Progress | PHN3325X | User manual | Progress PHN3325X User Manual

Progress PHN3325X User Manual
Kasutusjuhend
Ahi
PHN3325X
2 Progress
SISUKORD
Ohutusinfo
Ohutusjuhised
Seadme kirjeldus
Juhtpaneel
Enne esimest kasutamist
Igapäevane kasutamine
Kella funktsioonid
Automaatprogrammid
2
3
5
6
8
9
11
12
Tarvikute kasutamine
Lisafunktsioonid
Vihjeid ja näpunäiteid
Puhastus ja hooldus
Veaotsing
Tehnilised andmed
Energiatõhusus
14
15
16
31
33
34
34
Jäetakse õigus teha muutusi.
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev
juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei vastuta vale
paigaldamise või ebaõige kasutuse tõttu tekkinud vigastuste
ja kahjude eest. Hoidke juhend alles, et saaksite seda ka
edaspidi kasutada.
Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
•
Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed
ning füüsilise, sensoorse või vaimse puudega inimesed või
kogemuste ja teadmisteta isikud juhul, kui nende tegevuse
üle on järelvalve ja neid juhendatakse seadme turvalise
kasutamise osas ning nad mõistavad seadme
kasutamisega kaasnevaid ohte.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Hoidke pakendid lastele kättesaamatuna.
Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui see
töötab või jahtub. Katmata osad on kuumad.
Kui seadmel on lapselukk, on soovitatav seda kasutada.
Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
Alla 3-aastased lapsed tohivad olla seadme läheduses
ainult siis, kui täiskasvanu nende tegevust jälgib.
Üldine ohutus
•
Seadet tohib paigaldada ja kaablit vahetada ainult
kvalifitseeritud elektrik!
Progress 3
•
•
•
•
•
•
•
•
Seade läheb kasutamisel seest kuumaks. Ärge puudutage
kütteelemente seadmes. Tarvikute või ahjunõude
eemaldamisel või sisestamisel kasutage alati pajakindaid.
Enne hooldustöid eemaldage seade vooluvõrgust.
Elektrilöögi ärahoidmiseks tuleb seade enne ahjuvalgusti
vahetamist kindlasti välja lülitada.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.
Ärge kasutage ukseklaasi puhastamiseks karedaid,
abrasiivseid puhasteid ega teravaid metallist kaabitsaid,
sest need võivad klaasi pinda kriimustada, mille tagajärjel
võib klaas puruneda
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes välja
vahetada tootja, selle volitatud hooldekeskuses või lihtsalt
kvalifitseeritud isiku poolt.
Ahjuriiuli tugede eemaldamiseks tõmmake esmalt riiulitoe
esiots ja seejärel tagumine ots külgseina küljest lahti.
Paigaldage ahjuriiuli toed tagasi vastupidises järjekorras.
Lahtiühendamine kohapealsest juhtmesüsteemist peab
olema kooskõlas elektrijuhtmeid käsitlevate eeskirjadega.
OHUTUSJUHISED
Paigaldamine
HOIATUS! Seadet tohib
paigaldada ainult
kvalifitseeritud elektrik!
• Eemaldage kõik pakkematerjalid.
• Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
• Järgige seadmega kaasas olevaid
paigaldusjuhiseid.
• Olge seadme teise kohta viimisel
ettevaatlik, sest see on raske.
Kasutage alati kaitsekindaid.
• Ärge kunagi tõmmake seadet
käepidemest.
• Köögimööbli ja niši mõõtmed peavad
olema sobivad.
• Tagage minimaalne kaugus muudest
seadmetest ja mööbliesemetest.
• Veenduge, et seade on paigaldatud
kindlate konstruktsioonide alla ja
kõrvale.
• Mõned seadme osad on voolu all.
Katke seade mööbliga, et vältida
ohtlike osade vastu minemist.
• Seadme küljed peavad jääma vastu
teiste sama kõrgusega seadmete külgi.
Elektriühendus
HOIATUS! Tulekahju- ja
elektrilöögioht!
• Kõik elektriühendused peab teostama
kvalifitseeritud elektrik.
• Seade peab olema maandatud.
• Kontrollige, kas andmesildil toodud
elektrilised parameetrid vastavad
vooluvõrgu näitajatele. Vastasel juhul
võtke ühendust elektrikuga.
• Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud ohutut pistikupesa.
4 Progress
• Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
• Veenduge, et te ei vigastaks
toitepistikut ega -juhet. Kui seadme
toitekaabel tuleb välja vahetada, siis
pöörduge meie hoolduskeskusse.
• Jälgige, et toitejuhe ei jääks vastu
seadme ust, eriti siis, kui uks on kuum.
• Isoleeritud ja isoleerimata osad peavad
olema kinnitatud nii, et neid ei saaks
eemaldada ilma tööriistadeta.
• Ühendage toitepistik seinakontakti alles
pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist säilib
juurdepääs toitepistikule.
• Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna
toitepistikut pange.
• Seadet välja lülitades ärge tõmmake
toitekaablist. Hoidke alati kinni
toitepistikust.
• Kasutage ainult õigeid
isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid,
kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb
pesast eemaldada), maalekkevoolu
kaitsmeid ja kontaktoreid.
• Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb
varustada mitmepooluselise
isolatsiooniseadisega.
Isolatsiooniseadise lahutatud
kontaktide vahemik peab olema
vähemalt 3 mm.
• See seade vastab EÜ direktiividele.
Kasutamine
HOIATUS! Vigastuse,
põletuse, elektrilöögi või
plahvatuse oht!
• Kasutage seda seadet ainult kodustes
tingimustes.
• Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
• Veenduge, et ventilatsiooniavad ei
oleks tõkestatud.
• Ärge jätke töötavat seadet
järelevalveta.
• Lülitage seade välja pärast igakordset
kasutamist.
• Olge töötava seadme ukse avamisel
ettevaatlik. Välja võib paiskuda tulist
õhku.
• Ärge kasutage seadet märgade kätega
või juhul, kui seade on kontaktis veega.
• Äge suruge avatud uksele.
• Ärge kasutage seadet tööpinna ega
hoiukohana.
• Seadme ust avades olge ettevaatlik.
Alkoholi sisaldavate komponentide
kasutamise tagajärjel võib alkohol
õhuga seguneda.
• Kui avate ukse, vältige seadme
läheduses sädemeid või lahtist leeki.
• Ärge pange süttivaid või süttiva ainega
määrdunud esemeid seadmesse, selle
lähedusse või peale.
HOIATUS! Seadme
vigastamise või kahjustamise
oht!
• Et ära hoida emaili kahjustumist või
värvi muutumist:
– ärge asetage ahjunõusid ega teisi
esemeid vahetult seadme põhjale.
– ärge asetage alumiiniumfooliumit
vahetult seadme põhjale.
– ärge pange tulist vett vahetult
kuuma seadmesse.
– ärge hoidke niiskeid nõusid ja toitu
seadmes pärast toiduvalmistamise
lõppu.
– olge tarvikute eemaldamisel ja
paigaldamisel ettevaatlik.
• Emaili värvi muutumine ei mõjuta
seadme tööd. Tegemist ei ole defektiga
garantii seisukohast.
• Vedelikke sisaldavate kookide puhul
kasutage sügavat panni.
Puuviljamahlad tekitavad püsivaid
plekke.
• See seade on ette nähtud ainult
toiduvalmistamiseks. Muul otstarbel,
näiteks ruumide soojendamiseks, seda
kasutada ei tohi.
• Küpsetamisel peab ahjuuks olema alati
suletud.
Puhastus ja hooldus
HOIATUS! Vigastuse,
tulekahju või seadme
kahjustamise oht!
Progress 5
• Enne hooldust lülitage seade välja ja
ühendage toitepistik pistikupesast lahti.
• Veenduge, et seade on maha jahtunud.
Klaaspaneelid võivad puruneda.
• Kui ukse klaaspaneeli tekib mõra, tuleb
see kohe välja vahetada. Pöörduge
teeninduskeskusse.
• Olge ukse seadme küljest
eemaldamisel ettevaatlik. Uks on
raske!
• Puhastage seadet regulaarselt, et
vältida pinnamaterjali kahjustumist.
• Seadmesse jäänud rasv või toit võib
põhjustada tulekahju.
• Puhastage seadet pehme niiske lapiga.
Kasutage ainult neutraalseid
pesuaineid. Ärge kasutage abrasiivseid
tooteid, küürimisšvamme, lahusteid ega
metallist esemeid.
• Ahjupihusti kasutamisel järgige
pakendil olevaid ohutusjuhiseid.
• Katalüütilise emaili (kui see on olemas)
puhastamisel ärge kasutage mingeid
pesuaineid.
kasutamiseks ainult kodumasinates.
Ärge kasutage seda ruumide
valgustamiseks.
HOIATUS! Elektrilöögi oht!
• Enne lambi asendamist ühendage
seade vooluvõrgust lahti.
• Kasutage ainult ühesuguste tehniliste
näitajatega lampe.
Jäätmekäitlus
HOIATUS! Lämbumis- või
vigastusoht!
• Eemaldage seade vooluvõrgust.
• Lõigake toitekaabel seadme küljest
lahti ja visake ära.
• Eemaldage seadme ukse fiksaator, et
vältida laste ja loomade seadmesse
lõksujäämist.
Sisevalgusti
• Selles seadmes kasutatav valgustipirn
või halogeenlamp on mõeldud
SEADME KIRJELDUS
Ülevaade
1
2
3
2
4
5
6
5
4
9
3
7
2
1
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Juhtpaneel
Keeduväljade tuled/sümbolid
Elektronprogrammeerija
Keeduväljade nupud
Kütteelement
Valgusti
Ventilaator
Ahjuriiuli tugi, eemaldatav
Ahjuriiuli tasandid
6 Progress
Tarvikud
Kombipann
Traatrest
Kookidele ja küpsistele. Küpsetamiseks ja
röstimiseks või rasva kogumiseks.
Keedunõudele, koogivormidele,
praadidele.
JUHTPANEEL
Elektronprogrammeerija
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Kasutage seadmega töötades sensorvälju.
Sen‐
sorväli
1
2
3
4
5
-
Funktsioon
Kirjeldus
EKRAAN
Näitab seadme hetkeseadeid.
SISSE/VÄLJA
Seadme sisse- ja väljalülitamiseks.
VALIKUD
Ahjufunktsiooni või automaatprogrammi valimiseks
(vaid sisse lülitatud seadmega).
MINU LEMMIK‐
PROGRAMM
Lemmikprogrammi salvestamiseks. Kasutage se‐
da vahetuks juurdepääsuks oma lemmikprogram‐
mile või siis, kui seade on välja lülitatud.
TEMPERATUUR /
KIIRKUUMUTUS
Ahjuõõne temperatuuri või toidutermomeetri tem‐
peratuuri valimiseks ja vaatamiseks (kui see on
olemas). Kui vajutate ja hoiate seda all kolm se‐
kundit, lülitub kiirkuumutuse funktsioon SISSE ja
VÄLJA.
Progress 7
Sen‐
sorväli
6
7
8
9
10
11
Funktsioon
Kirjeldus
ALLA
Menüüs alla liikumiseks.
ÜLES
Menüüs üles liikumiseks.
OK
Valiku või seade kinnitamiseks.
AHJUVALGUSTI
Ahjuvalgusti sisse- või väljalülitamiseks.
KELL
Kella funktsiooni määramiseks.
MINUTILUGEJA
Minutilugeja valimiseks.
Ekraan
A
B
G
C
F
E
D
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
Ahju funktsiooni sümbol
Temperatuuri / kellaaja näidik
Kell / jääkkuumuse näidik / minutilugeja
Jääkkuumuse indikaator
Kellafunktsioonide indikaatorid
Kuumutusindikaator / kiirkuumutusindikaator
Küpsetusrežiimi / programmi number
Muud ekraani indikaatorid:
Sümbol
/
/
Nimi
Kirjeldus
Automaatprogramm
Võite valida automaatse programmi.
Minu lemmikprogramm
Töötab lemmikprogramm.
kg/g
Töötab automaatprogramm kaalu sisesta‐
misega.
h/min
Töötab kella funktsioon.
Temperatuur/kiirkuumutus
Funktsioon töötab.
Temperatuur
Kuvatakse olemasolev temperatuur.
Temperatuur
Temperatuuri saab muuta.
8 Progress
Sümbol
Nimi
Kirjeldus
Sisevalgustus
Lülitasite valguse välja.
Minutilugeja
Minutilugeja funktsioon töötab.
Kuumutusindikaator
Kui te lülitate ahju funktsiooni sisse,
kuvatakse ekraanil tulbad . Tulbad
näitavad, kas seadmes olev temperatuur
tõuseb või langeb.
Kui seade saavutab määratud
temperatuuri, kustuvad tulbad.
Keeduväljade nupud
Pliiti saab kasutada keeduväljadele
vastavate nuppude abil. Lisateavet leiate
pliidi kasutusjuhendist.
Lugege kindlasti läbi pliidi
kasutusjuhendi jaotis
"Ohutusinfo".
Sisselükatavad nupud
Seadme kasutamiseks vajutage nuppu.
Nupp tõuseb esile.
Soojusastmed
Keeduvälja tuled näitavad, milline väli on
valitud.
HOIATUS! Vt jaotist "Seadme
kirjeldus".
Nupu tähis
0
Välja lülitatud
Soojusastmed
1. Keerake juhtnupp vajalikule
soojusastmele.
2. Toiduvalmistamise lõpetamiseks
keerake nupp väljas-asendisse.
Automaatne kiirsoojendus
Kehtib ainult automaatse
kiirkuumutusega pliitide puhul.
Automaatse kiirkuumutuse funktsioon
kuumutab keeduvälja mõnda aega
täisvõimsusel.
1. Funktsiooni sisselülitamiseks keerake
keeduvälja nuppu päripäeva nii
kaugele kui võimalik (üle kõrgeima
soojusastme).
2. Valige kohe sobiv soojusaste.
3. Funktsiooni väljalülitamiseks keerake
nupp väljas-asendisse.
Topeltvälja kasutamine (kui on
olemas)
Topeltvälja aktiveerimiseks
keerake nuppu päripäeva. Ärge
keerake üle väljalülitusasendi.
1. Keerake nupp päripäeva asendisse 9.
2. Keerake nupp aeglaselt sümbolile ,
kuni kuulete klõpsatust. Kaks
keeduvälja on sisse lülitatud.
3. Vajaliku soojusastme valimiseks vt
"Soojusastmed".
ENNE ESIMEST KASUTAMIST
HOIATUS! Vt ohutust
käsitlevaid peatükke.
Funktsioon
Kaheringilise kee‐
duvälja lüliti
Funktsioon
Soojashoidmise
aste
1-9
Nupu tähis
Progress 9
Esmane puhastamine
Eemaldage kõik tarvikud ja eemaldatavad
ahjuriiuli toed.
Vt jaotist "Puhastus ja
hooldus".
Enne esmakordset kasutamist tuleb seade
puhastada.
Pange kõik tarvikud ja eemaldatavad
ahjuresti toed oma kohale tagasi.
Kellaaja seadmine
Pärast esmakordset vooluvõrku
ühendamist põlevad mõni sekund ekraanil
kõik sümbolid. Järgmiste sekundite jooksul
kuvab ekraan tarkvaraversiooni.
Pärast tarkvaraversiooni kadumist
kuvatakse ekraanil "h" ja "12:00".
1. Tundide valimiseks puudutage
või
.
2. Puudutage
.
3. Minutite valimiseks puudutage
või
.
4. Puudutage
või .
Temperatuuri / kellaaja ekraanil kuvatakse
uus kellaaeg.
Kellaaja muutmine
Kellaaega saab muuta ainult sel ajal, kui
seade on välja lülitatud.
Puudutage .
vilgub ekraanil.
Kellaaja muutmise kohta lugege jaotist
"Kellaaja valimine".
IGAPÄEVANE KASUTAMINE
HOIATUS! Vt ohutust
käsitlevaid peatükke.
• käsitsirežiimis
• automaatprogrammide abil
Seadme kasutamine
Seadet saate kasutada:
Ahju funktsioonid
Ahju funktsioon
Rakendus
Pöördõhk
Küpsetamiseks korraga kuni kolmel tasandil ja toidu kui‐
vatamiseks.Seadke ahju temperatuur 20–40 °C madala‐
maks kui funktsiooniga Ülemine + alumine kuumutus.
Pitsarežiim
Ühel ahjutasandil toitude küpsetamiseks, mis vajavad in‐
tensiivsemat pruunistamist ja krõbedat põhja. Seadke ah‐
ju temperatuur 20 - 40 °C madalamaks kui funktsiooniga
Ülemine + alumine kuumutus.
Küpsetamine
madalal temper‐
atuuril
Eriti õrnade, mahlaste praadide valmistamiseks.
Ülemine + alu‐
mine kuumutus
Ahju ühel tasandil küpsetamiseks ja röstimiseks.
Külmutatud toi‐
duained
Kiirtoidu, nt friikartulite, kartuliviilude, kevadrullide krõbe‐
daks valmistamiseks.
10 Progress
Ahju funktsioon
Rakendus
Turbogrill
Suuremate kondiga liha- või linnulihatükkide röstimiseks
ühel riiulitasandil. Ka gratineerimiseks ja pruunistami‐
seks.
Kiirgrill
Lamedate toiduainete suures koguses grillimiseks ja rös‐
timiseks.
Grill
Õhemate toitude grillimiseks ja leiva/saia röstimiseks.
Soojashoidmine
Toidu soojas hoidmiseks.
Sulatamine
Külmutatud toidu sulatamiseks.
Alumine kuumu‐
tus
Krõbeda põhjaga kookide küpsetamiseks ja toidu hoidis‐
tamiseks.
ÖKO-röstimine
ÖKO-režiimid võimaldavad toiduvalmistamise ajal energi‐
at optimaalselt tarvitada. Esmalt on vajalik määrata kü‐
psetamisaeg. Lisateabe saamiseks soovitatavate sea‐
dete kohta vt küpsetustabeleid koos vastava funktsiooni‐
ga.
Ahju funktsiooni valimine
Temperatuuri kontrollimine
1. Käivitage seade
abil.
Ekraanil kuvatakse valitud temperatuur,
sümbol ja ahjufunktsiooni number.
2. Ahju funktsiooni määramiseks
puudutage
või
.
3. Puudutage
; vastasel korral hakkab
seade viie sekundi pärast automaatselt
tööle.
Seadmes olevat temperatuuri saab näha
ajal, kui funktsioon või programm töötab.
Kui lülitate seadme sisse ja
ühtki ahju funktsiooni ega
programmi ei vali, lülitub seade
automaatselt 20 sekundi pärast
välja.
Temperatuuri muutmine
Puudutage
või
, et muuta
temperatuuri 5 °C kaupa.
Kui seade saavutab määratud
temperatuuri, kõlab kolm korda helisignaal
ja kuumutusindikaator kustub.
.
1. Puudutage
Temperatuuri / kellaaja näidikul kuvatakse
seadme temperatuur.
Kui te soovite temperatuuri muuta,
puudutage veelkord
ja kasutage nuppe
või
.
2. Puudutage
, et naasta valitud
temperatuuri juurde; vastasel korral
kuvatakse see viie sekundi pärast
automaatselt ekraanil.
Kiirkuumutuse funktsioon
Ärge pange toitu ahju ajal, mil
kiirkuumutuse funktsioon
töötab.
Progress 11
Kiirkuumutuse funktsioon ei ole kasutatav
kõigi ahju funktsioonide puhul. Kui mõne
funktsiooni puhul pole kiirkuumutus
kättesaadav, kõlab helisignaal, kui
seadete menüüs on tõrkesignaali
funktsioon aktiveeritud.
Kiirkuumutuse funktsioon lühendab
kuumutusaega.
Kiirkuumutusfunktsiooni sisselülitamiseks
puudutage ja hoidke üle kolme sekundi
.
Kiirkuumutuse funktsiooni aktiveerimisel
hakkavad ekraanil olevad pügalad
üksteise järel vilkuma ning süttib
,
tähistades funktsiooni töölehakkamist.
KELLA FUNKTSIOONID
Kellafunktsioonide tabel
Kellafunktsioon
Rakendus
LOENDUSE TAIM‐
ER
Loenduse valimiseks, mis näitab, kui kaua seade töötab.
See funktsioon ei mõjuta seadme tööd.
KELLAAEG
Kellaaja kuvamiseks. Kellaaja muutmise kohta lugege jao‐
tist "Kellaaja valimine".
KESTUS
Seadme tööaja kestuse määramiseks.
LÕPP
Seadme väljalülitusaja määramiseks. Funktsioone Kestus
ja Lõpp saate kasutada samaaegselt (Edasilükkamine),
kui seade lülitatakse hiljem automaatselt sisse ja välja.
SET+GO
Seadme hilisemaks sisselülitamiseks vajaliku seadega ai‐
nult ühe sensorvälja puudutusega.
Loenduse taimer
Loenduse taimer ei ole
aktiivne, kui valitud on Kestus
ja Lõpp.
Loenduse taimer alustab lugemist siis, kui
seade alustab kuumutamist.
1. Loendustaimeri lähtestamiseks
puudutage .
2. Puudutage
, kuni ekraanil
kuvatakse "00:00" ja loenduse taimer
alustab uuesti loendamist.
KESTUSE määramine
1. Lülitage seade sisse ja valige ahju
funktsioon ja temperatuur.
2. Puudutage korduvalt , kuni ekraanil
kuvatakse .
vilgub ekraanil.
3. KESTUSE jaoks minutite määramiseks
puudutage
või
.
4. Valiku kinnitamiseks puudutage
.
5. KESTUSE jaoks tundide määramiseks
puudutage
või
.
Kui puudutate KESTUSE
jaoks tundide määramiseI
või
, lülitub seade
funktsiooni LÕPP
seadesse.
6. Kui määratud aeg saab täis, kõlab
kaks minutit helisignaal.
Ekraanil vilgub sümbol
ja ajaseade.
Seade lülitub välja.
7. Helisignaali peatamiseks puudutage
sensorvälja või avage ahju uks.
8. Lülitage seade välja.
12 Progress
LÕPU määramine
1. Lülitage seade sisse ja valige ahju
funktsioon ja temperatuur.
2. Puudutage korduvalt , kuni ekraanil
kuvatakse .
vilgub ekraanil.
või
, et valida LÕPP
3. Kasutage
ja
või , et valik kinnitada. Esmalt
valige minutid ja seejärel tunnid.
Kui määratud aeg saab täis, kostab kaks
minutit helisignaal. Ekraanil vilguvad
sümbol
ja ajaseade. Seade lülitub
välja.
4. Helisignaali peatamiseks puudutage
sensorvälja või avage ahju uks.
5. Lülitage seade välja.
SET+GO määramine
Funktsiooni SET+GO saate kasutada
ainult siis, kui KESTUS on määratud.
1. Valige ahju funktsioon (või programm)
ja temperatuur (vt "Ahju funktsiooni
määramine" ja "Temperatuuri
muutmine").
2. Valige KESTUS (vt "KESTUSE"
määramine).
3. Puudutage järjest , kuni
vilgub
ekraanil.
4. Funktsiooni SET+GO valimiseks
puudutage .
Ekraanil kuvatakse
ja
koos
indikaatoriga. See indikaator näitab,
milline kella funktsioon on sisse lülitatud.
5. Funktsiooni SET+GO käivitamiseks
puudutage mõnda sensorvälja (välja
arvatud SISSE/VÄLJA).
min). See funktsioon ei mõjuta ahju tööd.
MINUTILUGEJA saab määrata igal ajal,
ka siis, kui seade on välja lülitatud.
1. Puudutage .
Ekraanil vilgub
ja "00".
2. MINUTILUGEJA määramiseks
või . Esmalt valige
vajutage
sekundid, seejärel minutid ja tunnid.
3. Puudutage
; vastasel korral hakkab
MINUTILUGEJA viie sekundi pärast
automaatselt tööle.
Kui määratud aeg saab täis, kostab kaks
minutit helisignaal ja ekraanil vilgub 00:00
ja .
4. Helisignaali peatamiseks puudutage
sensorvälja või avage ahju uks.
Edasilükkamise funktsiooni
määramine
KESTUST
ja LÕPPU
võib kasutada
samaaegselt, kui ahi hiljem automaatselt
sisse ja välja lülitada. Sel juhul määrake
esmalt KESTUS
ja seejärel LÕPP
(vt "KESTUSE määramine" ja "LÕPU
määramine").
Kui funktsioon Edasilükkamine
on aktiveeritud, kuvatakse
ekraanil ühtlaselt ahju
funktsiooni sümbol,
koos
punktiga ja . Punkt näitab,
milline kella funktsioon on
kella / jääkkuumuse näidikul
kuvatud.
MINUTILUGEJA määramine
MINUTILUGEJAT kasutatakse
pöördloenduseks (maksimaalselt 2 h 30
AUTOMAATPROGRAMMID
HOIATUS! Vt ohutust
käsitlevaid peatükke.
Olemas on 20 automaatprogrammi.
Kasutage automaatprogrammi juhul, kui
teil puuduvad teadmised või kogemused
Progress 13
roa valmistamiseks. Ekraanil kuvatakse
kõigi automaatprogrammide ahjutasandid
ja eelseatud küpsetusajad.
Automaatprogrammid
Programmi number
Programmi nimi
1
PAJAPRAAD
2
RÖSTITUD SEALIHA
3
RÖSTITUD VASIKALIHA
4
RÖSTITUD LAMBALIHA
5
RÖSTITUD ULUKILIHA
6
KANA, TERVE
7
KALA, TERVE (KUNI 1 KG)
8
PITSA
9
QUICHE LORRAINE
10
SIDRUNIKEEKS
11
JUUSTUKOOK 1
12
SAIAKESED
13
TERALEIB
14
TAIGNA KERGITAMINE
15
KARTULIGRATÄÄN
16
LASANJE
17
CANNELLONI
18
VALMIS KOOK
19
VALMIS PITSA
20
VALMIS KARTULITOIDUD
Automaatprogrammid
1. Lülitage seade sisse.
2. Puudutage
.
Ekraanil kuvatakse
ja
automaatprogrammi number.
3. Automaatprogrammi valimiseks
puudutage
või
.
4. Puudutage
või oodake viis
sekundit, kuni seade automaatselt
käivitub.
5. Kui määratud aeg saab täis, kõlab
kaks minutit helisignaal. Sümbol
vilgub.
Seade lülitub välja.
6. Helisignaali peatamiseks puudutage
sensorvälja või avage uks.
14 Progress
Automaatprogrammid kaalu
sisestamisega
Kui määrate liha kaalu, siis arvutab seade
röstimisaja.
1. Lülitage seade sisse.
2. Puudutage
.
3. Puudutage
või
, et valida kaalu
sisestamisega programm.
Ekraanil kuvatakse: küpsetusaeg, kestuse
sümbol , vaikimisi määratud kaal,
mõõtühik (kg, g).
4. Puudutage
või seaded
salvestatakse automaatselt viie
sekundi pärast.
Seade lülitub sisse.
5. Vaikimisi määratud kaalu võite muuta
või
abil. Puudutage
.
6. Kui määratud aeg saab täis, kõlab
kaks minutit helisignaal.
vilgub.
Seade lülitub välja.
7. Helisignaali peatamiseks puudutage
sensorvälja või avage uks.
TARVIKUTE KASUTAMINE
HOIATUS! Vt ohutust
käsitlevaid peatükke.
Tarvikute sisestamine
Traatrest koos sügava panniga:
Lükake sügav pann restitugede
juhikutesse ja traatrest selle kohal
olevatesse juhikutesse.
Traatrest:
Lükake rest ahjuresti tugedele ja jälgige,
et kumerused oleksid allpool.
Sügav pann:
Lükake sügav pann ahjuresti tugedele.
• Kõikidel tarvikutel on
ohutuse suurendamiseks
väikesed sälgud vasakul ja
paremal serval. Need sälgud
aitavad ära hoida ka
kaldumist.
• Resti kõrge äär takistab
nõude mahalibisemist.
Progress 15
LISAFUNKTSIOONID
Minu lemmikprogrammi
funktsiooni kasutamine
Kasutage seda programmi, et salvestada
mõne ahjufunktsiooni või -programmi
temperatuuri- ja ajaseaded.
1. Valige ahjufunktsiooni või -programmi
temperatuur ja aeg.
2. Puudutage ja hoidke üle kolme
sekundi . Kostab helisignaal.
3. Lülitage seade välja.
• Funktsiooni aktiveerimiseks
puudutage . Seade aktiveerib teie
lemmikprogrammi.
Funktsiooni kasutamise ajal
saab aega ja temperatuuri
muuta.
• Funktsiooni deaktiveerimiseks
puudutage . Seade deaktiveerib teie
lemmikprogrammi.
SAFE süttib ekraanil.
Lapselukufunktsiooni väljalülitamiseks
korrake 2. sammu.
Nuppude lukustuse kasutamine
Nuppude lukustust saab sisse lülitada
ainult seadme töötamise ajal.
Nuppude lukustus hoiab ära ahju
funktsiooni kogemata muutmise.
1. Funktsiooni kasutamiseks lülitage
seade sisse.
2. Valige ahju funktsioon või seade.
3. Vajutage ja hoidke 2 sekundit
ja
.
samaaegselt all nuppu
Kostab helisignaal.
Loc süttib ekraanil.
Nuppude lukustuse väljalülitamiseks
korrake 3. sammu.
Seadme saab välja lülitada ka
siis, kui nuppude lukustus on
sees. Seadme väljalülitamisel
lülitatakse välja ka nuppude
lukustus.
Lapseluku kasutamine
Lapselukk hoiab ära seadme kogemata
töölehakkamise.
1. Funktsiooni sisselülitamiseks lülitage
seade
abil välja. Ärge ahju
funktsiooni valige.
2. Vajutage ja hoidke 2 sekundit
ja
.
samaaegselt all nuppu
Kostab helisignaal.
Seadete menüü kasutamine
Seadete menüüs saate muutusi teha
ainult siis, kui seade on välja lülitatud.
Seadete menüü kaudu saate põhimenüü
funktsioone sisse või välja lülitada.
Ekraanil kuvatakse SET ja seade number.
Kirjeldus
Valitav väärtus
1
SET + GO
SISSE/VÄLJA
2
JÄÄKKUUMUSE INDIKAATOR
SISSE/VÄLJA
3
NUPUTOON1)
KLÕPS / PIIKS / VÄLJAS
4
TÕRKESIGNAAL
SISSE/VÄLJA
5
HOOLDUSMENÜÜ
-
16 Progress
6
Kirjeldus
Valitav väärtus
SEADETE TAASTAMINE
SISSE/VÄLJA
1) SISSE/VÄLJA sensorvälja heli ei saa välja lülitada.
1. Kui seade on välja lülitatud, puudutage
ja hoidke kolme sekundi jooksul
.
Ekraanil kuvatakse SET1 ja "1" vilgub.
2. Seade valimiseks puudutage
või
.
3. Puudutage
.
4. Seade väärtuse muutmiseks
või
.
puudutage
5. Puudutage
.
Automaatne väljalülitus
Turvakaalutlustel lülitub seade mõne aja
pärast automaatselt välja, kui ahju
funktsioon töötab ja te ühtegi seadet ei
muuda.
Temperatuur (°C)
Väljalülituse aeg
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maksimaalne
1.5
Pärast automaatset väljalülitust puudutage
sensorvälja seadme uuesti kasutamiseks.
Automaatne väljalülitus ei tööta
funktsioonidega: Sisevalgustus,
Küpsetamine madalal
temperatuuril, Kestus, Lõpp,
Edasilükkamine.
VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
HOIATUS! Vt ohutust
käsitlevaid peatükke.
Ekraani heledus
Ekraani heledusel on kaks režiimi:
• Ööheledus - kui seade on välja
lülitatud, on ekraani heledus madalam
kella 22:00:00 kuni 06:00:00.
• Päevaheledus:
– Kui seade on sisse lülitatud.
– Kui puudutate ööheleduse režiimi
ajal mõnda sensorvälja (välja
arvatud SISSE/VÄLJA), lülitub
ekraan järgneva 10 sekundi jooksul
päevaheleduse režiimi.
– Kui seade on välja lülitatud ja te
valite minutilugeja. Kui minutilugeja
funktsioon lõpeb, lülitub ekraan
tagasi ööheleduse režiimi.
Jahutusventilaator
Seadme töö ajal lülitub jahutusventilaator
automaatselt sisse, et hoida seadme
pinnad jahedana. Kui lülitate seadme
välja, jääb jahutusventilaator tööle, kuni
seade on maha jahtunud.
Progress 17
Tabelites esitatud
temperatuurid ja küpsetusajad
on ainult soovituslikud.
Täpsemalt sõltuvad need
retseptist ning kasutatava
tooraine kvaliteedist ja
kogustest.
Pliidiga toiduvalmistamise näited
Sooju‐
saste
Rakendus
Aeg
(min.)
Näpunäited
1
Valmistatud toidu soojas hoidmi‐
seks.
vasta‐
valt va‐
jadu‐
sele
Pange nõule kaas peale.
1-2
Hollandi kastme valmistamiseks
ning või, šokolaadi ja želatiini su‐
latamiseks.
5 - 25
Aeg-ajalt segage.
1-2
Kohevate omlettide ja küpseta‐
tud munade valmistamiseks.
10 - 40
Valmistage kaane all.
2-3
Riisi- ja piimatoitude valmistami‐
seks ja valmistoitude soojenda‐
miseks.
25 - 50
Lisage vedelikku kaks korda nii
palju kui riisi. Segage piimatoite
poole peal.
3-4
Juurvilja, kala ja liha aurutami‐
seks.
20 - 45
Lisage paar supilusikatäit vede‐
likku.
4-5
Kartulite aurutamiseks.
20 - 60
Kasutage maks ¼ l vett 750 g
kartulite kohta.
4-5
Suuremate toidukoguste, hau‐
tiste ja suppide valmistamiseks.
60 150
Lisage maksimaalselt 3 l vett.
6-7
Eskalopi, vasikalihast cordon
bleu, karbonaadi, kotlettide,
vorstide, maksa, munade, pan‐
nkookide ja sõõrikute kergeks
praadimiseks ning keedutaigna
valmistamiseks.
vasta‐
valt va‐
jadu‐
sele
Pöörake poole aja möödudes.
7-8
Praekartulite, seljatükkide, prae‐
lõikude tugevaks praadimiseks.
5 - 15
Pöörake poole aja möödudes.
9
Suurte koguste vee ja pasta keetmiseks, liha pruunistamiseks (guljašš, pajap‐
raad), friikartulite valmistamiseks.
Küpsetamine
• Teie uus ahi võib küpsetada erinevalt
kui teie varasem seade. Kohandage
oma tavapärased seaded (temperatuur,
küpsetusajad) ja ahjutasandid vastavalt
tabelites toodud väärtustele.
18 Progress
• Esimesel kasutamisel soovitatakse
kasutada madalamat temperatuuri.
• Kui te oma retsepti jaoks sobivat
seadistust ei leia, siis kasutage mõnda
muud, mis oleks võimalikult sarnane.
• Kui küpsetate kooke rohkem kui ühel
ahjutasandil, võib küpsetusaega 10-15
minuti võrra pikendada.
• Eri kõrgusel küpsetatavad koogid ja
küpsetised ei pruunistu algul alati
võrdselt. Sel juhul ärge temperatuuri
seadistust muutke. Erinevused kaovad
küpsetamise ajal.
• Pikema küpsetusaja puhul võite ahju
umbes 10 minutit enne
küpsetusprogrammi lõppu välja lülitada
ja kasutada jääkkuumust.
Kui kasutate külmutatud toitu, võivad
ahjus olevad plaadid küpsetamise ajal
kõverduda. Kui plaadid jälle maha
jahtuvad, taastub esialgne kuju.
Nõuandeid küpsetamiseks
Küpsetustulemused
Võimalik põhjus
Lahendus
Koogi põhi ei ole piisavalt
pruunistunud.
Vale ahjutasand.
Pange kook madalamale ah‐
jutasandile.
Kook vajub kokku ja muutub
vesiseks, klimbiliseks, triibu‐
liseks.
Ahju temperatuur on liiga
kõrge.
Järgmisel küpsetamisel va‐
lige veidi madalam ahju tem‐
peratuur.
Kook vajub kokku ja muutub
vesiseks, klimbiliseks, triibu‐
liseks.
Küpsetusaeg on liiga lühike.
Määrake pikem küpsetu‐
saeg. Kõrgema tempera‐
tuuri valimisel ei saa kü‐
psetusaega lühendada.
Kook vajub kokku ja muutub
vesiseks, klimbiliseks, triibu‐
liseks.
Taignas on liiga palju vede‐
likku.
Kasutage vähem vedelikku.
Pöörake tähelepanu sega‐
misaegadele, eriti siis, kui
kasutate taignasegajat.
Kook on liiga kuiv.
Ahju temperatuur on liiga
madal.
Järgmisel küpsetamisel va‐
lige kõrgem ahju tempera‐
tuur.
Kook on liiga kuiv.
Küpsetusaeg on liiga pikk.
Järgmisel küpsetamisel va‐
lige lühem küpsetusaeg.
Kook ei pruunistu ühtlaselt.
Ahju temperatuur on liiga
kõrge ja küpsetusaeg liiga
lühike.
Valige madalam ahju tem‐
peratuur ja pikem küpsetu‐
saeg.
Kook ei pruunistu ühtlaselt.
Taigen pole ühtlaselt jaota‐
tud.
Laotage taigen ühtlaselt kü‐
psetusplaadile.
Kook ei saa antud küpsetu‐
sajaga valmis.
Ahju temperatuur on liiga
madal.
Järgmisel küpsetamisel va‐
lige veidi kõrgem ahju tem‐
peratuur.
Progress 19
Küpsetamine ühel ahjutasandil:
Küpsetamine vormides
Toit
Funktsioon
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Ahju tasand
Gugelhupf / nu‐
psusai
Pöördõhk
150 - 160
50 - 70
1
Madeira kook /
puuviljakoogid
Pöördõhk
140 - 160
70 - 90
1
Fatless sponge
cake / rasvava‐
ba keeks
Pöördõhk
140 - 150
35 - 50
2
Fatless sponge
cake / rasvava‐
ba keeks
Ülemine + alu‐
mine kuumu‐
tus
160
35 - 50
2
Koogipõhi –
muretaignast
Pöördõhk
170 - 1801)
10 - 25
2
Koogipõhi –
keeksitaignast
Pöördõhk
150 - 170
20 - 25
2
Apple pie / õu‐
nakook (2 vor‐
mi, Ø 20 cm,
paigutatud dia‐
gonaalselt)
Pöördõhk
160
60 - 90
2
Apple pie / õu‐
nakook (2 vor‐
mi, Ø 20 cm,
paigutatud dia‐
gonaalselt)
Ülemine + alu‐
mine kuumu‐
tus
180
70 - 90
1
Juustukook 1
Ülemine + alu‐
mine kuumu‐
tus
170 - 190
60 - 90
1
1) Eelsoojendage ahi.
Koogid / küpsetised / saiad küpsetusplaadil
Toit
Funktsioon
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Ahju tasand
Pärmitaignast
kringel / pärg
Ülemine + alu‐
mine kuumutus
170 - 190
30 - 40
3
Jõulukook
Ülemine + alu‐
mine kuumutus
160 - 1801)
50 - 70
2
20 Progress
Toit
Funktsioon
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Ahju tasand
Leib (rukkileib):
1. Küpseta‐
mise esi‐
mene pool.
2. Küpseta‐
mise teine
pool.
Ülemine + alu‐
mine kuumutus
1. 2301)
2. 160 - 180
1. 20
2. 30 - 60
1
Tuuletaskud/
ekleerid
Ülemine + alu‐
mine kuumutus
190 - 2101)
20 - 35
3
Rullbiskviit
Ülemine + alu‐
mine kuumutus
180 - 2001)
10 - 20
3
Kuiv purukook
Pöördõhk
150 - 160
20 - 40
3
Mandlikook/
suhkrukoogid
Ülemine + alu‐
mine kuumutus
190 - 2101)
20 - 30
3
Puuviljakoogid
(pärmitaignast/
keeksi‐
Pöördõhk
150
35 - 55
3
Ülemine + alu‐
mine kuumutus
170
35 - 55
3
Muretaignast
puuviljakoogid
Pöördõhk
160 - 170
40 - 80
3
Õrna kattega
(nt kohupiim,
koor, keeduk‐
reem) pärmi‐
taignaküpsetis‐
ed
Ülemine + alu‐
mine kuumutus
160 - 1801)
40 - 80
3
taignast)2)
Puuviljakoogid
(pärmitaignast/
keeksi‐
taignast)2)
1) Eelsoojendage ahi.
2) Kasutage sügavat panni.
Küpsised
Toit
Funktsioon
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Ahju tasand
Muretaignast
küpsised
Pöördõhk
150 - 160
10 - 20
3
Progress 21
Toit
Funktsioon
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Ahju tasand
Short bread /
liivaküpsised /
soolapulgad
Pöördõhk
140
20 - 35
3
Short bread /
liivaküpsised /
soolapulgad
Ülemine + alu‐
mine kuumutus
1601)
20 - 30
3
Keeksitaignast
küpsised
Pöördõhk
150 - 160
15 - 20
3
Munavalgest
küpsetised /
besee
Pöördõhk
80 - 100
120 - 150
3
Makroonid
Pöördõhk
100 - 120
30 - 50
3
Pärmitaignast
küpsised
Pöördõhk
150 - 160
20 - 40
3
Lehttaignakü‐
psetised
Pöördõhk
170 - 1801)
20 - 30
3
Saiakesed
Pöördõhk
1601)
10 - 25
3
Saiakesed
Ülemine + alu‐
mine kuumutus
190 - 2101)
10 - 25
3
Small cakes /
väikesed koog‐
id (20 tk küpse‐
tusplaadil)
Pöördõhk
1501)
20 - 35
3
Small cakes /
väikesed koog‐
id (20 tk küpse‐
tusplaadil)
Ülemine + alu‐
mine kuumutus
1701)
20 - 30
3
1) Eelsoojendage ahi.
Vormiroad ja gratäänid
Toit
Funktsioon
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Ahju tasand
Pastavorm
Ülemine + alu‐
mine kuumutus
180 - 200
45 - 60
1
Lasanje
Ülemine + alu‐
mine kuumutus
180 - 200
25 - 40
1
22 Progress
Toit
Funktsioon
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Ahju tasand
Aedviljagra‐
Turbogrill
160 - 170
15 - 30
1
Juustukattega
baguette'id
Pöördõhk
160 - 170
15 - 30
1
Magusad vor‐
miroad
Ülemine + alu‐
mine kuumutus
180 - 200
40 - 60
1
Kalavormid
Ülemine + alu‐
mine kuumutus
180 - 200
30 - 60
1
Täidetud köögi‐
viljad
Pöördõhk
160 - 170
30 - 60
1
tään 1)
1) Eelsoojendage ahi.
Küpsetamine mitmel tasandil
Kasutage pöördõhu funktsiooni.
Koogid / küpsetised / saiad küpsetusplaadil
Toit
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Tuuletaskud/
ekleerid
160 - 1801)
Kuiv purukook
150 - 160
Ahju tasand
2 tasandit
3 tasandit
25 - 45
1/4
-
30 - 45
1/4
-
1) Eelsoojendage ahi.
Küpsised / small cakes / väikesed koogid / küpsetised / saiakesed
Toit
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Muretainaküps‐
ised
150 - 160
Short bread /
Liivaküpsised /
Soolapulgad
Ahju tasand
2 tasandit
3 tasandit
20 - 40
1/4
1/3/5
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Keeksitaignast
küpsised
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Munavalgest
küpsetised, be‐
seed
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Makroonid
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Progress 23
Toit
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Pärmitaignast
küpsised
160 - 170
Lehttaignakü‐
psetised
Ahju tasand
2 tasandit
3 tasandit
30 - 60
1/4
-
170 - 1801)
30 - 50
1/4
-
Saiakesed
180
20 - 30
1/4
-
Small cakes /
Väikesed koog‐
id (20 tk küpse‐
tusplaadil)
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Eelsoojendage ahi.
Küpsetamine madalal
temperatuuril
Küpsetage alati ilma kaaneta,
kui kasutate seda funktsiooni.
Kasutage seda funktsiooni, et valmistada
taiseid lihatükke ja kala,. See funktsioon ei
sobi pajaprae ega rasvase seaprae
valmistamiseks.
Esimeseks kümneks minutiks saate ahju
temperatuuriks valida 80–150 °C.
Vaikesäte on 90 °C. Pärast temperatuuri
valimist jätkab ahi küpsetamist
temperatuuril 80 °C. Ärge valige seda
funktsiooni linnuliha puhul.
1. Pruunistage liha pliidil panni peal väga
kõrgel seadel, mõlemalt poolt 1-2
minutit.
2. Pange liha koos küpsetuspanniga ahju
traatrestile.
3. Valige funktsioon Küpsetamine
madalal temperatuuril
Toit
Kogus
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Ahju tasand
Rostbiif
1000 - 1500 g
120
120 - 150
1
Veisefilee
1000 - 1500 g
120
90 - 150
3
Röstitud vasi‐
kaliha
1000 - 1500 g
120
120 - 150
1
Steigid
200 - 300 g
120
20 - 40
3
Pitsarežiim
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg (min.)
Ahju tasand
Pitsa (õhuke põhi)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Pitsa (rohke katte‐
ga)
180 - 200
20 - 30
2
24 Progress
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg (min.)
Ahju tasand
Puuviljakoogid
180 - 200
40 - 55
1
Spinatipirukas
160 - 180
45 - 60
1
Quiche Lorraine
170 - 190
45 - 55
1
Šveitsi juustupirukas
170 - 190
45 - 55
1
Juustukook 1
140 - 160
60 - 90
1
Õunakook, kattega
150 - 170
50 - 60
1
Köögiviljapirukas
160 - 180
50 - 60
1
Hapendamata leib
230 - 2501)
10 - 20
2
Lehttaignaküpsetis
160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen (pit‐
sataoline Elsassi
roog)
230 - 2501)
12 - 20
2
Vene pirukad (calz‐
oned vene moodi)
180 - 2001)
15 - 25
2
1) Eelsoojendage ahi.
2) Kasutage sügavat panni.
Röstimine
• Kasutage küpsetamisel kuumakindlaid
ahjunõusid (vt tootja juhiseid).
• Suuri praetükke võib küpsetada
sügaval pannil (kui see on olemas) või
sügava panni kohale asetatud
traatrestil.
• Taisest lihast praadide küpsetamisel
kasutage kaanega küpsetusvorme. Nii
jääb liha mahlasem.
• Kõiki praade, mille puhul soovitakse
pruunistamist või krõbedat koorikut,
võiks valmistada kaaneta
küpsetusvormis.
• Soovitame ahjus küpsetada liha ja kala,
mis kaalub vähemalt 1 kg.
• Kui soovite vältida lihamahlade ja rasva
panni külge kõrbemist, siis pange panni
veidi vedelikku.
• Vajadusel pöörake liha ümber (pärast
1/2–2/3 küpsetusaja möödumist).
• Kastke suuri praade ja linnuliha
praeleemega mitu korda küpsetamise
jooksul. Nii saate parema prae.
• Võite seadme umbes 10 minutit enne
küpsetusaja lõppemist välja lülitada ja
jääkkuumust kasutada.
Progress 25
Lihaküpsetustabelid
Veiseliha
Toit
Kogus
Funkt‐
sioon
Tempera‐
tuur (°C)
Aeg (min.)
Ahju ta‐
sand
Pajapraad
1 - 1,5 kg
Ülemine +
alumine
kuumutus
230
120 - 150
1
Rostbiif või fil‐
ee: väheküps
paksuse
cm kohta
Turbogrill
190 - 2001)
5-6
1
Rostbiif või fil‐
ee: poolküps
paksuse
cm kohta
Turbogrill
180 - 1901)
6-8
1
Rostbiif või fil‐
ee: täisküps
paksuse
cm kohta
Turbogrill
170 - 1801)
8 - 10
1
Toit
Kogus
Funkt‐
sioon
Tempera‐
tuur (°C)
Aeg (min.)
Ahju ta‐
sand
Abatükk /
kael / kints
1 - 1,5 kg
Turbogrill
160 - 180
90 - 120
1
Karbonaad / ri‐
bipraad
1 - 1,5 kg
Turbogrill
170 - 180
60 - 90
1
Pikkpoiss
750 g - 1
kg
Turbogrill
160 - 170
50 - 60
1
Seakoot (eel‐
valmistatud)
750 g - 1
kg
Turbogrill
150 - 170
90 - 120
1
Toit
Kogus (kg)
Funktsioon
Tempera‐
tuur (°C)
Aeg (min.)
Ahju ta‐
sand
Röstitud va‐
sikaliha
1
Turbogrill
160 - 180
90 - 120
1
Vasikakoot
1.5 - 2
Turbogrill
160 - 180
120 - 150
1
1) Eelsoojendage ahi.
Sealiha
Vasikaliha
26 Progress
Lambaliha
Toit
Kogus (kg)
Funktsioon
Tempera‐
tuur (°C)
Ahju ta‐
sand
Aeg (min.)
Ahju ta‐
sand
Lamba‐
koot / lam‐
bapraad
1 - 1.5
Turbogrill
150 - 170
100 - 120
1
Lamba sel‐
jatükk
1 - 1.5
Turbogrill
160 - 180
40 - 60
1
Toit
Kogus
Funktsioon
Tempera‐
tuur (°C)
Aeg (min.)
Ahju ta‐
sand
Jänese sel‐
jatükk / koot
kuni 1 kg
Ülemine +
alumine
kuumutus
2301)
30 - 40
1
Uluki selja‐
tükk
1,5 - 2 kg
Ülemine +
alumine
kuumutus
210 - 220
35 - 40
1
Uluki kintsu‐
tükk
1,5 - 2 kg
Ülemine +
alumine
kuumutus
180 - 200
60 - 90
1
Toit
Kogus
Funktsioon
Tempera‐
tuur (°C)
Aeg (min.)
Ahju ta‐
sand
Linnuliha
portsjonitü‐
kid
200–250
g/tk
Turbogrill
200 - 220
30 - 50
1
Pool kana
400–500
g/tk
Turbogrill
190 - 210
35 - 50
1
Kana, broil‐
er
1 - 1,5 kg
Turbogrill
190 - 210
50 - 70
1
Part
1,5 - 2 kg
Turbogrill
180 - 200
80 - 100
1
Hani
3,5 - 5 kg
Turbogrill
160 - 180
120 - 180
1
Kalkun
2,5 - 3,5 kg
Turbogrill
160 - 180
120 - 150
1
Kalkun
4 - 6 kg
Turbogrill
140 - 160
150 - 240
1
Ulukiliha
1) Eelsoojendage ahi.
Linnuliha
Progress 27
Kala (aurutatud)
Toit
Kogus (kg)
Funktsioon
Tempera‐
tuur (°C)
Aeg (min.)
Ahju ta‐
sand
Kala, terve
(kuni 1 kg)
1 - 1.5
Ülemine +
alumine
kuumutus
210 - 220
40 - 60
1
Grill
• Kasutage grillimisel alati kõrgeimat
temperatuuriseadet.
• Paigutage rest grillimistabelis
soovitatud tasandile.
• Kõige alumisele tasandile asetage alati
pann rasva kogumiseks.
• Grillige üksnes lamedamaid liha- või
kalatükke.
• Enne grillimist soojendage tühja ahju
alati eelnevalt 5 minutit.
ETTEVAATUST! Grillimisel
peab ahju uks olema alati
suletud.
Grill
Toit
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Ahju tasand
1. külg
2. külg
Röstbiif
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Veisefilee
230
20 - 30
20 - 30
3
Sea seljatükk
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Vasika selja‐
tükk
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Lamba selja‐
tükk
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Terve kala,
500–1000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
Kiirgrill
Toit
Aeg (min.)
Ahju tasand
1. külg
2. külg
Burgers / burgerid
8 - 10
6-8
4
Seafilee
10 - 12
6 - 10
4
Vorstid
10 - 12
6-8
4
Filee/vasikasteik
7 - 10
6-8
4
Toast / röstitud sai/
1-3
1-3
5
leib1)
28 Progress
Toit
Aeg (min.)
Kattega röstleib/sai
Ahju tasand
1. külg
2. külg
6-8
-
4
1) Eelsoojendage ahi.
Külmutatud toiduained
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg (min.)
Ahju tasand
Pitsa, külmutatud
200 - 220
15 - 25
2
Pannipitsa, külmuta‐
tud
190 - 210
20 - 25
2
Pitsa, jahutatud
210 - 230
13 - 25
2
Pitsasuupisted, kül‐
mutatud
180 - 200
15 - 30
2
Friikartulid, õhu‐
kesed
200 - 220
20 - 30
3
Friikartulid, paksud
200 - 220
25 - 35
3
Viilud/kroketid
220 - 230
20 - 35
3
Kartulipannkoogid
210 - 230
20 - 30
3
Lasanje/cannelloni,
värske
170 - 190
35 - 45
2
Lasanje/Cannelloni,
külmut.
160 - 180
40 - 60
2
Ahjus küpsetatud
juust
170 - 190
20 - 30
3
Kanatiivad
190 - 210
20 - 30
2
Külmutatud valmistoidud
Toit
Funktsioon
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Temperatuur
(°C)
Külmutatud pit‐
sa
Ülemine + alu‐
mine kuumutus
vastavalt tootja
juhistele
vastavalt tootja
juhistele
3
Friikartulid1)
(300 - 600 g)
Ülemine + alu‐
mine kuumutus
või Turbogrill
200 - 220
vastavalt tootja
juhistele
3
Baguette'id
Ülemine + alu‐
mine kuumutus
vastavalt tootja
juhistele
vastavalt tootja
juhistele
3
Progress 29
Toit
Funktsioon
Temperatuur
(°C)
Aeg (min.)
Temperatuur
(°C)
Puuviljakoogid
Ülemine + alu‐
mine kuumutus
vastavalt tootja
juhistele
vastavalt tootja
juhistele
3
1) Keerake friikartuleid 2 või 3 korda valmistamise ajal.
Sulatamine
• Eemaldage toidu pakend ning asetage
toit taldrikule.
• Kasutage kõige alumist ahjutasandit.
• Ärge katke toitu kausi või taldrikuga,
kuna see pikendab sulatusaega.
Toit
Kogus
Sulata‐
mise aeg
(min.)
Täiendav
sulatami‐
saeg (min)
Märkusi
Kana
1 kg
100 - 140
20 - 30
Asetage kana suurele taldrikule
kummulikeeratud alustassi peale.
Pöörake poole aja möödudes.
Liha
1 kg
100 - 140
20 - 30
Pöörake poole aja möödudes.
Liha
500 g
90 - 120
20 - 30
Pöörake poole aja möödudes.
Forell
150 g
25 - 35
10 - 15
-
Maasi‐
kad
300 g
30 - 40
10 - 20
-
Või
250 g
30 - 40
10 - 15
-
Koor
2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Koort võib vahustama hakata, kui
selles on veel külmunud tükikesi.
Kreemi‐
kook
1,4 kg
60
60
-
Hoidistamine - Alumine
kuumutus
• Kasutage ainult ühesuguse suurusega
hoidisepurke.
• Ärge kasutage keeratava (keere või
bajonett) kaanega purke ega
metallpurke.
• Selle funktsiooni puhul kasutage
altpoolt esimest riiulitasandit.
• Ärge pange küpsetusplaadile rohkem
kui kuus üheliitrist purki.
• Täitke purgid võrdselt ning sulgege
klambriga.
• Purgid ei tohi üksteise vastu puutuda.
• Kallake küpsetusplaadile umbes 1/2
liitrit vett, et hoida ahjus piisavalt
niiskustaset.
• Kui purkide sisu hakkab mullitama (1liitriste purkide puhul umbes 35 - 60
minuti pärast), lülitage ahi välja või
alandage temperatuuri kuni 100 °C-ni
( vt tabelit).
30 Progress
Pehmed puuviljad
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg mullikeste
tekkimiseni (min)
Jätkake kuumuta‐
mist 100 °C juures
(min)
Maasikad / musti‐
kad / vaarikad /
küpsed tikrid
160 - 170
35 - 45
-
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg mullikeste
tekkimiseni (min)
Jätkake kuumuta‐
mist 100 °C juures
(min)
Pirnid/küdooniad/
ploomid
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Toit
Temperatuur (°C)
Aeg mullikeste
tekkimiseni (min)
Jätkake kuumuta‐
mist 100 °C juures
(min)
Porgandid 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kurgid
160 - 170
50 - 60
-
Segaköögivili
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Nuikapsas/herned/
spargel
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Luuviljalised
Juurvili
1) Jätke pärast väljalülitumist ahju seisma.
Kuivatamine - Pöördõhk
• Paremate tulemuste saamiseks lülitage
ahi poole kuivatamise peal välja, tehke
uks lahti ja jätke üheks ööks jahtuma.
• Katke ahjuplaadid pärgamendi või
küpsetuspaberiga.
Juurvili
Toit
Temperatuur
(°C)
Aeg (h)
Oad
60 - 70
Piprad
60 - 70
Köögivili ha‐
pendamiseks
Ahju tasand
1. tasand
2 tasandit
6-8
3
1/4
5-6
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Seened
50 - 60
6-8
3
1/4
Ürdid
40 - 50
2-3
3
1/4
Progress 31
Puuviljad
Toit
Temperatuur
(°C)
Aeg (h)
Ploomid
60 - 70
Aprikoosid
Õunaviilud
Pirnid
Ahju tasand
1. tasand
2 tasandit
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
60 - 70
6-8
3
1/4
60 - 70
6-9
3
1/4
PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS! Vt ohutust
käsitlevaid peatükke.
Juhised puhastamiseks
• Puhastage seadme esikülge pehme
lapiga ning sooja vee ja
pesuvahendiga.
• Kasutage metallpindade
puhastamiseks tavalist puhastusainet.
• Puhastage seadme sisemust pärast
igakordset kasutamist. Rasva või
muude toidujääkide kogunemine võib
kaasa tuua tulekahju. Grillpanni puhul
on oht suurem.
• Eemaldage tugev mustus spetsiaalset
ahjupuhastit kasutades.
• Pärast iga kasutuskorda puhastage
kõik ahjutarvikud ja laske neil kuivada.
Kasutage pehmet lappi sooja vee ja
puhastusvahendiga.
• Kui kasutate teflonkattega tarvikuid, siis
ärge puhastage neid intensiivsete
puhastusainetega või teravaservaliste
esemetega ega nõudepesumasinas.
See võib teflonpinda kahjustada.
Ahjuresti tugede
Ahju puhastamiseks eemaldage ahjuresti
toed.
1. Tõmmake ahjuriiuli toe esiosa
külgseina küljest lahti.
2. Tõmmake ahjuriiuli toe tagaosa
külgseina küljest lahti ja eemaldage
tugi.
2
1
Paigaldage ahjuriiuli toed tagasi
vastupidises järjekorras.
Ahjulagi
HOIATUS! Enne kütteelemendi
eemaldamist lülitage seade
välja. Veenduge, et seade on
maha jahtunud. Põletusoht!
Eemaldage riiulitoed.
32 Progress
Puhastamiseks saab ahju laes oleva
kütteelemendi lihtsalt alla keerata.
A
1. Võtke kütteelemendi eespoolsest
osast mõlema käega kinni.
2. Tõmmake seda vastu vedrustusjõudu
ettepoole ja mööda külgtugesid välja.
Kütteelement vajub alla.
3. Puhastage ahjulagi.
4. Kütteelemendi tagasiasetamisel
korrake neid toiminguid vastupidises
järjestuses.
Paigaldage kütteelement
õigesti seadme sisemiste
seinte tugede kohale.
5. Paigaldage ahjuresti toed.
Ukse eemaldamine ja
paigaldamine
Puhastamiseks saate ukse ja seesmised
klaaspaneelid eemaldada. Erinevate
mudelite puhul on klaaspaneelide arv
erinev.
A
3. Sulgege ahjuuks esimesse avamise
asendisse (umbes 70° nurga alla).
4. Hoidke ust kahe käega mõlemalt
küljelt ja tõmmake ülespoole suunatud
nurga all seadmest eemale.
5. Pange uks, väliskülg allpool, pehmele
ja tasasele pinnale. See on vajalik
kriimude vältimiseks.
6. Võtke mõlemalt poolt ukseliistu (B)
ülemistest servadest kinni ja suruge
sissepoole, et vabastada kinnitusnaga.
2
B
1
7. Eemaldamiseks tõmmake ukseliistu
ettepoole.
8. Hoidke ukse klaaspaneele ülaservast
ühekaupa kinni ja tõmmake need,
suunaga üles, juhikust välja
HOIATUS! Olge ukse seadme
küljest eemaldamisel
ettevaatlik. Uks on raske.
1. Tehke uks täiesti lahti.
2. Lükake täielikult sisse kinnitushoovad
(A), mis paiknevad kahel uksehingel.
9. Puhastage klaaspaneeli seebiveega.
Kuivatage klaaspaneeli hoolikalt.
Pärast puhastamist paigutage
klaaspaneelid ja uks tagasi kohale.
Korrake ülaltoodud samme vastupidises
järjestuses. Pange esmalt kohale väiksem
paneel, seejärel suurem.
Progress 33
Lambi asendamine
Asetage seadme põhjale riidest lapp. See
hoiab ära lambi klaasist katte ja ahjuõõne
purunemise.
HOIATUS! Surmava
elektrilöögi oht! Enne lambi
asendamist ühendage kaitse
lahti.
Ahjuvalgusti ja selle klaasist
kate võivad olla kuumad.
2. Puhastage klaaskate.
3. Asendage lamp sobiva 300 °C taluva
kuumakindla lambiga.
4. Paigaldage klaaskate.
1. Lülitage seade välja.
2. Eemaldage kaitsmed kaitsekilbist või
lülitage kaitselüliti välja.
Ülemine valgusti
1. Valgusti klaaskatte eemaldamiseks
keerake seda vastupäeva.
VEAOTSING
HOIATUS! Vt ohutust
käsitlevaid peatükke.
Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Keeduväli ei tööta.
Tutvuge kasutusjuhendi integreeritud pliidipinda käsitleva jao‐
tisega.
Ahi ei kuumene.
Ahi on välja lülitatud.
Lülitage ahi sisse.
Ahi ei kuumene.
Kella pole seadistatud.
Seadistage kell.
Ahi ei kuumene.
Vajalikud seaded pole määr‐
atud.
Veenduge, et seadistused
on õiged.
Ahi ei kuumene.
Automaatne väljalülitus on
sees.
Vt "Automaatne väljalülitus".
Ahi ei kuumene.
Lapselukk on sisse lülitatud.
Vt "Lapseluku kasutamine".
Ahi ei kuumene.
Kaitse on vallandunud.
Tehke kindlaks, kas tõrke
põhjustas kaitse. Kui kaitse
korduvalt uuesti vallandub,
võtke ühendust elektrikuga.
Valgusti ei põle.
Lamp on rikkis.
Asendage valgusti uue
vastu.
34 Progress
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Toidu valmimiseks kulub lii‐
ga palju aega või toit valmib
liiga kiiresti.
Temperatuur on liiga madal
või liiga kõrge.
Reguleerige vajadusel tem‐
peratuuri. Järgige juhendis
toodud nõuandeid.
Toidule ja ahjuõõnde kogu‐
neb auru ja kondensvett.
Toit on jäänud liiga kauaks
ahju.
Kui küpsetamine on lõppe‐
nud, tuleb toit ahjust vähe‐
malt 15 - 20 minuti pärast
välja võtta.
Ekraanil kuvatakse veakood,
mida tabelis ei leidu.
Elektritõrge.
•
•
Hooldusteave
Kui te ei suuda probleemile ise lahendust
leida, siis võtke ühendust edasimüüja või
teeninduskeskusega.
Lülitage ahi välja ja taas
sisse, kasutades elektri‐
kilbis olevat peakaitset
või -lülitit.
Kui ekraanil kuvatakse
uuesti veateade, pöörd‐
uge klienditeenindusse.
Teeninduskeskuse andmed leiate
andmesildilt. See andmesilt asub ees
ahjuõõne raami esiküljel. Ärge andmesilti
seadme küljest eemaldage.
Soovitame märkida siia järgmised andmed:
Mudel (MOD.)
.........................................
Tootenumber (PNC)
.........................................
Seerianumber (S.N.)
.........................................
TEHNILISED ANDMED
Tehnilised andmed
Pinge
230 / 400 V
Sagedus
50 Hz
ENERGIATÕHUSUS
Toote andmed vastavalt määrusele EL 65-66/2014
Tarnija nimi
Progress
Mudeli tunnus
PHN3325X
Energiatõhususe indeks
97.6
Energiasäästuklass
A
Progress 35
Energiatarbimine standardtäituvusel, tavalises režiimis
0.99 kWh/tsüklis
Energiatarbimine standardtäituvusel, pöördõhurežiimis
0.83 kWh/tsüklis
Ahjuõõnsuste arv
1
Kuumuse allikas
Elekter
Mahutavus
71 l
Ahju tüüp
All asetsev ahi
Mass
37.0 kg
EN 60350-1 – Kodumajapidamises
kasutatavad elektrilised
toiduvalmistusseadmed – Osa 1: Pliidid,
ahjud, auruahjud ja grillid. – Toimivuse
mõõtemeetodid.
• Küpsetamine pöördõhuga – kui
võimalik, kasutage energia
säästmiseks pöördõhuga funktsioone.
• Jääkkuumus
– Kui mõne ahjufunktsiooni puhul on
valitud programm koos ajavalikuga
(Kestus, Lõpp, Edasilükkamine) ja
kui küpsetusaeg ei ületa 30 minutit,
lülituvad kuumutuselemendid
automaatselt 10% varem välja.
Ventilaator ja valgusti jäävad
sisselülitatuks.
• Küpsetamine ilma valgustita –
lülitage valgusti küpsetamise ajaks
välja ja lülitage sisse ainult vajadusel.
• Soojashoidmine – kui soovite
kasutada jääkkuumust toidu
soojashoidmiseks, valige madalaim
võimalik temperatuur. Ekraanil
kuvatakse jääkkuumuse temperatuur.
• ÖKO-funktsioonid – vt
"Ahjufunktsioonid".
• Ekraani väljalülitamine – vajadusel
võite ekraani täielikult välja lülitada.
Puudutage samaaegselt
ja
, kuni
ekraan kustub. Sama toiminguga saab
seadme ka sisse lülitada.
Energiasääst
Seadmel on omadused, mis aitavad
säästa energiat igapäevasel
toiduvalmistamisel.
• Üldised nõuanded
– Veenduge, et seadme uks on
töötamise ajal suletud ja avage
seda küpsetamise ajal võimalikult
vähe.
– Energia kokkuhoiu tagamiseks
kasutage metallnõusid.
– Kui võimalik, pange toidud ahju
enne selle kuumutamist.
– Kui küpsetusaeg on üle 30 minuti,
vähendage sõltuvalt küpsetusajast
vähemalt 3 - 10 minutit enne
küpsetusaja lõppu ahju
temperatuuri. Ahjus olev
jääkkuumus võimaldab küpsetamist
jätkata.
– Muude toitude soojendamiseks
kasutage jääkkuumust.
JÄÄTMEKÄITLUS
tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed
ringlusse. Ärge visake sümboliga
*
www.progress-hausgeraete.de
867309471-A-342014
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising