AEG | EES331110M | User manual | Aeg EES331110M User Manual

Aeg EES331110M User Manual
EES331110M
USER
MANUAL
EL
Οδηγίες Χρήσης
Φούρνος
2
www.aeg.com
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ..................................................................3
2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ.............................................................................5
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ................................................................................... 7
4. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ.................................................................................... 8
5. ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ..........................................................................9
6. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ.........................................................................................9
7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΡΟΛΟΓΙΟΎ................................................................................. 11
8. ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΆΤΩΝ........................................................................... 12
9. ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ.............................................................................. 14
10. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ.......................................................................14
11. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ.......................................................................... 28
12. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.................................................................. 31
13. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΑΠΌΔΟΣΗ.................................................................................32
ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της AEG. Το σχεδιάσαμε για να
σας παρέχει άψογη απόδοση για πολλά χρόνια, με πρωτοποριακές τεχνολογίες
που θα κάνουν τη ζωή σας πιο απλή και με χαρακτηριστικά που ενδεχομένως δεν
θα βρείτε σε κοινές συσκευές. Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά και να
διαβάσετε τις οδηγίες, ώστε να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή χρήση της
συσκευής σας.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να:
Βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση
προβλημάτων, πληροφορίες συντήρησης:
www.aeg.com/webselfservice
Καταχωρήσετε το προϊόν σας, ώστε να έχετε καλύτερο σέρβις:
www.registeraeg.com
Αγοράσετε εξαρτήματα, αναλώσιμα και γνήσια ανταλλακτικά για τη συσκευή
σας:
www.aeg.com/shop
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ
Συνιστάται η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών.
Όταν επικοινωνείτε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις, βεβαιωθείτε ότι έχετε
διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία: Μοντέλο, Κωδ. προϊόντος (PNC), Αριθμός
σειράς.
Τα στοιχεία αυτά θα τα βρείτε στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
Προειδοποίηση / Προσοχή - Πληροφορίες για την ασφάλεια
Γενικές πληροφορίες και συμβουλές
Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
1.
3
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής,
διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο
κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν
τραυματισμούς ή ζημίες που είναι αποτέλεσμα
λανθασμένης εγκατάστασης ή χρήσης. Να φυλάσσετε
πάντα αυτές τις οδηγίες σε ένα ασφαλές μέρος με εύκολη
πρόσβαση για μελλοντική αναφορά.
1.1 Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
•
•
•
•
•
•
•
•
Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες
ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή
έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής
με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που
ενέχονται.
Παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 και 8 ετών και άτομα με
εκτεταμένες και περίπλοκες αναπηρίες πρέπει να
παραμένουν μακριά, εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.
Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών πρέπει να
παραμένουν μακριά, εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα
παιδιά και απορρίψτε τα κατάλληλα.
Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τη
συσκευή όταν λειτουργεί ή όταν ψύχεται. Τα
προσβάσιμα μέρη είναι πολύ ζεστά.
Εάν η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφαλείας για παιδιά,
θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.
Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και
τη συντήρηση που εκτελεί ο χρήστης στη συσκευή
χωρίς επίβλεψη.
4
www.aeg.com
1.2 Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής και η
αντικατάσταση του καλωδίου πρέπει να εκτελείται
μόνο από κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.
Το χειριστήριο πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε
καθορισμένη μονάδα θέρμανσης όπου οι σύνδεσμοι
έχουν τα ίδια χρώματα για την αποφυγή πιθανού
κινδύνου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή και τα προσβάσιμα
μέρη της θερμαίνονται κατά τη χρήση. Χρειάζεται
προσοχή για να μην αγγίζετε τις αντιστάσεις.
Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια φούρνου όταν αφαιρείτε
ή εισάγετε εξαρτήματα ή σκεύη.
Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης
αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη
προτού αντικαταστήσετε τον λαμπτήρα για την
αποφυγή πιθανότητας ηλεκτροπληξίας.
Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για τον καθαρισμό
της συσκευής.
Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά λειαντικά καθαριστικά ή
αιχμηρές μεταλλικές ξύστρες για να καθαρίσετε τη
γυάλινη πόρτα, καθότι μπορεί να χαράξουν την
επιφάνεια και αυτό μπορεί να προκαλέσει θραύση του
γυαλιού.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορές, θα
πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή ένα κατάλληλα
καταρτισμένο άτομο, ώστε να αποφευχθεί τυχόν
κίνδυνος από το ηλεκτρικό ρεύμα.
Για να αφαιρέσετε τα στηρίγματα σχαρών, πρώτα
τραβήξτε το μπροστινό άκρο του στηρίγματος σχάρας
και κατόπιν το πίσω άκρο από τα πλαϊνά τοιχώματα.
Τοποθετήστε τα στηρίγματα σχαρών στη θέση τους,
ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία με την
αντίστροφη σειρά.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
5
2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
2.1 Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Η εγκατάσταση αυτής της
συσκευής πρέπει να
εκτελείται μόνο από
κατάλληλα καταρτισμένο
άτομο.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Αφαιρέστε όλα τα υλικά της
συσκευασίας.
Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά,
μην προβείτε σε εγκατάσταση ή
χρήση της.
Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης
που παρέχονται με τη συσκευή.
Πάντα να προσέχετε όταν μετακινείτε
τη συσκευή καθώς είναι βαριά. Να
χρησιμοποιείτε πάντα γάντια
ασφαλείας και κλειστά παπούτσια.
Μην τραβάτε τη συσκευή από τη
λαβή.
Το ντουλάπι της κουζίνας και η
υποδοχή για τη συσκευή πρέπει να
έχουν κατάλληλες διαστάσεις.
Τηρείτε την ελάχιστη απόσταση από
άλλες συσκευές και μονάδες.
Τοποθετήστε τη συσκευή σε
κατάλληλο και ασφαλές μέρος που
πληροί τις απαιτήσεις εγκατάστασης.
Τμήματα της συσκευής είναι φορείς
ρεύματος. Περιβάλετε τη συσκευή με
επίπλωση για να αποτραπεί η επαφή
με τα επικίνδυνα τμήματα.
Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με
ηλεκτρικό σύστημα ψύξης. Πρέπει να
χρησιμοποιείται με την ηλεκτρική
παροχή.
2.2 Ηλεκτρική σύνδεση
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος πυρκαγιάς και
ηλεκτροπληξίας.
•
•
•
Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει
να πραγματοποιούνται από
επαγγελματία ηλεκτρολόγο.
Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
Βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
είναι συμβατές με τις ονομαστικές
τιμές ηλεκτρικού ρεύματος της
παροχής ρεύματος.
•
Χρησιμοποιείτε πάντα σωστά
εγκατεστημένη πρίζα με προστασία
κατά της ηλεκτροπληξίας.
Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και
μπαλαντέζες.
Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά
στο φις τροφοδοσίας και το καλώδιο
τροφοδοσίας. Σε περίπτωση που
πρέπει να αντικατασταθεί το καλώδιο
τροφοδοσίας της συσκευής, η
αντικατάσταση πρέπει να γίνει από το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις μας.
Μην επιτρέπετε σε καλώδια
τροφοδοσίας να βρίσκονται κοντά ή
να έρχονται σε επαφή με την πόρτα
της συσκευής, ιδιαίτερα όταν η πόρτα
είναι ζεστή.
Η προστασία από ηλεκτροπληξία των
υπό τάση ή μονωμένων τμημάτων
πρέπει να στερεώνεται με τέτοιο
τρόπο, ώστε να μην είναι δυνατή η
αφαίρεσή της χωρίς εργαλεία.
Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην
πρίζα μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η
εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση,
βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η
πρόσβαση στο φις τροφοδοσίας.
Εάν η πρίζα είναι χαλαρή, μη
συνδέετε το φις τροφοδοσίας.
Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας
για να αποσυνδέσετε τη συσκευή.
Τραβάτε πάντα το φις τροφοδοσίας.
Χρησιμοποιείτε μόνο σωστές
μονωτικές διατάξεις:
ασφαλειοδιακόπτες, ασφάλειες
(βιδωτές ασφάλειες αφαιρούμενες από
την υποδοχή), διακόπτες διαφυγής
ρεύματος και ρελέ.
Στην ηλεκτρική εγκατάσταση της
συσκευής πρέπει να προβλέπεται
μονωτική διάταξη που να επιτρέπει
την αποσύνδεση της συσκευής από το
δίκτυο ρεύματος από όλους τους
πόλους. Η μονωτική διάταξη πρέπει
να έχει ελάχιστη απόσταση 3 mm
μεταξύ των επαφών.
Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με
τις Οδηγίες της ΕΟΚ.
6
www.aeg.com
2.3 Χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού,
εγκαυμάτων και
ηλεκτροπληξίας ή έκρηξης.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
οικιακή χρήση.
Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής
της συσκευής.
Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα
αερισμού δεν είναι φραγμένα.
Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς
επιτήρηση κατά τη λειτουργία.
Απενεργοποιείτε τη συσκευή μετά από
κάθε χρήση.
Προσέχετε όταν ανοίγετε την πόρτα
της συσκευής ενόσω η συσκευή
βρίσκεται σε λειτουργία. Μπορεί να
διαφύγει καυτός αέρας.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με
βρεγμένα χέρια ή όταν βρίσκεται σε
επαφή με νερό.
Μην εφαρμόζετε πίεση στην πόρτα
της συσκευής όταν η πόρτα είναι
ανοιχτή.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως
επιφάνεια εργασίας ή ως επιφάνεια
αποθήκευσης αντικειμένων.
Ανοίγετε την πόρτα της συσκευής
προσεκτικά. Η χρήση υλικών με
αλκοόλη μπορεί να δημιουργήσει
μείγμα αλκοόλης και αέρα.
Κατά το άνοιγμα της πόρτας, μην
επιτρέπετε σε σπινθήρες ή γυμνές
φλόγες να έρθουν σε επαφή με τη
συσκευή.
Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω
στη συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή
αντικείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα
προϊόντα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς
στη συσκευή.
•
Για να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς
ή ο αποχρωματισμός της εμαγιέ
επίστρωσης:
– μην τοποθετείτε σκεύη ή άλλα
αντικείμενα μέσα στη συσκευή
απευθείας σε επαφή με το κάτω
μέρος της.
– μην τοποθετείτε αλουμινόχαρτο
απευθείας σε επαφή με το κάτω
•
•
•
•
μέρος του εσωτερικού της
συσκευής.
– μην τοποθετείτε νερό απευθείας
μέσα στη συσκευή όταν αυτή είναι
ζεστή.
– μην αφήνετε υγρά πιάτα και
φαγητά μέσα στη συσκευή μετά
την ολοκλήρωση του
μαγειρέματος.
– κατά την αφαίρεση ή την
τοποθέτηση των αξεσουάρ
απαιτείται προσοχή.
Ο αποχρωματισμός της εμαγιέ
επιφάνειας ή της επιφάνειας από
ανοξείδωτο ατσάλι δεν επηρεάζει την
απόδοση της συσκευής.
Χρησιμοποιείτε βαθύ ταψί για κέικ με
μεγάλη ποσότητα υγρών. Οι χυμοί
φρούτων προκαλούν λεκέδες οι οποίοι
μπορεί να είναι μόνιμοι.
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
μαγειρική χρήση. Δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις,
όπως για θέρμανση χώρων.
Ψήνετε πάντα με την πόρτα του
φούρνου κλειστή.
2.4 Φροντίδα και καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού,
πυρκαγιάς, ή βλάβης της
συσκευής.
•
•
•
•
•
•
Πριν από την πραγματοποίηση
συντήρησης, απενεργοποιήστε τη
συσκευή και αποσυνδέστε το φις
τροφοδοσίας από την πρίζα.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κρύα.
Υπάρχει κίνδυνος θραύσης των
τζαμιών.
Αντικαταστήστε άμεσα τα τζάμια της
πόρτας όταν έχουν υποστεί ζημιά.
Επικοινωνήστε με το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Απαιτείται προσοχή κατά την
αφαίρεση της πόρτας από τη
συσκευή. Η πόρτα είναι βαριά!
Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή για να
αποτραπεί η φθορά του υλικού της
επιφάνειας.
Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό
μαλακό πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο
ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη
χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα,
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
σφουγγαράκια που χαράσσουν,
διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα.
Αν χρησιμοποιείτε σπρέι καθαρισμού
για φούρνους, ακολουθείτε τις οδηγίες
ασφαλείας στη συσκευασία.
Μην καθαρίζετε την καταλυτική εμαγιέ
επίστρωση (εάν υπάρχει) με κανένα
είδος απορρυπαντικού.
2.5 Εσωτερικός φωτισμός
2.6 Σέρβις
•
•
•
•
Ο τύπος λαμπτήρα πυράκτωσης ή
αλογόνου που χρησιμοποιείται σε
αυτήν τη συσκευή προορίζεται μόνο
για οικιακές συσκευές. Μην τον
χρησιμοποιείτε για οικιακό φωτισμό.
Πριν από την αντικατάσταση του
λαμπτήρα, αποσυνδέετε πάντα τη
συσκευή από την ηλεκτρική
τροφοδοσία.
Χρησιμοποιείτε μόνο λαμπτήρες με τις
ίδιες προδιαγραφές.
Για να επισκευάσετε τη συσκευή,
επικοινωνήστε με ένα
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια
ανταλλακτικά.
2.7 Απόρριψη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού ή
ασφυξίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
•
7
•
•
•
Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
παροχή ρεύματος.
Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά
στη συσκευή και απορρίψτε το.
Αφαιρέστε το μάνταλο της πόρτας για
να αποτραπεί ο εγκλεισμός παιδιών ή
ζώων μέσα στη συσκευή.
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
3.1 Γενική επισκόπηση
1
2 3
4
5 6
7
12
5
4
3
2
1
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Πίνακας χειριστηρίων
Διακόπτης προγραμμάτων
Λυχνία / σύμβολο λειτουργίας
Οθόνη
Διακόπτης λειτουργίας (για τη
θερμοκρασία)
Ένδειξη / σύμβολο θερμοκρασίας
Διακόπτες για τις ζώνες μαγειρέματος
Αντίσταση
Λαμπτήρας
Ανεμιστήρας
Στήριγμα σχάρας, αποσπώμενο
Θέσεις σχαρών
8
www.aeg.com
3.2 Αξεσουάρ
Ταψί Ψησίματος/ Γκριλ
Μεταλλική σχάρα
Για μαγειρικά σκεύη, φόρμες για κέικ,
ψητά.
Για μαγείρεμα και ψήσιμο ή ως ταψί για
τη συλλογή λίπους.
Τηλεσκοπικοί βραχίονες
Ταψί ψησίματος
Για τις σχάρες και τα ταψιά.
Για κέικ και μπισκότα.
4. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ
4.1 Διακόπτες για τις ζώνες
μαγειρέματος
Μπορείτε να λειτουργήσετε τις εστίες με
τους διακόπτες για τις ζώνες
μαγειρέματος.
Πρέπει να διαβάσετε τα
κεφάλαια σχετικά με την
ασφάλεια στο εγχειρίδιο
χρήσης των εστιών.
4.2 Σκάλες μαγειρέματος
Ένδειξη διακόπτη
0
Λειτουργία
Θέση απενεργο‐
ποίησης
Ρύθμιση Διατήρη‐
σης θερμότητας
1-9
Σκάλες μαγειρέμα‐
τος
1. Στρέψτε τον διακόπτη στην
απαιτούμενη σκάλα μαγειρέματος.
2. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία
μαγειρέματος, στρέψτε τον διακόπτη
στη θέση απενεργοποίησης.
4.3 Αυτόματη θέρμανση
Ισχύει μόνο για εστίες με
λειτουργία αυτόματης
θέρμανσης.
Με την λειτουργία αυτόματος θέρμανσης,
η ζώνη μαγειρέματος θερμαίνεται με
πλήρη ισχύ για λίγη ώρα.
1. Στρέψτε το διακόπτη για τη ζώνη
μαγειρέματος τέρμα δεξιά (μετά την
υψηλότερη σκάλα μαγειρέματος).
2. Ρυθμίστε αμέσως την επιθυμητή
σκάλα μαγειρέματος.
3. Για να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία, στρέψτε το διακόπτη στη
θέση απενεργοποίησης.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
4.4 Χρήση της διπλής ζώνης
(εάν ισχύει)
Για να ενεργοποιήσετε τη
διπλή ζώνη, στρέψτε το
διακόπτη προς τα δεξιά. Μην
τον στρέψετε μέσω της
θέσης διακοπής λειτουργίας.
1. Στρέψτε το διακόπτη δεξιόστροφα
στη θέση 9.
2. Στρέψτε το διακόπτη αργά μέχρι να
ακούσετε ένα κλικ. Οι δύο ζώνες
μαγειρέματος είναι ενεργοποιημένες.
3. Για να ρυθμίσετε την απαιτούμενη
σκάλα μαγειρέματος, ανατρέξτε στην
ενότητα «Σκάλες μαγειρέματος».
4.5 Κουμπιά
Πεδίο αφής / Κουμπί
Λειτουργία
Περιγραφή
ΠΛΗΝ
Για ρύθμιση της ώρας.
ΡΟΛΟΪ
Για ρύθμιση της λειτουργίας ρολογιού.
ΣΥΝ
Για ρύθμιση της ώρας.
4.6 Οθόνη
A
B
C
A. Λειτουργίες ρολογιού
B. Χρονοδιακόπτης
C. Λειτουργία ρολογιού
5. ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
Για να ρυθμίσετε την ώρα,
ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Λειτουργίες ρολογιού».
5.1 Πρώτος καθαρισμός
Αφαιρέστε όλα τα αξεσουάρ και τα
αφαιρούμενα στηρίγματα σχαρών από
τον φούρνο.
6. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Φροντίδα και καθάρισμα».
Καθαρίστε τον φούρνο και τα αξεσουάρ
πριν από την πρώτη χρήση.
Τοποθετήστε τα αξεσουάρ και τα
αφαιρούμενα στηρίγματα σχαρών στην
αρχική τους θέση.
9
10
www.aeg.com
6.1 Βυθιζόμενοι διακόπτες
Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή,
πιέστε τον διακόπτη. Ο διακόπτης
πετάγεται προς τα έξω.
6.2 Ρύθμιση ενός
προγράμματος
1. Στρέψτε τον διακόπτη προγραμμάτων
για να επιλέξετε ένα πρόγραμμα.
2. Στρέψτε τον διακόπτη λειτουργίας για
να επιλέξετε τη θερμοκρασία.
Ο λαμπτήρας ανάβει όταν ο φούρνος
βρίσκεται σε λειτουργία.
3. Για να απενεργοποιήσετε τον
φούρνο, στρέψτε τους διακόπτες στη
θέση απενεργοποίησης.
6.3 Προγράμματα
Λειτουργία
φούρνου
Λειτουργία
φούρνου
Για ψήσιμο φαγητού σε
μία θέση σχάρας.
Πάνω + Κάτω
Θέρμανση
(Πάνω/Κάτω
Θέρμανση)
Για ψήσιμο κέικ με τραγα‐
νή βάση, καθώς και για
Κάτω Θέρμαν‐ συντήρηση φαγητών.
ση
Απόψυξη
Χρήση
Ο φούρνος είναι σβη‐
στός.
Γκριλ
Θέση απενερ‐
γοποίησης
Φωτισμός
Φούρνου
Για την ενεργοποίηση του
λαμπτήρα χωρίς λειτουρ‐
γία μαγειρέματος.
Για ψήσιμο μέχρι και σε
τρεις θέσεις σχαρών ταυ‐
Θερμός Αέρας τόχρονα και για ξήρανση
φαγητού.
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία
κατά 20 - 40 °C χαμηλό‐
τερα από ό,τι για τη λει‐
τουργία Πάνω + Κάτω
Θέρμανση.
Πίτσα
Για ψήσιμο πίτσας. Για
έντονο ρόδισμα και τρα‐
γανή βάση.
Χρήση
Για την απόψυξη τροφί‐
μων (λαχανικά και φρού‐
τα). Ο χρόνος απόψυξης
εξαρτάται από την ποσό‐
τητα και το μέγεθος των
κατεψυγμένων τροφίμων.
Για ψήσιμο στο γκριλ φα‐
γητού σε φέτες, καθώς
και για φρυγάνισμα ψω‐
μιού.
Για ψήσιμο στο γκριλ με‐
γάλων ποσοτήτων φαγη‐
Γκριλ Γρήγορο τού σε φέτες, καθώς και
για φρυγάνισμα ψωμιού.
Για ψήσιμο μεγαλύτερων
μερίδων κρέατος ή που‐
Γκριλ Με Θερ‐ λερικών με κόκκαλα σε
μία θέση σχάρας. Για
μό Αέρα
γκρατινάρισμα και για ρό‐
δισμα.
Ο λαμπτήρας μπορεί να
απενεργοποιηθεί αυτόματα
σε θερμοκρασία κάτω των
60 °C κατά τη διάρκεια
ορισμένων λειτουργιών
φούρνου.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
11
7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΡΟΛΟΓΙΟΎ
7.1 Πίνακας λειτουργιών ρολογιού
Λειτουργία ρολογιού
Χρήση
ΩΡΑ
Για ρύθμιση, αλλαγή ή έλεγχο της ώρας.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Για ρύθμιση της διάρκειας λειτουργίας της συσκευής.
ΤΕΛΟΣ
Για ρύθμιση της ώρας απενεργοποίησης της συσκευής.
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΥ‐
ΣΤΕΡΗΣΗΣ
Για συνδυασμό της λειτουργίας ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ΤΕΛΟΣ.
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗ‐
ΤΗΣ
Για τη ρύθμιση του χρόνου αντίστροφης μέτρησης. Η λει‐
τουργία αυτή δεν έχει καμία επίδραση στη λειτουργία της
συσκευής. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗ
οποιαδήποτε στιγμή, ακόμα και όταν η συσκευή είναι απε‐
νεργοποιημένη.
7.2 Ρύθμιση της ώρας.
Αλλαγή της ώρας
Πρέπει να ρυθμίσετε την ώρα πριν θέσετε
σε λειτουργία τον φούρνο.
αναβοσβήνει όταν
Η ένδειξη
συνδέσετε τη συσκευή στην τροφοδοσία
ρεύματος, όταν υπήρξε διακοπή
ρεύματος ή όταν δεν έχει ρυθμιστεί ο
χρονοδιακόπτης.
ή το
για να ρυθμίσετε τη
Πιέστε το
σωστή ώρα.
Μετά από περίπου πέντε δευτερόλεπτα,
η ένδειξη σταματάει να αναβοσβήνει και
στην οθόνη εμφανίζεται η ώρα που
ρυθμίσατε.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη
.
4. Όταν τελειώσει ο χρόνος, η ένδειξη
αναβοσβήνει και ακούγεται ένα
ηχητικό σήμα. Η συσκευή
απενεργοποιείται αυτόματα.
5. Πιέστε οποιοδήποτε κουμπί για να
απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα.
6. Στρέψτε τον διακόπτη λειτουργιών
φούρνου και τον διακόπτη
θερμοκρασίας στη θέση
απενεργοποίησης.
7.4 Ρύθμιση της λειτουργίας
ΤΕΛΟΣ
1. Επιλέξτε μια λειτουργία φούρνου και
τη θερμοκρασία.
Για να αλλάξετε την ώρα, πιέστε το
επανειλημμένα μέχρι να αρχίσει να
2. Πιέστε το
αναβοσβήνει η ένδειξη
3. Πιέστε το
την ώρα.
.
7.3 Ρύθμιση της λειτουργίας
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1. Επιλέξτε μια λειτουργία φούρνου και
τη θερμοκρασία.
2. Πιέστε το
επανειλημμένα μέχρι να
αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη
.
3. Πιέστε το
ή το
για να ρυθμίσετε
τον χρόνο για τη ΔΙΑΡΚΕΙΑ.
επανειλημμένα μέχρι να
αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη
ή
για να ρυθμίσετε
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη
.
4. Όταν τελειώσει ο χρόνος, η ένδειξη
αναβοσβήνει και ακούγεται ένα
ηχητικό σήμα. Η συσκευή
απενεργοποιείται αυτόματα.
5. Πιέστε οποιοδήποτε κουμπί για να
απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα.
6. Στρέψτε τον διακόπτη λειτουργιών
φούρνου και τον διακόπτη
.
12
www.aeg.com
θερμοκρασίας στη θέση
απενεργοποίησης.
θερμοκρασίας στη θέση
απενεργοποίησης.
7.5 Ρύθμιση της λειτουργίας
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
7.6 Ρύθμιση του
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗ
1. Επιλέξτε μια λειτουργία φούρνου και
τη θερμοκρασία.
1. Πιέστε το
2. Πιέστε το
επανειλημμένα μέχρι να
αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη
.
3. Πιέστε το
ή το
για να ρυθμίσετε
τον χρόνο για τη ΔΙΑΡΚΕΙΑ.
4. Πιέστε το
.
5. Πιέστε το
ή το
για να ρυθμίσετε
τον χρόνο για το ΤΕΛΟΣ.
για επιβεβαίωση.
6. Πιέστε το
Η συσκευή ενεργοποιείται αυτόματα
αργότερα, λειτουργεί για τη ρυθμισμένη
ώρα ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ και σταματάει στη
ρυθμισμένη ώρα ΤΕΛΟΥΣ. Μόλις
παρέλθει ο ρυθμισμένος χρόνος,
ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.
7. Η συσκευή απενεργοποιείται
αυτόματα. Πιέστε οποιοδήποτε
κουμπί για να απενεργοποιήσετε το
ηχητικό σήμα.
8. Στρέψτε τον διακόπτη λειτουργιών
φούρνου και τον διακόπτη
επανειλημμένα μέχρι να
αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη
.
ή το
για να ρυθμίσετε
2. Πιέστε το
τον απαιτούμενο χρόνο.
Ο Χρονομετρητής τίθεται αυτόματα σε
λειτουργία μετά από 5 δευτερόλεπτα.
3. Μόλις παρέλθει ο ρυθμισμένος
χρόνος, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.
Πιέστε οποιοδήποτε κουμπί για να
απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα.
4. Στρέψτε τον διακόπτη λειτουργιών
φούρνου και τον διακόπτη
θερμοκρασίας στη θέση
απενεργοποίησης.
7.7 Ακύρωση των
λειτουργιών ρολογιού
1. Πιέστε το
επανειλημμένα μέχρι να
αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη της
κατάλληλης λειτουργίας.
2. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο .
Η λειτουργία ρολογιού σβήνει μετά από
μερικά δευτερόλεπτα.
8. ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΆΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
8.1 Τοποθέτηση των
αξεσουάρ
Μεταλλική σχάρα:
Σπρώξτε τη σχάρα ανάμεσα στις
ράβδους οδήγησης του στηρίγματος της
σχάρας .
Ταψί ψησίματος/ Βαθύ ταψί:
Σπρώξτε το ταψί ψησίματος /βαθύ ταψί
ανάμεσα στις ράβδους οδήγησης του
στηρίγματος σχαρών.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
13
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Βεβαιωθείτε ότι έχετε
σπρώξει τους τηλεσκοπικούς
βραχίονες πλήρως μέσα
στον φούρνο πριν κλείσετε
την πόρτα του φούρνου.
Μεταλλική σχάρα:
Μεταλλική σχάρα και ταψί ψησίματος /
βαθύ ταψίμαζί:
Σπρώξτε το ταψί ψησίματος /βαθύ ταψί
ανάμεσα στις ράβδους οδήγησης του
στηρίγματος σχαρών και τη μεταλλική
σχάρα στις επάνω ράβδους οδήγησης.
Η μικρή εγκοπή στο πάνω
μέρος αυξάνει την ασφάλεια.
Οι εγκοπές λειτουργούν και
ως ασφάλειες ανατροπής. Το
υπερυψωμένο πλαίσιο γύρω
από τη σχάρα αποτρέπει την
ολίσθηση των μαγειρικών
σκευών από αυτήν.
Τοποθετήστε τη μεταλλική σχάρα επάνω
στους τηλεσκοπικούς βραχίονες, έτσι
ώστε τα πόδια να είναι στραμμένα προς
τα κάτω.
Το υπερυψωμένο πλαίσιο
γύρω από τη μεταλλική
σχάρα είναι ένα ειδικό
στοιχείο για να αποτρέπει
την ολίσθηση των
μαγειρικών σκευών.
Βαθύ ταψί:
Τοποθετήστε το βαθύ ταψί επάνω στους
τηλεσκοπικούς βραχίονες.
8.2 Τηλεσκοπικοί βραχίονες τοποθέτηση των αξεσουάρ
Με τους τηλεσκοπικούς βραχίονες,
μπορείτε να τοποθετείτε και να αφαιρείτε
τις σχάρες πιο εύκολα.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μην πλένετε τους
τηλεσκοπικούς βραχίονες
στο πλυντήριο πιάτων. Μη
λιπαίνετε τις τηλεσκοπικές
ράγες.
Μεταλλική σχάρα και βαθύ ταψί μαζί:
Τοποθετήστε τη μεταλλική σχάρα και το
βαθύ ταψί μαζί επάνω στον τηλεσκοπικό
βραχίονα.
14
www.aeg.com
9. ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
9.1 Ανεμιστήρας ψύξης
Όταν λειτουργεί ο φούρνος, ο
ανεμιστήρας ψύξης ενεργοποιείται
αυτόματα για να διατηρούνται ψυχρές οι
επιφάνειες του φούρνου. Εάν
απενεργοποιήσετε τον φούρνο, ο
ανεμιστήρας μπορεί να συνεχίσει να
λειτουργεί μέχρι να κρυώσει ο φούρνος.
10. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
Οι τιμές θερμοκρασίας και
χρόνου ψησίματος στους
πίνακες είναι μόνο
ενδεικτικές. Εξαρτώνται από
τις συνταγές, καθώς και από
την ποιότητα και ποσότητα
των υλικών που
χρησιμοποιούνται.
10.1 Παραδείγματα μαγειρικών εφαρμογών των εστιών
Σκάλα μα‐ Χρήση
γειρέμα‐
τος
Χρόνος
(min)
Συμβουλές
1
Για τη διατήρηση των μαγειρεμέ‐
νων φαγητών ζεστών.
όσος
Τοποθετήστε ένα καπάκι στο
απαιτείται μαγειρικό σκεύος.
1-2
Για να παρασκευάσετε σάλτσα
ολλαντέζ, καθώς και για να λιώ‐
σετε βούτυρο, σοκολάτα και ζε‐
λατίνα.
5 - 25
Ανακατεύετε κατά διαστήματα.
1-2
Για να στερεοποιήσετε αφράτες
ομελέτες και ψητά αβγά.
10 - 40
Μαγειρεύετε με το καπάκι.
2-3
Για να σιγοβράσετε ρύζι και πιά‐
τα με βάση το γάλα, καθώς και
για να ζεσταίνετε έτοιμα φαγητά.
25 - 50
Προσθέστε υγρά σε τουλάχι‐
στον διπλάσια ποσότητα από
το ρύζι. Ανακατεύετε τα πιάτα
με βάση το γάλα μόλις περάσει
ο μισός χρόνος.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Σκάλα μα‐ Χρήση
γειρέμα‐
τος
Χρόνος
(min)
15
Συμβουλές
3-4
Για να μαγειρέψετε στον ατμό λα‐ 20 - 45
χανικά, ψάρι και κρέας.
Προσθέστε μερικές κουταλιές
υγρό.
4-5
Για να μαγειρέψετε πατάτες στον 20 - 60
ατμό.
Χρησιμοποιήστε το πολύ 1 / 4
λίτρου νερό για 750 g πατάτες.
4-5
Για να μαγειρέψετε μεγαλύτερες 60 - 150
ποσότητες τροφίμων, σούπες και
φαγητά κατσαρόλας.
Προσθέστε τουλάχιστον 3 λίτρα
υγρό στα υλικά.
6-7
Για να τηγανίσετε ελαφρά σνί‐
τσελ, μοσχάρι cordon bleu, παϊ‐
δάκια, κροκέτες, λουκάνικα, συ‐
κώτι, αβγά, τηγανίτες και ντό‐
νατς, καθώς και για να τηγανίσε‐
τε σε κουρκούτι.
όσος
Γυρίστε από την άλλη πλευρά
απαιτείται μόλις περάσει ο μισός χρόνος.
7-8
Για να τηγανίσετε Hash Browns,
κομμάτια παντσέτας και μπριζό‐
λες.
5 - 15
9
Για να βράσετε μεγάλη ποσότητα νερού, να μαγειρέψετε ζυμαρικά, να σοτάρε‐
τε κρέας (γκούλας, κρέας στην κατσαρόλα) και για να τηγανίσετε πατάτες.
Γυρίστε από την άλλη πλευρά
μόλις περάσει ο μισός χρόνος.
10.2 Συστάσεις μαγειρέματος
10.4 Ψήσιμο
Ο καινούριος σας φούρνος μπορεί να
ψήνει με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με
τον φούρνο που είχατε. Στους παρακάτω
πίνακες μπορείτε να δείτε τις τυπικές
ρυθμίσεις για τη θερμοκρασία, τον χρόνο
μαγειρέματος και τη θέση σχάρας.
•
Εάν δεν μπορείτε να βρείτε τις ρυθμίσεις
για μια συγκεκριμένη συνταγή,
αναζητήστε μια παρόμοια.
•
•
10.3 Εσωτερική πλευρά της
πόρτας
Στην εσωτερική πλευρά της πόρτας
του φούρνου θα βρείτε:
•
•
τους αριθμούς των θέσεων των
σχαρών.
πληροφορίες για τις λειτουργίες του
φούρνου, τις συνιστώμενες θέσεις για
τις σχάρες και θερμοκρασίες για
φαγητά.
•
Χρησιμοποιήστε τη χαμηλότερη
θερμοκρασία την πρώτη φορά.
Μπορείτε να παρατείνετε τους
χρόνους ψησίματος κατά 10 – 15
λεπτά, αν ψήνετε κέικ σε
περισσότερες από μια θέσεις σχάρας.
Τα κέικ και τα γλυκά σε διαφορετικά
επίπεδα φούρνου δεν ροδίζουν
πάντοτε με ομοιόμορφο τρόπο. Δεν
χρειάζεται να αλλάξετε τη ρύθμιση
θερμοκρασίας αν δεν υπάρχει
ομοιόμορφο ρόδισμα. Οι διαφορές
εξομαλύνονται κατά τη διάρκεια του
ψησίματος.
Τα ταψιά μέσα στον φούρνο μπορεί
να παραμορφωθούν κατά το ψήσιμο.
Όταν τα ταψιά κρυώσουν και πάλι,
επιστρέφουν ξανά στο κανονικό τους
σχήμα.
16
www.aeg.com
10.5 Συμβουλές για το ψήσιμο
Αποτελέσματα ψησί‐
ματος
Πιθανή αιτία
Το κέικ δεν έχει ροδίσει
αρκετά στο κάτω μέρος.
Η θέση της σχάρας δεν είναι Τοποθετήστε το κέικ σε χαμηλότε‐
σωστή.
ρη θέση σχάρας.
Το κέικ κάθεται και λα‐
σπώνει, σβολιάζει ή δη‐
μιουργεί ραβδώσεις.
Η θερμοκρασία του φούρ‐
νου είναι πολύ υψηλή.
Την επόμενη φορά που θα ψήσε‐
τε, μειώστε λίγο τη θερμοκρασία
του φούρνου.
Ο χρόνος ψησίματος είναι
πολύ σύντομος.
Αυξήστε το χρόνο ψησίματος. Οι
χρόνοι ψησίματος δεν μπορούν
να μειωθούν, επιλέγοντας υψηλό‐
τερες θερμοκρασίες.
Υπάρχουν πάρα πολλά
υγρά στο μείγμα.
Χρησιμοποιήστε λιγότερα υγρά.
Προσέχετε τους χρόνους ανάμει‐
ξης, ειδικά εάν χρησιμοποιείτε μί‐
ξερ.
Η θερμοκρασία του φούρ‐
νου είναι πολύ χαμηλή.
Την επόμενη φορά που θα ψήσε‐
τε, αυξήστε τη θερμοκρασία του
φούρνου.
Ο χρόνος ψησίματος είναι
πολύ μεγάλος.
Την επόμενη φορά που θα ψήσε‐
τε, μειώστε το χρόνο ψησίματος.
Η θερμοκρασία του φούρ‐
νου είναι πολύ υψηλή και ο
χρόνος ψησίματος πολύ
σύντομος.
Μειώστε τη θερμοκρασία του
φούρνου και αυξήστε το χρόνο
ψησίματος.
Το μείγμα δεν έχει απλωθεί
ομοιόμορφα.
Απλώστε το μείγμα ομοιόμορφα
επάνω στο ταψί ψησίματος.
Η θερμοκρασία του φούρ‐
νου είναι πολύ χαμηλή.
Την επόμενη φορά που θα ψήσε‐
τε, αυξήστε λίγο τη θερμοκρασία
του φούρνου.
Το κέικ είναι πολύ στε‐
γνό.
Το κέικ ροδίζει ανομοιό‐
μορφα.
Το κέικ δεν είναι έτοιμο
στον καθορισμένο χρό‐
νο ψησίματος.
Αντιμετώπιση
10.6 Ψήσιμο σε ένα επίπεδο:
Ψήσιμο σε βαθιά ταψιά/φόρμες
Τύπος φαγη‐
τού
Λειτουργία
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (min)
Θέση σχάρας
Κέικ Στρογγυλής Θερμός Αέρας
Φόρμας /
Μπριός
150 - 160
50 - 70
1
Παντεσπάνι /
Κέικ φρούτων
140 - 160
70 - 90
1
Θερμός Αέρας
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Τύπος φαγη‐
τού
Λειτουργία
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (min)
Θέση σχάρας
Βάση Τάρτας ζύμη κουρού
Θερμός Αέρας
170 - 1801)
10 - 25
2
Βάση Τάρτας αφράτο μείγμα
Θερμός Αέρας
150 - 170
20 - 25
2
Cheesecake
Πάνω/Κάτω
Θέρμανση
170 - 190
60 - 90
1
17
1) Προθερμάνετε τον φούρνο.
Κέικ / γλυκά / ψωμί σε ταψιά ψησίματος
Τύπος φαγητού
Λειτουργία
Θερμοκρα‐
σία (°C)
Χρόνος
(min)
Θέση σχά‐
ρας
Τσουρέκι / Ψωμί Μαργαρίτα
Πάνω/Κάτω Θέρ‐
μανση
170 - 190
30 - 40
3
Χριστουγεννιάτικο Στόλεν
Πάνω/Κάτω Θέρ‐
μανση
160 - 1801)
50 - 70
2
Ψωμί (σίκαλης):
1. Πρώτο μέρος της διαδικα‐
σίας ψησίματος.
2. Δεύτερο μέρος της διαδι‐
κασίας ψησίματος.
Πάνω/Κάτω Θέρ‐
μανση
1. 2301)
2. 160 180
1. 20
2. 30 60
1
Κορνέ / Εκλέρ
Πάνω/Κάτω Θέρ‐
μανση
190 - 2101)
20 - 35
3
Κέικ κορμός
Πάνω/Κάτω Θέρ‐
μανση
180 - 2001)
10 - 20
3
Κέικ με τραγανή επικάλυψη
(ξεροψημένο)
Θερμός Αέρας
150 - 160
20 - 40
3
Κέικ αμυγδάλου βουτύρου /
Κέικ με επικάλυψη ζάχαρης
Πάνω/Κάτω Θέρ‐
μανση
190 - 2101)
20 - 30
3
150
35 - 55
3
Τάρτες φρούτων (από ζύμη με Πάνω/Κάτω Θέρ‐
μανση
μαγιά / αφράτο μείγμα)2)
170
35 - 55
3
Τάρτες φρούτων με ζύμη κου‐
ρού
160 - 170
40 - 80
3
Τάρτες φρούτων (από ζύμη με Θερμός Αέρας
μαγιά / αφράτο μείγμα)2)
Θερμός Αέρας
18
www.aeg.com
Τύπος φαγητού
Λειτουργία
Θερμοκρα‐
σία (°C)
Χρόνος
(min)
Θέση σχά‐
ρας
Κέικ μαγιάς με λεπτή επικάλυ‐
ψη (π.χ. τυρί quark, σαντιγί,
κρέμα)
Πάνω/Κάτω Θέρ‐
μανση
160 - 1801)
40 - 80
3
1) Προθερμάνετε τον φούρνο.
2) Χρησιμοποιήστε ένα βαθύ ταψί ψησίματος.
Μπισκότα
Τύπος φαγη‐
τού
Λειτουργία
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (min)
Θέση σχάρας
Μπισκότα Ζύμης Θερμός Αέρας
Κουρού
150 - 160
10 - 20
3
Μπισκότα με
αφράτο μείγμα
150 - 160
15 - 20
3
Γλυκίσματα με
Θερμός Αέρας
ασπράδι αβγού /
Μαρέγκες
80 - 100
120 - 150
3
Μακαρόν
Θερμός Αέρας
100 - 120
30 - 50
3
Μπισκότα από
ζύμη με μαγιά
Θερμός Αέρας
150 - 160
20 - 40
3
Σφολιατοειδή
Θερμός Αέρας
170 - 1801)
20 - 30
3
Ψωμάκια
Θερμός Αέρας
1601)
10 - 25
3
Ψωμάκια
Πάνω/Κάτω
Θέρμανση
190 - 2101)
10 - 25
3
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (min)
Θέση σχάρας
Σουφλέ με ζυμα‐ Πάνω / Κάτω
ρικά
Θέρμανση
180 - 200
45 - 60
1
Λαζάνια
Πάνω / Κάτω
Θέρμανση
180 - 200
25 - 40
1
Λαχανικά ογκ‐
Γκριλ με Θερμό
Αέρα
160 - 170
15 - 30
1
Θερμός Αέρας
160 - 170
15 - 30
1
Θερμός Αέρας
1) Προθερμάνετε τον φούρνο.
10.7 Σουφλέ και ωγκρατέν
Τύπος φαγη‐
τού
ρατέν1)
Μπαγκέτες με
επικάλυψη λιω‐
μένου τυριού
Λειτουργία
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Τύπος φαγη‐
τού
Λειτουργία
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (min)
Θέση σχάρας
Γλυκά φούρνου
Πάνω / Κάτω
Θέρμανση
180 - 200
40 - 60
1
Ψάρι στον
φούρνο
Πάνω / Κάτω
Θέρμανση
180 - 200
30 - 60
1
Γεμιστά λαχανι‐
κά
Θερμός Αέρας
160 - 170
30 - 60
1
1) Προθερμάνετε τον φούρνο.
10.8 Ψήσιμο σε πολλά
επίπεδα
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία:Θερμός
Αέρας.
Κέικ / γλυκά / ψωμιά σε ταψιά ψησίματος
Τύπος φαγη‐
τού
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (min)
Κορνέ / Εκλέρ
160 - 1801)
Κέικ τριφτό, στε‐ 150 - 160
γνό
Θέση σχάρας
2 θέσεις
3 θέσεις
25 - 45
1/4
-
30 - 45
1/4
-
1) Προθερμάνετε τον φούρνο.
Μπισκότα / μικρά κέικ / γλυκά / ψωμάκια
Τύπος φαγη‐
τού
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (min)
Θέση σχάρας
2 θέσεις
3 θέσεις
Μπισκότα ζύμης 150 - 160
κουρού
20 - 40
1/4
1/3/5
Μπισκότα με
αφράτο μείγμα
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Μπισκότα με
ασπράδι αυγού,
μαρέγκες
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Μακαρόν
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Μπισκότα από
ζύμη με μαγιά
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Σφολιατοειδή
170 - 1801)
30 - 50
1/4
-
Ψωμάκια
180
20 - 30
1/4
-
1) Προθερμάνετε τον φούρνο.
19
20
www.aeg.com
10.9 Πίτσα
Τύπος φαγητού
Θερμοκρασία (°C)
Χρόνος (min)
Θέση σχάρας
Πίτσα (λεπτή ζύμη)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Πίτσα (με πλούσια
υλικά)
180 - 200
20 - 30
2
Τάρτες
180 - 200
40 - 55
1
Σουφλέ με σπανάκι
160 - 180
45 - 60
1
Κις Λορέν
170 - 190
45 - 55
1
Ελβετική φλαν
170 - 190
45 - 55
1
Cheesecake
140 - 160
60 - 90
1
Μηλόπιτα, σκεπαστή 150 - 170
50 - 60
1
Πίτα με λαχανικά
160 - 180
50 - 60
1
Άζυμο ψωμί
230 - 2501)
10 - 20
2
Τάρτα με σφολιάτα
160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen (Πί‐
τσα Αλσατίας)
230 - 2501)
12 - 20
2
Πιροσκί (η ρωσική
εκδοχή του καλτσό‐
νε)
180 - 2001)
15 - 25
2
1) Προθερμάνετε τον φούρνο.
2) Χρησιμοποιήστε ένα βαθύ ταψί.
10.10 Ψήσιμο
Χρησιμοποιείτε σκεύη φούρνου ανθεκτικά
στη θερμότητα.
Ψήστε τα μεγάλα κομμάτια κρέατος
απευθείας στο ταψί ή στη μεταλλική
σχάρα πάνω από το ταψί.
Προσθέστε λίγο νερό στο ταψί ώστε να
μην καούν τα υγρά ή το λίπος του
κρέατος.
Το κρέας με κρούστα μπορεί να ψηθεί
στο ταψί ψησίματος χωρίς καπάκι.
Γυρίστε το ψητό αφού περάσει το 1/2 2/3 του χρόνου μαγειρέματος.
Για να διατηρήσει καλύτερα το κρέας τους
χυμούς του:
• ψήστε άπαχα κρέατα σε ταψί
ψησίματος με το καπάκι ή
χρησιμοποιήστε σακούλα ψησίματος.
• ψήστε κρέας και ψάρι σε μεγάλα
κομμάτια (άνω του 1 kg).
• κατά τη διάρκεια του ψησίματος,
αλείφετε αρκετές φορές τα μεγάλα
κομμάτια ψητού και τα πουλερικά με
τους χυμούς τους.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
10.11 Πίνακες ψησίματος
Βοδινό
Τύπος φαγη‐
τού
Ποσότητα
Λειτουργία
Θερμοκρα‐
σία (°C)
Χρόνος
(min)
Θέση σχά‐
ρας
Ψητό κατσαρό‐
λας
1 - 1,5 kg
Πάνω/Κάτω
Θέρμανση
230
120 - 150
1
Ψητό βοδινό ή
φιλέτο: λίγο ψη‐
μένο
για κάθε εκα‐ Γκριλ Με
τοστό πά‐
Θερμό Αέρα
χους
190 - 2001)
5-6
1
Ψητό βοδινό ή
φιλέτο: μέσος
μαγειρεμένα
για κάθε εκα‐ Γκριλ Με
τοστό πά‐
Θερμό Αέρα
χους
180 - 1901)
6-8
1
Ψητό βοδινό ή
φιλέτο: καλοψη‐
μένο
για κάθε εκα‐ Γκριλ Με
τοστό πά‐
Θερμό Αέρα
χους
170 - 1801)
8 - 10
1
Λειτουργία
Θερμοκρα‐
σία (°C)
Χρόνος
(min)
Θέση σχά‐
ρας
Ωμοπλάτη / Λαι‐ 1 - 1.5
μός / Χοιρομέρι
Γκριλ Με
Θερμό Αέρα
160 - 180
90 - 120
1
Μπριζόλα /
Κορτεζίνες
1 - 1.5
Γκριλ Με
Θερμό Αέρα
170 - 180
60 - 90
1
Ρολό κιμάς
0.75 - 1
Γκριλ Με
Θερμό Αέρα
160 - 170
50 - 60
1
Κότσι χοιρινό
(προμαγειρεμέ‐
νο)
0.75 - 1
Γκριλ Με
Θερμό Αέρα
150 - 170
90 - 120
1
1) Προθερμάνετε τον φούρνο.
Χοιρινό
Τύπος φαγη‐
τού
Ποσότητα
(kg)
Μοσχάρι
Τύπος φα‐
γητού
Ποσότητα
(kg)
Λειτουργία
Θερμοκρα‐
σία (°C)
Χρόνος
(min)
Θέση σχά‐
ρας
Ψητό μοσχά‐
ρι
1
Γκριλ Με
Θερμό Αέρα
160 - 180
90 - 120
1
Μοσχάρι κό‐
τσι
1.5 - 2
Γκριλ Με
Θερμό Αέρα
160 - 180
120 - 150
1
21
22
www.aeg.com
Αρνί
Τύπος φα‐
γητού
Ποσότητα
(kg)
Λειτουργία
Θερμοκρα‐
σία (°C)
Χρόνος
(min)
Θέση σχά‐
ρας
Μπούτι αρ‐
νιού / Ψητό
αρνί
1 - 1.5
Γκριλ Με
Θερμό Αέρα
150 - 170
100 - 120
1
Σπάλα Αρ‐
νιού
1 - 1.5
Γκριλ Με
Θερμό Αέρα
160 - 180
40 - 60
1
Τύπος φα‐
γητού
Ποσότητα
(kg)
Λειτουργία
Θερμοκρα‐
σία (°C)
Χρόνος
(min)
Θέση σχά‐
ρας
Σπάλα /
Μπούτι λα‐
γού
έως 1
Πάνω/Κάτω
Θέρμανση
2301)
30 - 40
1
Σπάλα ελα‐
φιού
1.5 - 2
Πάνω/Κάτω
Θέρμανση
210 - 220
35 - 40
1
Μπούτι ελα‐
φιού
1.5 - 2
Πάνω/Κάτω
Θέρμανση
180 - 200
60 - 90
1
Λειτουργία
Θερμοκρα‐
σία (°C)
Χρόνος
(min)
Θέση σχά‐
ρας
Μερίδες που‐ 0,2 - 0,25 η
λερικών
καθεμία
Γκριλ Με
Θερμό Αέρα
200 - 220
30 - 50
1
Μισό κοτό‐
πουλο
0,4 - 0,5 το
καθένα
Γκριλ Με
Θερμό Αέρα
190 - 210
35 - 50
1
Κοτόπουλο,
κότα
1 - 1.5
Γκριλ Με
Θερμό Αέρα
190 - 210
50 - 70
1
Πάπια
1.5 - 2
Γκριλ Με
Θερμό Αέρα
180 - 200
80 - 100
1
Χήνα
3.5 - 5
Γκριλ Με
Θερμό Αέρα
160 - 180
120 - 180
1
Γαλοπούλα
2.5 - 3.5
Γκριλ Με
Θερμό Αέρα
160 - 180
120 - 150
1
Γαλοπούλα
4-6
Γκριλ Με
Θερμό Αέρα
140 - 160
150 - 240
1
Κυνήγι
1) Προθερμάνετε τον φούρνο.
Πουλερικά
Τύπος φα‐
γητού
Ποσότητα
(kg)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
23
Ψάρι (στον ατμό)
Τύπος φα‐
γητού
Ποσότητα
(kg)
Ψάρι ολόκλη‐ 1 - 1.5
ρο
Λειτουργία
Θερμοκρα‐
σία (°C)
Χρόνος
(min)
Θέση σχά‐
ρας
Πάνω/Κάτω
Θέρμανση
210 - 220
40 - 60
1
10.12 Γκριλ
•
•
•
•
•
Ψήνετε πάντα στο γκριλ με τη μέγιστη
ρύθμιση θερμοκρασίας.
Τοποθετείτε τη σχάρα στη
συνιστώμενη θέση σχάρας, σύμφωνα
με τον πίνακα ψησίματος στο γκριλ.
Τοποθετείτε πάντα το ταψί συλλογής
λίπους στην πρώτη θέση σχάρας.
Ψήνετε στο γκριλ μόνο επίπεδα
κομμάτια κρέατος ή ψαριού.
Προθερμαίνετε πάντα τον κενό
φούρνο με τις λειτουργίες γκριλ για 5
λεπτά.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Ψήνετε πάντα στο γκριλ με
την πόρτα του φούρνου
κλειστή.
Γκριλ
Τύπος φαγη‐
τού
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (min)
Θέση σχάρας
1η πλευρά
2η πλευρά
Ψητό βοδινό
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Βοδινό φιλέτο
230
20 - 30
20 - 30
3
Χοιρινή πλάτη
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Μοσχαρίσιες
μπριζόλες
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Αρνίσια πλάτη
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Ψάρι Ολόκληρο, 210 - 230
500 - 1.000 g
15 - 30
15 - 30
3/4
Γκριλ Γρήγορο
Τύπος φαγητού
Χρόνος (min)
Θέση σχάρας
1η πλευρά
2η πλευρά
Burgers / Μπιφτέκια
8 - 10
6-8
4
Χοιρινό φιλέτο
10 - 12
6 - 10
4
Λουκάνικα
10 - 12
6-8
4
Μοσχαρίσιο φιλέτο /
μπριζόλες
7 - 10
6-8
4
Toast / Φρυγανισμέ‐
νο ψωμί
1-3
1-3
5
Τοστ με υλικά επικά‐
λυψης
6-8
-
4
24
www.aeg.com
10.13 Καταψυγμένα Τρόφιμα
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Θερμού
Αέρα.
Τύπος φαγητού
Θερμοκρασία (°C)
Χρόνος (min)
Θέση σχάρας
Πίτσα, κατεψυγμένη
200 - 220
15 - 25
2
Πίτσα Αμερικής, κα‐
τεψ.
190 - 210
20 - 25
2
Πίτσα, κρύα
210 - 230
13 - 25
2
Πίτσα Σνακ, κατε‐
ψυγ.
180 - 200
15 - 30
2
Τηγανιτές Πατάτες,
λεπτές
200 - 220
20 - 30
3
Τηγ. Πατάτες, χοντρ.
200 - 220
25 - 35
3
Φέτες/Κροκέτες
220 - 230
20 - 35
3
Hash Browns
210 - 230
20 - 30
3
Λαζάνια / Καννελό‐
νια, φρέσκα
170 - 190
35 - 45
2
Λαζάνι / Καννελόνι,
κατεψ.
160 - 180
40 - 60
2
Τυρί ψημένο στον
φούρνο
170 - 190
20 - 30
3
Κοτόπουλο Φτερού‐
γα
190 - 210
20 - 30
2
10.14 Απόψυξη
•
•
•
Αφαιρέστε τις συσκευασίες των
τροφίμων και βάλτε τα τρόφιμα σε ένα
πιάτο.
Χρησιμοποιήστε την πρώτη θέση
σχάρας από κάτω.
Μη σκεπάζετε το φαγητό με μπολ ή
πιάτο, καθώς αυτό μπορεί να
επιμηκύνει τον χρόνο απόψυξης.
•
Για μεγάλες ποσότητες φαγητού,
τοποθετήστε ένα αναποδογυρισμένο
άδειο πιάτο στο κάτω μέρος του
εσωτερικού του φούρνου.
Τοποθετήστε το φαγητό μέσα σε ένα
βαθύ πιάτο και τοποθετήστε το επάνω
στο πιάτο στο εσωτερικό του
φούρνου. Αφαιρέστε τα στηρίγματα
σχαρών, εάν χρειάζεται.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
25
Τύπος
Ποσότητα
φαγητού (kg)
Χρόνος
απόψυξης
(min)
Επιπλέον
χρόνος
απόψυξης
(min)
Σχόλια
Κοτόπου‐ 1
λο
100 - 140
20 - 30
Τοποθετήστε το κοτόπουλο επάνω
σε ένα αναποδογυρισμένο πιατάκι
μέσα σε ένα μεγάλο πιάτο. Γυρίστε
από την άλλη πλευρά μόλις περά‐
σει ο μισός χρόνος.
Κρέας
1
100 - 140
20 - 30
Γυρίστε από την άλλη πλευρά μό‐
λις περάσει ο μισός χρόνος.
Πέστρο‐
φα
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Φράου‐
λες
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Βούτυρο
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Κρέμα
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Χτυπήστε την κρέμα όταν είναι
ακόμη ελαφρώς παγωμένη σε με‐
ρικά σημεία.
Κέικ
1.4
60
60
-
10.15 Διατήρηση - Κάτω
Θέρμανση
•
•
•
•
Χρησιμοποιείτε μόνο γυάλινα δοχεία
ίδιων διαστάσεων που διατίθενται
στην αγορά.
Μη χρησιμοποιείτε δοχεία με καπάκια
βιδωτά και τύπου μπαγιονέτ ή
μεταλλικά δοχεία.
Χρησιμοποιήστε το πρώτο επίπεδο
σχάρας από κάτω για αυτή τη
λειτουργία.
Μην τοποθετείτε περισσότερα από έξι
γυάλινα δοχεία του ενός λίτρου στο
ταψί ψησίματος.
•
•
•
•
Γεμίστε τα δοχεία στην ίδια στάθμη και
κλείστε τα με σφιγκτήρα.
Τα δοχεία δεν πρέπει να έρχονται σε
επαφή μεταξύ τους.
Προσθέστε περίπου 1/2 λίτρο νερό
στο ταψί ψησίματος, ώστε να υπάρχει
αρκετή υγρασία στο φούρνο.
Όταν το υγρό στα δοχεία αρχίσει να
σιγοβράζει (μετά από περίπου 35 - 60
λεπτά για δοχεία του ενός λίτρου),
σβήστε τον φούρνο ή μειώστε τη
θερμοκρασία στους 100 °C (δείτε τον
πίνακα).
Μαλακά φρούτα
Τύπος φαγητού
Θερμοκρασία (°C)
Φράουλες / Βατόμου‐ 160 - 170
ρα / Σμέουρα / Ώριμα
φραγκοστάφυλα
Χρόνος μέχρι να
αρχίσει το σιγανό
βράσιμο (min)
Συνέχεια μαγειρέ‐
ματος στους 100 °C
(min)
35 - 45
-
26
www.aeg.com
Φρούτα με κουκούτσι
Τύπος φαγητού
Θερμοκρασία (°C)
Χρόνος μέχρι να
αρχίσει το σιγανό
βράσιμο (min)
Συνέχεια μαγειρέ‐
ματος στους 100 °C
(min)
Αχλάδια / Κυδώνια /
Δαμάσκηνα
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Τύπος φαγητού
Θερμοκρασία (°C)
Χρόνος μέχρι να
αρχίσει το σιγανό
βράσιμο (min)
Συνέχεια μαγειρέ‐
ματος στους 100 °C
(min)
Καρότα1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Αγγούρια
160 - 170
50 - 60
-
Ανάμικτα τουρσιά
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Ρέβα / Αρακάς / Σπα‐ 160 - 170
ράγγια
50 - 60
15 - 20
Λαχανικά
1) Αφήστε τα να παραμείνουν στον φούρνο μετά την απενεργοποίηση.
10.16 Ξήρανση - Θερμός
Αέρας
Καλύψτε τα ταψιά με χαρτί ανθεκτικό στο
λίπος ή λαδόκολλα.
ξήρανσης, ανοίξτε την πόρτα και αφήστε
τον να κρυώσει για μια νύχτα για να
ολοκληρωθεί η ξήρανση.
Για καλύτερα αποτελέσματα, σταματήστε
το φούρνο μόλις περάσει ο μισός χρόνος
Λαχανικά
Για ένα ταψί, χρησιμοποιήστε την τρίτη θέση σχάρας.
Για 2 ταψιά, χρησιμοποιήστε την πρώτη και την τέταρτη θέση σχάρας.
Τύπος φαγητού
Θερμοκρασία (°C)
Χρόνος (h)
Φασόλια
60 - 70
6-8
Πιπεριές
60 - 70
5-6
Λαχανικά για σούπα
60 - 70
5-6
Μανιτάρια
50 - 60
6-8
Μυρωδικά
40 - 50
2-3
Φρούτα
Τύπος φαγη‐
τού
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (h)
Δαμάσκηνα
60 - 70
8 - 10
Θέση σχάρας
1 θέση
2 θέσεις
3
1/4
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Τύπος φαγη‐
τού
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (h)
Βερίκοκα
60 - 70
Φέτες μήλου
Αχλάδια
Θέση σχάρας
1 θέση
2 θέσεις
8 - 10
3
1/4
60 - 70
6-8
3
1/4
60 - 70
6-9
3
1/4
10.17 Πληροφορίες για
ινστιτούτα δοκιμών
Δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο EN
60350-1:2013 και IEC 60350-1:2011.
Ψήσιμο σε ένα επίπεδο. Ψήσιμο σε βαθιά ταψιά/φόρμες
Τύπος φαγητού
Λειτουργία
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος
(min)
Θέση σχά‐
ρας
Αφράτο κέικ χωρίς λι‐
παρά
Θερμός Αέρας
140 - 150
35 - 50
2
Αφράτο κέικ χωρίς λι‐
παρά
Πάνω/Κάτω Θέρ‐
μανση
160
35 - 50
2
Μηλόπιτα (2 φόρμες
Ø20 cm, τοποθετημέ‐
νες διαγώνια)
Θερμός Αέρας
160
60 - 90
2
Μηλόπιτα (2 φόρμες
Ø20 cm, τοποθετημέ‐
νες διαγώνια)
Πάνω/Κάτω Θέρ‐
μανση
180
70 - 90
1
Ψήσιμο σε ένα επίπεδο. Μπισκότα
Χρησιμοποιήστε την τρίτη θέση σχάρας.
Τύπος φαγητού
Λειτουργία
Θερμοκρασία (°C)
Χρόνος
(min)
Μπισκότα σόρτμπρεντ /
Ζύμη σε λωρίδες
Θερμός Αέρας
140
25 - 40
Μπισκότα σόρτμπρεντ /
Ζύμη σε λωρίδες
Πάνω/Κάτω Θέρμανση
1601)
20 - 30
Μικρά κέικ (20 τεμάχια/
ταψί)
Θερμός Αέρας
1501)
20 - 35
Μικρά κέικ (20 τεμάχια/
ταψί)
Πάνω/Κάτω Θέρμανση
1701)
20 - 30
1) Προθερμάνετε τον φούρνο.
27
28
www.aeg.com
Ψήσιμο σε πολλά επίπεδα. Μπισκότα
Τύπος φαγητού
Λειτουργία
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος
(min)
Θέση σχάρας
2 θέ‐
σεις
3 θέ‐
σεις
Μπισκότα σόρτμ‐
πρεντ / Ζύμη σε Λω‐
ρίδες
Θερμός Αέρας
140
25 - 45
1/4
1/3/
5
Μικρά κέικ (20 τεμά‐
χια/ταψί)
Θερμός Αέρας
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Προθερμάνετε τον φούρνο.
Γκριλ
Προθερμάνετε τον κενό φούρνο για 5 λεπτά.
Ψήνετε στο γκριλ με τη μέγιστη ρύθμιση θερμοκρασίας.
Τύπος φαγητού
Λειτουργία
Χρόνος (min)
Θέση σχάρας
Φρυγανισμένο ψωμί
Γκριλ
1-3
5
Βοδινή Μπριζόλα
Γκριλ
24 - 301)
4
1) Γυρίστε από την άλλη πλευρά μόλις περάσει ο μισός χρόνος.
Γκριλ Γρήγορο
Προθερμάνετε τον κενό φούρνο για 3 λεπτά.
Ψήνετε στο γκριλ με τη μέγιστη ρύθμιση θερμοκρασίας.
Χρησιμοποιήστε την τέταρτη θέση σχάρας.
Τύπος φαγητού
Χρόνος (min)
1η πλευρά
2η πλευρά
Μπιφτέκια
8 - 10
6-8
Φρυγανισμένο ψωμί
1-3
1-3
11. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
11.1 Σημειώσεις για τον
καθαρισμό
Καθαρίστε την πρόσοψη του φούρνου με
ένα μαλακό πανί, ζεστό νερό και κάποιο
απαλό καθαριστικό.
Για να καθαρίσετε τις μεταλλικές
επιφάνειες, χρησιμοποιήστε ένα
εξειδικευμένο καθαριστικό.
Καθαρίζετε το εσωτερικό του φούρνου
μετά από κάθε χρήση. Η συσσώρευση
λίπους ή άλλων υπολειμμάτων φαγητού
μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Ο
κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για το ταψί
του γκριλ.
Καθαρίζετε όλα τα αξεσουάρ μετά από
κάθε χρήση και αφήνετέ τα να
στεγνώσουν. Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό
πανί, χλιαρό νερό και κάποιο
καθαριστικό. Τα αξεσουάρ δεν πλένονται
στο πλυντήριο πιάτων.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Καθαρίστε τους επίμονους λεκέδες με
ειδικά καθαριστικά για φούρνους.
Αν χρησιμοποιείτε αντικολλητικά
αξεσουάρ, μην τα καθαρίζετε με ισχυρά
καθαριστικά, αιχμηρά αντικείμενα ή στο
πλυντήριο πιάτων. Μπορεί να προκληθεί
ζημιά στην αντικολλητική επικάλυψη.
Καθαρίζετε την υγρασία από το
εσωτερικό έπειτα από κάθε χρήση.
11.2 Αφαίρεση των
στηριγμάτων σχαρών .
Για να καθαρίσετε τον φούρνο, αφαιρέστε
τα στηρίγματα σχαρών.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Απαιτείται προσοχή όταν
αφαιρείτε τα στηρίγματα
σχαρών.
1. Τραβήξτε το μπροστινό τμήμα του
στηρίγματος σχαρών για να το
αποσπάσετε από το πλαϊνό τοίχωμα.
29
11.3 Καθαρισμός με Νερό
Αυτή η διαδικασία καθαρισμού
χρησιμοποιεί υγρασία προκειμένου να
συμβάλει στην αφαίρεση υπολειμμάτων
λίπους και τροφών από τον φούρνο.
1. Τοποθετήστε 300 ml νερό στο
ανάγλυφο τμήμα του εσωτερικού του
φούρνου που βρίσκεται στο κάτω
μέρος του φούρνου.
2. Ρυθμίστε τη λειτουργία: .
3. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 90
°C.
4. Αφήστε τον φούρνο να λειτουργήσει
για 30 λεπτά.
5. Σβήστε τον φούρνο και αφήστε τον
να κρυώσει.
6. Όταν ο φούρνος κρυώσει, καθαρίστε
τον με ένα μαλακό πανί.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Βεβαιωθείτε ότι ο
φούρνος έχει κρυώσει
πριν τον αγγίξετε.
Υπάρχει κίνδυνος
εγκαυμάτων.
11.4 Πάνω μέρος του
φούρνου
2. Τραβήξτε το πίσω άκρο του
στηρίγματος σχαρών από το πλαϊνό
τοίχωμα και αφαιρέστε το.
1
2
Τοποθετήστε τα αξεσουάρ που
αφαιρέσατε ακολουθώντας την
παραπάνω διαδικασία με την αντίστροφη
σειρά.
Οι πείροι στερέωσης των
τηλεσκοπικών βραχιόνων
πρέπει να είναι στραμμένοι
προς τα εμπρός.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Απενεργοποιήστε τη
συσκευή πριν αφαιρέσετε
την αντίσταση. Βεβαιωθείτε
ότι η συσκευή είναι κρύα.
Υπάρχει κίνδυνος
εγκαυμάτων.
Αφαιρέστε τα στηρίγματα σχαρών.
Για να καθαρίσετε εύκολα το πάνω μέρος
του φούρνου, μπορείτε να διπλώσετε
προς τα κάτω την αντίσταση που υπάρχει
στο πάνω μέρος του φούρνου.
1. Κρατήστε την αντίσταση στο
μπροστινό μέρος και με τα δύο χέρια.
2. Τραβήξτε την προς τα εμπρός,
ενάντια στην πίεση του ελατηρίου και
έξω από τις δύο ασφάλειες.
30
www.aeg.com
45°
Η αντίσταση διπλώνει προς τα κάτω.
3. Καθαρίστε το πάνω μέρος του
φούρνου.
4. Τοποθετήστε την αντίσταση στη θέση
της, ακολουθώντας την παραπάνω
διαδικασία με την αντίστροφη σειρά.
Τοποθετήστε σωστά την
αντίσταση πάνω από τα
στηρίγματα στα εσωτερικά
τοιχώματα της συσκευής.
5. Τοποθετήστε τα στηρίγματα σχαρών.
11.5 Αφαίρεση και
εγκατάσταση της πόρτας
Μπορείτε να αφαιρέσετε την πόρτα και τα
εσωτερικά τζάμια για να τα καθαρίσετε. Ο
αριθμός των τζαμιών διαφέρει ανάλογα
με το μοντέλο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Η πόρτα είναι βαριά.
1. Ανοίξτε πλήρως την πόρτα.
2. Ανασηκώστε πλήρως τους μοχλούς
σύσφιξης (Α) στους δύο μεντεσέδες
της πόρτας.
A
A
3. Κλείστε την πόρτα μέχρι να βρίσκεται
σε γωνία περίπου 45°.
4. Κρατώντας την πόρτα με ένα χέρι σε
κάθε πλευρά, τραβήξτε για να την
αφαιρέσετε από τον φούρνο με γωνία
προς τα πάνω.
5. Τοποθετήστε την πόρτα επάνω σε
ένα απαλό πανί και σε σταθερή
επιφάνεια με την εξωτερική πλευρά
προς τα κάτω.
6. Κρατήστε το πλαίσιο της πόρτας (B)
στο πάνω άκρο της πόρτας και από
τις δύο πλευρές και σπρώξτε το προς
τα μέσα για να απασφαλιστεί το κλιπ.
2
B
1
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η βίαιη μεταχείριση των
τζαμιών, ειδικά στις άκρες
του μπροστινού τζαμιού,
μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα τη θραύση του
κρυστάλλου.
7. Τραβήξτε το πλαίσιο της πόρτας
προς τα εμπρός για να το
αφαιρέσετε.
8. Κρατήστε τα τζάμια της πόρτας από
το πάνω άκρο, ένα–ένα, και τραβήξτε
τα προς τα πάνω, για να τα
αφαιρέσετε από τον οδηγό.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
31
1. Απενεργοποιήστε τον φούρνο.
Περιμένετε μέχρι να κρυώσει ο φούρνος.
2. Αποσυνδέστε τον φούρνο από το
ρεύμα.
3. Τοποθετήστε ένα πανί στο κάτω
μέρος του εσωτερικού του φούρνου.
Ο επάνω λαμπτήρας
9. Καθαρίστε το τζάμι με νερό και
σαπούνι. Σκουπίστε το τζάμι
προσεκτικά.
Όταν ολοκληρωθεί ο καθαρισμός,
πραγματοποιήστε τα παραπάνω βήματα
με την αντίστροφη σειρά. Τοποθετήστε
πρώτα το μικρότερο τζάμι και μετά το
μεγαλύτερο και την πόρτα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Βεβαιωθείτε ότι τα τζάμια
έχουν τοποθετηθεί στη
σωστή θέση, διαφορετικά η
επιφάνεια της πόρτας μπορεί
να υπερθερμανθεί.
11.6 Αντικατάσταση του
λαμπτήρα
1. Στρέψτε το γυάλινο κάλυμμα του
λαμπτήρα για να το αφαιρέσετε.
2. Καθαρίστε το γυάλινο κάλυμμα.
3. Αντικαταστήστε τον λαμπτήρα με
κατάλληλο λαμπτήρα ανθεκτικό στη
θερμότητα σε θερμοκρασίες έως 300
°C.
4. Τοποθετήστε το γυάλινο κάλυμμα στη
θέση του.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Ο λαμπτήρας μπορεί να είναι
ζεστός.
12. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
12.1 Τι να κάνετε αν...
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Οι ζώνες μαγειρέματος δεν
λειτουργούν.
Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας για την εντοιχιζόμενη
επιφάνεια μαγειρέματος.
Δεν μπορείτε να ενεργοποιή‐ Ο φούρνος είναι εσφαλμένα
σετε ή να λειτουργήσετε τον συνδεδεμένος στην ηλεκτρι‐
φούρνο. Η οθόνη εμφανίζει
κή παροχή.
την ένδειξη «400» και ακού‐
γεται ένα ηχητικό σήμα.
Αντιμετώπιση
Ελέγξτε αν ο φούρνος είναι
σωστά συνδεδεμένος στην
ηλεκτρική παροχή (ανατρέξτε
στο διάγραμμα συνδεσμολο‐
γίας αν διατίθεται).
32
www.aeg.com
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Ο φούρνος είναι απενεργο‐
ποιημένος.
Ενεργοποιήστε τον φούρνο.
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Δεν έχει ρυθμιστεί το ρολόι.
Ρυθμίστε το ρολόι.
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Δεν έχουν γίνει οι απαραίτη‐
τες ρυθμίσεις.
Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις
είναι σωστές.
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Έχει καεί η ασφάλεια.
Ελέγξτε αν η ασφάλεια είναι
η αιτία της δυσλειτουργίας.
Αν η ασφάλεια πέφτει επα‐
νειλημμένα, επικοινωνήστε
με έναν πιστοποιημένο ηλεκ‐
τρολόγο.
Ο λαμπτήρας δεν λειτουργεί. Ο λαμπτήρας είναι ελαττω‐
ματικός.
Αντικαταστήστε τον λαμπτή‐
ρα.
Υπάρχει επικάθηση ατμών
και σταγονιδίων στο φαγητό
και το εσωτερικό του φούρ‐
νου.
Μην αφήνετε το φαγητό μέσα
στον φούρνο για διάστημα
άνω των 15 - 20 λεπτών με‐
τά την ολοκλήρωση του ψη‐
σίματος.
Έχετε αφήσει το φαγητό μέ‐
σα στον φούρνο για πολύ
μεγάλο χρονικό διάστημα.
12.2 Δεδομένα Σέρβις
Εάν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε το
πρόβλημα μόνοι σας, επικοινωνήστε με
τον αντιπρόσωπό μαςή το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
τεχνικών χαρακτηριστικών. Η πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών βρίσκεται στο
μπροστινό πλαίσιο στο εσωτερικό του
φούρνου. Μην αφαιρείτε την πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών από το
εσωτερικό του φούρνου.
Τα απαραίτητα στοιχεία για το κέντρο
σέρβις βρίσκονται στην πινακίδα
Σας συνιστούμε να σημειώσετε τα σχετικά στοιχεία εδώ:
Μοντέλο (MOD.)
.........................................
Κωδικός προϊόντος (PNC)
.........................................
Αριθμός σειράς (S.N.)
.........................................
13. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΑΠΌΔΟΣΗ
13.1 Δελτίο προϊόντος και πληροφορίες σύμφωνα με τον
κανονισμό της ΕΕ 65-66/2014
Όνομα προμηθευτή
AEG
Αναγνωριστικό μοντέλου
EES331110M
Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης
103.5
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Τάξη ενεργειακής απόδοσης
Α
Κατανάλωση ενέργειας με τυπικό φορτίο, σε λειτουρ‐
γία Πάνω + Κάτω Θέρμανση
0.99 kWh/κύκλο
Κατανάλωση ενέργειας με τυπικό φορτίο, σε λειτουρ‐
γία με αντιστάσεις και αέρα
0.88 kWh/κύκλο
Πλήθος θαλάμων
1
Πηγή θερμότητας
Ηλεκτρική ενέργεια
Όγκος
71 l
Τύπος φούρνου
Φούρνος κάτω πάγκου
Μάζα
34.0 kg
EN 60350-1 - Ηλεκτρικές οικιακές
συσκευές μαγειρέματος - Μέρος 1:
Μαγειρεία, φούρνοι, φούρνοι ατμού και
γκριλ - Μέθοδοι μέτρησης της επίδοσης.
13.2 Εξοικονόμηση ενέργειας
Ο φούρνος περιλαμβάνει
δυνατότητες που
συμβάλλουν στην
εξοικονόμηση ενέργειας κατά
τη διάρκεια του καθημερινού
μαγειρέματος.
Γενικές συμβουλές
Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα φούρνου είναι
σωστά κλεισμένη ενώ ο φούρνος
βρίσκεται σε λειτουργία. Μην ανοίγετε την
πόρτα της συσκευής συχνά κατά τη
διάρκεια του μαγειρέματος. Διατηρείτε
καθαρό το λάστιχο της πόρτας και
βεβαιωθείτε ότι είναι καλά στερεωμένο
στη θέση του.
Χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη για να
βελτιώσετε την εξοικονόμηση ενέργειας.
33
Όταν η διάρκεια μαγειρέματος είναι
μεγαλύτερη από 30 λεπτά, μειώστε τη
θερμοκρασία του φούρνου στο ελάχιστο
3 - 10 λεπτά προτού ο χρόνος
μαγειρέματος ολοκληρωθεί, ανάλογα με
τη διάρκεια μαγειρέματος. Η
υπολειπόμενη θερμότητα μέσα στον
φούρνο θα συνεχίσει το μαγείρεμα.
Χρησιμοποιήστε την υπολειπόμενη
θερμότητα για να ζεστάνετε άλλα φαγητά.
Όταν μαγειρεύετε λίγα φαγητά τη φορά,
μην αφήνετε να παρέλθει μεγάλο χρονικό
διάστημα μεταξύ του ψησίματός τους.
Μαγείρεμα με αέρα
Όποτε είναι εφικτό, χρησιμοποιήστε τις
λειτουργίες μαγειρέματος με αέρα για να
εξοικονομήσετε ενέργεια.
Διατήρηση του φαγητού ζεστού
Επιλέξετε τη χαμηλότερη δυνατή ρύθμιση
θερμοκρασίας για να χρησιμοποιήσετε
την υπολειπόμενη θερμότητα και να
διατηρήσετε ζεστό ένα φαγητό.
Όταν είναι εφικτό, μην προθερμαίνετε τον
φούρνο προτού τοποθετήσετε το φαγητό
μέσα στον φούρνο.
14. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το
σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά
συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για
ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία
του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
Μην απορρίπτετε με τα οικιακά
απορρίμματα συσκευές που φέρουν το
σύμβολο
. Επιστρέψτε το προϊόν στην
34
www.aeg.com
τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή
επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.
*
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
35
867336881-B-232018
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising