Electrolux | EOE5551AOX | User manual | Electrolux EOE5551AOX User Manual

Electrolux EOE5551AOX User Manual
EOE5551AO
LT ORKAITĖ
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
2
www.electrolux.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA.........................................................................................3
2. SAUGOS INSTRUKCIJA..........................................................................................4
3. GAMINIO APRAŠYMAS...........................................................................................6
4. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART...................................................................... 7
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS......................................................................................8
6. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS.................................................................................... 10
7. PRIEDŲ NAUDOJIMAS......................................................................................... 11
8. PAPILDOMOS FUNKCIJOS.................................................................................. 13
9. PATARIMAI............................................................................................................ 14
10. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA....................................................................................30
11. TRIKČIŲ ŠALINIMAS........................................................................................... 32
12. TECHNINĖ INFORMACIJA..................................................................................33
13. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS............................................................................. 33
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkome gaminį, kuris
pasižymi dešimtmečiais profesionalios patirties ir naujovėmis. Originalus ir stilingas,
jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs,
žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.electrolux.com
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registerelectrolux.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją: Modelis,
PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
1.
3
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ir žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ir naudojimo. Visada laikykite šią instrukciją
šalia prietaiso, kad galėtumėte ja pasinaudoti vėliau.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų
amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių
arba protinių negalių arba patirties bei žinių trūkumo,
jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai
naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Jeigu prietaise įrengtas apsaugos nuo vaikų užraktas,
rekomenduojame jį įjungti.
Neprižiūrimi vaikai negali atlikti valymo ir vartotojo
priežiūros darbų.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie
prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
•
•
Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
Veikiančio prietaiso vidus įkaista. Nelieskite prietaiso
kaitinimo elementų. Patiekalus arba orkaitės
prikaistuvius iš orkaitės traukite ir į ją dėkite mūvėdami
karščiui atsparias pirštines.
Prieš techninės priežiūros darbus, atjunkite maitinimą.
Norėdami išvengti galimo elektros smūgio,
pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas
būtų išjungtas.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu valikliu
ar aštriais metaliniais gremžtukais, nes galite
subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotąjam aptarnavimo centrui arba
panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti
pavojus.
Norėdami išimti lentynėles, pirmiausia patraukite
lentynėlės priekį, o po to galą nuo šoninių sienelių.
Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
Atjungimo priemonės turi būti įtrauktos į fiksuotąjį
montažą pagal elektros instaliacijos taisykles.
Naudokite tik šiam prietaisui rekomenduojamą mėsos
termometrą.
2. SAUGOS INSTRUKCIJA
2.1 Įrengimas
2.2 Elektros įvadas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateikta
naudojimo instrukcija.
Prietaisas yra sunkus: jį perkeldami,
visada būkite atsargūs. Visuomet
mūvėkite apsaugines pirštines.
Netraukite šio prietaiso už rankenos.
Virtuvės spintelė ir niša privalo būti
tinkamų matmenų.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po
saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
Prietaiso dalimis teka elektros srovė.
Montuokite prietaisą balduose, kad
nepaliestumėte pavojingų dalių.
Prietaiso šonai privalo būti šalia tokio
paties aukščio prietaisų arba spintelių.
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
•
Visus elektros prijungimus turi įvesti
kvalifikuotas elektrikas.
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Patikrinkite, ar elektros duomenys,
nurodyti techninių duomenų lentelėje,
atitinka jūsų elektros tinklo duomenis.
Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.
Visada naudokite taisyklingai įrengtą
įžemintą elektros lizdą.
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginimo laidų.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko ir
elektros laido. Jei reikėtų pakeisti
maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų
įgaliotasis techninio aptarnavimo
centras.
Saugokite, kad maitinimo laidai
neliestų ir nebūtų arti prietaiso durelių,
ypač kai durelės yra karštos.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už elektros laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
2.3 Pielietojums
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, nudegimų ir
elektros smūgio arba
sprogimo pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Naudokite šį prietaisą tik namų ūkyje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Po kiekvieno naudojimo prietaisą
išjunkite.
Prietaisui veikiant, būkite atsargūs,
atidarydami prietaiso dureles. Gali
išsiveržti karštas oras.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nespauskite atvirų durelių.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant ingredientus su alkoholiu,
gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
Atidarę dureles, saugokite prietaisą,
kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų
atviros liepsnos.
•
5
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
•
•
•
•
Kad emalis nebūtų pažeistas arba
neišbluktų:
– nedėkite orkaitės indų ar kitų
daiktų tiesiai ant prietaiso dugno;
– nedėkite tiesiai ant prietaiso
dugno aliuminio folijos;
– nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą;
– nelaikykite prietaise drėgnų
patiekalų ir maisto produktų po to,
kai juos pagaminsite;
– būkite atsargūs, kai išimate ir
dedate priedus.
Emalio išblukimas neturi poveikio
prietaiso veikimui. Tai nelaikoma
defektu ir jam garantija netaikoma.
Drėgniems pyragams kepti naudokite
gilią kepimo skardą. Vaisių sultys gali
palikti dėmių, kurių nuvalyti gali
nepavykti.
Šis prietaisas skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
Maistą visada gaminkite uždarę
orkaitės dureles.
2.4 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, gaisro arba
prietaiso sugadinimo
pavojus.
•
•
•
•
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.
Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos.
Kreipkitės į techninio aptarnavimo
centrą.
Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso
dureles. Durelės yra sunkios!
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą
nuo nusidėvėjimo.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
Prietaise likę riebalai arba maistas
gali sukelti gaisrą.
Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių grandyklių.
Jeigu naudojate orkaitės purškiklį,
laikykitės ant pakuotės pateiktų
saugumo nurodymų.
Nevalykite katalizinio emalio (jeigu
taikytina) jokios rūšies plovikliu.
•
•
2.6 Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
2.5 Vidinė apšvietimo lemputė
•
•
•
Šiame prietaise naudojama
apšvietimo arba halogeninė lemputė
yra skirta tik buitiniams prietaisams.
Nenaudokite jos būstui apšviesti.
Prieš keisdami lemputę, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo tinklo.
Naudokite tik tų pačių techninių
duomenų lemputes.
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite elektros laidą ir išmeskite
jį.
Nuimkite durelių velkę, kad vaikai ir
naminiai gyvūnai neužsidarytų
prietaise.
ĮSPĖJIMAS!
Elektros smūgio pavojus.
3. GAMINIO APRAŠYMAS
3.1 Bendroji apžvalga
1
2 3 4
5
6
7 2
8
14
5
4
3
2
1
9
10
11
12
13
1 Valdymo skydelis
2 Kaitviečių lemputės / simboliai
3 Orkaitės funkcijų nustatymo
rankenėlė
4 Galios lemputė / simbolis /
indikatorius
5 Elektroninis valdymo pultas
6 Temperatūros nustatymo rankenėlė
7 Temperatūros lemputė / simbolis /
indikatorius
8 Kaitviečių valdymo rankenėlės
9 Mėsos termometro lizdas
10 Kaitinamasis elementas
11 Lemputė
12 Ventiliatorius
13 Išimama lentynėlė
14 Lentynėlės padėtys
LIETUVIŲ
3.2 Priedai
Vielinė lentyna
Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo
skardoms.
Kepimo padėklas
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.
Grotelės / kepimo indas
7
Skirtas kepti ir skrudinti arba riebalams
surinkti.
Mėsos termometras
Skirtas matuoti, kiek iškepęs maisto
produktas.
Ištraukiami bėgeliai
Skirti lentynoms ir padėklams.
4. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
4.1 Pradinis valymas
Išimkite iš prietaiso visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
Žr. skyrių „Valymas ir
priežiūra“.
Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą
išvalykite.
Įdėkite priedus ir išimamas lentynų
atramas atgal į jų pradines padėtis.
4.2 Laiko nustatymas
Prieš naudojant orkaitę, pirmiausiai
privaloma nustatyti laiką.
Paros laiko funkcijos indikatorius mirksi,
kai prijungiate prietaisą prie elektros
maitinimo, kai išsijungia maitinimas arba
kai nenustatytas laikmatis.
arba
mygtuką, kad
Paspauskite
nustatytumėte tikslų laiką.
Maždaug po penkių sekundžių
indikatorius nustos mirksėti ir ekrane bus
rodomas nustatytas paros laikas.
8
www.electrolux.com
4.3 Laiko keitimas
Jūs negalite pakeisti paros
laiko, jeigu veikia trukmės
Kaip nustatyti naują laiką žr. „Laiko
nustatymas“.
arba pabaigos
funkcija.
Kelis kartus paspauskite , kol pradės
mirksėti paros laiko funkcijos indikatorius.
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS
temperatūros rankenėles į išjungimo
padėtį.
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
5.1 Įstumiamos rankenėlės
Norėdami naudoti prietaisą, spustelėkite
valdymo rankenėlę. Valdymo rankenėlė
iššoka.
5.2 Prietaiso įjungimas ir
išjungimas
Priklauso nuo modelio, ar
jūsų prietaise yra
rankenėlių simboliai,
indikatoriai ar lemputės.
• Orkaitei įkaitus užsidega
indikatorius.
• Kai prietaisas veikia,
užsidega lemputė.
• Simbolis rodo, ar
rankenėlė valdo vieną iš
kaitviečių, orkaitės
funkcijas ar temperatūrą.
1. Nustatykite orkaitės funkcijų valdymo
rankenėlę, kad galėtumėte pasirinkti
orkaitės funkciją.
2. Pasukite temperatūros rankenėlę
temperatūrai pasirinkti.
3. Jeigu norite išjungti prietaisą,
pasukite orkaitės funkcijų ir
5.3 Orkaitės funkcijos
Orkaitės funkcija
Naudojimo sritis
Išjungimo padė‐ Prietaisas yra išjungtas.
tis
LIETUVIŲ
Orkaitės funkcija
Naudojimo sritis
Orkaitės apšvie‐ Įjungti lemputę be maisto gaminimo funkcijos.
timas
Karšto oro srau‐ Kepti vienu metu 3-ose lentynų padėtyse ir maistui
tas
džiovinti.Nustatykite 20–40 °C mažesnę tempera‐
tūrą nei įprastam gaminimui.
Pica
1-oje lentynos padėtyje kepti patiekalus, kuriems re‐
ikia intensyvesnio skrudinimo ir traškaus pagrindo.
Nustatykite 20–40 °C mažesnę temperatūrą, nei ga‐
minant tradiciniu būdu.
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
Maistui kepti ir skrudinti 1-oje lentynos padėtyje.
Apatinis kaitini‐
mas
Pyragams su traškiu pagrindu kepti ir maistui kon‐
servuoti.
Atšildymas
Šaldytam maistui atitirpinti.
Mažasis kepin‐
tuvas
Plokštiems patiekalams kepti grilyje ir duonos skre‐
bučiams.
Didysis kepintu‐
vas
Plokščių patiekalų dideliais kiekiais kepimui grilyje ir
skrebučių skrudinimui.
Terminis kepin‐
tuvas
Didesniems mėsos gabalams arba paukštienai su
kaulais skrudinti 1-oje lentynos padėtyje. Taip pat
tinka apkepams ir skrudinti.
5.4 Rodinys
A
B
C D
A)
B)
C)
D)
Funkcijų indikatoriai
Laiko rodinys
Funkcijų indikatorius
Mėsos termometro indikatorius
5.5 Mygtukai
Mygtukas
Funkcija
aprašymas
MAŽINIMAS
Laikui nustatyti.
LAIKRODIS
Laikrodžio funkcijainustatyti.
DIDINIMAS
Laikui nustatyti.
9
10
www.electrolux.com
5.6 Kaitviečių valdymo
rankenėlės
Kaitlentę galite valdyti kaitviečių valdymo
rankenėlėmis. Žr. kaitlentės naudojimo
instrukciją.
Privalote perskaityti
kaitlentės naudojimo
instrukcijos saugos skyrius.
5.7 Kaitinimo lygiai
Kaitvietės lemputės parodo, kurią
kaitvietę nustatėte.
ĮSPĖJIMAS!
Žr. skyrių „Gaminio
aprašymas“.
Rankenėlės rod‐
muo
0
Taikytina tik kaitlentėms su
automatinio įkaitinimo
funkcija.
Automatinio įkaitinimo funkcija kurį laiką
kaitina kaitvietę visu galingumu.
1. iki galo pasukite kaitvietės valdymo
rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę
(už didžiausio kaitinimo lygio).
2. Nedelsdami nustatykite reikiamą
kaitinimo lygį.
3. Norėdami funkciją išjungti, pasukite
rankenėlę į išjungimo padėtį.
5.9 Dvigubos kaitvietės (jeigu
taikytina) naudojimas
Funkcija
Išjungimo padėtis
Šilumos palaikymo
nuostata
1–9
5.8 Automatinis įkaitinimas
Kaitinimo lygiai
Dvigubos kait‐
vietės jungiklis
1. Pasukite rankenėlę į reikiamo
kaitinimo lygio padėtį.
2. Norėdami pabaigti maisto gaminimo
procesą, pasukite valdymo rankenėlę
į išjungimo padėtį.
Norėdami įjungti dvigubą
kaitvietę, pasukite rankenėlę
pagal laikrodžio rodyklę.
Nesukite jos per išjungimo
padėtį.
1. Pasukite rankenėlę pagal laikrodžio
rodyklę į padėtį 9.
2. Rankenėlę lėtai sukite simbolio
link, kol išgirsite spragtelėjimą. Veikia
dvi kaitvietės.
3. Kaip nustatyti reikiamo kaitinimo
nuostatą aprašyta skyriuje „Kaitinimo
nuostatos“.
6. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
6.1 Laikrodžio funkcijų lentelė
Laikrodžio funkcija
Naudojimo sritis
Paros laikas
Paros laikui nustatyti, pakeisti arba patikrinti.
Minučių skait‐
lys
Nustatyti atgalinės atskaitos laiką. Ši funkcija neturi povei‐
kio prietaiso veikimui.
Trukmė
Nustatyti orkaitės kepimo laiką.
Pabaiga
Nustatyti paros laiką, kada orkaitė turi išsijungti.
LIETUVIŲ
Galite naudoti trukmės
ir
pabaigos
funkcijas vienu
metu, kad nustatytumėte,
kiek prietaisas turi veikti ir
kada prietaisas turi išsijungti.
Tai leidžia įjungti prietaisą su
atidėtu paleidimu.
Pirmiausiai nustatykite
„Trukmė“
ir tada
„Pabaiga“
.
6.2 Laikrodžio funkcijų
nustatymas
Trukmės
ir pabaigos
funkcijoms
nustatykite orkaitės funkciją ir gaminimo
temperatūrą. Tai nereikalinga laikmačiui
.
1. Spaudinėkite , kol pradės mirksėti
reikalingos laikrodžio funkcijos
indikatorius.
2. Spauskite
arba , kad
nustatytumėte reikiamos laikrodžio
funkcijos laiką.
Laikrodžio funkcija veikia. Ekrane
rodomas jūsų nustatytos laikrodžio
funkcijos indikatorius.
Veikiant laikmačio funkcijai
ekrane rodomas likęs laikas.
3. Kai pasibaigia laikas, laikrodžio
funkcijos indikatorius mirksi ir
girdimas garso signalas. Norėdami
išjungti garso signalą, paspauskite
mygtuką.
4. Pasukite orkaitės funkcijų ir
temperatūros rankenėles į išjungimo
padėtis.
Naudojant trukmės
ir
pabaigos
funkcijas,
prietaisas išsijungia
automatiškai.
6.3 Laikrodžio funkcijos
atšaukimas
1. Kelis kartus paspauskite , kol
pradės mirksėti reikiamos funkcijos
indikatorius.
2. Paspauskite ir palaikykite nuspaudę
.
Laikrodžio funkcija išsijungia po kelių
sekundžių.
7. PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
7.1 Mėsos termometro
naudojimas
Mėsos termometras (MT) matuoja mėsos
kepimo temperatūrą.
Galimi du temperatūros nustatymai:
•
•
orkaitės temperatūra. Žr. kepimo
nuostatų lentelę;
kepimo temperatūra. Žr. mėsos
termometro nuostatų lentelę.
11
PERSPĖJIMAS!
Naudokite tik su prietaisu
pateiktą mėsos termometrą
arba originalias atsargines
dalis.
1. Įkiškite mėsos termometro kištuką į
lizdą, esantį prietaiso priekyje.
Mėsos termometro indikatorius
mirksi.
2. Mėsos termometro galą dėkite į
mėsos vidurį.
12
www.electrolux.com
3. Paspauskite mygtuką
arba ,
kad nustatytumėte kepimo
temperatūrą. Galite nustatyti nuo 30
°C iki 99 °C temperatūrą. Žr. vertes
lentelėje.
4. Pasirinkite orkaitės funkciją ir
orkaitės temperatūrą.
Kai prietaisas pasiekia nustatytą kepimo
temperatūrą, pasigirsta garso signalai.
Norėdami išjungti garso signalą,
paspauskite mygtuką.
5. Išjunkite prietaisą.
6. Ištraukite mėsos termometro kištuką
iš lizdo. Išimkite mėsą iš prietaiso.
Jei mėsa neiškepė taip, kaip norite, dar
kartą atlikite pirmiau nurodytus veiksmus
ir nustatykite aukštesnę kepimo
temperatūrą.
Kepant temperatūrą galima bet kuriuo
Gilus prikaistuvis:
Įstumkite gilų prikaistuvį tarp lentynėlės
kreipiamųjų laikiklių.
Grotelės ir gilus kepimo indas vienu
metu:
Įstumkite gilų kepimo indą tarp lentynos
atramos ir grotelių kreipiamųjų laikiklių.
nustatytai
metu pakeisti. Spauskite
kepimo temperatūrai pakeisti.
ĮSPĖJIMAS!
Būkite atsargūs, kai traukiate
mėsos termometro galą ir
kištuką. Mėsos termometras
yra karštas. Galima
nusideginti.
7.2 Priedų įstatymas
Vielinė lentynėlė:
•
Įstumkite lentynėlę tarp lentynos atramos
kreipiamųjų laikiklių ir įsitikinkite, ar
kojelės yra nukreiptos žemyn.
•
Visų orkaitės priedų
dešiniųjų ir kairiųjų pusių
viršuje yra maži įlenkimai,
kad būtų saugiau. Šie
įlenkimai taip pat
apsaugos nuo apvirtimo.
Aukštas kraštas aplink
lentyną neleidžia
prikaistuviams pasislinkti.
LIETUVIŲ
7.3 Ištraukiami bėgeliai – priedų
įdėjimas
13
Dėkite kepimo skardą arba gilų kepimo
indą ant ištraukiamų bėgelių.
PERSPĖJIMAS!
Prieš uždarydami orkaitės
dureles, būtinai iki galo atgal
į prietaisą įstumkite
ištraukiamus bėgelius.
Vielinė lentynėlė:
Vielinę lentynėlę ant ištraukiamų bėgelių
padėkite taip, kad kojelės būtų
nukreiptos žemyn.
Aukštas kraštas aplink
vielinę lentynėlę yra speciali
priemonė, apsauganti
prikaistuvius, kad jie
nenuslystų.
Vielinė lentynėlė ir gilus prikaistuvis
vienu metu
Dėkite vielinę lentynėlę ant gilaus kepimo
indo. Dėkite groteles ir gilų kepimo indą
ant ištraukiamų bėgelių.
Kepimo skarda ar gilus kepimo indas:
8. PAPILDOMOS FUNKCIJOS
8.1 Aušinimo ventiliatorius
Kai prietaisas veikia, aušinimo
ventiliatorius įsijungia automatiškai, kad
prietaiso paviršiai išliktų vėsūs. Išjungus
prietaisą, orkaitės aušinimo ventiliatorius
gali toliau veikti tol, kol prietaisas atvės.
8.2 Mechaninis durelių užraktas
Parduodamo prietaiso durelių užraktas
yra išjungtas.
PERSPĖJIMAS!
Mechaninį durelių užrakto
įtaisą traukite tik
horizontaliai.
Netraukite jo vertikaliai.
14
www.electrolux.com
8.4 Durelių atidarymas, kai
įjungtas mechaninis durelių
užraktas
Jūs galite atidaryti dureles, kai įjungtas
mechaninis durelių užraktas.
1. Šiek tiek paspauskite dureles.
2. Atidarykite dureles, traukdami jas už
rankenos.
PERSPĖJIMAS!
Nestumkite durelių užrakto,
kai uždarote prietaiso
dureles.
8.3 Mechaninio durelių užrakto
naudojimas
1. Norėdami įjungti durelių užraktą,
traukite durelių užraktą pirmyn, kol jis
užsifiksuos.
2. Norėdami išjungti durelių užraktą,
stumkite durelių užraktą atgal į
skydelį.
1
2
Jeigu spausite durelių užraktą tol, kol
pasigirs spragtelėjimas, durelių užraktą
išjungsite.
9. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Lentelėse nurodyta
temperatūra ir kepimo laikas
yra tik orientacinio pobūdžio.
Jie priklauso nuo receptų,
naudojamų ingredientų
kokybės ir kiekio.
LIETUVIŲ
15
9.1 Maisto gaminimo ant kaitlentės pavyzdžiai
Kaitini‐
mo lygis
Naudojimo sritis
Laikas
(min.)
Patarimai
1
Išlaikyti pagamintą patiekalą
šiltą.
pagal
poreikį
Uždenkite prikaistuvį dangčiu.
1–2
Tinka padažui „Holland‐
aise“ gaminti, sviestui, šokola‐
dui ir želei tirpinti.
5–25
Protarpiais pamaišykite.
1–2
Puriems omletams ir keptiems
kiaušiniams gaminti.
10–40
Gaminkite uždengę prikaistu‐
vius.
2–3
Tinka ryžiams ir pieno pagrin‐ 25–50
do patiekalams lėtai virti, taip
pat pašildyti pagamintus patie‐
kalus.
Verdant ryžius, vandens turi
būti dvigubai daugiau nei ry‐
žių. Gamindami pieniškus pa‐
tiekalus, juos retkarčiais pa‐
maišykite.
3–4
Tinka daržovėms, žuviai ir mė‐ 20–45
sai virti garuose.
Įpilkite kelis valgomuosius
šaukštus skysčio.
4–5
Tinka bulvėms virti garuose.
Gamindami 750 g bulvių,
naudokite daugiausia ¼ l
vandens.
4–5
Tinka gaminti didesnius maisto 60–150
kiekius, troškinius ir sriubas.
Sudėkite ingredientus ir pripil‐
kite daugiausia 3 l vandens.
6–7
Tinka apkepti eskalopus, ver‐ pagal
šienos muštinius, kotletus, pyr‐ poreikį
agėlius su įdaru, dešreles, ke‐
penėles, blynus bei spurgas ir
miltų, sviesto bei pieno miši‐
nius padažams.
Patiekalo gaminimo laikui įpu‐
sėjus, apverskite.
7–8
Smulkiai supjaustytoms pa‐
skrudintoms bulvėms, nugar‐
inės žlėgtainiams ir bifštek‐
sams intensyviai kepti.
Patiekalo gaminimo laikui įpu‐
sėjus, apverskite.
9
Dideliems kiekiams vandens virinti, makaronams virti, mėsai (guliašui,
troškintai mėsai) skrudinti, bulvių traškučiams dideliame kiekyje aliejuaus
kepti.
20–60
5–15
9.2 Vidinė durelių pusė
9.3 Kepimas
Kai kuriuose modeliuose durelių
vidinėje pusėje rasite:
•
•
•
lentynų padėčių numerius;
informacijos apie orkaitės funkcijas,
tipiškiems patiekalams
rekomenduojamas lentynų padėtis ir
temperatūros nuostatas.
•
Jūsų orkaitė gali kepti ir skrudinti
kitaip negu anksčiau turėtas
prietaisas. Įprastai naudojamas
nuostatas (temperatūrą, gaminimo
trukmę) ir lentynų padėtis keiskite
atsižvelgdami į lentelėse pateiktas
vertes.
Gamintojas rekomenduoja pirmą kartą
naudoti žemesnę temperatūrą.
16
www.electrolux.com
•
•
•
Jei lentelėje nerandate konkretaus
patiekalo gaminimo nuostatų,
naudokite nuostatas, skirtas gaminti
patiekalą, kuris labiausiai panašus į
tą, kurį norite gaminti.
Jei pyragus kepate ne vienoje
lentynos padėtyje, kepimo laiką
galima pailginti 10–15 minučių.
Pyragai ir tešlainiai skirtinguose
aukščiuose pradžioje gali skrusti
nevienodai. Jei taip nutinka,
nustatytos temperatūros nekeiskite.
Kepimo metu apskrudimo lygiai
suvienodės.
• Esant nustatytai ilgesnei kepimo
trukmei, orkaitę galima išjungti likus
10 minučių iki kepimo pabaigos. Tokiu
būdu bus išnaudotas likęs karštis.
Jei gaminimui naudojate užšaldytus
maisto produktus, gaminimo metu
kepamosios skardos gali išsilenkti.
Kepamosioms skardoms atvėsus, jos
išsitiesins.
9.4 Patarimai, kaip kepti
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Pyrago apačia nepakanka‐ Netinkama lentynos padė‐
mai iškepusi.
tis.
Padėkite pyragą ant že‐
mesnės lentynos.
Pyragas sukrenta ir pasi‐
daro tąsus, vandeningas,
suskilinėja.
Orkaitės temperatūra per
aukšta.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite šiek tiek žemesnę ork‐
aitės temperatūrą.
Pyragas sukrenta ir pasi‐
daro tąsus, vandeningas,
suskilinėja.
Per trumpas kepimo laikas. Nustatykite ilgesnę kepimo
trukmę. Negalite mažinti
kepimo trukmės, nustaty‐
dami aukštesnę tempera‐
tūrą.
Pyragas sukrenta ir pasi‐
daro tąsus, vandeningas,
suskilinėja.
Tešloje per daug skysčio.
Naudokite mažiau skysčio.
Atkreipkite dėmesį, kiek lai‐
ko maišyti, ypač jeigu nau‐
dojate plakiklį.
Pyragas pernelyg sausas.
Orkaitės temperatūra per
žema.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite aukštesnę orkaitės
temperatūrą.
Pyragas pernelyg sausas.
Per ilgas kepimo laikas.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite trumpesnį kepimo lai‐
ką.
Pyragas nevienodai pa‐
skrunda.
Per aukšta orkaitės tem‐
Nustatykite žemesnę ork‐
peratūra ir per trumpas ke‐ aitės temperatūrą ir ilgesnį
pimo laikas.
kepimo laiką.
Pyragas nevienodai pa‐
skrunda.
Tešla netolygiai paskirsty‐
ta.
Vienodai paskirstykite tešlą
ant kepimo skardos.
Pyragas neiškepa per nur‐
odytą kepimo laiką.
Orkaitės temperatūra per
žema.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite šiek tiek aukštesnę
orkaitės temperatūrą.
LIETUVIŲ
9.5 Kepimas viename lygyje:
Kepimas skardose
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Riestainis /
sviestinė ban‐
delė
Karšto oro
srautas
150–160
50–70
1
Trapus pyra‐
gas / vaisinis
tortas
Karšto oro
srautas
140–160
70–90
1
Fatless sponge Karšto oro
cake / biskviti‐ srautas
nis pyragas be
riebalų
140–150
35–50
2
Fatless sponge Apatinis+viršu‐ 160
cake / biskviti‐ tinis kaitinimas
nis pyragas be
riebalų
35–50
2
Apkepas, tra‐
pus pyragas
Karšto oro
srautas
170–1801)
10–25
2
Apkepas, bisk‐
vito tešla
Karšto oro
srautas
150–170
20–25
2
160
60–90
2
Apple pie / ob‐ Apatinis+viršu‐ 180
uolių pyragas
tinis kaitinimas
(2 formos 20
cm skersmens,
įdedamos įstri‐
žai)
70–90
1
Varškės pyra‐
gas
60–90
1
Apple pie / ob‐ Karšto oro
uolių pyragas
srautas
(2 formos 20
cm skersmens,
įdedamos įstri‐
žai)
Apatinis+viršu‐ 170–190
tinis kaitinimas
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Funkcija
Mielinė py‐
Apatinis+viršu‐
nutė / riestainis tinis kaitinimas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
170–190
30–40
3
17
18
www.electrolux.com
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Kalėdinis pyra‐
gas
Apatinis+viršu‐
tinis kaitinimas
160–1801)
50–70
2
Duona (ruginė Apatinis+viršu‐
duona):
tinis kaitinimas
1. Pirmoji ke‐
pimo proc‐
eso dalis.
2. Antroji kepi‐
mo proceso
dalis.
1. 2301)
2. 160–180
1. 20
2. 30–60
1
Pyragaičiai su
kremu / eklerai
Apatinis+viršu‐
tinis kaitinimas
190–2101)
20–35
3
Šveicariškas
vyniotinis
Apatinis+viršu‐
tinis kaitinimas
180–2001)
10–20
3
Trupininis pyra‐ Karšto oro
gas (sausas)
srautas
150–160
20–40
3
Sviestinis mig‐
dolų pyragas /
saldūs pyragai
Apatinis+viršu‐
tinis kaitinimas
190–2101)
20–30
3
Vaisių pyragai
(iš mielinės /
biskvito te‐
šlos)2)
Karšto oro
srautas
150
35–55
3
Vaisių pyragai
(iš mielinės /
biskvito te‐
šlos)2)
Apatinis+viršu‐
tinis kaitinimas
170
35–55
3
Vaisių pyragai Karšto oro
iš trapios tešlos srautas
160–170
40–80
3
Mieliniai pyra‐
Apatinis+viršu‐
gai su kremu
tinis kaitinimas
(pvz., varškės,
grietinėlės, pie‐
no / kiaušinių)
160–1801)
40–80
3
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų prikaistuvį.
Sausainiai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Trapūs sausai‐
niai
Karšto oro
srautas
150–160
10–20
3
LIETUVIŲ
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Short bread /
Karšto oro
trapios tešlos
srautas
kepiniai / sau‐
sainių juostelės
140
20–35
3
Short bread /
Apatinis+viršu‐
trapios tešlos
tinis kaitinimas
kepiniai / sau‐
sainių juostelės
1601)
20–30
3
Sausainiai iš
biskvitinės te‐
šlos
Karšto oro
srautas
150–160
15–20
3
Pyragai su
kiaušinio balty‐
mu / merengos
Karšto oro
srautas
80–100
120–150
3
Migdoliniai sau‐ Karšto oro
sainiai
srautas
100–120
30–50
3
Sausainiai iš
mielinės tešlos
Karšto oro
srautas
150–160
20–40
3
Sluoksniuotos
tešlos kepiniai
Karšto oro
srautas
170–1801)
20–30
3
Bandelės
Karšto oro
srautas
1601)
10–25
3
Bandelės
Apatinis+viršu‐
tinis kaitinimas
190–2101)
10–25
3
Small cakes /
Karšto oro
maži pyragai‐
srautas
čiai (20 vienetų
skardoje)
1501)
20–35
3
Small cakes /
Apatinis+viršu‐
maži pyragai‐
tinis kaitinimas
čiai (20 vienetų
skardoje)
1701)
20–30
3
1) Įkaitinkite orkaitę.
9.6 Kepiniai ir apkepai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Makaronų ap‐
kepas
Apatinis+viršu‐
tinis kaitinimas
180–200
45–60
1
19
20
www.electrolux.com
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Lazanija
Apatinis+viršu‐
tinis kaitinimas
180–200
25–40
1
Daržovių apke‐ Terminis kepin‐ 160–170
tuvas
pas1)
15–30
1
Ilgi batonai su
lydytu sūriu
160–170
15–30
1
Saldūs kepiniai Apatinis+viršu‐
tinis kaitinimas
180–200
40–60
1
Žuvies apkepai Apatinis+viršu‐
tinis kaitinimas
180–200
30–60
1
Įdarytos dar‐
žovės
160–170
30–60
1
Karšto oro
srautas
Karšto oro
srautas
1) Įkaitinkite orkaitę.
9.7 Kepimas keliais lygiais
Naudokite karšto oro srauto funkciją.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Pyragaičiai su
kremu / eklerai
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
160–1801)
Trupininis pyra‐ 150–160
gas
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
25–45
1/4
-
30–45
1/4
-
1) Įkaitinkite orkaitę.
Sausainiai /small cakes / maži pyragaičiai / pyragaičiai / bandelės
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
150–160
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
20–40
1/4
1/3/5
Short bread /
140
Trapios tešlos
kepiniai / sau‐
sainių juostelės
25–45
1/4
1/3/5
Sausainiai iš
biskvitinės te‐
šlos
25–40
1/4
-
Trapios tešlos
sausainiai
160–170
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
80–100
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
130–170
1/4
-
Migdoliniai sau‐ 100–120
sainiai
40–80
1/4
-
Sausainiai iš
mielinės tešlos
160–170
30–60
1/4
-
Sluoksniuotos
tešlos kepiniai
170–1801)
30–50
1/4
-
Bandelės
180
20–30
1/4
-
23–40
1/4
-
Sausainiai su
kiaušinio balty‐
mu, merengos
Small cakes /
1501)
Maži pyragai‐
čiai (20 vienetų
skardoje)
1) Įkaitinkite orkaitę.
9.8 Pica
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica (plonapadė)
200–2301)2)
15–20
2
Pica (su dideliu kie‐ 180–200
kiu garnyro)
20–30
2
Apkepai
180–200
40–55
1
Špinatų apkepas
160–180
45–60
1
Trapios tešlos ap‐
kepas su įdaru
170–190
45–55
1
Biskvitinis apkepas
170–190
45–55
1
Varškės pyragas
140–160
60–90
1
Obuolių pyragas,
uždengtas
150–170
50–60
1
Daržovių pyragas
160–180
50–60
1
Nerauginta duona
230–2501)
10–20
2
Sluoksniuotos te‐
šlos apkepas
160–1801)
45–55
2
21
22
www.electrolux.com
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Famekuchenas (į
picą panašus Elza‐
so patiekalas)
230–2501)
12–20
2
Piroggen (rusiška
perlenktos picos
versija)
180–2001)
15–25
2
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų prikaistuvį.
9.9 Kepsnių kepimas
•
•
•
•
•
•
Kepimui naudokite atsparius karščiui
orkaičių indus (žr. gamintojo
instrukciją).
Didelius kepsnius galima kepti giliame
kepimo inde (jeigu jis yra) arba ant
grotelių virš gilaus prikaistuvio.
Liesą mėsą kepkite kepimo skardoje
su dangčiu. Tuomet mėsa bus
sultingesnė.
Jeigu norite, kad kepama įvairi mėsa
būtų apskrudusi, ją kepkite
atidengtoje kepimo skardoje.
Prietaise rekomenduojame kepti
mėsos ir žuvies produktus,
sveriančius 1 kg ir daugiau.
•
•
•
Norint, kad kepant išsiskyrusios
mėsos sultys arba riebalai nepridegtų,
patariame į gilų kepimo indą įpilti
vandens.
Jeigu reikia, skrudinamą maistą
apverskite (praėjus 1/2–2/3 gaminimo
laiko).
Kepimo metu kelis kartus palaistykite
didelius kepsnius ir paukštieną jų
sultimis. Tuomet kepsniai bus
skanesni.
Prietaisą galite išjungti likus maždaug
10 minučių iki kepimo pabaigos; taip
panaudosite likusį orkaitės karštį.
9.10 Kepimo lentelės
Jautiena
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Troškinta mėsa 1–1,5 kg
Apatinis+vir‐ 230
šutinis kaiti‐
nimas
120–150
1
Jautienos
kepsnys arba
filė: su krauju
storio cm
Terminis ke‐ 190–2001)
pintuvas
5–6
1
Jautienos
storio cm
kepsnys arba
filė: vidutiniškai
iškepta
Terminis ke‐ 180–1901)
pintuvas
6–8
1
LIETUVIŲ
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Jautienos
kepsnys arba
filė: gerai iš‐
kepta
storio cm
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Terminis ke‐ 170–1801)
pintuvas
8–10
1
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kiauliena
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Mentė / spran‐
dinė / kumpis
1–1,5 kg
Terminis
kepintuvas
160–180
90–120
1
Kapotinis /
kiaulienos /
jautienos šon‐
kauliukai
1–1,5 kg
Terminis
kepintuvas
170–180
60–90
1
Maltos mėsos
kepsnys
750 g–1 kg
Terminis
kepintuvas
160–170
50–60
1
Kiaulės koja
(apvirta)
750 g–1 kg
Terminis
kepintuvas
150–170
90–120
1
Veršiena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Kepta ver‐
šiena
1
Veršienos
kulninė
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Terminis ke‐ 160–180
pintuvas
90–120
1
1,5–2
Terminis ke‐ 160–180
pintuvas
120–150
1
Kiekis (kg)
Funkcija
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Aviena
Patiekalas
Tempera‐
tūra (°C)
Lentynos
padėtis
Ėriuko koja / 1–1,5
kepta aviena
Terminis ke‐ 150–170
pintuvas
100–120
1
Avienos nu‐
garinė
Terminis ke‐ 160–180
pintuvas
40–60
1
1–1,5
23
24
www.electrolux.com
Žvėriena
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Kiškio nu‐
garinė / kiš‐
kio koja
iki 1 kg
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Apatinis+vir‐ 2301)
šutinis kaiti‐
nimas
30–40
1
Elnienos nu‐ 1,5–2 kg
garinė
Apatinis+vir‐ 210–220
šutinis kaiti‐
nimas
35–40
1
Elnienos
šlaunis
Apatinis+vir‐ 180–200
šutinis kaiti‐
nimas
60–90
1
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
1,5–2 kg
Tempera‐
tūra (°C)
1) Įkaitinkite orkaitę.
Paukštiena
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Tempera‐
tūra (°C)
Paukštiena,
supjaustyta
porcijomis
200–250 g
porcija
Terminis ke‐ 200–220
pintuvas
30–50
1
Vištienos
puselės
400–500 g
porcija
Terminis ke‐ 190–210
pintuvas
35–50
1
Viščiukas,
višta
1–1,5 kg
Terminis ke‐ 190–210
pintuvas
50–70
1
Antis
1,5–2 kg
Terminis ke‐ 180–200
pintuvas
80–100
1
Žąsis
3,5–5 kg
Terminis ke‐ 160–180
pintuvas
120–180
1
Kalakutiena
2,5–3,5 kg
Terminis ke‐ 160–180
pintuvas
120–150
1
Kalakutiena
4–6 kg
Terminis ke‐ 140–160
pintuvas
150–240
1
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
40–60
1
Žuvis (troškinta)
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Visa žuvis
1–1,5
Apatinis+vir‐ 210–220
šutinis kaiti‐
nimas
9.11 Mažasis kepintuvas
•
•
Kepdami griliu, visada nustatykite
didžiausią temperatūrą.
Lentyną dėkite į kepimo griliu lentelėje
nurodytą padėtį.
Tempera‐
tūra (°C)
•
•
Pirmoje lentynos padėtyje visada
padėkite indą nuvarvėjusiems
riebalams surinkti.
Grilyje kepkite tik plokščius mėsos
arba žuvies gabalus.
LIETUVIŲ
•
Prieš kepimą visada pasirinkite grilio
funkciją ir pakaitinkite tuščią orkaitę
maždaug 5 minutes.
PERSPĖJIMAS!
Maistą visada ruoškite
uždarę orkaitės dureles.
Mažasis kepintuvas
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
1-a pusė
2-a pusė
Jautienos
kepsnys
210–230
30–40
30–40
2
Jautienos filė
230
20–30
20–30
3
Kiaulienos nu‐
garinė
210–230
30–40
30–40
2
Veršienos nu‐
garinė
210–230
30–40
30–40
2
Avienos nugar‐ 210–230
inė
25–35
20–25
3
Žuvis, 500–1
000 g
15–30
15–30
3/4
210–230
Lentynos pa‐
dėtis
Didysis kepintuvas
Patiekalas
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
1-a pusė
2-a pusė
Burgers / mėsainiai
8–10
6–8
4
Kiaulienos filė
10–12
6–10
4
Dešrelės
10–12
6–8
4
Filė / veršienos
kepsniai
7–10
6–8
4
Toast / Skrebučiai1) 1–3
1–3
5
Skrebutis su gar‐
nyru
-
4
6–8
1) Įkaitinkite orkaitę.
9.12 Šaldytas maistas
Naudokite karšto oro srauto funkciją.
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica, šaldyta
200–220
15–25
2
Amerikietiška pica,
šaldyta
190–210
20–25
2
25
26
www.electrolux.com
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica, atvėsinta
210–230
13–25
2
Picos užkandžiai,
šaldyti
180–200
15–30
2
Gruzdintos bul‐
vytės, plonos
200–220
20–30
3
Gruzdintos bul‐
vytės, storos
200–220
25–35
3
Kroketai
220–230
20–35
3
Paskrudintos
bulvės
210–230
20–30
3
Lazanija / įdaryti
makaronai kanelo‐
ni, švieži
170–190
35–45
2
Lazanija / kaneloni,
šaldyti
160–180
40–60
2
Orkaitėje keptas sū‐ 170–190
ris
20–30
3
Viščiuko sparneliai
20–30
2
190–210
Užšaldyti pusgaminiai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Temperatūra
(°C)
Šaldyta pica
Apatinis+viršu‐
tinis kaitinimas
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
Gruzdintos bul‐ Apatinis+viršu‐
tinis kaitinimas
vytės1) (300–
arba terminis
600 g)
kepintuvas
200–220
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
Prancūziškieji
batonai
Apatinis+viršu‐
tinis kaitinimas
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
Vaisių pyragai
Apatinis+viršu‐
tinis kaitinimas
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
1) Kepdami gruzdintas bulvytes, apverskite jas 2–3 kartus.
9.13 Atitirpinti
•
•
Išimkite maisto pakuotę ir sudėkite
maistą į lėkštę.
Naudokite pirmą lentynos padėtį nuo
apačios.
•
Neuždenkite maisto dubeniu ar lėkšte,
nes gali pailgėti atšildymo trukmė.
LIETUVIŲ
27
Patieka‐ Kiekis
las
Atšildymo
laikas
(min.)
Likusi atšil‐ Pastabos
dymo
trukmė
(min.)
Viščiu‐
kas
1 kg
100–140
20–30
Viščiuką uždėkite ant didelėje
lėkštėje apverstos mažos lėk‐
štutės. Patiekalo gaminimo laikui
įpusėjus, apverskite.
Mėsa
1 kg
100–140
20–30
Patiekalo gaminimo laikui įpusė‐
jus, apverskite.
Mėsa
500 g
90–120
20–30
Patiekalo gaminimo laikui įpusė‐
jus, apverskite.
Upėtakis 150 g
25–35
10–15
-
Braškės
300 g
30–40
10–20
-
Sviestas 250 g
30–40
10–15
-
Grieti‐
nėlė
80–100
10–15
Grietinėlę plakite ne visiškai ati‐
tirpdytą.
60
60
-
2 x 200 g
Didelis
1,4 kg
puošnus
tortas
9.14 Konservavimas – apatinis
kaitinimas
•
•
•
•
•
Naudokite tik vienodo dydžio, įprastus
konservavimo stiklainius.
Nenaudokite stiklainių su užsukamais
dangteliais arba metalinių indų.
Esant šiai funkcijai, naudokite pirmą
lentynų lygį nuo apačios.
Ant kepimo skardos dėkite ne daugiau
nei po šešis vieno litro talpos
stiklainius.
Vienodai pripildykite stiklainius ir
uždarykite su veržtuvu.
•
•
•
Stiklainiai neturi liestis vienas prie
kito.
Į kepimo padėklą įpilkite maždaug 1/2
litro vandens, kad orkaitėje pakaktų
drėgmės.
Kai skystis induose pradeda virti
(maždaug po 35–60 minučių vieno
litro induose), išjunkite orkaitę arba
sumažinkite temperatūrą iki 100 °C
(žr. lentelę).
Minkšti vaisiai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Žemuogės / mė‐
160–170
lynės / avietės / pri‐
nokę agrastai
Virimo trukmė
(min.), kol susi‐
daro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatūr‐
oje (min.)
35–45
-
28
www.electrolux.com
Kaulavaisiai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susi‐
daro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatūr‐
oje (min.)
Kriaušės / svarai‐
niai / slyvos
160–170
35–45
10–15
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susi‐
daro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatūr‐
oje (min.)
Morkos1)
160–170
50–60
5–10
Agurkai
160–170
50–60
-
Marinuotos dar‐
žovės
160–170
50–60
5–10
Kaliaropės / žirniai / 160–170
šparagai
50–60
15–20
Daržovės
1) Palikite orkaitėje, kai ją išjungiate.
9.15 Džiovinimas. Karšto oro
srautas.
•
•
Išklokite skardas pergamentiniu arba
kepimo popieriumi.
Tam, kad rezultatai būtų kuo geresni,
praėjus pusei džiovinimo laiko, orkaitę
išjunkite, atidarykite jos dureles ir
palikite per naktį, kad maisto
produktai visiškai išdžiūtų.
Daržovės
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Pupos
60–70
Pipirai
Lentynos padėtis
1 padėtis
2 padėtys
6–8
3
1/4
60–70
5–6
3
1/4
Daržovės rau‐
ginimui
60–70
5–6
3
1/4
Grybai
50–60
6–8
3
1/4
Prieskoniniai
augalai
40–50
2–3
3
1/4
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Lentynos padėtis
60–70
8–10
Vaisiai
Patiekalas
Slyvos
1 padėtis
2 padėtys
3
1/4
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Abrikosai
60–70
Pjaustyti obuo‐
liai
Kriaušės
Lentynos padėtis
1 padėtis
2 padėtys
8–10
3
1/4
60–70
6–8
3
1/4
60–70
6–9
3
1/4
9.16 Mėsos termometro lentelė
Jautiena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Šonkauliukai / filė kepsnys: su krauju
45–50
Šonkauliukai / filė kepsnys: vidutiniškai iš‐ 60–65
kepta
Šonkauliukai / filė kepsnys: gerai iškepta
70–75
Kiauliena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mentė / kumpis / kiaulienos sprandinė
80–82
Kotletas (nugarinės) / rūkyta kiaulienos
nugarinė
75–80
Maltos mėsos kepsnys
75–80
Veršiena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Kepta veršiena
75–80
Veršienos kulninė
85–90
Aviena / ėriena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Avies koja
80–85
Avienos nugarinė
80–85
Kepta aviena / Ėriuko koja
70–75
Žvėriena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Kiškio nugarinė
70–75
Kiškio koja
70–75
29
30
www.electrolux.com
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Nepjaustytas kiškis
70–75
Elnienos nugarinė
70–75
Elnio koja
70–75
Žuvis
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Lašiša
65–70
Upėtakiai
65–70
10. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
10.1 Pastabos dėl valymo
•
•
•
•
•
•
Prietaiso priekį valykite minkštu
audiniu ir šiltu vandeniu su valymo
priemone.
Metaliniams paviršiams valyti
naudokite įprastą valymo priemonę.
Prietaiso vidų valykite po kiekvieno
naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti
maisto likučiai gali sukelti gaisrą.
Didesnė rizika grilio prikaistuviui.
Įsisenėjusius nešvarumus valykite
specialiu orkaičių valikliu.
Visus priedus išvalykite po kiekvieno
naudojimo ir palikite juos išdžiūti.
Valykite minkštu audiniu ir šiltu
vandeniu su valymo priemone.
Jeigu turite neprisvylančių priedų,
neplaukite jų stipraus poveikio
priemonėmis, aštriais daiktais arba
indaplovėje. Tai gali pažeisti
neprisvylančią dangą.
10.2 Lentynų atramų
Norėdami išvalyti orkaitės vidų, išimkite
lentynų atramas .
1. Atitraukite lentynos atramos priekį
nuo šoninės sienelės.
2. Lentynos atramos galinę dalį
patraukite nuo šoninės sienelės ir ją
ištraukite.
2
1
Įdėkite lentynų atramas atvirkščia tvarka.
Ištraukiamų grotelių
atraminiai kaiščiai turi būti
atsukti į priekį.
LIETUVIŲ
10.3 Katalizinis valymas
PERSPĖJIMAS!
Nevalykite katalizinio
paviršiaus orkaitėms
skirtomis purškiamomis arba
šveitimo priemonėmis, muilu
ar kitais valikliais. Tai pažeis
katalizinį paviršių.
ĮSPĖJIMAS!
Būkite atsargūs, kai išimate
prietaiso dureles. Durelės
yra sunkios.
1. Visiškai atidarykite dureles.
2. Iki galo nuspauskite suveržiamąsias
svirtis (A) ant dviejų durelių vyrių.
Katalizinio paviršiaus dėmės
ar spalvos pasikeitimai neturi
poveikio katalizinėms
savybėms.
ĮSPĖJIMAS!
Kai valote orkaitę aukštoje
temperatūroje, saugokite ją
nuo vaikų. Orkaitės paviršius
labai įkaista ir galima
nusideginti.
Prieš įjungdami katalizinį
valymą, iš orkaitės išimkite
visus priedus.
Sienelės su katalizine danga savaime
išsivalo. Jos sugeria ant sienelių
besikaupiančius riebalus, kai prietaisas
veikia.
Norėdami palaikyti šį išsivalymo procesą,
reguliariai įkaitinkite tuščią orkaitę.
1. Nuvalykite orkaitės dugną šiltu
vandeniu ir plovimo skysčiu, tada
nusausinkite.
2. Nustatykite funkciją .
3. Nustatykite 250 °C orkaitės
temperatūrą ir palikite ją veikti 1
valandą.
4. Kai prietaisas yra ataušęs, nuvalykite
jį švelnia ir drėgna kempine.
10.4 Durelių išėmimas ir
įdėjimas
Galite nuimti dureles ir vidines stiklo
plokštes, kad nuvalytumėte. Skirtingiems
modeliams stiklo plokščių skaičius gali
būti skirtingas.
31
A
A
3. Uždarykite orkaitės dureles iki pirmos
atidarymo padėties (maždaug 70°
kampu).
4. Laikykite dureles abiem rankom už
abiejų kraštų ir atkelkite jas nuo
prietaiso kampu aukštyn.
5. Padėkite dureles išorine puse žemyn
ant minkšto audinio ir lygaus
pagrindo. Taip jų nesubraižysite.
6. Laikydami durelių apdailą (B) už
abiejų pusių durelių viršutinių kampų,
paspauskite į vidų ir atleiskite
fiksavimo tarpiklį.
2
B
1
7. Patraukite durelių apdailą pirmyn ir
nuimkite ją.
8. Laikykite durelių stiklo plokštes už
viršutiniojo krašto ir iškelkite iš
kreiptuvo.
32
www.electrolux.com
Viršutinė lemputė
1. Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš
laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.
9. Stiklo plokštę nuvalykite vandeniu ir
muilu. Atsargiai nusausinkite stiklo
plokštę.
Baigę valyti, įstatykite dureles ir stiklo
plokštes. Atlikite veiksmus atvirkščia
eilės tvarka. Pirmiausia įdėkite mažesnę
plokštę, po to didesnę.
2. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C karščiui atsparia lempute.
4. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
10.5 Lemputės keitimas
Patieskite audinį prietaiso viduje. Tai
apsaugo nuo lemputės stiklinio gaubtelio
ir orkaitės vidaus pažeidimų.
ĮSPĖJIMAS!
Žūties nuo elektros srovės
pavojus! Atjunkite saugiklį
prieš keisdami lemputę.
Lemputė ir lemputės stiklinis
gaubtas gali būti karšti.
1. Išjunkite prietaisą.
2. Išimkite saugiklius iš skirstomosios
saugiklių dėžutės arba išjunkite
jungtuvą.
11. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
11.1 Ką daryti, jeigu..
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Kaitvietės neveikia.
Žr. įmontuojamo maisto gaminimo paviršiaus naudojimo
instrukciją.
Orkaitė nekaista.
Orkaitė yra išjungta.
Įjunkite orkaitę.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite laikrodį.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytos būtinos
nuostatos.
Įsitikinkite, ar nuostatos yra
tinkamos.
LIETUVIŲ
33
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitė nekaista.
Suveikė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas
sutriko dėl perdegusio sau‐
giklio. Jeigu saugiklis pak‐
artotinai suveikia, kreip‐
kitės į kvalifikuotą elektriką.
Lemputė nešviečia.
Lemputė perdegusi.
Pakeiskite lemputę.
Ant maisto produktų ir ork‐
aitės viduje kaupiasi garai
ir kondensatas.
Pernelyg ilgam palikote pa‐ Baigę gaminti, nepalikite
tiekalą orkaitėje.
patiekalų orkaitėje ilgiau
negu 15–20 minučių.
Ekrane rodoma „12.00“.
Nutrūko elektros tiekimas.
Ekrane rodoma „F11“.
Netinkamai įkištas mėsos
Kuo giliau įkiškite mėsos
termometro kištukas į lizdą. termometro kištuką į lizdą.
11.2 Aptarnavimo duomenys
Iš naujo nustatykite laik‐
rodį.
techninių duomenų lentelėje. Duomenų
lentelę rasite prietaiso viduje, ant
priekinio rėmo. Nenuimkite duomenų
lentelės nuo prietaiso vidaus.
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti
techninio aptarnavimo centrui, nurodyti
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
12. TECHNINĖ INFORMACIJA
12.1 Techniniai duomenys
Įtampa
230 / 400 V
Dažnis
50 Hz
13. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
13.1 Gaminio kortelė ir informacija pagal ES 65-66/2014
Tiekėjo pavadinimas
„Electrolux“
Modelio identifikatorius
EOE5551AOX
34
www.electrolux.com
Energijos efektyvumo indeksas
103,5
Energijos efektyvumo klasė
A
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, vei‐
kiant įprastu režimu
0,99 kWh/ciklui
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, vei‐
kiant ventiliatoriaus režimu
0,88 kWh/ciklui
Orkaičių skaičius
1
Karščio šaltinis
Elektra
Tūris
71 l
Orkaitės rūšis
Įmontuojama po apačia orkaitė
Masė
38.0 kg
EN 60350-1. Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 1 dalis. Viryklės,
orkaitės, garinės orkaitės ir kepintuvai.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai.
13.2 Energijos taupymas
Prietaise yra savybių, kurios jums
padeda taupyti energiją kasdien ruošiant
maistą.
•
Bendri patarimai
– Įsitikinkite, ar orkaitės durelės
tinkamai uždarytos, kai prietaisas
veikia, ir gaminant maistą laikykite
jas kuo daugiau uždarytas.
– Naudokite metalinius indus, kad
pagerintumėte energijos taupymą.
– Kai galite, dėkite patiekalus į
orkaitę jos neįkaitinę.
•
•
– Jei maisto gaminimo trukmė
ilgesnė nei 30 minučių,
sumažinkite orkaitės temperatūrą
iki minimumo likus 3–10 minučių
kepimo laikui pagal maisto
gaminimo trukmę. Dėl orkaitėje
likusio karščio patiekalas ir toliau
keps.
– Naudokite likusį karštį kitiems
patiekalams pašildyti.
Maisto gaminimas naudojant
ventiliatorių – kai galite, naudokite
maisto gaminimo funkcijas su
ventiliatoriumi, kad taupytumėte
energiją.
Šilto pagaminto patiekalo
išlaikymas – jeigu norite naudoti
likusį karštį patiekalui šiltam išlaikyti,
pasirinkite žemiausią galimą
temperatūros nuostatą.
14. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
*
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
LIETUVIŲ
35
867303765-A-312014
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising