Electrolux | ERN15350 | User manual | Electrolux ERN15350 User Manual

Electrolux ERN15350 User Manual
upute za uporabu
navodila za uporabo
Ръководство за употреба
Hladnjak
Hladilnik
Хладилник
ERN15350
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com
Sadržaj
Informacije o sigurnosti
Rad uređaja
Prva uporaba
Svakodnevna uporaba
Korisni savjeti i preporuke
2
4
4
4
6
Čišćenje i održavanje
Rješavanje problema
Tehnički podaci
Postavljanje
Briga za okoliš
7
8
10
10
14
Zadržava se pravo na izmjene
Informacije o sigurnosti
U interesu vaše sigurnosti i radi osiguravanja
ispravne uporabe, prije postavljanja i prve
uporabe uređaja, pročitajte pozorno upute
sadržane u ovom priručniku, uključujući
savjete i upozorenja. Kako bi se izbjegle nepotrebne greške i nezgode, važno je osigurati da su sve osobe koje koriste uređaj dobro
upoznate s njegovim načinom rada i sigurnosnim pitanjima. Spremite ove upute i osigurajte se da prate uređaj u slučaju njegovog
prenošenja ili prodaje, tako da su sve osobe
koje koriste ovaj uređaj tijekom njegova radna vijeka prikladno informirane o načinu
uporabe uređaja i o njegovim sigurnosnim
pitanjima.
Radi sigurnosti osoba i imovine, pridržavajte
se mjera opreznosti iz ovih korisničkih uputa
jer proizvođač nije odgovoran za štete nastale zbog propusta.
Sigurnost djece i slabijih osoba
• Ovaj uređaj nije pogodan za uporabu od
strane osoba (uključujući djecu) smanjenih
fizičkih, osjetnih ili mentalnih sposobnosti,
odnosno bez potrebnog iskustva i znanja,
osim ako ih ne nadgleda ili uputi u uporabu
uređaja osoba odgovorna za njihovu sigurnost.
Treba paziti na djecu kako bi se osiguralo
da se ne igraju s uređajem.
• Držite svu ambalažu izvan dohvata djece.
Postoji opasnost od gušenja.
• Prilikom zbrinjavanja uređaja, izvucite
utikač iz utičnice, odsijecite priključni kabel
(što bliže uređaju) i demontirajte vrata kako
biste spriječili da djeca za vrijeme igre za-
dobiju električni udar ili da se zatvore u
uređaju.
• Ako će ovaj uređaj s magnetskim brtvama
na vratima zamijeniti stariji uređaj s bravom
na vratima ili poklopcu, svakako onesposobite bravu prije zbrinjavanja starog uređaja. To će spriječiti da uređaj postane
smrtonosna klopka za djecu.
Opća sigurnost
Pozor Održavajte otvore za ventilaciju
čistima.
• Uređaj je namijenjen za čuvanje namirnica
i/ili pića u kućanstvu kao što je opisano u
ovoj knjižici uputa.
• Nemojte koristiti mehanička pomagala ni
bilo kakva druga sredstva za ubrzavanje
procesa otapanja.
• Nemojte koristiti električne uređaje (npr.
aparati za pravljenje sladoleda) u uređajima za hlađenje, osim ako ih je proizvođač odobrio za tu namjenu.
• Nemojte oštetiti rashladni krug.
• Rashladni krug uređaja sadrži izobutan
(R600a), prirodni plin s visokim stupnjem
ekološke kompatibilnosti, koji je usprkos
tomu zapaljiv.
Tijekom prijevoza i postavljanja uređaja
osigurajte se da se ne ošteti nijedna
komponenta rashladnog kruga.
Ako se rashladni krug ošteti:
– izbjegavajte otvorenu vatru i izvore vatre
– dobro prozračite prostoriju u kojoj se
nalazi uređaj
electrolux 3
• Opasan je bilo kakav pokušaj izmjene specifikacija ili samog proizvoda. Bilo kakvo
oštećenje kabela moglo bi prouzročiti
kratki spoj, požar i/ili električni udar.
na spremnik koji ih sadrži, što bi moglo
dovesti do eksplozije i oštećenja uređaja.
• Ledene lizalice mogu prouzročiti smrzotine
ako se konzumiraju izravno iz uređaja.
Upozorenje Sve električne komponente (električni kabel, utikač, kompresor)
mora zamijeniti ovlašteni serviser ili
kvalificirani tehničar.
Održavanje i čišćenje
• Prije održavanja, isključite uređaj i izvadite
električni utikač iz utičnice mrežnog napajanja. Ukoliko nemate pristup utičnici
mrežnog napajanja, prekinite dovod
električne energije.
• Nemojte čistiti uređaj metalnim
predmetima.
• Nemojte koristiti oštre predmete za
uklanjanje inja s uređaja. Koristite plastični
strugač.
• Redovito provjeravajte ispust hladnjaka
ima li otopljene vode. Ako je potrebno, očistite ispust. Ako je ispust začepljen, voda
će se skupljati na dnu uređaja.
1. Električni kabel se ne smije produžavati.
2. Provjerite je li stražnji dio uređaja
prignječio ili oštetio utikač. Prignječen
ili oštećen utikač se može pregrijati i
prouzročiti požar.
3. Provjerite da imate pristup do električnog utikača uređaja.
4. Nemojte povlačiti električni kabel.
5. Ako utičnica nije dobro pričvršćena za
zid, nemojte utaknuti utikač. Postoji
opasnost od električnog udara ili požara.
6. Ne smijete uključivati uređaj bez
poklopca žarulje 1)unutrašnje rasvjete.
• Ovaj uređaj je vrlo težak. Pažljivo ga
pomičite.
• Nemojte vaditi niti dirati dijelove iz odjeljka
zamrzivača ako su vam ruke vlažne/
mokre, jer bi to moglo prouzročiti ogrebotine na koži ili smrzotine.
• Izbjegavajte produženo izlaganje uređaja
izravnom sunčevom svjetlu.
Svakodnevna uporaba
• Nemojte stavljati vruće posude na plastične dijelove uređaja.
• Nemojte pohranjivati zapaljive plinove i
tekućine u uređaju, jer bi mogli eksplodirati.
• Nemojte stavljati hranu izravno na otvor
zraka na stražnjoj stijenci. 2)
• Smrznutu hranu ne smijete ponovo
zamrzavati nakon što ste je otopili.
• Držite prethodno pakiranu zaleđenu hranu
u skladu s uputama proizvođača zaleđene
hrane.
• Strogo se pridržavajte preporuka proizvođača što se tiče čuvanja hrane. Konzultirajte odgovarajuće upute.
• Nemojte stavljati gazirana i pjenušava pića
u odjeljak zamrzivača jer stvaraju pritisak
1) Ako je poklopac žarulje predviđen
2) Ako je uređaj Frost Free
3) Ako je predviđeno spajanje na vodu
Postavljanje
Važno Izvedite električno spajanje pozorno
slijedeći upute u odgovarajućim odlomcima.
• Izvadite uređaj iz ambalaže i provjerite je li
oštećen. Nemojte spajati uređaj ukoliko je
oštećen. Odmah javite eventualne štete trgovini u kojoj ste ga kupili. U tom slučaju
nemojte baciti ambalažu.
• Preporučujemo vam da pričekate
najmanje četiri sata prije spajanja uređaja
kako biste omogućili povrat ulja u kompresor.
• Zrak se mora slobodno kretati oko uređaja, u suprotnome se uređaj pregrijava.
Slijedite upute vezane uz postavljanje kako
biste postigli dostatan stupanj ventilacije.
• Kad god je to moguće, stražnji dio proizvoda bi se trebao nalaziti uza zid kako biste
izbjegli dodirivanje toplih dijelova (kompresor, kondenzator) i spriječili mogućnost
opeklina.
• Uređaj se ne smije postavljati pored radijatora ili štednjaka.
• Uvjerite se da je nakon postavljanja uređaja
električni utikač dostupan.
• Spojite isključivo na pitku vodu. 3)
4 electrolux
Servisiranje
• Sve električarske radove potrebne za servisiranje ovog uređaja mora izvršiti kvalificirani električar ili kompetentna osoba.
• Ovaj proizvod mora servisirati ovlašteni
Servis, a smiju se koristiti samo originalni
dijelovi.
Zaštita okoliša
Uređaj ne sadrži plinove koji bi mogli
oštetiti ozonski sloj, ni u rashladnom kru-
gu niti u materijalu koji služi za izolaciju.
Uređaj se ne smije zbrinjavati zajedno s
urbanim otpadom. Izolacijska pjena sadrži zapaljive plinove: uređaj mora biti
zbrinut u skladu s važećim propisima
koje možete dobiti od lokalnih vlasti. Pazite da ne oštetite rashladnu jedinicu,
naročito stražnji dio pored izmjenjivača
topline. Materijali korišteni na ovom uređaju koji su označeni simbolom mogu
se reciklirati.
Rad uređaja
Uključivanje
Stavite utikač u utičnicu.
Okrenite regulator temperature u smjeru
kazaljke na satu do središnje vrijednosti.
Isključivanje
Za isključivanje uređaja okrenite regulator
temperature u položaj "O".
Namještanje temperature
Temperatura se automatski podešava.
Za uključivanje uređaja postupite na slijedeći
način:
• okrenite regulator temperature prema
nižim postavkama kako biste postigli manji
stupanj hladnoće.
• okrenite regulator temperature prema višim postavkama kako biste postigli veći
stupanj hladnoće.
Središnje su postavke općenito
najprikladnije.
Međutim, treba odabrati točnu postavku
imajući u vidu da temperatura u uređaju ovisi
o slijedećem:
• temperaturi u prostoriji
• koliko se često vrata otvaraju
• količini čuvane hrane
• mjestu gdje je postavljen uređaj.
Važno Ako je temperatura prostorije visoka
ili je uređaj potpuno pun te postavljen na
najnižu temperaturu, on može neprekidno
raditi pa se na stražnjoj stijenci može stvarati
inje. U tom slučaju podešivač se mora
podesiti na višu temperaturu kako bi se
omogućilo automatsko odmrzavanje te
smanjena potrošnja električne energije.
Prva uporaba
Čišćenje unutrašnjosti
Prije prvog korištenja uređaja, operite unutrašnjost i sav vanjski pribor toplom vodom i
neutralnim sapunom kako biste uklonili tipičan miris novog proizvoda, zatim dobro osušite.
Važno Nemojte koristiti deterdžente ili abrazivna sredstva jer bi oni mogli oštetiti uređaj.
Svakodnevna uporaba
Zamrzavanje svježih namirnica
Odjeljak zamrzivača je prikladan za dugotrajno zamrzavanje svježe hrane i za čuvanje
zamrznutih i duboko zamrznutih namirnica.
Za zamrzavanje svježih namirnica nije potrebno mijenjati središnje postavke.
Međutim, radi bržeg zamrzavanja, okrenite
regulator temperature prema višim postavkama kako biste postigli najviši stupanj
hladnoće.
Važno U tim uvjetima, temperatura u odjeljku
hladnjaka može pasti ispod 0°C. Ukoliko se
to dogodi, ponovo postavite regulator
temperature na toplije vrijednosti.
Čuvanje zamrznutih namirnica
Prilikom prvog uključivanja ili nakon dužeg
razdoblja nekorištenja, prije pohranjivanja
proizvoda u odjeljak, pustite uređaj da radi
najmanje 2 sata na višim postavkama.
electrolux 5
Važno U slučaju neželjenog odmrzavanja, na
primjer uslijed prekida dovoda električne
energije, ako je napajanje prekinuto dulje od
vremena prikazanog u tablici tehničkih
karakteristika pod "vrijeme odgovora",
odmrznute namirnice trebate ubrzo
konzumirati, ili odmah skuhati i zatim
zamrznuti (nakon što se ohlade).
Otapanje
Duboko zamrznuta ili zamrznuta hrana, prije
upotrebe, može se otopiti u odjeljku
hladnjaka ili na sobnoj temperaturi, ovisno o
vremenu koje je na raspolaganju za taj postupak.
Manji komadi se mogu čak kuhati dok su još
zamrznuti, izravno iz zamrzivača: U tom
slučaju, kuhanje će duže trajati.
Proizvodnja kockica leda
Ovaj je uređaj opremljen jednom ili više posuda za proizvodnju kockica leda. Napunite
te posude vodom, zatim ih stavite u odjeljak
zamrzivača.
Važno Nemojte koristiti metalne instrumente
za vađenje posuda iz zamrzivača.
Pomične police
Stijenke zamrzivača opremljene su nizom vodilica tako da se police mogu postaviti prema
želji.
Važno Nemojte pomicati staklenu policu
iznad ladice za povrće i police za boce kako
biste osigurali ispravno kruženje zraka.
Stavljanje polica vrata
Za pohranjivanje pakovanja hrane različitih
veličina, police vrata se mogu postaviti na
različitim visinama.
Za takvo postavljanje postupite na sljedeći
način:
postepeno povlačite policu u smjeru strelica
dok se ne oslobodi, zatim je postavite u
željeni položaj.
6 electrolux
Korisni savjeti i preporuke
Savjeti za uštedu energije
• Nemojte često otvarati vrata ili ih ostavljati
otvorena duže no što je potrebno.
• Ako je temperatura okoline visoka, regulator temperature na višim postavkama
i uređaj pun, kompresor može neprekidno
raditi, što stvara inje ili led na isparivaču.
Ukoliko se to dogodi, okrenite regulator
temperature prema nižim postavkama
kako biste omogućili automatsko odmrzavanje i uštedu električne energije.
Savjeti za zamrzavanje svježe hrane
Za postizanje najboljih izvedbi:
• nemojte pohranjivati toplu hranu ili isparive
tekućine u hladnjaku
• nemojte pokrivati ili zamatati hranu, naročito ako ima jak miris
• stavite hranu tamo gdje zrak može oko nje
slobodno kružiti
Savjeti za zamrzavanje
Korisni savjeti:
Meso (svih vrsta) : umotajte u polietilenske
vrećice i stavite na staklenu policu iznad ladice za povrće.
Radi sigurnosti, čuvajte hranu na taj način
najdulje dan-dva.
Skuhana hrana, hladna jela i sl.: potrebno ih
je pokriti i mogu se staviti na bilo koju policu.
Voće i povrće: potrebno ih je dobro očistiti i
staviti u specijalnu ladicu/ladice.
Maslac i sir: potrebno ih je staviti u specijalne
nepropusne spremnike ili umotati u
aluminijsku foliju ili plastične vrećice kako biste ih odvojili od zraka što je više moguće.
Boce s mlijekom: moraju imati čep i potrebno
ih je čuvati u držaču boca na vratima.
Banane, krumpir, luk i češnjak, ukoliko se ne
nalaze u ambalaži, ne smiju se čuvati u
hladnjaku.
Savjeti za zamrzavanje
Kako biste imali najveću korist od postupka
zamrzavanja, slijedi nekoliko važnih savjeta:
• najveća količina namirnica koju možete
zamrznuti u roku od 24 sata. prikazana je
na nazivnoj pločici;
• postupak zamrzavanja traje 24 sata.
Nemojte dodavati namirnica za zamrzavanje tijekom tog razdoblja;
• zamrzavajte samo svježe i dobro očišćene
namirnice vrhunske kvalitete;
• pripremite hranu tako da je podijelite u
manje porcije kako biste omogućili brzo i
potpuno zamrzavanje i kako biste omogućili naknadno otapanje samo željene količine;
• zamotajte namirnice u aluminijsku foliju ili
polietilensku foliju kako biste osigurali da je
pakovanje nepropusno;
• nemojte dozvoliti da svježa, nezamrznuta
hrana dođe u dodir s već zamrznutom hranom, tako ćete spriječiti porast temperature potonje;
• nemasne namirnice se bolje čuvaju od
masnih namirnica; sol smanjuje rok čuvanja namirnica;
• vodeni led, ako ga konzumirate odmah
nakon vađenja iz odjela zamrzivača, može
prouzročiti smrzotine na koži;
• preporučuje se da je datum zamrzavanja
dobro vidljiv na svakom pakovanju, kako
biste mogli voditi računa o vremenu pohranjivanja;
Savjeti za pohranjivanje zamrznutih
namirnica
Za postizanje najboljih izvedbi uređaja, pridržavajte se slijedećeg:
• provjerite je li zamrznutu hranu koju ste
kupili prodavač ispravno čuvao;
• osigurajte se da je zamrznuta hrana dostavljena iz trgovine namirnica do zamrzivača u što krećem roku;
• nemojte često otvarati vrata ili ih ostavljati
otvorena duže no što je potrebno.
• Nakon što ste ih odmrznuli, namirnice se
brzo kvare i ne mogu se ponovo zamrznuti.
• Nemojte prekoračiti rok čuvanja koji je otisnuo proizvođač namirnice.
electrolux 7
Čišćenje i održavanje
Pozor Uređaj isključite iz električne
mreže prije bilo kakvih radova na
održavanju.
sredstvo za čišćenje koje ćete naći već umetnuto u otvor za ispuštanje.
Ovaj uređaj sadrži ugljikovodike u
rashladnoj jedinici; održavanje i ponovo
punjenje mora izvršiti isključivo ovlašteni
tehničar.
Redovito čišćenje
Potrebno je redovito čistiti uređaj:
• očistite unutrašnjost i pribor mlakom vodom i neutralnim sapunom.
• redovito provjeravajte brtve na vratima te
čistite kako biste bili sigurni da su čiste i
bez naslaga.
• dobro isperite i osušite.
Važno Nemojte povlačiti, pomicati ili oštetiti
cijevi i/ili kablove unutar elementa.
Nikada nemojte koristiti deterdžente, abrazivna sredstva, sredstva za čišćenje vrlo intenzivnih mirisa ili polituru s voskom jer bi
mogli oštetiti površinu i ostaviti jak miris.
Očistite kondenzator (crna rešetka) i kompresor u stražnjem dijelu uređaja četkom ili usisavačem. Ovaj će postupak poboljšati rad
uređaja i uštedjeti električnu energiju.
Važno Pazite da ne oštetite rashladni sustav.
Mnoga komercijalna sredstva za čišćenje
kuhinjskih površina sadrže kemikalije koje
mogu napasti/oštetiti plastične dijelove ovoga uređaja. Zbog toga preporučujemo da čistite vanjski dio kućišta uređaja samo toplom
vodom s malo tekućeg deterdženta za pranje
suđa.
Po završetku čišćenja, ponovno priključite
uređaj na električnu mrežu.
Odmrzavanje zamrzivača
Inje se automatski uklanja s isparivača
odjeljka zamrzivača svaki put kada se zaustavi motor kompresora tijekom normalne
uporabe. Otopljena voda se ispušta u poseban spremnik u stražnjem dijelu uređaja,
preko motora kompresora, gdje isparava.
Važno je povremeno očistiti otvor za ispuštanje otopljene vode u sredini kanala
odjeljka hladnjaka kako bi se spriječilo da ga
voda preplavi te iscuri na hranu u unutrašnjosti. Koristite isporučeno posebno
Odmrzavanje zamrzivača
Određena količina inja uvijek će se stvarati na policama zamrzivača i oko
gornjeg odjeljka.
Važno Odmrznite odjeljak zamrzivača kada
razina inja dostigne debljinu od otprilike 3-5
mm.
Za uklanjanje inja poduzmite slijedeće
korake:
1. Isključite uređaj.
2. Izvadite sve namirnice, umotajte ih u više
slojeva novinskog papira i stavite ih na
hladno mjesto.
3. Ostavite otvorena vrata.
4. Po završetku odmrzavanja, dobro osušite
unutrašnjost i vratite utikač u utičnicu.
5. Uključite uređaj.
6. Postavite regulator temperature tako da
postignete najviši stupanj hladnoće i
ostavite uređaj da radi dva do tri sata s
tim postavkama.
7. Vratite prethodno izvađene namirnice u
odjeljak.
8 electrolux
Važno Nikada nemojte koristiti oštre metalne
predmete za struganje inja s isparivača jer
biste ga mogli oštetiti. Nemojte koristiti
mehanička pomagala ni bilo kakva druga
sredstva za ubrzavanje procesa otapanja
koje nije preporučio proizvođač. Rast
temperature na pakovanjima zamrznutih
namirnica, tijekom odmrzavanja, može
skratiti njihov siguran rok skladištenja.
Razdoblje nekorištenja
Ako uređaj nećete koristiti duže vrijeme, poduzmite slijedeće mjere opreza:
• iskopčajte uređaj iz električnog napajanja
• izvadite svu hranu
• odmrznite 4)i očistite uređaj te sav pribor
• ostavite vrata pritvorena kako biste
spriječili stvaranje neugodnih mirisa.
Ako ćete uređaj ostaviti uključenim, zamolite
nekog da ga svako toliko provjeri kako biste
spriječili da se hrana u njemu pokvari u
slučaju prekida napajanja.
Rješavanje problema
Upozorenje Prije rješavanja problema
isključite električni utikač iz utičnice
mrežnog napajanja.
Samo kvalificirani električar ili stručna
osoba smiju rješavati probleme neobuhvaćene ovim priručnikom.
Problem
Uređaj ne radi. Žarulja ne
radi.
Važno Tijekom normalnog rada čuju se razni
zvukovi (kompresor, kruženje rashladnog
medija).
Mogući uzrok
Rješenje
Uređaj je isključen.
Uključite uređaj.
Električni utikač nije dobro
utaknut u utičnicu mrežnog napajanja.
Ispravno utaknite električni utikač u
utičnicu mrežnog napajanja.
Uređaj nema napajanja. Nema
napona u utičnici mrežnog napajanja.
Spojite drugi električni uređaj na
utičnicu mrežnog napajanja.
Kontaktirajte kvalificiranog električara.
Žarulja ne radi.
Žarulja je neispravna.
Vidi "Zamjena žarulje".
Kompresor neprekidno
radi.
Temperatura nije ispravno postavljena.
Podesite na višu temperaturu.
Vrata nisu dobro zatvorena.
Vidi "Zatvaranje vrata".
Vrata su prečesto bila otvarana.
Nemojte ostavljati vrata otvorena
duže no što je potrebno.
Temperatura proizvoda je previsoka.
Prije pohranjivanja ostavite namirnice da se ohlade do sobne
temperature.
Sobna temperatura je previsoka.
Snizite temperaturu u prostoriji.
Voda teče niz stražnju
ploču hladnjaka.
Za vrijeme automatskog procesa To je sasvim normalno.
odmrzavanja inje se odmrzava na
stražnjoj ploči.
Voda teče u hladnjaku.
Otvor za vodu je začepljen.
Očistite otvor za vodu.
Proizvodi sprječavaju protok vode u kolektor vode.
Osigurajte se da proizvodi ne dodiruju stražnju ploču.
Voda teče na pod.
4) Ako je predviđeno.
Voda koja se topi ne teče kroz ot- Postavite otvor za otopljenu vodu
vor u pliticu za isparavanje iznad do plitice za isparivanje.
kompresora.
electrolux 9
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Temperatura u uređaju je
preniska.
Regulator temperature nije
ispravno postavljen.
Podesite na višu temperaturu.
Temperatura u uređaju je
previsoka.
Regulator temperature nije
ispravno postavljen.
Podesite na nižu temperaturu.
Vrata nisu dobro zatvorena.
Vidi "Zatvaranje vrata".
Temperatura proizvoda je previsoka.
Prije pohranjivanja ostavite namirnice da se ohlade do sobne
temperature.
Mnogi proizvodi se pohranjuju
odjednom.
Pohranite manje proizvoda odjednom.
Nema kruženja hladnog zraka u
uređaju.
Uvjerite se da hladni zrak kruži u
uređaju.
Zamjena žarulje
1. Izvadite električni utikač iz utičnice mrežnog napajanja.
2. Izvadite vijak iz poklopca žarulje.
3. Uklonite poklopac žarulje (vidi sliku).
4. Zamijenite iskorištenu žarulju s novom
iste snage (maksimalna snaga je prikazana na poklopcu žarulje).
5. Postavite poklopac žarulje.
6. Zategnite vijak za poklopac žarulje.
7. Utaknite električni utikač u utičnicu mrežnog napajanja.
8. Otvorite vrata. Provjerite je li se žarulja
osvijetlila.
Zatvaranje vrata
1. Očistite brtve na vratima.
2. Ako je potrebno, namjestite vrata. Vidi
"Postavljanje".
3. Ako je potrebno, zamijenite neispravnu
brtvu na vratima. Nazovite ovlašteni servis.
10 electrolux
Tehnički podaci
Dimenzije prostora
Visina
880 mm
Širina
560 mm
Dubina
550 mm
Vrijeme odgovora
12 h
Tehničke informacije nalaze se na nazivnoj
pločici na unutrašnjoj lijevoj strani uređaja i na
energetskom natpisu.
Postavljanje
Pozorno pročitajte "Sigurnosne
informacije" za siguran i ispravan rad
uređaja prije postavljanja uređaja.
3. Skinite odstojnik.
4. Ključem otpustite donji zatik.
Pozicioniranje
Postavite uređaj na mjesto gdje sobna
temperatura odgovara klimatskoj klasi označenoj na nazivnoj pločici uređaja:
Klimatsk
a klasa
Sobna temperatura
SN
+10°C do + 32°C
N
+16°C do + 32°C
ST
+16°C do + 38°C
T
+16°C do + 43°C
Električno spajanje
Prije električnog spajanja uvjerite se da voltaža i frekvencija na nazivnoj pločici odgovaraju
električnom napajanju u vašem domu.
Uređaj mora biti uzemljen. Utikač na kabelu
električne energije isporučen je s kontaktom
za tu svrhu. Ako vaša kućna električna utičnica nije uzemljena, spojite uređaj na odvojeno uzemljenje u skladu s važećim propisima, pritom se obraćajući kvalificiranom
električaru.
Proizvođač odbija svaku odgovornost
ukoliko gornje sigurnosne mjere opreza nisu
poduzete.
Ovaj je uređaj u skladu sa slijedećim EU. direktivama.
Reverzibilnost vrata
Vrata uređaja se otvaraju prema desno. Ako
želite otvarati vrata prema lijevo, postupite na
sljedeći način prije postavljanja uređaja:
1. Otpustite i skinite gornji zatik.
2. Skinite vrata.
Na suprotnoj strani:
1. Pričvrstite donji zatik.
2. Postavite odstojnik.
3. Postavite vrata.
4. Pričvrstite gornji zatik.
electrolux 11
Ventilacijski zahtjevi
Protok zraka iza uređaja mora biti dovoljan.
Otvorite vrata. Stavite poklopac donje
šarke u položaj.
min.
200 cm2
4mm
min.
200 cm2
Postavljanje uređaja
44mm
3. Spojite uređaj za nišu pomoću 4 vijka.
Pozor Osigurajte se da se električni
kabel može slobodno pomicati.
Poduzmite slijedeće korake:
1. Postavite uređaj u nišu.
Gurnite uređaj u smjeru strijelica (1) dok
se pokrov gornjeg prostora ne priljubi uz
kuhinjski element. attOsigurajte da
udaljenost uređaja od prednjeg ruba
ormarića bude 44 mm.
Gurnite uređaj u smjeru strelica (2) prema
ormaru na strani suprotnoj od šarke. Osigurajte da razmak između uređaja i
ormarića bude 4 mm.
I
4. Gurnite brtvu između uređaja i susjednog elementa.
2
1
2. Namjestite uređaj u niši.
Poklopac donje šarke (u vrećici s priborom) osigurava da je razmak između
kuhinjskog elementa i uređaja ispravan.
5. Skinite odgovarajući dio s poklopca
šarke (E). Uvjerite se da ste skinuli DESNI
12 electrolux
dio u slučaju desne šarke, LIJEVI u suprotnom slučaju.
ca. 50 mm
90°
21 mm
90°
ca. 50 mm
21 mm
9. Gurnite dio (Hc) na dio (Ha).
6. Stavite poklopce (C, D) na nosače i otvore šarki.
Stavite poklopce šarki (E) na šarku.
D
Ha
C
Hc
E
E
7. Otpojite dijelove (Ha), (Hb), (Hc) i (Hd).
Ha
Hb
10. Otvorite vrata uređaja i vrata kuhinjskog
elementa za 90°.
Umetnite mali kvadrat (Hb) u vodilicu
(Ha).
Sastavite vrata uređaja i vrata elementa
te označite otvore.
8 mm
Hc
Ha
Hd
8. Postavite dio (Ha) na unutrašnji dio
kuhinjskog elementa.
Hb
electrolux 13
11. Skinite okvire i označite razmak 8 mm od
vanjskog ruba vrata gdje treba doći čavao (K).
13. Pritisnite dio (Hd) na dio (Hb).
8 mm
Hb
K
Ha
12. Stavite mali kvadrat ponovo na vodilicu i
pričvrstite ga isporučenim vijcima.
Poravnajte vrata kuhinjskog elementa i
vrata uređaja tako da namjestite dio Hb.
Hb
Hd
Napravite završnu provjeru kako biste
provjerili slijedeće:
• Svi su vijci stegnuti.
• Magnetska brtva je čvrsto spojena na uređaj.
Važno Ako je sobna temperatura niska (na
primjer zimi) veličina brtve se smanjuje.
Veličina brtve se povećava kada sobna
temperatura raste. Također možete povećati
veličinu brtve sušilom za kosu.
14 electrolux
Reverzibilnost vrata zamrzivača
180˚
Briga za okoliš
Simbol
na proizvodu ili na njegovoj
ambalaži označuje da se s tim proizvodom
ne smije postupiti kao s otpadom iz
domaćinstva. Umjesto toga treba biti uručen
prikladnim sabirnim točkama za recikliranje
elektroničkih i električkih aparata. Ispravnim
odvoženjem ovog proizvoda spriječit ćete
potencijalne negativne posljedice na okoliš i
zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti
neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog
proizvoda. Za detaljnije informacije o
recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da
kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu
za odvoženje otpada iz domaćinstva ili
trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
electrolux 15
Electrolux. Thinking of you.
Sodelujte pri naših razmišljanjih na spletni strani:
www.electrolux.com
Vsebina
Varnostna navodila
Delovanje
Prva uporaba
Vsakodnevna uporaba
Koristni namigi in nasveti
15
17
17
17
19
Vzdrževanje in čiščenje
Kaj storite v primeru…
Tehnični podatki
Namestitev
Skrb za okolje
19
21
22
23
27
Pridržujemo si pravico do sprememb
Varnostna navodila
Pred vgradnjo in prvo uporabo hladilnika natančno preberite navodila za uporabo, vključno z nasveti in opozorili. S tem zagotovite
varno in pravilno uporabo. V izogib nepotrebnim napakam in nesrečam poskrbite, da
bodo vsi uporabniki hladilnika podrobno seznanjeni z njegovim delovanjem in varnostnimi funkcijami. Navodila shranite in poskrbite,
da ob selitvi ali prodaji ostanejo s hladilnikom.
Tako zagotovite, da so vsi kasnejši uporabniki ustrezno seznanjeni z načinom uporabe
in varnim delovanjem.
Zaradi varnosti uporabnikov in opreme izvedite varnostne ukrepe, opisane v navodilih za
uporabo. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe, do katerih pride ob neizvedenih
ukrepih.
Varnost otrok in občutljivih oseb
• Hladilnika naj ne uporabljajo osebe (vključno z otroci) z omejenimi telesnimi, čutnimi
ali razumskimi sposobnostmi oz. zmanjšanimi izkušnjami in znanjem, razen v primeru, ko je oseba, ki je odgovorna za njihovo
varnost, zagotovila nadzor oz. jih natančno
seznanila z uporabo hladilnika.
Zagotovite ustrezen nadzor otrok in preprečite igranje s hladilnikom.
• Embalažo odstranite izven dosega otrok.
Obstaja nevarnost zadušitve.
• Ko odstranjujete rabljen hladilnik, izvlecite
vtič iz omrežne vtičnice, odrežite priključni
kabel (čim bližje hladilniku) in odstranite
vrata. Tako preprečite, da bi bili otroci izpostavljeni nevarnosti udara električnega
toka ali bi se zaprli v hladilnik.
• Če ste s tem hladilnikom zamenjali starejši
model, ki ima namesto magnetnega tesnjenja vrat uporabljeno zaskočno (patentno) ključavnico na vratih, pred odstranjevanjem rabljenega hladilnika pokvarite ključavnico (da ne bo več možno zaklepanje).
Na ta način preprečite, da rabljen hladilnik
postane smrtno nevarna past.
Splošna varnost
Previdnost! Prezračevalne odprtine
pustite neovirane.
• Hladilnik je namenjen shranjevanju živil in/
ali pijač v običajnem gospodinjstvu v skladu z navodili za uporabo.
• Ne uporabljajte mehanskih ali nenaravnih
sredstev za hitrejše odtaljevanje.
• Znotraj hladilnih naprav ne uporabljajte
drugih električnih naprav (kot so npr. stroji
za izdelavo sladoleda), če jih proizvajalec
ni odobril za ta namen.
• Ne poškodujte hladilnega krogotoka.
• V hladilnem krogotoku hladilnika je hladilno
sredstvo izobutan (R600a), to je zemeljski
plin z visoko stopnjo okoljske neoporečnosti, ki ni lahko gorljiv.
Med transportom in namestitvijo hladilnika
zagotovite, da se noben hladilni krogotok
ne poškoduje.
V primeru poškodbe hladilnega krogotoka:
– se izogibajte odprtemu ognju in virom
vžiga
– temeljito prezračite prostor, v katerem je
nameščen hladilnik
16 electrolux
• Vsakršno spreminjanje lastnosti izdelka ali
samega izdelka je nevarno. V primeru poškodbe kabla lahko pride do kratkega stika, ognja in/ali udara električnega toka.
Opozorilo! Električne sestavne dele
(napajalni kabel, vtič, kompresor) mora
zamenjati pooblaščen serviser ali strokovno usposobljena oseba.
1. Napajalnega kabla ni dovoljeno podaljšati.
2. Zagotovite, da pri namestitvi hladilnika
ne stisnete oz. poškodujete električnega vtiča. Stisnjen ali poškodovan vtič
se lahko pregreje in povzroči požar.
3. Zagotovite enostaven dostop do omrežnega vtiča hladilnika.
4. Vtiča ne izvlecite iz vtičnice s potegom
za kabel.
5. Vtiča ne priključite v omrežno vtičnico,
ki ni dobro pritrjena. Obstaja nevarnost
udara električnega toka ali požara.
6. Hladilnika ni dovoljeno uporabljati brez
nameščenega pokrova žarnice 5)za
osvetlitev notranjosti.
• Hladilnik je težak. Bodite previdni, ko ga
premikate.
• Delov iz zamrzovalnika ne premikajte in se
jih ne dotikajte z vlažnimi/mokrimi rokami,
ker bi lahko prišlo do razjed kože ali ozeblin.
• Izogibajte se dolgotrajnemu neposrednemu sončnemu obsevanju hladilnika.
Vsakodnevna uporaba
• Na plastične dele hladilnika ne postavljajte
vročih posod.
• V hladilniku ne hranite vnetljivih plinov in
tekočin, ker lahko eksplodirajo.
• Živil ne postavljajte neposredno ob izstop
zraka na zadnji steni. 6)
• Odtajanih zamrznjenih živil ni dovoljeno
ponovno zamrzniti.
• Embalirana zamrznjena živila shranjujte v
skladu z navodili proizvajalca živil.
• Natančno upoštevajte priporočila proizvajalca hladilnika za shranjevanje živil. Oglejte
si ustrezna navodila.
• Pijač z ogljikovo kislino ali penečih pijač ne
shranjujte v zamrzovalniku, ker nastane
5) Če je pokrov žarnice predviden
6) Pri hladilniku s sistemom Frost Free
7) Če je predvidena priključitev na vodo
pritisk na posodo, ki lahko eksplodira in
povzroči poškodbo hladilnika.
• Ledene lizike lahko povzročijo ozebline, če
jih zaužijete takoj po jemanju iz zamrzovalnika.
Vzdrževanje in čiščenje
• Pred izvajanjem vzdrževalnih del izklopite
hladilnik in izvlecite vtič iz omrežne vtičnice.
Če nimate dostopa do omrežne vtičnice,
prekinite napajalno napetost.
• Hladilnika ne čistite s kovinskimi predmeti.
• Za odstranjevanje ivja iz hladilnika ne uporabljajte ostrih predmetov. Uporabite plastično strgalo.
• Redno preverjajte odtok odtaljene vode iz
hladilnika. Če je potrebno, očistite odtok.
Če je odtok zamašen, se voda zbira na dnu
hladilnika.
Namestitev
Pomembno! Za priključitev na električno
napetost dosledno upoštevajte navodila v
posebnih točkah.
• Odstranite embalažo in preverite hladilnik
glede morebitnih poškodb. Če je hladilnik
poškodovan, ga ne priključite. Morebitne
poškodbe takoj sporočite v trgovino, kjer
ste hladilnik kupili. V tem primeru obdržite
embalažo.
• Priporočamo, da pred priključitvijo hladilnika počakate najmanj štiri ure, da olje steče nazaj v kompresor.
• Okoli hladilnika mora biti zagotovljeno ustrezno kroženje zraka, da ne pride do pregrevanja. Za dosego zadostnega zračenja
upoštevajte navodila za pravilno namestitev.
• Če je le možno, naj bo zadnja stran hladilnika obrnjena proti steni, da je preprečeno
dotikanje vročih delov (kompresorja, kondenzatorja) in posledičnih opeklin.
• Hladilnik ne sme biti nameščen poleg radiatorjev ali štedilnikov.
• Električni vtič mora biti dostopen tudi po
namestitvi hladilnika.
• Hladilnik lahko priključite samo na dovod
pitne vode. 7)
electrolux 17
Servis
• Vsa električna dela, potrebna za izvajanje
servisnih del na hladilniku, mora izvesti
usposobljen električar ali strokovno usposobljena oseba.
• Izdelek mora servisirati pooblaščen serviser. Uporablja lahko samo originalne nadomestne dele.
Varstvo okolja
Hladilnik ne vsebuje plinov, ki bi lahko
poškodovali ozonsko plast - niti v hladil-
nem krogotoku, niti v izolacijskih materialih. Hladilnika ni dovoljeno odstranjevati skupaj z običajnimi gospodinjskimi
odpadki. Izolacijska pena vsebuje vnetljive pline: hladilnik odstranite v skladu z
veljavnimi predpisi, ki jih dobite na ustreznem občinskem uradu. Izogibajte se
poškodbam hladilne enote, predvsem
na zadnji strani poleg toplotnega izmenjevalnika. Materiali, ki so uporabljeni pri
tej napravi in so označeni s simbolom
, se lahko reciklirajo.
Delovanje
Vklop
Vtič priključite v omrežno vtičnico.
Regulator temperature zavrtite v smeri urinega kazalca na srednjo nastavitev.
Izklop
Hladilnik izklopite z zasukom regulatorja temperature v položaj "O".
Regulacija temperature
Regulacija temperature je samodejna.
Opis postopka za upravljanje hladilnika:
• Regulator temperature zavrtite proti najnižji
nastavitvi za doseganje najnižje temperature.
• Regulator temperature zavrtite proti najvišji
nastavitvi za doseganje najvišje temperature.
Najbolj primerna je običajno srednja nastavitev.
Za natančno nastavitev upoštevajte, da je
temperatura v hladilniku odvisna od:
• temperature v prostoru
• pogostosti odpiranja vrat hladilnika
• količine shranjenih živil
• mesta namestitve hladilnika.
Pomembno! Če je temperatura okolice
visoka ali je hladilnik polno naložen ter je
nastavljen na najnižjo temperaturo, lahko
neprestano nastaja ivje na zadnji strani
hladilnika. V tem primeru nastavite preklopnik
na višjo temperaturo, da omogočite
samodejno odtaljevanje in s tem tudi manjšo
porabo energije.
Prva uporaba
Čiščenje notranjosti
Pred prvo uporabo hladilnika očistite notranjost in vso notranjo opremo. Za čiščenje
uporabite mlačno vodo z nevtralnim milom,
da odstranite tipičen vonj po novem izdelku.
Hladilnik nato obrišite do suhega.
Pomembno! Ne uporabljajte detergentov ali
čistilnih praškov, ker le-ti lahko poškodujejo
površino.
Vsakodnevna uporaba
Zamrzovanje svežih živil
Zamrzovalnik je primeren za zamrzovanje
svežih živil in dolgotrajno shranjevanje zamrznjenih in globoko zamrznjenih živil.
Za zamrzovanje svežih živil ni potrebno preklopiti srednje nastavitve.
Za hitrejše zamrzovanje zavrtite regulator
temperature proti višji nastavitvi za doseganje najnižje temperature.
Pomembno! V tem stanju lahko
temperatura v hladilniku pade pod 0 °C. V
tem primeru nastavite regulator temperature
na višjo temperaturo.
Shranjevanje zamrznjenih živil
Pri prvem zagonu oz. pri zagonu po daljšem
obdobju neuporabe pustite prazen hladilnik
delovati najmanj 2 uri pri najvišje nastavljeni
temperaturi.
18 electrolux
Pomembno! Če pride po nesreči do
odtaljevanja, npr. zaradi izpada elektrike, in je
bil izpad daljši od časovne vrednosti, ki je v
tehničnih karakteristikah navedena kot "čas
dviganja", odmrznjena živila čim prej porabite
ali pa jih skuhajte in nato ponovno zamrznite
(po ohladitvi).
Odtaljevanje
Globoko zamrznjena oz. zamrznjena živila se
pred uporabo lahko odtajajo v hladilniku ali
pri sobni temperaturi, odvisno od časa, ki ga
imate na voljo za ta postopek.
Manjše kose lahko skuhate tudi zamrznjene,
neposredno iz zamrzovalnika: kuhanje bo v
tem primeru trajalo dalj časa.
Priprava ledenih kock
Hladilnik ima najmanj en modelček za pripravo ledenih kock. V modelčke nalijte vodo in
jih vstavite v zamrzovalnik.
Pomembno! Za odstranjevanje modelčkov
iz zamrzovalnika ne uporabljajte kovinskih
predmetov.
Premične police
V stenah hladilnika je več vodil, ki omogočajo
namestitev polic na želene višine.
Pomembno! Ne premikajte steklene police
nad predalom za zelenjavo in predala za
steklenice, da zagotovite pravilno kroženje
zraka.
Namestitev polic v vratih
Za možnost shranjevanja živil različnih velikosti se police v vratih lahko namestijo na
različne višine.
Postopek za premestitev polic:
polico postopoma potisnite v smeri puščic,
dokler se ne sprosti, nato jo namestite v želeni položaj.
electrolux 19
Koristni namigi in nasveti
Nasveti za varčevanje z energijo
• Vrat ne odpirajte prepogosto ter jih ne držite odprta dalj časa, kot je nujno potrebno.
• Če je temperatura okolice visoka, regulator
temperature na visoki nastavitvi in je hladilnik polno naložen, lahko kompresor neprekinjeno deluje, kar povzroči nastanek
ivja ali ledu na izparilniku. V tem primeru
zavrtite regulator temperature na nizko nastavitev, da omogočite samodejno odtaljevanje in tako zmanjšate porabo energije.
Nasveti za shranjevanje svežih živil
Za najboljše rezultate:
• v hladilniku ne shranjujte toplih živil ali hlapljivih tekočin
• živila pokrijte ali ovijte, predvsem živila z
močnim vonjem
• živila namestite tako, da je okoli njih omogočeno prosto kroženje zraka
Nasveti za shranjevanje živil
Uporabni nasveti:
Meso (vse vrste): zavijte v polivinilaste vrečke
in odložite na stekleno polico nad predalom
za zelenjavo.
Zaradi varnosti je takšno shranjevanje dopustno največ dva dni.
Kuhana živila, hladne jedi itd.: pokrijte in jih
odložite na katerokoli polico.
Sadje in zelenjava: temeljito očistite in odložite v poseben (posebne) predal(e).
Maslo in sir: postavite v posebne neprodušne
posode ali zavijte v aluminijasto folijo oz. vstavite v polivinilaste vrečke, da v čim večji meri
preprečite dostop zraka.
Steklenice mleka: biti morajo zaprte; shranjujte jih v stojalu za steklenice v vratih.
Banan, krompirja, čebule in česna ni dovoljeno shranjevati v hladilniku, če niso zapakirani.
Nasveti za zamrzovanje
Nekaj pomembnih nasvetov za čim boljši postopek zamrzovanja:
• največja količina živil, ki jih lahko zamrznete
v času 24 ur je prikazana na napisni ploščici;
• postopek zamrzovanja traja 24 ur; med
tem časom ne dodajajte drugih živil za zamrznitev;
• zamrznete lahko samo visoko kakovostna,
sveža in temeljito očiščena živila;
• živila razdelite v manjše zavoje, da hitreje
in popolnoma zamrznejo, pozneje pa lahko odtajate samo količino, ki jo potrebujete;
• živila zavijte v aluminijasto folijo oz. vstavite
v polivinilaste vrečke, da zagotovite neprodušnost;
• preprečite, da bi se sveža, nezamrznjena
živila dotikala zamrznjenih živil, ker bi se
lahko pri tem povišala temperatura slednjih;
• pusta živila se shranjujejo bolje in daljši čas
kot mastna živila; sol skrajša čas shranjevanja živil;
• če ledene kocke zaužijete takoj po jemanju
iz zamrzovalnika, lahko pride do ozeblin;
• priporočamo, da na posamezne pakete
napišete datum, da zagotovite pregled
nad časom shranjevanja;
Nasveti za shranjevanje zamrznjenih
živil
Nasveti za dosego najboljšega delovanja hladilnika:
• preverite, če so komercialno zamrznjena
živila v trgovini pravilno shranjena;
• zagotovite čim hitrejši transport zamrznjenih živil iz trgovine do zamrzovalnika;
• vrat ne odpirajte prepogosto ter jih ne držite odprta dalj časa, kot je nujno potrebno.
• Ko so živila odmrznjena, se hitro pokvarijo
in jih ni možno ponovno zamrzniti.
• Živil ne shranjujte dalj časa, kot predpisuje
proizvajalec.
Vzdrževanje in čiščenje
Previdnost! Pred vzdrževalnimi deli
izklopite hladilnik iz omrežne napetosti.
Hladilnik vsebuje ogljikovodike v hladilni
enoti; vzdrževalna dela in ponovno pol-
njenje lahko izvajajo samo pooblaščeni
tehniki.
Redno čiščenje
Opremo je potrebno redno čistiti:
20 electrolux
• Notranjost hladilnika in opremo očistite z
mlačno vodo in nevtralnim milom.
• Redno preverite tesnila vrat in jih dobro
obrišite; na tesnilu ne sme biti ostankov.
• Temeljito splaknite in posušite.
Pomembno! Ne vlecite, premikajte ali
poškodujte cevi in/ali kablov v notranjosti.
Za čiščenje notranjosti ne uporabljajte detergentov, čistilnih praškov, močno odišavljenih
čistilnih sredstev ali loščil na osnovi voska,
ker poškodujejo površino in puščajo močne
vonjave.
Kondenzator (črno rešetko) in kompresor na
hrbtni strani hladilnika očistite z metlico ali
sesalnikom za prah. Na ta način izboljšate
delovanje hladilnika in zmanjšate porabo
energije.
Pomembno! Pazite, da ne poškodujete
hladilnega sistema.
Veliko posebnih čistil za čiščenje kuhinjskih
površin vsebuje kemikalije, ki lahko razjedajo/
poškodujejo plastične dele hladilnika. Zaradi
tega priporočamo, da zunanje dele hladilnika
čistite samo s toplo vodo z dodano majhno
količino sredstva za pomivanje.
Hladilnik po čiščenju ponovno priključite na
omrežno napetost.
Odtaljevanje hladilnika
Ivje se med običajno uporabo samodejno
odstrani iz izparilnika v hladilniku ob vsaki zaustavitvi kompresorskega motorja. Odtaljena
voda teče skozi odprtino v posebno posodo
na hrbtni strani hladilnika nad kompresorskim motorjem, kjer izhlapi.
Pomembno je, da redno čistite odprtino za
izpust odtaljene vode na sredini kanala hladilnika, da preprečite preveliko količino vode
in kapljanje na živila v notranjosti. Za čiščenje
uporabite poseben priložen pripomoček, ki je
vstavljen v odprtini za izpust.
Odtaljevanje zamrzovalnika
Na policah in okoli zgornjega razdelka
zamrzovalnika se vedno nabere nekaj ledu.
Pomembno! Ko debelina ledu doseže 3-5
mm, ga morate odstraniti.
Postopek za odstranjevanje ledu:
1. Izklopite hladilnik.
2. Odstranite zamrznjena živila, jih zavijte v
več plasti časopisnega papirja in jih odložite v hladen prostor.
3. Vrata pustite odprta.
4. Po odtaljevanju do suhega zbrišite notranjost hladilnika in ponovno namestite
čep.
5. Vključite hladilnik.
6. Regulator temperature nastavite v položaj za doseganje najnižje temperature ter
za dve do tri ure zaženite hladilnik s to
nastavitvijo.
7. Ponovno vstavite predhodno odstranjena
živila.
Pomembno! Za odstranjevanje ivja ali ledu
iz izparilnika nikoli ne uporabljajte ostrih
kovinskih pripomočkov, ker lahko
poškodujete izparilnik. Za hitrejše
odtaljevanje ne uporabljajte mehanskih ali
nenaravnih sredstev, razen tistih, ki jih
priporoča proizvajalec. Povišanje
temperature paketov zamrznjenih živil med
odtaljevanjem lahko skrajša čas varnega
shranjevanja živil.
electrolux 21
Časi nedelovanja
Če hladilnika dalj časa ne boste uporabljali,
izvedite naslednje ukrepe:
• hladilnik izključite iz omrežne napetosti
• odstranite vsa živila
• odtajajte 8)in očistite hladilnik in vso opremo
• vrata hladilnika pustite priprta, da preprečite nastanek neprijetnih vonjav.
Če ostane hladilnik vključen, prosite nekoga,
da občasno pogleda, če se ni hrana v njem
pokvarila zaradi morebitnega izpada elektrike.
Kaj storite v primeru…
Opozorilo! Pred odpravljanjem težav
izvlecite vtič iz omrežne vtičnice.
Težave, ki niso opisane v tem priročniku,
mora odpraviti usposobljen električar ali
strokovno usposobljena oseba.
Motnja
Hladilnik ne deluje. Žarnica ne deluje.
Pomembno! Med običajnim delovanjem
nastajajo določeni zvoki (kompresor,
kroženje hladilne tekočine).
Možen vzrok
Rešitev
Hladilnik je izključen.
Vključite hladilnik.
Vtič ni pravilno priključen v omrežno vtičnico.
Vtič pravilno priključite v omrežno
vtičnico.
Na hladilniku ni električne napeV omrežno vtičnico priključite drutosti. V omrežni vtičnici ni električ- go električno napravo.
ne napetosti.
Posvetujte se s strokovno usposobljenim električarjem.
Žarnica ne deluje.
Žarnica je okvarjena.
Oglejte si poglavje "Zamenjava žarnice".
Kompresor deluje neprekinjeno.
Temperatura ni pravilno nastavljena.
Nastavite višjo temperaturo.
Vrata niso dobro zaprta.
Oglejte si poglavje "Zapiranje vrat".
Vrata se prepogosto odpirajo.
Vrat ne držite odprtih dalj časa, kot
je potrebno.
Temperatura živila je previsoka.
Pred shranjevanjem živila počakajte, da se njegova temperatura zniža na sobno temperaturo.
Temperatura v prostoru je previsoka.
Znižajte temperaturo v prostoru.
Na hrbtni plošči hladilnika Med samodejnim postopkom od- To je normalno in pravilno.
teče voda.
mrzovanja se na hrbtni plošči taja
ivje.
Voda teče v hladilnik.
Iztok vode je zamašen.
Očistite iztok vode.
Živila preprečujejo odtekanje vode v vodni zbiralnik.
Živila se ne smejo dotikati hrbtne
plošče.
Voda teče na tla.
Staljena voda ne teče v zbiralni
podstavek nad kompresorjem.
Izhod za staljeno vodo namestite v
zbiralni podstavek.
Temperatura v hladilniku
je prenizka.
Regulator temperature ni pravilno Nastavite višjo temperaturo.
nastavljen.
Temperatura v hladilniku
je previsoka.
Regulator temperature ni pravilno Nastavite nižjo temperaturo.
nastavljen.
8) Če je predvideno.
22 electrolux
Motnja
Možen vzrok
Rešitev
Vrata niso dobro zaprta.
Oglejte si poglavje "Zapiranje vrat".
Temperatura živila je previsoka.
Pred shranjevanjem živila počakajte, da se njegova temperatura zniža na sobno temperaturo.
Veliko živil je bilo shranjenih istočasno.
Istočasno shranjujte manjšo količino izdelkov.
V hladilniku ni kroženja hladnega
zraka.
Zagotovite kroženje hladnega zraka v hladilniku.
Zamenjava žarnice
1. Vtič izvlecite iz omrežne vtičnice.
2. Iz pokrova žarnice odstranite vijak.
3. Odstranite pokrov žarnice (glejte sliko).
4. Rabljeno žarnico zamenjajte z novo žarnico enake moči (največja moč je prikazana na pokrovu žarnice).
5. Namestite pokrov žarnice.
6. Pokrov žarnice pritrdite z vijakom.
7. Vtič priključite v omrežno vtičnico.
8. Odprite vrata. Preverite, če žarnica zasveti.
Zapiranje vrat
1. Očistite tesnilo v vratih.
2. Če je potrebno, prilagodite vrata. Oglejte
si poglavje "Namestitev".
3. Če je potrebno, zamenjajte okvarjeno
tesnilo v vratih. Pokličite servisni center.
Tehnični podatki
Dimenzije izreza
Čas dviganja
Višina
880 mm
Širina
560 mm
Globina
550 mm
12 h
electrolux 23
Tehnični podatki so zapisani na napisni ploščici na notranji levi strani hladilnika ter na
energijski nalepki.
Namestitev
Pred namestitvijo hladilnika natančno
preberite "varnostna navodila" za vašo
varnost in pravilno delovanje hladilnika.
Namestitev
Hladilnik namestite na mesto, kjer temperatura prostora ustreza klimatskemu razredu
na napisni ploščici hladilnika:
Klimatski razred
Temperatura okolice
SN
+10 °C do +32 °C
N
+16 °C do +32 °C
ST
+16 °C do +38 °C
T
+16 °C do +43 °C
Priključitev na električno napetost
Pred priključitvijo se prepričajte, da sta napetost in frekvenca na napisni ploščici enaki
kot sta omrežna napetost in frekvenca na
mestu priključitve.
Hladilnik mora biti ozemljen. V ta namen je na
napajalnem kablu nameščen varnostni omrežni vtič. Če omrežna vtičnica ni ozemljena,
priključite hladilnik na ločeno ozemljitveno
točko v skladu s trenutno veljavnimi predpisi.
Posvetujte se z usposobljenim električarjem.
Proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost v
primeru neupoštevanja zgornjih varnostnih
opozoril.
Hladilnik je izdelan v skladu z naslednjimi
smernicami EGS.
Sprememba smeri odpiranja vrat
Vrata hladilnika se odpirajo v desno stran. Če
želite, da se vrata odpirajo v levo stran, pred
namestitvijo hladilnika izvedite naslednje korake:
1. Sprostite in odstranite zgornji tečaj.
2. Odstranite vrata.
3. Odstranite distančnik.
4. S ključem sprostite spodnji tečaj.
Na nasprotni strani:
1. Pritrdite spodnji tečaj.
2. Namestite distančnik.
3. Namestite vrata.
4. Pritrdite zgornji tečaj.
Zahteve za zračenje
Zagotovite zadostno kroženje zraka za hladilnikom.
24 electrolux
min.
200 cm2
4mm
min.
200 cm2
44mm
3. Pritrdite ga s 4 vijaki.
Namestitev hladilnika
Previdnost! Priključni kabel se mora
prosto premikati.
Izvedite naslednje korake:
1. Hladilnik namestite na svoje mesto.
Hladilnik potisnite v smeri puščic (1), dokler se zgornji pokrov ne zaustavi ob kuhinjski element. Zagotovite, da je razdalja
med hladilnikom in sprednjim robom
omare enaka 44 mm.
Hladilnik potisnite v smeri puščic (2) proti
omari na nasprotni strani tečaja. Zagotovite, da je razdalja med hladilnikom in
omaro enaka 4 mm.
I
4. Med hladilnik in sosednje pohištvo potisnite tesnilni trak.
2
1
2. Hladilnik naravnajte na svoje mesto.
Pokrov spodnjega tečaja (v vrečki z
opremo) zagotavlja pravilno razdaljo
med hladilnikom in kuhinjskimi elementi.
Odprite vrata. Pokrov spodnjega tečaja
namestite na svoje mesto.
5. S pokrova tečaja (E) odstranite ustrezen
del. Za desni tečaj odstranite del, ki je
označen z DX. V nasprotnem primeru
odstranite del, ki je označen z SX.
electrolux 25
ca. 50 mm
90°
21 mm
90°
ca. 50 mm
6. Pokrovčka (C, D) namestite na odprtine
tečajev.
Na tečaj namestite pokrov tečaja (E).
21 mm
9. Na del (Ha) potisnite del (Hc).
Ha
D
C
E
Hc
E
7. Ločite dele (Ha), (Hb), (Hc) in (Hd).
Ha
10. Vrata hladilnika in vrata kuhinjskega elementa odprite pod kotom 90°.
Mali kvadrat (Hb) vstavite v vodilo (Ha).
Sestavite vrata hladilnika in vrata kuhinjskega elementa in označite izvrtine.
Hb
8 mm
Hc
Hd
Ha
8. Del (Ha) namestite na notranjo stran kuhinjskega elementa.
Hb
26 electrolux
11. Odstranite nosilce in označite razdaljo 8
mm od zunanjega roba vrat, kjer mora
biti pritrjen žebljiček (K).
13. Del (Hd) pritisnite na del (Hb).
8 mm
Hb
K
Ha
12. Mali kvadrat ponovno namestite na vodilo in ga pritrdite s priloženima vijakoma.
Vrata hladilnika in vrata kuhinjskega elementa poravnajte z nastavljanjem dela
Hb.
Hb
Hd
Nazadnje preverite:
• Da so vsi vijaki dobro pritrjeni.
• Da je magnetni tesnilni trak dobro pritrjen
na pohištvo.
Pomembno! Če je temperatura okolice
nizka (na primer pozimi), se tesnilo skrči. Ko
se temperatura okolice poviša, se tesnilo
razširi. Za razširjanje tesnila lahko uporabite
tudi sušilnik za lase.
electrolux 27
Sprememba smeri odpiranja vrat zamrzovalnika
180˚
Skrb za okolje
Simbol
na izdelku ali njegovi embalaži
označuje, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati
kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki,
Izdelek odpeljite na ustrenzo zbirno mesto za
predelavo električne in elektronske opreme.
S pravilnim načinom odstranjevanja izdelka
boste pomagali prepreViti morebitne
negativne posledice in vplive na okolje in
zdravje ljudi, ki bi se lahko pojavile v primeru
nepravilnega odstranjevanja izdelka. Za
podrobnejše informacije o odstranjevanju in
predelavi izdelka se obrnite na pristojen
mestni organ za odstranjevanje odpadkov,
komunalno službo ali na trgovino, v kateri ste
izdelek kupili.
28 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Споделете още от нашето мислене на
www.electrolux.com
Съдържание
Информация за безопасност
Действие
Първа употреба
Всекидневна употреба
Полезни препоръки и съвети
28
30
31
31
32
Грижи и почистване
Как да постъпите, ако
Технически данни
Инсталиране
Опазване на околната среда
33
35
37
37
41
Запазваме си правото на изменения
Информация за безопасност
От интерес на вашата безопасност и за
осигуряване на правилна употреба,
преди да инсталирате и използвате уре‐
да за пръв път, прочетете това ръковод‐
ство за потребителя внимателно, вклю‐
чително препоръките и предупрежде‐
нията. За да избегнете ненужни грешки
и злополуки, важно е да внимавате всич‐
ки хора, които използват уреда, да са на‐
пълно запознати с неговата работа и
средствата за предпазване. Запазете те‐
зи инструкции и се погрижете те да оста‐
нат към уреда, ако той бъде преместен
или продаден, така че всеки, който го из‐
ползва през целия му срок на експлоа‐
тация, да бъде добре информиран за
употребата и безопасността на уреда.
За защита на живота и имуществото си
спазвайте предпазните мерки от ин‐
струкциите за потребителя, тъй като
производителят не носи отговорност за
повреди, предизвикани поради неспаз‐
ването им.
Безопасност за децата и хората с
намалени способности
• Този уред не е предназначен за упо‐
треба от лица (включително деца) с
ограничени физически, сетивни или
умствени възможности, с недостатъ‐
чен опит и познания освен ако не се
наблюдават или са им дадени инструк‐
ции за употребата на уреда от лице,
отговорно за тяхната безопасност.
Децата трябва да се надзирават, за да
се гарантира, че няма да си играят с
уреда.
• Съхранявайте опаковъчните материа‐
ли далеч от обсега на деца. Съществу‐
ва опасност от задушаване.
• При изхвърляне на уреда изключете
щепсела от контакта, срежете кабела
на захранването (възможно най-близо
до уреда) и демонтирайте вратата, за
да предотвратите удар с електрически
ток и евентуалното затваряне на деца
в него по време на игра.
• Ако с този уред, който има магнитни
уплътнения на вратата, ще замените
по-стар уред с пружинен затвор (клю‐
чалка) на вратата или капака, уверете
се, че пружинният затвор е неизполз‐
ваем, преди да изхвърлите употребя‐
вания уред. Така ще предотвратите
смъртна опасност от затварянето на
деца вътре.
Общи мерки за безопасност
ВНИМАНИЕ! Внимавайте да не
запушите вентилационните отвори.
• Уредът е предназначен за съхранение
на хранителни продукти и/или напитки
при нормални домашни условия, както
е обяснено в тази книжка с инструкции.
• Не използвайте механични инстру‐
менти или други неестествени сред‐
ства за ускоряване на процеса на раз‐
мразяване.
electrolux 29
• Не използвайте други електрически
уреди (като машини за сладолед) в
хладилници и фризери, освен ако не
са одобрени за тази цел от производи‐
теля.
• Не повреждайте хладилната верига.
• В хладилната верига на уреда се съ‐
държа изобутан (R600a) - природен
газ, който има високо ниво на съвме‐
стимост с околната среда, но въпреки
това е запалим.
По време на транспортиране и инста‐
лиране на уреда внимавайте да не по‐
вредите някой от компонентите на хла‐
дилната верига.
Ако хладилната верига е повредена:
– избягвайте открити пламъци и запа‐
лителни източници
– проветрете напълно помещението,
в което се намира уредът
• опасно е да се променят специфика‐
циите или да се видоизменя този про‐
дукт по какъвто и да било начин. По‐
вреда в захранващия кабел може да
предизвика късо съединение, пожар
или удар с електрически ток.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Всички елек‐
трически компоненти (захранващ ка‐
бел, щепсел, компресор) трябва да
се подменят от сертифициран сер‐
визен агент или квалифициран сер‐
визен персонал.
1. Захранващият кабел не трябва да
се удължава.
2. Проверете дали щепселът на за‐
хранващия кабел на гърба на уре‐
да не е смачкан или повреден.
Смачкан или повреден захранващ
щепсел може да се прегрее и да
предизвика пожар.
3. Погрижете се да имате достъп до
мрежовия щепсел на уреда.
4. Не дърпайте мрежовия кабел.
5. Ако контактът на захранването е
разхлабен, не вкарвайте щепсела в
него. Съществува опасност от то‐
ков удар или пожар.
6. Не използвайте уреда, без да е
сложен капакът на лампичката.9) за
вътрешното осветление.
9) Ако е предвиден капак
10) Ако уредът работи без заскрежаване
• Този електроуред е тежък. Трябва да
се внимава при преместването му.
• Не местете и не докосвайте продукти
от фризерното отделение, ако ръцете
ви са влажни/мокри, тъй като това мо‐
же да доведе до сваляне на кожата
или "студено изгаряне".
• Избягвайте продължителното излага‐
не на уреда на пряка слънчева свет‐
лина.
Всекидневна употреба
• Не поставяйте горещи съдове върху
пластмасовите части на уреда.
• Не съхранявайте запалими газове или
течности в уреда, тъй като могат да
избухнат.
• Не поставяйте хранителни продукти
директно срещу въздушното отвер‐
стие от задната страна. 10)
• Замразената храна не трябва да се за‐
мразява отново, след като е била раз‐
мразена.
• Съхранявайте предварително пакети‐
рана храна в съответствие с инструк‐
циите на производителя й.
• Препоръките за съхранение на произ‐
водителя на уреда трябва да се спаз‐
ват стриктно. Вижте съответните ин‐
струкции.
• Не съхранявайте газирани напитки
във фризерното отделение, тъй като
създават налягане върху съда, което
може да доведе до неговото пръсване
и да причини повреда на уреда.
• Яденето на сладоледени изделия на‐
право от уреда може да доведе до
"студено изгаряне".
Грижи и почистване
• Преди обслужване изчистете уреда и
изключете щепсела от контакта. Ако
нямате достъп до контакта, прекъсне‐
те захранването.
• Не почиствайте уреда с метални пред‐
мети.
• Не използвайте остри предмети за от‐
страняване на скреж от уреда. Използ‐
вайте пластмасова стъргалка.
30 electrolux
• Редовно проверявайте канала за от‐
тичане за вода от обезскрежаване на
хладилника. При необходимост почи‐
ствайте канала. Ако каналът за отце‐
ждане се запуши, водата ще се събере
на дъното на уреда.
Инсталиране
ВАЖНО! За свързването към
електроснабдяването внимателно
следвайте инструкциите, дадени в
съответните раздели.
• Разопаковайте уреда и проверете да‐
ли няма повреди по него. Не свързвай‐
те уреда, ако е повреден. Веднага съ‐
общете за възможни повреди на мя‐
стото, откъдето сте го купили. В такъв
случай запазете опаковката.
• Препоръчително е да изчакате поне
четири часа, преди да свържете уре‐
да, за да дадете възможност на мас‐
лото да се стече обратно в компресо‐
ра.
• Трябва да се осигури правилна цирку‐
лация на въздуха около уреда - в про‐
тивен случай той може да прегрее. За
да осигурите достатъчна вентилация,
следвайте съответните инструкции за
монтаж.
• Когато е възможно, гърбът на уреда
трябва да е до стена, за да се избегне
докосването или хващането на горещи
части (компресор, кондензер) и да се
избегнат евентуални изгаряния.
• Уредът не трябва да се поставя в бли‐
зост до радиатори или печки.
• Погрижете се щепселът да е достъ‐
пен, след инсталирането на уреда.
• Свързвайте само към източник на пи‐
тейна вода. 11)
Обслужване
• Всякакви електротехнически работи,
необходими за обслужването на този
уред, трябва да се извършват от ква‐
лифициран електротехник или компе‐
тентно лице.
• Този уред трябва да бъде обслужван
от упълномощен сервизен център и
трябва да бъдат използвани само ори‐
гинални резервни части.
Опазване на околната среда
Както хладилната верига, така и из‐
олационните материали на този
уред, не съдържат никакви газове,
които биха могли да увредят озоно‐
вия слой. Уредът не трябва да се из‐
хвърля заедно с битовите отпадъци.
Изолационната пяна съдържа въз‐
пламеними газове: уредът трябва да
се изхвърля в съответствие с прило‐
жимите нормативни уредби, които
може да получите от местните об‐
щински власти. Внимавайте да не
повредите охлаждащия блок особе‐
но отзад в близост до топлообмен‐
ника. Материалите, използвани в то‐
зи уред и маркирани със символа
, могат да бъдат рециклирани.
Действие
Включване
Поставете щепсела в контакта.
Завъртете регулатора за температурата
по посока на часовниковата стрелка на
средно положение.
Изключване
За да изключите уреда, завъртете регу‐
латора за температурата в положение
"0".
Регулиране на температурата
Температурата се регулира автоматич‐
но.
11) Ако водно съединение е замръзнало
За да работите с уреда, процедирайте по
следния начин:
• завъртете регулатора за температура‐
та към по-ниско положение, за да е
възможно най-малко студено.
• завъртете регулатора за температура‐
та към по-високо положение, за да е
възможно най-студено.
Обикновено средната настройка е
най-подходяща.
Точната настройка обаче трябва да се
избере, като се има предвид, че темпе‐
electrolux 31
ратурата във вътрешността на уреда за‐
виси от:
• стайната температура
• колко често се отваря вратата
• количеството на съхраняваните храни
• местоположението на уреда.
ВАЖНО! Ако температурата в
помещението е висока или ако уредът е
напълно зареден и е настроен на най-
ниската температура, тогава уредът
може да работи непрекъснато,
предизвиквайки образуването на скреж
по задната стена. В такъв случай
кръговият селектор трябва да се завърти
на по-висока температура, за да се
задейства автоматичното размразяване
и следователно да се намали
консумацията на енергия.
Първа употреба
Почистване на вътрешността
Преди да използвате уреда за първи
път, почистете вътрешността и всички
вътрешни принадлежности с хладка са‐
пунена вода (неутрален сапун), за да от‐
страните типичната за новите изделия
миризма, а след това подсушете напъл‐
но.
ВАЖНО! Не използвайте миялни препа‐
рати или абразивни прахове, тъй като
това ще повреди покритието.
Всекидневна употреба
Замразяване на пресни хранителни
продукти
Фризерното отделение е подходящо за
замразяване на пресни хранителни про‐
дукти и за дълготрайно съхранение на
готови дълбоко замразени продукти.
За замразяване на пресни храни не е
необходимо да се променя средното по‐
ложение.
За по-бързо замразяване обаче, завър‐
тете регулатора на температурата към
по-високите положения, за да получите
максимално изстудяване.
ВАЖНО! В това състояние
температурата в отделението на
хладилника може да спадне под 0°C. Ако
това стане, върнете регулатора на
температурата към по-топло положение.
Съхранение на замразени храни
При първоначално пускане или след дъ‐
лъг период, през който фризерът не е
използван, оставете уреда да работи по‐
не 2 часа на най-високото положение,
преди да поставите хранителните про‐
дукти в отделението.
ВАЖНО! В случай на аварийно
размразяване, например поради
спиране на тока, ако уредът е бил
изключен за по-дълго време, отколкото е
посочено в таблицата с техническите
спецификации срещу "Време на
повишаване", замразената храна трябва
се консумира бързо или да се сготви
веднага и след това да се замрази
отново (след охлаждане).
Размразяване
Дълбоко замразените или замразени
храни, преди да бъдат използвани, могат
да се размразят в хладилника или при
стайна температура, в зависимост от
времето, което имате за тази операция.
Малките парчета могат да се готвят дори
все още замразени, направо от фризера:
в такъв случай готвенето ще отнеме по‐
вече време.
Приготвяне на кубчета лед
Този уред е оборудван с една или повече
тавички за приготвяне на кубчета лед.
Напълнете тези тавички с вода, след то‐
ва ги поставете във фризерното отделе‐
ние.
ВАЖНО! Не използвайте метални
инструменти за изваждане на тавичките
от фризера.
Подвижни рафтове
Стените на хладилника имат няколко
плъзгача, така че рафтовете могат да се
поставят, където желаете.
32 electrolux
ВАЖНО! Не размествайте стъкления
рафт над чекмеджето за зеленчуци и
рафта за бутилки, за да осигурите
правилна циркулация на въздуха.
рафтовете на вратата могат да се по‐
ставят на различна височина.
За да извършите тези настройки, проце‐
дирайте по следния начин:
постепенно издърпайте рафта по посока
на стрелките, докато не я освободите, а
след това я поставете в желаната пози‐
ция.
Позициониране на рафтовете на
вратата
За да е възможно съхранението на про‐
дукти в опаковки с различна големина,
Полезни препоръки и съвети
Съвети за икономии на електроенергия
• Не отваряйте вратата често и не я
оставяйте отворена по-дълго от абсо‐
лютно необходимото.
• Ако температурата в помещението е
висока, регулаторът на температурата
е настроен на най-високата настройка
и ако уредът е напълно зареден, тога‐
ва компресорът може да работи не‐
прекъснато, предизвиквайки образу‐
ването на скреж или лед по изпарите‐
ля. Ако това стане, завъртете регула‐
тора на температурата на по-ниска на‐
стройка, за да дадете възможност да
се стартира автоматичното размразя‐
ване и така да се реализира икономия
на енергия.
Съвети за съхраняване в хладилник на
пресни хранителни продукти
За да постигнете най-добри резултати:
• не съхранявайте топли храни или вди‐
гащи пара течности в хладилника
• покривайте или завивайте храната,
особено ако има силна миризма
• поставяйте храната така, че въздухът
да може свободно да циркулира около
нея
Съвети за съхраняване в хладилник
Полезни съвети:
Месо (всякакви видове): завийте в по‐
лиетиленови пликове и поставете на
стъкления рафт над чекмеджетата за зе‐
ленчуци.
За да е безопасно, съхранявайте храна‐
та по този начин най-много за един или
два дни.
Готвени храни, студени блюда и т.н.:
трябва да са покрити и могат да се по‐
ставят на всеки рафт.
Плодове и зеленчуци: трябва да са до‐
бре измити и поставени в специалното
предоставено чекмедже.
Масло и сирене: трябва да се поставят в
специални херметично затворени кон‐
тейнери или да са завити с алуминиево
фолио или в полиетиленови торбички, за
да се предпазят възможно най-добре от
влиянието на въздуха.
electrolux 33
Бутилки мляко: трябва да с капачка и да
се съхраняват на рафта за бутилки на
вратата.
Банани, картофи, лук и чесън, ако не са
пакетирани, не трябва да се съхраняват
в хладилника.
Съвети за замразяване
Ето няколко важни съвета, с които да ви
помогнем да възползвате най-добре от
процеса на замразяване:
• максималното количество храна, кое‐
то може да се замрази в рамките на 24
часа. е посочено на табелката на уре‐
да;
• процесът на замразяване отнема 24
часа. През този период не трябва да се
добавя допълнително храна за замра‐
зяване;
• замразявайте само висококачествени,
пресни и добре измити хранителни
продукти;
• разделяйте храната на малки порции,
за да може да се замрази бързо и на‐
пълно и за да можете да размразявате
впоследствие само нужното ви коли‐
чество;
• обвийте хранителните продукти в алу‐
миниево фолио или в полиетиленови
торбички и проверете дали торбичките
са вакуумирани;
• не позволявайте прясна, незамразена
храна да се допира до вече замразени
хранителни продукти и така ще избег‐
нете повишаване на температурата
им;
• постните храни се съхраняват по-до‐
бре от мазните; солта намалява пе‐
риода на съхранение на продуктите;
• има вероятност ледените кубчета, ако
се консумират веднага след изважда‐
нето им от фризерното отделение, да
причинят "студено изгаряне" на кожа‐
та;
• препоръчително е да отбележите да‐
тата на замразяване върху всяка опа‐
ковка, така че по-късно да можете да
проверявате етикета за времето на съ‐
хранение;
Съвети за съхранение на замразени
храни
За да постигнете най-добри резултати,
трябва:
• проверете дали фабрично замразени‐
те хранителни продукти са правилно
съхранявани в магазина;
• постарайте се замразените хранител‐
ни продукти да бъдат пренесени от ма‐
газина до фризера за възможно найкъсо време;
• не отваряйте вратата често и не я
оставяйте отворена по-дълго от абсо‐
лютно необходимото.
• Веднъж размразена, храната се раз‐
валя бързо и не може да бъде замра‐
зявана повторно.
• Не превишавайте срока на съхране‐
ние, посочен от производителя на хра‐
нителния продукт.
Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ! Изключете уреда от
контакта преди извършването на
каквито и да било операция по
поддръжката.
Този уред съдържа въглеводороди в
охлаждащия си блок; следователно
поддръжката и презареждането
трябва да се извършва от упълномо‐
щени техници.
Периодично почистване
Оборудването трябва да се почиства ре‐
довно:
• почиствайте вътрешността и принад‐
лежностите с хладка вода и малко неу‐
трален сапун.
• редовно проверявайте уплътненията
на вратата и ги забърсвайте, за да сте
сигурни, че са чисти и без замърсява‐
ния.
• изплакнете и подсушете напълно.
34 electrolux
ВАЖНО! Не дърпайте, не премествайте
и не повреждайте тръбите и/или
кабелите в корпуса.
Никога не използвайте миялни препара‐
ти, абразивни прахове, силно парфюми‐
рани почистващи продукти или восъчни
препарати за полиране, тъй като могат
да повредят повърхността и да оставят
силна миризма.
Изчистете кондензера (черната решет‐
ка) и компресора в задната част на уреда
с четка или прахосмукачка. Тази опера‐
ция ще подобри работата на уреда и ще
реализира икономия на енергия.
ВАЖНО! Внимавайте да не повредите
охлаждащата система.
Много фирмени почистващи препарати
за кухненски повърхности съдържат хи‐
микали, които могат да въздействат аг‐
ресивно или да повредят пластмасите,
използвани в уреда. По тази причина е
препоръчително външната част на уре‐
да да се почиства само с топла вода, към
която е добавен малко миялен препарат.
След почистване свържете отново уреда
към захранващата мрежа.
Размразяване на хладилника
При нормално използване скрежът се от‐
странява автоматично от изпарителя в
хладилното отделение при всяко спира‐
не на компресора на електромотора. Во‐
дата от размразяването се оттича по
един улей и се събира в специален кон‐
тейнер, разположен отзад над електро‐
мотора на компресора, а оттам се изпа‐
рява.
Важно е периодично да почиствате от‐
вора за оттичане на размразената вода
в средата на хладилното отделение, за
да попречите на преливането на водата
и отцеждането й върху храната вътре.
Използвайте специалното приспособле‐
ние за почистване, което ще намерите
пъхнато в отвора за отцеждане.
Обезскрежаване на фризера
Известно количество скреж винаги
ще се натрупва по рафтовете на
фризера и около горното отделение.
ВАЖНО! Обезскрежавайте фризера,
когато пластът скреж достигне дебелина
3-5 мм.
За да премахнете скрежа, извършете
следните стъпки:
1. Изключете уреда.
2. Извадете всички съхранявани храни,
опаковайте ги в няколко пласта вест‐
ник и ги поставете на хладно място.
3. Оставете вратата отворена.
4. Когато обезкрежаването е завърше‐
но, подсушете вътрешността изцяло
и отново включете щепсела.
5. Включете уреда.
6. Задайте регулатора на температура‐
та, за да получите максимално изсту‐
дяване и оставете уредът да порабо‐
ти 2-3 часа на тази настройка.
7. Поставете обратно в отделението из‐
вадената преди това храна.
electrolux 35
ВАЖНО! Не използвайте остри метални
инструменти, за да изстържете скрежа
от изпарителя, за да не го повредите. Не
използвайте механични инструменти
или други неестествени средства за
ускоряване на процеса на размразяване,
освен препоръчваните от
производителя. Покачването на
температурата на замразени опаковки
храна по време на обезскрежаването
може да съкрати техния безопасен срок
на съхранение.
Периоди на бездействие
Когато уредът не се използва за дълъг
период от време, вземете следните
предпазни мерки:
• изключете уреда от електрозахранва‐
нето
• извадете всичката храна
• размразете 12)и изчистете уреда и
всички принадлежности
• оставете вратите открехнати, за да
предотвратите появата на неприятна
миризма.
Ако уредът ще остане включен, помоле‐
те някого да го проверява от време на
време, за да се предотврати разваляне‐
то на храната в случай на спиране на то‐
ка.
Как да постъпите, ако
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Преди
отстраняване на неизправностите,
изключете щепсела от
електрическия контакт.
Само квалифициран електротехник
или компетентно лице трябва да от‐
Проблем
Уредът не работи. Освет‐
лението не работи.
странява неизправност, която не е в
този наръчник.
ВАЖНО! Съществуват някои шумове по
време на нормалното използване
(компресор, хладилна циркулация).
Възможна причина
Решение
Уредът е изключен.
Включете уреда.
Щепселът не е поставен до‐
бре в контакта.
Включете правилно щепсела в
контакта на захранващата мре‐
жа.
Към уреда няма захранване.
Няма напрежение в мрежовия
контакт.
Включете друг електроуред в
контакта.
Обърнете се към квалифици‐
ран електротехник.
Осветлението не работи.
Крушката е дефектна.
Вижте "Смяна на крушката".
Компресорът работи не‐
прекъснато.
Температурата не е зададена
правилно.
Задайте по-висока температу‐
ра.
Вратата не е добре затворена.
Вижте "Затваряне на вратата".
Вратата е отваряна твърде че‐
сто.
Не дръжте вратата отворена
по-дълго от необходимото.
Температурата на уреда е
твърде висока.
Изчакайте температурата на
уреда да спадне до температу‐
рата в помещението, преди да
съхранявате продукти.
Температурата в помещение‐
то е твърде висока.
Намалете температурата в по‐
мещението.
По време на процеса на обезс‐
крежаване, водата от скрежа
се стича по задната стена.
Това е нормално.
По задната стена на хла‐
дилника се стича вода.
12) Ако е предвидено.
36 electrolux
Проблем
Възможна причина
Решение
Отворът за излизане на вода е
запушен.
Почистете отвора за излизане
на водата.
Има продукти, които пречат на
изтичането на водата в съда
за събиране.
Погрижете се продуктите да не
се допират до задната стена.
На пода тече вода.
Изходящият маркуч за топя‐
щата се вода не се излива в
тавата на изпарителя над ком‐
пресора.
Свържете изходящия маркуч за
топящата се вода към тавата на
изпарителя.
Температурата в уреда е
твърде ниска.
Регулаторът на температура‐
та не е зададен правилно.
Задайте по-висока температу‐
ра.
Температурата в уреда е
твърде висока.
Регулаторът на температура‐
та не е зададен правилно.
Задайте на по-ниска темпера‐
тура.
Вратата не е добре затворена.
Вижте "Затваряне на вратата".
Температурата на уреда е
твърде висока.
Изчакайте температурата на
уреда да спадне до температу‐
рата в помещението, преди да
съхранявате продукти.
Едновременно се съхраняват
прекалено много продукти.
Зареждайте за едновременно
съхранение по-малко продукти.
Няма циркулация на студен
въздух в хладилника.
Погрижете се да има циркула‐
ция на студен въздух в уреда.
В хладилника се събира
вода.
Смяна на крушката
1. Изключете щепсела от контакта на
захранващата мрежа.
2. Свалете винта от капака на крушката.
3. Свалете капака на крушката (вж. илю‐
страцията).
4. Сменете използваната крушка с нова
крушка със същата мощност (макси‐
малната мощност е показана на ка‐
пака на крушката).
5. Поставете капака на крушката.
6. Затегнете винта на капака на крушка‐
та.
7. Включете щепсела в контакта на за‐
хранващата мрежа.
8. Отворете вратичката. Уверете се, че
крушката свети.
Затваряне на вратата
1. Почистете уплътненията на вратич‐
ката.
2. При необходимост регулирайте вра‐
тата. Вж. "Инсталиране".
3. Ако е необходимо, сменете дефект‐
ните уплътнения. Обърнете се към
сервиза.
electrolux 37
Технически данни
Размери на отвора за вгра‐
ждане
Височина
880 мм
Ширина
560 мм
Дълбочина
550 mm
Време на повишаване
Техническите данни се намират на та‐
белката с данни в лявата вътрешна стра‐
12 ч
на на уреда и на етикета за енергийна
категория.
Инсталиране
Преди да инсталирате
уреда,прочетете внимателно
"Информация за безопасност" за
своя собствена безопасност и за
правилната работа на уреда.
Разполагане
Инсталирайте този уред на място, къде‐
то температурата в помещението отго‐
варя на климатичния клас, посочен на
табелката с данни на уреда:
Клима‐
тичен
клас
Обръщане на вратата
Вратата на уреда се отваря надясно. Ако
искате да се отваря наляво, изпълнете
тези стъпки, преди да инсталирате уре‐
да:
1. Разхлабете и махнете горния щифт.
2. Свалете вратата.
3. Свалете раздалечителя.
4. С ключ разхлабете долния щифт.
Стайната температура
SN
+10°C до + 32°C
N
+16°C до + 32°C
ST
+16°C до + 38°C
Т
+16°C до + 43°C
Свързване в електрическата мрежа
Преди включване към електрозахранва‐
щата мрежа проверете дали напреже‐
нието и честотата на табелката с данни
отговарят на тези от домашната ви елек‐
трозахранваща мрежа.
Уредът трябва да е заземен. За целта
щепселът на захранващият кабел има
специален контакт. Ако домашният кон‐
такт на електрозахранването не е зазе‐
мен, свържете уреда към отделен зазе‐
мяващ кабел в съответствие с действа‐
щите нормативни разпоредби след кон‐
султация с квалифициран техник.
Производителят не носи отговорност,
ако горепосочените мерки за безопас‐
ност не са спазени.
Уредът съответства на директивите на
ЕИО.
На обратната страна:
1. Затегнете долния щифт.
2. Поставете раздалечителя.
3. Монтирайте вратата.
4. Затегнете горния щифт.
38 electrolux
2
1
Изисквания за вентилацията
Въздушният поток зад уреда трябва да е
достатъчен.
min.
200 cm2
2. Наместете уреда в нишата.
Капачето на долната панта (в тор‐
бичката с принадлежности) гаранти‐
ра, че разстоянието между уреда и
кухненските шкафове е правилно.
Отворете вратичката. Поставете ка‐
пачето на долната панта на място.
min.
200 cm2
4mm
Инсталиране на уреда
ВНИМАНИЕ! Уверете се, че
захранващият кабел може да се
движи свободно.
Изпълнете следните стъпки:
1. Инсталирайте уреда в нишата.
Натиснете уреда по посока на стрел‐
ка (1), докато горния капак опре в
кухненския мебел. Уверете се, че
разстоянието между уреда и лице‐
вия ръб на шкафа е 44 мм.
Натиснете уреда по посока на стрел‐
ките (2) към шкафа, от срещуполож‐
ната страна на пантата. Уверете се,
че разстоянието между уреда и шка‐
фа е 4 мм.
44mm
3. Прикрепете уреда към нишата с 4
винта.
electrolux 39
Прикрепете капачетата на пантата
(E) към нея.
I
D
C
E
4. Натиснете уплътнителната лента
между уреда и съседния шкаф.
E
7. Разделете частите (Ha), (Hb), (Hc) и
(Hd).
Ha
Hb
Hc
5. Свалете правилната част от капаче‐
то на пантата (E). Уверете се, че сте
махнали DX частта, в случай на дяс‐
на панта, и SX в противен случай.
Hd
8. Монтирайте част (Ha) от вътрешната
страна на кухненския шкаф.
ca. 50 mm
90°
21 mm
90°
ca. 50 mm
6. Прикрепете капачетата към палците
(C, D) и отворите на пантата.
21 mm
9. Притиснете част (Hc) към част (Ha).
40 electrolux
8 mm
Ha
K
Hc
Ha
10. Отворете вратата на уреда и врата‐
та на кухненския шкаф под 90°.
Поставете малката квадратна пла‐
стина (Hb) във водача.
Притиснете вратата на уреда и вра‐
тата на шкафа една към друга и от‐
бележете отворите.
12. Поставете отново малката квадрат‐
на пластина във водача и го закре‐
пете с предоставените винтове.
Подредете вратата на кухненския
шкаф и вратата на уреда, като регу‐
лирате част Hb.
8 mm
Ha
Hb
Hb
11. Свалете скобите и отбележете на 8
мм от външния ръб на вратата, къ‐
дето трябва да се постави винтът
(K).
13. Притиснете част (Hd) към част (Hb).
Hb
Hd
electrolux 41
Направете последна проверка, за да се
уверите, че:
• Всички винтове са затегнати.
• Магнитната уплътнителна лента е
прикрепена плътно към корпуса.
ВАЖНО! Ако температурата в
помещението е ниска (напр. през
зимата), размерът на уплътнението се
намалява. Размерът на уплътнението се
увеличава при покачване на околната
температура. Освен това може да
увеличите размера на уплътнението със
сешоар.
Обръщане на вратата на фризера
180˚
Опазване на околната среда
Символът
върху продукта или
опаковката му показва, че този продукт
не трябва да се третира като
домакинските отпадъци. Вместо това,
той трябва да се предаде в
специализиран пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване.
Като се погрижите този продукт да бъде
изхвърлен по подходящ начин, вие ще
помогнете за предотвратяване на
възможните негативни последствия за
околната среда и човешкото здраве,
които иначе биха могли да бъдат
предизвикани от неправилното
изхвърляне като отпадък на този
продукт. За по-подробна информация за
рециклиране на този продукт се
обърнете към местната градска управа,
службата за вторични суровини или
магазина, откъдето сте закупили
продукта.
42 electrolux
electrolux 43
www.electrolux.com
wwww.electrolux.hr
www.electrolux.si
200382345-00-102008
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising