Electrolux EON6630WELUXEURO User Manual

Add to My manuals
29 Pages

advertisement

Electrolux EON6630WELUXEURO User Manual | Manualzz
Ugradna elektriËna peÊnica
EOB 6630
EON 6630
UPUTE ZA UPORABU
Poπtovani korisniËe!
Sadræaj
Molimo vas proËitajte paæljivo ove upute za uporabu. NaroËitu paænju posvetite
odjeljku koji govori o sigurnosti prilikom uporabe ovog ureaja. »uvajte ove
upute radi lakπeg snalaæenja u blizini ureaja. Proslijedite ih slijedeÊem
korisniku, ukoliko ureaj prodajete ili dajete na koriπtenje.
Upute o sigurnosti
4
Opis ureaja (za model EOB 6630)
6
U ovim se uputama koriste slijedeÊi simboli:
Opis ureaja (za model EON 6630)
7
Koriπtenje ploËe za kuhanje (model EON 6630)
8
Ovaj znak upozorava na instrukcije koje su posebno vaæne za vaπu
sigurnost i funkcioniranje ureaja. Instrukcije oznaËene ovim znakom
moraju se striktno poπtovati.
Ovaj znak u uputama oznaËava mjesto posebnih savjeta i dodatnih
informacija prilikom koriπtenja ureaja.
Uz ovaj znak nalaze se informacije o ekonomiËnim i ekoloπki
prihvatljivijim naËinima koriπtenja ureaja.
1. Ovaj znak upozorava na instrukcije kojima se korak po korak
upoznajete s radom ureaja.
2. …
3. …
Obiljeæja peÊnice
11
Prije prve upotrebe
12
Koriπtenje peÊnice
14
Funkcije peÊnice
15
Postupci,tabele, savjeti
24
Tabele za peËenje
26
»iπÊenje i odræavanje
36
TehniËki podaci
44
Sigurnosne upute za instalatera
45
Servis
56
Electrolux grupa je najveÊi svjetski proizvoaË elektriËnih/plinskih aparata
za kuhinje, ËiπÊenje i vanjsku uporabu. Viπe od 55 milijuna proizvoda
Electrolux grupe (kao πto su hladnjaci, πtednjaci, perilice rublja, usisivaËi,
motorne pile i kosilice) prodano je svake godine u vrijednosti od oko 14
milijardi USD u viπe od 150 zemalja diljem svijeta.
The Electrolux Group. The world’s No. 1 choice.
2
3
Upute o sigurnosti
Uklanjenje ambalaæe
Kada koristite druge elektriËne ureaje, pripazite da njihovi prikljuËni
kabeli ne dou u kontakt s vruÊim
dijelovima peÊnice.
Zaπtita od elektriËnog udara
Novi ureaj smije biti prikljuËen i
postavljen u pogon jedino od strane
ovlaπtene i kvalificirane osobe.
U sluËaju da je nastupio kvar ureaja,
izvadite osiguraË iz elektriËnog kruga
napajanja ili iskljuËite dovod elektriËne energije.
Iz sigurnosnih razloga, ne Ëistite
ureaj pomoÊu pare ili koristeÊi
sredstva za Ëije je djelovanje
potreban visoki tlak.
Popravak ureaja moæe biti izveden
jedino od strane kvalificiranog
servisera. NestruËni popravci mogu
dovesti do daljnjih opasnosti ili
oπteÊenja. Ukoliko je vaπem ureaju
potreban servis, obratite se ovlaπtenom Servisu.
Ukoliko koristite silu, naroËito na
rubovima staklene obloge vrata, moæe
doÊi do pucanja stakla.
Zagrijano ulje ili mast mogu se lako
zapaliti. Uvijek budite u blizini ureaja
prilikom pripreme hrane u ulju ili masti
(npr. præeni krumpiri).
Upozorenje! Prilikom
uklanjanja starog ureaja,
odreæite kabel za napajanje.
Uklonite vrata kako bi se
izbjegla moguÊnost da se mala
djeca zatvore u ureaj i ostanu
u njemu.
Uklanjanje pakiranja
Svi koriπteni materijali mogu biti u
cijelosti reciklirani.
PlastiËni dijelovi oznaËeni su na
slijedeÊi naËin:
>PE< za polietilen, npr. koji se koristi
za vanjsko oblaganje ili plastiËne
vreÊice u unutraπnjosti.
Informacije o uklanjanju
ureaja.
>PS< za polistiren pjenu, npr. koja se
koristi za dijelove pakiranje, u cijelosti
bez CFC-a.
Ureaj odloæite na za to
primjerena odlagaliπta krupnog
otpada ili ga odloæite na za to
predvieno mjesto u vrijeme
skupljnja krupnog otpada u
mjestu u kojem æivite.
Kako izbjeÊi oπteÊanja ureaja
Ne oblaæite unutraπnjost peÊnice
aluminijskom folijom i ne stavljajte
plitice za peËenje diretno na pod
peÊnice jer moæe doÊi do oπteÊenja
emajla zbog velike topline koja se
razvija u kontaktu plitice i dna
peÊnice.
Zaπtita djece
Uklanjanje ureaja
Stari ureaj mora biti uklonjen na
naËin da se poπtuju svi zakoni o
oËuvanju okoliπa.
OËistite ureaje nakon svake
uporabe. Mrlje i ostaci od peËenja
lakπe Êe se oËistiti prije nego se
zapeku prilikom slijedeÊe uporabe.
Prilikom rada peÊnica dolazi do zagrijavanja njenih vrata. Iz razloga sigurnosti ne dopustite djeci pristup
peÊnici.
Pridræavajte se instrukcija navedenih
u ovim uputama. U sluËaju nepridræavanja navedenih uputa, ne snosimo
odgovornost za nastala oπteÊenja,
Ëak ukoliko do njih doe unutar
razdoblja garantnog roka.
Kapljice sokova od voÊa, koji mogu
pasti iz plitice, ostavit Êe mrlje koje
neÊete moÊi ukloniti. Prilikom peËenja
kolaËa s puno vlage, uvijek koristite
univerzalnu pliticu.
Nikad ne nalijevajte vodu direktno u
vruÊu peÊnicu. Moæe doÊi do
oπteÊenja emajla.
Sigurnost prilikom upotrebe
Ne sjedite na otvorenim vratima
peÊnice.
Ovaj ureaj je namijenjen za kuhanje,
præenje i peËenje hrane u kuÊanstvu i
ne smije se koristiti u druge svrhe.
Koristite ovaj ureaje samo za
pripremanje hrane.
Nemojte koristiti ovu peÊnicu za
zagrijavanje prostorija.
Ne spremajte hranu s velikim
postotkom vlage u peÊnicu.
Ne odlaæite zapaljive tvari u peÊnicu.
Postoji opasnost od njihova
zapaljenja kada je peÊnica ukljuËena.
4
5
Opis ureaja (za model EOB 6630)
Opis ureaja (za model EON 6630)
Pregled
Pregled
UpravljaËka ploËa
UpravljaËka ploËa
RuËka za otvaranje i
zatvaranje vrata
RuËka za otvaranje i
zatvaranje vrata
Staklena vrata peÊnice
Staklena vrata peÊnice
UpravljaËka ploËa
UpravljaËka ploËa
PokazivaË
Indikator rada vremena Indikator termostata
Selektor funkcija
peÊnice
Vremenske
funkcije
6
Selektor
temperature
PokazivaË
vremena
Indikator termostata
Indikator rada
Selektor
Selektor
temperature
funkcija
Vremenske
UpravaljaËke
UpravljaËke
peÊnice
funkcije
komande za
komande za ploËu
ploËu za
za kuhanje
kuhanje
7
Koriπtenje ploËe za kuhanje (model EON 6630)
NaËin koriπtenja ploËe za
kuhanje provjerite i u uputama
koje ste dobili uz ploËu za
kuhanje. U njima se nalaze
vaæne informacije o vrstama
posua, upotrebi, ËiπÊenju i
odræavanju.
Prednji
lijevi
Kuhanje na ploËi za kuhanje (model EON 6630)
1. Za zagrijavanje/præenje, odaberite
najjaËu snagu.
Straænji
lijevi
Straænji
desni
Prednji
desni
2. Kad voda zakipi, odnosno ulje se
zagrije, smanjite snagu
zagrijavanja na razinu potrebnu za
daljnje kuhanje.
3. Za zavrπetak kuhanja, zakrenite
upravljaËku komandu u poziciju
‘0’.
UpravljaËke komande za ploËu za kuhanje
Namjeπtanje zagrijavanja
•
Moæete izabrati razine snage
zagrijavanja od 1 do 9.
•
Meurazinu zagrijavanja moæete
izabrati na razinama 2-7
(2,5/3,5/4,5/5,5/6,5). Meurazina
je oznaËena toËkom.
1 = najslabije zagrijavanje
9 = najjaËe zagrijavanje
8
9
UkljuËenje proπirenja zona za kuhanje
Obiljeæja peÊnice
Gornji grijaË i grijaË roπtilja
UpravljaËka komanda za
kontrolu zona za kuhanje s
proπirenjem, ukljuËuje se
zakretanjem udesno i ne moæe
se zakretati dalje od krajnjeg
poloæaja (ne moæe se zakrenuti
za 360º!)
Rasvjeta peÊnice
Pozicije plitica
Filter za masnoÊu
Rasvjeta peÊnice
1. Zakrenite upravljaËku komandu
zone za kuhanje s proπirenjem
udesno. ZakreÊite do pozicije 9 i
zatim na poziciju oznaËenu
simbolom
(osjetit Êete mali
otpor). Jasno Êete osjetiti krajnji
poloæaj do kojeg je moguÊe
zakrenutu upravljaËku komandu.
Straænji (kruæni) grijaË
Donji grijaË
Uklonjive vodilice plitica
Pribor za peËenje
Viπenamjenska reπetka
2. Nakon toga, namjestite na æeljenu
razinu snage zagrijavanja.
Za præenje i peËenje jela, za posue
koje se smije koristiti u peÊnici.
3. Za zavrπetak kuhanja, zakrenite
upravljaËku komandu u poziciju
‘0’.
Za ponovno koriπtenje
proπirenja, morate ponoviti
postupak naveden gore.
Plitica za peËenje
Za kolaËe i biskvite
Univerzalna plitica
Za peËenje kolaËa i præenje hrane s
visokim sadræajem tekuÊine, za
skupljanje masnoÊe.
10
11
»iπÊenje prije prve uporabe
Prije prve upotrebe
1. Otvorite vrata peÊnice. Pali se
svjetlo u unutraπnjosti peÊnice.
Prije prve uporabe, potrebno je
peÊnicu oËistiti. Radi lakπeg ËiπÊenja
moæete ukljuËiti osvijetljenje
unutraπnjosti peÊnice.
Namijeπtanje vremena
Ukoliko vrijeme nije podeπeno
peÊnica se ne moæe ukljuËiti.
2. Uklonite sav pribor i vodilice
plitica iz unutraπnjosti peÊnice i
operite ga tekuÊim detergentom i
toplom vodom.
Savjet: Koristite komercijalna
sredstva za ËiπÊenje povrπina
od inox-a, koja nakon ËiπÊenja
stvaraju zaπtitni sloj protiv
otisaka prstiju.
1. Nakon spajanja na elektriËnu
instalaciju treperi indikator uz
simbol namjeπtanja vremena na
upravljaËkoj ploËi peÊnice.
3. Unutraπnjost peÊnice moæete
oËistiti koristeÊi isto sredstvo.
4. Obriπite prednju stranu peÊnice
suhom krpom.
Vaæno: Ne koristite abrazivna
sredstva ili sredstva koja mogu
oπtetiti povrπinu!
2. Koriπtenjem tipki
toËno vrijeme.
/
namjestite
PriËekajte 5 sekundi.
3. Treperenje Êe prestati i pokazivaË
Êe prikazivati namjeπteno vrijeme.
Ureaj je spreman za koriπtenje.
12
13
Koriπtenje peÊnice
Funkcije peÊnice
UkljuËivanje/iskljuËivanje
peÊnice
Na raspolaganju prilikom rada s ovom
peÊnicom nalaze vam se slijedeÊi
naËini rada (funkcije):
Indikator rada
Indikator termostata
Mali roπtilj
Za roπtiljanje tankih komada hrane
koje je potrebno postaviti u sredinu
reπetke. Za roπtiljanje odrezaka, ribe
ili tostiranje.
UkljuËen je grijaË roπtilja.
Rasvjeta peÊnice
Koristi se za osvijetljavanje
unutraπnjosti peÊnice za npr.
ËiπÊenje.
Veliki roπtilj
Za roπtiljanje veÊih koliËina tankih
komada hrane koje je potrebno
postaviti u sredinu reπetke. Za
roπtiljanje odrezaka, ribe ili tostiranje.
Prilikom njena rada, ne ukljuËuje se
niti jedan grijaË.
UkljuËen je grijaË roπtilja i gornji
grijaË.
VruÊi zrak
Ovaj naËin se koristi prilikom
istovremenog peËenje do tri razine.
Gornji grijaË
Temperatura u peÊnici je prilikom
rada na ovaj naËin u prosjeku niæa
20º- 40ºC u odnosu na peËenje
gornji+donjim grijaËem.
Selektor funkcija peÊnice
Selektor temperature
Rashladni ventilator
1. Zakrenite selektor funkcija
peÊnice kako biste odabrali
odgovarajuÊu funkciju.
Tangencijalni rashladni ventilator
ukljuËuje se automatski po ukljuËenju
peÊnice, kako bi odræavao hladnim
povrπinu vrata peÊnice. Nakon πto je
peÊnica iskljuËena, ventilator Êe
nastaviti s radom sve dok se peÊnica
ne rashladi, nakon Ëega Êe se
automatski ugasiti.
2. Zakrenite selektor temperature
kako biste odabrali odgovarajuÊu
temperaturu.
Indikator rada svijetli kada je
peÊnica u upotrebi.
Indikator termostata svijetli kad se
peÊnica zagrijava.
Za zapeËavanje kruha, kolaËa ili
tijesta.
Prilikom ovog naËina rada koristi se
gornji grijaË.
Prilikom ovog naËina rada koristi se
ventilator s kruænim grijaËem.
Ventilator omoguÊava pravilnu
distribuciju toplog zraka u peÊnici.
Toplina u jelo ulazi sa svih strana.
Donji grijaË
Za peËenje kolaËa s hrskavom
podlogom.
Prilikom ovog naËina rada koristi se
donji grijaË.
Pizza program
Ovaj naËin se koristi prilikom peËenja
pizza, pita itd.
Gornji + donji grijaË
Ova se funkcija koristi kada peËete
npr. kolaËe na jednoj razini.
Prilikom ovog naËina rada koristi se
ventilator s kruænim grijaËem i
djelomiËno toplina od donjeg grijaÊeg
elementa.
Prilikom ovog naËina rada koristi se
donji i gornji grijaË.
Roπtilj+ventilator
3. Za iskljuËivanje peÊnice, zakrenite
selektor funkcija peÊnice i selektor
temperature u poziciju ‘0’.
Za roπtiljanje veÊih komada mesa ili
peradi na jednoj razini. Ova je funkcija
pogodna za zapræena jela. UkljuËen je
grijaË roπtilja i ventilator.
14
15
Postavljanje plitica i reπetki
Vremenske funkcije
Postavljanje plitica
Indikator funkcije
PokazivaË vremena
“-” tipka
Selektor funkcije
Indikator funkcije
Sav dodatni pribor na izvlaËenje ima
male izboËine s lijeve i desne strane
koji osigurava pribor protiv prevrtanja.
Ove izboËine moraju se postaviti
prema dnu peÊnice.
Umetanje reπetke
Postavite reπetku na odgovarajuÊu
razinu.
Postavljanje filtera za masnoÊu
Filtar za masnoÊu πtiti straænji, kruæni
grijaË protiv prskanja masnoÊe
prilikom koriπtenja roπtilja.
Prihvatite filter za jeziËac. PomoÊu
dva jeziËca na straænjoj strani
zakvaËite ga na reπetku otvora
ventilatora na straænjem zidu peÊnice.
Ovaj ureaj opremljen je programskim
satom koji prikazuje vrijeme,
omoguÊava vam koriπtenje
odbrojavanja vremena i kratkoroËnog
alarma ili moguÊnost da postavite
vrijeme peËenja.
Vrijeme peËenja
Za namjeπtanje duljine vremena
peËenja tj. vremena do Ëijeg Êe isteka
peÊnica biti ukljuËena.
Uklanjanje filtera za masnoÊu
Prihvatite filter za jeziËac i povucite
ga prema gore.
-
-
Vrijeme zavrπetka peËenja
Za namjeπtanje vremena kada Êe se
peÊnica iskljuËiti.
-
Odbrojavanje (zvuËni alarm)
Za namjeπtanje vremena nakon kojeg
Êe se oglasiti zvuËni signal. Ova
funkcija ne utjeËe na rad peÊnice.
-
-
Namjeπtanje tekuÊeg vremena
Za namjeπtanje ili promjenu tekuÊeg
vremena.
16
17
“+” tipka
Napomene
Kada je odabrana odreena
vremenska funkcija,
pripadajuÊi indikator uz njen
simbol treperi otprilike 5
sekundi. Za vrijeme tog
perioda koriπtenjem tipki
ili
moæete, ukoliko je potrebno
podesiti æeljeno vrijeme.
Nakon πto ste podesili vrijeme,
pripadajuÊi indikator treperi
daljnjih 5 sekundi, a nakon
toga ostaje ukljuËen.
Namjeπteno vrijeme poËinje
teÊi.
Pritisnite bilo koju tipku za
iskljuËenje zvuËnog signala.
Æeljenu funkciju i temperaturu
peÊnice moæete namjestiti prije
ili poslije namjeπtanja vremena
peËenja ili zavrπetka peËenja.
Selektor funkcija peÊnice i
temperature, morate vratiti u
poloæaj ‘0’, nakon zavrπetka
peËenja.
Odbrojavanje (zvuËni alarm)
Vrijeme peËenja
1. Pritiskajte na tipku selektora
vremenske funkcije sve dok ne
zasvijetli indikator uz simbol.
Æeljenu funkciju i temperaturu
peÊnice moæete namjestiti prije
ili poslije namjeπtanja vremena
peËenja ili zavrπetka peËenja.
1. Pritiskajte na tipku selektora
vremenske funkcije sve dok ne
zasvijetli indikator uz simbol
vremena peËenja.
2. Namjestite æeljeno vrijeme peËenja
pomoÊu tipki
/
.
2. Namjestite æeljeni vremenski
period pomoÊu tipki
/
.
(Maksimalno 2 sata i 30 minuta).
Nakon otprilike 5 sekundi,
pokazivaË Êe prikazivati koliËinu
preostalog vremena.
Nakon otprilike 5 sekundi, pokazivaË
Êe ponovno prikazivati tekuÊe
vrijeme.
Indikator uz simbol Êe svijetliti.
Indikator uz simbol vremena peËenja
Êe svijetliti i peÊnica Êe odmah poËeti
s radom.
Kada istekne vrijeme, oglasit Êe
se zvuËni signal u trajanju od
otprilike 2 minute.
Kada istekne vrijeme, oglasit Êe se
zvuËni signal u trajanju od otprilike 2
minute.
Indikator uz simbol Êe treperiti.
Indikator uz simbol Êe treperiti, a
peÊnica Êe se automatski iskljuËiti.
3. Za iskljuËenje signala pritisnite
bilo koju tipku.
3. Za iskljuËenje signala i programa
peËenja pritisnite bilo koju tipku.
18
19
Vrijeme zavrπetka peËenja
Vrijeme peËenja i zavrπetka
peËenja u kombinaciji
Æeljenu funkciju i temperaturu
peÊnice moæete namjestiti prije
ili poslije namjeπtanja vremena
peËenja ili zavrπetka peËenja.
Æeljenu funkciju i temperaturu
peÊnice moæete namjestiti prije
ili poslije namjeπtanja vremena
peËenja ili zavrπetka peËenja.
1. Pritiskajte na tipku selektora
vremenske funkcije sve dok ne
zasvijetli indikator uz simbol
zavrπetka vremena peËenja.
Vrijeme peËenja i vrijeme zavrπetka
peËenja mogu se koristiti istovremeno
ukoliko je potrebno da se peÊnica
ukljuËi i iskljuËi u neko vrijeme u
buduÊnosti.
2. Namjestite æeljeno vrijeme peËenja
pomoÊu tipki
/
.
1. Namjestite æeljeno vrijeme peËenja
kako je opisano prije, npr. 1 sat.
Nakon otprilike 5 sekundi, pokazivaË
Êe ponovno prikazivati tekuÊe
vrijeme.
2. Namjestite æeljeno vrijeme
zavrπetka peËenja, odnosno
vrijeme kad jelo treba biti peËeno,
kako je opisano prije npr. u 2.05
sati.
Indikator uz simbol zavrπetka
vremena peËenja Êe svijetliti i peÊnica
Êe odmah poËeti s radom.
Indikator uz simbol vremena peËenja i
zavrπetak vremena peËenja Êe
svijetliti, a pokazivaË Êe ponovno
prikazivati tekuÊe vrijeme.
Kada istekne vrijeme, oglasit Êe se
zvuËni signal u trajanju od otprilike 2
minute.
PeÊnica Êe se automatski ukljuËiti u
namjeπteno vrijeme tj u 1.05 sati (2.05
sati umanjeno za namjeπteno vrijeme
peËenja tj. 1 sat).
Indikator uz simbol Êe treperiti, a
peÊnica Êe se automatski iskljuËiti.
3. Za iskljuËenje signala i programa
peËenja pritisnite bilo koju tipku.
Kada istekne vrijeme, peÊnica Êe se
automatski iskljuËiti (u 2.05 sati u
ovom sluËaju)
20
21
Namjeπtanje/promjena
tekuÊeg vremena
MehaniËka blokada
otvaranje vrata
TekuÊe vrijeme moæete
promijeniti jedino ukoliko nije
namjeπtena niti jedna od
automatskih vremenskih
funkcija (vrijeme peËenja ili
zavrπetak vremena peËenja).
TvorniËki nije namjeπtena mehaniËka
blokada otvaranja vrata. Klizni
osiguraË mora biti aktiviran dok su
vrata peÊnice zatvorena, kako bi se
izbjeglo njegovo oπteÊenje.
Aktiviranje mehaniËke blokade
1. Pritiskajte na tipku selektora
vremenske funkcije sve dok ne
zasvijetli indikator uz simbol
tekuÊeg vremena.
Povucite klizni sigurnosni osiguraË
prema naprijed sve do ne osjetite da
je doπao na svoje mjesto.
2. Namjestite æeljeno vrijeme peËenja
pomoÊu tipki
/
.
Otvaranje vrata
1. Gurnite vrata prema unutraπnjosti
peÊnice.
2. Pritisnite klizni osiguraË prema
unutra i dræite ga u tom poloæaju
3. Otvorite vrata.
Zatvaranje vrata peÊnice
Zatvorite vrata bez pritiska na klizni
osiguraË.
Nakon otprilike 5 sekundi, indikator
Êe prestati treperiti i pokazivaË Êe
prikazivati namjeπteno vrijeme.
Uklanjanje mehaniËke blokade
Pritisnite klizni osiguraË prema
unutra, sve dok mu se prednji dio ne
izravna s upravljaËkom ploËom.
PeÊnica je sad spremna za koriπtenje.
IskljuËivanje peÊnice, ne
uklanja mehaniËku blokadu
otvaranja vrata.
22
23
OpÊe informacije
Postupci, tabele i savjeti
Posude od lakih metalnih materijala i
keramike/stakla pogodne su za
peËenje koriπtenjem funkcije vruÊeg
zraka.
PeËenje
Za peËenje koristite funkciju vruÊeg
zraka i funkciju gornji+donji grijaË.
Vaæno! Ne koristite filtar za
masnoÊu prilikom peËenja!
-
Razine vodilica oznaËavaju se
odozdo prema gore
-
Umetnite plitice za peËenje u
vodilice tako da je zaobljena
strana okrenuta prema vratima
Kada koristite funkciju
gornjeg+donjeg grijaËa, moæete peÊi
samo na jednoj razini.
-
Uvijek postavite posude za kolaËe
u sredinu police.
Kada koristite peËenje uz pomoÊ
vruÊeg zraka moæete peÊi na
maksimalno 3 razine istovremeno.
Napomene uz tablice
peËenja
Pozicije plitica
Kalupi za kolaËe
Kalupi za kolaËe, naËinjeni od tamnih
metala i posude s poklopcem
pogodni su za peËenje s funkcijom
gornjeg+donjeg grijaËa.
•
U tablicama peËenja dane su
informacije o temperaturi,
vremenu peËenja i poziciji plitice
za odreena jela.
•
Raspon vremena i temperatura u
tablicama ovisi o materijalima od
koji su napravljene posude za
peËenje kolaËa.
•
Kada peËete istovremeno nekoliko
kolaËa u pliticama ili posudama,
vrijeme peËenja moæe biti dulje
10-15 minuta.
•
Jela s velikim postotkom vlage
(pizze, voÊni kolaËi itd) pecite
samo na jednoj razini.
Jedna plitica
Pozicija vodilice br. 3
Jedna posuda za kolaËe
Pozicija vodilice br. 1
Dvije plitice za peËenje
Prilikom prvog peËenje
preporuËamo vam da namjestite
niæu temperaturu te, samo ako je
to potrebno radi zapræavanja ili je
vrijeme peËenja predugaËko,
podesite peÊnicu na viπu
temperaturu.
•
Ukoliko se informacije za vaπ
recept ne nalaze u ovim tabelama,
koristite podatke iz tabele za
sliËne recepte.
•
RazliËite visine jela rezultirat Êe
razliËitim stupnjevima zapræenja
povrπine jela na poËetku peËenja.
U tom sluËaju ne mijenjajte iznos
postavljene temperature. Razlike
Êe se izjednaËiti za vrijeme
nastavka peËenja.
IskljuËite peÊnicu 10-15
minuta prije kraja peËenja kako
biste iskoristili zaostalu toplinu
u peÊnici.
Vrijednosti u tabeli, ako nije
drugaËije navedeno, odnose
se na hladnu peÊnicu.
Pozicija vodilica br. 1 i 4.
Tri plitice za peËenje
Pozicija vodilica br. 1,3, i 5.
24
•
25
Tabele za peËenje
Vrsta tijesta ili
kolaËa
Navedena vremena peËenja su orijentaciona.
Temp.
ºC
Pozicija plitice od dna peÊnice
PreporuËeni naËini peËenja, pozicije vodilica i temeperature otisnuti su masnim
slovima.
Gornji i donji grijaË
VruÊi zrak
Vrsta tijesta ili
kolaËa
Temp.
ºC
Pozicija plitice od dna peÊnice
Vrijeme
peËenja u
min.
Temp. ºC
Pozicija
plitice od dna
peÊnice
dvije
razine
tri razine
Dizano tijesto
Puding
Madeira kolaË
150-170
140-160
Pita od jabuka
150-170
1
-
-
45-60
u zagrijanoj
peÊnici
1
Krafne
Prhko tijesto
150-170
3
-
-
20-30
180-190
3
-
-
50-70
70-80
160-180
150-170
1
1
170-190
60-90
Pita od sira
140-160
1
-
-
VoÊna pita
150-170
1
-
-
+ 10 min.
zadræati u
peÊnici
50-60
-
-
-
-
50-70
Pozicija
plitice od dna
peÊnice
1
1
dvije
razine
tri razine
KolaË od jabuka 150-170
KolaË od sira
150-160
150-170
3
3
-
-
35-50
45-50
170-190
170-190
VoÊni kolaË
u zagrijanoj
peÊnici
150-170
3
-
-
40-70
u zagrijanoj
peÊnici
Pizza
u zagrijanoj
peÊnici
1
-
-
10-25
u zagrijanoj
peÊnici
1
3
-
-
150-180
80-90
3
3
4+1
-
20-30
3
4+1
-
20-40
u zagrijanoj
peÊnici
160-180
Biskviti
KolaË od
bjelanjaka i
πeÊera
80-90
u zagrijanoj
peÊnici
KolaË od mljeve100-120
nih badema
160-180
170-190
1
Danski kolaË
170-190
1
160-180
2
KolaËi od prhkog
tijesta
1
-
-
25-40
160-180
2
1
3
-
-
45-60
30-40
160-180
170-190
1
3
u zagrijanoj
peÊnici
KolaË od tijesta s
150-170
mrvicama
3
3
-
4+1
-
-
26
25-30
20-40
u zagrijanoj
peÊnici
3
180-190
3
2
170-190
3
190-210
Biljni kruh
u zagrijanoj
peÊnici
170-190
3
-
-
45-60
u zagrijanoj
peÊnici
Bijeli kruh
u zagri janoj
peÊnici
2
-
-
40-50
u zagrijanoj
peÊnici
1
180-200
1
-
-
ZapeËeni krumpir 180-200
Gratinirana jela
Tost
200-220
2
-
-
240-260
3
3
-
-
180-190
3
190-200
160-180
3
250-270
170-190
Nabujci
150-170
Nabujak
Tijesto s kvascem
KolaËi u kalupu 150-170
KolaËi na plitici 150-170
KolaËi s
maslacom i
πeÊernom
kremom
Temp. ºC
peËenje na:
u okrugloj tavi
1
1
Vrijeme
peËenja u
min.
jednoj
razini
peËenje na:
jednoj
razini
KolaË od sira na
plitici
Gornji i donji grijaË
VruÊi zrak
ZapeËena
tijestenina
3
180-200
27
14-16
Smrznuta hrana
Pizza program
Navedena vremena peËenja su orijentaciona.
VruÊi zrak, gornji+donji grijaË
Vrsta tijesta ili kolaËa
Pizza (smrznuta)
Pozicija plitice od dna
peÊnice
Temp. ºC
Vrijeme peËenja u min.
Postavite namirnicu na
Slijedite upute
reπetku, a ispod reπetke
Slijedite upute
proizvoaËa na navedene stavite pliticu (pozicija proizvoaËa na navedene
na pakovanju proizvoda plitice u skladu s uputama na pakovanju proizvoda
na pakovanju proizvoda)
Slijedite upute proizvoaËa u vezi pripreme svih vrsta smrznutih jela
Kada se smrznuta hrana stavlja na pliticu, moæe doÊi do izvijanja plitice.
Uzrok tome je velika razlika u temperaturi izmeu smrznute hrane i
temperature peÊnice. Plitica Êe se izravnati kad se ohladi.
Pizza program
Temp. ºC
Pozicija plitice od dna
peÊnice
Vrijeme peËenja u min.
Veliki kolaË od sira
(750g sira)
150-160
2
60-90+ 10 min. zadræati u
peÊnici
VoÊna pita
KolaË od sira na plitici
150-160
150-160
2
2
45-60
45-55
KolaË od crnog ribizla s
prethodno peËenim
tijestom
160-170
2
15
2
30
2
40-45
2
1
35-45
15-20
1
25
2
21
1
30
Vrsta tijesta ili kolaËa
Prhko tijesto
KolaË od crnog ribizla
150-160
Dizani kolaË
Francuski kolaË od jabuka 160-170 u zagrijanoj peÊnici
TIjesto s kvascem
KolaË od sira
150-160
Pizza
200 u zagrijanoj peÊnici
Biskviti
Biskvit od ljeπnjaka
160-170
Kruh i pecivo
Kruh bez kvasca
200-220 u zagrijanoj peÊnici
Gratinirana jela
PeËeni kelj s hrskavim
prelijevom
28
180-200
29
Napomene uz tablice præenja
Præenje
Informacije u tablici dane su
za naËin peËenja, temperaturu,
vrijema i poziciju vodilice za
razliËite vrste mesa. Vremena
u tablici su orijentaciona.
Za præenje koristite funkciju vruÊeg
zraka.
Vaæno: Koristite filter za
masnoÊu prilikom præenja!
•
Posue pogodno za præenje
•
•
•
•
•
•
Svako toplinski otporno posue je
pogodno za præenje.
•
U sluËaju da posue ima plastiËne
ruËke, provjerita da li su otporne
na visoke temperature.
VeÊi komadi za præenje mogu se
præiti direktno na plitici za
masnoÊu ili na reπetki s pliticom
za masnoÊu ispod (npr. purica,
guska, 3-4 pileta, 3-4 koljenice).
PreporuËujemo præenje svih tankih
komada mesa u tavi s poklopcem
(npr. teletina, smrznuto meso..).
Na ovaj naËin meso Êe ostati
soËnije.
Funkcija gornji+donji grijaË je
pogodna za vrlo tanke komade
mesa, ribe i divljaËi. Za sve ostale
tipove mesa preporuËamo
funkciju vruÊeg zraka.
Temp. ºC
VruÊi zrak
Pozicija plitice od dna peÊnice
præenje na:
jednoj razini
dvije razine
Vrijeme præenja u min.
Svinjetina
1 kg mesa (rebra/but
po cm debljine)
150-160
2
-
14-20
Suπeno meso po
cm debljine
150-160
2
-
10-15
160-170
2
-
60-70
Mesna πtruca
Govedina
1 kg mesa ( po cm
debljine)
150-160
2
-
18-20
•
Kako biste sprijeËili da sokovi koji
izlaze iz mesa sagorijevaju na
posuu za præenje,
preporuËujemo da dodate malo
vode (tekuÊine) u posudu u kojoj
præite.
File, po cm debljine
190-200
u zagrijanoj peÊnici
2
-
6-8
Bubreænjak, po cm
debljine
190-200
u zagrijanoj peÊnici
2
-
8-10
1 kg mesa ( po cm
debljine)
160-170
2
-
14-17
Preokrenite peËenku nakon isteka
otprilike 2/3 ukupnog vremena
predvienog za præenje.
Janjetina
JanjeÊi but (1800 g)
Perad
170-180
2
-
90
1 kg pureÊe
peËenke, po cm
debljine
150-160
2
-
11-15
3
4+1
5-8
3
4+1
13-15
220-230
u zagrijanoj peÊnici
3
4+1
15-20
190-200
170-180
3
3
-
20-25
20-25
150-160
150-160
150-160
2
2
2
-
55-60
90-120
150-180
Obratite paænju na pozicije vodilica
prema tabeli præenja
Savjet: Podljevajte velike
peËenke za vrijeme præenja.
IskljuËite peÊnicu 10-15
minuta prije kraja peËenja,
kako biste iskoristili zaostalu
toplinu.
30
Namirnica za præenje
Vrijeme præenja ovisi o vrsti i
kvaliteti mesa.
Pozicije vodilica
Savjet: Ukoliko za præenje koristite
posue (naroËito za male koliËine)
peÊnica Êe se manje zaprljati.
Postavite pliticu na 1. razinu.
•
•
Moæete præiti sve vrste mesa za
koje æelite da imaju zapræenu
povrπinu u tavi bez poklopca
PreporuËujemo præenje mesa i
ribe u peÊnici mase veÊe od 1 kg.
Tabela za præenje
Teletina
Præenje manjih komada u plitici
220-230
Kobasice
u zagrijanoj peÊnici
©koljke (St. Jakob) po220-230
sute kruπnim mrvicana u zagrijanoj peÊnici
Mljeveno meso u
tijestu
Riba
Pastrva (200-250 g)
Fileti od pastrve (200 g)
Perad
Piletina
Patka (2000-2500 g)
Guska (4500 g)
31
Roπtiljanje
Posue pogodno za roπtiljanje
Roπtiljanje
Koristite funkciju malog ili velikog
roπtilja uz odgovarajuÊu temperaturu
za roπtiljanje.
Koristite pliticu za masnoÊu u
kombinaciju s reπetkom.
Zagrijte peÊnicu 5 minuta
Vrsta hrane
Vaæno: Uvijek prije roπtiljanja
zagrijte peÊnicu 5 minuta
koristeÊi funkciju
malog/velikog roπtilja.
Pozicije vodilica
Upozorenje: Uvijek zatvorite
vrata peÊnice za vrijeme
koriπtenja roπtilja. Postoji
opasnost od opekotina!
Napomene uz tablice roπtiljanja
roπt+vent.
160
Vrijeme roπtiljanja (min)
Prva strana
Druga strana
275
1
4
15
10
2-4 svinjska
odreska
roπtilj mali
275
1
4
12
12
Uporaba roπtilja je naroËito pogodna
za ravne komade mesa ili ribe.
Marinirani
svinjski πnicli
roπtilj veliki
275
1
4
12
12
Preokrenite meso ili ribu nakon isteka
otprilike polovine ukupnog vremena
predvienog za roπtiljanje.
Biftek, slabo
peËen
roπtilj mali
275
1
4
5-7
4-6
4 bifteka,
roπtilj veliki
srednje peËena
275
1
4
6-8
5-7
2 komada
piletine
roπtilj mali
250
1
4
15-20
15-20
4 komada
piletine
roπtilj veliki
250
1
3
15-20
15-20
1-4 pileÊa
batka
roπtilj mali
250
1
4
20
10
4-6 pileÊih
bataka
roπtilj veliki
250
1
4
20
15
Vremena u tablici su orijentaciona i
zavise o vrsti i kvaliteti mesa ili ribe.
Plitica
1
Reπetka
roπtilj veliki
Reπetka
Ukupno
Okrenuti
vrijeme (min) nakon.. (min)
Pozicija od dna peÊnice
Pile (900-1000 g)
Plitica
4-8 svinjska
odreska
Roπtilj+ventilator
Temp. ºC
Temp. ºC
Pozicija od dna peÊnice
Za roπtiljanje ravnih komada, uvijek
koristite Ëetvrtu razinu odozdo.
Ne morate koristiti filter za masnoÊu.
Funkcija
2
50-60
25-30
Svinjsko
peËenje
(2000g)
roπt+vent.
ZapeËeno
tijesto
roπt+vent.
180
-
2
60
-
Roπtilj kobasice
6 kom
roπtilj mali
275
1
4
5-10
5
ZapeËeni
krumpir
roπt+vent.
200
1
3
20-23
-
Roπtilj kobasice
roπtilj veliki
viπe od 6 kom
275
1
4
5-10
5
ZapeËeni njoki
roπt+vent.
180
1
3
20-23
-
Cijela riba
roπtilj veliki
250
1
3
10
-
Karfiol sa
sirom
roπt+vent.
200
-
3
15
-
Tost
roπtilj veliki
275
1
4
1-2
1-2
160
1
32
2
90-95
45
33
Konzerviranje
Napomene uz postupak
konzerviranja
Suπenje pomoÊu vruÊeg
zraka
•
Prekrijte reπetku ili pliticu papirom za
upijanje masnoÊe.
Za konzerviranje koristite funkciju
donjeg grijaËa
Posue pogodno za konzerviranje
Koristite pliticu za masnoÊu za
konzerviranje. Na nju stane do 6
staklenih posuda za konzerviranje
zapremnine 1 litre.
Koristite samo staklene
posude za konzerviranje (s
gumenom brtvom i staklenim
poklopcom).
•
Posude sa poklopcem na
navoj ili metalne posude nisu
pogodne za konzerviranje.
Nalijte Ëaπu vode u pliticu kako
biste osigurali dovoljan postotak
vlaænosti u peÊnici.
•
Poslaæite staklene posude na
pliticu tako da se ne dodiruju.
•
Posude za konzerviranje moraju
biti napunjene istom koliËinom
namirnica i zatvorene.
•
Kad se u tekuÊini u posudama
pojave mjehuriÊi ( u sluËaju da se
radi o posudi zapremnine 1 litre,
to Êe biti nakon cca 35-60
minuta), iskljuËite peÊnicu ili
smanjite temperaturu na 100ºC.
Pozicije vodilica
Koristite razinu 1 od dna peÊnice.
PostiÊi Êete bolje rezultate ukoliko
iskljuËite peÊnicu na polovici vremena
predvienog za suπenje. Otvorite
vrata i ostavite da se ohladi, preko
noÊi. Nakon toga zavrπite suπenje.
Temp. ºC
Vrijeme
(pribliæno u satima)
Grah
60-70
6-8
Paprike
60-70
5-6
PovrÊe za juhu
60-70
5-6
Gljive
50-60
6-8
©ljive
60-70
8-10
Marelice
60-70
8-10
Rezane jabuke
60-70
6-8
Kruπke
60-70
6-9
PovrÊe
VoÊe
Tabela za konzerviranje
Navedena vremena i temperature su orijentaciona.
Vrsta
Vrijeme kuhanja do
pojave mjehuriÊa
(min)
Vrijeme kuhanja na
tem. 100ºC
Potrebno ostaviti u
peÊnici nakon
iskljuËenja (min)
160-170
35-45
-
-
160-170
35-45
10-15
-
160-170
160-170
160-170
160-170
160-170
50-60
40-60
50-60
50-60
50-60
5-10
10-15
15
15-20
-
60
60
-
Temp. ºC
VoÊe bez koπtica
Jagode, borovnice,
ribzli
VoÊe s koπticama
Kruπke, πljive
PovrÊe
Mrkva
Gljive
Mali kukuruz
Kobasica, πparoge
Grah
34
35
Vodilice plitica
»iπÊenje i odræavanje
Vaæno: obratite pozornost na
preporuke proizvoaËa
sredstava za ËiπÊenje.
Upozorenje! Iz sigurnosnih
razloga, ËiπÊenje ureaja
pomoÊu pare ili koriπtenjem
sredstva za Ëije je djelovanje
potreban visoki tlak nije
dozvoljeno.
Vodilice na lijevoj i desnoj strani
peÊnice mogu se, u svrhu ËiπÊenja,
skinuti s boËnih stijenki.
Skidanje vodilica za plitice
Pribor
Nakon svake upotrebe, isperite sav
koriπteni pribor peÊenice (plitice,
reπetku) i dobro osuπite.
Vanjski dio ureaja
Obriπite ureaj s vanjske strane
mekom krpom i toplom vodom s
blagim rastvorom tekuÊeg detergenta.
Prvo odvojite vodilicu na prednjoj
strani od stijenke peÊnice (1), a zatim
ju odvojite u unutraπnjosti peÊnice.
NamoËite pribor radi lakπeg ËiπÊenja.
Filter za masnoÊu
Ne koristite abrazivna sredstva,
sredstva za ribanje ili ËeliËnu æicu.
1. Operite filter za masnoÊu u toploj
vodi i rastvoru tekuÊeg detergenta
ili u stroju za pranje posua.
Za ËiπÊenje povrπina od inox-a,
koristite komercijalna sredstva, koja
nakon ËiπÊenja stvaraju zaπtitni sloj
protiv otisaka prstiju.
2. Ukoliko se prljavπina zapekla na
filteru, prokuhajte ga u malo vode
u koju ste dodali 2-3 æliËice
detergenta.
Unutraπnjost peÊnice
Postavljanje vodilica za plitice
Upozorenje: peÊnica mora biti
iskljuËena (ne smije biti odabrana niti
jedna funkcija peËenja) i hladna prije
ËiπÊenja.
Vaæno! Zaobljeni krajevi
vodilica moraju biti okrenuti
prema naprijed.
OËistite ureaj nakon svake upotrebe.
To je najlakπi naËin za uklanjanje mrlja
i sprijeËavanje njihovog zagorijevanja.
1. Svjetlo u peÊnici se automatski
ukljuËuje kad otvorite vrata.
Za namjeπtanje, prvo postavite
vodilicu na njeno mjesto u
unutraπnjosti peÊnice (1), a zatim ju
postavite na mjesto na prednjoj strani
stijenke peÊnice (2).
2. Obriπite peÊnicu nakon svake
uporabe, koristeÊi vodu i tekuÊi
detergent. Nakon toga obriπite je
suhom krpom.
3. Najtvre mrlje uklonite koriπtenjem
specijalnih sredstava za ËiπÊenje
peÊnica.
36
37
Osvjetljenje peÊnice
»iπÊenje stropa peÊnice
Upozorenje: Postoji opasnost
od strujnog udara. Prije
izmjene æarulje u peÊnici:
Gornji grijaË se moæe spustiti kako bi
se olakπalo ËiπÊenje stropa peÊnice.
-
IskljuËite peÊnicu!
Spuπtanje gornjeg grijaËa
-
Prekinite dovod elektriËne
energije
Upozorenje: Ovu radnju
izvodite samo kad je peÊnica
iskljuËena i ne postoji
opasnost od opekotina.
Postavite krpu na dno
peÊnice!
1. Skinite vodilice plitica
Izmjena æarulje i ËiπÊenje
zaπtitnog stakla
2. Uhvatite gornji grijaË za prednju
stranu i povucite ga prema
naprijed, sve dok se ne oslobodi
od izboËina koje ga pridræavaju i
nalaze se na boËnim stranama,
blizu stropa peÊnice.
1. Odvijte zaπtitno stako ( u
suprotnom smjeru od smjera
kazaljke na satu) i oËistite ga.
Odvijte æarulju.
2. Zamjenska æarulja mora imati
slijedeÊe karaktristike: 25 W, 230
V , 300ºC i mora biti otporna na
visoke temperature okoline
3. GrijaË Êe se spustiti prema dolje.
Vaæno: Ne gurajte grijaË
prema dalje dolje nakon πto se
spustio u donji poloæaj. Moæe
doÊi do loma i ispadanja
grijaËa iz leæiπta.
3. Ponovno postavite zaπtitno staklo
4. Maknite krpu s dna peÊnice
Izmjena boËne æarulje i ËiπÊenje
zaπtitnog stakla
OËistite strop peÊnice.
1. Skinite vodilice plitica s lijeve
strane.
Namjeπtanje gornjeg grijaËa
1. Vratite grijaË do stropa peÊnice.
2. Skinite stakleni poklopac,
koriπtenjem npr. kuhinjske ælice i
oËistite ga.
2. Povucite ga prema van, suprotno
od djelovanja opruge i namjestite
ga na izboËine na boËnim strana
peÊnice.
3. Ukolko je potrebno, zamjenite
neispravnu æarulju.Zamjenska
æarulja mora imati slijedeÊe
karaktristike: 25 W, 230 V , 300ºC
i mora biti otporna na visoke
temperature okoline.
3. Pustite grijaË da sjedne na mjesto.
4. Vratite vodilice plitica na boËne
stranice peÊnice.
Vaæno: GrijaÊi element mora
biti na svom mjestu i s obje
strane se oslanjati na izboËine
koje ga pridræavaju (2).
4. Vratite stakleni poklopac na
mjesto.
5. Vratite vodilice plitica na mjesto.
38
39
Vrata peÊnice
Staklo na vratima peÊnice
Vrate peÊnice mogu se skinuti radi
lakπeg ËiπÊenja
Na vratima peÊnice nalazi se
Ëetveroslojno stako. Tri unutraπnja
sloja stakla moguÊe je skinuti radi
ËiπÊenja.
Skidanje vrata peÊnice
3. Zatvorite vrata do otprilike 3/4 ,
sve dok ne nestane mehaniËkog
otpora.
Upozorenje: SlijedeÊe radnje
izvodite jedino nakon πto ste
skinuli vrata s peÊnice! Ukoliko
se vrata nalaze na peÊnici,
nakon skidanja stakala, zbog
smanjenje mase, mogu se
naglo zalupiti i izrokovati
oπteÊenje ureaja.
4. Prihvatite vrata sa strane s obje
ruke. Podignite vrata prema gore
(Paænja: Vrata su teπka) i skinite ih
s peÊnice.
Vaæno: Primjena sile, naroËito
na krajevima staklenih
povrπina moæe dovesti do
pucanja stakla.
1. Otvorite vrata do kraja
2. Podignite do kraja obojeni metalni
osiguraË na oba panta na vratima.
5. Postavite ih s vanjskom stranom
prema dolje na meku povrπinu
npr. deku, kako se ne bi oπtetila.
Skidanje gornjeg stakla
1. Skinite vrata peÊnice i postavite ih
na meku povrπinu s ruËkom za
otvaranje prema dolje.
Postavljanje vrata
2. Prihvatite staklo na donjem kraju i
gurnite ga prema dijelu vrata na
kojem se nalazi ruËka za
otvaranje, sve dok ga ne
oslobodite na donjem kraju.
1. Prihvatite vrata s obje ruke s
vanjske strane
2. Postavite ih pod kutem od cca
60º.
3. Donji kraj stakla podignite prema
gore i skinite staklo.
3. Uvucite pante na vratima do kraja
u otvore na lijevoj i desnoj strani
peÊnice.
Skidanje srednjih stakala
1. Prihvatite srednje staklo na
donjem kraju i gurnite ga prema
dijelu vrata na kojem se nalazi
ruËka za otvaranje sve dok se
donji kraj ne oslobodi.
4. Podignite vrata sve dok ne
osjetite otpor, a zatim ih otvorite
do kraja.
5. Vratite osiguraËe na pantima u
njihov prvobitan poloæaj, tako je
obojena oznaka prema gore.
2. Donji kraj stakla lagano podignite
prema gore i skinite staklo.
6. Zatvorite vrata.
OËistite stakla ukoliko je potrebno.
40
41
Postavljanje srednjih stakala
©to uËiniti u sluËaju da….
1. Postavite staklo u gornji nosaË na
kraju vrata gdje se nalazi ruËka.
Vrsta kvara
2. Spustite lagano donji kraj stakla i
uvucite ga do krajnjeg poloæaja
prema donjem kraju vrata.
PeÊnica se ne zagrijava
Postavljanje gornjeg stakla
MoguÊi uzrok
PeÊnica nije ukljuËena
UkljuËite peÊnicu
Nisu uËinjena potrebna
podeπenja
Izvrπite potrebna
podeπenja
Pregorio je osiguraË
peÊnice
Zamjenite osiguraË
peÊnice.
Pregorio je osiguraË
kuÊne instalacije.
Provjerite i/ili zamjenite
osiguraË na kuÊnoj
instalaciji. Ukoliko
osiguraË Ëesto pregara,
pozovite ovlaπtenog
elektriËara.
Pregorila je æarulja
Zamjenite æarulju.
1. Postavite staklo u gornji nosaË na
kraju vrata gdje se nalazi ruËka.
2. Spustite lagano donji kraj stakla i
uvucite ga do krajnjeg poloæaja
prema donjem kraju vrata.
NaËin otklanjanja
Staklo mora bez primjene sile
sjesti u svoj poloæaj.
Postavite vrata na peÊnicu.
Svjetlo u peÊnici se ne
pali
Ukoliko ne moæete ukloniti kvar na
jedan od naËina navedenih gore,
pozovite ovlaπteni servis.
Ukoliko pozovete servis da otkloni
jedan od problema navedenih gore ili
da ukloni greπku u upravljanju
peÊnicom, takva vrsta servisne
intervencije biti Êe vam naplaÊena,
Ëak i da je intervencija uËinjena
unutar garantnog roka.
Upozorenje: Popravak ureaja
mora izvrπiti iskljuËivo
kvalificirani i ovlaπteni serviser.
Nepropisan popravak moæe
uzrokovati dodatne kvarove i
biti opasana za korisnika.
42
Ukoliko je potrebno popraviti
ureaj kontaktirajte ovlaπteni
servisni centar.
U sluËaju kvara ili πtete uzrokovane
nepropisnim popravkom, garancija ne
pokriva intervenciju ovlaπtenog
servisa.
Savjet za peÊnice sa metalnim
vratima
Zbog hladne povrπine fronte
vrata, otvaranje vrata peÊnice
za vrijeme (ili neposredno
nakon) peËenja ili præenja
moæe dovesti do oroπavanja
staklene dijela fronte vrata.
43
TehniËki podaci
•
EN 55014-2/VDE 0875 odjeljak
14-2
Sigurnosne upute za instalatera
•
EN 55014/VDE 0875 odjeljak
14/12.93
•
EN 61000 ∑ 3-2 / VDE 0838
odjeljak 2
U skladu sa zaπtitom od poæara, ovaj
ureaj odgovara tipu Y (IEC 335-2-6).
Samo ureaji tog tipa mogu biti
postavljeni do visokog ormara ili zida.
•
EN 61000 ∑ 3-3 / VDE 0838
odjeljak 3
Unutarnje dimenzija peÊnice
Visina x πirina x Dubina
31 x 40 x 41cm
Korisna zapremnina
52 l
u skladu s osnovnim zaπtitnim
zahtjevima za elektromagnetsku
kompatibilnost (EMC)
Propisi, standardi, odredbe
Ovaj ureaje odgovara
slijedeÊim EU odredbama:
Ovaj ureaj proizveden je u skladu sa
slijedeÊim standardima
•
73/23/EWG od 19.02.1973.
(Odredba o niskom naponu)
EN 60 335-1 i EN 60 335 ∑2-6
u skladu sa sigurnoπÊu elektriËnih
ureaja za kuÊnu i sliËnu uporabu
Na pokuπavajte modificirati peÊnicu ni
na koji naËin.
Prilikom ugradnje potrebno je
osigurati zaπtitu od dodira elektriËnih
vodova.
Ugradni πtednjaci i odgovarajuÊe
ploËe spajaju se meusobno
posebnim sistemom elektriËnih
konektora. Meusobno se mogu
spajati samo kompatibilni ureaji
istovrsnog sistema.
Kuhinjski element u koji se ureaj
ugrauje mora zadovoljavati zahtjeve
standarda DIN 68930 po pitanju
stabilnosti
Ova peÊnica je teπka. Imajte to na
umu prilikom prenoπenja.
89/336/EWG od 03.05.1989
(Odredba o
elektromagnetskoj
kompatibilnosti ukljuËujÊi
amandman 92/31/EWG).
i
•
Uklonite svu ambalaæu, izvana i
iznutra prije koriπtenja peÊnice
DIN 44546/44547/44548
u skladu s karakteristikama
elektiËnih kuhala ua kuÊnu
uporabu
44
45
Skice za postavljanje za model EON 6630
Skice za postavljanje za model EON 6630
ukljuËujuÊi glavu vijka
46
47
Skice za postavljanje za model EON 6630
48
Skice za postavljanje za model EON 6630
49
Skice za postavljanje za model EOB 6630
Skice za postavljanje za model EOB 6630
UkljuËujuÊi glavu vijka
50
51
Skice za postavljanje za model EOB 6630
52
Skice za postavljanje za model EOB 6630
53
Skice za postavljanje za model EOB 6630
54
Skice za postavljanje za model EOB 6630
55
Servis
U odjeljku “©to uËinit u sluËaju da…” navedeno je nekoliko moguÊih uzroka
kvara koje moæete sami ukloniti. U sluËaju doe do problema u funkcioniranju
ureaja, prvo provjerite moguÊe uzroke prema tom popisu.
Da li je u pitanju tehniËki kvar?
Molimo vas kontaktirajte ovlaπteni servisni centar (adrese i brojevi telefona
nalaze se u prilogu).
Prije poziva se pripremite. To znaËi da utvrdite o kakvom se kvaru radi, kako bi
ovlaπteni serviser utvrdio da li je posjeta nuæna.
Molimo vas utvrdite, πto je preciznije moguÊe:
•
Kako se nefunkcioniranje ureaja oËituje?
•
Pod kakvi se okolnostima javlja nefunkcioniranje ureaja?
Prije poziva morate zabiljeæiti slijedeÊe podatke o ureaju (koji su navedeni na
natpisnoj ploËici):
•
PNC broj ( 9 znamenaka)
•
S-No broj (8 znamenaka)
PreporuËujemo da te brojeve pribiljeæite ovdje kako bi vam uvijek bili pri ruci
Model:
PNC
S-No
Kada Êete morati platiti dolazak servisa (Ëak
i u garantnom roku)
•
u sluËaju da ste mogli otkloniti kvar
temeljem popis kvarova u odjeljku “©to
uËinit u sluËaju da…”
•
ukoliko serviser mora viπe puta dolaziti jer nije dobio dovoljno informacija ili
je dobio krive informacije o kvaru te na temelju toga nije mogao pripremiti
zamjenske dijelove. Viπestruke dolaske moæete izbjeÊi ukoliko se pripremite
kako je navedeno gore.
56

advertisement

Related manuals

advertisement