Aeg-Electrolux A75100GA3 User manual

Aeg-Electrolux A75100GA3 User manual
Gebruiksaanwijzing
Mode d`emploi
Gebrauchsanleitung
Instruktion book
A 75100GA3
Diepvriezer
Congelateur
Gefrierschrank
Freezer
B/AE/2-3. (07.)
200381439
PERFEKT IN FORM UND FUNKTION
NL
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt. U vindt hierin
aanwijzingen m.b.t. de veiligheid, praktische informatie, informatie m.b.t. het milieu en tips. Als u het apparaat volgens
de aanwijzingen gebruikt, zal het naar volle tevredenheid werken.
M.b.v. onderstaande symbolen kunt u informatie makkelijk vinden:
Aanwijzingen m.b.t. de veilligheid
Aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van het apparaat.
Praktische informatie
Informatie m.b.t. het milieu
Tips
Tips m.b.t. levensmiddelen en het bewaren daarvan.
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden
behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor
mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor
meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke
instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product
hebt gekocht.
Inhoudsopgave
Belangrijke aanwijzingen m.b.t. de veiligheid......3
Algemene aanwijzingen m.b.t. de veiligheid ..................3
Veiligheid van kinderen..........................................................3
Vóór het in gebruik nemen..................................................3
Veiligheidsmaatregelen voor isobutaan............................3
Aanwijzingen voor de gebruiker...........................................4
Algemene informatie .............................................................4
Beschrijving van het apparaat, belangrijkste
onderdelen.................................................................................4
Schakelaars en lampjes....................................................5
Werking en gebruik.................................................................5
Installatie .............................................................................5
Het instellen van de temperatuur................................5
Bedieningstoetsen temperatuur ...................................5
Invriezen...............................................................................5
IJsblokjes maken ................................................................6
Bewaren ................................................................................6
Praktische informatie.............................................................6
Invriezen en bewaren van diepgevroren
levensmiddelen.........................................................................6
Tips ...............................................................................................6
Energie besparen ...............................................................6
Het apparaat en het milieu ...........................................6
Onderhoud ................................................................................6
Automatisch ontdooien ..................................................6
No-Frost-technologie ......................................................6
Normaal onderhoud .........................................................7
Als de koelkast niet in gebruik is .................................7
Problemen oplossen ...............................................................7
Aanwijzingen voor de installateur ......................................8
Installeren van het apparaat ...............................................8
Vervoer, uitpakken .............................................................8
Reiniging ..............................................................................8
Opstelling.............................................................................8
Deurdraairichting omzetten ..........................................9
Elektrische aansluiting.....................................................9
Bewaartijdentabel ......................................................................9
Garantie en service ...................................................................10
Algemene Garantiebepalingen............................................10
Garantie-uitbreidingen..........................................................10
Garantie-uitsluitingen ...........................................................10
Belangrijk advies......................................................................10
Waarborgvoorwaarden..............................................................11
From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
De Electrolux Groep is de grootste producent ter wereld van aangedreven apparaten voor gebruik in de keuken, reinigingswerkzaamheden en voor
gebruik buitenshuis. In meer dan 150 landen over de hele wereld worden ieder jaar meer dan 55 miljoen Electrolux producten (zoals koelkasten,
fornuizen, wasautomaten, stofzuigers, kettingzagen en grasmaaiers) verkocht ter waarde van circa USD 14 miljard.
2
NL
Belangrijke aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
Algemene aanwijzingen m.b.t. de
veiligheid
Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed en geef hem door
aan een evt. volgende eigenaar van het apparaat.
Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik in het
huishouden, voor het bewaren van levensmiddelen en
dient volgens de voorschriften te worden gebruikt.
Reparaties aan dit apparaat, ook vervangen van het
aansluitsnoer, mogen alleen door Service worden
uitgevoerd. Daarbij mogen alleen originele Serviceonderdelen gebruikt worden. Onvakkundige reparaties
kunnen tot aanzienlijke risico's voor de gebruiker
leiden!
Het apparaat is alleen spanningloos als de stekker uit
het stopcontact is getrokken. Voordat u het apparaat
gaat reinigen, dient u het altijd spanningloos te maken.
Trek de stekker nooit aan het snoer, maar aan de
stekker zelf uit het stopcontact. Als het stopcontact
moeilijk bereikbaar is, schakel dan de zekering in de
huisinstallatie uit.
Het aansluitsnoer mag niet verlengd worden.
Zorg ervoor dat de stekker niet wordt platgedrukt of
beschadigd door de achterkant van het
koel/vriesapparaat.
- Een beschadigde stekker kan oververhit raken en
brand veroorzaken.
Plaats geen zware voorwerpen of het
koel/vriesapparaat zelf op het aansluitsnoer.
- Daardoor bestaat kans op kortsluiting en brand.
Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan het
snoer te trekken, vooral niet als het
koel/vriesapparaat uit de nis wordt getrokken.
- Schade aan het snoer kan kortsluiting, brand en/of
een elektrische schok veroorzaken.
- Als het aansluitsnoer beschadigd is, moet het
worden vervangen door onze service-afdeling of
door een erkend installateur.
Als het stopcontact los zit, steek de stekker er dan
niet in.
- Daardoor bestaat kans op een elektrische schok of
brand.
Gebruik bij het schoonmaken, het ontdooien of het
uitnemen van diepvriesproducten of het ijsblokjesbakje
geen scherpe of puntige voorwerpen. Die kunnen het
apparaat beschadigen.
Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen bij de
temperatuurregelaar, het schakelmechanisme en de
indicator komen.
Consumptie-ijs en ijsblokjes niet direct uit de
vriesruimte in de mond stoppen. IJs kan aan lippen of
tong vastvriezen en verwondingen veroorzaken.
Eenmaal ontdooide levensmiddelen mogen niet
opnieuw ingevroren worden, maar moeten zo snel
mogelijk geconsumeerd worden.
Kant-en-klare diepvriesproducten volgens de
aanwijzingen van de fabrikant van deze producten
bewaren.
Probeer niet het ontdooiproces te versnellen m.b.v.
elektrische verwarmingstoestellen of chemische
stoffen.
Laat kunststof onderdelen niet met hete voorwerpen
in aanraking komen.
Waarschuwing: Wanneer u diepgevroren producten op
het apparaat legt, kan het gebeuren, dat er door het
contact met de koude vochtigheid condenseert in de
holle ruimte onder het bovenste gedeelte. In deze
holle ruimte zitten elektrische onderdelen en als daar
waterdruppels op terecht komen, kan dat tot
kortsluiting leiden en daardoor schade aan het
apparaat veroorzaken. Leg dus nooit diepgevroren
producten op het bovenste gedeelte van het apparaat!
Geen bussen of flessen met brandbaar gas of vloeistof in
het apparaat bewaren. Explosiegevaar!
Geen koolzuurhoudende dranken, flessen en blikjes in
de diepvriezer bewaren.
Veiligheid van kinderen
Houd de verpakking uit de buurt van kinderen.
Kunststof folie kan verstikkingsgevaar opleveren.
Het apparaat is bedoeld voor gebruik door
volwassenen. Laat kinderen niet met het apparaat of
de bedieningselementen spelen.
Als u het apparaat afdankt, trek dan de stekker uit het
stopcontact, snijd het aansluitsnoer af (zo dicht
mogelijk bij het apparaat) en haal de deur eruit. U
verhindert daardoor, dat spelende kinderen een
elektrische schok krijgen of elkaar of zichzelf in het
apparaat opsluiten.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
kinderen, personen met verminderde lichamelijke,
zintuigelijke of geestelijke capaciteiten of een gebrek
aan kennis en ervaring, tenzij er toezicht is ingesteld
door de persoon die verantwoordelijk is voor hun
veiligheid of tenzij zij van deze persoon instructies
hebben gekregen over het gebruik.
Vóór het in gebruik nemen
Zet het apparaat tegen de muur om te voorkomen dat
u zich verbrandt aan warmte afgevende onderdelen
(compressor, condensor).
Trek altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat
u het apparaat gaat verplaatsen.
Let erop dat het apparaat niet op het aansluitsnoer
staat.
Rond het apparaat moet voldoende luchtcirculatie
zijn. Gebrek aan luchtcirculatie kan tot oververhitting
leiden. Volg daarom de aanwijzingen m.b.t. de
installatie.
Veiligheidsmaatregelen
isobutaan
voor
Waarschuwing
Het koelmiddel van het apparaat is isobutaan
(R 600a) dat in hoge mate brandbaar en explosief is.
Houd ventilatie-openingen in het apparaat of in het
inbouwmeubel vrij.
Gebruik geen mechanische apparaten of andere
middelen om het ontdooiproces te bespoedigen, die
niet door de fabrikant worden aangeraden.
Beschadig het koelcircuit niet.
Gebruik geen elektrische apparaten binnenin het
apparaat, tenzij ze door de fabrikant worden
geadviseerd.
Als u zich niet aan deze aanwijzingen houdt, kan
de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld
voor eventuele schade.
3
NL
Aanwijzingen voor de gebruiker
Algemene informatie
Dit apparaat is een huishoud-diepvriezer. Het is geschikt
voor het bewaren van diepvriesproducten, het invriezen
van levensmiddelen en het maken van ijsblokjes.
Het apparaat is geschikt voor gebruik in een bepaalde
klimaatklasse (bepaalde omgevingstemperaturen).
De klimaatklasse vindt u op het typeplaatje.
Beschrijving en belangrijkste onderdelen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Opstagruimte
Vriesruimte
Gegevensplaatje
Toetsen en lampjes
Verstelbare voeten
Deurafdichtingsprofiel
Afvalverwerking
Verpakkingsmaterialen
De materialen met de volgende merktekens zijn geschikt
voor hergebruik.
>PE<
PE= polyethyleen
>PS<
PS= polystyreen
>PP<
PP= polypropyleen
De verpakking bestaat uitsluitend uit materialen die geschikt
zijn voor hergebruik.
4
7.
8.
9.
10.
11.
Ventilatierooster
Condensor
Richting luchtstroom
Condensbakje
Compressor
NL
Schakelaars en lampjes
temperatuur wordt continu brandend weergegeven.
( A ) Aan/uit-lampje
(groen)
( B ) Aan/uit-schakelaar
( C ) Thermostaatknop (om de temperatuur te
verhogen)
( D ) Temperatuurdisplay
( E ) Thermostaatknop (om de temperatuur te verlagen)
( F ) Alarmlampje
(rood)
( G ) GELUID alarm UIT-schakelaar (zie "Controle- en
informatiesysteem")
( H ) SNELVRIES-lampje
(geel)
( J ) SNELVRIES -drukknopschakelaar
Temperatuurdisplay
Installatie
Steek de stekker in het stopcontact. Druk op de aan/uittoets van het vriesvak. Het groene aan/uit-lampje brandt
continu en de huidige temperatuur gaat knipperen.
Als het rode alarmlampje gaat knipperen en het
alarmsignaal
klinkt,
betekent
dit
dat
de
binnentemperatuur nog niet laag genoeg is voor het
bewaren van levensmiddelen. Om het alarmsignaal uit te
schakelen en het knipperen van het temperatuurdisplay te
stoppen, op de toets G drukken. Leg geen levensmiddelen
in de vriezer totdat de binnentemperatuur -18 °C heeft
bereikt of tot het rode lampje is uitgegaan.
Het instellen van de temperatuur
Bedieningstoetsen temperatuur
De temperatuur kan worden ingesteld met behulp van de
"+" (hoger) en "-" (lager) toetsen.
in
verbinding
Onder normale bedrijfsomstandigheden wordt de
werkelijke temperatuur (HUIDIGE temperatuur) in het
vriesvak aangegeven.
Op het moment van instelling van de temperatuur,
gaat de nieuw ingestelde temperatuur (GEWENSTE
temperatuur) knipperen.
SNELVRIES aan/uit-knop
De snelvriesfunctie (FROSTMATIC) wordt gebruikt om verse
levensmiddelen snel in te vriezen en om te voorkomen dat
reeds ingevroren levensmiddelen ongewenst warmer
worden. U kunt de snelvriesfunctie inschakelen door op de
snelvries aan/uit-knop te drukken. Het gele lampje gaat
branden.
U kunt de snelvriesfunctie te allen tijde handmatig
uitschakelen door weer op de snelvries aan/uit-knop te
drukken. Het gele lampje gaat dan uit. Als de
snelvriesfunctie niet handmatig wordt uitgeschakeld, zal
dit 48 uur later automatisch gebeuren. Het gele lampje
gaat dan uit.
Werking en gebruik
Deze toetsen staan
temperatuurdisplay.
Het temperatuurdisplay kan verschillende informatie
aangeven:
met
het
Druk op "+" of "-" om de indicatie op het
temperatuurdisplay te veranderen van HUIDIGE
temperatuur (continu brandend ) in GEWENSTE
temperatuur (knipperend).
Als geen van de twee toetsen weer wordt ingedrukt
dan zal het temperatuurdisplay korte tijd later (binnen
ongeveer 5 seconden) weer de HUIDIGE temperatuur
aangeven.
GEWENSTE temperatuur:
Dit is de temperatuur die in het vriesvak bereikt moet
worden.
HUIDIGE temperatuur:
Dit is de werkelijke temperatuur in het vriesvak zoals deze
wordt aangegeven op het temperatuurdisplay. De HUIDIGE
Temperatuuralarm
Zodra de temperatuur van het vriesvak boven de -12 °C
komt, gaat het rode alarmlampje branden en klinkt er een
alarmsignaal.
Mogelijke
oorzaken
temperatuurstijging:
voor
een
dergelijke
de deur is te vaak open gedaan of heeft te lang open
gestaan
er is een grote hoeveelheid warm voedsel in het
vriesvak geplaatst
apparaat defect
U kunt het alarmsignaal uitschakelen door op de
Alarmsignaal uit-knop te drukken. Zodra de temperatuur
van het vriesvak gezakt is tot een waarde die kan worden
aangegeven, gaat het rode alarmlampje uit en het
alarmsignaal stopt automatisch.
N.B.:
Het alarmsignaal zal stoppen:
wanneer de snelvriesfunctie ingeschakeld wordt (door
op de snelvries aan/uit-knop te drukken)
Invriezen
Bereid de verschillende levensmiddelen op de juiste wijze
voor en vries ze altijd in in het vriesvak.
De snelvriesfunctie (FROSTMATIC) wordt gebruikt om verse
levensmiddelen snel in te vriezen en om te voorkomen dat
reeds ingevroren levensmiddelen ongewenst warmer
worden.
Om de snelvriesfunctie te gebruiken, de snelvries aan/uitknop (J) gedurende 2-3 seconden indrukken; indien u
kleine en grote hoeveelheden levensmiddelen wilt
5
NL
invriezen dan moet u dit resp. ongeveer 4 en 24 uur doen,
voordat u verse levensmiddelen kunt diepvriezen.
Het gele lampje (H) gaat branden en de compressor werkt
continu tot het apparaat de invriestemperatuur bereikt
heeft.
Als de levensmiddelen volledig zijn diepgevroren (dit kan
tot 24 uur duren) kunt u de snelvriesfunctie uitschakelen
door de toets (J) gedurende 2-3 seconden in te drukken.
Als de snelvriesfunctie niet handmatig wordt
uitgeschakeld, dan gebeurt dit 48 uur later automatisch.
Het gele lampje (H) gaat dan ook uit.
IJsblokjes maken
Vul het ijsblokjesbakje met water en zet het in de
vriesruimte. Als u de bodem van het ijsblokjesbakje nat
maakt, gaat het invriezen sneller.
U kunt de ijsblokjes makkelijker losmaken door het
ijsblokjesbakje onder stromend water te houden en het
dan iets te verdraaien.
Bewaren
Na het invriezen kunt u de diepvriesproducten het beste
naar de bewaarvakken verplaatsen, zodat u weer ruimte
hebt in het invriesvak.
Tussentijds invriezen heeft geen nadelige invloed op reeds
ingevroren producten.
Praktische informatie
Na openen en sluiten van de deur van de vriezer
ontstaat in het apparaat een vacuüm. Na sluiten van
de deur duurt het 2-3 minuten voordat u de deur weer
kunt openen.
Stel de vriezer zodanig in dat de binnentemperatuur
nooit warmer dan -18 °C wordt. Bij te hoge
temperaturen bederven de diepvriesproducten.
Controleer elke dag even of het apparaat goed
functioneert. Zo constateert u evt. storingen tijdig.
Na afloop van een stroomonderbreking gaat het
apparaat vanzelf weer aan en wordt automatisch de
invriesmodus ingeschakeld. Als u de invriesfunctie niet
handmatig uitschakelt, zorgt de elektronica van het
apparaat daar, na verloop van 5 uur, automatisch voor.
Bij het uitschakelen van de invriesmodus gaat het gele
lampje (C) uit.
Invriezen en bewaren van diepgevroren
levensmiddelen
Omdat invriezen met de No-Frost-technologie sneller
gaat, zullen de levensmiddelen die op deze manier
worden ingevroren hun oorspronkelijke vorm,
voedingswaarde en smaak behouden, ook nadat ze
ontdooid zijn.
Leg de in te vriezen levensmiddelen onderin het
apparaat.
Zorg ervoor dat de diepgevroren levensmiddelen niet
in aanraking komen met het ventilatiedeksel of de
ventilator op de achterkant van het apparaat. Dit is
van invloed op de goede werking van het apparaat.
Voor het beste resultaat adviseren wij u de
diepgevroren levensmiddelen gelijkmatig over de laden
te verdelen.
6
Als u kleine porties maakt, duurt het invriesproces
korter en later gaat het ontdooien ook sneller.
Teneinde letsel door bevriezing te voorkomen, ijsjes die
net uit de vriezer gehaald zijn niet onmiddellijk
aanraken.
Wij adviseren u de datum van invriezen op de
verpakking te schrijven, zodat u later kunt controleren
hoe lang het product al bewaard is.
De tijdsduur van het transport van de verkoper naar de
consument dient zo kort mogelijk te zijn.
Tips
In dit hoofdstuk vindt u praktische tips om het apparaat zo
energiezuinig mogelijk te gebruiken. U vindt hier ook
informatie m.b.t. het milieu.
Energie besparen
Zet het apparaat liever niet in de zon of naast een
warmte afgevend apparaat.
Zorg ervoor dat de condensor en de compressor
voldoende ventilatie hebben. Bedek de ventilatieopeningen niet.
Doe levensmiddelen in een afgesloten schaaltje of in
vershoudfolie om onnodige rijpvorming te voorkomen.
Zorg ervoor dat nog in te vriezen levensmiddelen niet
in aanraking komen met reeds ingevroren
levensmiddelen.
Open de deur niet onnodig en laat hem niet langer
open staan dan nodig is.
Laat warme levensmiddelen altijd eerst tot
kamertemperatuur afkoelen voordat u ze in het
apparaat zet.
Houd de condensor schoon.
Het apparaat en het milieu
Dit apparaat bevat, zowel in het koelcircuit als in het
isolatiemateriaal, geen gassen die de ozonlaag kunnen
aantasten. Het apparaat mag niet samen met huisvuil of
gesloopte apparaten weggegooid worden. Uit het oogpunt
van milieubescherming moeten afgedankte koel- en
vriestoestellen volgens de plaatselijke regelingen op
deskundige wijze verwerkt worden. Informeer bij de
gemeente naar de mogelijkheden in uw woonplaats. Zorg
ervoor dat het koelcircuit, vooral aan de achterkant bij de
warmtewisselaar, niet beschadigd wordt.
De materialen met het symbool „
” zijn geschikt voor
recycling.
Onderhoud
Automatisch ontdooien
Dit apparaat is zodanig ontworpen dat vorming van ijs in
de vriezer voorkomen wordt. Derhalve is het niet nodig het
apparaat handmatig te ontdooien. Het apparaat ontdooit
automatisch als dat nodig is.
No-Frost-technologie
Om het verwijderen van de ijslaag te vergemakkelijken
wordt de verdamper bijgestaan door elektrische
NL
verwarming tijdens de ontdooiprocedure. De ventilator
staat UIT. Het dooiwater druppelt naar een blad op de
compressor en verdampt. In de loop van de
ontdooiprocedure (ongeveer 30 minuten) wordt de
verdamper warm, maar dit heeft geen invloed op de
binnentemperatuur.
De levensmiddelen moeten goed verpakt zijn om
vochtverlies ten gevolge van de luchtcirculatie te
voorkomen.
Dek de ventilatieopeningen niet af, dit kan de goede
werking van het apparaat in gevaar brengen.
Om die reden adviseren wij u alle levensmiddelen in de
korven in het vriesvak te plaatsen.
Als de koelkast niet in gebruik is
Normaal onderhoud
Problemen oplossen
Gebruik nooit zeep of schuurmiddelen om schoon te
maken.
Trek eerst de stekker uit het stopcontact, was het apparaat
af met lauw water en droog het vervolgens af.
Gebruik schoon water om het deurafdichtingsprofiel
schoon te maken.
Nadat het apparaat is schoongemaakt, de stekker weer in
het stopcontact steken.
Wij adviseren u één of twee keer per jaar stof en vuil van
de condensor, die op het achterpaneel is gemonteerd, te
verwijderen.
Er kan soms een kleine storing optreden, die u zelf kunt
verhelpen. In de tabel vindt u informatie m.b.t. het
opheffen van zulke kleine storingen.
Als het apparaat aanstaat, is er soms wat geluid te horen
(compressor, circulatie). Dan is er geen sprake van een
storing.
Wij willen u er nogmaals op wijzen dat het apparaat
met onderbrekingen werkt. Als de compressor stopt,
wil dat niet zeggen dat het apparaat niet werkt. Daarom
moet u altijd eerst de stekker uit het stopcontact trekken,
voordat u elektrische onderdelen aanraakt.
Probleem
Als u het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt, zorg
er dan voor dat u het volgende doet:
Schakel het apparaat uit door op de aan/uit-toets te
drukken tot het aan/uit-lampje uitgaat.
Trek de stekker uit het stopcontact.
Verwijder alle levensmiddelen uit het apparaat.
Laat het apparaat ontdooien en maak het schoon zoals
hierboven beschreven is.
Laat de deuren een klein eindje openstaan, dan kunnen er
geen nare luchtjes ontstaan.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De thermostaat staat te laag.
Het apparaat was niet koud genoeg om te kunnen
invriezen.
Er is een te grote hoeveelheid levensmiddelen
geplaatst:
Er moet een te grote hoeveelheid levensmiddelen
tegelijkertijd ingevroren worden.
De geplaatste levensmiddelen zijn nog heet.
D deur is niet volledig gesloten.
Zet de thermostaat hoger.
Het apparaat koelt te
sterk.
De thermostaat staat te hoog.
Zet de thermostaat lager.
Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit.
Het apparaat koelt
helemaal niet.
De stekker zit niet goed in het stopcontact.
Er staat geen spanning op het stopcontact.
Volgens het lampje, is de aan/uit-toets (B) niet
ingeschakeld.
Het apparaat staat niet goed.
Het apparaat koelt niet
voldoende.
Het apparaat maakt
lawaai
Laat het apparaat langer voorkoelen.
Maak de porties kleiner.
Plaats minder levensmiddelen.
Plaats alleen levensmiddelen die op
kamertemperatuur zijn.
Controleer of de deur volledig gesloten is.
Controleer of er spanning is.
Druk langer dan een seconde op de aan/uit-toets (B).
Controleer of het apparaat stevig staat (alle vier de
poten moeten op de grond staan).
Als u de storing aan de hand van de aanwijzingen niet kunt oplossen, neem dan contact op met Service.
Stroomstoring of storing in de werking:
Indien zich een stroomstoring voordoet tijdens het bewaren van diepgevroren levensmiddelen, de deur van de vriezer niet
openen. Zodra de stroomstoring over is, zal het gele lampje (3) van de snelvriesfunctie gaan branden. Dit lampje zal 5 uur na
het opnieuw starten automatisch uitgaan.
Als zich een korte stroomstoring voordoet (max. 13 uur) en het apparaat vol is, dan zullen de diepgevroren levensmiddelen niet
bederven. In andere gevallen dient u de levensmiddelen zo snel mogelijk te gebruiken (als de diepgevroren levensmiddelen
warm worden, dan zijn ze korter houdbaar).
Wanneer het elektronische systeem de WERKELIJKE temperatuur niet kan meten, zal het alarmlampje gaan knipperen. Het
apparaat blijft werken, dankzij een reservesysteem, tot het probleem is opgelost door plaatselijk onderhoudspersoneel.
7
NL
Aanwijzingen voor de installateur
Installeren van het apparaat
Vervoer, uitpakken
U kunt het apparaat het beste rechtop in de
originele verpakking vervoeren. Zie ook de
aanwijzingen op de verpakking.
Na elk transport mag het apparaat pas na ca. 2 uur
ingeschakeld worden.
Pak het apparaat uit en controleer het op transportschade.
Neem in geval van transportschade contact op met de
leverancier en sluit het apparaat niet aan.
Reiniging
Verwijder het plakband waarmee de onderdelen in het
apparaat vastgezet zijn.
Neem de binnenkant van het apparaat met handwarm
water en wat mild reinigingsmiddel af. Gebruik een zachte
doek.
Wrijf daarna de binnenkant van het apparaat droog.
Opstelling
De omgevingstemperatuur heeft invloed op het
stroomverbruik. Daarom moet het apparaat op een plaats
staan waarvan de omgevingstemperatuur overeenkomt
met de klimaatklasse waarvoor het uitgevoerd is, zie
onderstaande tabel. De klimaatklasse vindt u op het
typeplaatje.
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10 ..,+32 °C
N
+16 ..,+32 °C
ST
+18 ..,+38 °C
Als de omgevingstemperatuur te laag is, kan de
temperatuur in de koelruimte te hoog worden.
Als de omgevingstemperatuur te hoog is, moet de
compressor langer werken, de temperatuur in de
diepvriezer stijgt en er wordt meer energie verbruikt.
Het apparaat moet waterpas staan. Daartoe kunt u de
stelvoeten (1) aan de voorzijde verstellen. De
afstandsringen (2) zijn onderdeel van de stelvoeten. Als het
apparaat waterpas moet worden gezet, kunnen deze
afstandsringen worden verwijderd.
8
Zet het apparaat niet direct in de zon of dicht bij een
verwarming of fornuis.
Is opstelling naast een warmtebron niet te vermijden, dan
moeten de volgende minimale afstanden worden
aangehouden:
Naast een gas- of elektrisch fornuis 3 cm. Als de
afstand kleiner is, plaats dan een warmte-isolerende
plaat van 0,5 tot 1 cm dik tussen de twee apparaten.
Naast een olie- of kolenkachel 30 cm.
De koelkast moet geheel tegen de muur staan.
Houd de minimale afstanden aan (zie afb.).
A: opstelling onder een keukenkastje
B: vrije opstelling
NL
Deurdraairichting omzetten
Als dat handiger in het gebruik is, kunt u de
deurdraairichting van rechts naar links omzetten.
Ga als volgt te werk:
Trek de stekker uit het stopcontact.
Kantel het apparaat voorzichtig achterover en zorg
ervoor dat de compressor de vloer niet raakt. U kunt
dit het beste met twee personen doen.
Draai de stelvoeten aan beide zijden uit (2 stuks),
daarna de schroeven die de onderste deurscharnieren
vasthouden (2 stuks) en de schroef aan de andere kant
van het apparaat.
Bevestig de plaat aan de andere kant en laat de stand
van de deur ongewijzigd.
Draai dan de ene schroef in de vrijgekomen plaats aan
de andere kant, daarna de stelvoeten (2 stuks) en zet
het apparaat weer rechtop.
Schuift u de armen naar de andere kant en brengt u
de plastic stoppen in het plastic zakje van de
handleiding naar de vrije gaten.
Zet het apparaat op z'n plek, zet het waterpas en steek
de stekker in het stopcontact.
U kunt ook contact opnemen met Service. Een
servicetechnicus kan tegen betaling het deurscharnier
overzetten.
Zet de deur van het koelapparaat neer door ze een
beetje naar beneden te trekken.
Schroeft u het hengsel van het bovenste scharnier van
de deur los, en schroeft u ze aan de andere kant in.
Zet u de deur van het koelapparaat naar de
deurhouder bovenaan.
Zet de stift in de onderste deurscharnierplaat in de
richting van de pijl over.
Elektrische aansluiting
Deze koelkast is ontworpen voor 230 V AC (~) 50 Hz.
Het apparaat moet worden aangesloten aan een volgens
de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde.
Als zo'n stopcontact niet aanwezig is, laat het dan door
een erkend installateur in de buurt van de koelkast
aanbrengen.
Dit apparaat voldoet aan de volgende EUrichtlijnen:
– 73/23/EEG van 19.02.1973 (incl. wijzigingsrichtlijnen) laagspanningsrichtlijn
– 89/336/EEG van 03.05.1989 (incl. wijzigingsrichtlijnen EMC-richtlijn
– 96/57 EEC - 96/09/03 (richtlijn energie-efficiëntie) en
latere aanvullingen
Bewaartijdentabel
Diepvriesproducten bewaren
Soort
groente
kant-en-klare producten
aardappelgerechten, pastagerechten
soep
fruit
vlees
consumptie-ijs
-18°C
12 maanden
6 maanden
12 maanden
6 maanden
12 maanden
5 maanden
3 weken
9
NL
Garantie en service
Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende aankoopnota of kwitantie te worden getoond of
meegezonden.
Algemene Garantiebepalingen
1
1a
2
3
3a
4
5
6
De fabrikant verleent een jaar garantie op het op de
bijbehorende koopnota vermelde apparaat, gerekend
vanaf de koopdatum. Indien zich binnen deze periode
een storing voordoet, welke het gevolg is van een
materiaal- en/of constructiefout, heeft de koper het
recht op kosteloos herstel.
Voor stofzuigers, bedoeld voor huishoudelijk gebruik,
geldt een algemene garantieperiode van twee jaar.
Accessoires zijn aan directe slijtage onderhevig; deze
verbruiksartikelen zijn derhalve van garantie
uitgesloten.
De fabrikant verleent een jaar garantie op door haar
servicedienst uitgevoerde herstel-werkzaamheden en
het daarbij nieuw aangebrachte materiaal, gerekend
vanaf de hersteldatum. Indien zich binnen deze
periode een storing voordoet, welke het directe gevolg
is van de uitgevoerde herstelwerkzaamheden of het
daarbij nieuw aangebrachte materiaal, heeft de koper
het recht op kosteloos herstel. Door de uitvoering van
herstelwerkzaamheden wordt de algemene
garantieperiode, welke het gehele apparaat omvat,
met verlengd.
Servicebezoeken aan huis worden alleen gebracht
voor grote, moeilijk transporteerbare apparaten, per
definitie: wasautomaten, trommeldroog-automaten,
afwasautomaten, koelkasten, diepvrieskasten/-kisten,
ovens, fornuizen en inbouwapparaten
De regeling als genoemd onder pont 3 geldt ook voor
caravankoelkasten, mils de plaats waar zich het
apparaat bevindt binnen de landsgrenzen ligt en over
normale, voor het autoverkeer opengestelde wegen
bereikbaar is. Voorts dient tan tijde van het bezoek
het apparaat en de eigenaar, of diens gemachtigde
plaatsvervanger, op de afgesproken bezoekplaats
aanwezig te zijn.
Indien, naar het oordeel van de fabrikant, het
apparaat zoals bedoeld onder pont 3 naar haar
servicewerkplaats getransporteerd moet worden, dan
geschiedt dit transport op de door de fabrikant
vastgestelde wijze en voor rekening en risico van de
fabrikant.
Alle niet onder punt 3 en pont 3a genoemde
apparaten, alsmede apparateri welke wel de
betreffende functionele eigenschappen hebben maar
daarnaast juist bedoeld zijn voor gemakkelijk
transport, dienen franco aan het adres van de
servicedienst verzonden of aangeboden te worden.
Binnen de algemene garantieperiode vindt
terugzending voor rekening van de fabrikant plaats.
Indien een onder garantie en binnen de algemene
garantieperiode vallend defect aan een apparaat niet
hersteld kan worden, vindt kosteloze vervanging van
het apparaat plaats.
Garantie-uitbreidingen
7
10
Voor
koel-/vries-motorcompressoren
(exclusief
startrelais en motorbeveiliging) geldt een aflopende
garantieperiode, in gelijke percentages van 20 procent
per jaar, van vijf jaar ne koopdatum van het op de
bijbehorende koopnota vermelde apparaat, met
inachtname van volledig kosteloos herstel binnen de
algemene garantieperiode. Na de algemene
garantieperiode worden bezoek-, arbeidsloon- en
bijkomende materiaalkosten in rekening gebracht.
Garantie-uitsluitingen
8
Het kosteloos uitvoeren van herstel- en/of
vervangingswerkzaamheden, zoals bedoeld in de
betreffende hieraan voorafgaande punten, is niet van
toepassing indien:
de aankoopnota of kwitantie, waaruit tenminste
de aankoopdatum en de identificatie van het
apparaat blijkt, niet getoond kan worden of niet
meegezonden werd;
het apparaat voor andere, of ook voor andere dan
de huishoudelijke doeleinden waarvoor het
apparaat bestemd is gebruikt wordt;
het apparaat niet volgens de aanwijzingen in het
installa tievoorschrift of de gebruiksaanwijzing
geinstalleerd, bediend, gebruikt of behandeld
wordt;
het apparaat op ondeskundige wijze door
daartoe niet bevoegde personen hersteld of
gewijzigd werd.
8a Indien het apparaat zodanig ingebouwd,
ondergebouwd, opgehangen of geplaatst is dat de
benodigde tijd voor het uit- en inbouwen samen meer
dan dertig minuten bedraagt, dan worden de hierdoor
onstane extra kosten aan de eigenaar in rekening
gebracht.
8b Schade welke ontstaat door het, met toestemming
van de eigenaar, op abnormale wijze uit- of inbouwen
van een apparaat, kan niet op de fabrikant of haar
servicedienst verhaald worden.
8c Beschadigingen, zoals krassen en deuken of zoals
breuk van uit- of afneembare delen, welke niet ten
tijde van de aflevering ter kennis van de fabrikant
gebracht worden, vallen niet onder garantie.
Belangrijk advies
De constructie van dit apparaat is zodanig dat de veiligheid
daar-van gewaarborgd is. Ondeskundige reparaties kunnen
echter de veiligheid in gevaar brengen. Terwille van een
blijvende veiligheid, en ook om mogelijke schade te
voorkomen, is het raadzaam dat reparaties uitsluitend
verricht worden door personen die daarvoor de vereiste
vakbekwaamheid bezitten.
Wij adviseren u herstel- en/of controle-werkzaamheden
door uw vakhandelaar of door ELGROEP SERVICE te laten
uitvoeren en uitsluitend originele DISTRIPARTS onderdelen
te laten plaatsen.
Nederland
ELGROEP SERVICE
Vennootsweg 1
Postbus 120
NL-2400 AC Alphen a/d Rijn
Storingsmeldingen op werkdagen tijdens kantooruren:
Tel. : (0172) 46 83 00
Fax. : (0172) 46 83 66
Onderdelenverkoop op werkdagen tijdens kantooruren:
Tel. : (01 72) 46 84 00
Fax. : (0172) 46 83 76
NL
Waarborgvoorwaarden
Onze toestellen worden met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het
voorkomen dat er een defect optreedt. Onze klantendienst
zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de
waarborgtermijn. De levensduur van het toestel wordt
daardoor niet negatief beïnvloed.
Onderstaande waarborgvoorwaarden zijn gestoeld op de
EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek. De
daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de waarborgverplichtingen van de verkoper naar de
eindgebruiker blijven onaangetast.
Voor dit toestel verlenen wij waarborg volgens
onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de
voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het
toestel die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf
de datum van levering aan de eindgebruiker. Deze
waarborgvoorwaarden zijn niet van toepassing in
geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen
gebruik.
2. De waarborgprestatie houdt in dat het toestel
kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die het
had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen
worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen
onderdelen worden ons eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden, om
mogelijke verdere schade te voorkomen.
4. Voor een beroep op waarborg dient het
aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te
worden overlegd.
5. De waarborg heeft geen betrekking op schade aan
kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas,
kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig
gebruik
6. De waarborg heeft geen betrekking op kleine
afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de
waarde en deugdelijkheid van het toestel
onbeduidend zijn.
7. De waarborg geldt evenmin voor schade veroorzaakt
door:
- chemische en elektrochemische inwerking van
water,
- abnormale milieuomstandigheden in het algemeen
- voor
het
toestel
oneigenlijke
bedrijfsomstandigheden
- contact met agressieve stoffen.
8. De waarborg heeft geen betrekking op gebreken door
transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid
is ontstaan, niet vakkundige installatie of montage,
verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in
acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd
veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden
die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het
toestel voorzien werd van toebehoren of onderdelen
die niet origineel zijn en daardoor een defect
veroorzaken.
10.
Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd
dienen te worden overhandigd of gezonden naar onze
klantendienst. Herstelling ter plaatse kan slechts
worden gevraagd voor grote of ingebouwde
toestellen.
11. Indien het toestel zodanig is ingebouwd,
ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de
benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer
dan 30 minuten bedraagt, dan worden de hierdoor
ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening
gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of
uitbouw komt ten laste van de gebruiker.
12. Indien binnen de waarborgperiode de herstelling van
hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de
herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in
overleg met de gebruiker een gelijkwaardige
vervanging geleverd. In geval van vervanging
behouden we ons het recht voor om een vergoeding
te rekenen naar rato van de verstreken
gebruiksperiode.
13. Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van
de waarborgtermijn noch aanvang van een nieuwe
waarborgtermijn tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een waarborg van 12
maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
15. Verdere of andere rechten, in het bijzonder
vergoeding van schade ontstaan buiten het toestel,
zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet
wettelijk is vastgelegd.
In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de
aankoopwaarde van het toestel niet overtreffen.
Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in België gekochte
en/of in gebruik zijnde toestellen. Indien een toestel naar
het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te
gaan of het toestel voldoet aan de technische voorwaarden
( o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften,
gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land.
Voor in het buitenland aangeschafte toestellen dient de
gebruiker zich zelf te vergewissen van de bepalingen in
België. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet
onder de waarborg, en kunnen niet altijd worden
aangebracht.
Ook na afloop van de waarborgtermijn staat onze
klantendienst u ter beschikking.
Adres Klantendienst:
ELECTROLUX HOME PRODUCTS BELGIUM
Bergensesteeweg, 719
1502 LEMBEEK
Tél. 02.363.0444
11
FR
Avant l`installation et l`utilisation de l`appareil nous vous conseillons de procéder à la lecture complète du mode d`emploi
contenant des prescriptions de sécurité, des informations importantes et des conseils. En respectant les prescriptions du
mode d`emploi l`appareil fonctionnera convenablement et à votre satisfaction.
Les symboles utilisés:
Prescriptions de sécurité
Les prescriptions et cautions de ce symbole servent à la protection de l`appareil et de votre
0personne.
Importantes instructions et informations
Informations pour la protection de l`environnement
Conseils pratiques
Vous trouverez ici des conseils pratiques concernant les aliments et leur stockage.
Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il
doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et
électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des
conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement
inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre
contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin
où vous avez acheté le produit.
Sommaire
Informations importantes de la sécurité .........................13
Prescriptions générales de sécurité ...................................13
Prescriptions de sécurité pour l`enfants ..........................13
Prescriptions de sécurité .......................................................13
Prescriptions de sécurité pour isobutane ........................13
A l`attention de l`exploiteur .................................................14
Information générale .............................................................14
Désignation de l`appareil ......................................................14
Touches et voyants.............................................................15
Utilisation.............................................................................15
Mise en service ...................................................................15
Réglage de la température .............................................15
Préparation de glaçon......................................................15
Congélation .........................................................................15
Stockage ...............................................................................16
Renseignements et conseils utiles......................................16
Congélation et stockage des aliments congelés ............16
Idées et suggestions................................................................16
Comment économiser d`énergie: .................................16
Armoire et environnement .............................................16
Entretien.....................................................................................16
Dégivrage automatique ...................................................16
Technologie No-Frost........................................................17
Nettoyage systématique...................................................17
Appareil hors d`usage.......................................................17
Dépannage .................................................................................17
A l`attention de la personne qui mettra en service
l`appareil .......................................................................................18
Mise en marche de l`appareil ..............................................18
Livraison, désemballage ...................................................18
Nettoyage .............................................................................18
La pose de l`appareil.........................................................18
Changement du sens d`ouverture
de la porte ...........................................................................19
Branchement électrique ..................................................19
Temps de stockage.....................................................................20
Garantie et service après-vente...........................................20
Condition de garantie ............................................................21
Service après-vente et pièces de rechange .....................21
Déclaration De Conditions De Garantie.............................21
From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
"Le Groupe Electrolux est le premier fabricant mondial d'appareils de cuisine, d'entretien et d'extérieur. Plus de 55 millions de produits du Groupe Electrolux
(tels que réfrigérateurs, cuisinières, lave-linge, aspirateurs, tronçonneuses, tondeuses à gazon) sont vendus chaque année pour un montant d'environ 14
milliards de dollars US dans plus de 150 pays à travers le monde."
12
FR
Informations importantes de la sécurité
Prescriptions générales de sécurité
Conservez ce mode d`emploi qui doit toujours suivre
l`appareil.
L`appareil n`est conçu que pour conserver les aliments
dans les conditions domestique ordinaires suivant ce
mode d`emploi.
Confiez toute réparation - y compris le changement
et la réparation du câble de raccordement électrique
- à l`atelier agréé. Les pièces de rechange doivent être
livrées par la fabrique. Sinon, l`appareil peut
s`endommager ou. de dégâts matériaux ou de blessures
humains peuvent arriver.
L`appareil n`est hors de tension que dans le cas où le câble
d`alimentation est retiré de la prise secteur. Retirez donc
toujours la fiche du câble de la prise (saisissant toujours la
fiche et ne jamais tirant sur le câble) avant de procéder au
nettoyage ou à la réparation Dans le cas où la prise secteur
est en un endroit difficilement accessible, déconnectez le
réseau électrique pour mettre l`appareil hors de tension.
Ne rallongez jamais le câble d`alimentation!
Assurez-vous que la prise n'est pas écrasée ou
endommagée par l'arrière de l'appareil. Une prise de
courant endommagée peut s'échauffer et causer un
incendie.
- Ne placez pas d'objets lourds ou l'appareil sur le
câble d'alimentation (risque de court circuit et
incendie).
Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble,
particulièrement lorsque l'appareil est tiré de son
emplacement.
- Si le câble d'alimentation est endommagé ou écrasé
peut causer un court circuit, un incendie et/ou une
électrocution.
Important: En cas de dommage du câble
d’alimentation, il ne doit être remplacé que par un
professionnel qualifié.
- Si la prise murale est mal fixée, ne branchez pas
l'appareil (risque d'électrocution ou incendie).
N`utilisez pas des outils durs, pointus ou coupants pour
nettoyer, dégeler l`appareil, ou pour faire sortir les
aliments congelés, vous risquez de détériorer le système
réfrigérant.
Evitez la pénétration du liquide au régulateur de
température ou au dispositif commutateur et
indicateur.
Ne consommez pas de la glace et de la crème à la glace
immédiatement après les faisant sortir du congélateur,
elles peuvent causer de lésions et engelures.
Ne recongelez pas l`aliment une fois décongelé,
consommez le plus tôt possible.
Respectez soigneusement les instructions du fabricant
concernant la durée de conservation au cas des
aliments à congélation rapide (mirelite).
Il est interdite de forcer le dégèlement par n`importe
quel appareil électrique ou agent chimique!
Ne touchez pas les parties en plastique de l`appareil par
pot chaud.
Attention: Si vous déposez des marchandises congelées
sur l'appareil, il se peut que de l'humidité se forme dans
la partie creuse en dessous de la partie supérieure en
raison du contact avec le froid. Dans cette partie creuse
se trouvent des éléments électriques et si des gouttes
d'eau y tombent, cela pourrait provoquer un courtcircuit et endommager l'appareil. Pour cette raison,
veuillez ne jamais déposer des marchandises congelées
sur le dessus de l'appareil!
N`entreposez pas de gaz ou liquide inflammable dans
l`appareil, un danger de l`explosion existe.
Ne mettez pas de liquides gazeuses et boissons
embouteillées dans le compartiment de congélation.
Prescriptions de sécurité pour
l`enfants
Ne laissez jamais les enfants jouer au matériel
d`emballage. La feuille en plastique peut causer
asphyxie.
L`appareil doit être manipulé par adultes. Ne laissez
pas les enfants jouer à l`appareil ou à ses parties de
réglage.
Si vous terminez d`utiliser l`appareil, retirez la fiche
secteur de la prise, coupez le câble de raccordement
(le plus proche de l`appareil) et démontez la porte de
l`appareil. Ainsi il devient possible d`éviter que les
enfants subissent de l`électrocution ou un asphyxie
dans l`appareil.
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des
enfants ou des personnes dont les capacités physiques,
sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et
de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil
sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en
l'absence d'instruction d'une personne responsable qui
puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans
danger.
Prescriptions de sécurité
Posez l`appareil contre le mur pour éviter le risque de
tout contact avec les parties chaudes (compresseur,
condenseur) et prévenir les brûlures éventuelles.
Avant le déplacement de l`appareil retirez la fiche de
la prise secteur.
Veillez à ce que le câble électrique ne reste pas coincé
sous l`appareil au cours de sa mise en place.
Assurez un courant d`air suffisant pour l`appareil pour
éviter son surchauffe. Suivez attentivement les
instructions de la mise en service.
Prescriptions
pour isobutane
de
sécurité
Mise en garde
L`isobutane (R 600a) constitue l`agent réfrigérant de
l`appareil, qui est plus intensément inflammable et
explosif.
Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans
l`enceinte de l`appareil ou dans la structure
d`encastrement.
Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres
moyens pour accélérer le processus de dégivrage
autres que ceux recommandés par le fabricant.
Ne pas endommager le circuit de réfrigération.
Ne pas utiliser d`appareils électriques à l`intérieur du
compartiment destiné à la conservation des denrées, à
moins qu`ils ne soient du type recommandé par le
fabricant.
Respectez les prescriptions du mode du mode
d`emploi au point de vue de la protection de la
vie et des biens.
13
FR
A l`attention de l`exploiteur
Information générale
La désignation officielle de l`appareil est „congélateur
domestique“. Il est donc capable de conserver des aliments
réfrigérés et congelés et apte à la congélation domestique
des marchandises dans une quantité indiquée dans le
mode d`emploi ainsi que à la production de glaçon.
L`appareil est conforme aux prescriptions des normes dans
des limites des diverses classes climatiques.
La lettre symbolisant la classe climatique se trouve sur le
plaque signalétique.
Description de l'appareil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Bac à stockage
Bac à congélation
Plaque signalétique
Bandeau de commandes
Pieds réglables
Joint de porte
Protection de l'environnement
Information sur l'emballage de l'appareil
Les matériaux portant le symbole «recyclable» sont réutilisables.
>PE<
PE= polyéthylène
>PS<
PS= polystyrène
>PP<
PP= polypropylène
Les matériaux d'emballage sont tous réutilisables.
14
7.
8.
9.
10.
11.
Grille d'aération
Condenseur
Circulation d'air
Bac de récupération de l’eau de dégivrage
Compresseur
FR
Touches et voyants
( A ) Voyant de Marche/Arrêt
(vert)
( B ) Touche Marche/Arrêt
( C ) Touche de réglage de la température (moins de
froid)
( D ) Indicateur de température
( E ) Touche de réglage de la température (plus de
froid)
( F ) Voyant d'alarme
(rouge)
( G ) Touche ARRET alarme sonore (voir chapitre
„Système de commande et d'information”)
( H ) Voyant de CONGÉLATION RAPIDE
(jaune)
( J ) Touche de CONGÉLATION RAPIDE .
Température REELLE :
L'affichage de température indique la température qui est
momentanément réellement présente dans le
compartiment congélateur. La température REELLE
s'allume de manière fixe.
Indicateur de température
L'afficheur de température est en mesure de visualiser
différentes informations :
En fonctionnement normal, il affiche la température
régnant
momentanément
dans
l'appareil
(température REELLE) du congélateur.
Pendant le réglage de la température, la température
nouvellement réglée (température DE CONSIGNE)
clignote.
Touche de CONGÉLATION RAPIDE
La fonction de congélation rapide (“FROSTMATIC”) permet
d'accélérer la congélation d'aliments frais et d'éviter que
les aliments déjà entreposés ne subissent un début de
décongélation au contact de ceux-ci. Activez la fonction
de congélation rapide en appuyant sur la touche de
congélation rapide. Le voyant jaune s'allume.
Utilisation
Mise en service
Branchez l'appareil. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
du compartiment congélateur. Le voyant vert Marche/Arrêt
s'allume et la température réelle à l'intérieur de l'appareil
clignote.
Le voyant rouge alarme clignote et un signal sonore
retentit pour indiquer que la température nécessaire pour
la conservation et congélation des aliments n'est pas
encore atteinte à l'intérieur du compartiment congélateur.
Appuyez sur la touche “
G” pour désactiver l'alarme sonore et le clignotement de la
température sur l'afficheur. N'introduisez pas d'aliments
dans le compartiment congélateur tant que la température
intérieure n'a pas atteint -18 °C ou tant que le voyant
rouge d'alarme n'est pas éteint.
Réglage de la température
Bandeau de commandes
Il est possible de régler la température à l'aide des touches
“+” (plus chaude) et “-“ (plus froide).
Ces touches sont en relation avec l'indicateur de
température.
Appuyez sur la touche „+” ou sur la touche „-” pour
passer de l'affichage de la température REELLE
(allumage de manière fixe) à la température DE
CONSIGNE (affichage clignotant).
Si aucune des deux touches n'est pressée une nouvelle
fois, l'indicateur de température affiche à nouveau,
après un bref délai (5 secondes environ), à la
température REELLE.
Température DE CONSIGNE :
Il s'agit de la température à atteindre à l'intérieur du
compartiment congélateur.
Vous pouvez, à tout moment, désactiver la fonction en
appuyant une nouvelle fois sur cette touche de
congélation rapide. Le voyant jaune s'éteint. Si vous
n'interrompez pas manuellement la congélation rapide,
cette fonction se désactive automatiquement au bout de
48 heures. Le voyant jaune s'éteint.
Alarme de température
Dès que la température à l'intérieur du compartiment
congélateur remonte au dessus de -12°C, le voyant
d'alarme rouge s'allume et l'alarme sonore se déclenche.
Causes possibles d'une montée de la température :
la porte est ouverte trop souvent ou reste ouverte trop
longtemps
une quantité importante d'aliments chauds a été
introduite dans le congélateur
anomalie de l'appareil
Si vous souhaitez désactiver l'alarme sonore, appuyez sur la
touche « Arrêt alarme sonore »”. Dès que la température du
congélateur atteint la première valeur qui peut être
affichée, le voyant rouge d'alarme et l'alarme sonore sont
automatiquement désactivés.
Remarque :
L'alarme sonore s'arrête :
dès que la fonction de congélation rapide est activée
(en appuyant sur la touche de congélation rapide”)
Congélation
Préparez soigneusement les aliments à congeler, puis
introduisez-les dans le congélateur.
La fonction de congélation rapide (“FROSTMATIC”) accélère
la congélation d'aliments frais et protège en même temps
les marchandises déjà entreposées d'un réchauffement
indésirable.
Pour activer cette fonction, appuyez sur la touche de
congélation rapide (J) pendant 2 à 3 secondes ; selon que
la quantité de denrées à congeler, attendez 4 heures avant
15
FR
d'introduire les denrées (si votre appareil est vide), 24
heures si l'appareil contient déjà des denrées congelées.
Le voyant jaune (H) s'allumera et le compresseur
fonctionnera en continu jusqu'à ce que l'appareil ait
atteint la température de congélation.
Dès que les aliments seront complètement congelés (ce qui
peut demander 24 heures), vous pourrez désactiver la
fonction manuellement en appuyant sur la touche (J)
pendant 2 à 3 secondes. Si vous omettez de le faire, la
fonction de congélation rapide se désactivera
automatiquement après un délai de 48 heures. Le voyant
jaune (H) s'éteindra.
réduirez le temps de congélation, et pourrez
décongeler uniquement la quantité souhaitée.
Ne consommez pas les glaces immédiatement après
leur sortie du compartiment congélateur, au risque de
provoquer des brûlures dues à la température très
basse.
Prenez la précaution d'inscrire la date de congélation
sur les emballages, afin de pouvoir contrôler la durée
de stockage.
Limitez au maximum le temps de transport entre le
magasin d'alimentation et votre domicile. Utilisez des
sacs isothermes (dans la mesure du possible).
Stockage
Idées et suggestions
Il est conseiller de transmettre aux compartiments de
stockage (aux paniers) les aliments congelés laissant ainsi
de place pour un nouveau procédé de congélation.
Une congélation répétée n`abîme pas les aliments déjà
emmagasiné.
Les annexes donnent de renseignements détaillés
concernant la pratique de stockage des divers aliments.
Ce chapitre vous donne des idées et suggestions à
l`utilisation de l`appareil pour diminuer la consommation
en énergie. Il donne encore information sur
l`environnement.
Renseignements et conseils utiles
Après l`ouverture et ensuite la fermeture de la porte
un vide se forme à l`intérieur de l`appareil par suite de
la température basse. Pour ouvrir de nouveau la porte
attendez environ 2-3 minutes à l`égalisation de la
pression interne.
Veillez à ce que l`appareil fonctionne dans une telle
position du régulateur de température qui ne permet
jamais la température interne s`augmenter au-dessus
de -18 °C, car à une température plus haute les
aliments congelés peuvent s`endommager.
Il est conseillé de faire un contrôle quotidien pour le
but de détecter à temps une panne et de prévenir
l`endommagement des aliments congelés.
Après une coupure de courant, l'appareil se remet en
marche et le mode de congélation reprend. Si vous
n'arrêtez pas manuellement le mode de congélation,
l'électronique de l'appareil s'arrête après 5 heures.
Lorsque le mode de congélation s'arrête, la lumière
jaune s'éteint (C).
Congélation et stockage des aliments
congelés
La technologie “No-Frost” permet de congeler les
aliments frais plus rapidement. De ce fait, les aliments
conservent leur consistance, leur valeurs nutritives et
leur goût d'origine, même après avoir été décongelés.
Placez les aliments à congeler dans la partie inférieure
de l'appareil.
Afin de ne pas entraver le fonctionnement optimal de
l'appareil, assurez-vous que les aliments congelés
n'entrent pas en contact avec le couvercle du
ventilateur ou le ventilateur installé sur la paroi arrière
de l'appareil.
Afin de garantir un résultat optimal, il est conseillé de
répartir les aliments congelés de manière uniforme
dans les tiroirs.
En préparant de petites portions d'aliments, vous
16
Comment économiser d`énergie:
Ne placez l`appareil à la proximité d`une source de
chaleur ou ne l`exposez pas au soleil.
Veillez à la bonne aération du compresseur et du
condenseur, n`obturez pas le passage du courant d`air.
Enveloppez fermement les aliments dans des feuilles
plastiques ou d`aluminium ou mettez les dans des
récipients bien fermés pour éviter la formation du
blanc gel.
Evitez que les aliments placés dans le compartiment
de congélation entrent en contact avec ceux y
trouvant et déjà congelés.
N`ouvrez pas inutilement la porte et ne la laissez pas
ouverte trop longtemps.
Ne placez pas aliment chaux dans l`appareil, laissez le
se refroidir à la température ambiante.
Nettoyez régulièrement le condenseur.
Armoire et environnement
La matière isolante et l`agent de congélation de l`armoire ne
contiennent pas des gaz qui ne sont pas nuisibles pour la
couche d`ozone. Evitez tout endommagement du système
réfrigérant surtout à l`arrière à proximité du système. Les
autorités municipales donnent de renseignement
concernant les endroits de l`élimination des appareils
délabrés.
Les matières désignées utilisées dans cet appareil sont
réutilisables
.
Entretien
Dégivrage automatique
Cet appareil est conçu de manière à éviter la formation de
givre sur les parois du congélateur. Par conséquent, il n'est
pas nécessaire de dégivrer manuellement. L'appareil
procède automatiquement au dégivrage chaque fois que
cela s'avère nécessaire.
FR
Technologie No-Frost
Appareil hors d`usage
Afin de faciliter l'élimination de la couche de givre, une
turbine est activée conjointement à l'évaporateur durant
le processus de dégivrage. La turbine se trouve en position
d'arrêt. L'eau de dégivrage s'écoule dans le bac de
récupération situé au niveau du compresseur, d'où elle
s'évapore. Au cours du processus de dégivrage (30 minutes
env.), l'évaporateur devient chaud, mais n'influe nullement
sur la température intérieure de l'appareil.
Si l'appareil reste inutilisé pendant une longue période,
veuillez observer ce qui suit :
Mettez l'appareil hors tension en appuyant sur la touche
Marche/Arrêt, le voyant Marche/Arrêt s'éteint.
Débranchez l'appareil.
Retirez tous les aliments de l'appareil.
Procédez au dégivrage et aux opérations de nettoyage
comme décrit ci-dessus.
Laissez les portes entrouvertes, afin d'éviter la formation
d'odeurs désagréables.
Si toutefois vous n'avez pas la possibilité de débrancher et
vider l'appareil, faites vérifier régulièrement le bon
fonctionnement de celui-ci et ceci en tenant compte de sa
charge et de son autonomie de fonctionnement.
Emballez soigneusement les aliments, afin d'éviter que l'air
ventilé ne provoque une perte d'humidité.
N'obstruez pas les orifices d'aération sous peine d'entraver
le bon fonctionnement de l'appareil.
À cet effet, il est recommandé de ranger tous les aliments
dans les tiroirs du compartiment congélateur.
Nettoyage systématique
N'utilisez jamais de produits abrasifs ou caustiques ni
d'éponges avec grattoir pour nettoyer l'appareil.
Une fois débranché, nettoyez l'appareil à l'aide d'une
éponge et d'un détergent doux, puis rincez et essuyez
soigneusement.
Nettoyez le joint de porte à l'eau claire.
Une fois les opérations de nettoyage terminées, rebranchez
votre appareil.
Il est recommandé d'éliminer les poussières qui se sont
déposées sur le condenseur installé sur le panneau arrière
de l'appareil une à deux fois par an.
Incident
Le refroidissement est
insuffisant.
Le refroidissement est
trop intense.
L'appareil ne
fonctionne pas.
Fonctionnement
bruyant
Dépannage
Au cours du fonctionnement de l`appareil peuvent arriver
des petits incidents qui n`exigent pas l`appel d`un expert.
Le tableau suivant vous donne des renseignements de les
maîtriser vous-même et éviter ainsi les dépenses inutiles.
Nous vous attirons l`attention à ce que le fonctionnement
de l`appareil produit quelques effets phoniques
(compresseur, circulation du liquide) qui ne constituent
pas de dégâts, ils appartiennent au fonctionnement
normal.
Nous vous attirons l`attention de nouveau à ce que
l`arrêt du compresseur ne signifie pas l`état hors
tension de l`appareil. Il est INTERDIT de toucher les parties
électriques de l`appareil avant le débrancher du réseau!
Remèdes
Réglez le dispositif de réglage de température sur une
position moins élevée.
Sélectionnez la congélation rapide bien avant
d'introduire les aliments.
Coupez les aliments en morceaux.
Introduisez une quantité d'aliments moins
importante.
Attendez le complet refroidissement des aliments.
Vérifiez que la porte est correctement fermée.
Le dispositif de réglage de température est réglé sur une Réglez le dispositif de réglage de température sur
une position plus élevée.
position trop basse.
Cause
Le dispositif de réglage de température est réglé sur une
température trop élevée.
La congélation rapide n'a pas été activée assez longtemps.
Une quantité trop importante d'aliments a été introduite :
Les aliments à congeler en même temps sont trop nombreux.
Des aliments encore chauds ont été introduits dans le
compartiment.
La porte n'est pas fermée correctement.
La fiche n'est pas insérée correctement dans la prise Vérifiez que l'appareil est correctement branché.
murale.
Contrôlez la présence de courant.
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant plus
Il n'y a pas de courrant à la prise.
d'une seconde.
Le voyant Marche/Arrêt (B) n'est pas allumé.
L'appareil ne repose pas correctement sur ses quatre Vérifiez que l'appareil est de niveau et d'aplomb
pieds.
(les quatre pieds doivent toucher le sol).
Si les conseils restent sans succès avertissez un atelier de réparation spécialisé.
Coupure de coupure ou anomalie de fonctionnement :
Si une coupure de courant survient alors que le processus de congélation est en cours, évitez d'ouvrir la porte du congélateur.
Dès que le courant sera rétabli, le voyant jaune (3) de la fonction de congélation rapide s'allumera, puis s'éteindra
automatiquement 5 heures après le redémarrage de l'appareil. Si la panne est de courte durée, il n'y a aucun risque d'altération
pour les aliments. Abstenez-vous cependant d'ouvrir la porte. Si la panne doit se prolonger, transférez les produits surgelés et
congelés dans un autre congélateur. L'autonomie de fonctionnement de votre appareil est de 13 heures. Cette durée est
sensiblement raccourcie suivant la charge de l'appareil. Dès que vous constatez un début de décongélation, consommez les
aliments le plus rapidement possible ou recongelez-les après les avoir cuits (aliments crus). Si le système électronique de
l'appareil ne détecte pas la température RÉELLE, le voyant alarme clignote. 3833 L'appareil continuera de fonctionner à l'aide
d'un système de secours, jusqu'à ce que l'anomalie soit remédiée par le service après vente de votre magasin vendeur.
17
FR
A l`attention de la personne qui mettra en service l`appareil
Mise en marche de l`appareil
Livraison, désemballage
Faites livrer l`appareil dans son emballage original,
dans une position verticale et respectez les
signalisations sur l`emballage.
Après chaque livraison laissez reposer l`appareil durant 2
heures sans le mettant en marche.
Désemballez l`appareil et vérifiez s`il n`y a pas de traces
d`endommagements. Si oui signalez les immédiatement là
où l`appareil a été acheté. Gardez l`emballage
endommagé.
augmentation de la température dans l`espace réfrigérant
enfin dans une augmentation de la consommation en
énergie.
A la pose de l`appareil veillez à ce que sa position soit
horizontale. Réglez cette position à l`aide des deux pieds
réglables sur la partie inférieure avant (1). Deux cales
réglables (2) servent au réglage. Ces cales sont déplacables.
N`exposez pas l`appareil aux rayons de soleil, ne posez pas
l`appareil à la proximité d`un foyer.
Nettoyage
Enlevez les bandes adhésives fixant contre tout
déplacement les éléments dans l`intérieur de l`appareil.
Lavez l`intérieur de l`appareil par d`eau tiède et de liquide
vaisselle. Utilisez de chiffon mou.
Séchez l`intérieur de l`appareil après nettoyage.
La pose de l`appareil
La température d`ambiance influence la consommation en
énergie et le fonctionnement correcte de l`appareil. Pour
installer l`appareil prenez en considération que le
fonctionnement correcte de l`appareil ne sera possible que
dans les limites de température ambiante donné dans le
tableau ci-dessous.
Classe climatique
Température ambiante
SN
+10...+32 °C
N
+16...+32 °C
ST
+18...+38 °C
Si la température ambiante baisse au-dessous de la limite
inférieure la température de l`espace réfrigérant pourrait
monter au-dessus de la température prescrite.
L`augmentation de la température ambiante au-dessus de
la limite supérieure se traduit dans l`augmentation de la
durée de fonctionnement du compresseur, dans un
dérangement de la décongélation automatique, dans une
18
S`il est impératif de poser l`appareil dans la proximité d`un
chauffage au gaz ou à l`électricité respectez les distances
minimales suivantes:
en cas d`une distance de 3 cm ou moins entreposez
une plaque termiquement isolante d`une épaisseur de
0,5 - 1 cm et non flammable entre les deux appareils.
en cas d`un chauffage à l`huile ou au charbon la
distance doit être augmentée à 30 cm.
L`appareil est utilisable en le posant contre le mur.
Il faut respecter les distances minimales de la figure
au cours de la pose de l`appareil:
A: pose au-dessous d`une armoire murale
B: pose libre
FR
Changement du sens d`ouverture de la
porte
Il est possible de changer le sens d`ouverture de droite à
gauche au sens de gauche à droite de la porte si
l`installation ou le maniabilité l`exige.
Exécutez l`opération suivant les instructions ci-dessous:
Débranchez l`appareil.
Inclinez légèrement l`appareil en arrière de telle
manière que le compresseur ne touche pas le sol.
Appelez une deuxième personne qui pendant le
manoeuvre fixera solidement l`appareil dans cette
position.
Otez les deux pieds réglables (2 p) et les 2 vis de
fixation de la plaque porteuse inférieure de la porte
ensuite le vis à l`autre côté.
Déplacez la cheville dans la plaque porteuse de la
porte suivant la flèche.
Fixez la plaque à autre côté et ne changez pas la
position de la porte.
Remettez le vis dans le trou devenu libre à l`autre côté
et les deux pieds réglables et redressez l`armoir.
Déplacer les bras à l'autre côté, mettre les bouchons
en plastique se trouvant dans le sachet en plastique du
guide dans les trous devenus vides.
Mettez en place et nivelez l`appareil ensuite mettez le
sous tension.
Faites appel à un atelier spécialisé le plus proche si vous ne
voulez pas exécuter les opérations ci-dessus. Les opérations
seront exécuter contre un remboursement.
Branchement électrique
Enlever la porte du réfrigérateur en la tirant un peu
vers le bas.
Dévisser le pivot de l'élément supérieur tournant de la
porte du réfrigérateur, et puis visser-le sur l'autre côté.
Mettre la porte du réfrigérateur sur le pivot supérieur
supporteur de porte.
Branchez l`appareil uniquement à un réseau de tension
alternative de 230 V et de fréquence de 50 Hz.
Ne connectez la fiche secteur que dans une prise secteur
possédant d`une protection contre les contacts
accidentels (contact de sûreté). Si vous ne possédez une
prise convenable faites appel à un technicien qui
établira la prise nécessaire.
Cet appareil répond aux spécification des directives
suivantes:
73/23 EEC - 73/02/19 (Directive des petites tensions)
et ses amendements en vigueur
89/336 EEC - 89/05/03 (Directive EMC) et ses
amendements en vigueur
96/57 CE - 03/09/96 (Directive concernant les
exigences en matière de rendement énergétique) et
ses amendements ultérieurs.
19
FR
Temps de stockage
Temps de stockage de marchandises congelées
Marchandise
-18 °C
Légumes:
haricots verts, petits pois, légume mixte, maïs, courge
Plat préfabriqué:
plats avec viande, avec garniture, légume en nature
Plat préfabriqué:
filet en roulade, jambonneau rôti, plat en gelée
Plats de pomme de terre, pâtes alimentaires:
purée de pomme de terre, pomme frite, boulette, gnocchi
Potages:
bouillon, soupe d`haricot vert, soupe de petits pois
Fruits:
cerise, griotte, crème de fruit, purée de marrons
Viandes:
poulet, canard, oie,
poisson en filet, thon
Glace, crème à la glace
12 mois
12 mois
6 mois
12 mois
6 mois
12 mois
5 mois
6 mois
3 semaines
Garantie et service après-vente
Condition de garantie
Service après-vente et pièces de
rechange
Signalez la panne dans notre atelier le plus proche de votre
domicile s`il devient inévitable une l`intervention.
Indiquez à l`atelier les caractéristiques de l`appareil qui
sont indiquées sur sa plaque d`identification.
La plaque d`identification se trouve au fond de l`appareil,
côté gauche dans l`espace normal de refroidissement et
contient le type, le modèle et le numéro de fabrication de
l`appareil.
Notez ci-dessous les données de la plaque d`identification:
Modèle
No de fabrication
No de la série
Date de l`achat
La fabrique réserve tout droit de changement de production.
20
FR
Déclaration De Conditions De Garantie.
Nos appareils sont produits avec le plus grand soin. Malgré
cela, un défaut peut toujours se présenter. Notre service
clientèle se chargera de réparer ceci sur demande, pendant
ou après la période de garantie. La durée de vie de l'appareil
n'en sera pas pour autant amputée.
La présente déclaration de conditions de garantie est basée
sur la Directive de l'Union Européenne 99/44/CE et les
dispositions du Code Civil. Les droits légaux dont le
consommateur dispose au titre de cette législation ne
peuvent être altérés par la présente déclaration de
conditions de garantie.
Cette déclaration ne porte pas atteinte aux obligations de
garantie du vendeur envers l'utilisateur final. L'appareil est
garanti dans le cadre et dans le respect des conditions
suivantes :
1. Compte tenu des dispositions stipulées aux
paragraphes 2 à 15, nous remédierons sans frais à toute
défectuosité qui se manifeste au cours de la période de
24 mois à compter de la date de livraison de l'appareil
au premier consommateur final.
Ces conditions de garantie ne sont pas d'application en
cas d'utilisation à des fins professionnelles ou de façon
équivalente.
2. La prestation sous garantie implique que l'appareil est
remis dans l'état qu'il avait avant que la défectuosité ne
survienne. Les composants défectueux sont remplacés
ou réparés. Les composants remplacés sans frais
deviennent notre propriété.
3. Afin d'éviter des dommages plus sévères, la
défectuosité doit immédiatement être portée à notre
connaissance.
4. L'application de la garantie est soumise à la
production par le consommateur des preuves d'achat
avec la date d'achat et/ou la date de livraison.
5. La garantie n'interviendra pas si des dommages causés
à des pièces délicates, telles que le verre
(vitrocéramique), les matières synthétiques et le
caoutchouc, résultent d'une mauvaise utilisation.
6. Il ne peut pas être fait appel à la garantie pour des
anomalies bénignes qui n'affectent pas la valeur et la
solidité générales de l'appareil.
7. L'obligation de garantie perd ses effets lorsque les
défectuosités sont causées par:
- une réaction chimique ou électrochimique
provoquée par l'eau,
- des conditions environnementales anormales en
général,
- des conditions de fonctionnement inadaptées,
- un contact avec des produits agressifs.
8. La garantie ne s'applique pas pour les défectuosités,
dues au transport, survenues en dehors de notre
responsabilité. Celles causées par une installation ou
un montage inadéquat, par un manque d'entretien, ou
par le non-respect des indications de montage et
d'utilisation, ne seront pas davantage couvertes par la
garantie
9. Ne sont pas couvertes par la garantie, les défectuosités
qui proviennent de réparations ou d' interventions
pratiquées par des personnes non qualifiées ou
incompétentes, ou qui ont pour cause l'adjonction
d'accessoires ou de pièces de rechange non d'origine.
Les appareils aisément transportables doivent être
délivrés ou envoyés au service clientèle. Les
interventions à domicile ne peuvent s'entrevoir que
pour des appareils volumineux ou pour des appareils
encastrables.
11. Si des appareils sont encastrés, sous-encastrés, fixés ou
suspendus de telle sorte que le retrait et la remise en
place de ceux-ci dans leur niche d'encastrement
prennent plus d'une demi-heure, les frais de prestation
qui en découlent seront portés en compte. Les
dommages connexes causés par ces opérations de
retrait et de remise en place sont à charge de
l'utilisateur.
12. Si au cours de la période de garantie, la réparation
répétée d'une même défectuosité n'est pas concluante,
ou si les frais de réparations sont jugés
disproportionnés, le remplacement de l'appareil
défectueux par un autre de même valeur peut être
accompli en concertation avec le consommateur. Dans
ce cas nous nous réservons le droit de réclamer une
participation financière calculée au prorata de la
période d'utilisation écoulée.
13. La réparation sous garantie n'entraîne pas de
prolongation de la période normale de garantie, ni le
départ d'un nouveau cycle de garantie.
14. Nous octroyons une garantie de douze mois sur les
réparations, limitée à la même défectuosité.
15. Hormis les cas où une responsabilité est imposée
légalement, cette déclaration de conditions de garantie
exclut toute indemnisation de dommages extérieurs à
l'appareil dont le consommateur voudrait faire
prévaloir les droits. Dans le cas d'une responsabilité
reconnue légalement, la compensation n'excèdera pas
la valeur d'achat de l'appareil.
Ces conditions de garantie sont valables uniquement pour
des appareils achetés et utilisés en Belgique. Pour les
appareils exportés, l'utilisateur doit d'abord s'assurer qu'ils
satisfont aux conditions techniques (p. ex.: la tension, la
fréquence, les prescriptions d'installation, le type de gaz,
etc.) pour le pays concerné, et qu'ils supportent les
conditions climatiques et environnementales locales. Pour
les appareils achetés à l'étranger, l'utilisateur doit d'abord
s'assurer qu 'ils répondent bien aux qualifications requises
en Belgique. Des adaptations indispensables ou souhaitées
ne sont pas couvertes par la garantie et ne sont pas possibles
dans tous les cas.
Le service clientèle se tient à votre disposition, également
après expiration de la période de garantie.
Adresse de notre service clientèle :
ELECTROLUX HOME PRODUCTS BELGIUM
Bergensesteenweg, 719 - 1502 LEMBEEK
Tél. 02.3630444
10.
21
DE
Bevor Sie Ihr Gerät anschließend in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte zuerst die Gebrauchsanleitung durch, die
Sicherheitshinweise und wichtige Informationen enthält.
Nur so können Sie das Gerät sicher und zuverlässig nutzen und werden viel Freude daran haben.
Folgende Zeichen werden Ihnen helfen, sich in der Gebrauchsanleitung besser zurecht zu finden.
Sicherheitsvorschriften
Die Warnungen mit diesem Symbol dienen Ihrer Sicherheit und der Ihres Gerätes
Wichtige Hinweise und Informationen
Umwelthinweise
Bei diesem Symbol finden Sie Tips zur Lagerung von Lebensmitteln
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler
Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und
elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts
schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches
Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus,
Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.
Inhalt
Wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit...............................23
Allgemeine Sicherheitsvorschriften ...................................23
Für die Sicherheit Ihrer Kinder ...........................................23
Sicherheitsvorschriften für die Inbetriebnahme ...........23
Informationen für Sicherheitsvorschriften
von Isobutan............................................................................23
Zum Betrieb des Gerätes.........................................................24
Allgemeine Informationen........................................................24
Gerätebeschreibung, die wichtigsten Bauteile ..............24
Schalter und Anzeige .......................................................25
Bedienung des Gerät..............................................................25
Inbetriebnahme..................................................................25
Temperatur-Einstellung ...................................................25
Gefrieren ..............................................................................25
Lagerung...............................................................................26
Eiszubereitung ....................................................................26
Wichtige Informationen und Ratschläge .........................26
Gefrieren und Lagerung gefrorener Produkte ...............26
Tips und Hinweise ....................................................................26
Und so können Sie Energie sparen:.............................26
Geräte und Umgebung ....................................................26
Instandhaltung.........................................................................26
Automatisches Abtauen ..................................................26
No Frost Technik.................................................................26
Regelmäßige Reinigung ...................................................27
Außer Betrieb gesetztes Gerät ......................................27
Fehlerbeseitigung ....................................................................27
Zu Händen von Inbetriebnahmer.........................................28
Inbetriebnahme........................................................................28
Transport, Auspacken........................................................28
Reinigung .............................................................................28
Standort ...............................................................................28
Wechsel des Türanschlags ...............................................29
Elektrischer Anschluß.......................................................29
Lagerzeittabelle...........................................................................30
Garantie und Service ................................................................30
Service und Ersatzteile ..........................................................30
Garantiebedingungen ............................................................31
Garantiebedingungen ............................................................32
Garantiebedingungen ............................................................33
From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
Die Electrolux-Gruppe ist der weltweit größte Hersteller von gas- und strombetriebenen Geräten für die Küche, zum Reinigen und für Forst und
Garten. Jedes Jahr verkauft die Electrolux-Gruppe in über 150 Ländern der Erde über 55 Millionen Produkte (Kühlschränke, Herde,
Waschmaschinen, Staubsauger, Motorsägen und Rasenmäher) mit einem Wert von rund 14 Mrd. USD.
22
DE
Wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit
Allgemeine
Sicherheitsvorschriften
Sollten Sie Ihr Gerät einmal weitergeben wollen,
vergessen Sie bitte nicht, die Gebrauchsanleitungen
dazuzulegen.
Sie haben ein Gerät für den Haushalt erworben, und es
sollte auch nur zur Lagerung von Lebensmitteln
gebraucht werden.
Wartungen und Reparaturen (einschließlich
Verbesserung und Austausch der Netzleitung) nur
durch eine autorisierte Werkstatt durchführen lassen.
Für Reparaturen dürfen nur Original-Ersatzteile benutzt
werden, anderenfalls könnte Ihr Gerät beschädigt oder
Sie selbst verletzt werden.
Das Gerät ist nur vom Netz getrennt, wenn Sie den
Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie
deshalb vor Reinigungen, Reparaturen oder
Abtauvorgängen den Netzstecker aus der Steckdose.
Nicht am Anschlußkabel ziehen, um das Gerät vom Netz
zu trennen! Wenn die Steckdose schwer zu erreichen ist,
schalten Sie das Stromnetz ab (Sicherung
herausnehmen).
Es ist verboten, das Netzkabel zu verlängern!
Bitte prüfen, dass das Netzkabel nicht von der
Geräterückseite eingeklemmt und beschädigt wird.
Ein beschädigtes Netzkabel kann überhitzen und
einen Brand verursachen.
- Keine schweren Gegenstände bzw. das Gerät selbst
auf das Netzkabel stellen. Kurzschluss- und
Brandgefahr!
Den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose
ziehen, besonders wenn das Gerät aus der Nische
gezogen wurde. Eine Beschädigung des
- Netzkabels kann Kurzschluss, Feuer und/oder
Stromschlag verursachen.
Ein beschädigtes Netzkabel muß durch eine
qualifizierte Fachkraft oder vom Kundendienst
ersetzt werden.
- Den Netzstecker niemals in eine lockere oder
beschädigte Steckdose stecken. Stromschlag- und
Brandgefahr!
Die Innenwände sind kratzempfindlich, deshalb sollten
Sie beim Reinigen nie Eiskratzer oder andere spitze
Gegenstände benutzen.
Achten Sie darauf, daß keine Flüssigkeiten mit dem
Temperaturregler,
bzw.
den
Kontrollund
Bedienelementen in Berührung kommen.
Durch Eis können Sie sich Verletzungen zufügen, wenn
Sie es unmittelbar nach dem Herausnehmen verzehren.
Aufgetaute oder angetaute Produkte nicht erneut
einfrieren. Solche Produkte sollten Sie möglichst schnell
aufbrauchen.
Beachten Sie bitte bei Tiefkühlkost die Hinweise zur
Lagerzeit auf der Verpackung des Herstellers.
Keine Geräte mit elektrischem Antrieb bzw. Motor oder
Chemikalien zum Beschleunigen des Abtauens
anwenden!
Bewahren Sie keine heißen Töpfe in unmittelbarer Nähe
der Kunststoffteile des Gerätes auf.
Warnung: Wenn Sie tiefgefrorene Ware auf das Gerät
legen, kann es vorkommen, dass sich die Feuchtigkeit im
Hohlraum unter dem Oberteil wegen der Berührung mit
der Kälte niederschlägt. In diesem Hohlraum befinden
sich elektrische Teile und wenn angesammeltes Wasser
darauf tropft, kann dies zu einem Kurzschluss führen
und dadurch einen Schaden am Gerät verursachen.
Legen Sie deshalb nie tiefgefrorene Ware auf das
Oberteil des Geräts!
Lagern Sie keine entflammbaren Gase und Flüssigkeiten
im Gerät, es besteht Explosionsgefahr.
Im Gerät dürfen keine kohlensäurehaltigen Getränke in
Flaschen eingelagert werden.
Für die Sicherheit Ihrer Kinder
Ihre Kinder sollten nicht mit den Klebebändern und
Verpackungsmaterialien des Gerätes spielen, da
Lebensgefahr durch Ersticken besteht!
Das Gerät sollte ausschließlich von Erwachsenen bedient
werden. Achten Sie darauf, daß Ihre Kinder mit dem
Gerät oder dessen Bedienungselementen nicht spielen.
Sollte das Gerät am Ende seine Lebensdauer außer
Betrieb gesetzt werden, so ziehen Sie den Netzstecker
aus der Steckdose, trennen Sie das Anschlußkabel durch
(möglichst nah am Gerät) und montieren Sie die Tür ab.
Dadurch verhindern Sie, daß sich spielende Kinder
selbst einsperren oder einen Stromschlag erleiden.
Das Gerät darf von Kindern und Personen, deren
physische, sensorische oder geistige Fähigkeiten sowie
Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren
Gebrauch des Gerätes ausschließen, nur unter Aufsicht
oder nach entsprechender Einweisung durch eine Person
benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich den
Gefahren des Gebrauchs bewusst sind.
Sicherheitsvorschriften für die
Inbetriebnahme
Stellen Sie das Gerät mit der Rückseite an die Wand. Die
Wärme abgebenden Teile (Kompressor und Verflüssiger)
sollen die Wand nicht berühren.
Bevor Sie das Gerät verschieben, sollte der Netzstecker
aus in der Steckdose genommen sein.
Beim Aufstellen des Gerätes achten Sie darauf, daß es
nicht auf das Anschlußkabel gestellt wird.
Achten Sie auf ausreichende Belüftung des Gerätes.
Nicht ausreichende Belüftung hätte eine Erwärmung des
Gerätes zufolge. Um Ihrem Gerät die erforderliche
Belüftung zu sichern, befolgen Sie bitte die Hinweise
für die „Inbetriebnahme des Gerätes”.
Informationen für
Sicherheitsvorschriftenvon
Isobutan
Warnung
Ihr Gerät enthält im Kältekreislauf Isobutan (R 600a);
bei diesem Stoff besteht Feuer- und Explosionsgefahr.
Belüftungsöffnungen der Geräteverkleidung oder des
Aufbaus von Einbaumöbeln nicht verschließen.
Zum Beschleunigen der Abtauung keine anderen
mechanischen
Einrichtungen
oder
sonstige
künstlichen Mittel als die vom Hersteller empfohlenen
benutzen.
Kühlkreislauf nicht beschädigen.
Keine
elektrischen
Geräte
innerhalb
des
Lebensmittellagerraumes betreiben, die nicht vom
Hersteller freigegeben sind.
Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden,
halten Sie sich an die Sicherheitsvorschriften der
Gebrauchsanleitung. Für Schäden infolge von
Nichtbeachtung dieser Vorschriften haftet der Hersteller
nicht.
23
DE
Zum Betrieb des Gerätes
Allgemeine Informationen
Sie
haben
einen
Gefrierschrank
erworben.
Dementsprechend ist Ihr Gerät für die Lagerung von
tiefgekühlten Lebensmittel, zum Einfrieren von Waren
(Mengen sind in der Gebrauchsanleitung angegeben), und
zur Eiswürfelzubereitung geeignet.
Das Gerät entspricht den Normen der auf dem Typenschild
angegebenen Klimaklasse unter Berücksichtigung der dort
aufgeführten Temperatur.
Gerätebeschreibung, die wichtigsten Bauteile
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Lagerfach
Gefrierfach
Typschild
Schalter und Anzeigen
Verstellbare Füße
Türdichtungsprofil
Abfallbehandlung
Verpackungsmaterial
Die gekennzeichneten Materialien können recycelt werden.
>PE<
= Polyethylen
>PS<
= Polystyrol
>PP<
= Polypropylen
Die Verpackungsmaterialien sind wiederverwertbar.
24
7.
8.
9.
10.
11.
Lüftungsgitter
Verflüssiger
Luftströmungsrichtung
Auffangschale
Kompressor
DE
Schalter und Anzeigen
(
(
(
(
(
(
(
(
(
A ) Statusanzeige Ein/Aus
(grün)
B ) Taste Ein/Aus
C ) Taste Temperaturregelung (für höhere Temperatur)
D ) Temperaturanzeige
E ) Taste
Temperaturregelung
(für
niedrigere
Temperatur)
F ) Warnlicht
(rot)
G ) Taste Ausschalten des Warntons (siehe "Regel- und
Informationssystem")
H ) Signallicht Schnellgefrierfunktion
(gelb)
J ) Schnellgefrierschalter
Bei Einstellung der Temperatur blinkt die gerade
eingestellte Temperatur (Soll-Temperatur).
Taste FROSTMATIC Ein/Aus
Die Schnellgefrierfunktion FROSTMATIC beschleunigt das
Schnellgefrieren frischer Lebensmittel und schützt
gleichzeitig die bereits gefrorene Ware vor unerwünschter
Erwärmung. Sie wird durch Drücken der Taste Ein/Aus für
die Schnellgefrierfunktion eingeschaltet. Dann leuchtet
ein gelbes Licht.
Durch erneutes Drücken der Taste Ein/Aus kann die
Schnellgefrierfunktion jederzeit abgeschaltet werden.
Dann
erlischt
das
gelbe
Licht.
Wird
die
Schnellgefrierfunktion nicht manuell abgeschaltet,
schaltet sie sich nach 48 Stunden automatisch ab. Dann
erlischt das gelbe Licht.
Temperaturfehler
Bedienung des Geräts
Inbetriebnahme
Den Stecker in die Steckdose stecken. Taste EIN/AUS für das
Gefrierfach drücken. Die Statusanzeige Ein/Aus leuchtet,
der aktuelle Temperaturwert blinkt.
Das blinkende Warnlicht und das akustische Signal zeigen,
dass
die
Innentemperatur
die
notwendige
Lagerungstemperatur noch nicht erreicht hat. Das
akustische Signal und das Blinken der Temperaturanzeige
können mit der Taste (G) abgeschaltet werden. Kein
Gefriergut in das Gefrierfach legen, solange eine
Innentemperatur von -18 °C nicht erreicht ist oder bis das
rote Warnlicht erlischt.
Temperatur-Einstellung
Temperaturregeltasten
Die Temperatur kann mit den Tasten "+" (wärmer) und "-"
(kälter) geregelt werden.
Diese Tasten sind mit der Temperaturanzeige verbunden.
Die Temperaturanzeige kann durch drücken der Taste
"+" oder "-" von der aktuellen Temperatur (leuchtende
Anzeige) auf die Soll-Temperatur (blinkende Anzeige)
umgeschaltet werden.
Wird keine Taste gedrückt, stellt sich die
Temperaturanzeige nach kurzer Zeit (ca. 5 Sekunden)
auf die aktuelle Temperatur zurück.
Bedeutung der Soll-Temperatur:
Die Temperatur, die man im Gefrierfach haben möchte.
Bedeutung der aktuellen Temperatur:
Die momentane Innentemperatur des Gefrierfaches
erscheint in der Temperaturanzeige. Die aktuelle
Temperatur wird mit einem leuchtenden Licht angezeigt.
Temperaturanzeige
Die Temperaturanzeige gibt folgende Informationen an:
sie zeigt neben dem normalen Betrieb des Gerätes die
momentane Ist-Temperatur im Gefrierfach (aktuelle
Temperatur).
Wenn die Temperatur im Gefrierfach -12 °C übersteigt,
leuchtet das rote Warnlicht und ein Warnsignal ertönt.
Der Grund für diesen Temperaturanstieg ist wahrscheinlich,
dass die Tür zu häufig geöffnet oder lange offen
gehalten wird;
dass warme Speisen in großen Mengen im Gefrierfach
gelagert werden;
dass das Gerät einen Defekt hat.
Der Warnton kann durch Drücken der Taste "Warnton
abschalten" abgeschaltet werden. Das Warnlicht und der
Warnton schalten sich automatisch ab, wenn die
Innentemperatur des Gefrierfaches wieder auf einen Wert
heruntergeht, der in der Anzeige angezeigt werden kann.
Anmerkung:
Der Warnton schaltet sich aus:
beim Einschalten der Schnellgefrierfunktion (Drücken
der Taste Ein/Aus für die Schnellgefrierfunktion).
Gefrieren
Die verschiedenen Lebensmittel nach entsprechender
Vorbereitung immer im Gefrierfach gefrieren.
Die Schnellgefrierfunktion FROSTMATIC beschleunigt das
Schnellgefrieren frischer Lebensmittel und schützt
gleichzeitig die bereits gefrorene Ware vor unerwünschter
Erwärmung.
Zum Einschalten der Schnellgefrierfunktion Taste (J) 2-3
Sekunden gedrückt halten; die Schnellgefrierfunktion ist
bei kleinen Mengen Gefriergut ca. 4 Stunden, bei größeren
Mengen 24 Stunden vor dem Gefrieren einzuschalten.
Es leuchtet ein gelbes Licht auf (H), der Kompressor ist
ständig in Betrieb, um die für das Gefrieren notwendige
Temperatur zu erreichen.
Nach einem kompletten Gefrieren des Gefriergutes (dies
kann bis zu 24 Stunden dauern) ist es möglich, die
Schnellgefrierfunktion auch manuell abzuschalten: Taste
(J) 2-3 Sekunden lang gedrückt halten. Wird die
Schnellgefrierfunktion nicht manuell beendet, schaltet die
Elektronik des Gerätes sie nach 48 Stunden ab. Das gelbe
Licht (H) erlischt.
.
25
DE
Lagerung
Wir empfehlen Ihnen, die bereits tiefgekühlte Ware in den
Korb bzw. die Körbe zu legen. Somit schaffen Sie im
Gefrierfach Platz für frische, neu einzufrierende Ware.
Die bereits eingefrorene Ware wird durch Einfrieren
frischer Ware nicht beeinträchtigt.
Mehrere Informationen über Lagerzeit und Lagerart der
verschiedenen Lebensmittel finden Sie im bereits
erwähnten Anhang.
Eiszubereitung
Füllen Sie die beigelegte Eiswürfelschale mit Wasser und
legen Sie sie ins Gefrierfach. Die Zubereitungszeit kann
dadurch verkürzt werden, daß die Schale von unten
befeuchtet wird.
Zum Gebrauch der Eiswürfel die Eiswürfelschale kurz unter
Wasser halten, die Schale sanft drehen oder leicht
schlagen.
Wichtige Informationen
Ratschläge
und
Nach
dem
Öffnen
und
Schließen
der
Gefrierschranktür entsteht wegen der tiefen
Temperatur ein Vakuum. Wenn Sie nach dem Schließen
die Tür erneut öffnen wollen, warten Sie 2-3 Minuten
bis der Druck ausgeglichen wird.
Ihre Tiefkühlkost erfordert eine gleichmäßige
Lagertemperatur von -18 °C. Achten Sie darauf, daß
die Temperatur des Innenraumes nicht über
-18 °C steigt. Eine höhere Temperatur reduziert die
Haltbarkeit Ihres Gefriergut.
Überzeugen Sie sich möglichst jeden Tag von der
einwandfreien Funktion des Gerätes, um eventuelle
Funktionsstörungen rechtzeitig zu merken und somit
ein Verderben der tiefgekühlten Lebensmittel zu
vermeiden.
Nach einem Stromausfall schaltet sich das Gerät
erneut an und der Gefriermodus schaltet sich ein.
Wenn Sie die Gefrierfunktion nicht manuell
ausschalten, schaltet die Elektronik des Geräts sie
nach Ablauf von 5 Stunden aus. Beim Ausschalten des
Gefriermodus erlischt das gelbe Licht (C).
Gefrieren und Lagerung gefrorener
Produkte
Da ein Gefrierern mit "No Frost" schneller geht,
behalten die Lebensmittel die ursprüngliche Form,
Nährwert und Geschmack auch nach dem Auftauen.
Die zu gefrierenden Lebensmittel in den unteren Teil
des Gerätes legen.
Um eine einwandfreie Funktion des Gerätes zu
gewährleisten, ist eine Berührung der Verkleidung des
Ventilators bzw. des Ventilators an der Rückwand des
Gerätes mit gefrorenem Produkt zu vermeiden.
Um einen optimalen Betrieb zu erzielen, die
gefrorenen Produkte in den Fächern gleichmäßig
verteilen.
Das Gefrieren kann durch Aufteilung der Lebensmittel
in kleinere Portionen beschleunigt werden; später ist
auch ein Auftauen in kleineren Portionen möglich.
26
Bei Berühurung des aus dem Gefrierfach
herausgenommenen Eises besteht Frostgefahr.
Es ist ratsam, auf der Verpackung das Gefrierdatum
anzugeben, damit die Lagerdauer überprüft werden
kann.
Der Transport vom Verkäufer zum Verbraucher sollte
möglichst kurz dauern.
Tips und Hinweise
In diesem Abschnitt erhalten Sie nützliche Hinweise zur
Einsparung von Energie sowie zum Umweltschutz.
Und so können Sie Energie sparen:
Standorte im Bereich direkter Sonneneinstrahlung
und Heizungsquellen sind zu vermeiden.
Achten Sie auf die ausreichende Belüftung des
Kompressors und Verflüssigers.
Verpacken Sie die Lebensmittel in luftdichtem
Material, um unnötige Reif- und Eisschichtbildung zu
vermeiden.
Vermeiden Sie bitte, daß frisch einzufrierende Ware
mit bereits eingefrorenen Produkten in Berührung
kommt.
Vermeiden Sie unnötiges und zu langes Öffnen der Tür.
Lassen Sie die heißen Speisen vor dem Einlegen auf
Zimmertemperatur abkühlen.
Um hohe Leistung bei niedrigen Energieverbrauch zu
erzielen, muß der Verflüssiger regelmäßig gereinigt
werden.
Geräte und Umgebung
Sie haben ein Gerät erworben, dessen Kälte- und
Isolierkreislauf umweltverträglich ist und somit die
Ozonschicht der Erde in keinerlei Weise beschädigt.
Sollte Ihr Gerät am Ende seiner Lebensdauer aus Ihrem
Haushalt
entfernt
werden,
nehmen
Spermüllannahmestellen Ihr Gerät entgegen, und
entsorgen bzw. wiederverwerten seine verschiedene Teile
umweltverträglich. Achten Sie bitte darauf, daß der
Kältekreislauf nicht beschädigt wird.
Informationen über Spermüllannahmestellen erhalten Sie
bei den städtischen Ämtern.
Die wiederverwendbaren Teile des Gerätes sind mit diesem
Zeichen
gekennzeichnet.
Instandhaltung
Automatisches Abtauen
Ihr Gerät wurde so konzipiert, daß sich kein Eis im
Gefrierraum bildet. Dementsprechend ist kein manuelles
Abtauen erforderlich. Das Abtauen wird vom Kühlschrank
automatisch durchgeführt.
No Frost Technik
Der Verdampfer wird während des Abtauens durch eine
elektrische Heizung erwärmt, damit die vereiste Schicht
sich auftaut. Der Ventilator ist ausgeschaltet. Das
Abtauwasser tropft in die Abtropfschale am Kompressor
DE
und verdampft. Der Verdampfer erwärmt sich während des
ca. 30 Minuten langen Abtauablaufes, aber dadurch wird
die Innentemperatur nicht beeinflußt.
Die Lebensmittel sollten verpackt gelagert werden, damit
sie keine Feuchtigkeit wegen der Umluft verlieren.
Um die Funktionstüchtigkeit des Gerätes nicht zu
gefährden sollten die Lüftungsspalten frei bleiben.
Dazu ist es ratsam, die Lebensmittel im Gefrierfach in
Körbchen zu legen.
Regelmäßige Reinigung
Keine Scheuermittel oder Seife verwenden.
Das Gerät vom elektrischen Netz trennen, mit lauwarmem
Wasser reinigen und trocken wischen.
Das Türdichtungsprofil mit reinem Wasser reinigen.
Das Gerät nach der Reinigung an das elektrische Netz
anschließen.
Staub und Verschmutzung an der Rückwand des Gerätes
möglichst ein- bis zweimal im Jahr entfernen
Außer Betrieb gesetztes Gerät
Wenn Sie das Gerät für eine längere Zeit nicht benutzen:
Zum Ausschalten die Taste Ein/Aus so lange drücken, bis
das Statuslicht erlischt.
Fehler
Das Gerät kühlt nicht
ausreichend.
Das Gerät vom elektrischen Netz trennen.
Lebensmittel aus dem Gerät nehmen.
Das Gerät auf die dargestellte Art und Weise abtauen
lassen und reinigen.
Um Geruchbildung im Innenraum zu vermeiden, die Tür
ein bisschen offen halten.
Fehlerbeseitigung
Bei allen elektrischen Geräten können Störungen
auftreten, zu deren Beseitigung Sie nicht unbedingt den
Kundendienst benötigen. In der nächsten Tabelle wollen
wir Ihnen über diese Störungen ein paar Hinweise geben,
damit Sie von überflüssigen Reparaturkosten verschont
bleiben.
Wir machen Sie darauf aufmerksam, daß bei jedem
arbeitenden Kompressor-Aggregat Geräusche auftreten,
die teils vom laufenden Motor, teils vom Kältemittel, das
durch die Rohre strömt, herrühren. Das ist kein Fehler,
sondern ein Zeichen der normalen Funktion.
Wir möchten Sie noch einmal darauf hinweisen,
daß das Kühlaggregat nicht ununterbrochen laufen
muß. Wenn der Thermostat es also abschaltet, und das
Kälteaggregat nicht in Betrieb ist, so bleibt die
Stromversorgung dennoch gewährleistet. Berühren Sie
nicht die stromführen den Teile des Gerätes solange Ihr
Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist!
Mögliche Ursache(n)
Der Temperaturregler ist auf eine zu niedrige Stufe
eingestellt.
Das Gerät wurde vor dem Gefrieren nicht genug
vorgekühlt.
Große Lebensmittel wurden ins Gerät gelegt.
Es wurde zu viel Gefriergut auf einmal in das
Gerät gelegt.
Behebung
Höhere Stufe einstellen
Entsprechend langes Vorkühlen des Gerätes
Aufteilen der Lebensmittel in kleinere Portionen
Weniger Lebensmittel auf einmal einlegen
Lebensmittel höchstens mit Raumtemperatur
einlegen
Tür auf Schließung prüfen.
Warmes Lebensmittel wurden ins Gerät gelegt.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Das Gerät kühlt viel zu
sehr
Das Gerät kühlt
überhaupt nicht.
Der Temperaturregler ist auf eine zu hohe Stufe
eingestellt.
Niedrigere Stufe einstellen
Den Stecker ist nicht richtig in die Steckdose
gesteckt.
Überprüfung des Anschlusses.
Überprüfung der Spannung.
Taste EIN/AUS (B) über eine Sekunde lang
drücken.
Keine Spannung in der Steckdose.
Ein-/Aus-Taste nicht eingeschaltet - Signallicht
leuchtet.
Das Gerät ist laut
Das Gerät ist nicht richtig aufgestellt (evtl. etwas
unterlegen).
Die stabile Aufstellung des Gerätes überprüfen
(alle vier Beine sollen auf dem Boden stehen).
Wenn diese Hinweise keine Ergebnisse bringen, bitte den Kundendienst benachrichtigen.
Stromausfall, Störung:
Sollte es zu einem Stromausfall kommen, die Tür des Gerätes nicht öffnen. Die gelbe Anzeige des Schnellgefrierens (3) leuchtet
bei der Wiederherstellung der Stromversorgung wieder und schaltet sich 5 Stunden nach dem Neustart automatisch ab.
Geht es um einen kürzeren Stromausfall (bis zu 13 Stunden) und ist das Gerät gefüllt, verderben die Lebensmittel nicht.
Andernfalls die gefrorenen Lebensmittel innerhalb kurzer Zeit verwenden (mit dem Anstieg der Temperatur des Gefriergutes
geht seine Haltbarkeit zurück).
Sollte die Elektronik des Gerätes die Ist-Temperatur nicht wahrnehmen können, beginnt das Warnlicht an der Anzeige zu
blinken. Das Gerät führt den Betrieb mit einem Ersatzprogramm weiter, bis die lokale Servicestelle das Problem behebt.
27
DE
Zu Händen von Inbetriebnahmer
Inbetriebnahme
Transport, Auspacken
Das Gerät sollte stehend und in Originalverpackung
transportiert werden.
Nach jedem Transport muß das Gerät zur Beruhigung des
Kältekreislaufes ca. 2 Stunden ruhig stehen, bevor es
eingeschaltet wird.
Prüfen Sie zunächst, ob das Gerät unbeschädigt
angeliefert wurde. Sollten Sie Schäden feststellen,
benachrichtigen Sie umgehend den Händler, bei dem Sie
das Gerät gekauft haben. In diesem Falle bewahren Sie das
Verpackungsmaterial auf.
Reinigung
Entfernen Sie alle Klebebänder, die die Zubehörteile des
Gerätes gegen Verrutschen gesichert haben.
Das Geräteinnere und alle Zubehörteile mit lauwarmem
Wasser reinigen, dem ein mildes Reinigungsmittel
zugesetzt werden kann. Benutzen Sie einen weichen
Lappen.
Nach der Reinigung wischen Sie das Geräteinnere trocken.
Standort
Die Umgebungstemperatur hat eine Auswirkung auf den
Energieverbrauch und die einwandfreie Funktion des
Kühlgerätes.
Bei der Standortwahl sollten Sie darauf achten, das Gerät
in einem Raum mit einer Umgebungstemperatur in Betrieb
zu setzen die seiner Klimaklasse entspricht. Die Klimaklasse
ist dem Typenschild zu entnehmen.
Klimaklasse
SN
N
Umgebungstemperatur
+10 ... +32 °C
+16 ... +32 °C
ST
+18 ... +38 °C
Sinkt die Raumtemperatur unter die untere Grenze, kann
ein ungewünschter Temperaturanstieg im Gefrierbereich
erfolgen.
Steigt die Raumtemperatur über die obere Grenze, schaltet
sich der Kompressor für längere Zeit ein, es kann ein
28
Temperaturanstieg im Innenraum entstehen bzw. der
Energieverbrauch erhöht werden.
Das Gerät soll waagerecht auf dem Boden stehen. Dies
erreichen Sie mit den 2 verstellbaren Füßen (1) (vorne
unten). Zu den Füßen gehört jeweils eine Distanzscheibe
(2). Diese Scheiben können auch entfernt werden, wenn es
die Positionierung erfordert.
Standorte für das Kühlgerät im Bereich direkter
Sonneneinstrahlung oder unmittelbar neben einem Ofen,
Herd oder Heizungskörper sind zu vermeiden.
Wenn die Räumlichkeit dies nicht zuläßt, sollten Sie die
Mindestabstände zu solchen Geräten einhalten:
zu Gas- und Elektroherden
3 cm
Kann dieser Abstand nicht eingehalten werden, muß
eine 0,5-1 cm dicke nicht brennbare Isolierplatte
dazwischen gestellt werden.
zu Öl- und Kohleherden
30 cm
Das Kühlgerät ist so gefertigt, daß es bis zum Anschlag an
die Wand gestellt werden kann.
Beim Aufstellen müssen die Mindestabstände
eingehalten werden. (siehe Abb.)
A: Wenn das Kühlgerät unter einen Hängeschrank
aufgestellt wird
B: Wenn das Kühlgerät „frei” steht
DE
Wechsel des Türanschlags
Wenn der Türanschlag aus räumlichen Gründen gewechselt
werden muß, so besteht die Möglichkeit, den Türanschlag
auf die linke Seite zu montieren.
Der Türanschlag ist vom Werk aus rechtsseitig montiert.
Gehen Sie bitte in der Reihenfolge der nachstehenden
Beschreibung und Abbildungen vor:
Stellen sie sicher daß das Gerät vom Netz getrennt ist
(Netzstecker aus der Steckdose ziehen).
Kippen Sie das Gerät vorsichtig nach hinten, achten
Sie aber darauf, daß der Kompressor den Boden nicht
berührt. Nehmen Sie sich am besten eine zweite
Person zu Hilfe, die das Gerät festhält.
Schrauben Sie die verstellbaren Füße (2 Stück) ab, und
entfernen Sie die untere Halterung, indem Sie die 2
Schrauben auf der einen Seite und die 1 Schraube auf
der anderen Seite abschrauben.
Schrauben Sie die 1 Schraube auf der anderen Seite in
die frei gewordene Stelle, und befestigen Sie die 2
Füße. Jetzt können Sie das Gerät aufstellen.
Setzen Sie die Türgriffe auf der anderen Seite auf und
stecken Sie die im Beutel dieser An-weisung
mitgelieferte Plastikstopfen in die frei gewordenen
Öffnungen ein.
Positionieren Sie nun das Gerät, richten Sie es
waagerecht aus, und schließen Sie es an.
Sie können diesen Türwechsel auch von Fachleuten
durchführen lassen. Benachrichtigen Sie bitte die nächste
Kundendienststelle. Die entstehenden Kosten sind von
Ihnen zu übernehmen.
Elektrischer Anschluß
Hängen Sie die Tür des Kühlgeräts durch leichtes
Ziehen nach unten ab.
Schrauben Sie den oberen Türscharnierstift des
Kühlschranks ab, und schrauben Sie ihn auf der
anderen Seite wieder ein.
Das Gerät kann nur an ein, mit einer 230 V
Nennspannung und 50 Hz Nennfrequenz versehenes
Netz mit Wechselspannung angeschlossen werden.
Das Gerät muß an eine vorschriftsmäßig installierte
Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden. Lassen
Sie sich gegebenenfalls - von einem qualifizierten Elektriker in der Nähe des Kühlschrankes eine
Schutzkontaktsteckdose vorschriftsmäßig installieren zu
lassen.
Dieses Gerät entspricht der EG-Richtlinie
Niederspannung
- 73/23 EWG - 73/02/19 - und Elektromagnetische
Verträglichkeit
- 89/336 EWG - 89/05/03 in der jeweils aktuellen
Fassung
- 96/57 EEC - 96/09/03 (Energieeffizienzrichtlinie) und
nachfolgende Neufassungen.
Hängen Sie die Tür des Kühlgeräts auf die obere
Türangel auf.
Setzen Sie den Bolzen in das Scharnier in der
Pfeilrichtung um.
Befestigen Sie die Halterung an der anderen Seite,
achten Sie aber darauf, daß die Tür sich nicht bewegt.
29
DE
Lagerzeittabelle
Lagerzeit tiefgekühlter, eingefrorener Lebensmittel
Lebensmittel
- 18 °C
Gemüse:
grüne Bohnen, grüne Erbsen, Mais, wasserhaltige,
rohe Gemüse (z.B. Kürbis)
Fertige Speisen:
Fleischgerichte, Eintöpfe
Fertige Speisen:
Rinderhack, Eisbeingulasch, Sülze usw.
Kartoffeln- und Nudelngerichte:
Kartoffelpüree, Knödel, Nockeln, Pommes Frites 1
Suppen:
Fleischsuppe, Bohnensuppe, Erbsensuppe
Obstsorten:
Sauerkirsche, Kirsche, Stachelbeere, Obstcreme, Kastanienpüree usw.
Fleisch:
Geflügel (Hähnchen, Gans, Ente) und ihre Teile,
Fisch
Eiscreme, Eis
12 Monate
12 Monatee
6 Monate
12 Monate
6 Monate
12 Monate
5 Monate
6 Monate
3 Wochen
Garantie und Service
Garantiebedingungen
Service und Ersatzteile
Bei Störungen am Gerät benachrichtigen Sie bitte
umgehend die nächste Kundendienststelle.
Ihr Gerät kann aufgrund seines Typenschildes identifiziert
werden.
Das Typenschild befindet sich links unten im Kühlbereich
neben dem Obstfach.
Hier finden Sie alle wichtige Angaben zum Gerät (Typen-,
Modellbezeichnung, Herstellnummer usw.)
Tragen Sie bitte die Daten vom Typenschild hier ein:
Modellbezeichnung
Typenbezeichnung
Produktnummer
Herstellnummer
Der Hersteller hält sich Änderungen des Produktes vor.
30
DE
Garantiebedingungen
Unsere Geräte werden mit größter Sorgfalt hergestellt.
Trotzdem kann es einmal zu einem Defekt kommen. Unser
Kundendienst übernimmt auf Anfrage gerne die Reparatur,
und zwar sowohl während des Garantiezeitraums als auch
danach. So ist gewährleistet, dass ein Defekt nicht zu einer
Verkürzung der Lebensdauer des Geräts führt.
Die vorliegenden Garantiebedingungen beruhen auf der
Richtlinie der Europäischen Union 99/44/EG sowie den
Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches. Die dem
Kunden aufgrund dieser Gesetze zustehenden Rechte können
durch die vorliegenden Garantiebedingungen nicht geändert
werden.
Diese Garantiebedingungen ziehen keine Einschränkung der
Garantieverpflichtungen des Verkäufers gegenüber dem
Endbenutzer nach sich. Die Garantie für das Gerät erfolgt im
Rahmen und unter Beachtung folgender Bedingungen:
1. Bei Beachtung der in den Absätzen 2 bis 15
niedergelegten Bestimmungen beheben wir kostenlos
jeden Defekt, der während eines Zeitraums von 24
Monaten ab dem Datum der Übergabe des Geräts an
den ersten Endkunden auftritt.
Diese Garantiebedingungen gelten nicht im Falle einer
Nutzung des Geräts zu gewerblichen oder
vergleichbaren Zwecken.
2. Die Garantieleistung zielt auf eine Wiederherstellung
des Gerätezustands vor dem Auftreten des Defekts ab.
Die defekten Bestandteile werden ausgetauscht oder
repariert. Kostenlos ausgetauschte Bestandteile gehen
in unser Eigentum über.
3. Um schwereren Schäden vorzubeugen, müssen wir über
den Defekt unverzüglich in Kenntnis gesetzt werden.
4. Bedingung für die Gewährung der Garantieleistung ist,
dass der Kunde die Kaufbelege mit dem Kauf- und/oder
Übergabedatum vorlegt.
5. Die Garantie greift nicht, wenn Schäden an
empfindlichen Bestandteilen, wie z.B. Glas
(Glaskeramik), Kunststoffen oder Gummi, auf
unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind.
6. Eine Inanspruchnahme der Garantie ist nicht möglich
bei kleinen Veränderungen ohne Auswirkungen auf
Gesamtwert und -stabilität des Geräts.
7. Die Garantieverpflichtung erlischt, wenn der Defekt auf
eine der folgenden Ursachen zurückzuführen ist:
- eine chemische oder elektrochemische Reaktion
infolge von Wassereinwirkung,
- allgemein anomale Umweltbedingungen,
- unsachgemäße Betriebsbedingungen,
- Kontakt mit aggressiven Substanzen.
8. Die Garantie erstreckt sich nicht auf außerhalb unseres
Verantwortungsbereichs auftretende Transportschäden.
Auch Schäden infolge unsachgemäßer Aufstellung oder
Installation, mangelnder Wartung, oder NichtBeachtung der Aufstellungs- und Installationshinweise
sind durch die Garantie nicht gedeckt.
9. Durch die Garantie nicht gedeckt sind ferner Defekte
infolge von Reparaturen oder Eingriffen durch nichtqualifizierte oder nicht-kompetente Personen, oder
infolge des Einbaus von nicht-originalen Zubehör- oder
Ersatzteilen.
10.
Leicht zu transportierende Geräte müssen beim
Kundendienst abgegeben bzw. dorthin geschickt
werden. Heimkundendienst kommt nur bei großen
Geräten oder bei Einbaugeräten in Frage.
11. Bei Einbau- oder Unterbaugeräten sowie bei Geräten,
die derart befestigt oder aufgehängt sind, dass für den
Aus- und Wiedereinbau in die betreffende
Einbaunische mehr als eine halbe Stunde erforderlich
ist, werden die anfallenden Zusatzleistungen in
Rechnung gestellt. Etwaige Schäden infolge derartiger
Aus- und Wiedereinbauarbeiten gehen zu Lasten des
Kunden.
12. Wenn während des Garantiezeitraums eine wiederholte
Reparatur ein und desselben Defekts zu keinem
befriedigenden
Ergebnis
führt,
oder
bei
unverhältnismäßig hohen Reparaturkosten kann, in
Abstimmung mit dem Kunden, ein Austausch des
defekten Geräts durch ein gleichwertiges anderes
erfolgen.
In diesem Fall behalten wir uns das Recht vor, vom Kunden
eine finanzielle Beteiligung zu verlangen, die anteilig
zum verstrichenen Nutzungszeitraum berechnet wird.
13. Eine Reparatur im Rahmen der Garantie zieht weder
eine Verlängerung des normalen Garantiezeitraums
noch den Beginn eines neuen Garantiezyklus nach sich.
14. Auf Reparaturen gewähren wir eine Garantie von 12
Monaten, unter Beschränkung auf das Wiederauftreten
desselben Defekts.
15. Mit Ausnahme der Fälle, in denen eine Haftung
gesetzlich vorgeschrieben ist, wird durch die
vorliegenden Garantiebedingungen jede durch den
Kunden u.U. geforderte Entschädigung für über das
Gerät hinausgehende Schäden ausgeschlossen. Im Falle
der gesetzlich niedergelegten Haftung erfolgt maximal
eine Entschädigung in Höhe des Kaufpreises des Geräts.
Diese Garantiebedingungen gelten ausschließlich für in
Belgien gekaufte und benutzte Geräte. Bei Geräten, die
exportiert werden, muss sich der Kunde zunächst
vergewissern, dass sämtliche technischen Vorgaben (z.B.
Netzspannung und -frequenz, Anschlussvorschriften, Gasart
usw.) für das betreffende Land erfüllt sind und dass das Gerät
sich für die Klima- und Umweltbedingungen vor Ort eignet.
Bei im Ausland gekauften Geräten muss der Kunde sich
zunächst vergewissern, dass sie die Vorschriften und
Anforderungen für Belgien erfüllen. Etwaige erforderliche
oder gewünschte Änderungen sind durch die Garantie nicht
abgedeckt und sind nicht in allen Fällen möglich.
Der Kundendienst steht auch nach Ablauf des
Garantiezeitraums jederzeit gerne zu Ihrer Verfügung.
Adresse unseres Kundendiensts:
ELECTROLUX HOME PRODUCTS BELGIUM
Bergensesteenweg, 719 - B-1502 LEMBEEK
Tel. 02.3630444
31
DE
Garantiebedingungen
Der Endabnehmer dieses Gerätes (Verbraucher) hat bei einem
Kauf dieses Gerätes von einem Unternehmer (Händler) in
Deutschland im Rahmen der Vorschriften über den
Verbrauchsgüterkauf gesetzliche Rechte, die durch diese
Garantie nicht eingeschränkt werden. Diese Garantie räumt
dem Verbraucher also zusätzliche Rechte ein. Dies
vorausgeschickt, leisten wir, AEG Hausgeräte GmbH,
gegenüber dem Verbraucher Garantie für dieses Gerät für
den Zeitraum von 24 Monaten ab Übergabe zu den
folgenden Bedingungen:
1.
Mit dieser Garantie haften wir dafür, dass dieses neu
hergestellte Gerät im Zeitpunkt der Übergabe vom
Händler an den Verbraucher die in unserer
Produktbeschreibung für dieses Gerät aufgeführten
Eigenschaften aufweist. Ein Mangel liegt nur dann vor,
wenn der Wert oder die Gebrauchstauglichkeit dieses
Gerätes erheblich gemindert ist. Zeigt sich der Mangel
nach Ablauf von sechs (6) Monaten ab dem
Übergabezeitpunkt, so hat der Verbraucher
nachzuweisen, dass das Gerät bereits im
Übergabezeitpunkt mangelhaft war. Nicht unter diese
Garantie fallen Schäden oder Mängel aus nicht
vorschriftsmäßiger Handhabung sowie Nichtbeachtung
der Einbauvorschriften und Gebrauchsanweisungen.
2. Dieses Gerät fällt nur dann unter diese Garantie, wenn es
von einem Unternehmer in einem der Mitgliedstaaten
der Europäischen Union gekauft wurde, es bei Auftreten
des Mangels in Deutschland betrieben wird und
Garantieleistungen auch in Deutschland erbracht
werden können. Mängel müssen uns innerhalb von zwei
(2) Monaten nach dessen Kenntnis angezeigt werden.
3.
32
Mängel dieses Gerätes werden wir innerhalb
angemessener Frist nach Mitteilung des Mangels
unentgeltlich beseitigen; die zu diesem Zweck
erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-,
Wege-, Arbeits- und Materialkosten werden von uns
getragen. Über diese Nachbesserung hinausgehende
Ansprüche werden durch diese Garantie dem
Verbraucher nicht eingeräumt.
4.
Bei Großgeräten (stationär betriebene Geräte) ist im
Garantiefall unter der für den Endabnehmer
kostengünstigen Rufnummer 0180 322 66 22 * die
nächstgelegene Kundendienststelle zu benachrichtigen,
von der Ort, Art und Weise der Garantieleistungen
festgelegt werden. Nachbesserungsarbeiten werden,
soweit möglich, am Aufstellungsort, sonst in unserer
Kundendienstwerkstatt durchgeführt.
5.
Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung
noch einen Neubeginn der Garantiezeit für dieses
Gerät; ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum
über.
6.
Mängelansprüche aus dieser Garantie verjähren in zwei
(2) Jahren ab dem Zeitpunkt der Übergabe des Gerätes
vom Händler an den Verbraucher, der durch OriginalKaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung) zu belegen ist;
wenn dieses Gerät gewerblich oder - bei Waschgeräten
und Wäschetrocknern - in Gemeinschaftsanlagen
genutzt wird, beträgt die Verjährungsfrist sechs (6)
Monate.
AEG Hausgeräte GmbH
Markenvertrieb Electrolux
Muggenhofer Straße 135
90429 Nürnberg
* Deutsche Telekom
EUR 0,09 / Minute
DE
Garantiebedingungen
Sehr geehrte Kunden!
Wir, die Electrolux Hausgeräte GmbH, beglückwünschen Sie zum Erwerb eines Gerätes aus dem Electrolux Konzern. Für
dieses Gerät räumen wir Ihnen, gemäß den nachstehenden Bedingungen, eine besondere Garantie ein, die Ihnen also
zusätzliche Rechte gewährt.
1.Die Garantie beginnt mit dem Tag an dem das Gerät gekauft wurde und erstreckt sich über einen Zeitraum von 24
Monaten. Wir empfehlen daher, den Kaufbeleg unbedingt aufzubewahren.
2.Die Garantie umfaßt Mängel am Gerät, die nachweislich auf einen Material- und / oder Herstellungsfehler beruhen,
wenn sie uns innerhalb von 14 Tagen nach dem Auftreten angezeigt werden. Nicht unter diese Garantie fallen Schäden
oder Mängel, die durch nicht vorschriftsgemäße Handhabung des Gerätes, durch Nichtbeachtung der Einbauvorschriften
und Gebrauchsanweisungen und durch Reparaturen oder Eingriffe, die von Personen vorgenommen wurden, die hierzu
von uns nicht ermächtigt sind, verursacht wurden. Werden unsere Geräte mit Ersatzteilen oder Zubehörteilen versehen,
die keine Originalteile sind und wurde dadurch ein Defekt verursacht, ist dieser ebenfalls nicht durch die Garantie
gedeckt.
3.Mängel dieses Gerätes werden wir innerhalb angemessener Frist nach Mitteilung des Mangels unentgeltlich beseitigen.
Die zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Weg-, Arbeits- und Materialkosten werden
von uns getragen. Ab dem siebten Monat der Garantiezeit übernehmen wir nur die Arbeits- und Materialkosten. Über
diese Nachbesserung hinausgehende Ansprüche werden durch diese Garantie nicht eingeräumt. Nachbesserungsarbeiten
werden, soweit möglich, am Aufstellungsort, sonst in unseren Kundendienstwerkstätten, durchgeführt. Ersetzte Teile
gehen in unser Eigentum über. Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- bzw. Lieferdatum vorzulegen.
4.Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf.
Die Garantiefrist für ausgewechselte Teile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
5.Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind
- soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist - ausgeschlossen.
6.Durch diese Garantie wird der Gewährleistungsanspruch des Kunden gegen den Händler, bei dem er das Gerät gekauft
hat, weder eingeschränkt noch aufgehoben.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem neuen Gerät und erlauben uns, sie darauf aufmerksam zu machen, daß Ihnen
auch nach Ablauf der Garantie unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner gerne mit Rat und Tat zur Verfügung
stehen.
Electrolux Hausgeräte GmbH
ELECTROLUX HAUSGERÄTE GMBH
ADRESSE
HERZIGGASSE 9
A-1230 WIEN
VERTRIEB TELEFON
(01) 866 40-200
VERTRIEB TELEFAX
(01) 866 40-250
KUNDENDIENST TELEFON
(01) 866 40-333
KUNDENDIENST TELEFAX
(01) 866 40-300
WIEN FN 98903 x
DVR: 0595411
ARA LIZENZ NR. 2702
UID: ATU 14758207
33
GB
Before installing and using the appliance read this user's instruction book carefully. It contains safety precautions, hints,
information and ideas. If the refrigerator is used in compliance with the instructions written, it will operate properly and
provide you with greatest satisfaction.
The symbols below help you to find things more easily:
Safety precautions
Warnings and information at this symbol serve safety for you and your appliance.
Hints, useful information
Environmental information
Symbol for ideas
At this symbol ideas can be found according to food and its storing.
The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste.
Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic
equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences
for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this
product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your
household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
Contents
Important safety information..............................................35
General safety precautions .................................................35
Precautions for child safety................................................35
Safety precautions for installation...................................35
Safety precautions for isobutane .....................................33
Instruction for the User .........................................................36
General information..............................................................36
General safety precautions .................................................36
Switch and indicators.....................................................37
Handling the appliance........................................................37
Installation .........................................................................37
Adjusting the temperature............................................37
Freezing ...............................................................................37
Storing .................................................................................38
How to make ice cubes ..................................................38
Some useful information and advice ........................38
Freezing and storage of frozen foods..................................38
Hints and ideas .......................................................................38
How to save energy .........................................................38
The appliance and environment..................................38
Maintenance............................................................................38
Automatic defrosting......................................................38
No-Frost technology .......................................................38
Regular cleaning...............................................................39
Long-term absence..........................................................39
Trouble shooting.....................................................................39
Instructions for the Installer................................................40
Installing the appliance .......................................................40
Transportation, unpacking.............................................40
Cleaning ..............................................................................40
Placement...........................................................................40
Change of door opening direction .............................41
Electrical connection ......................................................41
Storage time chart ..................................................................42
Guarantee conditions ...........................................................42
Service and spare parts........................................................42
Declaration Of Guarantee Terms.........................................42
From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux
Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value
of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.
34
GB
Important safety information
General safety precautions
Keep these instructions and they should remain at the
appliance when moving away or changing owner.
This appliance is designed for storing and freezing
food, domestic use according to these instructions
only.
Specialised companies that are qualified to do so by
the manufacturer must carry out service and repairs
including repairing and changing the power cord.
Accessory parts supplied by them should be used only
for repairing. Otherwise the appliance can be
damaged or can cause other damage or injury.
The appliance is out of circuit only in that case if the
plug is removed from the socket. Before cleaning and
maintenance always unplug it (do not get it by the
cable). If the socket is difficult to reach, switch off the
appliance by cutting off the current.
Power cord must not be lengthened.
Make sure that the power plug is not squashed or
damaged by the back of the fridge/freezer.
- A damaged power plug may overheat and cause a
fire.
Do not place heavy articles or the fridge/freezer
itself on the power cord.
- There is a risk of a short circuit and fire.
Do not remove the power cord by pulling on its lead,
particularly when the fridge/freezer is being pulled
out of its niche.
- Damage to the cord may cause a short-circuit, fire
and/or electric shock.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by
a certified service agent or qualified service
personnel.
If the power plug socket is loose, do not insert the
power plug.
- There is a risk of electric shock or fire.
When cleaning, defrosting, taking out frozen food or
ice tray do not use sharp, pointed or hard devices, as
they can cause damage to the appliance.
Be careful not to allow liquids to the temperature
control, switch gear and indicator respectively.
Ice and ice-cream can cause hurt if they are eaten
immediately after removal from the frozen food
compartment.
After dissolving frozen food must not be refrozen, it
must be used up as soon as possible.
Store pre-packed frozen food in accordance with the
frozen food manufacturer's instructions.
You must not make defrosting faster with any electric
heating appliance or chemicals.
Do not make hot pot touch the plastic parts of the
freezer.
Warning: if you place frozen foods on top of the
product, the interaction of cold and vapor may
produce water condensate in the space below the top.
If such water condensate drips on the electric
components placed in that space, a short-circuit may
occur and damage the product. Therefore it is
forbidden to place frozen foods on top of the product.
Do not store flammable gas and liquid in the
appliance because they may explode.
Do not put carbonated drinks, bottled drinks and
bottled fruits into the freezer.
Precautions for child safety
Do not allow children to play with the packaging of
the appliance. Plastic foil can cause suffocation.
Adults must handle the appliance. Do not allow
children to play with it or its controlling parts.
If you are discarding the appliance pull the plug out of
the socket, cut the connection cable (as close to the
appliance as you can) and remove the door to prevent
playing children to suffer electric shock or to close
themselves into it.
This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical sensory or
mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
Safety precautions for installation
Put the appliance to the wall to avoid touching or
catching warm parts (compressor, condenser) to
prevent possible burn.
When moving the appliance take care of the plug not
to be in the socket.
When placing the appliance take care not to stand it
on the power cord.
Adequate air circulation should be around the
appliance, lacking this leads to overheating. To achieve
sufficient ventilation follow the instructions relevant
to installation.
Safety precautions for isobutane
Warning
The refrigerant of the appliance is isobutane (R600a)
that is inflammable and explosive to a greater extent.
Keep ventilation openings, in the appliance enclosure
or in the built-in structure, clear of obstruction.
Do not use mechanical devices or other means to
accelerate the defrosting process, other than those
recommended by the manufacturer.
Do not damage the refrigerant circuit.
Do not use electrical appliances inside the food
storage compartments of the appliance, unless they
are of the type recommended by the manufacturer.
For the safety of life and property keep the
precautions of these user's instructions as the
manufacturer is not responsible for damages caused by
omission.
35
GB
Instructions for the User
General information
The official designation of the appliance is home freezer.
According to this the appliance is suitable for storing
frozen and deep-frozen food, freezing products in quantity
given in the user's instructions at home and making ice.
The appliance can meet the requirements of standards
between different temperature limits according to the
climate class. The letter symbol for climate class can be
found on the data plate.
Description of the appliance, main parts
1. Storing compartment
7. Ventilation grid
2. Freezing compartment
8. Condenser
3. Data plate
9. Airflow direction
4. Switches and indicators
10. Evaporator tray
5. Adjustable feet
11. Compressor
6. Door sealing gasket
Waste handling
Packing materials
The materials marked with are reusable.
>PE<
PE= polyethylene
>PS<
PS= polystyrene
>PP<
PP= polypropylene
The packing consists of reusable materials only.
36
GB
Switch and indicators
Insert the plug into the socket. Press the on/off switch of
the freezing compartment. The green on/off indicator will
light continuously and the current temperature value will
flash.
The flashing of the red alarm indicator and the acoustic
alarm will warn you that the internal temperature is not
yet sufficient for the conservation of food. To switch off
the acoustic alarm and the temperature display flashing,
press button "G". Do not put any food in the freezer until
the internal temperature reaches -18 °C or the red alarm
indicator goes out.
Under normal operating conditions it displays the
actual temperature (CURRENT temperature) of the
freezer.
At the time of setting the temperature, the freshly set
temperature (DESIRED temperature) will flash.
QUICK FREEZE on/off switch
The quick freeze function ("FROSTMATIC") is used to
achieve the quick freezing of fresh food and to prevent the
already frozen goods from undesirable warming up. You
can turn on the quick freeze function by pressing the quick
freeze on/off switch. The yellow indicator will light up.
You can manually turn off the quick freeze function any
time by pressing the quick freeze on/off switch again. The
yellow indicator will go out. If not switched off manually,
the quick freeze function will be automatically switched
off 48 hours later. The yellow indicator will go out.
Temperature problem
Once the temperature of the freezing compartment rises
above -12 °C the red alarm indicator will light up and an
acoustic alarm will be heard.
Possible causes of such temperature rise:
door opened too frequently or left open too long
large volume of hot foot stored in the freezing
compartment
product defect
You can stop the acoustic alarm by pressing the "Acoustic
alarm off switch". Once the temperature of the freezing
compartment reduces to a displayable value, the red alarm
indicator and the acoustic alarm will automatically stop.
Note:
The acoustic alarm will stop:
when the quick freeze function is switched on (by
pressing the "Quick freeze on/off switch")
Adjusting the temperature
Freezing
Temperature controls
Temperature can be regulated with the use of the "+"
(higher) and "-" (lower) buttons.
These buttons are interlinked with the temperature display.
Press either "+" or "-" to switch the temperature
display from CURRENT temperature (continuous
lighting ) to DESIRED temperature (flashing).
If neither button is pressed again, the temperature
display will shortly (within approx. 5 seconds) return
to CURRENT temperature.
DESIRED temperature:
It is the temperature to be achieved in the freezing
compartment.
CURRENT temperature:
It is the actual temperature of the freezing compartment
as shown on the temperature display. The CURRENT
temperature is shown by a continuous light.
Temperature display
The temperature display is able to show various
information:
Prepare the various foods properly and then freeze them
always in the freezing compartment.
The quick freeze function ("FROSTMATIC") is used to
achieve the quick freezing of fresh food and to prevent the
already frozen goods from undesirable warming up.
For using the quick freeze function, press the quick freeze
on/off switch (J) for 2-3 seconds; in the case of small and
great food volumes you should do it approx. 4 and 24
hours, respectively, before you want to freeze the fresh
food.
The yellow indicator (H) will light up and the compressor
will operate continuously until the product reaches the
freezing temperature.
Once the food is completely frozen (it may take up to 24
hours) you can manually switch off the quick freeze
function by pressing the switch (J) for 2-3 seconds. If not
switched off manually, the quick freeze function will be
automatically switched off 48 hours later. The yellow
indicator (H) will also go out.
(
(
(
(
(
(
(
A ) On/off indicator
(green)
B ) On/off switch
C ) Thermostat button (for higher temperatures)
D ) Temperature display
E ) Thermostat button (for lower temperatures)
F ) Alarm indicator
(red)
G ) ACOUSTIC alarm OFF switch (see "Control and
information system")
( H ) QUICK FREEZE indicator
(yellow)
( J ) QUICK FREEZE pushbutton switch
Handling the appliance
Installation
37
GB
Storing
It is practical to replace frozen products into the storing
compartments (cages) after freezing has finished so that
to make room in the freezing compartment for another
freezing.
Intermediate freezing does not deteriorate foods already
stored.
How to make ice cubes
To make ice cubes fill the enclosed ice cube tray with water
and put it to the frozen food compartment. Wetting the
bottom of the tray and setting thermostatic control knob
to maximum stage can shorten preparing time. After
finishing do not forget to reset the thermostatic control to
the suitable stage.
Ready ice cubes can be taken out of the tray under running
water then twist or hit it.
Some useful information and
advice
After opening and closing the door of freezer vacuum
will rise inside the appliance because of the low
temperature. So wait 2-3 minutes after closing the
door - if you want to open it again - while inner
pressure equalises.
Take care of operating the freezer at a position of
thermostatic control so that the inside temperature
can never go beyond -18 °C, since temperature higher
than this can deteriorate frozen foods.
It is practical to make sure of faultless operation of the
appliance daily so as to notice possible failure in time
and prevent deterioration of frozen foods.
After a power failure the product will restart and the
quick freeze function will be switched on. If not
switched off manually, the quick freeze function will
be automatically switched off 5 hours later. When the
quick freeze function is switched off, the yellow
indicator (C) will go out
Freezing and storage of frozen foods
As freezing with "No-Frost" technology is quicker, the
foods frozen this way will preserve their original form,
nutritional value and taste even after thawing.
Place the foods to be frozen in the lower part of the
product.
For the perfect operation of the product, make sure
that the frozen foods will not touch the ventilator
cover or the ventilator mounted on the backside of the
product.
For the best results it is recommended to distribute
the frozen foods evenly in the boxes.
If you make small portions of the foods, the freezing
process will take less time and subsequent thawing
will be possible in small portions also.
In order to avoid freezing burns, do not touch icecreams immediately after they have been taken out
from the freezer.
It is recommended to state the freezing date on the
package so that later you can check the storage
duration.
38
The time of transportation from the seller to the
consumer must be as short as possible.
Hints and ideas
In this chapter practical hints and ideas are given about
how to use the appliance to reach maximum energy saving
and there is environmental information about the
appliance as well.
How to save energy
Avoid putting the appliance in a sunny place and near
anything that gives off heat.
Be sure that the condenser and the compressor are
well ventilated. Do not cover the sections where
ventilation is.
Wrap products in tightly closing dishes or cling film to
avoid building up unnecessary frost.
Avoid products put in the freezer compartment to
touch foods already frozen.
Do not leave the door open longer than necessary and
avoid unnecessary openings.
Put warm foods into the appliance only when they are
at room temperature.
The condenser must be kept clean.
The appliance and environment
This appliance does not contain gasses which could
damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or
insulation materials. The appliance shall not be discarded
together with the urban refuse and rubbish. Avoid
damaging the cooling unit, especially at the rear near the
heat exchanger. Information on your local disposal sites
may be obtained from your municipal authorities.
The materials used on this appliance marked with the
sympol
are recyclable.
Maintenance
Automatic defrosting
This product is designed to avoid the formation of ice in
the freezer. Accordingly, there is no need for manual
defrosting. The product will automatically perform any
defrosting once it becomes necessary.
No-Frost technology
In order to facilitate the removal of the ice layer, the
evaporator is assisted by electric heating during the
defrosting procedure. The ventilator is in OFF position. The
defrost water will drip in the tray placed at the compressor
and will evaporate. In the course of the defrosting
procedure (approx. 30 minutes) the evaporator becomes
warm but it has no influence on the internal temperature.
The foods should be kept well-packed in order to avoid any
moisture loss as a result of air circulation.
Do not obstruct the vent holes because otherwise the
operability of the product may be compromised.
GB
For such purpose it is recommended to put all foods in the
baskets in the freezer compartment.
Regular cleaning
Never use soap or abrasives for cleaning.
Once is it disconnected from the mains, wash the product
with lukewarm water and then wipe it dry.
Use clean water to clean the door sealing gasket.
After the cleaning operations, reconnect the product to
the mains.
Once or twice a year it is recommended to remove the dust
and dirt from the condenser mounted on the back panel.
Long-term absence
If you do not use the product for longer periods, make sure
to perform the following:
Switch off the product by pressing the on/off switch until
the on/off indicator goes out.
Disconnect the product from the mains.
Remove all foods from the product.
Problem
Cooling is too weak.
Cooling is too strong.
Perform defrosting and cleaning operations as described
above.
Leave the doors ajar to avoid the build-up of unpleasant
odors.
Trouble shooting
During operation of the appliance some smaller but
annoying trouble can often occur, which does not require
calling a technician out. In the following chart information
is given about them to avoid unnecessary charges on
service.
We draw your attention that operation of appliance goes
with certain sounds (compressor- and circulating sound).
This is not trouble, but means normal operation.
We draw it to your attention again that the
appliance operates discontinuously, so the stopping
of compressor does not mean being no-current. That is
why you must not touch the electrical parts of the
appliance before removing it from the mains socket.
Possible causes
Thermostat is set too low.
No sufficient pre-cooling done before freezing started.
Too large food inserted:
Remedial action
Set to higher position.
Provide for sufficient pre-cooling time.
Cut food into pieces.
Too much food inserted for freezing at the same time.
Food inserted while still hot.
Door not fully closed.
Thermostat is set too high.
Insert less food.
Insert food of room temperature only.
Check if door is fully closed.
Set to lower position.
No cooling at all.
Check plug-socket connection.
Plug is not properly inserted into socket.
No current in socket.
According to the indicator, the on/off switch (B) is not Check presence of current.
switched on.
Press the on/off switch (B) for more than a second.
Noisy operation
Product support is not correct.
Check stability of product support (all four feet
should stand on floor).
Inasmuch as the advice does not lead to result, call the nearest brand-mark service.
Power or operation failure:
In case of power failure during the storage of frozen foods, make sure not to open the freezer door. Once the power failure is
over, the yellow indicator (3) of the quick freeze function will light up and then, 5 hours after restart, it will automatically go
out.
If a short power failure occurs (max. 13 hours) and the product is full, the stored foods will not deteriorate. Otherwise you
must use the stored food as soon as possible (if the temperature of the frozen foods rises, their storability will be shorter).
When the electronic system fails to detect the ACTUAL temperature, the alarm indicator will start to flash. The product will
continue to operate with the use of a reserve system until the problem is eliminated by the local service personnel.
39
GB
Instructions for the Installer
Installing the appliance
Transportation, unpacking
in front. 1-1 piece of distance washers (2) are accessories
of the adjustable feet. If levelling the appliance requires,
these washers can be removed.
It isrecommended to deliver the appliance in
original packaging, in vertical position considering
the protective warning on packaging.
After each transportation the appliance must not be
switched on for approx. 2 hours.
Unpack the appliance and check if there are damages on
it. Report possible damages immediately to the place you
bought it. In that case retain packaging.
Cleaning
Remove every adhesive tape, which ensure the parts not to
move in the appliance.
Wash the inside of the appliance using lukewarm water and
mild detergent. Use soft cloth.
After cleaning wipe out the inside of the appliance.
Placement
The ambient temperature has an effect on the energy
consumption and proper operation of the appliance. When
placing, take into consideration that it is practical to
operate the appliance between ambient temperature limits
according to the climate class that is given in the chart
below and can be found in the data label.
Class of climate
SN
N
ST
Ambient temperature
+10 ... +32 °C
+16 ... +32 °C
+18 ... + 38 °C
If the ambient temperature goes below the lower data the
temperature of the cooling compartment can go beyond
the prescribed temperature.
If the ambient temperature goes beyond the upper data
this means longer operating time of the compressor,
increasing temperature in the freezer or increasing energy
consumption.
When placing the appliance ensure that it stands level. This
can be achieved by two adjustable feet (1) at the bottom
40
Do not stand the appliance on a sunny place or close to a
radiator or cooker.
If it is unavoidable because of furnishing and the appliance
has to be stood near a cooker take these minimum
distances into consideration:
In case of gas or electric cooker 3 cm must be left,
when it is less put a 0,5 - 1 cm non-flam insulation
between the two appliances.
In case of oil or coal-fired stove the distance must be
30 cm since they give off more heat.
The refrigerator is designed to operate when it is totally
pushed to the wall.
GB
When placing the refrigerator keep minimal
distances recommended in figure.
A: placing it under a wall-cupboard
B: placing it freely
Change of door opening direction
Should the setting-up place or handling demand it, dooropening direction can be refitted from right-handed to
left-handed.
Following operations are to be done on the basis of figures
and explanations:
Pull out the plug from the mains socket.
Tilt back the appliance carefully being careful so that
the compressor can not touch the floor. It is
recommended to ask another person for help, who can
keep the appliance at this position safely.
Unscrew the adjustable feet situated on both sides (2
pieces), in addition the screws fixing the lower door
holders (2 pieces) respectively the screw on the other
side.
Then screw in the one screw in the place set free on
the other side as well as the adjustable feet (2
pieces) and set up the box.
Put over the handles on the other side and put the
plastic covering nails supplied in the plastic bag of this
instruction book into the holes set free.
Put the appliance to its place, set it level and plug it
into the mains socket.
In case you do not want to perform the procedures above,
call the nearest brand-mark service. Technicians will
accomplish the refitting expertly for charge.
Electrical connection
Take off the freezer door by pulling it slightly
downwards.
Unscrew the top door hinge pin of the refrigerator
then screw it back on the other side.
Fit the freezer door on the upper door hinge pin.
Put over the pin in the lower door holding plate in the
direction of the arrow.
This refrigerator is designed to operate on a
230 V AC (~) 50 Hz supply.
The plug must be put into a socket with protective
contact. If there is no such, it is recommended to get an
electrician to fit an earthed socket in compliance with
standards near the refrigerator.
This appliance complies with the following E.E.C.
Directives:
- 73/23 EEC of 19.02.73 (Low Voltage Directive) and
subsequent modifications,
- 89/336 EEC of 03.05.89 (Electromagnetic
Compatibility Directive) and subsequent modifications,
- 96/57 EEC - 96/09/03 (Energy Efficiency Directive) and
its subsequent amendments.
Fix the plate on the other side leaving the position of
the door unchanged.
41
GB
Storage time chart
Storage time of deep-frozen and frozen products
Foods
-18°C
Vegetables:
green beans, green peas, mixed vegetables, marrow, corn, etc.
Ready-cooked foods:
vegetable dish, trimmings, with meat, etc.
Ready-cooked foods:
sirloin steaks, stew from knuckle of ham, meat from pig pudding, etc.
Foods from potatoes, pasta:
mashed potato, gnocchi, dumpling, pasta filled with jam, chips
Soups:
meat-broth, soup from green beans, soup from green peas, etc.
Fruits:
sour cherry, cherry, gooseberry, fruit cream, mashed maroon
Meat:
chicken, duck, goose
fillets, tuna fish
Popsicle, ice-cream
12 months
12 months
6 months
12 months
6 months
12 months
5 months
6 months
3 weeks
Guarantee conditions
Service and spare parts
If calling the service is unavoidable, announce the trouble
at a brand-mark service nearest to your place.
When announcing the appliance has to be identified
according to its data label.
The data label of the appliance is stuck to the wall of the
interior beside the vegetable box in the fresh food
compartment in the bottom on the left side. All necessary
data are there which are needed to the service
announcement (type, model, serial number, etc.). Note here
the data from the data label of your appliance:
Model
Product No.
Serial No.
Date of purchase:
The manufacturer reserves the right to make any changes in the products.
Our appliances are produced with the greatest of care.
However, a defect may still occur. Our consumer services
department will repair this upon request, either during or
after the guarantee period. The service life of the appliance
will not, however, be reduced as a result.
This declaration of guarantee terms is based on European
Union Directive 99/44/EC and the provisions of the Civil
Code. The statutory rights that the consumer has under this
legislation are not affected by this declaration of guarantee
terms.
This declaration does not affect the vendor's statutory
warranty to the end user. The appliance is guaranteed within
the context of and in adherence with the following terms:
1. In accordance with provisions laid down in paragraphs
2 to 15, we will remedy free of charge any defect that
occurs within 24 months from the date the appliance
is delivered to the first end user. These guarantee
terms do not apply in the event of use for professional
42
2.
3.
4.
5.
6.
7.
or equivalent purposes.
Performing the guarantee means that the appliance is
returned to the condition it was in before the defect
occurred. Defective parts are replaced or repaired.
Parts replaced free of charge become our property.
So as to avoid more severe damage, the defect must be
brought to our attention immediately.
Applying the guarantee is subject to the consumer
providing proof of purchase showing the purchase
and/or delivery date.
The guarantee will not apply if damage caused to
delicate parts, such as glass (vitreous ceramic),
synthetic materials and rubber, is the result of
inappropriate use.
The guarantee cannot be called on for minor faults
that do not affect the value or the overall reliability of
the appliance.
The statutory warranty does not apply when defects
are caused by:
B/AE/2-3. (07.)
Declaration Of Guarantee Terms
GB
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
- a chemical or electrochemical reaction caused by
water,
- abnormal environmental conditions in general,
- unsuitable operating conditions,
- contact with harsh substances.
The guarantee does not apply to defects due to
transport which have occurred outside of our
responsibility. Nor will the guarantee cover those
caused by inadequate installation or assembly, lack of
maintenance or failure to respect the assembly
instructions or directions for use.
Defects that result from repairs or measures carried
out by people who are not qualified or expert or
defects that result from the addition of non-original
accessories or spare parts are not covered by the
guarantee.
Appliances that are easy to transport may be delivered
or sent to the consumer services department. Home
repairs are only anticipated for bulky appliances or
built-in appliances.
If the appliances are built-in, built-under, fixed or
suspended in such a way that removing and replacing
them in the place where they are fitted takes more
than half an hour, the costs that result therefrom will
be charged for. Connected damage caused by these
removal and replacement operations will be the
responsibility of the user.
If, during the guarantee period, repairing the same
defect repeatedly is not conclusive, or if the repair
costs are considered disproportionate, in agreement
with the consumer, the defective appliance may be
replaced with another appliance of the same value.
In this event, we reserve the right to ask for a financial
contribution calculated according to the length of
time it has been used.
A repair under guarantee does not mean that the
normal guarantee period will be extended nor that a
new guarantee period begins.
We give a twelve month guarantee for repairs, limited
to the same defect.
Except in the event where liability is legally imposed,
this declaration of guarantee terms excludes any
compensation for damage outside the appliance for
which the consumer wishes to assert his rights. In the
event of legally admitted liability, compensation will
not exceed the purchase price paid for the appliance.
These guarantee terms are only valid for appliances
purchased and used in Belgium. For exported appliances, the
user must first make sure that they satisfy the technical
conditions (e.g.: voltage, frequency, installation instructions,
type of gas, etc.) for the country concerned and that they
can withstand the local climatic and environmental
conditions. For appliances purchased abroad, the user must
first ensure that they meet the qualifications required in
Belgium. Non-essential or requested adjustments are not
covered by the guarantee and are not possible in all cases.
Our consumer services department is always at your
disposal, even after the guarantee period has expired.
Address for our consumer services department:
ELECTROLUX HOME PRODUCTS BELGIUM
Bergensesteenweg, 719 - 1502 LEMBEEK
Tel. 02.3630444
43
From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
Sie können Ersatzteile, Zubehör und Pflegemittel on-line bestellen bei
http://www.aeg-electrolux.de
© Copyright by AEG
Technische Änderungen vorbehalten
200381439- 03 - 4007
2007. 10. 01.
The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and
outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing
machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD
14 billion in more than 150 countries around the world.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement