Aeg-Electrolux | 41056VH-MN | User manual | Aeg-Electrolux 41056VH-MN User Manual

Aeg-Electrolux 41056VH-MN User Manual
COMPETENCE 41056VH
Elektrick˝ volnÏ stojÌcÌ spor·k
AUS ERFAHRUNG GUT
N·vod k instalaci a pouûitÌ
V·ûen· z·kaznice, v·ûen˝ z·kaznÌku,
proËtÏte si peËlivÏ tento n·vod k pouûitÌ, a laskavÏ si jej uschovejte
i pro pozdÏjöÌ nahlÈdnutÌ.
P¯edejte tento n·vod k pouûitÌ p¯ÌpadnÈmu dalöÌmu uûivateli
spot¯ebiËe.
V textu n·vodu budou pouûÌv·ny n·sledujÌcÌ symboly:
BezpeËnostnÌ pokyny
Varov·nÌ: UpozornÏnÌ, slouûÌcÌ pro vaöi osobnÌ bezpeËnost.
Pozor: UpozornÏnÌ, jeû slouûÌ k zabr·nÏnÌ ökod·m na spot¯ebiËi.
UpozornÏnÌ a praktickÈ rady
Informace k ûivotnÌmu prost¯edÌ
2
55
OBSAH
N·vod k pouûitÌ ................................................................................................. 5
BezpeËnost .............................................................................................................. 5
Likvidace .................................................................................................................. 7
Popis spot¯ebiËe ................................................................................................... 8
Celkov˝ pohled ....................................................................................................... 8
Ovl·dacÌ panel ........................................................................................................ 9
Sklokeramick· varn· deska ................................................................................ 9
VybavenÌ peËicÌ trouby ..................................................................................... 10
P¯ÌsluöenstvÌ peËicÌ trouby .............................................................................. 10
P¯ed prvnÌm pouûitÌm .....................................................................................11
NastavenÌ a zmÏna dennÌho Ëasu .................................................................. 11
PrvnÌ ËiötÏnÌ peËicÌ trouby .............................................................................. 12
Obsluha varnÈ desky ....................................................................................... 13
NastavenÌ stupnÏ v˝konu plot˝nek ............................................................. 14
ZapojenÌ dvouokruhovÈ / vÌce˙ËelovÈ plot˝nky .................................... 14
Ukazatele zbytkovÈho tepla ..................................................................... 14
Obsluha peËicÌ trouby ..................................................................................... 15
ZapnutÌ a vypnutÌ peËicÌ trouby ................................................................... 15
Funkce peËicÌ trouby ......................................................................................... 16
Nasazov·nÌ roötu, plech˘ a pek·Ëe .............................................................. 17
Nasazov·nÌ / vyjÌm·nÌ tukovÈho filtru ....................................................... 18
»asovÈ funkce ...................................................................................................... 19
VypnutÌ ukazatele Ëasu .............................................................................. 20
PouûitÌ, tabulky, rady ...................................................................................... 25
VarnÈ n·dobÌ ........................................................................................................ 25
Tabulka pro va¯enÌ ............................................................................................. 26
PeËenÌ peËiva ........................................................................................................ 27
Tabulka pro peËenÌ peËiva ........................................................................ 29
Tabulka pro n·kypy a zapÈkanÈ pokrmy ............................................ 33
Tabulka pro mraûenÈ hotovÈ pokrmy .................................................. 33
PeËenÌ masa ........................................................................................................... 34
Tabulka pro peËenÌ masa ........................................................................... 34
Grilov·nÌ na ploöe .............................................................................................. 36
Tabulka pro grilov·nÌ ................................................................................. 36
Rozmrazov·nÌ ....................................................................................................... 37
Tabulka pro rozmrazov·nÌ ........................................................................ 37
Zava¯ov·nÌ ............................................................................................................. 38
54
3
»iötÏnÌ a oöet¯ov·nÌ ......................................................................................... 39
Spot¯ebiË z vnÏjöÌ strany .................................................................................. 39
Sklokeramick· varn· deska ............................................................................. 39
R·m varnÈ desky ................................................................................................. 40
Vnit¯nÌ prostor peËicÌ trouby ......................................................................... 41
P¯ÌsluöenstvÌ .......................................................................................................... 41
Tukov˝ filtr ............................................................................................................ 41
ZasouvacÌ m¯Ìûky ................................................................................................. 42
OsvÏtlenÌ peËicÌ trouby ..................................................................................... 43
Strop peËicÌ trouby ............................................................................................ 44
Dve¯e peËicÌ trouby ............................................................................................ 45
Sklo dve¯Ì peËÌcÌ trouby ................................................................................... 46
Z·suvka na n·dobÌ ............................................................................................. 47
Co dÏlat, kdyû Ö ................................................................................................ 48
Pokyny pro instalaci ................................................................................... 49
Instalace .................................................................................................................. 49
Vyrovn·nÌ spot¯ebiËe ........................................................................................ 49
BezpeËnostnÌ pokyny pro instalatÈra ......................................................... 50
Servis ...................................................................................................................... 51
Z·ruka, servis a n·hradnÌ dÌly ............................................................. 52
4
53
Z·ruka, servis a n·hradnÌ dÌly
52
N·vod k pouûitÌ
P¯eËtÏte si tento n·vod k obsluze a dodrûujte
v nÏm uvedenÈ rady a pokyny. V mnoha p¯Ìpadech
si budete moci vyjasnit jakÈkoli pochybnosti sami
a tudÌû vyhnout se zbyteËn˝m vol·nÌm do servisu.
P¯edchozÌ Ë·sti nazvanÈ "Co dÏlat, kdyû ..." a
"Servis" obsahujÌ doporuËenÌ, co by se mÏlo
zkontrolovat d¯Ìve, neû zavol·te servisnÌho
technika.
Jestliûe po tÏchto kontrol·ch z·vada st·le existuje,
zavolejte vaöe nejbliûöÌ autorizovanÈ servisnÌ
st¯edisko AEG.
UjistÏte se, ûe m˘ûete sdÏlit model a seriovÈ ËÌslo
spot¯ebiËe. Tyto informace naleznete na datovÈm
ötÌtku p¯Ìstroje.
Origin·lnÌ n·hradnÌ dÌly lze koupit od
autorizovan˝ch st¯edisek servisu AEG.
V˝jimky - tato z·ruka se nevztahuje na:
PodmÌnky z·ruky
Model ............................................................................
My, v˝robce, zaruËujeme, ûe jestliûe bÏhem
24 mÏsÌc˘ od data zakoupenÌ tohoto spot¯ebiËe
AEG se tento spot¯ebiË nebo jak·koli jeho Ë·st
uk·ûou jako vadnÈ pouze z d˘vodu vadnÈho
zpracov·nÌ nebo vadnÈho materi·lu, provedeme
podle naöeho uv·ûenÌ buÔ opravu nebo v˝mÏnu
tÈhoû bez placenÌ za pr·ci, materi·l nebo p¯epravu
za p¯edpokladu, ûe:
- spot¯ebiË byl spr·vnÏ instalov·n a pouûÌv·n
pouze na napÏtÌ uvedenÈ na ötÌtku
jmenovit˝ch hodnot
- spot¯ebiË byl pouûÌv·n pouze pro norm·lnÌ
dom·cÌ ˙Ëely a v souladu s pokyny v˝robce
pro provoz a ˙drûbu
- na spot¯ebiËi neprov·dÏla servis, ˙drûbu ani
opravu jin· neû n·mi autorizovan· osoba,
kter· spot¯ebiË nerozebÌrala ani s nÌm jinak
nemanipulovala
- vöechny servisnÌ pr·ce podle tÈto z·ruky musÌ
prov·dÏt servis AEG nebo jÌm autorizovanÈ
st¯edisko
- kaûd˝ vymÏnÏn˝ spot¯ebiË nebo vymÏnÏn·
vadn· souË·st se stanou naöÌm vlastnictvÌm
- tato z·ruka platÌ vedle vaöich z·konn˝ch
nebo jinak pr·vnÏ podloûen˝ch pr·v
- rozhodujÌcÌ podmÌnky z·ruky jsou uvedeny
na z·ruËnÌm listu
»Ìslo v˝robku (E/PNC No.) .......................................
-
-
-
poökozenÌ nebo poûadavky vzniklÈ v d˘sledku
p¯epravy, nespr·vnÈho pouûitÌ nebo
nedbalosti, v˝mÏny û·rovek a snÌmateln˝ch
Ë·stÌ ze skla nebo plastick˝ch hmot
n·klady spojenÈ s poûadavky na odstranÏnÌ
z·vad spot¯ebiËe, kter˝ je nespr·vnÏ
instalov·n
spot¯ebiËe, kterÈ jsou pouûÌv·ny v komerËnÌm
prost¯edÌ vËetnÏ pronajÌman˝ch
zemÏ EvropskÈho spoleËenstvÌ. Lze pouûÌt
standardnÌ z·ruku, ale zajiötÏnÌ, ûe spot¯ebiË
splÚuje normy platnÈ v p¯ÌsluönÈ zemi, kam
byl spot¯ebiË dopraven, je na zodpovÏdnosti
a na n·klady vlastnÌka. M˘ûe b˝t vyûadov·n
doklad o koupi.
BezpeËnost
Tento spot¯ebiË odpovÌd· n·sledujÌcÌm smÏrnicÌm EG:
- 73/23/EWG z 19. 2. 1973 SmÏrnice pro nÌzkÈ napÏtÌ
- 89/336/EWG z 3.5.1989 SmÏrnice o elektromagnetickÈ kompatibilitÏ,
vËetnÏ zmÏnovÈ smÏrnice 92/31/EWG
- 93/68/EWG z 22.7.1993 SmÏrnice k oznaËov·nÌ CE
Elektrick· bezpeËnost
ï Spot¯ebiË smÌ p¯ipojit k elektrickÈ sÌti pouze opr·vnÏn˝ odborn˝
elektrik·¯.
ï Pokud vzniknou poruchy nebo se spot¯ebiË poökodÌ: vyöroubujte
pojistky, p¯ÌpadnÏ vypnÏte jistiË.
ï Opravy spot¯ebiËe smÌ prov·dÏt pouze odbornÌ pracovnÌci.
NeodbornÏ provedenÈ opravy mohou vystavit uûivatele znaËnÈmu
nebezpeËÌ. V p¯ÌpadÏ nutnosti opravy se proto obraùte vûdy na servis.
SeriovÈ ËÌslo (F/Serial. No.) ......................................
eventuelnÏ KD ... ... ... / ...
ZajiötÏnÌ bezpeËnosti dÏtÌ
ï MalÈ dÏti se nesmÏjÌ ponechat nikdy bez dozoru bÏhem doby,
ve kterÈ je spot¯ebiË v provozu.
V p¯ÌpadÏ technick˝ch problÈm˘ v·m bude i n·ö
znaËkov˝ servis kdykoliv k dispozici, volejte
2 6112 6112. Adresa:
ServisnÌ st¯edisko AEG
Hanusova ulice
140 21 Praha 4
Tel.: 2 6112 6112
BezpeËnost
P¯eËtÏte si tento n·vod a varovn· upozornÏnÌ
na zaË·tku tohoto n·vodu. V˝robce
nezodpovÌd· za vady zp˘sobenÈ nespr·vnÏ
pouûÌvan˝m v˝robkem nebo v˝robkem
pouûÌvan˝m pro jinÈ ˙Ëely neû jsou ˙Ëely
specifikovanÈ v tomto n·vodu.
BezpeËnost bÏhem pouûÌv·nÌ spot¯ebiËe
ï Tento spot¯ebiË se smÌ pouûÌvat v˝hradnÏ pro va¯enÌ a peËenÌ pokrm˘
obvykl˝m zp˘sobem v dom·cnostech.
ï NepouûÌvejte varnou desku pro vyh¯Ìv·nÌ mÌstnosti.
ï P¯eh¯·tÈ tuky a oleje velmi rychle vzplanou. Jestliûe p¯ipravujete
pokrmy v tuku nebo v oleji (nap¯. bramborovÈ hranolky), mÏli byste
mÌt st·le p¯Ìpravu pod dohledem.
ï Jestliûe pouûÌv·te n·dobÌ pro va¯enÌ s dlouh˝m drûadlem, natoËte
drûadlo takov˝m zp˘sobem, aby nevyËnÌvalo p¯es plot˝nku. Dbejte
p¯itom na to, aby se drûadlo nenach·zelo nad horkou nebo teplou
plot˝nkou.
ï Zachov·vejte opatrnost p¯i p¯ipojov·nÌ elektrick˝ch spot¯ebiˢ
do z·suvek v blÌzkosti spor·ku. P¯ipojovacÌ vodiËe se nesmÏjÌ dostat
na horkÈ plot˝nky nebo se sev¯Ìt pod horkÈ dve¯e peËicÌ trouby.
ï Po kaûdÈm pouûitÌ varnÈ plot˝nky vypÌnejte.
5
ï Varov·nÌ: NebezpeËÌ pop·lenÌ! P¯i provozu se vnit¯nÌ prostor peËicÌ trouby
oh¯Ìv· na velmi vysokou teplotu.
ï PouûÌv·te-li v peËicÌ troubÏ p¯Ìsady s obsahem alkoholu, m˘ûe p¯ÌpadnÏ
vzniknout lehce vznÏtliv· smÏs alkoholu se vzduchem. V tomto p¯ÌpadÏ
otevÌrejte dve¯e trouby s velikou opatrnostÌ. Nemanipulujte p¯itom se
ûhav˝mi uhlÌky, jiskrami nebo ohnÏm.
UpozornÏnÌ na akrylamid
Podle nejnovÏjöÌch vÏdeck˝ch poznatk˘ m˘ûe ohroûovat zdravÌ vlivem
akrylamidu intenzivnÌ opÈk·nÌ potravin spojenÈ se siln˝m hnÏdav˝m
zabarvenÌm, zvl·ötÏ u produkt˘, jeû obsahujÌ ökrob. Proto doporuËujeme pÈci
p¯i niûöÌch teplot·ch tÌm zp˘sobem, aby se pokrmy neopÈkaly p¯Ìliö dohnÏda.
Takto zamezÌte poökozenÌ spot¯ebiËe
ï NepouûÌvejte varnou desku jako pracovnÌ nebo odkl·dacÌ plochu.
ï NepouûÌvejte plot˝nky s pr·zdn˝m n·dobÌm nebo bez varn˝ch n·dob.
ï Dbejte na to, abyste nepot¯Ìsnili varnou desku tekutinami, obsahujÌcÌmi
kyseliny, nap¯. octem, citrÛnem nebo prost¯edky rozpouötÏjÌcÌmi v·penitÈ
usazeniny, neboù tÌm by tam vznikla matn· mÌsta.
ï Varnou plochu by mohly poökodit zvl·ötÏ öpiËatÈ a tvrdÈ p¯edmÏty, jeû na
ni spadnou.
ï Nep¯ipusùte, aby se na sklokeramickou desku dostaly p¯edmÏty a materi·ly,
kterÈ se mohou p¯itavit, nap¯. plasty, hlinÌkovÈ fÛlie nebo fÛlie pro trouby.
Pokud by se p¯ece takov˝ materi·l na sklokeramickÈ ploöe p¯itavil, musÌte
jej ihned odstranit ËistÌcÌ ökrabkou.
ï Nevykl·dejte vnit¯nÌ prostor peËicÌ trouby hlinÌkovou fÛliÌ a nestavte peËicÌ
plechy, hrnce atd. na jejÌ podl·ûku, neboù v tom p¯ÌpadÏ se poökodÌ smaltov·nÌ
trouby vznikajÌcÌm nahromadÏnÌm horka.
ï äù·vy z ovoce, kterÈ odkap·vajÌ z plechu na peËenÌ, zanech·vajÌ skvrny, kterÈ
jiû nelze odstranit. Pro peËenÌ velmi vlhk˝ch kol·Ë˘ pouûÌvejte hlubok˝ pek·Ë.
ï Otev¯enÈ dve¯e peËicÌ trouby û·dn˝m zp˘sobem nezatÏûujte.
ï Do horkÈ peËicÌ trouby nikdy p¯Ìmo nenalÈvejte vodu. Mohla by se poökodit
smaltov· vrstva a zmÏnit se barva.
ï P˘sobenÌm n·silÌ, p¯edevöÌm na hran·ch ËelnÌ desky, m˘ûe prasknout sklo
ve dve¯Ìch.
ï Neukl·dejte do peËicÌ trouby û·dnÈ ho¯lavÈ p¯edmÏty. P¯i zapnutÌ spot¯ebiËe
by se mohly vznÌtit.
ï Neukl·dejte do peËicÌ trouby û·dnÈ vlhkÈ potraviny. M˘ûe se tÌm poökodit
smaltovan· vrstva.
6
Servis
Vznikne-li technick· porucha:
Pokuste se nejprve laskavÏ, zda nem˘ûete s pomocÌ n·vodu k pouûitÌ
(kapitola "Co dÏlat, kdyû Ö") problÈm odstranit sami.
Pokud jste problÈm odstranit nemohli:
Zavolejte servisnÌ st¯edisko AEG: 2 6112 6112
Abychom v·m mohli rychle pomoci,
pot¯ebujeme n·sledujÌcÌ ˙daje:
- OznaËenÌ modelu
- ËÌslo produktu (PNC)
- sÈriovÈ ËÌslo (S-No.)
(ËÌsla jsou uvedena na typovÈm
ötÌtku spot¯ebiËe)
- druh poruchy
- p¯ÌpadnÈ chybovÈ hl·öenÌ, kterÈ
spot¯ebiË indikuje
51
BezpeËnostnÌ pokyny pro instalatÈra
ï Do elektrickÈ instalace je nutno za¯adit za¯ÌzenÌ, kterÈ umoûnÌ oddÏlit
spot¯ebiË vöemi pÛly od sÌtÏ p¯i rozev¯enÌ kontakt˘ minim·lnÏ
3 mm.
Za vhodn· oddÏlovacÌ za¯ÌzenÌ k tomuto ˙Ëelu se povaûujÌ nap¯.
LS-spÌnaËe, pojistky (öroubovacÌ pojistky je nutno vyöroubovat z
objÌmek), proudovÈ chr·niËe a stykaËe.
ï Vyvarujte se mont·ûi spot¯ebiËe p¯Ìmo vedle dve¯Ì nebo pod okny.
OtevÌranÈ dve¯e a prudce otev¯en· okna mohou v tom p¯ÌpadÏ
strhnout horkÈ n·dobÌ pro va¯enÌ z plot˝nek.
ï Elektrickou p¯Ìpojku spot¯ebiËe je nutno provÈst podle schÈma
zapojenÌ, kterÈ je na vnÏjöÌ stranÏ p¯ipojovacÌ krabice.
50
Likvidace
Obalov˝ materi·l
Vöechny pouûitÈ obalovÈ materi·ly jsou ekologickÈ a s moûnostÌ
recyklace. PlastovÈ dÌly jsou p¯Ìsluön˝m zp˘sobem oznaËeny, nap¯.
>PE<, >PS< atd.
Zlikvidujte obalovÈ materi·ly podle jejich oznaËenÌ u p¯Ìsluön˝ch
komun·lnÌch sluûeb do sbÏrn˝ch n·dob, pro tento sbÏr urËen˝ch.
Star˝ spot¯ebiË
Sv˘j star˝ vyslouûil˝ spot¯ebiË zlikvidujte na podkladÏ p¯Ìsluön˝ch
smÏrnic a p¯edpis˘, platn˝ch ve vaöem bydliöti.
Varov·nÌ: Aby star˝ vyslouûil˝ spot¯ebiË jiû û·dn˝m zp˘sobem nemohl
ohroûovat, uËiÚte jej laskavÏ p¯ed jeho likvidacÌ nepouûiteln˝m.
P¯itom odpojte spot¯ebiË od p¯Ìvodu elektrickÈ energie a odstraÚte
jeho p¯ÌvodnÌ kabel.
7
Popis spot¯ebiËe
Pokyny pro instalaci
Pozor! Mont·û a p¯ipojenÌ novÈho spot¯ebiËe smÌ provÈst v˝hradnÏ
opr·vnÏn˝ odbornÌk.
Respektujte laskavÏ toto upozornÏnÌ, neboù v jinÈm p¯ÌpadÏ odpad·
p¯i vzniklÈm poökozenÌ spot¯ebiËe n·rok na z·ruku.
Celkov˝ pohled
Instalace
Ovl·dacÌ panel
Rukojeù dve¯Ìü
CelosklenÏnÈ dve¯e
ï U n·bytku, kter˝ je v sousedstvÌ spot¯ebiËe, musejÌ b˝t d˝hy nebo
plastovÈ obklady zpracov·ny s pouûitÌm lepidel, odoln˝ch proti
p˘sobenÌ vysokÈ teploty (100 ∞C). Pokud nejsou plastovÈ obklady
nebo lepidla dostateËnÏ odoln· proti p˘sobenÌ vysok˝ch teplot,
m˘ûe se obklad deformovat, p¯ÌpadnÏ uvolnit.
ï Pokud se t˝k· ochrany proti nebezpeËÌ poû·ru, odpovÌd· tento
spot¯ebiË typu Y (EN 60335-2-6). Pouze spot¯ebiËe tohoto typu se
smÏjÌ vestavÏt jednou stranou k vedle stojÌcÌm vysok˝m sk¯ÌnÌm nebo
ke stÏn·m.
ï Vzd·lenost mezi varnou deskou a odsavaËem par musÌ b˝t nejmÈnÏ
tak velk·, jak je zad·no v n·vodu k mont·ûi, kter˝ je souË·stÌ dod·vky
odsavaËe par.
Vyrovn·nÌ spot¯ebiËe do vodorovnÈ polohy
Z·suvka na n·dobÌ
Pod spot¯ebiËem jsou 4 se¯izovacÌ
noûiËky, s jejichû pomocÌ je moûno
vyrovnat malÈ nerovnosti podlahy.
1. Odeberte ze spor·ku z·suvku na
n·dobÌ.
2. Se¯izovacÌ noûiËky natoËte vûdy podle
pot¯eby v˝öe nebo hloubÏji, dokud
nestojÌ spor·k vodorovnÏ.
Se¯izovacÌ noûiËky otoËte vûdy podle
pot¯eby v˝öe nebo hloubÏji, dokud
nestojÌ spor·k dokonale vodorovnÏ.
3. Znovu zasuÚte z·suvku na n·dobÌ.
Se¯izovacÌmi noûiËkami m˘ûete lehËeji ot·Ëet, kdyû spor·k pro
odlehËenÌ trochu sklopÌte.
8
49
Co dÏlat, kdyû Ö
Porucha
NefungujÌ plot˝nky.
PeËicÌ trouba
se nevyh¯Ìv·.
Nefunguje osvÏtlenÌ
peËicÌ trouby.
Ovl·dacÌ panel
Moûn· p¯ÌËina
OdstranÏnÌ
NenÌ zapnuta p¯Ìsluön·
plot˝nka.
Zapnout plot˝nku.
Vypnulo jiötÏnÌ v domovnÌ
instalaci (pojistkov·
sk¯ÌÚka).
Zkontrolujte jiötÏnÌ.
PeËicÌ trouba nenÌ
zapnuta.
Zapnout peËicÌ troubu.
NenÌ nastaven dennÌ Ëas.
Nastavit dennÌ Ëas.
Nebyla provedena
pot¯ebn· nastavenÌ.
Zkontrolovat nastavenÌ.
Vypnulo jiötÏnÌ v domovnÌ
instalaci (pojistkov·
sk¯ÌÚka).
Zkontrolujte jiötÏnÌ.
Pokud by pojistky nebo
jistiËe vypadly nÏkolikr·t
za sebou, spojte se laskavÏ
s odborn˝m
elektroinstalatÈrem.
Je vyp·len· û·rovka peËicÌ
trouby.
VymÏnit û·rovku peËicÌ
trouby.
ProvoznÌ kontrolka
Kontrolka teploty
Ukazatel Ëasu
TlaËÌtka funkcÌ Ëasu
Volba teploty
SpÌnaËe varnÈ desky
Funkce peËicÌ trouby
Sklokeramick· varn· deska
Jednookruhov· plot˝nka
1200 W
V˝stup p·ry z peËicÌ trouby
Jednookruhov· plot˝nka
1800 W
Jestliûe nejste schopni odstranit poruchu pomocÌ opravn˝ch
opat¯enÌ, uveden˝ch naho¯e, obraùte se laskavÏ na servisnÌ sluûbu.
Varov·nÌ: Opravy peËicÌ trouby smÌ prov·dÏt pouze odbornÌ
pracovnÌci. NeodbornÏ provedenÈ opravy mohou vystavit uûivatele
znaËnÈmu nebezpeËÌ.
P¯i chybnÈ obsluze peËicÌ trouby nemusÌ b˝t n·vötÏva technika servisnÌ
sluûby bezplatn· ani bÏhem z·ruËnÌ doby.
UpozornÏnÌ pro spot¯ebiËe s kovovou ËelnÌ Ë·stÌ:
Vlivem chladnÈ ËelnÌ Ë·sti vaöeho spot¯ebiËe m˘ûe dojÌt p¯i otev¯enÌ
dve¯Ì, bÏhem nebo kr·tce po peËenÌ, kr·tkodobÏ k opocenÌ vnit¯nÌho
sklenÏnÈ tabule dve¯Ì.
Dvouokruhov· plot˝nka
2200 W
48
Ukazatel zbytkovÈho tepla
Jednookruhov· plot˝nka
1200 W
9
VybavenÌ peËicÌ trouby
Z·suvka na n·dobÌ
Z·suvku na n·dobÌ pod peËicÌ
troubou je moûno pro lehËÌ
vyËiötÏnÌ vyjmout.
HornÌ oh¯ev a topnÈ tÏleso grilu
OsvÏtlenÌ peËicÌ trouby
Z·suvnÈ
˙rovnÏ
Tukov˝ filtr
TopnÈ tÏleso zadnÌ stÏny
Ventil·tor
DolnÌ oh¯ev
ZasouvacÌ m¯Ìûky, vyjÌmatelnÈ
P¯ÌsluöenstvÌ peËicÌ trouby
Kombinovan˝ roöt
Je urËen˝ pro n·dobÌ, kuchyÚskÈ
formy, peËenÌ a grilovanÈ kusy
pokrm˘.
Plech pro peËenÌ
Je urËen pro p¯Ìpravu kol·Ë˘ a
placek.
VyjmutÌ z·suvky na n·dobÌ /
opÏtovnÈ uloûenÌ
1. Vyt·hnÏte z·suvku na n·dobÌ ze
spor·ku tak daleko, jak je to moûnÈ.
2. Z·suvku na n·dobÌ trochu
nadzvednÏte, takûe je moûno ji
zvednout öikmo smÏrem nahoru
z jejÌch vodÌtek.
3. P¯i opÏtovnÈm nasazov·nÌ dbejte na
to, aby zapadlo st¯ednÌ vodÌtko
z·suvky do st¯ednÌ vodÌcÌ liöty.
4. Z·suvku na n·dobÌ spusùte do
vodorovnÈ polohy a zasuÚte ji
dovnit¯.
Varov·nÌ: V z·suvce na n·dobÌ se
m˘ûe p¯i pouûÌv·nÌ peËicÌ trouby
nahromadit
teplo.
Proto
neukl·dejte do tÈto z·suvky û·dnÈ
ho¯lavÈ pom˘cky, jako nap¯. ËisticÌ
prost¯edky, plastovÈ s·Ëky, hadry,
papÌr atd.
V û·dnÈm p¯ÌpadÏ neskladujte
ËisticÌ sprej na peËicÌ trouby!
Univerz·lnÌ pek·Ë
Je urËen pro peËenÌ masa, resp.
z·chytn˝ plech pro odkap·vajÌcÌ
tuk.
10
47
Sklo dve¯Ì peËÌcÌ trouby
Dve¯e peËÌcÌ trouby jsou vybaveny dvÏma za sebou umÌstÏn˝mi
sklenÏn˝mi tabulemi. Vnit¯nÌ tabuli je moûno pro vyËiötÏnÌ odebrat.
Varov·nÌ: N·sledujÌcÌ kroky prov·dÏjte z·sadnÏ pouze na vyvÏöen˝ch
dve¯Ìch peËÌcÌ trouby! V zavÏöenÈm stavu by se mohly dve¯e p¯i
odebr·nÌ zasklenÌ snÌûenÌm hmotnosti vymrötit nahoru a ohrozit v·s.
Pozor: P¯i pouûitÌ n·silÌ, p¯edevöÌm na hran·ch ËelnÌ tabule, m˘ûe
sklo prasknout.
Vymontov·nÌ skla dve¯Ì
1. VyvÏste dve¯e peËicÌ trouby a
poloûte je rukojetÌ smϯujÌcÌ dol˘ na
mÏkkou, rovnou podloûku.
2. Uchopte hornÌ sklenÏnou tabuli na
dolnÌm okraji a posuÚte ji proti
tlaku pruûiny ve smÏru k rukojeti
peËÌcÌ trouby, aû se dole uvolnÌ.
3. Tabuli dole lehce nadzvednÏte a
vyt·hnÏte ji.
P¯ed prvnÌm pouûitÌm
NastavenÌ a zmÏna dennÌho Ëasu
PeËicÌ trouba funguje pouze s nastaven˝m Ëasem.
Po p¯ipojenÌ k elektrickÈ sÌti nebo
p¯eruöenÌ dod·vky elektrickÈho
proudu blik· funkËnÌ kontrolka
dennÌho Ëasu
automaticky.
1. Pro zmÏnu jiû nastavenÈho dennÌho
Ëasu stisknÏte tlaËÌtko pro volbu
tolikr·t, aû blik· funkËnÌ kontrolka
dennÌho Ëasu .
2. PomocÌ tlaËÌtek nebo
aktu·lnÌ dennÌ Ëas.
nastavte
VyËistÏte sklo dve¯Ì
NasazenÌ skla dve¯Ì
1. ZasuÚte hornÌ sklenÏnou tabuli
öikmo shora do dve¯nÌho profilu na
stranÏ rukojeti.
2. Spusùte sklenÏnou tabuli. Poloûte
tabuli proti sÌle pruûiny na stranÏ
rukojeti p¯ed p¯Ìdrûn˝ profil na
dolnÌ hranÏ dve¯Ì, a zasuÚte ji pod
p¯Ìdrûn˝ profil.
SklenÏn· tabule musÌ b˝t pevnÏ
usazena!
P¯ibliûnÏ po 5 sekund·ch zhasne
blik·nÌ a hodiny ukazujÌ nastaven˝
dennÌ Ëas.
Spot¯ebiË je p¯ipraven k provozu.
Dve¯e peËÌcÌ trouby opÏt zavÏste
46
11
PrvnÌ ËiötÏnÌ
P¯ed prvnÌm pouûitÌm spot¯ebiËe byste jej mÏli d˘kladnÏ vyËistit.
Omyjte sklokeramickou varnou desku vlhkou utÏrkou.
Pozor: P¯i ËiötÏnÌ nepouûÌvejte ostrÈ, abrazivnÌ ËisticÌ prost¯edky!
Mohli byste tak poökodit povrch.
P¯i ËiötÏnÌ kovov˝ch ËelnÌch Ë·stÌ pouûÌvejte v obchodÏ obvyklÈ ËistÌcÌ
prost¯edky.
1. Nastavte spÌnaË funkcÌ peËicÌ trouby na osvÏtlenÌ .
2. VyjmÏte z peËicÌ trouby vöechny souË·sti p¯ÌsluöenstvÌ a zasouvacÌ
m¯Ìûky, a vyËistÏte je s pouûitÌm teplÈ vody s mycÌm prost¯edkem.
3. PeËicÌ troubu rovnÏû vymyjte teplou vodou s mycÌm prost¯edkem
a vysuöte ji.
4. »elnÌ Ë·st spot¯ebiËe ot¯ete zavlhka.
Dve¯e peËicÌ trouby
P¯i ËiötÏnÌ vaöeho spot¯ebiËe je moûno dve¯e peËicÌ trouby vyvÏsit.
VyvÏöenÌ dve¯Ì peËicÌ trouby
1. Dve¯e peËicÌ trouby zcela otev¯ete.
2. ⁄plnÏ
odklopte
mosaznÏ
zbarvenou upÌnacÌ p·Ëku na obou
dve¯nÌch z·vÏsech.
3. Uchopte dve¯e peËicÌ trouby obÏma
rukama na stran·ch a zav¯ete je
i p¯es urËit˝ odpor asi do 3/4.
4. Odt·hnÏte dve¯e od peËÌcÌ trouby
(pozor: dve¯e jsou tÏûkÈ!).
5. Odloûte dve¯e vnÏjöÌ stranou
smÏrem dol˘ na mÏkkou, rovnou
podloûku, nap¯Ìklad na deku, aby
se tak zamezilo poökr·b·nÌ povrchu.
ZavÏöenÌ dve¯Ì peËicÌ trouby
1. Uchopte dve¯e ze strany rukojeti
obÏma rukama na bocÌch.
2. Drûte dve¯e sklonÏnÈ pod ˙hlem asi
60∞.
3. ZasuÚte z·vÏsy dve¯Ì souËasnÏ do
obou v˝¯ez˘ vpravo a vlevo dole na
peËÌcÌ troubÏ tak daleko, jak je to
moûnÈ.
4. NadzvednÏte dve¯e aû se projevÌ
odpor nahoru a potom je zcela
otev¯ete.
5. P¯eklopte mosaznÏ zbarvenÈ
upÌnacÌ p·Ëky na obou dve¯nÌch
z·vÏsech do p˘vodnÌ polohy.
6. Zav¯ete dve¯e peËicÌ trouby.
12
45
Strop peËicÌ trouby
Pro snazöÌ vyËiötÏnÌ stropu peËicÌ trouby je moûno hornÌ topnÈ tÏleso
sklopit.
SklopenÌ topnÈho tÏlesa
Varov·nÌ: TopnÈ tÏleso sklopte pouze
tehdy, je-li peËicÌ trouba vypnut· a
nehrozÌ jiû û·dnÈ nebezpeËÌ
pop·lenÌm!
1. VyjmÏte boËnÌ zasouvacÌ m¯Ìûky.
2. Uchopte topnÈ tÏleso vp¯edu a
t·hnÏte je p¯es v˝stupek na vnit¯nÌ
stÏnÏ peËicÌ trouby smÏrem dop¯edu.
3. NynÌ se topnÈ tÏleso sklopÌ dol˘.
Pozor: NetlaËte topnÈ tÏleso n·silnÏ
smÏrem dol˘!
TopnÈ tÏleso by mohlo prasknout.
Obsluha varnÈ desky
Po zapnutÌ plot˝nky m˘ûe b˝t slyöitelnÈ kr·tkÈ bzuËenÌ. To je vlastnostÌ
vöech sklokeramick˝ch varn˝ch plot˝nek, a v û·dnÈm p¯ÌpadÏ
nep¯ÌznivÏ neovlivÚuje ani jejich funkci, ani ûivotnost spot¯ebiËe.
StupnÏ v˝konu
ï StupnÏ v˝konu m˘ûete nastavit v rozmezÌ 1 - 9.
ï V r·mci rozsah˘ 2 - 7 jsou moûnÈ mezipolohy.
1 = nejmenöÌ v˝kon
9 = nejvyööÌ v˝kon
= p¯ipojenÌ druhÈho okruhu
P¯ibliûnÏ 5 - 10 minut p¯ed koncem va¯enÌ plot˝nku vypnÏte,
abyste vyuûili jejÌho zbytkovÈho tepla. Uöet¯Ìte tÌm elektrickou energii.
vp¯edu vlevo
vzadu vlevo
vzadu vpravo
vp¯edu vpravo
VyËistÏte strop peËicÌ trouby
UpevnÏnÌ topnÈho tÏlesa
1. Znovu zvednÏte topnÈ tÏleso aû ke
stropu peËicÌ trouby.
2. Pot·hnÏte topnÈ tÏleso proti sÌle
pruûiny dop¯edu a zasuÚte je p¯es
v˝stupek peËÌcÌ trouby.
3. Nechte zapadnout do drû·ku.
4. NasaÔte zasouvacÌ m¯Ìûky.
Pozor: TopnÈ tÏleso musÌ leûet na
obou stran·ch nad v˝stupkem ve
vnit¯nÌ stÏnÏ peËÌcÌ trouby a musÌ
spr·vnÏ zapadnout.
44
spÌnaËe varnÈ desky
Spor·k je vybaven v˝suvn˝mi spÌnaËi plot˝nek. Chcete-li spÌnaË
plot˝nky pouûÌt, pak jej stisknÏte. SpÌnaË potom bude vyËnÌvat.
13
NastavenÌ stupnÏ v˝konu
1. Zvolte stupeÚ v˝konu.
OsvÏtlenÌ peËicÌ trouby
Varov·nÌ: HrozÌ nebezpeËÌ zasaûenÌ elektrick˝m proudem! P¯ed
v˝mÏnou û·rovky v peËÌcÌ troubÏ:
- VypnÏte peËicÌ troubu!
- Vyöroubujte pojistky v pojistkovÈ sk¯Ìni, p¯ÌpadnÏ vypnÏte jistiË.
Pro ochranu û·rovky peËicÌ trouby a sklenÏnÈho krytu poloûte na
dno trouby hadr.
2. P¯i skonËenÈm va¯enÌ natoËte spÌnaË
zpÏt do vypÌnacÌ polohy.
P¯ipojenÌ dvouokruhovÈ / vÌce˙ËelovÈ plot˝nky
SpÌnaË pro dvouokruhovou nebo vÌce˙Ëelovou plot˝nku se zapÌn· smÏrem
doprava a nesmÌ se p¯etoËit p¯es doraz!
1. OtoËte spÌnaË pro dvouokruhovou /
vÌce˙Ëelovou plot˝nku smÏrem doprava.
OtoËte spÌnaË d·le p¯es polohu 9 a p¯es
lehk˝ odpor na symbol , aû ke
z¯etelnÏ citelnÈmu dorazu.
2. Potom otoËte spÌnaË zpÏt na
poûadovan˝ stupeÚ v˝konu.
3. P¯i skonËenÈm va¯enÌ natoËte spÌnaË zpÏt do vypÌnacÌ polohy.
VymÏnit û·rovku peËicÌ trouby/
vyËistit sklenÏn˝ kryt
1. SejmÏte sklenÏn˝ kryt jeho
ot·ËenÌm smÏrem doleva a vyËistÏte
jej.
2. Pokud je to zapot¯ebÌ:
VymÏÚte û·rovku peËicÌ trouby,
jeû m· hodnoty 25 watt˘, 230 V,
odolnost proti horku 300 ∞C.
3. Znovu namontujte sklenÏn˝ kryt.
P¯i opÏtovnÈm zapnutÌ dvouokruhovÈ / vÌce˙ËelovÈ plot˝nky se musÌ opÏt
p¯ipojit vÏtöÌ topn˝ okruh.
Ukazatel zbytkovÈho tepla
Ukazatel zbytkovÈho tepla se rozsvÌtÌ, jakmile je p¯Ìsluön· plot˝nka hork·.
Varov·nÌ! Pokud svÌtÌ kontrolka zbytkovÈho tepla, trv· nebezpeËÌ pop·lenÌ.
Po vypnutÌ vyûadujÌ plot˝nky urËit˝ Ëas pro vychladnutÌ. Respektujte indikaci
zbytkovÈho tepla.
ZbytkovÈho tepla m˘ûete vyuûÌvat pro rozpouötÏnÌ a pro udrûov·nÌ pokrm˘
v teplÈm stavu.
14
43
ZasouvacÌ m¯Ìûky
Je-li zapot¯ebÌ vyËistit boËnÌ stÏny, lze vyjmout z peËicÌ trouby
zasouvacÌ m¯Ìûku na levÈ i na pravÈ stranÏ.
VyjmutÌ zasouvacÌch m¯Ìûek
Nejprve m¯Ìûku vp¯edu odt·hnÏte
od stÏny a potom ji vzadu vyvÏste.
Obsluha peËicÌ trouby
PeËicÌ trouba je vybavena v˝suvn˝mi spÌnaËi pro volbu funkcÌ a
teploty. P¯i pouûitÌ stisknÏte p¯Ìsluön˝ spÌnaË. SpÌnaË potom bude
vyËnÌvat.
ZapnutÌ a vypnutÌ peËicÌ trouby
ProvoznÌ kontrolka
NasazenÌ zasouvacÌch m¯Ìûek
P¯i instalov·nÌ m¯Ìûek dbejte na to,
aby p¯ÌdrûnÈ Ëepy teleskopick˝ch
v˝jezd˘ byly vp¯edu!
P¯i instalov·nÌ m¯Ìûku nejprve
vzadu zavÏste a potom ji vp¯edu
zasuÚte a p¯itlaËte.
Pozor! TeleskopickÈ v˝jezdy v
û·dnÈm p¯ÌpadÏ nemazejte tukem.
42
Kontrolka teploty
Volba teploty
Funkce peËicÌ trouby
1. NatoËte spÌnaË funkcÌ peËicÌ trouby na poûadovanou funkci.
2. NatoËte spÌnaË volby teploty na poûadovanou teplotu.
Pokud je peËicÌ trouba v provozu, svÌtÌ provoznÌ kontrolka.
Kontrolka teploty svÌtÌ, pokud se peËicÌ trouba vyh¯Ìv·.
3. Pro vypnutÌ peËicÌ trouby natoËte spÌnaË funkcÌ peËicÌ trouby a spÌnaË
volby teploty do vypÌnacÌ polohy.
ChladicÌ ventil·tor
Ventil·tor se automaticky zapne, jakmile se peËicÌ trouba uvede do
provozu, aby udrûoval povrchy spot¯ebiËe chladnÈ. Po vypnutÌ peËicÌ
trouby bÏûÌ ventil·tor jeötÏ urËitou dobu, aby se spot¯ebiË ochladil
a potom se samoËinnÏ vypne.
15
Vnit¯nÌ prostor peËicÌ trouby
Funkce peËicÌ trouby
Pro peËicÌ troubu m·te k dispozici n·sledujÌcÌ funkce:
Funkce peËicÌ trouby
OsvÏtlenÌ
Hork˝ vzduch
16
Topn˝ prvek /
ventil·tor
PouûitÌ
PomocÌ tÈto funkce m˘ûete
osvÏtlit vnit¯nÌ prostor peËicÌ
trouby, nap¯. bÏhem ËiötÏnÌ.
---
UrËeno pro peËenÌ peËiva aû na
dvou z·suvn˝ch ˙rovnÌch.
Nastavujte teploty peËÌcÌ trouby
o 20 - 40 ∞C niûöÌ, neû p¯i pouûitÌ
hornÌho / dolnÌho oh¯evu.
HornÌ oh¯ev,
dolnÌ oh¯ev,
ventil·tor
Multi - hork˝
vzduch
UrËeno pro peËenÌ peËiva aû na
TopnÈ tÏleso zadnÌ
t¯ech z·suvn˝ch ˙rovnÌch souËasnÏ. stÏny, ventil·tor
Nastavujte teploty peËÌcÌ trouby
o 20 - 40 ∞C niûöÌ, neû p¯i pouûitÌ
hornÌho / dolnÌho oh¯evu.
HornÌ a dolnÌ
oh¯ev
UrËeno pro peËenÌ peËiva a masa
na jednÈ z·suvnÈ ˙rovni.
HornÌ oh¯ev,
dolnÌ oh¯ev
DolnÌ oh¯ev
UrËeno pro dopÈk·nÌ peËiva
s ch¯upavou spodnÌ Ë·stÌ.
DolnÌ oh¯ev
Rozmrazov·nÌ
Pro rozmrazov·nÌ a rozpouötÏnÌ
nap¯. dort˘, m·sla, chleba, ovoce
nebo jin˝ch zmraûen˝ch potravin.
Ventil·tor
Gril
Je urËeno pro grilov·nÌ potravin
plochÈho tvaru, jeû se umÌstÌ
uprost¯ed roötu a pro toastov·nÌ.
Gril
VelkoploönÈ
grilov·nÌ
Je urËeno pro grilov·nÌ potravin
plochÈho tvaru ve vÏtöÌm mnoûstvÌ
a pro toastov·nÌ.
Gril, hornÌ oh¯ev
InfrapeËenÌ
masa
UrËeno pro peËenÌ vÏtöÌch kus˘
Gril, hornÌ oh¯ev,
masa nebo dr˘beûe na jednÈ z·suvnÈ ventil·tor
˙rovni. Funkce je vhodn· takÈ
pro zapÈk·nÌ, resp. pro p¯epÈk·nÌ.
Spot¯ebiË umyjte pro kaûdÈm pouûitÌ. Tak je moûno neËistoty odstranit
nejsnadnÏji a zbytky se nep¯ipalujÌ.
1. Pro ËiötÏnÌ zapnÏte osvÏtlenÌ peËicÌ trouby.
2. PeËicÌ troubu po kaûdÈm pouûitÌ vymyjte roztokem mycÌho prost¯edku
a vysuöte ji.
Nesnadno odstranitelnÈ neËistoty odstraÚujte s pouûitÌm speci·lnÌch
ËisticÌch prost¯edk˘ pro peËicÌ trouby.
Pozor: P¯i pouûitÌ spreje pro peËicÌ trouby vûdy peËlivÏ respektujte
˙daje a informace v˝robce!
P¯ÌsluöenstvÌ
Vöechny z·suvnÈ dÌly (roöt, plech na peËenÌ, zasouvacÌ m¯Ìûky atd.)
po kaûdÈm pouûitÌ omyjte a dob¯e osuöte. Pro snazöÌ omytÌ je nechte
kr·tce odmoËit.
Tukov˝ filtr
1. Tukov˝ filtr vym˝vejte v horkÈm roztoku mycÌho prost¯edku nebo
v automatickÈ myËce na n·dobÌ.
2. Je-li neËistota v tukovÈm filtru p¯Ìliö vp·lena, vyva¯te jej v malÈm
mnoûstvÌ vody se 2 aû 3 lûÌcemi mycÌho prost¯edku pro automatickÈ
myËky n·dobÌ.
41
PevnÏ ulpÌvajÌcÌ neËistoty
1. Pro odstranÏnÌ p¯ekypÏl˝ch pokrm˘ nebo pevnÏ ulpÌvajÌcÌch st¯Ìkanc˘
pouûijte ËistÌcÌ ökrabku.
2. P¯i odstraÚov·nÌ neËistot nasaÔte ËisticÌ ökrabku öikmo ke sklokeramickÈ
ploöe.
3. NeËistoty odstraÚte s pouûitÌm Ëepelky.
Nasazov·nÌ roötu, plech˘ pro peËenÌ a pek·Ëe
Roöt je vpravo a vlevo vybaven
dvÏma vodÌcÌmi tyËkami, kterÈ
musejÌ vûdy smϯovat smÏrem dol˘
»isticÌ ökrabku a Ëistidla pro sklokeramickÈ plochy obdrûÌte v odbornÈ
prodejnÏ.
Zvl·ötnÌ neËistoty
1. P¯ip·len˝ cukr, roztavenÈ plasty, hlinÌkovÈ fÛlie nebo jinÈ roztavitelnÈ
materi·ly je t¯eba odstranit ze sklokeramickÈ plochy ihned, jeötÏ
v horkÈm stavu, a to s pouûitÌm ËisticÌ ökrabky.
Pozor: P¯i manipulaci s ËisticÌ ökrabkou na horkÈ plot˝nce hrozÌ
nebezpeËÌ pop·lenÌ!
2. Na z·vÏr vychladlou varnou desku norm·lnÏ umyjte.
Pokud by plot˝nka s materi·ly, jeû jsou na nÌ roztaveny, jiû vychladla,
p¯ed ËiötÏnÌm ji znovu oh¯ejte.
Vrypy a ökr·bance nebo tmavÈ skvrny ve sklokeramickÈ ploöe, kterÈ
vznikly nap¯. p˘sobenÌm drsnÈho dna hrnc˘, jiû odstranit nelze.
é·dn˝m zp˘sobem vöak nep¯ÌznivÏ neovlivÚujÌ funkËnost varnÈ desky.
R·m varnÈ desky
Pozor! Nepot¯ÌsnÏte r·m varnÈ desky octem, citrÛnem nebo prost¯edky
pro rozpouötÏnÌ v·pna, vznikla by tÌm matn· mÌsta.
1. Ot¯ete r·m vlhkou utÏrkou a trochou prost¯edku pro ruËnÌ mytÌ.
2. ZaschlÈ neËistoty zmÏkËete mokrou utÏrkou. N·slednÏ r·m umyjte
a vyt¯ete dosucha.
40
NasazenÌ roötu:
Roöt je t¯eba nasadit tak, aby obÏ vodÌcÌ tyËky smϯovaly dol˘. NasaÔte
roöt na teleskopickÈ v˝jezdy takov˝m zp˘sobem, aby oba otvory
zasahovaly do p¯Ìdrûn˝ch Ëep˘ teleskopick˝ch v˝jezd˘.
Nasazov·nÌ plechu pro peËenÌ a
pek·Ëe:
NasaÔte plechy tak, aby pojistka
proti sklopenÌ byla vzadu. Na
teleskopickÈ v˝jezdy nasaÔte plechy
tak, aby oba otvory zasahovaly do
p¯ednÌch
p¯Ìdrûn˝ch
Ëep˘
teleskopick˝ch v˝jezd˘.
NasazenÌ roötu a pek·Ëe:
P¯i spoleËnÈm pouûitÌ roötu a pek·Ëe
nasaÔte roöt p¯esnÏ do vyboulenÌ v
plechu.
Aby se
z·suvnÈho
vysunut˝ch
aû k dorazu
ulehËilo dolehnutÌ
dÌlu p¯i rozdÌlnÏ
liöt·ch, poloûte z·suvn˝ dÌl vzadu na liöty, zasuÚte jej
a spusùte jej potom do p¯Ìdrûn˝ch Ëep˘ vp¯edu.
17
NasazenÌ a vyjmutÌ tukovÈho filtru
Tukov˝ filtr nasazujte pouze
p¯i peËenÌ masa, aby se chr·nilo
topnÈ tÏleso zadnÌ stÏny trouby
p¯ed odst¯ikujÌcÌm tukem.
NasazenÌ tukovÈho filtru
Uchopte tukov˝ filtr za ˙chytku
a nasaÔte oba drû·ky shora dol˘ do
otvoru na zadnÌ stÏnÏ peËicÌ trouby
(otvor pro ventil·tor).
VyjmutÌ tukovÈho filtru
Uchopte tukov˝ filtr za ˙chytku
a vyt·hnÏte jej smÏrem nahoru.
»iötÏnÌ a oöet¯ov·nÌ
Varov·nÌ: BÏhem ËiötÏnÌ musÌ b˝t spot¯ebiË vypnut a musÌ b˝t chladn˝.
Varov·nÌ: »iötÏnÌ spot¯ebiËe s pouûitÌm ËistiËe s paprskem p·ry nebo
vysokotlakÈho ËistiËe je z bezpeËnostnÌch d˘vod˘ zak·z·no!
Pozor: NepouûÌvejte prost¯edky na drhnutÌ, ostrÈ ËistÌcÌ p¯edmÏty
nebo abrazivnÌ ËistÌcÌ p¯Ìpravky.
Spot¯ebiË z vnÏjöÌ strany
ï Omyjte ËelnÌ stranu spot¯ebiËe mÏkk˝m hadrem a tepl˝m roztokem
mycÌho prost¯edku.
ï M·-li spot¯ebiË kovovou ËelnÌ Ë·st, pouûÌvejte v obchodÏ bÏûnÈ
prost¯edky k oöet¯ov·nÌ.
Sklokeramick· varn· deska
Pozor: »isticÌ prost¯edky se nesmÏjÌ dostat na horkou sklokeramickou
plochu! Vöechny ËisticÌ prost¯edky je nutno po vyËiötÏnÌ odstranit
s pouûitÌm dostateËnÏ ËistÈ vody, neboù by mohly p¯i opÏtovnÈm
zah¯·tÌ p˘sobit na povrch desky leptav˝m zp˘sobem! »iötÏnÌ prov·dÏt
v˝hradnÏ v chladnÈm stavu spot¯ebiËe!
NepouûÌvejte agresivnÌ ËisticÌ prost¯edky, jako nap¯. spreje pro gril
nebo pro peËicÌ trouby, hrubÈ prost¯edky pro drhnutÌ, p¯ÌpadnÏ
abrazivnÌ prost¯edky pro ËiötÏnÌ hrnc˘.
Sklokeramickou varnou desku ËistÏte po kaûdÈm pouûitÌ, jeötÏ dokud
je vlaûn· nebo chladn·. Tak zamezÌte pevnÈmu p¯ip·lenÌ neËistot na
povrchu desky.
Zbytky v·pna a vody, tukovÈ st¯Ìkance a kovovÏ se t¯pytÌcÌ zbarvenÌ
odstraÚte obvykl˝m Ëistidlem na sklokeramick˝ povrch nebo
uölechtilou ocel. PeËlivÏ dodrûujte vöechny pokyny v˝robce.
Lehk· zneËiötÏnÌ
1. Ot¯ete sklokeramickou plochu vlhkou utÏrkou a trochou prost¯edku
pro ruËnÌ mytÌ.
2. Nato vyt¯ete desku Ëistou utÏrkou dosucha. Na povrchu desky nesmÏjÌ
z˘stat û·dnÈ zbytky ËisticÌho prost¯edku.
18
39
Zava¯ov·nÌ
Funkce Ëasu
Funkce peËicÌ trouby: DolnÌ oh¯ev
ï Pro zava¯ov·nÌ pouûÌvejte v˝hradnÏ zava¯ovacÌ sklenice stejnÈ velikosti,
bÏûnÈ v obchodÏ.
ï Sklenice s uz·vÏrem twist-off nebo s bajonetov˝m uz·vÏrem a kovovÈ
plechovky jsou nevhodnÈ.
ï Pro zava¯ov·nÌ pouûÌvejte 1. z·suvnou ˙roveÚ zespodu.
ï K zava¯ov·nÌ pouûÌvejte plech. Na plechu je mÌsto aû pro öest zava¯ovacÌch
sklenic s obsahem po jednom litru.
ï Zava¯ovacÌ sklenice by mÏly b˝t vöechny stejnÏ naplnÏny a zajiötÏny svorkou.
ï Postavte zava¯ovacÌ sklenice na plech tak, aby se navz·jem nedot˝kaly.
ï Nalijte do plechu asi p˘l litru vody, aby vznikla v peËicÌ troubÏ dostateËn·
vlhkost.
ï Jakmile zaËnou v kapalinÏ v prvnÌch sklenicÌch stoupat bublinky (u sklenic
s obsahem 1 litr je to p¯ibliûnÏ po 35 - 60 minut·ch), vypnÏte peËicÌ troubu
nebo sniûte teplotu na 100 ∞C (viz tabulku).
FunkËnÌ kontrolky
TlaËÌtko
Ukazatel Ëasu
TlaËÌtko volby
FunkËnÌ kontrolky
TlaËÌtko
Tabulka pro zava¯ov·nÌ
UvedenÈ doby pro zava¯ov·nÌ a teploty jsou smÏrn˝mi hodnotami.
Zava¯ovan˝ produkt
Teplota
ve ∞C
Zava¯ov·nÌ do
zaË·tku stoup·nÌ
bublinek
min.
Va¯it d·le
p¯i 100 ∞C
min.
BobulovitÈ ovoce
Jahody, bor˘vky, maliny,
zral˝ angreöt
160-170
35-45
---
Nezral˝ angreöt
160-170
35-45
10-15
160-170
35-45
10-15
160-170
50-60
5-10
160-170
40-60
10-15
Okurky
160-170
50-60
---
Zeleninov· smÏs
160-170
50-60
15
Kedlubny, hr·ch, ch¯est
160-170
50-60
15-20
Fazole
160-170
50-60
---
PeckovÈ ovoce
Hruöky, kdoule, övestky
Zelenina
Karotka 1)
Houby
1)
Kr·tk˝ Ëasov˝ interval - minutka
UrËeno pro nastavenÌ kr·tkÈho ËasovÈho intervalu. Po uplynutÌ
nastavenÈho intervalu zaznÌ zvukov· signalizace.
Tato funkce nem· vliv na provoz peËicÌ trouby.
Doba trv·nÌ
UrËeno pro nastavov·nÌ doby, po kterou m· b˝t peËicÌ trouba
v provozu.
Konec
UrËeno pro nastavov·nÌ doby, kdy se m· peËicÌ trouba opÏt vypnout.
DennÌ Ëas
UrËeno pro nastavov·nÌ, zmÏnu nebo zjiöùov·nÌ dennÌho Ëasu (viz takÈ
kapitolu "P¯ed prvnÌm pouûitÌm").
1) Nechat st·t ve vypnutÈ peËicÌ troubÏ
38
19
Pokyny k pouûÌv·nÌ funkcÌ hodin
ï Po zvolenÌ nÏkterÈ funkce blik· p¯Ìsluön· funkËnÌ kontrolka p¯ibliûnÏ
5 sekund. BÏhem tÈto doby je moûno nastavit pomocÌ tlaËÌtka
nebo
poûadovanÈ Ëasy.
ï Po nastavenÌ poûadovanÈho Ëasu blik· funkËnÌ kontrolka jeötÏ
asi 5 sekund. Potom je funkËnÌ kontrolka rozsvÌcena. Nastaven˝ Ëas
zaËÌn· probÌhat.
ï Zvukovou signalizaci je moûno zruöit stisknutÌm libovolnÈho tlaËÌtka.
ï Poûadovanou funkci peËicÌ trouby a poûadovanou teplotu lze zvolit
p¯ed nebo po nastavenÌ funkcÌ hodin Doba trv·nÌ
a Konec .
ï Po skonËenÈm va¯enÌ natoËte spÌnaË funkcÌ peËicÌ trouby a spÌnaË
volby teploty opÏt do nulovÈ polohy.
Rozmrazov·nÌ
Funkce peËicÌ trouby: Rozmrazov·nÌ
ï Rozloûte rozbalenÈ pokrmy na tal̯, kter˝ postavÌte na roöt.
ï Pro zakrytÌ nepouûÌvejte û·dnÈ tal̯e nebo misky, neboù ty by dobu
pro rozmrazenÌ znaËnÏ prodlouûily.
ï Roöt k rozmrazov·nÌ zasuÚte do 1. z·suvnÈ ˙rovnÏ zdola.
Tabulka pro rozmrazov·nÌ
Pokrm
VypnutÌ ukazatele Ëasu
Doba
Doba
doplÚkovÈho
rozmrazenÌ
rozmrazenÌ
min.
min.
Pozn·mka
VypnutÌm ËasovÈho ukazatele m˘ûete öet¯it elektrickou energii.
Ku¯e, 1000 g
100-140
20-30
Ku¯e poloûit na obr·cen˝ podö·lek
ve velkÈm tal̯i. Po uplynutÌ poloviny
pot¯ebnÈho Ëasu obr·tit.
VypnutÌ ËasovÈho ukazatele
StisknÏte dvÏ libovoln· tlaËÌtka tak dlouho, dokud ukazatel neztmavne
(asi 10 sekund).
Maso, 1000 g
100-140
20-30
Po uplynutÌ poloviny pot¯ebnÈho
Ëasu obr·tit.
Maso, 500 g
90-120
20-30
Po uplynutÌ poloviny pot¯ebnÈho
Ëasu obr·tit.
Pstruh, 150 g
25-35
10-15
---
Jahody, 300 g
30-40
10-20
---
M·slo, 250 g
30-40
10-15
---
Smetana, 2 x 200 g
80-100
10-15
Smetanu je moûno dob¯e uölehat
i s jeötÏ lehce zmraûen˝mi mÌsty.
60
60
ZapnutÌ ËasovÈho ukazatele
StisknÏte dvÏ libovoln· tlaËÌtka tak dlouho, dokud se na displeji opÏt
neobjevÌ dennÌ Ëas (asi 10 sekund).
Ukazatel je moûno vypnout pouze tehdy, kdyû nenÌ v provozu
û·dn· z funkcÌ hodin Doba trv·nÌ , Konec
nebo Kr·tk˝ Ëasov˝
interval .
Dort, 1400 g
20
(bez nastavenÌ teploty)
---
37
Grilov·nÌ na ploöe
Funkce peËicÌ trouby: Gril
nastavenÌm teploty.
nebo velkoploön˝ gril
s maxim·lnÌm
Pozor: Grilujte vûdy p¯i zav¯en˝ch dve¯Ìch peËicÌ trouby.
ï Pr·zdnou peËicÌ troubu s funkcemi grilu vûdy p¯edeh¯Ìvejte po
dobu 5 minut!
ï Pro grilov·nÌ pouûÌvejte spoleËnÏ roöt a odchyt·vacÌ pek·Ë.
ï Doby grilov·nÌ jsou smÏrn˝mi hodnotami.
ï Grilov·nÌ je vhodnÈ obzvl·ötÏ pro plochÈ kusy masa a ryb.
Tabulka pro grilov·nÌ
GrilovanÈ pokrmy
Z·suvn· ˙roveÚ zdola
36
2. Nastavte pomocÌ tlaËÌtek nebo
poûadovan˝ kr·tk˝ Ëasov˝ interval
(max. 2 hodiny 30 minut).
Doba grilov·nÌ
1. strana
2. strana
Karban·tky
4
8-10 min.
6-8 min.
Vep¯ovÈ filÈ
4
10-12 min.
6-10 min.
Klob·sy
4
8-10 min.
6-8 min.
HovÏzÌ steaky,
telecÌ steaky
4
6-7 min.
5-6 min.
HovÏzÌ filÈ, roastbÌf
(cca 1 kg)
3
10-12 min.
10-12 min.
Toastov˝ chlÈb 1)
3
2-3 min.
2-3 min.
ObloûenÈ toastovÈ chleby
3
6-8 min.
---
1) PouûÌvejte grilovacÌ roöt bez odchyt·vacÌho plechu
Kr·tk˝ Ëas. interval - minutka
1. StisknÏte tlaËÌtko volby
tolikr·t,
aû blik· funkËnÌ kontrolka Kr·tk˝
Ëasov˝ interval .
P¯ibliûnÏ po uplynutÌ 5 sekund
zobrazÌ ukazatel zb˝vajÌcÌ Ëas.
FunkËnÌ kontrolka kr·tkÈho
ËasovÈho intervalu
svÌtÌ.
Po uplynutÌ nastavenÈho Ëasu zaËne
blikat funkËnÌ kontrolka a zaznÌ na
dobu 2 minut akustick˝ sign·l.
Akustick˝ sign·l je moûno zruöit
stisknutÌm libovolnÈho tlaËÌtka.
21
Doba trv·nÌ
1. StisknÏte tlaËÌtko volby
tolikr·t,
aû blik· funkËnÌ kontrolka Doba
trv·nÌ .
2. PomocÌ tlaËÌtek nebo nastavte
poûadovanou dobu trv·nÌ peËenÌ.
Druh masa
MnoûstvÌ
Funkce
peËicÌ trouby
Z·suvn·
˙roveÚ
Teplota
»as
∞C
hod. : min.
Vep¯ovÈ maso
Plecko, h¯bet,
kus öunky
1-1,5 kg
InfrapeËenÌ
1
160-180
1:30-2:00
Kotlety, uzenÈ
1-1,5 kg
InfrapeËenÌ
1
170-180
1:00-1:30
Sekan· peËenÏ
750 g-1 kg
InfrapeËenÌ
1
160-170
0:45-1:00
Vep¯ovÈ noûiËky
(p¯edva¯enÈ)
750 g-1 kg
InfrapeËenÌ
1
150-170
1:30-2:00
TelecÌ peËenÏ
1 kg
InfrapeËenÌ
1
160-180
1:30-2:00
TelecÌ noûiËky
1,5-2 kg
InfrapeËenÌ
1
160-180
2:00-2:30
JehnÏËÌ k˝ta,
jehnÏËÌ peËenÏ
1-1,5 kg
InfrapeËenÌ
1
150-170
1:15-2:00
JehnÏËÌ h¯bet
1-1,5 kg
InfrapeËenÌ
1
160-180
1:00-1:30
do 1 kg
HornÌ a
dolnÌ oh¯ev
3
2202501)
0:25-0:40
SrnËÌ / jelenÌ h¯bet
1,5-2 kg
HornÌ a
dolnÌ oh¯ev
1
210-220
1:15-1:45
SrnËÌ / jelenÌ k˝ta
1,5-2 kg
HornÌ a
dolnÌ oh¯ev
1
200-210
1:30-2:15
»·sti dr˘beûe
po 200-250g
InfrapeËenÌ
3
200-220
0:35-0:50
Poloviny ku¯ete
po 400-500g
InfrapeËenÌ
3
190-210
0:35-0:50
Ku¯e, pulard
1-1,5 kg
InfrapeËenÌ
1
190-210
0:45-1:15
Kachna
1,5-2 kg
InfrapeËenÌ
1
180-200
1:15-1:45
Husa
3,5-5 kg
InfrapeËenÌ
1
160-180
2:30-3:30
2,5-3,5 kg
InfrapeËenÌ
1
160-180
1:45-2:30
4-6 kg
InfrapeËenÌ
1
140-160
2:30-4:00
1-1,5 kg
HornÌ a
dolnÌ oh¯ev
2/3
210-220
0:45-1:15
TelecÌ maso
JehnÏËÌ maso
Po uplynutÌ p¯ibliûnÏ 5 sekund se
ukazatel p¯epne zpÏt na dennÌ Ëas.
FunkËnÌ kontrolka doby trv·nÌ
svÌtÌ.
Zvϯina
ZajeËÌ h¯bet,
zajeËÌ stehno
Dr˘beû
Po uplynutÌ Ëasu zaËne blikat
funkËnÌ kontrolka, zaznÌ na dobu
2 minut akustick˝ sign·l a peËicÌ
trouba se vypne.
3. Akustick˝ sign·l a program je
moûno
zruöit
stisknutÌm
libovolnÈho tlaËÌtka.
Krocan / kr˘ta
Ryba (duöenÌ)
CelÈ ryby
1) PeËicÌ troubu p¯edeh¯ejte
22
35
PeËenÌ masa
Funkce peËicÌ trouby: HornÌ a dolnÌ oh¯ev
nebo infrapeËenÌ
.
P¯i peËenÌ masa nasaÔte tukov˝ filtr!
N·dobÌ pro peËenÌ masa
ï Pro peËenÌ masa je vhodnÈ jakÈkoliv n·dobÌ, odolnÈ proti p˘sobenÌ horka
(respektujte ˙daje v˝robce!).
ï VelkÈ kusy peËenÏ m˘ûete pÈci p¯Ìmo v z·chytnÈm plechu nebo na roötu
s podstaven˝m z·chytn˝m plechem.
ï Vöechny libovÈ druhy masa doporuËujeme pÈci v pek·Ëi s vÌkem. Tak z˘stane
maso öùavnatÏjöÌ.
ï Vöechny druhy masa, kterÈ majÌ zÌskat k˘rËiËku, m˘ûete pÈci v pek·Ëi bez vÌka.
Pokyny k tabulce pro peËenÌ masa
⁄daje v n·sledujÌcÌ tabulce jsou smÏrn˝mi hodnotami.
ï DoporuËujeme pÈci v peËicÌ troubÏ maso a ryby teprve od hmotnosti 1 kg.
ï Aby se zamezilo p¯ipÈk·nÌ vystupujÌcÌ öù·vy nebo tuku z masa, doporuËujeme
p¯idat do n·doby k peËenÌ trochu tekutiny.
ï PeËeni v p¯ÌpadÏ pot¯eby obraùte (po uplynutÌ 1/2 - 2/3 doby peËenÌ).
ï VelkÈ kusy peËenÏ a dr˘beû nÏkolikr·t v pr˘bÏhu doby peËenÌ polijte öù·vou
z peËenÌ. TÌm dos·hnete lepöÌho v˝sledku peËenÌ.
ï P¯ibliûnÏ 10 minut p¯ed skonËenÌm doby peËenÌ peËicÌ troubu vypnÏte, abyste
tak vyuûili jejÌho zbytkovÈho tepla.
Konec
1. StisknÏte tlaËÌtko volby
tolikr·t,
aû blik· funkËnÌ kontrolka Konec .
2. PomocÌ tlaËÌtek nebo nastavte
poûadovan˝ Ëas vypnutÌ.
Po uplynutÌ p¯ibliûnÏ 5 sekund se
ukazatel p¯epne zpÏt na dennÌ Ëas.
svÌtÌ.
FunkËnÌ kontrolka Konec
Tabulka pro peËenÌ masa
Druh masa
MnoûstvÌ
Funkce
peËicÌ trouby
Z·suvn·
˙roveÚ
Teplota
»as
hod. : min.
HovÏzÌ maso
Duöen· peËenÏ
1-1,5 kg
HornÌ a
dolnÌ oh¯ev
1
200-250 2:00-2:30
na 1 cm
v˝öky
RoastbÌf nebo filÈ
34
- uvnit¯ krvavÈ
na 1 cm
v˝öky
1902001)
InfrapeËenÌ
1
- uvnit¯ r˘ûovÈ
na 1 cm
v˝öky
InfrapeËenÌ
1
180-190 0:06-0:08
- uvnit¯ propeËenÈ
na 1 cm
v˝öky
InfrapeËenÌ
1
170-180
0:05-0:06
Po uplynutÌ Ëasu zaËne blikat
funkËnÌ kontrolka, zaznÌ na dobu
2 minut akustick˝ sign·l a peËicÌ
trouba se vypne.
3. Akustick˝ sign·l a program je
moûno
zruöit
stisknutÌm
libovolnÈho tlaËÌtka.
0:08-0:10
23
Kombinovan· doba trv·nÌ
a konec
Dobu trv·nÌ
a konec
je moûno pouûÌvat souËasnÏ, jestliûe se m·
peËicÌ trouba automaticky zapnout a vypnout v pozdÏjöÌ nastavenÈ
dobÏ.
Tabulka pro n·kypy a zapÈkanÈ pokrmy
Z·suvn·
˙roveÚ
Teplota
∞C
»as
hod. : min.
HornÌ a dolnÌ oh¯ev
1
180-200
0:45-1:00
HornÌ a dolnÌ oh¯ev
1
180-200
0:25-0:40
InfrapeËenÌ
1
160-170
0:15-0:30
InfrapeËenÌ
1
160-170
0:15-0:30
SladkÈ n·kypy
HornÌ a dolnÌ oh¯ev
1
180-200
0:40-0:60
RybÌ n·kypy
HornÌ a dolnÌ oh¯ev
1
180-200
0:30-1:00
InfrapeËenÌ
1
160-170
0:30-1:00
Funkce
peËicÌ trouby
Pokrm
Nudlov˝ n·kyp
1. PomocÌ funkce Doba trv·nÌ
nastavte dobu, kterou pot¯ebuje
pokrm k uva¯enÌ.
Zde je to 1 hodina.
Lasagne
ZapeËen· zelenina
ZapeËenÈ bagety
1)
1)
PlnÏn· zelenina
1) PeËicÌ troubu p¯edeh¯ejte
2. Nastavte s funkcÌ pro Konec
kdy m· b˝t pokrm hotov.
Zde je to ve 14:05 hodin.
Ëas,
SvÌtÌ funkËnÌ kontrolky Doba trv·nÌ
a Konec a na displeji se zobrazÌ
dennÌ Ëas.
Zde je to 12:05 hodin.
PeËicÌ trouba se ve vypoËÌtanÈm
okamûiku automaticky zapne.
Zde je to ve 13:05 hodin.
Tabulka pro mraûenÈ hotovÈ pokrmy
PeËen˝ pokrm
Funkce
peËicÌ trouby
Z·suvn·
˙roveÚ
Teplota
»as
Mraûen· pizza
HornÌ a dolnÌ oh¯ev
3
podle ˙daj˘
v˝robce
podle ˙daj˘
v˝robce
BramborovÈ
hranolky 1)
(300 - 600 g)
InfrapeËenÌ
3
200-220
15-25 min.
Bagety
HornÌ a dolnÌ oh¯ev
3
podle ˙daj˘
v˝robce
podle ˙daj˘
v˝robce
OvocnÈ kol·Ëe
HornÌ a dolnÌ oh¯ev
3
podle ˙daj˘
v˝robce
podle ˙daj˘
v˝robce
1) Pozn·mka: BramborovÈ hranolky obËas 2 aû 3kr·t obr·tit
A po uplynutÌ zadanÈ doby trv·nÌ se trouba opÏt vypne.
Zde je to ve 14:05 hodin.
24
33
Tipy pro peËenÌ peËiva
V˝sledek peËenÌ
Moûn· p¯ÌËina
PouûitÌ, tabulky, rady
OdstranÏnÌ
Kol·Ëe jsou dole
p¯Ìliö svÏtlÈ
Nespr·vn· v˝öka z·suvnÈ
˙rovnÏ
Zasunout kol·Ëe hloubÏji
do trouby
Kol·Ë se sr·ûÌ
(st·v· se mazlav˝m,
vodnat˝m, objevuje
se brousek)
P¯Ìliö vysok· teplota peËenÌ
Nastavit teplotu peËenÌ
trochu niûöÌ
P¯Ìliö kr·tk· doba peËenÌ
Prodlouûit dobu peËenÌ
Doby peËenÌ nelze
zkracovat zv˝öenÌm
teploty peËenÌ
P¯Ìliö mnoho tekutiny v tÏstu
PouûÌt menöÌ mnoûstvÌ
tekutiny
Dodrûujte doby mÌch·nÌ,
p¯edevöÌm p¯i pouûitÌ
kuchyÚsk˝ch robot˘
P¯Ìliö nÌzk· teplota peËenÌ
Nastavit vyööÌ teplotu peËenÌ
P¯Ìliö dlouh· doba peËenÌ
Zkr·tit dobu peËenÌ
P¯Ìliö vysok· teplota peËenÌ
a p¯Ìliö kr·tk· doba peËenÌ
Nastavit teplotu peËenÌ
o trochu niûöÌ a prodlouûit
dobu peËenÌ
TÏsto je nerovnomÏrnÏ
rozloûeno
Rozloûit tÏsto na plechu
pro peËenÌ rovnomÏrnÏ
Je nasazen tukov˝ filtr
Vyjmout tukov˝ filtr
P¯Ìliö nÌzk· teplota peËenÌ
Nastavit ponÏkud vyööÌ
teplotu peËenÌ
Je nasazen tukov˝ filtr
Vyjmout tukov˝ filtr
Kol·Ë je p¯Ìliö such˝
Kol·Ëe jsou
nerovnomÏrnÏ hnÏdÈ
PeËivo nenÌ bÏhem
uvedenÈ doby peËenÌ
hotovÈ
N·dobÌ pro va¯enÌ
ï DobrÈ varnÈ n·doby pozn·te podle jejich dna. Dno varnÈ n·doby
by mÏlo b˝t tak tlustÈ a rovnÈ, jak je to jen moûnÈ.
ï P¯i n·kupu novÈho varnÈho n·dobÌ dbejte vûdy na to, abyste koupili
hrnce a p·nve se spr·vn˝m pr˘mÏrem dna. V˝robci Ëasto ud·vajÌ
hornÌ pr˘mÏr okraje n·doby.
ï N·dobÌ s hlinÌkov˝mi nebo mÏdÏn˝mi dny mohou zanech·vat na
povrchu sklokeramickÈ desky kovovÈ zbarvenÌ, kterÈ je moûno
odstranit pouze velmi nesnadno nebo je dokonce jiû zcela
neodstranitelnÈ.
ï NepouûÌvejte hrnce a n·doby z litiny nebo s poökozen˝mi dny, kterÈ
jsou drsnÈ nebo majÌ r˘znÈ v˝ËnÏlky. P¯i p¯esunov·nÌ by mohly
vzniknout v povrchu desky trvalÈ vrypy.
ï V chladnÈm stavu jsou dna
varn˝ch n·dob obvykle lehce
vyklenut· smÏrem dovnit¯ (jsou
konk·vnÌ). V û·dnÈm p¯ÌpadÏ by
nemÏla b˝t dna prohnut· smÏrem
ven (b˝t konvexnÌ).
ï Pokud pouûÌv·te speci·lnÌ n·dobÌ (nap¯. tlakovÈ hrnce, speci·lnÌ
hrnce Sommer, n·doby WOK atd.), dodrûujte laskavÏ pokyny jejich
v˝robc˘.
Rady pro ˙sporu energie
ï VarnÈ n·doby postavte na
plot˝nku z·sadnÏ p¯edtÌm, neû
plot˝nku zapnete.
ï Zakr˝vejte hrnce a p·nve pokud
moûno vûdy vhodnou poklicÌ.
ï Plot˝nky vypnÏte p¯ed koncem
doby va¯enÌ, abyste tak vyuûili
jeötÏ zbytkovÈ teplo.
ï Dno hrnce a plot˝nka by mÏly mÌt
stejnou velikost.
32
25
PeËenÌ peËiva na vÌce z·suvn˝ch ˙rovnÌch
InformativnÌ hodnoty pro va¯enÌ na plot˝nk·ch
⁄daje v n·sledujÌcÌch tabulk·ch jsou smÏrn˝mi hodnotami.
StupeÚ
v˝konu
Zp˘sob
p¯Ìpravy
pokrmu
Pokyny / rady
Druh peËiva
Udrûov·nÌ pokrm˘
v teplÈm stavu
podle
pot¯eby
Zakr˝t
RozpouötÏnÌ
Holandsk· om·Ëka,
rozpouötÏnÌ m·sla,
Ëokol·dy, ûelatiny
5-25 min.
ObËas promÌchat
Velmi mÌrnÈ
peËenÌ
BÌlkov· omeleta,
zav·¯ka do polÈvky
10-40 min.
Zakr˝t poklicÌ
25-50 min.
Pro r˝ûi pouûÌt nejmÈnÏ
dvojitÈ mnoûstvÌ tekutiny,
mlÈËnÈ pokrmy obËas
promÌchat
20-45 min.
U zeleniny p¯idat menöÌ
mnoûstvÌ tekutiny
(nÏkolik polÈvkov˝ch lûic)
20-60 min.
PouûÌvat malÈ mnoûstvÌ
tekutiny, nap¯.:
max. 1/4 l vody
na 750 g brambor
2-3
äetrnÈ
duöenÌ
Va¯enÌ r˝ûovÈ kaöe
a mlÈËn˝ch pokrm˘,
oh¯Ìv·nÌ hotov˝ch pokrm˘
3-4
DuöenÌ,
pa¯enÌ
DuöenÌ zeleniny, ryb,
duöenÌ masa
DuöenÌ brambor
Multi - hork˝
vzduch
Z·suvn· ˙roveÚ zdola
2 z·suv. ˙rovnÏ 3 z·suv. ˙rovnÏ
Udrûov·nÌ v
teplÈm stavu
1-2
4-5
Doba
trv·nÌ
ZbytkovÈ teplo,
poloha pro vypnutÌ
0
1
je vhodn˝ pro
Hork˝
vzduch
»as
hod. : min.
Teplota
∞C
PeËivo na plechu
VÏtrnÌky / snÏhovÈ peËivo
1/4
---
160-1801)
0:35-0:60
Kol·Ë s drobenkou such˝
1/3
---
140-160
0:30-0:60
PlaciËky z k¯ehkÈho tÏsta
1/3
1/3/5
150-160
0:15-0:35
DrezÌrovanÈ peËivo
1/3
1/3/5
140-150
0:20-0:60
PlaciËky z t¯enÈho tÏsta
1/3
---
160-170
0:25-0:40
BÌlkovÈ peËivo, bezÈ
1/3
---
80-100
2:10-2:50
MakrÛnky
1/3
---
100-120
0:40-1:20
KynutÈ drobnÈ peËivo
1/3
---
160-170
0:30-0:60
DrobnÈ peËivo z listovÈho tÏsta
1/3
---
170-1801)
0:30-0:50
éemle
1/4
---
180-1901)
0:30-0:55
---
1)
0:25-0:35
DrobnÈ peËivo
Va¯enÌ
Va¯enÌ vÏtöÌch mnoûstvÌ
pokrm˘,pokrmy z jednoho 60-150 min.
hrnce a polÈvky
Aû 3 l tekutiny
plus p¯Ìsady
6-7
MÌrnÈ
peËenÌ
PeËenÌ masa, ¯Ìzk˘, plnÏn˝ch
¯Ìzk˘, kotlety, karban·tky,
klob·sy, j·tra, jÌöka, mÌrnÈ
peËenÌ, s·zen· vejce,
svitky, smaûenÌ koblih
postupnÏ
pÈci
ObËas obr·tit
7-8
IntenzivnÌ
peËenÌ
Brambor·ky, peËenÌ svÌËkov˝ch ¯ez˘, steaky, lÌvance
5-15 min.
na p·nev
ObËas obr·tit
9
UvedenÌ
do varu
SmaûenÌ
UvedenÌ velkÈho mnoûstvÌ tekutiny do varu, va¯enÌ dom·cÌch nudlÌ,
rychlÈ opÈk·nÌ masa (gul·ö, peËenÏ), smaûenÌ bramborov˝ch hranolk˘
MalÈ placiËky (20 kus˘/plech)
1/4
140-160
1) P¯edeh¯·t peËicÌ troubu
DoporuËujeme nastavit p¯i uv·dÏnÌ do varu nebo p¯i rozpalov·nÌ p·nve
plot˝nku na nejvyööÌ stupeÚ, a potom va¯enÌ pokrm˘ s delöÌ dobou p¯Ìpravy
dokonËovat p¯i odpovÌdajÌcÌm niûöÌm stupni v˝konu.
P¯eh¯·tÈ tuky a oleje velmi rychle vzplanou. Jestliûe p¯ipravujete pokrmy
v tuku nebo v oleji (nap¯. bramborovÈ hranolky), mÏli byste st·le mÌt p¯Ìpravu
pod dohledem.
26
31
Funkce
peËicÌ trouby
Druh peËiva
Pizza (s velkou oblohou)
2)
HornÌ a dolnÌ oh¯ev
Z·suvn·
˙roveÚ
1
Teplota ∞C
»as
hod. : min.
1)
0:30-1:00
1)
190-210
Pizza (tenk·)
HornÌ a dolnÌ oh¯ev
1
230-250
0:10-0:25
Ploch˝ chlÈb
HornÌ a dolnÌ oh¯ev
1
250-270
0:08-0:15
Kol·Ëe (öv˝carskÈ)
HornÌ a dolnÌ oh¯ev
1
200-220
0:35-0:50
Hork˝ vzduch
3
150-160
0:06-0:20
Hork˝ vzduch
3
140-150
0:10-0:40
Hork˝ vzduch
3
150-160
0:15-0:20
BÌlkovÈ peËivo, bezÈ
Hork˝ vzduch
3
80-100
2:00-2:30
MakrÛnky
Hork˝ vzduch
3
100-120
0:30-0:60
KynutÈ drobnÈ peËivo
Hork˝ vzduch
3
150-160
0:20-0:40
DrobnÈ peËivo
PlaciËky z k¯ehkÈho tÏsta 3)
TrezÌrovanÈ peËivo
3)
PlaciËky z t¯enÈho tÏsta
3)
DrobnÈ peËivo z listovÈho tÏsta
éemle
MalÈ placiËky
(20 kus˘/plech)
Hork˝ vzduch
3
1)
0:20-0:30
1)
170-180
Hork˝ vzduch
3
170-190
0:20-0:35
HornÌ a dolnÌ oh¯ev
3
170-1901)
0:20-0:30
1) P¯edeh¯·t peËicÌ troubu
2) PouûÌt univerz·lnÌ plech, p¯ÌpadnÏ pek·Ë
3) Je moûno pÈci na 2 z·suvn˝ch ˙rovnÌch
PeËenÌ peËiva
Funkce peËicÌ trouby: hork˝ vzduch
nebo hornÌ / dolnÌ oh¯ev .
, multi - hork˝ vzduch
Formy pro peËenÌ
ï Pro hornÌ / dolnÌ oh¯ev
jsou vhodnÈ formy z tmavÈho kovu a
formy s povlakem.
ï Pro hork˝ vzduch , resp. multi - hork˝ vzduch
jsou vhodnÈ
takÈ svÏtlÈ kovovÈ formy.
Z·suvnÈ ˙rovnÏ
ï S pouûitÌm hornÌho / dolnÌho oh¯evu
a horkÈho vzduchu
je
moûnÈ pÈci peËivo na jednÈ z·suvnÈ ˙rovni.
ï PomocÌ multi - horkÈho vzduchu
m˘ûete pÈci souËasnÏ aû na
3 plech·ch pro peËenÌ.
1 plech pro peËenÌ:
nap¯. z·suvn· ˙roveÚ 3
1 forma pro peËenÌ:
nap¯. z·suvn· ˙roveÚ 1
2 plechy pro peËenÌ:
nap¯. z·suvnÈ ˙rovnÏ 1 a 3
3 plechy pro peËenÌ:
z·suvnÈ ˙rovnÏ 1, 3 a 5
30
27
Obecn· upozornÏnÌ
ï Nasazujte plech na peËenÌ se zeöikmenÌm smϯujÌcÌm dop¯edu!
ï S pouûitÌm hornÌho / dolnÌho oh¯evu
nebo horkÈho vzduchu
m˘ûete souËasnÏ pÈci takÈ dvÏ formy, umÌstÏnÈ vedle sebe na roötu.
Doba peËenÌ se pouze nepodstatnÏ prodlouûÌ.
P¯i zpracov·nÌ mraûen˝ch potravin se mohou plechy, pouûitÈ k peËenÌ,
deformovat. To je zp˘sobeno velk˝m teplotnÌm rozdÌlem mezi
zmraûenou potravinou a teplotou v peËÌcÌ troubÏ. Po ochlazenÌ plech˘
se deformace opÏt vyrovn·.
Pokyny k tabulk·m pro peËenÌ peËiva
V n·sledujÌcÌch tabulk·ch najdete pro volbu pokrm˘ ˙daje o teplot·ch,
dob·ch peËenÌ a z·suvn˝ch ˙rovnÌch, kterÈ je vhodnÈ pouûÌvat p¯i
p¯ÌpravÏ peËiva.
ï Teploty a doby peËenÌ jsou smÏrn˝mi hodnotami, kterÈ jsou z·vislÈ
na sloûenÌ tÏsta, na jeho mnoûstvÌ a na pouûitÈ formÏ pro peËenÌ.
ï DoporuËujeme nastavit p¯i prvnÌm peËenÌ niûöÌ hodnotu teploty,
a teprve v p¯ÌpadÏ pot¯eby, nap¯. jestliûe je poûadov·no silnÏjöÌ
zhnÏdnutÌ v˝robk˘ nebo pokud trv· doba peËenÌ p¯Ìliö dlouho, zvolit
vyööÌ teplotu.
ï Pokud nenajdete pro vlastnÌ recept û·dnÈ konkrÈtnÌ ˙daje, orientujte
se na z·kladÏ podobnÈho peËiva.
ï P¯i peËenÌ kol·Ë˘ na plech·ch nebo ve form·ch na vÏtöÌm poËtu
z·suvn˝ch ˙rovnÌ se m˘ûe doba peËenÌ o 10 - 15 minut prodlouûit.
ï PeËivo s vyööÌm obsahem vlhkosti (nap¯. pizza, ovocnÈ kol·Ëe atd.)
se p¯ipravuje na jednÈ z·suvnÈ ˙rovni.
ï V˝ökovÈ rozdÌly jednotliv˝ch peËen˝ch produkt˘ mohou vÈst na
zaË·tku peËenÌ k jejich rozdÌlnÈmu stupni zhnÏdnutÌ. V tomto p¯ÌpadÏ
laskavÏ nemÏÚte nastavenÌ teploty.
RozdÌly ve stupni zhnÏdnutÌ se v pr˘bÏhu peËenÌ vyrovnajÌ.
Jsou-li doby peËenÌ delöÌ, m˘ûete peËicÌ troubu p¯ibliûnÏ 10 minut
p¯ed skonËenÌm doby peËenÌ vypnout, aby se tak vyuûilo zbytkovÈho
tepla v troubÏ.
Jestliûe nenÌ uvedeno nÏco jinÈho, jsou tabulky platnÈ pro osazov·nÌ
produkt˘ do chladnÈ peËicÌ trouby.
28
Tabulka pro peËenÌ peËiva
Druh peËiva
Funkce
peËicÌ trouby
Z·suvn·
˙roveÚ
Teplota
∞C
»as
hod. : min.
PeËivo ve form·ch
T¯enÈ buchty nebo b·bovky
Hork˝ vzduch
1
150-160
0:50-1:10
Lineck˝ kol·Ë /
kr·lovsk˝ z·kusek
Hork˝ vzduch
1
140-160
1:10-1:30
Piökotov˝ dort
Hork˝ vzduch
1
140-160
0:25-0:40
Dortov˝ korpus k¯ehkÈ tÏsto
HornÌ a dolnÌ oh¯ev
3
180-200
0:10-0:25
Dortov˝ korpus t¯enÈ tÏsto
Hork˝ vzduch
3
150-170
0:20-0:25
JableËn˝ dort s n·plnÌ
HornÌ a dolnÌ oh¯ev
1
170-190
0:50-1:00
JableËn˝ kol·Ë (2 formy
∅ 20 cm, ˙hlop¯ÌËnÏ p¯esazenÈ)
HornÌ a dolnÌ oh¯ev
1
180-200
0:20-0:30
JableËn˝ kol·Ë (2 formy
∅ 20 cm, ˙hlop¯ÌËnÏ p¯esazenÈ)
Hork˝ vzduch
1
170-190
1:05-1:20
PikantnÌ dort
(nap¯. öpekov˝ s vejcem)
HornÌ a dolnÌ oh¯ev
1
180-200
0:30-1:10
S˝rovÈ dorty
HornÌ a dolnÌ oh¯ev
1
170-190
1:00-1:30
Kynut˝ pletenec / vÏnec
HornÌ a dolnÌ oh¯ev
3
170-190
0:30-0:40
V·noËnÌ ötoly
HornÌ a dolnÌ oh¯ev
3
160-1801)
0:40-1:00
ChlÈb (ûitn˝ chlÈb)
- nejprve
- potom
HornÌ a dolnÌ oh¯ev
2
2501)
160-180
0:20
0:30-1:00
PeËivo na plechu
Hork˝ vzduch
3
160-1701)
0:15-0:30
HornÌ a dolnÌ oh¯ev
3
180-2001)
0:10-0:20
Kol·Ë s drobenkou such˝
Hork˝ vzduch
3
150-160
0:20-0:40
M·slov˝ / cukrov˝ kol·Ë
HornÌ a dolnÌ oh¯ev
3
190-2101)
0:15-0:30
Hork˝ vzduch
3
150-160
0:25-0:50
OvocnÈ kol·Ëe
z lineckÈho tÏsta
HornÌ a dolnÌ oh¯ev
3
170-190
0:40-1:20
Kol·Ëe s citlivou n·plnÌ
(nap¯. tvaroh, smetana,
vanilkov˝ krÈm)
HornÌ a dolnÌ oh¯ev
3
160-180
0:40-1:20
VÏtrnÌky / snÏhovÈ peËivo, bezÈ
Piökotov· rol·da
OvocnÈ kol·Ëe (z kynutÈho /
t¯enÈho tÏsta) 2)
29
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising