Electrolux | EKC601300W | User manual | Electrolux EKC601300X User Manual

Electrolux EKC601300X User Manual
Lietotâja rokasgrâmata
Návod k použití
LV
CZ
Brîvi stâvoða elektriskâ plîts ar
keramisko virsmu
Sklokeramický volně stojící
elektrický sporák
EKC 601300
2 electrolux
electrolux 3
Laipni lûdzam Electrolux pasaulç
Pateicamies Jums par uzòçmuma Electrolux augstâkâ labuma produkta iegâdi, kas, cerams,
nodroðinâs Jums daudz patîkamu pârsteigumu nâkotnç.
Uzòçmuma Electrolux nolûks ir piedâvât plaðu kvalitatîvu produktu klâstu, kas atvieglotu Jûsu
ikdienu.
Informâciju par daþiem piemçriem Jûs atradîsit ðajâ instrukciju rokasgrâmatâ.
Lûdzu, atliciniet nedaudz laika, lai izlasîtu to un iepazîtos ar Jûsu jaunâs ierîces priekðrocîbâm.
Mçs apsolâm, ka tâ nodroðinâs augstâkâs klases viegli izprotamu veiktspçju.
Vçlam sekmes!
4 electrolux
Saturs
Informâcija lietotâjam
Svarîga droðîbas informâcija ............................................................................................................ 2
Vadîbas panelis ................................................................................................................................. 4
Darbîba .............................................................................................................................................. 5
Stikla keramikas plîts virsmas izmantoðana ...................................................................................... 6
Elektriskâ cepeðkrâns ....................................................................................................................... 7
Pirms ierîces pirmâs izmantoðanas .................................................................................................. 8
Cepeðkrâsns izmantoðana ............................................................................................................... 9
Padomi un ieteikumi cepeðkrâsns izmantoðanâ ............................................................................. 10
Gatavoðanas tabula - tradicionâlâ gatavoðana un gatavoðana,
izmantojot ventilatoru ....................................................................................................................... 11
Gatavoðanas tabula - grilçðana ...................................................................................................... 12
Keramiskâs plîts virsmas tîrîðana .................................................................................................... 13
Cepeðkrâsns tîrîðana ...................................................................................................................... 14
Ja kaut kas nedarbojas ................................................................................................................... 17
Apkalpoðana un rezerves daïas ..................................................................................................... 29
Eiropas garantija ..................................................................................................................................
Informâcija uzstâdîtâjam
Uzstâdîtâja instrukcijas .................................................................................................................... 19
Tehniskie dati ................................................................................................................................... 19
Elektriskie pieslçgumi ....................................................................................................................... 20
Palîdzîba instrukciju izmantoðanâ
Lietoðanas instrukciju rokasgrâmatâ ir izmantoti ðâdi apzîmçjumi:
Droðîbas instrukcijas
)
Posmsecîgas darbîbas instrukcijas
Norâdîjumi un padomi
Informâcija par ierîces izmantoðanas ekoloìiskajiem aspektiem
Ðî ierîce ir izgatavota atbilstoði ðâdâm Eiropas Savienîbas Direktîvâm:
2006/95 EEC
2004/108 EEC paðreizçjâ redakcijâ.
electrolux 5
LATVIEÐU VALODÂ
Svarîga droðîbas informâcija
Pirms ierîces uzstâdîðanas un izmantoðanas, lûdzu, rûpîgi IZLASIET ðos brîdinâjumus. Ja
nepiecieðama palîdzîba, sazinieties ar klientu atbalsta centru.
Uzstâdîðana
Bçrnu droðîba
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uzstâdîðanu saskaòâ ar spçkâ esoðiem
noteikumiem drîkst veikt tikai zinoði un
kvalificçti tehniskie darbinieki.
Jebkuras mâjas elektrotîkla modifikâcijas,
kas nepiecieðamas ierîces uzstâdîðanai,
drîkst veikt tikai kvalificçti darbinieki.
Pârbaudiet, vai ierîce nav bojâta to
transportçjot. Neuzstâdiet bojâtu ierîci. Ja
ierîce ir bojâta, sazinieties ar tâs pârdevçju.
Mainît vai mçìinât modificçt ðîs ierîces
parametrus ir bîstami.
Neuzstâdiet
ierîci
blakus
viegli
uzliesmojoðiem materiâliem (piem.,
aizkariem, papîra virtuves dvieïiem un citiem
priekðmetiem).
Ierîce ir smaga. Uzmanieties, to pârvietojot.
Ðo ierîci nedrîkst novietot uz pamatnes.
Pirms ierîces uzstâdîðanas, noòemiet
iesaiòojuma materiâlus.
Daþâm ierîces daïâm ir triecienizturîgs
plastikâta plçves aizsargmateriâls. Pirms
ierîces ieslçgðanas, noòemiet plastikâta
plçvi un tîriet konkrçtâs ierîces daïas,
izmantojot mîkstu, siltâ ûdenî un ðíidrâ
mazgâðanas lîdzeklî samçrcçtu drâniòu.
Pârbaudiet, vai elektrotîkla parametri atbilst
ierîces tehnisko datu plâksnîtç minçtajiem
elektriskâ pieslçguma parametriem.
•
•
•
Ðo ierîci nedrîkst izmantot bçrni vai citas
personas, kuru fiziskâs, garîgâs spçjas vai
pieredzes trûkums neïauj tiem droði
izmantot ierîci bez atbilstoðas uzraudzîbas
vai atbildîgâs personas norâdîjumiem.
Ðo ierîci drîkst lietot tikai pieauguðie.
Neïaujiet bçrniem spçlçties ierîces tuvumâ.
Lietoðanas laikâ ierîce sakarst. Neïaujiet
bçrniem tuvoties ierîcei, kamçr tâ nav
atdzisusi.
Bçrni var savainoties arî, noòemot no
ierîces pannas vai katlus.
Izmantoðanas laikâ
•
•
•
•
•
Ðî ierîce ir paredzçta izmantoðanai tikai
mâjsaimniecîbas apstâkïos. Tâ nav
paredzçta komerciâlai vai rûpnieciskai
izmantoðanai.
Neizmantojiet ðo ierîci, ja tâ saskaras ar
ûdeni.
Neizmantojiet ierîci, ja jûsu rokas ir mitras.
Ja ierîci neizmantojat, pârbaudiet, vai
vadîbas regulatori ir stâvoklî “OFF”
(IZSLÇGT).
Lietoðanas
laikâ
ierîce
sakarst.
Jâuzmanâs,
lai
nepieskartos
sildelementiem cepeðkrâsns iekðpusç.
6 electrolux
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Atverot ierîces durvis, nestâviet tai
pretim, lai tvaiks vai karstums, kas
izkïûst no ierîces, nevarçtu jûs
savainot.
Izmantojot citas elektroierîces, pârbaudiet
vai to strâvas kabeïi nesaskaras ar
elektriskâs cepeðkrâsns sakarsçtajâm
virsmâm.
Neizmantojiet keramisko plîts virsmu kâ
darba virsmu. Neuzglabâjiet uz keramiskâs
plîts virsmas jebkâdus priekðmetus.
Çdienu gatavoðanai uz keramiskâs plîts
virsmas neizmantojiet plastmasas vai
alumînija folija traukus.
Çdienu
gatavoðanai
cepeðkrâsnî
neizmantojiet plastmasas traukus.
Nepârklâjiet cepeðkrâsns daïas ar alumînija
foliju.
Nenovietojiet uz gatavoðanas zonâm
nestabilas vai deformçtas pannas, jo tâm
nokrîtot, var rasties negadîjumi.
Keramikas plîts virsma ir triecienizturîga,
taèu tâ var arî saplîst! Smagi vai asi
priekðmeti, nokrîtot uz plîts virsmas, var to
sabojât. Ja ievçrojat skrâpçjumus vai
plaisas, atvienojiet cepeðkrâsni no
elektrotîkla un sazinieties ar tuvâko klientu
atbalsta centru.
Çdienu gatavoðanâ izmantojot eïïu vai
taukvielas, neatstâjiet ierîci bez
uzraudzîbas.
Ierîce regulâri jâtîra. Uzkrâjuðâs taukvielas
vai pârtikas paliekas var radît
ugunsbîstamîbu.
Pârbaudiet, vai plîts virsmas aizmugurç
esoðâs cepeðkrâsns ventilâcijas atveres
nav aizklâtas, tâdçjâdi nenodroðinot ierîces
ventilâciju.
Karstums var ietekmçt pârtiku, kas âtri
bojâjas, plastmasas izstrâdâjumus un
aerosolus, tâdçï nenovietojiet tos virs
ierîces.
•
•
•
Zem cepeðkrâsns esoðajâ atvilktnç drîkst
ievietot tikai siltumizturîgus ðíîvjus.
Neievietojiet tur viegli uzliesmojoðus
materiâlus.
Ierîces tîrîðanâ neizmantojiet tvaiku vai
augstspiediena tîrîtâjus.
Cepeðkrâsns durvju stikla tîrîðanai
neizmantojiet raupjus, abrazîvus tîrîðanas
lîdzekïus vai metâla skrâpjus, jo tie var
saskrâpçt virsmas, un tâdçjâdi stikls var
saplîst.
Apkalpoðana
•
Ðîs ierîces tehnisko apkopi un remontu drîkst
veikt tikai specializçtâ servisa centra
darbinieki. Remontam drîkst izmantot tikai
oriìinâlâs rezerves daïas.
electrolux 7
Informâcija par ierîces
izmantoðanas ekoloìiskajiem
aspektiem
•
•
•
Pçc uzstâdîðanas, lûdzu, atbrîvojieties no
iesaiòojuma materialiem atbilstoði apkârtçjâs
vides droðîbas norâdîjumiem.
Atbrîvojoties no nolietotâs ierîces, sabojâjiet
to, nogrieþot strâvas kabeli.
Apzîmçjums
uz ierîces vai tâs
iesaiòojuma norâda, ka ðo produktu nedrîkst
izmest kopâ ar sadzîves atkritumiem.
Cepeðkrâsns ir jânodod attiecîgajâ elektriskâ
un elektroniskâ aprîkojuma savâkðanas
centrâ. Pareizi atbrîvojoties no ðî
izstrâdâjuma, Jûs palîdzçsit novçrst
potenciâli bîstamas sekas videi un cilvçka
veselîbai, kuras varçtu izraisît ðî
izstrâdâjuma neatbilstoða izmeðana
atkritumos. Lai iegûtu plaðâku informâciju par
ðî produkta pârstrâdi, lûdzu, sazinieties ar
vietçjâs paðvaldîbas administrâcijas
darbiniekiem, jûsu mâjsaimniecîbas atkritumu
savâkðanas dienestu vai ar veikalu, kurâ
iegâdâjâties ierîci.
Saglabâjiet ðo instrukciju rokasgrâmatu turpmâkâm atsaucçm un pârliecinieties,
vai iedevât to arî nâkamajam lietotâjam.
Ðîs instrukcijas ir paredzçtas tikai tâm valstîm, kuru apzîmçjumi redzami uz ðî
instrukciju rokasgrâmatas vâka.
8 electrolux
Vadîbas panelis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Priekðçjais kreisâs puses gatavoðanas zonas
vadîbas regulators
4.
Priekðçjais labâs puses gatavoðanas zonas
vadîbas regulators
2.
Aizmugurçjais kreisâs puses gatavoðanas zonas
vadîbas regulators
5.
Cepeðkrâsns funkciju vadîbas regulators
6.
Cepeðkrâsns termostata vadîbas regulators
Aizmugurçjais labâs puses gatavoðanas zonas
vadîbas regulators
7.
Taimeris ar skaòas signâlu
8.
Strâvas signâllampiòa
9.
Cepeðkrâsns termostata signâllampiòa
3.
Cepeðkrâsns iekðpuse
Elektriskais grils
Cepeðkrâsns
apgaismojums
Uzglabâðanas atvilktne
Uzglabâðanas atvilkne atrodas zem cepeðkrâsns
nodalîjuma.
Gatavoðans laikâ uzglabâðanas atvilktne,
iespçjams, var sakarst, tâdçï nenovietojiet
tur viegli uzliesmojoðus materiâlus,
piemçram, cepeðkrâsns cimdus, papîra
dvieïus, plastikâta priekðautus un citus
priekðmetus.
Cepeðkrâsns piederumi, piemçram,
gatavoðanai paredzçtais cepampapîrs,
arî sakarst, tâdçï, kamçr cepeðkrâsns
tiek izmantota vai vçl nav atdzisusi,
noòemiet to uzmanîgi.
Cepeðkrâsns ventilators
Piederumi
Cepeðkrâsns reþìis
Universâlâ
cepeðpanna
Dziïâ cepeða panna
electrolux 9
Darbîba
Keramiskâs plîts virsmas Akumulçtâ siltuma indikators
gatavoðanas zonas
Plîts virsma ir aprîkota ar èetriem katrai
Lai ieslçgtu gatavoðanas zonu, pagrieziet
attiecîgo vadîbas regulatoru pulksteòrâdîtâja
kustîbas
virzienâ
lîdz
vajadzîgajam
sakarsçðanas iestatîjumam.
Vadîbas regulatora numerâcija ir robeþâs no
0 lîdz 3.
0 - IZSLÇGT
3 - maksimâli.
Plîts virsmai ir divu veidu gatavoðanas zonas:
3 parastâs gatavoðanas zonas (aizmugurçjâ
kreisâ, aizmugurçjâ labâ un priekðçjâ labâ)
Ieteicams îslaicîgi iestatît sakarsçðanas zonu
sildriòíus maksimâlajâ pozîcijâ (3), lai aktivizçtu
gatavoðanas zonu un pçc tam noregulçtu
vajadzîgo iestatîjumu.
gatavoðanas zonai paredzçtiem akumulçtâ
siltuma indikatoriem. Attiecîgais indikators
turpinâs degt, lîdz temperatûra pazeminâsies
zem 30 °C (pat tad, ja gatavoðanas zona ir
izslçgta).
Ieslçdzot gatavoðanas zonu, atskançs
neilgs skaòas signâls. Tâ ir parasta
parâdîba, kas neietekmç plîts virsmas
darbîbu.
Strâvas signâllampiòa
Strâvas signâllampiòa iedegsies, ja tiks
iestatîts cepeðkrâsns funkciju regulators un/vai
gatavoðanas zonas vadîbas regulators.
Parastâs gatavoðanas zonas
vadîbas regulators
1 divkârðâ gatavoðanas zona (priekðçjâ kreisâ)
Priekðçjai kreisajai gatavoðanas zonai ir divi
sildelementi.
-
Lai ieslçgtu mazâko apïveida gatavoðanas
zonu, pagrieziet attiecîgo vadîbas
regulatoru pulksteòrâdîtâja kustîbas virzienâ
lîdz
vajadzîgajam
sakarsçðanas
iestatîjumam.
-
Lai ieslçgtu abus sildelementus, pagrieziet
vadîbas regulatoru puksteòrâdîtâja kustîbas
virzienâ lîdz maksimâlajai pozîcijai (3), un pçc
tam pagrieziet to tâlâk, gandrîz sasniedzot
apzîmçjumju “0”. Dzirdçsit “klikðíi”, un
platâkâ gatavoðanas zona tiks ieslçgta. Pçc
tam pagrieziet regulatoru atpakaï lîdz 3.
un noregulçjiet to lîdz
pozîcijai
vajadzîgajam sakarsçðanas iestatîjumam.
Lûdzu, ievçrojiet, ka divi vienlaikus izmantoti
sildelementi tagad nodroðinâs lielâku
sakarsçðanas jaudu nekâ parastajai
gatavoðanas zonai.
Divkârðâs gatavoðanas
vadîbas regulators
zonas
10 electrolux
Stikla keramikas plîts virsmas izmantoðana
Keramiskâs plîts virsmas
gatavoðanas zonas
Keramiskâ stikla virsma
Stikls ir izturîgs un rûdîts, lai izturçtu
karstumu, aukstumu un temperatûras
svârstîbas.
Taèu kâ jau stikls, tas ir
triecienneizturîgs. Nestâviet uz keramiskâ stikla
virsmas.
Ja ievçrojat skrâpçjumus vai plaisas,
elektroðoka
nepieïauðanai
atvienojiet
cepeðkrâsni no elektrotîkla un sazinieties ar
tuvâko klientu atbalsta centru.
Nenovietojiet gatavoðanas virsmas tuvumâ
âtri kûstoðus priekðmetus, piemçram,
plastmasas izstrâdâjumus, alumînija foliju.
Gatavojot pârtiku vai dzçrienus, kas satur
cukuru, ievçrojiet piesardzîbu. Ja ðâdi pârtikas
produkti nokïûst uz stikla keramikas plîts virsmas,
tad lai nepieïautu virsmas bojâjumus, tiek
nekavçjoties jânotîra, kamçr ierîce karsta.
Elektroenerìijas patçriòð
Lai ietaupîtu elektroenerìiju:
-
izmantojiet tikai tâdus virtuves traukus, kuru
apakðçjâs daïas ir lîdzenas un plakanas;
-
pirms gatavoðanas zonas ieslçgðanas,
novietojiet uz plîts virsmas katlus un pannas;
-
kad vien iespçjams, uzlieciet katliem un
pannâm vâkus;
-
izslçdziet gatavoðanas zonu daþas minûtes
pirms gatavoðanas laika beigâm, lai
izmantotu akumulçto siltumu;
-
izmantojiet gatavoðanas zonu akumulçto
siltumu, lai saglabâtu pârtiku siltâ veidâ vai
lai to atkausçtu;
-
novietojiet katlus un pannas uz gatavoðanas
zonâm uzmanîgi.
electrolux 11
Kastroïi un cepeðpannas
Kastroïu un cepeðpannu diametrs nedrîkst
bût mazâks nekâ gatavoðanas zonu diametrs un
ne lielâks par 10-15 mm.
Izmantojiet tikai tâdus virtuves traukus, kuru
apakðçjâs daïas ir lîdzenas un plakanas.
Trauku apakðçjâm daïâm jâbût tîrâm un
sausâm. Gatavoðanas laikâ traukiem uzlieciet
vâku.
Pârbaudiet, vai virtuves trauku apakðçjâs
daïas ir lîdzenas un nebojâtas; apakðçjâs daïas,
kuras nav lîdzenas, un ar asâm malâm,
saskrâpçs stikla keramikas virsmu.
Lai nepieïautu stikla keramikas plîts virsmas
bojâjumus, katli un pannas jânoòem tos paceïot
un nevis pârbîdot.
Virtuves trauki ar apakðçjâm daïâm no
alumînija un vara atstâj metâliskas krâsu
izmaiòas, kuras ir grûti notîrâmas vai kuras
vispâr nevar notîrît.
Uzmanieties, çdiena gatavoðanâ
izmantojot eïïu vai taukvielas, jo
pârkarstot, tâs var viegli aizdegties.
12 electrolux
Elektriskâ cepeðkrâsns
Cepeðkrâsns funkciju un
termostata vadîbas regulatori
Tie ïauj izvçlçties vispiemçrotâko
sakarsçðanas veidu daþâdâm gatavoðanas
vajadzîbâm, atbilstoði pievienojot sildelementus un
noregulçjot temperatûru lîdz vajadzîgajam lîmenim.
0
Cepeðkrâsns ir izslçgta.
Tradicionâlâ gatavoðana - Karstums
tiek padots gan no augðçjâ, gan apakðçjâ
sildelementa, nodroðinot cepeðkrâsns
vienmçrîgu sakarsçðanu.
Gatavoðana, izmantojot ventilatoru Tas ïauj cept vai arî cept un gatavot
vienlaikus (nesajaucoties aromâtiem),
izmantojot jebkuru cepeðkrâsns lîmeni.
Iekðçjais grils - To var izmantot pârtikas
grilçðanai nelielâ daudzumâ.
Pilna izmçra grils - Tiks ieslçgts pilna
izmçra grila sildelements.
Pica - Apakðçjais sildelements nodroðina
picas vai pîrâgu apkðçjâs daïas
sakarsçðanu, turpretim ventilators
nodroðina gaisa cirkulâciju, kas sakarsç
picas virspusi vai pîrâgu pildîjumus.
Apakðçjais
sildelements
-
Tiek
aktivizçta cepeðkrâsns sakarsçðana no
apakðpuses.
Strâvas signâllampiòa
Strâvas signâllampiòa iedegsies, ja tiks
iestatîts cepeðkrâsns funkciju regulators un/vai
gatavoðanas zonas vadîbas regulators.
electrolux 13
Termostata vadîbas regulators
Pagrieziet termostata vadîbas regulatoru
pulksteòrâdîtâja kustîbas virzienâ, lai izvçlçtos
temperatûru diapazonâ no 50 °C lîdz 230 °C
(maks.).
Termostata
signâllampiòa
vadîbas
Termostata vadîbas signâllampiòa iedegas,
pagrieþot termostata vadîbas regulatoru. Tâ
degs, lîdz tiks sasniegta pareiza temperatûra.
Pçc tam tâ pârmaiòus iedegsies un nodzisîs,
norâdot, ka tiek uzturçta vajadzîgâ temperatûra.
Taimeris ar skaòas signâlu
Taimeris ar skaòas signâlu nosaks iestatîtâ
laika perioda beigas, un ir dzirdams kâ skaòas
signâls. Maksimâlais iestatîðanas laiks ir 120
minûtes.
Lai iestatîtu taimeri ar skaòas signâlu:
1. Izvçlieties vajadzîgo gatavoðanas funkciju,
izmantojot cepeðkrâsns funkciju vadîbas
regulatoru.
2. Pagrieziet taimera vadîbas regulatoru
pulksteòrâdîtâja kustîbas virzienâ, lîdz 120
minûðu stâvoklim un pçc tam atpakaï lîdz
vajadzîgajam laikam.
3. Iepriekð iestatîtajam laikam beidzoties,
atskançs skaòas signâls un cepeðkrâsns
automâtiski izslçgsies.
Pagrieziet taimera vadîbas regulatoru lîdz
stâvoklim un cepeðkrâsns funkciju un
termostata vadîbas regulatoru lîdz pozîcijai
IZSLÇGT.
Pagrieziet taimera vadîbas regulatoru lîdz
stâvoklim, ja vçlaties gatavot bez
iepriekðçjâs laika iestatîðanas funkcijas.
14 electrolux
Droðîbas termostats
Ðî cepeðkrâsns ir aprîkota ar droðîbas
termostatu. Galvenâ termostata nepareizas
darbîbas un pastâvîgas pârkarðanas gadîjumâ,
droðîbas ierîce apturçs elektrîbas piegâdi ierîcei.
Ja tas tâ notiek, sazinieties ar vietçjo klientu
atbalsta centru. Nemçìiniet ierîci remontçt
paðrocîgi.
Bçrnu aizsardzîbas funkcija
Ðî ierîce ir aprîkota ar bçrnu aizsardzîbas
ierîci, kas nepieïauj patvarîgu cepeðkrâsns
durtiòu atvçrðanu.
Droðîbas ierîce aktivizçjas, aizverot
cepeðkrâsns durtiòas.
Lai atbloíçtu cepeðkrâsns durtiòas un bçrnu
aizsardzîbas ierîci, atveriet durtiòas, kâ tas
parâdîts attçlâ.
Pirms ierîces pirmâs izmantoðanas
Pirms ierîces izmantoðanas, izòemiet no
tâs iesaiòojuma materiâlus - gan tos, kas
atrodas ierîces iekðpusç, gan tos, kas
ârpusç, ieskaitot reklâmas materiâlus un
aizsargplçvi.
Cepeðkrâsns
izmantoðanas reize
pirmâ
Pirms cepeðkrâsns izmantoðanas,
pârbaudiet, vai taimera vadîbas
regulators ir
stâvoklî.
Pirms pirmâs gatavoðanas reizes, rûpîgi
nomazgâjiet cepeðkrâsns piederumus.
Pirms pirmâs lietoðanas, cepeðkrâsns
jâsakarsç, neievietojot tur pârtiku. Ðajâ laikâ var
rasties nepatîkams aromâts. Tâ ir parasta
parâdîba.
electrolux 15
)
1. Pagrieziet cepeðkrâsns funkciju
regulatoru lîdz tradicionâlajai
gatavoðanas funkcijai
.
2. Iestatiet termostata vadîbas
regulatoru stâvoklî MAKSIMÂLI.
3. Ventilâcijai atveriet logu.
4. Ieslçdziet cepeðkrâsni uz aptuveni
45 minûtçm, neievietojot tur pârtiku.
Ðî procedûra jâatkârto arî pilna izmçra grila
gatavoðanas funkcijai
un gatavoðanas
funkcijai, izmantojot ventilatoru,
ieslçdzot
cepeðkrâsni uz aptuveni 5-10 minûtçm.
Lîdz ko ðî darbîba ir pabeigta, ïaujiet
cepeðkrâsnij atdzist un pçc tam
noslaukiet tâs iekðpusi ar mîkstu, siltâ
ûdenî un ðíidrâ mazgâðanas lîdzeklî
samçrcçtu drâniòu.
Stikla keramikas plîts virsmas
pirmâ izmantoðanas reize
Lai likvidçtu ierîces raþoðanas procesa
pârpalikumus, gatavoðanas virsma pirms
izmantoðanas ir jânotîra.
)
Noslaukiet stikla keramikas virsmu un tâs
ietvaru ar siltâ ûdenî un ðíidrâ
mazgâðanas lîdzeklî samçrcçtu drâniòu
un pçc tam to nosusiniet.
Plîts
virsmas
sakarsçðanas reize
)
pirmâ
Izmantojot stikla keramikas plîts virsmu
pirmo reizi:
1) novietojiet uz tâs gatavoðanas zonâm
pannu, kurâ ieliets nedaudz ûdens;
2) ieslçdziet gatavoðanas zonas maksimâlajâ
ietatîjumâ uz aptuveni 10 minûtçm, lîdz pannâ
esoðais ûdens sâk vârîties;
3) ventilâcijai atveriet logu;
4) pçc tam ïaujiet gatavoðanas zonâm atdzist.
Ðîs darbîbas laikâ gatavoðanas zonas,
iespçjams, var nedaudz dûmot un radît
nepatîkamu aromâtu. Tâ ir parasta
parâdîba, ko rada ierîces raþoðanas
procesa pârpalikumi.
Lîdzko ðî darbîba ir pabeigta, ïaujiet
gatavoðanas zonâm atdzist un pçc tam notîriet
tâs ar siltâ ûdenî samçrcçtu drâniòu.
16 electrolux
Cepeðkrâsns lietoðana
Gatavojiet çdienu tikai tad, ja
cepeðkrâsns durtiòas ir aizvçrtas.
Uzmanieties atverot cepeðkrâsns
nolaiþamâs durtiòas. Neïaujiet tâm
atkrist - atbalstiet durtiòas, izmantojot
rokturi, lîdz tâs ir pilnîbâ atvçrtas.
Cepeðkrâsnij ir èetri plauktu lîmeòi.
Plauktu lîmeòi tiek skaitîti, sâkot no ierîces
apakðpuses, kâ tas ir parâdîts attçlâ.
Ievietojiet cepeðkrâsns piederumus
pareizi.
Nenovietojiet virtuves traukus uz
cepeðkrâns pamatnes.
Uzmanîbu! - Nenovietojiet uz
cepeðkrâsns pamatnes priekðmetus un
gatavoðans laikâ nepârklâjiet ierîces
daïas ar alumînija foliju, jo tas var radît
siltuma akumulçðanos, kas savukârt
ietekmçs gatavoðanas rezultâtus un
sabojâs
cepeðkrâsns
emaljas
pârklâjumu. Novietojiet pannas,
siltumizturîgâs pannas un alumînija
traukus uz reþìa, kas ievietots
cepeðkrâsns iekðpusç esoðajâs
vadotnçs.
Rûpîgi pârraugiet gatavoðanas procesu,
ja izmantojat taukvielas vai eïïu, jo ðie
pârtikas produkti pârkarstot var radît
ugunsbîstamîbu. Ðî paða iemesla dçï esiet
piesardzîgi, ievietojot vai izòemot no
cepeðkrâsns pârtiku. Neïaujiet taukvielâm
vai eïïai nokïût uz cepeðkrâsns pamatnes.
Ja tas tâ notiek, rûpîgi iztîriet cepeðkrâsni,
lai nepieïautu nepatîkama aromâta vai
dûmu veidoðanos.
Kondensâcija un tvaiks
Cepeðkrâsns ir aprîkota ar îpaðu sistçmu, kas
nodroðina dabisku gaisa cirkulâciju un pastâvîgu
tvaika pârstrâdi. Ðî sistçma ïauj gatavot pârtiku
tvaikojoðâ vidç un saglabâ çdienus mîkstus to
iekðpusç un kraukðíîgus ârpusç. Turklât lîdz
4
3
2
1
minimumam tiek samazinâts gatavoðanas laiks un
elektroenerìijas patçriòð. Gatavoðanas laikâ,
iespçjams, var rasties tvaiks, ko var izlaist no
cepeðkrâsns, atverot tâs durtiòas. Tâ ir parasta
parâdîba.
Tomçr,
atverot
cepeðkrâsns
durtiòas
gatavoðanas
laikâ,
nestâviet tâm pretim, lai ïautu
sakarsçtajam
tvaikam
vai
akumulçtajam siltumam netraucçti
izkïût no ierîces un neradît
apdegumus.
Kad çdiens tiek sakarsçts, tas
izdala tvaiku tâpat kâ vâroða
tçjkanna. Tvaikam saskaroties ar
cepeðkrâsns durtiòu stiklu, tas
kondensçjas, kâ rezultâtâ rodas
ûdens pilieni.
Lai samazinâtu kondensâciju,
pârbaudiet, vai pirms pârtikas
ievietoðanas, ierîce tiek pilnîbâ
sakarsçta. Pirms gatavoðanas tâdçï
nepiecieðams aktivizçt iepriekðçju
cepeðkrâsns
sakarsçðanu
(aptuveni 10 minûtes). Ieteicams
noslaucît kondensâtu pçc katras
ierîces izmantoðanas reizes.
electrolux 17
Siltumizturîgi virtuves trauki
•
•
•
Izmantojiet siltumizturîgus cepeðkrâsns
traukus, kas paredzçti 230 °C temperatûrai.
Universâlâs cepeðpannas, cepeðkrâsns
traukus u.c. nedrîkst novietot tieði pret
cepeðkrâsns aizmugurç esoðâ ventilatora
restîðu pârsegu vai arî uz cepeðkrâsns
pamatnes.
Neizmantojiet universâlâs cepeðpannas,
kas ir lielâkas par 30 x 35 cm, jo tas
ierobeþos siltuma cirkulâciju un, iespçjams,
ietekmçs ierîces veiktspçju.
Virtuves trauku ietekme uz
gatavoðanas rezultâtiem
Virtuves trauki atðíiras ar savu biezumu,
vadîtspçju, krâsu, utt., kas ietekmç to, kâ tie vada
siltumu uz traukos ievietoto pârtiku.
A
Alumînija trauki, mâla trauki, cepeðkrânij
paredzçtie stikla trauki un spoþi virtuves
trauki samazinâs gatavoðanu un çdiena
pamatnes apbrûninâðanu.
B
Emaljçti èuguna, anodçta alumînija trauki,
alumînija trauki ar nepiedegoðu iekðpusi, kâ
arî krâsoti un tumði, smagi virtuves trauki
palielinâs gatavoðanas procesu un çdiena
pamatnes apbrûninâðanu.
Padomi un ieteikumi cepeðkrâsns izmantoðanâ
Zivju
un
gaïas
gatavoðanas padomi un
ieteikumi
Ievietojiet gaïu cepeðkrâsns siltumizturîgajos
traukos vai tieði uz cepeðkrâsns reþìa. Ðajâ
gadîjumâ atcerieties, ka pirmajâ pozîcijâ no
apakðpuses jânovieto dziïâ cepeðpanna un
jâiepilda tajâ nedaudz ûdens. Dziïâ cepeðpanna
neïaus izkusuðajâm taukvielâm nokïût
cepeðkrâsns pamatnç.
Baltâ gaïa, putnu gaïa un zivis pamatâ
jâgatavo, izvçloties vidçjo temperatûru (starp
150 °C un 175 °C). Ja jâgatavo sarkanâ gaïa
(nedaudz apbrûninâta ârpusç un saudzîgâk
gatavota iekðpusç), ieteicams îslaicîgi izmantot
augstâku temperatûru (starp 200 °C un 230 °C).
Padomi un ieteikumi
pârtikas grilçðanai
Ja vçlaties grilçt gaïu vai zivis, pârklâjiet tâs
ar nelielu eïïas daudzumu un novietojiet uz
cepeðkrâsns reþìa.
Izmantojot grila funkciju, tiek aktivizçts
augðçjais sildelements. Tâdçï, atkarîbâ no gaïas
vai zivju biezuma, nepiecieðams regulçt
gatavoðanas lîmeni.
Atcerieties, ka pirms tam cepeðkrâsns
zemâkajâ lîmenî jâievieto dziïâ cepeðpanna un
jâiepilda tajâ nedaudz ûdens.
Padomi un ieteikumi
çdienu gatavoðanai
Pîrâgus parasti jâgatavo vidçjâ temperatûrâ
(starp 150 °C un 200 °C).
Gatavojot pîrâgus vai citus çdienus, iepriekð
ieteicams îslaicîgi sakarsçt cepeðkrâsni
(aptuveni 10 minûtes). Gatavoðanas laikâ
cepeðkrâsns durtiòâm jâbût aizvçrtâm.
Pârbaudiet gatavoðanas rezultâtus, skatoties pa
ierîces durtiòu stiklu.
Lai atvçrtu cepeðkrâsns durtiòas,
satveriet rokturi.
18 electrolux
Gatavoðanas tabula
Tabulâ minçtajos gatavoðanas laikos nav ietverts cepeðkrâsns iepriekðçjâs sakarsçðanas laiks.
Pirms gatavoðanas, ieteicams iepriekðçji sakarsçt cepeðkrâsni aptuveni 10 minûtes.
Tradicionâlâ gatavoðana un gatavoðana, izmantojot ventilatoru
Svars
(gr.)
Çdiena veids
Tradicionâlâ
Gatavoðana, izmantojot
gatavoðana
ventilatoru
Lîmenis
4
3
2
1
laiks
Lîmenis
temp.
4
3
2
1
°C
Gatavoðanas
temp.
°C
minûtçs
1000
Kûkas
Saputotu izstrâdâjumu receptes
Smilðu mîkla
Sviesta, piena siera kûka
Âbolu kûka
Strûdele
Dþema pîrâgs
Augïu kûka
Sûkïveida kûka
Ziemassvçtku kûka
Plûmju kûka
SMALKMAIZÎTES
Nelielas kûkas
Biskvîti
Meringi
Smalkmaizîtes
Konditorejas izstrâdâjumi: Kâposti
maize un pica
Baltmaize
Rudzu maize
Maizes kukuïi
Pica
Augïu pîrâgi
Makaronu izstrâdâjumu pîrâgs
Dârzeòu pîrâgs
Sâïie pîrâgi
Lazanja
Makaronu izstrâdâjumi pildîti ar gaïu vai sieru
Gaïa
Liellopu gaïa
1200
Cûkgaïa
2
180
2
175
100 ~ 130
1000
Teïa gaïa
2
190
2
175
90 ~ 120
1500
1500
Angïu rostbifs
nedaudz apcepts
2
210
2
200
50 ~ 60
1000
500
500
250
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
170
170
160
180
175
175
175
175
170
170
2
2 (1 un 3)*
2
2 (1 un 3)*
2
2 (1 un 3)*
1
2
1
1
160
160
150
170
150
160
160
160
160
160
45 ~ 60
20 ~ 30
60 ~ 80
40 ~ 60
60 ~ 80
30 ~ 40
45 ~ 60
30 ~ 40
40 ~ 60
50 ~ 60
Kûku veidne uz cepeðkrâsns reþìa
Kûku veidne uz cepeðkrâsns reþìa
Kûku veidne uz cepeðkrâsns reþìa
Kûku veidne uz cepeðkrâsns reþìa
Kûku veidne uz cepeðkrâsns reþìa
Kûku veidne uz cepeðkrâsns reþìa
Kûku veidnç
Kûku veidne uz cepeðkrâsns reþìa
Kûku veidne uz cepeðkrâsns reþìa
Kûku veidne uz cepeðkrâsns reþìa
2
3
2
2
2
170
190
100
190
200
2 (1 un 3)*
3
2
2
2 (1 un 3)*
160
170
100
180
190
25 ~ 35
15 ~ 25
90 ~ 120
12 ~ 20
15 ~ 25
Universâlajâ
Universâlajâ
Universâlajâ
Universâlajâ
Universâlajâ
1
1
2
1
190
190
200
200
2
1
2
2 (1 un 3)*
180
180
175
190
40 ~ 60
30 ~ 45
20 ~ 35
15 ~ 30
2 gab. universâlajâ cepeðpannâ
Maizes pannâ uz reþìa
6-8 kukuïi universâlajâ cepeðpannâ
Universâlajâ cepeðpannâ uz reþìa
2
2
1
2
2
200
200
200
180
200
2 (1 un 3)*
2 (1 un 3)*
2 (1 un 3)*
2
2
175
175
180
160
175
40 ~ 50
45 ~ 60
35 ~ 45
45 ~ 65
40 ~ 55
Kûku veidnç uz cepeðkrâsns reþìa
Kûku veidnç uz cepeðkrâsns reþìa
Kûku veidnç uz cepeðkrâsns reþìa
Kûku veidnç uz cepeðkrâsns reþìa
Kûku veidnç uz cepeðkrâsns reþìa
2
190
2
175
50 ~ 70
Uz cepeðkrâsns reþìa, izmantojot
dziïo cepeðpannu
Uz cepeðkrâsns reþìa, izmantojot
dziïo cepeðpannu
Uz cepeðkrâsns reþìa, izmantojot
dziïo cepeðpannu
1500
vidçji cepts
2
210
2
200
60 ~ 70
1500
labi izcepts
2
210
2
200
70 ~ 80
2000
1200
1200
1000
4000
1500
3000
1200
1500
800
Cûkas plecs
Cûkas apakðstilbs
Jçra gaïa
Vista
Tîtars
Pîle
Zoss
Trusis
Zaíis
Fazâns
Zivis
Forele/jûras karûsa
Tuncis/lasis
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
180
180
190
190
180
175
175
190
190
190
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
170
160
175
175
160
160
160
175
175
175
120 ~ 150
100 ~ 120
110 ~ 130
60 ~ 80
210 ~ 240
120 ~ 150
150 ~ 200
60 ~ 80
150 ~ 200
90 ~ 120
2
2
190
190
2 (1 un 3)*
2 (1 un 3)*
175
175
30 ~ 40
25 ~ 35
1200
1500
Piezîmes
cepeðpannâ
cepeðpannâ
cepeðpannâ
cepeðpannâ
cepeðpannâ
Uz reþìa, izmantojot dziïo
cepeðpannu
Uz reþìa, izmantojot dziïo
cepeðpannu
Uz reþìa, izmantojot dziïo
cepeðpannu
Izmantojot dziïo cepeðpannu
2 gab. dziïajâ cepeðpannâ
Jçra kâja - dziïajâ cepeðpannâ
Vesela vista - dziïajâ cepeðpannâ
Vesels tîtars - dziïajâ cepeðpannâ
Vesela pîle - dziïajâ cepeðpannâ
Vesela zoss - dziïajâ cepeðpannâ
Sagriezts gabalos
Sagriezts gabalos
Vesels
3-4 zivis
4-6 filejas
electrolux 19
(*) Ja nepiecieðams gatavot vairâkus çdienus vienlaikus, ieteicams ievietot tos cepeðkrâsns
lîmeòos, kas minçti iekavâs.
Ja vçlaties gatavot vairâkus çdienus vienlaikus, pçdçjo 5-10 minûðu laikâ ieteicams mainît çdienu
gatavoðanai paredzçtos cepeðkrâsns lîmeòus, tâdçjâdi iegûstot vienmçrîgi pagatavotu pârtiku.
Cepeðkrâsns temperatûras ir tikai informatîvas. Iespçjams, ka bûs nepiecieðams palielinât
vai samazinât temperatûras, lai piemçrotos individuâlajâm vajadzîbâm un prasîbâm.
Gatavoðanas laikos netiek ietverti cepeðkrâsns iepriekðçjâs sakarsçðanas laiki.
A Pirms gatavoðanas nepiecieðams aktivizçt îslaicîgu iepriekðçjo cepeðkrâsns
sakarsçðanu (aptuveni 10 minûtes).
Grilçðana
Daudzums
Lîmenis
ÇDIENU VEIDS
Filejas steiki
Liellopu gaïas steiki
Desiòas
Cûkgaïas karbonâdes
Vista (sadalîta uz pusçm)
Kebabi
Vista (krûtiòa)
Hamburgers
Zivis (filejas)
Sviestmaizes
Grauzdiòi
Gabali
Svars
4
4
8
4
2
4
4
6
4
4-6
4-6
800
600
600
1000
400
600
400
-
4
3
2
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Temp.
°C
MAKSIMÂLI
MAKSIMÂLI
MAKSIMÂLI
MAKSIMÂLI
MAKSIMÂLI
MAKSIMÂLI
MAKSIMÂLI
MAKSIMÂLI
MAKSIMÂLI
MAKSIMÂLI
MAKSIMÂLI
Gatavoðanas laiks
(minûtçs)
Augðçjâ
puse
12
10
12
12
30
10
12
10
12
3
2
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
15
12
15
16
35
15
15
15
14
7
4
Apakðçjâ
puse
12 ~ 14
6~8
10 ~ 12
12 ~ 14
25 ~ 30
10 ~ 12
12 ~ 14
8 ~ 10
10 ~ 12
2~3
Pica
Daudzums
ÇDIENU VEIDS
Lîmenis
4
3
2
1
Temp.
°C
Gatavoðanas
laiks
PIEZÎMES
minûtçs
700
Liela izmçra pica
1
200
15 ~ 25
500
Neliela izmçra pica
1
200
10 ~ 20
universâlajâ cepeðpannâ
universâlajâ cepeðpannâ vai uz
reþìa
500
Plakans pîrâgs
1
200
15 ~ 25
universâlajâ cepeðpannâ
20 electrolux
Keramiskâs plîts virsmas tîrîðana
Pirms
ierîces
apkopes
vai
tîrîðanas, tâ JÂATVIENO no
elektotîkla.
Ierîces tîrîðanâ neizmantojiet
tvaiku vai augstspiediena tîrîtâjus.
Pirms tîrîðanas pârbaudiet, vai plîts virsma ir
atdzisusi.
Neizmantojiet agresîvus vai abrazîvus
tîrîðanas lîdzekïus, piemçram, cepeðkrâsns
izsmidzinâtâjus, traipu vai rûsas noòçmçjus,
kodîgus pulverus vai sûkïus ar abrazîvu ietekmi.
Klientu atbalsta centrâ ir pieejami ðim
nolûkam paredzçtie tîrîðanas lîdzekïi, piemçram,
Hob Brite un stikla keramikas plîts virsmas
skrâpji.
Tîrîðana pçc katras ierîces
izmantoðanas reizes
Nepiedeguðas çdienu paliekas var noslaucît,
izmantojot mitru drâniòu. Piedeguðas çdienu
paliekas jânoòem ar skrâpi. Pçc tam noslaukiet
stikla keramikas plîts virsmu ar mitru drâniòu un
Hob Brite.
Traipu noòemðana
Nelielus metâliskus traipus (alumînija
atliekas) no gatavoðanas zonas (kad tâ
atdzisusi)var noòemt ar keramiskâs plîts virsmas
tîrîðanas lîdzekli, piemçram, Hob Brite.
Saldus ðíîdumus, pârtikas produktus ar
augstu cukura saturu jânoòem (nekavçjoties) ar
skrâpi. Ja ðâda veida netîrumi netiek noòemti
uzreiz, tas var radît keramiskajai virsmai
neatgriezeniskus bojâjumus. Kad virsma ir
atdzisusi, noslaukiet to ar mitru drâniòu un Hob
Brite.
Pirms tîrît keramisko plîts virsmu ar
mazgâðanas vai tîrîðanas lîdzekïiem, pârbaudiet,
vai tos iesaka to raþotâjs.
Netîriet sakarsuðas gatavoðanas zonas.
Pârbaudiet, vai pirms gatavoðanas zonu
izmantoðanas no tâm ir noslaucîti visi netîrumi.
Noteiktas problçmas
Ja íîmiskais tîrîðanas lîdzeklis ir nepiemçrots
Pârbaudiet, vai skrâpja izmantoðana nav efektîvâka.
• ja veidojas tumði traipi
Ja skrâpja un keramiskâs plîts virsmas tîrîtâja izmantoðana
ir neveiksmîga, iespçjams, ka plîts virsma ir
bojâta, izmantojot nepiemçrotus tîrîðanas lîdzekïus, vai arî
lietojot pannas ar nelîdzenâm apakðçjâm daïâm. Tas
nepasliktinâs plîts virsmas efektivitâti.
• ja rodas metâliskas krâsu izmaiòas
Katli un pannas ar nepiemçrotâm apakðçjâm daïâm vai
parâdâs uz gatavoðanas virsmas izmantoti tîrîðanas lîdzekïi.
Krâsu izmaiòas var noòemt tikai ar lielâm grûtîbâm, izmantojot
keramiskâ stikla tîrîtâju.
• ja virsmâ ir skrâpçjumi
Tas, iespçjams, radâs priekðmetiem saskrâpçjot virsmas
un to nevar noòemt. Tas nepasliktinâs keramiskâs plîts
virsmas efektivitâti.
electrolux 21
Cepeðkrâsns tîrîðana
Pirms katras darbîbas veikðanas,
atvienojiet ierîci no elektrotîkla.
Ðo ierîci nedrîkst tîrît ar tvaiku vai
tvaika tîrîðanas ierîci.
Cepeðkrâsns
regulâri
jâtîra.
Uzkrâjuðâs taukvielas vai citas
pârtikas atliekas, jo îpaði grilçðanas
cepeðpanna,
var
radît
ugunsbîstamîbu.
Tîrîðanas lîdzekïi
Pirms tîrîðanas lîdzekïu izmantoðanas,
pârbaudiet, vai tie ir piemçroti cepeðkrâsns
tîrîðanai un to izmantoðanu iesaka ðâdu lîdzekïu
raþotâjs.
Neizmantojiet balinâtâju saturoðus tîrîðanas
lîdzekïus, jo tie var padarît nespodru virsmas
apdari. Izvairieties no abrazîvu tîrîðanas lîdzekïu
izmantoðanas.
•
Ierîces tîrîðanai neizmantojiet tvaiku vai
tvaika ierîces.
Ârpuses tîrîðana
Regulâri tîriet cepeðkrâsns vadîbas paneli,
durtiòas un durtiòu blîvçjumu, izmantojot siltâ
ûdenî un ðíidrâ mazgâðanas lîdzeklî samçrcçtu
un rûpîgi izgrieztu mîkstu drâniòu.
Lai nepieïautu durtiòu stikla paneïu bojâjumus
un nodilumu, neizmantojiet:
•
•
•
•
•
•
mâjsaimniecîbas mazgâðanas
lîdzekïus un balinâtâjus
Piesûcinâtus sûkïus, kas paredzçti
nepiedegoðâm
cepeðpannâm
Brillo/Ajax vai metâla vates sûkïus
Íîmiskos cepeðkrâsns sûkïus vai
aerosolus
Rûsas noòçmçjus
Vannu/izlietòu traipu noòçmçjus
Tîriet durtiòu stiklu ârpusi un iekðpusi ar siltu
ziepjûdeni. Ja ierîces durtiòu iekðpuse kïûst ïoti
netîra, ieteicams izmantot tâdus tîrîðanas
lîdzekïus, kâ Hob Brite vai Bar Keepers Friend.
Cepeðkrâsns
nomaiòa
spuldzes
Atvienojiet ierîci no elektrotîkla.
Ja jânomaina apgaismojuma spuldze, tad
nomainâmajai spuldzei jâatbilst ðâdâm
specifikâcijâm: elektroenerìija, 15 W/25 W;
spriegums, 230 V (50 Hz); 300 °C temperatûras
siltumizturîba; pieslçguma veids: E14. Ðîs
spuldzes pieejamas klientu atbalsta centrâ.
)
Lai nomainîtu bojâtu spuldzi:
1. Pârbaudiet, vai cepeðkrâsns ir atvienota no
elektrotîkla.
2. Pagrieziet spuldzes stikla pârsegu pretçji
pulksteòrâdîtâja virzienam.
3. Izòemiet bojâto spuldzi un nomainiet to pret
jaunu.
4. Uzstâdiet atpakaï stikla pârsegu.
5. Pievienojiet ierîci elektrotîklam.
22 electrolux
Cepeðkrâsns iekðpuse
Emaljçto cepeðkrâsns iekðpusi vislabâk tîrît
tad, ja cepeðkrâsns vçl nav atdzisusi.
Pçc katras izmantoðanas reizes noslaukiet
cepeðkrâsni ar mîkstu, siltâ ziepjûdenî samçrcçtu
drâniòu. Periodiski jâveic apjomîgâka tîrîðana,
izmantojot patentçtu cepeðkrâsns tîrîðanas
lîdzekli.
Cepeðkrâsns durtiòas un to
blîvçjums
Pirms cepeðkrâsns durtiòu tîrîðanas,
ieteicams tâs izòemt no ierîces.
)
1
Rîkojieties ðâdi:
1. pilnîbâ atveriet cepeðkrâsns durtiòas;
2. atrodiet eòìes, kas satur durtiòas pie
cepeðkrâsns (skatiet 1. attçlu);
3. atbloíçjiet un pagrieziet uz divâm eòìçm
esoðâs nelielâs sviras (skatiet 2. attçlu);
4. satveriet durtiòas abâs pusçs un lçni
pagrieziet tâs virzienâ uz cepeðkrâsni, lîdz
tâs ir pa pusei aizvçrtas (skatiet 3. attçlu);
5. uzmanîgi izòemiet durtiòas no cepeðkrâsns
(skatiet 3. attçlu);
2
6. novietojiet tâs uz cietas virsmas;
Tîriet cepeðkrâsns durtiòu stiklu ar siltu
ziepjûdeni un mîkstu srâniòu. Neizmantojiet
abrazîvus tîrîðanas lîdzekïus.
Pçc tîrîðanas, uzstâdiet atpakaï cepeðkrâsns
durtiòas, ievçrojot iepriekð minçtâs darbîbas, tikai
ðoreiz pretçjâ secîbâ.
NETÎRIET cepeðkrâsns durtiòas, ja to
stikla paneïi ir karsti. Neievçrojot
iepriekð minçtos norâdîjumus,
stikla panelis var saplîst.
3
electrolux 23
Ja durtiòu stikla panelis saplaisâ vai
jûtami saskrâpçjas, tas var kïût
triecienneizturîgs, un lai nepieïautu
stikla
paneïa
saplîðanu,
tas
jânomaina. Sazinieties ar vietçjo
klientu atbalsta centru, kas labprât
sniegs savus ieteikumus.
3) pçc tîrîðanas, uzstâdiet atpakaï plauktu
balstus, ievçrojot iepriekð minçtâs darbîbas,
tikai ðoreiz pretçjâ secîbâ.
Lûdzu, pârbaudiet, vai, uzstâdot atpakaï
plaukta balstu, savilcçjuzgrieþòi ir atbilstoði
pievilkti.
Nerûsoða tçrauda vai alumînija modeïi:
Ieteicams tîrît cepeðkrâsns durtiòas,
izmantojot tikai mitru sûkli un pçc tam tâs
nosusinât ar mîkstu drâniòu.
4
Neizmantojiet dzelzs vati vai abrazîvus
tîrîðanas lîdzekïus, jo tie var sabojât
cepeðkrâsns virsmu.
Tîriet cepeðkrâsns vadîbas paneli, ievçrojot
tâdus paðus piesardzîbas pasâkumus.
Cepeðkrâsns pareizu darbîbu nodroðina ap
ierîces iekðçjâ nodalîjuma malu uzstâdîtâ
starplika.
•
•
Periodiski pârbaudiet staplikas ðîs stâvokli.
Ja nepiecieðams, tîriet to, neizmantojot
abrazîvus tîrîðanas lîdzekïus.
Ja starplika ir bojâta, sazinieties ar vietçjo
klientu atbalsta centru. Neizmantojiet
cepeðkrâsni, kamçr tâ nav salabota.
Cepeðkrâsns
plauktu balsti
plaukti
un
Lai tîrîtu cepeðkrâsns plauktus, iemçrciet
siltâ ziepjûdenî un noòemiet piekaltuðus traipus
ar ziepju piesûcinâtu sûkli. Rûpîgi noskalojiet un
nosusiniet ar mîkstu drâniòu. Lai atvieglotu
tîrîðanu, plauktu balstus var noòemt.
Rîkojieties ðâdi:
1) izskrûvçjiet priekðçjo skrûvi, pieturot plaukta
balstu ar otru roku (skatiet 4. attçlu);
2) atâíçjiet aizmugurçjo fiksatoru un noòemiet
plaukta balstu (skatiet 5. attçlu);
5
24 electrolux
Ja kaut kas nedarbojas
Ja ierîce nedarbojas pareizi, tad pirms sazinâties ar klientu atbalsta centru, lûdzu, veiciet iepriekð
minçtâs pârbaudes.
SVARÎGI: Ja izsaucât tehniskâs apkopes darbiniekus to kïûdu dçï, kuru risinâjums ir aprakstîts
iepriekð, vai arî nepareizas ierîces izmantoðanas vai uzstâdîðanas gadîjumâ, jums bûs jâapmaksâ
ðo darbinieku pakalpojumi, pat ja spçkâ vçl ir garantijas noteikumi.
pazîme
ƒ
Cepeðkrâsns nedarbojas.
risinâjums
 Pârbaudiet, vai ierîce ir pieslçgta elektrotîklam un ir
ieslçgta elektroapgâde.
 Pârbaudiet, vai nav bojâts strâvas droðinâtâjs.
 Pârbaudiet, vai ir pagriezts pareizais regulators.
ƒ
Keramiskâ plîts virsma
nenodroðina apmierinoðus
rezultâtus.
 Pârbaudiet, vai gatavoðanai paredzçto virtuves
trauku izmçrs atbilst gatavoðanas zonai.
 Pârbaudiet, vai virtuves trauku apakðçjâs daïas ir
plakanas.
 Pârbaudiet, vai gatavoðanas veidam paredzçtais
iestatîjums ir pareizs.
ƒ Cepeðkrâsns neieslçdzas.
 Pârbaudiet, vai ir izvçlçta gatavoðanas funkcija.
 Pârbaudiet, vai cepeðkrâsns durtiòas ir pilnîbâ
aizvçrtas.
 Pârbaudiet, vai minûtes signâla vadîbas regulators
ir
stâvoklî.
 Pârbaudiet, vai ligzdas slçdzis vai cepeðkrâsns
elektrîbas slçdzis ir stâvoklî IESLÇGT.
ƒ
Cepeðkrâsns apgaismojums
nedarbojas.
 Izvçlieties funkciju, izmantojot cepeðkrâsns funkciju
vadîbas regulatoru.
 Pârbaudiet apgaismojuma spuldzi un, ja
ƒ
Gatavoðanai nepiecieðams pârâk
ilgs laiks, vai arîçdieni tiek
pagatvoti pârâk âtri.
ƒ
Uz pârtikas un cepeðkrâsns
iekðpusç parâdâs tvaiks un
kondensâcija.
nepiecieðams, nomainiet to (skatiet sadaïu
“Cepeðkrâsns spuldzes nomaiòa”).
 Iespçjams, ka jâregulç temperatûra.
 Skatiet ðîs rokasgrâmatas satura informâciju, îpaði
sadaïu “Cepeðkrâsns izmantoðana”.
 Pçc gatavoðanas pabeigðanas atstâjiet traukus
cepeðkrâsnî ne ilgâk par 15-20 minûtçm.
ƒ
Cepeðkrâsns ventilators darbojas  Pârbaudiet, vai plaukti un gatavoðanai paredzçtie
trokðòaini.
trauki nevibrç, saskaroties ar cepeðkrâsns
aizmugurçjo paneli.
Ja pçc visâm pârbaudçm cepeðkrâsns vçl arvien nedarbojas, sazinieties ar vietçjo klientu
atbalsta centru.
electrolux 25
Uzstâdîtâja instrukcijas
Tehniskie dati
2. klases 1. apakðklases un 1. klases ierîce
Izmçri
Augstums
850 mm
Dziïums
600 mm
Platums
600 mm
Cepeðkrâsns ietilpîba
53 l
Keramiskâ plîts virsma
Priekðçjâ kreisâ puses gatavoðanas zona
2,200 W / ¨210 - 120 mm
Aizmugurçjâ kreisâ puses gatavoðanas zona
1,200 W / ¨145 mm
Aizmugurçjâ labâ puses gatavoðanas zona
1,800 W / ¨180 mm
Priekðçjâ labâ puses gatavoðanas zona
1,200 W / ¨145 mm
Kopçjâ kapacitâte
6 400 W
Priekðçjais labâs puses deglis (papildu deglis)
1000 W (G20 20 mbar/G30 30 mbar) - 900 W
(G20 13 mbar)
Cepeðkrâsns
Cepeðkrâsns sildelementi
1 800 W
Apakðçjais sildelements
1 000 W
Augðçjais sildelements
800 W
Iekðçjâ grila sildelements
1 650 W
Pilna izmçra grila drila sildelements
2 450 W
Pica
2 675 W
Konvekcijas ventilators
25 W
Cepeðkrâsns apgaismojums
25 W
Kopçjâ kapacitâte
2 700 W
Kopçjâ cepeðkrâsns kapacitâte (plîts virsma un
cepeðkrâsns)
9 100 W
Baroðanas spriegums (50 Hz)
230 V/400 V 3N~
26 electrolux
Uzstâdîðana
Lîmeòoðana
Tâlâk minçtâs instrukcijas paredzçtas
kvalificçtam ierîces uzstâdîtâjam, lai
uzstâdîðana, regulçðana un apkope tiktu veikta
atbilstoði spçkâ esoðajiem noteikumiem.
Ierîce ir aprîkota ar regulçjamâm kâjiòâm, kas
atrodas pamatnes aizmugurç esoðajos stûros.
Veicot jebkuras izmaiòas, ierîce jâatvieno no
elektrotîkla.
RAÞOTÂJS NEUZÒEMSIES ATBILDÎBU
PAR IESPÇJAMAJIEM BOJÂJUMIEM,
KAS RADUÐIES NO SPÇKÂ ESOÐIEM
NOTEIKUMIEM NEATBILSTOÐAS
IERÎCES UZSTÂDÎÐANAS
Uzstâdîðanas vieta
Ierîces uzstâdîðanu un apkopi saskaòâ ar
spçkâ esoðiem noteikumiem drîkst veikt tikai
kvalificçts tehniskais darbinieks.
Elektriskais pieslçgums jâveic atbilstoði
spçkâ esoðiem noteikumiem.
Raþotâjs neuzòemsies atbildîbu par
negadîjumiem, kas bûs raduðies bojâta vai
neesoða zemçjuma savienojuma dçï.
Novietojums
Ierîci paredzçts novietot starp divâm
virtuves mçbeïu daïâm, kuru augstums nedrîkst
pârsniegt cepeðkrâsns virsmas augstumu.
Ierîci nedrîkst novietot uz pamatnes.
Regulçjot ðîs kâjiòas, ir iespçjams nodroðinât
pannâs un katlos esoðo ðíidrumu vienmçrîgu
izplatîbu.
mainiet ierîces augstumu, lai nodroðinâtu tâs
labâku nolîmeòoðanu attiecîbâ pret citâm
virsmâm
electrolux 27
Elektriskais savienojums
Pirms elektriskâ pieslçguma veikðanas,
pârbaudiet, vai:
-
droðinâtâjs un mâjas elektrosistçma ir
piemçrota izmantojamajai plîts kopçjai jaudai
(skatiet tehnisko datu plâksnîti);
-
jûsu mâjsaimniecîbas elektrosistçmai ir
efektîvs zemçjums, kas uzstâdîts saskaòâ
ar spçkâ esoðiem noteikumiem un likumiem;
-
sienas kontaktligzda vai elektriskajam
savienojumam paredzçtais vienpolu slçdzis
pçc ierîces iebûvçðanas ir viegli pieejams.
Ierîce tiek piegâdâta bez strâvas kabeïa,
tâdçï, nepiecieðams to uzstâdît kopâ ar standarta
kontaktdakðu, kas piemçrota kopçjai tehnisko
datu plâksnîtç minçtajai noslodzei.
Kontaktdakða jâievieto piemçrotâ sienas
kontaktligzdâ.
Ja elektrotîklam nepiecieðams tieðais
pieslçgums, starp ierîci un strâvas avotu ir
jâuzstâda vienpolu slçdzis ar minimâlo atstarpi
starp konatktiem 3 mm. Slçdzim jâatbilst
nepiecieðamjai noslodzei un jâbût saskaòâ ar
spçkâ esoðiem noteikumiem.
Slçdzis nedrîkst pârraut zaïo/dzelteno
zemçjuma vadu, kam jâbût par 2-3 cm garâkam
nekâ citi vadi.
Strâvas kabeli visos gadîjumos jâuzstâda tâ,
lai tas nevienâ tâ posmâ nesakarst par 50 °C
vairâk nekâ apkârtçjâs vides temperatûra.
28 electrolux
Raþotâjs neuzòemsies atbildîbu, ja
netiks ievçroti minçtie negadîjumu
nepieïauðanai paredzçtie noteikumi.
Tâlâk minçti izmantojamo kabeïu tipi:
•
H07 RN-F
•
H05 RN-F
•
H05 RR-F
•
H05 VV-F
•
H05 V2V2-F (T90)
Strâvas kabeïa nomaiòu atbisltoði
spçkâ
esoðiem
noteikumiem
drîkst veikt tikai klientu atbalsta
centra darbinieki vai arî cits zinoðs
personâls.
Spaiïu bloka pieslçgðana
Ierîcç ir viegli pieejams 6 polu spaiïu bloks,
kura tiltiòi ir jau iepriekð iestatîti 400 V (trîsfâzu
ar neitrâli) darbîbas reþîmâ. Gadîjumâ, ja tiek
izmantots cits spriegums, spaiïu bloka tiltiòi
jâpielâgo tâ, kâ tas parâdîts shçmâ.
Spailei jâpievieno arî zemçjuma vads
.
Pçc strâvas kabeïa pievienoðanas spaiïu
blokam, nostipriniet to ar stiprinâjuma skavu.
230V 3~
230V 1~
400V 2N~
400V 3N~
1 2 3 4 5
L1
L2
L3 PE
1 2 3 4 5
L1
N
1 2 3 4 5
PE
L1 L2
N
1 2 3 4 5
PE
L1 L2 L3 N
PE
Section
of cable
(min.)
4 x 1.5 mm2
Section
of cable
(min.)
3 x 2.5 mm2
Section
of cable
(min.)
4 x 2.5 mm2
Section
of cable
(min.)
5 x 1.5 mm2
electrolux 29
Apkalpoðana un rezerves daïas
Ja ierîce darbojas nepareizi, pat tad, ja
veicât visas iepriekðçjâ sadaïâ minçtâs
pârbaudes, lûdzu, sazinieties ar vietçjo klientu
atbalsta centru, norâdot kïûdas tipu, ierîces
modeli(Mod.), raþoðanas numuru (Raþ. Nr.) un
sçrijas numuru (Sçr. Nr.), kas minçts uz
identifikâcijas plâksnîtes. Ðî plâksnîte atrodas uz
cepeðkrâsns priekðpusç esoðâs arçjâs malas
(skatiet attçlu). Apkalpoðana un rezerves daïas
Oriìinâlâs rezerves daïas, kuras
apstiprinâjis raþotâjs un uz kurâm ir ðis
apzîmçjums, ir pieejamas tikai
klientu atbalsta centrâ vai
autorizçtajos rezerves daïu
veikalos.
30 electrolux
electrolux 31
Eiropas garantija
Uzòçmums Electrolux ir apstiprinâjis ðîs
ierîces izmantoðanu lietotâja rokasgrâmatas
aizmugurç minçtajâs valstîs uz garantijâ
noeteiktu laika periodu, vai arî uz laiku, kas
noteikts ar likumu. Ja pârbraucat no vienas
sarakstâ minçtâs valsts uz otru, garantijas
noteikumi paredz, ka:
•
ierîces garantija noteikumi stâjas spçkâ no
ierîces iegâdes dienas, kas jâapstiprina ar
derîgu iegâdes dokumentu, ko izdevis ierîces
tirgotâjs;
•
ierîces garantija attiecas uz tâdu paðu laika
periodu un tâdu paðu tehniskâs apkopes,
darba un rezerves daïu apjomu, kâds
attiecîbâ uz ðo modeli vai ierîèu klâstu pastâv
jaunajâ dzîvesvietâ;
•
Garantija ir paredzçta tikai ierîces
sâkotnçjam pircçjam un nav nododama citam
lietotâjam.
•
Ierîce tiek uzstâdîta un lietota saskaòâ ar
uzòçmuma Electrolux instrukcijâm un tiek
izmantota tikai mâjsaimniecîbâ, t.i., tâ nav
paredzçta komerciâliem mçríiem.
•
Ierîce tiek uzstâdîta saskaòâ ar visiem
atbilstoðajiem
jaunâs
pastâvîgâs
dzîvesvietas spçkâ esoðajiem noteikumiem.
Ðîs Eiropas garantijas nosacîjumi neietekmç
nevienu no tiesîbâm, kas jums tiek nodroðinâtas
saskaòâ ar likumdoðanu.
32 electrolux
electrolux 33
34 electrolux
electrolux 35
36 electrolux
Vítejte ve světě Electroluxu
Vybrali jste si prvotřídní výrobek od společnosti Electrolux, který Vám, jak doufáme, poskytne
v budoucnu mnoho radosti.
Snahou Electroluxu je nabídnout širokou paletu kvalitních výrobků, díky kterým by Váš život
byl ještě pohodlnější.
Příklady některých z nich vidíte na obálce této příručky.
Věnujte prosím několik minut přečtení tohoto návodu, abyste mohli využít všech výhod nového
spotřebiče.
Jsme si jisti, že tím získáte lepší uživatelskou zkušenost a pohodu.
Hodně štěstí!
electrolux 37
Obsah
Pro uživatele
Důležitá bezpečnostní upozornění ................................................................................................. 38
Ovládací panel ................................................................................................................................ 41
Používání sklokeramické varné desky .......................................................................................... 43
Elektrická trouba ............................................................................................................................. 45
Před prvním použitím spotřebiče .................................................................................................... 47
Použití trouby ................................................................................................................................... 49
Rady a tipy k používání trouby ....................................................................................................... 50
Tabulka pečení - klasické a horkovzdušné pečení ....................................................................... 51
Tabulka vaření - grilování ................................................................................................................ 52
Čištění keramické varné desky ...................................................................................................... 53
Čištění trouby .................................................................................................................................. 54
Něco nefunguje ............................................................................................................................... 57
Servis a náhradní díly ...................................................................................................................... 62
Evropská záruka ............................................................................................................................ 64
Pro technika
Pokyny pro technika ....................................................................................................................... 58
Technické údaje .............................................................................................................................. 58
Elektrické připojení .......................................................................................................................... 60
Jak číst návod k použití
V textu se objevují následující symboly, které vás provedou celým návodem:
Bezpečnostní pokyny
)
Podrobné pokyny k provozu
Rady a tipy
Upozornění k ochraně životního prostředí
Tento spotřebič byl vyroben v souladu s následujícími směrnicemi EHS:
2006/95 EHS
2004/95 EHS, aktuální vydání.
38 electrolux
ČEŠTINA
Důležitá bezpečnostní upozornění
Před instalací a používáním sporáku si tato upozornění MUSÍTE pozorně přečíst. Jestliže
potřebujete pomoc, obraťte se prosím na naše oddělení péče o zákazníky.
Instalace
Bezpečnost dětí
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Instalaci a připojení sporáku musejí provést
odborní a kvalifikovaní technici v souladu s
platnými předpisy.
Pokud je při instalaci sporáku nutné
provést jakékoli změny na domácí
elektroinstalaci, musí je provést výhradně
odborník.
Zkontrolujte, zda během dopravy nedošlo
k poškození sporáku. Poškozený
spotřebič nikdy nepřipojujte. Je-li sporák
poškozený, obraťte se na dodavatele.
Změna nebo pokus o změnu charakteristik
tohoto sporáku je nebezpečný.
Spotřebič neinstalujte v blízkosti hořlavých
materiálů (např. záclon, utěrek apod.).
Sporák je těžký. Při manipulaci buďte
opatrní.
Tento sporák nesmí být umístěn na
podstavec.
Před použitím sporáku odstraňte všechny
obaly.
Některé díly jsou proti nárazu chráněny
plastovou fólií. Ochrannou plastovou fólií
před prvním použitím spotřebiče odstraňte
a příslušné části otřete měkkým
vyždímaným hadříkem namočeným v teplé
vodě s trochou mycího prostředku.
Přesvědčte se, že přívod elektrické energie
odpovídá typu na štítku spotřebiče.
•
•
•
Tento spotřebič nesmějí používat děti nebo
osoby
se
sníženými
fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
nebo bez patřičných zkušeností a znalostí,
které jim brání v bezpečném používání
spotřebiče, s výjimkou situace, kdy je
sledují osoby odpovědné za jejich
bezpečnost, nebo jim dávají příslušné
pokyny k bezpečnému použití spotřebiče.
Tento spotřebič by měly používat pouze
dospělé osoby. Nedovolte, aby si děti hrály
se sporákem nebo v jeho blízkosti.
Sporák se při použití zahřívá na vysokou
teplotu. Děti by se neměly ke sporáku
přibližovat, dokud nevychladne.
Děti se mohou zranit i při stahování nádob
ze sporáku.
Během použití
•
•
•
•
•
Tento sporák je určen výhradně pro
domácí přípravu jídel. Není určen pro
obchodní nebo průmyslové účely.
Nepoužívejte sporák, jestliže je ve styku s
vodou.
Sporák nepoužívejte, máte-li vlhké ruce.
Zkontrolujte, zda jsou u nepoužívaného
sporáku všechny ovladače v poloze “OFF”
(VYP).
Sporák se při použití zahřívá na vysokou
teplotu. Nedotýkejte se topných článků
uvnitř trouby.
electrolux 39
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Při otvírání dvířek trouby vždy
odstupte, aby mohla nahromaděná
pára nebo teplo uniknout.
Při používání jiných elektrických spotřebičů
se přesvědčte, že se jejich přívodní kabely
nedotýkají horkých povrchů sporáku.
Nikdy nepoužívejte keramickou varnou
desku jako pracovní plochu. Na
keramickou varnou desku neukládejte
žádné předměty.
Na keramickou varnou desku nikdy
nepokládejte nádoby z plastu nebo
hliníkové fólie.
V troubě nikdy nepoužívejte plastové
nádoby. Žádnou část trouby nikdy
nezakrývejte hliníkovou fólií.
Nestabilní nebo zdeformované nádoby na
varných zónách nepoužívejte, protože
mohou svým převrhnutím nebo rozlitím
způsobit úraz.
Keramická varná deska je odolná proti
nárazu, ale není nerozbitná! Tvrdé nebo
špičaté předměty, které na ni dopadnou z
výšky, mohou varnou desku poškodit.
Pokud si povšimnete škrábanců nebo
prasklin, odpojte sporák od přívodu energie
a zavolejte nejbližší servisní středisko.
Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru
při vaření s oleji a tuky.
Tento spotřebič musí být stále udržován v
čistotě. Usazené tuky nebo zbytky jídla
mohou způsobit požár.
Vždy zkontrolujte, zda je průduch trouby,
který je umístěn uprostřed na zadní straně
varné desky, volný a může zajišťovat
větrání vnitřku trouby.
Nad sporákem neskladujte potraviny
podléhající zkáze, plastové nádobí a
spreje, protože by je horko unikající ze
sporáku mohlo poškodit.
Do zásuvky pod troubou můžete ukládat
•
•
pouze tepelně odolné příslušenství. V
žádném případě tam neukládejte
hořlavé materiály.
Sporák nikdy nečistěte párou nebo
vysokotlakým čisticím zařízením na páru.
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo
ostré kovové škrabky k čistění skleněných
dvířek trouby, mohly by poškrábat povrch,
což by mohlo následně vést k rozbití skla.
Servis
•
Spotřebič smí opravovat pouze autorizovaný
servisní technik a mohou být použity pouze
originální schválené náhradní díly.
40 electrolux
Upozornění k ochraně
životního prostředí
•
•
•
Po instalaci zlikvidujte prosím obalový
materiál s ohledem na bezpečnost a životní
prostředí.
Při likvidaci znehodnoťte starý spotřebič
odříznutím elektrického přívodního kabelu.
Symbol
na výrobku nebo jeho obalu
znamená, že tento výrobek nepatří do
normálního domácího odpadu. Je nutné ho
odvézt do příslušného sběrného dvora k
recyklaci elektrických a elektronických
zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto
výrobku pomůžete zabránit případným
negativním důsledkům na životní prostředí
a lidské zdraví, které by jinak byly
způsobeny nevhodnou likvidací výrobku.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto
spotřebiče získáte na místním obecním
úřadu, středisku pro likvidaci domácího
odpadu nebo v obchodě, kde jste tento
spotřebič zakoupili.
Prosíme Vás, abyste si tento návod uschovali pro další použití a zajistili jeho předání
případnému dalšímu majiteli.
Tyto pokyny platí jen pro ty země, jejichž zkratky jsou uvedeny na přebalu návodu k
použití.
electrolux 41
Ovládací panel
1
1.
2.
3.
4.
5.
Ovladač
Ovladač
Ovladač
Ovladač
Ovladač
2
3
přední levé varné zóny
zadní levé varné zóny
zadní pravé varné zóny
přední pravé varné zóny
funkcí trouby
Vnitřek trouby
Elektrický gril
4
5
6.
7.
8.
9.
6
7
8
9
Ovladač termostatu trouby
Minutka
Kontrolka napájení
Kontrolka termostatu trouby
Zásuvka
Osvětlení trouby
Zásuvka je umístěna pod troubou.
Po delším pečení se zásuvka na dlouhou
dobu ohřeje, proto by se v ní neměly
ukládat hořlavé materiály, např. chňapky,
utěrky a plastové zástěry atd. plastové
zástěry.
Příslušenství trouby, jako plechy na
pečení, se rovněž zahřejí, proto buďte při
jejich vyjímání ze zásuvky při zapnuté
nebo ještě horké troubě velmi opatrní.
Ventilátor trouby
Příslušenství
Police trouby
Plech na pečení
Hluboký plech na
zachycení tuku
42 electrolux
Používání trouby
Sklokeramická varná deska
Varnou plochu zapnete otočením
příslušného ovladače ve směru hodinových
ručiček do polohy nastavení požadovaného
žáru.
Polohy ovladače jsou očíslovány 0 - 3.
0 - Vyp
3 - Maximum.
Při zapnutí varné zóny může být slyšet
krátké zabzučení. To je zcela normální
a nemá to žádný vliv na provoz varné
desky.
Kontrolka napájení
Kontrolka napájení se rozsvítí, když dojde k
nastavení ovladače funkcí trouby a nebo
ovladače varné zóny.
Varná deska má dva typy varných zón:
3 normální varné zóny (levá zadní, pravá
zadní a pravá přední)
Doporučujeme varné desky na krátkou
dobu zapnout na maximum, aby se doba vaření
urychlila a pak je upravit na požadované
nastavení.
1 dvouokruhová varná zóna (levá přední)
Ovladač pro normální varnou
zónu
Levá přední varná zóna má dva topné prvky.
-
Menší kruhovou varnou plochu zapnete
otočením příslušného ovladače ve směru
hodinových ručiček do polohy nastavení
požadovaného žáru.
-
Oba topné prvky zapnete otočením
ovladače ve směru hodinových ručiček do
polohy nastavení maximálního žáru (3) a pak
otočte ovladač dále tak, aby byl téměř v
poloze (0). Uslyšíte “cvaknutí” a širší varná
zóna se zapne. Pak ovladač otočte zpět do
a nastavte ho do polohy
polohy 3
požadovaného žáru.
Uvědomte si prosím, že dva topné prvky
nyní fungují společně a dávají větší výkon než
normální varná zóna.
Kontrolky zbytkového tepla
Varná plocha je vybavena kontrolkami
zbytkového tepla, které odpovídají každé varné
zóně. Příslušná kontrolka zůstane svítit, dokud
teplota neklesne pod 30 °C, i když je varná zóna
vypnutá.
Ovladač pro dvouokruhovou
varnou zónu
electrolux 43
Použití sklokeramické varné desky
Sklokeramické varné desky
Sklokeramický povrch
Toto sklo je tvrdé a bylo temperováno, aby
vydrželo žár, chlad a teplotní šoky. Ale jako
všechno sklo je citlivé na náraz. Na
sklokeramický povrch nestoupejte.
Jestliže objevíte škrábance nebo praskliny,
odpojte sporák od elektrické sítě, aby nemohlo
dojít k úrazu elektrickým proudem a zavolejte do
nejbližšího servisu.
Na varné plochy nepokládejte žádné
předměty, které se mohou roztavit, např. plasty,
hliníkovou fólii.
Zvláštní pozornost musíte věnovat přípravě
jídel nebo nápojů obsahujících cukr. Jestliže se
tyto suroviny dostanou náhodně na keramický
povrch, je nutné je okamžitě seškrábnout,
dokud jsou ještě horké, a pak setřít, aby se
povrch nepoškodil.
Spotřeba energie
K úspoře energie dodržujte tato pravidla:
-
Používejte pouze nádobí s hladkým, rovným
dnem.
-
Nádobí postavte na varnou zónu ještě před
jejím zapnutím.
-
Kdykoli je to možné, přikryjte nádoby
pokličkou.
-
Varnou zónu vypněte několik minut před
koncem vaření, abyste využili zbytkového
tepla.
-
Zbytkového tepla využívejte k udržení
teploty jídel nebo k rozpouštění surovin.
-
Nádoby stavte doprostřed varné zóny.
44 electrolux
Kastroly a pánve
Kastroly a pánve by neměly být menší, než
je varná zóna, a nejlépe ne o více než 10-15 mm
větší, než je průměr varné zóny.
Vždy používejte nádobí s hladkým, rovným
dnem.
Dna nádob musí být vždy čistá a suchá.
Vařte s pokličkou.
Zkontrolujte, zda jsou dna nádob hladká a
nepoškozená; nádoby s otřepy a ostrými
hranami nepoužívejte, mohly by poškrábat
sklokeramický povrch.
Pokud nechcete keramický varný povrch
poškrábat nebo poškodit, měli byste nádoby
vždy zdvihnout a přenést, nikdy je po ploše
neposunujte.
Nádoby s hliníkovým a měděným dnem
mohou zanechávat kovově lesklé zbarvení,
které se odstraňuje velmi obtížně, nebo vůbec
nejde odstranit.
Dávejte pozor při smažení v tuku
nebo oleji, protože přehřáté stříkance
se mohou lehce vznítit.
electrolux 45
Elektrická trouba
Ovladače funkcí trouby a
termostatu
Umožňují zvolit nejvhodnější typ ohřevu
odpovídající různým požadavkům na pečení tím,
že zapojí vhodné topné prvky a nastaví teplotu
na požadovanou úroveň.
0
Trouba je vypnutá.
Klasické pečení - Teplo přichází z
horního i dolního topného
rovnoměrně do vnitřku trouby.
prvku
Horkovzdušné pečení - Umožňuje
pečení masa nebo pečení masa a koláčů
současně na jakékoli polici bez přenosu
vůní.
Vnitřní gril - Lze použít pro grilování
malého množství.
Plný gril - Je zapnuté celé grilovací
těleso.
Pizza- Dolní topný článek ohřívá přímo
spodek pizzy, slaných koláčů a ovocných
koláčů, zatímco ventilátor zajišťuje oběh
vzduchu k pečení horní strany pizzy nebo
náplní koláčů.
Dolní topný článek - Teplo přichází
pouze z dolní části trouby.
Kontrolka napájení
Kontrolka napájení se rozsvítí, když dojde k
nastavení ovladače funkcí trouby a nebo
ovladače varné zóny.
46 electrolux
Ovladač termostatu
Ovladačem termostatu otočte ve směru
hodinových ručiček a zvolte teplotu mezi 50° C a
230°C (MAX).
Kontrolka termostatu
Kontrolka termostatu se rozsvítí ihned při
otočení ovladače termostatu. Kontrolka svítí až
do dosažení správné teploty. Pak se bude
střídavě zapínat a vypínat k signalizaci udržení
teploty.
Minutka
Minutka označí konec časového období
akustickým signálem. Maximální nastavení času
je 120 minut.
Nastavení minutky:
1. Zvolte požadovanou funkci přípravy jídla
pomocí ovladače funkcí trouby.
2. Minutkou otočte ve směru hodinových
ručiček až do polohy pro 120 minut a pak
zpět na požadovanou dobu.
3. Po uplynutí nastavené doby bude slyšet
akustický signál a trouba se automaticky
vypne.
Ovladač minutky otočte do polohy
a
ovladače funkce trouby a termostatu do
polohy OFF (vypnuto).
Ovladač minutky otočte do polohy
pokud pro vaření nechcete časové
období nastavit.
electrolux 47
Bezpečnostní termostat
Trouba je vybavena bezpečnostním
termostatem. V případě poruchy termostatu a
následného přehřátí vypne bezpečnostní
zařízení přívod proudu ke sporáku. V tomto
případě se obraťte na místní servis. Nikdy se
nepokoušejte opravovat spotřebič sami.
Dětská pojistka
Spotřebič je dodáván s dětskou
bezpečnostní pojistkou, aby děti nemohly otevřít
dvířka trouby.
Toto bezpečnostní zařízení se zapne při
každém zavření dvířek trouby.
Chcete-li dvířka trouby odblokovat,
zdvihněte dětskou pojistku a otevřete dvířka
podle obrázku.
Před prvním použitím spotřebiče
Před použitím spotřebiče odstraňte
veškeré obaly z povrchu i zevnitř
spotřebiče včetně reklamních štítků a
ochranných fólií.
Před prvním použitím trouby
Před použitím trouby se přesvědčte, že
ovladač minutky je v poloze
.
Před prvním pečením pečlivě omyjte
příslušenství trouby.
Před prvním použitím zahřejte troubu bez
jídla. Trouba může při prvním zapnutí vydávat
nepříjemný zápach. To je zcela normální jev.
48 electrolux
)
1. Ovladač funkcí trouby nastavte na
tradiční pečení
.
2. Nastavte ovladač termostatu na
MAX.
3. Otevřete okno a místnost větrejte.
4. Nechte troubu běžet asi 45 minut
naprázdno.
Tento postup opakujte s funkcí plného grilu
a pak s horkovzdušným pečením
po
dobu asi 5-10 minut.
Po skončení uvedených postupů nechte
troubu vychladnout a vnitřek trouby
vyčistěte
měkkým
hadříkem
namočeným v teplé vodě s trochou
jemného tekutého mycího prostředku.
První použití sklokeramické
varné desky
Před použitím vyčistěte varnou plochu tak,
aby byly odstraněny všechny stopy z výroby.
)
Povrch sklokeramické desky a rám
otírejte měkkým hadříkem namočeným
v teplé vodě s trochou mycího
prostředku a pak otřete dosucha.
První zahřátí
)
První použití sklokeramické varné
desky:
1) na všechny plotýnky postavte nádobu s
trochou vody;
2) zapněte plotýnky na asi 10 minut v
nastavení na “maximum”, až začne voda v
nádobách vřít;
3) otevřete okno k zajištění větrání;
4) pak nechte plotýnky vychladnout.
Během této doby mohou varné zóny
trochu kouřit a vydávat nepříjemný
zápach. To je zcela normální jev
způsobený usazeninami z výroby.
Po skončení uvedených postupů nechte
plotýnku vychladnout a pak ji vyčistěte měkkým
hadříkem namočeným v teplé vodě.
electrolux 49
Použití trouby
Vždy pečte se zavřenými dvířky
trouby.
Při otevírání výklopných dvířek trouby
vždy odstupte. Dvířka nesmějí spadnout
dolů, vždy držte jejich držadlo, dokud se
úplně neotevřou.
Trouba má čtyři úrovně plechů.
4
3
2
1
Polohy plechů se počítají zdola, jak vidíte
na obrázku.
Příslušenství trouby musí být zasunuto
na správném místě.
Pečicí nádoby nestavte přímo na dno
trouby.
Upozornění! - Na dno trouby nestavte
žádné předměty a žádnou část trouby
nezakrývejte při pečení alobalem; mohlo
by se hromadit teplo, které by ovlivnilo
výsledky pečení a poškodilo smalt
trouby. Nádoby, žáruvzdorné nádoby i
hliníkové misky vždy stavte na polici
zasunutou do policových drážek.
Jídla obsahující tuk nebo olej připravujte
opatrně, protože při přehřátí těchto jídel
může dojít k požáru. Ze stejného důvodu
buďte opatrní při vkládání nebo vyjímání
jídla do trouby, aby žádný tuk ani olej
nespadnul na dno trouby. Pokud se to
stane, pečlivě troubu očistěte, aby se
nevytvářely nepříjemné pachy ani kouř.
Kondenzace a pára
Trouba se dodává s exkluzivním systémem,
který zajišťuje přirozený oběh vzduchu a stálou
recyklaci páry. Tento systém umožňuje pečení v
páře, takže jídla jsou měkká uvnitř a na vnější
straně mají kůrčičku. Kromě toho se doba pečení
a spotřeba energie snižuje na minimum. Při
pečení může vznikat pára, která z trouby při
otevírání dvířek uniká. To je zcela normální jev.
Při otvírání dvířek trouby během
pečení nebo po jeho skončení vždy
odstupte, aby nahromaděná pára
nebo teplo mohly bezpečně
uniknout.
Při zahřívání jídla vzniká pára stejně
jako při vaření vody v konvici. Pára se
při kontaktu se skleněnými dvířky
sráží a vznikají vodní kapky.
Ke snížení kondenzace troubu před
vložením
jídla
dostatečně
předehřejte. Krátké předehřátí trouby
(asi 10 minut) je tedy před každým
pečením nutné. Doporučujeme setřít
vodní kapky po každém použití
sporáku.
50 electrolux
Pečicí nádoby
Vliv nádob na výsledky pečení
•
Nádoby a plechy se liší tloušťkou, vodivostí,
barvou apod., což ovlivňuje způsob přenosu
tepla na vložené jídlo.
•
•
Pro pečení používejte jen nádobí, které
vydrží teplotu 230 °C.
Plechy na pečení, pekáče, apod. nedávejte
těsně k mřížce zakrývající ventilátor vzadu
v troubě, ani na dno trouby.
Nepoužívejte plechy na pečení větší než
30 cm x 35 cm, které by mohly bránit oběhu
tepla a ovlivnit tak výkon trouby.
A
Hliník, kamenina, skleněné nádoby do
trouby a silně lesklé nádoby snižují míru
pečení a zhnědnutí dna.
B
Smaltovaná litina, eloxovaný hliník, hliník s
nepřilnavou úpravou a barevnou vnější
stranou a tmavé, těžké nádoby zvyšují
intenzitu pečení a zhnědnutí spodku
pokrmu.
Rady a tipy k používání trouby
Rady a tipy k pečení ryb a
masa
Maso můžete vložit do nádob vhodných do
trouby nebo přímo na mřížku trouby. V tomto
případě nezapomeňte zasunout do první úrovně
zdola hluboký plech na zachycení tuku s
trochou vody. Hluboký plech zabrání
odkapávání rozpuštěného tuku na dno trouby.
Bílé maso, drůbež a ryby se většinou pečou
při střední teplotě (mezi 150°C a 175°C).
Potřebujete-li péct červené maso (lehce zhnědlé
na povrchu a mírněji propečené uvnitř),
doporučujeme vyšší teplotu na krátkou dobu
(mezi 200 °C a 230 °C).
Rady a tipy ke grilování
Potřebujete-li grilovat maso nebo rybu,
pokapte je trochou oleje a položte je přímo na
mřížku.
Při grilování přichází teplo pouze z horního
topného článku. Musíte proto nastavit topný
výkon podle tloušťky masa nebo ryby.
Nezapomeňte do nejnižší polohy zasunout
hluboký plech s trochou vody.
Rady a tipy k pečení
moučníků
Koláče se obvykle pečou při střední teplotě
(mezi 150°C a 200°C).
Při pečení koláčů nebo pečiva se doporučuje
krátké předehřátí trouby (asi 10 minut). Po
zapnutí pečení nechte po celou dobu pečení
zavřená dvířka a kontrolujte průběh pečení
sklem ve dvířcích trouby.
Při otvírání vždy držte držadlo dvířek
uprostřed.
electrolux 51
Tabulka pečení
Doba pečení v tabulkách nezahrnuje předehřátí. Doporučujeme troubu před
pečením předehřát na asi 10 minut.
Váha
(v gramech)
Konvenční a horkovzdušné pečení
Druh jídla
Konvenční
pečení
Horkovzdušné
pečení
Úroveň
4
3
2
1
Úroveň
°C
4
3
2
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
170
170
160
180
175
175
175
175
170
170
2
3
2
2
2
Tepl.
Doba
vaření
Poznámky
Tepl.
°C
minuty
2
2 (1 a 3)*
2
2 (1 a 3)*
2
2 (1 a 3)*
1
2
1
1
160
160
150
170
150
160
160
160
160
160
45 ~ 60
20 ~ 30
60 ~ 80
40 ~ 60
60 ~ 80
30 ~ 40
45 ~ 60
30 ~ 40
40 ~ 60
50 ~ 60
V koláčové formě na polici
V koláčové formě na polici
V koláčové formě na polici
V koláčové formě na polici
Na koláčovém plechu na polici
V dortové formě na polici
V koláčové formě
V dortové formě na polici
V koláčové formě na polici
V koláčové formě na polici
170
190
100
190
200
2 (1 a 3)*
3
2
2
2 (1 a 3)*
160
170
100
180
190
25 ~ 35
15 ~ 25
90 ~ 120
12 ~ 20
15 ~ 25
Na plechu na pečení
Na plechu na pečení
Na plechu na pečení
Na plechu na pečení
Na pečicím plechu
1
1
2
1
190
190
200
200
2
1
2
2 (1 a 3)*
180
180
175
190
40 ~ 60
30 ~ 45
20 ~ 35
15 ~ 30
2
2
1
2
2
200
200
200
180
200
2 (1 a 3)*
2 (1 a 3)*
2 (1 a 3)*
2
2
175
175
180
160
175
40 ~ 50
45 ~ 60
35 ~ 45
45 ~ 65
40 ~ 55
2
2
2
190
180
190
2
2
2
175
175
175
50 ~ 70
100 ~ 130
90 ~ 120
Na polici s hlubokým odkapávacím plechem
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
210
210
210
180
180
190
190
180
175
175
190
190
190
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
200
200
200
170
160
175
175
160
160
160
175
175
175
50 ~ 60
60 ~ 70
70 ~ 80
120 ~ 150
100 ~ 120
110 ~ 130
60 ~ 80
210 ~ 240
120 ~ 150
150 ~ 200
60 ~ 80
150 ~ 200
90 ~ 120
Na roštu a s hlubokým odkapávacím plechem
2
2
190
190
2 (1 a 3)*
2 (1 a 3)*
175
175
30 ~ 40
25 ~ 35
Koláče
1000
500
500
250
1000
1200
1000
1500
1500
1500
1500
2000
1200
1200
1000
4000
1500
3000
1200
1500
800
1200
1500
Šlehané recepty
Křehké těsto
Máslovo-tvarohový koláč
Jablečný koláč
Závin
Dort s džemem
Ovocný koláč
Piškotový dort
Vánoční koláč
Švestkový koláč
PEČIVO
Drobné pečivo
Sušenky
Pusinky
Žemle
Cukroví: Odpalované těsto
Chléb a pizza
bílý chléb
Žitný chléb
Dalamánky
Pizza
Koláče s náplní
Těstovinový korpus
Zeleninový korpus
Slaný koláč z křehkého těsta
Lasagne
Těstoviny Cannelloni
Maso
Hovězí
Vepřové
Telecí
Anglický rostbíf
krvavý
střední
propečený
Vepřové plecko
Vepřové nožičky
Jehněčí
Kuře
Krocan
Kachna
Husa
Králík
Zajíc
Bažant
Ryby
Pstruh/mořská kostěná ryba
Tuňák/losos
2 kusy na plechu na pečení
ve formě na chleba na mřížce
6-8 dalamánků na plechu na pečení
na plechu na pečení na mřížce
Ve formě na polici
Ve formě na polici
Ve formě na polici
Ve formě na polici
Ve formě na polici
Na polici s hlubokým odkapávacím plechem
Na polici s hlubokým odkapávacím plechem
Na roštu a s hlubokým odkapávacím plechem
Na roštu a s hlubokým odkapávacím plechem
S kůží - na hlubokém plechu
2 kusy v hlubokém plechu
Kýta v hlubokém plechu
Celé v hlubokém plechu
Celý v hlubokém plechu
Celá v hlubokém plechu
Celá v hlubokém plechu
Nakrájený na kousky
Nakrájený na kousky
Celý
3-4 ryby
4-6 filetů
52 electrolux
(*) Potřebujete-li péct více jídel najednou, doporučujeme vložit je na úrovně uvedené v
závorkách.
Chcete-li péct více jídel najednou, doporučujeme vám vyměnit na posledních 5-10 minut jejich
polohu, aby byla stejnoměrně zbarvena.
Teploty trouby jsou pouze orientační. U některých receptů můžete teploty zvýšit nebo snížit
podle individuálních přání a požadavků.
Doba pečení nezahrnuje předehřátí.
Krátké předehřátí trouby (asi 10 minut) je nutné před každým pečením.
Grilování
Množství
Úroveň
DRUH JÍDLA
4
3
2
1
Tepl.
°C
Doba vaření
(minuty)
Horní
strana
Spodní
strana
MAX
12 ~ 15
12 ~ 14
MAX
10 ~ 12
6~8
MAX
12 ~ 15
10 ~ 12
Kousky
Váha
Masové stejky bez kostí
4
800
3
Bifteky
4
600
3
Párky
8
-
3
Vepřové plátky
4
600
3
MAX
12 ~ 16
12 ~ 14
Kuře (rozdělené na poloviny)
2
1000
3
MAX
30 ~ 35
25 ~ 30
Kebab
4
-
3
MAX
10 ~ 15
10 ~ 12
Kuře (prsa)
4
400
3
MAX
12 ~ 15
12 ~ 14
Hamburger
6
600
3
MAX
10 ~ 15
8 ~ 10
Ryba (filé)
4
400
3
MAX
12 ~ 14
10 ~ 12
Sendviče
4-6
-
3
MAX
3~7
-
Topinky
4-6
-
3
MAX
2~4
2~3
Pizza
Množství
DRUH JÍDLA
Úroveň
4
3
2
1
Doba vaření
POZNÁMKY
Tepl.
°C
minuty
700
Pizza, velká
1
200
15 ~ 25
na pečícím plechu
500
Pizza, malá
1
200
10 ~ 20
na plechu na pečení nebo na
500
Plochý koláč
1
200
15 ~ 25
na pečícím plechu
roštu
electrolux 53
Čištění sklokeramické varné desky
Před každou údržbou nebo čištěním
musíte sporák ODPOJIT od přívodu
proudu.
Sporák nikdy nečistěte párou nebo
vysokotlakým čisticím zařízením na
páru.
Před čištěním zkontrolujte, že je varná
deska chladná.
Nikdy nepoužívejte agresivní nebo abrazivní
prostředky jako spreje do trouby, odstraňovače
skvrn nebo rzi, drátěnky nebo houbičky s
brusným účinkem.
U vašeho místního servisního střediska jsou
k dispozici speciální čistící prostředky, např.
Hob Brite, a dále škrabky na keramické varné
desky.
Odstraňování skvrn
Čištění po každém použití
Na horké varné zóny nepoužívejte žádné
čisticí prostředky. Před dalším použitím varné
zóny zkontrolujte, zda jsou všechny zbytky
setřené.
Malé nepřipečené nečistoty můžete otřít
navlhčeným hadříkem. Připečené nečistoty je
nutné odstranit škrabkou. Pak keramickou
desku otřete vlhkým hadříkem a prostředkem
Hob Brite.
Slabé kovově lesklé skvrny (zbytky hliníku)
je možné z varné zóny po vychladnutí odstranit
pomocí speciálního čisticího prostředku na
varné desky jako je např. Hob Brite.
Cukerné roztoky, zbytky jídel s vysokým
obsahem cukru je nutné okamžitě odstranit
škrabkou. Jestliže toto znečištění ihned
neodstraníte, může nevratným způsobem
poškodit povrch. Po vychladnutí setřete povrch
vlhkým hadříkem a prostředkem Hob Brite.
Před použitím jakékoli saponátu nebo
čisticího prostředku na keramickou desku si
ověřte, zda je výrobcem doporučen k čištění
keramických varných desek.
Zvláštní problémy
Pokud se chemický čistící prostředek ukáže
být nedostatečným
Zkontrolujte, zda není účinnější použít
škrabku.
• když se vyskytnou tmavé skvrny
Pokud se použití škrabky i čisticího prostředku na varné
desky ukáže neúspěšným, povrch vaší varné desky byl
možná poškozen v důsledku použití nevhodného čistícího
prostředku nebo dnem nevhodné nádoby, které ho poškrábalo.
Tím se účinnost vaší sklokeramické varné desky nezhorší.
• když se ve varné zóně
Byly použity hrnce a pánve s nevhodným dnem nebo
objeví kovové skvrny nevhodné čistící prostředky. Kovové
skvrny lze odstranit jen se značným úsilím pomocí
čisticího prostředku na sklokeramické předměty.
• když jsou na povrchu škrábance
Ty mohlo způsobit seškrábávání nebo roztavení na předměty
a nelze je odstranit. Tím se účinnost vaší sklokeramické
varné desky nezhorší.
54 electrolux
Čištění trouby
Před každou operací spotřebič
odpojte.
Tento spotřebič se nesmí čistit párou
ani čisticím zařízením na páru.
Troubu je třeba udržovat vždy v
čistotě. Usazené tuky a zbytky jídla
mohou způsobit požár, zejména v
grilovací nádobě.
Čisticí prostředky
Před použitím jakékoli čisticího prostředku
na troubu si ověřte, zda je jejich použití vhodné
a je výrobcem doporučeno k čištění trouby.
Vnější a vnitřní sklo čistěte vlhkým hadříkem
s teplou mýdlovou vodou. Pokud je vnitřní sklo
velmi znečištěné, doporučujeme použití
speciálního čisticího prostředku.
Výměna žárovky trouby
Spotřebič odpojte od sítě.
Jestliže je nutné vyměnit žárovku, musí nová
žárovka odpovídat následujícím technickým
údajům: příkon 15 W/25 W; napětí 230 V (50 Hz);
odolnost teplotě 300°C; objímka: E14. Tyto
žárovky můžete získat v nejbližším servisním
středisku.
Čisticí prostředky obsahující bělidla se
NESMÍ používat, protože by mohly způsobit
zmatnění povrchové úpravy. Nepoužívejte ani
abrazivní čisticí prostředky.
)
•
3. Odstraňte vadnou žárovku a nahraďte ji
novou.
Spotřebič nikdy nečistěte párou nebo
parním čisticím zařízením.
Výměna vadné žárovky:
1. Zkontrolujte, zda je trouba odpojená od sítě.
2. Skleněným krytem otočte směrem doleva.
Čištění vnějších ploch
4. Skleněný kryt nasaďte zpět.
Ovládací panel, dvířka trouby a těsnění
dvířek pravidelně otírejte měkkým, dobře
vyždímaným hadříkem namočeným v teplé
vodě s trochou tekutého mycího prostředku.
5. Spotřebič znovu připojte k elektrické síti.
Nedoporučujeme použití následujících
čisticích prostředků, které poškozují nebo
porušují skleněné tabule dvířek:
•
•
•
•
•
•
Čisticí prostředky pro domácnost a
bělidla
Impregnované houbičky jsou
nevhodné pro
nádoby s nepřilnavým povrchem
Drátěnky nebo ocelové drátěnky
Chemické drátěnky na trouby nebo
spreje
Odstraňovače rzi
Odstraňovače skvrn na umyvadla
nebo dřezy
electrolux 55
Vnitřek trouby
Smaltovaný vnitřek trouby se nejlépe čistí,
když je trouba ještě teplá.
Vnitřek trouby vytřete po každém použití
měkkým hadříkem namočeným v teplé mýdlové
vodě. Čas od času vnitřek trouby vyčistěte
důkladně pomocí vhodného čisticího prostředku
doporučeného výrobcem.
Dvířka trouby a těsnění
Před čištěním dvířek trouby doporučujeme
jejich sejmutí z trouby.
)
Postupujte následovně:
1
1. dvířka trouby zcela otevřete;
2. najděte závěsy spojující dvířka s troubou (viz
obrázek 1);
3. odblokujte a otočte dvě páčky, které se
nacházejí na závěsech (viz obrázek 2);
4. uchopte dvířka po levé a pravé straně a
pomalu je zdvihejte směrem k troubě, až jsou
napolo zavřené (viz obr. 3);
5. Opatrně vytáhněte dvířka z jejich usazení
(viz obrázek 3);
2
6. položte je na stabilní plochu.
Sklo dvířek trouby čistěte pouze měkkým
vlhkým hadříkem namočeným v teplé mýdlové
vodě. Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí
prostředky.
Po vyčištění nasaďte dvířka trouby opačným
postupem zpět.
Dvířka trouby NEČISTĚTE, dokud jsou
skleněné panely ještě teplé. Skleněný
panel by totiž mohl prasknout.
3
56 electrolux
Dojde-li
k
odštípnutí
nebo
hlubokému poškrábání skleněného
dveřního panelu, sklo se tím oslabí a
je nutné ho vyměnit za nové, aby
panel nepraskl. Další informace
můžete získat v místním servisním
středisku.
2) uvolněte zadní háček a drážky sejměte (viz
obrázek 5);
3) po vyčištění vraťte drážky opačným
postupem zpět.
Při připevňování drážek se přesvědčte, že
jsou připevňovací šrouby dobře utažené.
Modely z nerezové oceli nebo hliníku:
Doporučujeme čistit dvířka trouby vlhkou
houbou a pak je osušit měkkým hadříkem.
Nikdy nepoužívejte ocelové drátěnky ani
kyselé nebo abrazivní prostředky, protože by
mohly poškodit povrch trouby.
4
Ovládací panel vyčistěte se stejnou
opatrností.
Správný provoz trouby zajišťuje těsnění
nasazené okolo vnitřního prostoru trouby.
•
•
Pravidelně kontrolujte stav tohoto těsnění.
Je-li to nutné, vyčistěte ho bez použití
abrazivních prostředků.
Jestliže se vám těsnění zdá poškozené,
zavolejte do nejbližšího servisního
střediska. Troubu do opravy nepoužívejte.
Police a drážky polic
Police trouby čistěte teplou vodou se
saponátem a odolné usazeniny odstraňte
houbičkou dobře navlhčenou vodou se
saponátem. Pečlivě opláchněte a osušte
měkkým hadříkem. Drážky polic můžete k
pohodlnějšímu čištění vyjmout.
Postupujte následovně:
1) jednou ruku drážky podržte a druhou rukou
odšroubujte přední šroub (viz obrázek 4);
5
electrolux 57
Něco nefunguje
Pokud spotřebič nefunguje správně, nevolejte hned do servisního střediska, ale proveďte
nejprve tyto kontroly.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud budete volat technika k závadě níže uvedené nebo k opravě
způsobené nesprávným používáním nebo instalací, bude účtován poplatek, i když je spotřebič v
záruce.
příznak
ƒ Sporák nefunguje
řešení
 Zkontrolujte,
zasunutá do
zapnutý.
 Zkontrolujte,
 Zkontrolujte,
ovladačem.
zda je zástrčka spotřebiče
zásuvky a přívod energie je
zda není spálená pojistka.
že jste otočili správným
ƒ Sklokeramická varná deska
nedává uspojivé výsledky.
 Zkontrolujte, že nádoba má správnou velikost
odpovídající varné zóně.
 Zkontrolujte, že nádoba má ploché dno.
 Zkontrolujte, že dané nastavení je pro typ
vaření správné.
ƒ Trouba se nezapnula.
 Zkontrolujte, že jste zvolili funkci pečení.
 Zkontrolujte, že jsou dvířka trouby plně
zavřená.
 Zkontrolujte, že ovladač minutky je v poloze
.
 Zkontrolujte, zda je zásuvkový spínač nebo
síťový vypínač zapnutý.
ƒ Osvětlení trouby se
nerozsvítilo.
 Zvolte funkci pomocí ovladače funkcí trouby.
 Zkontrolujte žárovku a v případě potřeby ji
vyměňte (viz “Výměna žárovky trouby”).
ƒ Dokončení jídel trvá příliš
dlouho, nebo jsou
uvařena příliš rychle.
 Třeba je nutné seřídit teplotu.
ƒ Pára a kondenzáty se usazují  Řiďte se pokyny uvedenými v tomto návodu,
zejména částí “Používání trouby”
na jídle a uvnitř trouby.
 Po dokončení pečení nenechávejte jídlo v
troubě déle než 15-20 minut.
ƒ Ventilátor trouby je hlučný
 Zkontrolujte, zda police a nádoby na pečení
při kontaktu se zadním panelem trouby
nevibrují.
Pokud trouba ani po provedení kontrol nefunguje správně, zavolejte do místního servisního
střediska.
58 electrolux
Pokyny pro technika
Technické údaje
Spotřebič třídy 2 podtřída 1 a třídy 1
Rozměry
Výška
850 mm
Hloubka
600 mm
Šířka
600 mm
Kapacita trouby
53 l
Sklokeramická varná deska
Přední levá varná zóna
2 200 W /
Ø210 mm-120 mm
Zadní levá varná zóna
1 200 W / Ø145 mm
Zadní pravá varná zóna
1 800 W / Ø180 mm
Přední pravá varná zóna
Celkový příkon
1 200 W / Ø145 mm
6 400 W
Trouba
Topné články trouby
1800 W
Dolní topný článek
1000 W
Horní topný článek
Topný článek vnitřního grilu
800 W
1650 W
Topný článek plného grilu
2450 W
Pizza
2675 W
Horkovzdušný ventilátor
25 W
Osvětlení trouby
25 W
Celkový příkon
2 700 W
Celkový příkon sporáku (varné desky a trouba)
9 100 W
Přívodní napětí (50 Hz)
230 V/400 V 3N~
electrolux 59
Instalace
Vyrovnání
Následující pokyny jsou určeny pro
kvalifikované techniky, protože práce při
instalaci, nastavení a údržbě sporáku musejí být
provedeny v souladu s platnými předpisy.
Sporák je vybavený výškově nastavitelnými
nožičkami, které se nacházejí na zadních rozích
spodku spotřebiče.
Kdykoli je třeba provádět práci vyžadující
odpojení spotřebiče, je nutno postupovat s
maximální opatrností.
VÝROBCE ODMÍTÁ VEŠKEROU
ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ
ŠKODY
VYPLÝVAJÍCÍ Z INSTALACE, KTERÁ
NEODPOVÍDÁ
PLATNÝM
PŘEDPISŮM.
Instalace a prostředí
Instalaci a údržbu spotřebiče smí provádět
pouze kvalifikovaný technik v souladu s
platnými předpisy.
Připojení k elektrické síti musí být provedeno
v souladu s platnými předpisy.
Výrobce
odmítá
jakoukoliv
zodpovědnost za škody nebo úrazy,
způsobené vadným nebo neprovedeným
uzemněním.
Umístění
Spotřebič byl zkonstruován tak, aby bylo
možné ho umístit mezi dva kusy zařízení
kuchyně, jejichž výška nepřevyšuje výšku
varných desek sporáku.
Tento sporák nesmí být umístěn na
podstavec.
Seřízením nožiček je možné zajistit
rovnoměrnou hladinu tekutin ve varných
nádobách během vaření.
Upravte výšku spotřebiče tak, aby byl lépe
vyrovnán s ostatními povrchy.
60 electrolux
Připojení k elektrické síti
Před připojením k elektrické síti se
přesvědčte, že:
-
Ochranné jištění a domácí elektrická
soustava jsou dimenzované pro celkové
napájení trouby (viz typový štítek).
-
Váš domácí elektrický rozvod je vybaven
účinným zemnícím kabelem, odpovídajícím
platným předpisům a normám.
-
Použitá nástěnná zásuvka nebo vícepólový
spínač pro elektrické připojení je lehce
dosažitelný i po zabudování sporáku.
Spotřebič se dodává bez elektrického
přívodního kabelu, proto je nutné připojit přívodní
kabel s běžnou vidlici, která odpovídá
celkovému příkonu spotřebiče uvedenému na
typovém štítku.
Zástrčku zasuňte do vhodné nástěnné
zásuvky.
Pokud požadujete přímé připojení k
elektrické síti, bude nutné mezi spotřebič a síť
zabudovat vícepólový spínač s minimální
mezerou mezi kontakty 3 mm vhodný pro
požadovaný příkon a v souladu s platnými
předpisy.
Žlutozelený uzemňovací vodič nesmí být
přerušen spínačem a musí být o 2-3 cm delší
než ostatní vodiče.
Přívodní kabel musí být umístěn tak, aby v
žádném bodě nebyla jeho teplota o 50°C vyšší,
než je teplota prostředí.
Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost
v
případě
nedodržení
těchto
bezpečnostních opatření.
electrolux 61
Vhodné přívodní kabely jsou následujícího
typu, přičemž je nutno dodržet jejich potřebný
průřez.
•
H07 RN-F
•
H05 RN-F
•
H05 RR-F
•
H05 VV-F
•
H05 V2V2-F (T90)
Výměnu elektrického kabelu musí
provést výhradně servisní středisko
nebo kvalifikovaný elektrikář, a to v
souladu s pokyny výrobce a platnými
místními bezpečnostními předpisy.
Připojení ke svorkovnici
Spotřebič je vybaven snadno přístupnou
šestipólovou svorkovnicí, jejíž propojky
(můstky) jsou již připraveny pro provoz s
napětím 400 V trojfázového proudu s nulovým
vodičem. Pokud by měla síť jiné napětí, je nutno
propojky na svorkovnici uspořádat tak, jak je
znázorněno na výkresu.
Uzemňovací kabel musí být připojen ke
koncovce
230V 3~
230V 1~
.
Po spojení přívodního kabelu se svorkovnicí
je nutno kabel zajistit kabelovou příchytkou.
400V 2N~
400V 3N~
1 2 3 4 5
L1
L2
L3 PE
1 2 3 4 5
L1
N
1 2 3 4 5
PE
L1 L2
N
1 2 3 4 5
PE
L1 L2 L3 N
PE
Section
of cable
(min.)
4 x 1.5 mm2
Section
of cable
(min.)
3 x 2.5 mm2
Section
of cable
(min.)
4 x 2.5 mm2
Section
of cable
(min.)
5 x 1.5 mm2
62 electrolux
Servis a náhradní díly
Jestliže spotřebič nefunguje správně,
dokonce ani po provedení všech kontrol
popsaných v předchozí kapitole, obraťte se
prosím příslušný místní servis s uvedením typu
poruchy, modelu (Mod.), číslo výrobku (Prod.
č.) a výrobního čísla (Ser. č.), které jsou
uvedeny na typovém štítku. Typový štítek je
umístěný na předním vnějším okraji vnitřku
trouby (viz obr.). Servis a náhradní díly
Originální náhradní díly certifikované
výrobcem a označené tímto symbolem jsou
dostupné pouze v našem
servisním
středisku
a
autorizovaných obchodech s
náhradními díly.
electrolux 63
Záruční podmínky
Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek je poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli (dále
také jen "Kupující") a jen na výrobek sloužící k běžnému používání v domácnosti.
Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli Záruku v trvání dvaceti čtyř měsíců, a to od data
převzetí prodaného výrobku Kupujícím.
Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady, popřípadě - neníli to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné - právo na výměnu výrobku. Pokud
není takový postup možný, je Kupující oprávněn žádat přiměřenou slevu z ceny výrobku. Právo na
výměnu výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit jen při splnění všech zákonných
předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadměrně opotřeben nebo poškozen. Podmínkou
pro uplatnění každého práva ze Záruky přitom je, že:
výrobek byl instalován a uveden do provozu i vždy provozován v souladu s návodem k obsluze,
veškerě záruční nebo jiné opravy či úpravy výrobku byly vždy prováděny v Autorizovaném
servisním středisku,
Kupující při reklamaci výrobku předloží platný doklad o koupi.
Právo na odstranění vady výrobku (i všechna případná další práva ze Záruky) je kupující povinen
uplatnit v nejbližším Autorizovaném servisním středisku. Zároveň
musí Autorizovanému servisnímu středisku umožnit ověření existence reklamované vady, včetně
odpovídajícího vyzkoušení (popř. demontáže) výrobku, v provozní době tohoto střediska.
Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v příslušném Autorizovaném servisním středisku bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby, jinak zaniká.
Autorizované servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku
rozhodne o způsobu opravy. Kupující je povinen poskytnout Autorizovanému servisnímu středisku
součinnost potřebnou k prokázání uplatněného práva na odstranění vady, k ověření existence
reklamované vady i k záruční opravě výrobku.
Běh záruční doby se staví po dobu od řádněho uplatnění práva na odstranění vady do provedení
záruční opravy Autorizovaným servisním střediskem, avšak jen při
splnění podmínky uvedené v předchozím bodu.
Po provedení záruční opravy je Autorizované servisní středisko povinno vydat Kupujícímu čitelnou
kopii Opravního listu. Opravní list slouží k prokazování práv Kupujícího, proto ve vlastním zájmu
před podpisem Opravního listu zkontrolujte jeho obsah a kopii Opravního listu pečlivě uschovejte.
Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá
Prodávající, či neposkytne-li Kupující Autorizovanému servisnímu středisku shora uvedenou
součinnost, je Kupující, povinen nahradit Prodávajícímu i Autorizovanému servisnímu středisku
veškeré případné náklady, které jim v souvislosti s tím vzniknou.
Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek platí pouze na území České republiky. Nevztahuje
se na opotřebení nebo poškození výrobku (včetně poškození
způsobeného poruchami v elektrické síti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými provozními
podmínkami aj.), případný nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti
( který není závadou) ani na výrobek použitý nad rámec běžného používáni v domácnosti (např.
k podnikatelským účelům aj.).
Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva Kupujícího, která se ke koupi výrobku váží podle
kogentních ustanovení zvláštních právních předpisů.
Prodávající je povinen předat Kupujícímu při prodeji výrobku a na požádání Kupujícího poskytnout
mu i kdykoli poté aktuální seznam Autorizovaných
servisních středisek v České republice, včetně jejich telefonních čísel.
Jakékoli bližší informace o Záruce a Autorizovaných servisních střediscích poskytnou:
prodávající,
Electrolux Service, a to buď na telefonu: 261126112, nebo na adrese ELECTROLUX s.r.o.,
Electrolux Service, Budějovická 3, 140 21 Praha 4,
Bezplatná telefonní INFOLINKA: 800-160016.
64 electrolux
Evropská záruka
Na tento spotřebič se vztahuje záruka
společnosti Electrolux ve všech zemích
vyjmenovaných na zadní straně tohoto návodu
pro období stanovené v záruce spotřebiče nebo
jinak zákonem. Jestliže se přestěhujete z jedné
uvedené země do jiné z uvedených zemí,
záruka na spotřebič bude i nadále platná za
následujících podmínek:
•
Záruka na spotřebič platí ode dne prvního
zakoupení spotřebiče, které je možné
doložit předložením platného dokladu o
koupi vydaného prodejcem spotřebiče.
•
Záruka na spotřebič je platná pro stejné
období a na stejný rozsah práce a dílů, jaké
existují v nové zemi vašeho pobytu pro tento určitý model nebo řadu spotřebičů.
•
Záruka na spotřebič je vázaná na osobu
původního kupce spotřebiče a není
přenosná na další osoby.
•
Spotřebič je instalovaný a používaný v
souladu s pokyny vydanými společností
Electrolux a používá se pouze v
domácnosti, tzn. spotřebič není využíván ke
komerčním účelům.
•
Spotřebič je instalován v souladu se všemi
příslušnými platnými předpisy v nové zemi
pobytu.
Ustanoveními Evropské záruky nejsou
dotčena žádná práva, která jsou vám přiznána
zákonem.
electrolux 65
66 electrolux
68 electrolux
www.electrolux.lv
www.electrolux.cz
35690-7616
11/08 R.B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising