AEG | EP3013021M | User manual | Aeg EP3013021M User Manual

Aeg EP3013021M User Manual
EL
Οδηγίες Χρήσης
Φούρνος
EP3013021M
2
www.aeg.com
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ..................................................................3
2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ.............................................................................5
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ................................................................................... 8
4. ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ..........................................................................9
5. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ.........................................................................................9
6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΡΟΛΟΓΙΟΎ................................................................................. 12
7. ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΆΤΩΝ........................................................................... 14
8. ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ.............................................................................. 15
9. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ.........................................................................16
10. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ.......................................................................... 31
11. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.................................................................. 34
12. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΑΠΌΔΟΣΗ.................................................................................37
ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της AEG. Το σχεδιάσαμε για να
σας παρέχει άψογη απόδοση για πολλά χρόνια, με πρωτοποριακές τεχνολογίες
που θα κάνουν τη ζωή σας πιο απλή και με χαρακτηριστικά που ενδεχομένως δεν
θα βρείτε σε κοινές συσκευές. Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά και να
διαβάσετε τις οδηγίες, ώστε να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή χρήση της
συσκευής σας.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να:
Βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση
προβλημάτων, πληροφορίες συντήρησης:
www.aeg.com/webselfservice
Καταχωρήσετε το προϊόν σας, ώστε να έχετε καλύτερο σέρβις:
www.registeraeg.com
Αγοράσετε εξαρτήματα, αναλώσιμα και γνήσια ανταλλακτικά για τη συσκευή
σας:
www.aeg.com/shop
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ
Συνιστάται η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών.
Όταν επικοινωνείτε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις, βεβαιωθείτε ότι έχετε
διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία: Μοντέλο, Κωδ. προϊόντος (PNC), Αριθμός
σειράς.
Τα στοιχεία αυτά θα τα βρείτε στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
Προειδοποίηση / Προσοχή - Πληροφορίες για την ασφάλεια
Γενικές πληροφορίες και συμβουλές
Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
1.
3
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής,
διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο
κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν
τραυματισμούς ή ζημίες που είναι αποτέλεσμα
λανθασμένης εγκατάστασης ή χρήσης. Να φυλάσσετε
πάντα αυτές τις οδηγίες σε ένα ασφαλές μέρος με εύκολη
πρόσβαση για μελλοντική αναφορά.
1.1 Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
•
•
•
•
•
•
•
Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες
ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή
έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής
με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που
ενέχονται.
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα
παιδιά και απορρίψτε τα κατάλληλα.
Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τη
συσκευή όταν λειτουργεί ή όταν ψύχεται. Τα
προσβάσιμα μέρη είναι πολύ ζεστά.
Εάν η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφαλείας για παιδιά,
θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.
Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και
τη συντήρηση του χρήστη στη συσκευή χωρίς
επίβλεψη.
Παιδιά ηλικίας 3 ετών ή μικρότερα πρέπει να
κρατούνται συνεχώς μακριά από τη συσκευή όταν
αυτή βρίσκεται σε λειτουργία.
1.2 Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια
•
Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής και η
αντικατάσταση του καλωδίου πρέπει να εκτελείται
μόνο από κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Το χειριστήριο πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε
καθορισμένη μονάδα θέρμανσης όπου οι σύνδεσμοι
έχουν τα ίδια χρώματα για την αποφυγή πιθανού
κινδύνου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή και τα προσβάσιμα
μέρη της θερμαίνονται κατά τη χρήση. Προσέξτε να
μην αγγίξετε τις αντιστάσεις. Παιδιά ηλικίας μικρότερης
των 8 ετών πρέπει να παραμένουν μακριά, εκτός αν
επιβλέπονται συνεχώς.
Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια φούρνου όταν αφαιρείτε
ή εισάγετε εξαρτήματα ή σκεύη.
Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης,
διακόπτετε την παροχή ρεύματος.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη
προτού αντικαταστήσετε τον λαμπτήρα για την
αποφυγή πιθανότητας ηλεκτροπληξίας.
Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για τον καθαρισμό
της συσκευής.
Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά λειαντικά καθαριστικά ή
αιχμηρές μεταλλικές ξύστρες για να καθαρίσετε τη
γυάλινη πόρτα, καθότι μπορεί να χαράξουν την
επιφάνεια και αυτό μπορεί να προκαλέσει θραύση του
γυαλιού.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορές, θα
πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή ένα κατάλληλα
καταρτισμένο άτομο, ώστε να αποφευχθεί τυχόν
κίνδυνος από το ηλεκτρικό ρεύμα.
Πριν από τον πυρολυτικό καθαρισμό πρέπει να
απομακρυνθεί η μεγαλύτερη ποσότητα από τα χυμένα
υγρά. Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα από τον φούρνο.
Για να αφαιρέσετε τα στηρίγματα σχαρών, πρώτα
τραβήξτε να αποσπάσετε το μπροστινό άκρο του
στηρίγματος σχάρας και κατόπιν το πίσω άκρο από τα
πλαϊνά τοιχώματα. Τοποθετήστε τα στηρίγματα
σχαρών στη θέση τους, ακολουθώντας την παραπάνω
διαδικασία με την αντίστροφη σειρά.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
5
Τα μέσα για αποσύνδεση πρέπει να είναι
ενσωματωμένα στη σταθερή καλωδίωση σύμφωνα με
τους κανόνες καλωδίωσης.
2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
2.1 Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Η εγκατάσταση αυτής της
συσκευής πρέπει να
εκτελείται μόνο από
κατάλληλα καταρτισμένο
άτομο.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Αφαιρέστε όλα τα υλικά της
συσκευασίας.
Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά,
μην προβείτε σε εγκατάσταση ή
χρήση της.
Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης
που παρέχονται με τη συσκευή.
Πάντα να προσέχετε όταν μετακινείτε
τη συσκευή καθώς είναι βαριά. Να
χρησιμοποιείτε πάντα γάντια
ασφαλείας και κλειστά παπούτσια.
Μην τραβάτε τη συσκευή από τη
λαβή.
Το ντουλάπι της κουζίνας και η
υποδοχή για τη συσκευή πρέπει να
έχουν κατάλληλες διαστάσεις.
Τηρείτε την ελάχιστη απόσταση από
τις άλλες συσκευές και μονάδες.
Βεβαιωθείτε ότι οι κατασκευές κάτω
από τις οποίες ή δίπλα στις οποίες
εγκαθίσταται η συσκευή είναι
ασφαλείς.
Τμήματα της συσκευής είναι φορείς
ρεύματος. Περιβάλλετε τη συσκευή με
επίπλωση για να αποτραπεί η επαφή
με τα επικίνδυνα τμήματα.
Οι πλευρές της συσκευής πρέπει να
πρόσκεινται σε συσκευές ή μονάδες
με το ίδιο ύψος.
Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με
ηλεκτρικό σύστημα ψύξης. Πρέπει να
χρησιμοποιείται με την ηλεκτρική
παροχή.
2.2 Ηλεκτρική σύνδεση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος πυρκαγιάς και
ηλεκτροπληξίας.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει
να πραγματοποιούνται από
επαγγελματία ηλεκτρολόγο.
Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες
σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
συμφωνούν με την παροχή ρεύματος.
Αν δεν συμφωνούν, επικοινωνήστε με
ηλεκτρολόγο.
Χρησιμοποιείτε πάντα σωστά
εγκατεστημένη πρίζα με προστασία
κατά της ηλεκτροπληξίας.
Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και
μπαλαντέζες.
Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά
στο φις τροφοδοσίας και το καλώδιο
τροφοδοσίας. Σε περίπτωση που
πρέπει να αντικατασταθεί το καλώδιο
τροφοδοσίας της συσκευής, η
αντικατάσταση πρέπει να γίνει από το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις μας.
Μην επιτρέπετε σε καλώδια
τροφοδοσίας να βρίσκονται κοντά ή
να έρχονται σε επαφή με την πόρτα
της συσκευής, ιδιαίτερα όταν η πόρτα
είναι ζεστή.
Η προστασία από ηλεκτροπληξία των
υπό τάση ή μονωμένων τμημάτων
πρέπει να στερεώνεται με τέτοιο
τρόπο, ώστε να μην είναι δυνατή η
αφαίρεσή της χωρίς εργαλεία.
Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην
πρίζα μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η
εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση,
βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η
πρόσβαση στο φις τροφοδοσίας.
Εάν η πρίζα είναι χαλαρή, μη
συνδέετε το φις τροφοδοσίας.
Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας
για να αποσυνδέσετε τη συσκευή.
Τραβάτε πάντα το φις τροφοδοσίας.
Χρησιμοποιείτε μόνο σωστές
μονωτικές διατάξεις:
ασφαλειοδιακόπτες, ασφάλειες
(βιδωτές ασφάλειες αφαιρούμενες από
την υποδοχή), διακόπτες διαφυγής
ρεύματος και ρελέ.
6
www.aeg.com
•
•
Στην ηλεκτρική εγκατάσταση της
συσκευής πρέπει να προβλέπεται
μονωτική διάταξη που να επιτρέπει
την αποσύνδεση της συσκευής από το
δίκτυο ρεύματος από όλους τους
πόλους. Η μονωτική διάταξη πρέπει
να έχει ελάχιστη απόσταση 3 mm
μεταξύ των επαφών.
Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με
τις Οδηγίες της ΕΟΚ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς
στη συσκευή.
•
2.3 Χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού,
εγκαυμάτων και
ηλεκτροπληξίας ή έκρηξης.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
οικιακή χρήση.
Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής
της συσκευής.
Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα
αερισμού δεν είναι φραγμένα.
Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς
επιτήρηση κατά τη λειτουργία.
Απενεργοποιείτε τη συσκευή μετά από
κάθε χρήση.
Προσέχετε όταν ανοίγετε την πόρτα
της συσκευής ενόσω η συσκευή
βρίσκεται σε λειτουργία. Μπορεί να
διαφύγει καυτός αέρας.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με
βρεγμένα χέρια ή όταν βρίσκεται σε
επαφή με νερό.
Μην εφαρμόζετε πίεση στην πόρτα
της συσκευής όταν η πόρτα είναι
ανοιχτή.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως
επιφάνεια εργασίας ή ως επιφάνεια
αποθήκευσης αντικειμένων.
Ανοίγετε την πόρτα της συσκευής
προσεκτικά. Η χρήση υλικών με
αλκοόλη μπορεί να δημιουργήσει
μείγμα αλκοόλης και αέρα.
Κατά το άνοιγμα της πόρτας, μην
επιτρέπετε σε σπινθήρες ή γυμνές
φλόγες να έρθουν σε επαφή με τη
συσκευή.
Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω
στη συσκευή εύφλεκτα προϊόντα ή
αντικείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα
προϊόντα.
•
•
•
•
Για να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς
ή ο αποχρωματισμός της εμαγιέ
επίστρωσης:
– μην τοποθετείτε σκεύη ή άλλα
αντικείμενα μέσα στη συσκευή
απευθείας σε επαφή με το κάτω
μέρος της.
– μην τοποθετείτε αλουμινόχαρτο
απευθείας σε επαφή με το κάτω
μέρος της συσκευής.
– μην τοποθετείτε νερό απευθείας
μέσα στη συσκευή όταν αυτή είναι
ζεστή.
– μην αφήνετε υγρά πιάτα και
φαγητά μέσα στη συσκευή μετά
την ολοκλήρωση του
μαγειρέματος.
– κατά την αφαίρεση ή την
τοποθέτηση των εξαρτημάτων
απαιτείται προσοχή.
Ο αποχρωματισμός της εμαγιέ
επιφάνειας ή της επιφάνειας από
ανοξείδωτο ατσάλι δεν επηρεάζει την
απόδοση της συσκευής.
Χρησιμοποιείτε βαθύ ταψί για κέικ με
μεγάλη ποσότητα υγρών. Οι χυμοί
φρούτων προκαλούν λεκέδες οι οποίοι
μπορεί να είναι μόνιμοι.
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
μαγειρική χρήση. Δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις,
όπως για θέρμανση χώρων.
Ψήνετε πάντα με την πόρτα του
φούρνου κλειστή.
2.4 Φροντίδα και καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού,
πυρκαγιάς, ή βλάβης της
συσκευής.
•
•
•
Πριν από την πραγματοποίηση
συντήρησης, απενεργοποιήστε τη
συσκευή και αποσυνδέστε το φις
τροφοδοσίας από την πρίζα.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κρύα.
Υπάρχει κίνδυνος θραύσης των
τζαμιών.
Αντικαταστήστε άμεσα τα τζάμια της
πόρτας όταν έχουν υποστεί ζημιά.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
•
•
•
Επικοινωνήστε με το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Απαιτείται προσοχή κατά την
αφαίρεση της πόρτας από τη
συσκευή. Η πόρτα είναι βαριά!
Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή για να
αποτραπεί η φθορά του υλικού της
επιφάνειας.
Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό
μαλακό πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο
ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη
χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα,
σφουγγαράκια που χαράσσουν,
διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα.
Αν χρησιμοποιείτε σπρέι καθαρισμού
για φούρνους, ακολουθείτε τις οδηγίες
ασφαλείας στη συσκευασία.
Μην καθαρίζετε την καταλυτική εμαγιέ
επίστρωση (εάν υπάρχει) με κανένα
είδος απορρυπαντικού.
•
2.5 Πυρολυτικός καθαρισμός
Κίνδυνος τραυματισμού /
Πυρκαγιές / Χημικές
εκπομπές (Αναθυμιάσεις) σε
πυρολυτική λειτουργία.
•
•
•
•
Πριν πραγματοποιήσετε μια
λειτουργία πυρολυτικού
αυτοκαθαρισμού ή την πρώτη χρήση,
αφαιρέστε από το εσωτερικό του
φούρνου:
– τυχόν υπερβολική ποσότητα
υπολειμμάτων τροφίμων, λαδιού ή
λεκέδων από λίπη / επικαθίσεων.
– τυχόν αφαιρούμενα αντικείμενα
(συμπεριλαμβανομένων σχαρών,
πλευρικών σχαρών κ.λπ., που
παρέχονται μαζί με το προϊόν), και
ιδιαίτερα τυχόν αντικολλητικά
μαγειρικά σκεύη, ταψιά, οικιακά
σκεύη κ.λπ.
Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες
σχετικά με τον πυρολυτικό καθαρισμό.
Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τη
συσκευή ενόσω βρίσκεται σε
λειτουργία ο πυρολυτικός καθαρισμός.
Η συσκευή θερμαίνεται πάρα πολύ και
απελευθερώνεται ζεστός αέρας από
τους μπροστινούς αγωγούς ψύξης.
Ο πυρολυτικός καθαρισμός είναι μια
λειτουργία υψηλής θερμοκρασίας, η
οποία μπορεί να προκαλέσει καπνούς
από τα υπολείμματα μαγειρέματος και
•
•
•
7
τα υλικά κατασκευής, οπότε οι
καταναλωτές συνιστάται να:
– παρέχουν καλό αερισμό κατά τη
διάρκεια και μετά από κάθε
διαδικασία πυρολυτικού
καθαρισμού.
– παρέχουν καλό αερισμό κατά τη
διάρκεια και μετά την πρώτη
χρήση σε μέγιστη ρύθμιση
θερμοκρασίας.
Σε αντίθεση με το σύνολο των
ανθρώπων, κάποια πουλιά και ερπετά
μπορεί να είναι εξαιρετικά ευαίσθητα
στις πιθανές αναθυμιάσεις που
εκπέμπονται κατά τη διαδικασία
καθαρισμού κάθε πυρολυτικού
φούρνου.
– Απομακρύνουν τυχόν κατοικίδια
(ιδιαίτερα τα πουλιά) από την
περιοχή γύρω από τη συσκευή
κατά τη διάρκεια και μετά από τον
πυρολυτικό καθαρισμό, και να
χρησιμοποιήσουν αρχικά τη
μέγιστη ρύθμιση θερμοκρασίας σε
έναν καλά αεριζόμενο χώρο.
Τα μικρά κατοικίδια μπορεί επίσης να
είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στις τοπικές
αλλαγές θερμοκρασίας στην περιοχή
κάθε πυρολυτικού φούρνου, όταν
βρίσκεται σε λειτουργία το πρόγραμμα
πυρολυτικού αυτοκαθαρισμού.
Οι αντικολλητικές επιφάνειες
μαγειρικών σκευών, ταψιών, οικιακών
σκευών κ.λπ. μπορούν να υποστούν
ζημιά από τη λειτουργία του
πυρολυτικού καθαρισμού υψηλής
θερμοκρασίας κάθε πυρολυτικού
φούρνου και μπορούν επίσης να είναι
πηγή επιβλαβών αναθυμιάσεων
χαμηλού επιπέδου.
Οι αναθυμιάσεις που εκπέμπονται
από τους προαναφερόμενους
πυρολυτικούς φούρνους /
υπολείμματα μαγειρέματος, δεν είναι
επιβλαβείς για τον άνθρωπο,
συμπεριλαμβανομένων των βρεφών
και των ατόμων με ιατρικές παθήσεις.
2.6 Εσωτερικός φωτισμός
•
Ο τύπος λαμπτήρα πυράκτωσης ή
αλογόνου που χρησιμοποιείται σε
αυτή τη συσκευή προορίζεται μόνο για
οικιακές συσκευές. Μην τον
χρησιμοποιείτε για οικιακό φωτισμό.
8
www.aeg.com
•
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
•
•
•
Πριν από την αντικατάσταση του
λαμπτήρα, αποσυνδέετε πάντα τη
συσκευή από την ηλεκτρική
τροφοδοσία.
Χρησιμοποιείτε μόνο λαμπτήρες με τις
ίδιες προδιαγραφές.
•
2.8 Σέρβις
•
2.7 Απόρριψη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού ή
ασφυξίας.
Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
παροχή ρεύματος.
Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά
στη συσκευή και απορρίψτε το.
Αφαιρέστε το μάνταλο της πόρτας για
να αποτραπεί ο εγκλεισμός παιδιών ή
ζώων μέσα στη συσκευή.
•
Για να επισκευάσετε τη συσκευή,
επικοινωνήστε με ένα
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια
ανταλλακτικά.
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
3.1 Γενική επισκόπηση
1 2 3 4
5
6 7
2
8
13
5
4
3
2
1
9
10
11
12
3.2 Εξαρτήματα
1 Πίνακας χειριστηρίων
2 Λυχνίες / σύμβολα των ζωνών
μαγειρέματος
3 Διακόπτης λειτουργιών φούρνου
4 Λυχνία / σύμβολο λειτουργίας
5 Ηλεκτρονικός προγραμματιστής
6 Διακόπτης θερμοκρασίας
7 Λυχνία / σύμβολο λειτουργίας
8 Διακόπτες για τις ζώνες μαγειρέματος
9 Αντίσταση
10 Λαμπτήρας
11 Ανεμιστήρας
12 Στήριγμα σχάρας, αποσπώμενο
13 Θέσεις σχαρών
Ταψί ψησίματος / γκριλ
Μεταλλική σχάρα
Για μαγειρικά σκεύη, φόρμες για κέικ,
ψητά.
Για μαγείρεμα και ψήσιμο ή ως ταψί για
τη συλλογή λίπους.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ταψί πολλαπλών χρήσεων
Τηλεσκοπικοί βραχίονες
Για κέικ και μπισκότα. Για μαγείρεμα και
ψήσιμο ή ως ταψί για τη συλλογή λίπους.
Για τις σχάρες και τα ταψιά.
9
4. ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
Για να ρυθμίσετε την ώρα,
ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Λειτουργίες ρολογιού».
4.1 Πρώτος καθαρισμός
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Φροντίδα και καθάρισμα».
Καθαρίστε τη συσκευή και τα εξαρτήματα
πριν από την πρώτη χρήση.
Τοποθετήστε τα εξαρτήματα και τα
αποσπώμενα στηρίγματα σχαρών στην
αρχική τους θέση.
Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα και τα
αποσπώμενα στηρίγματα σχαρών από τη
συσκευή.
5. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
5.1 Βυθιζόμενοι διακόπτες
Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή,
πιέστε το διακόπτη λειτουργίας. Ο
διακόπτης λειτουργίας θα πεταχτεί προς
τα έξω.
5.2 Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση της
συσκευής
Εξαρτάται από το μοντέλο
εάν η συσκευή σας έχει
λαμπτήρες, σύμβολα
διακοπτών ή ενδείξεις:
• Ο λαμπτήρας ανάβει όταν
η συσκευή βρίσκεται σε
λειτουργία.
• Το σύμβολο υποδεικνύει
κατά πόσον ο διακόπτης
ελέγχει μία από τις ζώνες
μαγειρέματος, τις
λειτουργίες του φούρνου
ή τη θερμοκρασία.
• Η ένδειξη ανάβει όταν ο
φούρνος θερμαίνεται.
1. Στρέψτε τον διακόπτη λειτουργιών
φούρνου για να επιλέξετε μια
λειτουργία φούρνου.
10
www.aeg.com
2. Στρέψτε τον διακόπτη θερμοκρασίας
για να επιλέξετε μια ρύθμιση
θερμοκρασίας.
3. Για να απενεργοποιήσετε τη
συσκευή, στρέψτε τον διακόπτη
λειτουργιών φούρνου και τον
διακόπτη θερμοκρασίας στη θέση
απενεργοποίησης.
5.3 Λειτουργίες φούρνου
Λειτουργία φούρνου
Χρήση
Θέση απενεργο‐
ποίησης
Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
Φωτισμός Φούρ‐
νου
Για την ενεργοποίηση του λαμπτήρα χωρίς λειτουργία
μαγειρέματος.
Θερμός Αέρας
Για ψήσιμο μέχρι και σε τρεις θέσεις σχαρών ταυτόχρο‐
να και για ξήρανση φαγητού.Ρυθμίστε τη θερμοκρασία
κατά 20 - 40 °C χαμηλότερα από ό,τι για τη λειτουργία
Πάνω / Κάτω Θέρμανση.
Πίτσα
Για ψήσιμο φαγητών σε μία θέση σχάρας με έντονο ρό‐
δισμα και τραγανή βάση. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία κα‐
τά 20 - 40 °C χαμηλότερα από ό,τι για τη λειτουργία Πά‐
νω / Κάτω Θέρμανση.
Πάνω/Κάτω Θέρ‐ Για ψήσιμο φαγητού σε μία θέση σχάρας.
μανση
Κάτω Θέρμανση
Για ψήσιμο κέικ με τραγανή βάση, καθώς και για συντή‐
ρηση φαγητών.
Απόψυξη
Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
απόψυξη καταψυγμένων τροφίμων, όπως λαχανικά και
φρούτα. Ο χρόνος απόψυξης εξαρτάται από την ποσό‐
τητα και το μέγεθος των κατεψυγμένων τροφίμων.
Γκριλ
Για ψήσιμο στο γκριλ φαγητού σε φέτες, καθώς και για
φρυγάνισμα ψωμιού.
Γκριλ Γρήγορο
Για ψήσιμο στο γκριλ μεγάλων ποσοτήτων φαγητού σε
φέτες, καθώς και για φρυγάνισμα ψωμιού.
Γκριλ Με Θερμό
Αέρα
Για ψήσιμο μεγαλύτερων μερίδων κρέατος ή πουλερι‐
κών με κόκκαλα σε μία θέση σχάρας. Επίσης, για γκρα‐
τινάρισμα και για ρόδισμα.
Πυρόλυση
Για ενεργοποίηση του αυτόματου πυρολυτικού καθαρι‐
σμού του φούρνου. Η λειτουργία αυτή καίει τα στερεά
υπολείμματα που υπάρχουν μέσα στο φούρνο.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ο λαμπτήρας μπορεί να
απενεργοποιηθεί αυτόματα
σε θερμοκρασία κάτω των
60 °C κατά τη διάρκεια
ορισμένων λειτουργιών
φούρνου.
Ένδειξη διακόπτη
1-9
Μπορείτε να λειτουργήσετε τις εστίες με
τους διακόπτες για τις ζώνες
μαγειρέματος. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
χρήσης για τις εστίες.
Πρέπει να διαβάσετε τα
κεφάλαια σχετικά με την
ασφάλεια στο εγχειρίδιο
χρήσης των εστιών.
Σκάλες μαγειρέμα‐
τος
1. Στρέψτε το διακόπτη στην
απαιτούμενη σκάλα μαγειρέματος.
2. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία
μαγειρέματος, στρέψτε το διακόπτη
στη θέση απενεργοποίησης.
5.6 Αυτόματη θέρμανση
Ισχύει μόνο για εστίες με
λειτουργία αυτόματης
θέρμανσης.
5.5 Σκάλες μαγειρέματος
Οι λυχνίες της ζώνης μαγειρέματος
υποδεικνύουν ποια ζώνη ρυθμίζετε.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Περιγραφή προϊόντος».
Λειτουργία
0
Λειτουργία
Ρύθμιση Διατήρη‐
σης θερμότητας
5.4 Διακόπτες για τις ζώνες
μαγειρέματος
Ένδειξη διακόπτη
Θέση απενεργο‐
ποίησης
Με την λειτουργία αυτόματος θέρμανσης,
η ζώνη μαγειρέματος θερμαίνεται με
πλήρη ισχύ για λίγη ώρα.
1. Στρέψτε το διακόπτη για τη ζώνη
μαγειρέματος τέρμα δεξιά (μετά την
υψηλότερη σκάλα μαγειρέματος).
2. Ρυθμίστε αμέσως την επιθυμητή
σκάλα μαγειρέματος.
3. Για να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία, στρέψτε το διακόπτη στη
θέση απενεργοποίησης.
5.7 Οθόνη
A
G
F
B
E
C
D
A. Χρονοδιακόπτης
B. Ένδειξη προθέρμανσης και
υπολειπόμενης θερμότητας
C. Θήκη νερού (μόνο σε επιλεγμένα
μοντέλα)
D. Αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα
(μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)
E. Κλείδωμα πόρτας (μόνο σε
επιλεγμένα μοντέλα)
F. Ώρες / λεπτά
G. Λειτουργίες ρολογιού
5.8 Κουμπιά
Κουμπί
11
Λειτουργία
Κύκλου
ΠΛΗΝ
Για ρύθμιση της ώρας.
12
www.aeg.com
Κουμπί
Λειτουργία
Κύκλου
ΡΟΛΟΪ
Για ρύθμιση της λειτουργίας ρολογιού.
ΣΥΝ
Για ρύθμιση της ώρας.
5.9 Ένδειξη προθέρμανσης
Όταν ενεργοποιείτε μια λειτουργία
φούρνου, οι ράβδοι στην οθόνη
ανάβουν μία-μία. Οι ράβδοι
υποδεικνύουν ότι η θερμοκρασία του
φούρνου αυξάνεται ή μειώνεται.
6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΡΟΛΟΓΙΟΎ
6.1 Πίνακας λειτουργιών ρολογιού
Λειτουργία ρολογιού
00:00
Εφαρμογή
ΩΡΑ
Για εμφάνιση ή αλλαγή της ώρας. Μπορείτε να αλλάξετε
την ώρα μόνο όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Για ρύθμιση της διάρκειας λειτουργίας της συσκευής.
Χρησιμοποιείται μόνο όταν έχει ρυθμιστεί μια λειτουργία
του φούρνου.
ΤΕΛΟΣ
Για ρύθμιση της ώρας απενεργοποίησης της συσκευής.
Χρησιμοποιείται μόνο όταν έχει ρυθμιστεί μια λειτουργία
του φούρνου.
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΥ‐
ΣΤΕΡΗΣΗΣ
Για συνδυασμό της λειτουργίας ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ΤΕΛΟΣ.
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗ‐
ΤΗΣ
Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση αντίστροφης μέτρησης.
Η λειτουργία αυτή δεν έχει καμία επίδραση στη λειτουρ‐
γία της συσκευής. Μπορείτε να ρυθμίσετε το ΧΡΟΝΟ‐
ΜΕΤΡΗΤΗ οποιαδήποτε στιγμή, ακόμα και αν η συ‐
σκευή είναι απενεργοποιημένη.
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ
Εάν δεν ρυθμίσετε καμία άλλη λειτουργία του ρολογιού,
η λειτουργία ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ παρακολουθεί αυτόματα
τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής. Ενεργοποιείται
αμέσως μόλις ο φούρνος αρχίσει να θερμαίνεται.
Το Χρονόμετρο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις
εξής λειτουργίες: ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΤΕΛΟΣ.
6.2 Ρύθμιση και αλλαγή της
ώρας
1. Πιέστε το
την ώρα.
Μετά την πρώτη σύνδεση στην ηλεκτρική
παροχή, περιμένετε μέχρι στην οθόνη να
2. Πιέστε το
για επιβεβαίωση και για
να μεταβείτε στη ρύθμιση των
λεπτών.
και «12:00».
εμφανιστούν οι ενδείξεις
"Η ένδειξη «12» αναβοσβήνει.
ή
για να ρυθμίσετε
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη
και η ρυθμισμένη ώρα. "Η ένδειξη «00»
αναβοσβήνει.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
3. Πιέστε το
λεπτά.
ή
για να ρυθμίσετε τα
4. Πιέστε το
για επιβεβαίωση αλλιώς
η ρυθμισμένη ώρα θα αποθηκευτεί
αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα.
Στην οθόνη εμφανίζεται η νέα ώρα.
6. Στρέψτε τον διακόπτη λειτουργιών
φούρνου στη θέση
απενεργοποίησης.
6.5 Ρύθμιση της λειτουργίας
ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
1. Επιλέξτε μια λειτουργία φούρνου.
Για να αλλάξετε την ώρα, πιέστε το
επανειλημμένα, μέχρι να αρχίσει να
αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη της
2. Πιέστε το
επανειλημμένα μέχρι να
αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη
.
ώρας
13
.
6.3 Ρύθμιση της λειτουργίας
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
3. Πιέστε το
ή το
για να ρυθμίσετε
τα λεπτά και τις ώρες της
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
1. Επιλέξτε μια λειτουργία φούρνου.
για επιβεβαίωση. Στην
4. Πιέστε το
οθόνη εμφανίζεται να αναβοσβήνει η
επανειλημμένα μέχρι να
2. Πιέστε το
αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη
ένδειξη
.
ή το
για να ρυθμίσετε
3. Πιέστε το
τα λεπτά και τις ώρες της
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
4. Πιέστε το
για επιβεβαίωση.
Όταν η ώρα φθάσει στο τέλος, ακούγεται
ένα ηχητικό σήμα για 2 λεπτά. Το
σύμβολο
και η ρύθμιση χρόνου
αναβοσβήνουν στην οθόνη. Η συσκευή
απενεργοποιείται αυτόματα.
5. Πιέστε οποιοδήποτε κουμπί για να
απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα.
6. Στρέψτε τον διακόπτη λειτουργιών
φούρνου στη θέση
απενεργοποίησης.
6. Πιέστε το
για επιβεβαίωση.
Η συσκευή ενεργοποιείται αυτόματα
αργότερα, λειτουργεί για τη ρυθμισμένη
ώρα ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ και σταματάει στη
ρυθμισμένη ώρα ΤΕΛΟΥΣ. Στη
ρυθμισμένη ώρα ακούγεται ένα ηχητικό
6.6 Ρύθμιση του
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗ
1. Επιλέξτε μια λειτουργία φούρνου.
επανειλημμένα μέχρι να
αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη
ή το
για να ρυθμίσετε
5. Πιέστε το
τις ώρες και τα λεπτά του ΤΕΛΟΥΣ.
και η
σήμα για 2 λεπτά. Η ένδειξη
ρύθμιση χρόνου αναβοσβήνουν στην
οθόνη. Η συσκευή απενεργοποιείται.
7. Πιέστε οποιοδήποτε κουμπί για να
απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα.
8. Στρέψτε τον διακόπτη λειτουργιών
φούρνου στη θέση
απενεργοποίησης.
6.4 Ρύθμιση της λειτουργίας
ΤΕΛΟΣ
2. Πιέστε το
.
.
3. Πιέστε το
ή το
για να ρυθμίσετε
τις ώρες και τα λεπτά του ΤΕΛΟΥΣ.
για επιβεβαίωση.
4. Πιέστε το
Στη ρυθμισμένη ώρα ακούγεται ένα
ηχητικό σήμα για 2 λεπτά. Η ένδειξη
και η ρύθμιση χρόνου αναβοσβήνουν
στην οθόνη. Η συσκευή απενεργοποιείται
αυτόματα.
5. Πιέστε οποιοδήποτε κουμπί για να
απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα.
1. Πιέστε το
επανειλημμένα μέχρι να
αρχίσει να αναβοσβήνει το σύμβολο
και η ένδειξη «00» στην οθόνη.
ή το
για να ρυθμίσετε
2. Πιέστε το
τον ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗ.
Πρώτα ρυθμίζετε τα δευτερόλεπτα και
μετά τα λεπτά.
Όταν ο χρόνος ρύθμισης υπερβαίνει
τα 60 λεπτά, στην οθόνη
αναβοσβήνει η ένδειξη
.
3. Ρυθμίστε την ώρα.
4. Ο ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗΣ τίθεται
αυτόματα σε λειτουργία μετά από 5
δευτερόλεπτα.
14
www.aeg.com
Μετά την πάροδο του 90% του
καθορισμένου χρόνου, ενεργοποιείται
ένα ηχητικό σήμα.
5. Μόλις παρέλθει ο χρόνος ρύθμισης,
ακούγεται ένα ηχητικό σήμα για 2
λεπτά. "Η ένδειξη «00:00» και το
σύμβολο
αναβοσβήνουν στην
οθόνη. Πιέστε οποιοδήποτε κουμπί
για να απενεργοποιήσετε το ηχητικό
σήμα.
6.7 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ
Για να μηδενίσετε το Χρονόμετρο, πιέστε
παρατεταμένα τα
και . Το
χρονόμετρο ξεκινά και πάλι τη μέτρηση.
7. ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΆΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
7.1 Τοποθέτηση των
εξαρτημάτων
Σπρώξτε το βαθύ ταψί ανάμεσα στις
ράβδους οδήγησης του στηρίγματος
σχαρών και τη μεταλλική σχάρα στις
επάνω ράβδους οδήγησης και
βεβαιωθείτε ότι τα πόδια είναι στραμμένα
προς τα κάτω.
Μεταλλική σχάρα:
Σπρώξτε τη σχάρα ανάμεσα στις
ράβδους οδήγησης του στηρίγματος
σχαρών και βεβαιωθείτε ότι τα πόδια είναι
στραμμένα προς τα κάτω.
Βαθύ ταψί:
Σπρώξτε το βαθύ ταψί ανάμεσα στις
ράβδους οδήγησης του στηρίγματος
σχαρών.
Η μικρή εγκοπή στο πάνω
μέρος αυξάνει την ασφάλεια.
Οι εγκοπές λειτουργούν και
ως ασφάλειες ανατροπής. Το
υπερυψωμένο πλαίσιο γύρω
από το ράφι αποτρέπει την
ολίσθηση των μαγειρικών
σκευών από αυτό.
7.2 Τηλεσκοπικοί βραχίονες εισαγωγή των εξαρτημάτων
Με τους τηλεσκοπικούς βραχίονες,
μπορείτε να τοποθετείτε και να αφαιρείτε
τις σχάρες πιο εύκολα.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μην πλένετε τους
τηλεσκοπικούς βραχίονες
στο πλυντήριο πιάτων. Μη
λιπαίνετε τους
τηλεσκοπικούς βραχίονες.
Μεταλλική σχάρα και βαθύ ταψί μαζί:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Βεβαιωθείτε ότι έχετε
σπρώξει τους τηλεσκοπικούς
βραχίονες πλήρως μέσα στη
συσκευή πριν κλείσετε την
πόρτα του φούρνου.
15
Τοποθετήστε το βαθύ ταψί επάνω στους
τηλεσκοπικούς βραχίονες.
Μεταλλική σχάρα:
Τοποθετήστε τη μεταλλική σχάρα επάνω
στους τηλεσκοπικούς βραχίονες, έτσι
ώστε τα πόδια να είναι στραμμένα προς
τα κάτω.
Το υπερυψωμένο πλαίσιο
γύρω από τη μεταλλική
σχάρα είναι ένα ειδικό
στοιχείο για να αποτρέπει
την ολίσθηση των
μαγειρικών σκευών.
Μεταλλική σχάρα και ταψί ψησίματος
μαζί:
Τοποθετήστε τη μεταλλική σχάρα και το
βαθύ ταψί μαζί επάνω στον τηλεσκοπικό
βραχίονα.
Βαθύ ταψί:
8. ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
8.1 Χρήση του Κλείδ. ασφ.
για παιδ.
Όταν το Κλείδ. ασφ. για παιδ. είναι
ενεργοποιημένο, δεν μπορείτε να
χειριστείτε τη συσκευή.
Η πόρτα ασφαλίζει και
επίσης τα σύμβολα SAFE
και
ανάβουν στην οθόνη
όταν έχει ενεργοποιηθεί η
λειτουργία Πυρόλυσης.
Μπορεί να ελεγχθεί στον
διακόπτη.
1. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
λειτουργιών φούρνου βρίσκεται στη
θέση απενεργοποίησης.
2. Πιέστε παρατεταμένα τα
και
ταυτόχρονα για 2 δευτερόλεπτα.
Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Στην οθόνη
εμφανίζεται η ένδειξη SAFE και το
σύμβολο .
Για να απενεργοποιήσετε το Κλείδ. ασφ.
για παιδ., επαναλάβετε το βήμα 2.
8.2 Χρήση της λειτουργίας
Κλειδώματος Χειρισμού
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία Κλειδώματος χειρισμού μόνο
όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
Το Κλείδωμα Χειρισμού εμποδίζει την
ακούσια αλλαγή της θερμοκρασίας και
των ρυθμίσεων ώρας μιας ενεργής
λειτουργίας του φούρνου.
1. Επιλέξτε μια λειτουργία φούρνου και
ρυθμίστε την σύμφωνα με τις
προτιμήσεις σας
16
www.aeg.com
2. Πιέστε παρατεταμένα τα πλήκτρα
και
ταυτόχρονα για 2
δευτερόλεπτα.
Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Στην οθόνη
εμφανίζεται η ένδειξη Loc.
Για να απενεργοποιήσετε το Κλείδωμα
Χειρισμού επαναλάβετε το βήμα 2.
Αν λειτουργεί η λειτουργία
Πυρόλυσης, η πόρτα είναι
κλειδωμένη και η ένδειξη
εμφανίζεται στην οθόνη.
Στην οθόνη εμφανίζεται η
ένδειξη Loc, όταν στρέψετε
το διακόπτη θερμοκρασίας ή
πιέσετε ένα κουμπί. Όταν
στρέψετε το διακόπτη
λειτουργιών φούρνου, η
συσκευή απενεργοποιείται.
Όταν απενεργοποιήσετε τη
συσκευή ενώ είναι
ενεργοποιημένο το Κλείδωμα
Χειρισμού, το Κλείδωμα
Χειρισμού αλλάζει αυτόματα
σε Κλείδωμα ασφαλείας για
παιδιά. Ανατρέξτε στην
ενότητα «Χρήση του
Κλειδώματος ασφαλείας για
παιδιά».
8.3 Ένδειξη υπολειπόμενης
θερμότητας
Όταν απενεργοποιείτε τη συσκευή, στην
οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη
εάν η
υπολειπόμενης θερμότητας
θερμοκρασία του φούρνου είναι
μεγαλύτερη από 40 °C. Στρέψτε το
διακόπτη θερμοκρασίας προς τα
αριστερά ή προς τα δεξιά για να
εμφανιστεί η θερμοκρασία του φούρνου.
8.4 Αυτόματη
απενεργοποίηση
Για λόγους ασφαλείας, η συσκευή
απενεργοποιείται αυτόματα μετά από λίγη
ώρα αν μια λειτουργία του φούρνου
λειτουργεί και δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις.
Θερμοκρασία (°C)
Χρόνος απενεργο‐
ποίησης (ώρες)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - μέγιστη
1.5
Πιέστε οποιοδήποτε κουμπί για να θέσετε
ξανά τη συσκευή σε λειτουργία μετά από
μια αυτόματη απενεργοποίηση.
Η Αυτόματη
απενεργοποίηση δεν
λειτουργεί με τις λειτουργίες:
Φωτισμός Φούρνου,
Διάρκεια, Τέλος.
8.5 Ανεμιστήρας ψύξης
Όταν λειτουργεί η συσκευή, ο
ανεμιστήρας ψύξης ενεργοποιείται
αυτόματα, ώστε να διατηρούνται ψυχρές
οι επιφάνειες της συσκευής. Εάν
απενεργοποιήσετε τη συσκευή, ο
ανεμιστήρας μπορεί να συνεχίσει να
λειτουργεί μέχρι να κρυώσει η συσκευή.
9. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
Οι τιμές θερμοκρασίας και
χρόνου ψησίματος στους
πίνακες είναι μόνο
ενδεικτικές. Εξαρτώνται από
τις συνταγές, καθώς και από
την ποιότητα και ποσότητα
των υλικών που
χρησιμοποιούνται.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
17
9.1 Παραδείγματα μαγειρικών εφαρμογών των εστιών
Σκάλα μα‐ Χρήση
γειρέμα‐
τος
Χρόνος
(λεπτά)
1
Για τη διατήρηση των μαγειρεμέ‐
νων φαγητών ζεστών.
όσος
Τοποθετήστε ένα καπάκι στο
απαιτείται μαγειρικό σκεύος.
1-2
Για να παρασκευάσετε σάλτσα
ολλαντέζ, καθώς και για να λιώ‐
σετε βούτυρο, σοκολάτα και ζε‐
λατίνα.
5 - 25
Ανακατεύετε κατά διαστήματα.
1-2
Για να στερεοποιήσετε αφράτες
ομελέτες και ψητά αβγά.
10 - 40
Μαγειρεύετε με το καπάκι.
2-3
Για να σιγοβράσετε ρύζι και πιά‐
τα με βάση το γάλα, καθώς και
για να ζεσταίνετε έτοιμα φαγητά.
25 - 50
Προσθέστε υγρά σε τουλάχι‐
στον διπλάσια ποσότητα από
το ρύζι. Ανακατεύετε τα πιάτα
με βάση το γάλα μόλις περάσει
ο μισός χρόνος.
3-4
Για να μαγειρέψετε στον ατμό λα‐ 20 - 45
χανικά, ψάρι και κρέας.
Προσθέστε μερικές κουταλιές
υγρό.
4-5
Για να μαγειρέψετε πατάτες στον 20 - 60
ατμό.
Χρησιμοποιήστε το πολύ 1 / 4
λίτρου νερό για 750 g πατάτες.
4-5
Για να μαγειρέψετε μεγαλύτερες 60 - 150
ποσότητες τροφίμων, σούπες και
φαγητά κατσαρόλας.
Προσθέστε τουλάχιστον 3 λίτρα
υγρό στα υλικά.
6-7
Για να τηγανίσετε ελαφρά σνί‐
τσελ, μοσχάρι cordon bleu, παϊ‐
δάκια, κροκέτες, λουκάνικα, συ‐
κώτι, αβγά, τηγανίτες και ντό‐
νατς, καθώς και για να τηγανίσε‐
τε σε κουρκούτι.
όσος
Γυρίστε από την άλλη πλευρά
απαιτείται μόλις περάσει ο μισός χρόνος.
7-8
Για να τηγανίσετε Hash Browns,
κομμάτια παντσέτας και μπριζό‐
λες.
5 - 15
9
Για να βράσετε μεγάλη ποσότητα νερού, να μαγειρέψετε ζυμαρικά, να σοτάρε‐
τε κρέας (γκούλας, κρέας στην κατσαρόλα) και για να τηγανίσετε πατάτες.
9.2 Εσωτερική πλευρά της
πόρτας
Σε ορισμένα μοντέλα, στην εσωτερική
πλευρά της πόρτας θα βρείτε:
•
•
τους αριθμούς των θέσεων των
σχαρών.
πληροφορίες για τις λειτουργίες του
φούρνου, τις συνιστώμενες θέσεις για
Συμβουλές
Γυρίστε από την άλλη πλευρά
μόλις περάσει ο μισός χρόνος.
τις σχάρες και θερμοκρασίες για
αντιπροσωπευτικά φαγητά.
9.3 Ψήσιμο
•
Ο καινούριος σας φούρνος μπορεί να
ψήνει με διαφορετικό τρόπο σε σχέση
με τη συσκευή που είχατε.
Προσαρμόστε τις συνήθεις ρυθμίσεις
σας (θερμοκρασία, χρόνο ψησίματος)
18
www.aeg.com
•
•
•
•
και τις θέσεις για τις σχάρες στις τιμές
που αναφέρονται στους πίνακες.
Ο κατασκευαστής συνιστά να
χρησιμοποιείτε τη χαμηλότερη
θερμοκρασία την πρώτη φορά.
Αν δεν μπορείτε να βρείτε τις
ρυθμίσεις για μια συγκεκριμένη
συνταγή, επιλέξτε μια παρόμοια.
Μπορείτε να παρατείνετε τους
χρόνους ψησίματος κατά 10 – 15
λεπτά, αν ψήνετε κέικ σε
περισσότερες από μια θέσεις σχάρας.
Τα κέικ και τα γλυκά σε διαφορετικά
επίπεδα φούρνου δεν ροδίζουν
πάντοτε με ομοιόμορφο τρόπο στην
αρχή. Σε μια τέτοια περίπτωση, μην
αλλάζετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας.
Οι διαφορές εξομαλύνονται κατά τη
διάρκεια του ψησίματος.
• Στους χρόνους ψησίματος
μεγαλύτερης διάρκειας, μπορείτε να
σβήσετε τον φούρνο περίπου 10
λεπτά πριν από το τέλος του χρόνου
ψησίματος, για να εκμεταλλευτείτε την
υπολειπόμενη θερμότητα.
Όταν μαγειρεύετε κατεψυγμένα τρόφιμα,
τα ταψιά μπορεί να παραμορφωθούν
κατά το ψήσιμο. Όταν τα ταψιά
κρυώσουν και πάλι, θα επιστρέψουν
ξανά στο κανονικό τους σχήμα.
9.4 Συμβουλές για το ψήσιμο
Αποτελέσματα ψησίματος
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Το κέικ δεν έχει ροδίσει αρ‐
κετά στο κάτω μέρος.
Η θέση της σχάρας δεν είναι
σωστή.
Τοποθετήστε το κέικ σε χα‐
μηλότερη θέση σχάρας.
Το κέικ κάθεται και λασπώ‐
νει, σβολιάζει ή δημιουργεί
ραβδώσεις.
Η θερμοκρασία του φούρνου Την επόμενη φορά που θα
είναι πολύ υψηλή.
ψήσετε, μειώστε λίγο τη θερ‐
μοκρασία του φούρνου.
Το κέικ κάθεται και λασπώ‐
νει, σβολιάζει ή δημιουργεί
ραβδώσεις.
Ο χρόνος ψησίματος είναι
πολύ σύντομος.
Το κέικ κάθεται και λασπώ‐
νει, σβολιάζει ή δημιουργεί
ραβδώσεις.
Υπάρχουν πάρα πολλά υγρά Χρησιμοποιήστε λιγότερα
στο μείγμα.
υγρά. Προσέχετε τους χρό‐
νους ανάμειξης, ειδικά εάν
χρησιμοποιείτε μίξερ.
Το κέικ είναι πολύ στεγνό.
Η θερμοκρασία του φούρνου Την επόμενη φορά που θα
είναι πολύ χαμηλή.
ψήσετε, αυξήστε τη θερμο‐
κρασία του φούρνου.
Το κέικ είναι πολύ στεγνό.
Ο χρόνος ψησίματος είναι
πολύ μεγάλος.
Το κέικ ροδίζει ανομοιόμορ‐
φα.
Η θερμοκρασία του φούρνου Μειώστε τη θερμοκρασία του
είναι πολύ υψηλή και ο χρό‐ φούρνου και αυξήστε το χρό‐
νος ψησίματος πολύ σύντο‐ νο ψησίματος.
μος.
Το κέικ ροδίζει ανομοιόμορ‐
φα.
Το μείγμα δεν έχει απλωθεί
ομοιόμορφα.
Αυξήστε το χρόνο ψησίμα‐
τος. Οι χρόνοι ψησίματος
δεν μπορούν να μειωθούν,
επιλέγοντας υψηλότερες
θερμοκρασίες.
Την επόμενη φορά που θα
ψήσετε, μειώστε το χρόνο
ψησίματος.
Απλώστε το μείγμα ομοιό‐
μορφα επάνω στο ταψί ψη‐
σίματος.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
19
Αποτελέσματα ψησίματος
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Το κέικ δεν είναι έτοιμο στον
καθορισμένο χρόνο ψησίμα‐
τος.
Η θερμοκρασία του φούρνου Την επόμενη φορά που θα
είναι πολύ χαμηλή.
ψήσετε, αυξήστε λίγο τη θερ‐
μοκρασία του φούρνου.
9.5 Ψήσιμο σε ένα επίπεδο:
Ψήσιμο σε φόρμες
Τύπος φαγη‐
τού
Λειτουργία
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (λεπτά) Θέση σχάρας
Κέικ Στρογγυλής Θερμός Αέρας
Φόρμας /
Μπριός
150 - 160
50 - 70
1
Παντεσπάνι /
Κέικ φρούτων
Θερμός Αέρας
140 - 160
70 - 90
1
Fatless sponge
cake / Αφράτο
κέικ χωρίς λιπα‐
ρά
Θερμός Αέρας
140 - 150
35 - 50
2
Fatless sponge
cake / Αφράτο
κέικ χωρίς λιπα‐
ρά
Πάνω / Κάτω
Θέρμανση
160
35 - 50
2
Βάση τάρτας ζύμη κουρού
Θερμός Αέρας
170 - 1801)
10 - 25
2
Βάση τάρτας αφράτο μείγμα
Θερμός Αέρας
150 - 170
20 - 25
2
Apple pie / Μη‐
λόπιτα (2 φόρ‐
μες Ø20 cm, το‐
ποθετημένες
διαγώνια)
Θερμός Αέρας
160
60 - 90
2
Apple pie / Μη‐
λόπιτα (2 φόρ‐
μες Ø20 cm, το‐
ποθετημένες
διαγώνια)
Πάνω / Κάτω
Θέρμανση
180
70 - 90
1
Cheesecake
Πάνω / Κάτω
Θέρμανση
170 - 190
60 - 90
1
1) Προθερμάνετε τον φούρνο.
20
www.aeg.com
Κέικ / γλυκά / ψωμί σε ταψιά ψησίματος
Τύπος φαγη‐
τού
Λειτουργία
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (λεπτά) Θέση σχάρας
Τσουρέκι / Ψωμί Πάνω / Κάτω
μαργαρίτα
Θέρμανση
170 - 190
30 - 40
3
Χριστουγεννιάτι‐ Πάνω / Κάτω
κο Στόλεν
Θέρμανση
160 - 1801)
50 - 70
2
Ψωμί (σίκαλης):
1. Πρώτο μέ‐
ρος της δια‐
δικασίας
ψησίματος.
2. Δεύτερο μέ‐
ρος της δια‐
δικασίας
ψησίματος.
Πάνω / Κάτω
Θέρμανση
1. 2301)
2. 160 - 180
1. 20
2. 30 - 60
1
Κορνέ / Εκλέρ
Πάνω / Κάτω
Θέρμανση
190 - 2101)
20 - 35
3
Κέικ κορμός
Πάνω / Κάτω
Θέρμανση
180 - 2001)
10 - 20
3
Κέικ με τραγανή
επικάλυψη (ξε‐
ροψημένο)
Θερμός Αέρας
150 - 160
20 - 40
3
Κέικ αμυγδάλου
βουτύρου / Κέικ
με επικάλυψη
ζάχαρης
Πάνω / Κάτω
Θέρμανση
190 - 2101)
20 - 30
3
150
35 - 55
3
170
35 - 55
3
160 - 170
40 - 80
3
Τάρτες φρούτων Θερμός Αέρας
(με ζύμη με μα‐
γιά / αφράτο
μείγμα)2)
Τάρτες φρούτων Πάνω / Κάτω
(με ζύμη με μα‐ Θέρμανση
γιά / αφράτο
μείγμα)2)
Τάρτες φρούτων Θερμός Αέρας
με ζύμη κουρού
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Τύπος φαγη‐
τού
Λειτουργία
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (λεπτά) Θέση σχάρας
Κέικ μαγιάς με
λεπτή επικάλυ‐
ψη (π.χ. τυρί
quark, σαντιγί,
κρέμα)
Πάνω / Κάτω
Θέρμανση
160 - 1801)
40 - 80
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (λεπτά) Θέση σχάρας
Μπισκότα ζύμης Θερμός Αέρας
κουρού
150 - 160
10 - 20
3
Short bread /
Θερμός Αέρας
Μπισκότα
σόρτμπρεντ /
Ζύμη σε λωρίδες
140
20 - 35
3
Short bread /
Πάνω / Κάτω
Μπισκότα
Θέρμανση
σόρτμπρεντ /
Ζύμη σε λωρίδες
1601)
20 - 30
3
Μπισκότα με
αφράτο μείγμα
150 - 160
15 - 20
3
Γλυκίσματα με
Θερμός Αέρας
ασπράδι αβγού /
Μαρέγκες
80 - 100
120 - 150
3
Μακαρόν
Θερμός Αέρας
100 - 120
30 - 50
3
Μπισκότα από
ζύμη με μαγιά
Θερμός Αέρας
150 - 160
20 - 40
3
Γλυκά με φύλλο
κρούστας
Θερμός Αέρας
170 - 1801)
20 - 30
3
Ψωμάκια
Θερμός Αέρας
1601)
10 - 25
3
Ψωμάκια
Πάνω / Κάτω
Θέρμανση
190 - 2101)
10 - 25
3
Small cakes /
Μικρά κέικ (20
τεμάχια/ταψί)
Θερμός Αέρας
1501)
20 - 35
3
3
1) Προθερμάνετε τον φούρνο.
2) Χρησιμοποιήστε ένα βαθύ ταψί.
Μπισκότα
Τύπος φαγη‐
τού
Λειτουργία
Θερμός Αέρας
21
22
www.aeg.com
Τύπος φαγη‐
τού
Λειτουργία
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (λεπτά) Θέση σχάρας
Small cakes /
Μικρά κέικ (20
τεμάχια/ταψί)
Πάνω / Κάτω
Θέρμανση
1701)
20 - 30
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (λεπτά) Θέση σχάρας
Σουφλέ με ζυμα‐ Πάνω / Κάτω
ρικά
Θέρμανση
180 - 200
45 - 60
1
Λαζάνια
Πάνω / Κάτω
Θέρμανση
180 - 200
25 - 40
1
Λαχανικά ογκ‐
Γκριλ με Θερμό
Αέρα
160 - 170
15 - 30
1
Μπαγκέτες με
επικάλυψη λιω‐
μένου τυριού
Θερμός Αέρας
160 - 170
15 - 30
1
Γλυκά φούρνου
Πάνω / Κάτω
Θέρμανση
180 - 200
40 - 60
1
Ψάρι στον
φούρνο
Πάνω / Κάτω
Θέρμανση
180 - 200
30 - 60
1
Γεμιστά λαχανι‐
κά
Θερμός Αέρας
160 - 170
30 - 60
1
3
1) Προθερμάνετε τον φούρνο.
9.6 Σουφλέ και ωγκρατέν
Τύπος φαγη‐
τού
ρατέν1)
Λειτουργία
1) Προθερμάνετε τον φούρνο.
9.7 Ψήσιμο σε πολλά
επίπεδα
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Θερμός
Αέρας.
Κέικ / γλυκά / ψωμί σε ταψιά ψησίματος
Τύπος φαγη‐
τού
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (λεπτά) Θέση σχάρας
Κορνέ / Εκλέρ
160 - 1801)
Κέικ τριφτό, στε‐ 150 - 160
γνό
1) Προθερμάνετε τον φούρνο.
2 θέσεις
3 θέσεις
25 - 45
1/4
-
30 - 45
1/4
-
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Μπισκότα / small cakes / μικρά κέικ / γλυκά / ψωμάκια
Τύπος φαγη‐
τού
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (λεπτά) Θέση σχάρας
2 θέσεις
3 θέσεις
Μπισκότα Ζύμης 150 - 160
Κουρού
20 - 40
1/4
1/3/5
Short bread /
140
Μπισκότα
σόρτμπρεντ /
Ζύμη σε λωρίδες
25 - 45
1/4
1/3/5
Μπισκότα με
αφράτο μείγμα
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Μπισκότα με
ασπράδι αβγού,
μαρέγκες
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Μακαρόν
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Μπισκότα από
ζύμη με μαγιά
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Γλυκά με φύλλο
κρούστας
170 - 1801)
30 - 50
1/4
-
Ψωμάκια
180
20 - 30
1/4
-
Small cakes /
Μικρά κέικ (20
τεμάχια/ταψί)
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Προθερμάνετε τον φούρνο.
9.8 Πίτσα
Τύπος φαγητού
Θερμοκρασία (°C)
Χρόνος (λεπτά)
Θέση σχάρας
Πίτσα (λεπτή ζύμη)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Πίτσα (με πλούσια
υλικά)
180 - 200
20 - 30
2
Τάρτες
180 - 200
40 - 55
1
Σουφλέ με σπανάκι
160 - 180
45 - 60
1
Κις Λορέν
170 - 190
45 - 55
1
Ελβετική φλαν
170 - 190
45 - 55
1
Cheesecake
140 - 160
60 - 90
1
Μηλόπιτα, σκεπαστή 150 - 170
50 - 60
1
Πίτα με λαχανικά
50 - 60
1
160 - 180
23
24
www.aeg.com
Τύπος φαγητού
Θερμοκρασία (°C)
Χρόνος (λεπτά)
Θέση σχάρας
Άζυμο ψωμί
230 - 2501)
10 - 20
2
Τάρτα με φύλλο σφο‐ 160 - 1801)
λιάτας
45 - 55
2
Flammekuchen (Πί‐
τσα Αλσατίας)
230 - 2501)
12 - 20
2
Πιροσκί (η ρωσική
εκδοχή του καλτσό‐
νε)
180 - 2001)
15 - 25
2
1) Προθερμάνετε τον φούρνο.
2) Χρησιμοποιήστε ένα βαθύ ταψί.
9.9 Ψήσιμο
•
•
•
•
•
•
Χρησιμοποιείτε σκεύη ανθεκτικά στη
θερμότητα για το ψήσιμο (ανατρέξτε
στις οδηγίες του κατασκευαστή).
Μπορείτε να τοποθετήσετε μεγάλα
κομμάτια για ψήσιμο απευθείας στο
βαθύ ταψί (αν υπάρχει) ή στη
μεταλλική σχάρα πάνω από το βαθύ
ταψί.
Ψήστε άπαχα κρέατα σε ταψί με το
καπάκι. Έτσι, το κρέας διατηρεί
καλύτερα τους χυμούς του.
Όλα τα είδη κρέατος που θέλετε να
ροδίσουν ή να αποκτήσουν κρούστα,
μπορούν να ψηθούν σε ταψί χωρίς
καπάκι.
Προτείνουμε να ψήνετε στη συσκευή
κρέας και ψάρια τουλάχιστον 1 kg.
•
•
•
Για να αποφύγετε το κάψιμο των
χυμών ή του λίπους του κρέατος στο
σκεύος, προτείνουμε να προσθέσετε
λίγο νερό στο μαγειρικό σκεύος.
Αν χρειάζεται, γυρίστε το ψητό (μετά
από το 1/2 - 2/3 του συνολικού
χρόνου μαγειρέματος).
Κατά τη διάρκεια του ψησίματος,
αλείφετε αρκετές φορές τα μεγάλα
κομμάτια ψητού και τα πουλερικά με
τους χυμούς τους. Έτσι
εξασφαλίζονται καλύτερα
αποτελέσματα στο ψήσιμο.
Μπορείτε να σβήσετε τη συσκευή
περίπου 10 λεπτά πριν από το τέλος
του χρόνου ψησίματος, για να
εκμεταλλευτείτε την υπολειπόμενη
θερμότητα.
9.10 Πίνακες ψησίματος
Βοδινό
Τύπος φαγη‐
τού
Ποσότητα
Λειτουργία
Θερμοκρα‐
σία (°C)
Ψητό κατσαρό‐
λας
1 - 1,5 kg
Πάνω / Κάτω 230
Θέρμανση
Ψητό βοδινό ή
φιλέτο: λίγο ψη‐
μένο
για κάθε εκα‐ Γκριλ με
τοστό πά‐
Θερμό Αέρα
χους
Ψητό βοδινό ή
φιλέτο: Μέσος
μαγειρεμένα
για κάθε εκα‐ Γκριλ με
τοστό πά‐
Θερμό Αέρα
χους
Χρόνος (λε‐ Θέση σχά‐
πτά)
ρας
120 - 150
1
190 - 2001)
5-6
1
180 - 1901)
6-8
1
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Τύπος φαγη‐
τού
Ποσότητα
Λειτουργία
Θερμοκρα‐
σία (°C)
Χρόνος (λε‐ Θέση σχά‐
πτά)
ρας
Ψητό βοδινό ή
φιλέτο: καλοψη‐
μένο
για κάθε εκα‐ Γκριλ με
τοστό πά‐
Θερμό Αέρα
χους
170 - 1801)
8 - 10
1
Λειτουργία
Θερμοκρα‐
σία (°C)
Χρόνος (λε‐
πτά)
Θέση σχά‐
ρας
Ωμοπλάτη / Λαι‐ 1 - 1.5
μός / Χοιρομέρι
Γκριλ με
Θερμό Αέρα
160 - 180
90 - 120
1
Μπριζόλα /
Κορτεζίνες
1 - 1.5
Γκριλ με
Θερμό Αέρα
170 - 180
60 - 90
1
Ρολό κιμάς
0.75 - 1
Γκριλ με
Θερμό Αέρα
160 - 170
50 - 60
1
Κότσι χοιρινό
(προμαγειρεμέ‐
νο)
0.75 - 1
Γκριλ με
Θερμό Αέρα
150 - 170
90 - 120
1
1) Προθερμάνετε τον φούρνο.
Χοιρινό
Τύπος φαγη‐
τού
Ποσότητα
(kg)
Μοσχάρι
Τύπος φα‐
γητού
Ποσότητα
(kg)
Λειτουργία
Ψητό μοσχά‐
ρι
1
Μοσχάρι κό‐
τσι
Θερμοκρα‐
σία (°C)
Χρόνος (λε‐
πτά)
Θέση σχά‐
ρας
Γκριλ με Θερ‐ 160 - 180
μό Αέρα
90 - 120
1
1.5 - 2
Γκριλ με Θερ‐ 160 - 180
μό Αέρα
120 - 150
1
Τύπος φα‐
γητού
Ποσότητα
(kg)
Λειτουργία
Χρόνος (λε‐
πτά)
Θέση σχά‐
ρας
Μπούτι Αρ‐
νιού / Ψητό
Αρνί
1 - 1.5
Γκριλ με Θερ‐ 150 - 170
μό Αέρα
100 - 120
1
Σπάλα Αρ‐
νιού
1 - 1.5
Γκριλ με Θερ‐ 160 - 180
μό Αέρα
40 - 60
1
Αρνί
Θερμοκρα‐
σία (°C)
25
26
www.aeg.com
Κυνήγι
Τύπος φα‐
γητού
Ποσότητα
(kg)
Σπάλα /
Μπούτι λα‐
γού
Λειτουργία
Θερμοκρα‐
σία (°C)
Χρόνος (λε‐
πτά)
Θέση σχά‐
ρας
έως 1 κομμά‐ Πάνω / Κάτω
τι
Θέρμανση
2301)
30 - 40
1
Σπάλα ελα‐
φιού
1.5 - 2
Πάνω / Κάτω
Θέρμανση
210 - 220
35 - 40
1
Μπούτι ελα‐
φιού
1.5 - 2
Πάνω / Κάτω
Θέρμανση
180 - 200
60 - 90
1
Λειτουργία
Θερμοκρα‐
σία (°C)
Χρόνος (λε‐
πτά)
Θέση σχά‐
ρας
1) Προθερμάνετε τον φούρνο.
Πουλερικά
Τύπος φα‐
γητού
Ποσότητα
(kg)
Μερίδες που‐ 0,2 - 0,25 η
λερικών
καθεμία
Γκριλ με Θερ‐ 200 - 220
μό Αέρα
30 - 50
1
Μισό κοτό‐
πουλο
0,4 - 0,5 το
καθένα
Γκριλ με Θερ‐ 190 - 210
μό Αέρα
35 - 50
1
Κοτόπουλο,
κότα
1 - 1.5
Γκριλ με Θερ‐ 190 - 210
μό Αέρα
50 - 70
1
Πάπια
1.5 - 2
Γκριλ με Θερ‐ 180 - 200
μό Αέρα
80 - 100
1
Χήνα
3.5 - 5
Γκριλ με Θερ‐ 160 - 180
μό Αέρα
120 - 180
1
Γαλοπούλα
2.5 - 3.5
Γκριλ με Θερ‐ 160 - 180
μό Αέρα
120 - 150
1
Γαλοπούλα
4-6
Γκριλ με Θερ‐ 140 - 160
μό Αέρα
150 - 240
1
Λειτουργία
Θερμοκρα‐
σία (°C)
Χρόνος (λε‐
πτά)
Θέση σχά‐
ρας
Πάνω / Κάτω
Θέρμανση
210 - 220
40 - 60
1
Ψάρι (στον ατμό)
Τύπος φα‐
γητού
Ποσότητα
(kg)
Ψάρι ολόκλη‐ 1 - 1.5
ρο
9.11 Γκριλ
•
•
•
•
•
Ψήνετε πάντα στο γκριλ με τη μέγιστη
ρύθμιση θερμοκρασίας.
Τοποθετείτε τη σχάρα στη
συνιστώμενη θέση σχάρας, σύμφωνα
με τον πίνακα ψησίματος στο γκριλ.
Τοποθετείτε πάντα το ταψί συλλογής
λίπους στην πρώτη θέση σχάρας.
Ψήνετε στο γκριλ μόνο επίπεδα
κομμάτια κρέατος ή ψαριού.
Προθερμαίνετε πάντα τον κενό
φούρνο με τις λειτουργίες γκριλ για 5
λεπτά.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Ψήνετε πάντα στο γκριλ με
την πόρτα του φούρνου
κλειστή.
Γκριλ
Τύπος φαγη‐
τού
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (λεπτά)
Θέση σχάρας
1η πλευρά
2η πλευρά
Ψητό βοδινό
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Βοδινό φιλέτο
230
20 - 30
20 - 30
3
Χοιρινή πλάτη
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Μοσχαρίσιες
μπριζόλες
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Αρνίσια πλάτη
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Ψάρι Ολόκληρο, 210 - 230
500 - 1.000 g
15 - 30
15 - 30
3/4
Γκριλ Γρήγορο
Τύπος φαγητού
Χρόνος (λεπτά)
Θέση σχάρας
1η πλευρά
2η πλευρά
Burgers / Μπιφτέκια
8 - 10
6-8
4
Χοιρινό φιλέτο
10 - 12
6 - 10
4
Λουκάνικα
10 - 12
6-8
4
Μοσχαρίσιο φιλέτο /
μπριζόλες
7 - 10
6-8
4
Toast / Φρυγανισμέ‐
νο ψωμί
1-3
1-3
5
Τοστ με υλικά επικά‐
λυψης
6-8
-
4
9.12 Κατεψυγμένα φαγητά
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Θερμός
Αέρας.
Τύπος φαγητού
Θερμοκρασία (°C)
Χρόνος (λεπτά)
Θέση σχάρας
Πίτσα, κατεψυγμένη
200 - 220
15 - 25
2
Πίτσα Αμερικής, κα‐
τεψ.
190 - 210
20 - 25
2
27
28
www.aeg.com
Τύπος φαγητού
Θερμοκρασία (°C)
Χρόνος (λεπτά)
Θέση σχάρας
Πίτσα, κρύα
210 - 230
13 - 25
2
Πίτσα Σνακ, κατε‐
ψυγ.
180 - 200
15 - 30
2
Τηγανιτές Πατάτες,
λεπτές
200 - 220
20 - 30
3
Τηγ. Πατάτες, χοντρ.
200 - 220
25 - 35
3
Φέτες / Κροκέτες
220 - 230
20 - 35
3
Hash Browns
210 - 230
20 - 30
3
Λαζάνια / Καννελό‐
νια, φρέσκα
170 - 190
35 - 45
2
Λαζάνι / Καννελόνι,
κατεψ.
160 - 180
40 - 60
2
Τυρί ψημένο στον
φούρνο
170 - 190
20 - 30
3
Κοτόπουλο Φτερού‐
γα
190 - 210
20 - 30
2
Κατεψυγμένα έτοιμα φαγητά
Τύπος φαγη‐
τού
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (λεπτά) Θέση σχάρας
Κατεψυγμένη πί‐ Πάνω / Κάτω
τσα
Θέρμανση
σύμφωνα με τις
οδηγίες του πα‐
ρασκευαστή
σύμφωνα με τις
οδηγίες του πα‐
ρασκευαστή
3
Τηγανιτές πατά‐
Πάνω / Κάτω
Θέρμανση ή
Γκριλ με Θερμό
Αέρα
200 - 220
σύμφωνα με τις
οδηγίες του πα‐
ρασκευαστή
3
Πάνω / Κάτω
Θέρμανση
σύμφωνα με τις
οδηγίες του πα‐
ρασκευαστή
σύμφωνα με τις
οδηγίες του πα‐
ρασκευαστή
3
Τάρτες φρούτων Πάνω / Κάτω
Θέρμανση
σύμφωνα με τις
οδηγίες του πα‐
ρασκευαστή
σύμφωνα με τις
οδηγίες του πα‐
ρασκευαστή
3
τες1) (300 - 600
g)
Μπαγκέτες
Λειτουργία
1) Γυρίστε τις τηγανιτές πατάτες 2 ή 3 φορές κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
9.13 Απόψυξη
•
•
Αφαιρέστε τις συσκευασίες των
τροφίμων και βάλτε τα τρόφιμα σε ένα
πιάτο.
Χρησιμοποιήστε την πρώτη θέση
σχάρας από κάτω.
•
Μη σκεπάζετε το φαγητό με μπολ ή
πιάτο, καθώς αυτό μπορεί να
επιμηκύνει το χρόνο απόψυξης.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
29
Τύπος
Ποσότητα
φαγητού (kg)
Χρόνος
απόψυξης
(λεπτά)
Επιπλέον
χρόνος
απόψυξης
(λεπτά)
Σχόλια
Κοτόπου‐ 1
λο
100 - 140
20 - 30
Τοποθετήστε το κοτόπουλο επάνω
σε ένα αναποδογυρισμένο πιατάκι
μέσα σε ένα μεγάλο πιάτο. Γυρίστε
από την άλλη πλευρά μόλις περά‐
σει ο μισός χρόνος.
Κρέας
1
100 - 140
20 - 30
Γυρίστε από την άλλη πλευρά μό‐
λις περάσει ο μισός χρόνος.
Κρέας
0.5
90 - 120
20 - 30
Γυρίστε από την άλλη πλευρά μό‐
λις περάσει ο μισός χρόνος.
Πέστρο‐
φα
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Φράου‐
λες
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Βούτυρο
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Κρέμα
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Χτυπήστε την κρέμα όταν είναι
ακόμη ελαφρώς παγωμένη σε με‐
ρικά σημεία.
Τούρτα
1.4
60
60
-
9.14 Διατήρηση - Κάτω
Θέρμανση
•
•
•
•
Χρησιμοποιείτε μόνο γυάλινα δοχεία
ίδιων διαστάσεων που διατίθενται
στην αγορά.
Μη χρησιμοποιείτε δοχεία με καπάκια
βιδωτά και τύπου μπαγιονέτ ή
μεταλλικά δοχεία.
Χρησιμοποιήστε το πρώτο επίπεδο
σχάρας από κάτω για αυτή τη
λειτουργία.
Μην τοποθετείτε περισσότερα από έξι
γυάλινα δοχεία του ενός λίτρου στο
ταψί ψησίματος.
•
•
•
•
Γεμίστε τα δοχεία στην ίδια στάθμη και
κλείστε τα με σφιγκτήρα.
Τα δοχεία δεν πρέπει να έρχονται σε
επαφή μεταξύ τους.
Προσθέστε περίπου 1/2 λίτρο νερό
στο ταψί ψησίματος, ώστε να υπάρχει
αρκετή υγρασία στο φούρνο.
Όταν το υγρό στα δοχεία αρχίσει να
σιγοβράζει (μετά από περίπου 35 - 60
λεπτά για δοχεία του ενός λίτρου),
σβήστε τον φούρνο ή μειώστε τη
θερμοκρασία στους 100 °C (δείτε τον
πίνακα).
30
www.aeg.com
Μαλακά φρούτα
Τύπος φαγητού
Θερμοκρασία (°C)
Φράουλες / Βατόμου‐ 160 - 170
ρα / Σμέουρα / Ώριμα
φραγκοστάφυλα
Χρόνος μέχρι να
αρχίσει το σιγανό
βράσιμο (λεπτά)
Συνέχεια μαγειρέ‐
ματος στους 100 °C
(λεπτά)
35 - 45
-
Φρούτα με κουκούτσι
Τύπος φαγητού
Θερμοκρασία (°C)
Χρόνος μέχρι να
αρχίσει το σιγανό
βράσιμο (λεπτά)
Συνέχεια μαγειρέ‐
ματος στους 100 °C
(λεπτά)
Αχλάδια / Κυδώνια /
Δαμάσκηνα
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Τύπος φαγητού
Θερμοκρασία (°C)
Χρόνος μέχρι να
αρχίσει το σιγανό
βράσιμο (λεπτά)
Συνέχεια μαγειρέ‐
ματος στους 100 °C
(λεπτά)
Καρότα1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Αγγούρια
160 - 170
50 - 60
-
Ανάμικτα τουρσιά
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Ρέβα / Αρακάς / Σπα‐ 160 - 170
ράγγια
50 - 60
15 - 20
Λαχανικά
1) Αφήστε τα να παραμείνουν στον φούρνο μετά την απενεργοποίηση.
9.15 Ξήρανση - Θερμός
Αέρας
•
•
Καλύψτε τα ταψιά με χαρτί ανθεκτικό
στο λίπος ή λαδόκολλα.
Για καλύτερα αποτελέσματα,
σταματήστε τον φούρνο μόλις περάσει
ο μισός χρόνος ξήρανσης, ανοίξτε την
πόρτα και αφήστε τον να κρυώσει για
μια νύχτα για να ολοκληρωθεί η
ξήρανση.
Λαχανικά
Τύπος φαγη‐
τού
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (ώρες)
Φασόλια
60 - 70
Πιπεριές
Θέση σχάρας
1 θέση
2 θέσεις
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Λαχανικά για
σούπα
60 - 70
5-6
3
1/4
Μανιτάρια
50 - 60
6-8
3
1/4
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Τύπος φαγη‐
τού
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (ώρες)
Μυρωδικά
40 - 50
Τύπος φαγη‐
τού
31
Θέση σχάρας
1 θέση
2 θέσεις
2-3
3
1/4
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (ώρες)
Θέση σχάρας
Δαμάσκηνα
60 - 70
Βερίκοκα
Φρούτα
1 θέση
2 θέσεις
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Φέτες μήλου
60 - 70
6-8
3
1/4
Αχλάδια
60 - 70
6-9
3
1/4
10. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
10.1 Σημειώσεις για τον
καθαρισμό
•
•
•
•
•
•
Καθαρίστε την πρόσοψη της
συσκευής με ένα μαλακό πανί, χλιαρό
νερό και ένα προϊόν καθαρισμού.
Για να καθαρίσετε τις μεταλλικές
επιφάνειες, χρησιμοποιήστε ένα
εξειδικευμένο καθαριστικό.
Καθαρίζετε το εσωτερικό της
συσκευής μετά από κάθε χρήση. Η
συσσώρευση λίπους ή άλλων
υπολειμμάτων φαγητού μπορεί να
προκαλέσει πυρκαγιά. Ο κίνδυνος
είναι μεγαλύτερος για το ταψί του
γκριλ.
Καθαρίστε τους επίμονους λεκέδες με
ειδικά καθαριστικά για φούρνους.
Καθαρίζετε όλα τα εξαρτήματα μετά
από κάθε χρήση και αφήνετέ τα να
στεγνώσουν. Χρησιμοποιείτε ένα
μαλακό πανί, χλιαρό νερό και ένα
προϊόν καθαρισμού.
Αν χρησιμοποιείτε αντικολλητικά
εξαρτήματα, μην τα καθαρίζετε με
ισχυρά καθαριστικά, αιχμηρά
αντικείμενα ή στο πλυντήριο πιάτων.
Μπορεί να προκληθεί ζημιά στην
αντικολλητική επικάλυψη.
10.2 Αφαίρεση των
στηριγμάτων ταψιών
Για να καθαρίσετε τον φούρνο, αφαιρέστε
τα στηρίγματα ταψιών.
1. Τραβήξτε το μπροστινό τμήμα του
στηρίγματος ταψιών για να το
αποσπάσετε από το πλαϊνό τοίχωμα.
2. Τραβήξτε το πίσω άκρο του
στηρίγματος ταψιών από το πλαϊνό
τοίχωμα και αφαιρέστε το.
1
2
Τοποθετήστε τα στηρίγματα ταψιών στη
θέση τους, ακολουθώντας την
παραπάνω διαδικασία με την αντίστροφη
σειρά.
32
www.aeg.com
Οι πείροι στερέωσης των
τηλεσκοπικών βραχιόνων
πρέπει να είναι στραμμένοι
προς τα εμπρός.
Επιλογή
Περιγραφή
P1
Εάν ο
φούρνος δεν
είναι πολύ
βρόμικος.
Διάρκεια της
διαδικασίας: 1
ώρα 30
λεπτά.
P2
Εάν δεν
μπορείτε να
αφαιρέσετε
εύκολα τις
βρομιές.
Διάρκεια της
διαδικασίας: 2
ώρες 30
λεπτά.
10.3 Πυρόλυση
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Αφαιρέστε όλα τα
εξαρτήματα και τα
αποσπώμενα στηρίγματα
σχαρών.
Μην αρχίσετε την Πυρόλυση
εάν δεν έχετε κλείσει καλά
την πόρτα του φούρνου. Σε
ορισμένα μοντέλα, η οθόνη
εμφανίζει την ένδειξη «C3»
όταν παρουσιαστεί αυτό το
σφάλμα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Η συσκευή θερμαίνεται πάρα
πολύ. Υπάρχει κίνδυνος
εγκαυμάτων.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Αν επάνω από τη συσκευή
έχουν εγκατασταθεί εστίες ή
αν άλλες συσκευές έχουν
εγκατασταθεί στο ίδιο
ντουλάπι, μην τις
χρησιμοποιείτε όταν είναι
ενεργοποιημένη η λειτουργία
Πυρόλυσης. Μπορεί να
προκληθεί ζημιά στη
συσκευή.
1. Αφαιρέστε τις πλέον εμφανείς βρομιές
με το χέρι.
2. Καθαρίστε την εσωτερική πλευρά της
πόρτας με ζεστό νερό για να
αποτρέψετε το κάψιμο τυχόν
υπολειμμάτων από τον καυτό αέρα.
3. Ρυθμίστε τη λειτουργία Πυρόλυσης.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Λειτουργίες
φούρνου».
4. Μόλις αρχίσει να αναβοσβήνει η
ένδειξη
, πιέστε το
ή
για να
ρυθμίσετε την απαραίτητη διαδικασία:
Μετά από 2 δευτερόλεπτα, ξεκινάει η
διαδικασία.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία Τέλος για να καθυστερήσετε
την έναρξη της διαδικασίας καθαρισμού.
Κατά τη διάρκεια της Πυρόλυσης, ο
λαμπτήρας φούρνου παραμένει σβηστός.
5. Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη
διάρκεια της διαδικασίας (P1 ή P2),
πιέστε το
για να επιλέξετε
, στη
ή το
για να
συνέχεια πιέστε το
ρυθμίσετε τη διάρκεια της διαδικασίας
καθαρισμού.
6. Όταν ο φούρνος φτάσει στην
καθορισμένη θερμοκρασία, η πόρτα
κλειδώνει. Στην οθόνη εμφανίζονται
το σύμβολο
και οι ράβδοι της
ένδειξης θερμότητας μέχρι να
ξεκλειδώσει η πόρτα.
7. Όταν η Πυρόλυση ολοκληρωθεί, η
οθόνη προβάλλει την ώρα της
ημέρας. Η πόρτα του φούρνου
παραμένει κλειδωμένη.
8. Όταν η συσκευή έχει πλέον κρυώσει,
ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και η
πόρτα ξεκλειδώνει.
10.4 Υπενθύμιση καθαρισμού
Ως υπενθύμιση ότι απαιτείται Πυρόλυση,
στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη PYR
για 10 δευτερόλεπτα μετά από κάθε
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της
συσκευής.
Η υπενθύμιση καθαρισμού
σβήνει:
• μετά την ολοκλήρωση της
λειτουργίας Πυρόλυσης.
• εάν πιέσετε ταυτόχρονα
τα κουμπιά
και ,
ενώ στην οθόνη
αναβοσβήνει η ένδειξη
PYR.
10.5 Αφαίρεση και
εγκατάσταση της πόρτας
Μπορείτε να αφαιρέσετε την πόρτα και τα
εσωτερικά τζάμια για καθαρισμό. Ο
αριθμός των τζαμιών διαφέρει ανάλογα
με το μοντέλο.
33
τις δύο πλευρές και σπρώξτε το προς
τα μέσα για να απασφαλιστεί το κλιπ.
2
B
1
7. Τραβήξτε το πλαίσιο της πόρτας
προς τα εμπρός για να το
αφαιρέσετε.
8. Κρατήστε τα τζάμια της πόρτας από
το πάνω άκρο, ένα–ένα, και τραβήξτε
τα προς τα πάνω, για να τα
αφαιρέσετε από τον οδηγό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Απαιτείται προσοχή κατά την
αφαίρεση της πόρτας από τη
συσκευή. Η πόρτα είναι
βαριά.
1. Ανοίξτε πλήρως την πόρτα.
2. Πιέστε μέχρι τέρμα τους μοχλούς
σύσφιξης (Α) στους δύο μεντεσέδες
της πόρτας.
A
A
3. Κλείστε την πόρτα του φούρνου μέχρι
την πρώτη θέση ανοίγματος (γωνία
70° περίπου).
4. Κρατώντας την πόρτα με ένα χέρι σε
κάθε πλευρά, τραβήξτε για να την
αφαιρέσετε από τη συσκευή με γωνία
προς τα πάνω.
5. Τοποθετήστε την πόρτα επάνω σε
ένα απαλό πανί και σε σταθερή
επιφάνεια με την εξωτερική πλευρά
προς τα κάτω. Έτσι, αποτρέπονται οι
γρατζουνιές.
6. Κρατήστε το πλαίσιο της πόρτας (B)
στο πάνω άκρο της πόρτας και από
9. Καθαρίστε το τζάμι με νερό και
σαπούνι. Σκουπίστε το τζάμι
προσεκτικά.
Όταν ολοκληρωθεί ο καθαρισμός,
πραγματοποιήστε τα παραπάνω βήματα
με την αντίστροφη σειρά. Τοποθετήστε
πρώτα το μικρότερο τζάμι και μετά το
μεγαλύτερο και την πόρτα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Βεβαιωθείτε ότι τα τζάμια
έχουν τοποθετηθεί στη
σωστή θέση, διαφορετικά η
επιφάνεια της πόρτας μπορεί
να υπερθερμανθεί.
Βεβαιωθείτε ότι τα τζάμια φούρνου (C, B
και A) έχουν επανατοποθετηθεί με τη
σωστή σειρά. Πρώτα τοποθετήστε το
τζάμι C, το οποίο έχει τυπωμένο ένα
τετράγωνο στην αριστερή πλευρά και ένα
τρίγωνο στη δεξιά. Θα βρείτε επίσης αυτά
τα σύμβολα με ανάγλυφη μορφή στο
πλαίσιο της πόρτας. Το τριγωνικό
σύμβολο στο τζάμι πρέπει να ταιριάζει με
το τρίγωνο στο πλαίσιο της πόρτας, και
το τετράγωνο σύμβολο με το τετράγωνο.
34
www.aeg.com
Μετά από αυτό, τοποθετήστε τα άλλα
δύο τζάμια.
ABC
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Αφαιρέστε τις ασφάλειες από τον
πίνακα ασφαλειών ή
απενεργοποιήστε τον
ασφαλειοδιακόπτη κυκλώματος.
Ο επάνω λαμπτήρας
1. Στρέψτε το γυάλινο κάλυμμα του
λαμπτήρα αριστερόστροφα για να το
αφαιρέσετε.
10.6 Αντικατάσταση του
λαμπτήρα
Τοποθετήστε ένα πανί στο κάτω μέρος
του εσωτερικού της συσκευής. Αποτρέπει
τη ζημιά στο γυάλινο κάλυμμα του
λαμπτήρα και στο εσωτερικό του
φούρνου.
2. Καθαρίστε το γυάλινο κάλυμμα.
3. Αντικαταστήστε το λαμπτήρα με
κατάλληλο λαμπτήρα ανθεκτικό στη
θερμότητα σε θερμοκρασίες έως 300
°C.
4. Τοποθετήστε το γυάλινο κάλυμμα στη
θέση του.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
Αποσυνδέστε την ασφάλεια
προτού αντικαταστήσετε το
λαμπτήρα.
Ο λαμπτήρας και το γυάλινο
κάλυμμα του λαμπτήρα
μπορεί να είναι ζεστά.
11. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
11.1 Τι να κάνετε αν ...
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Οι ζώνες μαγειρέματος δεν
λειτουργούν.
Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας για την εντοιχιζόμενη
επιφάνεια μαγειρέματος.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
35
Αντιμετώπιση
Δεν μπορείτε να ενεργοποιή‐ Ο φούρνος δεν είναι συνδε‐
σετε ή να λειτουργήσετε τον δεμένος σε ηλεκτρική παρο‐
φούρνο.
χή ή δεν είναι σωστά συνδε‐
δεμένος.
Ελέγξτε αν ο φούρνος είναι
σωστά συνδεδεμένος στην
ηλεκτρική παροχή (ανατρέξτε
στο διάγραμμα συνδεσμολο‐
γίας αν διατίθεται).
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Ο φούρνος είναι απενεργο‐
ποιημένος.
Ενεργοποιήστε τον φούρνο.
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Δεν έχει ρυθμιστεί το ρολόι.
Ρυθμίστε το ρολόι.
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Δεν έχουν γίνει οι απαραίτη‐
τες ρυθμίσεις.
Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις
είναι σωστές.
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Έχει τεθεί σε λειτουργία η
αυτόματη απενεργοποίηση.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Αυ‐
τόματη απενεργοποίηση».
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Είναι ενεργοποιημένη η λει‐
τουργία Κλειδώματος Ασφα‐
λείας για Παιδιά.
Ανατρέξτε στην ενότητα
«Χρήση του Κλειδώματος
Ασφαλείας για Παιδιά».
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Έχει καεί η ασφάλεια.
Ελέγξτε αν η ασφάλεια είναι
η αιτία της δυσλειτουργίας.
Αν η ασφάλεια πέφτει επα‐
νειλημμένα, επικοινωνήστε
με έναν πιστοποιημένο ηλεκ‐
τρολόγο.
Ο λαμπτήρας δεν λειτουργεί. Ο λαμπτήρας είναι ελαττω‐
ματικός.
Αντικαταστήστε το λαμπτή‐
ρα.
Το ψήσιμο των φαγητών
διαρκεί πάρα πολύ ή τα φα‐
γητά ψήνονται πολύ γρήγο‐
ρα.
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία,
εάν χρειάζεται. Ακολουθήστε
τις οδηγίες του εγχειριδίου
χρήσης.
Η θερμοκρασία είναι πολύ
χαμηλή ή πολύ υψηλή.
Στο φαγητό και το εσωτερικό Έχετε αφήσει το φαγητό μέ‐
του φούρνου συσσωρεύο‐
σα στο φούρνο για πολύ με‐
νται ατμοί και υγρασία.
γάλο χρονικό διάστημα.
Μην αφήνετε το φαγητό μέσα
στο φούρνο για διάστημα
άνω των 15 - 20 λεπτών με‐
τά την ολοκλήρωση του ψη‐
σίματος.
Στην οθόνη εμφανίζεται η έν‐ Η λειτουργία καθαρισμού δεν Κλείστε καλά την πόρτα.
δειξη «C3».
λειτουργεί. Δεν έχετε κλείσει
καλά την πόρτα ή το κλείδω‐
μα πόρτας είναι ελαττωματι‐
κό.
36
www.aeg.com
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Στην οθόνη εμφανίζεται η έν‐ •
δειξη «F102».
•
Αντιμετώπιση
Δεν έχετε κλείσει καλά
•
την πόρτα.
•
Το κλείδωμα πόρτας είναι
ελαττωματικό.
•
Η οθόνη εμφανίζει ένα κωδι‐
κό σφάλματος που δεν βρί‐
σκεται σε αυτόν τον πίνακα.
Υπάρχει ηλεκτρική βλάβη.
•
•
11.2 Δεδομένα Σέρβις
Εάν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε το
πρόβλημα μόνοι σας, επικοινωνήστε με
τον αντιπρόσωπό μας ή το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Κλείστε καλά την πόρτα.
Απενεργοποιήστε το
φούρνο από το γενικό
διακόπτη του σπιτιού ή
από το διακόπτη ασφα‐
λείας στον πίνακα ασφα‐
λειών και κατόπιν ενεργο‐
ποιήστε τον ξανά.
Εάν στην οθόνη εμφανι‐
στεί ξανά η ένδειξη
«F102», επικοινωνήστε
με το Τμήμα Υποστήριξης
Πελατών.
Απενεργοποιήστε το
φούρνο από το γενικό
διακόπτη του σπιτιού ή
από το διακόπτη ασφα‐
λείας στον πίνακα ασφα‐
λειών και κατόπιν ενεργο‐
ποιήστε τον ξανά.
Εάν στην οθόνη εμφανι‐
στεί ξανά ο κωδικός
σφάλματος, επικοινωνή‐
στε με το Τμήμα Υποστή‐
ριξης Πελατών.
τεχνικών χαρακτηριστικών. Η πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών βρίσκεται στο
μπροστινό πλαίσιο του εσωτερικού της
συσκευής. Μην αφαιρείτε την πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών από το
εσωτερικό της συσκευής.
Τα απαραίτητα στοιχεία για το κέντρο
σέρβις βρίσκονται στην πινακίδα
Σας συνιστούμε να σημειώσετε τα σχετικά στοιχεία εδώ:
Μοντέλο (MOD.)
.........................................
Κωδικός προϊόντος (PNC)
.........................................
Αριθμός σειράς (S.N.)
.........................................
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
37
12. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΑΠΌΔΟΣΗ
12.1 Δελτίο προϊόντος και πληροφορίες σύμφωνα με τον
κανονισμό της ΕΕ 65-66/2014
Όνομα προμηθευτή
AEG
Αναγνωριστικό μοντέλου
EP3013021M
Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης
103.5
Τάξη ενεργειακής απόδοσης
Α
Κατανάλωση ενέργειας με τυπικό φορτίο, σε λειτουρ‐
γία Πάνω + Κάτω Θέρμανση
0.99 kWh/κύκλο
Κατανάλωση ενέργειας με τυπικό φορτίο, σε λειτουρ‐
γία με αντιστάσεις και αέρα
0.88 kWh/κύκλο
Πλήθος θαλάμων
1
Πηγή θερμότητας
Ηλεκτρική ενέργεια
Όγκος
71 l
Τύπος φούρνου
Φούρνος κάτω πάγκου
Μάζα
40.0 kg
EN 60350-1 - Οικιακές ηλεκτρικές
συσκευές μαγειρέματος - Μέρος 1:
Κουζίνες, φούρνοι, φούρνοι με ατμό και
γκριλ - Μέθοδοι μέτρησης απόδοσης.
12.2 Εξοικονόμηση ενέργειας
Η συσκευή περιλαμβάνει
δυνατότητες που
συμβάλλουν στην
εξοικονόμηση ενέργειας κατά
τη διάρκεια του καθημερινού
μαγειρέματος.
Γενικές συμβουλές
Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα φούρνου είναι
σωστά κλεισμένη ενώ η συσκευή
βρίσκεται σε λειτουργία και διατηρήστε
την κλειστή όσο το δυνατόν περισσότερο
κατά τη διάρκεια του ψησίματος.
Χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη για να
βελτιώσετε την εξοικονόμηση ενέργειας.
Όταν είναι εφικτό, μην προθερμαίνετε τον
φούρνο προτού τοποθετήσετε το φαγητό
μέσα στον φούρνο.
Όταν η διάρκεια μαγειρέματος είναι
μεγαλύτερη από 30 λεπτά, μειώστε τη
θερμοκρασία του φούρνου στο ελάχιστο
3 - 10 λεπτά προτού ο χρόνος
μαγειρέματος ολοκληρωθεί, ανάλογα με
τη διάρκεια μαγειρέματος. Η
υπολειπόμενη θερμότητα μέσα στον
φούρνο θα συνεχίσει το μαγείρεμα.
Χρησιμοποιήστε την υπολειπόμενη
θερμότητα για να ζεστάνετε άλλα φαγητά.
Μαγείρεμα με αέρα
Όποτε είναι εφικτό, χρησιμοποιήστε τις
λειτουργίες μαγειρέματος με αέρα για να
εξοικονομήσετε ενέργεια.
Υπολειπόμενη θερμότητα
Αν ένα πρόγραμμα με τις επιλογές
Διάρκεια ή Τέλος ενεργοποιηθεί και ο
χρόνος μαγειρέματος είναι μεγαλύτερος
από 30 λεπτά, οι αντιστάσεις
απενεργοποιούνται αυτόματα κατά 10%
νωρίτερα σε μερικές λειτουργίες
φούρνου.
Ο ανεμιστήρας και ο λαμπτήρας
εξακολουθούν να λειτουργούν.
Διατήρηση του φαγητού ζεστού
Επιλέξετε τη χαμηλότερη δυνατή ρύθμιση
θερμοκρασίας για να χρησιμοποιήσετε
38
www.aeg.com
την υπολειπόμενη θερμότητα και να
διατηρήσετε ζεστό ένα φαγητό. Στην
οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη της
υπολειπόμενης θερμότητας ή η
θερμοκρασία.
13. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το
σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά
συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για
ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία
του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
*
Μην απορρίπτετε με τα οικιακά
απορρίμματα συσκευές που φέρουν το
σύμβολο . Επιστρέψτε το προϊόν στην
τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή
επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
39
867303876-C-452015
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising