AEG | E4100-1-W | User manual | Aeg E4100-1-W User Manual

Aeg E4100-1-W User Manual
L I E T O Ð A N A S
R O K A S G R Â M A T A
Lietoðanas pamâcîba
R O K A S G R Â M A T A
PÂRSLÇDZAMA
IEBÛVÇJAMÂ CEPEÐKRÂSNS
L I E T O Ð A N A S
COMPETENCE E4100-1
COMPETENCE E4100-1
SATURA RÂDÎTÂJS
Cienîtâs klientes un godâtie klienti! ............................................................... 4
Lietoðanas pamâcîba .................................................................................... 4
Droðîbas norâdîjumi ............................................................................................ 4
Elektriskâ droðîba ............................................................................................... 4
Bçrnu droðîbai ................................................................................................... 4
Ekspluatâcijas droðîba ........................................................................................ 4
Kâ izvairîties no iekârtas bojâjumiem .................................................................... 5
Utilizâcija ..................................................................................................... 5
Iepakojuma utilizâcija ......................................................................................... 5
Vecâs iekârtas utilizâcija ..................................................................................... 5
Iekârtas apraksts ......................................................................................... 6
Kopskats ........................................................................................................... 6
Apkalpes panelis ................................................................................................ 6
Cepeðkrâsns iekðçjais aprîkojums ......................................................................... 7
Cepeðkrâsns piederumi ....................................................................................... 7
Pirms iekârtas ekspluatâcijas uzsâkðanas ..................................................... 8
Pulksteòa laika noregulçðana ............................................................................... 8
Iekârtas tîrîðana pirms pirmâs izmantoðanas ........................................................... 8
Plîts riòíu ekspluatâcija ................................................................................ 9
Vârîðana uz plîts riòíiem .................................................................................... 10
Cepeðkrâsns ekspluatâcija .......................................................................... 11
Cepeðkrâsns ieslçgðana un izslçgðana ................................................................ 11
Dzesçðanas ventilators ...................................................................................... 11
Cepeðkrâsns funkcijas ....................................................................................... 12
Reþìa un pannas ievietoðana ............................................................................. 13
Tauku filtra ievietoðana /izòemðana .................................................................... 13
Pulksteòa funkcijas ............................................................................................ 14
Taimeris jeb îsais atgâdinâjuma signâls ............................................................... 15
Ilgums ............................................................................................................. 15
Beigas jeb cepeðkrâsns izslçgðanâs laiks ............................................................. 16
Ilguma un beigu funkciju kombinâcija .................................................................. 16
Diennakts laika izmainîðana ............................................................................... 17
Mehâniskâ durtiòu bloíçðana ............................................................................. 17
Izmantoðana, tabulas, ieteikumi ................................................................. 18
Çdienu gatavoðana uz riòíiem ............................................................................ 18
Orientçjoðâs vçrtîbas plîts riòíu jaudas noregulçðanai ........................................... 18
Cepðana ......................................................................................................... 19
Vispârîgi norâdîjumi ......................................................................................... 19
2
COMPETENCE E4100-1
Cepðanas tabulas ....................................................................................... 20
Cepðana cepeðkrâsns vienâ lîmenî ...................................................................... 20
Cepðana vairâkos lîmeòos ................................................................................. 21
Padomi cepðanai .............................................................................................. 21
Tabula sacepumiem .......................................................................................... 22
Tabula saldçtiem gatavajiem çdieniem ................................................................ 22
Cepeðu pagatavoðana ...................................................................................... 23
Norâdîjumi par tabulu “Cepeðu pagatavoðana” ................................................... 23
Tabula cepeðu pagatavoðanai ............................................................................ 24
Plakanu produktu grilçðana ................................................................................ 25
Grilçðanas tabula ............................................................................................. 25
Atkausçðana .................................................................................................... 26
Atkausçðanas tabula ......................................................................................... 26
Konservi .......................................................................................................... 27
Konservu pagatavoðanas tabula ......................................................................... 27
Tîrîðana un kopðana ................................................................................... 28
Iekârtas tîrîðana no ârpuses ................................................................................ 28
Cepeðkrâsns iekðpuse ....................................................................................... 28
Tauku filtrs ....................................................................................................... 28
Piederumi ........................................................................................................ 28
Iebîdâmais reþìis ............................................................................................. 28
Cepeðkrâsns apgaismojums ............................................................................... 29
Cepeðkrâsns griestu tîrîðana ............................................................................... 29
Cepeðkrâsns durtiòas ........................................................................................ 30
Cepeðkrâsns durtiòu stikls .................................................................................. 31
Ko darît, ja... .............................................................................................. 32
Tehniskie dati ............................................................................................. 33
Klientu apkalpoðanas dienests ................................................................... 34
3
COMPETENCE E4100-1
CIENÎTÂS KLIENTES UN GODÂTIE KLIENTI!
Lûdzu rûpîgi izlasiet lietoðanas pamâcîbu.
Noteikti ievçrojiet informâciju, kas ietverta
nodaïâ "Droðîbas norâdîjumi" tâs sâkuma daïâ.
Pçc tam uzglabâjiet to droðâ vietâ, lai nepiecieðamîbas gadîjumâ varçtu pârðíirstît. Ja mainâs
iekârtas îpaðnieks, neaizmirstiet kopâ ar to nodot
viòam arî pamâcîbu.
Tekstâ ir izmantoti sekojoði simboli:
Droðîbas norâdîjumi
Brîdinâjums ietver norâdîjumus, kas jâievçro
Jûsu personiskâs droðîbas labad.
Uzmanîbu attiecas uz situâcijâm, kad iespçjami iekârtas bojâjumi.
Norâdîjumi un praktiski padomi.
Informâcija par iekârtas izmantoðanas ekoloìiskajiem nosacîjumiem.
Ðie cipari Jûs soli pa solim pavadîs iekârtas apkalpes procesâ:
1. …
2. …
3. …
Tehnisku problçmu gadîjumâ mûsu klientu apkalpoðanas dienesta darbinieki vienmçr bûs Jûsu
rîcîbâ (skat. klientu apkalpoðanas dienestu adreses
un telefona numurus).
Gadîjumâ, ja iekârtas darbîbâ rodas traucçjumi, ðajâ lietoðanas instrukcijâ Jûs atradîsiet arî
norâdîjumus, kâ sîkus defektus iespçjams novçrst
saviem spçkiem, skat. nodaïu "Ko darît, ja…"
LIETOÐANAS PAMÂCÎBA
Droðîbas norâdîjumi
Ekspluatâcijas droðîba
Elektriskâ droðîba
Jaunâs ierîces montâþu un pieslçgðanu
drîkst veikt tikai sertificçts speciâlists.
Ðo iekârtu nedrîkst izmantot citiem nolûkiem kâ çdienu vârîðanai, cepðanai vai cepeðu
pagatavoðanai.
Ja raduðies traucçjumi iekârtas darbîbâ,
izskrûvçjiet vai izslçdziet droðinâtâjus.
Esiet uzmanîgi, pieslçdzot elektriskâs ierîces kontaktligzdâm, kas atrodas ðîs iekârtas tuvumâ. Elektriskie vadi nedrîkst pieskarties karstiem
plîts riòíiem vai karstâm cepeðkrâsns durtiòâm.
Iekârtas tîrîðana ar tvaika strûklas vai
augstspiediena tîrîtâjiem droðîbas apsvçrumu dçï
ir aizliegta.
Iekârtas remontu drîkst veikt tikai kvalificçts speciâlists. Pretçjâ gadîjumâ var rasties
nopietnas problçmas. Lai veiktu remontu, izsauciet
mûsu klientu apkalpoðanas dienesta speciâlistus
vai specializçto tirgotâju.
Bçrnu droðîbai
Laikâ, kad iekârta darbojas, mazus bçrnus
nekâdâ gadîjumâ nedrîkst atstât bez uzraudzîbas!
4
Brîdinâjums! Risks apdedzinâties!
Iekârtas darbîbas laikâ cepeðkrâsns iekðpuse ïoti
spçcîgi sakarst.
Lietojot cepeðkrâsnî alkoholu saturoðas piedevas, ir iespçjama viegli uzliesmojoða gaisa un
spirta maisîjuma izveidoðanâs. Ðâdâ gadîjumâ
durtiòas atveriet uzmanîgi. Nerîkojieties pie tâm ar
uguni, dzirkstelçm vai kaut ko kvçlojoðu.
COMPETENCE E4100-1
Kâ izvairîties no iekârtas bojâjumiem
Neizklâjiet cepeðkrâsni ar alumînija foliju
un nelieciet cepeðpannu, katlu u.tml. tieði uz virsmas, jo akumulçtais karstums var sabojât cepeðkrâsns emalju.
Augïu sulas, nopilot no cepamâs plâts, atstâj traipus, kurus vairs nevar iztîrît. Izmantojiet
mitrâm kûkâm universâlo plâti.
Nepakïaujiet atvçrtas cepeðkrâsns durtiòas
mehâniskai slodzei.
Nekad nelejiet ûdeni tieði karstâ cepeðkrâsnî. Tas var sabojât emalju.
Ja durvju stikls, seviðíi, malâs, tiek pakïauts
mehâniskai slodzei, tas var saplîst.
Neuzglabâjiet cepeðkrâsnî priekðmetus,
kuri varçtu aizdegties cepeðkrâsni ieslçdzot.
Neuzglabâjiet cepeðkrâsnî mitrus produktus. Tas var sabojât emalju.
UTILIZÂCIJA
Iepakojuma utilizâcija
Vecâs iekârtas utilizâcija
Visi iepakojuma materiâli bez ierobeþojumiem
ir otrreiz pârstrâdâjami un izmantojami.
Brîdinâjums: Savu laiku nokalpojuðâs
ierîces pirms likvidçðanas jâpadara nelietojamas.
Jâizvelk kontaktdakða, jâatdala vadi,
jâizòem un jâsalauþ aizbîdòi un aizslçgi.
Ekoloìisku apsvçrumu dçï visas nokalpojuðâs
iekârtas jâizmet atkritumos atbilstoði noteiktâm
prasîbâm.
Plastmasu apzîmçjumi ir sekojoði:
>PE< polietilçns, piemçram, ârçjais apvalks un maisiòi iekârtas iekðienç.
>PS< putu polistirols, piemçram, polsterçjumâ, principâ nesatur freonus.
Nedrîkst izmest ierîci kopâ ar sadzîves atkritumiem.
Painteresçjaties vietçjâ paðvaldîbâ par
ðo ierîèu aizveðanas termiòiem un savâkðanas vietâm.
5
COMPETENCE E4100-1
IEKÂRTAS APRAKSTS
Kopskats
Apkalpes panelis
Durtiòu rokturis
Masîvais stikls
Apkalpes panelis
Laika indikâcija
Cepeðkrâsns funkciju indikâcija
Cepeðkrâsns regulatori
6
Pulksteòa funkciju taustiòi
Plîts riòíu jaudas indikâcija
Plîts riòíu slçdþi
COMPETENCE E4100-1
Cepeðkrâsns iekðçjais aprîkojums
Augðçjais sildelements un grila sildelements
Cepeðkrâsns apgaismojums
Ievietoðanas lîmeòi
Tauku filtrs
Cepeðkrâsns apgaismojums
Aizmugurçjâs sienas sildelements
Apakðçjais sildelements
Iebîdâmais reþìis, izòemams
Cepeðkrâsns tvaika izplûde
Tvaiks no cepeðkrâsns tiek izvadîts caur atveri,
kas atrodas plîts virsmas aizmugurçjâ daïâ.
Cepeðkrâsns piederumi
Kombinçtais reþìis
Trauku novietoðanai, kûku formâm, cepeðiem,
kâ arî grilçðanai.
Tauku panna
Cepeðiem vai tauku savâkðanai.
Plâts cepðanai
Kûkâm, pîrâgiem un cepumiem.
7
COMPETENCE E4100-1
PIRMS IEKÂRTAS EKSPLUATÂCIJAS UZSÂKÐANAS
Pulksteòa laika noregulçðana
Cepeðkrâsns darbojas tikai tad, ja ir noregulçts aktuâlais diennakts laiks.
1. Pçc iekârtas pieslçgðanas elektriskajam
tîklam vai pa baroðanas sprieguma padeves pârtraukuma mirgo indikâcija “Diennakts laiks”.
Iekârtas tîrîðana
pirms pirmâs izmantoðanas
Pirms cepeðkrâsns lietoðanas uzsâkðanas ieteicams to kârtîgi iztîrît. Lai bûtu vieglâk to paveikt,
cepeðkrâsni iespçjams apgaismot.
Uzmanîbu: Nelietojiet asus, abrazîvus tîrîðanas lîdzekïus, kuri varçtu sabojât virsmu.
Lietojiet tçrauda priekðçjâ paneïa kopðanai
tirdzniecîbâ piedâvâto tîrîðanas lîdzekli.
1. Cepeðkrâsns funkciju regulators jâpagrieþ
pozîcijâ "cepeðkrâsns apgaismojums"
.
2. Nospiediet taustiòus (--) vai (+), lai noregulçtu aktuâlo diennakts laiku.
2. Jâizòem visi piederumi un ieliekamie reþìi un jânomazgâ ar siltu trauku mazgâjamâ lîdzekïa ðíîdumu.
3. Arî cepeðkrâsni no iekðpuses jâizmazgâ
ar siltu trauku mazgâjamâ lîdzekïa ðíîdumu un
jâizslauka.
4. Ar mitru drânu jânoslauka iekârtas priekðpuse.
3. Pagaidiet apmçram 5 sekundes.
Mirgoðana beidzas, un indikâcijâ redzams noregulçtais diennakts laiks.
Lîdz ar to iekârta ir gatava izmantoðanai.
Iebûvçtâ pulksteòa precizitâte ir atkarîga
no sprieguma stabilitâtes elektriskajâ tîklâ.
8
COMPETENCE E4100-1
PLÎTS RIÒÍU EKSPLUATÂCIJA
Jâievçro iebûvçjamâs plîts virsmas lietoðanas pamâcîba. Tajâ ietverti svarîgi norâdîjumi par vârîðanai izmantojamajiem traukiem, iekârtas apkalpoðanu, tîrîðanu un kopðanu.
Riòíu jauda
Riòíu jaudu iespçjams noregulçt robeþâs no 1 lîdz 9.
Robeþâs no 2. lîdz 7. pakâpei Jûs varat izvçlçties arî starpstâvokïus. Tie ir apzîmçti ar punktu.
Karsçðanas jaudas indikâcija redzama virs atbilstoðâ riòía regulatora.
1 = vismazâkâ jauda
9 = vislielâkâ jauda
Plîts riòíu indikâcija
Kreisais riòíis
priekðpusç
Kreisais riòíis
aizmugurç
Labais riòíis
aizmugurç
Labais riòíis
priekðpusç
Plîts riòíu slçdþi
9
COMPETENCE E4100-1
Vârîðana uz plîts riòíiem
1. Uzvârîðanai vai apcepðanai jâizvçlas lielâka jaudas pakâpe.
2. Lîdzko sâk veidoties garaiòi vai arî ir izkusuði tauki, jâpârslçdz jaudas regulators uz to pakâpi, kâda nepiecieðama konkrçtâ çdiena pagatavoðanai.
3. Lai izslçgtu riòíi, regulators jâpagrieþ nulles
pozîcijâ.
Riòíis jâizslçdz apmçram 5 - 10 minûtes
pirms çdiena gatavoðanas beigâm, lai izmantotu
riòía akumulçto siltumu. Tâdçjâdi iespçjams ietaupît elektroenerìiju.
10
COMPETENCE E4100-1
CEPEÐKRÂSNS EKSPLUATÂCIJA
Cepeðkrâsns ieslçgðana un izslçgðana
Darbîbas kontrolspuldze
Funkciju indikâcija
Cepeðkrâsns
funkcijas
Temperatûras kontrolspuldze
Temperatûras indikâcija
Temperatûras
regulators
1. Jâpagrieþ cepeðkrâsns funkciju regulators vajadzîgajâ pozîcijâ.
2. Ar temperatûras regulatora palîdzîbu jânoregulç vajadzîgâ temperatûra.
Dzeltenâ darbîbas kontrolspuldze iedegas, ieslçdzot cepeðkrâsni, un deg visu tâs darbîbas laiku.
Sarkanâ temperatûras kontrolspuldze deg tik ilgi, kamçr cepeðkrâsns uzkarst, un nodziest, lîdzko
sasniegta izvçlçtâ temperatûra.
3. Lai cepeðkrâsni izslçgtu, jâpagrieþ cepeðkrâsns funkcijas regulators un temperatûras regulators
nulles pozîcijâs.
Dzesçðanas ventilators
Ventilators automâtiski ieslçdzas, lîdzko cepeðkrâsns tiek ieslçgta, un ir paredzçts, lai neïautu
pârâk sakarst iekârtas ârçjâm virsmâm. Pçc tam, kad cepeðkrâsni izslçdz, ventilators kâdu laiku turpina darboties, bet pçc tam izslçdzas automâtiski.
11
COMPETENCE E4100-1
Cepeðkrâsns funkcijas
Jûsu rîcîbâ ir sekojoðas cepeðkrâsns funkcijas:
Cepeðkrâsns apgaismojums
Ar ðîs funkcijas palîdzîbu iespçjams ieslçgt un
izslçgt cepeðkrâsns iekðçjo apgaismojumu, piemçram, ja nepiecieðams veikt iekârtas tîrîðanu.
Neviens no sildelementiem ðajâ gadîjumâ nav
ieslçgts.
Karstais gaiss vienam lîmenim
Ðî funkcija dod Jums optimâlu iespçju cept pîrâgus vai kûkas vienâ no lîmeòiem. Bez tam, tâ
noder cepumiem, kuriem vajadzîga intensîva apbrûninâðana un apakðçjâs daïas kraukðíîgums,
piemçram, picai, siera cepumiem u.c.
Cepeðkrâsns temperatûra visumâ tad ir par 2040 grâdiem zemâka, nekâ izmantojot abpusçjâs
karsçðanas reþîmu.
Kad abpusçjâ karsçðana ir aktivçta, papildus ir
ieslçgts ventilators.
Cirkulçjoðais karstais gaiss
(no visâm pusçm)
Cirkulçjoðais karstais gaiss seviðíi noder, cepot
vienlaicîgi ne vairâk kâ trîs daþâdos lîmeòos.
Cepeðkrâsns temperatûra visumâ tad ir par 20-40
grâdiem zemâka, nekâ izmantojot abpusçjâs karsçðanas reþîmu.
Darbojas aizmugurçjâs sienas sildelements un
ventilators.
Abpusçjâ karsçðana
Abpusçjâs karsçðanas reþîms izmantojams, cepot cepumus vai cepeðus vienâ lîmenî. Karstums
pienâk gatavojamam çdienam vienmçrîgi no augðpuses un apakðpuses.
12
Apakðçjâ karsçðana
Ar ðo cepeðkrâsns funkciju Jûs varat no apakðpuses apcept cepumus un kûkas, piemçram, ar
lielâku mitruma saturu.
Ðajâ gadîjumâ tiek darbinâts tikai tas sildelements, kas atrodas cepeðkrâsns apakðçjâ daïâ.
Atkausçðana
Ar atkausçðanas funkcijas palîdzîbu Jûs varat
vienmçrîgi atkausçt un izkausçt, piemçram, tortes,
sviestu, maizi, augïus vai citus jûtîgus pârtikas produktus.
Ja tiek izmantota ðî funkcija, darbojas tikai ventilators, bet nedarbojas apsilde.
Grilçðana
Ðî funkcija ir piemçrota plakanu pârtikas produktu, piemçram, steiku, ðniceles, zivju un sviestmaiþu grilçðanai vai apgrauzdçðanai, novietojot
tos vidû uz reþìa.
Darbojas grilçðanas sildelements.
Grilçðana
(lieliem daudzumiem)
Ðî funkcija ir piemçrota lielu daudzumu plakanu pârtikas produktu, piemçram, steiku, ðniceïu,
zivju un sviestmaiþu grilçðanai vai apgrauzdçðanai.
Darbojas augðçjâ karsçðana un grilçðanas sildelements.
Infratermiskâ apstrâde
Ðî funkcija ir îpaði piemçrota lielâku gaïas
gabalu vai putnu gaïas cepðanai. Tâ noder arî
apbrûninâðanai un sacepumu gatavoðanai.
Vienlaicîgi darbojas grilçðanas sildelements
un ventilators.
COMPETENCE E4100-1
Reþìa un pannas ievietoðana
Tauku filtra ievietoðana /izòemðana
Nodroðinâjums pret izslîdçðanu
Visas iebîdâmâs daïas ir ar nelielu izliekumu labajâ un kreisajâ pusç. Ðis izliekums nodroðinâs
pret izslîdçðanu, un tam vienmçr jâbût vçrstam uz
aizmuguri.
Tauku filtrs cepeðu gatavoðanas laikâ pasargâ
aizmugurçjo termoelementu no tauku ðïakatâm.
Reþìa un universâlâs pannas ievietoðana
Nodroðinâjumam pret izslîdçðanu jâbût pavçrstam uz aizmuguri.
Tauku filtra ielikðana
Satveriet filtru aiz roktura un ievietojiet abus
turçtâjus no augðas uz apakðu atverç, kas atrodas
cepeðkrâsns aizmugures sienâ (ventilatora atverç).
Reþìa ievietoðana
Reþìis ievietojams tâ, lai abas tâ sliedes bûtu
pavçrstas uz augðu. Nodroðinâjumam pret izslîdçðanu jâatrodas cepeðkrâsns iekðpusç, aizmugurç
un jâbût pavçrstam uz leju.
Tauku filtra izòemðana
Satveriet filtru aiz roktura un izòemiet to ârâ
virzienâ uz augðu.
Reþìa un pannas ievietoðana
Ja lieto vienlaikus reþìi un universâlo pannu,
tad reþìis jâievieto tâ, lai tâ nodroðinâjums pret izslîdçðanu precîzi iegultos pannas izliekumos.
13
COMPETENCE E4100-1
Pulksteòa funkcijas
Laika indikâcija
Funkciju indikâcija
Taustiòð “--”
Funkciju indikâcija
Izvçles taustiòð
Elektroniskajam pulkstenim ir sekojoðas funkcijas:
Taimeris jeb
îsais atgâdinâjuma signâls
Iespçjams noregulçt kâ atgâdinâjuma signâlu,
kas atskan pçc neilga laika posma. Ðai funkcijai
nav nekâdas ietekmes uz cepeðkrâsns darbîbu.
Ilgums
Noregulç laiku, cik ilgi cepeðkrâsns darbosies.
Beigas
Noregulç laiku, kad cepeðkrâsnij jâizslçdzas.
Diennakts laiks
Lai noregulçtu, mainîtu vai nolasîtu pareizu
diennakts laiku.
(Skat. arî nodaïu "Pirms ekspluatâcijas uzsâkðanas").
Vispârîgi norâdîjumi
Pçc kâdas pulksteòa funkcijas izvçlçðanâs
ðîs funkcijas indikâcija mirgo apmçram 5 sekundes
ilgi. Ðajâ laikâ ar taustiòu "+" un "--" palîdzîbu
iespçjams noregulçt vai mainît noregulçto laiku.
Pçc laika noregulçðanas funkcijas indikâcija mirgo vçl apmçram 5 sekundes. Pçc tam funkcijas indikâcija deg. Sâkas noregulçtâ laika skaitîðana.
Akustisko signâlu iespçjams izslçgt, nospieþot jebkuru no pulksteòa funkciju taustiòiem.
14
Taustiòð “+”
Nepiecieðamo cepeðkrâsns funkciju un
temperatûru iespçjams izvçlçties pirms vai pçc
tam, kad noregulçtas pulksteòa funkcijas "Ilgums"
vai "Beigas".
Pçc çdiena pagatavoðanas procesa beigâm cepeðkrâsns funkcijas regulators un temperatûras regulators jâpârslçdz nulles pozîcijâs.
Pulksteòa râdîjuma izslçgðana
Pulksteòa indikâciju iespçjams izslçgt, lai ietaupîtu elektroenerìiju.
Pulksteòa indikâcijas izslçgðana
Jânospieþ jebkuri divi taustiòi tik ilgi, lîdz indikâcija nodziest (apmçram 10 sekundes).
Pulksteòa indikâcijas ieslçgðana
Jânospieþ jebkuri divi taustiòi tik ilgi, lîdz aktuâlâ diennakts laika indikâcija atkal parâdâs (apmçram 10 sekundes).
Laika indikâcija izslçgðana ir iespçjama
tikai tad, ja nav aktivçta neviena no pulksteòa
funkcijâm, piemçram, "Ilgums
", "Beigas
"
vai "Taimera atgâdinâjums
".
COMPETENCE E4100-1
Taimeris jeb
îsais atgâdinâjuma signâls
1. Jânospieþ pulksteòa funkciju taustiòð
reizes, lîdz mirgo indikâcija "Taimeris"
.
Ilgums
tik
2. Ar taustiòu "+" vai "--" palîdzîbu jânoregulç
nepiecieðamais atgâdinâjuma laiks (ne ilgâks kâ
2 stundas un 30 minûtes).
Pçc apmçram 5 sekundçm indikâcijâ parâdîsies atlikuðais laiks.
Degs indikâcija "Taimeris"
.
Kad pagâjis noregulçtais laiks, funkcijas indikâcija mirgo, un atskan 2 minûtes ilgs akustiskais
signâls.
3. Signâla izslçgðanai jânospieþ jebkurð no
taustiòiem.
1. Jânospieþ pulksteòa funkciju taustiòð
reizes, lîdz mirgo indikâcija "Ilgums"
.
tik
2. Ar taustiòu "+" vai "--" palîdzîbu jânoregulç nepiecieðamais çdiena gatavoðanas ilgums.
Pçc apmçram 5 sekundçm indikâcijâ atkal parâdîsies aktuâlais diennakts laiks.
Degs indikâcija "Ilgums"
.
Kad pagâjis noregulçtais laiks, indikâcija "Ilgums" mirgo, atskan 2 minûtes ilgs akustiskais
signâls, un cepeðkrâsns izslçdzas.
3. Programmas un signâla izslçgðanai jânospieþ jebkurð no taustiòiem.
15
COMPETENCE E4100-1
Beigas jeb
cepeðkrâsns izslçgðanâs laiks
1. Jânospieþ pulksteòa funkciju taustiòð
reizes, lîdz mirgo indikâcija "Beigas"
.
"Ilguma"
un "Beigu"
kombinâcija
tik
funkciju
Funkcijas "Ilgums"
un "Beigas"
iespçjams izmantot vienlaicîgi, ja nepiecieðams, lai
cepeðkrâsns kaut kad vçlâk automâtiski ieslçdzas,
bet pçc tam, kad pagâjis noteiktais çdiena pagatavoðanas laiks, atkal izslçdzas.
1. Ar funkcijas "Ilgums"
palîdzîbu jânoregulç laiks, kas nepiecieðams çdiena pagatavoðanai.
Piemçram, 1 stunda.
2. Ar taustiòu "+" vai "--" palîdzîbu jânoregulç
nepiecieðamais cepeðkrâsns izslçgðanâs laiks.
2. Ar funkcijas "Beigas"
palîdzîbu jânoregulç laiks, kad çdienam jâbût gatavam.
Piemçram, pulksten 14:05.
Pçc apmçram 5 sekundçm indikâcijâ no jauna
parâdîsies aktuâlais diennakts laiks.
Degs indikâcija "Beigas"
.
Kad pagâjis noregulçtais laiks, indikâcija "Beigas" mirgo, atskan 2 minûtes ilgs akustiskais
signâls, un cepeðkrâsns izslçdzas.
3. Programmas un signâla izslçgðanai jânospieþ jebkurð no taustiòiem.
16
Iedegas funkciju indikatori "Ilgums"
un "Beigas"
, un pulksteòa indikâcijâ parâdâs aktuâlais diennakts laiks. Ðajâ gadîjumâ tas ir pulksten
12:05.
Aprçíinâtajâ laikâ cepeðkrâsns ieslçgsies automâtiski.
Piemçram, pulksten 13:05.
Un pçc tam, kad bûs pagâjis ieprogrammçtais
pagatavoðanas laiks, cepeðkrâsns izslçgsies.
Piemçram, ðajâ gadîjumâ tas bûs pulksten
14:05.
COMPETENCE E4100-1
Diennakts laika izmainîðana
Mehâniskâ durtiòu bloíçðana
Diennakts laiku ir iespçjams mainît tikai
tad, ja nav aktivçta neviena no automâtiskajâm
funkcijâm ("Ilgums"
vai "Beigas"
).
Iekârtas piegâdes brîdî durtiòu bloíçðana nav
aktivçta.
1. Pulksteòa funkcijas izvçles taustiòð
jâspieþ tik reizes, lîdz mirgo indikâcija "Diennakts
laiks".
2. Ar taustiòu "+" un "--" palîdzîbu jânoregulç aktuâlais diennakts laiks.
Durtiòu bloíçðanas aktivçðana
Aizbîdnis jâpavelk uz priekðu, lîdz tas nofiksçjas.
Cepeðkrâsns durtiòu atvçrðana
1. Jâaizspieþ durtiòas ciet.
2. Jânospieþ un jâtur nospiestâ stâvoklî aizbîdnis.
3. Jâatver durtiòas.
Pçc apmçram 5 sekundçm mirgoðana tiek pârtraukta, un pulksteòa indikatorâ parâdâs noregulçtais diennakts laiks.
Lîdz ar to iekârta atkal ir izmantoðanas gatavîbâ.
Cepeðkrâsns durtiòu aizvçrðana
Jâaizver durtiòas, nepiespieþot aizbîdni.
Durtiòu bloíçðanas atcelðana
Aizbîdnis jâiebîda lîdz pat paneïa malai.
Lîdz ar iekârtas izslçgðanu mehâniskâ
durtiòu bloíçðana netiek anulçta.
17
COMPETENCE E4100-1
IZMANTOÐANA, TABULAS, IETEIKUMI
Çdienu gatavoðana uz riòíiem
Turpmâkajâs tabulâs dotâs vçrtîbas ir tikai orientçjoðas. Tas, kâds ir precîzais nepiecieðamais slçdþa
stâvoklis, atkarîgs gan no trauka kvalitâtes, gan no çdiena daudzuma un veida.
Orientçjoðâs vçrtîbas plîts riòíu jaudas noregulçðanai
Pârkarsçti tauki un eïïa âtri aizdegas. Kad Jûs gatavojat çdienus taukos vai eïïâ (piemçram, frî
kartupeïus), neatstâjiet plîti bez uzraudzîbas.
18
COMPETENCE E4100-1
Cepðana
Vispârîgi norâdîjumi
Cepðanai lietojiet sekojoðas cepeðkrâsns funkcijas: karstâ gaisa apstrâde vienâ lîmenî
, karstâ gaisa cirkulâcija
vai abpusçjâ karsçðana
. .
Ievçrojiet, ka izmantojamie lîmeòi tiek skaitîti no apakðas uz augðu!
Cepamo plâti ievietojiet ar slîpo malu uz
priekðpusi!
Kûku formas vienmçr novietojiet reþìa vidû.
Jûs varat cept ar tieðo karstâ gaisa
pievadîðanu vienam lîmenim vai arî abpusçjo karsçðanu
divâs formâs vienlaicîgi. Tâdâ gadîjumâ
novietojiet abas formas blakus uz reþìa. Cepðanas laiks tâdçjâdi bûs nedaudz garâks.
Cepumu cepðanas laikâ tauku filtrs
jâizòem, jo pretçjâ gadîjumâ paildzinâs cepðanas process un virsma tiek apbrûninâta nevienmçrîgi.
Cepamâs formas
Abpusçjai karsçðanai
piemçrotas formas no tumða metâla un formas ar pârklâjumu.
Karstâ gaisa apstrâdei vienâ lîmenî
, kâ
arî karstâ gaisa cirkulâcijas reþîmam
iespçjams
izmantot arî gaiðâ metâla formas.
Ievietoðanas lîmeòi
Karstâ gaisa apstrâdei vienâ lîmenî
, kâ arî
karstâ gaisa cirkulâcijas reþîmam
iespçjams izmantot tikai vienu lîmeni.
Izmantojot cirkulçjoðo karsto gaisu
, Jûs varat vienlaicîgi cept pat uz 3 cepamajâm plâtîm.
1 cepamâ plâts
piemçram, 3. lîmenis
1 cepamâ forma
piemçram, 1. lîmenis
2 cepamâs plâtis
1. un 4. lîmenis
3 cepamâs plâtis
1., 3. un 5. lîmenis
Norâdîjumi par cepðanas tabulâm
Tabulâs Jûs atradîsiet daþâdu çdienu nosaukumus un to pagatavoðanai nepiecieðamo laiku,
temperatûru un cepðanas lîmeòus.
Temperatûra un cepðanas laiks doti zinâmâs robeþâs, jo tie ir atkarîgi no pârtikas produkta, daudzuma un cepamâs formas.
Ieteicams sâkumâ izvçlçties zemâku temperatûru un tikai pçc tam vajadzîbas gadîjumâ,
piemçram, ja vçlaties cepumu vairâk apbrûninât
vai ja cepðanas laiks ðíiet pârâk ilgs, izvçlçties
augstâku temperatûru.
Ja Jûs neatrodat konkrçtus datus par kâdu
savu recepti, orientçjieties pçc lîdzîga cepuma
sastâva.
Cepot vairâkas kûkas uz cepamâm plâtîm
vai formâs, cepðanas laiks var bût par 10 - 15 minûtçm ilgâks.
Mitrus cepumus (picas, augïu plâtsmaizes)
vajadzçtu cept maksimâli divos stâvos.
Cepamo izstrâdâjumu atðíirîgais biezums
var bût par iemeslu daþâdâm brûnuma pakâpçm.
Ðâdâ gadîjumâ, lûdzu, nemainiet temperatûru.
Cepðanas gaitâ apbrûninâjuma pakâpe izlîdzinâsies.
Ja cepðanas laiks ir diezgan ilgs, apmçram
10 minûtes pirms cepðanas laika beigâm izslçdziet cepeðkrâsni, lai pilnîgi izmantotu akumulçto
siltumu.
Tabulas attiecas uz situâciju, kad cepamais
materiâls ievietojams aukstâ krâsnî (ja nav norâdîts citâdi).
19
COMPETENCE E4100-1
CEPÐANAS TABULAS
Cepðana cepeðkrâsns vienâ lîmenî
1
2
20
cepeðkrâsns iepriekð jâuzkarsç
lietojiet kombinçto vai tauku pannu
Izceltie dati pasvîtro optimâlo cepeðkrâsns funkciju.
COMPETENCE E4100-1
Cepðana vairâkos lîmeòos
Padomi cepðanai
21
COMPETENCE E4100-1
Tabula sacepumiem
cepeðkrâsns iepriekð jâuzkarsç
Izceltie dati pasvîtro optimâlo cepeðkrâsns funkciju.
1
Tabula saldçtiem gatavajiem çdieniem
1 Piezîme: kartupeïi cepot 2 - 3 reizes jâapmaisa.
Gatavojot cepeðkrâsnî produktus, kas iepriekð ir bijuði saldçti, pastâv iespçja, ka skârda plâtis
deformçsies. Iemesls tam ir straujâ un lielâ temperatûras atðíirîba starp saldçto produktu un karsto
cepeðkrâsni. Pçc tam, kad plâtis atdzisîs, deformâcija izzudîs.
22
COMPETENCE E4100-1
Cepeðu pagatavoðana
Izmantojiet cepeðu pagatavoðanai infratermiskâs apstrâdes
vai abpusçjâs karsçðanas
.
funkciju.
Cepeðu trauki
Cepðanai izmantojami visi termiski izturîgie trauki (jâievçro trauku raþotâju dotie norâdîjumi).
Lietojot traukus ar plastmasas rokturiem,
jâraugâs, lai tie bûtu siltumizturîgi (jâievçro trauku
raþotâju dotie norâdîjumi).
Lielus cepeðus Jûs varat cept tieði uz universâlâs plâts vai arî uz restçm ar universâlo plâti
apakðâ (piemçram, tîtaru, zosi, 3 - 4 vistas vai
3 - 4 cûku stilbiòus).
Visus liesâs gaïas paveidus ieteicams cept
traukâ ar vâku (piemçram, teïa cepeti, liellopa
cepeti, saldçtu gaïu). Tad gaïa bûs sulîgâka.
Visus gaïas veidus, kuriem grib iegût garozu vai kurus grib apbrûninât vajadzçtu cept traukâ
bez vâka (piemçram, cûkas cepeti, jçra cepeti,
pîli, 1 - 2 stilbiòus, 1 - 2 câïus, nelielus putnus, rostbifu, fileju, medîjumu).
Ieteikums: Lietojot cepamos traukus (îpaði nelielam gaïas daudzumam), cepeðkrâsns nekïûs
tik netîra.
Ievietoðanas lîmeòi
Ievietoðanas lîmeòus Jûs atradîsiet sekojoðajâ tabulâ.
Norâdîjumi par tabulu
“Cepeðu pagatavoðana”
Ðajâ tabulâ Jûs atradîsiet daþâdus datus par piemçrotâko cepeðkrâsns funkciju, temperatûru, çdienu gatavoðanas laiku un cepeðkrâsns
lîmeòiem. Çdienu gatavoðanas laiks dots tikai
aptuveni.
Ieteicams cepeðkrâsnî cept tâdu gaïu un
zivis, kuru svars pârsniedz 1 kg.
Parasti ïoti liesai gaïai, kâ, piemçram, medîjumiem, kâ arî zivîm, piemçrota ir abpusçjâs
karsçðanas funkcija
. Visiem pârçjiem gaïas veidiem (seviðíi, putnu gaïai) iesakâm izmantot infratermiskâs apstrâdes funkciju
.
Lai novçrstu gaïas sulas vai tauku piedegðanu, ieteicams ieliet cepeðu traukâ nedaudz
ûdens.
Pçc apmçram 1/2 - 2/3 no paredzçtâ
gatavoðanas laika cepetis ir jâapgroza.
Ieteikums: Cepot lielâka izmçra cepeðus
un putnus, tos vairâkas reizes jâaplaista ar cepeða sulu. Tâdçjâdi bûs iespçjams sasniegt labâku
rezultâtu.
Izslçdziet cepeðkrâsni apmçram 10 min.
pirms cepðanâs laika beigâm, lai izmantotu atlikuðo akumulçto siltumu.
23
COMPETENCE E4100-1
Tabula cepeðu pagatavoðanai
cepeðkrâsns iepriekð jâuzkarsç
Izceltie dati pasvîtro optimâlo cepeðkrâsns funkciju
1
24
COMPETENCE E4100-1
Plakanu produktu grilçðana
Grilçðanai jâlieto grilçðanas funkcijas, kas paredzçtas vai nu lielajiem, vai mazajiem produktiem, un
jâizvçlas temperatûras noregulçjums 275oC.
Uzmanîbu! Grilçðanas laikâ cepeðkrâsns durtiòâm vienmçr jâbût aizvçrtâm.
Tukðâ cepeðkrâsns funkciju “Grilçðana” izmantoðanas gadîjumâ iepriekð 5 minûtes jâkarsç.
Grilçðanai piemçrotie trauki
Grilçðanai vienlaikus jâizmanto reþìis un tauku panna.
Ievietoðanas lîmeòi
Plânu pârtikas izstrâdâjumu grilçðanai vienmçr jâizmanto 4. lîmenis no lejas.
Norâdîjumi par grilçðanas tabulu
Grilçðanas laiks norâdîts tikai aptuveni, jo tas ir atkarîgs no gaïas vai zivs veida un kvalitâtes.
Grilçðanai piemçroti ir plâni zivs un gaïas gabali.
Gaïas / zivs gabali jâapgroza, kad pagâjusi puse no grilçðanas laika.
Grilçðanas tabula
1
Grilçðanas restes jâlieto bez universâlâs plâts.
25
COMPETENCE E4100-1
Atkausçðana
Atkausçðanai jâizmanto cepeðkrâsns funkcija "Atkausçðana"
bez temperatûras noregulçðanas.
Atkausçðanai piemçrotie trauki
Produkti jâievieto ðíîvî un ðíîvis - uz reþìa.
Apklâðanai jâizmanto pergamenta papîrs vai folija. Nedrîkst izmantot ðíîvjus vai bïodas, jo tie
ievçrojami pagarina atkausçðanas laiku.
Ievietoðanas lîmenis
Atkausçðanai jâizmanto 1. lîmenis, skaitot no apakðas.
Norâdîjumi par atkausçðanas tabulu
Sekojoðajâ tabulâ norâdîti tikai aptuvenie atkausçðanas laiki.
Atkausçðanas tabula
26
COMPETENCE E4100-1
Konservi
Konservu pagatavoðanai jâizmanto apakðçjâs karsçðanas
funkcija.
Izmantojamie trauki
Jâizmanto tikai konservçðanas nolûkiem paredzçtâs burkas (ar gumijas gredzeniem un stikla
vâkiem), kas ir vienâda lieluma.
Burkas ar automâtisko vai bajonetes tipa aizslçgu ievârîjumu pagatavoðanai nav piemçrotas.
Ievietoðanas lîmeòi
Karsçðanai jâizmanto pirmais lîmenis, skaitot no apakðas.
Norâdîjumi par konservu karsçðanu
Lietojiet universâlo plâti. Uz tâs ir vieta seðâm litra burkâm.
Burkâm jâbût vienâdi piepildîtâm un aizvçrtâm.
Novietojiet burkas tâ, lai tâs savâ starpâ nesaskartos.
Ielejiet plâtî apmçram ½ litru ûdens, lai cepeðkrâsnî rastos pietiekami daudz mitruma.
Tiklîdz ðíidrumâ pirmajâs burkâs sâk parâdîties burbulîði (litra burkâs pçc apmçram 35-60 min.),
izslçdziet cepeðkrâsni vai pârregulçjiet temperatûru atpakaï uz 100oC (skat. tabulu).
Konservu pagatavoðanas tabula
Norâdîtie laiki un temperatûras ir tikai orientçjoðas vçrtîbas.
27
COMPETENCE E4100-1
TÎRÎÐANA UN KOPÐANA
Brîdinâjums! Cepeðkrâsns tîrîðana ar
tvaika strûklu vai augstspiediena tîrîtâju aiz droðîbas apsvçrumiem ir aizliegta!
Iekârtas tîrîðana no ârpuses
Cepeðkrâsns priekðpusi tîriet ar mîkstu drânu un
siltu trauku mazgâjamâ lîdzekïa ðíîdumu.
Nelietojiet berþamos, asus, abrazîvus tîrîðanas lîdzekïus vai materiâlus.
Tçrauda daïas tîriet ar speciâli tam paredzçtiem tîrîðanas lîdzekïiem.
Cepeðkrâsns iekðpuse
Brîdinâjums: Pirms tîrîðanas uzsâkðanas
cepeðkrâsnij jâbût izslçgtai un atdzisuðai.
Piederumi
Visas iebîdâmâs daïas (restes, cepamâs plâtis
u.c.) pçc katras lietoðanas nomazgâjiet un labi
nosusiniet. Lai labâk noòemtu netîrumus, ieteicams
tâs uz îsu laiku iemçrkt.
Iebîdâmais reþìis
Lai notîrîtu sânu sienas, iebîdâmo reþìi labajâ un kreisajâ cepeðkrâsns pusç var noòemt.
Reþìa noòemðana
Vispirms reþìis jâpavelk prom no cepeðkrâsns
aizmugurçjâs sienas (1) un jâatbrîvo virzienâ uz
aizmuguri (2).
Veiciet iekârtas tîrîðanu pçc katras lietoðanas
reizes. Tâdçjâdi bûs vieglâk noòemt netîrumus, un
tie nepaspçs piedegt.
1. Lai bûtu vieglâk veikt tîrîðanu, Jûs varat
ieslçgt cepeðkrâsns iekðçjo apgaismojumu
.
2. Pçc katras lietoðanas izslaukiet krâsniòu ar
mazgâðanas lîdzekïa ðíîdumu un izslaukiet vai izþâvçjiet. Nelietojiet asus priekðmetus!
3. Piekaltuðu netîrumu notîrîðanai jâlieto speciâlie cepeðkrâsns tîrîðanas lîdzekïi.
Uzmanîbu! Gadîjumâ, ja Jûs lietojat cepeðkrâsns tîrîðanas aerosolus, ievçrojiet to raþotâju dotos norâdîjumus!
Reþìa ielikðana
Svarîgi! Ieliekot atpakaï vietâ reþìi, pievçrsiet uzmanîbu tam, lai plâts atbalsta slieþu noapaïotie gali bûtu pavçrsti uz priekðpusi!
Tauku filtrs
1. Tauku filtrs jâmazgâ ar karstu trauku mazgâðanas lîdzekïa ðíîdumu vai trauku mazgâjamâ
maðînâ.
2. Ja netîrumi ir stipri piekaltuði, tos jâpavâra
ûdenî, kam pievienotas 2 - 3 çdamkarotes trauku
mazgâjamâm maðînâm paredzçtâ mazgâðanas
lîdzekïa.
28
Lai ieliktu atpakaï reþìi, tas vispirms jâiekarina
aizmugurçjâ daïâ (1), bet pçc tam jânofiksç un
jâpiespieþ priekðpusç (2).
COMPETENCE E4100-1
Cepeðkrâsns apgaismojums
Brîdinâjums: Varat dabût elektriskâs strâvas triecienu!
Pirms apmainît iekðçjâ apgaismojuma spuldzîti:
- izslçdziet cepeðkrâsni,
- izslçdziet vai izskrûvçjiet droðinâtâjus sadales
skapî.
3. Ja nepiecieðams:
Apmainiet cepeðkrâsns apgaismojuma spuldzi
(25 W, 230 V, karstumizturîga 300oC).
4. Uzlieciet atpakaï stikla plafonu.
Lai pasargâtu spuldzi un stikla plafonu nejauðas nokriðanas gadîjumâ, ieklâjiet cepeðkrâsnî
kâdu mîkstu drânu.
Cepeðkrâsns aizmugurçjâs spuldzes
nomaiòa / Stikla plafona notîrîðana
1. Noòemiet labâs puses iebîdâmo reþìi.
2. Noskrûvçjiet plafonu, pagrieþot to pa kreisi,
noòemiet to un notîriet.
5. Ielieciet atpakaï vietâ iebîdâmo reþìi.
Cepeðkrâsns griestu tîrîðana
Lai atvieglotu cepeðkrâsns griestu tîrîðanu, augðçjo sildelementu iespçjams atlocît.
Sildelementa atlocîðana
Brîdinâjums! Sildelementa atlocîðanu
drîkst veikt tikai tad, kad cepeðkrâsns ir izslçgta
un pietiekami atdzisusi, lai nebûtu bîstami apdedzinâties.
3. Ja nepiecieðams:
Apmainiet cepeðkrâsns apgaismojuma spuldzi
(40 W, 230 V, karstumizturîga 300oC).
1. Jânoòem sânu reþìis.
2. No priekðpuses jâsatver sildelements un jâizvelk no fiksatoriem virzienâ uz priekðu.
4. Uzlieciet atpakaï stikla plafonu un ielieciet
vietâ iebîdâmo reþìi.
Cepeðkrâsns sânu spuldzes nomaiòa /
Stikla plafona notîrîðana
1. Noòemiet kreisâs puses iebîdâmo reþìi.
2. Ar ðaura, neasa priekðmeta (piemçram, tçjkarotes) palîdzîbu noòemiet plafonu un notîriet.
3. Pçc tam iespçjams sildelementu palocît uz
leju.
29
COMPETENCE E4100-1
Uzmanîbu! Nespiediet sildelementu uz
leju ar spçku! Tas var nolûzt.
Jâveic cepeðkrâsns griestu tîrîðana
Sildelementa nostiprinâðana
1. Sildelements jâpieloka atpakaï pie cepeðkrâsns griestiem.
2. Sildelements, pârvarot atsperes spçku, jâpavelk uz priekðu un jâpârvelk pâri fiksâcijas izvirzîjumam.
Cepeðkrâsns durtiòas
Lai cepeðkrâsns durtiòas notîrîtu, tâs ir jânoòem.
Durtiòu izòemðana
1. Pilnîbâ atveriet cepeðkrâsns durtiòas.
2. Misiòa krâsas fiksâcijas sviras pie abiem
durtiòu ðarnîriem pilnîbâ atvâziet.
3. Aizveriet durtiòas par apmçram ¾ (pârvarot
pretestîbu).
4. Izceliet durtiòas no cepeðkrâsns (uzmanîbu:
smagas!).
5. Novietojiet izòemtâs durtiòas ar ârpusi uz leju uz mîksta, lîdzena paliktòa, piemçram, uz segas, lai izvairîtos no skrâpçjumiem.
3. Jâïauj nofiksçties.
4. Jâieliek atpakaï vietâ iebîdâmais reþìis.
Uzmanîbu! Sildelementam abâs pusçs
jâatrodas virs cepeðkrâsns iekðçjâs sienas fiksâcijas izvirzîjumiem un jâbût kârtîgi nofiksçtam (2)
Cepeðkrâsns durtiòu ielikðana atpakaï
vietâ
1. Satveriet durtiòas ar abâm rokâm sânos roktura pusç.
2. Turiet tâs apmçram 60 grâdu leòíî.
3. Durvju ðarnîrus un abus izvirzîjumus labajâ
un kreisajâ cepeðkrâsns pusç vienlaikus iebîdiet,
cik tâlu vien iespçjams.
4. Durvis paceliet uz augðu, lîdz sajûtat pretestîbu, un pilnîbâ atveriet tâs.
30
COMPETENCE E4100-1
5. Misiòa krâsas fiksatorus pie abiem durtiòu
ðarnîriem atlokiet atpakaï sâkotnçjâ pozîcijâ.
6. Aizveriet cepeðkrâsns durtiòas.
Vidçjâ stikla izòemðana
1. Jâsatver vidçjais stikls aiz apakðçjâs malas
un jâpabîda cepeðkrâsns durtiòu roktura virzienâ,
lîdz tâ apakðçjâ mala atbrîvojas.
2. Stikls pie apakðçjâs malas nedaudz jâpaceï
uz augðu un jâizvelk ârâ.
Jânotîra durtiòu stikli.
Vidçjâ stikla ielikðana atpakaï vietâ
Cepeðkrâsns durtiòu stikls
Cepeðkrâsns durtiòâm ir trîskârðs stikls. Iekðçjais stikls ir izòemams, lai veiktu tîrîðanu.
Brîdinâjums: Veiciet tâlâk norâdîtâs
darbîbas tikai tad, kad durtiòas ir izòemtas. Pretçjâ gadîjumâ pçc stikla izòemðanas durtiòas,
kïûstot vieglâkas un pasitoties uz augðu, varçtu
Jûs apdraudçt.
1. Vidçjais stikls slîpi, sâkot no augðpuses, jâievada durtiòu profilâ roktura pusç.
2. Vidçjais stikls jânolaiþ uz leju un durtiòu malas virzienâ lîdz atdurei jâiebîda turçtâjâ.
Uzmanîbu! Ja pieliek lielu spçku, seviðíi,
stikla malâm, tas var saplîst!
Virsçjâ stikla izòemðana
1. Jâizòem cepeðkrâsns durtiòas un ar rokturi
uz leju jânovieto uz kâda mîksta paliktòa.
2. Satveriet virsçjo stiklu pie apakðmalas un
pretî atsperes spiedienam pabîdiet krâsns durtiòu
roktura virzienâ, kamçr stikls apakðmalâ atbrîvojas.
3. Viegli paceliet stiklu un izvelciet ârâ.
Virsçjâ stikla ielikðana atpakaï vietâ
1. Virsçjais stikls slîpi, sâkot no augðpuses, jâievada durtiòu profilâ roktura pusç.
2. Stikls jânolaiþ uz leju. Stikls jânovieto roktura pusç pie turçtâja profila durvju malâ un jâpabîda zem stiprinâjuma profila. Stiklam jâbût cieði nofiksçtam.
Cepeðkrâsns durtiòas jâieliek atpakaï vietâ.
31
COMPETENCE E4100-1
KO DARÎT, JA...
Ja ðî informâcija ir nepietiekama un Jums nepalîdz, lûdzu, griezieties pie specializçtâ tirgotâja vai klientu apkalpoðanas dienesta.
Brîdinâjums: Iekârtas remontu drîkst veikt tikai speciâlists. Neprofesionâli veikta remonta
gadîjumâ lietotâjs var ciest ievçrojamus zaudçjumus. Remonta nepiecieðamîbas gadîjumâ griezieties
tirdzniecîbas organizâcijâ vai servisa dienestâ.
Ja bojâjumi raduðies iekârtas nepareizas apkalpoðanas dçï, remonts arî garantijas laikâ nebûs bezmaksas.
Sakarâ ar to, ka iekârtas priekðçjais panelis ir auksts, iespçjams, ka neilgi pçc cepðanas tâ bûs
nosvîdusi.
32
COMPETENCE E4100-1
TEHNISKIE DATI
Cepeðkrâsns iekðçjie izmçri
Augstums x Platums x Garums
Izmantojamais tilpums
31 cm x 41 cm x 41 cm
52 l
Noteikumi, normas, direktîvas
Ðî ierîce atbilst sekojoðâm normâm:
EN 60 335-1 un EN 60 335-2-6
attiecîbâ uz elektroierîèu droðîbu lietoðanai mâjsaimniecîbâ un lîdzîgiem nolûkiem
EN 60350 vai DIN 44546 / 44547 / 44548
attiecîbâ uz mâjsaimniecîbâ lietojamâm elektriskajâm plîtîm
EN 55014-2 / VDE 0875 14.-2. daïa
EN 55014 / VDE 0875 14. daïa / 1999-10
EN 61000-3-2 / VDE 0838 2. daïa
EN 61000-3-3 / VDE 0838 3. daïa
attiecîbâ uz aizsardzîbas prasîbâm elektromagnçtiskâs savietojamîbas ziòâ (EMS)
Ðî ierîce atbilst sekojoðâm ES direktîvâm:
73 / 23 / EEK no 19.02.1973 (direktîva par zemspriegumu)
89 / 336 / EEK no 103.05.1989 (EMS direktîva, ieskaitot tâs izmaiòas 92 / 31 / EWG)
33
COMPETENCE E4100-1
KLIENTU APKALPOÐANAS DIENESTS
Nodaïâ “Ko darît, ja...” aplûkoti iespçjamie
iekârtas darbîbas traucçjumi, kurus Jûs varat novçrst paði.
Vai runa ir par tehniska rakstura traucçjumu?
Tad griezieties servisa dienestâ (adreses un telefona nr. sarakstâ “Garantijas noteikumi” ).
Labi sagatavojieties sarunai. Tâdçjâdi Jûs atvieglosiet diagnozi un izlemðanu, vai ir nepiecieðama servisa darbinieka vizîte.
Aprakstiet pçc iespçjas precîzi:
kâ izpauþas traucçjumi?
kâdos apstâkïos tie parâdâs?
Pirms sarunas noteikti fiksçjiet ðâdus ierîces parametrus, kas atrodami uz plâksnîtes:
PNC numurs (9 cipari) …….....…………………
S numurs (8 cipari) …………………......……….
Mçs iesakâm ierakstît ðos numurus ðeit, lai tie
Jums vienmçr bûtu pa rokai.
34
Kad Jums radîsies papildus izdevumi
arî garantijas laikâ?
Ja Jûs paði bûtu varçjuði novçrst traucçjumus (aprakstîti nodaïâ “Ko darît, ja....”).
Ja servisa dienesta darbiniekam jâbrauc
pie Jums vairâkkârt, jo viòð no Jums nav uzreiz
saòçmis visu svarîgo informâciju un tâdçï viòam,
piemçram, jâbrauc pçc rezerves daïâm. Jûs varat novçrst ðos atkârtotos braucienus, ja labi sagatavosieties, zvanot pa telefonu, kâ iepriekð norâdîts.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising