AEG | 5432V | User manual | Aeg 5432V User Manual

Aeg 5432V User Manual
AEG
COMPETENCE 5432V
Електрическа готварска печка
Ръководство за експлоатация
Стр.2
Вашият нов уред
С този нов уред готвенето е по-леко и доставя много радост.
За да се възползвате от всички технически предимства на печката, моля, прочетете внимателно
Ръководството за експлоатация. Запазете Ръководството за по-нататъшни справки.
Съдържанието Ви дава възможност за бързо намиране на необходимата информация.
В отделните раздели сме поместили много таблици, напр. за печене и пържене, за почистване и
грижи за уреда.
На последните страници има таблици с посочени евентуални проблеми при работата на уреда и
указания за самостоятелното им отстраняване.
Ако тези таблици не са достатъчни, по всяко време на Ваше разположение са фирмените ни
сервизи.
Накрая Ви пожелаваме много приятни мигове при готвенето с Вашия нов уред.
Стр.3
Съдържание
Важни указания
Екологично отстраняване на опаковката и стария уред
Свързване и монтаж на уреда
Общи правила за безопасност
Така ще избегнете повреди на уреда
Описание на уреда
Контролен панел
Външно оформление
Принадлежности
Преди първото използване
Настройване на часа от денонощието
Първо предварително почистване
Плот-котлон
Оформление на плот-котлона
Подходящи готварски съдове
Работа с плот-котлона
Превключватели
Стойности за пренастройване
Автоматично варене
Примери за използване на зоната за автоматично варене
Фурна
Опции
Включвани и изключване
Автоматично изключване
Автоматично включване и изключване
Таймер за кратки интервали от време
Приложение
Печене на тестени изделия
Таблица за печене на сладкиши
Таблица за печене на кейк и за запичане
Таблица за дълбоко замразени/готови ястия
Съвети при печене
Печене на месни продукти
Таблица за печене на месни продукти
Хоризонтален грил
5
5
7
8
9
10
11/12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24
25/26
27/28
28
29
29
30/31
32
33
Таблица за печене на грил
Размразяване
Таблица за размразяване
Консервиране
Почистване и грижи за уреда
Стъклокерамичен плот-котлон
Външни повърхности на уреда
Фурна
Смяна на електрическата крушка/Почистване на стъклото
Изваждане и поставяне на вратата от изтеглящата се конструкция
Комбиниран Грил
Изваждане и поставяне на шкафчето за съдове
Какво да правим, когато ...
Свързване и монтаж на уреда
Сервизно обслужване
33
34
34
35
36
36
39
40
41
42
43
44
46
Стр.5
Важни указания
Екологично отстраняване на опаковката и стария уред
Като компания, загрижена за опазването на околната среда, AEG от дълго време успешно
допринася за намаляване на количеството опаковъчни материали, използвани при
транспортирането на уредите. Всички използвани опаковъчни материали са безопасни за
околната среда и могат да бъдат рециклирани. Дървените части не са обработвани химически.
Картоните са изработени от 80 до 100 % рециклирана хартия. Фолиото е от полиетилен (РЕ), а
обвивката от полиестирол (PS). Материалите не съдържат въглеводородни съединения и може
да бъдат рециклирани. Чрез преработка и повторна употреба се намалява разходът на суровини,
а също и количеството на отпадъците. Може да предадете опаковката на магазина, от който сте
закупили уреда.
Изхвърляне на стария уред
Преди да изхвърлите стария си уред, извадете шнура от контакта и го срежете. Предайте уреда
за вторични суровини. Осведомете се за адреса на съответната организация във Вашата община.
Свързване и монтаж на уреда
Монтажът и свързването на новия уред трябва да се извършат от квалифициран техник (Виж
също раздела "Свързване и монтаж на уреда" в края на Ръководството за експлоатация).
Моля, спазвайте инструкциите, дадени в това Ръководство, тъй като в противен случай, при
възникване на повреда гаранцията може да отпадне.
Мебелите около уреда трябва да са с фурнир или изкуствено покритие, изработени с
топлоустойчиво лепило (100`С). Ако изкуственото покритие или лепилото не са достатъчно
топлоустойчиви, покритието може да се деформира, а лепилото да се размекне. Според
класификацията за пожарна безопасност уредът е тип Y (EN 60335-2-6).
Единствено уредите от този клас могат да се вграждат едностранно в стоящи високи шкафове
или стена.
Разстоянието между плота и отвода за изпаренията трябва да е не по-малко от посоченото в
указанията за монтаж на отвода.
Стр.6
Важни указания
Нивелиране на регулируемите крачета
Завъртете нагоре (+) или надолу (-) регулируемите крачета, докато печката застане в
хоризонтално положение. Завъртете крачетата леко, ако е необходима малка корекция.
За да достигнете до регулируемите крачета, първо трябва да извадите тавата за съдове (Виж
раздела "Почистване и грижи за печката).
Стр.7
Общи правила за безопасност
Уредът трябва да се използва по предназначението си, за готвене на месо и ястия в домашни
условия.
Използвайте уреда само за готвене
При варене или печене на фурна или грил, котлоните и вратата на фурната стават горещи.
Дръжте малките деца далеч от уреда.
Бъдете внимателни при свързване на електроуреди в контакти, разположени близо до уреда.
Електрическият шнур не бива да попада върху горещите котлони или да бъде затиснат от
горещата врата на фурната.
Не използвайте котлоните за затопляне на помещението.
Прегретите мазнина или олио се възпламеняват лесно. При готвене на ястия с мазнина или олио,
моля, наблюдавайте печката.
Ако използвате алкохолни добавки при готвене на ястие във фурната е възможно да се образува
леснозапалима алкохолно-въздушна смес. В този случай отворете внимателно вратата. Не
стойте около печката с уреди, които могат да причинят възпламеняване. Препоръчваме Ви да
оставите ястието при затворена врата да изстине във фурната за около 10-15 минути.
При повреда на уреда, изключете съответния предпазител.
Стр.8
Така ще избегнете повреди на уреда
За де избегнете повреждане на стъклокерамичния плот-котлон, не го използвайте като поставка.
Стъклокерамичният плот-котлон е много устойчив, но все пак не е и нечуплив. Особено остри и
твърди предмети, ако паднат върху него, могат да го повредят.
При счупване или поява на пукнатини и дупки плот-котлонът трябва да се изключи от
електрическата мрежа. Преди това, моля, поставете превключвателите на четирите Светещи
зони в положение 0.
Не поставяйте горещи тигани и тенджери върху рамката на плот-котлона и не го покривайте със
защитно фолио. Не облицовайте фурната с алуминиево фолио, тъй като емайлът на фурната
може да се повреди.
Почиствайте уреда след всяко използване. Така замърсените места се почистват най-лесно и не
загарят силно.
Сокът от плодове, който капе от тавата за печене причинява петна, които след това не могат да
се отстранят. За много сочни сладкиши използвайте тава, намазана с мазнина.
Не поставяйте леснозапалими предмети във фурната, в тавата за съдове или върху котлоните.
При включване на печката те могат да се запалят.
Не сядайте върху отворената врата на фурната, върху изтеглящата се конструкция на фурната и
върху плот-котлона.
Не поставяйте алуминиево фолио или съдове от изкуствени материали върху горещите Зони.
Не гответе върху горещите Зони ястия в алуминиево фолио или в съдове от изкуствени материи.
Почистването на уреда с парна струя, под високо налягане от гледна точка на безопасността е
забранено.
Не съхранявайте влажни хранителни продукти във фурната.
Стр.9
Описание на уреда
Контролен панел
А. Превключвател за опциите
В. Превключвател за температурата
С. Светлинен индикатор за температурата
D. Светлинен индикатор Вкл/Изкл
E. Електронен часовник с:
1. Таймер за кратки интервали от време
2. Бутон за задаване на продължителността на печене във фурната
3. Бутон за задаване на края на печене във фурната
4. Бутон за превключване от автоматично на ръчно управление
5. Бутони за настройка
F. Превключвател за двукръговата светеща зона
G. Превключвател за овалната светеща зона
H. Светеща Зона за автоматично варене - предна лява
I. Светеща Зона - задна лява
J. Светеща Зона - задна дясна
K. Светеща Зона - предна дясна
Стр.10
Външно оформление
Отвод за изпаренията във фурната
Парата от фурната се отвежда по канал, намиращ се зад плот-котлона, директно към
абсорбатора.
Нива на готвене
Върху изтеглящата се конструкция на фурната са разположени 5 носача за поемане на
принадлежностите. Моля, обърнете внимание на това, че нивата се броят отгоре надолу.
Стр.11
Принадлежности
Следните принадлежности са приложени към всеки закупен уред:
Тава за печене
За сладкиши и дребни сладки.
Скара
За съдове, форми за сладкиши, печено и грил.
Тава за събиране на
За печене, респективно за събиране на мазнината.
мазнината
Комбинирана тава
За сочни сладкиши, за печене на месо или като тава за събиране на
мазнината.
Стр.12
Филтър за мазнината
Филтърът за мазнината предпазва вентилатора в задната стена на фурната от замърсяване.
Моля, използвайте го винаги, когато печете с опциите Heissluft или Infratherm директно върху
скарата, тавата или други открити съдове.
Поставяне на филтъра за мазнина
Хванете филтъра за дръжката и поставете двата държача отгоре надолу в отвора на задната
стена на фурната (отвора за вентилатора)
Изваждане на филтъра
Хванете филтъра за дръжката и го откачете като го издърпате нагоре.
Стр.13
Преди първото използване
Лицевия панел на уреда забърсвайте само с влажна кърпа. Не използвайте разяждащи и
протриващи средства за почистване (поради вероятност от повреда на повърхността).
За никелираните лицеви детайли използвайте обикновени препарати за никелирана стомана,
които същевременно образуват предпазен филм срещу отпечатъци от пръсти.
Настройване на часа от денонощието
След свързване към електрическата мрежа дисплеят на електронния часовник светва. Първо
трябва да настроите часа от денонощието.
Най-напред направете следното:
1. Натискате едновременно бутони 2 и 3
2. С бутоните 5(-), съответно (+) настройте часа от денонощието.
Часът от денонощието се появява на дисплея.
Сега фурната е готова за включване.
Указание:
След всяко прекъсване на електрическия ток настройките се анулират. Необходимо е да
настроите часовника отново.
Стр.14
Първо предварително почистване
Преди да използвате фурната за първи път, трябва да я почистите основно.
1. Лицевата част забършете само с влажна кърпа. Не използвайте разяждащи и протриващи
почистващи средства (поради вероятност от повреда на външната повърхност).
За никелираната стомана използвайте обикновени препарати за никелирана стомана, които
същевременно образуват защитен филм срещу отпечатъци от пръсти.
2. Извадете всички допълнителни принадлежности и скарата и ги измийте с топъл разтвор.
Стр.15
Плот-котлон
Оформление на плот-котлона
Вашият стъклокерамичен плот-котлон е оборудван със следните Светещи зони:
- Еднокръгова Светеща зона
Включването и регулирането се извършва посредством съответния превключвател върху
контролния панел на уреда.
- Двукръгова и овална Светеща зона
При двукръговата и при овалната Светеща зона може да се избере подходяща нагряваща
повърхност в зависимост от големината на съда.
Съответните зони се включват и изключват чрез завъртане на съответния превключвател.
Вторият нагревателен кръг на тези зони се включва и изключва чрез натискане на бутоните + и
+.
1= Отвод за изпаренията от фурната.
2= Светеща зона с диаметър 14,5см
3= Овална Светеща зона 17,0см х 26,5см
4= Двукръгова Светеща зона с диаметър 12,0см или 21,0см
5= Светеща зона с диаметър 14,5
6= Индикатор за остатъчната топлина
Индикатор за остатъчната топлина - Внимание: горещо!
Всеки стъклокерамичен плот-котлон е снабден със индикатор, който свети, когато някоя от
Зоните е гореща.
При изстиване на Зоната индикаторът угасва.
Индикаторът свети дотогава, докато може да се използва остатъчната топлина.
Стр.16
Подходящи готварски съдове
Колкото по-добра е тенджерата, толкова по-добър е и резултатът:
Ще разпознаете добрия готварски съд по дъното му.
Дъното трябва да бъде максимално равно; не трябва да е грапаво (напр. при тенджери от чугун),
тъй като при местене се появяват драскотини.
Дъното на тенджерата трябва да съответства на големината на използваната Светеща зона.
Моля, поставяйте съдовете винаги точно върху зоните.
Зоните трябва да бъдат винаги чисти, тъй като замърсените зони и дъна на съдовете не само
повреждат плот-котлона, но и увеличават разхода на ток.
Използвайте остатъчната топлина. Изключете навреме котлона преди края на готвенето.
Нерационално използване на електроенергията имаме в следните случаи:
Тенджерата е прекалено малка
Капакът на тенджерата не е затворен
Дъното на тенджерата не е равно
Тенджерата е прекалено голяма (стъклокерамика)
При употреба на специални съдове допълнително трябва да спазвате указанията на
производителя на съдовете.
Стр.17
Работа с плот-котлона
Стъклокерамични Светещи зони
След включване на зоната за готвене, може за кратко време да се чуе бръмчене. Това е една
особеност на всички стъклокерамични плот-котлони, която не оказва влияние върху работата на
плот-котлоните или продължителността им на живот.
Нагретите до червено нагреватели на зоните могат да светят според ъгъла на гледане и под ръба
на маркираната отгоре зона.
Превключватели за зоните
С превключвателите за зоните може да изберете 14 степени за мощността на нагряване (с
междинните положения).
1 = минимална мощност
9 = максимална мощност
А = автоматично готвене
За степените от 2 до 7 може да изберете и междинно положение.
Готвене със светещите зони
Светещите зони могат да се използват като нормални зони (без автоматично готвене), така и
като зони за автоматично готвене.
Работа с плот-котлона
Готвене без автоматичната опция
Направете следното:
1. Изберете висока мощност за варене/запържване.
2. След като се появи пара, съответно мазнината се загрее, превключете обратно на
необходимата степен за готвене.
Степени на котлоните
Степен
9
7-8
6-7
Варене
Силно
запържване
Леко
запържване
4-5
Варене
3-4
Задушаване
2-3
Накисване
1-2
Затопляне
Подходящо за
Варене на голямо количество вода; варене на пърженки.
Пържене на месо, напр.: гулаш, картофена тиганица, пържене
на парченца филе, стек.
Пържене на месо, шницел, котлети, яйце, фринадели, сладкиши
с яйца, запържване на брашно, леко запържване на наденица,
дроб, пържене на понички.
Варене на по-големи количества ядене, гювечи, супи;
задушаване на картофи; варене на месни бульони.
Задушаване на зеленчуци или задушаване на месо. Варене на
мляко с ориз.
Накисване на ориз и ястия с мляко.
Задушаване на малки количества картофи или зеленчуци.
Подгряване на готвено ядене.
Разбит омлет на пяна, холандски сос, поддържане яденето
топло; разтапяне на масло, шоколад, желатин.
Остатъчна топлина; положение "Изключено".
Стр. 19
Готвене с опция за автоматично готвене
Изберете при започване на готвенето съответната степен (1-8). Фурната работи определено
време с пълна мощност (9) и след това автоматично преминава към зададената степен.
Извършете следното:
1. Завъртете превключвателя надясно до положение "А" и след това върнете обратно върху
желаната степен (1-8).
Препоръчваме опцията за автоматично готвене:
При ястия, които се поставят студени, загряват се при висока мощност и не трябва да се
променя постоянно избраната степен.
При ястия, които се поставят в горещи тигани.
Указание:
Данните в следващата таблица са съобразени с вида готвене,но трябва да се има в предвид, че те
зависят също от качеството на тенджерата и от вида и количеството на продуктите.
Стр.20
Примери за използване на опцията за автоматично готвене
Ястие
Вид готвене
Стек
Силно
пържене
Пържене
Шницел
Фрикадели
Яйца на очи
Наденица
Сладкиши
Палачинки
Супи
Картофи
Зеленчуци
Положение
на
превключвате
ля
А7 - А8
А6 - А7
Продължител
ност
Указания
В тиган,
8-20 мин.
В тиган,
10-20 мин.
Обръщане през определен
интервал от време.
Обръщане през определен
интервал от време.
Обръщане през определен
интервал от време.
До 2л вода плюс съставки
Използвайте малко вода!
Напр.: 1/4л вода на 750гр.
картофи.
При необходимост се добавя
малко вода (няколко супени
лъжици)
Към ориза се добавя наймалко двойно количество
вода.
Според количеството се
избира степента.
Пържене
А6 - А7
Варене
Задушаване
А3,5 - А5,5
А3 - А5
Непрекъснат
о пържене
40-50мин.
20-60мин.
Зеленчуци
Задушаване
Размразяване
А2,5 - А4,5
20-45мин.
Ориз, просо,
елда
Накисване
А2 - А3,5
25-50мин.
Готови ястия
гювеч
Затопляне
А2 - А3,5
10-30мин.
Опцията за автоматично готвене не е подходяща за :
Гулаш, месно руло и подобни задушени ястия, които за да достигнат желаното зачервяване се
пържат с често обръщане.
Кнедли , ястия от фиде с много вода;
Ястия с тенджера под налягане;
Много големи количества супа/гювеч с повече от 2 л вода.
Стр.21
Фурна
Опции
Различни опции за загряване на фурната:
Бързо загряване
С тази опция може да загреете фурната бързо и икономично (Работят повече нагревателни
елементи).
За да я активирате поставете превключвателя за опциите на символа + , а превключвателя за
температурата на желаната температура.
След изгасване на индикатора за температурата задайте желаното загряване.
Опция Universal-Heissluft
Един вентилатор в задната стена на фурната осигурява постоянно движение на топлия въздух
във фурната. Топлината попада върху готвеното ястие от всички страни. (Тази опция е особено
подходяща за едновременно печене на повече нива.)
Температурата на фурната като цяло е по-ниска отколкото при Горно/Долно загряване.
Опция Solo-Heissluft
С тази опция за загряване може да постигнете оптимални резултати при печене на сладкиши на
едно ниво. Този вид загряване е подходящ за печене на сладкиши, които изискват интензивно
зачервяване и хрупкавост на долната част като пици, сиренки и др.
Опция Горно и долно загряване
Топлината идва едновременно отгоре и отдолу.
Опцията е подходяща за печене на едно ниво на тестени и месни ястия.
Опция Infratherm
Нагревателният елемент на грила и вентилатора работят едновременно. Опцията Infratherm е
особено подходяща за печене на грил и за печене на по-големи парчета месо или птици на едно
ниво.
Този вид загряване е подходящ и за препичане.
Хоризонтален грил
Използва се топлината от нагревателния елемент на грила върху горната част на фурната.
Хоризонталният грил е особено подходящ за плоски парчета месо, напр. : стек, шницел, риба.
Опция Размразяване
При тази опция действа само вентилаторът без загряване. Така могат да се размразят
равномерно напр.: торта, масло, сладолед, хляб, плодове или други чувствителни хранителни
продукти.
Стр. 22
Включване и изключване
Бързо загряване, Universal-Heissluft, Solo-Heissluft, Горно и Долно загряване, Infratherm,
Хоризонтален грил, Размразяване.
Извършете следните действия:
1. Завъртете превключвателя на опциите А на желания от Вас режим на работа.
2. Задайте желаната температура с превключвателя В.
Светлинният индикатор Вкл/Изкл D свети, когато фурната е включена. Светлинният индикатор
за температурата С свети до загряване на фурната и изгасва след достигане на предварително
зададената температура.
Предварително загряване
Предварително загряване на фурната в повечето случаи не се изисква. Случаите, в които се
препоръчва предварително загряване, са указани в следващата таблица.
Ако искате да подгреете фурната, предварително настройте превключвателя на опциите А на
Бързо загряване, а превключвателя на температурата В – на необходимата температура.
Фурната е достатъчно подгрята, когато светлинният индикатор за температурата С изгасне.
Указание:
След това настройте превключвателя А на желания вид загряване, напр. Universal-Heissluft.
Стр.23
Работа с часовника
Автоматично изключване
Извършете следните действия:
1. С превключвателя на опциите А изберете желания режим на загряване.
2. С превключвателя на температурата В задайте съответната температура.
3. Натиснете бутон 2 и същевременно с бутони 5 (-) и (+) задайте необходимото време за печене.
Знакът "AUTO" светва (Автоматичен режим). Фурната се включва веднага и след изтичане на
времето за печене се изключва автоматично като прозвучава алармиращ сигнал. Индикацията
"AUTO" светва. При натискане на бутон 4 звуковият сигнал спира и индикацията "AUTO"
изгасва.
Фурната отново преминава от автоматичен към нормален режим на работа.
Завъртете превключвателите за опциите и за температурата А и В на "0", съответно "Изкл.".
Стр.24
Автоматично включване и изключване
Извършете следните действия:
1. Завъртете превключвателя за опциите А на желания режим на загряване.
2. С превключвателя на температурата В задайте съответната температура.
3. Натиснете бутон 2 и същевременно с бутони 5 (-) и (+) задайте необходимото време за печене.
4. Натиснете бутон 3 и с бутони 5 (-) и (+) задайте часа, в който ястието трябва да бъде готово.
След задаването на часа в прозорчето на часовника светва отново действителното време от
денонощието. Знакът "AUTO" също светва.
Фурната се включва автоматично и след изтичане на времето за печене се изключва също
автоматично като прозвучава алармиращ сигнал. Индикацията "AUTO" светва. При натискане
на бутон 4 звуковият сигнал спира и индикацията "AUTO" изгасва.
Фурната отново преминава от автоматичен към нормален режим на работа.
Завъртете превключвателите за опциите и за температурата А и В на "0", съответно "Изкл.".
Таймер за кратки интервали от време
Таймерът за кратки интервали от време работи независимо от всички останали настройки.
Извършете следните действия:
Натиснете бутон 1 и същевременно с бутони 5 (-) и (+) задайте желаната продължителност.
След изтичане на зададеното време прозвучава алармиращият сигнал. Чрез натискане на бутон 1
може да спрете сигнала.
Стр.25
Приложение
Печене на тестени изделия
Внимание! При печене на тестени изделия и сушене на плодове да не се използва филтърът за
мазнина.
Форми за печене
За Горно и Долно загряване са подходящи форми от тъмен метал или форми с покритие.
За Universal-Heissluft и Solo-Heissluft са подходящи и форми от светъл метал.
Поставете скосените ръбове на тавата за печене напред.
Използване на нивата
Обърнете внимание на това, че нивата се броят от горе на долу.
Печенето с горно и долно загряване е възможно само за едно ниво. (Вижте нивото за ползване в
таблицата).
Сладкиши във форми винаги се поставят в средата на скарата. Поставяйте формите една до
друга върху скарата. В този случай времето за печене се удължава съвсем незначително.
С опциите Heissluft може да печете едновременно и на повече нива.
Вие може да печете едновременно върху макс. 3 тави.
1
Тава за печене
Ниво за ползване 3
2
Тава за печене
Ниво за ползване 2 и 4
3
Тава за печене
Ниво за ползване 1, 3 и 4
Стр.26
Упътване към таблицата за печене
В таблицата ще намерите необходимите данни за температурата , времето за печене и нивата за
ползване за Вашето ястие.
Температурата и времето за печене са дадени в определени граници, тъй като зависят от състава
и количеството на тестото, както и от формата за печене.
При печене на повече сладкиши върху тавата за печене или при ползване на форми времето се
удължава с 10-15 мин.
Ястия с високо съдържание на вода (напр.: пици , плодови сладкиши и др.) трябва да се
приготвят максимално на две нива.
Препоръчваме при първия опит да зададете по-ниска температура и при необходимост, напр.
ако желаете по-силно зачервяване да изберете по-висока температура.
Изключете фурната 10-15мин. преди края на печенето (използвайте остатъчната топлина).
Таблицата важи за използване и на студена фурна ако няма специална забележка.
Стр.27
Таблица за печене на сладкиши
Печене на едно ниво
Вид на сладкиша
Сладкиши във форми
Кексови и козуначени сладкиши
Ронливи и царски сладкиши
Бисквитена торта
Блат за торта от маслено тесто
Блат за торта от месено тесто
Покрита ябълкова торта
Пикантна торта
Кашкавалена торта
Сладкиши върху тавата за печене
Кравай плетен от тесто с мая
Коледен кейк
Хляб (ръжен хляб) първоначално
след това
Паста със сметана/Еклер
Бисквити
Сухи галети
Маслено/захарни, медени сладкиши
Плодови сладкиши (месено тесто) 1
Плодови сладкиши с маслено тесто1
Сладкиш с чувствително покритие,
Solo-Heissluft
Използ
ване на
горнит
е нива
Темпера
тура `С
Горно/Долно
загряване
Използ Температу
ване на ра `С
горнит
е нива
4
4
3
3
3
4
4/5
4
160-170
150-160
150-160
170-180
150-170
150-170
180-200
140-160
4
4
4
4
4
4
4/5
4
160-180
150-170
160-180
190-210*
170-190
170-190
180-200
160-180
0:50-1:10
1:10-1:30
0:25-0:40
0:10-0:25
0:20-0:25
0:50-1:00
0:30-1:10
1:00-1:30
3
3
4
160-170
160-170*
180-200*
140-160
3
3
4
170-190
160-180*
250*
160-180
0:30-0:40
0:40-1:00
0:20
0:30-1:00
3
3
3
3
3
3
3
160-170
160-170
150-160
160-170*
150-160
160-170
150-170
3
3
3
3
3
3
3
190-210
180-200*
170-190
190-210*
170-190
170-190
170-190
0:25-0:40
0:10-0:20
0:20-0:40
0:15-0:30
0:25-0:50
0:40-1:20
0:40-1:20
Време за
всички
видове
загряване
Час:Мин.
печен в тава (напр. извара, сметана)
Пица (с много шунка, кашкавал и
др.)1
Пица (тънка)
Палачинки
Дребни сладки
Бисквити от маслено тесто
Шприцвани сладкиши
Бисквити от тесто с мая
Сладкиши с белтъци
Макарони
Дребни сладки с мая
Листно тесто-дребни сладки
Хлебчета
4
180-200
4
190-210*
0:30-1:00
4
3
200-220
200-220*
4
3
230-300*
275-300*
0:10-0:25
0:08-0:15
3
3
3
3
3
3
3
4
150-160
140-150
150-160
80-100
100-120
160-170
170-180*
180-200*
3
3
3
3
3
3
3
4
170-190*
160-180*
170-190
100-120
120-140
170-190
190-210*
180-220*
0:06-0:20
0:10-0:40
0:15-0:20
2:00-2:30
0:30-0:60
0:20-0:40
0:20-0:30
0:20-0:35
- Отпечатаните с потъмнен шрифт данни показват най-подходящия начин за загряване
* Предварително загряване на фурната
1
Да се използва комбинирана тава, респективно тавата за събиране на мазнина
Стр.28
Печене на повече нива с опцията Universal-Heissluft
Упътване:
При печене на две нива (2 и 4 ниво отгоре надолу) или на 3 нива (1,3 и 4 ниво отгоре надолу)
използвайте опцията Universal-Heissluft +.
Времето за печене се удължава винаги с около 10-20 мин.
Таблица за запичане и за печене на кейк
Сладкиши от
юфка
Лазаня
Печене на
зеленчуци
Печене на
франзели
Сладкиши
Изделия с
риба
Пълнени
зеленчуци
Горно/Долно загряване
Нива за
Температура
използване
ºС
5
200-220
Печене с Infratherm
Нива за
Температура
използване
ºС
3
160-170
0:45-1:00
2/3
3
220-230
220-230
3
3
160-170
160-170
0:25-0:40
0:15-0:30
3
230-240
3
160-170
0:15-0:30
3
3
200-220
210-220
3
160-170
0:40-0:60
0:30-1:00
3
220-250
3
160-170
0:30-1:00
Времетраене
Часове/Мин.
Стр.29
Таблица за дълбоко замразени/готови ястия
Ястие
Дълбоко
замразена пица
Картофи на
фурна (300600гр.)
Франзели
Плодови
Нива за
използване
3
2
2/3
2/3
Вид загряване
Температура
Времетраене
Показания на
производителя
200-220
Показания на
производителя
15-25мин.
Показания на
производителя
Показания на
Показания на
производителя
Показания на
сладкиши
производителя
производителя
Забележка: Картофите на фурна се разбъркват 2-3 пъти
Съвети при печене
Как да установим дали
сладкишът е готов
Сладкишът спада (става тестен,
появяват се струйки вода)
Сладкишът е по-светъл отдолу
Сладкишите с
глазура/Изделията с кашкавал
не са изпечени добре
Прободете с дървена клечка най-високата част на сладкиша.
Ако върху клечката не полепва тесто може да изключите
фурната и да използвате остатъчната топлина.
Проверете Вашата рецепта. Следващия път сложете по-малко
вода. Спазвайте времето за разбъркване на сместа, особено
при използване на уреди.
Следващия път изберете по-тъмна форма за печене или
поставете сладкиша едно ниво по-надолу.
Следващия път печете при по-ниска температура и удължете
времето за печене.
Стр.30
Печене на месни продукти
Внимание! При печене на месо използвайте филтъра за мазнина!
Съдове за печене
За печене на месо може да използвате всякакви съдове и форми, които са топлоустойчиви. При
съдове с дръжки от изкуствен материал проверете дали дръжките са устойчиви на висока
температура. По-големи количества месо може да печете в тавата за събиране на мазнина или
върху скарата с поставена отдолу тава за събиране на мазнината.
При печене в съдове (за малки количества) замърсяването на фурната е значително по-малко!
Ястие
Свинско печено
Агнешко печено
Овнешко печено
Телешко печено
Говеждо
задушено
Руло от кайма
Патица
Гъска
Мляно месо
Свинско 1-2
3-4
Пилешко 1-2
3-4
Пуйка/Пуяк
Малки птици
Телешко печено
Филе
Дивеч
Риба
Дълбоко
замразено месо
Стр.31
Съд за печене /форма
Без капак
С капак
х
х
х
х
х
Тава за събиране на мазнината
Без скара
Със скара
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Упътване към таблиците за печене
В таблиците ще намерите информация за температурата, времето за печене и използваните нива
при готвене на различните видове месо. Данните за времето за печене са само ориентировъчни.
Препоръчваме Ви да печете във фурната около 1кг. месо или риба.
Необходимото време за печене зависи от вида и качеството на месото. За да избегнете
загарянето на соса или мазнината, отделяни от месото, препоръчваме Ви да сипвате малко вода
в съда за печене.
След изтичане на ½ от времето за печене обърнете месото.
Данните за използваните нива важат за печки с и без разделител на фурната. При по-големи
парчета месо (над 2 кг.) разделителят на фурната се изважда.
Изключете фурната 10-15мин. преди края на времето за печене (използвайте остатъчната
топлина).
Стр.32
Вид месо
Говеждо
Задушено
Печено
-червено отвътре
-розово отвътре
-изпечено отвътре
Свинско
Плешки, Филе, Врат
Котлети
Руло от мляно месо
Свинско месо
(предварително сварено)
Телешко
Печено
Агнешко
Бут/Агнешко печено
Агнешки ребра
Дивеч
Заешки гръб, Бутчета
Гръб от Сърна/Елен
Бут от Сърна/Елен
Птици
Половинки 2-4парчета
Петлета
Патици
Гъски
Пуйка
Риба (задушена)
Всички видове риба
Количество
Горно/Долно
загряване
И Температу
зп ра ºС
ол
зв
.н
ив
о
Печене с
Infratherm
Изп Температу
олз ра ºС
в.н
иво
Времетраене
Часове/Мин.
1-1,5кг.
3
220-250
-
-
2:00-2:30
3
3
3
250-+*
250-+*
210-250*
3
3
3
190-200
180-190
170-180
0:05-0:06
0:06-0:08
0:08-0:10
3
3
3
210-220
180-190
170-180
3
3
3
160-180
170-180
160-170
1:30-2:00
1:00-1:30
0:45-1:00
3
210-220
3
150-170
1:30-2:00
1кг.
3
210-220
3
150-170
1:30-2:00
1-1,5кг.
3
210-220
3
150-170
1:15-2:00
1-1,5кг.
3
210-220
3
160-180
1:00-1:30
до 1кг.
1,5-2кг. 1,52кг.
2
3
3
220-250
210-220
200-210
2
3
3
160-170
160-170
150-160
0:25-0:40
1:00-1:30
1:15-1:50
++ 0,40,5кг.
1-1,5кг.
1,5-2кг.
3,5-5кг.
2,5-3,5кг.
4-6кг.
3
220-250
3
180-200
0:35-0:50
3
3
4
4
220-250
210-220
200-210
200-210
3
3
4
4
170-180
160-180
150-160
150-160
0:45-1:15
1:00-1:30
2:30-3:00
1:30-2:20
4
180-200
4
140-150
2:30-4:00
3
210-220
3
160-170
0:45-1:15
1-1,5кг.
1-1,5кг.
750гр.-1кг.
750гр.-1кг.
1-1,5кг.
Забележка: Потъмнените данни показват най-добрия начин за загряване.
* Фурната се загрява предварително.
Стр.33
Хоризонтален грил
Направете следното:
1. Поставете превключвателя за опциите А на символа + .
2. Поставете превключвателя за температурата В на символа + .
3. Загрявайте празната фурна винаги 5 мин. предварително.
Упътване към таблицата за печене на грил
Посоченото време за печене на грил е ориентировъчно и зависи от вида и качеството на
месото/рибата.
Грилът е особено подходящ за тънки парчета месо и риба.
Печете на грил винаги при затворена врата на фурната.
Така ще намалите разхода на електроенергия.
При печене на грил на първо и второ ниво поставяйте и тавата за събиране на мазнина.
Обръщайте месото/рибата след изтичане на ½ от времето за печене.
Таблица за печене на грил
Продукт
Фрикадели
Свинско филе
Наденица
Телешко
Говеждо (1кг.)
Препечен сандвич
Препечена филийка
Използв. ниво
Тава/Скара
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
Времетраене
1 страна
8-10мин.
10-12 мин.
8-10 мин.
6-7 мин.
10-12 мин.
6-8 мин.
2-3 мин.
2 страна
6-8 мин.
6-10 мин.
6-8 мин.
5-6 мин.
10-12 мин.
2-3 мин.
Стр.34
Размразяване
С тази опция може да размразите във фурната замразени храни. Таблицата, която следва, дава
общи данни за времето на размразяване.
Указание:
Ако при размразяване покривате храната, използвайте пергаментна хартия или фолио. Не
употребявайте чинии или кастрони, тъй като с тях времето за размразяване се удължава
значително.
Направете следното:
1. Поставете яденето върху скарата или тавата за събиране на мазнина на четвърто ниво отгоре
надолу.
2. Поставете превключвателя за опциите А на положение Размразяване.
Таблица за размразяване
Продукти
Пилешко,
1000гр.
Време за
размразяван
е
100-140
мин.
Време след
размразяване
то
20-30 мин.
Забележки
Поставете пилешкото върху обърнати чинийки за
кафе в една голяма чиния. Включете на
размразяване и след изтичане на ½ от времето
обърнете парчетата или ги покрийте с фолио.
Месо,
100гр.
100-140
мин.
20-30 мин.
Месо,
500гр.
90-120 мин.
20-30 мин.
Пъстърва,
150гр.
Ягоди,
300гр.
Масло
250гр.
Сметана
2х200гр.
25-35 мин.
10-15 мин.
Включете на размразяване и след изтичане на ½ от
времето обърнете парчетата или ги покрийте с
фолио.
Включете на размразяване и след изтичане на ½ от
времето обърнете парчетата или ги покрийте с
фолио.
Включете на размразяване
30-40 мин.
10-20 мин.
Включете на размразяване
30-40 мин.
10-15 мин.
Включете на размразяване
80-100 мин.
10-15 мин.
Торта
1400гр.
60 мин.
60 мин.
Включете на размразяване. (Сметаната, в която
дори и да са останали неразмразени топчета се
разбива добре.)
Включете на размразяване
Стр.35
Консервиране
За консервиране използвайте четвърто ниво отгоре надолу (ако разделителят на фурната е
поставен, трябва да го извадите). За консервиране използвайте само стандартни съдове. Буркани
със завинтващи се капачки и метални кутии не са подходящи за целта.
За консервиране използвайте тавата за събиране на мазнина. Върху нея има място за около 6
буркана от 1л.
Всички буркани трябва да бъдат напълнени на еднаква височина и затворени. Поставете
бурканите в тавата, така че да не се допират взаимно. Излейте една чаша с вода в тавата, за да
има достатъчно влага във фурната.
Предварително направете следното:
1.Поставете превключвателя на опциите А на положение Heissluft (обдухване с горещ въздух).
2. Поставете превключвателя за температурата В на положение 160`С.
Време за консервиране
Плодове и кисели краставички.
Когато водата в първите буркани започне да става перлена (за буркани от 1 л – след около 45
мин.) изключете фурната като оставите бурканите в нея още около 30 мин.; за по-чувствителни
плодове, напр. ягоди – 15мин.
Зеленчуци или месо
Когато водата в първите буркани започне да става перлена, намалете температурата на 100`С.
Стерилизирането продължава още около 60-90мин при същата температура. След това
изключете фурната и оставете бурканите в нея още 30мин.
Стр.36
Почистване и грижи за печката
Стъклокерамичен плот-котлон
Важно е стъклокерамичният плот-котлон да се почиства след всяко ползване. Не използвайте
никога неподходящи почистващи препарати, като напр. груби протриващи или драскащи
препарати. Почиствайте плот-котлона всеки път, когато се замърси дори и леко. Извършете
почистването с влажна кърпа и малко миещ препарат. След това изтрийте и подсушете плоткотлона с чиста кърпа. Не бива да остават никакви остатъци от почистващия препарат върху
повърхността.
Един път седмично почиствайте основно целия плот-котлон. За целта използвайте
почистващите препарати “Sidol-Edelstahlglanz”, Stahl-Fix”, “WK-Top” или “Cillit”.
След това почистете целия плот-котлон обилно с чиста вода и подсушете с кърпа.
Внимавайте да не останат петна от почистващия препарат върху повърхността. Те могат да
повредят плот-котлона!
По-сериозни замърсявания
Изкипяла течност
Размекнете петната най-напред с мокра кърпа и след това ги отстранете със стъргалото за
стъкло или с бръснарско ножче.
Внимание! Опасност от нараняване!
Почистете плот-котлона с един от посочените по-горе почистващи препарати.
Стр.37
Загоряла захар и разтопени изкуствени материали отстранявайте веднага със стъргалото за
стъкло, докато зоните са още топли (но не горещи). В противен случай могат да възникнат
повреди. Накрая почистете плот-котлона по стандартния начин.
Може да предотвратите повреждането на плот-котлона поради загаряне на захар или захарни
изделия като покриете плот-котлона с “Сollo-Profi” и “Cerafix”.
Лъскави петна, метални преливащи се оцветявания, както и протриване от тенджери,
образувано по време на готвене, най-добре може да отстраните докато котлоните са още топли.
За тази цел използвайте гореспоменатите почистващи средства. Евентуално почистването може
да се повтори.
Внимание! Не позволявайте оцет, лимонов сок или вароразтварящи средства да попаднат върху
рамката на плот-котлона, тъй като това може да доведе до появата на тъмни петна.
Песъчинки, попаднали върху плот-котлона може да причинят драскотини при преместване на
тенджерите. Внимавайте да не останат песъчинки върху плота.
Износване на плота
При използване на неподходящи почистващи препарати и драскащи дъна на тенджерите с
времето декорът на плота започва да изглежда като шмиргелован и се появяват тъмни петна.
Подходящи почистващи средства, както и стъргало за стъкло може да получите от сервизните
центрове на AEG.
Стр.38
Почистване на уреда отвън
Забърсвайте лицевата страна на уреда с мека кърпа и топъл миещ разтвор. Не използвайте
протриващи препарати, разяждащи средства за почистване и предмети, които могат да
издраскат повърхността.
Почистване на фурната
След всяко ползване избърсвайте фурната с разтвор от миещ препарат, към който добавете
няколко капки оцет. Упорити и трудни за отстраняване петна се почистват със специален
препарат за фурни.
Осветление на фурната
При почистване може да включите осветлението на фурната. За целта завъртете превключвателя
на опциите А и превключвателя за температурата В на положението за включване на
осветлението +.
За извършване на основно почистване може да извадите някои от принадлежностите.
Принадлежности
След всяко използване измивайте и подсушавайте добре принадлежностите. За по-леко
почистване размеквайте замърсените места предварително.
Филтър за мазнината
Филтърът за мазнината се почиства с горещ разтвор от миещ препарат или в съдомиялна
машина. При силно загаряне на замърсяванията изварете филтъра в малко вода и 2-3 супени
лъжици препарат за съдомиялни машини.
Стр.39
Смяна на електрическата крушка/почистване на стъклото
Внимание: Изключете фурната! (Отвийте и извадете навън предпазителите на електрическото
табло.)
Поставете кърпа на дъното на фурната.
Чрез завъртане на ляво свалете предпазното стъкло на лампата и го почистете. Сменете
крушката с нова, отговаряща на следните характеристики: 40W, 230V, устойчива на
температура 30`.
Поставете отново предпазното стъкло на крушката (завъртете надясно). Отстранете кърпата от
дъното на фурната.
Стр.40
Изваждане и поставяне на вратата от изтеглящата се конструкция
Изваждане
Хванете вратата с две ръце и я извадете от водещите шини, издърпвайки във вертикална посока.
Не дърпайте дръжката на вратата!
Поставяне
Поставете вратата обратно върху водещите се шини и я плъзнете надолу до крайно положение.
Внимание:
Водещите шини са намазани с масло (може да се изцапате).
Стр.41
Комбиниран Грил
Горният нагревателен елемент на комбинирания грил може да се спусне надолу при почистване
на горната повърхност на фурната.
Поставете всички превключватели на уреда в положение “0” или “Изключено”. Спуснете
нагревателния елемент едва след като няма вече опасност от изгаряне.
Спускане на нагревателния елемент
Завъртете двете закачалки към средата. Нагревателният елемент се спуска надолу и така имате
свободен достъп за почистване на горната повърхност на фурната (Виж илюстрацията).
Внимание:
Не използвайте сила, за да свалите нагревателния елемент надолу. При силен натиск той може
да се счупи.
Обратно закачане на комбинирания грил
След приключване на почистването, натиснете нагревателния елемент нагоре и завъртете
обратно на 90º закачалките, така че закрепващата шина на нагревателния елемент да попадне в
тях.
Никога не плъзгайте закачалките по нагревателния елемент, тъй като може да се счупи!
Стр.42
Изваждане на шкафчето за съдове навън/поставяне обратно
Под вратата на фурната се намира изваждащо се навън шкафче за съдовете. То служи за
поставяне на съдове и принадлежности.
Така може да извадите шкафчето извън уреда:
Издърпайте шкафчето навън до крайно положение.
Повдигнете го леко, така че да излезе наклонено нагоре от водачите на шкафчето.
При обратното поставяне следете средният водач да попадне в съответната шина (1).
Поставете шкафчето в хоризонтално положение и го пъхнете.
Упътване:
В шкафчето може да се появят топли капчици при използване на фурната.
Внимание!
Не поставяйте никакви лесно запалими предмети в тавата за съдове, напр.:
- почистващи препарати
- найлонови пликове
- ръкохватки
- хартия
- почистващ спрей за фурна
Стр.43
Какво да правим когато…
…фурната не загрява?
Проверете дали:
- сте задали всички необходими параметри;
- не са извадени предпазителите на домашната електроинсталация (в електрическото табло);
- е зададен часът от денонощието.
…символът + свети
- чрез натискане на бутон 4 + превключете на ръчно управление.
Ако е необходимо многократното изваждане на предпазителите извикайте квалифициран
електротехник.
…осветлението на фурната не работи?
- сменете крушката на фурната (Виж Раздел “Почистване и грижи за фурната”).
Ако извикате сервизен техник и се окаже, че повредата е една от гореизброените или че се
дължи на неправилна работа с уреда, посещението на специалиста от сервиза няма да бъде
безплатно, дори и по време на гаранционния период.
Стр.44
Свързване на уреда
Монтажът и свързването на новия уред трябва да се извършат от квалифициран специалист.
Моля, спазвайте тези указания, тъй като в противен случай при възникнали повреди
гаранционните права отпадат.
Този уред отговаря на следните нормативни документи:
- EN 60 335-1 и EN 60 335-2-6
отнасящ се до безопасността на електрически уреди за домашна употреба.
- DIN 44546/44547/44548
отнасящ се до характерискиките на електрическите печки за домашна употреба.
- EN 55104/VDE0875 част 14-2
- EN 55104/VDE0875 част 14-2.93
- EN 61000-3-2/VDE0838 част 2
- EN 61000-3-3/VDE0838 част 3
отнасящ се до основните предпазни изисквания за електромагнитната поносимост (ЕМV).
За свързване на уреда може да използвате следните типове проводници
- с гумена изолация (Тип HO5RR-F със зелена/жълта изолация)
- PVC (тип HO5W-F със зелена/жълта изолация)
- висококачествени проводници
Този уред отговаря на следните EC спецификации:
- 73/23/EWG от 19.02.1973
- 89/336/ЕWG от 03.05.1989, както и на направените промени в 92/31/ ЕWG.
Стр.45
- В електрическата инсталация е предвидена възможността урерът да бъде отделен от
електрическата мрежа посредством разстояние от мин. 3мм за отваряне на контактите.
Подходящи разделящи устройства могат да бъдат напр. LS-шалтер, предпазители (завиващите
се предпазители са извадени от гнездата), FL-шалтер.
- Електрическото свързване на уреда се извършва съгласно схемата, дадена върху външната
страна на съединителния капак.
Моля спазвайте също така инструкциите в раздели “Важни указания” и “Свързване и монтаж на
уреда”.
Стр.46
Сервизно обслужване
Електроуредите AEG отговарят на съответните разпоредби за безопасност. Ремонтът на
електроуредите трябва да се извършва само от квалифицирани специалисти. Поради неправилен
ремонт може да възникне сериозна опасност за потребителите.
Съобщете на специализирания сервиз данните от фабричната табелка, върху която са изписани
две букви и дванайсет цифри.
Посочването на тези данни дава възможност на обслужващия сервиз да подбере правилно
резервните части. Това ще Ви спести разходи, които могат да възникнат поради повече
посещения.
За да бъде този номер на удобно за Вас място, препоръчваме Ви да го напишете тук :
KD … … … - … /
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising