Zanussi | ZRC19JB | User manual | ZANUSSI ZRC19JB User Manual

ZANUSSI ZRC19JB User Manual
ZANUSSI
CHLADNIČKA
CHŁODZIARKA
HŰTŐSZEKRÉNY
FRIGIDER
ZRC 19 JB
NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU
KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
MANUAL DE INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE
200380778
CZ
SK
HU
RO
SKE/Za/28-1. (06.)
CZ
Před instalací a použitím spotřebiče si tento návod k obsluze pečlivě přečtěte. Obsahuje bezpečnostní
upozornění, rady, informace a poznámky. Jestliže se chladnička používá v souladu s písemnými pokyny, bude
řádně fungovat a poskytovat vám maximální uspokojení.
Níže uvedené symboly vám pomohou usnadnit hledání.
Bezpečnostní upozornění
Výstrahy a informace u tohoto symbolu slouží bezpečnosti vaší osoby a vašeho spotřebiče.
Rady, užitečné informace
Informace týkající se životního prostředí
Symboly používané k označení poznámek
U tohoto symbolu jsou uvedeny poznámky k jednotlivým druhům potravin a jejich uchovávání.
Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné
odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví,
které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v
obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Obsah
Důležité bezpečnostní informace ..........................3
Obecná bezpečnostní opatření ..............................3
Opatření pro bezpečnost dětí.................................3
Bezpečnostní opatření pro instalaci.........................3
Bezpečnostní opatření pro isobutan ........................3
Pokyny pro uživatele .............................................4
Obecné informace ...............................................4
Popis spotřebiče, hlavní součásti............................4
Obsluha spotřebiče ..............................................5
Uvedení do provozu ...........................................5
Regulace teploty, nastavení ................................5
Rady pro uchovávání..........................................5
Doba uchovávání a teplota potravin ......................5
Jak používat oddíl chlazení ...................................6
Užitečné informace a rady .....................................6
Informace a poznámky ..........................................6
Jak ušetřit energii ..............................................6
Spotřebič a životní prostředí ................................6
Údržba ...............................................................6
Odmrazování ....................................................6
Pravidelné čištění ..............................................7
Když se chladnička nepoužívá.............................7
Odstraňování závad ..............................................7
Jak vymenit zárovku ...........................................7
Když něco nefunguje správně ................................7
Pokyny pro instalatéra ..........................................8
Technické údaje...................................................8
Instalace spotřebiče .............................................8
Doprava, vybalení ..............................................8
Čištění .............................................................8
Postavení na místo.............................................8
Změna směru otevírání dveří ...............................9
Změna směru otevírání dveří u oddílu zmrazených
potravin ..........................................................10
Elektrické připojení ..........................................11
Tabulka dob uchovávání (1).................................11
Tabulka dob uchovávání (2) ................................12
Záruka a servis ...................................................12
Záruční podmínky...............................................12
Servis a náhradní díly .......................................13
From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
Skupina Electrolux je největším výrobcem spotřebičů pro kuchyň, čistotu a venkovní použití. Více než 55
milionů výrobků Skupiny Electrolux / jako jsou chladničky, sporáky, pračky, vysavače, řetězové pily a travní
sekačky/ vĘcelkové hodnotě až 14 miliard USD je prodáno každým rokem ve více než 150 zemích světa..
2
CZ
Důležité bezpečnostní informace
Obecná bezpečnostní opatření
Uložte tyto pokyny tak, aby mohly stále doprovázet
spotřebič při jeho stěhování nebo při změně jeho
vlastníka.
Tento spotřebič je určen pouze pro uchovávání
potravin v domácnosti a použití, které je v souladu s
těmito pokyny.
Servis a opravy spotřebiče, včetně zásahů do
přívodního kabelu a jeho výměny, smějí provádět
jen
k
tomu
výrobcem
autorizované
specializované opravny. Pro opravy by se měly
používat jen jimi dodané náhradní díly. Jinak může
dojít k poškození spotřebiče nebo k úrazu či jiným
škodám.
Tento spotřebič je odpojen od sítě pouze tehdy, když
je zástrčka odpojena ze zásuvky. Před čištěním a
údržbou vždy zástrčku odpojte ze zásuvky (netahejte
přitom za kabel). Jestliže je zásuvka těžko přístupná,
vypněte spotřebič tak, že vypnete celý příslušný
zásuvkový okruh.
Přívodní kabel se nesmí prodlužovat.
Ujistěte se že zástrčka není poškozena nebo
přimáčknuta
zadní
stranou
chladničky/mrazničky.
- Poškozená zástrčka se může přehřívat a způsobit
požár.
Nepokládejte
těžké
předměty
nebo
chladničku/mrazničku na přívodní kabel.
- Hrozí nebezpečí zkratu a požáru.
Neodpojujte přívodní kabel taháním za šnůru,
zejména pokud je chladnička/mraznička
vytahována ze svého výklenku kde je umístěna.
- Poškození přívodního kabelu může způsobit zkrat,
požár nebo zasažení elektrickým proudem.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být
vyměněn autorizovaným servisem a kvalifikovaným
servisním technikem.
Pokud je zástrčka uvolněná, nepřipojujte ji do
zásuvky.
- Hrozí nebezpečí zasažení elektrickým proudem a
nebezpečí požáru.
Spotřebič se nesmí provozovat bez nasazeného krytu
vnitřního osvětlení.
Při čištění, odmrazování, vyjímání zmrazených
potravin nebo výrobníku ledu nepoužívejte ostré a
špičaté předměty, protože mohou způsobit
poškození spotřebiče.
Buďte opatrní, aby se do prostoru termostatu a
skříňky osvětlení nedostaly žádné tekutiny.
Led a mražené krémy mohou způsobit mrazové
popáleniny, jestliže se konzumují ihned po vyjmutí z
oddílu mrazničky.
Po rozmrazení nelze potraviny znovu zmrazovat, ale je
třeba je spotřebovat co nejdříve.
Komerční balíčky zmrazených potravin uchovávejte v
souladu s pokyny jejich výrobce.
Rozmrazování se nesmí urychlovat použitím
elektrických topných spotřebičů či chemikálií.
Nepokládejte horké hrnce k plastikovým součástem.
Neuchovávejte ve spotřebiči hořlavé plyny a tekutiny,
protože by mohly explodovat.
Do oddílu mrazničky neukládejte nápoje obsahující
kysličník uhličitý, ani nápoje nebo ovoce v láhvích či
sklenicích.
Pravidelně kontrolujte a vyčistěte vývod odtáté vody,
která během odmrazování vytéká - uvnitř spotřebiče
je výstražný štítek, který vás na to upozorňuje. Kdyby
byl vývod ucpán, nashromážděná voda by brzy mohla
způsobit poruchu.
Opatření pro bezpečnost dětí
Nenechávejte děti, aby si s obaly spotřebiče hrály.
Plastiková fólie může způsobit udušení.
Spotřebič vyžaduje obsluhu dospělých. Nedovolte
dětem, aby si se spotřebičem nebo jeho ovládacími
prvky hrály.
Jestliže spotřebič vyhazujete, odpojte zástrčku ze
zásuvky, odřízněte přívodní kabel (co nejblíže u
spotřebiče) a demontujte dveře, aby hrající si děti
nemohly neutrpět úraz elektrickým proudem, ani se
nemohly uvnitř spotřebiče zavřít.
Bezpečnostní
instalaci
opatření
pro
Umístěte spotřebič ke stěně, aby nemohlo dojít ke
styku s horkými součástmi (kompresor, kondenzátor)
a případným popáleninám.
Když spotřebič přemisťujete, dbejte, aby zástrčka
nebyla zapojena do zásuvky.
Když stavíte spotřebič na místo, dávejte pozor, aby
nestál na svém přívodním kabelu.
Kolem spotřebiče je třeba zajistit dobré větrání.
Nedostatečné větrání způsobuje přehřívání. Pro
zajištění dostatečného větrání dodržujte pokyny,
týkající se instalace.
Bezpečnostní
isobutan
opatření
pro
Upozornění
Chladivem spotřebiče je isobutan (R 600a), který je
vysoce hořlavý a výbušný.
Zajistě te správnou ventilaci kolem spotřebiče který je
obstaven nebo vestavěn a odstraňte veškeré
překážky.
Nepoužívejte žádné mechanické nástroje ani jiné
prostředky k urychlení odmrazovacího procesu, s
vyjímkou těch které doporučuje výrobce.
Neporušte chladící okruh spotřebiče.
Nepoužívejte žádné elektrické spotřebiče uvnitř
skladovacího prostoru spotřebiče, jestliže nejsou
typu doporučeného výrobcem.
Aby byla zajištěna bezpečnosti osob a
majetku, dodržujte bezpečnostní opatření
tohoto návodu k obsluze, protože výrobce nenese
odpovědnost za škody v důsledku jejich opomíjení.
3
CZ
Pokyny pro uživatele
Obecné informace
Oficiální označení spotřebiče je domácí chladnička se
čtyřhvězdičkovým oddílem pro zmrazené potraviny. Podle
toho je spotřebič vhodný pro uchovávání zmrazených a
silně zmrazených potravin, domácí zmrazování
omezeného množství potravin a pro výrobu ledu.
Tento spotřebič může splňovat požadavky norem na
různé teplotní limity podle klimatické třídy.
Písmeno, symbolizující klimatickou třídu, se nachází na
typovém štítku.
Popis spotřebiče, hlavní součásti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
4
Oddíl zmrazených potravin
Drátěná police
Vývod vody odtáté při odmrazování
Skleněná police
Zásuvka na zeleninu
Typový štítek
Nastavitelné nožky
Výrobník ledu
Přihrádka pro máslo
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Jednotka vnitřního osvětlení a regulace teploty
Dveřní přihrádka
Těsnění
Držák na láhve
Přihrádka na vajíčka
Proudění vzduchu
Vzduchová mřížka
Kondenzátor
Odpařovací miska
Kompresor
CZ
Obsluha spotřebiče
Uvedení do provozu
Vložte do spotřebiče veškeré příslušenství a pak zapojte
zástrčku do zásuvky. Když chcete zapnout chlazení,
otáčejte ovládacím knoflíkem po pravé straně oddílu
čerstvých potravin z polohy „0“ po směru otáčení
hodinových ručiček podle obrázku. V poloze „0“ je
spotřebič mimo provoz.
Další odstavec uvádí pokyny k nastavování.
Doba uchovávání a teplota potravin
Regulace teploty, nastavení
Termostatický regulátor podle tohoto nastavení přerušuje
automaticky provoz spotřebiče na delší nebo kratší dobu
a pak ho znovu zapíná, aby byla zajištěna požadovaná
teplota.
Natáčením ovládacího knoflíku směrem k vyšším číslům
se chlazení stává intenzívnější.
Když se knoflík termostatické regulace nastaví na „3“, v
oddílu zmrazených potravin je možné dosáhnout teplotu
-18 °C nebo nižší. V tomto případě je spouštěcí teplota v
oddílu čerstvých potravin kolem +5 °C nebo nižší.
Nastavení do polohy „3“ obyčejně splňuje požadavky
každodenního chlazení.
Teplota v chladničce není ovlivněna jen nastavením
termostatické regulace, nýbrž také okolní teplotou,
četností otevírání dveří a množstvím potravin do
chladničky nově vložených, atd.
V maximální poloze, tj. v poloze „5“ - když jsou
požadavky vyšší, například v období horka - může
kompresor běžet nepřetržitě. Tento stav nezpůsobuje
poškození spotřebiče.
Rady pro uchovávání
Když dovnitř ukládáte různé druhy potravin, vybavte si
uspořádání podle obrázku:
1. Uchovávání zmrazených potravin, výroba ledu a
zmrzliny. Zmrazování čerstvých potravin.
2. Cukrářské výrobky, hotové pokrmy.
3. Pokrmy v nádobách.
4. Otevřené nádoby.
5. Mléko, mléčné výrobky.
6. Čerstvé maso, studené nářezy, salámy, atd.
7. Ovoce, zelenina, saláty.
8. Sýry, máslo.
9. Vejce.
10. Jogurty, kyselá smetana.
11. Malé láhve, nealkoholické nápoje.
12. Velké láhve, nápoje.
Připojená tabulka na konci těchto pokynů pro uživatele
podává informace o době uchovávání v oddílu
zmrazených a v oddílu čerstvých potravin.
Dobu uchovávání nelze dopředu přesně určit, protože
závisí na tom, jak jsou chlazené potraviny čerstvé a jak se
s nimi zachází. Proto je uváděná doba uchovávání jen
orientační.
Je bezpečné takto uchovávat rychle zmrazené potraviny
do okamžiku uložení do oddílu zmrazených potravin
jenom tehdy, pokud nebyly ani na krátkou dobu
rozmrazeny.
Jak používat čtyřhvězdičkový
zmrazených potravin
oddíl
V závislosti na nastavení termostatické regulace je zde
možné udržovat teplotu -18 °C nebo nižší.
Při této teplotě je možné uchovávat po určitou dobu
hluboko zmrazené potraviny, dostupné na trhu. Je také
vhodný pro zmrazování a uchovávání menšího množství
čerstvých potravin.
Za 24 hodin lze zmrazit přibližně 2 kg potravin.
Potraviny těsně zabalte do plastikové nebo hliníkové fólie,
zchlaďte je v oddílu čerstvých potravin a pak je vložte do
oddílu zmrazených potravin.
Doporučuje se na potraviny si poznamenat datum, kdy
byly do oddílu uloženy.
Další výrobek ke zmrazování můžete do oddílu
zmrazených potravin vložit až tehdy, když je dříve vložený
výrobek řádně zmrazen.
Jak používat oddíl čerstvých potravin
Pro postačující chlazení je nutné vytvořit cirkulaci
vnitřní atmosféry. Z toho důvodu je třeba, abyste
nezakrývali celý povrch drátěných polic papírem,
podnosy a pod.
Nevkládejte do chladničky horké pokrmy.
Nechte je volně zchladnout na pokojovou
teplotu. Tím se vyhnete zbytečné tvorbě námrazy.
Potraviny mnohou vzájemně nasávat svoje
pachy a vůně. Je proto nutné vkládat dovnitř
potraviny v zakrytých nádobách, nebo je před
vkládáním do chladničky obalit celofánem,
5
CZ
hliníkovou fólií, voskovým papírem nebo
mikroténem. Tak si uchovají svoji vlhkost, např.
zelenina za několik dní nevyschne.
Jak vyrábět kostky ledu
Když chcete vyrábět kostky ledu, naplňte dodaný
výrobník ledu vodou a vložte ho do oddílu pro zmrazené
potraviny.
Navlhčením dna výrobníku a nastavením knoflíku
termostatické regulace na maximální stupeň můžete
dobu výroby kostek ledu zkrátit. Po skončení
nezapomeňte nastavit knoflík termostatické regulace zpět
na vhodný stupeň.
Hotové kostky ledu lze vyjmout pod tekoucí vodou lehkým
zkroucením výrobníku nebo úderem.
Užitečné informace a rady
Přestavitelné police si zasluhují pozornost, neboť
značně zvyšují užitečnost oddílu čerstvých
potravin. Přestavění polic je možné při otevření dveří pod
úhlem 90°.
Informace a poznámky
V této kapitole jsou uvedeny praktické informace a
poznámky, jak používat spotřebič a dosáhnout
maximálních úspor energie, a také obsahují informace o
spotřebiči, týkající se životního prostředí.
Jak ušetřit energii
Neumisťujte spotřebič na místo vystavené
slunečnímu záření nebo blízko zdrojů tepla.
Ujistěte se, že kondenzátor a kompresor mají dobré
větrání. Nezakrývejte místa, kudy proudí vzduch.
Výrobky těsně zavírejte do pevně uzavíratelných
nádob nebo je balte do mikroténu, aby nedocházelo
ke zbytečné tvorbě námrazy.
Nenechávejte dveře otevřené déle, než je třeba, a
neotevírejte je, když to není nutné.
Když zavíráte dveře oddílu zmrazených potravin,
dbejte na to, aby se jeho uchycení pohybovalo ve
směru šipky a řádně zapadlo do zámku.
Potraviny vkládejte do spotřebiče jen v uzavřených
nádobách.
6
Teplé pokrmy vkládejte do spotřebiče jen tehdy, když
jejich teplota klesla na teplotu v místnosti.
Udržujte kondenzátor v zadní části spotřebiče v
čistotě.
Spotřebič a životní prostředí
Tento spotřebič neobsahuje plyny, které by mohly
poškodit ozónovou vrstvu ani ve svém chladicím okruhu
ani v izolačním materiálu. Vyřazený spotřebič by se neměl
vyhazovat do komunálního odpadu. Dávejte pozor, aby se
nepoškodila chladicí jednotka, zejména na zadní straně
blízko tepelného výměníku. Informace o místech
shromažďování odpadu můžete získat u úřadů místní
samosprávy.
Materiály použité na tomto spotřebiči a označené
symbolem
jsou recyklovatelné.
Údržba
Odmrazování
Kondenzace vlhkosti ze vzduchu ve formě námrazy a ledu
je součástí provozu chladničky.
Silná vrstva námrazy a ledu má izolační účinek s rostoucí
teplotou snižuje účinnost chlazení, zvyšuje spotřebu
energie a při určité tloušťce vrstvy ledu nedovoluje otevřít
dveře oddílu zmrazených potravin, které se mohou také
ulomit.
U tohoto typu spotřebiče je odmrazování oddílu čerstvých
potravin automatické a nepotřebuje žádný vnější zásah.
Termostatická regulace provoz kompresoru na delší
nebo kratší dobu v pravidelných intervalech přerušuje během této doby je chlazení přerušeno - teplota v oddílu
chlazení stoupá a dochází k odmrazování. Po odmrazení
termostatická regulace systém znovu uvede do provozu.
Odtátá voda vytéká vývodem odtáté vody do odpařovací
misky nad kompresorem a jeho teplem se odpařuje.
Pravidelně kontrolujte a čistěte vývod odtáté
vody, která během odmrazování vytéká. Kdyby
byl vývod ucpán, nashromážděná voda by brzy
mohla způsobit poruchu, neboť by mohla natéci do
izolace spotřebiče.
Vývod odtáté vody čistěte dodaným čističem,
znázorněným na obrázku. Tento čistič je třeba ukládat do
vývodu odtáté vody.
Příležitostně vývod odtáté vody zkontrolujte, aby nebyl
ucpán.
CZ
Nejčastější příčinou ucpání vývodu odtáté vody bývá zvyk
vkládat do spotřebiče potraviny zabalené do papíru tak,
že se papír dotýká zadní stěny oddílu chlazení a přimrzá
k ní. Když potraviny vyjímáte, papír se utrhne, může se
dostat do vývodu odtáté vody a ucpat ho. Proto vás
žádáme, abyste do papíru zabalené potraviny do
spotřebiče ukládali opatrně.
Když jsou požadavky vyšší, například v období
horka, kompresor může běžet nepřetržitě - během
této doby je automatické odmrazování neúčinné.
Pozůstatky ledu a námrazy na zadní stěně oddílu chlazení
po skončení odmrazování nejsou ničím nenormálním.
Oddíl zmrazených potravin nemůže být vybaven
automatickým odmrazováním, protože by zmrazené
potraviny nevydržely teplotu tání ledu.
Přiložená škrabka z umělé hmoty je určena k
seškrabování vrstvy námrazy a ledu, která se možná usadí
uvnitř oddílu zmrazených potravin a na těsnění dveří.
Profil magnetického dveřního těsnění vyčistěte čistou
vodou.
Po čištění spotřebič zapněte do zásuvky.
Je praktické oddíl zmrazených potravin, když je prázdný,
občas vyčistit a odmrazit.
Doporučuje se prach a nečistoty, které jsou
nashromážděny na kondenzátoru na zadní straně
chladničky, jednou nebo dvakrát za rok odstranit a vyčistit
odpařovací misku na kompresoru.
Když se chladnička nepoužívá
V případě, že se spotřebič nebude dlouhou dobu
používat, proveďte následující kroky:
Vypněte spotřebič.
Z chladničky vyjměte potraviny.
Proveďte odmrazení a vyčistěte ji podle dříve uvedeného
postupu.
Nechte dveře otevřené, aby vzduch uvnitř nezatuchl.
Odstraňování závad
Jak vyměnit žárovku
Kdyz zárovka prestane svítit, muzete ji vymenit takto:
Vypnete spotrebic.
Vyšroubujte šroubky pridrzující kryt osvetlení, pak
sejmete kryt ve smeru šipky a muzete vymenit zárovku.
(Typ zárovky: Mignon 322, 230 V, 15 W, závit E 14).
Podnos na obrázku není součástí příslušenství
spotřebiče!
Když je vrstva ledu natolik silná, že ji škrabkou z umělé
hmoty nelze odstranit, musí se oddíl zmrazených potravin
odmrazit (obyčejně 2krát až 3krát za rok).
Vyjměte potraviny z oddílu zmrazených a z oddílu
čerstvých potravin, zabalte je několika vrstev novinového
papíru nebo látky. Na dobu odmrazování je uložte je na
vhodné chladné místo.
Vypněte spotřebič a nechte dveře oddílu zmrazených a
oddílu čerstvých potravin otevřené.
Odtávající vodu průběžně utírejte měkkým hadrem nebo
houbou.
Po odmrazení vytřete všechny povrchy, spotřebič opět
zapněte a potraviny opět vložte na své místo.
Doporučuje se spotřebič provozovat po odmrazování s
nastavením termostatické regulace v nejvyšší poloze, aby
byla co nejdříve dosažena správná teplota uchovávání
potravin. Po dosažení teploty termostat nastavte do
obvyklé polohy.
Pravidelné čištění
Doporučuje se interiér chladničky mýt jednou za 3-4
týdny.
Čisticí prostředky pro domácnost ani mýdlo se nesmí
použít.
Po vypnutí spotřebič omyjte vlahou vodou s případným
přídavkem sody a vytřete.
Po výmene zárovky nasadte kryt zpet, zašroubujte
šroubky a spotrebic zapnete.
Kdyz zárovka nesvítí, funkce chladnicky není nijak
omezena.
Když něco nefunguje správně
Během provozu spotřebiče se mohou často vyskytnout
některé drobné, ale nepříjemné potíže, které nevyžadují
přivolání servisního technika. V následující tabulce jsou
uvedeny příslušné informace, jak se vyhnout zbytečnému
placení za servis.
Chtěli bychom, abyste si uvědomovali, že provoz
spotřebiče provází určité zvuky (kompresoru a
cirkulujícího chladiva). Takové zvuky nepředstavují
závadu, nýbrž jsou součástí normálního provozu.
Ještě bychom chtěli upozornit, že spotřebič
pracuje přerušovaně, takže zastavování
kompresoru neznamená, že by docházelo k poruše
dodávky proudu. Z toho vyplývá požadavek, že se
nesmíte dotýkat elektrických částí spotřebiče, dokud
není spotřebič vypnut.
7
CZ
Problém
Možná příčina
Spotřebič dostatečně Termostatická regulace je nastavena příliš nízko.
nechladí
K chlazení bylo vloženo nadměrné množství potravin.
Dovnitř byly vloženy příliš teplé potraviny.
Dveře nejsou řádně zavřeny.
Uvnitř nedochází k cirkulaci chladného vzduchu.
Spotřebič chladí příliš Termostatická regulace je nastavena příliš vysoko.
silně
Spotřebič
vůbec Zástrčka není správně zapojena do zásuvky.
nechladí
V zásuvce není napětí.
Spotřebič je hlučný.
Termostatická regulace je v poloze „0“.
Spotřebič nestojí pevně.
Řešení
Nastavte vyšší polohu.
K chlazení vkládejte menší množství potravin.
Vkládejte dovnitř potraviny, vychladlé nejméně na
teplotu místnosti.
Zkontrolujte, zda jsou dveře zavřeny.
Zajistěte vnitřní cirkulaci chladného vzduchu.
Nastavte na nižší hodnoty.
Zkontrolujte zapojení do zásuvky.
Zkontrolujte, zda je zásuvka pod napětím.
Zkontrolujte nastavení termostatické regulace.
Zkontrolujte, zda spotřebič pevně stojí na podlaze
(všechny čtyři nožky by měly pevně dosedat na
podlahu)
Pokud tyto rady nepovedou k žádoucímu výsledku, zavolejte nejbližší značkové servisní středisko.
Pokyny pro instalatéra
Technické údaje
Model
Hrubý objem (l)
ZRC 19 JB
Oddíl zmrazených potravin: 18
Oddíl čerstvých potravin: 172
Čistý objem (l)
Oddíl zmrazených potravin: 18
Oddíl čerstvých potravin: 166
Šířka (mm)
550
Výška (mm)
1050
Hloubka (mm)
600
Spotřeba energie (kWh/24hodin)
0,69
(kWh/rok)
252
Energetická třída podle norem EU
A
Kód hvězdiček oddílu zmrazených potravin
****
Zmrazovací výkon (kg/24h)
2
Doba skladování do rozmrazení při výpadku energie (h)
11
Jmenovitý výkon (W)
90
Hlučnost Lc (dB)
38
Hmotnost (kg)
40
Instalace spotřebiče
Doprava, vybalení
Doporučuje se dopravovat spotřebič v jeho
originálním obalu ve svislé poloze a respektovat
výstražná upozornění na obalu.
Po každé přepravě se spotřebič asi po dobu 2 hodin
nesmí zapínat.
Vybalte spotřebič a zkontrolujte, zda není nějak
poškozen. Případná poškození ihned oznamte tomu
místu, kde jste spotřebič zakoupili. V takovém případě
obaly nevyhazujte.
Čištění
Odstraňte všechny lepicí pásky, které zajišťují, aby se tyto
součásti ve spotřebiči nepohybovaly.
Interiér spotřebiče omyjte vlahou vodou s neagresívním
saponátem. Použijte měkký hadr.
Po vyčištění interiér spotřebiče vytřete do sucha.
8
Postavení na místo
Teplota okolí má vliv na spotřebu energie a na správnou
funkci spotřebiče. Když spotřebič stavíte na místo, berte
v úvahu, že je nutné provozovat spotřebič v mezích teploty
okolí podle klimatické třídy, uvedené v tabulce níže a na
typovém štítku spotřebiče.
Teplota okolí podle
klimatické třídy:
SN
+10 ... +32 °C
N
+16 ... +32 °C
ST
+18 ... +38 °C
Jestliže teplota okolí klesne pod nižší hodnotu, teplota v
oddílu mrazení může dosahovat vyšších hodnot než
předepsaných a teplota v oddílu chlazení může
dosahovat nižších hodnot než předepsaných.
CZ
Když teplota okolí přesáhne vyšší hodnotu, znamená to
delší dobu běhu kompresoru, přerušení automatického
odmrazování, zvýšení teploty v oddílu chlazení nebo
zvýšení spotřeby energie.
Když stavíte spotřebič na místo, ujistěte se, že stojí rovně.
Vyrovnání dosáhnete pomocí dvou nastavitelných nožek
(1) vpředu dole. Distanční podložky (2) jsou
příslušenstvím nastavitelných nožek. Když je třeba
spotřebič vyrovnat, tyto podložky lze odstranit.
2
1
V sáčku s příslušenstvím jsou také dva prvky
výstupky, které se zasadí do zvláštních otvorů na
zadní straně přístroje. Zasuňte výstupky do otvorů
tak, aby šipka (A) byla v poloze jako na obrázku 2 a
pak jimi otáčejte o 45°, ať se pevně uzamknou
(šipka A bude ve vodorovné pozici).
A
45°
PR60
Neumisťujte spotřebič na slunná místa nebo do blízkosti
radiátoru nebo vařiče či sporáku.
Jestliže je to nevyhnutelné kvůli nábytku a spotřebič musí
stát v blízkosti nějakého vařiče, berte v úvahu tyto
minimální vzdálenosti:
V případě plynového nebo elektrického vařiče se
musí ponechat 3 cm vzdálenost, když je to méně,
vložte mezi tyto dva spotřebiče 0,5 až 1 cm silnou
nehořlavou izolační desku.
V případě kamen na topný olej nebo tuhá paliva
vzdálenost musí být 30 cm, protože tyto spotřebiče
vydávají více tepla.
Chladnička je navržena pro provoz, kdy je zcela
přisazena ke stěně.
Když chladničku stavíte na místo, dodržujte
minimální vzdálenosti, uvedené na obrázku.
A : umístění pod nástěnnou skříňku,
B : umístění jako volně stojící.
Změna směru otevírání dveří
Jestliže to vyžaduje místo, kde je spotřebič postaven,
nebo manipulace se spotřebičem, je možné změnit směr
otevírání dveří z pravého na levé.
Musí se provést následující operace podle obrázku a
podaných vysvětlení:
Odpojte zástrčku ze zásuvky.
Opatrně nakloňte spotřebič dozadu, aby se
kompresor nedotýkal podlahy. Doporučuje se
požádat další osobu o pomoc, aby spotřebič v této
poloze bezpečně přidržela.
Vyšroubujte nastavitelné nožky, umístěné na obou
stranách (2 kusy), a šrouby připevňující spodní dveřní
závěsy (3 kusy) případně šroub na druhé straně.
Přesaďte čep v destičce spodního dveřního závěsu
ve směru šipky.
Připevněte destičku na druhou stranu, aniž by se
poloha dveří měnila.
Pak zašroubujte šroub na uvolněné místo na druhé
straně, přišroubujte nastavitelné nožky (2 kusy) a
skříň postavte.
Pro přesazení horního dveřního závěsu vyjměte
šrouby (2 kusy) připevňující vrchní díl z umělé hmoty
na zadní straně skříně.
Zatlačte vrchní část zpět a vyzvedněte ji z
upevňovacích prvků.
Vyšroubujte šrouby, připevňující horní dveřní závěs
(2 kusy).
Po vyšroubování natočte čep v destičce dveřního
závěsu ve směru šipky.
Nasaďte a připevněte destičku dveřního závěsu na
druhou stranu, aniž by se dveře přesazovaly.
Nasaďte zpět vrchní díl z umělé hmoty na
připevňovací prvky a stáhněte ho dopředu.
Vrchní díl připevněte pomocí šroubů (2 kusy) na zadní
stranu skříně.
9
CZ
Odstraňte hranatý krycí špuntík a zasuňte ho do
uvolněného otvoru na opačné straně.
Přesaďte držadlo a záslepky z umělé hmoty na
druhou stranu.
Po otočení víka mrazacího prostoru o 180° nasuňte
spodní držák dveří na spodní čep dveří mrazícího
prostoru.
Čep horního držáku víka mrazícího prostoru zasuňte
do volného otvoru a pak spodní držák dveří spolu s
dveřmi mrazícího prostoru zatlačte na doraz.
Postavte spotřebič na místo, vyrovnejte ho a zapojte
zástrčku do zásuvky.
Změna směru otevírání dveří oddílu
zmrazených potravin
Po provedení změny směru otevírání vnějších dveří je u
tohoto typu nutné také přemontovat vnitřní dveře oddílu
zmrazených potravin. Jednotlivé kroky této úpravy a jejich
pořadí jsou zřejmé z obrázku.
Pomocí šroubováku zatlačte aretační jazyček na
vnitřní straně spodního držáku dveří.
Spolu s dveřmi mrazícího prostoru vyklopte spodní
držák dveří a pak je sundejte z čepu dveří mrazacího
prostoru.
10
V případě, že nechcete výše uvedený postup provádět,
zavolejte si nejbližší značkový servis.
Servisní technici vám za poplatek záměnu dveří odborně
provedou.
CZ
Elektrické připojení
Tento spotřebič odpovídá
direktivám (směrnicím) E.E.C.:
Tato chladnička je navržena pro provoz se střídavým
napájecím napětím 230 V, 50 Hz.
Zástrčka musí být zapojena do zásuvky opatřené
kolíkem, připojeným na ochranný vodič. Jestliže
taková zásuvka není k dispozici, je nutné zadat u
elektrikáře s příslušnou kvalifikací, aby v blízkosti
spotřebiče takovou zásuvku, vybavenou ochranným
vodičem podle platných předpisů instaloval.
-
následujícím
73/23 EEC ze dne 19.02.73 (Směrnice o nízkém
napětí) ve znění pozdějších předpisů,
89/336 EEC ze dne 03.05.89 (Směrnice o
elektromagnetické kompatibilitě) ve znění pozdějších
předpisů.
-
Tabulka dob uchovávání (1)
Doba a způsob uchovávání čerstvých potravin v chladničce
Potraviny
Syrové maso
Vařené maso
Pečené maso
Syrová sekaná
Pečená sekaná
Studené nářezy, vídeňský salám
Čerstvé ryby
Vařená ryba
Smažená ryba
Ryby v otevřené plechovce
Čerstvé kuře
Smažené kuře
Čerstvá slepice
Vařená slepice
Čerstvá kachna, husa
Pečená kachna, husa
Máslo, neotevřené
Máslo, otevřené
Mléko v plastikovém sáčku
Smetana
Kyselá smetana
Sýr (tvrdý)
Sýr (měkký)
Tvaroh
Vejce
Špenát, šťovík
Zelený hrášek, zelené
fazolové lusky
Houby
Mrkev, kořen
Paprikové lusky
Rajská jablíčka
Zelí, kapusta
Rychle se kazící ovoce
(jahody, maliny, a pod.)
Ostatní ovoce
Otevřené ovocné konzervy
Pečivo plněné krémem
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Doba uchovávání ve dnech
2
3
4
5
6
X
x
x
x
X
X
x
x
x
X
X
x
x
X
X
x
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
x
x
x
x
X
X
x
x
X
X
X
x
X
x
X
X
X
X
X
x
x
x
x
x
x
X
X
x
x
x
X
X
X
X
X
x
x
x
x
x
x
x
X
x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
Způsob zabalení
7
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
X
x
X
x
X
X
x
x
X
x
X
X
x
x
X
X
X
x
X
x
x
X
x
x
x
x
x
x
x
mikrotén, vzduchotěsně
zakrytý pokrm
zakrytý pokrm
zakrytý pokrm
zakrytý pokrm
mikrotén, celofán, voskovaný papír
mikrotén, vzduchotěsně
zakrytý pokrm
zakrytý pokrm
zakrytý pokrm
mikrotén, vzduchotěsně
zakrytý pokrm
mikrotén, vzduchotěsně
zakrytý pokrm
mikrotén, vzduchotěsně
zakrytý pokrm
původní obal
původní obal
původní obal
krabice z umělé hmoty
krabice z umělé hmoty
hliníková fólie
mikrotén
mikrotén
mikrotén
mikrotén
mikrotén
mikrotén
mikrotén
mikrotén
mikrotén
mikrotén
mikrotén
mikrotén
zakrytý pokrm
zakrytý pokrm
Poznámky:
X obvyklá doba uchovávání,
x možná doba uchovávání (týká se jen opravdu čerstvých výrobků).
11
CZ
Tabulka dob uchovávání (2)
Doba a způsob uchovávání čerstvých potravin v chladničce
Potraviny
V oddílu čerstvých
potravin
+2 – +7 °C
V oddílu **** zmrazených
potravin
-18 °C
1 den
12 měsíců
1 den
12 měsíců
1 den
6 měsíců
1 den
12 měsíců
1 den
6 měsíců
1 den
12 měsíců
1 den
1 den
1 den
5 měsíců
6 měsíců
3 týdny
Zelenina:
zelené fazolové lusky, zelený hrášek, míchaná zelenina,
dýně,kukuřice, a pod.
Hotové pokrmy:
zeleninová jídla, přílohy, s masem a pod.
Hotové pokrmy:
svíčková, guláš z uzeného kolena, maso z tlačenky a pod.
Pokrmy z brambor, těstoviny:
bramborová kaše, noky, knedlíky, těstoviny plněné džemem,
smažené hranolky
Polévky:
masový vývar, polévka ze zelených fazolových lusků,
polévka ze zeleného hrášku a pod.
Ovoce:
višně, třešně, angrešt, ovocný krém, drcené kaštany
Maso:
kuře, kachna, husa a jejich drůbky,
filé, tuňák
Mražený krém na tyčince, zmrzlina
Záruka a servis
Záruční podmínky
Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek je
poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli (dále také jen
"Kupující") a jen na výrobek sloužící k běžnému používání
v domácnosti.
Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli Záruku v
trvání dvaceti čtyř měsíců, a to od data převzetí
prodaného výrobku Kupujícím.
Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, včasné a
řádné odstranění vady, popřípadě - není-li to vzhledem k
povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné - právo na
výměnu výrobku. Pokud není takový postup možný, je
Kupující oprávněn žádat přiměřenou slevu z ceny
výrobku. Právo na výměnu výrobku nebo odstoupení od
kupní smlouvy lze uplatnit jen při splnění všech
zákonných předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-li
výrobek nadměrně opotřeben nebo poškozen.
Podmínkou pro uplatnění každého práva ze Záruky
přitom je, že:
a) výrobek byl instalován a uveden do provozu i vždy
provozován v souladu s návodem k obsluze,
b) veškeré záruční nebo jiné opravy či úpravy výrobku
byly vždy prováděny v Autorizovaném servisním
středisku,
c) Kupující při reklamaci výrobku předloží platný doklad
o koupi.
Právo na odstranění vady výrobku (i všechna případná
další práva ze Záruky) je kupující povinen uplatnit v
nejbližším Autorizovaném servisním středisku. Zároveň
musí Autorizovanému servisnímu středisku umožnit
12
ověření existence reklamované vady, včetně
odpovídajícího vyzkoušení (popř. demontáže) výrobku, v
provozní době tohoto střediska.
Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v příslušném
Autorizovaném servisním středisku bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do konce záruční doby, jinak
zaniká.
Autorizované servisní středisko posoudí oprávněnost
reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o
způsobu opravy. Kupující je povinen poskytnout
Autorizovanému servisnímu středisku součinnost
potřebnou k prokázání uplatněného práva na odstranění
vady, k ověření existence reklamované vady i k záruční
opravě výrobku.
Běh záruční doby se staví po dobu od řádného uplatnění
práva na odstranění vady do provedení záruční opravy
Autorizovaným servisním střediskem, avšak jen při
splnění podmínky uvedené v předchozím bodu.
Po provedení záruční opravy je Autorizované servisní
středisko povinno vydat Kupujícímu čitelnou kopii
Opravního listu. Opravní list slouží k prokazování práv
Kupujícího, proto ve vlastním zájmu před podpisem
Opravního listu zkontrolujte jeho obsah a kopii Opravního
listu pečlivě uschovejte.
Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li
o záruční vadu, za kterou odpovídá Prodávající, či
neposkytne-li Kupující Autorizovanému servisnímu
středisku shora uvedenou součinnost, je Kupující
povinen nahradit Prodávajícímu i Autorizovanému
servisnímu středisku veškeré případné náklady, které jim
v souvislosti s tím vzniknou.
CZ
Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek platí
pouze na území České republiky. Nevztahuje se na
opotřebení nebo poškození výrobku (včetně poškození
způsobeného poruchami v elektrické síti, použitím
nevhodných náplní, nevhodnými provozními podmínkami
aj.), případný nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti
(který není závadou) ani na výrobek použitý nad rámec
běžného používáni v domácnosti (např. k podnikatelským
účelům aj.).
Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva Kupujícího,
která se ke koupi výrobku váží podle kogentních
ustanovení zvláštních právních předpisů.
Prodávající je povinen předat Kupujícímu při prodeji
výrobku a na požádání Kupujícího poskytnout mu i kdykoli
poté aktuální seznam Autorizovaných servisních středisek
v České republice, včetně jejich telefonních čísel.
Jakékoli bližší informace o Záruce a Autorizovaných
servisních střediscích poskytnou:
- prodávající,
- Electrolux Service, a to buď na telefonu: 261126112,
nebo na adrese ELECTROLUX s.r.o., Electrolux
Service, Hanusova ul., 140 21 Praha 4,
- Bezplatná telefonní INFOLINKA: 800-160016.
Servis a náhradní díly
Jestliže je volání servisu nezbytné, oznamte své potíže
autorizovanému, který je od vás nejblíže.
Při oznamování závady je nutné identifikovat spotřebič
pomocí údajů typového štítku.
Tento typový štítek je přilepen na vnitřní stěnu vedle
zásuvky pro zeleninu v oddílu čerstvých potravin na levé
straně dole. Jsou zde veškeré údaje potřebné pro
oznámení závady servisu (typ, model, sériové číslo, atd.).
Zde si poznamenejte údaje z typového štítku vašeho
spotřebiče:
Model
Číslo výrobku (Prod.No.)
Sériové číslo (Prod.No.)
Datum nákupu:
Výrobce si vyhrazuje právo provádět na těchto výrobcích jakékoli změny.
13
2006. 07. 04.
From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use.
More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum
cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150
countries around the world.
Printed by Océ Hungária Kft.
ELECTROLUX HOME PRODUCTS OPERATIONS EUROPE
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising