Electrolux | EON2600XELUXNOR | User manual | Electrolux EON2600XELUXNOR User Manual

Electrolux EON2600XELUXNOR User Manual
L I E T O Š A N A S
P A M Ā C Ī B A
IEBŪVĒJAMĀ ELEKTRISKĀ PLĪTS
EON 2600
SATURA RĀDĪTĀJS
Godājamo pircēj, ..................................................................................................................................................... 3
Instrukcijā ir lietoti šādi simboli. .......................................................................................................................... 3
Jūsu drošībai ..........................................................................................................................................................
Elektrotehniskie drošības tehnikas noteikumi. ...................................................................................................
Bērnu drošība. ...................................................................................................................................................
Drošība lietošanas laikā. ....................................................................................................................................
Lai nesabojātu ierīci. ..........................................................................................................................................
3
3
3
3
3
Atkritumu utilizācija. ............................................................................................................................................... 4
Iepakojuma materiālu utilizācija. ........................................................................................................................ 4
Ierīces apraksts .......................................................................................................................................................
Kopskats. ...........................................................................................................................................................
Vadības panelis. .................................................................................................................................................
Ierīces izmešana. ...............................................................................................................................................
Cepeškrāsns pamataprīkojums. ........................................................................................................................
Cepeškrāsns piederumi .....................................................................................................................................
4
4
4
4
5
5
Sagatavošana lietošanai ......................................................................................................................................... 6
Mazgāšana pirms lietošanas. ............................................................................................................................. 6
Plītsriņķu lietošana ..................................................................................................................................................
Sildīšanas līmeņi. ...............................................................................................................................................
Gatavošana uz plītsriņķa. ...................................................................................................................................
Divkontūru cepšanas un vārīšanas diapazona ieslēgšana. ................................................................................
6
6
6
7
Cepeškrāsns vadība ................................................................................................................................................
Cepeškrāsns ieslēgšana un izslēgšana. ............................................................................................................
Dzesēšana ar gaisu. ..........................................................................................................................................
Cepeškrāsns funkcijas .......................................................................................................................................
Universālās pannas ievietošana. ........................................................................................................................
Mehāniskais durvju aizslēgs...............................................................................................................................
7
7
8
8
8
8
Lietošana, tabulas un derīgi padomi ...................................................................................................................... 9
Maizes izstrādājumu cepšana. ........................................................................................................................... 9
Cepšanas tabula. ............................................................................................................................................. 10
Gaļas cepšana .................................................................................................................................................. 11
Gaļas cepšanas tabula. ..................................................................................................................................... 11
Grilēšana. ........................................................................................................................................................ 13
Infrasarkanas grils. ........................................................................................................................................... 13
Konservēšana. ................................................................................................................................................. 14
Konservēšanas tabula. ..................................................................................................................................... 14
Tīrīšana un tehniskā apkope ................................................................................................................................
Ierīces ārpuse. .................................................................................................................................................
Cepeškrāsns iekšējā kamera. ..........................................................................................................................
Piederumi. ........................................................................................................................................................
Cepeškrāsns apgaismojums. ...........................................................................................................................
Cepeškrāsns durvis. ........................................................................................................................................
Cepeškrāsns durvju stikls. ...............................................................................................................................
15
15
15
15
15
15
16
Ko darīt, ja ... .......................................................................................................................................................... 17
Tehniskais apraksts .............................................................................................................................................. 17
Cepeškrāsns iekšējās kameras izmēri. ............................................................................................................ 17
Prasības, standarti, direktīvas. ......................................................................................................................... 17
EON 2600
2
GODĀJAMO PIRCĒJ,
Lūdzam rūpīgi izlasīt šo lietošanas instrukciju. Pievērsiet
īpašu uzmanību nodaļai “Informācija par drošību” pirmajās
lappusēs. Saglabājiet šo pamācību vēlākai lietošanai un
nododiet to iespējamajiem jaunajiem ierīces īpašniekiem.
Instrukcijā ir lietoti šādi simboli.
Norādījumi par drošību
Brīdinājums. Informācija attiecībā uz Jūsu un ierīces
darbības drošību.
Uzmanību! Informācija par to, kā izvairīties no ierīces
bojājumiem.
Praktiski padomi un ieteikumi
Informācija par vides aizsardzību
1. Šie numuri apzīmē secīgi izpildāmās darbības ierīces
lietošanas laikā.
2. ...
3. ...
JŪSU DROŠĪBAI
Elektrotehniskie
drošības tehnikas
noteikumi.
z Ierīces pieslēgšana elektrotīklam jāveic tikai kvalificētam
speciālistam.
z Jebkādu ierīces darbības traucējumu vai bojājumu
gadījumā izņemiet vai atslēdziet drošinātājus.
z Drošības apsvērumu dēļ aizliegts ierīci tīrīt ar tvaika
vai augstspiediena tīrīšanas ierīcēm.
z Ierīces remontu atļauts veikt tikai speciālistiem.
Nekvalificētu personu veikts remonts var būt par cēloni
savainojumiem vai nopietniem ierīces darbības
traucējumiem. Ja ierīcei nepieciešams remonts, lūdzam
sazināties ar tuvāko izgatavotāja autorizēto servisa centru.
Bērnu drošība.
z Nekad ierīces darbības laikā neatstājiet bērnus bez
uzraudzības.
Lai nesabojātu ierīci.
z Cepeškrāsni aizliegts izklāt ar alumīnija foliju, kā
arī aizliegts uz plīts emaljētajām virsmām novietot
cepešpannas vai katlus, jo zem tiem rodošais karstums
var sabojāt plīts emalju.
z No cepešpannām piloša augļu sula atstāj
nenotīrāmus traipus. Kūku ar ļoti augstu mitruma saturu
gatavošanai lietojiet universālo pannu.
z Nelieciet neko uz cepeškrāsns durvīm, kad tās ir
atvērtas.
z Aizliegts tieši liet ūdeni karstā cepeškrāsnī, jo tā
iespējams sabojāt emalju.
z Pielietojot spēku (sevišķi priekšējā stikla paneļa
malās), iespējams saplēst stiklu.
z Cepeškrāsnī aizliegts glabāt viegli uzliesmojošus
priekšmetus. Ieslēdzot cepeškrāsni, tie var aizdegties.
z Cepeškrāsnī aizliegts glabāt ēdienus ar augstu
mitruma saturu, jo tā iespējams sabojāt emalju.
Drošība lietošanas laikā.
z Šī ierīce ir paredzēta ēdienu gatavošanai, cepšanai
taukvielās un cepšanai, izmantojot karstu gaisu, mājas
apstākļos.
z Uzmanieties, pieslēdzot elektroierīces tuvumā
esošajām kontaktligzdām. Sekojiet tam, lai vadi nenonāktu
saskarē ar karstiem plītsriņķiem un netiktu iespiesti karstās
cepeškrāsns durvīs.
z Brīdinājums. Iespējami apdegumi! Lietošanas
laikā temperatūra cepeškrāsns iekšējā kamerā ir ļoti
augsta.
z Gatavojot cepeškrāsnī spirtu saturošus ēdienus, var
rasties viegli uzliesmojošs spirta un gaisa maisījums. Šādā
gadījumā cepeškrāsns durvis atveriet ļoti uzmanīgi.
Sekojiet tam, lai durvju atvēršanas laikā cepeškrāsns
tuvumā nebūtu aizdegšanos izraisošu objektu, dzirksteļu
vai atklātu liesmu.
EON 2600
3
ATKRITUMU UTILIZĀCIJA.
Iepakojuma materiālu utilizācija.
Visi izmantotie materiāli ir otrreiz pārstrādājami.
Sintētiskie materiāli ir marķēti šādi:
z ar >PE< ir apzīmēts polietilēns (ārējā plēve un
iekšpusē esošie maisiņi);
z ar >PS< ir apzīmēts putuplasts (polsterējums); tajos
nav hlorfluoroglekļa.
Ierīces izmešana.
Brīdinājums. Pirms nolietotās un lietošanai nederīgās
ierīces izmešanas padariet to nelietojamu.
Atvienojiet ierīci no elektrotīkla un nogrieziet strāvas
vadu.
Lai nodrošinātu vides aizsardzību, ir svarīgi, lai nolietotās
ierīces tiktu izmestas saskaņā ar spēkā esošajiem
noteikumiem par šāda veida atkritumu izmešanu.
z Ierīci aizliegts izmest kopā ar parastajiem
mājsaimniecības atkritumiem.
z Informāciju par savākšanas datumiem vai īpašo
atkritumu izmešanas vietām varat saņemt savā atkritumu
saimniecības uzņēmumā vai rajona pārvaldes iestādē.
IERĪCES APRAKSTS
Kopskats.
Vadības panelis
Durvju rokturis
Stikla durvis
Vadības panelis.
Darbības režīma gaismas indikators
Cepeškrāsns funkcijas
Plītsriņķu slēdži
EON 2600
Temperatūras gaismas indikators
Temperatūras izvēle
Plītsriņķu slēdži
4
Cepeškrāsns pamataprīkojums.
Augšējais sildelements un grils
Cepeškrāsns iekšējais
apgaismojums
Pannu un režģu
līmeņi
Apakšējais sildelements
Cepeškrāsns piederumi
Universālais režģis.
Traukiem, kūku formām, cepšanai un grilēšanai.
Cepešpanna.
Kūkām un cepumiem.
Universālā cepešpanna.
Cepšanai vai kā tauku uztvērējs.
EON 2600
5
SAGATAVOŠANA LIETOŠANAI
Mazgāšana pirms lietošanas.
Cepeškrāsns pirms lietošanas ir rūpīgi jāizmazgā.
Uzmanību! Nelietojiet aktīvos ķīmiskos
mazgāšanas līdzekļus vai skrāpjus, jo ar tiem iespējams
sabojāt ierīces virsmu.
Metāla priekšējo paneļu kopšanai izmantojiet
tirdzniecībā pieejamos metāla virsmu kopšanas līdzekļus.
1. Uzstādiet slēdzi “Cepeškrāsns funkcijas” cepeškrāsns
apgaismojuma stāvoklī.
2. Izņemiet no cepeškrāsns visu papildus aprīkojumu,
sānu slieces pannām un nomazgājiet ar siltu ūdeni, kam
piejaukts sārmains mazgāšanas līdzeklis.
3. Ar siltu ūdeni, kam piejaukts sārmains mazgāšanas
līdzeklis, izmazgājiet arī pašu cepeškrāsni un rūpīgi
izslaukiet.
4. Priekšējo paneli noslaukiet ar mitru drāniņu.
PLĪTSRIŅĶU LIETOŠANA
Izlasiet arī iebūvējamās plīts virsmas lietošanas instrukciju. Tajā ir ietverti svarīgi norādījumi attiecībā uz virtuves
traukiem, tehnisko apkopi, mazgāšanu un kopšanu.
Priekšējais
kreisais
Aizmugurējais
kreisais
Aizmugurējais
labais
Priekšējais
labais
Plītsriņķu slēdži
Sildīšanas līmeņi.
Gatavošana uz plītsriņķa.
z Jūs varat noregulēt sildīšanas līmeņus intervālā no
1 līdz 9.
z Starpstāvokļus iespējams noregulēt intervālā no 2
līdz 7. Tie ir apzīmēti ar punktu.
z Sildīšanas līmeni parāda attiecīgā plītsriņķa
indikators.
1 = minimālā jauda
9 = maksimālā jauda
1. Vārīšanai/apcepšanai izvēlieties lielu jaudu.
EON 2600
6
2. Tiklīdz sāk rasties tvaiks vai taukvielas kļūst karstas,
pārslēdziet uz vajadzīgo ilgstošās vārīšanas pakāpi.
1. Divkontūru riņķu cepšanas un vārīšanas diapazona
slēdzi pagriezt pa labi, bet pēc tam, lietojot nelielu spēku,
tālāk par pozīciju 9 pret simbolu , kamēr atskan klikšķis.
2. Pēc tam pagriezt atpakaļ, lai noregulētu vajadzīgo
darba stāvokli.
3. Beidzot gatavot, slēdzis jāpagriež pret stāvokli
“Izslēgts”.
Katru reizi, kad tiek ieslēgts divkontūru riņķu
cepšanas un vārīšanas diapazons, papildus sildīšanas
riņķis ieslēdzas no jauna.
3. Lai pabeigtu ēdiena gatavošanu, pagrieziet slēdzi pret
nulli.
Divkontūru cepšanas un vārīšanas
diapazona ieslēgšana.
Divkontūru cepšanas un vārīšanas diapazons
ieslēdzams, pagriežot slēdzi pa labi. Slēdzi nedrīkst griezt
tālāk par galējo stāvokli.
CEPEŠKRĀSNS VADĪBA
Cepeškrāsns ieslēgšana un izslēgšana.
Darba režīma gaismas indikators
Cepeškrāsns funkcijas
EON 2600
Temperatūras gaismas indikators
Temperatūras izvēle
7
1. Pagrieziet slēdzi “Cepeškrāsns funkcijas” pret
vajadzīgo funkciju.
2. Ar slēdzi “Temperatūras izvēle” izvēlieties vēlamo
vērtību.
Kad cepeškrāsns darbojas, deg sarkanais darba
kontroles gaismas indikators.
Temperatūras kontroles gaismas indikators deg, kamēr
cepeškrāsns uzsilst.
3. Lai izslēgtu cepeškrāsni, pagrieziet slēdžus
“Cepeškrāsns funkcijas” un “Temperatūras izvēle” pret
nulli.
Dzesēšana ar gaisu.
Dzesēšana ar gaisu ieslēdzas automātiski, kad
cepeškrāsns sāk darboties. Tādējādi tiek novērsta ārējo
virsmu sakaršana. Pēc cepeškrāsns izslēgšanas
ventilators turpina darboties, lai atdzesētu ierīci, un pēc
tam automātiski izslēdzas.
Ievietojot parasto, kā arī universālo pannu:
Pretapgāšanās ierīcei jābūt vērstai uz iekšu.
Mehāniskais durvju aizslēgs.
Ierīces piegādes brīdī durvju aizslēgs ir deaktivizēts.
Cepeškrāsns funkcijas
Cepeškrāsnij ir šādas funkcijas:
Cepeškrāsns apgaismojums.
Šī funkcija nodrošina cepeškrāsns iekšpuses
apgaismošanu, kad to nepieciešams, piemēram, iztīrīt.
Nedarbojas neviens sildelements.
Karstums no augšas un apakšas.
Maizes izstrādājumu cepšanai un cepšanai taukvielās/
gaļas cepšanai vienā līmenī.
Ir ieslēgti augšējais un apakšējais sildelementi.
Karstums no augšas.
Durvju aizslēga aktivizēšana.
Pavelciet slīdošo fiksatoru uz priekšu, kamēr tas
nofiksējas.
Maizes, konditorejas izstrādājumu un suflē kraukšķīgas
garoziņas izveidošanai.
Darbojas augšējais sildelements.
Karstums no apakšas.
Kūku ar kraukšķīgu garoziņu cepšanas pabeigšanai uz
apakšējās virsmas.
Darbojas apakšējais sildelements.
Infrasarkanais grils.
Plakanu produktu cepšanai režģa vidusdaļā (piem.,
bifšteks, šnicele, zivs vai karstmaizes).
Ir ieslēgts grila sildelements.
Infrasarkanais grils plakaniem
produktiem.
Ēdienu ar plakanu virsmu cepšanai lielā daudzumā
(piem., bifšteks, šnicele, zivs vai karstmaizes).
Darbojas augšējais sildelements un grila sildelementi.
Universālās pannas ievietošana.
Aizsardzība pret apgāšanos.
Cepeškrāsns durvju atvēršana.
Atverot durvis, turiet fiksatoru nospiestu.
Cepeškrāsns durvju aizvēršana.
Aizveriet durvis, nenospiežot fiksatoru.
Durvju aizslēga deaktivizēšana.
Iespiediet slīdošo fiksatoru līdz galam iekšā panelī.
Izslēdzot ierīci, mehāniskais durvju aizslēgs netiek
deaktivizēts.
Pannu labajā un kreisajā sānā ir nelieli izvirzījumi. Šie
izvirzījumi neļauj pannām apgāzties, un tiem vienmēr jābūt
vērstiem uz iekšu.
EON 2600
8
LIETOŠANA, TABULAS UN DERĪGI PADOMI
Maizes izstrādājumu cepšana.
Maizes izstrādājumu cepšanai izmantojiet cepeškrāsns
funkciju Karstums no augšas/apakšas
.
Cepšanas formas.
z
Cepšanai, izmantojot funkciju Karstums no augšas/
apakšas
, ir piemērotas tumša metāla formas vai
formas ar īpašu pārklājumu.
1 cepšanas panna: piemēram, 3. līmenī.
Cepšanas tabulu izmantošana.
Tabulās ir piedāvāti dažādi ēdieni, norādot cepšanas
temperatūru, laiku un līmeni.
z Norādītās temperatūras un cepšanas laiki ir tikai
orientējoši un var atšķirties atkarībā no mīklas
konsistences, daudzuma un cepšanas formas veida.
z Sākumā izvēlieties zemāku temperatūru, un tikai
vēlāk, ja, piemēram, gatavojot 3. līmenī, nepieciešama
tumšāka garoziņa vai cepšanas laiks ir pārlieku ilgs,
inoregulējiet augstāku temperatūru.
z Ja konkrētā recepte tabulā nav atrodama, vadieties
pēc tās, kura ir vislīdzīgākā.
z Dažādu augstumu izstrādājumi sākotnēji var būt
dažādasbrūnuma pakāpes. Šādā gadījumā nemainiet
izvēlēto temperatūru. Cepšanas laikā pakāpes
izlīdzināsies.
Ja nepieciešams ilgs cepšanas laiks, cepeškrāsni
1 cepšanas forma: piemēram, 1. līmenī.
var izslēgt apmēram 10 minūtes pirms paredzētā
gatavošanas beigu laika un pabeigt gatavošanu, izmantojot
cepeškrāsnī uzkrājušos siltumu.
Ja nav citu norāžu, ir pieņemts, ka ēdiens tiek ievietots
aukstā cepeškrāsnī.
Vispārīgi padomi.
z Atcerieties, ka cepšanas līmeņi tiek skaitīti no
apakšas.
z Cepšanas pannu ievietojiet ar slīpo malu pret sevi.
z Formā cepamās kūkas vienmēr novietojiet režģa
centrā.
z Izmantojot funkciju Karstums no augšas/apakšas
, iespējams cept divās formās, kas novietotas uz režģa
viena otrai blakus. Tādā veidā tikai nedaudz paildzinās
cepšanas laiks.
EON 2600
9
Cepšanas tabula.
Karstums no augšas / karstums no apakšas
Ēdiens
Temperatūra, oC
Apakšējais ievietošanas
augstums
Cepšanas laiks, min
(ieteicamais)
Maizītes
160-180
1
50-70
Frankfurtes kliņģeris
(pusaugstā forma)
150-170
1
45-60
Smilšu pīrāgs
150-170,
iepriekš sakarsējot
1
70-85
Augļu pamatne
150-190,
iepriekš sakarsējot
2
15-25
Ļoti maiga ābolu torte
150-190,
iepriekš sakarsējot
1
45-60
Biezpiena torte (750 g
biezpiena)
170-190
1
65-90 + 10 min atliku
siltums
Pārsegtā augļu torte
170-190
2
50-60
Biezpiena plātsmaize
160-180,
iepriekš sakarsējot
2
50-70
190-200, iepriekš
sakarsējot
1
Biskvīta torte (DIN)
160-180,
iepriekš sakarsējot
3
25-40
Augļu pamatne
170-190,
iepriekš sakarsējot
3
20-25
Biskvīta rulete
180-200,
iepriekš sakarsējot
3
10-20
Maizītes
160-180
1
45-55
Rauga mīklas pīnekliņģeris vai štricele
170-190
3
15-40
Butter-/Zuckerkuchen,
Bienenstich
180-200,
iepriekš sakarsējot
3
20-35
Pārkaisītais pīrāgs
160-180,
iepriekš sakarsējot
3
20-40
Augļu plātsmaize ar
drumstalām (DIN)
170-190
3
25-50
Biezpiena un rauga mīklas
pīrāgs
170-190
3
45-50
Maizītes (500 g miltu)
160-180,
iepriekš sakarsējot
3
40-70
Pica (svaiga)
250-275,
iepriekš sakarsējot
1
10-25
Biskvīta mīkla
Smilšu mīkla
Kārtainā mīkla
Franču ābolu torte
40-50
Biskvīta mīkla
Rauga mīkla
EON 2600
10
Karstums no augšas / karstums no apakšas
Ēdiens
Temperatūra, oC
Apakšējais ievietošanas
augstums
Cepšanas laiks, min
(ieteicamais)
100-200
3
100-200
Mandeļu cepumi
120-140,
iepriekš sakarsējot
3
20-30
Spiestie cepumiņi (DIN)
160-180,
iepriekš sakarsējot
3
15-30
Riekstu cepumi
170-180,
iepriekš sakarsējot
3
25-30
Kārtainās mīklas cepumi
180-210,
iepriekš sakarsējot
3
20-30
Rauga mīklas cepumi
170-190,
iepriekš sakarsējot
3
20-40
Cepumi
Bezē
Gaļas cepšana
Padoms. Lietojot cepšanai traukus, cepeškrāsns
Gaļas cepšanai izmantojiet cepeškrāsns funkciju
Karstums no augšas/apakšas
.
saglabājas tīrāka.
Gaļas cepšanas tabulas lietošana.
Trauki gaļas cepšanai.
z Gaļas cepšanai ir piemērots jebkurš karstumizturīgs
trauks (skat. izgatavotāja norādījumus).
z Lietojot traukus ar plastmasas rokturiem,
pārliecinieties, ka tie ir karstumizturīgi (skat. izgatavotāja
norādījumus).
z Lielus cepamās gaļas gabalus iespējams cept uz
universālās pannas vai režģa uz universālās pannas
(piem., tītars, zoss, 3-4 cāļi, 3-4 cūkas kājiņas).
z Visu veidu lieso gaļu, marinēto gaļu iesakām gatavot
sautējamā traukā ar vāku (piem., teļa gaļa, liellopa gaļa,
marinēta un saldēta gaļa). Tādā veidā gaļa būs sulīgāka.
z Ja cepamajai gaļai jābūt ar kraukšķīgu garozu,
lietojiet sautējamo trauku bez vāka (piem., cūkgaļai, gaļas
kukulītim, aitas gaļai, pīlei, 1-2 cūkas kājiņām, 1-2 cāļiem,
nelielam putnam, rostbifam, filejai, medījumam).
Tabulā ir norādīta attiecīgā veida gaļas cepšanai
piemērotā kā cepeškrāsns funkcija, temperatūra,
gatavošanas laiks un līmenis cepeškrāsnī. Tabulā sniegtā
informācija ir tikai orientējoša.
z Cepeškrāsnī iesakām cept gaļu, kuras svars ir
lielāks par 1 kg.
z Lai gaļas sula vai tauki nepiedegtu trauka virsmai,
iesakām cepešpannā ieliet nedaudz šķidruma.
z Apgrieziet gaļu, kad nepieciešams (pēc 1/2 – 2/3
no gatavošanas laika).
Padoms. Lielus cepeša gabalus un putnus
cepšanas laikā vairākas reizes aplaistiet ar cepeša
šķidrumu. Pateicoties tam, gaļa būs garšīgāka.
Apmēram 10 minūtes pirms ieprogrammētā gatavošanas
laika beigām izslēdziet cepeškrāsni, lai izmantotu
cepeškrāsnī atlikušo siltumu.
Gaļas cepšanas tabula.
Karstums no augšas / karstums no apakšas
Ēdiens
Temperatūra, oC
Līmenis, skaitot no
apakšas
Cepšanas laiks, min
1 kg cūkgaļas (kakla
gabals/šķiņķa gabals,
rulete)
180-190
2
14-20
Kaseles cūkgaļa, uz
biezuma cm
190-200
2
10-12
Viltotais zaķis
200-210
2
60-70
Cūkgaļa
EON 2600
11
Karstums no augšas / karstums no apakšas
Ēdiens
Temperatūra, oC
Līmenis, skaitot no
apakšas
Cepšanas laiks, min
Liellopa cepetis, uz katru
biezuma cm
200-210
2
18-20
Liellopa fileja, uz katru
biezuma cm
220-230
2
6-8
Rostbifs, uz katru biezuma
cm
220-230
2
8-10
190-200
2
14-17
190-200
2
90-120
180-190
2
11-13
Desiņas "cordon bleu"
220-230,
iepriekš sakarsējot
3
6-8
Cepti cīsiņi
230-240,
iepriekš sakarsējot
3
12-13
Šnicele (panēta)
240-250,
iepriekš sakarsējot
3
13-15
Kotletes (panētas)
240-250,
iepriekš sakarsējot
3
13-15
Frikadeles
230-240,
iepriekš sakarsējot
3
15-20
Vistu kājiņas
220-230,
iepriekš sakarsējot
3
20-30
Forele, 200-250 g
200-210
3
15-20
4 foreles filejas (svars 200
g)
170-180
3
10-20
Panēta asara fileja (kopā
apm. 1 kg)
190-200
3
25-30
Cālis
180-190
2
55-65
Pīle (2000-2500 g)
180-190
2
90-120
Zoss (4500 g)
180-190
2
150-180
Liellopa gaļa
Teļa gaļa
Teļa cepetis, uz katru
biezuma cm
Jēra gaļa
Jēra stilbs (1800 g)
Putni
1 kg tītara gaļas ruletes, uz
katru biezuma cm
Kapāta gaļa/maltā gaļa
Zivis
Putnu gaļa
EON 2600
12
Grilēšana.
Grilēšanai
Līmeņi cepeškrāsnī.
izmantojiet
Infrasarkanais grils
cepeškrāsns
funkciju
vai Infrasarkanais plakanais grils
.
Uzmanību! Grilējot cepeškrāsns durvīm vienmēr
jābūt aizvērtām.
Tukšu cepeškrāsni pirms grila funkcijas
lietošanas vienmēr iepriekš sakarsē 5 minūtes.
Trauki grilēšanai.
z Ēdienus ar plakanu virsmu grilējiet galvenokārt 4.
līmenī.
Paskaidrojumi attiecībā uz grilēšanas
tabulu.
Norādītie grilēšanas laiki ir tikai orientējoši; grilēšanas
laiks ir atkarīgs no gaļas vai zivs veida un kvalitātes.
z Grilēšanai īpaši piemēroti ir plakani gaļas un zivs
gabali.
z Grilējamos gabalus apgrieziet, kad ir pagājusi
apmēram puse no gatavošanas laika.
z Grilēšanai izmantojiet kopā režģi gan universālo
pannu.
Infrasarkanas grils.
Vienmēr iepriekš sakarsēt 5 minūtes.
Grilējamais
produkts
Funkcija
Temperatūra,
o
C
Universālā
panna
Grilēšanas
režģis
Līmenis, skaitot no
apakšas
Grilēšanas laiks, min
1. puse
2. puse
4-8 cūkas kotletes
Infrasarkanais
plakanais grils
275
1
4
15
10
2-4 cūkas kotletes
Infrasarkanais grils
275
1
4
12
12
Marinēti cūkgaļas
gabali
Infrasarkanais
plakanais grils
275
1
4
12
12
Filejas bifšteks,
pusjēls
Infrasarkanais grils
275
1
4
5-7
4-6
4 filejas bifšteki
(vidēja lieluma)
Infrasarkanais
plakanais grils
275
1
4
6-8
5-7
2 puscāļi
Infrasarkanais grils
250
1
4
15-20
15-20
4 puscāļi
Infrasarkanais /
plakanais grils
250
1
3
15-20
15-20
1-4 vistas kājiņas
Infrasarkanie stari
Plakanais grils
250
1
4
20
10
4-6 vistas kājiņas
Infrasarkanie stari
Plakanais grils
250
1
4
20
15
Grilēti bifšteki, līdz 6
gab.
Infrasarkanais grils
275
1
4
5-10
5
Grilēti bifšteki, vairāk
par 6
Infrasarkanie stari
Plakanais grils
275
1
4
5-10
5
Vidēja lieluma, līdz 4
gab.
Infrasarkanie stari
Plakanais grils
275
1
4
10
9
Vidēja lieluma, līdz 6
gab.
Infrasarkanie stari
Plakanais grils
275
1
4
10
9
Vesela zivs
Infrasarkanie stari
Plakanais grils
250
1
3
10
-
Maize grauzdiņiem
(bez piedevām)
Infrasarkanie stari
Plakanais grils
275
1
4
1-2
1-2
EON 2600
13
Konservēšana.
Ieteikumi attiecībā uz konservēšanu.
Konservējot izmantojiet cepeškrāsns funkciju Karstums
no apakšas.
Trauki konservēšanai.
z Konservēšanai izmantot rūpnieciski izgatavotus
vienāda lieluma traukus.
Burkas ar aizvalcējamiem vai ieskrūvējamiem
vāciņiem, kā arī metāla trauki nav piemēroti.
Līmeņi cepeškrāsnī.
z
Konservēšanai izmantojiet apakšējo līmeni.
z Konservēšanai lietojiet parasto maizes izstrādājumu
cepšanas pannu. Uz tās pietiek vietas sešām litra burkām.
z Burkām jābūt piepildītām līdz vienam līmenim un
noslēgtām.
z Izvietojiet burkas uz pannas tā, lai tās nepieskartos
viena otrai.
z Ielejiet pannā apmēram 1/2 l ūdens, lai nodrošinātu
cepeškrāsnī pietiekamu mitrumu.
z Tiklīdz pirmajās burkās sāk parādīties burbuļi (litra
burkām – pēc apmēram 35-60 minūtēm), izslēdziet
cepeškrāsni vai samaziniet temperatūru līdz 100 oC (skat.
tabulu).
Konservēšanas tabula.
Norādītais konservēšanas ilgums un temperatūra ir tikai orientējoši lielumi.
Temperatūra, oC
Laiks līdz brīdim,
kad parādās
burbulīši, min
Nepārtraukta
termiskā apstrāde
100 oC, min
Stāvēšanas laiks
izslēgtā
cepeškrāsnī
Zemenes, mellenes,
avenes, gatavas
ērkšķogas
150-160
35-45
-
-
Negatavas
ērkšķogas
150-160
35-45
15
-
150-160
35-45
15
-
Burkāni
150-160
50
15
60
Sēnes
150-160
45
15
60
Dārzeņu maisījums
150-160
50
15
-
Kolrābji, pupas,
zirnīši, sparģeļi
150-160
50
80-120
-
Plūmju biezenis
150-160
50
45
-
6-8 stundas
-
Konservējamie
produkti
Ogas
Augļi ar kauliņu
Bumbieri, Kaukāza
plūmes, plūmes
Dārzeņi
EON 2600
14
TĪRĪŠANA UN TEHNISKĀ APKOPE
Brīdinājums. Drošības apsvērumu dēļ ierīci
aizliegts tīrīt, izmantojot tvaika strūklas tīrītājus vai
augstspiediena ūdens strūklas tīrītājus.
Ierīces ārpuse.
Ierīces priekšpuses tīrīšanai lietojiet siltā ziepjūdenī
samitrinātu mīkstu drāniņu.
z Tīrīšanai nelietot aktīvos ķīmiskos mazgāšanas
līdzekļus, kā arī asus vai raupjus tīrīšanas priekšmetus.
z Lietojiet tirdzniecībā pieejamos metāla priekšējo
paneļu tīrīšanas līdzekļus.
Cepeškrāsns iekšējā kamera.
Brīdinājums. Cepeškrāsns pirms tīrīšanas jāizslēdz
un jāatdzesē.
Tīriet ierīci pēc katras lietošanas reizes, jo tad
izlijušos šķidrumus ir vieglāk notīrīt, un tie nepiedeg.
1. Lai izmazgātu cepeškrāsni, ieslēdziet iekšējās
kameras apgaismojumu.
2. Pēc katras cepeškrāsns lietošanas reizes izslaukiet
to ar ūdeni un sārmainu mazgāšanas līdzekli un izžāvējiet.
Tīrīšanai nelietojiet skrāpjus vai asus vīšķus.
Noturīgus traipus tīriet ar speciālajiem cepeškrāšņu
tīrīšanas līdzekļiem.
2. Ja nepieciešams nomainiet spuldzīti pret 25 W, 230
V, 300 oC karstumizturīgu cepeškrāšņu apgaismojuma
spuldzīti.
3. Pielieciet atpakaļ kupolu.
Cepeškrāsns durvis.
Cepeškrāsns durvis iespējams noņemt, lai tās notīrītu.
Cepeškrāsns durvju noņemšana.
Uzmanību! Lietojot cepeškrāšņu tīrīšanas aerosolu,
obligāti ievērojiet aerosola izgatavotāja norādījumus.
Piederumi.
Visus ievietojamos elementus (režģi, cepšanas pannas,
pannu slieces utt.) nomazgājiet pēc katras lietošanas
reizes, pēc tam rūpīgi nožāvējot. Lai atvieglotu mazgāšanu,
uz brīdi iemērciet piederumus ūdenī.
Cepeškrāsns apgaismojums.
Uzmanību! Iespējams elektrības trieciens! Pirms
spuldzītes maiņas:
- izslēdziet cepeškrāsni;
- izskrūvējiet vai atslēdziet drošinātājus.
Lai pasargātu spuldzīti un stikla kupolu,
cepeškrāsns apakšā noklājiet audumu.
Cepeškrāsns spuldzītes maiņa / Stikla
kupola tīrīšana.
1. Pagriežot pa kreisi, noņemiet stikla kupolu un notīriet
to.
EON 2600
1. Atveriet cepeškrāsns durvis līdz galam.
2. Pilnībā atvāziet atpakaļ abu durvju eņģu misiņa krāsas
fiksējošos elementus.
3. Satveriet cepeškrāsns durvis ar abām rokām no
sāniem un aizveriet tās par apmēram 3/4, kamēr vairs nav
pretestības.
4. Atvienojiet durvis no cepeškrāsns. (Uzmanību! Durvis
ir smagas.)
5. Lai nesaskrāpētu, novietojiet durvis uz mīkstas,
līdzenas virsmas (piem., segas) ar ārējo virsmu uz leju.
15
Cepeškrāsns durvju pielikšana.
1. Izņemiet cepeškrāsns durvis no eņģēm un novietojiet
tās uz mīkstas, līdzenas virsmas ar rokturi uz leju.
2. Satveriet priekšējo stiklu aiz apakšējās malas un
pabīdiet to pretēji atsperes spiedienam cepeškrāsns durvju
roktura virzienā, kamēr tas pilnībā nolaižas uz leju.
3. Aizmugurējo stiklu nedaudz pacelt uz augšu un izvilkt
ārā.
Notīrīt stiklu.
Stikla ievietošana atpakaļ.
1. Ar abām rokām satveriet durvis abos sānos no tās
puses, kurā atrodas rokturis.
2. Turiet durvis apmēram 60o leņķī.
3. Vienlaicīgi iebīdiet durvju eņģes līdz galam abās
cepeškrāsns apakšā labajā un kreisajā pusē esošajās
spraugās.
4. Paceliet durvis uz augšu, kamēr ir jūtama pretestība,
un atveriet tās līdz galam.
5. Paceliet misiņa krāsas fiksējošos elementus atpakaļ
to sākotnējā stāvoklī.
6. Aizveriet cepeškrāsns durvis.
Cepeškrāsns durvju stikls.
1. Ievietojiet priekšējo stiklu leņķī no augšas tajā durvju
daļā, kur atrodas rokturis.
2. Nolaidiet stiklu uz leju. Novietojiet stiklu pret atsperi
durvju apakšējā malā atturošās daļas priekšā roktura pusē
un pabīdiet to zem fiksējošās daļas. Stiklam stingri jāturas
vietā.
Ielieciet durvis atpakaļ vietā.
Cepeškrāsns durvīm ir divi stikla paneļi. Iekšējo paneli
tīrīšanas laikā ir iespējams noņemt.
Uzmanību! Zemāk norādītās darbības veiciet tikai
tad, kad cepeškrāsns durvis ir noņemtas! Pēc stikla
izņemšanas durvis kļūst vieglākas un var strauji pacelties
uz augšu, radot savainojumus.
Uzmanību! Spēcīgi uzspiežot uz priekšējā stikla
(īpaši tā malās), stikls var saplīst.
Stikla izņemšana.
EON 2600
16
KO DARĪT, JA ...
Darbības traucējums
Nedarbojas plītsriņķi
Iespējamais cēlonis
Traucējuma novēršana
Attiecīgais plītsriņķis nav ieslēgts.
Ieslēdziet plītsriņķi.
Ir nostrādājis drošinātājs mājas
elektrosistēmā
Pārbaudiet drošinātāju.
Cepeškrāsns nav ieslēgta.
Ieslēdziet cepeškrāsni.
Nav veikti nepieciešamie regulējumi. Pārbaudiet noregulējumus.
Cepeškrāsns nesilst
Neieslēdzas cepeškrāsns
apgaismojums
Ir nostrādājis drošinātājs mājas
elektrosistēmā (drošinātāju kārba).
Pārbaudiet drošinātāju.
Ja drošinātāji nostrādā atkārtoti,
izsauciet kvalificētu elektriķi.
Ir izdegusi spuldzīte.
Nomainiet spuldzīti (skat. Tīrīšana un
tehniskā apkope).
Ja darbības traucējumu neizdodas novērst, veicot
augstāk norādītās darbības, sazinieties ar izgatavotāja
autorizēto servisa centru.
Uzmanību! Ierīces remontu atļauts veikt tikai
speciālistiem. Nepareizi veikts remonts var būt nopietnu
savainojumu cēlonis.
Ja darbības traucējuma cēlonis ir nepareiza apiešanās
ar ierīci, par servisa centra darbinieka ierašanos (pat
garantijas laikā) ir jāmaksā.
Padoms attiecībā uz ierīcēm ar metāla
priekšpusi:
Tā kā ierīces priekšējā virsma nesasilst, tad, atverot
durvis cepeškrāsns darbības laikā vai uzreiz pēc
izslēgšanas, durvju iekšējais stikls uz īsu brīdi var aizsvīst.
TEHNISKAIS APRAKSTS
Cepeškrāsns iekšējās kameras izmēri.
Augstums x Platums x Dziļums
Ietilpība (lietderīgais tilpums)
31 cm x 41 cm x 41 cm
52 l
Prasības, standarti, direktīvas.
Šī ierīce atbilst šādos normatīvos izvirzītajām prasībām:
Vienotajiem Eiropas normatīviem EN 60 335-1 un EN 60 335-2-6 par sadzīves elektroierīču drošību un standartam
z DIN 60 350
z EN 55014-2
z EN 55014
z EN 61000-3-2
z EN 61000-3-3 par pamatprasībām attiecībā uz elektromagnētisko saderību.
Šī ierīce atbilst šādās EK direktīvās izvirzītajām prasībām:
z 73/23/EWG, 19.02.1973 (Zemsprieguma direktīva)
z 89/336/EWG, 03.05.1989 (EMS direktīva, ietverot grozījumus 92/31/EWG).
EON 2600
17
LATVIJA, Rīga, Kr. Barona 130/2, tel. 7272978. Servisa centrs, Rīga, Kr. Barona 130, tel. 7297821
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising