Electrolux | EON3637W | User manual | Electrolux EON3637W User Manual

Electrolux EON3637W User Manual
Integreeritud elektriahi
EON3637
Kasutusjuhend
Lugupeetud klient
Palun lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see alles juhuks, kui teil tekib seadme
kohta tulevikus küsimusi.
Kui seade vahetab omanikku, palume koos seadmega anda kaasa ka käesolev juhend.
Tekstis kasutatakse järgmisi tähiseid:
Ohutusjuhised
Ettevaatust! Teie isikliku ohutusega seotud juhised.
Tähelepanu! Seadme kahjustamise vältimiseks ettenähtud juhised
Soovitused ja praktilised nõuanded
Keskkonnakaitsealane teave
2
Sisukord
Kasutusjuhend............................................................................................................................................. 4
Ohutusjuhised...................................................................................................................................................
4
Utiliseerimine ....................................................................................................................................................
5
Seadme kirjeldus ..............................................................................................................................................
Üldvaade.............................................................................................................................................................
Juhtimispaneel ....................................................................................................................................................
Ahju põhivarustus ...............................................................................................................................................
Ahjutarvikud ........................................................................................................................................................
6
6
6
7
7
Enne esimest kasutuskorda ............................................................................................................................
Kellaaja seadistamine ja muutmine ....................................................................................................................
Esmane pesemine ..............................................................................................................................................
8
8
8
Pliidiplaatide kasutamine................................................................................................................................. 9
Keetmine pliidiplaadil .......................................................................................................................................... 10
Kuidas lülitada kahekontuurilist pliidiplaati ......................................................................................................... 10
Ahju kasutamine ...............................................................................................................................................
Ahju sisse- ja väljalülitamine...............................................................................................................................
Ahjufunktsioonid .................................................................................................................................................
Resti ning tavalise ja sügava ahjuplaadi paigaldamine ......................................................................................
Kellafunktsioonid.................................................................................................................................................
Kellanäidu väljalülitamine ...................................................................................................................................
11
11
12
13
14
15
Juhised, tabelid ja nõuanded ..........................................................................................................................
Toiduvalmistustabel ............................................................................................................................................
Küpsetamine .......................................................................................................................................................
Küpsetustabel...............................................................................................................................................
Vormiroogade tabel .....................................................................................................................................
Sügavkülmutatud valmistoitude tabel...........................................................................................................
Praadimine..........................................................................................................................................................
Praadimistabel..............................................................................................................................................
Lapikute toitude grillimine ...................................................................................................................................
Grillimistabel.................................................................................................................................................
Praadimine turbogrilliga ......................................................................................................................................
Konserveerimine.................................................................................................................................................
Kuivatamine ........................................................................................................................................................
19
19
20
22
25
25
26
26
28
28
28
29
30
Pesemine ja korrashoid ...................................................................................................................................
Ahju välisdetailid .................................................................................................................................................
Ahjukamber.........................................................................................................................................................
Tarvikud ..............................................................................................................................................................
Külgmised tugirestid ...........................................................................................................................................
Ahjuvalgustus .....................................................................................................................................................
Ahju pesemine ....................................................................................................................................................
Ahjuuks ...............................................................................................................................................................
Ahjuukse klaas....................................................................................................................................................
31
31
31
31
31
32
33
34
36
Mida teha, kui... ................................................................................................................................................. 39
Hooldus ja tagavaraosad......................................................................................................................... 40
3
Kasutusjuhend
Ohutusjuhised
Käesolev seade vastab järgmistele Euroopa Liidu normatiividele:
– 73/23/EMÜ, 19.02.1973, "Madalpingedirektiiv"
– 89/336/EMÜ, 03.05.1989, "Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv",
kaasa arvatud täiendused 92/31 EMÜ
– 93/68/EMÜ, 22.07.1993 "CE-märgistamise direktiiv“
Elektriohutus
● Seadme elektriühendusi tohib lasta teostada ainult vastava kvalifikatsiooniga elektrikul.
● Kui seadmel tekivad tööhäired või kahjustused, keerake või lülitage kaitsmed välja.
● Seadet tohivad remontida ainult vastava ala spetsialistid.
Ebaprofessionaalne remont võib põhjustada väga ohtlikke tagajärgi. Remondivajaduse korral
pöörduge meie hoolduskeskusse.
Meetmed laste ohutuse tagamiseks
● Ärge kunagi jätke lapsi seadme töötamise ajal järelevalveta.
Ohutusnõuded seadme kasutamisel
● Käesolev seade on ette nähtud ainult kodumajapidamises kasutamiseks, st toiduainete
praadimiseks, keetmiseks ja küpsetamiseks.
● Olge seadme ühendamisel elektrivõrku seadme lähedal paikneva pistikupesa kaudu ettevaatlik.
Toitekaabel ei tohi mitte mingil juhul puutuda kuuma ahjuukse vastu või jääda ukse vahele kinni.
● Ettevaatust: Põletusoht! Töötava ahju siseruumi temperatuur on väga kõrge.
● Kui ahjus valmistatava toidu retsept näeb ette alkoholi sisaldavaid lisandeid, võib tekkida
kergestisüttiv alkoholi ja õhu segu. Sellisel juhul avage ahjuuks ettevaatlikult. Hoidke hõõguvad
ained, sädemed ja tuli ahjust eemal.
Märkus akrüülamiidi kohta
Uusimate teaduslike uuringute kohaselt võib toiduainete intensiivne termiline töötlemine eesmärgiga
saada krõbedat pruunistatud kihti põhjustada akrüülamiidi kahjuliku toime tõttu ohtu tervisele.
Eelkõige kehtib see tärklist sisaldavate toiduainete kohta. Seetõttu on soovitatav küpsetada võimalikult
madalal temperatuuril ning toite mitte tugevasti pruunistada.
4
Kuidas vältida seadme kahjustamist
● Ärge katke ahjuruumi alumiiniumfooliumiga ning ärge asetage küpsetusplaati, potti jne ahjuruumi
põhja, sest muidu võib ahjuemail saada tekkiva kuumuse akumulatsiooni tõttu kahjustada.
● Küpsetusplaadilt tilkuv puuviljamahl jätab plekid, mida ei ole enam võimalik eemaldada.
Kasutage väga niiskete kookide all sügavat ahjuplaati.
● Ärge asetage avatud ahjuuksele raskusi.
● Ärge valage vett otse kuuma ahju. Email võib saada kahjustada ja ahjupind võib osaliselt värvust
muuta.
● Jõu rakendamisel – eelkõige esiklaasi servadele – võib klaas puruneda.
● Ärge hoidke ahjus põlevaid esemeid. Need võivad ahju sisselülitamisel süttida.
● Ärge hoidke ahjus niiskeid toiduaineid. Need võivad kahjustada ahju emailkatet.
Märkus ahju emailkatte kohta
Ahju kasutamisel tekkinud ahju emailkatte värvimuutused ei mõjuta negatiivselt ahju tavapärast või
eeskirjadele vastavat kasutamist. Need ei kujuta endast seetõttu defekti, millele laieneks garantii.
Utiliseerimine
Pakkematerjalid
Kõik pakkematerjalid on keskkonna suhtes kahjutud ja sobivad korduvkasutamiseks.
Plastosad on varustatud erimärgistusega, näiteks: >PE< polüetüleen, >PS< polüstürool jne.
Viige pakkematerjalid vastavalt märgistusele spetsiaalsetesse korduvkasutusmaterjalide
konteineritesse.
Vana seade
Seadmel või selle pakendil olev tähis
tähendab, et seda seadet ei tohi käidelda koos olmeprügiga.
Selle asemel tuleb seade utiliseerimiseks viia vanade elektri- ja elektroonikaseadmete vastuvõtupunkti.
Käesoleva toote eeskirjadele vastav käitlemine tagab võimalike negatiivsete keskkonna- ja tervisemõjude ärahoidmise, mis vastasel juhul võiksid tekkida selle toote ebaõigel käitlemisel.
Täpsemat teavet käesoleva toote käitlemise kohta saate kohalikust omavalitsusest, jäätmekäitlusfirmast või kauplusest, kust seadme ostsite.
Ettevaatust! Kasutusea lõpule jõudnud seadme ohutuse tagamiseks tuleb see enne äraviskamist
muuta kasutuskõlbmatuks.
Selleks ühendage seade elektrivõrgust lahti ja eemaldage toitekaabel seadme küljest.
5
Seadme kirjeldus
Üldvaade
Juhtimispaneel
Luugi käepide
Klaasuks
Juhtimispaneel
Temperatuuri märgutuli
Töörežiimi märgutuli
Kellaaja näit
Kellafunktsioonide nupud
Temperatuuri valimine
Ahjufunktsioonid
6
Pliidiplaatide lülitid
Ahju põhivarustus
Ülemine kuumutuselement ja grillküttekeha
Ahjuvalgustus
Ahjutasandid
Ventilaator
Alumine kuumutuselement
Väljatõmmatavad külgmised tugirestid
Ahjutarvikud
Rest
Nõude, koogivormide, praetavate ja grillitavate toitude
asetamiseks.
Ahjuplaat
Kookidele ja küpsistele.
Sügav ahjuplaat
Küpsetamiseks ja praadimiseks või rasvapüüdeplaadina
kasutamiseks.
7
Enne esimest kasutuskorda
Kellaaja seadistamine ja muutmine
Ahju töötamiseks tuleb ette anda toiduvalmistamise aeg.
Pärast seadme elektrivõrku ühendamist või voolu tagasitulekul pärast voolukatkestust hakkab kellaaja märgutuli
automaatselt vilkuma.
1. Juba seadistatud kellaaja muutmiseks tuleb nuppu
vajutada nii mitu korda, kuni
Programmeerimine
hakkab vilkuma.
kellaaja märgutuli
2. Seadistage nupuga
või nupuga
õige kellaaeg.
Umbes 5 sekundi pärast lõpeb vilkumine ning kell näitab
seadistatud kellaaega.
Seade on kasutusvalmis.
Kellaaega saab muuta ainult siis, kui ei ole sisse lülitatud
automaatprogrammi (Kestus
või Lõpp
).
Esmane pesemine
Enne ahju esmakordset kasutamist tuleb seda põhjalikult pesta.
Tähelepanu: Ärge kasutage aktiivseid keemilisi puhastusvahendeid ega kaabitsaid!
Ahju pind võib saada kahjustada.
Ahju metallist esipaneeli puhastamiseks kasutage müügilolevaid metallpindade hooldusvahendeid.
1. Seadke ahjufunktsioonide lüliti valgustuse
asendisse.
2. Eemaldage ahjust kõik tarvikud ja ahjuplaatide tugirestid ning puhastage neid leeliselise
pesemisvahendi sooja lahusega.
3. Peske ahju samuti leeliselise pesemisvahendi sooja lahusega.
Seejärel pühkige ahi kuivaks.
4. Pühkige ahju esipaneeli niiske lapiga.
8
Pliidiplaatide kasutamine
Lugege ka pliidiplaadi kasutusjuhendit. Selles on toodud tähtsad juhised keedunõude, pliidiplaadi
kasutamise, puhastamise ja korrashoiu kohta.
Pliidiplaatide lülitid võivad olla allasurutud, “süvistatud”
või väljatõmmatud asendis. Pliidiplaadi lüliti kasutamiseks vajutage vastavat lülitit.
Lüliti tuleb “süvistatud” asendist välja.
Kuumutusastmed
● Kuumutusastmeid saab valida vahemikus 1 kuni 9.
● On võimalikud vahepealsed kuumutusastmed 2 kuni 7.
1 = minimaalne kuumutamine
9 = maksimaalne kuumutamine
= kahekontuurilise pliidiplaadi sisselülitamine
Jääksoojuse ärakasutamiseks lülitage keedutsoon välja umbes 5–10 minutit enne keetmise lõppu.
See võimaldab säästa elektrienergiat.
eesmine vasak
tagumine vasak
tagumine parem
eesmine parem
Pliidiplaatide lülitid
9
Keetmine pliidiplaadil
1. Keemaviimiseks/praadimiseks seadistage pliidiplaat
suurele võimsusele.
2. Niipea, kui hakkab eralduma aur või rasv kuumeneb,
lülitage ümber pidevaks keetmiseks vajalikule astmele.
3. Toiduvalmistamise lõpetamiseks pöörake lüliti
nullasendisse.
Töörežiimi märgutuli põleb nii kaua, kuni on sisse lülitatud kasvõi üks pliidiplaat.
Kuidas lülitada kahekontuurilist pliidiplaati
Kahekontuurilise pliidiplaadi sisselülitamiseks tuleb lülitit pöörata päripäeva, kuid mitte piirikust edasi!
1. Pöörake kahekontuurilise pliidiplaadi lülitit päripäeva,
aga seejärel kergelt peale surudes edasi lõpuni
positsioonile 9, mida tähistab sümbol .
2. Seejärel pöörake lüliti tagasi soovitud tööasendisse.
3. Toiduvalmistamise lõpetamisel tuleb lüliti seada uuesti
asendisse “Välja lülitatud”.
Kahekontuurilise pliidiplaadi igal sisselülitamisel lülitub täiendav kuumutuskontuur uuesti sisse.
10
Ahju kasutamine
Ahju sisse- ja väljalülitamine
Temperatuuri märgutuli
Ahjufunktsioonid
Temperatuuri valimine
1. Pöörake ahjufunktsioonide lüliti soovitud funktsioonile.
2. Pöörake temperatuurivaliku lüliti soovitud temperatuurile. Töörežiimide märgutuli põleb nii kaua,
kuni ahju kasutatakse. Temperatuuri märgutuli põleb ahju soojenemise ajal.
3. Ahju väljalülitamiseks pöörake ahjufunktsioonide lüliti ja temperatuurivaliku lüliti väljalülitatud
asendisse.
Õhkjahutus
Seadme pealispinna jahutamise ventilaator lülitub sisse automaatselt.
Pärast ahju väljalülitamist töötab ventilaator seadme jahutamiseks veel edasi ning lülitub seejärel
automaatselt välja.
11
Ahjufunktsioonid
Ahjul on järgmised funktsioonid:
Ahju funktsioon
12
Kuumutuselement/
ventilaator
Kasutamine
Ahjuvalgustus
Selle funktsiooni abil saab ahju
siseruumi valgustuse, näiteks
puhastamise ajaks, sisse lülitada.
–
Kuuma õhuga
küpsetamine
Küpsetamiseks ühel või kahel
ahjutasandil.
Seadistage ahju temperatuur 20–40 °C
võrra madalamaks kui ülemise ja alumise kuumutuselemendiga küpsetamisel.
Ülemine kuumutuselement,
alumine kuumutuselement,
ventilaator
Mahuline turbogrill
Suurte liha- või linnulihatükkide praadimiseks ühel tasandil. See funktsioon sobib ka erinevate toiduainete
gratineerimiseks ja üleküpsetamiseks.
Grill, ventilaator
Grill
Lapikute toiduainete grillimine, mis
paigutatakse resti keskele, ning röstimine.
Grill
Suur grill
Lapikute toiduainete grillimine suures
koguses ja röstimine.
Grill, ülemine kuumutuselement
Ülemise kuumutuselemendiga küpsetamine
Tainast toitude ja vormiroogade
valmistamine.
Ülemine kuumutuselement
Alumise kuumutuselemendiga
küpsetamine
Kookide järelküpsetamine
krõbeda kooriku saamiseks.
Alumine kuumutuselement
Ülemise ja alumise
kuumutuselemendiga
küpsetamine
Küpsetamine ja praadimine ühel
ahjutasandil.
Ülemine kuumutuselement,
alumine kuumutuselement
Resti ning tavalise ja sügava ahjuplaadi paigaldamine
Ahjuplaatide kaitse väljalibisemise ja viltuvajumise eest
Väljatulekukaitse tagamiseks on kõigi ahjuplaatide vasak- ja parempoolses servas väike allapoole
suunatud kumerus.
Ahjuplaadid tuleb paigaldada alati nii, et see kumerus jääb ahjuruumi tagaossa.
See kumerus on tähtis ka ahjuplaatidele viltuvajumistõkke andmiseks.
Tavalise või sügava ahjuplaadi paigaldamine:
Lükake tavaline või sügav küpsetusplaat valitud
ahjutasandile juhikute vahele.
Resti paigaldamine:
Paigaldage rest nii, et selle jalad on pööratud allapoole.
Lükake rest valitud ahjutasandil juhikute vahele.
Tänu restil ümberringi olevale kõrgele raamile on küpsetusnõud täiendavalt kaitstud mahalibisemise eest.
Resti ja sügava ahjuplaadi üheaegne kasutamine:
Asetage rest sügavale ahjuplaadile.
Lükake sügav ahjuplaat valitud ahjutasandil juhikute vahele.
13
Kellafunktsioonid
Funktsioonide märgutuled
Kellaaja näit
Funktsioonide märgutuled
Programmeerimisnupp
Nupp
Nupp
Meeldetuletussignaal:
Helisignaali seadistamiseks, mis annab märku teatud ajavahemiku möödumisest.
Selle aja möödudes kostab helisignaal. See funktsioon ei avalda mõju ahju töötamisele.
Kestus:
Ahju kasutusaja seadistamiseks.
Lõpp:
Ahju väljalülitusaja seadistamiseks.
Kellaaeg:
Kellaaja seadistamiseks ja muutmiseks ning kellaaja pidevaks või perioodiliseks näitamiseks.
(Vt ka punkti “Enne esmakordset kasutuselevõttu”.)
Selgitused kellafunktsioonide kohta
● Pärast mingi funktsiooni valimist vilgub vastava funktsiooni märgutuli u. 5 sekundit.
Selle aja jooksul saab nuppudega
või
seadistada soovitud aega.
● Pärast soovitud aja seadistamist vilgub vastava funktsiooni märgutuli veel u. 5 sekundit.
Seejärel jääb märgutuli pidevalt põlema. Algab seadistatud aja tagasiarvestus.
● Helisignaali lõpetamiseks tuleb vajutada mis tahes nuppu.
● Soovitud ahjufunktsiooni ja temperatuuri saab valida pärast kellafunktsioonide “Kestus”
“Lõpp”
ja
seadistamist.
● Toiduvalmistustoimingu lõppedes pöörake ahjufunktsioonide lüliti ja temperatuurivaliku lüliti uuesti
väljalülitatud asendisse.
14
Kellanäidu väljalülitamine
Kellanäidu väljalülitamine võimaldab säästa elektrienergiat.
Kellanäidu väljalülitamine
Hoidke suvalist kahte nuppu all nii kaua (u. 10 sekundit), kuni ahju kellanäit kustub.
Kellanäidu sisselülitamine
Hoidke suvalist nuppu all nii kaua (u. 10 sekundit), kuni kellanäit ilmub uuesti näidikule.
Kellanäitu saab välja lülitada ainult siis, kui ei kasutata ühtegi kellafunktsioonidest “Kestus”
või “Meeldetuletussignaal”
.
“Lõpp”
,
Meeldetuletussignaal
1. Vajutage programmeerimisnuppu
nii mitu korda,
hakkab
kuni märgutuli “Meeldetuletussignaal”
vilkuma.
või nupuga
soovitud
2. Seadistage nupuga
meeldetuletusaeg (maks. 2 tundi ja 30 minutit ).
Umbes 5 sekundi pärast näidatakse näidikul allesjäänud
märgutuli
aega. Meeldetuletussignaali funktsiooni
põleb.
Kui etteantud aeg on möödunud, hakkab märgutuli vilkuma
ja 2 minuti jooksul kostab helisignaal.
Helisignaali väljalülitamiseks tuleb vajutada suvalist nuppu.
15
Kestus
1. Vajutage programmeerimisnuppu
kuni funktsiooni “Kestus”
2. Seadistage nupuga
toiduvalmistusaeg.
nii mitu korda,
märgutuli hakkab vilkuma.
või nupuga
soovitud
Umbes 5 sekundi pärast hakkab näidik uuesti näitama
kellaaega. Funktsiooni “Kestus”
märgutuli põleb.
Kui etteantud aeg on möödunud, hakkab vastava funktsiooni märgutuli vilkuma, 2 minuti jooksul kostab helisignaal ning seejärel lülitub ahi välja.
3. Helisignaali ja programmi lõpetamiseks tuleb vajutada
mis tahes nuppu.
16
Lõpp
1. Vajutage programmeerimisnuppu
nii mitu korda,
märgutuli hakkab vilkuma.
kuni funktsiooni “Lõpp”
2. Seadistage nupuga
lülitusaeg.
või nupuga
vajalik välja-
Umbes 5 sekundi pärast hakkab näidik uuesti näitama
kellaaega.
märgutuli põleb.
Funktsiooni “Lõpp”
Kui etteantud aeg on möödunud, hakkab vastava funktsiooni märgutuli vilkuma, 2 minuti jooksul kostab helisignaal ning seejärel lülitub ahi välja.
3. Helisignaali ja programmi lõpetamiseks tuleb vajutada
mis tahes nuppu.
17
Funktsioonide “Kestus”
ja “Lõpp”
kasutamine kombineeritult
Kui ahju soovitakse mingil hilisemal ajahetkel automaatselt sisse ja välja lülitada, saab funktsioone
“Kestus”
ja “Lõpp”
kasutada üheaegselt.
1. Seadistage funktsiooniga “Kestus”
vajab valmimiseks.
Antud juhul: 1 tund
2. Seadistage funktsiooniga “Lõpp”
peab olema valmis.
Antud juhul: 14:05.
aeg, mida toit
aeg, millal toit
Funktsioonide “Kestus”
ja “Lõpp”
märgutuled
põlevad ja näidikul näidatakse kellaaega.
Antud juhul: 12:05.
Seadistatud kellaajal lülitub ahi automaatselt sisse.
Antud juhul: kell 13:05.
Seadistatud toiduvalmistusaja möödudes lülitub ahi uuesti
välja.
Antud juhul: kell 14:05.
18
Juhised, tabelid ja nõuanded
Toiduvalmistustabel
Alljärgnevas tabelis toodud andmed on orienteeruvad.
Kuumutusaste
Toiduvalmistamise viis
Kasutamine
Kestus
Juhised/soovitused
Jääksoojus, asend
“välja lülitatud”
0
Soojashoidmine
Valmistatud toitude
soojashoidmine
vastavalt
vajadusele
Katke kaanega
Ülessulatamine
Hollandi kaste; koorevõi,
šokolaadi, želatiini
ülessulatamine
5-25 min.
Vahetevahel segage
Paksendamine
Klopitud omlett,
munaželee
10-40 min.
Katke kaanega
2-3
Hautamine
Riisi ja piimatoitude hautamine, valmistoitude
soojendamine
25-50 min.
Valage riis vette, suurendades
mahtu vähemalt kaks korda. Piimatooteid tuleb vahetevahel segada.
3-4
Aurutamine,
kupatamine
Juurviljade ja kala aurutamine, liha hautamine
20-45 min.
Juurviljadele lisage väga vähe vett
(mitte üle mõne supilusikatäie)
Kartulite keetmine
20-60 min.
Kasutage vähe vett, näiteks
maksimaalselt ¼ l vett
750 g kartulite kohta
Suurema toidukoguse,
paksude ja muude
suppide keetmine
60-150 min.
kuni 3 l vedelikku pluss toidu
koostisained
Šnitsel, vorstid “cordon
bleu”, pikkpoiss, frikadellid,
pidev
toored praevorstid, maks,
praadimine
klimbid, muna, omlett,
frititud pontšikud
Vahetevahel pöörake toit ringi
1
1-2
4-5
Keetmine
6-7
Vähene
praadimine
7-8
Intensiivne
praadimine
9
Keemaajamine,
praadimine,
frittimine
Kartulipannkoogid,
fileetükkidest praed,
biifsteegid, karaskid
5-15 min.
mõlemalt
poolt
Vahetevahel pöörake toit ringi
Suurema veekoguse keemaajamine, klimpide keetmine, liha praadimine
(guljašš, paneeritud praed), friikartulite frittimine
Vedelike keemaviimiseks ja toitude praadimiseks on soovitatav pliidiplaat lülitada maksimaalsele kuumutusastmele. Pikema valmimisajaga toitude lõpuni valmistamisel võib pliidiplaadi seejärel lülitada
soovitud kuumutusastmele.
Ülekuumenenud rasv ja toiduõli võivad kergesti süttida. Seetõttu ei tohi toitude valmistamisel rasvas
või õlis (näiteks friikartulite valmistamisel) ahju juurest ära minna.
19
Küpsetamine
Ahjufunktsioonid Kuuma õhuga küpsetamine
või
Ülemise ja alumise kuumutuselemendiga küpsetamine
Küpsetusvormid
● Funktsiooni “Ülemine/alumine kuumutuselement” jaoks sobivad tumedast metallist vormid ja
pinnakattega vormid.
● Kuuma õhuga küpsetamise
funktsiooni jaoks sobivad ka heledad metallvormid.
Ahjutasandid
● Funktsiooniga “Ülemine/alumine kuumutuselement”
saab küpsetada ainult ühel ahjutasandil.
● Kuuma õhuga küpsetamise
funktsiooniga saab kuivi kondiitritooteid ja väikesi kondiitritooteid
küpsetada kahel küpsetusplaadil üheaegselt.
1 ahjuplaat:
näiteks ahjutasand 3
1 küpsetusvorm:
näiteks ahjutasand 1
2 ahjuplaati:
näiteks ahjutasandid 1 ja 3
Üldised soovitused
● Lükake ahjuplaat sisse nii, et kaldserv on eespool!
● Funktsioonidega Ülemine/alumine kuumutuselement
ja Kuuma õhuga küpsetamine
saab küpsetada ka nii, et restil on teineteise kõrval üheaegselt kaks vormi.
Küpsetusaeg pikeneb seejuures vaid veidi.
Sügavkülmutatud toiduainete kasutamisel võivad ahjuplaadid kõveraks tõmbuda.
Selle põhjuseks on suur erinevus sügavkülmutatud toiduainete ja ahjuruumi temperatuuri vahel.
Pärast plaatide jahtumist taastub plaatide endine kuju.
20
Märkused küpsetustabelite juurde
Küpsetustabelites on valitud toiduainete kohta esitatud vajalikud andmed temperatuuri,
küpsetusaegade ja ahjutasandite kohta.
● Temperatuurid ja küpsetusajad on orienteeruvad väärtused, sest need sõltuvad taina koostisest,
selle kogusest ja kasutatavast küpsetusvormist.
● On soovitatav esimesel korral lülitada ahi madalamale temperatuurile ja alles vajaduse korral,
näiteks kui soovitakse tugevamat pruunistamist või kui küpsetusaeg venib liiga pikaks, valida
kõrgem temperatuur.
● Kui teie retseptile ei leidu konkreetseid andmeid, tuleb kasutada mõne sarnase kondiitritoote kohta
esitatud väärtusi.
● Kookide küpsetamisel küpsetusplaatidel või vormides mitmel ahjutasandil võib küpsetusaeg minna
10-15 minutit pikemaks.
● Mahlaseid küpsetatavaid toite (näiteks pitsasid, puuviljakooke jne) valmistatakse ühel ahjutasandil.
● Küpsetatava toote paksuse erinevused võivad küpsetamise alguses tuua kaasa ebaühtlase pruunistumise. Sellisel juhul ärge muutke etteantud temperatuuri. Küpsetamise käigus pruunistumise
erinevused ühtlustuvad.
Pikemate küpsetusaegade korral võib jääksoojuse ärakasutamiseks ahju välja lülitada
u. 10 minutit enne küpsetusaja lõppu.
Tabelite andmed kehtivad, kui pole teisiti öeldud, toitude asetamisel külma ahju.
21
Küpsetustabel
Küpsetatav toit
Ahjufunktsioon
Ahju- Temperatuur,
tasand
°C
Aeg tundides
ja minutites
Küpsetamine vormis
Rõngassaiad või -koogid
Kuuma õhuga küpsetamine
1
150-160
0:50-1:10
Liivakook / keeks
Kuuma õhuga küpsetamine
1
140-160
1:10-1:30
Biskviittort
Kuuma õhuga küpsetamine
1
140
0:25-0:40
Biskviittort
Ülemise ja alumise kuumutuselemendiga küpsetamine
1
160
0:25-0:40
Muretainast tordipõhi
Ülemise ja alumise kuumutuselemendiga küpsetamine
3
180-200
0:10-0:25
Kuuma õhuga küpsetamine
3
150-170
0:20-0:25
Ülemise ja alumise kuumutuselemendiga küpsetamine
1
170-190
0:50-1:00
Õunakook
(2 vormi Ø 20 cm, diagonaalselt nihutatud)
Kuuma õhuga küpsetamine
1
160
1:10-1:30
Õunakook
(2 vormi Ø 20 cm, diagonaalselt nihutatud)
Ülemise ja alumise kuumutuselemendiga küpsetamine
1
180
1:10-1:30
Pikantne kook
(näiteks quiche lorraine)
Ülemise ja alumise kuumutuselemendiga küpsetamine
1
180-200
0:30-1:10
Juustukattega kook
Ülemise ja alumise kuumutuselemendiga küpsetamine
1
170-190
1:00-1:30
Biskviittainast tordipõhi
Kattega õunakook
Küpsetusplaatidel küpsetatavad toidud
Stritsel / kringel
Ülemise ja alumise kuumutuselemendiga küpsetamine
3
170-190
0:30-0:40
Jõulukorvikesed
Ülemise ja alumise kuumutuselemendiga küpsetamine
3
3160-1801)
0:40-1:00
Leib (rukkileib)
- alguses...
- seejärel
Ülemise ja alumise kuumutuselemendiga küpsetamine
1
2501)
160-180
0:20
0:30-1:00
Kuuma õhuga küpsetamine
3
160-1701)
0:15-0:30
Ülemise ja alumise kuumutuselemendiga küpsetamine
3
180-2001)
0:10-0:20
Kuuma õhuga küpsetamine
3
150-160
0:20-0:40
Ülemise ja alumise kuumutuselemendiga küpsetamine
3
190-2101)
0:15-0:30
Puuviljakook
(pärmi-/biskviittainast) 2)
Kuuma õhuga küpsetamine
3
150
0:35-0:50
Puuviljakook
(pärmi-/biskviittainast) 2)
Ülemise ja alumise kuumutuselemendiga küpsetamine
3
170
0:35-0:50
Tuuletaskud, ekläärid
Rullbiskviit
Kuivad purukoogid
Või- ja suhkrukoogid
22
Küpsetatav toit
Ahjufunktsioon
Ahju- Temperatuur,
tasand
°C
Aeg tundides
ja minutites
Muretainast puuviljakook
Ülemise ja alumise kuumutuselemendiga küpsetamine
3
170-190
0:40-1:20
Õrna täidisega plaadikoogid (näiteks juustu ja
kreemiga, mandlikattega
mee-vahukoorekoogid)
Ülemise ja alumise kuumutuselemendiga küpsetamine
3
160-180
0:40-1:20
Pitsa (rohke kattega) 2)
Ülemise ja alumise kuumutuselemendiga küpsetamine
1
190-2101)
0:30-1:00
Pitsa (õhuke)
Ülemise ja alumise kuumutuselemendiga küpsetamine
1
1230-2501)
0:10-0:25
Karaskid
Ülemise ja alumise kuumutuselemendiga küpsetamine
1
250-270
0:08-0:15
Madalad magusad või
pikantsed pirukad
Ülemise ja alumise kuumutuselemendiga küpsetamine
1
200-220
0:35-0:50
Muretainast küpsised
Kuuma õhuga küpsetamine
3
150-160
0:06-0:20
Muretainast küpsised
Kuuma õhuga küpsetamine
1/3
150-160
0:06-0:20
Puisteküpsised
Kuuma õhuga küpsetamine
3
140
0:20-0:30
Puisteküpsised
Kuuma õhuga küpsetamine
1/3
140
0:25-0:40
Puisteküpsised
Ülemise ja alumise kuumutuselemendiga küpsetamine
3
31601)
0:20-0:30
Biskviittainast küpsised
Kuuma õhuga küpsetamine
3
150-160
0:15-0:20
Biskviittainast küpsised
Kuuma õhuga küpsetamine
1/3
150-160
0:15-0:20
Beseekoogid, besee
Kuuma õhuga küpsetamine
3
80-100
2:00-2:30
Mandli- või pähkliküpsised
Kuuma õhuga küpsetamine
3
100-120
0:30-0:60
Pärmitainaküpsised
Kuuma õhuga küpsetamine
3
150-160
0:20-0:40
Lehetainaküpsised
Kuuma õhuga küpsetamine
3
170-1801)
0:20-0:30
Saiakesed
Kuuma õhuga küpsetamine
3
1601)
0:20-0:35
Saiakesed
Ülemise ja alumise kuumutuselemendiga küpsetamine
3
1801)
0:20-0:35
Väikesed saiakesed
(20 tk plaadil)
Kuuma õhuga küpsetamine
3
1401)
0:20-0:30
Väikesed saiakesed
(20 tk plaadil)
Kuuma õhuga küpsetamine
1/4
1401)
0:25-0:40
Väikesed saiakesed
(20 tk plaadil)
Ülemise ja alumise kuumutuselemendiga küpsetamine
3
31701)
0:20-0:30
Küpsised
1) Asetage kuuma ahju.
2) Küpsetage sügaval ahjuplaadil.
23
Kasulikud nõuanded küpsetamiseks
Küpsetustulemus
Kõrvaldamisviis
Koogipõhi on liiga hele.
Kook ei ole piisavalt ahjuruumi
lükatud.
Lükake kook sügavamale ahjuruumi.
Pirukas laguneb koost
(jääb kleepuvaks, libedaks, vesiseks).
Küpsetustemperatuur on liiga kõrge.
Seadistage madalam küpsetustemperatuur.
Liiga lühike küpsetusaeg.
Pikendage küpsetusaega.
Küpsetamisaega ei saa kõrgendatud küpsetustemperatuuri arvel
lühendada.
Tainas on liiga palju vedelikku.
Vähendage vedeliku kogust. Pidage
kinni taina segamise soovitatavast
kestusest, eriti köögimasinate kasutamisel.
Küpsetustemperatuur on liiga madal.
Seadistage kõrgem küpsetustemperatuur.
Liiga pikk küpsetusaeg.
Lühendage küpsetusaega.
Liiga kõrge küpsetustemperatuur ja
liiga lühike küpsetusaeg.
Seadistage madalam küpsetustemperatuur ja pikendage küpsetusaega.
Tainas on ebaühtlaselt jaotunud.
Jaotage tainas küpsetusplaadil
ühtlaselt.
Liiga madal temperatuur.
Seadistage kõrgem küpsetustemperatuur.
Kook on liiga kuiv.
Kook pruunistub
ebaühtlaselt.
Kook ei saa ettenähtud
küpsetusajaga valmis.
24
Võimalik põhjus
Vormiroogade tabel
Toiduaine
Ahju- Temperatuur,
tasand
°C
Ahjufunktsioon
Aeg tundides
ja minutites
Makaronivorm
Ülemise ja alumise kuumutuselemendiga küpsetamine
1
180-200
0:45-1:00
Lasanje
Ülemise ja alumise kuumutuselemendiga küpsetamine
1
180-200
0:25-0:40
Üleküpsetatud köögivili 1)
Profi – kuuma õhuga
küpsetamine
1
160-170
0:15-0:30
Üleküpsetatud baketid 1)
Profi – kuuma õhuga
küpsetamine
1
160-170
0:15-0:30
Suflee
Ülemise ja alumise kuumutuselemendiga küpsetamine
1
180-200
0:40-0:60
Kalavorm
Ülemise ja alumise kuumutuselemendiga küpsetamine
1
180-200
0:30-1:00
Profi – kuuma õhuga
küpsetamine
1
160-170
0:30-1:00
Täidetud juurvili
1) Asetage kuuma ahju
Sügavkülmutatud valmistoitude tabel
Toiduaine
Sügavkülmutatud pitsa
Ahjufunktsioon
Ahjutasand
Temperatuur,
°C
Aeg
Ülemise ja alumise kuumutuselemendiga küpsetamine
3
Profi – kuuma õhuga
küpsetamine
3
Baketid
Ülemise ja alumise kuumutuselemendiga küpsetamine
3
vastavalt valmis- vastavalt valmistaja andmetele taja andmetele
Puuviljakook
Ülemise ja alumise kuumutuselemendiga küpsetamine
3
vastavalt valmis- vastavalt valmistaja andmetele taja andmetele
Friikartulid 1) (300-600 g)
vastavalt valmis- vastavalt valmistaja andmetele taja andmetele
200-220
15-25 min.
1) Märkus: Friikartuleid tuleb vahepeal 2-3 korda ümber pöörata
25
Praadimine
Ahju funktsioon “Profi-kuuma õhuga küpsetamine”
Praadimisnõud
● Praadimiseks sobivad igasugused kuumuskindlad nõud (pidage kinni valmistaja juhistest!).
● Suuri praetükke võib praadida otse sügaval ahjuplaadil või restil, mille alla on asetatud sügav
ahjuplaat.
● Igasuguseid tailiha liike on soovitatav praadida kaanega praadimisnõus.
Nii jääb liha mahlasemaks.
● Igasuguseid liharoogi, millel peab olema pruunistatud koorik, võib praadida ilma kaaneta
praadimisnõus.
Selgitused praadimistabeli kohta
Kõik järgmises tabelis esitatud andmed on orienteeruvad.
● On soovitatav ahjus mitte praadida liha või kala, mille kogus jääb alla ühe 1 kg.
● Vältimaks eralduva mahla või rasva kinnikõrbemist praadimisnõu põhja, on praadimisnõusse
soovitatav lisada veidi vedelikku.
● Vajaduse korral (kui praadimisajast on kulunud 1/2- 2/3), tuleb praele keerata teine külg.
● Suuri praade ja linnuliha tuleb küpsetamise ajal mitu korda praeleemega kasta.
See parandab praadimistulemust.
● Lülitage ahi umbes 10 minutit enne praadimisaja lõppu välja ja kasutage jääksoojust.
Praadimistabel
Profi – kuuma õhuga küpsetamine
Toiduaine
Ahjutasand
Temperatuur,
°C
1 tasand
2 tasandit
Praadimisaeg
minutites
Saeliha praetükk 1 kg (kaelatükk, filee,
rullikeeratud tükk) paksuse cm kohta
150-160
1
–
14-20
Sink “Kassler”, paksuse cm kohta
150-160
1
–
10-15
Hakkliha prae valmistamiseks
160-170
1
–
60-70
Loomaliha praetükk, paksuse cm kohta
150-160
1
–
18-20
Loomalihafilee, paksuse cm kohta
190-2001)
1
–
6-8
Rostbiif, paksuse cm kohta
190-2001)
1
–
8-10
170-180
1
–
14-17
170-180
1
–
90
Sealiha
Loomaliha
Vasikaliha
Vasikaliha praetükk, paksuse cm kohta
Lambaliha
Lambajalg (1800 g)
26
Profi – kuuma õhuga küpsetamine
Toiduaine
Temperatuur,
°C
Ahjutasand
1 tasand
2 tasandit
Praadimisaeg
minutites
Toiduained kiireks praadimiseks ahjuplaadil
Vorstid “cordob bleu”
220-2301)
3
4/ 1
5-8
Praevorstid
220-2301)
3
4/ 1
12-15
Šnitsel või sealihast pikkpoiss, paneeritud
220-2301)
3
4/ 1
15-20
Frikadellid
210-2201)
3
4/ 1
15-20
Forell kaaluga 200-250 g
190-200
3
–
20-25
4 forellifileed (kaaluga 200 g)
170-180
3
–
20-25
Haugifilee, paneeritud (üldkaal umbes 1 kg)
190-200
3
–
25-30
Broiler
150-160
1
–
55-60
1 kg kalkuniliha, keeratud praadimiseks
rulli, paksuse cm kohta
150-160
1
–
11-15
Part (2000-2500 g)
150-160
1
–
90-120
Hani (4500 g)
150-160
1
–
150-180
Kala
Linnuliha
1) Asetage kuuma ahju
27
Lapikute toitude grillimine
Ahjufunktsioon: Grill
või Suur grill
maksimumtemperatuuri seadistamisega
Tähelepanu: Grillimise ajal tuleb ahjuuks alati hoida suletuna.
Tühja ahju tuleb grillimisfunktsiooni abil alati eelnevalt 5 minutit soojendada!
● Toidu valmistamiseks grillil asetage rest soovitud ahjutasandile.
● Sügav ahjuplaat asetage alati altpoolt esimesele ahjutasandile.
● Esitatud grillimisajad on orienteeruvad.
● Grillimiseks sobivad eriti hästi liha või kala lapikud tükid.
Grillimistabel
Grillitav toit
Grillimisaeg
Ahjutasand
Esimene külg
Teine külg
Frikadellid
4
8-10 min.
6-8 min.
Seafilee
4
10-12 min.
6-10 min.
Toored praevorstid
4
8-10 min.
6-8 min.
Loomalihabiifsteek, vasikabiifsteek
4
6-7 min.
5-6 min.
Loomalihabiifsteek, rostbiif (umbes 1 kg)
3
10-12 min.
10-12 min.
Röstitud leib 1)
3
4-6 min.
3-5 min.
Röstitud võileivad
3
6-8 min.
–
1) Ilma eelneva kuumutamiseta
Praadimine turbogrilliga
Ahjufunktsioonid: Mahuline turbogrill
Temperatuur,
°C
Paigaldustasand
Grillil
küpsetamise
aeg minutites
Aeg, mille
möödudes
pöörata ümber
Broiler (900-1000 g)
160
3
50-60
25-30
Praetud sealiha hakkrulaad (2000 g)
160
1
90-95
45
Nuudlivorm
180
1
30
–
Paneeritud kartulivorm
200
3
20-23
–
Paneeritud gnocci
180
3
20-23
–
Lillkapsas juustukastega
200
3
15
–
Toit
28
Konserveerimine
Ahju funktsioon: Alumine kuumutuselement
● Kasutage konserveerimiseks ainult tavalisi ühesuuruseid klaaspurke.
● Kinnikeeratavate ja bajonettkaantega klaaspurgid ega metallpurgid ei ole kasutamiseks
sobivad.
● Kasutage konserveerimiseks altpoolt esimest ahjutasandit.
● Kasutage konserveerimisel ahjuplaati. Sellele mahub kuni kuus liitrist purki.
● Kõik purgid peavad olema ühepalju täidetud ja ühtemoodi suletud.
● Asetage purgid ahjuplaadile nii, et purgid ei puutu üksteise vastu.
● Valage ahjuplaadile umbes ½ liitrit vett, et ahjus tekiks piisavalt niiskust.
● Niipea, kui vedelik hakkab esimestes purkides mulle ajama (üheliitriste purkide korral
u. 35-60 minuti pärast), lülitage ahi välja või seadke temperatuuriks uuesti 100 °C (vt tabelit).
Konserveerimistabel
Esitatud konserveerimisajad ja temperatuurid on orienteeruvad.
Temperatuur,
°C
Keetmine vahu
tekkimiseni,
minutites
Kestus temperatuuril 100 °С,
min.
Aedmaasikad, mustikad, vaarikad,
küpsed karusmarjad
160-170
35-45
–
Toored karusmarjad
160-170
35-45
10-15
160-170
35-45
10-15
Porgand 1)
160-170
50-60
5-10
Seened 1)
160-170
40-60
10-15
Kurgid
160-170
50-60
–
Marineeritud köögiviljad
160-170
50-60
15
Nuikapsas, herned, spargel
160-170
50-60
15-20
Oad
160-170
50-60
–
Konserveeritav toiduaine
Marjad
Luuviljalised
Pirnid, küdooniad, ploomid
Juurviljad
1) Laske seista väljalülitatud ahjus.
29
Kuivatamine
Ahjufunktsioon: Kuuma õhuga küpsetamine
● Enne kasutamist asetage restile pergament- või küpsetuspaber.
● Saavutate parema tulemuse, kui lülitate poole kuivatamisaja möödumisel ahju välja,
teete ahjuukse lahti ja lasete ahjul (soovitatavalt üle öö) jahtuda.
● Seejärel kuivatage toiduained lõpuni.
Kuivatatav toiduaine
Temperatuur,
°C
1 tasand
2 tasandit
Aeg tundides
(orienteeruvad
andmed)
Ahjutasand
Juurviljad
Oad
60-70
3
1/4
6-8
Paprika (lõigud)
60-70
3
1/4
5-6
Supijuured
60-70
3
1/4
5-6
Seened
50-60
3
1/4
6-8
Maitseroheline
40-50
3
1/4
2-3
Ploomid
60-70
3
1/4
8-10
Aprikoosid
60-70
3
1/4
8-10
Õunalõigud
60-70
3
1/4
6-8
Pirnid
60-70
3
1/4
6-9
Puuviljad
30
Pesemine ja korrashoid
Ettevaatust! Puhastamiseks tuleb seade välja lülitada ja lasta sellel jahtuda.
Ettevaatust: Seadme mustusest puhastamiseks ei ole ohutuse tagamiseks lubatud kasutada
aurujuga- või kõrgsurvepesurit.
Tähelepanu: Ärge kasutage abrasiivseid vahendeid, teravaid puhastusvahendeid ega
kriimustavaid esemeid.
Ahju välisdetailid
● Seadme esipaneeli pühkige pehme lapi ja puhastusvahendi sooja lahusega.
● Ahju metallist esipaneeli puhastamiseks kasutage müügilolevaid metallpindade hooldusvahendeid.
Ahjukamber
Puhastage seadet pärast iga kasutamist. Nii saab mustust kõige lihtsamini eemaldada ja see ei põle kinni.
1. Puhastamise ajaks lülitage sisse ahju valgustus.
2. Pärast iga kasutuskorda pühkige ahju puhastusvahendi lahuses niisutatud lapiga
ning kuivatage ära.
Tugevasti kinnijäänud mustust saab eemaldada spetsiaalsete ahjupuhastusvahenditega.
Tähelepanu: Pihustatava ahjupuhastusvahendi kasutamisel tuleb kindlasti järgida selle valmistaja
juhiseid.
Tarvikud
Kõiki tarvikuid (resti, ahjuplaati, väljatõmmatavaid tugireste jne) tuleb pärast iga kasutamist pesta ja
hoolikalt kuivatada. Puhastamise lihtsustamiseks võib tarvikuid lühidalt leotada.
Külgmised tugirestid
Ahju külgseinte puhastamiseks võib vasak- ja parempoolsed ahjuplaatide tugirestid ahjust välja võtta.
Tugirestide eemaldamine
Tõmmake tugirestid esmalt eestpoolt ahjuseina küljest
lahti (1) ning seejärel vabastage need tagantpoolt (2).
31
Tugirestide paigaldamine
Oluline! Juhikute ümardatud otsad peavad olema suunatud ettepoole!
Tugiresti paigaldamiseks riputage see esmalt tagantpoolt
uuesti oma kohale (1), seejärel kinnitage eestpoolt ning
suruge kinni (2).
Ahjuvalgustus
Tähelepanu: Elektrilöögi oht! Enne ahjulambi vahetamist:
lülitage ahi välja!
– keerake või lülitage kilbis kaitse välja.
–
Ahjulambi ja klaaskatte kaitsmiseks asetage ahjupõhja riidetükk.
Ahjuvalgusti vahetamine ja klaaskatte puhastamine
1. Eemaldage klaaskate vastupäeva pööramise teel ja
puhastage katet.
2. Vajadusel:
vahetage välja ahjuvalgusti lamp:
25 W, 230 V, kuumakindlusega 300 °C.
3. Paigaldage klaaskate tagasi.
32
Ahju pesemine
Ahjulae puhastamise lihtsustamiseks saab ülemise küttekeha alla pöörata.
Ülemise küttekeha allapööramine
Ettevaatust: Küttekeha tohib alla pöörata ainult siis, kui
ahi on välja lülitatud ning ei ole enam põletusohtu!
1. Eemaldage külgmised tugirestid.
2. Võtke küttekehast eestpoolt kinni ning tõmmake see
üle ahju siseseinal oleva serva ettepoole välja.
3. Küttekeha saab seejärel allapoole pöörata.
Tähelepanu: Mitte mingil juhul ärge suruge küttekeha
allapööramiseks suure jõuga! Küttekeha võib puruneda.
Ahju pesemine
Küttekeha kinnitamine
1. Lükake küttekeha kuni ahjulaeni tagasi ahjuruumi.
2. Tõmmake küttekeha vedrusurve vastu ettepoole ning
juhtige küttekeha üle ahjuseinas oleva serva.
3. Laske küttekehal hoidikus fikseeruda.
4. Paigaldage külgmised tugirestid.
Tähelepanu: Küttekeha peab mõlemal pool asetsema
ahju siseseinas olevate servade kohal ja olema täielikult
fikseeritud.
33
Ahjuuks
Puhastamise lihtsustamiseks on ahjuust võimalik eest ära võtta.
Ahjuukse eemaldamine
1. Tehke ahjuuks täiesti lahti.
2. Tõstke mõlemalt uksehingelt täielikult maha
kinnitushoob (A).
3. Tõstke ahjuuks kuni esimese fikseerimisasendini
(u. 45°).
4. Võtke ahjuukse külgedelt kinni ja tõmmake uks viltu
üles (Ettevaatust: uks on raske!).
Asetage uks välimine külg allpool maha, pannes kriimustuste vältimiseks ukse alla pehme tasase aluse, näiteks
teki.
34
Ahjuukse paigaldamine
1. Võtke ahjuuksest mõlemalt poolt kinni (uksekäepide
enda poole) ja hoidke ust u. 45 nurga all.
Seadke ahjuukse alumisel küljel olevad pesad ahju
hingedele. Laske uks alla kuni piirikuni.
2. Tehke ahjuuks täiesti lahti.
3. Pöörake mõlemal uksehingel olev kinnitushoob (A)
esialgsesse asendisse.
4. Sulgege ahjuuks.
35
Ahjuukse klaas
Ahjuuks on varustatud kahe teineteise taha paigaldatud klaasiga.
Sisemise klaasi saab puhastamiseks eemaldada.
Tähelepanu! Jõu rakendamisel – eelkõige esiklaasi servadele – võib klaas puruneda.
Ukseklaasi eemaldamine
1. Tehke ahjuuks täiesti lahti.
2. Tõstke mõlemalt uksehingelt täielikult maha kinnitushoob (A).
3. Tõstke ahjuuks kuni esimese fikseerimisasendini
(u. 45°).
4. Võtke ukse ülaservas uksekattest (B) mõlemalt poolt
kinni ja suruge kinnitusklambri vabastamiseks sissepoole. Uksekatte saab seejärel ülespoole tõmmates
eemaldada.
5. Võtke ukseklaasi ülaservast kinni ning tõmmake klaas
välja.
36
Ukseklaasi pesemine
Puhastage ukseklaasi põhjalikult mitteabrasiivse puhastusvahendi lahusega. Kuivatage hoolikalt.
Ukseklaasi paigaldamine
1. Lükake ukseklaas kaldu asendis ülevalt poolt ukse
alaservas olevasse ukseprofiili ja laske alla.
2. Võtke uksekattest (B) mõlemalt poolt kinni, asetage
ukseserva siseküljele ning paigaldage uksekate (B)
ukse ülaservale.
Uksekatte (B) lahtisel küljel paikneb juhikrööbas (C).
See tuleb lükata välimise ukseklaasi ja nurgiku (D) vahele.
Vedruklamber (E) peab fikseeruma.
37
3. Tehke ahjuuks täiesti lahti.
4. Pöörake mõlemal uksehingel olevad kinnitushoovad
(A) esialgsesse asendisse.
5. Sulgege ahjuuks.
38
Mida teha, kui…
Rike
Võimalik põhjus
Kõrvaldamine
Pliidiplaadid ei tööta.
Järgige integreeritud pliidiplaadi kasutusjuhendit
Ahi ei soojene.
Ahi ei ole sisse lülitatud.
Lülitage ahi sisse.
Kellaaeg ei ole seadistatud.
Seadistage õige kellaaeg.
Vajalikud seadistused ei ole tehtud.
Kontrollige seadistusi.
Maja elektrisüsteemi kaitse (elektrikilbis)
on rakendunud.
Kui kaitsmed rakenduvad korduvalt, kutsuge vastava volitusega
elektrik.
Ahjuvalgusti lamp on läbi põlenud.
Paigaldage uus lamp.
Ahjuvalgusti ei tööta.
Kui te ei oska riket eespool toodud juhiste abil kõrvaldada, pöörduge volitatud hoolduskeskuse poole.
Ettevaatust! Seadet tohivad remontida ainult vastava ala spetsialistid.
Asjatundmatu remontimine võib seadme kasutajale olla väga ohtlik.
Kui seadet on valesti kasutatud, võib hoolduskeskuse tehniku kohalesõit ka garantiiperioodi ajal olla
tasuline.
Soovitused metallist esipaneeliga seadmete kohta:
Seadme jaheda esipaneeli tõttu võib ahjuukse siseklaas ahjuukse avamisel, küpsetamise või praadimise ajal või vahetult pärast seda lühikeseks ajaks higiseks tõmbuda.
39
Hooldus ja tagavaraosad
Tehniliste rikete tekkimisel püüdke esmalt kasutusjuhendis toodud juhiste (peatükk “Mida teha, kui ...”)
abil probleemi ise kõrvaldada.
Kui te ei oska riket eespool toodud juhiste abil ise kõrvaldada, pöörduge volitatud hoolduskeskuse
poole.
Teie kiireks abistamiseks on vajalikud järgmised andmed:
–
Mudeli nimetus
–
Tootenumber (PNC)
–
Seerianumber (S-No.)
(numbrid on toodud tüübisildil)
–
Rikke liik
–
Võimalik rikkekood, mis ilmub seadme näidikule
Et vajalikud andmed masina kohta oleksid alati käepärast, kirjutage need järgmistele ridadele:
40
Mudeli nimetus:
....................................................................
PNC (tootenumber):
....................................................................
S-No (seerianumber):
....................................................................
ELECTROLUX EESTI AS
PRETENSIOONIDE ESITAMISE TINGIMUSED KODUMASINATELE
Kõikidele Electrolux Eesti AS poolt Eesti Vabariiki imporditud ja müüdud kodumasinatele saab
esitada pretensioone 24 kuu jooksul käesolevas dokumendis toodud tingimustel ja korras.
Aeg algab kodumasina üleandmisest tarbijale (edaspidi nimetatud ka “ostja”), kusjuures
eeldatakse, et üleandmise ajaks on originaalmüügidokumendilt nähtuv ostukuupäev.
Käesolevad pretensiooni esitamise tingimused ei piira ega takista ostjat mingilgi viisil selliste
Eesti Vabariigi seadustest tulenevate õiguste kasutamisel, milliste kasutamise välistamine
või piiramine poolte kokkuleppega ei ole lubatud.
Pretensioon hõlmab tootes ilmnevate toote konstruktsiooni-, valmistamise-, ja toorainedefekte kõrvaldamist Electrolux Eesti AS poolt volitatud hooldustöökojas, tagamaks toote sihtotstarbelise kasutamise võimalikkuse. Pretensiooni alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, reguleerimine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega selliste vigade
kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhiste väär käsitlus. Pretensiooni saab esitada ainult nendele toodetele, mida on kasutatud sihtotstarbeliselt ja vastavalt toote kasutusjuhendile. Pretensiooni saab esitada üksnes tarbija koduses tarbimises kasutatavatele kodumasinatele toote garantiikaardi või originaal müügidokumendi esitamisel.
Toote osas, mida ostja soovib kasutada mittesihtotstarbeliselt või intensiivsemalt kui tootja poolt
ette nähtud (sh. majandus-või kutsetegevuse raames omandatud toote osas), käesolevad
tingimused ei kehti ning neile kohaldatakse ostja ja Electrolux Eesti AS müügiosakonna vahel
sõlmitud lepingust tulenevaid tingimusi. Majandus- ja kutsetegevuses tegutsevale ostja saab
pretensiooni esitada müügilepingus toodud tingimustel alates arve-saatelehe väljastamisest.
Pretensiooni alla ei kuulu tootes või selle detailides ilmnenud puudused ja defektid (sh. purunemised), mis on tekkinud alljärgnevatel põhjustel:
– transpordikahjustustest, mis on tekkinud peale toote üleandmist ostjale;
– toote hoolimatust või mittesihipärasest hoidmisest või asutamisest või ülekoormamisest;
– toote ebaõigest kasutamisest, hooldamisest, paigaldamisest või ühendamisest,
sh. voolu või veevõrku ühendamisel, ning toote kasutamisel, hooldamisel, paigaldamisel või ühendamisel kasutusjuhendis esitatud instruktsioonide ja ohutusnõuete järgimata jätmisest;
– toote konstruktsioonide muutmisest, mis kahjustavad tootele tootja poolt antud
omadusi;
– maaletoojast sõltumatutel põhjustel, sealhulgas pingemuutused vooluvõrgus, lühised (sh. putukatest põhjustatud), nõuetele mittevastavad pikendusjuhtmed, küttegaasi keemilise koostise muutumine, õnnetusjuhtumid, äike, vesi, tulekahju, vee
kvaliteet, katlakivi ning muud välised mõjurid;
– toote kasutamisest lisavarustusega, mis ei ole ettenähtud ja ei sobi Tootega;
– kui toodet on remontinud selleks mittevolitatud isik;
– sisseehitataval tehnikal puudulikust ventilatsioonist mööbli sees;
– ostja süülisest tegevusest.
Samuti ei kuulu pretensiooni alla toote regulaarsest kasutamisest tulenevate detailide normaalne kulumine, nt. tolmukotid, harjad, lambid, kaitsmed, klaas-, portselan-, tekstiil- ja paberosad ning käsitsi liigutatavad plastmassosad (nupud, kangid) ega toote sihtotstarbelise
kasutamise seisukohast ebaolulised vead (kriimustused jms.).
Vea ilmnemisel ülalmainitud aja jooksul kohustub tarbija sellest garantiiandjale teatama mõistliku aja jooksul veast teada saamisest arvates. Võimaluse korral kohustub tarbija viga ja selle
oletatavaid tekkepõhjusi piisavalt täpselt kirjeldama. Lisaks eeltoodule kohustub ostja teatama toote mudeli, ostukuupäeva ja koha, toote numbri ja seeria numbri (nagu nähtub toote
etiketilt) ning esitama originaalmüügidokumendi või garantiikaardi.
Kõik pretensioonid esitatakse otse Electrolux Eesti AS poolt volitatud hooldustöökojale.
Pretensioone lahendavad üksnes Electrolux Eesti AS poolt volitatud hooldustöökojad. Pretensiooni alla kuuluv viga parandatakse mõistliku aja jooksul sellest teada saamisest arvates. Ostjal on õigus vea ilmnemisel nõuda toote remondi asemel asendamist või lepingust
taganeda ja nõuda toote tagasivõtmist ja ostuhinna tagastamist üksnes juhul, kui tegemist on
suure ulatusega veaga, mille puhul parandamine ei annaks soovitud tulemust või kui remonti
ei teostata korduvalt nõuetekohaselt. Maaletoojal on õigus keelduda toote asendamisest ja
tagastamisest, kui asendamine või tagastamine põhjustab maaletoojale võrreldes toote parandamisega ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi.
Pretensiooni kõrvaldamine on ostjale tasuta eeldusel, et vigased varuosad ja sõlmed, mis
vahetatakse uutega, kuuluvad garantiiandjale.
Õigustatud pretensiooni alla kuuluvate puuduste kõrvaldamiseks tarvilik suuregabariidiliste ja
raskete Toodete transport hooldustöökotta või hooldaja sõit koha peale toimub maaletooja
vahenditega ning on ostjale tasuta. Õigustatud pretensiooni alla mittekuuluvate puuduste korral kannab Toodete transpordikulud hooldustöökotta või hooldaja sõidukulud koha peale ostja.
Kui käesolevate tingimuste tõlgendamisel tekib eriarvamusi ostja ja volitatud töökoja vahel,
lahendab vaidluse Electrolux Eesti AS hoolduse spetsialist.
Lugupidamisega
Electrolux Eesti AS
Electrolux Eesti AS volitatud teenindajad:
Tallinn, Harjumaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, 10621 TALLINN
Tel. 665 0090
Fax 665 0076
Abimees Grupp OÜ
Spordi 7, 11415 TALLINN
Kodumasinad
Tel. 600 6996
Fax 600 6726
Kodumasinate Paigalduse OÜ
Tuisu 18, 11314 TALLINN
Paigaldus ja gaasiseadmed
Tel. 655 0779
OÜ GASPRE
Õle 27, 10319 TALLINN
Gaasiseadmed, remont ja müük
Tel. 671 1100
Lääne-Virumaa
FIE JÜRI NIRGI
Posti 13, 44310 RAKVERE
Kodumasinad
Tel. 32 40515, 51 75742
Ida-Virumaa
OÜ SIPELGAS MAURINTE
Tallinna mnt. 6a 19, 20304 NARVA
Kodumasinad
Tel. 35 60708, 56 486164
LIMESTRA PROFSERVIS OÜ
41532 JÕHVI
Töökoda: Jaama 40-16
Kodumasinad
Tel. 33 55869, 56 24492
Võrumaa, Põlvamaa
OÜ TARWE
F.R. Kreutzwaldi 58a, 65610 VÕRU
Kodumasinad
Tel. 78 23181
Fax 78 22714
Pärnumaa
SIMSON OÜ
Laine 4, 80016 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 44 27231, 52 45668
OÜ KENT & KO
Riia mnt. 63, 80019 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 44 32552
Järvamaa, Raplamaa
FIE Avo Oolberg
Vainu 9, 72712 PAIDE
Kodumasinad
Tel. 38 53084, 50 29050
Jõgevamaa
FIE Kari Manninen
Suur tn. 21, 48306 JÕGEVA
Kodumasinad
Tel. 77 22239
Viljandimaa
AABERI Kodumasinad OÜ
Vabaduse plats 4, 71020 VILJANDI
Kodumasinad
Tel./Fax 43 33802
Tartumaa, Põlvamaa
Virgas OÜ
Keskallee 25, 30321 KOHTLA-JÄRVE
Gaasiseadmed
Tel. 33 48003
Fax 33 50649
OÜ ARWEST
Aleksandri 6, 51004 TARTU
Kodumasinad
Tel. 7 34 4299
Fax 7 34 4337
OÜ EDELWEIS-NORD
30621 KOHTLA-JÄRVE
Lehe 8, Kodumasinad
Tel. 33 41318, 55 18775
OÜ TAVATRONIC
Tähe 82, 50107 TARTU
Kodumasinad
Tel. 7 34 9123
Fax 7 30 3957
Läänemaa, Hiiumaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, 90503 HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 47 35549, 50 54439
TECO KM OÜ
Jalaka 1a, 90509 HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 47 56900
Valgamaa
LUMEHELVES OÜ
Petseri 12a 14, 68204 VALGA
Tel./fax 76 64452
Saaremaa
Toomas Teder FIE
Pikk 1b, 93813 KURESSAARE
Tel. 45 55978, 50 87912
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising