Tabela primer nih časo v shr an je v an ja (2)
Čas in način shranjevanja globoko zamrznjenih in zamrznjenih živil
Živilo
Zelenjava
grah, stročji fižol, mešana zelenjva,
buče, koruza itd.
Že pripravljene jedi:
zelenjavne jedi, priloge, mesne jedi itd.
Že pripravljene jedi:
goveji zrezki, mesne enolončnice itd.
Krompirjeve jedi, testenine:
pire, svaljki, cmoki, nadevane testenine itd.
Juhe:
mesna juha, zelenjavne juhe itd.
Sadje:
višnje, češnje, kosmulje, sadne kreme,
kostanjev pire
Meso:
perutnina
fileti, ribe
Lučke, sladoled
V hladilniku
+2 – +7 °C
V zamrzovalniku ****
-18 °C
1 dan
12 mesecev
1 dan
12 mesecev
1 dan
6 mesecev
1 dan
12 mesecev
1 dan
6 mesecev
1 dan
12 mesecev
1 dan
1 dan
1 dan
5 mesecev
6 mesecev
3 tedne
SN
Garancija/servisna služba
Izdajatelj garancijskega lista prevzame
obveznost, da bo izdelek v garancijskem
roku brezhibno deloval. V garancijskem
roku bomo odstranili vse pomanjkljivosti
in okvare na izdelku, ki bi nastale pri
normalni rabi izdelka, pod pogojem, da v
izdelek niso posegale osebe, ki nimajo
pooblastila izdajatelja garancijskega lista
in, da so bili uporabljeni originalni
rezervni deli.
Če izdelek ne bo popravljen v 45. dneh,
ga bomo zamenjali. Garancija velja, če je
datum prodaje na garancijskem listu
potrjen z žigom in podpisom prodajalca
ali s predložitvijo originalnega računa o
nakupu.
V garancijskem roku poravnamo vse
stroške v zvezi z odstranitvijo
pomanjkljivosti ali okvar ter stroške
prevoza, oziroma prenosa, do najbližje
pooblaščene servisne delavnice, po
tarifi, ki velja v javnem prometu za
transport izdelka. Garancijski rok bo
podaljšan toliko dni, kolikor dni je trajalo
popravilo izdelka.
Aparati so namenjeni za uporabo v
gospodinjstvu.
Electrolux Ljubljana d.o.o.
Gospodinjski aparati
Tržaška c. 132, p.p. 72
SI-1111 Ljubljana
Telefon: 01 2425 730, 2425 732, fax:
01 2425 735
Spletna stran: www.electrolux.si
Elektronska pošta: electrolux@siol.net
electrolux 23
24 electrolux
SN
EVROPSKA GARANCIJA
Podjetje Electrolux nudi garancijo za napravo v vseh, na zadnji strani priročnika naštetih
državah v obdobju, ki je določeno v garancijskih pogojih naprave ali na drug zakonit
način. Če se preselite iz ene izmed teh držav v drugo izmed spodaj naštetih držav,
garancijske pogoje zadržite v primeru izpolnjevanja naslednjih pogojev:Garancijsko jamstvo za napravo začne teči z dnevom nakupa, ki je zapisan na
veljavno izpolnjenem dokumentu o nakupu izdelka, ki ga je izdal prodajalec
naprave.
Garancijsko jamstvo za napravo je določeno za enako obdobje in do enake
mere za popravilo in sestavne dele, kot velja za posamezen model ali serijo
naprav v vaši novi državi stalnega prebivališča.
Garancijsko jamstvo za napravo velja samo za prvotnega kupca izdelka in ga ni
možno prenesti na drugega uporabnika.
Naprava se lahko vgradi in uporablja v skladu s priloženimi navodili podjetja
Electrolux ter je namenjena samo za domačo uporabo in ne v komercialne
namene.
Napravo je potrebno vgraditi v skladu z vsemi veljavnimi predpisi v vaši novi
državi stalnega prebivališča.
Ti predpisi Evropske garancije ne vplivajo na pravice, ki vam pripadajo v skladu z
zakonom.
Albania
Belgique/België/Belgien
Česká republika
Danmark
Deutschland
Eesti
España
France
Great Britain
Hellas
Hrvatska
Ireland
Italia
Latvija
Lietuva
Luxembourg
Magyarország
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
Romania
Schweiz - Suisse - Svizzera
Slovenija
Slovensko
Suomi
Sverige
Türkiye
Pocc
à
+35 5 4 261 450
+32 2 363 04 44
+420 2 61 12 61 12
+45 70 11 74 00
+49 180 32 26 622
+37 2 66 50 030
+34 902 11 63 88
www.electrolux.fr
+44 8705 929 929
+30 23 10 56 19 70
+385 1 63 23 338
+353 1 40 90 753
+39 (0) 434 558500
+37 17 84 59 34
+370 5 2780609
+35 2 42 43 13 01
+36 1 252 1773
+31 17 24 68 300
+47 81 5 30 222
+43 18 66 400
+48 22 43 47 300
+35 12 14 40 39 39
+40 21 451 20 30
+41 62 88 99 111
+38 61 24 25 731
+421 2 43 33 43 22
+35 8 26 22 33 00
+46 (0)771 76 76 76
+90 21 22 93 10 25
+7 095 937 7837
Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Long Mile Road Dublin 12
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Verkiø 29, LT-09108 Vilnius
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Herziggasse 9, 1230 Wien
ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q 35 -2774-518 Paço de Arcos
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Tržaška 132, 1000 Ljubljana
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Konepajanranta 4, 28100 Pori
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Tarlabaşi caddesi no : 35 Taksim Istanbul
129090 Moca, Oc poce, 16, "O"
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de Henares Madrid
www.electrolux.com
SN
electrolux 25
Printed by Océ Hungária Kft.
SN/E/87. (06.)
200380968
2007. 08. 16.
26 electrolux
SN
www.electrolux.com
www.electrolux.sn
933 013 041
933 013 050
933 013 267
933 013 282 - 00 - 200380968
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising